02 Populatie Ro

38
POPULAÞIE POPULATION 2

description

Statistica

Transcript of 02 Populatie Ro

Page 1: 02 Populatie Ro

POPULAÞIE

POPULATION

2

Page 2: 02 Populatie Ro

2.1 Populaþia pe sexe ºi medii ....................................... 44

2.2 Populaþia pe grupe de vârstã ºi sexe, la 1 iulie ...... 46

2.3 Populaþia pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2010 ... 47

2.4 Populaþia judeþelor, municipiilor ºi oraºelor,

la 1 iulie 2010 ........................................................... 49

2.5 Gruparea judeþelor ºi localitãþilor dupã numãrul

locuitorilor, la 1 iulie 2010 ........................................ 53

2.6 Miºcarea naturalã a populaþiei ................................. 54

2.7 Miºcarea naturalã a populaþiei, pe medii ................. 56

2.8 Nãscuþii-vii dupã grupa de vârstã a pãrinþilor .......... 58

2.9 Nãscuþii-vii dupã rangul nãscutului-viu ºi grupa

de vârstã a mamei ................................................... 60

2.10 Vârsta medie a mamei la naºtere, pe medii ............ 62

2.11 Întreruperi de sarcinã, pe grupe de vârstã .............. 62

2.12 Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstã

ºi indicele conjunctural al fertilitãþii .......................... 63

2.13 Decesele, pe grupe de vârstã ºi sexe ..................... 64

2.14 Decesele sub 1 an, dupã grupa de vârstã ................65

2.15 Decese, pe cauze de deces .................................... 66

2.16 Decese sub 1 an, pe cauze de deces ..................... 68

2.17 Durata medie a vieþii, pe sexe ºi medii .................... 69

2.18 Cãsãtoriile dupã grupa de vârstã a soþilor ............... 70

2.19 Cãsãtoriile dupã starea civilã a soþilor

înainte de cãsãtorie ................................................. 71

2.20 Vârsta medie la cãsãtorie ºi vârsta

medie la prima cãsãtorie, pe medii .......................... 72

2.21 Divorþurile dupã grupa de vârstã a soþilor ................ 72

2.22 Divorþurile dupã numãrul copiilor minori

rãmaºi prin desfacerea cãsãtoriei ............................ 74

2.23 Migraþia internã determinatã de schimbarea

domiciliului, pe medii ºi sexe ................................... 74

2.24 Migraþia internã determinatã de schimbarea

domiciliului, pe grupe de vârstã ºi medii .................. 75

2.25 Structura fluxurilor migraþiei interne urbane ºi

rurale, determinate de schimbarea domiciliului ........ 76

2.26 Emigranþii, pe sexe ºi grupe de vârstã ..................... 77

2.27 Emigranþii, dupã naþionalitate ºi þara

de destinaþie ............................................................. 77

2.28 Imigranþii, pe sexe ºi grupe de vârstã ...................... 78

2.29 Imigranþii, dupã þara de provenienþã ........................ 78

2.30 Migraþia internaþionalã determinatã de

schimbarea domiciliului, pe sexe ............................. 78

Population by sex and area

Population by age group and sex, on July 1

Population by age, sex and area, on July 1, 2010

Population of counties, municipalities and towns,

on July 1, 2010

Classification of counties and localities

by inhabitants number, on July 1, 2010

Vital statistics

Vital statistics, by area

Live-births by age group of parents

Live-births by live-birth order and age

group of mother

Average age of mother at birth, by area

Abortions, by age group

Fertility rates, by age group

and total fertility rate

Deaths, by age group and sex

Infant deaths, by age group

Deaths, by death causes

Deaths under 1 year of age, by cause of death

Life expectancy, by sex and area

Marriages by age group of spouses

Marriages by previous marital status

of spouses

Average age at marriage and average

age at first marriage, by area

Divorces by age group of spouses

Divorces by number of under age children

remained through marriage dissolution

Internal migration determined by permanent

residence changing, by area and sex

Internal migration determined by permanent

residence changing, by age group and area

Structure of urban and rural internal migration flows

determined by permanent residence changing

Emigrants, by sex and age group

Emigrants, by nationality

and country of destination

Immigrants, by sex and age group

Immigrants, by origin country

International migration determined by change

of permanent residence, by sex

36

CUPRINS TABELE PaginaPage

TABLES CONTENTS

Page 3: 02 Populatie Ro

Teritorial

2.31 Populaþia ºi densitatea populaþiei, în profil teritorial,

la recensãminte ..........................................................

2.32 Populaþia, în profil teritorial, pe sexe ºi medii,

la 1 iulie 2010 .............................................................

2.33 Populaþia, în profil teritorial ºi pe grupe de vârstã,

la 1 iulie 2010 .............................................................

2.34 Miºcarea naturalã a populaþiei, în profil teritorial ºi

pe medii, în anul 2010 ................................................

2.35 Ratele de fertilitate, în profil teritorial ºi pe grupe

de vârstã, în anul 2010 ..............................................

2.36 Durata medie a vieþii, în profil teritorial, pe sexe

ºi medii, în anul 2010 .................................................

2.37 Decesele, pe cauze de deces, în profil teritorial,

în anul 2010 ...............................................................

2.38 Vârsta medie a soþilor la data încheierii cãsãtoriei,

în profil teritorial ºi pe medii, în anul 2010 .................

2.39 Divorþurile, dupã numãrul copiilor minori rãmaºi

prin desfacerea cãsãtoriei, în profil teritorial,

în anul 2010 ...............................................................

2.40 Migraþia internã determinatã de schimbarea

domiciliului, în profil teritorial ºi pe medii,

în anul 2010 ...............................................................

2.41 Emigranþii, în profil teritorial ºi pe grupe de vârstã,

în anul 2010 ...............................................................

2.42 Imigranþii, în profil teritorial ºi pe grupe de vârstã,

în anul 2010 ...............................................................

2.43 Migraþia internaþionalã, în profil teritorial ºi pe sexe,

în anul 2010 ...............................................................

Territorial

Population and population density, at territorial

level, on censuses

Population, at territorial level, by sex and area,

on July 1, 2010

Population, at territorial level and by age group,

on July 1, 2010

Vital statistics, at territorial level and by area,

in 2010

Age - specific fertility rates, at territorial level

and by age group, in 2010

Life expectancy, at territorial level, by sex and

area, in 2010

Deaths, by death causes, at territorial level,

in 2010

Average age of spouses at marriage date, at

territorial level and by area, in 2010

Divorces, by number of under age children

remained through marriage dissolution,at

territorial level, in 2010

Internal migration determined by change of

permanent residence, at territorial level and by

area, in 2010

Emigrants, at territorial level and by age group,

in 2010

Immigrants, at territorial level and by age group,

in 2010

International migration, at territorial level and by

sex, in 2010

SURSA DATELOR

Cercetãri statistice:� Recensãmintele populaþiei;

� Statistici din evidenþa curentã a populaþiei, pentru

datele referitoare la numãrul ºi structura demograficã

a populaþiei;

� Înregistrãri din evidenþa stãrii civile:

Buletine statistice demografice completate de oficiile

de stare civilã cu date referitoare la naºteri, decese,

cãsãtorii ºi de judecãtorii pentru divorþuri.

Surse administrative:� Baza de date a Ministerului Administraþiei ºi

Internelor, privind evidenþa persoanelor, pentru

migraþia internã ºi internaþionalã, determinatã de

schimbarea domiciliului.

DATA SOURCE

Statistical surveys:� Population censuses;

� Statistics from current evidence of population, for

data referring to population number and

demographic structure;

� Registrations from civil register evidence:

Statistical demographic reports filled in by civil

register offices with data on births, deaths, marriages

and respectively by the law courts for divorces.

Administrative sources:� Database of Ministry of Administration and Interior,

for persons’ evidence, for internal and international

migration, determined by domicile change.

37

Page 4: 02 Populatie Ro

38

PRECIZÃRI METODOLOGICE

Numãrul populaþiei în perioada intercensitarã s-a

determinat pe baza datelor de la recensãminte ºi a celor

din evidenþa curentã referitoare la miºcarea naturalã ºi

migratorie.

Numãrul populaþiei s-a calculat pornind de la

datele Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor,

18 martie 2002, cu privire la populaþia cu domiciliul în

România, la care s-a adãugat sporul natural al populaþiei

ºi soldul migraþiei internaþionale determinat de

schimbãrile de domiciliu, pentru populaþia la nivel

naþional; pentru populaþia la nivel de localitate s-a

adãugat soldul migraþiei interne determinat de

schimbãrile de domiciliu ºi numãrul persoanelor cu

reºedinþa în localitate.

Repartizarea populaþiei pe medii s-a realizat astfel:

– pentru anul 1960, pânã în anul 1966, în mediul

urban sunt cuprinse municipiile, oraºele ºi cele 183

localitãþi asimilate mediului urban;

– pentru anii 1966 ºi 1967, în mediul urban sunt

incluse datele referitoare la municipii, oraºe ºi 238

comune asimilate urbanului;

– începând cu anul 1968, în mediul urban sunt

cuprinse numai municipiile ºi oraºele.

Vârsta este exprimatã în ani împliniþi (de exemplu, o

persoanã care are vârsta de 24 ani ºi 11 luni la 1 iulie,

este cuprinsã la vârsta de 24 ani).

Definiþiile evenimentelor demografice sunt în

concordanþã cu principiile ºi recomandãrile Comisiei de

Statisticã a Organizaþiei Naþiunilor Unite:

– nãscut-viu este produsul concepþiei, expulzat sau

extras complet din corpul mamei, independent de

durata sarcinii ºi care, dupã aceastã separare,

prezintã un semn de viaþã (respiraþie, activitate

cardiacã, pulsaþii ale cordonului ombilical sau

contracþii musculare dependente de voinþã);

– nãscut-mort este produsul concepþiei, expulzat sau

extras complet din corpul mamei dupã o duratã a

sarcinii de cel puþin 28 sãptãmâni ºi care, dupã

aceastã separare, nu prezintã nici un semn de viaþã;

– decedatã este persoana cãreia i-au încetat definitiv

funcþiile vitale dupã trecerea unui timp oarecare de

la naºtere;

– cãsãtoria reprezintã uniunea dintre un bãrbat ºi o

femeie, încheiatã în concordanþã cu legislaþia þãrii, în

scopul întemeierii unei familii ºi din care rezultã

drepturi ºi obligaþii între cei doi soþi, precum ºi ale

acestora faþã de copii;

– divorþul reprezintã desfacerea unei cãsãtorii

încheiate legal, printr-o hotãrâre definitivã a

organelor judecãtoreºti.

METHODOLOGICAL NOTES

For intercensus years, the inhabitants numberhas been determined based on data from censuses and

those from current evidence referring on vital and

migration statistics.

The inhabitants number was calculated from data

of the Population and Housing Census, March 18, 2002,

regarding the population with permanent residence in

Romania, plus natural increase and balance of internal

and international migration determined by permanent

residence changes for population at national level; for

population at locality level the balance of internal

migration determined by permanent residence changes

and number of persons with temporary residence in

locality was added.

Population breakdown by area was as follows:

– for 1960, until 1966, urban area included

municipalities, towns and the 183 localities

assimilated to the urban area;

– for 1966 and 1967, urban area included

municipalities, towns and 238 communes

assimilated to the urban area;

– starting with 1968, urban area includes only

municipalities and towns.

Age is expressed in the years reached during the

year (for instance, a person of 24 years old and 11

months at July 1, is considered to be of 24 years old).

The definitions of vital events are in compliance

with the principles and recommendations of the United

Nations Statistical Commission:

– live-birth is a product of conception completely

ejected or extracted from the mother's body,

regardless of the pregnancy duration, who after this

separation gives a sign of life (respiration, heart

activity, beats of umbilical cord or muscular

contractions dependent of will);

– dead-born child is a product of conception

completely ejected or extracted from the mother's

body after a pregnancy duration of at least 28 weeks

who, after this separation, gives no sign of life;

– deceased is the person whose vital functions

definitively ceased after a certain time passed from

his birth;

– marriage represents an union between a man and a

woman concluded according to the country’s

legislation, in order to set up a family, where

husband and wife have rights and obligations

against one another as well as against their children;

– divorce represents the dissolution of a legally

concluded marriage, according to a final decision of

judicial bodies.

Page 5: 02 Populatie Ro

39

Sporul natural reprezintã diferenþa dintre numãrul

nãscuþilor-vii ºi numãrul persoanelor decedate, în anul

de referinþã.

Durata medie a vieþii reprezintã numãrul mediu de

ani pe care îi are de trãit un nou-nãscut, dacã ar trãi tot

restul vieþii în condiþiile mortalitãþii pe vârste din perioada

de referinþã.

Rata de natalitate reprezintã numãrul de nãscuþi-vii

dintr-un an raportat la populaþia medie din anul respectiv

ºi se exprimã în numãr de nãscuþi-vii la 1000 locuitori.

Rata de mortalitate reprezintã numãrul persoanelor

decedate dintr-un an raportat la populaþia medie din anul

respectiv ºi se exprimã în numãr de decese la 1000

locuitori.

Rata mortalitãþii infantile reprezintã numãrul de

decedaþi în vârstã de sub 1 an la 1000 nãscuþi-vii din

anul respectiv.

Rata de mortinatalitate reprezintã numãrul anual

de nãscuþi-morþi dintr-un an, raportat la numãrul de

nãscuþi-vii ºi morþi din acelaºi an ºi se exprimã în

numãrul de nãscuþi-morþi la 1000 nãscuþi-vii ºi morþi din

anul respectiv.

Rata de nupþialitate reprezintã numãrul

cãsãtoriilor dintr-un an raportat la populaþia medie din

anul respectiv ºi se exprimã în numãr de cãsãtorii la

1000 locuitori.

Rata de divorþialitate reprezintã numãrul

divorþurilor dintr-un an raportat la populaþia medie din

anul respectiv ºi se exprimã în numãr de divorþuri la 1000

locuitori.

Repartizarea evenimentelor demografice în profilteritorial (pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare ºi

judeþe) s-a fãcut dupã urmãtoarele criterii:

– pentru nãscuþi-vii ºi nãscuþi-morþi, dupã domiciliul

mamei;

– pentru decese, dupã domiciliul persoanei decedate;

– pentru cãsãtorii, dupã locul înregistrãrii cãsãtoriei;

– pentru divorþuri, dupã ultimul domiciliu comun al

soþilor.

Migraþia internã reprezintã schimbãrile de domiciliu

ºi stabilirile temporare de reºedinþã în altã localitate

decât cea de domiciliu în interiorul graniþelor þãrii.

Schimbarea domiciliului s-a înregistrat în cazul

persoanelor pentru care organele de poliþie au înscris

noul domiciliu în cartea de identitate ºi în fiºa de evidenþã

a persoanei. Începând cu anul 1992, sunt cuprinse ºi

schimbãrile de domiciliu dintr-un sector în altul al

Municipiului Bucureºti. Nu sunt incluse schimbãrile de

domiciliu în interiorul aceleiaºi localitãþi sau în acelaºi

sector, ºi nici dintr-un sat în altul, în cadrul aceleiaºi

comune.

Natural increase represents the balance between

the number of live-births and the number of deceased

persons during the reference year.

Life expectancy represents the average number of

years an infant would live, if he / she lived all his / her life,

under the conditions of mortality by age corresponding to

the reference period.

Birth rate represents the ratio between the number

of live-births in a year and the average population of the

respective year and is expressed by the number of live-

births per 1000 inhabitants.

Mortality rate represents the ratio between the

number of deceased persons in a year and the average

population of the respective year and is expressed by the

number of deaths per 1000 inhabitants.

Infant mortality rate represents the number of

deaths for infants under one year of age per 1000 live

births in a given year.

Late foetal-deaths rate is the ratio between the

number of late foetal-deaths in a year and the total

number of live births and late foetal deaths in the same

year, and is expressed by the number of deaths per 1000

live births and late foetal deaths.

Marriages rate represents the ratio between the

number of marriages in a year and the average

population of the respective year and is expressed by the

number of marriages per 1000 inhabitants.

Divortiality rate represents the ratio between the

number of divorces in a year and the average population

of the respective year and is expressed by the number of

divorces per 1000 inhabitants.

Demographic events breakdown at territoriallevel (by macroregion, development region and county)

was done according to the following criteria:

– for live-births and dead-born children, by mother's

residence;

– for deaths, by residence of the deceased person;

– for marriage, by place of marriage registration ;

– for divorces, by last common residence of the

spouses.

Internal migration represents changes of

permanent residence and temporary settling of

residence in another locality, different from that of

permanent residence inside the borders of the country.

Change of permanent residence was registered in

case of persons for whom police wrote down the new

permanent residence in the identity card and in persons’

evidence file. Starting with 1992, data also include

changes of permanent residence from one sector to

another within Bucharest Municipality. There are not

included permanent residence changes inside the same

locality or sector, or from one village to another, in the

same commune.

Page 6: 02 Populatie Ro

Populaþia pe sexe ºi medii, la 1 iulie 2010Population by sex and area, on July 1, 20102.G1

40

Migraþia internaþionalã reprezintã schimbarea

domiciliului în altã þarã sau, din altã þarã în România.

Datele cu privire la emigranþi se referã la cetãþenii

români care ºi-au stabilit domiciliul în strãinãtate.

Datele cu privire la imigranþi se referã la cetãþenii

din altã þarã care ºi-au stabilit domiciliul în România.

Soldul migraþiei internaþionale reprezintã diferenþa

dintre numãrul imigranþilor ºi cel al emigranþilor, în anul

de referinþã.

International migration represents the change of

permanent residence to another country or, from another

country to Romania.

Data on emigrants refer to Romanian citizens who

settled their permanent residence abroad.

Data on immigrants refer to citizens from another

country who settled their permanent residence in

Romania.

Net international migration represents the

difference between the number of immigrants and the

number of emigrants during the reference year.

���������������

�����������

���������������

��������������

Total Urban Rural

Masculin / Male Feminin / Female

Urban Rural

Total Masculin / Male Feminin / Female

Page 7: 02 Populatie Ro

41

Populaþia pe vârste ºi sexe, la 1 iulie 2010Population by age and sex, on July 1, 20102.G3

Populaþia pe medii, la 1 iuliePopulation by area, on July 12.G2

���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�� ��� ���� ��� ���� ���� �� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

��

��

��

���

Urban Rural

%

� �� ��� ��� �� ���������������

���

������������������������������

���

MasculinMale

Mii persoaneThou persons

Mii persoaneThou persons

FemininFemale

VârstaAge

Page 8: 02 Populatie Ro

42

Natalitatea, mortalitatea ºi sporul natural al populaþieiBirth rate, mortality and natural increase2.G4

Rate de fertilitate, pe grupe de vârstãFertility rates, by age group2.G5

��

��

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ����

Natalitate / Birth rate Mortalitate / Mortality rate

Sporul natural pozitivPositive natural increase

Sporul natural negativNegative natural increase

Rate (la 1000 locuitori) /Rates (per 1000 inhabitants)

�� ���� ���

�����

�������

�������

��

��

�� ���

��� ����

��

��

��

���

Nãscuþi-vii la 1000 femei /Live-births per 1000 women

30 – 34 ani / years

25 – 29 ani / years 45 – 49 ani / years

20 – 24 ani / years 40 – 44 ani / years

15 – 19 ani / years 35 – 39 ani / years

Page 9: 02 Populatie Ro

43

Durata medie a vieþii, pe sexe (ani)Life expectancy, by sex (years)2.G6

Evoluþia cãsãtoriilor ºi divorþurilorEvolution of marriages and divorces2.G7

���

���

���

���

����

����

����

����

����

���

���

����

���

����

����

����

� �� � � �� �� �� �� ��

���

���

MasculinMale

FemininFemale

� �� �� ��� � ��

����� �����

����

��������

�����

��� ��� ��� ��� ��� ���

��

���

���

��

mii / thou

CãsãtoriiMarriages

DivorþuriDivorces

Page 10: 02 Populatie Ro

44

Numãrul locuitorilor În procente faþã de totalInhabitants number As percentage of total

Total Masculin Feminin Masculin FemininMale Female Male Female

1 iulie 1960 18403414 8981804 9421610 48,8 51,21 iulie 1961 18566932 9069012 9497920 48,8 51,21 iulie 1962 18680721 9130631 9550090 48,9 51,11 iulie 1963 18813131 9200997 9612134 48,9 51,11 iulie 1964 18927081 9261698 9665383 48,9 51,11 iulie 1965 19027367 9315510 9711857 49,0 51,015 martie 19661) 19103163 9351075 9752088 49,0 51,01 iulie 1966 19140783 9371316 9769467 49,0 51,01 iulie 1967 19284814 9447715 9837099 49,0 51,01 iulie 1968 19720984 9670757 10050227 49,0 51,01 iulie 1969 20010178 9820125 10190053 49,1 50,91 iulie 1970 20252541 9945027 10307514 49,1 50,91 iulie 1971 20469658 10056431 10413227 49,1 50,91 iulie 1972 20662648 10156420 10506228 49,2 50,81 iulie 1973 20827525 10243280 10584245 49,2 50,81 iulie 1974 21028841 10347995 10680846 49,2 50,81 iulie 1975 21245103 10460119 10784984 49,2 50,81 iulie 1976 21445698 10564943 10880755 49,3 50,75 ianuarie 19771) 21559910 10626055 10933855 49,3 50,71 iulie 1977 21657569 10677731 10979838 49,3 50,71 iulie 1978 21854622 10777854 11076768 49,3 50,71 iulie 1979 22048305 10875027 11173278 49,3 50,71 iulie 1980 22201387 10953637 11247750 49,3 50,71 iulie 1981 22352635 11029625 11323010 49,3 50,71 iulie 1982 22477703 11091465 11386238 49,3 50,71 iulie 1983 22553074 11128723 11424351 49,3 50,71 iulie 1984 22624505 11165086 11459419 49,3 50,71 iulie 1985 22724836 11214313 11510523 49,3 50,71 iulie 1986 22823479 11261467 11562012 49,3 50,71 iulie 1987 22940430 11319082 11621348 49,3 50,71 iulie 1988 23053552 11374681 11678871 49,3 50,71 iulie 1989 23151564 11422472 11729092 49,3 50,71 iulie 1990 23206720 11449147 11757573 49,3 50,71 iulie 1991 23185084 11435286 11749798 49,3 50,77 ianuarie 19921) 22810035 11213763 11596272 49,2 50,81 iulie 1992 22788969 11200695 11588274 49,1 50,91 iulie 1993 22755260 11176390 11578870 49,1 50,91 iulie 1994 22730622 11156807 11573815 49,1 50,91 iulie 1995 22680951 11123977 11556974 49,0 51,01 iulie 1996 22607620 11080933 11526687 49,0 51,01 iulie 1997 22545925 11041414 11504511 49,0 51,01 iulie 1998 22502803 11012110 11490693 48,9 51,11 iulie 1999 22458022 10984529 11473493 48,9 51,11 iulie 2000 22435205 10968854 11466351 48,9 51,11 iulie 2001 22408393 10949490 11458903 48,9 51,118 martie 20021) 21680974 10568741 11112233 48,7 51,31 iulie 2002 21794793 10642538 11152255 48,8 51,21 iulie 2003 21733556 10606245 11127311 48,8 51,21 iulie 2004 21673328 10571606 11101722 48,8 51,21 iulie 2005 21623849 10543518 11080331 48,8 51,21 iulie 2006 21584365 10521189 11063176 48,7 51,31 iulie 2007 21537563 10496720 11040843 48,7 51,31 iulie 2008 21504442 10477611 11026831 48,7 51,31 iulie 2009 21469959 10457219 11012740 48,7 51,31 iulie 2010 21431298 10434143 10997155 48,7 51,3

Populaþia pe sexe ºi mediiPopulation by sex and area2.1

1) Recensãmânt. / Census.

45

Numãrul locuitorilor În procente faþã de totalInhabitants number As percentage of total

Urban Rural Urban Rural

5912011 12491403 32,1 67,9 July 1, 19606029978 12536954 32,5 67,5 July 1, 19616109909 12570812 32,7 67,3 July 1, 19626234043 12579088 33,1 66,9 July 1, 19636317027 12610054 33,4 66,6 July 1, 19646417124 12610243 33,7 66,3 July 1, 19657305714 11797449 38,2 61,8 March 15, 19661)

7343917 11796866 38,4 61,6 July 1, 19667467928 11816886 38,7 61,3 July 1, 19677144994 12575990 36,2 63,8 July 1, 19687316065 12694113 36,6 63,4 July 1, 19697464811 12787730 36,9 63,1 July 1, 19707619873 12849785 37,2 62,8 July 1, 19717776868 12885780 37,6 62,4 July 1, 19727938819 12888706 38,1 61,9 July 1, 19738142938 12885903 38,7 61,3 July 1, 19748339229 12905874 39,3 60,7 July 1, 19758555880 12889818 39,9 60,1 July 1, 19769395729 12164181 43,6 56,4 January 5, 19771)

9517811 12139758 43,9 56,1 July 1, 19779778831 12075791 44,7 55,3 July 1, 19789886137 12162168 44,8 55,2 July 1, 1979

10171618 12029769 45,8 54,2 July 1, 198010484896 11867739 46,9 53,1 July 1, 198110872275 11605428 48,4 51,6 July 1, 198211054179 11498895 49,0 51,0 July 1, 198311141775 11482730 49,2 50,8 July 1, 198411370092 11354744 50,0 50,0 July 1, 198511540494 11282985 50,6 49,4 July 1, 198611770927 11169503 51,3 48,7 July 1, 198711961847 11091705 51,9 48,1 July 1, 198812311803 10839761 53,2 46,8 July 1, 198912608844 10597876 54,3 45,7 July 1, 199012552407 10632677 54,1 45,9 July 1, 199112391819 10418216 54,3 45,7 January 7, 19921)

12367358 10421611 54,3 45,7 July 1, 199212406204 10349056 54,5 45,5 July 1, 199312427612 10303010 54,7 45,3 July 1, 199412457195 10223756 54,9 45,1 July 1, 199512411174 10196446 54,9 45,1 July 1, 199612404690 10141235 55,0 45,0 July 1, 199712347886 10154917 54,9 45,1 July 1, 199812302729 10155293 54,8 45,2 July 1, 199912244598 10190607 54,6 45,4 July 1, 200012243748 10164645 54,6 45,4 July 1, 200111435080 10245894 52,7 47,3 March 18, 20021)

11608735 10186058 53,3 46,7 July 1, 200211600157 10133399 53,4 46,6 July 1, 200311895598 9777730 54,9 45,1 July 1, 200411879897 9743952 54,9 45,1 July 1, 200511913938 9670427 55,2 44,8 July 1, 200611877659 9659904 55,1 44,9 July 1, 200711835328 9669114 55,0 45,0 July 1, 200811823516 9646443 55,1 44,9 July 1, 200911798735 9632563 55,1 44,9 July 1, 2010

Page 11: 02 Populatie Ro

46

numãr persoane / number of persons

Grupa de vârstã (ani)Age group (years) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total

Total 21623849 21584365 21537563 21504442 21469959 21431298

0 - 4 1053889 1057804 1062537 1070639 1079077 10826495 - 9 1108895 1098663 1090284 1073733 1060158 1051871

10-14 1209921 1177605 1135618 1121104 1106540 110677515-19 1727418 1653027 1541828 1428324 1325569 120721520-24 1618002 1599535 1640127 1692108 1722804 172170925-29 1786029 1778735 1740686 1679885 1627924 161126430-34 1678743 1689369 1715518 1752955 1775260 177316135-39 1761497 1869153 1929137 1746994 1678096 166345440-44 1238076 1192648 1200174 1455383 1611779 173889145-49 1525338 1463532 1392744 1316506 1258455 121293750-54 1509522 1528720 1544281 1545262 1538167 147375155-59 1241759 1310266 1360523 1416872 1411490 143513460-64 973314 977303 984384 1006459 1070415 115761365-69 1089704 1041631 1004068 958358 923844 87771270-74 907414 913325 918177 923364 929212 93291275-79 665075 675967 690768 699363 704995 70842280-84 374155 391080 403440 417111 428578 44117585 ºi peste / and over 155098 166002 183269 200022 217596 234653

Masculin / Male

Total 10543518 10521189 10496720 10477611 10457219 10434143

0 - 4 541838 544111 545866 550074 554333 5566285 - 9 568389 563176 559856 551180 544930 540650

10-14 619434 602816 581356 574527 566897 56720015-19 881000 842934 786763 728731 677428 61780420-24 827513 818547 839745 865349 879022 87728825-29 915862 911059 890529 859946 833631 82451130-34 855635 863241 878737 898493 910647 91037935-39 890199 944770 975816 886521 852829 84751940-44 618597 596863 602225 731189 811426 87620945-49 750091 720761 687380 650955 623476 60135750-54 730222 739441 746431 746614 743586 71346855-59 589008 621161 644226 669904 666790 67793560-64 445157 447270 451848 462521 492427 53227765-69 475236 453301 436752 417662 403762 38405770-74 381704 383397 383369 383361 383565 38361775-79 266285 269993 275630 278196 279022 27878580-84 135770 143476 149339 155547 159915 16460185 ºi peste / and over 51578 54872 60852 66841 73533 79858

Feminin / Female

Total 11080331 11063176 11040843 11026831 11012740 10997155

0 - 4 512051 513693 516671 520565 524744 5260215 - 9 540506 535487 530428 522553 515228 511221

10-14 590487 574789 554262 546577 539643 53957515-19 846418 810093 755065 699593 648141 58941120-24 790489 780988 800382 826759 843782 84442125-29 870167 867676 850157 819939 794293 78675330-34 823108 826128 836781 854462 864613 86278235-39 871298 924383 953321 860473 825267 81593540-44 619479 595785 597949 724194 800353 86268245-49 775247 742771 705364 665551 634979 61158050-54 779300 789279 797850 798648 794581 76028355-59 652751 689105 716297 746968 744700 75719960-64 528157 530033 532536 543938 577988 62533665-69 614468 588330 567316 540696 520082 49365570-74 525710 529928 534808 540003 545647 54929575-79 398790 405974 415138 421167 425973 42963780-84 238385 247604 254101 261564 268663 27657485 ºi peste / and over 103520 111130 122417 133181 144063 154795

Populaþia pe grupe de vârstã ºi sexe, la 1 iuliePopulation by age group and sex, on July 12.2

Page 12: 02 Populatie Ro

47

Total Urban Rural

Ambele din care: Ambele din care: Ambele din care:Vârsta (ani) sexe Feminin sexe Feminin sexe FemininAge (years) Both of which: Both of which: Both of which:

sexes Female sexes Female sexes Female

Total 21431298 10997155 11798735 6166031 9632563 4831124

0-4 1082649 526021 590270 286292 492379 2397290 218938 106076 121061 58540 97877 475361 217983 105787 119200 57568 98783 482192 215258 104840 117373 57203 97885 476373 212442 103429 114735 55811 97707 476184 218028 105889 117901 57170 100127 48719

5-9 1051871 511221 515730 250631 536141 2605905 214793 104521 112843 54804 101950 497176 209387 101586 104845 50946 104542 506407 207042 100918 100749 49166 106293 517528 207241 100255 98303 47556 108938 526999 213408 103941 98990 48159 114418 55782

10-14 1106775 539575 510461 248880 596314 29069510 222772 108391 102102 49671 120670 5872011 222516 108750 101366 49562 121150 5918812 223207 108617 102472 50007 120735 5861013 215047 105064 100139 48840 114908 5622414 223233 108753 104382 50800 118851 57953

15-19 1207215 589411 607622 299412 599593 28999915 222079 108271 104413 51635 117666 5663616 236418 115389 113555 55777 122863 5961217 237288 116106 116462 57130 120826 5897618 256295 125310 132509 65043 123786 6026719 255135 124335 140683 69827 114452 54508

20-24 1721709 844421 1003129 502060 718580 34236120 339689 166763 194088 97095 145601 6966821 338059 166451 196958 98501 141101 6795022 349643 171189 205137 102424 144506 6876523 365991 179767 210653 105933 155338 7383424 328327 160251 196293 98107 132034 62144

25-29 1611264 786753 977441 489593 633823 29716025 339637 165680 204755 102206 134882 6347426 306584 149024 184342 92091 122242 5693327 296734 144316 179559 89679 117175 5463728 323416 159070 198089 99835 125327 5923529 344893 168663 210696 105782 134197 62881

30-34 1773161 862782 1049088 523863 724073 33891930 354795 172337 214426 107022 140369 6531531 356559 173460 213051 106483 143508 6697732 355544 173353 210202 105116 145342 6823733 356946 173799 210265 104915 146681 6888434 349317 169833 201144 100327 148173 69506

35-39 1663454 815935 927324 471843 736130 34409235 354197 172910 201493 100967 152704 7194336 331242 161796 185853 93833 145389 6796337 315813 154704 172084 87385 143729 6731938 326257 160594 180246 92514 146011 6808039 335945 165931 187648 97144 148297 68787

40-44 1738891 862682 1024976 538289 713915 32439340 365373 180916 207917 108489 157456 7242741 396132 195547 232705 121130 163427 7441742 492871 245721 302075 159258 190796 8646343 260106 128849 150836 79686 109270 4916344 224409 111649 131443 69726 92966 41923

Populaþia pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2010Population by age, sex and area, on July 1, 20102.3

Page 13: 02 Populatie Ro

48

Populaþia pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2010 - continuarePopulation by age, sex and area, on July 1, 2010 - continued2.3

Total Urban Rural

Ambele din care: Ambele din care: Ambele din care:Vârsta (ani) sexe Feminin sexe Feminin sexe FemininAge (years) Both of which: Both of which: Both of which:

sexes Female sexes Female sexes Female

45-49 1212937 611580 738144 397330 474793 21425045 232996 116851 138488 74402 94508 4244946 235466 118052 142440 76193 93026 4185947 234951 118694 143781 77456 91170 4123848 246765 124769 151147 81581 95618 4318849 262759 133214 162288 87698 100471 45516

50-54 1473751 760283 928797 499749 544954 26053450 271635 138252 168542 90637 103093 4761551 285261 146249 177682 95772 107579 5047752 301202 155668 190579 103275 110623 5239353 305257 158420 194468 104351 110789 5406954 310396 161694 197526 105714 112870 55980

55-59 1435134 757199 880068 466706 555066 29049355 322646 168742 204378 108761 118268 5998156 278082 146306 174675 92992 103407 5331457 285466 150601 175488 92894 109978 5770758 274103 144982 164517 86752 109586 5823059 274837 146568 161010 85307 113827 61261

60-64 1157613 625336 626669 336594 530944 28874260 281414 150939 160662 85677 120752 6526261 265017 142864 147139 78578 117878 6428662 212557 114395 115225 61717 97332 5267863 207147 112234 107254 57988 99893 5424664 191478 104904 96389 52634 95089 52270

65-69 877712 493655 421006 237593 456706 25606265 175816 97568 86744 48482 89072 4908666 183612 102548 88696 49786 94916 5276267 172349 96550 82864 46554 89485 4999668 179664 102096 85371 48525 94293 5357169 166271 94893 77331 44246 88940 50647

70-74 932912 549295 415770 246344 517142 30295170 198504 115034 90085 52133 108419 6290171 191645 112560 87379 51675 104266 6088572 187202 110398 84071 49919 103131 6047973 182107 108171 79747 47885 102360 6028674 173454 103132 74488 44732 98966 58400

75-79 708422 429637 297495 183671 410927 24596675 158823 95235 67119 40508 91704 5472776 148500 89634 62864 38832 85636 5080277 142556 86390 59575 36924 82981 4946678 135816 82631 56311 34987 79505 4764479 122727 75747 51626 32420 71101 43327

80-84 441175 276574 184437 117998 256738 15857680 111974 69221 47076 29785 64898 3943681 98797 61593 41162 26136 57635 3545782 88335 55367 37227 23771 51108 3159683 76167 48362 31468 20397 44699 2796584 65902 42031 27504 17909 38398 24122

85 ºi peste / and over 234653 154795 100308 69183 134345 85612

Page 14: 02 Populatie Ro

49

Judeþe Numãrul Judeþe NumãrulMunicipii / Oraºe locuitorilor Municipii / Oraºe locuitorilorCounties Inhabitants Counties InhabitantsMunicipalities / Towns number Municipalities / Towns number

ALBA 372265 BISTRIÞA-NÃSÃUD 317247

Alba Iulia1) 68570 Bistriþa1) 84848Aiud1) 25934 Beclean 11599Blaj1) 20708 Nãsãud 11022Sebeº1) 29636 Sângeorz-Bãi 10968Abrud 5730Baia de Arieº 4264 BOTOªANI 447107Câmpeni 7672Cugir 25826 Botoºani1) 114953Ocna Mureº 15003 Dorohoi1) 29582Teiuº 7429 Bucecea 5166Zlatna 8137 Dãrãbani 11624

Flãmânzi 11938ARAD 454922 Sãveni 8003

ªtefãneºti 5591Arad1) 164665Chiºineu-Criº 8282 BRAªOV 598313Curtici 8112Ineu 9478 Braºov1) 276914Lipova 10926 Codlea1) 24649Nãdlac 8016 Fãgãraº1) 37839Pâncota 7630 Sãcele1) 33041Pecica 13802 Ghimbav 5483Sântana 13346 Predeal 5194Sebiº 6263 Râºnov 16479

Rupea 5634ARGEª 639157 Victoria 8695

Zãrneºti 25712Piteºti1) 166594Câmpulung1) 36218 BRÃILA 357614Curtea de Argeº1) 32668Costeºti 10558 Brãila1) 210245Mioveni 33942 Fãurei 4015ªtefãneºti 14178 Ianca 11110Topoloveni 10457 Însurãþei 7072

BACÃU 714641 BUZÃU 480222

Bacãu1) 175546 Buzãu1) 131377Moineºti1) 23527 Râmnicu Sãrat1) 39324Oneºti1) 49016 Nehoiu 11355Buhuºi 19531 Pãtârlagele 7831Comãneºti 23398 Pogoanele 7549Dãrmãneºti 14392Slãnic-Moldova 4908 CARAª-SEVERIN 320840Târgu Ocna 12845

Reºiþa1) 82458BIHOR 592561 Caransebeº1) 28350

Anina 8650Oradea1) 204625 Bãile Herculane 5956Beiuº1) 11045 Bocºa 16975Marghita1) 17063 Moldova Nouã 13049Salonta1) 18293 Oraviþa 12666Aleºd 10727 Oþelu Roºu 11712Nucet 2335Sãcueni 11809ªtei 8240Valea lui Mihai 10520Vaºcãu 2665

Populaþia judeþelor, municipiilor ºi oraºelor, la 1 iulie 2010Population of counties, municipalities and towns, on July 1, 20102.4

Notã: Municipiile subliniate sunt reºedinþã de judeþ. / Note: Underlined municipalities are county residences.1) Municipii. / Municipalities.

Page 15: 02 Populatie Ro

50

Populaþia judeþelor, municipiilor ºi oraºelor, la 1 iulie 2010 - continuarePopulation of counties, municipalities and towns, on July 1, 2010 - continued2.4

Notã: Municipiile subliniate sunt reºedinþã de judeþ. / Note: Underlined municipalities are county residences.1) Municipii. / Municipalities.

Judeþe Numãrul Judeþe NumãrulMunicipii / Oraºe locuitorilor Municipii / Oraºe locuitorilorCounties Inhabitants Counties InhabitantsMunicipalities / Towns number Municipalities / Towns number

CÃLÃRAªI 311898 GALAÞI 608904

Cãlãraºi1) 73005 Galaþi1) 290593Olteniþa1) 27170 Tecuci1) 42344Budeºti 7178 Bereºti 3245Fundulea 6696 Târgu Bujor 7547Lehliu Garã 6324

CLUJ 691048 GIURGIU 280125

Cluj-Napoca1) 305636 Giurgiu1) 67510Câmpia Turzii1) 26325 Bolintin-Vale 12473Dej1) 38287 Mihãileºti 7437Gherla1) 22005Turda1) 57061 GORJ 376179Huedin 9669

Târgu Jiu1) 96396CONSTANÞA 723796 Motru1) 22170

Bumbeºti-Jiu 10423Constanþa1) 301221 Novaci 5986Mangalia1) 39858 Rovinari 13375Medgidia1) 44036 Târgu Cãrbuneºti 8947Bãneasa 5547 Tismana 7724Cernavodã 18444 Turceni 8180Eforie 10415 Þicleni 5200Hârºova 10478Murfatlar (Basarabi) 10794 HARGHITA 324890Nãvodari 36186Negru Vodã 5540 Miercurea Ciuc1) 41410Ovidiu 14343 Gheorgheni1) 19711Techirghiol 7586 Odorheiu Secuiesc1) 36370

Topliþa1) 15441COVASNA 222434 Bãile Tuºnad 1603

Bãlan 7456Sfântu Gheorghe1) 61341 Borsec 2747Târgu Secuiesc1) 19821 Cristuru Secuiesc 10212Baraolt 9424 Vlãhiþa 7127Covasna 11202Întorsura Buzãului 9033

HUNEDOARA 461450

Deva1) 66178DÂMBOVIÞA 529781 Brad1) 15720

Hunedoara1) 69574Târgoviºte1) 88119 Lupeni1) 28813Moreni1) 20281 Orãºtie1) 21274Fieni 7661 Petroºani1) 42522Gãeºti 14972 Vulcan1) 28336Pucioasa 15304 Aninoasa 4672Rãcari 6563 Cãlan 12790Titu 10085 Geoagiu 5659

Haþeg 10880DOLJ 702124 Petrila 24804

Simeria 13446Craiova1) 298740 Uricani 9406Bãileºti1) 19536Calafat1) 17707Bechet 3873Dãbuleni 12692Filiaºi 18650Segarcea 8122

Page 16: 02 Populatie Ro

51

Populaþia judeþelor, municipiilor ºi oraºelor, la 1 iulie 2010 - continuarePopulation of counties, municipalities and towns, on July 1, 2010 - continued2.4

Judeþe Numãrul Judeþe NumãrulMunicipii / Oraºe locuitorilor Municipii / Oraºe locuitorilorCounties Inhabitants Counties InhabitantsMunicipalities / Towns number Municipalities / Towns number

IALOMIÞA 286980 MUREª 580228

Slobozia1) 51778 Târgu Mureº1) 143939Feteºti1) 34144 Reghin1) 36471Urziceni1) 17182 Sighiºoara1) 32106Amara 8046 Târnãveni1) 25551Cãzãneºti 3501 Iernut 9616Fierbinþi - Târg 4637 Luduº 17549Þãndãrei 12977 Miercurea Nirajului 6212

Sarmaºu 7469IAªI 825773 Sângeorgiu de Pãdure 5571

Sovata 9578Iaºi1) 309631 Ungheni 6951Paºcani1) 42187Hârlãu 11841 NEAMÞ 562122Târgu Frumos 13415Podul Iloaiei 10475 Piatra Neamþ1) 106611

Roman1) 66758ILFOV 321007 Bicaz 8474

Roznov 9560Bragadiru 10464 Târgu Neamþ 20701Buftea 21445Chitila 13148 OLT 462734Mãgurele 8673Otopeni 11594 Slatina1) 77108Pantelimon 20959 Caracal1) 34730Popeºti-Leordeni 16835 Balº 20845Voluntari 34560 Corabia 19189

Drãgãneºti-Olt 12153MARAMUREª 510482 Piatra-Olt 6121

Potcoava 5863Baia Mare1) 138182 Scorniceºti 12358Sighetu Marmaþiei1) 41018Baia Sprie 16564 PRAHOVA 812844Borºa 28368Cavnic 5165 Ploieºti1) 227194Dragomireºti 3166 Câmpina1) 36842Sãliºtea de Sus 5051 Azuga 4902Seini 10296 Bãicoi 19588Somcuþa Mare 8040 Boldeºti-Scãeni 11372Tãuþii-Mãgherãuº 7611 Breaza 17390Târgu Lãpuº 12915 Buºteni 9998Ulmeni 7499 Comarnic 12955Viºeu de Sus 16381 Mizil 16080

Plopeni 9422MEHEDINÞI 291051 Sinaia 11563

Slãnic 6543Drobeta-Turnu Severin1) 105739 Urlaþi 11363Orºova1) 12616 Vãlenii de Munte 13434Baia de Aramã 5763Strehaia 11496Vânju Mare 6225

Notã: Municipiile subliniate sunt reºedinþã de judeþ. / Note: Underlined municipalities are county residences.1) Municipii. / Municipalities.

Page 17: 02 Populatie Ro

52

Populaþia judeþelor, municipiilor ºi oraºelor, la 1 iulie 2010 - continuarePopulation of counties, municipalities and towns, on July 1, 2010 - continued2.4

Judeþe Numãrul Judeþe NumãrulMunicipii / Oraºe locuitorilor Municipii / Oraºe locuitorilorCounties Inhabitants Counties InhabitantsMunicipalities / Towns number Municipalities / Towns number

SATU MARE 364104 TIMIª 679695

Satu Mare1) 111877 Timiºoara1) 311428Carei1) 22165 Lugoj 1) 44510Ardud 7100 Buziaº 7550Livada 7017 Ciacova 5126Negreºti-Oaº 14937 Deta 6553Tãºnad 9338 Fãget 7224

Gãtaia 6194SÃLAJ 241014 Jimbolia 11850

Recaº 8621Zalãu1) 64035 Sânnicolau Mare 13194Cehu Silvaniei 7877Jibou 11235 TULCEA 245899ªimleu Silvaniei 16326

Tulcea1) 90553SIBIU 425322 Babadag 10198

Isaccea 5303Sibiu1) 154220 Mãcin 10830Mediaº1) 52472 Sulina 4308Agnita 11078Avrig 14447 VASLUI 449524Cisnãdie 16205Copºa Micã 5598 Vaslui1) 69880Dumbrãveni 8260 Bârlad1) 68834Miercurea Sibiului 4294 Huºi1) 29207Ocna Sibiului 4182 Murgeni 7869Sãliºte 5820 Negreºti 10126Tãlmaciu 7575

VÂLCEA 406555SUCEAVA 708433

Râmnicu Vâlcea1) 110731Suceava1) 107317 Drãgãºani1) 20245Câmpulung Moldovenesc1) 19551 Bãbeni 9752Fãlticeni1) 29710 Bãile Govora 2885Rãdãuþi1) 29451 Bãile Olãneºti 4551Vatra Dornei1) 16443 Bãlceºti 5539Broºteni 6319 Berbeºti 5580Cajvana 8658 Brezoi 6945Dolhasca 11377 Cãlimãneºti 8769Frasin 6528 Horezu 6701Gura Humorului 15748 Ocnele Mari 3521Liteni 10224Miliºãuþi 5376 VRANCEA 389769Salcea 9962Siret 9290 Focºani1) 98045Solca 2654 Adjud1) 18426Vicovu de Sus 14933 Mãrãºeºti 12709

Odobeºti 8893TELEORMAN 397990 Panciu 8632

Alexandria1) 49259 BUCUREªTI1) 1942254Roºiori de Vede1) 29951 BUCHAREST1)

Turnu Mãgurele1) 28350Videle 11605Zimnicea 14927

Notã: Municipiile subliniate sunt reºedinþã de judeþ. / Note: Underlined municipalities are county residences.1) Municipii. / Municipalities.

Page 18: 02 Populatie Ro

53

Grupe de judeþe, municipii, Numãrul judeþelor, municipiilor,oraºe ºi comune, oraºelor ºi comunelor Numãrul locuitorilordupã numãrul locuitorilor Number of counties, municipalities, Inhabitants numberGroups of counties, towns and communesmunicipalities, towns În procente În procente and communes, Date absolute faþã de total Date absolute faþã de totalby inhabitants number Absolute data Percentage of total Absolute data Percentage of total

Judeþe1) / Counties1)

Total 42 100,0 21431298 100,0

Sub / under 300000 6 14,3 1567503 7,3300000 - 399999 11 26,2 3853803 18,0400000 - 499999 8 19,0 3587836 16,8500000 - 599999 6 14,3 3373487 15,7600000 - 699999 4 9,5 2618804 12,2700000 - 799999 4 9,5 2848994 13,3800000 ºi peste / and over 3 7,2 3580871 16,7

Municipii ºi oraºe / Municipalities and towns

Total 3202) 100,0 11798735 100,0

Sub / under 3000 6 1,9 14889 0,13000 - 4999 15 4,7 62039 0,55000 - 9999 98 30,6 719245 6,110000 - 19999 100 31,2 1363471 11,620000 - 49999 57 17,8 1774336 15,050000 - 99999 20 6,3 1454523 12,3100000 - 199999 13 4,1 1731751 14,7200000 - 999999 10 3,1 2736227 23,21000000 ºi peste / and over 1 0,3 1942254 16,5

Comune / Communes

Total 28612) 100,0 9632563 100,0

Sub / under 1000 82 2,9 61388 0,61000 - 1999 598 20,9 946789 9,82000 - 4999 1724 60,2 5557657 57,75000 - 9999 429 15,0 2753701 28,610000 ºi peste / and over 28 1,0 313028 3,3

Gruparea judeþelor ºi localitãþilor dupã numãrul locuitorilor, la 1 iulie 2010Classification of counties and localities by inhabitants number, on July 1, 20102.5

1) Inclusiv Municipiul Bucureºti. / Including Bucharest Municipality.2) Conform organizãrii administrative a teritoriului existentã la 1 iulie 2010.

According to administrative territorial organization existing July 1, 2010.

Page 19: 02 Populatie Ro

54

Date absolute (numãr) / Absolute data (number)

Decese la oSporul Nãscuþi vârstã sub

Anii Nãscuþi-vii Decese natural Cãsãtorii Divorþuri morþi 1 anLive-births Deaths Natural Marriages Divorces Dead-born Infant

increase children deaths

1960 352241 160720 191521 197654 36947 5690 266801961 324859 161936 162923 180465 33373 5251 231901962 301985 172429 129556 184676 38095 4812 181961963 294886 155767 139119 174931 36129 4601 162701964 287383 152476 134907 169520 35145 4367 139751965 278362 163393 114969 164229 36914 4048 122641966 273678 157445 116233 171243 25804 4072 127461967 527764 179129 348635 154105 481) 9644 245901968 526091 188509 337582 146988 4023 8625 313171969 465764 201225 264539 140011 6991 6984 255841970 427034 193255 233779 145531 7865 5728 211101971 400146 194306 205840 150215 9570 4822 169641972 389153 189793 199360 157142 11254 4288 155661973 378696 203559 175137 170130 14472 4194 144441974 427732 191286 236446 175496 17951 4801 149581975 418185 197538 220647 188139 34479 4288 144981976 417353 204873 212480 195874 35945 4186 130891977 423958 208685 215273 199794 25726 4144 132071978 416598 211846 204752 201103 33190 3919 126101979 410603 217509 193094 198139 35855 3754 129951980 398904 231876 167028 182671 34130 3518 116911981 381101 224635 156466 182973 33635 3257 108861982 344369 224120 120249 174448 33164 2904 96531983 321498 233892 87606 163826 34534 2605 76761984 350741 233699 117042 164110 32853 2988 82111985 358797 246670 112127 161094 32587 2824 91911986 376896 242330 134566 167254 34562 3053 87461987 383199 254286 128913 168079 34110 3053 110771988 380043 253370 126673 172527 36775 2926 96431989 369544 247306 122238 177943 36008 2821 99401990 314746 247086 67660 192652 32966 2231 84711991 275275 251760 23515 183388 37031 1910 62581992 260393 263855 -3462 174593 29290 1700 60801993 249994 263323 -13329 161595 31193 1582 58221994 246736 266101 -19365 154221 39663 1623 58941995 236640 271672 -35032 153943 34906 1472 50271996 231348 286158 -54810 150388 35586 1428 51581997 236891 279315 -42424 147105 34752 1483 52091998 237297 269166 -31869 145303 39985 1514 48681999 234600 265194 -30594 140014 34408 1459 43602000 234521 255820 -21299 135808 30725 1393 43702001 220368 259603 -39235 129930 31135 1282 40572002 210529 269666 -59137 129018 31790 1319 36482003 212459 266575 -54116 133953 33073 1290 35462004 216261 258890 -42629 143304 35225 1314 36412005 221020 262101 -41081 141832 33193 1262 33102006 219483 258094 -38611 146637 32672 1143 30522007 214728 251965 -37237 189240 36308 1009 25742008 221900 253202 -31302 149439 35685 993 24342009 222388 257213 -34825 134275 32341 969 22502010 212199 259723 -47524 115778 32632 856 2078

Miºcarea naturalã a populaþieiVital statistics2.6

1) Au fost modificate unele dispoziþii legale referitoare la divorþ (în octombrie 1966).Some legal acts referring to divorces were modified (in October 1966).

55

Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitants) Nãscuþi-morþi Decese la

la 1000 nãscuþi o vârstã sub Nãscuþi- vii Decese Sporul Cãsãtorii Divorþuri (vii+morþi) 1 an la 1000

Live-births Deaths natural Marriages Divorces Dead-born nãscuþi-vii YearsNatural children per 1000 Infant deaths

increase births (live-births per 1000and dead-born) live-births

19,1 8,7 10,4 10,7 2,01 15,9 74,6 196017,5 8,7 8,8 9,7 1,80 15,9 69,4 196116,2 9,2 7,0 9,9 2,04 15,7 58,8 196215,7 8,3 7,4 9,3 1,92 15,4 55,2 196315,2 8,1 7,1 9,0 1,86 15,0 48,6 196414,6 8,6 6,0 8,6 1,94 14,3 44,1 196514,3 8,2 6,1 8,9 1,35 14,7 46,6 196627,4 9,3 18,1 8,0 *) 17,9 46,6 196726,7 9,6 17,1 7,5 0,20 16,1 59,5 196823,3 10,1 13,2 7,0 0,35 14,8 54,9 196921,1 9,5 11,6 7,2 0,39 13,2 49,4 197019,5 9,5 10,0 7,3 0,47 11,9 42,4 197118,8 9,2 9,6 7,6 0,54 10,9 40,0 197218,2 9,8 8,4 8,2 0,69 11,0 38,1 197320,3 9,1 11,2 8,3 0,85 11,1 35,0 197419,7 9,3 10,4 8,9 1,62 10,1 34,7 197519,5 9,6 9,9 9,1 1,68 9,9 31,4 197619,6 9,6 10,0 9,2 1,19 9,7 31,2 197719,1 9,7 9,4 9,2 1,52 9,3 30,3 197818,6 9,9 8,7 9,0 1,63 9,1 31,6 197918,0 10,4 7,6 8,2 1,54 8,7 29,3 198017,0 10,0 7,0 8,2 1,50 8,5 28,6 198115,3 10,0 5,3 7,8 1,48 8,4 28,0 198214,3 10,4 3,9 7,3 1,53 8,0 23,9 198315,5 10,3 5,2 7,3 1,45 8,4 23,4 198415,8 10,9 4,9 7,1 1,43 7,8 25,6 198516,5 10,6 5,9 7,3 1,51 8,0 23,2 198616,7 11,1 5,6 7,3 1,49 7,9 28,9 198716,5 11,0 5,5 7,5 1,60 7,6 25,4 198816,0 10,7 5,3 7,7 1,56 7,6 26,9 198913,6 10,6 3,0 8,3 1,42 7,0 26,9 199011,9 10,9 1,0 7,9 1,60 6,9 22,7 199111,4 11,6 -0,2 7,7 1,29 6,5 23,3 199211,0 11,6 -0,6 7,1 1,37 6,3 23,3 199310,9 11,7 -0,8 6,8 1,74 6,5 23,9 199410,4 12,0 -1,6 6,8 1,54 6,2 21,2 199510,2 12,7 -2,5 6,7 1,57 6,1 22,3 199610,5 12,4 -1,9 6,5 1,54 6,2 22,0 199710,5 12,0 -1,5 6,5 1,78 6,3 20,5 199810,4 11,8 -1,4 6,2 1,53 6,2 18,6 199910,5 11,4 -0,9 6,1 1,37 5,9 18,6 2000

9,8 11,6 -1,8 5,8 1,39 5,8 18,4 20019,7 12,4 -2,7 5,9 1,46 6,2 17,3 20029,8 12,3 -2,5 6,2 1,52 6,0 16,7 2003

10,0 11,9 -1,9 6,6 1,63 6,0 16,8 200410,2 12,1 -1,9 6,6 1,54 5,7 15,0 200510,2 12,0 -1,8 6,8 1,51 5,2 13,9 200610,0 11,7 -1,7 8,8 1,69 4,7 12,0 200710,3 11,8 -1,5 6,9 1,66 4,5 11,0 200810,4 12,0 -1,6 6,3 1,51 4,3 10,1 2009

9,9 12,1 -2,2 5,4 1,52 4,0 9,8 2010

Page 20: 02 Populatie Ro

56

Miºcarea naturalã a populaþiei, pe mediiVital statistics, by area2.7

Date absolute (numãr) / Absolute data (number)Decese la o

Sporul Nãscuþi vârstã subAnii Nãscuþi-vii Decese natural Cãsãtorii Divorþuri morþi 1 an

Live-births Deaths Natural Marriages Divorces Dead-born Infantincrease children deaths

URBAN

1990 156950 99331 57619 110382 25553 1217 37781991 135417 101460 33957 101993 28098 974 26541992 124016 106784 17232 92663 22443 830 25751993 117298 107482 9816 85505 23629 747 23151994 114422 108771 5651 82263 29767 768 22951995 109722 112205 -2483 83381 26023 693 19961996 108226 116450 -8224 84864 26389 691 20061997 110009 115997 -5988 82522 25044 689 20361998 110186 112733 -2547 82912 28702 714 19071999 108542 111159 -2617 81015 25035 670 16502000 108254 108436 -182 79128 22486 612 17442001 102432 110063 -7631 77231 22362 567 15942002 98190 113225 -15035 76547 22675 602 14262003 100915 112283 -11368 81483 23542 569 13812004 111348 114316 -2968 90179 25134 633 15552005 117780 116809 971 92651 23709 589 14582006 119477 116384 3093 96605 23338 538 13412007 116367 114562 1805 104445 26066 498 11862008 121518 114352 7166 96963 24806 468 10302009 121864 116168 5696 86363 22308 474 9822010 117851 117632 219 74787 22144 420 913

RURAL

1990 157796 147755 10041 82270 7413 1014 46931991 139858 150300 -10442 81395 8933 936 36041992 136377 157071 -20694 81930 6847 870 35051993 132696 155841 -23145 76090 7564 835 35071994 132314 157330 -25016 71958 9896 855 35991995 126918 159467 -32549 70562 8883 779 30311996 123122 169708 -46586 65524 9197 737 31521997 126882 163318 -36436 64583 9708 794 31731998 127111 156433 -29322 62391 11283 800 29611999 126058 154035 -27977 58999 9373 789 27102000 126267 147384 -21117 56680 8239 781 26262001 117936 149540 -31604 52699 8773 715 24632002 112339 156441 -44102 52471 9115 717 22222003 111544 154292 -42748 52470 9531 721 21652004 104913 144574 -39661 53125 10091 681 20862005 103240 145292 -42052 49181 9484 673 18522006 100006 141710 -41704 50032 9334 605 17112007 98361 137403 -39042 84795 10242 511 13882008 100382 138850 -38468 52476 10879 525 14042009 100524 141045 -40521 47912 10033 495 12682010 94348 142091 -47743 40991 10488 436 1165

57

Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitants) Nãscuþi-morþi Decese la la 1000 nãscuþi o vârstã sub

Nãscuþi- vii Decese Sporul Cãsãtorii Divorþuri (vii+morþi) 1 an la 1000Live-births Deaths natural Marriages Divorces Dead-born nãscuþi-vii Years

Natural children per 1000 Infant deathsincrease births (live-births per 1000

and dead-born) live-births

URBAN

12,9 8,2 4,7 9,1 2,10 7,7 24,1 199011,0 8,2 2,8 8,3 2,27 7,1 19,6 199110,2 8,7 1,5 7,6 1,84 6,6 20,8 1992

9,6 8,8 0,8 7,0 1,93 6,3 19,7 19939,3 8,8 0,5 6,7 2,42 6,7 20,1 19948,9 9,1 -0,2 6,8 2,11 6,3 18,2 19958,8 9,5 -0,7 6,9 2,14 6,3 18,5 19968,9 9,4 -0,5 6,7 2,04 6,2 18,5 19979,0 9,2 -0,2 6,8 2,34 6,4 17,3 19988,9 9,1 -0,2 6,6 2,05 6,1 15,2 19998,9 8,9 - 6,5 1,84 5,6 16,1 20008,4 9,0 -0,6 6,3 1,83 5,5 15,6 20018,5 9,8 -1,3 6,6 1,96 6,1 14,5 20028,7 9,7 -1,0 7,0 2,04 5,6 13,7 20039,4 9,6 -0,2 7,6 2,12 5,7 14,0 20049,9 9,9 - 7,8 2,00 5,0 12,4 2005

10,1 9,8 0,3 8,1 1,96 4,5 11,2 20069,8 9,7 0,1 8,8 2,20 4,3 10,2 2007

10,3 9,7 0,6 8,2 2,10 3,8 8,5 200810,3 9,9 0,4 7,3 1,89 3,9 8,1 200910,0 10,0 - 6,4 1,88 3,6 7,7 2010

RURAL

14,3 13,4 0,9 7,5 0,67 6,4 29,7 199012,9 13,9 -1,0 7,5 0,82 6,6 25,8 199112,9 14,8 -1,9 7,7 0,65 6,3 25,7 199212,7 14,9 -2,2 7,3 0,72 6,3 26,4 199312,7 15,1 -2,4 6,9 0,95 6,4 27,2 199412,3 15,4 -3,1 6,8 0,86 6,1 23,9 199512,0 16,5 -4,5 6,4 0,89 6,0 25,6 199612,4 15,9 -3,5 6,3 0,95 6,2 25,0 199712,4 15,3 -2,9 6,1 1,10 6,3 23,3 199812,3 15,1 -2,8 5,8 0,92 6,2 21,5 199912,3 14,4 -2,1 5,5 0,80 6,1 20,8 200011,5 14,6 -3,1 5,2 0,86 6,0 20,9 200111,0 15,3 -4,3 5,1 0,89 6,3 19,8 200211,0 15,2 -4,2 5,2 0,94 6,4 19,4 200310,7 14,7 -4,0 5,4 1,03 6,4 19,9 200410,6 14,9 -4,3 5,0 0,97 6,5 17,9 200510,3 14,6 -4,3 5,2 0,96 6,0 17,1 200610,2 14,2 -4,0 8,8 1,06 5,2 14,1 200710,4 14,3 -3,9 5,4 1,12 5,2 14,0 200810,4 14,6 -4,2 4,9 1,04 4,9 12,6 2009

9,8 14,7 -4,9 4,2 1,09 4,6 12,3 2010

Page 21: 02 Populatie Ro

58

Grupa de vârstã a tatãlui (ani)Grupa de vârstã a mamei Total 15-19 20-24 25-29 30-34 (ani)

2005Total 221020 3850 25822 70308 59508Sub 15 527 157 126 38 515-19 28356 3008 9780 7161 175520-24 57908 585 12340 27019 978625-29 72990 82 3059 30285 2687830-34 42606 15 436 5107 1842535-39 16298 3 74 654 255640-44 2205 - 7 41 10145-49 129 - - 3 250 ºi peste 1 - - - -2006Total 219483 4067 24129 67300 61493Sub 15 551 181 109 24 1315-19 28329 3173 9652 6901 188220-24 54533 617 11169 25249 990125-29 71721 78 2705 29242 2710530-34 44580 13 414 5185 1978035-39 17537 4 74 664 268440-44 2104 - 6 35 12045-49 127 1 - - 850 ºi peste 1 - - - -2007Total 214728 4040 24154 63157 62301Sub 15 562 192 116 30 515-19 26607 3088 9667 6065 197220-24 53250 648 11397 23827 1006925-29 68851 91 2498 27362 2706430-34 45512 16 407 5168 2037935-39 17473 5 61 646 268040-44 2345 - 8 58 12745-49 120 - - 1 550 ºi peste 8 - - - -2008Total 221900 4372 26399 62003 66448Sub 15 707 230 151 45 1315-19 26949 3247 10504 5779 190620-24 56121 796 12924 23912 1100525-29 68119 84 2324 26016 2777630-34 49067 14 420 5548 2261135-39 17600 1 62 638 288640-44 3204 - 14 63 24445-49 132 - - 2 750 ºi peste 1 - - - -2009Total 222388 4242 27414 58839 68253Sub 15 758 273 185 38 915-19 25456 3153 10336 4987 181220-24 56985 725 13839 23501 1148025-29 65684 76 2478 24164 2752230-34 51371 12 484 5443 2401835-39 18262 3 84 642 310240-44 3746 - 8 63 30345-49 126 - - 1 750 ºi peste - - - - -2010Total 212199 3347 25165 53239 66337Sub 15 733 237 179 40 915-19 21775 2481 9158 4115 136720-24 52649 557 12948 20946 1078725-29 62843 52 2327 22425 2662930-34 51069 15 453 5045 2400735-39 19051 5 82 578 326140-44 3965 - 18 90 27345-49 111 - - - 450 ºi peste 3 - - - -

Nãscuþii-vii dupã grupa de vârstã a pãrinþilorLive-births by age group of parents2.8

59

Age group of father (years)

35-39 40-44 45-49 50 ºi peste Nedeclaratã Age group of mother

and over Not stated (years)

200530487 8396 3365 1298 17986 Total

- - - - 201 Under 15 343 64 23 28 6194 15-19

2154 370 139 92 5423 20-24 7561 1222 393 184 3326 25-29

13087 2640 837 302 1757 30-34 7016 3409 1226 452 908 35-39 317 678 682 212 167 40-44

9 13 65 28 9 45-49 - - - - 1 50 and over

200632096 8224 3359 1395 17420 Total

1 - 1 - 222 Under 15 459 71 47 24 6120 15-19

2103 325 100 80 4989 20-24 7590 1178 358 200 3265 25-29

13777 2525 808 362 1716 30-34 7835 3473 1367 500 936 35-39 325 641 619 199 159 40-44

6 11 59 30 12 45-49 - - - - 1 50 and over

200731946 8568 3207 1426 15929 Total

2 - - - 217 Under 15 426 83 28 22 5256 15-19

2151 366 98 59 4635 20-24 7191 1177 343 187 2938 25-29

14037 2623 764 373 1745 30-34 7683 3609 1325 513 951 35-39 448 698 595 241 170 40-44

7 12 52 29 14 45-49 1 - 2 2 3 50 and over

200831908 10700 3287 1599 15184 Total

2 - 2 - 264 Under 15 435 85 23 23 4947 15-19

2341 493 124 99 4427 20-24 7099 1518 360 219 2723 25-29

13988 3469 843 410 1764 30-34 7416 4043 1204 501 849 35-39 620 1076 684 306 197 40-44

7 16 47 41 12 45-49 - - - - 1 50 and over

200932299 12112 3115 1573 14541 Total

1 1 - 1 250 Under 15 378 102 19 12 4657 15-19

2320 545 118 96 4361 20-24 6999 1589 311 178 2367 25-29

14615 3937 787 386 1689 30-34 7298 4575 1129 503 926 35-39 679 1345 711 362 275 40-44

9 18 40 35 16 45-49 - - - - - 50 and over

201033278 12675 3069 1536 13553 Total

5 1 2 - 260 Under 15 381 100 19 12 4142 15-19

2518 600 119 93 4081 20-24 7172 1530 294 158 2256 25-29

14740 4026 752 386 1645 30-34 7791 4848 1074 501 911 35-39 664 1549 769 351 251 40-44

6 20 39 35 7 45-49 1 1 1 - - 50 and over

Page 22: 02 Populatie Ro

60

Nãscuþii-vii dupã rangul nãscutului-viu ºi grupa de vârstã a mameiLive-births by live-birth order and age group of mother2.9

Grupa de vârstã a mamei (ani)

Rangul nãscutului-viu Nãscuþi-vii Sub 15 15-19 20-24 25-29 Live-births Under

2005

Total 221020 527 28356 57908 72990Primul 114992 519 23129 35882 36559Al doilea 67712 8 4540 15778 24510Al treilea 19609 - 626 4384 6560Al patrulea 8369 - 55 1410 2854Al cincilea 4284 - 5 380 1381Al ºaselea 2329 - 1 57 683Al ºaptelea 1478 - - 16 288Al optulea ºi peste 2247 - - 1 155

2006

Total 219483 551 28329 54533 71721Primul 117003 530 22901 34225 37636Al doilea 65731 21 4774 14649 22827Al treilea 18831 - 597 4019 6218Al patrulea 7979 - 52 1250 2693Al cincilea 4157 - 4 305 1342Al ºaselea 2357 - 1 77 640Al ºaptelea 1363 - - 8 239Al optulea ºi peste 2062 - - - 126

2007

Total 214728 562 26607 53250 68851Primul 112579 543 21394 33131 35885Al doilea 65296 19 4533 14463 21763Al treilea 18866 - 620 4006 6122Al patrulea 8071 - 56 1256 2753Al cincilea 4093 - 4 319 1291Al ºaselea 2366 - - 62 608Al ºaptelea 1389 - - 13 286Al optulea ºi peste 2068 - - - 143

2008

Total 221900 707 26949 56121 68119Primul 118439 688 21354 34736 36600Al doilea 66011 19 4795 15234 20609Al treilea 19098 - 734 4356 5832Al patrulea 8094 - 63 1363 2679Al cincilea 4266 - 3 341 1413Al ºaselea 2416 - - 72 609Al ºaptelea 1454 - - 14 237Al optulea ºi peste 2122 - - 5 140

2009

Total 222388 758 25456 56985 65684Primul 117763 735 20227 35096 35554Al doilea 67452 23 4472 15524 20058Al treilea 18996 - 688 4501 5405Al patrulea 8193 - 65 1416 2496Al cincilea 4107 - 4 350 1209Al ºaselea 2458 - - 84 587Al ºaptelea 1375 - - 12 239Al optulea ºi peste 2044 - - - 136

2010

Total 212199 733 21775 52649 62843Primul 111139 714 16773 31825 34691Al doilea 65009 19 4324 14475 18574Al treilea 18385 - 622 4441 5109Al patrulea 7881 - 52 1439 2367Al cincilea 4122 - 4 377 1214Al ºaselea 2274 - - 75 549Al ºaptelea 1356 - - 13 227Al optulea ºi peste 2033 - - 4 112

61

Age group of father (years)

30-34 35-39 40-44 45-49 50 ºi peste Live-birth orderand over

2005

42606 16298 2205 129 1 Total14437 4089 357 19 1 First17004 5507 346 19 - Second

5275 2433 316 15 - Third2408 1388 246 8 - Fourth1393 900 212 13 - Fifth844 563 174 7 - Sixth594 452 121 7 - Seventh651 966 433 41 - Eighth and over

2006

44580 17537 2104 127 1 Total16539 4741 400 30 1 First17332 5760 356 12 - Second

5029 2662 294 12 - Third2296 1439 231 18 - Fourth1364 931 200 11 - Fifth848 633 146 12 - Sixth560 431 119 6 - Seventh612 940 358 26 - Eighth and over

2007

45512 17473 2345 120 8 Total16569 4582 447 27 1 First18079 5965 455 17 2 Second

5059 2694 349 14 2 Third2369 1382 242 11 2 Fourth1380 887 201 11 - Fifth905 622 161 8 - Sixth559 406 120 5 - Seventh592 935 370 27 - Eighth and over

2008

49067 17600 3204 132 1 Total19279 4989 769 23 1 First18625 6017 696 16 - Second

5148 2543 465 20 - Third2431 1237 305 16 - Fourth1438 843 219 9 - Fifth922 611 194 8 - Sixth588 464 139 12 - Seventh636 896 417 28 - Eighth and over

2009

51371 18262 3746 126 - Total20141 5044 937 29 - First19940 6519 904 12 - Second

5227 2612 543 20 - Third2567 1310 331 8 - Fourth1416 880 237 11 - Fifth916 635 224 12 - Sixth567 425 126 6 - Seventh597 837 444 28 - Eighth and over

2010

51069 19051 3965 111 3 Total20569 5514 1029 23 1 First19749 6859 996 13 - Second

5000 2578 621 12 2 Third2335 1344 332 12 - Fourth1388 881 244 14 - Fifth

877 568 200 5 - Sixth535 458 117 6 - Seventh616 849 426 26 - Eighth and over

Page 23: 02 Populatie Ro

Anii Total Grupa de vârstã (ani)

Years 15-49 Age group (years)

ani / years 15 - 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 - 49

Numãr / Number

2005 162087 17902 34376 40761 35581 26118 6731 6182006 149598 16656 30732 37085 32951 25260 6319 5952007 136647 15012 28290 33035 30582 22611 6488 6292008 127410 13833 27010 28952 28796 21016 7314 4892009 115457 11982 25442 25794 26220 18468 7167 3842010 101271 9731 22931 22351 23238 16223 6366 431

La 1000 femei / Per 1000 women

2005 29,0 21,2 43,5 46,8 43,2 30,0 10,9 0,82006 27,0 20,6 39,4 42,7 39,9 27,3 10,6 0,82007 24,8 19,9 35,3 38,9 36,5 23,7 10,9 0,92008 23,5 19,8 32,7 35,3 33,7 24,4 10,1 0,72009 21,3 18,5 30,2 32,5 30,3 22,4 9,0 0,62010 18,8 16,5 27,2 28,4 26,9 19,9 7,4 0,7

La 1000 nãscuþi-vii / Per 1000 live-births

2005 735,1 631,3 593,6 558,4 835,1 1602,5 3052,6 4790,72006 683,5 587,9 563,5 517,1 739,1 1440,4 3003,3 4685,02007 638,1 564,2 531,3 479,8 672,0 1294,1 2766,7 5241,72008 578,3 513,3 481,3 425,0 586,9 1194,1 2282,8 3704,52009 520,9 470,7 446,5 392,7 510,4 1011,3 1913,2 3047,62010 478,9 446,9 435,5 355,7 455,0 851,6 1605,5 3882,9

62

ani / years

Vârsta medie a mamei la prima naºtere Vârsta medie a mamei pentru toate naºterileAnii Average age of mother at first birth Average age of mother at all births

Years Total Urban Rural Total Urban Rural

2000 23,7 24,9 22,3 25,5 26,3 24,92001 23,9 25,2 22,4 25,8 26,6 25,12002 24,2 25,5 22,5 26,0 26,9 25,32003 24,3 25,7 22,5 26,2 27,1 25,42004 24,6 26,0 22,6 26,4 27,3 25,52005 24,9 26,3 22,7 26,7 27,6 25,72006 25,2 26,6 22,9 26,9 27,8 25,82007 25,3 26,7 22,9 27,0 28,0 25,92008 25,5 27,0 23,1 27,1 28,1 25,92009 25,6 27,1 23,1 27,3 28,3 26,02010 26,0 27,5 23,4 27,6 28,6 26,2

Vârsta medie a mamei la naºtere, pe mediiAverage age of mother at birth, by area2.10

Întreruperi de sarcinã, pe grupe de vârstãAbortions, by age group2.11

Page 24: 02 Populatie Ro

63

Ratele de fertilitate1), pe grupe de vârstã ºi indicele conjunctural al fertlitãþii2)

Fertility rates1), by age group and total fertlity rate2)2.12

1) Nãscuþi-vii la 1000 femei. / Live-births per 1000 women.2) Numãrul de copii nãscuþi de o femeie în cursul vieþii sale fertile. / Number of children born by a woman during her fertile life.

Rata generalã Grupa de vârstã (ani) / Age group (years) Indicele conjuncturalAnii de fertilitate al fertilitãþiiYears General fertility rate 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Total fertility rate

1960 73,9 59,1 164,1 121,2 67,6 39,0 14,5 1,4 2,31961 68,4 62,6 155,4 110,1 60,1 32,4 13,2 0,9 2,21962 63,5 58,4 147,4 105,0 54,9 29,5 11,4 0,8 2,01963 61,9 61,5 144,0 102,9 53,1 28,2 10,7 0,7 2,01964 59,9 56,8 144,0 102,6 52,2 26,2 9,5 0,8 2,01965 57,3 52,4 140,7 99,8 53,5 25,1 8,9 0,8 1,91966 55,7 51,7 143,0 98,2 53,4 25,1 8,3 0,9 1,91967 105,5 79,8 251,8 198,1 124,1 59,7 16,6 1,2 3,71968 102,9 82,4 241,4 193,9 126,5 63,9 17,3 1,2 3,61969 89,6 72,6 215,7 171,7 108,0 54,7 15,0 1,0 3,21970 81,2 65,7 201,4 151,6 94,9 48,8 13,8 0,9 2,91971 75,3 62,1 190,9 138,1 82,7 44,3 13,1 0,8 2,71972 72,7 61,3 185,9 131,6 76,9 40,7 12,0 0,8 2,51973 70,4 60,6 182,4 124,2 71,6 37,6 10,3 0,6 2,41974 79,3 69,3 202,3 142,9 78,3 40,2 10,7 0,7 2,71975 77,5 69,2 197,8 138,5 71,4 36,7 10,0 0,7 2,61976 77,3 70,0 196,9 136,7 69,4 33,4 9,0 0,7 2,61977 78,8 71,2 200,9 138,1 67,6 32,3 8,6 0,7 2,61978 77,7 72,8 198,5 132,7 64,4 30,3 8,2 0,7 2,51979 76,6 72,5 200,2 128,8 61,0 28,4 7,6 0,7 2,51980 74,8 72,3 200,4 126,8 58,3 25,0 6,5 0,5 2,41981 71,9 71,1 194,3 121,6 56,4 23,4 6,3 0,6 2,41982 65,1 68,9 184,4 107,2 47,5 19,6 5,2 0,4 2,21983 59,5 57,5 178,4 99,9 42,5 17,4 4,5 0,4 2,01984 64,2 56,1 191,9 114,7 50,5 20,1 4,6 0,3 2,21985 65,1 57,3 191,4 121,1 55,2 21,4 5,1 0,4 2,31986 68,2 62,9 191,3 126,7 63,3 26,1 6,4 0,4 2,41987 69,1 65,3 189,7 126,4 65,7 28,7 8,1 0,4 2,41988 68,4 62,7 176,7 123,8 63,0 27,3 7,3 0,4 2,31989 66,3 59,3 169,1 118,0 58,8 25,6 7,1 0,4 2,21990 56,2 51,5 145,2 97,8 46,4 19,4 5,5 0,4 1,81991 48,7 49,8 131,1 78,6 34,2 13,9 4,0 0,3 1,61992 46,6 47,4 127,1 77,1 31,1 12,9 3,7 0,2 1,51993 44,3 47,0 124,6 74,2 28,3 11,4 3,2 0,3 1,41994 43,3 45,0 119,3 75,8 28,7 11,3 3,2 0,2 1,41995 41,1 42,0 109,5 73,4 29,4 11,0 3,1 0,2 1,31996 39,9 40,0 102,2 72,4 30,1 10,9 2,9 0,2 1,31997 40,6 40,8 100,7 72,6 33,9 11,2 2,9 0,2 1,31998 40,6 40,3 96,9 77,6 36,3 11,7 2,8 0,2 1,31999 40,2 40,0 93,3 77,6 37,3 12,4 2,8 0,2 1,32000 40,3 39,0 90,2 78,5 38,7 13,4 3,1 0,2 1,32001 37,8 35,8 82,2 73,8 37,4 13,7 3,0 0,2 1,22002 37,5 32,7 81,5 77,6 38,3 15,0 3,0 0,2 1,32003 37,8 33,4 79,7 79,0 41,7 16,1 3,1 0,2 1,32004 38,4 33,8 77,2 80,7 46,2 17,6 3,4 0,2 1,32005 39,4 33,5 73,3 83,9 51,8 18,7 3,6 0,2 1,32006 39,5 35,0 69,8 82,7 54,0 19,0 3,5 0,2 1,32007 38,9 35,2 66,5 81,0 54,4 18,3 3,9 0,2 1,32008 40,6 38,5 67,9 83,1 57,4 20,5 4,4 0,2 1,32009 41,0 39,3 67,5 82,7 59,4 22,1 4,7 0,2 1,42010 39,4 36,9 62,3 79,9 59,2 23,3 4,6 0,2 1,3

ani / years

Page 25: 02 Populatie Ro

64

Grupa de vârstã (ani) 2005 2006 2007 2008 2009 2010Age group (years)

Total

Total 262101 258094 251965 253202 257213 142091

0 - 4 3869 3600 3046 2865 2660 14075 - 9 361 334 327 325 266 167

10-14 392 365 343 315 301 16115-19 1006 941 906 888 721 32220-24 973 1020 1029 1162 1210 52225-29 1409 1421 1243 1201 1171 55830-34 1979 1839 1832 1901 1841 95635-39 3273 3348 3295 3055 2841 152640-44 4296 3841 3841 4294 4766 261345-49 9099 8146 7602 7136 6862 306350-54 13024 13063 12866 13280 13021 558655-59 15271 15686 15958 17144 17319 730060-64 17432 16893 16745 16953 18187 917065-69 29265 26951 25386 23538 22852 1120870-74 38043 36656 35322 35243 35049 1927175-79 45218 44769 43293 42702 42645 2507780-84 42795 43883 42793 42821 43893 2656585-89 18981 20653 22821 26597 29709 1905690-94 12522 11643 10185 8432 8284 543595-99 2627 2788 2843 3068 3294 1929100 ºi peste / and over 266 254 289 282 321 199

Masculin / Male

Total 138461 136264 133405 135410 137550 74973

0 - 4 2228 2006 1748 1660 1517 7915 - 9 209 198 193 193 159 101

10-14 233 231 214 193 189 9315-19 645 628 609 599 501 23120-24 722 744 785 895 878 40025-29 1006 1036 915 887 886 41730-34 1446 1311 1319 1363 1365 73435-39 2318 2357 2363 2252 2063 112640-44 3076 2729 2769 3084 3446 196645-49 6464 5831 5395 5141 4926 230850-54 9131 9179 9163 9614 9355 425155-59 10375 10776 10971 11895 12065 517760-64 11405 11113 11030 11131 12208 614465-69 17785 16518 15475 14539 14207 692570-74 20691 19875 19387 19795 19580 1080375-79 21680 21657 20839 20844 21017 1240280-84 17263 18042 17886 18100 18816 1143885-89 6694 7173 7951 9458 10514 718490-94 4155 3879 3353 2723 2669 181395-99 841 902 951 963 1080 595100 ºi peste / and over 94 79 89 81 109 74

Decesele, pe grupe de vârstã ºi sexeDeaths, by age group and sex2.13

Page 26: 02 Populatie Ro

65

Decesele, pe grupe de vârstã ºi sexe - continuareDeaths, by age group and sex - continued2.13

Grupa de vârstã (ani) 2005 2006 2007 2008 2009 2010Age group (years)

Feminin / Female

Total 123640 121830 118560 117792 119663 67118

0 - 4 1641 1594 1298 1205 1143 6165 - 9 152 136 134 132 107 66

10-14 159 134 129 122 112 6815-19 361 313 297 289 220 9120-24 251 276 244 267 332 12225-29 403 385 328 314 285 14130-34 533 528 513 538 476 22235-39 955 991 932 803 778 40040-44 1220 1112 1072 1210 1320 64745-49 2635 2315 2207 1995 1936 75550-54 3893 3884 3703 3666 3666 133555-59 4896 4910 4987 5249 5254 212360-64 6027 5780 5715 5822 5979 302665-69 11480 10433 9911 8999 8645 428370-74 17352 16781 15935 15448 15469 846875-79 23538 23112 22454 21858 21628 1267580-84 25532 25841 24907 24721 25077 1512785-89 12287 13480 14870 17139 19195 1187290-94 8367 7764 6832 5709 5615 362295-99 1786 1886 1892 2105 2214 1334100 ºi peste / and over 172 175 200 201 212 125

Decesele sub 1 an, dupã grupa de vârstã Infant deaths, by age group 2.14

Grupa de vârstã 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Age group

Total 3310 3052 2574 2434 2250 2078 Total

Neonatale 1892 1723 1501 1397 1289 1183 Neonatal

Sub 7 zile 1321 1190 1023 919 824 782 Under 7 days7-13 zile 284 254 241 234 224 181 7-13 days

14-29 zile 287 279 237 244 241 220 14-29 days

Postneonatale 1418 1329 1073 1037 961 895 Postneonatal

1 lunã 396 367 296 299 264 254 1 month2 luni 244 273 201 183 180 159 2 months

3-4 luni 349 303 236 244 237 204 3-4 months5-6 luni 202 177 138 131 130 125 5-6 months7-8 luni 121 95 91 90 80 60 7-8 months

9-11 luni 106 114 111 90 70 93 9-11 months

Page 27: 02 Populatie Ro

66

2005 2006 2007

Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin FemininMale Female Male Female Male Female

Total 138461 123640 136264 121830 133405 118560

Boli infecþioase ºi parazitare 1925 664 1902 610 1746 629din care:

Tuberculozã 1454 330 1398 306 1331 275

Tumori 26292 18614 26597 18854 26753 18630

Boli endocrine, de nutriþie ºimetabolism 1018 1230 1020 1203 1076 1306din care:

Diabet zaharat 954 1169 975 1144 1033 1256

Tulburãri mentale ºi de comportament 549 148 437 126 481 107

Boli ale sistemului nervos 1055 907 977 882 1061 957

Boli ale aparatului circulator 77216 85781 75982 84344 73263 81253din care:

Boala ischemicã a inimii 28012 26633 28030 26587 27279 25676Boli cerebro-vasculare 25249 30635 24585 29956 22982 28041

Boli ale aparatului respirator 8311 5040 7840 4833 7927 4730

Boli ale aparatului digestiv 9068 5645 8658 5547 8723 5845

Boli ale aparatului genito-urinar 1364 1012 1343 1023 1329 965

Sarcinã, naºtere ºi lãuzie - 37 - 34 - 33

Unele afecþiuni a cãror origine sesitueazã în perioada perinatalã 761 490 671 483 565 393

Malformaþii congenitale, deformaþii ºianomalii cromozomiale 549 451 456 401 430 327

Leziuni traumatice, otrãviri ºi alteconsecinþe ale cauzelor externe 9818 3223 9732 3037 9343 2914

Alte cauze 535 398 649 453 708 471

Decese, pe cauze de decesDeaths, by death causes2.15

Notã: Serie actualizatã dupã Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor - Revizia a X-a 1994.Note: Updated series according to the International Classification of Diseases - Revision X, 1994.

67

numãr / number

2008 2009 2010

Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin FemininMale Female Male Female Male Female

135410 117792 137550 119663 137957 121766 Total

1832 653 1750 608 1780 694 Infectious and parasitic diseasesof which:

1341 298 1278 245 1249 233 Tuberculosis

27705 18781 28110 19279 28259 19243 Neoplasm

Endocrine, nutritional and1048 1230 1131 1267 1155 1419 metabolic diseases

of which:1015 1191 1068 1206 1095 1355 Diabete mellitus

455 138 457 161 465 153 Mental and behavioural disorders

1024 1008 1083 990 1219 1345 Diseases of the nervous system

72949 80188 73559 80982 73993 82366 Diseases of the circulatory systemof which:

27069 25465 26687 25588 27021 26276 Ischaemic heart disease22060 26522 22273 26534 22490 26815 Cerebrovascular diseases

7898 4412 8223 4669 8062 4671 Diseases of the respiratory system

9325 6129 10112 6345 10174 6430 Diseases of the digestive system

1370 1055 1343 1122 1402 1142 Diseases of the genitourinary system

- 30 - 47 - 51 Pregnancy, childbirth and puerperium

Certain diseases originating551 319 466 336 436 279 in the perinatal period

351 274 Congenital malformations, deformations340 309 382 294 and chromosomal abnormalities

9280 2752 Injury, poisoning and other9908 2892 9510 2675 consequences of external causes

1005 648 1424 888 1381 947 Other causes

Page 28: 02 Populatie Ro

68

numãr / number

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 3310 3052 2574 2434 2250 2078

Boli infecþioase ºi parazitare 101 95 55 61 46 45Infectious and parasitic diseases

din care: / of which:Diareea ºi gastroenterita de naturã infecþioasã 59 52 22 34 20 24Diarrhoea and gastro-enteritis of infectious nature

Infecþia cu meningococi 4 8 6 3 5 4Meningococcus infection

Boli ale sistemului nervos 64 66 52 49 42 30Diseases of the nervous system

din care: / of which:Meningita 25 23 26 15 18 9Meningitis

Encefalita, mielita ºi encefalomielita 17 15 6 10 6 8Encephalitis, myelitis and encephalo-myelitis

Boli ale aparatului respirator 900 838 733 729 633 602Diseases of the respiratory systemdin care: / of which:

Pneumonia 878 819 695 708 617 572Pneumonia

Boli ale aparatului digestiv 20 35 36 32 37 30Diseases of the digestive system

din care: / of which:Gastrita, enterita ºi colita neinfecþioasã 6 15 22 22 25 18Non-infective gastroenteritis and colitis

Unele afecþiuni a cãror origine se situeazã înperioada perinatalã 1251 1154 958 870 802 715Certain diseases originating in the perinatal period

din care: / of which:Traumatisme obstetricale 31 19 14 8 5 8Obstetrics traumatisms

Hemoragii fetale ºi neonatale 465 464 375 296 265 228Fetal and neo-natal hemorrhages

Malformaþii congenitale, deformaþii ºi anomalii cromozomiale 786 671 585 526 526 515Congenital malformations, deformations andchromosomal abnormalities

din care: / of which:Malformaþii congenitale ale aparatului circulator 379 320 301 280 239 240Congenital malformations of the circulatory system

Leziuni traumatice, otrãviri ºi alte consecinþe alecauzelor externe 127 123 93 105 90 83Injury, poisoning and other consequences of external causes

Alte cauze 61 70 62 62 74 58Other causes

Decese sub 1 an, pe cauze de decesDeaths under 1 year of age, by cause of death2.16

Notã: Serie actualizatã dupã Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor - Revizia a X-a 1994.Note: Updated series according to the International Classification of Diseases - Revision X, 1994.

Page 29: 02 Populatie Ro

69

ani / years

Pe sexe / By sex Pe medii / By area

Anii Masculin Feminin Urban / Urban Rural / Rural Years

Total Male Female Total Masculin Feminin Total Masculin FemininMale Female Male Female

1970 67,33 65,07 69,51 68,27 65,79 70,67 66,63 64,40 68,83 1970

1971 68,00 65,70 70,26 68,84 66,29 71,32 67,41 65,17 69,61 1971

1972 68,58 66,27 70,85 69,38 66,79 71,89 68,01 65,78 70,20 1972

1973 68,55 66,28 70,77 69,50 66,98 71,96 67,87 65,67 70,02 1973

1974 69,08 66,83 71,29 69,93 67,44 72,36 68,46 65,27 70,60 1974

1975 69,58 67,29 71,82 70,29 67,84 72,69 68,99 66,74 71,18 1975

1976 69,69 67,37 71,97 70,72 68,23 73,15 68,79 66,47 71,04 1976

1977 69,76 67,45 72,06 70,56 68,06 73,00 69,03 66,71 71,28 1977

1978 69,82 67,42 72,18 70,52 67,96 73,03 69,08 66,62 71,46 1978

1979 69,54 67,10 71,98 70,14 67,41 72,83 68,94 66,67 71,24 1979

1980 69,21 66,68 71,75 69,82 67,02 72,59 68,59 66,21 71,03 1980

1981 69,14 66,53 71,78 69,77 66,88 72,64 68,53 66,05 71,07 1981

1982 69,42 66,70 72,17 69,94 66,90 72,95 68,89 66,31 71,53 1982

1983 69,60 66,83 72,40 70,23 67,15 73,28 68,94 66,30 71,65 1983

1984 69,77 66,98 72,61 70,46 67,40 73,49 69,04 66,34 71,82 1984

1985 69,70 66,81 72,65 70,37 67,20 73,54 68,95 66,14 71,85 1985

1986 69,74 66,78 72,78 70,36 67,10 73,61 68,99 66,14 71,98 1986

1987 69,53 66,55 72,59 70,06 66,88 73,26 68,81 65,89 71,86 1987

1988 69,27 66,30 72,32 69,84 66,69 73,03 68,52 65,60 71,58 1988

1989 69,42 66,51 72,41 70,17 67,08 73,28 68,55 65,65 71,60 1989

1990 69,56 66,56 72,65 70,25 67,06 73,46 68,70 65,70 71,80 1990

1991 69,76 66,59 73,05 70,39 67,02 73,83 68,88 65,71 72,25 1991

1992 69,78 66,56 73,17 70,54 67,16 74,02 68,75 65,45 72,29 1992

1993 69,52 66,06 73,17 70,01 66,45 73,71 68,76 65,32 72,52 1993

1994 69,48 65,88 73,32 70,02 66,36 73,83 68,67 65,04 72,68 1994

1995 69,40 65,70 73,36 70,05 66,33 73,95 68,46 64,70 72,66 1995

1996 69,05 65,30 73,09 69,84 66,12 73,77 67,99 64,13 72,33 1996

1997 68,95 65,19 73,00 69,82 66,16 73,66 67,80 63,86 72,26 1997

1998 69,24 65,46 73,32 70,09 66,39 73,97 68,11 64,16 72,58 1998

1999 69,74 66,05 73,67 70,58 66,92 74,38 68,66 64,85 72,91 1999

2000 70,53 67,03 74,20 71,31 67,84 74,86 69,53 65,93 73,49 2000

2001 71,19 67,69 74,84 71,94 68,50 75,42 70,20 66,57 74,17 2001

2002 71,18 67,61 74,90 72,02 68,55 75,51 70,08 66,35 74,20 2002

2003 71,01 67,42 74,78 71,81 68,24 75,42 70,08 66,41 74,14 2003

2004 71,32 67,74 75,06 72,15 68,62 75,70 70,34 66,67 74,41 2004

2005 71,76 68,19 75,47 72,53 69,04 76,01 70,78 67,12 74,83 2005

2006 72,22 68,74 75,80 72,98 69,56 76,34 71,23 67,69 75,13 2006

2007 72,61 69,17 76,14 73,34 69,96 76,64 71,64 68,13 75,50 2007

2008 73,03 69,49 76,68 73,76 70,29 77,16 72,05 68,42 76,05 2008

2009 73,33 69,68 77,09 74,16 70,58 77,67 72,23 68,51 76,36 2009

2010 73,47 69,76 77,30 74,38 70,78 77,91 72,26 68,45 76,54 2010

Durata medie a vieþii, pe sexe ºi mediiLife expectancy, by sex and area2.17

Notã: Durata medie a vieþii în anul de referinþã s-a calculat pe baza numãrului populaþiei ºi al deceselor pentru o perioadã de trei ani.Note: Life expectancy in the reference year was computed based on population number and on number of deaths during a three years period.

Page 30: 02 Populatie Ro

70

Grupa de vârstã Grupa de vârstã a soþiei (ani) / Age group of wife (years)a soþului (ani) 60 ºiAge group of husband Total Sub 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 peste(years) under and over

2005Total 141832 19336 48526 40106 15905 8538 3181 2672 1808 895 865Sub / under 20 1773 1145 476 97 36 8 5 3 2 1 -20-24 29764 9322 15648 4113 518 121 26 11 3 2 -25-29 56000 7047 24293 20470 3364 684 92 39 6 3 230-34 25464 1463 6160 10370 5590 1545 238 64 19 12 335-39 12532 271 1382 3432 3941 2782 501 173 38 7 540-44 5371 55 329 874 1324 1683 698 298 84 19 745-49 4159 13 128 435 658 990 830 753 278 60 1450-54 2813 13 63 175 278 449 472 711 498 124 3055-59 1760 4 26 83 125 164 201 342 470 260 8560 ºi peste / and over 2196 3 21 57 71 112 118 278 410 407 719

2006Total 146637 19966 47912 42322 17361 9299 3309 2707 1806 1014 941Sub / under 20 2249 1439 583 138 49 27 8 3 2 - -20-24 28747 9296 14770 3914 577 129 34 17 5 2 325-29 58111 7083 24234 22156 3766 738 86 27 17 2 230-34 27924 1690 6493 11116 6427 1790 296 76 23 8 535-39 13516 337 1342 3619 4319 3089 578 171 40 15 640-44 5173 71 283 785 1197 1702 709 301 98 25 245-49 4014 27 112 342 611 1009 827 751 251 74 1050-54 2887 14 52 161 252 494 462 739 512 156 4555-59 1801 4 28 58 108 195 202 388 464 269 8560 ºi peste / and over 2215 5 15 33 55 126 107 234 394 463 783

2007Total 189240 25143 60296 52241 24013 12356 4708 3692 3051 1904 1836Sub / under 20 3168 2376 703 72 12 4 - - - - 120-24 36301 12722 18881 4048 521 110 11 7 1 - -25-29 69336 7806 29924 26356 4425 735 75 8 - 4 330-34 38548 1865 8771 15889 9451 2166 314 71 13 6 235-39 18664 314 1608 4535 6698 4396 803 229 68 11 240-44 7327 47 262 866 1800 2668 1155 401 101 22 545-49 5432 9 86 284 687 1434 1370 1059 384 92 2750-54 4090 3 38 113 282 574 672 1170 927 255 5655-59 2942 - 12 56 91 180 209 526 1019 696 15360 ºi peste / and over 3432 1 11 22 46 89 99 221 538 818 1587

2008Total 149439 15671 51201 42153 19749 9244 4680 2603 2041 1161 936Sub / under 20 1786 1162 559 52 7 5 1 - - - -20-24 28192 7930 16378 3302 487 72 21 - 1 - 125-29 55749 4990 24696 21414 3894 617 116 17 5 - -30-34 32071 1330 7801 12662 7928 1884 374 75 13 3 135-39 13532 205 1353 3333 4611 2917 897 171 29 10 640-44 6717 36 290 921 1770 2018 1202 350 107 19 445-49 3960 6 68 290 612 982 1001 646 282 62 1150-54 3138 8 34 125 264 461 669 749 629 156 4355-59 2038 2 17 29 122 194 261 380 566 375 9260 ºi peste / and over 2256 2 5 25 54 94 138 215 409 536 778

2009Total 134275 13230 48181 37720 17933 7667 4267 1973 1591 897 816Sub / under 20 1486 988 457 30 7 3 1 - - - -20-24 26426 7008 15824 3050 445 85 11 3 - - -25-29 49752 3932 22694 18946 3554 509 98 12 6 1 -30-34 29976 1089 7521 11666 7614 1632 384 54 11 4 135-39 11776 169 1323 2885 4011 2426 793 130 28 7 440-44 6024 35 262 815 1504 1827 1220 254 87 13 745-49 3031 4 52 197 476 679 902 468 192 45 1650-54 2412 1 29 76 209 307 537 577 497 136 4355-59 1581 2 9 32 64 130 211 317 421 307 8860 ºi peste / and over 1811 2 10 23 49 69 110 158 349 384 657

Cãsãtoriile dupã grupa de vârstã a soþilorMarriages by age group of spouses2.18

Page 31: 02 Populatie Ro

71

Cãsãtoriile dupã grupa de vârstã a soþilor - continuareMarriages by age group of spouses - continued2.18

Grupa de vârstã Grupa de vârstã a soþiei (ani) / Age group of wife (years)a soþului (ani) 60 ºiAge group of husband Total Sub 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 peste(years) under and over

2010Total 115778 9748 41034 34120 16122 6890 3813 1552 1155 737 607Sub / under 20 872 571 267 27 5 1 - 1 - - -20-24 21266 5195 13058 2590 342 68 7 5 1 - -25-29 43390 3003 19492 17208 3128 455 86 12 4 1 130-34 27094 832 6622 10651 7069 1551 324 33 10 1 135-39 10664 117 1264 2677 3594 2196 671 111 23 9 240-44 5583 22 247 697 1401 1665 1226 239 70 15 145-49 2336 1 52 152 340 520 728 370 138 27 850-54 1790 5 11 68 156 256 428 394 347 95 3055-59 1309 - 16 32 52 115 237 248 319 235 5560 ºi peste / and over 1474 2 5 18 35 63 106 139 243 354 509

Starea civilã a soþiei / Marital status of wife

Starea civilã Total Necãsãtoritã Divorþatã Vãduvã Marital statusa soþului Unmarried Divorced Widow of husband

2005 2005Total 141832 121038 18389 2405 TotalNecãsãtorit 119219 110893 7615 711 UnmarriedDivorþat 20697 9737 9934 1026 DivorcedVãduv 1916 408 840 668 Widower

2006 2006Total 146637 124680 19420 2537 TotalNecãsãtorit 123635 114573 8306 756 UnmarriedDivorþat 21053 9701 10293 1059 DivorcedVãduv 1949 406 821 722 Widower

2007 2007Total 189240 168132 18510 2598 TotalNecãsãtorit 167286 158237 8212 837 UnmarriedDivorþat 20047 9448 9538 1061 DivorcedVãduv 1907 447 760 700 Widower

2008 2008Total 149439 128578 18395 2466 TotalNecãsãtorit 127286 118600 7917 769 UnmarriedDivorþat 20407 9616 9728 1063 DivorcedVãduv 1746 362 750 634 Widower

2009 2009Total 134275 116824 15582 1869 TotalNecãsãtorit 116162 108298 7247 617 UnmarriedDivorþat 16863 8205 7821 837 DivorcedVãduv 1250 321 514 415 Widower

2010 2010Total 115778 100409 13809 1560 TotalNecãsãtorit 99887 92843 6546 498 UnmarriedDivorþat 14801 7298 6793 710 DivorcedVãduv 1090 268 470 352 Widower

Cãsãtoriile dupã starea civilã a soþilor înainte de cãsãtorieMarriages by previous marital status of spouses2.19

Page 32: 02 Populatie Ro

72

ani / years

Anul ºi mediul Vârsta medie la cãsãtorie Vârsta medie la prima cãsãtorieYear and area Average age at marriage Average age at first marriage

Soþ Soþie Soþ SoþieHusband Wife Husband Wife

2005Total 30,7 27,1 28,5 25,2Urban 31,3 28,0 28,9 26,1Rural 29,7 25,3 27,9 23,5

2006Total 30,8 27,2 28,6 25,3Urban 31,2 28,1 28,9 26,2Rural 29,9 25,6 28,1 23,7

2007Total 31,3 27,7 29,8 26,3Urban 31,2 28,1 29,2 26,4Rural 31,4 27,3 30,4 26,2

2008Total 31,2 27,7 29,1 25,9Urban 31,5 28,4 29,3 26,6Rural 30,5 26,4 28,7 24,5

2009Total 30,9 27,5 29,1 25,8Urban 31,2 28,2 29,4 26,6Rural 30,2 26,2 28,5 24,4

2010Total 30,9 27,6 29,1 26,0Urban 31,4 28,4 29,6 26,9Rural 30,1 26,1 28,4 24,3

Vârsta medie la cãsãtorie ºi vârsta medie la prima cãsãtorie, pe mediiAverage age at marriage and average age at first marriage, by area2.20

Grupa de vârstã Grupa de vârstã a soþiei (ani) / Age group of wife (years)a soþului (ani)Age group Total Sub 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ºi pesteof husband (years) and over and over

2005Total 33193 465 3463 7297 6943 6078 3259 2660 1701 737 590Sub / Under 20 30 10 8 6 4 1 1 - - - -20-24 1077 186 612 217 40 17 3 - 2 - -25-29 5268 192 1829 2585 538 96 18 4 6 - -30-34 7116 59 767 3056 2591 550 68 12 9 1 335-39 7117 11 183 1094 2922 2552 283 54 14 3 140-44 3998 5 42 212 582 1860 1042 185 62 6 245-49 3792 - 12 81 191 774 1347 1126 221 35 550-54 2457 1 6 28 51 159 393 972 713 106 2855-59 1189 - 3 10 14 42 74 241 458 286 6160 ºi peste / and over 1149 1 1 8 10 27 30 66 216 300 490

Divorþurile dupã grupa de vârstã a soþilorDivorces by age group of spouses2.21

Page 33: 02 Populatie Ro

73

Divorþurile dupã grupa de vârstã a soþilor - continuareDivorces by age group of spouses - continued2.21

Grupa de vârstã Grupa de vârstã a soþiei (ani) / Age group of wife (years)a soþului (ani)Age group Total Sub 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ºi pesteof husband (years) and over and over

2006Total 32672 524 3267 6833 7003 6505 3009 2617 1632 740 542Sub / Under 20 47 20 16 4 6 1 - - - - -20-24 1016 183 560 199 43 21 4 4 1 - 125-29 4893 231 1686 2306 538 103 10 12 4 2 130-34 7015 67 750 3022 2558 508 71 24 10 3 235-39 7324 13 186 1021 2957 2803 274 53 13 2 240-44 3900 6 36 176 596 1971 902 154 43 14 245-49 3691 1 16 63 216 805 1261 1061 229 34 550-54 2518 3 9 25 63 213 377 1020 674 109 2555-59 1212 - 7 13 13 53 82 219 487 294 4460 ºi peste / and over 1056 - 1 4 13 27 28 70 171 282 460

2007Total 36308 526 3381 7158 7856 7300 3696 2826 1967 967 631Sub / Under 20 41 16 13 9 3 - - - - - -20-24 910 188 481 173 40 23 - 3 2 - -25-29 4836 216 1725 2265 510 91 17 8 2 2 -30-34 7707 76 887 3201 2897 526 82 27 8 3 -35-39 8487 23 200 1180 3344 3226 410 74 22 8 -40-44 4455 6 50 221 709 2115 1123 190 37 3 145-49 4057 1 14 65 236 936 1490 1058 214 33 1050-54 2994 - 6 22 77 263 476 1131 845 146 2855-59 1591 - 4 15 29 81 77 267 642 407 6960 ºi peste / and over 1230 - 1 7 11 39 21 68 195 365 523

2008Total 35685 442 3462 6537 7572 6741 4571 2747 1964 958 691Sub / Under 20 19 11 4 2 2 - - - - - -20-24 944 180 556 134 53 13 6 - 2 - -25-29 4429 164 1636 2010 499 82 23 10 5 - -30-34 7497 62 961 2989 2848 509 97 18 8 5 -35-39 7428 21 227 1028 2956 2653 469 56 13 4 140-44 5506 2 47 265 915 2381 1661 173 43 15 445-49 3991 1 16 63 177 786 1625 1044 230 43 650-54 2971 - 8 26 73 222 551 1098 821 147 2555-59 1599 - 2 10 35 66 108 278 646 392 6260 ºi peste / and over 1301 1 5 10 14 29 31 70 196 352 593

2009Total 32341 278 3235 5820 6860 5782 4620 2411 1807 923 605Sub / Under 20 15 6 9 - - - - - - - -20-24 873 119 566 126 40 15 3 4 - - -25-29 3829 93 1455 1741 433 69 25 4 5 2 230-34 6820 48 931 2669 2590 467 84 22 7 2 -35-39 6342 10 200 931 2587 2091 434 62 17 6 440-44 5594 2 53 258 908 2314 1807 176 62 10 445-49 3444 - 11 61 201 559 1543 840 183 36 1050-54 2738 - 4 18 66 190 572 982 751 129 2655-59 1521 - 2 11 25 55 117 261 601 384 6560 ºi peste / and over 1165 - 4 5 10 22 35 60 181 354 494

2010Total 32632 202 3298 5618 7069 5805 5015 2349 1673 956 647Sub / Under 20 9 5 4 - - - - - - - -20-24 851 78 589 132 33 12 6 - - 1 -25-29 3604 80 1460 1568 383 75 20 15 2 1 -30-34 6891 29 947 2636 2607 539 106 17 5 3 235-39 6599 8 243 981 2790 2056 455 48 14 4 -40-44 6051 2 39 238 1012 2345 2134 223 47 10 145-49 3207 - 10 37 168 531 1520 751 148 35 750-54 2645 - 4 14 51 173 575 953 709 140 2655-59 1572 - 2 8 11 52 157 272 569 420 8160 ºi peste / and over 1203 - - 4 14 22 42 70 179 342 530

Page 34: 02 Populatie Ro

74

Cu 5 copiiFãrã copii Cu Cu Cu Cu ºi peste

Anii Total Without 1 copil 2 copii 3 copii 4 copii With 5Years children With 1 With 2 With 3 With 4 children

child children children children and over

2005 33193 16485 12249 3725 517 136 812006 32672 16558 11878 3544 481 146 652007 36308 18929 12825 3851 524 122 572008 35685 18910 12166 3881 539 124 652009 32341 17410 10616 3653 473 120 692010 32632 16922 11299 3727 496 123 65

Divorþurile dupã numãrul copiilor minori rãmaºi prin desfacerea cãsãtorieiDivorces by number of under age children remained throughmarriage dissolution2.22

numãr persoane / number of persons

Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului, pe medii ºi sexeInternal migration determined by permanent residence changing,by area and sex2.23

Sosiþi / In-migrants Plecaþi / Out-migrants

Anii Total În urban În rural Total Din urban Din ruralYears In urban area In rural area From urban area From rural area

Total

2005 272604 136840 135764 272604 157377 1152272006 334025 176100 157925 334025 194749 1392762007 374156 175666 198490 374156 213668 1604882008 389254 185948 203306 389254 232105 1571492009 330672 166853 163819 330672 193120 1375522010 458995 236502 222493 458995 273353 185642

Masculin / Male

2005 120924 59910 61014 120924 72921 480032006 149980 77747 72233 149980 90605 593752007 171118 80190 90928 171118 102448 686702008 179569 84227 95342 179569 111512 680572009 147712 73752 73960 147712 90274 574382010 206919 105139 101780 206919 128979 77940

Feminin / Female

2005 151680 76930 74750 151680 84456 672242006 184045 98353 85692 184045 104144 799012007 203038 95476 107562 203038 111220 918182008 209685 101721 107964 209685 120593 890922009 182960 93101 89859 182960 102846 801142010 252076 131363 120713 252076 144374 107702

Page 35: 02 Populatie Ro

75

numãr persoane / number of persons

Sosiþi / In-migrants Plecaþi / Out-migrants

Grupa de vârstã (ani) Total În urban În rural Total Din urban Din ruralAge group (years) In urban area In rural area From urban area From rural area

2005Total 272604 136840 135764 272604 157377 115227pânã la / under 15 44573 19542 25031 44573 20894 2367915-19 21593 9562 12031 21593 10583 1101020-24 40152 21338 18814 40152 20701 1945125-29 39879 24073 15806 39879 22293 1758630-34 34071 19537 14534 34071 18198 1587335-39 23553 12775 10778 23553 14462 909140-44 14846 6811 8035 14846 9868 497845-49 15087 6043 9044 15087 11243 384450-54 13829 5335 8494 13829 10866 296355-59 8584 3432 5152 8584 6693 189160 ºi peste / and over 16437 8392 8045 16437 11576 4861

2006Total 334025 176100 157925 334025 194749 139276pânã la / under 15 56037 25461 30576 56037 26494 2954315-19 25075 11643 13432 25075 11628 1344720-24 48966 28060 20906 48966 25341 2362525-29 53245 34533 18712 53245 31535 2171030-34 41300 24524 16776 41300 23165 1813535-39 28956 16127 12829 28956 17614 1134240-44 15761 7455 8306 15761 10269 549245-49 16673 6898 9775 16673 12169 450450-54 16182 6398 9784 16182 12659 352355-59 11401 4486 6915 11401 9089 231260 ºi peste / and over 20429 10515 9914 20429 14786 5643

2007Total 374156 175666 198490 374156 213668 160488pânã la / under 15 62465 25787 36678 62465 28329 3413615-19 27147 11179 15968 27147 11861 1528620-24 53799 27965 25834 53799 26608 2719125-29 56207 33648 22559 56207 32613 2359430-34 45282 25175 20107 45282 25258 2002435-39 31334 15946 15388 31334 18378 1295640-44 18033 7857 10176 18033 11569 646445-49 17325 6237 11088 17325 12416 490950-54 18508 6019 12489 18508 14357 415155-59 15105 4699 10406 15105 11956 314960 ºi peste / and over 28951 11154 17797 28951 20323 8628

2008Total 389254 185948 203306 389254 232105 157149pânã la / under 15 67366 29033 38333 67366 32902 3446415-19 25678 10939 14739 25678 11656 1402220-24 55310 29730 25580 55310 28588 2672225-29 56420 34331 22089 56420 34637 2178330-34 48096 26678 21418 48096 29480 1861635-39 31303 15803 15500 31303 19232 1207140-44 21667 9871 11796 21667 14369 729845-49 16904 6423 10481 16904 12177 472750-54 19651 6510 13141 19651 15241 441055-59 16546 5192 11354 16546 13087 345960 ºi peste / and over 30313 11438 18875 30313 20736 9577

Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului,pe grupe de vârstã ºi mediiInternal migration determined by permanent residence changing,by age group and area 2.24

Page 36: 02 Populatie Ro

76

numãr persoane / number of persons

Sosiþi / In-migrants Plecaþi / Out-migrants

Grupa de vârstã (ani) Total În urban În rural Total Din urban Din ruralAge group (years) In urban area In rural area From urban area From rural area

2009Total 330672 166853 163819 330672 193120 137552pânã la / under 15 66116 28895 37221 66116 32586 3353015-19 22618 9725 12893 22618 9700 1291820-24 52262 28983 23279 52262 26749 2551325-29 47459 29757 17702 47459 29535 1792430-34 41186 23765 17421 41186 25554 1563235-39 24594 12803 11791 24594 15141 945340-44 18631 9071 9560 18631 12359 627245-49 11897 4983 6914 11897 8478 341950-54 14257 5504 8753 14257 10903 335455-59 11545 4459 7086 11545 8865 268060 ºi peste / and over 20107 8908 11199 20107 13250 6857

2010Total 458995 236502 222493 458995 273353 185642pânã la / under 15 92863 40674 52189 92863 46342 4652115-19 33694 15018 18676 33694 14730 1896420-24 69711 38630 31081 69711 36159 3355225-29 65961 41835 24126 65961 42406 2355530-34 57466 34091 23375 57466 36681 2078535-39 35302 18985 16317 35302 22485 1281740-44 27992 14113 13879 27992 18813 917945-49 15770 6945 8825 15770 11400 437050-54 18217 7467 10750 18217 14028 418955-59 15960 6537 9423 15960 12528 343260 ºi peste / and over 26059 12207 13852 26059 17781 8278

Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului,pe grupe de vârstã ºi medii - continuareInternal migration determined by permanent residence changing,by age group and area - continued2.24

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Numãr persoane / Number of persons

Total 272604 334025 374156 389254 330672 458995

Din rural în urban 60195 75275 80235 78671 70246 96201From rural to urban

Din urban în urban 76645 100825 95431 107277 96607 140301From urban to urban

Din rural în rural 55032 64001 80253 78478 67306 89441From rural to rural

Din urban în rural 80732 93924 118237 124828 96513 133052From urban to rural

Rate la 1000 locuitori / Rates per 1000 inhabitants

Total 12,6 15,5 17,4 18,1 15,4 21,4

Din rural în urban 5,1 6,3 6,8 6,7 6,0 8,2From rural to urban

Din urban în urban 6,5 8,5 8,1 9,1 8,2 11,9From urban to urban

Din rural în rural 5,6 6,6 8,3 8,1 8,3 9,3From rural to rural

Din urban în rural 8,3 9,7 12,2 12,9 10,0 13,8From urban to rural

Structura fluxurilor migraþiei interne urbane ºi rurale,determinate de schimbarea domiciliuluiStructure of urban and rural internal migration flowsdetermined by permanent residence changing2.25

Page 37: 02 Populatie Ro

77

numãr persoane / number of persons

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 10938 14197 8830 8739 10211 7906 TotalMasculin 4110 5341 3088 3069 3768 2917 MaleFeminin 6828 8856 5742 5670 6443 4989 Female

Pe grupe de vârstã / By age group

Sub 18 ani 765 963 1003 1214 1316 1062 Under 18 years18-25 ani 1408 1726 1062 1107 1270 1074 18-25 years26-40 ani 6359 8198 4979 4722 5351 3955 26-40 years41-50 ani 1355 1782 982 974 1393 1156 41-50 years51-60 ani 545 839 460 445 522 406 51-60 years61 ani ºi peste 506 689 344 277 359 253 61 years and over

Emigranþii, pe sexe ºi grupe de vârstã(cetãþenii români care ºi-au stabilit domiciliul în strãinãtate)Emigrants, by sex and age group(Romanian citizens who settled their permanent residence abroad)2.26

numãr persoane / number of persons

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 10938 14197 8830 8739 10211 7906 Total

Dupã naþionalitate / By nationality (ethnic group)

Români 10301 13296 8589 8485 10052 7834 RomaniansGermani 93 85 12 18 15 8 GermansMaghiari 460 693 167 194 103 42 HungariansEvrei 48 54 21 27 27 8 JewsAlte naþionalitãþi 36 69 41 15 14 14 Other nationalities

Dupã þara de destinaþie / By country of destination

Australia 78 125 83 82 128 81 AustraliaAustria 421 581 313 345 421 569 AustriaCanada 1220 1655 1787 1738 2045 858 CanadaFranþa 343 529 372 431 576 405 FranceGermania 2196 3110 1902 1788 1938 1399 GermanyGrecia 114 134 72 85 124 133 GreeceIsrael 64 128 57 50 111 62 IsraelItalia 2731 3393 1401 1098 984 844 ItalySpania 139 330 138 238 547 882 SpainS.U.A. 1679 1982 1535 1591 1793 1086 U.S.A.Suedia 29 37 2 7 15 17 SwedenUcraina 9 19 2 1 2 14 UkraineUngaria 1013 900 266 354 331 266 HungaryAlte þãri 902 1274 900 931 1196 1290 Other countries

Emigranþii, dupã naþionalitate ºi þara de destinaþie(cetãþenii români care ºi-au stabilit domiciliul în strãinãtate)Emigrants, by nationality and country of destination(Romanian citizens who settled their permanent residence abroad)2.27

Page 38: 02 Populatie Ro

78

numãr persoane / number of persons

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 3704 7714 9575 10030 8606 7059 TotalMasculin 2117 4762 5871 6041 5177 4242 MaleFeminin 1587 2952 3704 3989 3429 2817 Female

Pe grupe de vârstã / By age group

Sub 18 ani 554 1083 1434 1451 1266 951 Under 18 years18-25 ani 426 868 1002 1309 1266 975 18-25 years26-40 ani 1410 3265 3755 3878 3104 2382 26-40 years41-50 ani 649 1469 1880 1687 1399 1264 41-50 years51-60 ani 376 729 1004 1142 977 878 51-60 years61 ani ºi peste 289 300 500 563 594 609 61 years and over

Imigranþii, pe sexe ºi grupe de vârstã(cetãþeni strãini care ºi-au stabilit domiciliul în România)Immigrants, by sex and age group(foreign citizens who settled their permanent residence in Romania)2.28

numãr persoane / number of persons

Imigranþi Emigranþi Soldul migraþiei internaþionaleAnii Immigrants Emigrants Net international migration

Years Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin FemininMale Female Male Female Male Female

2005 3704 2117 1587 10938 4110 6828 -7234 -1993 -52412006 7714 4762 2952 14197 5341 8856 -6483 -579 -59042007 9575 5871 3704 8830 3088 5742 745 2783 -20382008 10030 6041 3989 8739 3069 5670 1291 2972 -16812009 8606 5177 3429 10211 3768 6443 -1605 1409 -30142010 7059 4242 2817 7906 2917 4989 -847 1325 -2172

Migraþia internaþionalã determinatã de schimbarea domiciliului, pe sexeInternational migration determined by change of permanent residence, by sex2.30

numãr persoane / number of persons

Þara de provenienþã 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Origin country

Total 3704 7714 9575 10030 8606 7059 TotalAustria 76 75 126 126 145 111 AustriaCanada 153 187 271 334 296 230 CanadaR.P. Chinezã 1 362 375 580 462 321 China, People’s Rep. ofFranþa 117 125 184 153 169 149 FranceGermania 238 252 423 526 496 438 GermanyIrak 1 121 129 136 111 58 IraqIran-Republica Islamica 7 120 139 88 63 45 IranIsrael 134 156 239 204 162 108 IsraelItalia 216 313 844 1290 1233 1274 ItalyLiban 11 104 162 143 94 72 LebanonRepublica Moldova 1917 4349 4019 3476 2847 1973 Republic of MoldovaSiria 13 151 228 224 174 135 Syrian Arabian RepublicS.U.A 311 292 466 581 539 434 U.S.A.Turcia 33 273 522 566 402 398 TurkeyUcraina 27 38 75 63 63 39 UkraineUngaria 74 103 249 368 335 294 HungaryAlte þãri 375 693 1124 1172 1078 980 Other countries

Imigranþii, dupã þara de provenienþã(cetãþeni strãini care ºi-au stabilit domiciliul în România)Immigrants, by origin country(foreign citizens who settled their permanent residence in Romania)2.29