Download - CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/HOT109-2017.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Anexa

Transcript
Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/HOT109-2017.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Anexa

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de Fundamentare la obiective de infrastructură

în vederea includerii acestora pe lista de investiţii în anul 2017

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare la obiective

de infrastructură în vederea includerii acestora pe lista de investiţii în anul 2017, propus de domnul Alexandru Oprea - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul nr. 7069/16.03.2017 al Direcţiei generale infrastructură locală; - prevederile Legii nr. 10/1995 a calităţii în construcţii, modificată şi completată; - prevederile art.46 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

cu modificările şi completările ulterioare; - rapoartele comisiilor de specialitate; - dispoziţiile art. 12 alin.(2) lit. f) şi art. 45, alin. (1) din Regulamentul de organizare

şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art.91 alin.(l) lit. b), alin.(3) lit. f) şi art.126 din Legea administraţiei

publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată. In temeiul art. 97 alin.(l) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE :

Art.l . Se aprobă Nota de Fundamentare la obiective de infrastructură, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Principalii indicatori tehnico - economici la obiectivele de infrastructură, conform Anexei nr. 1, vor fi definitivaţi după întocmirea documentaţiilor tehnico-economice.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia generală infrastructură locală, Direcţia economică, buget, Direcţia achiziţii publice şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare.

PREŞEDINTE, dr. jr. Alexandru O

S E C R E dr. Iva

EŢULUI, O F F

Nr. 109 Data: 30.03.2017

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/HOT109-2017.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Anexa

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală

Anexa la Hotărârea m.ÎQ.U&9Ş.'%0tf-

NOTĂ DE FUNDAMENTARE la obiective de de infrastructură în vederea includerii acestora

pe lista de investiţii în anul 2017

în programul de investiţii al Consiliului Judeţean Dâmboviţa propus a se realiza în anul 2017 se regăsesc unele obiective din cadrul capitolelor „Cultură, recreere şi religie" , „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", „Transporturi" şi „Alte acţiuni economice", care la această dată nu au documentaţii tehnico-economice realizate, fiind necesară aprobarea unor indicatori tehnico-economici estimaţi, în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Astfel, în cadrul cap. 67.02 „Cultură, reecreere şi religie", obiectivul „Reabilitare şi înfiinţare filială bibliotecă şi spaţiu de depozitare fond documentar" necesar pentru asigurarea unui spaţiu corespunzător păstrării şi depozitării în condiţii optime şi de siguranţă a documentelor şi totodată pentru organizarea unor manifestări şi evenimente, se propune a se reabilita clădirea fostului punct termic dezafectat din zona Micro 3.

în cadrul cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică" sunt cuprinse obiectivele noi de investiţii „ Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament Municipiul Targoviste" ce urmează a se realiza în asociere cu Primăria Municipiului Târgovişte şi Federaţia Română de Fotbal, în zona Complexului Turistic de Nataţie, precum şi unele „Reparaţii curente la Sala Mihai Viteazul" din sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, constând în înlocuirea tâmplăriei, finisaje interioare şi dotări. De asemenea pentru dezvoltarea urbanistică a zonei de pe amplasamentul fostei Unităţi Militare din Târgovişte, pe care sunt în curs de implementare unele obiective de interes social, economic şi administrativ (realizarea unui stadion, sediu R.A.R., sediu I.S.U., centru comercial, locuinţe A.N.L.,parc de agrement, etc.) precum şi pentru creşterea potenţialului turistic a zonei montane şi a zonei U . M . Gară este necesară realizarea unor studii privind necesarul de utilităţi şi dimensionarea acestora.

Totodată, pentru reabilitarea şi punerea în siguranţă a unor sectoare de drumuri de interes judeţean (DJ 101G Cătunu - Corneşti, Drum acces taberele Cerbu şi Vânătoru, DJ 714 Glod - Sanatoriul Moroeni - Peştera, Drum acces Cabana Podul cu Florile, DJ 712A Runcu - Râu Alb), precum şi pentru reabilitarea şi consolidarea unor poduri de interes judeţean (Poduri pe DJ 714 Glod - Sanatoriul Moroeni - Peştera, Pod peste Argeş pe DJ 71 IA, km 36+904 la Potlogi, Poduri pe DJ 722 Văcăreşti - Nucet -Sălcioara, Pod pe DJ 710 A peste râul Cricov la Ghirdoveni) urmează a se interveni cu lucrări specifice, fapt pentru care se impune realizarea întro primă fază a documentaţiilor tehnico-economice, în baza H.G. 907/2016, urmând ca după definitivarea acestora să fie demarate procedurile de achiziţie pentru execuţia lucrărilor.

In acelaşi sens, menţionăm că în urma verificărilor efectuate de către Inspectoratul de Stat în Construcţii la obiectivele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare locală au fost solicitate completări în privinţa documentaţiilor tehnico-economice care presupun şi întocmirea unor „Expertize tehnice" precum şi realizarea unor documentaţii pentru întabularea în cărţile funciare a drumurilor judeţene pe care s-au realizat lucrărilor respective.

De asemenea pentru obţinerea „Autorizaţiilor de funcţionare" a podurilor situate pe drumurile judeţene care traversează cursurile de apă, este necesară întocmirea unor documentaţii specifice în conformitate cu legislaţia în vigoare, acestea fiind impuse în urma verificărilor efectuate de către organismele abilitate.

Având în vedere dezvoltarea turistică a zonei montane, în cadrul cap. 87.02 „Alte acţiuni economice" au fost preconizate a se realiza „spaţii de parcare" suplimentare în zonele cabanelor Dichiu şi Zănoaga, precum şi amenajarea unor „platforme pentru depozitarea gunoiului", necesare asigurării unor condiţii de mediu adecvate.

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/HOT109-2017.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Anexa

Faţă de cele mai sus menţionate, propunem ca la aceste investiţii propuse a face parte din program să se repartizeze prin bugetul anului 2017 sume minime reprezentând credite bugetare, alături de care se vor completa creditele de angajament estimate, cu precizarea actualizării acestora la rectificările bugetare din anul 2017 şi pe baza documentaţiilor tehnico-economice definitivate, astfel încât, în perioada următoare, să poată f i lansate procedurile de achiziţie publică şi contractare a lucrărilor şi serviciilor.

în cadrul principalilor indicatori tehnico-economici estimaţi până la definitivarea documentaţiilor tehnico-economice, s-au notificat categoriile mari de lucrări ce urmează a fi proiectate, acestea urmând a fi revizuite, prin actualizare, împreună cu valorile totale, pe baza devizelor generale aferente fiecărei investiţii.

în baza celor precizate propunerile de obiective cu principalii indicatori tehnico-economici estimaţi sunt următoarele:

- mii lei -Nr. crt

Denumire obiectiv Valoare totală

estimată

Categorii de lucrări + servicii şi indicatori tehnici

Propunere 2017 credit

bugetar

Credit de angajament

0 1 2 3 4 5 CAP. 67.02 C U L T U R A , R E C R E E R E ŞI RELIGIE B. INVESTIŢII NOI

1 Reabilitare şi înfiinţare filială bibliotecă şi spaţiu de depozitare fond documentar

200,00 Lucrări de consolidare a clădirii existente Lucrări de refacere a finisajelor interioare şi exterioare şi înlocuire tâmplărie Realizare învelitoare tip şarpantă Lucrări de termoizolaţii Lucrări de refacere a instalaţiile interioare, termice, electrice sanitare Rampe pentru persoane cu dizabilităţi Dotări cu mobilier specific

100,00 100,00

Cap. 70.02 LOCUINŢE, S E R V I C I I SI D E Z V O L T A R E PUBLICĂ B. INVESTIŢII NOI

1 Reparaţii curente Sala Mihai Viteazul din sediul Consiliului Judeţean Dambovita

200,00 -înlocuire tâmplărie - Reparaţii pardoseli interior şi la terasă - Lucrări de finisaj interior şi exterior - Dotări

20,00 180,00

2 Centrul multifuncţional pentru servicii de urgenţă şi jandarmerie montană zona Peştera, comuna Moroeni

1.000,00 - Construcţie imobil P+l cu spaţii de birouri şi cazare la etaj şi spaţii de depozitare şi garaj pentru mijloacele de intervenţie la parter, - Bazin stocare apă

150,00 850,00

3 Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament Municipiul Targoviste

200,00 - Amenajare specifică a terenului de fotbal, împrejmuire, căi acces, instalaţie nocturnă, tribune, instalaţii sanitare

200,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/HOT109-2017.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Anexa

Nr. crt

Denumire obiectiv Valoare totală

estimată

Categorii de lucrări + servicii şi indicatori tehnici

Propunere 2017 credit

bugetar

Credit de angajament

0 1 2 3 4 5 1 Dimensionare reţele utilităţi zona

Padina Peştera, comuna Moroeni 120,00 Studii de specialitate în

vederea realizării unei evaluări şi dimensionări utilităţilor necesare din zonă -Studii conform H.G. nr. 907/2016

30,00

2 Expertiză tehnică şi despăgubiri pentru executare lucrări „Reabilitare conductă de aducţiune apă pe traseul comuna Moroeni - comuna Moţăieni şi reabilitare reţea distribuţie apă în oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa"

30,00 Servicii de expertizare şi evaluare teren în comuna Buciumeni în vederea exproprierii unui teren pentru investiţia realizată de Compania Naţională de Investiţii

20,00

3 Dimensionare reţele utilităţi zona U.M. Gară

120,00 -Studii de specialitate în vederea realizării unei dimensionări a cosumurilor de utilităţi: apă, gaze, energie electrică, canalizare, etc. -Studii conform H.G. nr. 907/2016

120,00

Cap. 84.02 T R A N S P O R T U R I

B. INVESTIŢII NOI 1 Poduri pe DJ 714 Glod - Sanatoriul

Moroeni - Peştera 1.000,00 -Reabilitare poduri peste

râul Ialomiţa de la km 28+800 şi km 35+500

200,00 800,00

2 Punere în siguranţă DJ 101G Cătunu - Corneşti

1.000,00 Reparaţii şi consolidare parte carosabilă Apărare mal stâng râu Ialomiţa Refacere rigole pentru scurgerea apelor

100,00 900,00

3 Parcare publică şi dotări conexe în zona telecabinei Padina - Peştera

500,00 S = 1000 ml

Platformă parcare modernizată, toalete publice, iluminat perimetral, împrejmuire, semnalizare rutieră

100,00 400,00

4 Reabilitare drum acces taberele Cerbu 3.000,00 Lucrări de reparaţii şi 100,00 2.900,00 şi Vânătoru modernizare a sectorului

pietruit Lucrări de punere în siguranţă a platformei drumului Refacere podeţe Scurgerea apelor şi semnalizare rutieră

5 Punere în siguranţă pod peste Argeş pe DJ 711 A, km 36+904 la Potlogi

300,00 - Apărare maluri râu Argeş cu saltele din gabioane L = 20 m

100,00 200,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII

Page 5: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/HOT109-2017.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Anexa

Nr. crt

Denumire obiectiv Valoare totală

estimată

Categorii de lucrări + servicii şi indicatori tehnici

Propunere 2017 credit

bugetar

Credit de angajament

0 1 2 3 4 5 1 Masterplan „Strategia de dezvoltare

durabilă a drumurilor judeţene" 1.000,00 Expertizare tehnică drumuri

şi poduri judeţene şi alte studii specifice pentru prioritizare lucrări de reparaţii, întreţinere, modernizare şi punere în siguranţă a acestora

10,00

2 Modernizare DJ 714 sector Bolboci -Contur lac Bolboci - Cheile Tătarului, km 24+366 - 29+900

120,00 -Documentaţie tehnico-economică pentru modernizare sector pietruit în lungime de cea. 5,534km -Lucrări de consolidare -Asigurarea scurgerii apelor şi semnalizare rutieră

120,00

3 Modernizare DJ 714 sector Sanatoriul Moroeni - Zănoaga

60,00 -Documentaţie tehnico-economică pentru modernizare sector pietruit în lungime de cea. 17 km -Lucrări de consolidare -

Asigurarea scurgerii apelor şi semnalizare rutieră

60,00

4 Punere în siguranţă Drum acces Cabana Podul cu Florile (S.F. + P.T)

120,00 -Apărare mal drum acces L ~ 100 ml -Refacere podeţ

60,00

5 Poduri pe DJ 722 Văcăreşti - Nucet -Sălcioara

120,00 - Documentaţii tehnico-economice conform H.G. nr. 907/2016 pentru reabilitare poduri

90,00

6 Pod pe DJ 710 A peste râul Cricov Ia Ghirdoveni

120,00 Construire sferturi de con mal drept amonte şi aval Apărări de mal şi amenajare rampe pod

50,00

7 Reabilitare DJ 712 Teiş - Şotânga 100,00 -Documentaţie tehnico-economica pentru reabilitarea unui sector în lungime de cea. 10 km -Asigurarea scurgerii apelor şi semnalizare rutieră

100,00

8 Punere în siguranţă DJ 712 Teiş -Şotânga

50,00 Documentaţie tehnico-economică pentru consolidarea platformei drumului, apărări de maluri, consolidare infrastructură pod peste pârâul Vulcana şi prag de fund

50,00

9

Aparat măsură intensitate trafic rutier

30,00 -Sistem de înregistrare trafic rutier pe Drumuri Judeţene pentru recensământul circulaţiei şi studii de trafic punctuale

30,00

10 Refacere DJ 712A pct „La Gigea" si pct. „La Negoescu", comuna Râu Alb,

50,00 -Documentaţie tehnico-economică pentru consolidarea platformei i drumului şi refacerea sistemului rutier a drumului judeţean

50,00

Page 6: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/HOT109-2017.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Anexa

Nr. crt

Denumire obiectiv Valoare totală

estimată

Categorii de lucrări + servicii şi indicatori tehnici

Propunere 2017 credit

bugetar

Credit de angajament

0 1 2 3 4 5 11 Reabilitare DJ 712A Runcu - Râu Alb 100,00 Documentaţie tehnico-

economică pentru modernizare sector pietruit între limită Râu Alb şi Runcu, în lungime de cea. 4 km -Asigurarea scurgerii apelor şi semnalizare rutieră Apărări de mal şi podeţe

100,00

12 PUZ DJ 712A Runcu - Râu Alb 50,00 Plan de urbanism zonal pentru dezvoltarea sectorului de drum între limită Râu Alb şi Runcu, în lungime de cea. 4 km, în zonele cu alunecări de teren

41,00

13 Cărţi funciare la drumurile judeţene 668,00 668,00 13.1 DJ 701 Dobra (DJ 711)- Cornăţelu-

Bolovani - Moara Nouă - Braniştea -Titu -Sălcuţa - Odobeşti - Crovu -Ungureni - Corbii Mari - Vadu Stanchii-Lim.jud.Teleorman, 42,340 Km

70,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

70,00

13.2 DJ 702 A Drăgăeşti (DJ 702B) -Potocelu -Ludeşti - Hulubeşti - Valea Caselor - Valea Mare - Livezile -Voia - Lim.jud.Argeş, 33,030 Km

55,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

55,00

13.3 DJ 711 B Cazaci (DJ 722) - Racoviţa - Hăbeni - Bucşani (DJ 720A), 11,440 Km

19,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

19,00

13.4 DJ 711 C Nucet (DJ 722) - Băleni Sârbi (DJ 711), 8,800 Km

15,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

15,00

13.5 DJ713 Lim.jud.Prahova - Şaua Dichiuiui - Cabana Babele-Lim.jud.Prahova, 14,130 km

25,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

25,00

13.6 Drum de legătură DJ 713 Dichiu - DJ 714 Zanoaga, L =3,08 km

6,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

6,00

Page 7: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/HOT109-2017.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Anexa

Nr. crt

Denumire obiectiv Valoare totală

estimată

Categorii de lucrări + servicii şi indicatori tehnici

Propunere 2017 credit

bugetar

Credit de angajament

0 1 2 3 4 5 13.7 DJ 715 Buciumeni (DN 71)-Bezdead

(DJ 710), 3,900 Km 7,00 - Intabulare în Cartea

funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi)

7,00

13.8 DJ 720A GuraOcniţei(DJ720C)-Adânca - Bucşani - Mărceşti -Gheboaia- Finta Mare- Finta Veche -Bechineşti - Frasinu - Postârnacu (DN 1 A) 35,677 Km

60,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

60,00

13.9 DJ 702 D Viişoara (DN72)-Mogoşeşti-Geangoeşti-Dragomireşti-Butoiu de Sus-Butoiu de Jos-Hulubeşti (DJ 702 A) , 24,000 Km

40,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

40,00

13.10 DJ 702 A Drăgăeşti (DJ 702B) -Potocelu -Ludeşti - Hulubeşti - Valea Caselor - Valea Mare - Livezile -Voia - Lim.jud.Argeş, 33,030 Km

55,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

55,00

13.11 DJ 711 A Bilciureşti(DJ711)-Săbieşti - Colacu - Ghergani -Serdanu -Pitaru-Potlogi-Corbii Mari(DJ 701), 40,7 km

68,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

68,00

13.12 DJ710AMiculeşt i (DJ710)-Ulmetu - Şuviţa - Izvoru - Tisa -Valea Lunga - Gorgota - Iedera de Jos- Moreni- Ghirdoveni -I.L.Caragiale (DN72), 38,280 Km

64,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

64,00

13.13 DJ 716 Priboiu (DN 71) - Lăculeţe -Glodeni, 4,600 Km

8,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

8,00

13.14 DJ 601 A Lim.jud.Giurgiu - Brezoaia - Brezoaele- Slobozia Moară- Răcari (DN71), 12,561 Km

21,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

21,00

13.15 DJ 722 Văcăreşti (DJ 721) - Brăteştii de Jos - Cazaci - Nucet - Movila -Mircea Vodă - Băneşti - Sălcioara -Moara Nouă- Săveşti - Boteni (DC 42), 27,267 Km

45,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

45,00

Page 8: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/HOT109-2017.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Anexa

Nr. crt

Denumire obiectiv Valoare totală

estimată

Categorii de lucrări + servicii şi indicatori tehnici

Propunere 2017 credit

bugetar

Credit de angajament

0 1 2 3 4 5

13.16 DJ 721 Târgovişte(DN 72)- Colanu -Văcăreşti - PerŞinari - Gura Şuţii -Cătunu - Broşteni - Produleşti -Costeşti Deal(DN 7), 28,250 Km

47,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

47,00

13.17 DJ 717 Aninoasa (DN 71)- Viforâta -DN 72, 5,320 Km

9,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

9,00

13.18 DJ718 Târgovişte(DN71)-Mânăstirea Viforâta, 2,800 Km

5,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

5,00

13.19 DJ 718 A Aninoasa( DN 72 )-Mănăstirea Dealu, 2,310 Km

4,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

4,00

13.20 DJ 710 B Valea Lungă (DJ710A) -BăceŞti - Dospineşti - Vişineşti, 7,000 Km

12,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

12,00

13.21 Studii cadastrale drumuri judeţene în vederea întabulării dreptului de proprietate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa în Cartea Funciară pentru DJ710(L=19,500km)

33,00 - Intabulare în Cartea funciară a elementelor de identificare a drumului judeţean (Suprafaţă, lungime, limite proprietăţi, etc.)

33,00

14 Expertize tehnice la drumuri şi poduri judeţene, din care:

346,00 346,00

14.1 Modernizare DJ 701 Corbii Mari (DN61) - limita judeţ Teleorman

25,00 Expertiză tehnică a sectorului de drum modernizat

25,00

14.2 Reabilitare şi modernizare DJ 702 A Drăgăeşti - Ludeşti, 4+000 -8+100

13,00 Expertiză tehnică a sectorului de drum modernizat

13,00

14.3 Tt — » '—• —

îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 702 B Lucieni-Raciu, km 41+780¬44+000

7,00 Expertiză tehnică a sectorului de drum modernizat

7,00

14.4 îmbrăcăminte asfaltică uşoară DJ 702 D Viişoara - Mogoşeşti

3,00 Expertiză tehnică a sectorului de drum modernizat

3,00

14.5 Reabilitare şi modernizare DJ 702 G Ioneşti - Pătroaia Deal Km 21+053-28+530

23,00 Expertiză tehnică a sectorului de drum modernizat

23,00

Page 9: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/HOT109-2017.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Anexa

Nr. crt

Denumire obiectiv Valoare totală

estimată

Categorii de lucrări + servicii şi indicatori tehnici

Propunere 2017 credit

bugetar

Credit de angajament

0 1 2 3 4 5 14.6 Modernizare DJ 711B DN 71-

Racoviţă 17,00 Expertiză tehnică a

sectorului de drum modernizat

17,00

14.7 Modernizare DJ 71 IC Băleni - Nucet 14,00 Expertiză tehnică a sectorului de drum modernizat

14,00

14.8 Reabilitare DJ 713 Sinaia (DN 71) -Cabana Cuibul Dorului - Şaua Dichiulu - Cabana Babele, km 0+000 - 16+000

80,00 Expertiză tehnică a sectorului de drum modernizat

80,00

14.9 Drum de legătură DJ 713 Dichiu - DJ 714Zanoaga, L=3,08km

15,00 Expertiză tehnică a sectorului de drum modernizat

15,00

14.10 Modernizare DJ 714 Glod -Sanatoriul Moroeni — Peştera, sector Dichiu — Bolboci - Peştera, km 21 +000 - km 24+366, km 29+900 -km 34+485

40,00 Expertiză tehnică a sectorului de drum modernizat

40,00

14.11 îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 715 Buciumeni - Bezdead, km 0+900 - 2+800

6,00 Expertiză tehnică a sectorului de drum modernizat

6,00

14.12 Reabilitare DJ 720 Răzvad - Gura Ocniţei

7,00 Expertiză tehnică a sectorului de drum modernizat

7,00

14.13 Reabilitare DJ 720 A Adânca -Bucşani

16,00 Expertiză tehnică a sectorului de drum modernizat

16,00

14.14 Modernizare DJ 702 D Butoiu de Sus — Dragomireşti

3,00 Expertiză tehnică a sectorului de drum modernizat

3,00

14.15 Reabilitare şi modernizare DJ 720D Dărmăneşti - Limită judeţ Prahova

12,00 Expertiză tehnică a sectorului de drum modernizat

12,00

14.16 Expertize poduri pe DJ 720A la km 0+323 şi km 2+467 la Gura Ocniţei

25,00 Expertiză tehnică a podurilor în vederea stabilirii soluţiei tehnice de intervenţie cu lucrări

25,00

14.17 Expertize poduri pe DJ 720C la km 1+007 şi km 5+717 la Ocniţa

25,00 Expertiză tehnică a podurilor în vederea stabilirii soluţiei tehnice de intervenţie cu lucrări

25,00

14.18 Expertize poduri pe DJ 717, km 1+300 şi km 2+305 la Aninoasa

15,00 Expertiză tehnică a podurilor în vederea stabilirii soluţiei tehnice de intervenţie cu lucrări

15,00

15 Documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor

88,00 88,00

15.1 Pod pe DJ 714A peste lalomicioara, km 0+050 la Moroeni

8,00 Documentaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de funcţionare a podului de la Apele Române

8,00

15.2 Pod pe DJ 714A peste Ialomiţa, km 3+400 la Moroeni

8,00 Documentaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de funcţionare a podului de la Apele Române

8,00

Page 10: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/HOT109-2017.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Anexa

Nr. crt

Denumire obiectiv Valoare totală

estimată

Categorii de lucrări + servicii şi indicatori tehnici

Propunere 2017 credit

bugetar

Credit de angajament

0 1 2 3 4 5

15.3 Pod pe DJ 712 peste Ialomiţa, km 16+437 Ia Brăneşti

8,00 Documentaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de funcţionare a podului de la Apele Române

8,00

15.4 Pod pe DJ 712B peste Ialomiţa, km 11+762 la Lăculeţe

8,00 Documentaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de funcţionare a podului de la Apele Române

8,00

15.5 Pod pe DJ 712B peste pârâul Vulcăniţa, km 3+450 la Vulcana Băi

8,00 Documentaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de funcţionare a podului de ia Apele Române

8,00

15.6 Pod pe DJ 714 peste Ialomiţa, km 28+800 la Moroeni

8,00 Documentaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de funcţionare a podului de la Apele Române

8,00

15.7 Pod pe DJ 714 peste Ialomiţa, km 35+500 la Moroeni

8,00 Documentaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de funcţionare a podului de la Apele Române

8,00

15.8 Pod pe DJ 720B peste Ialomiţa, km 2+750 la Nisipuri

8,00 Documentaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de funcţionare a podului de la Apele Române

8,00

15.9 Pod pe DJ 711B peste Ialomiţa, km 10+505 la Bucşani

8,00 Documentaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de funcţionare a podului de la Apele Române

8,00

15.10 Pod pe DJ 71 IE peste Ialomiţa, km 3+680 la Ibrianu

8,00 Documentaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de funcţionare a podului de la Apele Române

8,00

15.11 Pod pe DJ 715 peste Ialomiţa, km 0+350 la Buciumeni

8,00 Documentaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de funcţionare a podului de la Apele Române

8,00

C A P . 87.02 A L T E A C Ţ I U N I E C O N O M I C E A. INVESTIŢII IN CONTINUARE

1 Alimentare cu energie electrică Cabana Podu cu Florile

680,00 Reţea subterană de alimentare cu energie electrică în lungime de cea. 2,4 km

50,00 630,00

B. INVESTIŢII NOI 1 Amenajare platforme pentru

depozitare gunoi în zona montană 100,00 -Realizarea unor spaţii

suplimentare de colectare şi depozitare a deşeurilor în zonele cabanelor Dichiu,. Zănoaga, Bolboci şi în zona Padina - Peştera Ialomiţei

100,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII

Page 11: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/HOT109-2017.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Anexa

Nr. crt

Denumire obiectiv Valoare totală

estimată

Categorii de lucrări + servicii şi indicatori tehnici

Propunere 2017 credit

bugetar

Credit de angajament

0 1 2 3 4 5 1 Parcare publică Cabana Dichiu 30,00 -Achiziţie teren şi

amenajare parcare publică, în zona intersecţiei DJ 713 cu drumul de legătură DJ713-DJ 714

30,00

2 Parcare publică zona Padina - Peştera Ialomiţei

30,00 -Achiziţie teren şi amenajare parcare publicăm zona Padina - Peştera Ialomiţei

30,00

1 Extindere spaţii comerciale interior şi exterior Cabana Dichiu şi amenajări conexe

50,00 Recompartimentare interioră bucătărie şi sală de mese Amenajare terase în incinta cabanei Dotări

50,00

Direcţia generală infrastructură locală DIRECTOR GENERAL,

Ing. Vasile D i m

Vi

Direcţia economică, buget DIRECTOR EXECUTIV,

Ec.CorinaJLeotes^ii^

Page 12: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/HOT109-2017.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Anexa

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Nr. 7069/16.03.2017

APROB, PREŞEDINTE,

j r . dr. Alexandru Oprea

RAPORT Ia proiectul de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamen tare Ia obiective de infrastructură în vederea includerii acestora pe lista de investiţii în anul 2017

în programul de investiţii al Consiliului Judeţean Dâmboviţa propus a se realiza în anul 2017

se regăsesc unele obiective din cadrul capitolelor „Cultură, recreere şi religie" , „Locuinţe, servicii şi

dezvoltare publică", „Transporturi" şi „Alte acţiuni economice", care Ia această dată nu au

documentaţii tehnico-economice realizate, fiind necesară aprobarea unor indicatori tehnico-

economici estimaţi, în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Astfel, în cadrul cap. 67.02 „Cultură, reecreere şi religie", obiectivul „Reabilitare şi înfiinţare

filială bibliotecă şi spaţiu de depozitare fond documentar" necesar pentru asigurarea unui spaţiu

corespunzător păstrării şi depozitării în condiţii optime şi de siguranţă a documentelor şi totodată

pentru organizarea unor manifestări şi evenimente, se propune a se reabilita clădirea fostului punct

termic dezafectat din zona Micro 3.

în cadrul cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică" sunt cuprinse obiectivele noi de

investiţii „ Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament Municipiul Targoviste" ce

urmează a se realiza în asociere cu Primăria Municipiului Târgovişte şi Federaţia Română de Fotbal,

în zona Complexului Turistic de Nataţie, precum şi unele „Reparaţii curente la Sala Mihai Viteazul"

din sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, constând în înlocuirea tâmplăriei, finisaje interioare şi

dotări. De asemenea pentru dezvoltarea urbanistică a zonei de pe amplasamentul fostei Unităţ i

Militare din Târgovişte, pe care sunt în curs de implementare unele obiective de interes social,

economic şi administrativ (realizarea unui stadion, sediu R.A.R., sediu I.S.U., centru comercial,

locuinţe A.N.L.,parc de agrement, etc.) precum şi pentru creşterea potenţialului turistic a zonei

montane şi a zonei U . M . Gară este necesară realizarea unor studii privind necesarul de utilităţi şi

dimensionarea acestora.

Totodată, pentru reabilitarea şi punerea în siguranţă a unor sectoare de drumuri de interes

judeţean (DJ 101G Cătunu - Corneşti, Drum acces taberele Cerbu şi Vânătoru, DJ 714 Glod - Sanatoriul

Moroeni - Peştera, Drum acces Cabana Podul cu Florile, DJ 712A Runcu - Râu Alb), precum şi pentru

reabilitarea şi consolidarea unor poduri de interes judeţean (Poduri pe DJ 714 Glod - Sanatoriul Moroeni

- Peştera, Pod peste Argeş pe DJ 71 IA, km 36+904 la Potlogi, Poduri pe DJ 722 Văcăreşti - Nucet -

Sălcioara, Pod pe DJ 710 A peste râul Cricov la Ghirdoveni) urmează a se interveni cu lucrări specifice,

fapt pentru care se impune realizarea întro primă fază a documentaţiilor tehnico-economice, î n baza

Page 13: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2017/HOT109-2017.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia generală infrastructură locală Anexa

H.G. 907/2016, urmând ca după definitivarea acestora să fie demarate procedurile de achiziţie pentru

execuţia lucrărilor.

în acelaşi sens, menţionăm că în urma verificărilor efectuate de către Inspectoratul de Stat în

Construcţii Ia obiectivele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare locală au fost solicitate

completări în privinţa documentaţiilor tehnico-economice care presupun şi întocmirea unor

„Expertize tehnice" precum şi realizarea unor documentaţii pentru întabularea în cărţile funciare a

drumurilor judeţene pe care s-au realizat lucrărilor respective.

De asemenea pentru obţinerea „Autorizaţiilor de funcţionare" a podurilor situate pe drumurile

judeţene care traversează cursurile de apă, este necesară întocmirea unor documentaţii specifice în

conformitate cu legislaţia în vigoare, acestea fiind impuse în urma verificărilor efectuate de către

organismele abilitate.

Având în vedere dezvoltarea turistică a zonei montane, în cadrul cap. 87.02 „Alte acţiuni

economice" au fost preconizate a se realiza „spaţii de parcare" suplimentare în zonele cabanelor

Dichiu şi Zănoaga, precum şi amenajarea unor „platforme pentru depozitarea gunoiului", necesare

asigurării unor condiţii de mediu adecvate.

Faţă de cele mai sus menţionate, propunem ca la aceste investiţii propuse a face parte din

program să se repartizeze prin bugetul anului 2017 sume minime reprezentând credite bugetare,

alături de care se vor completa creditele de angajament estimate, cu precizarea actualizării acestora la

rectificările bugetare din anul 2017 şi pe baza documentaţiilor tehnico-economice definitivate, astfel

încât, în perioada următoare, să poată fi lansate procedurile de achiziţie publică şi contractare a

lucrărilor şi serviciilor.

Cu precizările menţionate propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma şi structura

prezentată.

Direcţia generală infrastructură locală Direcţia economică, buget DIRECTOR GENERAL,

Ing. Vasile D i m i ^ -

D . G . I . L . Red L . T .