1 Bazele alimentatiei

7
Universitatea: BIOTERRA Bucureşti Facultatea: MANAGEMENT AGROTURISTIC – FILIALA FOCŞANI Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Inginerie şi Management Specializarea: Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism Durata studiilor: 4 ani Nr. C.S.T.: 240 Forma de învăţământ: ZI Valabil începând cu anul 2011-2012 Fişa disciplinei I. Denumir e Discipl inǎ (Cod) Bazele alimentaţiei raţionale FDI 27 Nr. credite 4 Anul de studiu III Semestrul 5 Tipul de evaluare E Titular curs Titular seminar Şef lucrări dr. Dascălu Culai Prep. univ. Vlăsceanu Lina II. Structura disciplinei (Nr. ore sǎptǎmânal) Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect 5 2 1 - - Total ore anual 28 14 - - III. Statut disciplinǎ Obligatorie Opţionalǎ Facultativǎ (se marcheazǎ cu X) X - - IV. Titular curs Numele şi prenumele Dascălu Culai Instituţia UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCUREŞTI Catedrǎ / Departament Ştiinţe agricole Titlul ştiinţific Doctor Gradul didactic Şef lucrări Încadrare (norma de bazǎ/asociat) Norma de bază V. 1

description

Bazele alimentatiei

Transcript of 1 Bazele alimentatiei

Page 1: 1 Bazele alimentatiei

Universitatea: BIOTERRA BucureştiFacultatea: MANAGEMENT AGROTURISTIC – FILIALA FOCŞANIDomeniul pentru studii universitare de licenţă: Inginerie şi Management Specializarea: Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism Durata studiilor: 4 aniNr. C.S.T.: 240Forma de învăţământ: ZIValabil începând cu anul 2011-2012

Fişa disciplinei

I.DenumireDisciplinǎ

(Cod)

Bazele alimentaţiei raţionaleFDI 27

Nr. credite4

Anul de studiu

III Semestrul 5 Tipul de evaluare E

Titular curs Titular seminarŞef lucrări dr. Dascălu Culai Prep. univ. Vlăsceanu Lina

II.Structura disciplinei (Nr. ore sǎptǎmânal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect5 2 1 - -

Total ore anual 28 14 - -III.

Statut disciplinǎ Obligatorie Opţionalǎ Facultativǎ(se marcheazǎ cu X) X - -

IV.Titular curs

Numele şi prenumele Dascălu CulaiInstituţia UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCUREŞTICatedrǎ / Departament Ştiinţe agricoleTitlul ştiinţific DoctorGradul didactic Şef lucrăriÎncadrare (norma de bazǎ/asociat) Norma de bază

V.Obiectivele disciplinei

Pornind de la interesul larg manifestat de către operatorii economici, organismele guvernamentale şi neguvernamentale şi de către consumatori, în domeniul efectului alimentelor asupra stării de nutriţie a omului, acest curs, care se adresează studentilor din domeniul managementului în agroturism şi alimentaţie publică şi-a propus să surprindă principalele probleme nutriţionale a produselor alimentare, generate de amplitudinea şi fluiditatea investigatiilor desfăşurate pe plan naţional şi international, atât în cadrul pieţei economice (a produselor alimentare), cât şi în cadrul pieţei metabolice (biologice) a organismului uman, cu cerinţe din ce în ce mai clar comensurate pe segmente de consumatori, cât mai realist delimitate.

VI.Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)

1

Page 2: 1 Bazele alimentatiei

Competenţe specifice

disciplinei

1. Cunoastere, intelegere, explicare si interpretare- cunoaşterea şi înţelegerea echilibrului alimentar în asigurarea stării de sănatate a consumatorilor; - cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea raţiilor alimentare, pentru toate categoriile de consumatori; - calculul şi interpretarea valorii nutriţive a alimentelor, cunoaşterea rolului diferitelor grupe de produse alimentare în asigurarea unei alimentaţii corecte, precum şi a influenţei tehnologiilor de prelucrare asupra calităţilor nutriţionale ale alimentelor; - cunoaşterea si înţelegerea nevoilor nutriţionale ale diferitelor grupe de consumatori (femei însărcinate,copii, vârstnici, sportivi, bolnavi cu afecţiuni cardio-vasculare, obezitate, diabet); - conexiunea informaţiilor acumulate anterior în înţelegerea elementelor specifice alimentaţiei raţionale.2. Instrumental-aplicaţive De exemplu:- proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice;- utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare;- utilizarea bazelor de date nutriţionale; - utilizarea aplicaţiilor informatice existente pentru alcătuirea raţiilor cu structura impusă, analiza raţiilor alimentare, cosumul energetic în diferite activităţi fizice, determinarea valorii nutritive a diverselor alimente, calculul bilanţului nutritiv la procesarea alimentelor, optimizarea mixturilor proteice în scopul fortifierii produselor alimentare, realizarea de mixturi optimizate cu preţ minim, calcului preţului nutrienţilor din diverse surse alimentare.3. Atitudinale- dezvoltarea interesului pentru înţelegerea importanţei alimentaţiei şi a calităţilor nutriţionale ale alimentelor în asigurarea stării de sănatate a populaţiei; - conştientizarea importanţei cunoştinţelor, teoretice şi practice, acumulate la disciplina Bazele alimentaţiei rationale, în realizarea unor alimente sănătoase, funcţionale, prin selectarea celor mai adecvate materii prime şi procese tehnologice, a celor mai bune metode de ambalare, etichetare (conform normelor UE) şi păstrare a alimentelor; - dezvoltarea interesului pentru respectarea sigurantei şi calităţii alimentelor.

VII.Conţinutul disciplinei Nr. ore

28VII.1. Programa analiticǎ curs (capitole/subcapitole)1. Compoziţia chimică a materiilor prime agroalimentare şi a alimentelor prelucrate.

Alimentele şi importanţa lor.Apa şi rolul ei în organism. Zaharurile în alimente .Proteinele în alimente.Grăsimile în alimente .Vitaminele în alimentaţie.Elementele minerale - nutrienţi esenţiali în alimentaţie.

2. Informaţii referitoare la siguranţa alimetului.Sistemul European de siguranţă a alimentului.Cadrul şi regulamentul Uniunii Europene.Riscuri în domeniul siguranţei alimentelor.Aditivii alimentari în alimentaţie.Auxiliari alimentari. Ingrediente alimentare.

6

6

2

Page 3: 1 Bazele alimentatiei

Restricţii impuse de legislaţia în vigoare.Legislaţia română în vigoare.Etichetarea.Impactul aditivilor din alimente asupra sănătăţii.

3. Ghiduri de dietă.4. Clasificarea produselor alimentare.5. Categorii de alimente şi sănătatea.6. Alimente cu fibre şi destinaţia lor.7. Alimente ecologice.8. Alimentaţia sănătoasă.9. Valoarea nutritivă a alimentelor. 10. Determinarea prin calcul a valorii energetice şi biologice la alimente.

22 2 2 2 22 2

VII. 2. Programa seminar (dacă este cazul) 14Studierea unor componente majoritare în alimente. Zaharuri în alimente. Proteine în alimente. Grăsimi în alimente.Valoarea nutriţivă a alimentelor. Stabilirea valorii senzoriale a alimentelor. Stabilirea valorii igienice a alimentelor. Determinarea prin calcul a valorii energetice şi biologice la alimente. Calculul valorii calorice. Calculul valorii nutriţionale a unui aliment. Calcule cu scăzăminte.

6

2

6

VII.3. Lucrǎri de laborator (dacǎ este cazul)VII.4. Tematicǎ proiect (dacǎ este cazul)

VIII. Bibliografie

1. Banu C. şi colab. 1982 – Produsele alimentare şi inocuitatea lor, Ed. Tehnică, Bucureşti2. Banu C. 2000 – Biotehnologii în industria alimentară, Ed. Tehnică, Bucureşti3. Banu C. şi colab. 2002 – Alimentaţia şi sănătatea, Ed. Macarie, Targovişte4. Banu C. şi colab. 2002 – Tratat de chimia alimentelor, Ed. Agir, Bucureşti5. Banu C. 2002 – Calitatea şi controlul calităţii produselor alimentare, Ed. Agir, Bucureşti6. Banu C. şi colab. 2003 – Procesarea materiilor prime alimentare şi pierderile de substanţe biologic active, Ed. "Tehnica", UTM, Chişinău7. Banu C. şi colab. 2004 – Aditivi şi ingrediente pentru industria alimentară, Ed.Tehnică, Bucureşti8. Banu C. şi colab. 2005 – Alimente Alimentaţie Sanatate, Ed. Agir, Bucureşti9. Bordei D. 2004 – Tehnologia moderna a panificatiei, Ed. Agir, Bucureşti10. Diaconescu T. şi colab. 2002 – Analiza senzorială, Ed. Uranus, Bucureşti11. Dima D. şi colab. 2001 – Marfurile alimentare în comerţul internaţional, Ed. Economica, Bucureşti12. Dima, D. şi colab. 2004 – Merceologia şi expertiza mărfurilor alimentare de export-import, Ed. ASE, Bucureşti13. Garban Z. 2000 – Nutriţie umană, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti14. Lehninger A.L. 1992 – Biochimie, Vol I şi II, Ed. Tehnică, Bucureşti15. Lupea A.X. şi colab. 2001 – Chimia şi controlul alimentelor de origine animală, Ed. Politehnica, Timişoara16. Mateescu C. şi colab. 2006 – Tratat de siguranta alimentara, Ed. Bioterra, Bucureşti17. Mitrănescu E. şi colab. 1998 – Din riscurile poluării mediului şi alimentelor, Editura MAST, Bucureşti18. Mogoş V. 1997 – Alimentaţia în bolile de nutriţie şi metabolism, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti19. Neamtu G. 1996 – Biochimie alimentară, Ed. Ceres, Bucureşti20. Neamtu, G. 1996 – Substanţe natural biologic active, Ed. Ceres, Bucureşti21. Neguţ. E. 2002 – Biochimia alimentelor, Ed. Bioterra, Bucureşti22. Niac G. 2004 – Alimentaţie, nutrienţi, alimente, Ed. Emia, Deva23. Olinescu R. 2002 – Totul despre alimentaţia sănătoasă, Ed. Niculescu, Bucureşti24. Onete B. 2004 – Modelarea în ştiinţa mărfurilor, Ed. ASE, Bucureşti25. Paraschivescu A. 2004 – Magementul calităţii mărfurilor alimentare, Ed. Tehnopress, Iaşi26. Procopie R. 2001 – Bazele merceologiei, Ed. ASE, Bucureşti27. Rădulescu E. 2003 – Alimentaţie inteligentă, Ed. Viaţă şi sănătate, Bucureşti 28. Sahleanu V. 1997 – Omul şi alimentaţia, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti

3

Page 4: 1 Bazele alimentatiei

29. Segal B.1986 – Factori de protecţie prezenţi în produsele alimentare, Ed. Junimea, laşi30. Segal R. 2002 – Principiile nutriţiei, Ed. Academică, Galaţi*** Norma igienico-sanitară din 16 decembrie 1998 pentru alimente, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 11 iunie 1999*** HG nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor (inclusiv etichetarea nutriţională)*** Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 97/21 iunie 2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor*** Legea nr. 608 din 31 octombrie 2001 privind evaluarea conformităţii produselor*** Norma metodologică din 7 februarie 2002 privind etichetarea alimentelor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 147 din 27 februarie 2002

IX .Forme de activitate

Tehnici de predare (clasic, retroproiector, calculator, plasmă, alte materiale sugestive. Procesul didactic este interactiv)

Curs Curs editat, planşe, postere scheme, materiale ilustrative retroproiector şi folii de prezentare videoproiector casete video, dischete, CD-uri tablă, cretă albă şi colorată, burete, etc.

Seminar planşe, postere scheme, materiale ilustrative retroproiector şi folii de prezentare videoproiector casete video, dischete, CD-uri tablă, cretă albă şi colorată, burete, etc.

Laborator -Proiect -

X.Forme de evaluare Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practicǎ, altele).

Procent din nota finalǎ

Sem. 1 Sem. 2

Examen Scris, oral 50% -Verificare (Notele obţinute la testele periodice sau parţiale)

- - -

Laborator, Seminar Scris şi oral, aplicaţie practicǎ 30% -Proiect - - -Frecvenţa şi conduita la activităţi - 20% -Activitate de studiu individuala (tema de casa)

- - -

XI. Cerinţe minimale pentru promovare:- predarea temelor de casă;- predarea referatelor de laborator;- obţinerea a 50% din punctajul examenului final.

Titular curs: Şef lucrări dr. Dascălu Culai

Semnătura_____________________

Titular seminarii: Prep. univ. Vlăsceanu Lina

Semnătura_________________________

4

Page 5: 1 Bazele alimentatiei

5