Download - slptbmdnh curs 36 curs - sport.ubbcluj.rosport.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/02/Managementul-activitatilor... · Teodorescu, Silvia; Bota, Aura; Stdnescu, Monica (2003) - Educafie

Transcript
Page 1: slptbmdnh curs 36 curs - sport.ubbcluj.rosport.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/02/Managementul-activitatilor... · Teodorescu, Silvia; Bota, Aura; Stdnescu, Monica (2003) - Educafie

1. Date despre program1.1 Institutia de invdldmdnt

superiorUNIVERSITATEA "BABES.BOLYAI'' CLUJ-NAPOCA

[.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCATIE FTZICA $I SPORTL3 Departamentul KINETOTERAPIE $I DISCPLINE TEORETICE[.4 Domeniul de studii $TIINTA SPORTULUI $I EDUCATIEI FIZICE1.5 Ciclul de studii MASTER'S DEGREE1.6 Prograrnul de studiu /Calificalea

MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR $I ACTIVITATILORSPORTTVE/ MANAGER SPORTIV

FI$A DISCIPLINEI

4. Precondi{ii (acolo unde este cazul\

4.1 de curriculum o Managementul activitdlilor de educalie fizicd gi sport gcolar4.2 de competenle

5. Condi{ii (acolo unde este cazul)

2. Date despre disciplind2. I Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR SPORTIVE A

PERSOANELOR CU DIZABILITATI2.2 Titulantl activitdfilor de curs Conf.un v. dr. MACRA-O$ORHEAN MARIA-DANIELA2.3 Titularul activitalilor de seminar Conf.un v, dr. M ACRA-O$ORHEAN MARIA-DANIELA2.4 Anul de studiu I Il 12.5 Semestrul | 4 lz.O. ripul de evaluarel C lz.7 RegimutAtsctplirreilSa

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activit[1ilor didactice)3.1 Numdr de ore pe slptbmdnh I 3 | Din care: 3.2 curs I t | 3.3 sem narllaborator 23.4Total ore din planul de invdfdm6ntl 36 | Din care: 3.5 curs I tZ I 3.6 sem narllaborator 24DistribuJia fondului de timp: oreStudiul dup[ manual, suport de curs, bibliografie gi notite 48Documentare suplimentardinbibliotecd, pe platformele electronice de specialitate gi pe teren 27Pregdtire serninarii/laboratoare, tem e, referate, portofolii gi eseuri l9Tutoriat 8

Examindri 4

Alte activitdli: .... 8

3.7 Total ore studiu individual 114

3.8 Total ore pe semestru 36

3.9 NumSrul de credite 6

5.1 De desfbgurare a

cursuluio Sa15 de curs dotatd cu aparaturd de videoproiec{ie

5.2 De desfbgurare a

seminarului/laboratoruluir Laborator dotat corespunzdtor cerinfelor, videoproiector, mese,

scaune, apar aturd speci al [.

Page 2: slptbmdnh curs 36 curs - sport.ubbcluj.rosport.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/02/Managementul-activitatilor... · Teodorescu, Silvia; Bota, Aura; Stdnescu, Monica (2003) - Educafie

6. Com acumulate

c)

u),c)

L

c)

0)

c)

U

' Capacitatea de adoptare a decizllTor manageriale in diferite stdri ale condiflilor obiective.

' Abilitatea de a lucra in echipX, de a antrena gi motiva angajalii gi de a gestiona conflictele la nivelorganiza{ional.

' Fotmarea profilului etic Ai profesional al viitorilor specialigti in domeniul managementuluior ganizaliilor gcolare gi sportive.

. Capacitatea de a elabora proiecte gi de a atrage surse de finanfare.

' Capacitatea de a fi consultant in managementul organizalrilor, activitd;ilor, evenimentelor gi

competitiilor sportive.

' Conceperea, proiectarea gi conducerea activitl1ilor de educalie fizicd qi sport, in condiliile ?n careabsolventul are studii de specialitate la nivel licen{d.

c)

a,Lc).A

liq)

q)

q)

U

' Capacitatea de a indeplini atribuliile de manager la diferite niveluri ale unei organiza\ii.

' Capacitatea de a conduce grupuri de lucru gi de a cornunica eficient in contexte dintre cele maidiverse.

' Capacitatea de a acliona independent gi creativ in abordarea gi soluiionarea problemelor, de aevalua obiectiv gi constructiv stdrile critice, de a rezolva inteligent problemele qi de a prezenta, in modilush'ativ, rezultatele obfinute.

' Capacitatea de a inlelege gi de a respecta imperativele de legalitate, deontologie qi eficienld aleprofesiei.

7. Obiectivele disciplinei (reiegind din grila competentelor acumulate)

7.1 Obiectivul general aldisciplinei

o Formarea unui bagaj de cuno$tinte necesar pentru organizareaactivitAtilor sportive la persoane cu dizabilitdti.

7 .2 Obiectivele specifi ce Insuqirea aspectelor privind caracteristicile planului strategic inconditii de organizare a activitetilor sportive pentru persoane cudizabilitdgi.Cunoaqterea metodelor aplicabile pe plan managerial in organizareaactivitdtrilor sportive la persoane cu nevoi speciale.Formarea abilitililor gi competenfei de a organiza activitdti sporrivepentru persoane cu dizabilitdli.insuqirea modalit[trilor de a acliona independent in elaborarea unuiproiect.Formarea capacitdgii de a concepe, proiecta qi conduce in legalitateactivitdf sportive non-formale pentru socializare la persoane cudizabilitdli.

cE. Continuturi8.1 Curs Metode de predare Observatii

l. Pezentarea fiqei disciplinei. Definireadeficienfei, dizabilitalii, handicapului giinfirmitdfii. Clasificarea persoanelor cudizabilitbti. Sportul adaptat.

Curs interactiv 4 ore

2. Managementul activit[1ilor sportive apersoanelor cu deficiente de vedere.

Curs interactiv 2orc

Page 3: slptbmdnh curs 36 curs - sport.ubbcluj.rosport.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/02/Managementul-activitatilor... · Teodorescu, Silvia; Bota, Aura; Stdnescu, Monica (2003) - Educafie

3. Managementul activitdlilor sportive apersoanelor cu deficiente de auz.

Curs interactiv 2 ore

4. Managementul activitd{ilor sportive apersoanelor cu deficiente mentale.

Curs interactiv 2 ore

5. Managmentul competi{ional in sportul adaptat. Curs interactiv 2 oreTOTAL: 12 ore

Bibliografie1. Albu, C. qi colab (2006) - Psihomotricitatea, Iagi, Editura lnstitutul European;2. Auxter, David; Pyfer, Jean; (2005) - Principles and Methods of Adapted Physical Education and

Recreation, McGraw Hill Companies, NY;3. Boici, G., (coord) (2002) - Evaluarea copiilor cu cerin{e educative speciale in vederea integrbrii,

Regila, Editura Tirnpul;4. Marcu, Vasile; Pdncotan, Vasile (2000) - Activit[1i frzice adaptate, Craiova, Editura Universitatea

din Craiova;5. Marcu, Vasile; Dan, M.; Ilea, M. (2001) - Sport pentru persoane cu handicap, Oradea, Editura Triest;6. Marolicaru, Mariana; Borog-Balint, Iuliana (2006) - Educa{ia fizicl,in qcolile speciale, Cluj-Napoca,

Editura Risoprint;7. Marolicaru, Mariana; Boroq-Balint, Iuliana; Macra-Oqorhean, Maria-Daniela (2011) - EducaJia

fizic[ in gcolile speciale - edilia aII-a, revizuitl" gi addugitd, Cluj-Napoca, Editura Risoprint;8, Prodea, Cosmin (2008) - Didactica educaliei fizice in gcolile pentru deficienlii de vedere, Cluj-

Napoca, Editura Casa C64ii de gtiinld;9. Teodorescu, Silvia; Bota, Aura; Stdnescu, Monica (2003) - Educafie fizicd adaptatb, Bucuregti,

Editura Semne.

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observatiil. Planificarea, organizarea gi coordonarea in

sportul adaptat.Prezentare dereferate, participareactiv6, grupe de lucm

4 ore

2. Elaborarea unui plan strategic specialactivitdfilor sportive a persoanelor cudeficienle de vedere de organizare, deformare. cu obiectivele manarieriale.

Prezentare dereferate, participareactivd, grupe de lucru

4 ore

3. Elaborarea unui plan strategic specialactivitdfilor sportive a persoanelor cudeficienfe de auz - de organizare, de formare,cu obiectivele manageriale.

Prezentare de

referate, participare

activi, grupe de lucru

4 ore

4. Elaborarea unui plan strategic specialactivitetilor sportive a persoanelor cudeficienfe mentale - de organizare, de formare,cu obiectivele manaseriale.

Prezentarc de

referate, participare

activd,, grupe de lucru

4 ore

5. Managmentul competifional in sportul adaptat. Prezentare dc

referate, participare

activd, grupe de lucru

4 ore

6. Elaborarea unui plan strategic managerialspecial activitdtrilor sportive a persoanelorpentru pregdtirea j ocurile paralimpice.

Prezentarc de

referate, parlicipare

activd, grupe de lucru

4 ore

TOTAL: 24 oreBibliografie

1. Albu, C. gi colab (2006) - Psihomotricitatea, Iaqi, Editura Institutul European;2. Auxter, David; Pyfer, Jean; (2005) - Principles and Methods of Adapted Physical Education and

Recreation, McGraw Hill Companies, NY;

Page 4: slptbmdnh curs 36 curs - sport.ubbcluj.rosport.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/02/Managementul-activitatilor... · Teodorescu, Silvia; Bota, Aura; Stdnescu, Monica (2003) - Educafie

aJ.

4.

5.

6.

Boici, G., (coord) (2002) - Evaluarea "opiiloRegila, Editura Timpul;

Marcu, vasile; Pdncotan, vasile (2000) - Activitali frzice adaptate, craiova,din Craiova;Matcu, Vasiie; Dan, M.; Ilea, M. (2001) - Sport pentru persoane cu handicap, Oradea, Editura Triest;Marolicaru, Mariana; Boroq-Balint, Iuliana (2006) - Educa{ia fizicdingcolile speciale, Clq-Napoca,Editura Risoprint;Marolicaru, Mariana; Boroq-Balint, Iuliana; Macra-Oqorhean, Maria-Dani ela (2011) - Educaiiafrzicd'in qcolile speciale - edilia aII-a, revizuiti qi addugita, Cluj-Napoca, Editura Risoprint;Prodea, Cosmin (2008) - Didactica educaliei fizice in gcolile p.trt o deficienlii de vedere, Cluj-Napoca, Editura Casa Cd4ii de gtiinfd;Teodorescu, Silvia; Bota, Aura; Stinescu, Monica (2003) - Educa{ie fizicd adaptat6, Bucureqti,Editura Semne.

in vederea integr[rii,

Editura Universitatea

8.

9.

9. Coroborarea confinuturilor disciplinei cu aqtept[rile reprezentan{ilor comunitifii epistemice,tativi din domeniul aferent proqramului

10. Evaluare

Confinutul disciplinei este coroborat cu agteptdrile reprezentanfilor comunittlii, u u.oglutiilotprofesionale qi angajatorilor (Inspectoratul $colar Judelean, Cluburi Sportive $colare, Licee gi $coligenerale) respectAnd celinfele programei qcolare din invildmdntul preuniversitar.

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere dinnota finald

10.4 Curs Dobdndirea cunoqtinlelorspecifice in managmentulorganiza\ional alactivitdlilor sportive lapersoane cu dizabilitdti.

Evaluare scrisd 50%

I 0.5 Seminar/laborator Pr ezentarea. argumentarea

Ei evaluarea unui referatstabilit de cadrul didactic.

Evaluare practicd 40%

Atitudinea fald dedisciplin[.

Evaluare practicd L0%

10.6 Standard minim de performan{i

' Dobdndirea unui bagaj de cunogtinte privind managmentul organizafionul uk.tiuitaltlo. rporti.r" lupersoane cu dizabilitdti.

Data completbrii

5*, o a, l,+

Data avizdrii in deparlament

Ls, 0t f f_

Semndtura titularului de curs Semndtura titularului de seminar

Semndtura coordonatorului de Master

Conf.univ.dr.Macra-OEorheanMaria-Daniela A

,/LrP -,w c^'\-

Conf.univ.dr. Boy4g-Balint Iulian a

*t/) tU

hp1
Textbox
hp1
Textbox