Tematica Licenta Drept 2016 Final

download Tematica Licenta Drept 2016 Final

of 8

Transcript of Tematica Licenta Drept 2016 Final

 • 7/26/2019 Tematica Licenta Drept 2016 Final

  1/8

  ROMNIAMINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE

  UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANAB-dul Mamaia 124, 9002! C#$%a# a

  T&l'()a*+ 40-241- 04!, 1112, 1.!2, 0!2.11222E-mail+/&%/a%2u#i-idiu$'/

  3&5a6&+777'u#i-idiu$'/

  T E M A T I C A S I B I B L I O 8 R A ) I AE A M E N U L U I D E L I C E N T A

  Specializarea DRE:TSESIUNEA iulie 201 6

  Organizat conform Ordinului Ministrului Educaiei Nationale, privind

  metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor n

  nvmntul superior.

  E*amul d& li< 5%/u $&$iu#&a iuli& 201 #$%< =# $u$;i#&/&a u/mi $u$;i#&/&a lu/

 • 7/26/2019 Tematica Licenta Drept 2016 Final

  2/8

  DRE:T CIVIL - a#ul II

  I' D/&5%u/il& /&al& 5/i#i5al&

  1'D/&5%ul d& 5/5/i&%a%& 5ulia notiune titular o'iect caractere juridicespecific e$ercitarea dreptului de proprietate pu'lica incetarea dreptului de

  proprietate pu'lica;2'D/&5%ul d& 5/5/i&%a%& 5/ia%a notiune continut juridic caractere juridice

  li#itele e$ercitarii dreptului de proprietate re"i#ul juridic al i#o'ilelorproprietate privata;.'Mdali%a%il&juridice ale dreptului de proprietate privata;4'A%iu#&a i# /&dia/&;'D&@m&m/ami#%&l& d/&5%ului d& 5/5/i&%a%& 5/ia%a;':$&$ia;!'Mdu/i d& da#di/& a d/&5%ului d& 5/5/i&%a%& 5/ia%a+ a&$iu#&aimilia/a a/%i?iiala'

  Bili6/a?i&1) ,. -oroi C.!. !n"elescu -. Na0at urs de drept civil. !repturile reale

  principale Editura a#an"iu -ucuresti 213;2) !drian =toica!rept civil.!repturile reale- Note de curs. #pete. $rile Editura

  >ro&niversitaria -ucuresti 214.3) Constitutia *o#aniei repu'licata in ?onitorul @ficial nr. 585623;4) e"ea nr. 25627 privind Codul civil repu'licata cu #odificarile si

  co#pletarile ulterioare si e"ea nr. 516211 pentru punerea in aplicare a e"iinr. 25627 privind Codul civilcu #odificarile si co#pletarile ulterioareintervenite pana la data de 1.8.218.

  ) e"ea nr. 2136177 privind proprietatea pu'lica si re"i#ul ei juridic cu#odificarile si co#pletarile ulterioare intervenite pana la data de 1.8.218.

  II' T&/ia 6&/ala a li6a;iil/

  1' )a5%ul u/idi a i@/ d& li6a%ii; "estiunea de afaceri plata nedatoratai#'o"atirea fara justa cau0a

  2' Ra$5u#d&/&a iila d&li%uala cau0e e$oneratoare de raspundere raspundereapentru fapta proprie raspunderea pentru fapta altuia(raspunderea pentru fapta#inorului sau a celui pus su' interdictie raspunderea co#itentilor pentru prepusi)raspunderea pentru prejudiciile cau0ate de lucruri de ani#ale si deruina edificiuluirepararea prejudiciului in ca0ul raspunderii civile delictuale;

  .' E*&u%a/&a li6a%iil/ plata( dispo0itii "enerale su'iectele platii conditiile platiidovada platii i#putatia platii punerea in intar0iere a creditorului) e$ecutarea silita ao'li"atiilor(aspecte "enerale punerea in intar0iere a de'itorului e$ecutarea silitadirecta e$ecutarea silita prin ecivalent re0olutiunea re0ilierea si reducerea

  prestatiilor cause justificate de nee$ecutare a o'li"atiilor contractual) #ijloace deprotective de drepturilor creditorilor(#asurile conservatorii actiunea o'lica actiunearevocatorie);

  4' T/a#$mi$iu#&a $i %/a#$?/ma/&a li6a%iil/ cesiunea de creanta su'ro"atiapreluarea datoriei novatia;

  ' S%i#6&/&a li6a%iil/ co#pensatia confu0iunea darea in plata re#iterea de datorie

  i#posi'ilitatea fortuita de e$ecutare.)ACULTATEA DE DRE:T, STIINE ADMINISTRATIVE I SOCIOLO8IE

  Al&&a U#i&/$i%

 • 7/26/2019 Tematica Licenta Drept 2016 Final

  3/8

  Bili6/a?i&1) . >op A. :. >opa =. A. Bidiu %ratat elementar de drept civil. O&ligatiile

  Editura &niversul uridic -ucuresti 212;2) !drian =toica!rept civil. O&ligatiile- urs universitar. #pete. $rile Editura

  >ro&niversitaria -ucuresti 21.3) Constitutia *o#aniei repu'licata in ?onitorul @ficial nr. 585623;

  4) e"ea nr. 25627 privind Codul civil repu'licata cu #odificarile sico#pletarile ulterioare si e"ea nr. 516211 pentru punerea in aplicare a e"iinr. 25627 privind Codul civil cu #odificarile si co#pletarile ulterioareintervenite pana la data de 1.8.218.

  DRE:T CIVIL a#ul III

  I' C#%/a%& $5&ial&1. Contractul de vn0are/cu#p+rare;2. Contractul de donaie;

  3. Contractul de locatiune (fara re"ulile particulare in #ateria locuintei si in#ateria arendarii);

  4. Contractul de #andat (dispo0itii "enerale#andatul cu repre0entare si#andatul fara repre0entare/dispo0itii "enerale). Contractul de intretinere

  II' Su&$iu#i

  1. ?ostenirea le"ala/ Notiuni "enerale (principiile "enerale ale devolutiuniile"ale nede#nitatea succesorala repre0entarea succesorala);

  2. ?ostenitorii le"ali /(sotul supravietuitor descendentii defunctului ascen/ dentii privile"iati si colateralii privile"iati ascendentii ordinari colateralii

  ordinari). Bili6/a?i&

  1.:lorin ?otiuontractele speciale,curs universitareditia aB/aEd.&niversuluridic -ucuresti 214;

  2. iviu =tanciulescu urs de drept civil, ontracte editia a/AA/a revi0uita siadau"ita Ed. a#an"iu -ucuresti214;

  3.:rancisc Dea*o#eo >opescu%ratat de drept succesoraleditia a/AAA/aMostenirea legala vol A Ed. &niversul uridic -ucuresti213 ;

  4.Du#itru :lorescu!rept succesoralcurs universitareditia a/B/aEd.&niversul uridic -ucuresti21

  .e"ea nr. 25627 privind Codul civil si e"ea nr. 516211 de punere inaplicare a e"ii nr. 25627 privind Codul civil cu #odific+rile ico#plet+rile ulterioare intervenite pana la data de 1.8.218.

  DRE:T :ROCESUAL CIVIL

  I' A;iu#&a iilroro"area de co#peten+;. E$cepia de neco#peten+;8. Conflictele de co#peten+.

  IV' A%&l& d& 5/&du/< >i %&/m&l& 5/&du/al&1. Citarea i co#unicarea actelor de procedur+;2. Nulitatea actelor de procedur+;3. 9er#enele procedurale (clasificare #od de calcul durat+);4. Dec+derea i repunerea %n ter#en.

  V' :/&du/a i# ?a%a 5/im&i i#$%a#;&1. Cererea de ce#are %n judecat+;2. nt#pinarea;3. Cererea reconvenional+;4. ?+surile asi"ur+torii si provio0orii ;. E$cepiile procesuale;8. !ctele de dispo0itie ale partilor in prcesul civil ;5. =uspendarea procesului;

  . >eri#area cererii;VI' C

 • 7/26/2019 Tematica Licenta Drept 2016 Final

  5/8

  1. Biorel ?iai Cio'anu!rept "rocesual ivil,!rept executional ivil, 'r&itra(,Editura Naional -ucureti 213;

  2. ?iaela 9a'arca!rept procesual civil vol. A/AA/AAA; Editura &niversul uridic213/214;

  3. ,a'riel -oroi ?irela =tancu!rept procesual civil Editura a#an"iu21;4. e"ea nr.134621 privind Codul de procedura civilae"ea nr.586212 de

  punere in aplicare a e"ii nr. 134621 privind Codul de procedura civila cu#odific+rile i co#plet+rile ulterioare intervenite pn+ la data de 1.8.218 .

  . e"ea nr. 26213 pentru de"revarea instanelor judec+toreti;8. e"ea nr.34624 privind or"ani0area judiciar+ repu'licat+ cu #odific+rile

  i co#plet+rile ulterioare intervenite pn+ la data de 1.8.218 (dispo0iiilereferitoare la co#punerea instanei reparti0area aleatorie a dosarelor icontinuitatea co#pletului).

  INSTITUTII DE DRE:T :ENAL

  DRE:T :ENAL 5a/%&a 6&/ala

  1' T&ma I+ I#$%i%u ia i#?a iu#ii+ / Dispo0i ii "enerale tr+s+turile esen iale ale infrac iunii vinov+ ia i s+vr irea infrac iunii co#isive prin o#isiune (!rt. 1 18 15 C.pen)./ Cau0ele justificative i cau0ele de nei#puta'ilitate le"iti#a ap+rare starea denecesitate constrn"erea fi0ic+ constrn"erea #oral+ #inoritatea iresponsa'ilitateaeroarea i ca0ul fortuit (!rt. 17 2 24 2 25 2 3 31 C.pen.)./ Condiiile pree$istente ale infraciunii latura o'iectiv+ i latura su'iectiv+./ :or#ele infrac iunii tentativa pedepsirea tentativei desistarea i %#piedicarea

  producerii re0ultatului (art. 32 33 34) #o#entul consu#+rii i #o#entul epui0+rii./ &nitatea i pluralitatea de infac iune (art. 3/4 C.pen.).

  / !utorul i participan ii (!rt. 48/2 C.pen.). 2' T&ma II+ I#$%i%u;ia /

 • 7/26/2019 Tematica Licenta Drept 2016 Final

  6/8

  cau0atoare de #oarte v+t+#area corporal+ din culp+ rele trata#ente aplicate#inorului uciderea ori v+t+#area nou/n+scutului s+v it+ de c+tre #a#+ lipsirea deli'ertate %n #od ile"al a#enin area antajul violul actul se$ual cu un #inor violarea de do#iciliu.

  2' T&ma II+ I#?/a iu#i 5a%/im#iului+ furtul furtul calificat tl+ria tl+riacalificat+ a'u0ul de %ncredere "estiunea frauduloas+ %n el+ciunea distru"ereatul'urarea de posesie.

  .' T&ma III+ I#?/a iu#i #%/a au%/i%< ii i =#?ro&niversitaria -ucureti 21.8. ?ariana ?itra/Drept penalpartea "eneral+Caiet de se#inarBol.AAEditura>ro&niversitaria -ucureti 21.5. 9udorel 9oader F Noul Cod >enal Noul Cod de >rocedur+ >enal+ Editia a AAA/a

  Editura a#an"iu 21.. Codul penal adoptat prin e"ea nr. 28627 i e"ea nr.156212 privind punerea%n aplicare a Codului penal cu toate #odific+rile i co#plet+rile intervenite pn+ ladata de 1.8.218precu# i Deci0iile Curii Constituionale a *o#niei %n #aterie.

  DRE:T :ROCESUAL :ENAL

  A' :ARTEA 8ENERALF

  I'A iu#&a 5al< i a iu#&a iil< =# 5/&$ul 5al ;

  II' :a/%ii5a# ii =# 5/&$ul 5al ;1. Dispo0i ii "enerale;2. Co#peten a func ional+ dup+ #aterie i dup+ calitatea persoanei a

  instan elor judec+tore ti; 3. Co#peten a judec+torului de drepturi i li'ert+ i i a judec+torului de

  Ca#er+ preli#inar+;4. @r"anele de ur#+rire penal+ i co#peten a acestora; . Anco#pati'ilitatea i str+#utarea;8. =u'iec ii procesuali principali i drepturile acestora;

  III' :/&l&, mila&l& d& 5/< i 5/&d&&l& 5/a%/ii ;

  1. *e"uli "enerale;)ACULTATEA DE DRE:T, STIINE ADMINISTRATIVE I SOCIOLO8IE

  Al&&a U#i&/$i%

 • 7/26/2019 Tematica Licenta Drept 2016 Final

  7/8

  2. !udierea persoanelor (audierea suspectului sau inculpatului audiereapersoanei v+t+#ate a p+r ii civile a p+r ii responsa'ile civil#ente audierea #artorilor protec ia #artorilor a#enin a i i vulnera'ili confruntarea);

  3. ?etode speciale de suprave"ere i cercetare;4. >erce0i ia (do#iciliar+ i alte for#e de perce0i ie); . E$perti0a i constatarea;

  IV' M

 • 7/26/2019 Tematica Licenta Drept 2016 Final

  8/8

  1. Dispo0i ii "enerale;2. !#narea e$ecut+rii pedepsei %ncisorii sau a deten iunii pe via +; 3. ntreruperea e$ecut+rii pedepsei sau a deten iunii pe via +.

  Bili6/a?i& +

  1) Aon Nea"u9ratat de procedur+ penal+.>artea "eneral+Editura &niversul

  uridic -ucureti214.2) ?arian !le$andru>rocedura penala.>artea "eneralaEditura >ro

  &niversitaria -ucureti 21. 3) Constitu ia *o#niei;

  4) Codul de procedur+ penal+ adoptat prin e"ea nr.13621 cu toate#odific+rile i co#plet+rile intervenite ulterior pn+ la data de 1.8.218precu# iDeci0iile Curii Constituionale a *o#niei %n #aterie.

  DECAN,:/?' u#i' d/' Ad/ia# S%ia - C#$%a#%i#

  )ACULTATEA DE DRE:T, STIINE ADMINISTRATIVE I SOCIOLO8IEAl&&a U#i&/$i%