?Y'L v oe-'enyprimariatecuci.ro/consiliullocal/wp-content/uploads/2019/... · 2019-09-05 · -...

of 14 /14
RO MANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL TECUCI - CONSILIUL LOCAL - HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL Nr. ?Y'L ~ v oe-'eny Privind: Acord de princzpiu pentru forma preliminará a documenta,tiei Planului Urbanistic General al municipiului Tecuci care se va transmite spre avizare institu,tiilor abilitate, conform Legii 35012001 actualizata Initiator : Cätälin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, judeul Galati; Numär de Inregistrare §i data depunerii proiectului: nr. Consiliul local a! municipiului Tecuci, judeul Galati Intrunit in sedinta ordinarã din data de ,9 (2f'. 2018; Având in vedere: - referat de aprobare a initiatorului Inregistratä sub nr. _ P20 - raportul de specialitate Intocmit de Directia Arhitect Sef si privat, Inregistrat sub nr. //2f. O 2 0 /J 0 - raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr.1,2,3,4,5; - prevederile art.46 aim. (1) ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificãrile §i completãrile ulterioare; - minuta dezbaterii publice a etapei "Implicarea publicului In elaborärii propunerilor" nr. 3838/21.01.2019; - raportul informärii si consultärii publicuiui nr. 4215/22.01.2019 In cadrul procesului de elaborarea a documentatiei de urbanism ,,Actuaiizare Plan Urbanistic General al municipiului Tecuci"; - prevederile Reglementarilor Tehnice privind Metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Genera, indicativ: GP038/99; - prevederile art. 129 alin.2 lit. c) §i alin. 6 lit. c) din OUG 57/20 19; In baza prevederilor art. 50 si art. 56 aIm (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenaj area teritoriu!ui §i urbanismul, cu modificärile §i completãrile ulterioare; In temeiul art. 139 alin. 3 lit. e) coroborat cu art.5 lit. cc ) si art. 196 alin. 1 lit, a) din OUG 57/20 19 - Pnä1 din 2

Transcript of ?Y'L v oe-'enyprimariatecuci.ro/consiliullocal/wp-content/uploads/2019/... · 2019-09-05 · -...

RO MANIA JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL TECUCI - CONSILIUL LOCAL -

HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL Nr. ?Y'L~v oe-'eny

Privind: Acord de princzpiu pentru forma preliminará a documenta,tiei Planului

Urbanistic General al municipiului Tecuci care se va transmite spre

avizare institu,tiilor abilitate, conform Legii 35012001 actualizata

Initiator : Cätälin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, judeul Galati;

Numär de Inregistrare §i data depunerii proiectului: nr.

Consiliul local a! municipiului Tecuci, judeul Galati Intrunit in sedinta ordinarã din data de ,9 (2f'. 2018;

Având in vedere: - referat de aprobare a initiatorului Inregistratä sub nr. _ P20

- raportul de specialitate Intocmit de Directia Arhitect Sef si privat, Inregistrat sub nr. //2f. O 20 /J0

- raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr.1,2,3,4,5; - prevederile art.46 aim. (1) ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului

i urbanismul, cu modificãrile §i completãrile ulterioare; - minuta dezbaterii publice a etapei "Implicarea publicului In elaborärii

propunerilor" nr. 3838/21.01.2019; - raportul informärii si consultärii publicuiui nr. 4215/22.01.2019 In cadrul

procesului de elaborarea a documentatiei de urbanism ,,Actuaiizare Plan Urbanistic General al municipiului Tecuci";

- prevederile Reglementarilor Tehnice privind Metodologia de elaborare si

continutul - cadru al Planului Urbanistic Genera, indicativ: GP038/99; - prevederile art. 129 alin.2 lit. c) §i alin. 6 lit. c) din OUG 57/20 19; In baza prevederilor art. 50 si art. 56 aIm (1) din Legea nr. 350/2001 privind

amenaj area teritoriu!ui §i urbanismul, cu modificärile §i completãrile ulterioare; In temeiul art. 139 alin. 3 lit. e) coroborat cu art.5 lit. cc ) si art. 196 alin. 1 lit, a)

din OUG 57/20 19

- Pnä1 din 2

HOTARASTE:

Art.!. C.L. Tecuci Ii exprima acordul privind Planului urbanistic general in

forma prezentata de documentele atasate, ca varianta ce se va transmite spre avizare,

institutiilor abilitate conform Legii 350/2001 actualizata, conform anexei ce face parte

integranta din proiectul de hotatire.

Art.2 Dupd emiterea tuturor avizelor i acordurilor legale, forma finala a

Planului urbanistic general al municipiului Tecuci va fi supus aprobarii Consiliului local

Tecuci.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului

municipiului Tecuci.

Art4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului

municipiului Tecuci.

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza de legalitate

SECRETAR

jr. Valej;i4a FoVache

Pagind 2 din-2- -

ROMANIA JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL TECUCI PRIMAR

Nr. i/d°A2-0 din 6■11( 642, 0219(.9

REFERAT DE APROBARE

Privind: Acordarea avizului de principiu pentru forma preliminara a documentatiei Planului Urban istic General al municipiului Tecuci care se va transmite spre avizare instituffilor abilitate, conform Legii 350/2001 actualizata

Planul urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii unitati

administrativ-teritoriale de baza, Cu privire la:

a) stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie Cu teritoriul administrativ al localitatii;

b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

c) zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie;

d) delimitarea zonelor afectate de servituti publice;

e) modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnic edilitare;

f) stabilirea zonelor protejate Si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice

reperate;

g) zonele care au instituite un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare;

h) formele de proprietate i circulatia juridica a terenurilor;

i) precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate i plantate.

j) zonele de risc natural delimitate Si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specifice

privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone.

k) zone de risc datorate unor depozitari istorice de deseuri

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:

a) evolutia in perspectiva a localitatii;

b) directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;

c) traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a

teritoriului national, zonal si judetean.

d) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum i la masurile specifice

privind prevenirea Si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor i realizarea constructiilor in aceste zone.

e) lista principalelor proiecte de dezvoltare i restructurare

f) stabilirea si delimitarea zonelor Cu interdictie temporara si definitiva de construire;

g) delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de regenerare urbana.

Avand in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere §i aprobare proiectul de hotarare.

PRIMAR,

Catalin Constanti4Turduh4'

Pagina 1/1

ROMANIA JUDETUL GALATI

MIJNICIPIUL TECUCI DIRECTIA ARHITECT SEF

Nr. din 210 rp, a ZZ) /Y

RAPORT DE SPECIALITATE Privind: Acordarea avizului de principiu pentru varianta Planului Urbanistic

General al municipiului Tecuci care se va transmite spre avizare institutiilor abilitate, conform Legii 35012001 actualizata

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la

delimitarea zonelor In care se preconizeaz5 operaiuni de regenerare urbana. Aceste zone vor fi

delimitate pe limite cadastrale si vor cuprinde zone omogene din punct de vedere functional, ce

necesità implementarea unor operaiuni integrate, caracterizate de una sau mal multe dintre

urm5toarele situatii:

a) zone centrale;

b) zone istorice;

c) zone construite protejate;

d) zone din mari ansambluri de locuit;

e) zone locuite de comunitài defavorizate, inclusiv aezari informale;

f) zone de reconversie functionalà:

- situni industriale dezafectate;

- situri militare dezafectate;

- situni cu infrastructuri majore dezafectate.

Planul urbanistic general cuprinde piese scrise si desenate cu privire la:

a) diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evolutiei istorice, precum si a previziunilor

economice si demografice, precizând nevoile identificate In materie de dezvoltare economica,

socialà si culturalà, de amenajare a spaiului, de mediu, locuire, transport, spatii si echipamente

publice si servicil;

b) strategia de dezvoltare spaialà a localitàii;

c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia;

d) planul de actiune pentru implementare si programul de investiii publice.

e) planul de mobilitate urbana.

Date de sinteza Suprafaa teritoriului administrativ - ha - 8.676

Suprafaa intravilanului existent —ha - 1772,65

Profil predominant Industrial-agricol-teriar

Numãr de locuitori 44.451

Densitate populaie (bc./ mp. administrativ) 512

Numàr locuinle (nr.) 15.866

- Paginal/3

Suprafaa locuibil5 (mp AD) 803.214 Indice de locuibilitate (supraflocuibilà/ locuitor - mp/loc) 18 Suprafaa spaii verzi (ha) 77 Lungime strzi - km 123 Lungime stràzi modernizare - km 66 Lungime relele alimentare cu apà (km) 94,8 Procent locuinte racordate la alimentarea CU apg potabilà (%) 90 Lungime retele canalizare (km) 139,6 Procent locuinte racordate la canalizare (%) 79 Lungime retele gaze naturale (km) 74,3 Suprafaa intravilanului propus - ha - 2191,54 Cretere intravilan (ha/%) 418,46

Regulamentul Local de Urbanism se constituie In ansamblul general de reglementàri, Ia

nivelul unitii teritorial administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor

directoare In materia urbanismulul, a conduce la dezvoltarea complexá, strategicà a localitii, In

aCord cu potenialul acesteia si In interesul general, urmàrind utilizarea terenurilor In mod

rational, echilibrat si In acord cu functiunile urbanistice adecvate.

Regulamentul local de urbanism (RLU) cuprinde si detaliazà prevederile Planului Urbanistic

General (PUG) referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum si de amplasare,

dimensionare Si realizare a volumelor construite, amenajàrilor si plantaiilor.

Odatà aprobat, Impreunà cu PUG-uI, RLU-ul constitule act de autoritate al administratiei

publice locale.

Autoritàtile publice locale au datoria de a aplicà sistematic si permanent dispoziiile

Regulamentului Local de Urbanism, In scopul asiguràrii calitàtii cadrului construit, amenajat si plantat, pentru Imbunàtàtirea conditlilor de viatà si dezvoltarea echilibratà a localitàtii si pentru

respectarea interesului general al tuturor membrilor comunitàtii locale.

Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile

prin raportare la Intreg teritoriul unitii teritorial administrative, In Intregul su ori In parte, pân

la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea conditiilor si limitelor de recunoatere a

dreptului de construire.

Prezentul Regulament Local de Urbanism (RLU) se aplicà pe teritoriul administrativ al

municipiului Tecuci, atât pentru suprafetele din intravilan cat si pentru cele de extravilan.

La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea In vedere si vor fi aplicate prevederile

prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerintelor necesare pentru

realizarea prezentelor prevederi.

Autorizatiile de construire vor fi emise direct In baza prevederilor Planului Urbanistic General

In acele zone pentru care prezentul Regulament cuprinde reglement5ri privind regimul juridic,

economic si tehnic al imobilelor.

Modificarea RLU aprobat se face numai In conditiile In care reglementàrile propuse nu

contravin prevederilor Legii 350/2001 cu modificàrile ulterioare si Regulamentului General de

Urbanism sau altor reglementàri legale In vigoare.

Modificarea RLU se face punctual prin Planurile Urbanistice Zonale avizate si aprobate

potrivit legisIaiei in vigoare.

Pentru reglementhrile cu caracter definitiv specificat In cad rul prezentului regulament nu se

admit derogàri prin intermediul PUZ sau PUD.

- Pagina 2/3 -

Modificarea RLU in ansamblu se face prin actualizarea/refacerea Planului Urbanistic General

si a Regulamentului Local aferent.

Pentru zonele situate in extravilan, este posibila extinderea intravilanului i stabilirea unor

reglementari de construire, potrivit legii.

Prezentul regulament preia prevederi din regulamentele anterioare, ale caror efecte sunt

imprimate in configuratia cadrului construit actual al municipiului Tecuci.

Planurile Urbanistice Zonale (sau planurile urbanistice de detaliu) ce au fost preluate se

consider 5 detalieri ale reglementarilor prezentului PUG. Gradul de detaliere a reglementarilor in

aceste zone poate fi mai redus, reglementarile zonelor respective citindu-se in detaliu in

documentatiile respective.

La baza elaborarii prezentului RLU aferent PUG, sta Regulamentul General de Urbanism,

aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, republicat, cu modific5rile ulterioare, precum i Ghidul de

elaborare al Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996, cu

actualiz5ri ulterioare.

Ca urmare a celor mai sus mentionate, avand in vedere prevederilor art. 50 si art. 56 alin (1)

din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modific5rile si

complet5rile ulterioare si art. 139 alin. 3 lit. e) coroborat cu art.5 lit. cc ) si art. 196 alin. 1 lit, a) din

OUG 57/2019, Directia Arhitect sef consider5 ca Proiectul de Hot5rare privind aprobarea

reactualiz5rii P.U.G., indeplineste conditiile de legalitate.

ARHITECT SEF

Arh. Vasilic5

Pagina 3 /3

t ,..3, u JflUea 1

ROMANIA - - 805300 TECUCI, * * str. 1 Decembrie 1918 nr. 66,

JUDETUL GALATI iii Tel. 0372-364111; fax:0236-816054;

MUNICIPIUL web: www , e-mail: [email protected]

TECUCI

* * * **EURO* ---* *CERT* * * *

Nr. 30667/20.05.2019

AVIZAT,

PRIMAR,

CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE

MINUTA DEZBATERE PUBLICA

PROPUNERI DE ACTUALIZARE A PLANULUI DE URBANISM GENERAL

20.05.2019

in baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

U.A.T. Municipiul Tecuci a organizat luni, 20.05.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Municipiului

Tecuci, in sala de sedinte a Consiliului local, dezbaterea publica pe tema : Actualizarea Planului

Urbanistic General (PUG) al municipiului Tecuci.

Anuntul de punere in dezbaterea a propunerilor pentru Planul de Urbanism General al

municipiului Tecuci au fost publicate pe site-ul: www.primariatecuci.ro in data de 13 martie 2019.

Cetatenii au avut posibilitatea ca, in intervalul 15.03.2019 - 30.04.2019, sa transmita comentarii

si propuneri.

In data de 14 mai au fost publicate, pe site-ul www.primariatecuci.ro , faspunsurile d-lui Arhitect

-sef al municipiului Tecuci la intrebarile i observatiile primite din partea publicului.

La dezbatere sunt prezenti: primar, viceprimar, angajati in aparatului de specialitate al

primarului, reprezentanti ai mediului de afaceri, arhitectul Laura Dobrescu din partea firmei care se

°cup -a de actualizarea PUG Municipiul Tecuci.

Dezbaterea publica este deschisa de Primarul municipiului Tecuci care face referire la

comentariile Si propunerile primite, la necesitatea respectarii prevederilor legale i crearea cadrului de

deblocarea a unor lucrari care nu se incadrau in vechiul PUG.

Arhitectul-sef informeaza asupra propunerilor primite mentionand cä nu se pot aduce modificdri

ale PUG doar pe baza solicirarilor a 10-15 % dintre proprietari. Solicitarea de modificare a

indicatorilor urbanistici pentru UTR 10 (Unitate Teritoriala de Referinta) a fost transmisa celor care

elaboreaza documentatia dar cä modificarile se pot face in limitele respectarii legislatiei in vigoare

referitoare la cal de acces, spatii verzi, locuri de joacd, locuri de parcare.

Prima propunere primita" viza modificari functionale in Unitatile Teritoriale de Referinta 10 si 14

A

ROMANIA 805300 TECUCI, * * * str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, *EuR0*

JUDETUL GALATI Tel. 0372-364111; fax:0236-816054; * *

MUNICIPIUL web: www.primariatecuci.ro ; * * *

e-mail: [email protected] TECUCI

Arhitect Laura Dobrescu: 0 soluie pentru a putea respecta legislaia si a obtine modificarea

indicatorilor urbanistici ar fi corelarea proiectelor pentru a reui acoperirea tuturor necesitatilor( trafic,

mediu, utilitati) si pentru a preIntâmpina o dezvoltare urbanisticà haoticä.

Adrian Mihalache: Este necesarä anticiparea dezvoltärii viitoare a zonei pentru a putea

contracara, macar In parte, birocratia.

Lucian Costin: In Tecuci existä o crizà a fo4ei de muncä datoratä, In parte, si chiriilor

crescute, de aici concluzia Ca este necesarà dezvoltarea unitatilor locative. Solicitarea de modificare

a indicatorilor urbanistici pentru Unitatea Teritorialä ce cuprinde zona Kligor- Parchet este

justificatä prin faptul Ca este o zonà de interes pentru cumpärätori.

Primar: Este necesarã o gandire unitarã care sä flu fie dictatä doar de interesul personal.

Lucian Costin: As dori o reglementare prifl PUG care sä ma ajute, pe viitor, sa evit modificãri

ale PUZ —urilor(Planuri de Urbanism Zonale).

Arhitect-ef: Nu e posibil aa ceva pentru cä, in timp, apare nevoia modificärii

func;ionalitatilor zonei si atunci apare necesitatea modificärilor In PUZ-uri. Normele europene cer

scoaterea zonelor industriale din incinta orasului.

Daniel Mihalache: Pentru a se realiza acest lucru este necesar ca administratia sã asigure

utilitati In zonele industriale.

Arh. Laura Dobrescu: Reglementarile propuse prin actualul PUG nu se aplicä retroactiv,

reprezinta o strategie nouä In care trebuie integrate PUZ- urile existente sau aflate In elaborare.

Daniel Mihalache: Investitorii nu sunt tratati In mod egal

Arhitect-ef: Planurile urbanistice aflate In vigoare se aplica la fel pentru toti investitorii.

Lucian Costin : Este necesarä impulsionarea investitorilor

Arhitect-sef: Sunt solicitäri ale investitorilor pentru constructii cu cat mai multe unitäti cu

suprafaa cat mai mica pe unitate.

Primar: Administratia nu respinge propunerile, acestea au fost transmise pentru a fi incadrate

in planul propus, In mäsura in care sunt respectate prevederile legale. Birocratia se poate diminua

prin reglementari foarte bune In PUG.

Arhitect-ef: In PUG nu se prevad reglementhri de PUZ.

Adrian Mihalache: Apeleazä la bunavointa administratiei In rezolvarea blocajului creat In

construirea imobilului din str. Republicii nr. 1, in spatele Sãlii de expoziçii ,,Gheorghe Petracu".

■_4(11—za „

ROMANIA 805300 TECUCI, * str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, *EURO*

JUDETUL GALATI * * Tel. 0372-364111; fax:0236-816054; * -* *CERT*

MUNICIPIUL 7 web: www.primariatecuci.ro ; * * e-mail: registraturagmunicipiultecuci.ro

TECUCI

Primar: Proiectul a pornit gresit, nu s-a respectat regimul de inaltime impus de Regulamentul

Local de Urbanism pentru destinatia pentru care a fost data autorizatia si nici documentatia tehnica

vizata spre neschimbare. Administratia doreste solutionarea situatiei pentru ca nu este benefic

pentru interesul public existenta unei alte constructii nefinalizate in centrul orasului pe langa cea de

la fostul restaurant Moldova. Lucrarile au fost sistate la interventia Directiei Judetene de Cultura

Galati care a formulat plangere penala pentru nerespectarea avizului de construire a imobilului

amplasat in zona de protectie a unor monumente istorice.

Nona Popovici: 0 solutie pentru cladirea fostului restaurant Moldova ar fi exproprierea, in

conditiile in care proprietarul refuza once atitudine de remediere a situatiei.

Adrian Mihalache: Ne asumam culpa dar solicitam cooperare pentru gasirea unei solutii

Arh. Laura Dobrescu : Studiul istoric asupra cladirilor monument din oras preia situatia

existenta. Se face o fisa pentru fiecare monument istoric

Primar : A fost acceptata propunerea de P+4 pentru zona centrala a orasului.

Arhitect-sef : Pentru a putea fi supus PUG-ul aprobarii Consiliului local, trebuie urmate

etapele de consultare publica Si apoi obtinerea avizelor( Mediu, Cultura, etc). Nu s-au inregistrat

propuneri pentru zone de dezvoltare a orasului, fata de cele propuse: spre Matca si spre Cosmesti.

Victor Iftimie: Exista o solicitare de la Administratia Nationala Apele Romane legat de

realizarea unei acumulari nepermanente amplasata partial pe intravilanul municipiului Tecuci

pentru reducerea riscului de inundatii.

Arhitect-sef : Solicitarea a fost transmisa celor care elaboreaza PUG si impreuna cu specialistii de la

Administratia Nationala Apele Romane vor identifica solutia.

Primar : Asteptam ca implicarea cetatenilor, a asociatiilor de proprietaii, in discutarea

problemelor de urbanism sa fie mai extinsa. De exemplu culorile cladirilor, tipologia de realizare a

acoperisurilor, in special la blocuri. Exista propuneri in acest sens, in PUG si asteptam pareri

opinii.

DI. Primar incheie dezbaterile.

0 data incheiata etapa consultarii publice si integrarea propunerilor primite, cu respectarea

legislatiei in vigoare, acest project va fi trimis spre avizare la organismele locale(judetene) sau

centrale.

ROMANIA JUDETUL GALAT1

MUNICIPIUL

805,300 TECUCI, - str. I Decembrie 19ISnr. 66, Tel. 0372-364111; fax:0236-816054; web: wwwprimariatecucLro; e-mail: regIstraturamuniciJBuIteducLro

LEURO

3f2//2Z as2j7

RAPORTUL INFORMM1l Si CONSULTRH PUBLICULIJI PRIVIND DOCUMENTATIA

ACTUALIARE PLAN URBAN-118 TIC GENERAL I A REGuLAwmxTuLut !JOCAL BE UrUIAI[SM AL MuMcwuuJJ TEcuci, JuilwpjL GMATi"

Beneliciar: U.A.T. Miinicipiul Tecud

Adresa:Municipiul Tecuci

Proiectantul general: Doscu Laa AMreca. B.I.A.

Project nr. U200/2018

• Informarea si consuftarea publiculul in :cadrul proceselor de dab rare sau revizuire a pianurilor de urbanism si de annaJamaterftoriuluiare fa baz6 urmâtorul cadni Ieal:

- Legea ar. 350/2001 •ptvind .an.enàjarea teritoslutul si urbanisnui, cu modflcãrile si cornpletãrile ulterioare;

- Ordinul nr. 270112010 al minitruui dezoltãrii regionale si al turismului pentru aprobarea Metodoiogiei de iwnare ae a publicului Cu pmAre la etthoia sau revizuirea planuiilor de amnajum a terdaid i i de urbanism;

- Légea nr. 52/2003., pivind taiwpwer4a decizionaiä in adrnir&hafia put, cu modiflct1le si compietãrlle üIteiire;

- Legea ar. 54442001, prid fiberul acces la inforrnaiile de iPteres public, cu modificãrile si cornpletãlile erieam

I IMPLJCAREAPUBtJCULtXbiErAPAPREGAIWOARE

Tema, obiectivele iceiir4ele RUG.- ulul au lost elaborate cu sprijinui unul grup cu rol

ronsultativ, format din repre nta, ai conVerfinventului de spedalitate, astlel Tnt sa tie asiguratä

.identificarea preaiabila a tuturor 4wevoilar Ia care actualizarea PUG - uluitrebuie sã spwidä- UA.T. Municipiul Tecuci,, a depus.spre a1Iae Ia sediul din Str. I Detie 1919, nr. 66,

Municipiul Tecud, judeul Galal anunttil de aferent actua z5 'tPlanulul thtanistic General

i a Regulamentuiui Local de thsm ci Mu.*iu1uiTecud, j.udeIGalar. Anunturileau lost expuse pentru o poade de 25 de zile, pe pagina proprle.de Internet Si la

sediul Prim5dei. • - Pânã Ia data iimit nu s-au pIt absera, sugestli sau propuneri, fapt pentnu care sa becut

Ia etapa urmâtoare.

2 IMPLICAREA PUBUCULUI IN EIIWA Rl PROP(JNER1LOI

Prim1a, prin stnuctura de ape .Iiitate, a at publicul prin UlThãtGarele aditi:

1. a publicat ps propria pagr,6 de inteffietanuntu, I cu prMre Is pasibilitatea, nodd si perioada, iccul si orarui In care pot ti consultate cun.enteie si transniise observii Ia sedithi prirnriei,

te:rmenui de zile calendaristice .de Ia data_anUIIUtU1, precum si obiectivete, data, locul de

ds1surare, ora de Incep&e si du mats esfimat5 pentru .met.oda de consuttare;

2. a pus la dispozitia pub1icuIui, pre cnsu1ta, docurn'entele aferente propunerilor UG,

nc1usiv rnateriae explicative scdse si deseite, prscm st documentele ce au stat la baza primei

vañarite a propuneiilor;

3. a afisat urnithruI anuit Ia sediuI piqpriu si in aite tcuri .special arnenajate, pe pamuti ;izstente Ia intemperii, cu ca teaistici staWfte pin proceduiile speoltice, aup1aste innel pLin 3

bcrii vizibile pe teritoilul UAT mmirficipM Te unêkwu arun

liv

Actualizare a PNIthJth UMAMMMiGENERAL

hitiaton:Pnmna muvic4piutui Teouci

M-.ZDIS-

30-04.2019YUBMUL E61M WFATAT Sh PARMPE LA PREWMAREA

Dezbatere ft mam -mr

Ridspunsuf la obsevrM ma I pm ft displaziba pubficdUibmq&ud cm daft de

03.05.2019 prin

1'

- cu I'm

'

Manolache - teL 03 72 364 111 int.20, cc. Gàtàlina Godu - tel O728O2072, care pot fi contactate Ia sediuI Primàriei Tecucide kini pnA vineri, la telefon sau email:gjrnunicpiuItecuci.ro

Elapa II- Implicafea publiculul in etapa eTaboãrii propunerilor desfäuratä in perloada

11.03.2019 - 22.05.2019, in cad rul câreia s-au Inki•mit

Anunt piivind co'nsultarea asupra .propunerilor . reliminare PUG- nr. 15179111.03.2019 care a

lost afisat ia avizierul Primâriei Municipiului Tecuci si piAbiicat pa pana WEB a UAT munidpiu:l

Tecuci in data do 13.03.2019.

Anunul p1vind consultarea asupra propunetilor w&iminare PUG a fost amplasat de pe

panoun rezistente Ia intenperli, in 3 kcuri cu vizilitaie, conform model Anexa nr.2 la Ordinul •nr. 2701/2010.

Pubi.icui a lost invitat sã consuite documentaiile urbanistioe privind propunerile pentru

Actualizarea Planului Uibanistc General si a Regulamentului local de Urbanism, In forma tiprtà Ia

sediul Pnmnei Muiucipiului Tecuci sau elect ionic pe pama do internet a primãnei Tecuci

Publicul a fost rnvitat sii transmitã observatiisi pmpunen asupra acestor documentatu

urbanistice disponibile Ia sediul prirnäriei strada 11 Decenthde 1918, nr66, Compartimentul

Urbanism, et. ii, cam.20,In perloada 15.03.2019- 30.04.2019.

Dc asemenea, pubilcul a lost invitat sä transmits obwaiii piopuneri referitoare la propunerile

.preiiminare PUG, inc€pãnd Cu data afi$rii, prin:

sciison depuse Ia registratura autotitll locale (in peiioada indicatâ)

comentarli pa sau pa adresadee-al1: mu1tecucLro

scnson pnn posth pe adresa autoiitàlu (cu data do tnmteve In penoada indcatã)

Docurnentatia disponibi1 pentru oonsitare Ia sedial Primäriei municipiUlui tecuci, strada I

Decembie 1918, nr.66, compailimentul Urbanism, :t. Ii, cam.20, flU a fost consultatã de nid o

persoan.

S-au primit comentarli Ipropuneri Ia elaborarea deco entaliei si s-au publicat rãspunsunle urniãtoare:

1. A. Adrian 1ihaIache, dl. Valentin Costin,, dL Lucian Costin, di Gabriel Ciian propun:

a) modificarea fun4ionalã In UTR 10, An zonä inixtã do cultielinstitutu, biroun, seMcii s) come4 In zona n xtälocui$e zakmfm Inatte, culte instil4ii, birouri, comelt i servicir cu urniãterü ijidicatorti adMmisficil naxim1i:

• :'jj I 7o - -- _____________________________

• OUT =T

• Regimul do inãlme P410 (H max.Jacerraisd =32m)

b Mod ificarea tunctiomatä in IJTR 14, dIn zonã mixtà do .Iocuinte individualebimuri, corned si servicil In zsnA mtä: iociiine collective inãitirne mnait,, birouri,, comert I secvicW' cu uiI Indicatori rulbanistici maxirnali:

•CUT=7

• Regimul do Inãlime P410 (H max. La 3

Rspunsui nosiru:

Solicitarea a fost transmisã eibc omlul dccunientatiei Cu recomandatea:

Procentul de ocupare at terenulul in subzona in disculie (care are un caracter de centralitate: comert, servicii 1 dotári publice, locuinte indMduale) respectâ caracterul zonél existente care s-a dezvoitat preponderert cufunctiunea de tocuire jndividuaJ6 si clài'ki cu ntrne joasa P+2E. Pentru a elirntha prdlema ftagmentAM te'renurilor sau a creãrii unor

dezvoltãd haotice In cadrul teritorului Muricipit4di Tecuci Si mai ales In zone cent.rale, genet-And mal multe zone de incon tbIitãi funclionate mntre parcearul existevt Si

propuneri, nu se poate propune •o Doupare exerata a terenuluL

Astfl un POT mãrit (85%) trebuie sa repedle fiormdle .tegaie de paitãifalei si spii vezi: retrageri fatã de albmei1, insorirea dãdlailor etc 1a o ocupe de 85 % - suit tiecesare alel de acoes de 5-10 % min si asfieJ spatlile veizi vor rezulta 5-10 % ceca ce contravine legilor actuate piivind prete4ia nieadiiMi, a Ordinulul nr. 9942018 pentru modificarea si completarea Normetor dc eii sãntate publicâ ptivind mediul de vialA aft po.pulaiéi, aprobate pan Ordinul ministnidi .nãtäii nr. 11912014 day si a documentelor impuse de tiniunea Europeanã pentru bbbneuead ,0126 do metn pfrati pe cap de lecuttor (Norma de 26 de mp impusä de tiE este thiar mai mica decât cea propusâ de Otganzata Mondialâ a Sänâtãi .(OMS),, do SC) deim& pãbai pe cap de locuitor).

*Jn CUT de 7 nu ee justificat Intr-un parcelar cu dädiii mid si medii ducnd Ja probleme de InsodreFrebgedensitate:udana

Potiivit HOTARARE Ni. 525 Rejbk ta din 27 Iune 1996 pèzdiu aprobarea Regulamentukil general de wbanisrn

cys:! rt9

L r • L 1

- - • - L prevededle

plan urbanMc - - ' ft• •,

'iJi1to L4&r regulameW

I vigrive a coeficies*ter -r--

350 cu -• ! Modificarea

awai muft de, 201A, I siMurS t'

-__ nu I ' moddicale pnn ahe 1 elaborate de c5tm auknMfde

pubfice bcale- (10) Min excepie de Ia prcedodle irt (9), surd admise docurnentañ do

elaborate In baza uriui az dc do persoane fce si juidioe, cate ooiin m-oxfific5n ale indicator uibargsfid in Inita a riaximim 20% si can nunocã caadea general al zoner

– — ------ J4

Un CUT 7 cerut flu poate fi regletnentat .justificat Intr-o .trama existenta de cladiri Cu preponderenta joasa.

17) in vederea unei utilizri coerente si rationale a teritoriului localitäthor , zonele CU

coeficienti de utilizare a terenului (CUT) cu vallegare inzahOnere de 4 se stabilesc numai prin Nand utbanittic general si regulamentul 4ocal aferent." si ;asta , ,n•mai in urrna unor studii de fundamentare

2. Administratia Nationala Ape le Rornane - Adnilnistrat la Bazinala de apa Pratt — Milled., dore‘ste sã realizeze o actinudare inef ormanenta pe teritoriul UAT municiplul Tecuci pentru reducensa riscului Ia inundatil. Acumularea nepennanentk conform propunerii actuafe este amplasarta partial pe ECM de intravilan proms& pun PUG.

Rams-is:di nostril::

Solicitarea a fost transrins6 etaboratortilui documentatiei cu recomandarea de a gad o sdititie impieurra cu specialisti tfin Administratia isigtionata" Apele Romane pentru corelarea obiectivului cu intravitantil propos.

3. tin numar de cetitteni au sofiditat verbal, introducerea in intravilan a proprietatilor lor situate in partea de ford a stnrazii Pit. Stoicescu, 'imitate de strada cc asigura legatura dintre str. flesoffantiniiiia vi Pit. Stoicescu.

RMpuiaui nostru:

Solicitarea a fost transmist etaboratunguitionumentalrei T4acemanclarea de a praise propunerea tallie.

S-au Iluat in considerare SOliCitatile respective *i va tine Card de eie be elaborarsa pup final, in nfasura in care amebae se incacireazt tin ttrategia detlennsiltare a ora uk Inu contravin bItgaiilor cc pot rezulta din avizele cc affileata a olstsaate.

Raspunsuriie au lost publicate pe woke Ee iiternet a privariei Teouci in data 141.05.2019, conform anuntUlui nt. 52,13.25.2M.

Pkthficul a lost invitat s`a" patio* taDEZONTEREA MAMA prograrnata,sa aft tacmndzrta iIe

20.05.28199 ore 10, la wail Pflflei CpIub1B11U1.

La dezbaterea prograrnata siau prezeritat persearie int:mesa/Le * s-au disoutat propuneti panda:lie, conform ntinutei s,edinitel tietekb*erew. - • A..6472.B.16201q.,,

.,71pci • ''!‘; , 11 . 1i, e) T -Milektbarattegrprepo

Is di ,eo bliatatui InceWa'rici CIA data ,de 22.052049.

PRIMAR

CCINTAut4 CINESTANTIM ilituRaus.

CORECTII RIZEBITECT

AMMO' ya COMPARTOMT IMIKANI91% mut r. 4,e7d. MG. MiiBAMBAN

tt.

OWINIVIRN OU OfiteMALK

I