Download - Modul 2 Cercetarea Pietei Internationale-Selectarea Pietelor Tinta Protopopescu Adriana

Transcript
Page 1: Modul 2 Cercetarea Pietei Internationale-Selectarea Pietelor Tinta Protopopescu Adriana

8/6/2019 Modul 2 Cercetarea Pietei Internationale-Selectarea Pietelor Tinta Protopopescu Adriana

http://slidepdf.com/reader/full/modul-2-cercetarea-pietei-internationale-selectarea-pietelor-tinta-protopopescu 1/4

Modul 2: Cercetarea pieţei internaţionale – Selectarea pieţelor ţintă

2.1 2.2 2.3 2.4

Selectarea ării/-lorț Selectarea criteriilor Evaluarea ării/- lorț Concluzii & Recomandări

Obiective:

Obiectivul Modulului 2 este de a identifica potenţialele pieţe, cu scopul de a exporta produsele pe pieţele selectate prin procedura de mai jos:

• Cercetare şi selectare ţări/pieţe. Acestea sunt pieţele ţărilor care vor fi analizate şi evaluate pe parcursul Modulului 2.

• Selectare criterii care sunt esenţiale în determinarea poten ialului pieţelelor pentru produsul/serviciul companiei.ț

• Introducere valori pentru fiecare criteriu selectat. Determinarea importanţei relative a fiecărui criteriu, pe o scară de la 1-100.

• Concluzii şi recomandări personale, rezultate din analiza efectuată în Modulul 2

Modul 2 - 2.1 Selectarea ărilor (pieţelor)ț

2.1 a) Selecta i minim două (2) i maxim zece (10) ări, iar pe urmă, introduceţi denumireaț ș ț  

acestor ări în tabel:ț

1 Brazilia

2 Uruguay

2.1 b) Explica i motivul pentru care aţi selectat aceste ţăriț

Compania are deja filale in Brazilia, iar acesta extindere ar insemna o dezvoltara majora darita numarului populatiei acestor 2 tarisi investitiilor directe ce au avut loc in URUGUAY in ultimii ani, deasemea in Brazilia fiecare producator de masini are o fabricade productie.

2.2 Selectarea Criteriilor

2.2 a) Selectarea Variabilelor

Selectaţi criteriile corespunzătoare! De exemplu, dacă produsul / serviciul este destinat pentru adulţi peste 65 de ani, trebuie să selectaţi criteriul de

repartizare pe vârstă, pentru a cuantifica cât de mulţi adulţi peste 65 de ani sunt într-o anumită ţară. Piaţa intă a companiei este cel mai importantț  

indicator, care determină alegerea criteriilor. De asemenea, selectaţi criterii care să vă permită să evalua i dacă o ţară va sprijini prezenţa companiei înț  

cadrul ei.

Scop: Scopul de selectare a criteriilor este de a identifica ţara cu cel mai mare potenţial de piaţă pentru produsul / serviciului firmei. Criteriile

enumerate mai jos sunt cuantificabile şi pot fi măsurate în mod obiectiv.

Adăugare Criterii: Puteţi introduce un criteriu nou, care nu apare în listă, cu condiţia să-l puteţi justifica.

Criteriile de selecţie: Se vor bifa criteriile de analiză considerate elocvente, prin bifarea lor în coloana „Include”.Criteriu Sub Criteriu (Verifica i dacă este pozitivă)ț Include

Demografia Distribu ia pe vârsteț *

Venituri / gospodărie

Distribu ia veniturilor (Gini Index score)ț

Nivelul educa ieiț

Rata de alfabetizare (%)

Standardele de via ă (Human Development Index)ț

Numărul de limbi vorbite

*Popula iaț *

Page 2: Modul 2 Cercetarea Pietei Internationale-Selectarea Pietelor Tinta Protopopescu Adriana

8/6/2019 Modul 2 Cercetarea Pietei Internationale-Selectarea Pietelor Tinta Protopopescu Adriana

http://slidepdf.com/reader/full/modul-2-cercetarea-pietei-internationale-selectarea-pietelor-tinta-protopopescu 2/4

Gradul de cre tere a popula iei (%)ș ț *

omaj(%)Ș

Urban vs. Rural

Criterii Economice * cheltuielile consumatorilor în industria vizată *

Balan a contului curentț

Venituri disponibile

* Investi ii străine directe (ISD) Total intrăriț *

PIB (Paritatea Puterii de Cumpărare)

PIB per capita (PPP)

Rata de cre tere a PIB (%)ș

Infla ie (%) (Consumer Price Index)ț

Infrastructură Utilizatori internet

Linii de telefonie în uz

Telefonie mobilă

Consum/utilizare locală *Consumul produsului (volum/unitate) *

*Importuri ale produsului *

Consum Per Capita al produsului (by $)

Consumul Per Capita al produsului (volum/unitate)

Mediul Politic/Legislativ *Intensitatea concuren eiț *

Indexul corup iei (CPI)ț

U urin a cu care se pot face afaceriș ț

Index libertăţii economice (Economic Freedom)

Numărul zonelor economice speciale

Indexul stabilită ii politiceț

Taxe vamale (%) în industria selectată

Altele: 

2.3 Evaluarea ăriiț

Variabilele selectate la punctul 2.2 vor apărea în 2.3. În tabelul furnizat, va trebui să include i anul pentru care au fost colectate informaţiile, unitatea deț  

măsură, ponderea şi valoarea. Ponderea ar trebui să varieze de la criteriul, la criteriu. Unele criterii sunt mai importante; li se va aloca o pondere mai

mare acestor criterii. Asiguraţi-vă că ponderile cumulate sunt de 100%. De exemplu, dacă aţi alocat o relaţie pozitivă a populaţiei şi criteriile de

evaluare sunt China şi Statele Unite, China va fi pe pozi ia # 1 şi pe # 2 Statele Unite, deoarece China are o populaţie mai mare.ț Un exemplu de o

relaţie negativă este măsurată de gradul de corupţie. Corup ia mai mare într-o ţară duce la un rezultat negativ, de aceea există o relaţie negativă întreț  

criteriile respective şi valoare. Raportul pe anul 2006 al Transparency International i anume, Indicele de Percepţie a Corupţiei, arată faptul că o arăș ț  

 precum China are un scor al corupţiei de 3,5; SUA are un scor al corupţiei de 7,2. China, va avea pozi ia # 2 iar pe pozi ia # 1 va fi SUA, deoareceț ț  

Page 3: Modul 2 Cercetarea Pietei Internationale-Selectarea Pietelor Tinta Protopopescu Adriana

8/6/2019 Modul 2 Cercetarea Pietei Internationale-Selectarea Pietelor Tinta Protopopescu Adriana

http://slidepdf.com/reader/full/modul-2-cercetarea-pietei-internationale-selectarea-pietelor-tinta-protopopescu 3/4

SUA are un grad al corupţiei mai scăzut. În orice moment, va puteti intoarce la sectiunea 2.2 şi la criteriile astfel enumerate, putând modifica valorile

acordate.

2.3 a) Punctajul de arăț

Utilizaţi tabelul de mai jos pentru a introduce toate informaţiile astfel solicitate. După inserarea informaţiilor, realizaţi un clasament cu scorurile de

ţară.

• An

• Unitate

• Pondere. Trebuie să totalizeze 100% 

• Valoare

După selectarea i evaluarea fiecărei ări, se va puncta i clasifica fiecare ară.ș ț ș ț

Loc în top ară (denumire)Ț

1 Brazilia

2 Uruguay

Criterii Variabile An UnitatePondere(%)

Ţara 1

Valoar

ePozi ieț *

Ţara 2

Valoar

ePozi ieț

Demografie Popula ieț 2009milioane

190732694 1 4277980 2

DemografieRata de cre tere aș  popula iei (%)ț

2009 procent 7 1 5.6 2

Demografie omaj (%)Ș 2009 procent 5.7 2 7.6 1

Demografie Venit pe gospodărie 2009 euro 2000 2 5000 1

DemografieDistribu ia veniturilorț  (Gini Index score) 2009 36.1 1 33 2

Demografie Numărul de limbi vorbite 2009 1 1 1 1

Demografie Rata de alfabetizare (%) 2009 90% 2 98% 1

Criteriu

Economic

PIB (Paritatea puterii de

cumpărare)2009 10 000 2 12700 1

CriteriuEconomic

Rata de cre tere a PIBș  (%)

2009 5.10 1 5 2

þÿ

þÿ

þÿ

þÿ þÿ

þÿ þÿ

þÿ þÿ

þÿ þÿ

þÿ þÿ

Page 4: Modul 2 Cercetarea Pietei Internationale-Selectarea Pietelor Tinta Protopopescu Adriana

8/6/2019 Modul 2 Cercetarea Pietei Internationale-Selectarea Pietelor Tinta Protopopescu Adriana

http://slidepdf.com/reader/full/modul-2-cercetarea-pietei-internationale-selectarea-pietelor-tinta-protopopescu 4/4

Criteriu

Economic

Investi ii străine directeț  

(ISD) Total intrări2009 bilioane 25.9 2 50 1

MediulPolitic/Legisla

tiv

Corruption Perception In

dex (CPI)2009 procent

5 1 1 2

Mediul

Politic/Legisla

tiv

Index of Economic Freed

om

56 1 70 2

 Total (%) trebuie săfie 100%

---->---->

Total

Pondere =100.00

Scor = 120 Scor = 125

* Se va calcula pozi ia fiecărei ţări în xcel şi se va realiza şi reprezentarea grafică aferentăț

2.3 b) Dacă decide i să nu exporta i în ara cu pozi ia cea mai bună, vă rog să men iona i motiveleț ț ț ț ț ț

Desi Uruguay detine punctajul mai mare Brazilia are o populatie mai mare si un numar mare de

fabrici de masini, astfel produsul acesta ar avea o scara de desfacere mai mare.

2.4 Concluzii i Recomandăriș

2.4 a) Concluzii, Recomandări

Pe baza constatărilor din primele două module, recomanda i un plan de acţiune pe mai departe.ț

Brazilia este tarra cu cel mai mare numar de fabrici constructoare de automobile si desi numarul de piese

auto importate din America este mare, compania Bosch GmbH are un grad mare de extindere a productie

aici si o experienta larga pe plan global.

þÿ

þÿ

þÿ þÿ