Download - Matricea de Evaluare(matricea de specificatii)

Transcript
Page 1: Matricea de Evaluare(matricea de specificatii)

MATRICEA DE EVALUAREMATRICEA DE SPECIFICAŢIE

Prof. Ioana Marinela NăndreanSc. cu cls I-VIII ,,Simion Lazar,, Lunca Muresului

Page 2: Matricea de Evaluare(matricea de specificatii)

•MATRICEA DE EVALUARE

*proiectarea eficientă a evaluării pe competenţe se poate realiza prin întocmirea unei MATRICE DE EVALUARE centrată pe capacităţi / competenţe

*in stabilirea instrumentelor (componentelor) de evaluare se ia în calcul specificul fiecărei discipline , nivelul de vârstă, nivelul de pregătire a clasei, specificul sintalităţii clasei şi resursele materiale

evaluare

*pentru disciplinele la care însuşirea / cunoaşterea unor elemente de conţinut este esenţială, se pot construi matrice de evaluare pe conţinuturi şi domenii de conţinut

evaluare

evaluare

evaluare

*pornind de la matricele realizate se pot construi apoi instrumentele cele mai potrivite pentru evaluarea capacităţilor sau conţinuturilor prevăzute de programe

Page 3: Matricea de Evaluare(matricea de specificatii)

• Exemplu de construire a unei matrici de evaluare:

•MATRICEA DE EVALUARE

PROFESOR

DISCIPLINA ChimieUNITATEA DE INVATARE

CLASA a VII-a

Instrumente de evaluare Competenţe specifice vizate de unitatea de îmvăţare

C.S. Probă orală

Probă scrisă

Probă practică

Sarcină didactică în clasă

Observaţie sistemică

Investigaţia Autoevaluarea Teama pentru acasă

Portofoliu

- diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice, a proprietăţilor fizice de proprietăţile chimice, a substanţelor pure de amestecuri de substanţe etc

1.1

- clasificarea particulelor elementare, elementelor, ionilor, moleculelor după unul sau mai multe criterii

1.2

- clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii

1.3

- utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile şi transformările substanţelor chimice etc;

2.1

-formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi, ioni şi molecule

2.2

- utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice;

2.3

- interpretarea observaţiilor obţinute din grafice, tabele, fişe de observaţii;

2.4

- rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă a soluţiilor;

3.1

- identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura acestuia;

3.2

- aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice

3.3

- elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii; 3.4

- transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale chimiei;

4.1

- folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi substanţelor chimice;

4.2

- folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice;

4.3

- aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de protecţie a mediului;

5.1

- evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice (atomi, ioni, molecule);

5.2

- evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacţii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora.

5.3

Page 4: Matricea de Evaluare(matricea de specificatii)

¤REPREZINTĂ O PUNTE DE LEGĂTURĂ ÎNTRE COMPETENŢE, CONŢINUTURI, ŞI EVALUARE

• serveşte la proiectarea şi organizarea itemilor dintr-un test docimologic în care sunt precizate, pe de o parte, conţinuturile care vor fi vizate, şi, pe de altă parte, nivelele taxonomice la care se plasează obiectivele de evaluare

• liniile matricei de specificaţii includ elemente de conţinut vizate, iar coloanele se referă la nivelele taxonomice la care vor fi măsurate performanţele elevilor în raport cu aceste conţinuturi

¤CONSTĂ ÎNTR-UN TABEL CU DOUĂ INTRĂRI

•Matricea de specificaţierolul acesteia în proiectarea instrumentelor de evaluare

Page 5: Matricea de Evaluare(matricea de specificatii)

• În funcţie de scopul şi tipul testului care trebuie proiectat, se poate elabora o matrice de specificaţii generală sau detaliată

• Exemplu:

Page 6: Matricea de Evaluare(matricea de specificatii)

• este utilă în proiectarea testelor sumative care vizează conţinuturi largi şi obiective cu nivele de complexitate ridicate

•Matricea de specificaţii generală

Page 7: Matricea de Evaluare(matricea de specificatii)

•Model matrice de specificaţie la clasa a VII-a pentru testul iniţial

Competenţecorespunzătoare

nivelurilortaxonomice

Teme/Conţinuturi/

Concepte-cheie/

IdentificareaCaracteristicilor

definitoriiale unorsisteme

întâlnite în natură

Compararea şiClasificarea

unorfenomene şi

unorcaracteristici

fizico/chimice alefenomenelordin domeniile

Descriereaunor fenomene

fizico/chimice din domeniile

studiate, a unorprocedee de

producere sau deevidenţiere a unorfenomene, precum

si a cauzelorproducerii acestora

AnalizareaRelaţiilorcauzale

prezente îndesfăşurareafenomenelor

fizico/chimice dincadrul

domeniilor

Evaluarea/Aprecierea/

Interpretareade fenomene,fapte, procese

în contexte

Substanţe şi amestecuri

I.2 a)

I.2 c) I.2 b)

I.6I.3II.2 I.3 II.1

Structura substanţelor. Sistemul periodic.

- - - I.1 b.I.1a.II.4

Ioni şi molecule. - - I.5 II.3

Calcule chimice - - - - I.4 II.5

Page 8: Matricea de Evaluare(matricea de specificatii)

*este recomandată în cazul testelor sumative care vizează conţinuturi mai restrânse (evaluarea la finalul unei unităţi de învăţare, la finalul unui semestru, etc) precum şi în cazul testelor formative (care pot viza conţinutul unei singure lecţii şi, în mod evident, nu pot ţinti decât anumite nivele taxonomice)

•Matricea de specificaţii detaliată

Page 9: Matricea de Evaluare(matricea de specificatii)

•Matricea de specificaţii detaliată-exemplu de matrice pentru un test la ,,Soluţii-Concentratia molara,, la clasa a IX-a

Conţinuturi/competenţe de evaluat

Asimilarea informaţiei

Inţelegere Aplicare Analiza Sinteză Evaluare Total

1. definirea noţiunilor de solvat, solvent, soluţie,solubilitate, concentratie.

Id 5p II4 5p 10(2)

III 10p 10(1)

22,22

2.cunoaşterea fenomenele care au loc la dizolvare.

Ia 5p II3 5p 10(2)

11,11

3.cunoaşterea efectelor termice ce insoţesc dizolvarea şi explicarea lor.

II 1 5p II2 5p 10(2)

11,11

4. clasificarea soluţiilor după starea lor de agregare şi după concentraţie.

Ib 5p 5(1)

5,55

5.cunoaşterea factorilor care determina solubilitatea

Ic 5p 5(1)

5,55

6. cunoaşterea şi aplicarea algoritmului de calcul pentru concentraţiile procentuale şi molare ale soluţiilor

II5 5p II6 5p IVA 15p IVC 10p 35(4)

38,88

7. prepararea unor soluţiii de diferite concentraţii.

IVB 5p 5(1)

5,55

TOTAL 16,66 (3) 22,22 (4) 38,88 (4) 16,66 (2)

5,55 (1)

100 (14)

Page 10: Matricea de Evaluare(matricea de specificatii)

Cerc pedagogic specialitatea chimie-fizică

Zona Ocna Mureş 02.12.2011Tema : “ Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării” : analiza rezultatelor evaluării iniţiale, studiu de caz, modele deteste, planuri de intervenţie adaptate nevoilor beneficiarilor.

Temă specifică: “Matricea de evaluare şi matricea de specificaţii”