Download - Articol_analiza Empirică a Serviciilor Hoteliere Prestate de Hotelul Codru

Transcript
 • 8/12/2019 Articol_analiza Empiric a Serviciilor Hoteliere Prestate de Hotelul Codru

  1/12

  ANALIZA EMPIRIC A SERVICIILOR HOTELIERE PRESTATE DE HOTELUL

  CODRU, HOTELUL REGENCY I HOTELUL DACIA

  Lisa Galina, drd. ULIM

  ABSTRACT

  The increased competition in an increasingly transparent medium urges the necessity to differentiate the brand and highlightsthe opportunities and challenges of emerging market strategic considerations that meet companies in the hospitality sector. Strategicconsiderations of managers from industry relies heavily on competitive analysis, which gave forth in the below article.

  !" #$rds%customer loyalty strategy, hotel companies, hotel services, loyalty factors, hotel Regency!, hotel Codru!, hotel

  "acia!

  In&r$d'(!r!

  Sistemul na#ional de clasificare din $%%& '(), Biroul *a#ional de Statistic+ al Republicii

  oldova, varianta revi-uit+, sec#iunea permite activitatea /n 0 categorii de unit+#i de ca-are, iar

  conform 1ot+r2rii de 3uvern 405 din $6.%&.$%%5, art. 6, sunt ($ 7tipuri de structuri de primire

  turistic+ cu func#iuni de ca-are, care pot func#iona /n Republica oldova! repre-ent2nd pia#a

  hotelier+ a Republicii oldova. *um+rul structurilor de primire turistic+ colective cu func#iuni de

  ca-are, conform raportului Biroului *a#ional de Statistic+ la data de 5( decembrie $%(5 '$), este de

  $40 de unit+#i de ca-are cu un fond de ca-are de $8%48 locuri, dintre care 59& sunt structuri de

  odihn+.

  Ca)i&$l'l I. Pr$*l!+a&i(a s!(&$r'l'i $&!li!r.

  :roblemele acestui sector vin, /n general, de la incertitudinea restituirii investi#iilor din cau-a

  mai multor factori ca, de e;emplu, cotele reduse de finan#are a turismului, lipsa startegiilor bine

  determinate de promovare a turismului /n e;terior, c2t

 • 8/12/2019 Articol_analiza Empiric a Serviciilor Hoteliere Prestate de Hotelul Codru

  2/12

  restaurante

 • 8/12/2019 Articol_analiza Empiric a Serviciilor Hoteliere Prestate de Hotelul Codru

  3/12

  Ca)i&$l'l II. H$&!l'l -R!!n("/. C$+)l!0'l H$&!li!r -C$dr'/. H$&!l'l -Da(ia/.

  1otelurile selectate spre anali-+ a situa iei din acest sector /n Republica oldova sunt

  7Regency!, 7"acia!

 • 8/12/2019 Articol_analiza Empiric a Serviciilor Hoteliere Prestate de Hotelul Codru

  4/12

  H schimb valutarH oficiul rentHaHcar

  :rin datele pre-entate /n tabelul de mai Eos, autorul a men ionat c+ toate 5 hoteluri au

  categoria de 0 =patru? stele

 • 8/12/2019 Articol_analiza Empiric a Serviciilor Hoteliere Prestate de Hotelul Codru

  5/12

  Kactorii manageriali implic+ administrarea managerial+ a activit+#ii hotelului spre reali-area

  obiectivelor stabilite printrHun management performant.

  Kactorii tehnici

 • 8/12/2019 Articol_analiza Empiric a Serviciilor Hoteliere Prestate de Hotelul Codru

  6/12

  mediu de ocupare cu 55%& /nnopt+ri

 • 8/12/2019 Articol_analiza Empiric a Serviciilor Hoteliere Prestate de Hotelul Codru

  7/12

  Ba-a de clien#i a hotelurilor men#ionate nu difer+ mult una de alta din punct de vedere

  structural, ele afl2nduHse /ntrHo concuren#+ permanent+. Toate trei au at2t clien#i din Republica

  oldova, c2t

 • 8/12/2019 Articol_analiza Empiric a Serviciilor Hoteliere Prestate de Hotelul Codru

  8/12

  Kig. 0. Structura pe state a clien#ilor hotelului Regency 'elaborat+ de autor)

  :onderi mai /nsemnate /n num+rul total de turi

 • 8/12/2019 Articol_analiza Empiric a Serviciilor Hoteliere Prestate de Hotelul Codru

  9/12

  strategii bine definite, a;ate pe specificul culturii

 • 8/12/2019 Articol_analiza Empiric a Serviciilor Hoteliere Prestate de Hotelul Codru

  10/12

  Kig. 4. Structura clientelei dup+ codul de marketing a hotelurilor Regency

 • 8/12/2019 Articol_analiza Empiric a Serviciilor Hoteliere Prestate de Hotelul Codru

  11/12

  valoro

 • 8/12/2019 Articol_analiza Empiric a Serviciilor Hoteliere Prestate de Hotelul Codru

  12/12

  Kig. 6. Structura clientelei dup+ v2rst+ 'elaborat+ de autor)

  "in diagrama de mai sus se vede clar c+ maEoritatea oaspe#ilor /n toate trei hoteluri apar#in

  genera#iei M, respectiv, se vor anali-a minu#ios caracteristicile acestei genera#ii, c2t