Download - UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

Transcript
Page 1: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2017-2018

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept și Științe Administrative 1.3 Departamentul DREPT 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licență 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Teoria generală a dreptului 2.2 Titularul activităţilor de curs lect. univ. dr. Mihai GRIGORE 2.3 Titularul activităţilor de seminar asist. univ. dr. Dan GUNĂ

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare

Examen scris

2.7 Regimul disciplinei

Fundamentală/ Obligatorie

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 Tutoriat 5 Examinări 4 Alte activităţi .................................................. - 3.7 Total ore studiu individual 94 3.8 Total ore pe semestru 150 3.9 Numărul de credite 6

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum - 4.2 de competenţe -

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu: Videoproiector Tablă/flipchart

Page 2: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar dotată cu: Videoproiector Tablă/flipchart

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic;

C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic; C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor

referitoare la o problemă de drept concretă. Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei familiarizarea cu problematica dreptului în ansamblu, formarea

culturii juridice de bază şi a gândirii juridice şi însuşirea ştiinţei şi artei aplicării dreptului.

7.2 Obiectivele specifice

Definirea şi explicarea conceptelor esenţiale utilizate în teoriagenerală a dreptului;

Identificarea unor fapte, procese, relaţii şi concepte specificedomeniului;

Înţelegerea şi însuşirea mecanismelor şi procedeelor de creare a dreptului, de interpretare a normelor juridice şi aplicăriiacesteia;

Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele dobândite şiaplicarea acestora în scopul înţelegerii fenomenului juridic;

Înţelegerea rolului şi importanţei ştiinţei şi artei aplicăriidreptului;

Înţelegerea rolului şi importanţei dreptului în societate; Înţelegerea rolului şi importanţei teoriei generale a dreptului în

asimilarea disciplinelor de specialitate.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1. Conceptul dreptului Prelegere participativă 1 oră C.1-C.2. Funcţiile, finalităţile şi principiile dreptului Prelegere participativă 3 ore C.3. Statul şi dreptul Prelegere participativă 2 ore C.4. Dreptul şi alte sisteme normative Prelegere participativă 2 ore C.5-C.6. Izvoarele formale ale dreptului Prelegere participativă 3 ore C.6.-C.7 Norma juridică Prelegere participativă 3 ore C.8-C.9. Acţiunea normei juridice Prelegere participativă 3 ore C.9.-C.10. Tehnica elaborării normelor juridice Prelegere participativă 2 ore C.10.-C.11. Sistemul dreptului Prelegere participativă 2 ore C.11.-C.12. Raportul juridic Prelegere participativă 2 ore C.12.-C.13 Interpretarea normelor juridice Prelegere participativă 3 ore C.14. Răspunderea juridică Prelegere participativă 2 ore

Bibliografie:

1. GRIGORE, Mihai, Teoria generală a dreptului, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura PIM, Iaşi, 2017.2. CRAIOVAN, Ion, Tratat de teoria generală a dreptului, Editura “Universul Juridic”, Bucureşti, 2016.3. POPA, Nicolae, Teoria generală a dreptului, Ediția 5, Editura „C.H. Beck”, Bucureşti, 2014.4. POPESCU, Sofia; HRESTIC, Maria-Luiza; ŞERBAN, Alexandrina; STANCU, Radu; VIZITEU, Mădălina, Teoria generală a

dreptului, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2016.5. VIDA, Ioan; VIDA, Ioana Cristina, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, Editura “Universul Juridic”, 2016.

Page 3: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii S.1. Accepţiunile noţiunii de „drept” Dezbatere/Problematizare 2 ore S.2. Funcțiile și principiile dreptului Dezbatere/Problematizare 2 ore S.3. Trăsăturile definitorii ale statului de drept Dezbatere/Problematizare 2 ore S.4. Raportul drept-morală Dezbatere/Problematizare 2 ore S.5.-S.6 Izvoarele formale ale dreptului intern Dezbatere/Problematizare 3 ore S.6.-S.7 Structura normei juridice Dezbatere/Problematizare 2 ore S.7.-S.8. Acţiunea normei juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanelor Dezbatere/Problematizare 3 ore S.9. Arhitectura actelor normative Dezbatere/Problematizare 2 ore S.10. Ramurile dreptului românesc contemporan Dezbatere/Problematizare 2 ore S.11. Structura raportului juridic Dezbatere/Problematizare 2 ore S.12. Metode de interpretare a normei juridice Dezbatere/Problematizare 2 ore S.13. Condițiile și principiile generale ale răspunderii juridice Dezbatere/Problematizare 2 ore S.14. Cauzele care înlătură răspunderea juridică și formele răspunderii juridice Dezbatere/Problematizare 2 ore Bibliografie:

1. GRIGORE, Mihai, Teoria generală a dreptului, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura PIM, Iaşi, 2017.2. CRAIOVAN, Ion, Tratat de teoria generală a dreptului, Editura “Universul Juridic”, Bucureşti, 2016.3. POPA, Nicolae, Teoria generală a dreptului, Ediția 5, Editura „C.H. Beck”, Bucureşti, 2014.4. POPESCU, Sofia; HRESTIC, Maria-Luiza; ŞERBAN, Alexandrina; STANCU, Radu; VIZITEU, Mădălina, Teoria generală a

dreptului, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2016.5. POPA, Nicolae (coord.); ANGHEL, Elena; ENE-DINU, Cornelia; SPATARU-NEGURA, Laura, Teoria generală a dreptului.

Caiet de seminar, ediția 3, Editura „C.H. Beck”, București, 2017.6. VIDA, Ioan; VIDA, Ioana Cristina, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, Editura “Universul Juridic”, 2016.

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţiiepistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea celor mai noi teorii, concepții și reglementări formulate în literatura de specialitate. La conceperea acestuia s-au avut în vedere atât modul în care disciplina este structurată în programele altor centre universitare din țară și din străinătate.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

- Referinţe din suportul de curs şi din recomandările bibliografice Examen scris 70%

- Participare constantă la activitatea didactică - 10%

10.5 Seminar

- Participare constantă la activitatea didactică. Intervenții pertinente Evaluare orală 10%

- Aplicarea cunoştinţelor, a deprinderilor şi abilităţilor în elaborarea și prezentarea referatelor şi temelor de casă

- 10%

10.6 Standard minim de performanţă: - cunoaşterea conceptelor de bază şi a limbajului de specialitate; - capacitate de sintetizare a problematicii cursului şi seminariilor.

Data completării 27.09.2017

Semnătura titularului de curs lect. univ. dr. Mihai GRIGORE

Semnătura titularului de seminar asist. univ. dr. Dan GUNĂ

Data avizării în departament

29.09.2017

Semnătura directorului de departament lect. univ. dr. Mihai GRIGORE

Page 4: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI AN UNIVERSITAR 2017-2018

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Valahia din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Drept roman 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Livia Mocanu 2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Gună Dan 2.4 Anul de studiu

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare

Examen 2.7 Regimul disciplinei Fundamentală/Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 94 3.8 Total ore pe semestru 150 3.9 Numărul de credite 6

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum -

Page 5: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

4.2 de competenţe -

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - sală de seminar dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat roman.

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea principalelor instituţii ale dreptului privat roman: izvoarele dreptului privat roman; procedura civilă romană; persoanele; bunurile, succesiunile şi obligaţiile în dreptul privat roman.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1. Noţiuni introductive a) Obiectul și importanța dreptului privat romanb) Diviziunile dreptului privat romanc) Izvoarele dreptului privat roman

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.2. – C.3. Procedura civilă romană a) Procedura legisacțiunilorb) Procedura formularăc) Procedura extraordinară

Prelegere participativă, expunere 4 ore

C.4. - C.5. – C.6. Persoanele a) Capacitatea juridică. Status libertatis. Status civitatis. Status familae b) Tutela şi curatela

Prelegere participativă, expunere 6 ore

C.7. – C.8. Bunuri a) Posesiuneab) Proprietatea

Prelegere participativă, expunere 4 ore

Page 6: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

c) Drepturile reale asupra lucrului altuia

C.9. – C.10. Succesiuni a) Sistemul succesoral roman (Succesiunea ab intestat, Succesiunea testamentară, Succesiunea deferit[ contra testamentului) b) Dobândirea moșteniriic) Sancțiunea moșteniriid) Legate și fideicomise

Prelegere participativă, expunere 4 ore

C.11. – C. 12. – C. 13. – C. 14. Obligațiuni a) Originea, definiția, elementele și clasificareaobligațiilor b) Efectele obligațiilorc) Stingerea și transferul obligațiilord) Garantarea obligațiilore) Izvoarele obligațiilor (Contractele, pactele,quasicontractele, delictele, quasidelictele)

Prelegere participativă, expunere 8 ore

Bibliografie:

Trate, cursuri, manuale, monografii: 1. Vladimir Hanga, Drept privat roman, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978;2. Vladimir Hanga, Mircea Dan Bob, Curs de drept privat roman. Ediţia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011. 3. Emil Molcut, Drept privat roman - Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

4. Mocanu Livia, Drept roman, Note de curs, Târgovişte, 2017.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S.1. – S.2. Diviziunile dreptului privat roman. Izvoarele dreptului privat roman. Legiuirea lui Justinian

Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore

S.3. – S. 4. Procedura civilă Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore

S.5. – S.6. Familia romană. Tutela și curatela. Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore

S.7. – S.8. Modurile de dobândire a proprietății. Drepturile reale asupra lucrului altuia

Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore

S.9. – S.10. Clasele de moștenitori. Testamentul. Legate și fideicomise

Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore

S.11. – S.12. Efectele obligațiilor. Garanții reale și personale

Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore

S.13. – S.14. Contractele consensuale. Pactele. Delictele private vechi

Dezbatere/problematizare 4 ore

Bibliografie :

Trate, cursuri, manuale, monografii:

Page 7: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

1. Elena Paraschiv, Drept privat roman. Caiet de seminar, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.2. Daniela Văcăroiu, Evoluţia izvoarelor dreptului. Privire specială asupra dreptului roman, Editura

Universul Juridic, Bucureşti, 2006;3. Vladimir Hanga, Instituţiile lui Justinian, Editura „Lumina Lex", Bucureşti, 2002.

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este realizat pe baza unor lucrări reprezentative, cu relevarea conceptelor, teoriilor şi a perspectivei istorice a dreptului roman, fiind avută în vedere şi modalitatea de structurare a programelor altor universităţi.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Referinţe din suportul de curs şi din recomandările bibliografice

Examen scris 60%

Participare constantă la activitatea didactică. - 10%

10.5 Seminar/laborator

Participare constantă la activitatea didactică. Intervenţii pertinente.

Evaluare orală 20%

Aplicarea cunoştinţelor, a deprinderilor/abilităţilor în elaborarea şi prezentarea de referate

- 10%

10.6 Standard minim de performanţă: - operaţionalizarea conceptelor-cheie; - formarea/dezvoltarea competenţelor cognitive şi funcţionale ale viitorilor jurişti, permiţându-le acestora să se adapteze cu succes la solicitările specifice profesiilor juridice.

Data completării 25.09.2017

Semnătura titularului de curs Conf. univ. dr. Livia Mocanu

Semnătura titularului de seminar Asist. univ. dr. Gună Dan

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 8: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL: DREPT

FIŞA DISCIPLINEI AN UNIVERSITAR 2017-2018

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Valahia din Târgovişte

1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept și Științe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licență 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei DREPT CONSTITUŢIONAL I 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Claudia GILIA 2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Denisa BARBU 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de

evaluare Examen scris

2.7 Regimul disciplinei

Fundamentală/ obligatorie

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 Tutoriat 14 Examinări 2 Alte activităţi – - 3.7 Total ore studiu individual 94 3.8 Total ore pe semestru 150 3.9 Numărul de credite 6

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum - 4.2 de competenţe -

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului - Sală de curs dotată cu videoproiector

Page 9: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

- Tablă

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - Sală de seminar dotată cu videoproiector - Tablă - Materiale pe suport CD

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina oferă studenţilor posibilitatea de a-şi însuşi fundamentele ştiinţifice ale teoriei statului, constituţiei, precum şi a principiilor generale ale întregului sistem politic şi al mecanismelor de guvernare.

Cursurile şi seminariile la disciplina drept constituţional pun la dispoziţie studenţilor informaţii detaliate referitoare la principiile fundamentale ale dreptului public: principiul separaţiei puterilor, principiul suveranităţii, principiul reprezentării, principiul legalităţii, etc.

7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea conceptelor de bază ale dreptului constituţional: stat, constituţie, putere, suveranitate; - înţelegerea modului în care interferează şi colaborează puterile într-un stat; - cunoaşterea tipologiei regimurilor politice, etc. - cunoaşterea principalele categorii de drepturi şi libertăţi fundamentale.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1. Sistemul dreptului Prelegere participativă, expunere 2 ore C.2. Teoria generală a statului (I). a. Conceptul de stat.b. Teorii cu privire la stat.c. Elementele constitutive ale statului. Teritoriu. Populaţia. Puterea politică suverană.

Prelegere participativă, expunere 4 ore

C.3. Teoria generală a statului (II). a. Forma statului: structura de stat, forma de

guvernământ, regimul politic. b. Funcţii statului

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.4.-C5. Teoria generală a Constituţiei (I). a. Conceptul de constituţie.b. Tipuri de constituţii.c. Procedee de adoptare şi revizuire a Constituţiei.d. Conţinutul Constituţiei.

Prelegere participativă, expunere 4 ore

C.6. Teoria generală a Constituţiei (III). a. Controlul constituţionalităţii legilor. Noțiuni generale.b. Forme ale controlului de constituționalitate.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.7. – C9 Teoria şi practica separaţiei puterilor în stat

a. Modul de organizare şi funcţionare a structurilor deguvernare

b. Teorii cu privire la principiul separaţiei puterilor înstat c. Principalele mecanisme de interferenţă (colaborare) astructurilor de guvernare

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.10-C11 Regimurile politice (I). Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 10: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

a. Conceptul de regim politicb. Tipologia regimurilor politiceC.12. Partidele politice Prelegere participativă, expunere 2 ore C.13. Sistemele electorale Prelegere participativă, expunere 4 ore C.14. Democraţie şi stat de drept a. Conceptul de democrațieb. Formele democrațieic. Conceptul de ”stat de drept”d. Premisele și mecanismele statului de drept

Prelegere participativă, expunere 4 ore

Bibliografie de referinţă:

1. BĂLAN, Marius, Drept constituțional și instituții politice, Ed. Hamangiu, București, 2014.2. DĂNIŞOR, Dan Claudiu, Drept constituţional şi instituţii politice. Teoria generală, Tratat , Ed. C.H.

Beck, Bucureşti, 2007. 3. DRĂGANU, Tudor, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,

1998. 4. DELEANU, Ion, Instituţii şi proceduri constituţionale - în dreptul românesc şi în dreptul comparat, Ed. C.

H. Beck, Bucureşti, 2006. 5. GILIA, Claudia, Teoria generală a dreptului constituțional, Note de curs, 2017.6. IONESCU, Cristian, Tratat de drept constituţional contemporan, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti

2008. 7. DEACONU, Ștefan, Drept constituțional, ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017.8. Ioan Muraru, Elena Simina Tanasescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia 15, Vol.I, Ed. C.

H. Beck, Bucureşti, 2016.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S.1. Dreptul constituţional – Subiecții dreptului constituțional Dezbatere/Problematizare 2 ore S.2. Teorii cu privire la „stat”. Dezbatere/Problematizare/Teste 2 ore S3. Statul regional. Evoluție și modele. Dezbatere 2 ore S.4. Rolul monarhiilor în societatea contemporană. Studiu de caz: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Dezbatere/ Studiu de caz 2 ore

S5. Organizarea şi competenţele instituţiilor în cadrul statelor federale. Studiu de caz: SUA

Dezbatere/Problematizare 2 ore

S.6. Istoria constituțională a statului român Dezbatere/Problematizare 2 ore S.7. Constituţia scrisă. Avantaje Dezbatere/Teste 2 ore S.8. Modalităţi de revizuire a constituţiilor în dreptul comparat

Dezbatere 2 ore

S.9. Modelul european de justiţie constituţională. Avantaje și dezavantaje

Dezbatere/Problematizare 2 ore

S.10. Analiza teoriilor cu privire la principiului separaţiei puterilor

Dezbatere/Problematizare 2 ore

S. 11. Regimul semi-prezidențial. Studiu de drept comparat: România și Franța

Dezbatere/Studiu de caz 2 ore

S. 12. Tipologia sistemelor electorale utilizate in alegerile parlamentare din statele UE

Dezbatere 2 ore

S. 13. Finanţarea partidelor şi campaniilor electorale. Studiu de drept comparat

Dezbatere 2 ore

S. 14. Referendumul - Instrument al democrației semi-directe

Dezbatere 2 ore

Bibliografie:

1. GILIA, Claudia, Caiet de seminarii. Drept constituţional şi instituţii politice. I. Teoria generală a dreptului constituţional, Ed. Universul Juridic, 2013.

2. GILIA, Claudia, Teoria generală a dreptului constituțional, Note de curs, 2017.3. DEACONU, Ștefan, Drept constituțional, ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017.4. Ioan Muraru, Elena Simina Tanasescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia 15, Vol.I, Ed. C. H.

Beck, Bucureşti, 2016.

Page 11: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţiiepistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniul dreptului, ştiinţelor politice, sociologiei. În conceperea cursurilor şi a seminariilor am utilizat atât literatură românească, cât şi străină, documente oficiale ale instituţiilor din România şi din străinătate. La elaborarea materialelor didactice s-a avut în vedere importanţa disciplinei în formarea studenţilor de la specializarea Drept, accentul fiind pus pe înţelegerea conceptelor şi reflectarea acestora în realităţile constituţionale.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

- capacitate de înţelegere a informaţiilor furnizate la curs;

Examen scris (test grilă cu întrebări închise şi deschise) 70%

- utilizarea raţionamentului logic în rezolvarea întrebărilor din testul final; - gradul de asimilare a limbajului de specialitate;

10.5 Seminar/laborator

- realizarea și susținerea temelor din caietul de seminar;

Evaluare orală şi teste evaluative pe parcursul

semestrului

20%

- participarea la sesiunea științifică organizată în cadrul facultății și la alte manifestări științifice

5%

- Prezenţă activă la seminar 5%

10.6 Standard minim de performanţă: - înţelegerea minimală a conceptelor de bază ale dreptului constituţional: stat, constituţie, suveranitate, regim politic, putere, etc.; - capacitatea de sistematizare a problematicii relevante în materia cursului şi seminarului.

Data completării 26.09.2017

Semnătura titularului de curs Conf. univ. dr. Claudia GILIA

Semnătura titularilor de seminar Lect. univ. dr. Denisa BARBU

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE

Page 12: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2017-2018

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept și Științe Administrative 1.3 Departamentul DREPT 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licență 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Drept administrativ I 2.2 Titularul activităţilor de curs lect. univ. dr. Mihai GRIGORE 2.3 Titularul activităţilor de seminar lect. univ. dr. Emilian BULEA; asist. univ. drd. Ioana POPA

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare

Examen scris

2.7 Regimul disciplinei

Fundamentală/ Obligatorie

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 Tutoriat 2 Examinări 4 Alte activităţi .................................................. - 3.7 Total ore studiu individual 69 3.8 Total ore pe semestru 125 3.9 Numărul de credite 5

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum - 4.2 de competenţe -

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu: Videoproiector Tablă/flipchart

Page 13: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar dotată cu: Videoproiector Tablă/flipchart

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic

C.4.Interpretarea,corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

transmiterea cunoştinţelor necesare studenţilor relativ laproblematica administraţiei publice în ansamblu, cu accentdeosebit pe componenta practică şi pe problemele de mai strictă specialitate cu care se confruntă autorităţile administraţieipublice şi funcţionarii acestora.

7.2 Obiectivele specifice

Definirea conceptelor şi ideilor de bază din conţinutul cursului; Identificarea unor fapte, procese, relaţii şi concepte specifice

domeniului; Explicarea conceptelor esenţiale privind administraţia publică; Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele dobândite şi

aplicarea acestora în scopul înţelegerii fenomenuluiadministrativ

Corelarea normelor generale cu normele speciale; Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în

practică; Aplicarea creativă a cunoştinţelor teoretice în contexte practice

diferite; Înţelegerea importanţei administraţiei publice în societate.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1. Puterea executivă, administraţia publică şi dreptul administrativ Prelegere participativă 2 ore C.2.-C.3. Dreptul administrativ. Noţiune, obiect, izvoare, norme si raport Prelegere participativă 4 ore C.4.-C.7. Funcţia publică şi funcţionarul public Prelegere participativă 8 ore C.8.-C.9. Actul administrativ Prelegere participativă 4 ore C.10. Faptele administrative şi operaţiunile tehnico-administrative Prelegere participativă 1 ora C.10.-C.11. Controlul administrativ Prelegere participativă 2 ore C.11.-C.12. Proprietatea publică şi proprietatea privată a statului şi

unităţilor administrativ-teritoriale Prelegere participativă 3 ore

C.13.-C.14. Răspunderea în dreptul administrativ Prelegere participativă 4 ore Bibliografie:

1. GRIGORE, Mihai, Drept administrativ I. Suport de curs, Târgoviște, 2017.2. APOSTOL TOFAN, Dana, Drept administrativ, vol. I, ediţia a III-a, Editura "CH Beck", Bucureşti, 2014.3. APOSTOL TOFAN, Dana, Drept administrativ, vol. II, ediţia a III-a, Editura "CH Beck", Bucureşti, 2016.4. COMAN-KUND, Liviu, Drept administrativ. Sinteze teoretice și exerciții practice, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2013.5. VEDINAŞ, Verginia, Drept administrativ, Ediţia a X-a, revăzută și actualizată, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2017.

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii S.1. Clasificarea normelor de drept administrativ Dezbatere/Problematizare 2 ore S.2. Statutul funcţionarilor publici în România Dezbatere/Problematizare 2 ore S.3. Recrutarea şi cariera funcţionarilor publici Dezbatere/Problematizare 2 ore S.4. Conflictul de interese şi incompatibilităţile funcţiei publice Dezbatere/Problematizare 2 ore

Page 14: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

S.5. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici Dezbatere/Problematizare 2 ore S.6. Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici. Dezbatere/Problematizare 2 ore S.7. Formele de activitate ale autorităţilor administraţiei publice Dezbatere/Problematizare 2 ore S.8. Cerinţele de legalitate ale actelor administrative de autoritate Dezbatere/Problematizare 2 ore S.9. Anularea şi revocarea actelor administrative Dezbatere/Problematizare 2 ore S.10. Contractele administrative Dezbatere/Problematizare 2 ore S.11.-S.12. Modalităţile de dobândire a bunurilor în proprietatea publică Dezbatere/Problematizare 3 ore S.12.-S.13.Condiţiile de eficienţă ale controlului administrativ Dezbatere/Problematizare 2 ore S.13.-S.14. Abaterea şi răspunderea contravenţională Dezbatere/Problematizare 3 ore Bibliografie:

1. GRIGORE, Mihai, Drept administrativ I. Suport de curs, Târgoviște, 2017.2. CIOBANU, Alexandru-Sorin, Drept administrativ. Culegere de speţe, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2015.3. CIOBANU, Alexandru-Sorin, Drept administrativ. Selecție de avize, decizii și hotărâri relevante ale Curții Constituționale.

Ediția a II-a, revăzuta și completată, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2014.4. COMAN-KUND, Liviu, Drept administrativ. Sinteze teoretice și exerciții practice, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2013.5. PODARU, Ovidiu, Drept administrativ si contravențional. Caiet de seminarii, Ediția a 3-a, revăzută și adăugită, Editura

Hamangiu, 2014.6. ŞTEFAN, Elena Emilia, Manual de drept administrativ. Caiet de seminar, ediția a III-a revizuita, completata si actualizata,

Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2016.

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţiiepistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea celor mai noi teorii, concepții și reglementări formulate în literatura de specialitate. La conceperea acestuia s-au avut în vedere atât modul în care disciplina este structurată în programele altor centre universitare din țară și din străinătate.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

- Referinţe din suportul de curs şi din recomandările bibliografice Examen scris 70%

- Participare constantă la activitatea didactică - 10%

10.5 Seminar

- Participare constantă la activitatea didactică. Intervenții pertinente Evaluare orală 10%

- Aplicarea cunoştinţelor, a deprinderilor şi abilităţilor în elaborarea și prezentarea referatelor şi temelor de casă

- 10%

10.6 Standard minim de performanţă: - cunoaşterea conceptelor de bază şi a limbajului de specialitate; - capacitate de sintetizare a problematicii cursului şi seminariilor.

Data completării

27.09.2017

Semnătura titularului de curs

lect. univ. dr. Mihai GRIGORE

Semnătura titularului de seminar

lect. univ. dr. Emilian BULEA

asist. univ. drd. Ioana POPA

Data avizării în departament

29.09.2017

Semnătura directorului de departament

lect. univ. dr. Mihai GRIGORE

Page 15: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE DREPT

FIŞA DISCIPLINEI AN UNIVERSITAR 2017-2018

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Valahia din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Istoria statului şi dreptului românesc 2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Dan Ţop 2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Dan Ţop 2.4 Anul de studiu

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare

Examen 2.7 Regimul disciplinei Fundamentală/Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 2 Examinări 4 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 58 3.8 Total ore pe semestru 100 3.9 Numărul de credite 4

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum -

Page 16: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

4.2 de competenţe -

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu: - videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar dotată cu - videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu un domeniu de strictă specialitate – domeniul juridic, sub aspect instituţional şi operaţional, cu evidenţierea particularităţilor acestuia.

7.2 Obiectivele specifice - diferenţierea principalelor instituţii juridice din dreptul romanesc - configurarea regimului juridic al instituţiilor tradiţionale in evoluţia lor istorică - capacitatea de a individualiza principalele asemănări si deosebiri intre reglementari vechi si actuale

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1. Izvoarele dreptului în perioada veche. Dreptul şi statul dac de la Burebista la cucerirea romană Originea şi denumirea dacilor. Organizarea puterii de stat. Formarea şi caracteristicile normelor juridice la geto-daci Instituţiile juridice la geto-daci.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.2. Organizarea de stat a Daciei ca provincie romană. Instituţiile de drept în Dacia provincie romană.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.3. Sistemul normativ social al obştilor săteşti. Uniunile de obşti, cnezatele si voievodatele. Vechile structuri juridice în dreptul cutumiar Legea Ţării Conţinutul si natura lui „Ius Valachicum”

Prelegere participativă, expunere 3 ore

C.4. Voievodatul si domnia. Dregătoriile centrale si locale. Organizarea administrativ-teritorială si fiscală a Ţării Româneşti si a Moldovei. Instituţii juridice feudale. Infracţiuni si pedepse. Procedura

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 17: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

de judecată C.5. Ţara Românească si Moldova sub regimul turco-

fanariot Organizarea social-politică. Organizarea administrativ-teritorială si fiscală sub regimul turco-fanariot. Reformele lui Constantin Mavrocordat. Principalele monumente legislative ale perioadei fanariote. Principale instituţii juridice în regimul turco-fanariot

Prelegere participativă, expunere 3 ore

C.6. Regulamentele organice. Începutul modernizării dreptului. Principalele lucrări legislative. Procedura de judecată. Premise ale sistemului constituţional în Ţările Române. Revoluţia de la 1848

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.7. Unirea Principatelor. Legislaţia reformatoare a lui A I Cuza. Organizarea administrativ-teritorială în perioada 1866-1918. Evoluţia instituţiilor si ramurilor dreptului în perioada 1866-1918

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.8. Dreptul si statul României în perioada interbelică. Făurirea statului naţional unitar român. Unificarea legislativă în perioada interbelică.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.9. Organizarea de stat. Dreptul constituţional în perioada interbelică. Organizarea administrativ-teritorială. Dreptul administrativ în perioada interbelică. Evoluţia dreptului civil si a procedurii civile în perioada interbelică. Dreptul penal si procedura penală în perioada interbelică.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.10. Dreptul si statul României în perioada 1938-1944. Sistemul constituţional si organizarea de stat în perioada 1938-1944. Organizarea administrativ-teritorială. Dreptul administrativ în perioada 1938-1944

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C11. Dreptul civil si Procedura civilă în perioada 1938-1944. Dreptul penal si dreptul procesual penal în perioada 1938-1944. Instituţiile juridice în perioada 1938-1944

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.12. Organizarea de stat în perioada 1944-1947. Organizarea de stat în perioada democraţiei populare si a dictaturii proletariatului

Prelegere participativă, expunere 1 ora

C.13. Organizarea administrativă si Judecătoreasca a României ca Republică populară. Instituţii juridice. Modificări ale principalelor ramuri de drept în perioada democraţiei populare si a dictaturii proletariatului

Prelegere participativă, expunere 1 oră

C.14 Dreptul in perioada Republicii Socialiste România. Principalele instituţii juridice.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Bibliografie:

Trate, cursuri, manuale, monografii: 1. E.Cernea, E.Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;2. Florin Negoiţă, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;3. Marcu P. Liviu, Istoria dreptului românesc, Bucureşti, 1997;4. Dan Ţop, Istoria dreptului şi statului românesc Ediţia a III-a , editura Zvem, Târgovişte, 20165. Dan Ţop, Dreptul şi statul în istoria românilor,Târgovişte, 2007;6. V.Popa, A.Bejan, Instituţii politice şi juridice româneşti, Bucureşti 1999.7. Dan Ţop, Dimensiunea istorică a dreptului, editura Refacos, 2002.8. Costică Voicu, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S1 Organizarea de stat a Daciei ca provincie romană. Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

Page 18: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

Instituțiile de drept în Dacia provincie romană. S2 . Vechile structuri juridice în dreptul cutumiar Legea Țârii. Instituții juridice feudale. Infracțiuni si pedepse. Procedura de judecată

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S3 Reformele lui Constantin Mavrocordat. Principalele monumente legislative ale perioadei fanariote. Principale instituții juridice în regimul turco-fanariot

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S4 Regulamentele organice. Începutul modernizării dreptului. Legislația reformatoare a lui A I Cuza.

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S5. Dreptul si statul României în perioada interbelică Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S6 Organizarea administrativă si judecătoreasca a României ca Republică populară. Instituții juridice.

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S7 Dreptul in perioada Republicii Socialiste România. Principalele instituţii juridice

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

Bibliografie :

Trate, cursuri, manuale, monografii: 1. E.Cernea, E.Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;2. Florin Negoiţă, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;3. Marcu P. Liviu, Istoria dreptului românesc, Bucureşti, 1997;4. Dan Ţop, Istoria dreptului şi statului românesc Ediţia a III-a , editura Zvem, Târgovişte, 20165. Dan Ţop, Dreptul şi statul în istoria românilor,Târgovişte, 2007;6. V.Popa, A.Bejan, Instituţii politice şi juridice româneşti, Bucureşti 1999.7. Dan Ţop, Dimensiunea istorică a dreptului, editura Refacos, 2002.8. Costică Voicu, Istoria statului şi dreptului românesc, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.9. Elena Parachiv, Introducere în istoria dreptului, Caiet de seminar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Disciplina asigură formarea/dezvoltarea competenţelor cognitive şi funcţionale ale viitorilor jurişti, permiţându-le acestora să se adapteze cu succes la solicitările specifice profesiei , la schimbările şi dinamica aferente fenomenului juridic.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Referinţe din suportul de curs şi din recomandările bibliografice

Examen scris

70%

Participare constantă la activitatea didactică. -

10.5 Seminar/laborator Participare constantă la activitatea didactică. Intervenţii pertinente.

Evaluare orală 30%

Page 19: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

Aplicarea cunoştinţelor, a deprinderilor/abilităţilor în elaborarea şi prezentarea de referate

-

10.6 Standard minim de performanţă: - operaţionalizarea conceptelor-cheie; - dobândirea capacităţii de a argumenta legalitatea/nelegalitatea actelor juridice specifice dreptului .

Data completării 25.09.2017

Semnătura titularului de curs Prof. univ. dr. Dan Ţop

Semnătura titularului de seminar Prof. univ. dr. Dan Ţop

Data avizării în departament 29.09.2010

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 20: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2017 -2018

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină2.1 Denumirea disciplinei Limba straina - Limba franceză 2.2 Titularul activităţilor de curs practic - 2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Tănăsescu Irina 2.4 Anul de studiu

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare

Colocviu 2.7 Regimul disciplinei

complementară/obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)3.1 Număr de ore pe săptămână

2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 Tutoriat 2 Examinări 5 Alte activităţi 3.7 Total ore studiu individual 47 3.9 Total ore pe semestru 75 3.10 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)4.1 de curriculum Studierea disciplinei „Limbă franceză” în ciclurile preuniversitare 4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinei menţionate

5. Condiţii (acolo unde este cazul)5.1 de desfăşurare a cursului - 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

sală de curs dotată cu videoproiector, tablă/flipchart materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

6. Competenţe specifice acumulate

Page 21: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

Competenţe profesionale C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic C.4.Interpretarea,corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state

Competenţe transversale CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)7.1. Obiectivul general al disciplinei

Înţelegerea structurii şi a funcţionării de ansamblu a limbii şi literaturii franceze

7.2. Obiectivele specifice Înţelegerea mecanismelor de traducere corectă şi coerentă a unui text - Expunerea sistematică, limpede, pe înţelesul celor ce ascultă şi, în acelaşi timp, corespunzătoare conţinutului ştiinţific adecvat - Înţelegerea modului de organizare a vocabularului şi cunoaşterea sistemului lexical al limbii - Evidenţierea dificultăţilor de interpretare a faptelor morfologice - Clarificarea aspectelor gramaticale bazată pe exemple numeroase şi variate

8. Conţinuturi

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. L’article: les trois sortes d’articles, contraction de l’article, emploi de l’articledevant les noms propres de personnes, article devant un nom de pays complément de lieu, emploi de l’article devant les noms propres de pays

Expunere, dezbatere, analiză

4 ore

2. Valeurs particulière de l’article défini, emploi de l’article à la place de l’adjectifpossessif, article devant plus, moins, mieux, emploi de l’article partitif, répétition de l’article, omission de l’article, article avec les noms désignant les devisions du temps

Dezbaterea, analiza comparativă, exerciţiul

4 ore

3. Le nom: nom n’ayant qu’une forme pour les deux genres, noms invariablesquand ils sont employés adjectivement, accord du nom gens avec l’adjectif, accords difficiles: orgue, amour, délice, noms épicènes

Dezbaterea,analiza comparativă, exerciţiul

4 ore

4. L’adjectif qualificatif, adjectives a deux formes pour le masculine, adjectifs employés seulement avec des noms féminins, adjectifs employés seulement avec des noms masculins, adjectives invariables employés avec des noms des deux

genres, place et l’accord de l’adjectif qualificatif; Adjectifs emploayés comme adverbes; Degrés de comparaison de l’adjectif qualificatif

Dezbaterea,analiza comparativă, exerciţiul

4 ore

5. Le numéral: numéraux cardinaux et ordinaux: formes et employés, place dunuméral, emploi de deuxième et de second, accord de vingt et de cent, mille et mil, divers emploi du numeral

Dezbaterea,analiza comparativă, exerciţiul

4 ore

6. Le pronom personnel: forme; leur pronom et leur adjectif possessif; répétitiondu pronom personnel sujet; répétition du pronom personnel complément; formes des pronoms et des adjectifs possessifs; les pronoms et les adjectifs démonstratifs, relatifs, interrogatifs, indéfinis

Dezbaterea,analiza comparativă, exerciţiul

4 ore

7. Le verbe transitifs, intransitifs, pronominaux, impersonnels; accord du verbeavec son sujet; emploi du modes dans les subordonnées introduites par la conjonction que, emploi du mode dans les subordonées interrogatives indirectes, dans les circonstancielles de temps etc.; emploi de l’infinitif; valeurs et employs du participle présent, de l’adjectif verbal et du gerondif

Dezbaterea,analiza comparativă, exerciţiul

4 ore

Bibliografie: 1. Adam J.M. „ Linguistique textuelle : des genres de discours aux textes” Ed. Nathan, Paris, 20042. Burcea, R., Dumbrăvescu, D.G., Niculescu, A. (coordonator R.Vasilescu), Dicţionar de termeni economici

roman-englez/francez-spaniol, Ed. Polirom, Iaşi 2008.

Page 22: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

3. Charaudeau,P et Maingueneau,D. „ Dictionnaire dˊ Analyse du discours” Ed.Seuil, Paris,20024. Gorunescu, Elena, Exerciţii de limba franceză, Teora, Bucureşti 1997.5. Grossmann,F., Rinck, F. „ La surénonciation comme norme du genre: lˊ exemple de lˊ article de recherche et

du dictionnaire en linguistique”, Langages, Paris, nr.4/20046. Rujan, Ştefania, Tatiana-Ana Fluieraru, Gramatica limbii franceze, Editura Bibliotheca, Targoviste, 2004.7. Tănăsescu Irina Antoaneta- „Didactique et médias.Analyse textuelle et discursive” Ed. Bibliotheca,

Targoviste, 2015.9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilorprofesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea celor mai noi teorii, concepții formulate în literatura de specialitate, fiind avute în vedere, colaborări cu alte centre universitare din ţară. 10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

Rezolvarea cerinţelor privind noţiunile de gramatică. Exprimarea corectă din punct de vedere gramatical şi interpretativ a ideilor dintr-un text de specialitate.

Testare periodică Prezenţă Participare activă Teme seminar

Examinare orală, Verificare a cunoștințelor

60%

10% 10% 10% 10%

10.6 Standard minim de performanţă - Reîntrebuinţarea achiziţiilor lexicale şi de morfosintaxă în contexte noi. - Utilizarea lucrului cu dicţionarul în vederea alegerii termenilor adecvaţi. - Dezvoltarea competenţelor de interpretare şi argumentare a conceptelor şi particularităţilor morfosintactice specifice diferitelor clase lexico-gramaticale.

Data completării 25.09.2017

Semnătura titularului de curs -

Semnătura titularului de seminar Conf. univ. dr. Tănăsescu Irina

Data avizării în departament

29.09.2017.

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 23: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI AN UNIVERSITAR 2017-2018

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Valahia din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Limbă străină – Limba engleză 2.2 Titularul activităţilor de curs - 2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Ioana Raicu 2.4 Anul de studiu

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare

Colocviu 2.7 Regimul disciplinei Complementară/Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2 din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28 din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 Tutoriat 7 Examinări 10 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 47 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Numărul de credite 3

Page 24: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Studierea disciplinei „Limbă engleză” în ciclurile preuniversitare 4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinei menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului -

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - sală de curs dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic C.4.Interpretarea,corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state

Competenţe transversale CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Deprinderea studentului cu abilităţile necesare pentru utilizarea limbii engleze atât în registrul scris cât și oral.

7.2 Obiectivele specifice -Familiarizarea studenţilor cu noţiunile şi conceptele de limbă (morfologie și sintaxă engleză) şi punerea lor în practică pe exerciții gramaticale și traduceri în și din limba engleză; identificarea regulilor gramaticale în materialele supuse atenției și explicarea acestora. -Explicarea şi exemplificarea de noţiuni gramaticale pe baza unor texte din domeniul juridic. -Familiarizarea studenților cu termenii specifici domeniului juridic în limba engleză și aplicarea lor in exerciții, traduceri, texte, conversație, în vederea asimilării lor și a utilizării lor corecte.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii - - -

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S.1.Present time – Tense consolidation Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.2.Future time – Tense consolidation Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.3.Other ways of expressing the future Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

Page 25: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

S.4.Past time – Tense consolidation Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.5.Present perfect – Tense consolidation Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S.6.'The arms of the law' Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S.7.'The court system' Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.8.'The job market' Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.9.'The common law' Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.10.'Equity' Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.11.'Statute law' Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.12.'The actors of the constitution' Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.13.'The sources of the constitution' Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.14.Final Test 2 ore

Bibliografie :

1.Graver, B.D. - Advanced English Practice, Oxford: Oxford University Press, 19972.Vince, Michael – Advanced Language Practice, Oxford: Macmillan Heinemann, 19983.Misztal, Mariusz – Test Your English Grammar, Ed. Teora Bucuresti, 19964.Wellman, Guy – Wordbuilder, Oxford: Macmillan Heinemann, 19985.Articole si alte materiale descarcate de pe diverse surse de Internet – http://findarticles.com/, http://legalese.com/,etc. 6.British Council – English for Legal Purposes Part I and Part II, Bucharest, Cavallioti Publishing House, 20077.Brooks, Michael, Holden, David, Hutchinson, Wesley – Engleza pentru Juristi, Ed. Teora, 20038. Claudia Vlaicu, Manual de engleză juridică, pentru studenţii facultăţilor de drept şi pentru jurişti, Ed. Universitară,Bucureşti, 2009. 9. Cătălin Drăscsineanu, Radu Haraga, Manual de limba engleză pentru profesionişti, Ed. Polirom, Iaşi, 2012.

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinuturile disciplinei contribuie la dezvoltarea capacităţilor cognitive ale studenţilor, la aprofundarea cunoştinţelor acestora în practica utilizării în scris și oral a limbii engleze. Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea celor mai noi teorii, concepții, formulate în literatura de specialitate. La conceperea acestuia s-au avut în vedere atât modul în care disciplina este structurată în programele altor centre universitare din țară și din străinătate.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs - - -

10.5 Seminar/laborator Rezolvarea cerinţelor privind noţiunile de gramatică. Exprimarea corectă din

Examinare orală, Verificare a cunoștințelor 60%

Page 26: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

punct de vedere gramatical şi interpretativ a ideilor dintr-un text de specialitate.

Testare periodică

Prezenţă Participare activă Teme seminar

10%

10% 10% 10%

10.6 Standard minim de performanţă: -exprimarea corectă din punct de vedere gramatical şi interpretativ a cel puţin unei idei dintr-un text de pecialitate - aprofundarea cunoştinţelor în practica utilizării în scris și oral a limbii engleze. - dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi posibilitatea de a aplica cunoştinţele dobândite în mediul social în care îşi desfăşoară activitatea sau în care îşi doresc să funcţioneze.

Data completării 23.09.2017

Semnătura titularului de curs -

Semnătura titularului de seminar Lect. univ. dr. Ioana Raicu

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament

Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 27: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2017-2018

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Valahia din Târgoviste 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept și Științe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licentă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Educatie Fizica si Sport 2.2 Titularul activităţilor de curs - 2.3 Titularul activităţilor de seminar/proiect Asist. univ.dr. Cristian SAVU 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de

evaluare Verificare 2.7 Regimul

disciplinei Complementara

/Obligatorie

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

1 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

14 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 29 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri - Tutoriat Examinări 2 Alte activităţi sportive 30 3.7 Total ore studiu individual 61 3.9 Total ore pe semestru 75 3.10 Numărul de credite 3

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum - 4.2 de competenţe -

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului - 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiect

Bază sportivă, materiale sportive (mingii, bastoane, saltele, gantere, cd player)

Page 28: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale -

Competenţe transversale CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Conştientizarea efectelor benefice ale participării la lecţiile de educaţie fizică şi sport

7.2 Obiectivele specifice Formarea deprinderii de a practica exercitiul fizic regulat ca mijloc de pofilaxie a obezitatii, sedentarismului si bolilor cardiovasculare; Dezvoltarea fizică armonioasă,menţinerea şi îmbunătăţire stării de sănătate a studenţilor, prevenirea, depistarea şi corectarea eventualele deficienţe de dezvoltare fizică.

8.Conţinuturi

8.2. Seminar/lucrări practice Metode de predare Observaţii 1. Prezentare curs practic: cerinţele disciplinei şi criteriilede pomovabilitate. Instructaj de utilizare a bazei sportive, sălilor şi aparatelor. Sistem de cerinţe şi măsuri de protecţie şi siguranţă în activitatea de educaţie fizică şi sport. Noţiuni de igienă personală

Metoda conversatiei, invatarea prin descoperire, explicaţia şi demonstraţia,

metoda experimentarii

2 ore

2. Exerciţii de influentare selectiva a apartului locomotor sidezvoltare fizica generala.

Metoda conversatiei, invatarea prin descoperire, explicaţia şi demonstraţia,

metoda experimentarii

2 ore

3. Exercitii si structuri de exercitii pentru dezvoltareacalitatilor motrice (viteza)

Metoda conversatiei, invatarea prin descoperire, explicaţia şi demonstraţia,

metoda experimentarii

2 ore

4. Exercitii si structuri de exercitii pentru dezvoltareacalitatilor motrice (forta)

Metoda conversatiei, invatarea prin descoperire, explicaţia şi demonstraţia,

metoda experimentarii

2 ore

5. Exercitii si structuri de exercitii pentru dezvoltareacalitatilor motrice (rezistenţă)

Metoda conversatiei, invatarea prin descoperire, explicaţia şi demonstraţia,

metoda experimentarii

2 ore

6. Exercitii si structuri de exercitii pentru dezvoltareacalitatilor motrice (îndemînarea)

Metoda conversatiei, invatarea prin descoperire, explicaţia şi demonstraţia,

metoda experimentarii

2 ore

7 Cerinţe, norme şi probe de control. Metoda conversatiei, invatarea prin descoperire, explicaţia şi demonstraţia,

metoda experimentarii

2 ore

Bibliografie

BOMPA, T., (2003) Performanţa în jocurile sportive: Teoria şi metodologia antrenamentului, Ed. Ex Ponto, Bucureşti COLIBABA-EVULEŢ, D., BOTA, I., (1998) Teorie şi metodică, Ed. Aldin, Bucureşti

Page 29: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

COLIBABA - EVULEŢ, D., (2007) Praxiologie şi proiectare curriculară în educaţie fizică şi sport, Ed. Universitaria, Craiova DRAGNEA, A., colab. (2006) Educaţie fizică şi sport - teorie şi didactică - Ed.FEST,Bucureşti NETOLITZCHI. M., (2009) Educaţia fizică şi sportul în Universitatea Politehnică Bucureşti - curs, Ed. Printech, Bucureşti TUDOR, V., (1999) Capacităţile condiţionale, coordinative, intermediare- componente ale capacităţii motrice, Ed. RAI, Bucureşti TUDOR, V., (2005) Măsurare şi evaluare în cultură fizică şi sport, Ed. Alpha, Bucureşti

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilorprofesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea concepților și formulate în literatura de specialitate. La conceperea acestuia s-au avut în vedere atât modul în care disciplina este structurată în programele altor centre universitare din țară.

10. EvaluareTip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

10.5 Seminar/lucrări practice

Promovarea probelor de control

Practic 80 %

Participarea la o competiţie sportivă

Practic 20 %

10.6 Standard minim de performanţă: - îmbunătăţirii stării de sănătate şi a condiţiei fizice a organismului. - conştientizarea importanţei mişcării şi antrenamantului pentru o viaţă sănătoasă.

Data completării 26.09.2017

Semnătura titularului de curs -

Semnătura titularului de seminar Asist. univ. dr. Cristian SAVU

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE

Page 30: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI AN UNIVERSITAR 2017-2018

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Valahia din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Drept civil. Teoria generală. Persoanele 2.2 Titularul activităţilor de curs conf. univ. dr. Ilioara GENOIU 2.3 Titularul activităţilor de seminar conf. univ. dr. Ilioara GENOIU 2.4 Anul de studiu

I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare

Examen 2.7 Regimul disciplinei Fundamentală/ Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

6 din care: 3.2 curs 3 3.3 seminar/laborator 3

3.4 Total ore din planul de învăţământ

84 din care: 3.5 curs 42 3.6 seminar/laborator 42

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 Tutoriat 2 Examinări 4 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 66 3.8 Total ore pe semestru 150 3.9 Numărul de credite 6

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

Page 31: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

4.1 de curriculum Teoria generală a dreptului 4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinei menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu: - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD şi fotocopiate

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar dotată cu: - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD şi fotocopiate

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic; C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile generale şi principalele instituţii ale dreptului civil.

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea problematicii principalelor instituţii ale dreptului civil: izvoarele dreptului civil; aplicarea şi interpretarea legii civile; raportul juridic civil; actul juridic civil; nulitatea actului juridic civil; prescripţia extinctivă; subiectele dreptului civil (persoana fizică şi persoana juridică).

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C1. Consideraţii introductive privind dreptul civil român

Prelegere interactivă 3 ore

C2. Izvoarele dreptului civil, aplicarea legii civile şi interpretarea acesteia

Prelegere interactivă 3 ore

C3-C5. Raportul juridic civil Prelegere interactivă 9 ore C6- C9. Actul juridic civil Prelegere interactivă 12 ore C10. Nulitatea actului juridic civil Prelegere interactivă 3 ore C11. Prescripţia extinctivă Prelegere interactivă 3 ore C12-C14. Subiectele dreptului civil Prelegere interactivă 9 ore

Bibliografie:

Cursuri, manuale, tratate, monografii: 1. Boroi G., Anghelescu C.Al., Curs de drept civil. Partea generală, ed. a 2-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu,București, 2012 2. Chelaru E., Teoria generală a dreptului civil, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 20143. Genoiu I., Drept civil. Partea generală. Persoanele. Caiet de seminar, ediţia a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,2016

Page 32: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

4. Nicolae M., Drept civil. Teoria generală, vol. I, Ed. Solomon, 20175. Prescure T., Matefi R., Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 20126. Ungureanu C.T., Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 20137. Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Partea generală în reglementarea noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2013

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S1. Consideraţii introductive privind dreptul civil român

Dezbatere/Problematizare/Proiect 3 ore

S2. Izvoarele dreptului civil, aplicarea legii civile şi interpretarea acesteia

Dezbatere/Problematizare/Proiect 3 ore

S3-S5. Raportul juridic civil Dezbatere/Problematizare/Proiect 9 ore

S6- S9. Actul juridic civil Dezbatere/Problematizare/Proiect 12 ore

S10. Nulitatea actului juridic civil Dezbatere/Problematizare/Proiect 3 ore S11. Prescripţia extinctivă Dezbatere/Problematizare/Proiect 3 ore

S12-S14. Subiectele dreptului civil Dezbatere/Problematizare/Proiect 9 ore

Bibliografie:

Caiete de seminar, cursuri, manuale, tratate, monografii: 1. Boroi G., Anghelescu C.Al., Curs de drept civil. Partea generală, ed. a 2-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu,București, 2012 2. Genoiu I., Drept civil. Partea generală. Persoanele. Caiet de seminar, ediţia a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,2016 3. Genoiu I., Haralambie M., Minea O., Tomescu A.-C., Turza L.-Al., Culegere de teste grilă pentru examenul de an, de licenţă şi de admitere în profesii juridice, ediţia a II-a, revăzută şi revizuită, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015 4. Genoiu I. (coord.), Mocanu L., Mareş C., Vlădilă L., Tatu A., Culegere de teste grilă pentru licenţă şi concursuride primire în profesie, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017 5. Prescure T., Matefi R., Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei are în vedere dispoziţiile actelor normative în vigoare, cu incidenţă în această materie şi reflectă orientarea doctrinară şi jurisprudenţială majoritară în materie.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

- corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor; - coerenţa logică; - gradul de asimilare a limbajului de specialitate.

Examen scris/oral 70%

10.5 Seminar/laborator

- participarea activă; - capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate; - capacitatea de a susţine o dezbatere contradictorie; - capacitatea de a soluţiona speţe.

Evaluare scrisă şi orală 30%

Page 33: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

10.6 Standard minim de performanţă: - cunoaşterea problematicii raportului juridic civil, a condiţiilor de validitate a actului juridic civil şi a nulităţii actului juridic civil.

Data completării 25.09.2017

Semnătura titularului de curs

Conf. univ. dr. Ilioara Genoiu

Semnătura titularului de seminar

Conf. univ. dr. Ilioara Genoiu

Data avizării în departament 29.09.2017 Semnătura directorului de departament

Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 34: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI AN UNIVERSITAR 2017-2018

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept și Științe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licență 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei DREPT CONSTITUŢIONAL II 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Claudia GILIA 2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Denisa BARBU 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de

evaluare Examen scris

2.7 Regimul disciplinei

Fundamentală/ Obligatorie

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 Tutoriat 14 Examinări 2 Alte activităţi .................................................. - 3.7 Total ore studiu individual 94 3.8 Total ore pe semestru 150 3.9 Numărul de credite 6

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Drept Constituţional I 4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinei menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector Tablă Materiale pe suport CD

Page 35: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar dotată cu videoproiector Tablă Materiale pe suport CD

6.Competenţe specifice accumulate

Competenţe profesionale C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina “Drept constituţional II” oferă studenţilor posibilitatea de a-şi însuşi fundamentele ştiinţifice ale principiilor generale ale întregului sistem politic şi ale mecanismelor de guvernare din România.

Cursul prezintă o radiografie a dezvoltării constituţionale a statului român prin analiza sistematică a regimurilor monarhice, dar şi a regimurilor socialiste, inclusiv a evenimentelor desfăşurate în decembrie 1989 şi a actelor preconstituţionale, dar şi a evoluţiilor constituţionale ulterioare.

Cursul oferă studenţilor informaţii detaliate cu privire la sistemul instituţional român: Parlament, Şeful statului, Guvern, Curtea Constituţională, Avocatul Poporului.

Prin activitatea de seminar se asigură fixarea conceptelor fundamentale, se analizează în mod concret instituţiile politice ale statului român, se analizează comparativ diferitele organisme de guvernare din statul român cu instituţii similare din statele membre ale Uniunii Europene, se analizează jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea istoriei constituţionale a statului român; - cunoaşterea modurilor prin care sunt desemnate autorităţile publice din România; cunoaşterea modului de organizare, funcţionare, precum şi a atribuţiilor principalelor instituţii ale statului: Parlament. Preşedintele României, Guvern, Curtea Constituţională, Avocatul Poporului.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1. Istoria constituţională a statului român Prelegere participativă, expunere 2 ore C.2. Cetăţenia română Prelegere participativă, expunere 2 ore C.3. Caracterele statului român Prelegere participativă, expunere 2 ore C.4. Parlamentul României (I). a. Alegere Parlamentului.b. Organizare Parlamentului.c. Funcţionare Parlamentului.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.5.Parlamentul României (II). Funcţiile Parlamentului

Prelegere participativă, expunere 4 ore

C.6.Parlamentul României (III). Actele Parlamentului Prelegere participativă, expunere 2 ore C.7. Parlamentul României (IV). Statutul membrilor

Parlamentului Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.8.- C9. Preşedintele României a. Locul și rolul instituției prezidențiale.b. Alegerea şi durata mandatului.c. Funcţiile Preşedintelui României.d. Atribuţiile Șefului statului.e. Răspunderea politică și juridică a Președintelui

României.f. Actele Preşedintelui României.

Prelegere participativă, expunere

4 ore

C.10.- C11.Guvernul României Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 36: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

a. Rolul. Structurab. Formarea Guvernului.c. Atribuţiile.d. Actele Guvernului.e. Statutul membrilor GuvernuluiC.12.-C13. Curtea Constituţională a.Rolul Instanței de contencios constituțional în România b.Desemnarea mandatul și statutul judecătorilor constituționali c. Competenţa Curții Constituționaled. Actele Curţii Constituţionale

Prelegere participativă, expunere

4 ore

C.14. Avocatul Poporului Prelegere participativă, expunere 2 ore

Bibliografie selectivă:

1. DĂNIŞOR, Dan Claudiu, Drept constituţional şi instituţii politice. Teoria generală, Tratat , Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007.

2. DRĂGANU, Tudor, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998.3. DEACONU, Ştefan, Instituţii politice, ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017.4. DELEANU, Ion, Instituţii şi proceduri constituţionale - în dreptul românesc şi în dreptul comparat - Ed. C. H.

Beck, Bucureşti, 2006. 5. GILIA, Claudia, Manual de drept constituţional. Sistemul constituţional românesc, Ed. Hamangiu, Bucureşti,

2010. 6. IONESCU, Cristian, Tratat de drept constituţional contemporan, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2008.7. IONESCU, Cristian, Contencios constituţional, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010.8. IONESCU, Cristian, CHELARU, Ioan, Constituția României comentată și adnotată cu dezbateri

parlamentare și jurisprudența Curții Constituționale,Titlul V – Curtea Constituțională, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S.1. Rolul instituţiei monarhice în dezvolatrea constituţională a statului român

Proiect 1 ore

S.2. Rolul grupurilor parlamentare. Fenomenul migraţiei politice în România

Dezbatere 2 ore

S.3. Biroul permanent Dezbatere/Teste 2 ore S.4. instrumente de protecția a madatului parlamentar Dezbatere 2 ore S.5. Funcţia de control parlamentar Dezbatere/Teste 2 ore S.6. Moţiunea de cenzură. Concept. Procedură. Efecte Dezbatere/ Teste 2 ore S.7. Etapele procedurii legislative Dezbatere/Teste 2 ore S.8. Raporturile dintre Parlament şi Guvern în sistemul constituţional românesc.

Dezbatere/Teste 2 ore

S.9. Răspunderea politică a Preşedintelui României. Analiza proceselor de suspendare: 2007 și 2012

Dezbatere/Studiu de caz 2 ore

S.10. Numirea și răspunderea Guvernului Dezbatere/Problematizare 2 ore S.11. Atribuțiile Avocatului Poporului Dezbatere 1 ore S.12. Istoria controlului de constituționalitate în România Dezbatere 2 ore S.13. Competenţa Curţii Constituţionale de a rezolva conflictele juridice de natură constituţională dintre Preşedinte şi Guvern. Analiza jurisprudenţei Curţii Constituţionale.

Dezbatere 2 ore

S.14. Analiza jurisprudenţei Curţii Constituţionale cu privire la modul de numire a membrilor Guvernului

Dezbatere 4 ore

Bibliografie:

1. GILIA, Claudia, Caiet de seminar. Drept constituţional şi instituţii politice. Sistemul constituţionalromânesc, ediția a 3-a, Ed. ProUniversitaria, Bucureşti, 2016.

2. GILIA, Claudia, Teoria generală a dreptului constituțional, Note de curs, 2017.3. DEACONU, Ștefan, Drept constituțional, ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017.

*** http://www.cdep.ro *** http://www.senat.ro *** http://www.presidency.ro *** http://www.gov.ro

Page 37: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

*** http://www.ccr.ro *** http://www.avp.ro

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţiiepistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniul dreptului şi ştiinţelor politice. În conceperea cursurilor şi a seminariilor am utilizat atât literatură românească, cât şi străină, documente oficiale ale instituţiilor din România şi din străinătate, jurisprudenţa Curţii Constituţionale. La elaborarea materialelor didactice s-a avut în vedere importanţa disciplinei în formarea studenţilor de la specializarea Drept, accentul fiind pus pe înţelegerea conceptelor şi pe transpunerea acestora în practica constituţională a principalelor autorităţi ale statului român.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

- capacitate de înţelegere a informaţiilor furnizate la curs

Examen scrisă (test grilă cu întrebări închise şi deschise) 70%

- utilizarea raţionamentului logic în rezolvarea întrebărilor din testul final

10.5 Seminar/laborator

- realizarea și susținerea temelor din caietul de seminar;

Evaluare orală şi teste evaluative

20%

- participarea la sesiunea științifică organizată în cadrul facultății și la alte manifestări științifice

5%

5%

- Prezenţă activă la seminar 10.6 Standard minim de performanţă:

- cunoaşterea etapelor în dezvoltarea constituţională a statului român; - înţelegerea modului de desemnare, organizare, funcţionare şi atribuţiile principalelor autorităţi publice.

Data completării 26.09.2017

Semnătura titularului de curs Conf. univ. dr. Claudia GILIA

Semnătura titularului de seminar Lect. univ. dr. Denisa BARBU

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE

Page 38: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMIN ISTRATIVE DEPARTAMENTUL Drept

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2017-2018

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept și Științe Administrative 1.3 Departamentul DREPT 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licență 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Drept administrativ II 2.2 Titularul activităţilor de curs lect. univ. dr. Mihai GRIGORE 2.3 Titularul activităţilor de seminar lect. univ. dr. Emilian BULEA; asist. univ. drd. Ioana POPA

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare

Examen scris

2.7 Regimul disciplinei

Fundamentală/ Obligatorie

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 Tutoriat 5 Examinări 4 Alte activităţi .................................................. - 3.7 Total ore studiu individual 94 3.8 Total ore pe semestru 150 3.9 Numărul de credite 6

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Drept administrativ I 4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinei menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu: Videoproiector Tablă/flipchart

Page 39: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar dotată cu: Videoproiector Tablă/flipchart

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic

C.4.Interpretarea,corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

disciplina are menirea de a-i ajuta pe studenţi să cunoască rolulşi locul pe care le au autorităţile administraţiei publice centraleşi locale, modul de organizare şi funcţionare, precum şiraporturile juridice dintre acestea, precum şi o instituţiefundamentală a statului de drept – contenciosul administrativ,acea formă juridică de apărare a drepturilor omului împotrivaabuzurilor autorităţilor publice şi funcţionarilor publici

7.2 Obiectivele specifice

Definirea şi explicarea conceptelor şi ideilor esenţiale privindautorităţile administraţiei publice şi instituţia contenciosuluiadministrativ român;

Identificarea unor fapte, procese, relaţii şi concepte specificedomeniului;

Înţelegerea şi însuşirea mecanismelor de organizare şifuncţionare a autorităţilor administraţiei publice şi amecanismelor de garantare a drepturilor fundamentale alecetăţenilor în raport cu autorităţile publice;

Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele dobândite şiaplicarea acestora în scopul înţelegerii fenomenuluiadministrativ;

Corelarea normelor generale cu normele speciale din domeniu; Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în

practică; Aplicarea creativă a cunoştinţelor teoretice în contexte practice

diferite; Înţelegerea rolului şi importanţei autorităţilor administraţiei

publice şi instituţiei contenciosului administrativ; Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea

continuă, cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare anoilor legi sau a modificărilor şi a jurisprudenţei.

8.Conţinuturi8.1 Curs Metode de predare Observaţii

C.1. Centralizare – descentralizare – deconcentrare – autonomie în administraţia publică Prelegere participativă 2 ore

C.2-C.3 Preşedintele României – autoritate a puterii executive. Prelegere participativă 3 ore C.3.-C.5. Guvernul României, ministerele şi celelalte organe ale

administraţiei publice centrale de specialitate. Prelegere participativă 5 ore

C.6. Autorităţile administrative autonome Prelegere participativă 1 oră C.6.-C.7. Principiile de organizare şi funcţionare a administraţiei

publice locale. Prelegere participativă 2 ore

C.7.-C.9. Consiliul local şi primarul Prelegere participativă 4 ore C.9-C.10. Consiliul judeţean şi preşedintele Consiliului Judeţean Prelegere participativă 3 ore C.11. Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale; Prelegere participativă 1 ora C.11. Instituţia prefectului Prelegere participativă 1 oră C.12-C.14. Instituţia contenciosului administrativ român Prelegere participativă 6 ore

Page 40: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

Bibliografie:

1. GRIGORE, Mihai, Drept administrativ II. Suport de curs, Târgoviște, 2017.2. APOSTOL TOFAN, Dana, Drept administrativ, vol. I, ediţia a III-a, Editura "CH Beck", Bucureşti, 2014.3. APOSTOL TOFAN, Dana, Drept administrativ, vol. II, ediţia a III-a, Editura "CH Beck", Bucureşti, 2016.4. COMAN-KUND, Liviu, Drept administrativ. Sinteze teoretice și exerciții practice, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2013.5. VEDINAŞ, Verginia, Drept administrativ, Ediţia a X-a, revăzută și actualizată, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2017.

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

S.1. Preşedintele României. Actele juridice şi răspunderea juridică Dezbatere/Problematizare/ Studiu de caz 2 ore

S.2. Funcţiile şi atribuţiile Guvernului Dezbatere/Problematizare/ Studiu de caz 2 ore

S.3-S.4. Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate

Dezbatere/Problematizare/ Studiu de caz 4 ore

S.5. Principiile de organizare și funcționare a administrației publice locale

Dezbatere/Problematizare/ Studiu de caz 2 ore

S.6. Incompatibilităţile şi conflictul de interese ale consilierilor locali Dezbatere/Problematizare/ Studiu de caz 2 ore

S.7. Atribuţiile consiliului local; Rolul şi atribuţiile primarului Dezbatere/Problematizare/ Studiu de caz 2 ore

S.8. Atribuţiile consiliului judeţean şi preşedintelui consiliului judeţean Dezbatere/Problematizare/ Studiu de caz 2 ore

S.9. Atribuţiile secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale Dezbatere/Problematizare/ Studiu de caz 1 oră

S.9. Rolul şi atribuţiile prefectului Dezbatere/Problematizare/ Studiu de caz 1 oră

S.10-S.11. Competenţa instanţelor de contencios administrative potrivit Legii nr. 554/2004. Comentariu de practică judecătorească.

Dezbatere/Problematizare/ Studiu de caz 4 ore

S.12-S.13. Admisibilitatea acţiunii în contencios administrativ. Speţe Dezbatere/Problematizare/ Studiu de caz 4 ore

S.14. Aspecte de ordin procedural privind instituţia contenciosului administrativ român

Dezbatere/Problematizare/ Studiu de caz 2 ore

Bibliografie:

1. GRIGORE, Mihai, Drept administrativ II. Suport de curs, Târgoviște, 2017.2. CIOBANU, Alexandru-Sorin, Drept administrativ. Culegere de speţe, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2015.3. CIOBANU, Alexandru-Sorin, Drept administrativ. Selecție de avize, decizii și hotărâri relevante ale Curții Constituționale.

Ediția a II-a, revăzuta și completată, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2014.4. COMAN-KUND, Liviu, Drept administrativ. Sinteze teoretice și exerciții practice, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2013.5. PODARU, Ovidiu, Drept administrativ si contravențional. Caiet de seminarii, Ediția a 3-a, revăzută și adăugită, Editura

Hamangiu, 2014.6. ŞTEFAN, Elena Emilia, Manual de drept administrativ. Caiet de seminar, ediția a III-a revizuita, completata si actualizata,

Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2016.

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţiiepistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea celor mai noi teorii, concepții și reglementări formulate în literatura de specialitate. La conceperea acestuia s-au avut în vedere atât modul în care disciplina este structurată în programele altor centre universitare din țară și din străinătate.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs - Referinţe din suportul de curs şi din recomandările bibliografice Examen scris 70%

Page 41: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

- Participare constantă la activitatea didactică - 10%

10.5 Seminar

- Participare constantă la activitatea didactică. Intervenții pertinente. Evaluare orală 10%

- Aplicarea cunoştinţelor, a deprinderilor şi abilităţilor în elaborarea și prezentarea referatelor şi temelor de casă

- 10%

10.6 Standard minim de performanţă: - cunoaşterea conceptelor de bază şi a limbajului de specialitate; - capacitate de sintetizare a problematicii cursului şi seminariilor.

Data completării

27.09.2017

Semnătura titularului de curs

lect. univ. dr. Mihai GRIGORE

Semnătura titularului de seminar

lect. univ. dr. Emilian BULEA

asist. univ. drd. Ioana POPA

Data avizării în departament

29.09.2017

Semnătura directorului de departament

lect. univ. dr. Mihai GRIGORE

Page 42: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI AN UNIVERSITAR 2017-2018

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul DREPT

1.4 Domeniul de studii DREPT 1.5 Ciclul de studii Licență 1.6 Programul de studii/Calificarea DREPT

2.Date despre disciplină2.1 Denumirea disciplinei Limbă străină – Limba engleză 2.2 Titularul activităţilor de curs - 2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Camelia Dana DIACONU 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de

evaluare Colocviu 2.7 Regimul

disciplinei Complementară/ Obligatorie

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)3.1 Număr de ore pe săptămână

2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 Tutoriat 7 Examinări 10 Alte activităţi .................................................. - 3.7 Total ore studiu individual 47 3.9 Total ore pe semestru 75 3.10 Numărul de credite 3

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)4.1 de curriculum Limba engleză semestrul I 4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinei menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)5.1 de desfăşurare a cursului

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Existenţa de sală pentru seminar cu videoproiector şi posibilităţi de proiectare PowerPoint, tablă/flipchart, materiale pe suport CD/DVD sau

Page 43: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

fotocopiate 6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic C.4.Interpretarea,corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state

Competenţe transversale CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Limba engleză pentru ingineri îşi propune să dea studenţilor care urmează cursurile Facultăţii de Drept și Științe Administrative posibilitatea de a învăţa şi exersa situaţii comunicationale şi terminologia specifică de la foarte simplu la complex. Seminarul vizează deopotrivă o activitate teoretică şi o activitate practică şi îşi propune formarea de competenţe specifice, dar şi promovarea de valori şi atitudini cognitive. Acest curs practic include însuşirea gramaticii limbii engleze, a vocabularului şi actelor de limbaj specifice specializării şi situaţiilor de fiecare zi în domeniul juridic, precum şi accesul la bibliografia si dicţionarele de specialitate.

7.2 Obiectivele specifice Formarea unor deprinderi temeinice necesare interpretării textelor studiate; Dezvoltarea capacitaţii de producere a mesajelor scrise si orale, într-un limbaj nuanţat si expresiv; Utilizarea tuturor resurselor limbii în vederea unei exprimări complexe, nuanţate si în concordanţă cu situaţia de comunicare; Stimularea imaginaţiei şi a dorinţei de lectură a studenţilor, precum şi a capacităţii acestora de comunicare; Capacitatea de a înţelege şi a accepta moduri diferite de interpretare a fenomenelor puse în discuţie; Capacitatea de a valorifica în mod optim si creativ propriul potenţial în activitatea ştiinţifică legată intrinsec de activitatea de seminar; Probitate ştiinţifică în utilizarea surselor bibliografice.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Bibliografie 8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Revision of the English article Communicative, direct

method Grammar and vocabulary exercises

4 ore

2. Exercises Reading the text Comprehension exercises Vocabulary exercises

2ore

3. Revision of nouns Communicative, direct method Grammar and vocabulary exercises

2ore

4. Exercises Reading the text 2ore

Page 44: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

Comprehension exercises Vocabulary exercises

5. Revision of adjectives Communicative, direct method Grammar and vocabulary exercises

2ore

6. Exercises Reading the text Comprehension exercises Vocabulary exercises

2ore

7. Revision of simple versus continuous present Communicative, direct method Grammar and vocabulary exercises

2ore

8. Exercises Reading the text Comprehension exercises Vocabulary exercises

2ore

9. Revision of simple versus continuous past Communicative, direct method Grammar and vocabulary exercises

2ore

10. Exercises Reading the text Comprehension exercises Vocabulary exercises

2ore

11. Revision of Present Perfect Simple / The PresentPerfect Continuous

Communicative, direct method Grammar and vocabulary exercises

2ore

12. Final Review / Exercises Reading the text Comprehension exercises Vocabulary and grammar exercises

4 ore

Bibliografie 1. Brookes, Michael / Lagoutte, François – Engleza pentru informatică, Editura Teora, 1999.2. Diaconu, Dana Camelia, English for Engineering (Grammar), Editura Muzeului Literaturii Române,

Bucureşti, 2006.3. Molnar Oprea, Nicoleta, Curs de limba engleză pentru studenţii facultăţilor cu profil juridic, Editura All,

Bucureşti, 2000.4. Paidos, Constantin – English Grammar - Theory and practice I, II, Editura All, 1999.5. Panovf, Irina – Gramatica descriptivă a limbii engleze, Editura Lucman, Bucureşti, s.a.6. Panovf, Irina – Exerciţii de gramatică engleză, Editura Lucman, Bucureşti, 2002.7. Thomson, A. J. & Martinet, A. V. – A Practical English Grammar, Oxford University Press, s.a.8. Vince, Michael – Intermediate Language Practice, Editura Macmillan, 1998.9. Sinteze şi exerciţii de limba şi literatura engleză pentru examenele de bacalaureat şi admitere, Editura

Amarcord, Timişoara, 1996.10. Leviţchi, Leon / Bantaş, Andrei – Dicţionar Englez-Român, Editura Teora, Bucureşti, 1993.11. Longman Idioms Dictionary, Addison Wesley Longman Ltd., England, 1998.12. Macmillan English Dictionary for advanced learners, Macmillan Publishers Ltd., Great Britain, 2002.13. Popa, Gabriela / Popa, Ion Florin / Rizescu, Cristina / Gheorghe, Gheorghe – Dicţionar tehnic în limba

engleză, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2004.14. Volceanov, George – Dicţionar de neologisme ale limbii engleze, Editura Niculescu, Bucureşti, 2002.15. Claudia Vlaicu, Manual de engleză juridică, pentru studenţii facultăţilor de drept şi pentru jurişti, Ed.

Universitară, Bucureşti, 2009.16. Cătălin Drăscsineanu, Radu Haraga, Manual de limba engleză pentru profesionişti, Ed. Polirom, Iaşi, 2012.

Page 45: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilorprofesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Adaptarea permanentă la necesităţile cerute de mediul adminstrativ sau juridic, de asociaţiile profesionale şi de angajatorii reprezentativi din domeniul public şi privat şi mai ales în funcţie de legislaţia europeană în vigoare cu privire la armonizarea planurilor de învăţământ.

10.Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator Testarea continuă pe parcursul semestrului Răspunsurile finale la lucrările practice

Examinare orală Referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. Alte activităţi (prezenţă)

70% 20%

10%. 10.6 Standard minim de performanţă - exprimarea corectă din punct de vedere gramatical şi interpretativ a cel puţin unei idei dintr-un text de pecialitate - aprofundarea cunoştinţelor în practica utilizării în scris și oral a limbii engleze. - dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi posibilitatea de a aplica cunoştinţele dobândite în mediul social în care îşi desfăşoară activitatea sau în care îşi doresc să funcţioneze.

Data completării 24.09.2017

Semnătura titularului de curs -

Semnătura titularului de seminar Lect. univ. dr. Dana Camelia DIACONU

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament

Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 46: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2017 -2018

1. Date despre program1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină2.1 Denumirea disciplinei Limba straina - Limba franceză 2.2 Titularul activităţilor de curs practic - 2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Tănăsescu Irina 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de

evaluare Colocviu 2.7 Regimul

disciplinei Complementară/ obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)3.1 Număr de ore pe săptămână

2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 Tutoriat 2 Examinări 5 Alte activităţi – prezență 3.7 Total ore studiu individual 47 3.9 Total ore pe semestru 75 3.10 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)4.1 de curriculum Limba franceză – Semestrul I4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinei menţionate

5. Condiţii (acolo unde este cazul)5.1 de desfăşurare a cursului 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

sală de curs dotată cu videoproiector, tablă/flipchart materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

6. Competenţe specifice acumulateCompetenţe profesionale C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic

C.4.Interpretarea,corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state

Page 47: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

Competenţe transversale CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)7.1. Obiectivul general al disciplinei

Înţelegerea structurii şi a funcţionării de ansamblu a limbii şi literaturii franceze

7.2. Obiectivele specifice Înţelegerea mecanismelor de traducere corectă şi coerentă a unui text - Expunerea sistematică, limpede, pe înţelesul celor ce ascultă şi, în acelaşi timp, corespunzătoare conţinutului ştiinţific adecvat - Înţelegerea modului de organizare a vocabularului şi cunoaşterea sistemului lexical al limbii - Evidenţierea dificultăţilor de interpretare a faptelor morfologice - Clarificarea aspectelor gramaticale bazată pe exemple numeroase şi variate

8. Conţinuturi8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Les branches du droit: Conversaţie,

exemplificare, traducere.

4 ore

2. La suprématie du droit de propriété Conversaţie, exemplificare, traducere.

4 ore

3. Comparer des situations de communication Dezbaterea,analiza comparativă, exercițiul

4 ore

4. Les institutions de l’Union européenne Conversaţie, exemplificare, traducere.

4 ore

5. Demander/Donner une opinion. Le conditionnel present et le conditionnel passe Dezbaterea,analizacomparativă, exercițiul

4 ore

6. Conseiller/Suggerer/Recommander. Le pronom personnel: forme; leur pronomet leur adjectif possessif; répétition du pronom personnel sujet; répétition du pronom personnel complément; formes des pronoms et des adjectifs possessifs; les pronoms et les adjectifs démonstratifs, relatifs, interrogatifs, indéfinis

Dezbaterea,analiza comparativă, exercițiul

4 ore

7. Remercier/Repondre aux remerciements. Le verbe transitifs, intransitifs,pronominaux, impersonnels; accord du verbe avec son sujet; emploi du modes dans les subordonnées introduites par la conjonction que, emploi du mode dans les subordonées interrogatives indirectes, dans les circonstancielles de temps etc.; emploi de l’infinitif; valeurs et employs du participle présent, de l’adjectif verbal et du gerondif

Dezbaterea,analiza comparativă, exercițiul

4 ore

Bibliografie: 1. Adam J.M. „ Linguistique textuelle : des genres de discours aux textes” Ed. Nathan, Paris, 20042. Burcea, R., Dumbrăvescu, D.G., Niculescu, A. (coordonator R.Vasilescu), Dicţionar de termeni economici

roman-englez/francez-spaniol, Ed. Polirom, Iaşi 2008.3. Charaudeau,P et Maingueneau,D. „ Dictionnaire dˊ Analyse du discours” Ed.Seuil, Paris,20024. Debray,R „ Introduction à la médialogie „ Ed.PUF Paris, 20005. Gorunescu, Elena, Exerciţii de limba franceză, Ed.Teora, Bucureşti 1997.6. Grossmann,F., Rinck, F. „ La surénonciation comme norme du genre: lˊ exemple de lˊ article de recherche et

du dictionnaire en linguistique”, Langages, Paris, nr.4/20047. Rujan, Ştefania, Tatiana-Ana Fluieraru, Gramatica limbii franceze, Editura Bibliotheca, Targoviste, 2004.8. Tănăsescu Irina Antoaneta, „Didactique et médias.Analyse textuelle et discursive” Ed. Bibliotheca,

Targoviste,2015

Page 48: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilorprofesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea celor mai noi teorii, concepții formulate în literatura de specialitate, fiind avute în vedere, colaborări cu alte centre universitare din ţară.

10. EvaluareTip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

Rezolvarea cerinţelor privind noţiunile de gramatică. Exprimarea corectă din punct de vedere gramatical şi interpretativ a ideilor dintr-un text de specialitate.

Testare periodică Prezenţă Participare activă Teme seminar

Examinare orală, Verificare a cunoștințelor

60%

10% 10% 10% 10%

10.6 Standard minim de performanţă

- Reîntrebuinţarea achiziţiilor lexicale şi de morfosintaxă în contexte noi. - Utilizarea lucrului cu dicţionarul în vederea alegerii termenilor adecvaţi. - Dezvoltarea competenţelor de interpretare şi argumentare a conceptelor şi particularităţilor morfosintactice specifice diferitelor clase lexico-gramaticale.

Data completării 25.09.2017

Semnătura titularului de curs -

Semnătura titularului de seminar Conf. univ. dr. Tănăsescu Irina

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 49: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMQ/FORMULARE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE DREPT

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2017-2018

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Valahia din Târgoviste 1.2 Facultatea/Departamentul Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Educaţie fizica şi sport 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 Titularul activităţilor de seminal/proiect Asist. univ. dr. Cristian SAVU 2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de

evaluare Verificare 2.7 Regimul

disciplinei Complementara

/Obligatorie

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)3.1 Număr de ore pe săptămână

1 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

14 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 29 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri - Tutoriat Examinări 2 Alte activităţi sportive 30 3.7 Total ore studiu individual 61 3.9 Total ore pe semestru 75 3.10 Numărul de credite 3

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)4.1 de curriculum - 4.2 de competenţe -

5.Condiţii (acolo unde este cazul)5.1 de desfăşurare a cursului - 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului/proiect

Bază sportivă, materiale sportive (mingii, bastoane, saltele, gantere, cd player)

6.Competenţe specifice acumulate

Page 50: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMQ/FORMULARE

Competenţe profesionale -

Competenţe transversale CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)7.1 Obiectivul general al disciplinei OG1. Conştientizarea efectelor benefice ale participării la lecţiile de educaţie

fizică şi sport 7.2 Obiectivele specifice OG1. Formarea deprinderii de a practica exercitiul fizic regulat ca mijloc de

pofilaxie a obezitatii, sedentarismului si bolilor cardiovasculare; OG2. Dezvoltarea fizică armonioasă,menţinerea şi îmbunătăţire stării de sănătate a studenţilor, prevenirea, depistarea şi corectarea eventualele deficienţe de dezvoltare fizică.

8.ConţinuturiSeminar/lucrări practice Metode de predare Observaţii 1. Exerciţii de influentare selectiva a apartului locomotor sidezvoltare fizica generala.

Metoda conversatiei, invatarea prin descoperire, explicaţia şi demonstraţia,

metoda experimentarii

2 ore

2. Exercitii si structuri de exercitii pentru dezvoltareacalitatilor motrice (mobilitate)

Metoda conversatiei, invatarea prin descoperire, explicaţia şi demonstraţia,

metoda experimentarii

2 ore

3. Exerciţii şi structuri de exerciţii pentru învăţareaelementelor şi procedeelor tehnico-tactice din jocurile sportive -fotbal

Metoda conversatiei, invatarea prin descoperire, explicaţia şi demonstraţia,

metoda experimentarii

2 ore

4. Exerciţii şi structuri de exerciţii pentru învăţareaelementelor şi procedeelor tehnico-tactice din jocurile sportive -volei

Metoda conversatiei, invatarea prin descoperire, explicaţia şi demonstraţia,

metoda experimentarii

2 ore

5. Exerciţii şi structuri de exerciţii pentru învăţareaelementelor şi procedeelor tehnico-tactice din jocurile sportive -baschet

Metoda conversatiei, invatarea prin descoperire, explicaţia şi demonstraţia,

metoda experimentarii

2 ore

6. Cunoştinţe de regulament şi aplicarea lor în condiţii dejoc şi apropiate de joc

Metoda conversatiei, invatarea prin descoperire, explicaţia şi demonstraţia,

metoda experimentarii

2 ore

7 Cerinţe, norme şi probe de control. Metoda conversatiei, invatarea prin descoperire, explicaţia şi demonstraţia,

metoda experimentarii

2 ore

BIBLIOGRAFIE BOMPA, T., (2003) Performanţa în jocurile sportive: teoria şi metodologia antrenamentului, Ed. Ex Ponto, Bucureşti COLIBABA-EVULEŢ, D., BOTA, I., (1998) Teorie şi metodică, Ed. Aldin, Bucureşti COLIBABA - EVULEŢ, D., (2007) Praxiologie şi proiectare curriculară în educaţie fizică şi sport, Ed. Universitaria, Craiova DRAGNEA, A., colab. (2006) Educaţie fizică şi sport - teorie şi didactică - Ed.FEST,Bucureşti NETOLITZCHI. M., (2009) Educaţia fizică şi sportul în Universitatea Politehnică Bucureşti - curs, Ed. Printech, Bucureşti TUDOR, V., (1999) Capacităţile condiţionale, coordinative, intermediare- componente ale capacităţii motrice, Ed. RAI, Bucureşti

Page 51: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMQ/FORMULARE

TUDOR, V., (2005) Măsurare şi evaluare în cultură fizică şi sport, Ed. Alpha, Bucureşti

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilorprofesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea concepților și formulate în literatura de specialitate. La conceperea acestuia s-au avut în vedere atât modul în care disciplina este structurată în programele altor centre universitare din țară..

10. EvaluareTip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

10.5 Seminar/lucrări practice

Promovarea probelor de control

Practic 80 %

Participarea la o competiţie sportivă

Practic 20 %

10.6 Standard minim de performanţă: - îmbunătăţirii stării de sănătate şi a condiţiei fizice a organismului. - conştientizarea importanţei mişcării şi antrenamantului pentru o viaţă sănătoasă.

Data completării 25.09.2017

Semnătura titularului de curs -

Semnătura titularului de seminar Asist. univ. dr. Cristian SAVU

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE

Page 52: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Valahia din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept și Științe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licență 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Organizarea și etica profesiilor juridice 2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Steluţa IONESCU 2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. drd. Ioana Adriana POPA 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de

evaluare Examen

scris 2.7 Regimul disciplinei

Complementară/ Opțională

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 14

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 Tutoriat 3 Examinări 4 Alte activităţi – rezolvare spețe 20 3.7 Total ore studiu individual 83 3.9 Total ore pe semestru 125 3.10 Numărul de credite 5

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Discipline recomandate – Drept constituțional I, Drept administrativ I 4.2 de competenţe Competențe specifice disciplinei menționate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de experiment judiciar

6.Competenţe specifice acumulate

Page 53: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

Competenţe profesionale C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul național, dreptul european și dreptul altor state.

Competențe transversale CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenților cu fenomenul organizării judiciare în România, prin examinarea justiţiei, ca jurisdicţie comună şi ca serviciu public şi pe raportul său cu alte entităţi care compun sistemul autorităţii judecătoreşti (Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii), precum şi cu privire la statutul juridic al profesiilor juridice liberale reprezentative. Cunoașterea notelor comune și de specificitate – juridice și deontologice - privind profesia juridică în România, atât din perspectiva profesiilor din cadrul sistemului instanțelor judecătorești și al parchetelor, cât și din perspectiva profesiilor juridice liberale.

7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea mecanismelor jurisdicţionale, cu deosebire a jurisdicţiei justiţiei, ca jurisdicţie de ordin constituţional, de plin grad, ca instrument principal de rezolvare a litigiilor şi de executare a hotărârilor pronunţate de către aceasta; - cunoaşterea entităților-parteneri ai justiției, a funcțiilor și rolului acestora în sistemul puterilor; - cunoaşterea conceptelor fundamentale privind caracterizarea profesiei juridice, prin examinarea statutului magistratului (judecătorul - ca exponent al sistemului instanțelor judecătorești și procurorul – ca exponent al sistemului parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești), a statutului grefierului și a altor categorii de personal auxiliar, precum și a statutului câtorva dintre profesiile juridice liberale, apreciate a fi reprezentative (avocatul, consilierul juridic, notarul public, executorul judecătoresc).

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C1. Cadrul juridic actual privind autoritatea judecătorească și profesia juridică în România

Prelegere participativă, expunere 10 ore

1.1. Raportul puterilor în statul român. Cadrul juridic al organizării judiciare și al profesiei juridice în România

Prelegere participativă, expunere 1

1.2. Justiția sau sistemul instanţelor judecătoreşti (Noțiunea de justiție. Justiţia ca jurisdicţie generală şi ca serviciu public. Principii de organizare şi funcționare. Administrarea și conducerea instanțelor judecătorești)

Prelegere participativă, expunere 3

1.3. Ministerul Public sau sistemul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești (Concept, evoluție istorică. Mod de organizare, natură juridică, atribuții)

Prelegere participativă, expunere 3

1.4. Consiliul Superior al Magistraturii (Concept, mod de organizare, natură juridică, atribuții)

Prelegere participativă, expunere 3

C2. Profesia juridică în sistemul instanțelor și al parchetelor. Aspecte juridice și deontologice

Prelegere participativă, expunere 10 ore

2.1. Organizarea și etica profesiei de magistrat (Noțiune, categorii, formare profesională, drepturi şi îndatoriri, incompatibilităţi şi interdicţii, forme de răspundere juridică).

Prelegere participativă, expunere 6

2.2. Personalul auxiliar – noțiune. Grefierul – elemente de statut juridic și deontologic. Personal asimilat grefierului.

Prelegere participativă, expunere 4

C3. Profesii juridice liberale reprezentative. Aspecte juridice și deontologice

Prelegere participativă, expunere 8 ore

3.1. Organizarea și etica profesiei de avocat (organizarea profesiei, dobândirea, exercitarea,

Prelegere participativă, expunere 2

Page 54: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

pierderea calităţii de avocat, interdicţii şi incompatibilităţi, forme de răspundere).

3.2. Organizarea și etica profesiei de consilier juridic (organizarea profesiei, dobândirea, exercitarea, pierderea calităţii de consilier juridic, interdicţii şi incompatibilităţi, forme de răspundere).

Prelegere participativă, expunere 2

3.3. Organizarea și etica profesiei de notar public (dobândirea, exercitarea, pierderea calităţii de notar public; incompatibilităţi şi interdicţii; forme de răspundere).

Prelegere participativă, expunere 2

3.4. Organizarea și etica profesiei de executor judecătoresc (organizarea profesiei, dobândirea, exercitarea, pierderea calităţii de executor judecătoresc, interdicţii şi incompatibilităţi, forme de răspundere).

Prelegere participativă, expunere 2

Bibliografie:

1. CHIUZBAIAN, Gavril Iosif, Sistemul puterii judecătoreşti – Organizare şi funcţionare, Ed. Continent XXI,Bucureşti 2002. 2. CĂTUNA, Ligia, Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, ed. a III-a revăzută și adăugită, Ed. UniversulJuridic, București, 2015. LEŞ, Ioan, Organizarea sistemului judiciar românesc, Ed. All Back, Bucureşti, 2004. 3. LEŞ, Ioan, Manual de drept notarial, ed. a 2-a, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2008.4. LUPAȘCU, Dan, Codul organizării judiciare, Ed. Universul Juridic, București, 2015.5. MĂGUREANU, Florea, Organizarea sistemului judiciar, ediţia a 4-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009.6. MOROIANU, Gheorghe, Statutul profesiilor liberale, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2008.7. MURZEA, Cristinel; POENARU, Emil, Profesiile juridice liberale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009.8. POPA, Ioan, Curs de drept notarial, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010.9. POPA, Ion, Tratat privind profesia de magistrat în România, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008.10. POPA, Ion, Consiliul Superior al Magistraturii din România – de la succes instituțional la eșec funcțional, Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2011. 11.POPESCU, Sorin; LUPAȘCU, Dan, Sistemul judiciar din România (culegere de acte normative), Ed. Universul Juridic, București, 2008. 12. SPINEI, Sebastian, Organizarea profesiilor juridice liberale, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2010.

Acte normative 1. Constituţia României, revizuită (republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003);2. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (publicată în Monitorul Oficial nr. 576 din 29 iunie 2004,

actualizată);3. Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 576 din 29 iunie 2004,

actualizată);4. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (publicată în Monitorul Oficial nr. 599 din 2 iulie

2004, actualizată);5. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 328/20056. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi executarea profesiei de avocat (republicată în 2001, în M.Of. partea

I nr 113/06.03.2001, actualizată);7. Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale (publicată în Monitorul Oficial nr.92/16 mai 1995,

actualizată);8. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic (publicată în Monitorul

Oficial, Partea I nr. 867 din 5 decembrie 2003, actualizată);9. Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 10

noiembrie 2000, actualizată);10. Legea nr. 134/2010 privind (Noul) Cod de procedură civilă (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Partea I,

Nr. 485, din 15 iulie 2010, actualizată;11. Legea nr. 135/2010 privind (Noul) Cod de procedură penală (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 486

din 15 iulie 2010, actualizată;

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii S1. Istoria judiciară a României – note reprezentative Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S2. Iniţiative normative recente privind organizarea sistemului judiciar românesc

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S3. Ministerul Justiției – rolul său în administrarea sistemului judiciar

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S4. Rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Semnificații practice.

Problematizare 2 ore

Page 55: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

S5. Consiliului Superior al Magistraturii – atribuții cu caracter jurisdicțional.

Metodica rezolvării speței 2 ore

S6. Grefierul şi rolul său în procedura judiciară Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S7. Apărarea specializată în proces - avocatul și consilierul juridic

Proiect 2 ore

Bibliografie:

Tratate, monografii, cursuri universitare, alte lucrări 1. CHIUZBAIAN, Gavril Iosif, Sistemul puterii judecătoreşti – Organizare şi funcţionare, Ed. Continent XXI,Bucureşti 2002. 2. CĂTUNA, Ligia, Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, ed. a III-a revăzută și adăugită, Ed. UniversulJuridic, București, 2015. LEŞ, Ioan, Organizarea sistemului judiciar românesc, Ed. All Back, Bucureşti, 2004. 3. LEŞ, Ioan, Manual de drept notarial, ed. a 2-a, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2008.4. LUPAȘCU, Dan, Codul organizării judiciare, Ed. Universul Juridic, București, 2015.5. MĂGUREANU, Florea, Organizarea sistemului judiciar, ediţia a 4-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009.6. MOROIANU, Gheorghe, Statutul profesiilor liberale, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2008.7. MURZEA, Cristinel; POENARU, Emil, Profesiile juridice liberale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009.8. POPA, Ioan, Curs de drept notarial, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010.9. POPA, Ion, Tratat privind profesia de magistrat în România, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008.10. POPA, Ion, Consiliul Superior al Magistraturii din România – de la succes instituțional la eșec funcțional, Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2011. 11.POPESCU, Sorin; LUPAȘCU, Dan, Sistemul judiciar din România (culegere de acte normative), Ed. Universul Juridic, București, 2008. 12. SPINEI, Sebastian, Organizarea profesiilor juridice liberale, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2010.

Acte normative 1. Constituţia României, revizuită (republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003);2. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (publicată în Monitorul Oficial nr. 576 din 29 iunie 2004,

actualizată);3. Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 576 din 29 iunie 2004,

actualizată);4. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (publicată în Monitorul Oficial nr. 599 din 2 iulie

2004, actualizată);5. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 328/20056. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi executarea profesiei de avocat (republicată în 2001, în M.Of. partea

I nr 113/06.03.2001, actualizată);7. Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale (publicată în Monitorul Oficial nr.92/16 mai 1995,

actualizată);8. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic (publicată în Monitorul

Oficial, Partea I nr. 867 din 5 decembrie 2003, actualizată);9. Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 10

noiembrie 2000, actualizată);10. Legea nr. 134/2010 privind (Noul) Cod de procedură civilă (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Partea I,

Nr. 485, din 15 iulie 2010, actualizată);11. Legea nr. 135/2010 privind (Noul) Cod de procedură penală (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 486

din 15 iulie 2010, actualizată);

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţiiepistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Disciplina asigură formarea/dezvoltarea competențelor cognitive și funcționale ale viitorilor juriști, permițându-le acestora să se adapteze cu succes la solicitările specifice profesiei juridice și la dinamica aferentă domeniului juridic în contextul actual.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs - corectitudinea și completitudinea

Examen scris 60%

Page 56: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

cunoștințelor; - coerența logică; - gradul de asimilare a limbajului juridic;

10.5 Seminar

- participarea activă;

Prezentare orală 40%

- capacitatea de a opera cu cunoștințele asimilate; - capacitatea de a susține o dezbatere contradictorie.

10.6 Standard minim de performanță: realizarea corectă a min. 30% din testul evaluativ (examen scris) și obținerea unui procent de min. 20% din activitatea de seminar Aspecte urmărite în evaluare: - înțelegerea modului de organizare a autorității judecătorești și a rolului fiecărei componente în realizarea funcției jurisdicționale a statului român; - înțelegerea notelor definitorii privind rolul magistratului și al personalului auxiliar din instanțele judecătorești și din parchetele de pe lângă acestea; - cunoașterea elementelor de statut privind profesiile juridice liberale reprezentative.

Data completării 27.09.2017

Semnătura titularului de curs Lect. univ. dr. Steluța IONESCU

Semnătura titularului de seminar Asist. univ. drd. Ioana Adriana POPA

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE

Page 57: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMQ/FORMULARE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2017 - 2018

1.Date despre program1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Stiinte Administrative 1.3 Departamentul DREPT 1.4 Domeniul de studii DREPT 1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 1.6 Programul de studii/Calificarea DREPT

2.Date despre disciplină2.1 Denumirea disciplinei ECONOMIE 2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Georgiana Daniela Badicu 2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Dorin Iancu 2.4 Anul de studiu

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare

Colocviu 2.7 Regimul disciplinei

Complementară/ Opţională

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)3.1 Număr de ore pe săptămână

2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 72 3.9 Total ore pe semestru 100 3.10 Numărul de credite 4

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)4.1 de curriculum - 4.2 de competenţe -

5.Condiţii (acolo unde este cazul)5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu:

Videoproiector Tablă/flipchart

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu: Videoproiector Tablă/flipchart

Page 58: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMQ/FORMULARE

6.Competenţe specifice acumulateCompetenţe profesionale C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi

informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă Competenţe transversale CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor

de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)7.1 Obiectivul general al disciplinei Înţelegerea mecanismului de funcţionare a economiei de piaţă şi a

structurilor acesteia la nivel microeconomic si macroeconomic 7.2 Obiectivele specifice Înţelegerea şi însuşirea conceptelor, principiilor economice,

legilor aferente proceselor şi fenomenelor economice; Evaluarea şi interpretarea critică a conceptelor, teoriilor şi ametodelor specifi economiei; Utilizarea politicilor şi măsurilor la nivel microeconomic si macroeconomic

8.Conţinuturi8.1 Curs Metode de predare Observaţii

C1. Noţiuni economice de bază 2.1. Nevoile şi resursele 2.2. Banii şi circuitul economic 2.3. Agenţii economici

Prelegere participativă 2 ore

C2. Factorii de producţie 3.1. Caracterizarea generală a factorilor de producţie 3.2. Munca - factor determinant al producţiei 3.3. Natura - factor de producţie 3.4. Capitalul - factor de producţie derivat 3.5 Neo-factorii de producţie. Combinarea şi utilizarea factorilor de producţie

Prelegere participativă 2 ore

C3. Costul de producţie. Productivitatea 4.1. Costul de producţie 4.2. Productivitatea factorilor de producţie

Prelegere participativă 2 ore

C4. Cererea si Oferta 6.1. Definiţie. Legea cererii. Extinderea şi contracţia cererii 6.2. Factorii care influenţează cererea

6.3. Elasticitatea cererii. Factorii care determină elasticitatea cererii 6.4. Definiţie. Legea ofertei. Extinderea şi contracţia ofertei 6.5. Factorii care influenţează oferta

6.7. Elasticitatea ofertei. Factorii determinanţi ai elasticităţii ofertei

Prelegere participativă 2 ore

C 5. Creşterea şi dezvoltarea economică 8.1. Conceptul de creştere, respectiv dezvoltare economică 8.2. Factorii care influenţează creşterea economică 8.3. Tipurile de creştere economică

Prelegere participativă 2 ore

Page 59: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMQ/FORMULARE

8.4. Modelele de creştere macroeconomică

C6. Echilibrul şi dezechilibrul macroeconomic 11.1. Echilibrul macroeconomic 11.2. Dezechilibrul macroeconomic

Prelegere participativă 2 ore

C7. Forme ale dezechilibrului macroeconomic – Inflatia si Şomajul 7.1. Concepte 7.2. Formele şomajului 7.3. Cauzele si consecintele şomajului 7.4. Politici antişomaj 7.5. Măsurarea inflaţiei 7.6. Consecinţele inflaţiei 7.7. Măsuri antiinflaţioniste

Prelegere participativă 2 ore

Bibliografie : 1.Badea G.S.,Iancu D., Microeconomie. Teorie, sinteze,aplicatii, Ed.ProUniversitaria, 2017;2.Badea G.S., Panagoret D.M., Microeconomie. Teorie, sinteze, aplicatii, Ed.Bibliotheca,Targoviste, 2015; 3.Badea G.S., Microeconomie, Ed. University Press, Targoviste, 2009;4.Ştefan M. C., Economie politică, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2009;5.Popescu C., Economie, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2009.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S1. Aplicaţii : Factorii de producţie, combinarea factorilor de producţie

Conversaţia, explicaţia, problematizarea, studii de caz

2 ore

S2. Aplicaţii : Costul de producţie, productivitatea factorilor de producţie)

Conversaţia, explicaţia, problematizarea, studii de caz

2 ore

S3. Aplicaţii: Cererea (condiţiile cererii, legea cererii, elasticitatea cererii)

Conversaţia, explicaţia, problematizarea, studii de caz

2 ore

S4.Aplicaţii: Oferta (condiţiile ofertei, legea ofertei, elasticitatea ofertei)

Conversaţia, explicaţia, problematizarea, studii de caz

2 ore

S5. Aplicaţii - Creşterea şi dezvoltarea economică (concepte, teorii, modele, indicatori de măsurare)

Conversaţia, explicaţia, studii de caz

2 ore

S6. Aplicaţii : Venitul, consumul, economiile şi investiţiile (concepte, teorii, măsurare)

Conversaţia, explicaţia, problematizarea, studii de caz

2 ore

S7. Aplicaţii: Şomajul şi inflaţia-forme ale dezechilibrului macroeconomic (concepte, teorii, indicatori de măsurare)

Conversaţia, explicaţia, problematizarea, studii de caz

2 ore

Bibliografie: 1.Badea G.S.,Iancu D., Microeconomie. Teorie, sinteze,aplicatii, Ed.ProUniversitaria, 2017;2.Badea G.S., Panagoret D.M., Microeconomie. Teorie, sinteze,aplicatii, Ed.Bibliotheca,Targoviste,2015; 3. Badea G.S.,Iancu D., Microeconomie. Teorie, sinteze,aplicatii, Ed.ProUniversitaria, 2017;

Page 60: UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE … · 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile şi instituţiile dreptului privat

F 012.2010.Ed.2 SMQ/FORMULARE

4.Badea G.S., Microeconomie, Ed. University Press, Targoviste, 2009;5. Ştefan M. C., Economie politică, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2009.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilorprofesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea celor

mai noi teorii, concepții și reglementări formulate în literatura de specialitate. La conceperea acestuia s-au avut în vedere atât modul în care disciplina este structurată în programele altor centre universitare din țară și din străinătate.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea cunoştinţelor acumulate

Examen scris (evaluarea finală)

60 %

Prezenţă 5 %

10.5 Seminar/laborator

Lucrări de control Testare periodică 15 % Realizarea de teme / referate / eseuri /proiecte

Testare continuă pe parcursul semestrului

10 %

Prezenţă şi activitate curentă seminar

10 %

10.6 Standard minim de performanţă Cunoaşterea noţiunilor de bază specifice disciplinei; Capacitatea de a rezolva probleme şi teste de dificultate medie.

Data completării: 25.09.2017

Titular curs Lect. univ. dr. Georgiana Badicu,

Titular seminar Asist. univ.dr. Dorin Iancu,

Data avizării în departament 29.09.2017

Director de departament, Lect. univ. dr. Grigore Mihai