1 iunie, sf. Iustin, m.

32

description

Liturgia orelor

Transcript of 1 iunie, sf. Iustin, m.

Page 1: 1 iunie, sf. Iustin, m.
Page 2: 1 iunie, sf. Iustin, m.
Page 3: 1 iunie, sf. Iustin, m.

1 iunieSFÂNTUL IUSTIN, MARTIR

Comemorare

Iustin, filozof ºi martir, s-a nãscut la Flavia Neapolis (actu-alul Nablus), în Samaria, la începutul secolului al II-lea,dintr-o familie pãgânã. Îmbrãþiºând credinþa, a scris multelucrãri pentru apãrarea creºtinismului; s-au pãstrat însã numaidouã Apologii ºi Dialogul cu Trifon. La Roma a deschis oºcoalã ºi a susþinut dispute publice. A fost martirizat, împre-unã cu alþi creºtini, în timpul lui Marc Aureliu, în jurulanului 165.

Invitatoriul

V. Doamne, deschide-mi buzele.R. ªi gura mea va vesti lauda ta.Ant. Veniþi sã-l adorãm pe regele martirilor, Domnul

nostru.

Psalmul 94 (95)

Chemare la preamãrirea lui DumnezeuÎndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putemzice: „Astãzi!” (Evr 3,13).

1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului,sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre!

2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudãºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim!

3 Cãci mare Dumnezeu este Domnulºi mare împãrat peste toþi zeii;

4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântuluiºi ale lui sunt înãlþimile munþilor;

5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o,ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul.

6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa luiºi sã îngenunchem înaintea Domnului,

creatorul nostru,

Page 4: 1 iunie, sf. Iustin, m.

7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte,turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte.

8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui:„Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu;

9 acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri,m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele.

10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta;de aceea am zis:

Este un popor cu inima rãtãcitã,11 nu au cunoscut cãile mele;

de aceea am jurat în mânia mea:Nu vor intra în odihna mea!”

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh.Precum era la început, ºi acum, ºi pururea,

ºi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Veniþi sã-l adorãm pe regele martirilor, Domnulnostru.

Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacãInvitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilorV. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh.Precum era la început, ºi acum, ºi pururea,

ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.

IMNUL

De lumea întreagã slãvit mucenice,Ferice de tine, de-a pururi ferice!Cãci dupã izbânda cea mare tu, iatã,Cununã în ceruri primeºti ca rãsplatã.

1 iunie, sfântul Iustin, martir2

Page 5: 1 iunie, sf. Iustin, m.

Sentinþa nedreaptã ºi mâini criminaleTe scot dintr-o lume de beznã ºi jale.Murind, tu-l învingi pe puternicul gâde;Primindu-te-n slavã, Cristos îþi surâde.Alãturi de îngeri stai tu, neînfrântul;Mai alb ca zãpada îþi este veºmântul.În cer peste tot strãlucirea-ºi rãsfrângeVeºmântu-þi spãlat chiar în propriul sânge.Cum glasul lui Abel striga din þãrânã,La fel glasul tãu azi înalþe-se pânãLa Cel Preaînalt; de la el ne obþinãBelºug de-ndurare, iertare de vinã.De-al vieþii izvor, de Cristos, sã ne-apropii;Asuprã-ne haruri sã cadã cum stropiiDe apã cad vara din norii de ploaie,ªi udã pãmântul uscat, ºi-l înmoaie.ªi Tatãl, ºi Fiul, cu Duhu-mpreunã,Treimea, ea care þi-a dat o cununãCe sfinþii nu pot îndeajuns s-o admire,Prin tine, martire, primeascã mãrire. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Veþi fi urâþi de toþi din cauza numelui meu;însã cine va rãmâne statornic pânã la sfârºit, acela se vamântui.

Psalmul 21 Pentru ce se frãmântã neamurile *

ºi pentru ce cugetã popoarele lucruri deºarte?2 Regii pãmântului se rãscoalã †

ºi cei puternici se sfãtuiesc împreunã *împotriva Domnului ºi împotriva Unsului sãu:

3 „Sã rupem legãturile lor *ºi sã scãpãm de jugul lor!”

4 Cel care locuieºte în ceruri surâde, *Domnul îi face de ruºine.

Oficiul lecturilor 3

Page 6: 1 iunie, sf. Iustin, m.

5 Apoi în mânia sa le vorbeºte *ºi în furia sa îi înspãimântã:

6 „Eu sunt acela care l-am uns pe regele meu în Sion, *pe muntele meu cel sfânt!”

7 Voi vesti hotãrârea Domnului; †el mi-a zis: „Tu eºti Fiul meu, *eu astãzi te-am nãscut.

8 Cere-mi ºi-þi voi da popoarele ca moºtenire *ºi marginile pãmântului în stãpânire!

9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier *ºi le vei sfãrâma ca pe vasul olarului!”

10 Acum, dar, regilor, purtaþi-vã cu înþelepciune,*trageþi învãþãturã, judecãtori ai pãmântului!

11 Slujiþi-i Domnului cu fricã, *bucuraþi-vã cu teamã!

12 Luaþi aminte, ca nu cumva sã se mânieºi sã pieriþi pe cale, *

cãci mânia lui se aprinde degrabã.Fericiþi toþi aceia *

care nãdãjduiesc în el.Ant. Veþi fi urâþi de toþi din cauza numelui meu; însã

cine va rãmâne statornic pânã la sfârºit, acela se va mântui.þAnt. 2 Nu pot fi asemãnate suferinþele timpului de

faþã cu mãrirea viitoare, care va strãluci în noi.

Psalmul 10 (11)1 În Domnul îmi gãsesc refugiul, †

cum spuneþi sufletului meu: *„Fugi în munþi ca o pasãre”?

2 Cãci iatã, pãcãtoºii îºi încordeazã arcul, †pe coardã îºi potrivesc sãgeata, *ca sã tragã pe întuneric în cei drepþi cu inima.

3 Când se clatinã temeliile, *ce poate face cel drept?

4 Domnul locuieºte în templul sãu cel sfânt, *Domnul îºi are scaunul de domnie în ceruri.

1 iunie, sfântul Iustin, martir4

Page 7: 1 iunie, sf. Iustin, m.

Ochii lui privesc spre cel sãrman, *pleoapele lui îi cerceteazã pe fiii oamenilor.

5 Domnul cerceteazã pe cel drept ºi pe cel nelegiuit. *Duhul lui îl urãºte pe acela care iubeºte violenþa.

6 El va face sã plouã peste cei rãi cãrbuni aprinºi; *foc ºi pucioasã, ºi suflare de foc

este partea lor de moºtenire.7 Cãci Domnul este drept ºi iubeºte dreptatea; *

cei drepþi vor vedea faþa lui.Ant. Nu pot fi asemãnate suferinþele timpului de faþã

cu mãrirea viitoare, care va strãluci în noi.Ant. 3 Domnul i-a încercat ca pe aur în cuptor ºi i-a

primit ca pe o ardere de tot.

Psalmul 16 (17)1 Ascultã, Doamne, dreptatea mea, *

ia aminte la strigarea mea;pleacã-þi urechea la rugãciunea mea, *

de pe buze care nu au înºelãciune.2 Judecata mea sã vinã de la tine, *

ochii tãi sã vadã dreptatea.3 Pune la încercare inima mea, cerceteaz-o noaptea,

încearcã-mã în foc, *dar nu vei gãsi în mine nedreptate.

4 Gura mea nu a pãcãtuit,fiind pãrtaºã la faptele oamenilor; *

pentru cuvintele buzelor talem-am pãzit de cãile fãcãtorilor de rele.

5 Tu îmi pãstrezi paºii siguri pe cãile tale, *ca sã nu se clatine picioarele mele.

6 Strig cãtre tine, Dumnezeule, cãci tu mã asculþi, *pleacã-þi urechea spre mine

ºi ascultã cuvintele mele.7 Aratã-þi bunãtatea ta cea mare, †

tu, care cu dreapta ta îi scapi de duºmani *pe cei care se încred în tine.

Oficiul lecturilor 5

Page 8: 1 iunie, sf. Iustin, m.

8 Pãzeºte-mã ca pe lumina ochilor; †adãposteºte-mã la umbra aripilor tale *

9 de faþa celor rãi care mã prigonesc.Duºmanii sufletului meu mã împresoarã cu furie, †

10 ei ºi-au închis inima, *gura lor vorbeºte cu aroganþã.

11 Acum vin asupra mea, mã înconjoarã, *ochii lor mã aþintesc ca sã mã doboare la pãmânt,

12 cu înfãþiºare ca de leu gata de pradã *ºi ca un pui de leu ce stã la pândã în ascunziºuri.

13 Ridicã-te, Doamne! Ieºi în calea lor ºi împiedicã-i! *Cu sabia ta scapã sufletul meu de cel nelegiuit.

14 Mântuieºte-mã, Doamne, cu mâna ta de aceºti morþi, *

de muritorii ce ºi-au luat partea în viaþa aceasta.Din rezervele tale tu umpli stomacul lor, *

se vor sãtura fiii lor ºi va rãmâne destul ºi pentru copiii lor.

15 Dar eu, în dreptate, voi vedea faþa ta, *când mã voi scula mã voi sãtura de chipul tãu.

Ant. Domnul i-a încercat ca pe aur în cuptor ºi i-aprimit ca pe o ardere de tot.

V. Mã cuprinde teama ºi neliniºtea.R. Dar eu îmi gãsesc plãcerea în poruncile tale.

LECTURA ÎNTÂI

Din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paulcãtre Corinteni 4,7–5,8

În încercãri este arãtatã puterea lui CristosFraþilor, 4,7 noi avem aceastã comoarã în vase de lut

pentru ca puterea imensã sã fie de la Dumnezeu, ºi nude la noi. 8 Suntem apãsaþi de necazuri din toate pãrþile,dar nu striviþi; suntem în cumpãnã, dar nu disperaþi;9 persecutaþi, dar nu abandonaþi; doborâþi, dar nu uciºi.10 Pretutindeni purtãm în trupul nostru moartea lui Isus

1 iunie, sfântul Iustin, martir6

Page 9: 1 iunie, sf. Iustin, m.

ca sã se arate ºi viaþa lui Isus în trupul nostru. 11 Cãci noicare trãim suntem mereu daþi la moarte pentru Isus, pen-tru ca ºi viaþa lui Isus sã se arate în trupul nostru muritor.12 Aºa încât în noi lucreazã moartea, iar în voi, viaþa.

13 Dar având acelaºi duh al credinþei, dupã cum estescris: Am crezut, de aceea am vorbit, credem ºi noi ºi deaceea vorbim, 14 ºtiind cã cel care l-a înviat pe DomnulIsus ne va învia ºi pe noi împreunã cu Isus ºi ne vaaºeza lângã el împreunã cu voi. 15 De fapt, toate suntpentru voi, pentru ca, înmulþindu-se harul, sã sporeascãaducerea de mulþumire prin cât mai mulþi spre gloria luiDumnezeu.

16 De aceea noi nu ne descurajãm, dimpotrivã, dacãomul nostru din afarã se trece, cel interior se înnoieºtedin zi în zi, 17 cãci suferinþa noastrã scurtã ºi uºoarã nepregãteºte un belºug nemãrginit al gloriei veºnice, 18 pen-tru cã noi nu cãutãm cele care se vãd, dar cele care nuse vãd, cãci cele care se vãd sunt trecãtoare, pe cândcele care nu se vãd sunt veºnice.

5,1 ªtim cã dacã locuinþa pãmânteascã, cortul nostru,se desface, avem o locuinþã de la Dumnezeu, o locuinþãnefãcutã de mânã, veºnicã, în ceruri. 2 De aceea suspi-nãm în acest cort al nostru, dorind sã ne îmbrãcãm culocuinþa noastrã cea din cer 3 numai dacã vom fi gãsiþiîmbrãcaþi, ºi nu goi. 4 De fapt, fiind în cortul acesta,suspinãm apãsaþi de greutate, pentru faptul cã nu amvrea sã ne dezbrãcãm, ci sã ne îmbrãcãm pentru ca ceeace este muritor sã fie absorbit de viaþã. 5 Cel care ne-afãcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvunaDuhului.

6 Aºadar, noi suntem întotdeauna plini de încredere,deºi ºtim cã atât timp cât locuim în trup, suntem departede Domnul, 7 cãci umblãm prin credinþã, nu prin vedere.8 Deci suntem plini de încredere ºi ne place mai mult sãpãrãsim trupul ºi sã ne întoarcem acasã la Dumnezeu.

RESPONSORIUL Mt 5,11.12a.10R. Fericiþi sunteþi când vã vor insulta, vã vor persecuta

ºi, minþind, vor spune împotriva voastrã tot rãul din cauza

Oficiul lecturilor 7

Page 10: 1 iunie, sf. Iustin, m.

mea. Bucuraþi-vã ºi tresãltaþi de veselie, * cãci rãsplatavoastrã mare este în ceruri.V. Fericiþi cei persecutaþi pentru dreptate, pentru cã a

lor este împãrãþia cerurilor. * Cãci rãsplata voastrã.

LECTURA A DOUADin Actele martiriului sfinþilor Iustin ºi însoþitorii sãi

(Cap. 1-5: PG 6, 1566-1571)

Am acceptat învãþãtura adevãratã a creºtinilorDupã arestarea lor, sfinþii au fost conduºi la prefectul

de Roma, care se numea Rusticus. Ajungând în faþatribunalului, prefectul Rusticus i-a spus lui Iustin: „Îna-inte de toate, sã crezi în zei ºi supune-te împãraþilor”.Iustin a spus: „Nimic nu i se poate reproºa ºi nici nupoate fi inculpat cel care ascultã de poruncile Mântui-torului nostru Isus Cristos”.

Rusticus a spus: „Ce fel de învãþãturã susþii?” Iustina rãspuns: „Am încercat sã învãþ toate filozofiile, apoiam aderat la învãþãtura adevãratã, la cea a creºtinilor,chiar dacã aceasta nu este simpatizatã de cei care suntcuprinºi de eroare”.

Prefectul Rusticus a spus: „ªi þie, nenorocitule, îþiplace aceastã învãþãturã?” Iustin a rãspuns: „Da, pentrucã eu o urmez cu credinþã dreaptã”.

Prefectul Rusticus a spus: „ªi care este aceastãînvãþãturã?” Iustin a rãspuns: „Aceea de a-l adora peDumnezeul creºtinilor, pe care îl considerãm singurulcreator ºi autor, încã de la început, al întregului univers,al lucrurilor vizibile ºi invizibile; de asemenea, peDomnul Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care a fostprevestit de profeþi ca acela care trebuia sã vinã printreoameni ca mesager al mântuirii ºi învãþãtor de ucenicivestiþi. Eu, ca om simplu, recunosc cã spun puþinînaintea dumnezeirii sale infinite. Recunosc cã aceastãcapacitate le aparþine profeþilor care l-au prevestit pecel care, de mai înainte, a fost vestit cã este Fiul luiDumnezeu. Eu ºtiu bine cã profeþii au prezis, prin inspi-raþie divinã, venirea sa printre oameni”.

1 iunie, sfântul Iustin, martir8

Page 11: 1 iunie, sf. Iustin, m.

Rusticus a spus: „Aºadar, eºti creºtin?” Iustin a rãs-puns: „Da, sunt creºtin”.

Prefectul i-a spus lui Iustin: „Ascultã, tu, care te con-sideri înþelept ºi crezi cã eºti cunoscãtor al învãþãturiiadevãrate; dacã dupã ce ai fost biciuit vei fi decapitat,crezi cã vei merge în cer?” Iustin a rãspuns: „Sper sãintru în locuinþa aceea dacã voi suferi acestea. Eu ºtiucã pentru toþi cei care au trãit în sfinþenie este rezervatãfavoarea divinã la sfârºitul lumii întregi”.

Prefectul Rusticus a spus: „Aºadar, tu îþi imaginezicã vei merge în cer pentru a primi o rãsplatã vrednicã?”Iustin a rãspuns: „Nu-mi imaginez, dar ºtiu exact aceastaºi sunt foarte sigur”.

Prefectul Rusticus a spus: „Ia sã ne întoarcem la argu-mentul pe care ni l-am propus ºi care este mai urgent.Adunaþi-vã împreunã ºi jertfiþi cu toþii zeilor”. Iustin arãspuns: „Nimeni, care este sãnãtos la minte, nu va trecede la pietate la impietate”.

Prefectul Rusticus a spus: „Dacã nu veþi asculta deordinele mele, veþi fi torturaþi fãrã milã”. Iustin a rãspuns:„Avem încredere cã ne vom mântui prin Domnul nostruIsus Cristos dacã vom fi supuºi la pedepse, deoareceaceasta ne va da mântuire ºi încredere în faþa tribuna-lului mai de temut ºi universal al Domnului ºi Mântui-torului nostru”.

La fel au spus ºi toþi ceilalþi martiri: „Fã ceea ce vrei;noi suntem creºtini ºi nu vom jertfi idolilor”.

Prefectul Rusticus a rostit sentinþa spunând: „Cei carenu au voit sã jertfeascã zeilor ºi sã asculte de ordinulîmpãratului, dupã ce vor fi biciuiþi, sã fie duºi pentru afi decapitaþi, conform legii”.

Preamãrindu-l pe Dumnezeu, sfinþii martiri, ajunºi lalocul obiºnuit, au fost decapitaþi ºi au dus la îndepliniremãrturia profesiunii lor de credinþã în Mântuitorul.

RESPONSORIUL Cf. Fap 20,21.24; Rom 1,16R. Am dat mãrturie de credinþã în Domnul nostru

Isus Cristos ºi nu m-am dat înapoi; * eu nu pun nici un

Oficiul lecturilor 9

Page 12: 1 iunie, sf. Iustin, m.

preþ pe viaþa mea, numai sã duc la capãt alergarea ºislujirea pe care am primit-o, aceea de a da mãrturiedespre vestea cea bunã a harului lui Dumnezeu.V. Cãci eu nu mã ruºinez de evanghelie, pentru cã ea

este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricãruiom care crede, mai întâi a iudeului ºi apoi a grecului.* Eu nu pun.

Rugãciunea de încheiereDumnezeule, care prin nebunia crucii l-ai învãþat în

chip minunat pe sfântul martir Iustin înalta cunoaºterea lui Isus Cristos, dã-ne, te rugãm, prin mijlocirea lui,harul ca, biruind asaltul erorilor ce ne înconjoarã, sãdobândim tãrie în credinþã. Prin Domnul nostru IsusCristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cutine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, întoþi vecii vecilor. R. Amin.

Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:Sã-l binecuvântãm pe Domnul.R. Mulþumim lui Dumnezeu.

Laudele

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh.Precum era la început, ºi acum, ºi pururea,

ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.

IMNUL

Acesta-i martirul ce-n propriul sânge,Murind cu curaj, pe duºmani îi înfrânge.El luptã în viaþã ºi þinta e una:Cristos de la care primeºte cununa.Erou al credinþei, puternica-þi rugãPãcatele grele în noi le distrugã,

1 iunie, sfântul Iustin, martir10

Page 13: 1 iunie, sf. Iustin, m.

ªi fã ca voinþa la rãu sã reziste;Curaj ne inspirã în clipele triste.Eºti liber la moarte; nu-i moartea dezastru,Cãci sufletu-þi zboarã spre cerul albastru.Din lanþul pãcatelor noastre ne scoate,Ca liberi sã fim sufleteºte în toate.Durerile crunte spre cer þi-au fost punte;Mãrire Treimii ce þie pe frunte,Odatã ajuns întru slava supremã,Precum se cuvine, þi-a pus diademã. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Buzele mele te vor lãuda, Doamne, cãci maibunã este mila ta decât viaþa.

Psalmul 62 (63),2-9

Sufletul însetat de DumnezeuCel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pen-tru Dumnezeu.

2 Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, *pe tine te caut dis-de-dimineaþã.

Sufletul meu e însetat de tine, †pe tine te doreºte trupul meu, *ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã.

3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, *ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta.

4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, *de aceea buzele mele te laudã.

5 Te voi binecuvânta toatã viaþa mea *ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu.

6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, *aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã,

7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu *ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea.

8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, *la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.

Laudele 11

Page 14: 1 iunie, sf. Iustin, m.

9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul *ºi dreapta ta mã ocroteºte.

Ant. Buzele mele te vor lãuda, Doamne, cãci maibunã este mila ta decât viaþa.

Ant. 2 Martiri ai Domnului, binecuvântaþi-l pe Dom-nul în veac.

Cântarea Dan 3,57-88.56Toatã creatura sã-l laude pe Domnul

Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitoriilui! (Ap 19,5).57 Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, *

lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci!58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, *59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul!60 Binecuvântaþi-l, toate apele

care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, *61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul!62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, *63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul!64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, *65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul!66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, *67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul!68 Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, *69 binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul!70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, *71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul!72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, *73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul!74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, *

sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci!75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, *76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul!

1 iunie, sfântul Iustin, martir12

Page 15: 1 iunie, sf. Iustin, m.

77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, *78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul!79 Binecuvântaþi-l, balene

ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, *80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul!81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, *82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul!83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, *

lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci!84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, *85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul!86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor,

pe Domnul, *87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima,

pe Domnul!88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael,

pe Domnul, *lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci!

Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiulºi pe Duhul Sfânt, *

sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci!56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, *

vrednic de laudã ºi preamãrit în veci!La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.Ant. Martiri ai Domnului, binecuvântaþi-l pe Dom-

nul în veac.Ant. 3 Pe cel care va învinge îl voi pune coloanã în

templul meu, spune Domnul.Psalmul 149

Noua cântare a sfinþilorFiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucuriepentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius).

1 Cântaþi Domnului un cântec nou, *lauda lui în adunarea credincioºilor sãi.

2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, *sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor.

Laudele 13

Page 16: 1 iunie, sf. Iustin, m.

3 Sã laude numele lui în dansuri, *sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera.

4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu *ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire.

5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, *sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor.

6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; *ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor,

7 ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor *ºi pedeapsã asupra popoarelor;

8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri *ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier,

9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; *aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui.

Ant. Pe cel care va învinge îl voi pune coloanã întemplul meu, spune Domnul.

LECTURA SCURTÃ 2Cor 1,3-5Binecuvântat sã fie Dumnezeu ºi Tatãl Domnului

nostru Isus Cristos, Tatãl îndurãrilor ºi Dumnezeuloricãrei mângâieri, care ne mângâie în orice necaz alnostru ca sã putem ºi noi sã-i mângâiem pe cei care seaflã în orice necaz cu mângâierea cu care noi înºinesuntem mângâiaþi de Dumnezeu. Cãci dupã cum priso-sesc pãtimirile lui Cristos în noi, tot la fel prin Cristosprisoseºte ºi mângâierea noastrã.

RESPONSORIUL SCURT

R. Tãria mea * ºi lauda mea este Domnul. Tãria mea.V. El este mântuirea mea * ºi lauda mea este Domnul.

Slavã Tatãlui. Tãria mea.Ant. la Benedictus: Ori de câte ori aducem jertfã, îl

lãudãm pe Creatorul a toate, prin Fiul sãu, Isus Cristos,ºi prin Duhul Sfânt.

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS Lc 1,68-79Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu

1 iunie, sfântul Iustin, martir14

Page 17: 1 iunie, sf. Iustin, m.

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu,

69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire *în casa lui David, slujitorul sãu,

70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi *care au fost în vechime,

71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri *ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc.

72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri *ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt.

73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham,pãrintele nostru, *

cã ne va dãrui harul,74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, *

sã-i slujim fãrã teamã,75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, *

în toate zilele vieþii noastre.76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: *

cãci vei merge înaintea Domnuluisã pregãteºti cãile sale,

77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii *întru iertarea pãcatelor,

78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, *cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime

79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întunericºi în umbra morþii *

ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii.Slavã Tatãlui ºi Fiului *

ºi Sfântului Duh.Precum era la început ºi acum ºi pururea *

ºi în vecii vecilor. Amin.Ant. Ori de câte ori aducem jertfã, îl lãudãm pe

Creatorul a toate, prin Fiul sãu, Isus Cristos, ºi prinDuhul Sfânt.

RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ

Fraþilor, împreunã cu martirii care ºi-au dat viaþapentru cuvântul lui Dumnezeu, sã-l sãrbãtorim pe Mân-tuitorul nostru, martorul credincios al Tatãlui:

Laudele 15

Page 18: 1 iunie, sf. Iustin, m.

Doamne, ne-ai rãscumpãrat pentru Dumnezeuprin sângele tãu!

Prin martirii tãi, care au îmbrãþiºat de bunãvoie moar-tea ca mãrturie pentru credinþã,– dã-ne, Doamne, adevãrata libertate a spiritului.Prin martirii tãi, care ºi-au mãrturisit credinþa pânã la sânge,– dã-ne, Doamne, puritate ºi statornicie în credinþã.Prin martirii tãi, care au mers pe urmele tale purtândcrucea,– dã-ne, Doamne, harul sã suportãm cu tãrie greutãþile

vieþii.Prin martirii tãi, care ºi-au spãlat veºmintele în sângeleMielului,– dã-ne, Doamne, harul sã învingem toate ispitele trupu-

lui ºi ale lumii.Tatãl nostru.

Rugãciunea de încheiereDumnezeule, care prin nebunia crucii l-ai învãþat în

chip minunat pe sfântul martir Iustin înalta cunoaºterea lui Isus Cristos, dã-ne, te rugãm, prin mijlocirea lui,harul ca, biruind asaltul erorilor ce ne înconjoarã, sãdobândim tãrie în credinþã. Prin Domnul nostru IsusCristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cutine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, întoþi vecii vecilor. R. Amin.

Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice

rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin.

Ora medie

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh.Precum era la început, ºi acum, ºi pururea,

ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.

1 iunie, sfântul Iustin, martir16

Page 19: 1 iunie, sf. Iustin, m.

IMNUL

O, Dumnezeule preasfânt,Luminã tu ne dai în zori,Iar la amiazã ne cobori,De sus, cãldurã pe pãmânt.Al patimii nãvalnic focTu stinge-l, Doamne, în noi toþi;Din inimi ura sã o scoþiªi dragoste sã pui în loc.Sã fie Tatãl lãudat,ªi Fiul cel nãscut din el,ªi Duhul dragostei, la fel,Primeascã cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. Domnul l-a încununat cu coroana dreptãþii ºi i-adãruit numele sfânt al slavei.

Psalmul 122 (123)Încrederea poporului în Dumnezeu

Doi orbi... au strigat: „Doamne, Fiul lui David, ai milãde noi!” (Mt 20,30).

1 Cãtre tine îmi ridic ochii, *cãtre tine, care locuieºti în ceruri.

2 Iatã, ca ochii slujitorilorspre mâna stãpânilor, *

ca ochii slujitoarei spre mâna stãpânei sale,aºa sunt ochii noºtri îndreptaþi

spre Domnul, Dumnezeul nostru, *pânã când ne va arãta îndurarea sa.

3 Ai milã de noi, Doamne, ai milã de noi, *cãci suntem prea sãtui de ocarã.

4 Prea sãtul ne este sufletul †de batjocurile celor care ne urãsc, *de dispreþul celor îngâmfaþi.

Ora medie 17

Page 20: 1 iunie, sf. Iustin, m.

Psalmul 123 (124)

Ajutorul nostru este în numele Domnului

Domnul i-a zis lui Paul: „Nu-þi fie teamã... cãci eu suntcu tine!” (Fap 18,9-10).

1 De n-ar fi fost Domnul de partea noastrã– s-o spunã Israel, – †

2 de n-ar fi fost Domnul de partea noastrã, *când oameni s-au ridicat împotriva noastrã,

3 atunci ne-ar fi înghiþit de vii *în focul mâniei lor;

4 atunci ne-ar fi înecat apele, †ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, *

5 atunci ar fi trecut peste noi valuri nãprasnice.6 Binecuvântat sã fie Domnul, *

care nu ne-a lãsat pradã dinþilor lor!7 Sufletul nostru a scãpat †

ca o pasãre din laþul vânãtorului: *laþul s-a rupt ºi noi am scãpat.

8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, *care a fãcut cerul ºi pãmântul.

Psalmul 124 (125)

Domnul este ocrotitorul poporului sãuPacea lui Dumnezeu asupra lui Israel (Gal 6,16).

1 Cei care se încred în Domnulsunt ca Muntele Sionului: *

el nu se clatinã, ci rãmâne în veac.2 Munþii înconjoarã Ierusalimul, †

ºi Domnul stã împrejurul poporului sãu *de acum ºi pânã-n veac.

3 Sceptrul celui nelegiuit nu va rãmânepeste moºtenirea celor drepþi, *

1 iunie, sfântul Iustin, martir18

Page 21: 1 iunie, sf. Iustin, m.

ca nu cumva cei drepþisã-ºi întindã mâinile spre nelegiuire.

4 Fã bine, Doamne, celor buni *ºi celor drepþi cu inima,

5 iar pe cei ce se abat pe cãrãri strâmbe †Domnul îi va aduna

cu cei care sãvârºesc fãrãdelegea. *Pace peste Israel!

Ant. Domnul l-a încununat cu coroana dreptãþii ºi i-adãruit numele sfânt al slavei.

LECTURA SCURTÃ Cf. Evr 11,33

Sfinþii prin credinþã au cucerit regate, au înfãptuitdreptatea, au dobândit promisiunile în Cristos Isus,Domnul nostru.V. Tristeþea voastrã.R. Se va schimba în bucurie.

Rugãciunea de încheiereDumnezeule, care prin nebunia crucii l-ai învãþat în

chip minunat pe sfântul martir Iustin înalta cunoaºterea lui Isus Cristos, dã-ne, te rugãm, prin mijlocirea lui,harul ca, biruind asaltul erorilor ce ne înconjoarã, sãdobândim tãrie în credinþã. Prin Cristos, Domnulnostru. R. Amin.

Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:Sã-l binecuvântãm pe Domnul.R. Mulþumim lui Dumnezeu.

Vesperele

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh.Precum era la început, ºi acum, ºi pururea,

ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.

Vesperele 19

Page 22: 1 iunie, sf. Iustin, m.

IMNUL

Isuse, ostaºilor tãi totdeaunaLe eºti dupã moarte rãsplata, cununa;Slãvim un erou azi ce vine la tine;Ne iartã, s-o facem precum se cuvine.Din cupa plãcerii nu soarbe otravã,N-ascultã sirene cu voce suavã,Renunþã la cele ce sunt trecãtoare,De-aceea-i primit în cereasca splendoare.Torturile-s grele, bãtãile-s crunte,Dar stã neclintit precum stânca din munte;Când capul tãiat la pãmânt i s-aºterneIa sufletul drumul mãririi eterne.Cu-ncredere-n ruga eroului mare,Îþi cerem, Isuse, acum îndurare.Ne iartã pãcatele multe ºi greleªi nu-þi mai aduce aminte de ele,Ca-n clipa în care sfârºitul ni-l sunãArhanghelul morþii, sã fim împreunãÎn cer cu martirul, tovarãºi cu dânsul,Sã nu mai cunoaºtem durerea ºi plânsul.Cu inimi supuse, la tron ce mai sus eDe ceruri, mãrire þi-aducem, Isuse.Primeascã mãrire ºi veºnicul Tatãªi Duhul izvor de iubire curatã. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Cine vrea sã vinã dupã mine sã se lepede desine, sã-ºi ia crucea ºi sã mã urmeze.

Psalmul 114 (116 A)1 Îl iubesc pe Domnul, *

pentru cã ascultã glasul rugãciunii mele.2 El îºi pleacã urechea spre mine, *

în ziua în care îl chem.3 Mã strângeau lanþurile morþii *

ºi mã cuprindeau spaimele infernului,

1 iunie, sfântul Iustin, martir20

Page 23: 1 iunie, sf. Iustin, m.

mã chinuiau tristeþea ºi neliniºtea. †4 Am invocat numele Domnului: *

„Doamne, salveazã-mi sufletul!”5 Domnul este milostiv ºi drept, *

Dumnezeul nostru este plin de îndurare.6 Domnul îi ocroteºte pe cei mici: *

am fost umilit ºi el m-a mântuit.7 Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, *

fiindcã Domnul þi-a fãcut bine.8 El mi-a salvat sufletul de la moarte, †

a ferit ochii mei de lacrimi, *picioarele mele de la cãdere.

9 Voi umbla înaintea Domnului *pe pãmântul celor vii.

Ant. Cine vrea sã vinã dupã mine sã se lepede de sine,sã-ºi ia crucea ºi sã mã urmeze.

Ant. 2 Dacã îmi va sluji cineva, îl va cinsti Tatãl meucare este în ceruri.

Psalmul 115 (116 B)10 Eu mi-am pãstrat credinþa

chiar ºi atunci când spuneam: *„Sunt foarte nefericit”.

11 Am spus în tulburarea mea: *„Tot omul este mincinos”.

12 Ce-i voi da în schimb Domnului *pentru tot binele pe care mi l-a fãcut?

13 Voi lua potirul mântuirii *ºi voi invoca numele Domnului.

14 Voi împlini fãgãduinþele fãcute Domnului *de faþã cu tot poporul sãu.

15 Lucru de preþ este în faþa Domnului *moartea credincioºilor sãi.

16 Ascultã-mã, Doamne, cãci sunt slujitorul tãu, *eu, slujitorul tãu, ºi fiul slujitoarei tale;

tu ai sfãrâmat lanþurile mele. †17 Îþi voi aduce jertfã de laudã *

ºi voi invoca numele Domnului.

Vesperele 21

Page 24: 1 iunie, sf. Iustin, m.

18 Voi împlini fãgãduinþele fãcute Domnului *de faþã cu tot poporul sãu,

19 în curþile casei Domnului, *în mijlocul tãu, Ierusalime!

Ant. Dacã îmi va sluji cineva, îl va cinsti Tatãl meucare este în ceruri.

Ant. 3 Cine îºi va pierde viaþa pentru mine o va gãsiîn veci.

Cântarea Ap 4,11; 5,9b.10.12b4,11 Vrednic eºti, Doamne ºi Dumnezeul nostru, *

sã primeºti gloria, cinstea ºi puterea,pentru cã tu ai creat toate, *

ºi prin voinþa ta au fost create ºi existã!5,9b Vrednic eºti, Doamne, sã primeºti cartea *

ºi sã-i deschizi peceþile,cãci ai fost înjunghiat †

ºi în sângele tãu ai rãscumpãrat pentru Dumnezeu *oameni din toate triburile,

limbile, popoarele ºi naþiunile10 ºi ai fãcut din ei o împãrãþie ºi preoþi

pentru Dumnezeul nostru, *care vor domni pe pãmânt!

12b Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, †sã primeascã puterea ºi bogãþia ºi înþelepciunea *ºi tãria ºi cinstea ºi gloria ºi binecuvântarea!

Ant. Cine îºi va pierde viaþa pentru mine o va gãsi înveci.

LECTURA SCURTÃ 1Pt 4,13-14

Preaiubiþilor, întrucât participaþi la suferinþele luiCristos, bucuraþi-vã, ca sã puteþi tresãlta de bucurie ºila arãtarea gloriei lui. Dacã sunteþi batjocoriþi în numele

1 iunie, sfântul Iustin, martir22

Page 25: 1 iunie, sf. Iustin, m.

lui Cristos, fericiþi sunteþi, pentru cã Duhul mãririi ºi allui Dumnezeu se odihneºte peste voi.

RESPONSORIUL SCURT

R. Ne-ai pus la încercare, Doamne, * ºi ne-ai scos laliman. Ne-ai pus.V. Ne-ai trecut prin foc, precum se trece argintul, * ºi

ne-ai scos la liman. Slavã Tatãlui. Ne-ai pus.Ant. la Magnificat: Un foc s-a aprins îndatã în sufle-

tul meu ºi m-a copleºit iubirea faþã de profeþi ºi faþã deacei oameni care sunt prietenii lui Cristos.

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT Lc 1,46-55Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *îl preamãreºte pe Domnul

47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie *în Dumnezeu, mântuitorul meu,

48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. *Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã,

49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, *ºi numele lui e sfânt.

50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam *peste cei ce se tem de el.

51 A arãtat puterea braþului sãu, *i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,

52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi;

53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, *iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, *amintindu-ºi de îndurarea sa,

55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, *lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci.

Vesperele 23

Page 26: 1 iunie, sf. Iustin, m.

Slavã Tatãlui ºi Fiului *ºi Sfântului Duh.

Precum era la început ºi acum ºi pururea *ºi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Un foc s-a aprins îndatã în sufletul meu ºi m-acopleºit iubirea faþã de profeþi ºi faþã de acei oamenicare sunt prietenii lui Cristos.

RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ

În ceasul în care regele martirilor ºi-a oferit viaþa lacina cea de tainã ºi ºi-a dat-o pe cruce, sã-i mulþumim,spunând: Te adorãm, Doamne!Te adorãm, Doamne, pentru cã ne-ai iubit pânã la sfâr-

ºit, Mântuitorul nostru, izvorul ºi exemplul oricãrui martiriu: Te adorãm, Doamne!

Pentru cã i-ai chemat la rãsplata vieþii pe toþi pãcãtoºii care se cãiesc: Te adorãm, Doamne!

Pentru cã i-ai încredinþat Bisericii tale puterea sã ofere sângele noului ºi veºnicului legãmânt, vãrsat spre iertarea pãcatelor: Te adorãm, Doamne!

Pentru cã în aceastã zi ne-ai dat harul de a persevera în credinþã: Te adorãm, Doamne!

Pentru cã le-ai dat multor fraþi ai noºtri sã fie pãrtaºi de moartea ta rãscumpãrãtoare: Te adorãm, Doamne!

Tatãl nostru.

Rugãciunea de încheiereDumnezeule, care prin nebunia crucii l-ai învãþat în

chip minunat pe sfântul martir Iustin înalta cunoaºterea lui Isus Cristos, dã-ne, te rugãm, prin mijlocirea lui,harul ca, biruind asaltul erorilor ce ne înconjoarã, sãdobândim tãrie în credinþã. Prin Domnul nostru IsusCristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cutine vieþu-ieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, întoþi vecii vecilor. R. Amin.

Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

1 iunie, sfântul Iustin, martir24

Page 27: 1 iunie, sf. Iustin, m.

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de oricerãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin.

Completoriul

V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu.R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh.Precum era la început, ºi acum, ºi pururea,

ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.

IMNUL

Acum, când e timpul de mers la culcare,În rugã mai cerem o datã-ndurare:Privirile tale ce pururi sunt trezeAsuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze.În vis mintea noastrã te aibã pe tineIar inima noastrã de doru-þi suspine,Te cânte pe tine, te simtã aproape,Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape.Ne fie odihna ºi somnul în pace;Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface,ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã,Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã.Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã,Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã,Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fireªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin.

PSALMODIA

Ant. Doamne Dumnezeule, tu eºti rãbdãtor ºi plin deîndurare.

Psalmul 85 (86)Rugãciunea sãracului la vreme de restriºte

Binecuvântat sã fie Dumnezeu, care ne mângâie înorice strâmtorare (2Cor 1,3.4).

Completoriul 25

Page 28: 1 iunie, sf. Iustin, m.

1 Pleacã-þi, Doamne, urechea ºi rãspunde-mi, *pentru cã sunt sãrman ºi nefericit.

2 Pãzeºte-mi sufletul, pentru cã îþi sunt credincios. †Mântuieºte, Dumnezeul meu, pe slujitorul tãu, *care ºi-a pus încrederea în tine.

3 Ai milã de mine, Doamne, *cãtre tine strig toatã ziua.

4 Fã sã se bucure sufletul slujitorului tãu, *cãci eu înalþ sufletul meu cãtre tine, Doamne!

5 Cãci tu, Doamne, eºti bun ºi îndurãtor, *plin de dragoste faþã de cei care te cheamã.

6 Ascultã-mi, Doamne, rugãciunea; *ia aminte la glasul cererii mele.

7 În ziua necazului meu, strig cãtre tine *pentru cã tu îmi dai ascultare.

8 Doamne, nu este nimeni asemenea þie între dumnezei *ºi nimic nu este ca lucrãrile tale.

9 Toate popoarele pe care le-ai fãcut vor veni, †se vor prosterna în faþa ta, Doamne, *ºi vor preamãri numele tãu,

10 pentru cã eºti mare ºi sãvârºeºti lucruri minunate, *tu singur eºti Dumnezeu!

11 Învaþã-mã, Doamne, calea ta *ºi voi umbla în adevãrul tãu;

dã-mi o inimã simplã *ca sã se teamã de numele tãu.

12 Îþi mulþumesc, Doamne, Dumnezeul meu,din toatã inima mea, *

ºi voi preamãri numele tãu în veac.13 Cãci mare este mila ta faþã de mine *

ºi tu ai eliberat sufletul meudin adâncul infernului.

14 Dumnezeule, cei mândri s-au ridicat împotriva mea, †ºi o adunãturã de oameni violenþi

vor sã-mi ia sufletul, *ºi nu te-au pus pe tine înaintea lor.

1 iunie, sfântul Iustin, martir26

Page 29: 1 iunie, sf. Iustin, m.

15 Tu, Doamne, eºti Dumnezeu îndurãtor ºi bun, *încet la mânie ºi plin de dragoste ºi adevãr.

16 Priveºte-mã ºi fie-þi milã de mine; †dã slujitorului tãu putere, *ºi mântuieºte-l pe fiul slujitoarei tale.

17 Fã un semn de bunãvoinþã faþã de mine, †ca sã vadã cei ce mã urãsc ºi sã se ruºineze, *cãci tu, Doamne, m-ai ajutat ºi m-ai mângâiat.

Ant. Doamne Dumnezeule, tu eºti rãbdãtor ºi plin deîndurare.

LECTURA SCURTÃ 1Tes 5,9-10Dumnezeu ne-a rânduit pentru dobândirea mântuirii

prin Domnul nostru Isus Cristos, care a murit pentrunoi pentru ca, fie cã veghem, fie cã dormim, sã trãimîmpreunã cu el.

RESPONSORIUL SCURT

R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletulmeu. În mâinile tale.V.Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevã-

rului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. Înmâinile tale.

Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocro-teºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã neodihnim în pace.

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32

Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel29 Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, *

dupã cuvântul tãu, în pace,30 cãci au vãzut ochii mei *

mântuirea ta,31 pe care ai pregãtit-o *

înaintea tuturor popoarelor,

Completoriul 27

Page 30: 1 iunie, sf. Iustin, m.

32 luminã spre luminarea neamurilor *ºi slava poporului tãu, Israel.

Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocro-teºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã neodihnim în pace.

Rugãciunea de încheiereDãruieºte, Doamne, trupurilor noastre odihnã spre

întãrire, iar ceea ce am semãnat astãzi prin muncanoastrã, fã sã aducã rod de viaþã veºnicã. Prin Cristos,Domnul nostru. R. Amin.

Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitãîn particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputer-nicul Dumnezeu. R. Amin.

Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Maicã binecuvântatã a Rãscumpãrãtorului,Poarta cerului pururi deschisã, Steaua mãrii,

vino în ajutorul poporului ce cade ºi vrea sã se ridice,tu, care ai nãscut, spre uimirea fãpturii,

pe Cel Preasfânt ce þi-e Pãrinte,Fecioarã de-a pururi,

care ai primit din gura îngerului Gabriel vestirea,îndurã-te de noi, pãcãtoºii.

Sau:Te bucurã, a cerului Reginã,A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã.Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuiriiªi poartã eºti luminii nemuririi!Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã,Decât fãptura toatã mai mãritã!Te salutãm, a cerului minune;Du la Cristos a noastrã rugãciune!

1 iunie, sfântul Iustin, martir28

Page 31: 1 iunie, sf. Iustin, m.

Sau:Bucurã-te, Reginã, Maica milei,

viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te!Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei;cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând

în aceastã vale de lacrimi.Aºadar, Mijlocitoarea noastrã,

întoarce spre noi ochii tãi cei milostiviºi, dupã surghiunul acesta,

aratã-ni-l nouã pe Isus,binecuvântatul rod al trupului tãu.

O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie!Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dum-nezeu, nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, cine mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarãslãvitã ºi binecuvântatã. Amin.

Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria 29

Page 32: 1 iunie, sf. Iustin, m.