Download - Dimensiunea Formativa a Spatiului Construit

Transcript
 • 8/2/2019 Dimensiunea Formativa a Spatiului Construit

  1/10

  4-5 martie 2010, orele 9:00 -18:00, sala de consiliu,uauim

  d e p a r t a m e n t u l b a z e l e p r o i e c t o r i iuniversitalea de u r h i t e c t u ni s i urbanism ion mincu

 • 8/2/2019 Dimensiunea Formativa a Spatiului Construit

  2/10

  U N I V E R 5 1 T A TE A D E A R H IT E C T U R A 5 1 U R B A N IS M " I O N M IN C U "DlP) \Rf .A:v1l i ' ITUL 8i\ULE p[~O: [ (nRI !

  U N I V E R S IT A T E A D E A R H I T E C T U R A 5 1 U R B A N I S M " I O N M IN C U "DEPARTil,'/iENTUL B ilZELE PRO ![(T !\R II

  I l l J A I 0 4 M A R T IE 2 0 1 0 Z I U A A l I o A ' 5 M A R T I ED e s th id er e s es tu n e. p ro t.d ra rh . M i ne o O c h m (fu (

  S e c l i u n e a I 0 O r e l e 9 :0 0 0 1 3 :0 0 S e c l i u n e a a 1 1 1- 0 - O r e l e 9:00 - 1 1 :0 0M o d e r a to r Prol . D r . A r h . C r i s l i n a G o d m a n M o d e r a to r l ec to r D r. A rh . C od i n o D us o i u

  @ e l r i s o r A le x o n d r o . M e l o d e m od e r n e d e p r e d o r e a d i s c i p l i n e l o r r o n e x ef or m o l i e i d e nrhi ted. o rb on is l s a o p ei s o g is l i n s p ri j i n o l c e ri n l e lo r p r o c es u l o i d e

  ( \ 1 0 B o l o g n a( l : 'y r o m a N k u l n e . P el r e n S er g io - C on c e p l o l - A rh i l e c lo r a b io d im u th d, o l i l u d i n e

  n t r u v u t o rr b u jo r u O o r i n o - C on ve rs i a lo cu in t e l o r - l i p u r i S l m e lo d e

  e sc u O c l o v ia n A le xa nd ro - S ch em e o p er a l i o n ol e f e n g -S ho i p t. o l e g e r e o- - s po ti ol ui c o ns lr oi l

  Q il r o c h e A nm - I n v es l i g or e o e n e r g el i c a a d d d i r i l o r . P re z e n l s i p e r s p e c t i v e'( _ 61 oi c e a n o M a r i a n - O es p r e m ob i l i e r u l u r b a n s i c a l i t o l e a v i e l i i i n o r o s o l N ew

  Y o r k - M o n n h o t a n . O es p r e m li t a te o s p o t i u l u i p u b l i r u r b a n in N ew Y or k7 . S p i r e sc u A d r i a n - L o c ul ( co nl e xl u l) si d i m e n s i u n e o l u i f o rm o t iv n( o n d c z i i . O i sc u li i l ib e re

  A ng el i e r P au l - O ri g in e s e t a s p e c t s d u c h a n g em en l d e l 'e s t h e t i q ue d a n sI ' ar ch it ec lo re c o nl em p o ra in e

  2 . S ab d il d P ov lo vi c i M a ri a l a o na - S pa ti u l c o ns l r u it 0 1 o s e z d r i l o r p r e - u r b a n e ol ep e ri oa d ei a n te ri oa re si o f e r e n te Im pe ri u l u i H ob sb or g hi c i n z o naL o x e m b u r g u l u i

  3 . C m iu c C o s m in - M ie s v a n d e r R o h e - r m p u s u l l . l . I . V S . L o u is K a h n - I n sl i l o lu lS a l k , a i n f r o n la r e a p r in c ip ii lo r o r h it e t tu r o le

  4 . O ru g he a n C ri s t i a n - 'V ec i n a ta l e a ' - m od a l i la l e s p e c i f i c a d e n a r m ar e a vietiip u b l i c e ~ i g en er a to ar e d e d e co r a r h il e c tu r a l , r e pe r r e fe r e n li a l 0 1 n iv el u lo i d edvilizntie

  5 . D u lc m eo M e la n i a - A rh it e c t o r a c o e x pe r i e n t a e s t e t i r o - a a b o r d a r en e u r o p s i h o l o q k d

  6 . f e z i B ag do n A nd re i B u r u r e s t i u l c o p i a z a7 . l I i u L ia na - A rh ite ct u r a p o r t i r i p nt i v d s i r e fa ce re a s p i r i t u l u i d e c o m u n it a te8 . M i ha il a M a rin a M i nu s- s pa ti i - d es pr e s pa ti i l e c on st r o ite n ec on ve nt i a na le9 . C h i r v ai D an a s i V as i l i u A le x a n d r u - S po t i u t r a n z i t o r i u - i n t r e a s p i r a t i e s i

  e f i c i e n t a1 0. O ar a b a n O ac io n a - O es p r e s u f o m re a i n n e i s p r t i v i r e1 1 N eg a e s c u G ri g or e G ab l i e l - P ol i t i c o s i d i m en s io n e a f o rm at i v a a s p a t i o l u i

  c o n s t r u i t1 2 . A rz o iu l a o na , B a la n M i h ai e l a - I n te ra c t i u n ea d i n t r e s p a ti o l c o ns t r o it s i s p o ti o l

  p ub li c i n c en tr u l i s t o ri c 0 1 B u c u r e s t i u l u iConduzi i . D i sc u li i l ib e re

  G re fe /1 00 - IUD , P a Ula d e toleo

  S e c l i u n e a 0 I V -a - O re le 1 1 :30 - 1 4 : 3 0M o d e r a t o r C on i . D r. A rh . A nc a M i l r a c h e

  G re fe 1 3. 00 - 1 4. 00 , P a Ul a d e p r on l

  >( 8. P a t r o i A n a -M o ri a - Im p ac tu l urhitetturii o s o p r o p s ih o lo q ie i c c pi lu lu i.A rh i t ec tu ro c o p ed og o g ie9 . R et e g on E m il - A rh ite ct u ra v il e l o r H e n r i e t e i D e l o v ra nc e a- G ib o ry d e 1 0 B o l m

  1 0 . S ir n ir o s M i h ne o - S ec v en te o le d i o lo go lo i d in t r e s p at i u l s o ci o l 5 i s p ot i o lc o n s t r o i t/,-J 1 . T ih an V o s il i c o R o d ic o - l d en ti t d ti o le s pa ti o lo i

  1 2. T eo do re sc u N o r c is - C a r a cte ru l f o rm a t i v 0 1 c o m p o z i t i e i c r h i t e c t o n i r e . D e 1 0t ra s ee r e gu l at o ar e 1 0 o r m e o le p ro ce se lo r d e t r a n sf o r m o r e ( G io s e p peT e r r o g n i )

  1 3 . T e o d o r e s c o N o r ris - R ef le xe o l e c ul t u r i i d ig it o le d e n a t o ra f o r m o t i v a inm od e l a r e a s p n t i u lu i o r h ite c t u r o l [ S eo n Ie C en t r a l L ib r o r y - R em K oo l h o a s s iM e d i a t e c a d i n S en d o i - T oy o I t o )

  1 4 . Z ag a r i n M a d a l i n o - f o r t a c e n t r o l i z a t o a r e a c i a d i r i i d e c u l t' i - . . . _ 1 5 . Z o t e sc u R o b er t - C la si i i c ar e o n od ur i l o r i n te rm o d ol e r a po rto te 1 0 l i p o l o g i o

  te su tu lu i u rb an_ _ 1 6 . Z e ki H a y t ho m - I n f l u e n t e t r a di t i o na l o ro be i n s po ti o l o rb an c on te m p or o n

  ( o n d u z i i D i s c o t i i l i b e r e - I nc he ie re s es iu ne

  Sect iunen a I I - a - O re l e 14 :00 - 18 :00M o d e r a to r l e c l o r O rd . A r h . V l a d im ir V i n e a

  ~ , B o te z A n a E li s o b e t o - F o r m or e a s i d e f o rm or e o p e r s o o n e i u m on e p r in_ o rh ite ct o r a : s p o ti u l s a c ro s i s p a ti u l p ro fo n

  0 0c h i n c i U ( M i r c e a - A rh i l e c lo r o c o s p o t i o i n s u s i t f E x p e r i m e n t s i i l us t ro re A .P un o i t , M . D u l a m ea , H . Z ek i ,M . D u te sc u, E . l v dn e st u , A . M o le ov in

  O P a n a i l A n d r o - M od e l e d i g i t o le d e d e s i g n , D e 1 0 f un c ti a d e r ep re z en to re 1 0c e o o l go r it m i co

  ( " i 6 )o rm en D om it r e s c u - E xp e r i e n t o w o r k s h o p - u l u i " B e B io n i c - L ea r n in g f r o m" - - / N a t u r e a s a T oo l f o r A rc h it e c tu r o l ln no vo ti o n"

  1 7 . B e j n n H o r io - F ac to ri d e i n fl o en ta c u x i l i o r i i n p ro ie ct or e a e ch ip am e nt el ors po rt iv e u rb an e

  . 1 ? l lo s t e n o r u M o r i a - R elo t i o s p o t i u - s l r u t t u r t i . c o m p o n e n l d a v u l n e r o b i l i t d t i i~ r h i te c t u r o le s i u r b a n e

  1 9 . G o c im a n C ri s t i n o, D o s o i u C od in o, V es o A na - M a ri o - R e lo ti o s t r u ct u r o t-d es tr o ct o ra t i n s p ot i o l p ob li c

  2 0. C op l e s c u D on a A nd r e e a - Im og in e a d e o r h i te c t u r a 5 i n oi l e m ed i a2 1 C o n st a nt i n es cu C ri s ti n a F lu en to s p ct iu lu i r on s tr ui t

  @ h i to le a s o L iv i u G ab r i e l - E ur o g o r a - c o n c e p t c o n te r n p o r a n in o r h i te c l o r of e r o v i o r a

  , ~ 1 f l o k o t o s A nd r e i E ~ g e n - T eorio d e r o n s t r u r t i e i II c on v er sm ; on c ll O n oi 6'7{ P e lte oc u , \\ Ih o l el o - A r h ,t ec to lO n o n - s e m o n t i c n'~5 "~Bu (u res (u I u l i a n o D imens l un e o r o rmo t iv d J ipatlUlu l n -~loI12 :J ~:jI"::;illJI

 • 8/2/2019 Dimensiunea Formativa a Spatiului Construit

  3/10

  lei F)I'oi cr el+1 Cristina Olg2 C30CliTE'Sei IUCi~li C :I e Eleflc-COC:lne Duso

  drd al"h/lalla \lese.

  in jurul unei fantEll7i. s-a tiaicet un cetun.le poalele unui castel. a eoerut un sat.in utnbre unei biserici s-a dezvoltat un ora:;in jurul tielei. se tese vieie comerciele.si, mutt mel terziu, pe orbiie tebticilor S--3U tntins cettiere!e muncitotesti.Feniene, cestelui, biseticn, au merest profund viete tocuitorilor: surse de viet. de

  siguranfa i creaint, erau parte integranta a cadrului trait. Cand a aisoetu: turictiunee(castelanul exilet. senctuerul dezafectat seu eoucilunee de apa construite. s-a distrus formacu iiitu simbolic (ce la Revolutie de le 1789) ..Pierre Guinchat - La reetiectetion des usines? Une oppottunite ..

  Ne aflarn intr-un prezent care ne obliqa sa fim constienti. sa trecem de la teorie laactiune, de la sloganuri la principii de viata A construi sau, pur si simplu. a trai ecologic IlUmal este 0 notiune aostracta, fictive, ci 0 necesitate pe cere 0 percepem cu totii, ca efect 2 1unei vieti tot mai artificiale, mai nesanatoaso, C211-eonsume mult si produce putin.

  Reabilitarea fondului construit existent se Inscrie In mod firesc pe traiectona uneiatitudini ecologice fata de mediul urban. Exista un mare procent de cladiri dezatectate C2T0I'2trebuie sa Ii se gaseasca 0 functiune noua pentru a putea traiBucu r es t i u l de a s ta z i . cu l i psa lui de v iz iu ne u rba nis tic a cu h a o s u l ba.canic 2 :1ete-oqenitatii, pare a f definit In mod transant de binomul spatiu structurat - spatiudestructurat. Nu exista 0 regula de lntrepatrundere pentru aceste doua tipuri de spatii sunt cadoua fluide ce se penetreaza conform eu un hazard necontrolabil. variabil in limp. Arhitectulcare proiecteaza in Bucurestiul de astazi este chernat S2 structureze dar ~i S2 prevadaversat.litatea unui spatiu in continua evolutie si ITII care care m2.1 are mult pana la asezareaintr-o ITI2tc3 defillltiva. coerenta

  FU llc llu nea cU ltU I-2 .12 ce !llt~ lne te oameru 0 1 idei este Jn esents el ~'L i ' I )CtUi 'en te?ordonatos.re Pi'ovoeaea aces t t u pro.ect este ordonares c 'e SPel l ! C:ci' ~I c :e C0I10l!1 pr:ncu l tu re? '

 • 8/2/2019 Dimensiunea Formativa a Spatiului Construit

  4/10

  le irT2.(~ :

  Aceastcl neesteoteie contuzie intre imeqirnte emtse de un proiectot cinemetocteiic $,percepUa formelor ertutectonice Indica in mod clar important trenstcrmen, in curstransformarea notiunitor de "supreiete" : : ; 1 de "fata in tete" care va duce la eoetitie interteteieceeste trez. termenii ale::;i de cetre filosofi sunt deosebit de reveletori cuventu! materie -cum este cea din erhitecture - nu mai este ceea ce pretinde a ti. materia de care este vorbaeici este lumina. lumina emise de 0 proieciie instantanee. care are ca efect 0 reeeptare maidegraba decaf 0 perceptie, in plus cerectetul colectiv i monden e! acestei "recepteti" ereiece reprezentarea erni tec tonice nu priveste doar un singur aspect. ct mei multe in modsimulten. toate unghiurile de veciere. toate perspeetivele toti ectotii. spectatorii soetiuluiconstruit: ettte! spus. mediul acelor care primesc - in direct - emisia de forma/imagineemiiectutet. tim deja ce once reprezentare este 0 reducere - de scere. prooortie. ccniinui,natura ... - fara incoiel. eici reducerea este reiurete . reeeptarea colective s imuiten esieaceea a unui ochi ubicuu capabil s a vada totul ainir-o data ... Pe de alta parte, estesemnificativ ce acest text al lui Benjamin 7neepe printr-un ciiet din "Cucerirea ubicuiteiii" dePaul Valery, de iept, fraza la care ne referim situeeze spatiul ertutecionic intr-o "alta iume".alta lume pe care tehnieile cinematografiee, dupa cele fotografiee, au incercei s a 0cucereesce ptin tipenree 7 1 7 mai multe siretuti (Gence, Eisenstem...}, camera rapida i cameralent (Peiniev .) i utilizarea sistematica a noilor mijloaee de transport. irenuri. ascensoare.avioane etc. ea suoort al camerei de filmat (Fromieui, venov. Griffith, Moholy Nagy . .)Materia pe care erhitecture 0 supune percepiiei simuiiene este eici. materia totele 3meterielismuiui, materialism istoric care ds sensul $i dimensiunea sa iimouiut, istoriei $ 1deasemenea soetiutu; Arhiteetura ee servesie de arhetip revolutiei cinematismului - a sevedea Serghei Eisenstein - este concepuie mai Iniai de toate ca "aria de mase", 0 art-a o'emase oouse "ertei pentru arts", celiticeie de Benjamin ca teologie a eriei. ..

  Noul "birou" nu mei este 0 camera eoette, ci a devenit un simplu ecren. spatiulrezervat iucrului $i siuaiului in epertementul burghez s-a transformat in terminalul unui bitou-vizor unde eper i dispar insienteneu datele unei t e te in iormet i 7 1 7 care eele trei dimensiuni alespatiulLli edificat suni transferate eelor doue dimensiuni ale ectenului seu ::;imai bine, ale uneiinterfere care nu numai ce inlocuieste voiutnul vechii inceoen, cu mobilele sale. aistribuii sadocumentele i planul seu de lucru, ci $i economisesie deplasarea le distenie mei met i saumai mici 3 oeupantului seu. (6) Aceasta irensmuiere. care tine eteciiv loeul 7ntreguluiansamblu e! biroului, s-a trensiormet efectiv in centru! de qreutete centrui nodal al societeiiinoastre - tehno-bitocreiice - ceeB ce explice le nevoie ectueie cestesurere "postinoustriele"

  d in Arhitectura tmprobebtl de Paul Viril io rev.sta EL CROQUIS Ill' 9 1 (1 1 11 '1 99 8 ) traducersE le na -C od ina DU $o iu

  In prezent situl e s te O CUp2 .t in cea m a i mare parte a S2 de 0 fo s t~ f2 .!X IC ~ d e z 2 fe c t2 t~ $1anexele sale (fosta fabl"lc { d e tesaturi D 2lT 1bo vlt2 '! V olu m ul acesteia s e individual.zeaza pi- In] - I tmaea lurninatoaretor zerutaio care i - I ' 1me2Z2 traveile structurale Cornpozi 12 212lL I I -2constructule puierruc 01-120i l '1o le ale celor doua hale laters:e ce re rO iT ne 22 2, un con UI- in L C Lrnul periteric ce devine un fe! de bcl2~ITla - articula.ie Spcllcls ~,I ell C:OiTllllcnic

  COI - I JU !U Iprincipal marcata de ul lummatoaretor

 • 8/2/2019 Dimensiunea Formativa a Spatiului Construit

  5/10

  co re so unz a tc a re ill raport cu pu nc te le c a rd na le $1 a q re s e a z a ve c l1 l2 :t2 t lie p rm tr -o SC2!;::arhitecturala exacerbate ; ; ;1printr-un s t i l estet.c Ilp s lt d e idenlitate propne f \ la tu rara tesutuluiu rban d e rna h a la bu cu re s te a na d in s tra d a E u fro s ina Po pe s cu (c a s e -va q o n d e r ru c :dirnensiuni pa r te r . c u calcane pe u na d in tre laturile lu ngi ;; ; i acoperis in 4 ape ) c u a ce s !a n s am blu m as iv d e lo c u in te c o le c t ive . e xp re s ie a u n o r investitii imob i l i a re tara fro n t ie re . e s teuna socanta ca re Il U poate decat s a ne faca s a mecitam 12 d om ina re $ i im pune re a cu torta

  (foto Codina DU~OIU)Zona e s te c om ple t neomoqena d in PU IlC t d e ve d e re 311te s u tu lu i u rba n . asadar s eresimte nevoia amenaiarii unui ce n tru d e in te re s ca re s a uneasca oam en ii d ill aceste locuri

  Solutia propusa consta in t r -o dotare culturala d e cartier ca re s a cuprinca d ive rs e z o ne d epe t r e c e re 8: t im pu lu i libe l' p e n t ru lo c u ito r ii d in imprejurirni ( p r e c um cafenea bib l io tec3 spatiim u lt im e d ia . c a t si u n lo c d e joaca pentru cop i i )

  P r in crearea uno r spatii cu func t iun i elernentare pen t ru viata cornurutara s e incearcasponrea sim'ului com un ita r s i a responsabilitatii co le c t ive , ca t ~ I intarirea relatiilor din t revecini Un a s tfe l d e c e n tru indeamna oamenii S2 cunoasca $ i s a a p re c ie z e spatiul publ icacceptand spatule adiacente tocu i r i i ca niste spatii ce Ie apartin $1 p e C 3.I-e tre bu ie S2 $i Ieinsuseasca si S2 Ie re s pe ete

  1 \ loua cladire va f i 2 IT 1p lc ;S2 .t3 p es te ve ch ile w in e ale tabr.cii d e te xtile d in cartierul Se I J2i \ IO\/2C

  Prm i "Seme l l e Jaee aceste: zone oisfunctiona.e dill cacrul car t ie .u tu i d e locuinte c~ t S!I) n irnbunatatirea spatiilor V8 1-Z i IIlC O IlJU I'e LO ere s e \Ie i'IO IC 2 nivelul c :e iJ e l 2 1 !n 'll'e g llC O I T:u nlt2 LI $1 s e \/01' 2 t 2 \]1 1 1 nO I le g 2 tu n .ntre z one l e diierite 2 1e tesutului urban c~t si In t reiocuitorii acestora astfel cart.erul \12 fi readus 1 2 \ /12 t2 pnn a rumarca v ie tu locurtorilo. o e p la nso c i a l $ 1 cu l tu ra l

 • 8/2/2019 Dimensiunea Formativa a Spatiului Construit

  6/10

  E f 2

  c : c : e c . ~.cn rnp 12 ru ve l (p re lu a re a u no r m od e le s pa tia le vo lum etr ic e fo rm ate s im bo l

  rsuprapunerea d e functiuni arhitecturale preluarca s modificarea ;, Lanurne m od d e u t iliz a re )

  - ~WIC~[J~Zll, s is te rnu lu i d e re z is te n ta a l c la d ir ilo r . III m od fiz ic ( te illie nu iitalienesc consacrat d e reimpiego dei materiafi ' refolosirea rnaterialelonsau dear te ore tic . p rin translatarea unor principii tehnice:

  - ~m lo )(Q I~ ~1 Ca sa C U Ill es t e pas t ra rea sac ra l i t a t i i locuiu. une : co n s tru c tu C 21 -e v : flcornentata p e p arc urs u l acestei lucrari)

  - e~ (8 '~~1C5iec :ma t f v (preluarea ul lo r motive traditii ; ;1 sirnboluri deco ra t i v e )Es t e qreu (;; i p o ate inutil) d e tacut 0 separate stricta intre aces t e niveluriAdaptarea cladirilor v e c h i 1 3 fu n c tiu n i nO I. refolosirea ; ; 1 rescrierea spatiului e s te Inu itm al ve ch e decat a r parea la p r im a ve d e re - daca a r fi s a ne gai ld im doar 1 3 refolosirea

  arnfiteatrului d e la Ar i e s ca fortificatie pen tru u n no u orasel in t im pu l E vu lu i Me d iu sau latransformarea palatutui lu i Diocletian d ill Sp lit . a l carui e x emp l u l-am orezentat in mai mu l t eranduri pe parcursul a c e s t e i lucrari. in catedrala 9 i locuinte II I reaiitate abia revolutiaindustriala a adus practice oemolarii $ i lnlccuirii c ladrr i lo r .

  Astazi e s te u n adevar unanim acceptat (c u precadere III t 2r ile dezvoltate - E u ro pa : d eVe s t ~ I America d e l\ lo rd ) taptul ca d em ers u l d e co n s e rva re - re abit ita re a cladirilor poatefu nc tio na nU lT i2 11il l tandem cu politica d e dezvoltare u rbana Reabilitarea 2 . a ju n s S3 conv inqsinvestitorii. ca re 2 lU desccperit ca oarnenii sunt dispusi s a plateasca m a l rnult pen t r u 2 . t r2 i IIIcladiri ve ch i III c a re staridardele d e spatiu $ i calitatea arnitecturale sunt mult mai ridicate d e d tintr-o cladire noua ecluvalenta.Componenta e co lo gic a l e ste fundamentala II I justificarea interventiilor d e reabilitare.co nve rs ie >itransforrnare. O acs a construi es t e prin definitie un a c t consumator d e e ne rgie 3.conserve inseamna a e conom is i e ne rg ie , f ie $ i numai pe n tru fo rm a masiva, cu go lu ri mici, 3.cladirilor vechi, dupa cum rernarca a rh ite ctu l $e rban C an ta cu z ino . Este f i resc ca as t fe l d elu c ru r i s e realizeaza II I moments d e criza, asa cum e s te cazul re c e s iu n ii e c onom ic e d in anii'70 II I tarile industrializate il l urma careia au aparut p r im e le in te rve n tii p e cladiri (industrialesau nu) dezafectate.

  Obses i a econorrucului cnza materiala IlU trebuie sa conduce insa $ 1 lnsore 0 criza 2\ l210r i I0 l" . Ne putern intreba daca astazi mai este posibil S3 prevedem v reun senstranscendent pentru 0 constructie. adica 0 relatie arrnonioasa a acesteia cu Universulinconjurator Pu t em proiecta In iiberteie absolute (c e e a ce ar lnsemna d e fa p t neos absolut)neqlijand lccul. ca re e s te referinta noastra 1 2 spatiul sacru ( 2 ~ 8 cum 1 - 3 definit ! \A i rcea Eliade)?Este care le g it im s a invocarn iluzia C2 pe 0 valoare finala a creatiei?

  Sp2 l lU I construit propune tiecarui receptor 0 reprezentaro particulara 2. 2ceS1L ' 1 2O u pa o ls tru ge nle provooats d e ce l o e -2 1 dO lle 2 r~ z bo l monoial arhitectul l

 • 8/2/2019 Dimensiunea Formativa a Spatiului Construit

  7/10

  r- ,-' r' c: . r, ~ C : : \ _ ~ , C. c C - cc ; - ; ' t ~ : C!~i ce: CE

  -, r_ ,~.: , r " 'IG, i l"::::' -_ .s .cc .a!e1:, relatia individului cu spatiul construn transtearea : : ; 1 reflectarea ra li\!e!L'i: agsubiecnve a "hartii" mentale se realizeaza pr.n interrr-ediul uncr principals crlterll 12__[QE?QtI\~E:U;,

  anUllle -, SC21'3. I 'epere. secvente vizuale alaturl de distanta. durata ~I vlteza de pel'cepel'8(\ceste criterii au fost identificate si evidentiate ca parqhii de leqatura intre spatiul mental scel real. ca ~i componente constitutive ale spatiului arhuectural

  Exercitiul spatial propus se circumscrie unei zone reziduale industrie abandonatararnasa In interiorul unu: tesut rezidential ca 0 enclava Spatiul destructurat f2r2 repereneasociat unor trasee lipsit de substanta este ocolit. parasit de cornunitate

  Resuscitarea lUI ar putea vindeca ar putea polariz a 21' putea creea un nou repel' i-2iasez a pe harts functional mental ~i de ce nu patrimonial

  Coeziv cornunitar deftnind 0 noua apartenenta torrneaza atitud.ne arnirtiri ;;;1 un nouCIVISlll Centrul de cartier dill Baba l\lov3C. Terna de protect an III. grupa 33l\. propunelnlocuirea iabricii Unirea. partial ocupata de noul Ansamblu de locuinte New Town. sauremodelarca selectiva a constructiilor existents 111 in len t ia de a conserva amintirea loculuiDoua, atitudini de restructurare a unui spatiu destructurat I I I dialog cu cornun.tatea

  Din PUIlCt de vedere conceptual S-CW inoivioualizat ITlal multe pozitii S):pITnate iJasezarea spatia,12 a. volumelor rezu.tate in raport cu cadrul existen:

  I 0 prima categorie de proiecte a pastrcLcompozitia propusa .. inteqrandu-le InStud.cH!l. Laura DumitrescuProiectul creeaza 0 dualitate intre unul dintre corpunle de hala existents pe sit pastrat C2atare $i 0 interventie de tip peisager - orqanica $i verde care intra l n t r - u n dialog armonios $1simbolic cu constructia ce constituie 0 rerninescenta a industriei transforrnata In culture?

 • 8/2/2019 Dimensiunea Formativa a Spatiului Construit

  8/10

  Stud.arh Cristina NicolaProiectul a creat un spatiu ce se distribuie pe principiul spiralei In jurul unei constructn-manifest. reprezentata de .umul ce facea parte din corriolexul industrial ~i care este pastrat C LItunctiunea de sernnal ~i de spatiu major 811cornpozitiei III fe lu l acesta se l -e21 IZe2 .Z8 . l eg8 t u l- cdintre tosta $i actuala identitate 2 sitului arhitectural

  in emetiejeree pop usa de mine am ales s a pestrez unul dintre iumutite existente dinacel ansamblu. Astfel se pesireezi: 0 cominenie vetticeie care reitereeze legatura dinire vechii nou i Ie permite oamenilor obinuiti cu vechea coristruciie s a se simta mai eprooieti i me!familiari cu noul.

  Fiind vorba de 0 comunitate care se schimb i evolueeze continuu. I noue dotaretrebuie s a oestreze un cerectet polivaleni i meleebit. user accesibil i adaptabil le noischimbari ce intervin odata cu ireceree iimpuiui.

  Turnul central este streouns de goluri neunitotme care permit luminii 52 fie filtrat2 s! sapatrunda in cledire. let pe timp de noepie lumina ertiiiciei din centrul turriuiui va fi redalacetiierului. acesta devenind un reper i un sitnbo! pentru inireeqe zona. otetind-i icentitete.Cleciree in sine esie elcetuiie pe 0 structure meielice ce se oezvoit 7 1 7 juru! acestui elementcetitret, Functiunile sun!" astfel seprate i unite in ega/a mesure orin cteeree unui ireseuascendent 7 1 7 jurul turnului. eceste devenindcoloana vetteore!e a ansamblului

 • 8/2/2019 Dimensiunea Formativa a Spatiului Construit

  9/10

  2 0 alta parte dintre studenti ~1--2U indreptat atentia spre materializarea notiunii de traseuurmarind reconstituirea ~I continuarea spatiala a unor trasee deja existente in tesutul urbandat ~I rrarcarea lor s i rnbot ica pnn proiectul propus

  /

  Stuoal-Il Oa,na,ScilrellckProiectul preia co. sugestie spetlala oirectia C8.11principals de acces pe sit care este de Iaptstraoa Eufroslna Popescu 0 artera lini~tit8: dintr-o 1-21112$lt8:e tesut de t iPIC2 mahalabucuresteena creand un parou-s spatial de forma unei spirale ce aTe In certru un atriumvel-de La interior traseul se citeste 1 2 fel de cia!'. prin intermeoiul unor rernpe orqanizateperimetral in Jurul nucleului vel-de central care coboara ln mod simbolic P81la I I I subteranStud.oril. Inlls BoodallProiectul propune 0 viziune orqanica cornpusa cu forme ~I mate.iale preluate din na t u ra .sust inuta de 0 p ute rru ca J US'U flc 31-e conceptuala Cornpusa pe pr.ncipiul sp ira le i. a ta t 1 2 interiorcat ~i 1 2 exterior claoirea este 0 imensa 1-21TIP8 vel-de inspirata de metatora filosofica asa rpe lu i C 21-e 1$1 rn8 1l81 lC 2 C 02 d a

  t.' tesu ~ iir ( . : ; [~I[ c : e

 • 8/2/2019 Dimensiunea Formativa a Spatiului Construit

  10/10

  ..tud ~Lll /\Q,lJsn_T UtUIS.ll UProiectul propune 0 solutie onqinala, "jucausa", cu 0 bogata si complexa spatialitate. fVloduleleriqide cu forme? de cub sunt raspanoite pe sit dupa 0 formula libera ce arninteste de jocurilecoplariei SeW de stabilopozii d e piatra de pe coasta Oceanului Atlantic Spa~iul interior.devenit spatiu 2:1cornunicarii capata un dinamisrn special propriu unei dotari culturale cu 0outernica identitate.Stud. ,6 ,rh !-\ul-el BasucPwiectul pleaca de 12 unitstea parcelei tesutului de ITI2h81a (sau cea 2 casei-vaqon) pe care 0recoillpune in jurul unui 8); director care capata rolul de a ordona compozitia $1 de 2. creezparcursul unui traseu interimii,. 0 pozitie fireasca 2. test aceea de mediere 8 sitului existent pnnStud.arh. Eduard PascuProiectul propune 0 abordare in limbaj modernist-functionalist. cu elernente inspirate parcadin limbajul arhitecturii rnediteraneene sau din opera cu accents "globalizatoal-e" a arh i t ec tu tu iRichard Meier .. Rezultatul final este 0 interventie sobra. corecta "clasica".5 0 pozitie-unicat il l contextul acestui proiect. dar cu conotatii profunde $i actuale (3 Iost ce2(3 ['(ef[1to3XCC2!IJ[~ la [ 1Z1h )TZ l fiind propus ca stmboi al naturii ~i vietii a [t l~ U[J (J [ c op ac u[stud.arh. Valentin SurdilaProiectul materializeaza 0 viziune ecoloqica lntr-un mod subtil ~I profund r\~et2fma, copaculuicapabil sa "sparqa" placilo de beton si sao devina nucleu absolut 0 .1 ccmpozitiei este puterruca~I consutuie proresiunea de credinta 2. unei noi arhitecturi Restul proiectului este Iortat S2 sesubordoneze cummte noii ordini vegetale

  Expenenta definirii unui nou concept de ed r f i c iu public dedicat COIllUI'I!t2 Ii locale aunu: cattier. "rescris III lirrutele unui Sit rebel eterogen cu oersonahtate am resun It-O Infinal C2 pe 0 experienta conuna ce nea facut ~I pe nOI In cadrul atelierului S2 ne sunn rn C2o c o rr u ru tz te