Download - Ceccar Prob Rez

Transcript
 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  1/107

  1. Grupai veniturile de mai jos n impozite directe si impozite indirecte:a) impozit pe profit;b) taxa pe valoarea adugat;c) accize;d) taxe vamale;

  e) impozitul pe dividende de la societile comerciale;f) impozit pe venit;g) impozit pe veniturile microntreprinderilor;spuns:!onform clasificaiei veniturilor bugetului de stat "a se vedea #egea nr.$%%&'(( pentruaprobarea bugetului de stat&'((% *+, -('&'(() putem clasifica veniturile de mai susastfel:/mpozite directea) impozitul pe profit;

  d) taxe vamale;e) impozitul pe dividende de la societile comerciale;f) impozit pe venit;g) impozit pe veniturile microntreprinderilor./mpozite indirecteb) taxa pe valoarea adugat;c) accize;0enituri nefiscale) taxe consulare;i)taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal.

  ' 2e cunosc urmtoarele date din legile bugetului de stat al om3niei pe anii '((4 5i'((:/ndicator '((4 '((1.0enitri curente din care: 6'41.7 776-4.$a)0enituri fiscale 6(6%4.4 7'1%7.-b)!ontributii de asigurari '1.( $7'.(c)0enituri nefiscale '(($.- '-7%.6'.0enituri de capital 74.1 6.$$./ncasari din ramburs. imprum.acord. 7.( 6.-2ursa: #egea 8ugetului de 2tat pe '(( nr. 6%4&'((4 publicat n *onitorul +ficial 9r.1(6$&'((4 5i #egea 8ugetului de 2tat pe '((% nr. $%%&'(( publicat n *onitorul+ficial nr. -('&'((

  2e cunosc de asemenea urmatoarele valori ale produsului intern brut"/8):/ndicator '((4 '((

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  2/107

  /8 $66.7$77 6(6.(%%

  e baza datelor de mai sus determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei ' ani.aspuns:ata fiscalitatii este un raport intre nivelul impozitelor la diferite nivele si la numitor se

  afla /8 cifra de afaceri"valoarea adaugata) sau veniturile individuale.f '((4 6(6%4.4&$667$7.7citatea fiscal la nivelul persoanelor fizice prin impunerea diferit a veniturilor nfuncie de mrimea acestora?6.>ficiena impunerii prin asigurarea stabilitii pe termen lung a prevederilor !oduluifiscal astfel nc3t acesteprevederi s nu conduc la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice 5ijuridice n raport cu impozitarea n vigoare la data adoptrii de ctre acestea a unordecizii investiionale majore.

  6. !lasificai impozitele dup fond 5i form. @ezvoltai pe scurt categoriile [email protected] trsturile de fond 5i form impozitele se clasific n impozite directe 5i impoziteindirecte.

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  3/107

  /mpozitele directe se stabilesc nominal n sarcina unei persoane cuantumul lor fiindinfluenat n cele mai multe cazuri de nivelul veniturilor 5i&sau averii precum 5i decotele de impozitare. An categoria impozitelor directe de cuprind impozitele reale"impozite percepute asupra unor obiecte Bcldiri terenuri etc.) 5i impozitele personale "pevenit 5i pe avere).

  /mpozitele indirecte sunt impozite percepute pe celtuieli "ele sunt impozite pe consum).

  7. @e c3te feluri sunt impozitele directeC/mpozitele directe sunt de ' feluri: impozite reale 5i impozite personale.

  4. rin ce se caracterizeaz imnpozitele realeC/mpozitele reale sunt impozite percepute asupra unor obiecte Bcldiri terenuri etc. >le nuin cont de situaia personal a subiectului impozitului ci doar de obiectul impozabil.

  . !e semnific impozitele personaleC/mpozitele persoanale sunt impozite instituite asupra veniturilor sau averii av3nd legturcu situaia "venitul sau averea) persoanei impozabile.

  %. !lasificai impozitele dup obiectul [email protected] obiectul impunerii impozitele se mpart n: impozite pe venit impozite pe avere 5iimpozite pe celtuieli.

  -. !e se intelege prin caracterul obligatoriu al impozituluiC!aracterul obligatoriu ? sarcina acitarii impozitului pe venit revine tutror persoanelor

  fizice si juridice care realizeaza venit dintr?o anumita sursa prevezuta de lege cum ar fi:? pentru muncitori si functionarD:salariul;? pentru agentii economici: profitul;? pentru propietarii funciari: renta;? pentru detinatorii de artii de valori"actiuni obligatiuni); venitul produs de acesta"dividende dobanzi);? micii meseriasi si liberii profesionisti suporta impozitul pe venitul realizat de pe urmaactivitatii [email protected] asemenea suporta in mod obligatoriu impozit si persoanele care detin in proprietateanumite bunuri mobile sau immobile: proprietarii de immobile datoreaza impozitul pecladiri proprietarii de terenuri datoreaza impozitul pe terenuri proprietarii de mijloace detransport datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.!aracterul obligatoriu se refera si la faptul ca efectarea unor celtuieli genereaza obligatiade plata a unui impozit catre stat. Estfel la acizitia de bunuri se datoreaza taxa pevaloare adaugata accizele taxele vamale. !e este specifc in cazul lor este faptul ca spredeosebire de impozitele mai sus amintite sarcina acitarii impozituluirevine unei altepersonae "impozitul este cuprins in pretul platit deci in celtuiala urmand sa?l vireze

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  4/107

  statului persoana de la care au fost acizitionate bunurile) @e asemenea in cazul acestorbunuri nu se individualizeaza cel care suporta efectiv impozitul ci doar platitorulimpozitului care retine din prCt impozitul de la cumparator si il vireaza apoi statului.+bligativitatea?consta in faptul ca prelevarea impozitului se face fara solicitareaacordului contribuabilului constituirea si incasarea obligatiei fiind reglementata prin acte

  normative. 9erespectarea acestei caracteristici de catre contribuabili este considerataabatere financiara iar atunci cand sunt indeplinite conditiile impuse de codul penal esteconsiderata infractiune.

  1(. onescu /on este un contribuabil persoana fizica platind impozit pe venitul dinsalarii.9emultumit de calitatae serviciilor publice oferite de stat el solicita rambursaraeimpozitului platit in anul '(( considerand ca suma platita nu este ecivalenta cuserviciile publice de care a beneficiat.>ste aceasta solicitare intemeiata Cargumentati.

  aspuns:?nu este intemeiata solicitarea;?caracterul obligatoriu al impozitului;plata acestuia catre bugetul statului nu presupune ocontraprestatie directa si imediata in favoarae contribuabilului.

  11. 2ocietatea comerciala F 2# vireaza in luna aprilie '((% suma de 1'( leireprezentand impozit pe veniturile din salarii pt. 2alariata sa Endreescu Endreea/dentificati subiectul si obiectul impozitului in acest caz.

  aspuns:

  ?subiect? Endreescu E.?obiect?venitul din salarii1'. *arimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa nu arbitrara iartermenelemodalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara ecivoc pentru a fi cunoscute sirespectate de fiecare platitor.Ecesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Edam 2mitC

  aspuns:?certitudinea impunerii

  1$ !e reprezinta stopajul la sursaC>xemplificati.aspuns? retinerea de catre platitorul de venit a impozitului aferent venitului realizat decatre contribuabil in vederea virarii acestuia in contul bugetar corespunzator.

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  5/107

  >xemple:?impozit pe salariiimpozit pe venitul nerezidentilor etc

  16. 2e dau urmatoarele cote progresive simple

  Hransa de venit cota cota progr.comp. impozit

  ana la 17(( 1(= 17( lei17(1?'7(( lei 17= 17( lei I17= pt. ce dep. 17(( $(( lei'7(1?6((( lei '7= $(( lei I'7=pt. ce dep. '7(( 47 leipeste 6((( lei $(= 47 lei I $(= pt. ce dep.6((( JJ

  e baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul otelor progresivecompuse.

  17./mpozitul pe venitul din transferul propriet. imobiliare din patrim. ersonal secalculeaza in situatia in care imobilul a fost instrainat intr?o pertioada mai mica de $ anide la dobandire pe baza urmatoarelor cote: Hransa de venit cota

  ana la '((.((( lei $=este '((.((( lei 4.((( lei I '= pt. !eea ce depaseste '((.((( lei

  recizati ce tip de cote de impunere sunt acestea.

  aspuns:?cote progresive compuse.

  14. /mpozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea unei cote de 14= asupra profituluiimpozabil.!e fel de tip de cota de impunere este aceastaC

  aspuns B cota procentuala fixa .

  1.!ontribuabilul F realizeaza doua venituri impozitaleunul de 1.((( u.m.si unul de$.7(( u.m.care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere :

  Hransa de venit"u.m.) !ota"=)ana la 1.7(( u.m. 1(=1.7(1.?'.7(( u.m. 17( u.m.I17= pentru ceea ce depaseste 1.7(( u.m.'.7(1.?6.((( u.m. $(( u.m.I'7= pentru ceea ce depaseste '.7(( u.m.

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  6/107

  este 6.((( u.m. 47 u.m.I$(= pentru ceea ce depaseste 6.((( u.m.

  @eterminati suma totala a impozitului platit de contribuabilul F.aspuns?

  /mpunerea venitului de 1((( um1((( x 1(=1(( um/mpunerea venitului de $7((um$(( I"$7((?'7(() x'7=77(um/mpozit total1(( I 77( 47( um

  1%.!ontribuabilul K realizeaza doua venituri impozitaleunul de 1.((( u.m. si unul de$.7(( u.m.care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere :

  Hransa de venit"u.m.) !ota

  "=)ana la 1.7(( u.m. 1(=1.7(1.?'.7(( u.m. 17( u.m.I17= pentru ceea ce depaseste 1.7(( u.m.'.7(1.?6.((( u.m. $(( u.m.I'7= pentru ceea ce depaseste '.7(( u.m.este 6.((( u.m. 47 u.m.I$(= pentru ceea ce depaseste 6.((( u.m.

  @eterminati suma totala a impozitului platit de contribuabilul K.

  aspuns

  0enitul global1(((I$7((67(( um/mpozit global47 I"67((?6((() x$(=%'7 um

  1-. + societate comercial supus impozitului pe profit realizeaz n primul semestru alanului '((% venituri totale n sum de 7(.((( lei din care 6(.((( lei sunt veniturirealizate din activitatea unui bar de noapte. 2uma total a celtuielilor deductibileefectuate de agentul economic este de $7.((( lei dintre care '%.((( lei sunt aferentiactivitatii de bar de [email protected] cuantumul impozitului pe profit aferentsemestrului / .2tiind c agentul economic a constituit 5i pltit la sf3r5itul primuluitrimestru al anului '((% impozit pe profit n sum de 6.((( lei determinai c3t estecuantumul impozitului pe profit de plat aferent trimestrului // '((%.

  Lspuns:

  as 1. /dentificarea veniturilor 5i celtuielilor aferente fiecrui tip de activitientru bar de noapte:0enituri 6(.((( lei

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  7/107

  !eltuieli '%.((( leientru celelalte activiti0enituri 7(.((( B 6(.((( 1(.((( lei!eltuieli $7.((( B '%.((( .((( leias '. @eterminarea impozitului pe profit aferent activitii de bar de noapte"art.1%!,)

  entru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maxim dintre:? 14= xrofitul impozabil din aceasta activitate sau? 7= xHotal venituri din aceasta activitate . Estfel vom calcula impozitul pe profit nambele moduri urm3nd s decidem ulterior care este suma de plat.!u cota de 14=: /mpozit 14= x "6(.((( B '%.((() 1.-'( lei!u cota de 7=: /mpozit 7=x 6(.((( '.((( lei/mpozitul pe profit datorat pentru semestrul / din activitatea barului de noapte '.((( leias $. @eterminarea impozitului pe profit aferent celorlalte activitientru celelalte activiti impozitul pe profit se determin prin aplicarea cotei de 14= la

  profitul impozabil./mpozitul pe profit datorat pentru semestrul // pentru alte activiti 14= < "1(.((( B.((() 6%( leias 6. @eterminarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul //mpozit datorat /mpozitbar I /mpozitalteact. '.((( I 6%( '.6%( leias 7. @eterminarea impozitului pe profit de plat aferent trimestrului ///mpozit pe profit pltit n trimestrul / 6.((( lei/mpozit pe profit datorat cumulat de la nceputul anului pentru semestrul / '.6%( lei.

  2ocietatea are de recuperat impozit pe profit n sum de 6.((( B '.6%( 1.7'( lei

  '(. + organizaie non?profit realizeaz urmtoarele venituri n anul '((%:? venituri din cotizaiile membrilor 7((( lei? venituri din donaii 5i sponsorizri 17.((( lei? venituri din finanri nerambursabile de la Mniunea >uropean $(.((( lei? venituri din activiti comerciale 1(.((( lei!orespunztor acestor venituri ea realizeaz urmtoarele celtuieli:? celtuieli aferente activitii non?profit 6%.((( lei;? celtuieli aferente activitii comerciale ((( [email protected] impozitul pe profit datorat de aceast organizaie non?profit pentruactivitile desf5urate n cursul anului '((% dac cursul de scimb este $47 lei&euro.

  Lspuns:as 1. @eterminarea veniturilor impozabile

  a.entru veniturile din cotizaiile membrilor donaii 5i sponsorizri 5i finanrinerambursabile de la Mniunea >uropean organizaia non?profit este scutit de plata

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  8/107

  impozitului pe profit.b.+rganizaiile non?profit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile dinactiviti economice ce nu dep5esc 17.((( euro dar nu mai mult de 1(= din celelaltevenituri scutite de la plata impozitului pe [email protected] limita veniturilor scutite din activiti economice este minimul dintre 17.((( euro

  5i 1(= din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profitrespectiv:17.((( euro 17.((( x$.47 76.7( lei1(= "7((( I 17((( I $(((() 7.((( lei? veniturile din activiti economice sunt scutite n limita a 7.((( lei pentru restul de7((( lei dator3ndu?se impozit pe profit.

  as '. @eterminarea profitului impozabil+rganizaia non?profit va datora impozit pentru partea din profit care corespundecuantumului veniturilor impozabile.

  rofitul activitilor economice 0economice B !.economice 1(.((( B ((( $(((lei.rofitul aferent veniturilor impozabile $((( x "7(((&1(((() 17(( leias $. @eterminarea impozitului pe profit/mpozit pe profit 14= x 17(( '6( lei

  '1 2e dau urmtoarele tipuri de celtuieli:? celtuieli pentru formarea 5i perfecionarea profesional a personalului angajat;? celtuielile de protocol;? celtuielile cu provizioane;

  ? celtuielile cu impozitul pe profit;? celtuieli cu amenzile datorate autoritilor rom3ne;? celtuieli de reclam 5i publicitate efectuate n scopul popularizrii firmei;? celtuieli cu aciziionarea ambalajelor;? celtuieli reprezent3nd ticetele de mas acordate de angajatori;? celtuieli cu mrfurile v3ndute;? celtuieli aferente veniturilor neimpozabile.!lasificai aceste celtuieli n categoriile:a) celtuieli deductibile;b) celtuieli cu deductibilitate limitat;c) celtuieli nedeductibiledin punctul de vedere al impozitului pe profit.

  Lspuns:!onform !odului ,iscal art. '1 celtuielile de mai sus se clasific astfel:a) !eltuieli deductibile:? celtuieli pentru formarea 5i perfecionarea profesional a personalului angajat;

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  9/107

  ? celtuieli de reclam 5i publicitate efectuate n scopul popularizrii firmei;? celtuieli cu aciziionarea ambalajelor;? celtuieli cu mrfurile v3ndute;b) !eltuieli cu deductibilitate limitat:

  ? celtuielile de protocol;? celtuielile cu provizioane;? celtuieli reprezent3nd ticetele de mas acordate de angajatori;c) !eltuieli nedeductibile:? celtuielile cu impozitul pe profit;? celtuieli cu amenzile datorate autoritilor rom3ne;? celtuieli aferente veniturilor neimpozabile.

  ''. + societate comercial realizeaz urmtoarele venituri 5i celtuieli aferente

  trimestrului / '((%:? venituri din v3nzarea mrfurilor: 7(.((( . lei;? venituri din prestri servicii: '(.((( . lei;? venituri din dividende primite de la o societate comercial rom3n 1.((( lei;? celtuieli cu mrfurile v3ndute: $(.((( lei;? celtuieli cu serviciile de la teri: 1(.((( lei;? celtuieli de protocol: 1.((( lei;? celtuieli salariale: '.((( lei? celtuieli cu amenzile datorate autoritilor rom3ne: $.((( lei? celtuieli cu ticetele de mas: %(( . lei din care '(( lei peste limita legal

  @eterminai impozitul pe profit datorat de societatea comercial.

  Lspuns:as 1. @eterminarea veniturilor impozabile0enituri impozabile 0enituri din v3nzarea mrfurilor I venituri din prestri servicii 7(.((( I '(.((( (.((( leias '. @eterminarea celtuielilor deductibileentru determinarea sumei celtuielilor deductibile vom analiza fiecare tip de celtuialn parte:? celtuielile cu mrfurile v3ndute sunt integral deductibile !elt. @ed. $(.((( lei? celtuielile cu serviciile de la teri sunt integral deductibile !elt. @ed. 1(.((( lei? celtuielile cu protocolul sunt deductibile limitat#imita '= x "0enituri impozabile B !eltuieli aferente veniturilor impozabile alteledec3t cele cu impozitul pe profit 5i protocolul) '= x "(.((( B $(.((( B 1(.((( B '.((( B $.((( B %(() '6.'(( lei x '= 6%6 lei5i celt neded 714 lei.? celtuielile salariale sunt integral deductibile !elt. @ed. '.((( mil. lei

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  10/107

  ? celtuielile cu amenzile sunt integral nedeductibile !elt. 9eded. $.((( mil. lei? celtuielile cu ticetele de mas sunt deductibile n limita prevederilor legale!elt. @ed. 4(( mil. lei 5i !elt. 9eded. '(( mil. lei.Hotal celtuieli deductibile $(.((( I 1(.((( I 6%6 I '.((( I 4(( 6$.(%6 leias $. @eterminarea profitului impozabil

  rofit impozabil (.((( B 6$.(%6 '4.-14 leias 6. @eterminarea impozitului pe profit/mpozitul pe profit '4.-14x 14= 6.$( lei.

  '$. + societate comercial realizeaz n anul '((% venituri totale impozabile n valoarede 1(.((( lei 5i celtuieli deductibile totale n valoare de %.((( lei. 2eparat de acesteceltuieli societatea nregistreaz celtuieli cu dob3nzile aferente mprumuturilor de labnci n sum de 1.'(( lei. 0aloarea capitalului propriu este de 1'7.((( lei la nceputulanului 5i 17(.((( lei la sf3r5itul anului. 0aloarea mprumuturilor pe

  termen lung este de 6((.((( lei la nceputul anului 5i $((.((( lei. @eterminai valoareaimpozitului pe profit de plat aferent anului '((%.

  Lspuns:as 1. @eterminarea deductibilitii celtuielilor cu dob3nzile!eltuielile cu dob3nzile aferente mprumuturilor de la bnci autorizate de 89 suntintegral deductibile.as '. @eterminarea profitului impozabilrofit impozabil 1(.((( B %.((( B 1.'(( %(( leias $. @eterminarea impozitului pe profit

  /mpozit pe profit 14= x %(( 1'% lei

  '6. + societate comercial a realizat cumulat de la nceputul anului pe primele 5ase luniale anului '((% venituri totale impozabile n valoare de 6(.((( lei din care cifra deafaceri reprezint $%.((( lei 5i celtuieli totale n valoare de $(.((( lei din care 4(( leiceltuieli cu impozitul pe profit. 2eparat de aceste celtuieli n luna mai societatea aacordat o sponsorizare n valoare de '7( lei. @eterminai care este suma impozitului peprofit pe care societatea trebuie s?o plteasc la '7 iulie '((% 5tiind c impozitul peprofit constituit pentru primul trimestru a fost pltit la termenul legal.

  Lspuns:as 1. @eterminarea profitului impozabil aferent primelor 5ase luni ale anului.0enituri impozabile 6(.((( lei!eltuieli deductibile $(.((( B 4(( '-.6(( lei sau " $('7(?%7()rofit impozabil 6(.((( B '-.6(( 1(.4(( leias '. @eterminarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul ///mpozit pe profit datorat 14= x 1(.4(( 1.4-4 lei

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  11/107

  !eltuielile cu sponsorizarea pot fi deduse din impozitul pe profit n limita a $N din cifrade afaceri 5i '(= din impozitul pe profit datorat.$N x !E $N x $%.((( 116 lei'(= x /mpozit '(= x 1.4-4 $$-' leidin impozitul datorat putem deduce celtuieli cu sponsorizarea n sum de 116 lei

  /mpozit pe profit datorat 14-4 B 116 1.7%' leias $. determinarea impozitului pe profit de plat/mpozit pe profit de plat /mpozit pe profit datorat ? /mpozit pe profit pltit 1.7%' B4(( -%' leisau!alculul celtuielilor de sponsorizare care se vor scadea din impozitul pe profit:14-4"total impozit)?4(("impozit deja acitat)1(-4lei$%(((

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  12/107

  '4. #a data de $1 decembrie a exerciiului 9 o societate comercial pltitoare de impozitpe profit "14=) a nregistrat urmtorii indicatori economico?finanicari:!apital social subscris 5i vrsat ............................................................1.((( lei0enituri totale 5i impozabile ...............................................................(.((( lei!eltuieli totale 5i deductibile fiscal ...................................................4(.((( lei

  2 se constituie rezerva legal conform limitei maxime de deductibilitate admise delegislaia n vigoare n condiiile n care EGE a otr3t constituirea integral a rezerveilegale.Lspuns: '(( lei*etodologia de calcul:rofit brut "(.((( lei B 4(.((( lei)......................................................1(.((( lei2uma maxim admis a rezervei legale ....................................................'(( lei1(.((( lei x 7= 7(( lei

  1.((( lei x '(= '(( lei7(( lei O '(( leiezult suma maxim admis de '(( lei

  '. #a data de $1 decembrie a exerciiului 9 o societate comercial pltitoare de impozitpe profit "14=) a nregistrat urmtorii indicatori economico?financiari:!apital social subscris 5i vrsat ............................................................1.((( lei0enituri totale 5i impozabile ...............................................................(.((( lei!eltuieli totale 5i deductibile fiscal ...................................................4(.((( lei2ocietatea se afla in primul an de activitate

  2a se calculeze impozitul pe profit annual in conditiile in care EGE a otarat constituirearezervei la nivelul maxim de deductibilitate admisa.

  Lspuns: 174% lei*etodologia de calcul:/. @eterminarea sumei maxime admise a rezervei legalerofit brut "(.((( lei B 4(.((( lei)......................................................1(.((( lei2uma maxim admis a rezervei legale ....................................................'(( lei1(.((( lei x 7= 7(( lei1.((( lei x '(= '(( lei7(( lei O '(( leiezult suma maxim admis de '(( lei//. @eterminarea impozitului pe profit anualrofit impozabil "1(.((( ? '(()...........................................................-.%(( lei/mpozit pe profit anual "-.%(( x 14=)...................................................1.74% lei#egislaie: #egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. ''

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  13/107

  "1) a 5i art. 1- "1)

  '%. + societate care desf5oar activiti de natura barurilor de noapte cluburilor denoapte discotecilor cazinourilor sau pariurilor sportive la data de $1 decembrie a

  exerciiului 9 a nregistrat urmtorii indicatori economico?financiari:0enituri totale 5i impozabile ...............................................................1(.((( lei!eltuieli totale 5i deductibile fiscal .....................................................4.((( lei2 se calculeze impozitul pe profit aferent exerciiului 9.Lspuns: 46( lei*etodologia de calcul:rofit impozabil "1(.((( lei B 4.((( lei)..................................................6.((( lei/mpozitul pe profit prin aplicarea cotei de 14=:"6.((( x 14= 46( lei)

  @eterminarea impozitului de 7= aplicat veniturilor realizate din aceste activiti:"1(.((( x 7= 7(( lei)@eterminarea impozitului pe profit datorat ................................................46( lei"46( lei O 7(( lei)#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. 1%

  '-. + societate care desf5oar activiti de natura barurilor de noapte cluburilor denoapte discotecilorcazinourilor sau pariurilor sportive la data de $1 decembrie aexerciiului 9 a nregistrat urmtorii indicatori

  economico?financiari:0enituri totale 5i impozabile ...............................................................1(.((( lei!eltuieli totale 5i deductibile fiscal ......................................................7(( lei2 se calculeze impozitul pe profit aferent exerciiului 9.

  Lspuns: 7(( lei*etodologia de calcul:rofit impozabil "1(.((( lei B .7(( lei)..................................................'.7(( lei/mpozitul pe profit prin aplicarea cotei de 14=:"'.7(( x 14= 6(( lei)@eterminarea impozitului de 7= aplicat veniturilor realizate din aceste activiti:"1(.((( x 7= 7(( lei)@eterminarea impozitului pe profit datorat ................................................7(( lei"7(( lei P 6(( lei)#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. 1%

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  14/107

  $(. #a data de $1 martie a exerciiului 9 o societate comercial pltitoare de impozit peprofit 14= a nregistrat urmtorii indicatori economico?financiari:0enituri totale.......................................................................................16.((( leidin care? dividende primite de la o persoan

  juridic rom3n ......................................................................................'.((( lei!eltuieli totale.......................................................................................1(.((( [email protected] care? majorri 5i penaliti de nt3rzierepentru neplata la termen a H0E .....................................................1(( lei2 se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trim. /.

  Lspuns: $$4 lei*etodologia de calcul:

  rofit contabil "16.((( lei B 1(.((( lei)...................................................6.((( leirofit impozabil "6.((( lei B '.((( lei I 1(( lei).....................................'.1(( lei/mpozitul pe profit "'.1(( lei x 14=) .........................................................$$4 lei#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. 1- "1)

  $1. #a o societate comercial s?au nregistrat urmtorii indicatgori economico?financiari:

  Hotal venituri impozabile .......................................................................1(.((( leiHotal celtuieli .........................................................................................((( [email protected] care? celtuieli de protocol ...............................................................................'(( leiHotal celtuieli .........................................................................................((( [email protected] care? celtuieli de protocol ...............................................................................'(( lei? celtuieli cu impozitul pe profit ..............................................................$6( lei2 se calculeze celtuielile de protocol deductibile maxim admise 5tiind c societateaeste pltitoare de impozit pe profit 5i nepltitoare de H0E.Lspuns: (% lei*etodologia de calcul:Hotal venituri impozabile .......................................................................1(.((( leiHotal celtuieli .........................................................................................((( lei8aza de calcul a limitei celtuielilor de protocol deductibile ................. $.76( lei"1(.((( lei B .((( lei I '(( lei I $6( lei)$.76( lei!eltuieli de protocol deductibile "'= x $.76( lei) .....................................(% lei

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  15/107

  #egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. '1 "$) a).

  $'. #a data de $( iunie a exerciiului 9 o societate comercial pltitoare de impozit pe

  profit 14= 5i de H0E 1-= a nregistrat urmtorii indicatori economico?financiari:Hotal venituri impozabile .......................................................................1(.((( leiHotal celtuieli .........................................................................................((( [email protected] care? celtuieli de protocol "buturi alcoolice 5i produse din tutunsuma exclusiv tva)JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ................'(( lei? celtuieli cu impozitul pe profit Hrim. /..................................................$6( lei2 se determine impozitul pe profit cumulat la $( iunie din care impozitul pe profitaferent trim // 5tiind ca totalul celtuielilor include 5i H0E?ul nedeductibil aferent

  produselor de protocol.

  Lspuns: 741 lei impozit pe profit cumulat la $( iunie''1 lei impozit pe profit aferent trim //

  *etodologia de calcul:/. @eterminarea celtuielilor de protocol deductibileHotal venituri impozabile .......................................................................1(.((( leiHotal celtuieli .........................................................................................((( lei8aza de calcul a limitei celtuielilor de protocol deductibile ................. $.76( lei

  "1(.((( lei B .((( lei I '(( lei I $6( lei)!eltuieli de protocol deductibile "'= x $.76( lei) .....................................(% lei//. @eterminarea celtuielilor nedeductibile!eltuieli de protocol nedeductibile "'(( lei B (% lei) ...........................1'-' leiH0E nedeductibil aferent celtuielilor de protocol ..................................$% lei"'(( lei x 1-= $% lei)!eltuieli cu impozitul pe profit Hrim. /......................................................$6( lei!eltuieli nedeductibile Hotal......................................................................7(' lei///. @eterminarea impozitului pe profit cumulat la $( iunierofit contabil "1(.((( lei B .((( lei) .......................................................$.((( leirofit impozabil "$.((( lei I 7(' lei) ......................................................$.7(' lei/mpozit pe profit cumulat la $( iunie "14= x $.7(' lei)..............................741 lei/0. @eterminarea impozitului pe profit aferent Hrim //./mpozit pe profit aferent Hrim //. ..................................................................''1 lei"741 lei B $6( lei ''1 lei)#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. '1 "$) a )5i art.167 "7) b).

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  16/107

  $$. #a $( iunie o societate comercial pltitoare de impozit pe profit 14= prezint

  urmtoarea situaie financiar:0enituri totale impozabile .......................................................................((.((( lei!eltuieli totale .......................................................................................4((.((( leidin care? celtuieli de protocol.................................................................................1'.((( lei? celtuieli cu impozitul pe profit aferent Hrim. /........................................1(.((( lei? celtuieli reprezent3nd majorri de nt3rziere 5i penalizripentru neplata la termen a H0E ....................................................................'.((( lei2 se determine limita maxim de deductibilitate a celtuielilor de protocol admis la $(

  iunie.

  Lspuns: '.66( lei*etodologia de calcul:rofit contabil "((.((( lei B 4((.((( lei) .......................................................1((.((( lei8aza de calcul a limitei celtuielilor de protocol deductibile ...........................1''.((( lei"1((.((( lei I 1'.((( lei I 1(.((( lei)!eltuieli de protocol deductibile "'= x 1''.((( lei) ..........................................'.66( lei#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. '1 "$) a).

  $6. #a $( iunie o societate comercial pltitoare de impozit pe profit 14= 5i H0E 1-=prezint urmtoarea situaie financiar:0enituri totale impozabile .......................................................................((.((( lei!eltuieli totale .......................................................................................4((.((( [email protected] care? celtuieli de protocol.................................................................................1'.((( lei? celtuieli cu impozitul pe profit aferent Hrim. /.........................................1(.((( lei? celtuieli reprezent3nd majorri de nt3rziere 5i penalizripentru neplata la termen a H0E ....................................................................'.((( lei2 se calculeze impozitul pe profit cumulat la $( iunie din care impozitul pe profitaferent trim // 5tiind c totalul celtuielilor include 5i celtuielile cu H0E colectataferent celtuielilor de protocol nedeductibile.

  Lspuns: 1-.6( lei impozit pe profit cumulat la $( iunie-.6( lei impozit pe profit aferent trim //

  *etodologia de calcul:

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  17/107

  /. @eterminarea limitei maxime de deductibilitate a celtuielilor de protocolrofit contabil "((.((( lei B 4((.((( lei) .......................................................1((.((( lei8aza de calcul a limitei celtuielilor de protocol deductibile ...........................1''.((( lei"1((.((( lei I 1'.((( lei I 1(.((( lei)!eltuieli de protocol deductibile "'= x 1''.((( lei) ..........................................'.66( lei

  //. @eterminarea celtuielilor nedeductibile!eltuieli de protocol nedeductibile "1'.((( lei B '.66( lei) ...........................-.74( lei!eltuieli cu H0E colectat aferent celtuielilor de protocol nedeductibile.....1%146 lei"-74( lei x 1-= 1%146 lei)!eltuieli cu impozitul pe profit Hrim. /...........................................................1(.((( lei!eltuieli reprezent3nd majorri de nt3rziere 5i penalizripentru neplata la termen a H0E .........................................................................'.((( lei!eltuieli nedeductibile Hotal............................................................................'$.$46 lei///. @eterminarea impozitului pe profit cumulat la $( iunie

  rofit impozabil "1((.((( lei I '$.$46 lei) ..................................................1'$.$46 lei/mpozit pe profit cumulat "1'$.$46 lei x 14=)..............................................1-.6('' lei/0. @eterminarea impozitului pe profit aferent Hrim //./mpozit pe profit aferent Hrim //. ............................................................................-.6( lei$'"1-.6( lei B 1(.((( lei -.6( lei)#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. '1 "$) a) 5i "6)a) 5i QG 66&'((6 privind 9ormele de Eplicare a !odului ,iscal cu modificrile 5icompletrile ulterioare Hitlul 0/ H0Epct. 4 "11) 5i "1').

  $7. + societate commercial a obinut cumulat de la nceputul anului p3n la data de $1decembrie '(( un profit impozabil de 7(.((( lei conform calculelor finalizate n lunaaprilie '((%. An cursul anului s?a pltit un profit impozabil astfel:/mpozit pe profit trim. / .................................$4.((( lei/mpozit pe profit trim. //.................................6(.((( lei/mpozit pe profit trim. ///................................1'.((( lei2 se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat p3n la data de '7ianuarie aferent trim /0urm3nd ca plata final a impozitului pe profit pentru anul fiscal s se fac p3n la data de17 aprilie a anului urmtor 5i care va fi diferena de plat pentru acel an.

  Lspuns: 1'.((( lei impozit pe profit pentru trim. /0'(.((( lei diferenta de platL pentru anul '((

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  18/107

  *etodologia de calcul:/. @eterminarea impozitului pe profit Hrim. /0/mpozit pe profit pentru Hrim. /0 .............................................................1'.((( lei"sum egal cu impozitul pe Hrim. ///)//. @eterminarea impozitului pe profit anual

  rofit impozabil......................... .............................................................7(.((( lei/mpozit pe profit anual "7(.((( lei x 14=)........................................... 1'(.((( lei///. @eterminarea diferenei de plat pentru anul '((/mpozit pe profit pltit p3n la data de '7 ianuarie ..................................1((.((( lei"$4.((( lei I 6(.((( lei I 1'.((( lei I 1'.((( lei)@iferena de plat pentru anul '(( ...........................................................'(.((( lei"1'(.((( lei B 1((.((( lei)#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. $6 "1() 5i art.$7 "1).

  $4. #a data de $1 martie '((% la o societate comercial avem urmtoarea situaie:? lei ?1 ianuarie '(( $1 martie '((!apital propriu 1((.((( 1'(.(((!apital mprumutat 11(.((( -(.(((!eltuieli cu dob3nzile aferenteunui mprumut de la o bancrom3neasc autorizat de 89 ( 6(.(((0enituri din dob3nzi ( ''.(((

  !elelate venituri impozabile ( 17(.(((2 se calculeze nivelul deductibilitii celtuielilor cu dob3nzile la data de $1 martie'((%.

  Lspuns: !eltuielile cu dob3nzile sunt integral deductibile adicL sunt n sumL de 6(.(((lei.#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. '$ "6).

  $. #a data de $1 martie '((% la o societate comercial avem urmtoarea situaie:? lei ?lei 1 ianuarie '((% $1 martie '((%!apital propriu 1((.((( 1'(.(((!apital mprumutat 11(.((( 17(.(((!eltuieli cu dob3nzile aferenteunui mprumut de la un acionaral societii comerciale ( 4(.(((

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  19/107

  0enituri din dob3nzi ( ''.(((!elelate venituri impozabile ( 1(.(((2 se calculeze nivelul deductibilitii celtuielilor cu dob3nzile la data de $1 martie'((%. ata dob3nzii la care sa contractat mprumutul de la acionar este inferioar rateidob3nzii de referin stabilite de 89.

  Lspuns: !eltuielile cu dob3nzile sunt deductibile n sumL de 4(.((( lei.

  *etodologia de calcul:/. @eterminarea nivelului celtuielilor cu dob3nzile posibil deductibile!eltuielilor cu dob3nzile posibil deductibile ..................................................... 4(.((( lei"se ncadreaz n limita dat de nivelul ratei dob3nzii de referin stabilite de 89)

  //. @eterminarea gradului de ndatorare a capitalului

  G. Hrim / 11(.((( I17(.((( 1.1%1((.((( I1'(.(((

  ///. @eterminarea celtuielilor cu dob3nzile deductibile n trim /!eltuieli cu dob3nzile deductibile n trim /. ....................................................4(.((( lei"grad ndatorare P $)#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. '$ "7) 5i art.'$ "1)

  $%. #a data de $1 martie '((% la o societate comercial avem urmtoarea situaie:? lei ?1 ianuarie '((% $1 martie '((%!eltuieli cu dob3nzile aferenteunui mprumut de la un acionar ( (.(((0enituri din dob3nzi ( $(.(((!elelate venituri impozabile ( ''(.(((2 se determine nivelul deductibilitii celtuielilor cu dob3nzile la $1 martie '((% ncazul n care gradul de ndatorare al capitalului este pozitiv dar mai mic ca $ 5i n cazul ncare gradul de ndatorare a capitalului estepozitiv dar mai mare ca trei. @ac pentru mprumutul contractat s?ar fi pltit dob3nzicalculate cu rata de referin a89 volumul acestora pentru trim. / ar fi fost 7(.((( lei.

  Lspuns: Grad de ndatorare !eltuieli deductibile cu dob3nzilela $1 martie '((%

  P$ 7(.((( lei

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  20/107

  O$ (lei

  *etodologia de calcul:/. @eterminarea nivelului celtuielilor cu dob3nzile posibil deductibile

  !eltuieli cu dob3nzile posibil deductibile ....................................................... 7(.((( lei"numai cele care se ncadreaz n limita dat de nivelul ratei dob3nzii de referin stabilitede 89 ar fi posbil deductibile. estul de 1(.((( sunt integral nedeductibile).

  //. @eterminarea celtuielilor cu dob3nzile deductibile n trim / n funcie de gradul dendatorare a capitalului!az /. Grad de ndatorare P $!eltuieli cu dob3nzile deductibile n trim /. ....................................................7(.((( lei"!eltuielile cu dob3nzile posibil de dedus vor fi integral deductibile n trim /)

  !az //. Grad de ndatorare O $!eltuieli cu dob3nzile deductibile n trim /. ....................................................( lei"!eltuielile cu dob3nzile posibil de dedus vor fi integral nedeductibile n trim / si se vorreporta p3n c3nd gradulde ndatorare va fi mai mic dec3t $).#egislaie: #egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. '$"1) "') 5i "7)

  $-. + societate aciziioneaz pe data de 17 decembrie '(( un utilaj. 0aloarea contabilde intrare este de 74.((( lei durata normal de utilizare 7 ani.An condiiile aplicrii pentru calculul amortizrii fiscale a metodei de amortizare

  accelerat care este mrimea amortizrii fiscale n anul '((-C #a calculul amortizriiaccelerate se va utiliza cota maxim de amortizare admis..Lspuns: ((( lei*etodologia de calcul:Emortizarea accelerat n primul an de funcionare "'((%)...............................'%.((( lei"74.((( lei x 7(=)Emortizarea n al doilea an de funcionare "'((-)................................................((( lei"'%.((( lei : 6 ani .((( lei&an)#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. '6 .

  6(. #a data de (1 martie '(( o societate aciziioneaz o cldire pentru extindereaactivitii. 0aloarea contabilde intrare este de '.(((.((( lei durata normal de utilizare 6( ani.2 se calculeze amortizarea fiscal pentru anul '((.Lspuns: $.7(( lei*etodologia de calcul:

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  21/107

  Emortizarea fiscal anual pe baza metodei liniare............................................7(.((( lei"'.(((.((( lei : 6( ani)Emortizarea fiscal n anul '((..........................................................................$.7(( lei"7(.((( lei x -&1' $.7(( lei)#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. '6 "4) ")

  "11).'. 61. Mn contribuabil aciziioneaz n data de ($ +ctombrie '(( un brevet de invenie

  pe care l utilizeaza ncep3nd cu data de 1( +ctombrie '((. 0aloarea de facturare abrevetului de invenie este de 167.7 lei din care H0E '$.'7 lei. @urata normal deutilizare este de $ ani iar contribuabilul aplic regimul de amortizare liniar.2 se determine amortizarea fiscal aferent lunii noiembrie '((.

  Lspuns: $.6(' lei*etodologia de calcul:0aloarea contabil de intrare "167.7 lei B '$.'7 lei) ...............................1''.7(( leiEmrtizarea fiscal lunar ..................................................................................$.6(' lei"1''.7(( lei : $4 luni $6(' lei)#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. '6 "4) ")"11).

  6'. 2e nregistreaz o lips de materiale auxiliare din gestiune n valoare de 1.((( lei.EGE otr5te descrcarea gestiunii fr a emite decizie de imputare. *aterialele nu aufost asigurate.!are este tratatmentul fiscal din punct de vedere al H0E 5i al impozitului pe profit pentruaceast situaieC

  Lspuns:

  Hratatment din punct de vedere al H0E!onstatarea existenei de bunuri lips n gestiune se consider livrare ctre sine pentrucare societatea trebuie s colecteze H0E se va colecta H0E n sum de 1((.((( x 1-= 1-.((( lei. Ecest H0E colectat este celtuial a societii.Hratatment din punct de vedere al impozitului pe profit!eltuiala cu stocul constatat lips n gestiune precum 5i cu H0E aferent este deductibilfiscal numai dac stocul a fost asigurat n limita asigurrii. !um stocul nu a fost asiguratat3t celtuiala cu stocul c3t 5i H0E colectat aferent stocului vor fi celtuielinedeductibile la calculul impozitului pe profit.#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. '1 "6) lit. cart. 1'% "6) art. 177 "') 5i QG 66&'((6 privind 9ormele de Eplicare a !odului ,iscal cu

  modificrile 5i completrile ulterioareHitlul 0/ H0E pct. ( "1) 5i "').

  6$. + societate comercial pltitoare de impozit pe profit a nceiat in cursul trim.1uncontract de leasing operaional n calitate de utilizator de leasing pentru un utilaj 5i anregistrat urmtoarele celtuieli pe cumulat:!eltuieli privind mrfurile JJJJJJJJJJJJJJJJ.. 1((.((( lei!eltuieli cu salariile JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ...'(.((( lei

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  22/107

  !eltuieli cu amortizarea bunului luat n leasing JJJJJJJJJ..1.((( lei!eltuieli cu serviciile bancare JJJJJJJJJJJJJJJJJ7(( leiMna din aceste celtuieli nu a fost nregistrat corespunztor operaiunii economicerealizate de societate.2 se indice grupa de celtuieli incorect nregistrat 5i cine trebuia s le nregistreze

  precum 5i regimul fiscal al acesteia la calculul profitului impozabil.Lspuns:!eltuielile cu amortizarea obiectului de leasing sunt incorrect nregistrate la utilizatordeoarece societatea a nceiat un contract de leasing operaional. Eceste celtuieli cuamortizarea obiectului de leasing se nregistreaz de ctre locator 5i sunt celtuielideductibile fiscal la calculul profitului impozabil.#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. '7

  66. An cursul anului '((% dup aprobarea bilanului contabil aferent anului '(( la osocietate comercial avem urmtoarea situaie:

  rofit net de repartizat sub form de dividende ............................................ $((.((( lei!apital social subscris 5i vrsat .......................................................................$(.((( [email protected] care: Esociat RES&ersoan juridic rom3n ............................................'7.((( leiEsociat R8S&ersoan fizic rom3n .............................................. ...7.((( leiEsociatul RES deine prile sociale ncep3nd cu anul '(((.2 se determine suma dividendelor ce trebuie ncasate de ctre fiecare asociat 5i aimpozitului pe dividende reinut de societatea comercial.

  Lspuns: @ividende de ncasat /mpozit pe dividendeEsociat RES '6-.--( lei ( leiEsociat R8S 6'.((% lei %.((' lei

  H+HE# '-1.--% lei %.((' lei*etodologia de calcul:/. @eterminarea ponderii prilor sociale n total capitalEsociat RES '7.((( lei : $(.((( lei %$$$=Esociat R8S 7.((( lei : $(.((( lei 144=$(.((( lei 1((=//. epartizarea profitului net sub form de dividendeEsociat RES $((.((( lei x %$$$= '6-.--( leiEsociat R8S $((.((( lei x 144= 7(.(1( lei$((.((( lei x 1((= $((.((( lei///. @eterminarea impozitului pe dividend datoratEsociat RES '6-.--( lei x (= ( leientru E nu se retine imp dividende pt ca detine mai mult de 17= pe o perioada mai marede doi ani.Esociat R8S 7(.(1( lei x 14= %.((14 lei %.((' lei%.((' lei/0. 2uma dividendelor de ncasat de ctre asociaiEsociat RES '6-.--( lei ?( '6-.--( leiEsociat R8S 7(.(1( lei B %((' 6'.((% lei

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  23/107

  '-1.--% lei#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. $4 "1) "') "6)5i art. 4 "1).

  67. An cursul anului '((% dup aprobarea bilanului contabil aferent anului '(( la o

  societate comercial avem urmtoarea situaie:rofit net de repartizat sub form de dividende ............................................ '((.((( lei!apital social subscris 5i vrsat .......................................................................6(.((( [email protected] care: Esociat RES&ersoan fizic rom3n ...............................................'7.((( leiEsociat R8S&ersoan fizic rom3n ............................................. 17.((( lei2 se determine suma dividendelor ce trebuie ncasate de ctre fiecare asociat 5i aimpozitului pe dividende reinut de societatea comercial.

  Lspuns: @ividende de ncasat /mpozit pe dividendeEsociat RES 1(7.((( lei '(.((( leiEsociat R8S 4$.((( lei 1'.((( lei

  H+HE#: 14%.((( lei $'.((( lei*etodologia de calcul:/. @eterminarea ponderii prilor sociale n total capitalEsociat RES '7.((( lei : 6(.((( lei 4'7(=Esociat R8S 17.((( lei : 6(.((( lei $7(=6(.((( lei 1((=//. epartizarea profitului net sub form de dividendeEsociat RES '((.((( lei x 4'7(= 1'7.((( leiEsociat R8S '((.((( lei x $7(= 7.((( lei'((.((( lei x 1((= '((.((( lei///. @eterminarea impozitului pe dividend datorat

  Esociat RES 1'7.((( lei x 14= '(.((( leiEsociat R8S 7.((( lei x 14= 1'.((( lei$'.((( lei/0. 2uma dividendelor de ncasat de ctre asociaiEsociat RES 1'7.((( lei ?'(.((( 1(7.((( leiEsociat R8S 7.((( lei B 1'.((( 4$.((( lei14-.((( lei#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. 4 "1).

  64. An categoria contribuabililor impozitului pe profit intr 5i persoanele juridice [email protected] categoriile de de persoane juridice rom3ne ce datoreaz impozit pe profitprecum 5i sfera de cuprindere a impozitului datorat deaceste persoane.

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  24/107

  aspunsAn categoria persoanelor juridice pltitoare de impozit pe profit se cuprind: companiilenaionale societile naionale regiile autonome indiferent de subordonare societilecomerciale indiferent de forma juridic de organizare 5i de forma de proprietate inclusivcele cu participare cu capital strin sau cu capital integral strin societile agricole 5i

  alte forme de asociere agricol cu personalitate juridic organizaiile cooperatisteinstituiile financiare 5i instituiile de credit fundaiile asociaiile organizaiile precum5i orice alt entitate care are statutul legal de persoan juridic constituit potrivitlegislaiei rom3ne.Eceste persoane datoreaz impozit asupra profitului impozabil obinut din orice sursat3t din om3nia c3t 5i din strintate.

  6. An categoria contribuabililor impozitului pe profit intr 5i persoanele juridice [email protected] activitile 5i profitul impozabil pentru care aceste societi datoreaz impozitulpe profit.aspuns

  ersoanele juridice strine intr sub incidena impozitului pe profit n urmtoarelesituaii:? persoanele juridice strine care desf5oar activitate prin intermediul unui sediupermanent n om3niapentru profitului impozabil atribuibil sediului permanent;? persoanele juridice strine 5i persoanele fizice nerezidente care desf5oar activitate nom3nia ntr?oasociere fr personalitate juridic asupra prii din profitul impozabil al asocieriiatribuibile fiecreipersonae;? persoanele juridice strine care realizeaz venituri din&sau n legtur cu proprieti

  imobiliare situate nom3nia sau din v3nzarea&cesionarea titlurilor de participare deinute la o persoanjuridic rom3n asupraprofitului impozabil aferent acestor venituri.

  6%. An ce condiii asociaiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentruveniturile realizateCaspunsEsociaiile de proprietari constituite ca persoane juridice 5i asociaiile de locatarirecunoscute ca asociaii de proprietari potrivit #egii locuinei nr. 116&1--4 republicatcu modificrile 5i completrile ulterioare sunt scutite de impozit pe profit pentruveniturile obinute din activiti economice care sunt sau urmeaz a fi utilizate pentrumbuntirea utilitilor 5i a eficienei cldirii pentru ntreinerea 5i repararea proprietiicomune.

  6-. +rganizaiile non?profit organizaiile sindicale 5i organizaiile patronale sunt scutitede la plata impozitului peprofit n anumite condiii pentru veniturile realizate dinactiviti economice. !are sunt aceste condiiiCaspuns

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  25/107

  +rganizaiile nonprofit organizaiile sindicale 5i organizaiile patronale sunt scutite de laplata impozitului pe profit pentru veniturile din activiti economice realizate p3n lanivelul ecivalentului n lei a 17.((( euro ntr?un an fiscal dar nu mai mult de 1(= dinveniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

  7(.2a se prezinte formula generala de calcul a impozitului pe profit/"0en.din orice sursa?!elt.aferente ven?0en. neimp.I!elt. neded.)xT=le se scad din impozitul pe profit datorat n limita minimului dintre urmtoarele1. $o&(( din cifra de afaceri;'. '(= din impozitul pe profit datorat.

  7-. !e regim fiscal au provizioanele pentru garanii de bun execuie acordate clienilorC2unt deductibile fiscal.

  4(. !e dob3nzi 5i diferene de curs valutar nu intr sub incidena gradulului de ndatoraren ceea ce prive5te deductibilitatea din punctul de vedere al impozitului pe [email protected] 5i pierderile din diferene de curs valutar n legtur cu mprumuturileobinute direct sau indirect de la bnci internaionale de dezvoltare 5i organizaii similare5i cele care sunt garantate de stat cele aferente mprumuturilor obinute de la instituiilede credit rom3ne sau strine instituiile financiare nebancare de la persoanele juridice

  care acord credite potrivit legii precum 5i cele obinute n baza obligaiunilor admise latranzacionare pe o pia reglementat nu intr sub incidena gradului de ndatorare.

  41. !um se determin gradul de ndatorare n vederea stabilirii dac celtuielile cudob3nzile sunt deductibile sau nuCGradul de ndatorare se calculeaz ca raport ntre media capitalului mprumutatcu termende rambursare mai mare de un an 5i media capitalului propriu. entru calculul acestormedii se folosesc valorile existente la nceputul anului 5i la sf3r5itul perioadei pentru carese determin impozitul pe profit.

  !apit.impr.(1 (1Icapit.impr.$1.1'

  Grad indatorare???????????????????????????????????????????????????!apit.propiu (1 (1I capit.propriu $1.1'

  4'. Mn agent economic obine n anul '((% un profit impozabil dintr?un bar de noapte nvaloare de 1.((( lei.0eniturile aferente barului de noapte sunt de -.((( lei. 2 se determine impozitul peprofit datorat.aspuns./mpozitul n cazul barurilor de noapte este 14= din profitul impozabil dar nu mai puinde 7= din veniturile din astfel de activitati.14= x 1((( 14( lei7= x -((( 67( leiAn acest caz impozitul este 67( lei.

  4$. 2 se calculeze amortizarea anual a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarearegimului de amortizare degresiv prevzut la art '6 alin % din !odul fiscal. 2e cunoscurmtoarele date:? valoarea de intrare $7.((( lei;? durata normal de funcionare conform catalogului 1( ani;

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  29/107

  ? cota anual de amortizare liniar 1((&1( 1(=;? cota anual de amortizare degresiv este 1(= x ' '( =.

  aspuns.

  Enul 0aloare la inceputul anului Emortizare 0aloare ramasa de amortizat 0alorea [email protected] ramasa1 $7((( $7((( x '(=((( '%((( $111' '%((( '%((( x '(=74(( ''6(( '%(($ ''6(( ''6(( x '(=66%( 1-'( '74(6 1-'( 1-'( x '(=$7%6 16$$4 '$%-7 16$$4 16$$4 x'(='%4.' 1164%.%( ''-$.44 1164%.%( 1164%.% &7 ''-$.4 -17.(6 ''-$.4 ''-$.4 ''-$.4% ''-$.4 ''-$.4- ''-$.4 ''-$.4

  1( ''-$.4 ''-$.446. !are este regimul fiscal al pierderilor n cazul impozitului pe profitC

  aspunsierderea anual stabilit prin declaraia de impozit pe profit se recupereaz dinprofiturile impozabile obinute n urmtorii 7 ani consecutivi " ani incepand cu (1 (1'((-). ecuperarea pierderilor se va efectua n ordinea nregistrrii acestora la fiecaretermen de plat a impozitului pe profit potrivit prevederilor legale n vigoare din anulnregistrrii acestora.ierderea fiscal nregistrat de contribuabilii care 5i nceteaz existena prin divizare

  sau fuziune nu se recupereaz de ctre contribuabilii nou?nfiinai sau de ctre cei carepreiau patrimoniul societii absorbite dup caz.An cazul persoanelor juridice strine pierderea se recuperaz lu3ndu?se n considerarenumai veniturile 5i celtuielile atribuibile sediului permanent n om3nia.!ontribuabilii care au fost pltitori de impozit pe venit 5i care anterior au realizat pierderefiscal intr sub incidena regulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenitla sistemul de impozitare a profitului.Eceast pierdere se recupereaz pe perioada cuprins ntre data nregistrrii pierderiifiscale 5i limita celor 7 ani.

  47. !ontrbuabilii au obligaia de a plti impozitul pe profit la anumite termene 5i adepune declaraii de impozit pe profit. 2e cere s se menioneze pentru anul '((termenele la care se face plata ca regul 5i pe categorii de contribuabili precum 5i ce felde declaraii de impozit pe profit se depun 5i la ce dateCaspuns!ontribuabilii societi comerciale bancare persoane juridice rom3ne 5i sucursalele dinom3nia ale bncilor persoane juridice strine au obligaia de a plti impozit pe profitanual cu pli anticipate efectuate trimestrial "scadena este data de '7 inclusiv a primeiluni a trimestrului urmtor). Hermenul p3n la care se efectueaz plata

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  30/107

  impozitului anual "impozitul anual B plile anticipate) este termenul de depunere adeclaraiei privind impozitul pe profit "17 aprilie).!elelalte societi comerciale au obligaia de a declara "declaraia 1(() 5i plti impozitulpe profit trimestrial p3n la data de '7 inclusiv a primei luni urmtoare trimestruluipentru care se calculeaz impozitul. !ontribuabilii au obligaia s depun o declaraie

  anual de impozit pe profit p3n la data de 17 aprilie inclusiv a anului urmtor.+rganizaiile nonprofit au obligaia de a declara 5i plti impozitul pe profit anual p3n ladata de 17 februarie inclusiv a anului urmtor celui pentru care se calculeaz impozitul.

  !ontribuabilii care obin venituri majoritare din cultura cerealelor 5i plantelor tenicepomicultur 5i viticultur au obligaia de a declara 5i plti impozitul pe profit anual p3nla data de 17 februarie inclusiv a anului urmtor celui pentru care se calculeaz impozitul.

  44.!ine sunt considerati contribuabili in cazul impozitului. pe profitC

  aspuns?art.1$ #71?privind !odul fiscal.

  2unt contribuabili n cazul impozitului pe profit:a) persoanele juridice rom3ne;b) persoanele juridice strine care desf5oar activitate prin intermediul unui sediupermanent n om3nia;c) persoanele juridice strine 5i persoanele fizice nerezidente care desf5oar activitate nom3nia ntr?oasociere fr personalitate juridic;d) persoanele juridice strine care realizeaz venituri din&sau n legtur cu proprietiimobiliare situate nom3nia sau din v3nzarea&cesionarea titlurilor de participare deinute la o persoanjuridic rom3n;

  e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice rom3ne pentru veniturilerealizate at3t nom3nia c3t 5i n strintate din asocieri fr personalitate juridic; n acest cazimpozitul datorat de persoanafizic se calculeaz se reine 5i se vars de ctre persoana juridic rom3n.

  4.!are este cota de impunere a profitului in '((%Caspuns?14= cu exceptia preved. Ert.$%?#71&'(($!od fiscal

  4%.!are este regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit in cazul rezerveilegaleC

  aspuns? ?art.''"1) lit a)?#71&'(($ezerva legal este deductibil n limita unei cote de 7= aplicat asupra profituluicontabil nainte de determinarea impozitului pe profit din care se scad veniturileneimpozabile 5i se adaug celtuielile aferente acestor venituri neimpozabile p3n ceaceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris 5i vrsat sau dinpatrimoniu dup caz potrivit legilor de organizare 5i funcionare. An cazul n care aceastaeste utilizat pentru acoperirea pierderilor sau este distribuit sub orice form

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  31/107

  reconstituirea ulterioar a rezervei nu mai este deductibil la calculul profituluiimpozabil. rin excepie rezerva constituit de persoanele juridice care furnizeazutiliti societilor comerciale care se restructureaz se reorganizeaz sau se privatizeazpoate fi folosit pentru acoperirea pierderilor de valoare a pacetului de aciuni obinut nurma procedurii de conversie a creanelor iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a

  acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil.4-.!um se determina impozitul pe dividende datorat de un actionar persoana juridica daca plata dividendelor se face in anul fiscal '((%C/mpozitul pe dividende se stabile5te prin aplicarea unei cote de impozit de 1(= asupradividendului brut pltit ctre o persoan juridic rom3n.9u se datoreaz impozit n cazul dividendelor pltite de o persoan juridic rom3n uneialte persoane juridice rom3ne dac beneficiarul dividendelor deine minimum 17=respectiv 1(= ncep3nd cu anul '((- din titlurile de participare ale acesteia la data pliidividendelor pe o perioad de ' ani mplinii p3n la data plii acestora.

  ( .2ocietatea Elfa 2# societate de expertiza contabila platitoare de impozit peprofitacita in anul '((% o cotizatie obligatorie catre !>!!E in valoare de 14.((( [email protected] suma deductibila la calculul impozitului pe profit ;?1 euro$.4 lei.

  aspuns:@eductibila neplafonat conform art.'1"') lit.g )!od fiscal si pct.$( 9. *etod. Eprob. rinQG.66&'((6Ert.'1"') lit.g) : sunt celtuieli deductibile Vtaxele de inscriere cotizatiile si contributiileobligatorii reglementate de actele normative in vigoare precum si contributiile pentrufondul destinat negocierii contractului colectiv de muncaS

  1. 2ocietatea E#,E 2#societate de expertiza contabilaplatitoare de impozit peprofitacita in anul '((% o cotizatie obligatorie catre !>!!E in valoare de 14.((([email protected] asemeneaea se inscrie in Esociatia /nternationala de ,iscalitateo organizatie non?profit avand ca scop cercetarea in domeniul fiscalpentru care acita o cotizatie in anul'((% de 1%.((( lei.

  @eterminati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestorceltuielistiind ca pentru cursul de scimb se foloseste valoarea 1 euro$.4lei.

  aspuns?suma de 14.((( lei Beste deductibila integral?a se vedea raspunsul la problema ( cf.revederilor art.'1"') lit.g) !, si pct. $(9 *et.?contributia la Esociatia /nternationla de fiscalitate este deductibila in limitaecivalentului in lei a 6.((( euro anual cf. Ert.'1"6) lit. s) din #71&'(($ !od fiscalrespectiv: 6(((x$.4 lei&euro16.6(( lei;?diferenta de $.4(( lei"1%.(((?16.6(() fiindnedeductibila.Hotal cotizatii deductibile 14.((( lei I16.6(( lei$(.6(( lei.

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  32/107

  Ert '1"6( lit s)? sunt celtuieli nedeductibile ?Vceltuielile cu taxele si cotizatiile catreorganizatiile neguvernamentale sau asociatii profesionale care au legatura cu activitateadesfasurata de contribuabili si care depasesc ecivalentul in lei a 6((( euro annual alteledecat cele prevazute la alin.' lit g )si m)S

  % .2.! E#,E 2# platitoare de impozit pe profit a efectuat in '((% urmatoarele platide impozit pe profit:?tr.1 '((( lei?tr.' '7(( lei?tr.$ -(( [email protected] suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent tr.6 stiind ca E#,E2# nu finalizeaza pana la data de 17 (' '((% inciderea exercitiuilui financiar&'((.aspuns-(( lei

  -.!are este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit"1(1)C

  aspuns?17 aprilie a anului urmator?art.$7 #71&'(($.

  %(. + societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor realizeazurmtoarea situaie a veniturilor desprins din balana lunii martie '((%:Hip venit 0aloare cumulatL de lanceputul anului "lei)0enituri din v3nzarea mrfurilor 1(.(((0enituri din producia de imobilizri corporale '.(((0enituri din cedarea activelor fixe .(((

  0enituri din provizioane 7((0enituri din dob3nzi 7(0enituri din diferene de curs valutar (0enituri din despgubiri acordate de societ.de asig.pentru pagubele la activele corporale proprii '((

  An luna februarie societatea comercial aciziioneaz 5i pune n funciune o cas demarcat n valoare de 7(( [email protected] impozitul pe veniturile microntreprinderilor datorat pentru trim. / '((%.

  Lspuns:0eniturile supuse impozitului pe veniturile microntreprinderilor 0enituri din v3nzareamrfurilor I 0enituri din cedarea activelor fixe I 0enituri din dob3nzi I 0enituri dindiferene de curs valutar 1(.((( I .((( I 7( I ( 1.1'( [email protected] veniturile supuse impozitului pe venit putem scdea valoarea casei de marcat./mpozit pe venit '7=x "1.1'( B 7(() '7=x14.4'( 614 lei

  %1. Hrei societi comerciale prezint urmtoarea situaie la $1.1'.'((4:

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  33/107

  /ndicator 2ocietatea E 2ocietatea 8 2ocietatea !+biectulde activitate !omer cu articole de Wocuri de noroc rest. 2erv. coafurimbracaminteHip capital soc. /ntegral rivat /ntegral privat /ntegral privat

  0enituri "lei) '7(.((( $((.((( 6%(.(((9umr salariai 1( 6 7

  Xtiind c la $1 decembrie '((4 cursul leu&euro a fost de $$%1 lei&euro care dinsocietile de mai sus se pot ncadra pentru anul '(( la categoria pltitor de impozit peveniturile microntreprinderilor av3nd n vedere c nici una dintre ele nu a mai fostncadrat n aceast categorie

  Lspuns:9ici una dintre societile de mai sus nu se poate ncadra n categoriamicrontreprinderilor n '((deoarece:

  ? societatea E are 1( salariai condiia impus de lege limit3nd numrul de salariai la -"!od ,iscal art. 1($ lit. b);? societatea 8 activeaz n domeniul jocurilor de noroc domeniu n care nu se pot nfiinamicrontreprinderi"!od ,iscal art. 1(6 alin 7 lit. c);? societatea ! a realizat venituri peste 1((.((( euro&an condiia impus de lege limit3ndvaloarea veniturilor la 1((.((( euor pe an "!od ,iscal art. 1($ lit. c).

  %'. + societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a nregistrat n

  trim / '((% venituri impozabile n valoare de '((.((( lei 5i celtuieli totale de 17(.(((lei.2 se calculeze impozitul pe venit.

  Lspuns: 7.((( lei*etodologia de calcul:@eterminarea impozitului pe venit ............................................................. 6.((( lei"'((.((( lei x '7= 7.((( lei)#egislaie: #egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. 1(5i 1(%.

  %$. + societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a nregistrat ntrim / '((% venituri totale impozabile n valoare de 1%.((( An cursul lunii februarieaciziioneaz 5i pune n funciune o cas de marcat fiscal n valoare de 1.7(( lei.2 se calculeze impozitul pe venit aferent trim / '((%.

  Lspuns:61$ lei*etodologia de calcul:@eterminarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. 14.7(( lei

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  34/107

  "1%.((( lei B 1.7(( lei 14.7(( lei)@eterminarea impozitului pe venit .................................................................. $$( lei"14.7(( lei x '.7= 61$ lei)#egislaie: #egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. 1(5i 1(%.

  %6. + societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a nregistrat ntrim / '((% urmtoarele venituri:0enituri din v3nzarea produselor finite ................................................... 1'.((( lei0enituri din dob3nzi ..................................................................................... '(( lei0enituri din variaia stocurilor ....................................................................1.((( lei0enituri din producia de impobilizricorporale 5i necorporale ................................................................................ (( lei2 se determine impozitul pe venit.

  Lspuns: $(7 lei

  *etodologia de calcul:@eterminarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. 1'.'(( lei"1'.((( lei I '.((( lei 1'.'(( lei)@eterminarea impozitului pe venit .................................................................. '66 lei"1'.'(( lei x '.7= $(7 lei)#egislaie: #egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. 1(5i 1(%.

  %7. + societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor aciziioneaz 5ipune n funciune n cursul lunii februarie '((% o cas de marcat fiscal n valoare de1.6(( lei. 8alana la $1 martie '((% nregistreaz urmtoarele venituri:

  0enituri din comercializarea mrfurilor ................................................... 1(.((( lei0enituri din dob3nzi ..................................................................................... 1(( lei0enituri din provizioane................................................................................ '(( lei2 se determine impozitul pe venit.

  Lspuns: '1% lei*etodologia de calcul:@eterminarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. %.(( lei"1(.((( lei I 1(( lei B 1.6(( lei %.(( lei)@eterminarea impozitului pe venit .................................................................. 16 lei"%.(( lei x '7= '1% lei)#egislaie: #egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. 1(5i 1(%.

  %4. /n cazul caror persoane juridice legiuitorul permite optarea pentru plata impozituluipe venitul microintreprinderilorC

  aspuns:?art.1($ si 1(6 din #71&'(($ privind !odul fiscal

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  35/107

  ot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile microntreprinderilor persoanelejuridice rom3ne care ndeplinesc cumulative urmtoarele condiii: a) realizeaz veniturialtele dec3t cele din consultan 5i management n proporie de peste 7(= din venituriletotale;b) are de la 1 p3n la - salariai inclusiv;

  c) a realizat venituri care nu au dep5it ecivalentul n lei a 1((.((( euro;d) capitalul social al persoanei juridice este deinut de persoane altele dec3t statulautoritile locale 5i instituiile publice.9u pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanelejuridice rom3ne care:a) desf5oar activiti n domeniul bancar;b) desf5oar activiti n domeniile asigurrilor 5i reasigurrilor al pieei de capital cuexcepia persoanelorjuridice care desf5oar activiti de intermediere n aceste domenii;c) desf5oar activiti n domeniile jocurilor de noroc pariurilor sportive cazinourilor;d) au capitalul social deinut de un acionar sau asociat persoan juridic cu peste '7( de

  angajai%. !are este cota de impunere pentru anul fiscal '((% in cazul platitorilor de impozit peveniturile microintreprinderilorCaspuns: '.7= ?cf. Ert.1( din #71&'(($ !od fiscal

  %%. !um se determina baza impozabila aferenta impozitului pe venitulmicrointreprinderilorCaspuns: ?cf.art.1(% #71&'(($ !od fiscal8aza impozabil a impozitului pe veniturile microntreprinderilor o constituie venituriledin orice surs din care se

  scad:a) veniturile din variaia stocurilor;b) veniturile din producia de imobilizri corporale 5i necorporale;c) veniturile din exploatare reprezent3nd cota?parte a subveniilor guvernamentale 5i aaltor resurse pentrufinanarea investiiilor;d) veniturile din provizioane;e) veniturile rezultate din anularea datoriilor 5i a majorrilor datorate bugetului statuluicare nu au fost celtuielideductibile la calculul profitului impozabil conform reglementrilor legale;f) veniturile realizate din despgubiri de la societile de asigurare pentru pagubeleproduse la activele corporaleproprii.An cazul n care o microntreprindere aciziioneaz case de marcat valoarea de aciziiea acestora se deduce din baza impozabil n conformitate cu documentul justificativ ntrimestrul n care au fost puse n funciune potrivit legii

  $. 2tiri contabile la zi legislatie modele acte ? ttp:&&YYY.cabinetexpert.ro&

  ttp:&&YYY.contabilgorj.ro& ? ttp:&&YYY.creditegorj.ro&

  http://www.cabinetexpert.ro/http://www.contabilgorj.ro/http://www.contabilgorj.ro/http://www.creditegorj.ro/http://www.contabilgorj.ro/http://www.creditegorj.ro/http://www.cabinetexpert.ro/
 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  36/107

  ttp:&&YYY.contabilii.ro&ttp:&&YYY.bagatare.ro&

  --. @in veniturile enumerate mai jos selectai?le pe cele impozabile n anul '((% n sensulimpozitului pe venit:a) venituri din dividende;b) veniturile din pensii pentru invalizi de rzboi;c) indemnizaia pentru incapacitatea temporar de munc;d) sumele primite sub form de sponsorizare;e) indemnizaia pentru cre5terea copilului;f) indemnizaia lunar a asociatului unic;g) indemnizaiile din activiti desf5urate ca urmare a unei funcii de demnitate public;

  ) venituri din cedarea folosinei bunurilor;i) venituri din drepturi de proprietate intelectual;j) venituri din jocuri de noroc.

  Lspuns:!onform prevederilor Hitlului /// din !odul ,iscal sunt venituri impozabile n sensul impozituluipe veniturmtoarele:a) venituri din dividende;c) indemnizaia pentru incapacitatea temporar de munc;

  f) indemnizaia lunar a asociatului unic;g) indemnizaiile din activiti desf5urate ca urmare a unei funcii de demnitate public;) venituri din cedarea folosinei bunurilor;i) venituri din drepturi de proprietate intelectual;j) venituri din jocuri de noroc.

  1((. + salariat a unei societi comerciale obine la locul de munc de baz pe baza unuicontract de munca cu timp normalurmtoarele venituri n luna martie '((%:

  ? salariu de baz 1.((( lei;? spor de vecime 17=; "neinclus n salariul de baz)? '( ticete de mas n valoare de .%% lei&ticet.? un cadou cu ocazia zilei de % martie n valoare de '7( lei.2alariata are n ntreinere un copil minor 5i pe mama sa care nu obine venituri 5i este

  http://www.contabilii.ro/http://www.bagatare.ro/http://www.contabilii.ro/http://www.bagatare.ro/
 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  37/107

  proprietara unui teren agricol n suprafa de 7.((( [email protected] venitul net din salarii impozitul pe salarii aferent lunii martie 5i drepturile salarialeincasate de angajata cunoscandu?se ca procentele de contributii sociale suportate de salariatisunt: !E2?-.7= !E22?4.7=somaj (.7= iar luna martie '((% a avut '1 zile lucratoare pe caresalariata le?a lucrat integral"deducerea se rotunjeste in sus la 1( lei..C)

  Lspuns:as 1. @eterminarea venitului brut din salarii2alariul de baz face parte integral din venitul brut1((( lei2porul de vecime 17= x 1.((( 17( lei face parte integral din venitul brut0aloarea ticetelor de mas este neimpozabil n limita a unui ticet pe zi lucrtoare. !um lunamartie '((% a avut '$ zile lucrtoare valoare ticetelor de mas nu se include n venitul brut.!adoul primit cu ocazia zilei de % martie este neimpozabil n limita a 17( lei. @eci se va includen venitul brut suma de 1(( lei

  0enitul brut din salarii 1((( I 17( I 1(( 1'7( leias '. @eterminarea contribuiilor obligatorii!ontribuia de asigurri sociale 1'7(x -7= 11- lei!ontribuia de asigurri sociale de sntate 1'7(x 47= %1!ontribuia de asigurri pentru 5omaj 1'7( x(.7= 4 leias $. @eterminarea venitului net din salarii0enit net 0enit brut B !ontribuii obligatorii 1'7(?11-?%1?41(66leias 6. @eterminarea deducerii [email protected] personal se stabile5te n funcie de numrul de persoane considerate n ntreinere:? copilul minor este ntotdeauna considerat n ntreinere;

  ? mama contribuabilei este 5i ea considerat n ntreinere 5i nu obine venituri iar suprafaa deteren deinut este de doar 7.((( mp. >a n?ar fi fost considerat persoan n ntreinere dacsuprafaa de teren deinut dep5ea 1(.((( mp n zonele colinare 5i de 5es sau '(.((( mp nzonele [email protected] personala 6((lei"0ezi +*, 1(14&1% ( '((7venit brut intre 1''$ B1'44 lei si cu' pers. in intretinere)as 7. @eterminarea venitului impozabil0enitul impozabil 0enit net B @educere personala 1(66?6(( 466 leias 4. @eterminarea impozitului pe venitul din salarii/mpozit 14= x466 1($ leias . @eterminarea drepturilor salariale primite de angajat n luna martie '((%An luna martie salariata prime5te:? un salariu net n numerar n valoare de 1((( I 17(I1((B 11-?%1?4 ?1($ -61 lei;? '( de ticete de mas n valoare total de:'(x.%% 17.4( lei? un cadou neimpozabil cu ocazia zilei de % martie n valoare de 17( lei"'7(?1(( cuprins invenitul brut)

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  38/107

  ?1(1. + persoan fizic obine la locul de munc de baz un venit net lunar de 1.7(( lei 5i la unloc de munc unde are un contract individual de munc cu timp parial un venit net lunar de -7(lei. ersoana fizic lucreaz la locul de munc de baz n perioada ianuarie B septembrie '((%iar la cellalt loc de munc n perioada februarie B iunie '((%. Xtiind c persoana fizic are n

  ntreinere o persoan 5i deducerea personallunar aferent este de '1( determinai:

  a) impozitul lunar pe veniturile din salarii pltit de persoana fizic;b) impozitul total pltit n cursul anului '((% pentru veniturile din salarii;c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii

  Lspuns:a) @eterminarea venitului lunar pe veniturile din salarii

  entru locul de munc de baz:0enit impozabil 0enit net B @educerea personala 17(( B 17( 1$7( lei/mpozitul lunar 14= x 0enit /mpozabil 14= x1$7( '14 leientru cellalt loc de munc:0enit impozabil 0enit net -7( lei/mpozitul lunar 14= < 0enit /mpozabil 14= x -7( 17' leib) @eterminarea impozitului total pltit n cursul anului '((% pentru veniturile din salarii:/mpozit total pltit n cursul anului '((%: '14x - I 17'x7 1-66I4('(6 leic) !onform !odului ,iscal art. 7 beneficiarii de venituri din salarii datoreaz un impozit lunarfinal. @eci venitul din salarii nu se ia in calcul la determinarea venitului net anual impozabil.

  1('. entru care dintre vaniturile de mai josobtinute in anul '((% de o persoana fizica rom3n cudomiciliul n om3nia este aceasta obligat s depun declaraie privind venitul realizatCa) venituri din drepturi de proprietate intelectual;c) venituri din cedarea folosinei bunurilor;d) venituri din salarii;d) venituri nete determinate pe baz de norme de venit.

  Lspuns:entru veniturile obtinute in anul '((% nu s?a aprobat inca formularistica specifica impozituluipe venit.CC)entru anul '(( dintre veniturile enumerate trebuie depus declaraie special privindveniturile realizate pentru:b) venituri din drepturi de proprietate intelectual;c) venituri din cedarea folosinei bunurilor;

  1($. + persoan fizic desf5oar activiti de servicii de sonorizare muzical 5i opteaz pentru

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  39/107

  impunerea n sistem real. >a estimeaz c n anul '((% va realiza urmtoarele venituri:? venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: (.((( lei? venituri din dob3nzi aferente disponibilitilor din conturile la vedere prin care se deruleazaincasarile si platile aferente activitatii economice desfasurate: 7(( lei? venituri din sponsorizri: $((( lei

  An aceea5i perioad ea estimeaz c va realiza urmtoarele celtuieli:? celtuieli cu aciziionarea de materiale consumabile 5i obiecte de inventar: '(((( lei? celtuieli cu ciria spaiului unde 5i are sediul: 1'((( lei? celtuieli cu salariile: 1%((( lei? celtuieli privind amenzile datorate autoritilor rom3ne: 17(( lei? celtuieli de protocol: 1((( leiepersoana fizica estimeaza ca la 1 iunie '((% va contracta un mprumut n sum de $((((. leirambursabil integral peste 1' luni de la o alt persoan fizic la o rat a dob3nzii de '(= pe an.ata dob3nzii de referin stabilit de 89 este de 17= pe an

  @eterminai impozitul pltit sub form de pli anticipate n contul impozitului pe venit n cursulanului la scadenele legale.

  Lspuns:as 1. @eterminarea venitului brut0enitul brut venituri din prestarea serviciilor I venituri din dob3nzi (((( I 7(( (7(( leias '. @eterminarea celtuielilor deductibile0om determina deductibilitatea fiecrui tip de celtuial astfel:? celtuielile cu aciziionarea de materiale consumabile 5i obiecte de inventar sunt integraldeductibile

  !. @ed. '(((( lei? celtuielile cu ciria spaiului sunt integral deductibile !. @ed. 1'((( lei? celtuielile cu salariile sunt integral deductibile !. @ed. 1%((( lei? celtuielile privind amenzile datorate autoritilor rom3ne sunt integral nedeductibile !.9eded. 17(( lei? celtuielile cu dob3nzile la mprumuturile contractate de la alte persoane fizice sunt deductibilen limita ratei dob3nzii de referin a 89.0aloarea dob3nzii lunare $(.(((x '(= x "1&1') 7(( lei0aloarea dob3nzii conform ratei de referin a 89: $(.(((x 17= x "1&1') $7 leipersoana fizic 5i va putea deduce o celtuial cu dob3nda lunar de $7 lei.9umrul de luni de plat a dob3nzii !. @ed. x$7 '4'7 lei! 9eded x "7(( B $7) %7 lei? celtuielile de protocol sunt deductibile n limita unei cote de '= aplicat diferenei dintrevenitul brut 5i celtuielile deductibile altele dec3t celtuielile de sponsorizare mecenat protocol5i cotizaiile pltite la asociaiile profesionale#imita deduct '= x "(7(( B '(.(((B 1'.((( B 1%.((( B '4'7 ) '=x1.%7 $7% lei!. 9eded. 1((( B $7% 46' lei

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  40/107

  Hotal celtuieli deductibile '(.((( I 1'.((( I 1%.((( I '4'7I $7% 7'-%$ leias $. @eterminarea venitului net0enit net 0enit brut B !eltuieli deductibile (7(( B 7'-%$ 171 leias 6. @eterminarea plilor anticipate n contul impozitului pe venit

  /mpozit pe venit estimat 171x 14= '%($ lei#a 17 martie '((%: plile anticipate n contul impozitului pe venit '%($ & 6 ((7 lei#a 17 iunie '((4: plile anticipate n contul impozitului pe venit '%($ & 6 ((7 lei#a 17 septembrie '((4: plile anticipate n contul impozitului pe venit '%($ & 6 ((7 lei.#a 17 decembrie '((4: plile anticipate n contul impozitului pe venit '%($ & 6 ((7 lei.

  1(6. + persoan fizic realizeaz n cursul anului '((% urmtoarele venituri din drepturi deautor:#una Hipul de venit 2uma "lei)

  /unie '((% +pere literare '(((2eptembrie '((% +pere monumentale 7(((+ctombrie '((% +pere literare 1(((@eterminai venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectual aferenteanului '((% 5i impozitul sub form de pli anticipate n contul impozitului pe venit pltit ncursul anului 5tiind c contribuabilul a fost pe parcursul ntregului an angajat la o societatecomercial cu contract individual de munc cutimp ntreg.

  Lspuns:as 1. @eterminarea venitului brut anual pe tipuri de venituri

  0enit brut din opere literare '((( I 1((( $((( lei0enit brut din opere monumentale 7((( leias '. @eterminarea celtuielilor forfetare pe tipuri de veniturientru veniturile din opere literare cota de celtuieli forfetare este de 6(= !eltuielile forfetarepentru operele literare sunt egale cu $((( x 6(= 1'(( leientru veniturile din opere monumentale cota de celtuieli forfetare este de 7(= !eltuielileforfetare pentru operele monumentale sunt egale cu 7((( x 7(= '7(( leias $. @eterminarea venitului net pe tipuri de venituri0enitul net 0enit brut B !eltuieli forfetare B !ontribuii sociale obligatorii!um persoana fizic a realizat pe tot parcursul anului 5i venituri din salarii ea nu mai plte5tenici un fel de contribuii sociale pentru venitul obinut din drepturi de proprietate intelectual0enit net 0enit brut B !eltuieli forfetare0enit net pentru operele literare $(((B 1'(( 1%(( lei0enit net pentru operele monumentale 7((( B '7(( '7(( leias 6. @eterminarea venitului net anual impozabil0enitul net anual impozabil 1%(( I '7(( 6$(( leias 7. @eterminarea impozitului sub form de pli anticipate

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  41/107

  An luna iunie '((%: /mpozit '((( x 1(= '(( lei

  An luna septembrie '((%: /mpozit 7(((x 1(= 7(( leiAn luna octombrie '((%: /mpozit 1(((x 1(= 1(( lei#egislaie aplicabil: #egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art.

  7(;7'

  1(7. 2tudiul de caz:ersoan angajat cu contract individual de munc cu timp normal;0enitu lunar brut din salarii la fct.de baz "de ncadrare)................1.((( lei;@educere personal "are o persoan n ntreinere) ....................... .....$7( lei;!ota de asigurri sociale indiv.pt.cond. norm.de munc .....................-.7=;!ota de asig. 2oc. de sanat. 2uport de angajatJJJJJJJJJJ4.7=!ota de contrib. salariati la fd. 2omajJJJJJJJJJJJJJ.(.7=

  2a se calculeze impozitul pe venitul din salarii

  Lspuns: %lei*etodologia de calcul:0enit lunar brut .....................................................................................1.((( lei!ontribuia la asigurri sociale "-7= x 1.((( lei).....................................-7 lei!ontribuia la fondul de 5omaj "(.7= x 1.((( lei).......................................7 lei!ontribuia la asigurri sociale de sntate "47= x 1.((( lei)...................47 leiHotal contribuii obligatorii ......................................................................147 lei"-7 lei I 7 lei I 47 lei)

  0enit net.....................................................................................................%$7lei"1.((( lei B 147lei)@educere personal ...................................................................................$7( lei0enit baz de calcul ................................................................................. 6%7 lei/mpozit pe venitul din salarii "14= x 6%( lei)..............................................% lei#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. 74 5i 7

  1(4.2tudiu de caz:ersoan angajat cu contract individual de munc;0enitu lunar brut din salarii la funcia de baz "de ncadrare)................1.((( lei;@educere personal "are o persoan n ntreinere) ............................. $7( lei;!ota de asigurri sociale indiv.pt.cond. norm.de munc .....................-.7=;!ota de asig. 2oc. de sanat. sport de angajatJJJJJJJJJJ4.7=ota de contrib. salariati la fd.somajJJJJJJJJJJJJJ (.7=!otizaia sindical ...................................................................................1( lei;!ontribuii la fondurile de pensii facultative ...........................................$( lei."contribuia la nivelul anului nu dep5e5te ecivalentul n lei a '(( euro)

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  42/107

  2 se calculeze impozitul pe venitul din salarii.

  Lspuns: 1 lei*etodologia de calcul:0enit lunar brut ....................................................................................1.((( lei

  !ontribuia la asigurri sociale "-7= x 1.((( lei)............................................-7 lei!ontribuia la fondul de 5omaj "(.7=x1.((( lei)................................................7 lei!ontribuia la asigurri sociale de sntate "47= x 1.((( lei).........................47 leiHotal contribuii obligatorii ..............................................................................147lei"-7 lei I 1( lei I 47 lei)0enit net.............................................................................................................%$7 lei"1.((( lei B 1( lei)@educere personal ...........................................................................................$7( lei!otizaia sindical ...............................................................................................1( lei

  !ontribuii la fondurile de pensii facultative ......................................................$( [email protected] personal 5i contribuii facultative B total .........................................$-( lei"$7( lei I 1( lei I $( lei)0enit baz de calcul ........................................................................................ .667lei"%$7lei B $-( lei)/mpozit pe venitul din salarii "14= x 667lei)..........................................................1 lei#egislaie: #egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. 74 5i 7

  1(.2tudiu de caz:ersoan ce desf5oar activiti n baza unui contract nceiat conform !odului !ivil

  0enitul brut obinut...................................................................................'.((( lei;#a ncierea contractului persoana nu 5i?a exercitat opiunea de impozitare a venitului brut .2 sedetermine impozitul pe venit reinut la surs de pltitorul de venit.

  aspuns; ?nu s?a retinut la sursa nici un impozit persoana neexercitandu?si optiunea pt.impozitarea prin retinere la sursa#egea 71&'(($ !od ,iscal cu modificrile 5i completrile ulterioare art. % 5i -

  1(%. + persoan fizic a obinut n luna martie '((% n baza unui contract privind cesiunea unordrepturi de proprietate intelectual venituri n valoare de '.((( lei. 2tabilii valoarea impozituluice trebuie virat statului de ctre pltitorul de venit n luna aprilie 5i suma net ncasat depersoana fizic.aspuns/mpozit 1(= x '.((( '(( lei.0enit net '.((( B '(( 1.%(( lei.

  1(-. !ine sunt considerai contribuabili n cazul impozitului pe venitC

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  43/107

  aspuns:!ontribuabili:a) persoanele fizice rezidente;b) persoanele fizice nerezidente care desf5oar o activitate independent prin intermediul unuisediu permanent n om3nia;

  c) persoanele fizice nerezidente care desf5oar activiti dependente n om3nia;

  11(. !are este sfera de cuprindere n cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate depersoanele fizice rezidente rom3ne cu domiciliul n om3niaC/mpozitul pe venit n cazul persoanelor fizice rezidente rom3ne cu domiciliul n om3nia seaplic asupra veniturilor obinute din orice surs at3t din om3nia c3t 5i din afara om3niei.

  111. !are sunt condiiile ce trebuie ndeplinite de o persoan pentru a fi considerat n ntreineredin punctul de vedere al deducerii personale ce se acord salariaiilorCaspuns:ersoana n ntreinere poate fi soia&soul copiii sau ali membri de familie rudelecontribuabilului sau ale soului&soiei acestuia p3n la gradul al doilea inclusiv ale crei venituriimpozabile 5i neimpozabile nu dep5esc '7( lei lunar.9u sunt considerate persoane aflate n ntreinere:a) persoanele fizice care dein terenuri agricole 5i silvice n suprafa de peste 1(.((( mp nzonele colinare 5i de 5es 5i de peste '(.((( m' n zonele montane;b) persoanele fizice care obin venituri din cultivarea 5i din valorificarea florilor legumelor 5i

  zarzavaturilor n sere n solarii special destinate acestor scopuri 5i&sau n sistem irigat dincultivarea 5i din valorificarea arbu5tilor plantelor decorative 5i ciupercilor precum 5i dinexploatarea pepinierelor viticole 5i pomicole indiferentde suprafa.Ert.74 alin 6)?) din #71&'(($ !od fisacal

  11'. otrivit legislaiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice care suntcategoriile de venituri pentru care se depune anual @eclaraia special privind veniturile realizate",ormularul '(()C

  aspuns:@eclaraia se completeaz de ctre contribuabilii persoane fizice care obin venituri din: activitiindependente "activiti comerciale profesiuni libere drepturi de proprietate intelectual) dincedarea folosinei bunurilor din activiti agricole 5i din transferul titlurilor de valoare.

  11$. + persoana fizica obtine venituri din taximetrie fiind impusa pe baza normelor de venit.entru anul '((% is?a stabilit o norma anuala de venit de 7.((( lei. 0eniturile efectiv obtinute de

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  44/107

  persoana fizica in anul '((% au fost de '((.((( lei iar celtuielile au fost de -(.((( [email protected] suma impozitului pe venit aferenta anului '((% datorata de persoana fizica.

  ezolvare:

  /mpozitul pe venit aferent an '((% datorata de persoana fizica 9orma anuala de venit stabilita< 14= 7.(((lei

 • 7/21/2019 Ceccar Prob Rez

  45/107

  persoana s?a imbolnavit pentru o perioada de trei luni avand in acest scop certificat medical. ebaza acestuia a solicitat reducerea normei de venit iar administratia financiara a acceptat [email protected] suma impozitului pe venit aferenta anului '((% datorata de persoan fizica.

  ezo