Televizor plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

of 162 /162
MANUALUL UTILIZATORULUI Modele de televizoare cu plasm„ 50PS70 ** 60PS70** 50PS80 ** 60PS80** Televizor LCD Televizor cu plasm„ V„ rug„m s„ citi˛i cu aten˛ie acest manual Ónainte de a folosi aparatul. Pstra˛i manualul pentru consultri ulterioare. Nota˛i numrul de model i seria monitorului. Examina˛i eticheta de pe partea din spate a carcasei i prezen- ta˛i informa˛iile de pe etichetdealer-ului dumneavoastratun- ci c‚nd solicita˛i efectuarea de opera˛ii de service. ROMANESTE Modele de televizoare 19LU40** 22LU40** 19LU50** 22LU50** 26LU50** 19LH20** 22LH20** 26LH20** 32LH20 ** 37LH20 ** 42LH20 ** 32LH30 ** 37LH30 ** 42LH30 ** 47LH30 ** 32LH40 ** 37LH40 ** 42LH40 ** 47LH40 ** 32LH50 ** 37LH50 ** 42LH50 ** 47LH50 ** 32LH70 ** 37LH70 ** 42LH70 ** 47LH70 ** 32LF25 ** 37LF25 ** 42LF25 ** 32LH49 ** 37LH49 ** 42LH49 ** 47LH49 ** 32LG21 ** 37LG21 ** 42LG21 **

Embed Size (px)

Transcript of Televizor plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

SAC31539709_rum_REV05Televizor LCD
Televizor cu plasm„
V„ rug„m s„ citii cu atenie acest manual Ónainte de a folosi aparatul. P„strai manualul pentru consult„ri ulterioare. Notai num„rul de model ∫i seria monitorului. Examinai eticheta de pe partea din spate a carcasei ∫i prezen- tai informaiile de pe etichet„ dealer-ului dumneavoastr„ atun- ci c‚nd solicitai efectuarea de operaii de service.
R O
M A
(19/22LU50** /19/22LU40** /19/22LH20**)
12mm 12mm
Utilizai ∫uruburi cu lungimea de 12 mm (+0,5/-0,5) pe partea lateral„ a ansamblului aparatului. (Doar 42/47LH70**)
Partea lateral„ a ansamblului aparatului
(f„r„ distanier de ghidare)
Partea lateral„ a ansamblului aparatului
(cu distanier de ghidare)
Distanier de ghidare
II
Asigurai-v„ c„ ai primit urm„toarele accesorii Ómpreun„ cu televizorul. Dac„ lipse∫te oricare dintre accesorii, contactai furnizorul de la care ai cump„rat produsul. Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa„ de televizorul dumneavoastr„.
Manualul utilizatorului baterii Telecomand„
CC‚‚rrpp„„ ddee ccuurr„„aarree Cur„ai ecranul cu
c‚rpa.
Acest element nu este disponibil pentru toate modele.
* ™tergei u∫or pata de murd„rie de pe exterior numai cu c‚rpe de cur„it destinate exteriorului pro- dusului dac„ exist„ murd„rie sau urme de amprente pe suprafaa extern„.
Nu ∫tergei aspru c‚nd Óndep„rtai petele. V„ rug„m s„ reinei c„ praful Ón exces poate cauza zg‚rieturi sau decolorare.
AV MODE
V MODE
MMooddeellee ddee tteelleevviizzooaarree ccuu ppllaassmm„„
MMooddeellee ddee tteelleevviizzooaarree ccuu LLCCDD
Dispozitiv gestionare cablu (Doar 32/37/42/47LH70**) (A se vedea pagina. 23)
Capac spate suport (Doar 37/42/47LH70**)
(A se vedea pagina. 21)
Suport cablu (A se vedea pagina 23)
boluri pentru asamblarea suportului
(Doar 50PS70**, 50PS80**) (A se vedea pagina.17)
x 4
x 2
Suport cablu (Doar 19/22LU40**, 19/22/26LU50**) (A se pagina. 22)
Dispozitiv gestionare cablu (Doar 19/22LH20**)
(A se vedea pagina.22)
32/37/42LG21**, 26/32/37/42LH20**, 32/37/42LH30**,
disponibil pentru toate modele.)
19/22/26LU50**) (A se vedea pagina. 24)
sau
boluri pentru asamblarea suportului (A se vedea pagina.16~18)
(Doar 32LH70**)
M4x20 M4x16
(Doar 42LH70**)
x 3
M4x20 M4x16
x 4
(Doar 19/22LU50**)
(Doar 26LU50**)
x 2 x 3
Brid„ de protec ie ∫i ∫urub pentru cablu de alimentare (Doar 32/37/42/47LH70**)
(A se vedea pagina. 23)
Conector USB (se vinde separat) (Doar 32/37/42/47LH70**)
Fixai un cap„t al conectorului USB la stick-ul de memorie USB ∫i cel„lalt cap„t la suportul pentru
conectorul USB.
x 8
x 4
CU PRINS
Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PPRREEGG√√TTIIRREEAA
COMENZILE PANOULUI FRONTAL . . . . . . . . 4 INFORMAfiII PRIVIND PANOUL POSTERIOR . . . . . 10 INSTALAREA SUPORTULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Suport deta∫abil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 ATA™ARE TV LA UN BIROU . . . . . . . . . . . . . .20 Instalarea pe piedestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pozi ionarea monitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 SISTEMUL KENSINGTON SECURITY . . . . . . . . .20 Instruciune pentru instalarea Ón siguran„ . . . 21 SUPORT PIVOTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Pentru a utiliza capacul posterior al suportului 21 CAPACUL POSTERIOR PENTRU ARANJAREA CABLURILOR . 22 F√R√ A UTILIZA STANDUL TIP BIROU . . . . . . .24 Montarea pe perete. Instalarea pe orizontal„ . 25 CONECTAREA ANTENEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
IINNSSTTAALLAARREEAA UUNNUUII EECCHHIIPPAAMMEENNTT EEXXTTEERRNN
INSTALAREA RECEPTORULUI HD . . . . . . . . 27 Setare DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Setarea aparatului video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 INSERAREA MODULULUI CI . . . . . . . . . . . . . 34 SETARE IE™IRE DIGITAL√ AUDIO . . . . . . . . 35 CONFIGURAREA C√™TILOR . . . . . . . . . . . . 35 INSTALAREA ALTOR SURSE A/V . . . . . . . . . 36 INSTALAREA INTR√RII USB . . . . . . . . . . . . . . 37 Setare pt. PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
- Configurarea ecranului pentru modul PC .42
VVIIZZIIOONNAARREEAA TTVV // CCOONNTTRROOLLUULL PPRROOGGRRAAMMEELLOORR
FUNCfiIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMAND√ . 46 PORNIREA TELEVIZORULUI . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Selectarea programului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Reglarea volumului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 QUICK MENU (MENIUL RAPID) . . . . . . . . . 51 SELECTAREA ™I REGLAREA MENIURILOR AFI™ATE PE ECRAN . 52 Setarea automat√ a programelor . . . . . . . . . . . 53 Setarea manual√ a programelor (ŒN MOD DIGITAL) 55
Setarea manual√ a programelor (ŒN MOD ANALOG) 56 Editarea programelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Amplificator (ŒN MOD DIGITAL) . . . . . . . . . . . . . . .60 ACTUALIZARE SOFTWARE . . . . . . . . . . . . . . 61 DIAGNOSTICARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 INFORMAfiII CI (COMMON INTERFACE - INTERFAfi√ OBI™NUIT√) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Afi™area listei de programe . . . . . . . . . . . . . . . . 64 CONFIGURAREA PROGRAMULUI FAVORIT . . . 65 LIST√ INTR√RI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 SERVICIU DE DATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Eticheta intrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 MANUAL SIMPLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 MODUL AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Iniializare (Resetarea valorilor originale din fabric„) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
PENTU A UTILIZA FUNCfiIA BLUETOOTH
Precauii Ón cazul utiliz„rii funciei Bluetooth . . 74 CONFIGURAREA BLUETOOTH . . . . . . . . . . 75 SETAREA PIN-ULUI PENTRU TELEVIZOR . .76 C√™TI BLUETOOTH
- Conectarea la c„∫ti Bluetooth . . . . . . . . . . .77 - Conectarea la c„∫tile Bluetooth Ónregistrate . 77 - Deconectarea c„∫tilor Bluetooth Ón timpul uti- liz„rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 - Solicitarea de conectare de la c„∫tile Bluetooth la televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
ADMINISTRAREA DISPOZITIVELOR BLUETOOTH CONECTATE . . . . . . . . . . . . . . 79 INFORMAfiII MY BLUETOOTH . . . . . . . . . . . .80 RECEPfiIONAREA FOTOGRAFIILOR PRIN INTERMEDIUL UNUI DISPOZITIV EXTERN . .81 Ascultarea fi∫ierelor muzicale de la dispozitivul extern Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
PPEENNTTUU AA UUTTIILLIIZZAA DDIISSPPOOZZIITTIIVVUULL UUSSBB
La conectarea dispozitivului USB . . . . . . . . . . 82 LIST√ FOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 LISTA MUZIC√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 List„ filme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Cod Ónregistrare DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Dezactivarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
CU PRINS
EEPPGG ((GGHHIIDDUULL EELLEECCTTRROONNIICC PPEENNTTRRUU PPOOSSTTUURRII)) ((ŒŒNN MMOODD DDIIGGIITTAALL))
Pornire/oprire EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Selectarea unui post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Funciile butoanelor Ón modul de ghidare ACUM/URM√TORUL 96 Func ie Butoane Ón Modul Ghid pentru 8 Zile . . . . . .97 Funcie Butoane Ón Modul Schimbare Dat„ . . 97 Funcie Butoane Ón Caseta de Descriere Detaliat„ 98 Funcie Butoane Ón Mod Œnregistrare/Amintire Setare 98 Func ia butoanelor Ón modul Lista program. . . . . . . 98
CCOONNTTRROOLLUULL IIMMAAGGIINNIILLOORR
- Preconfigurarea modului imagine . . . . . . . 103 REGLAREA MANUAL√ A IMAGINII
- Mod imagine - opiune utilizator . . . . . . . . 104 TEHNOLOGIA DE ŒMBUN√T√fiIRE A IMAGINII 105 Control avansat al imaginii . . . . . . . . . . . . . . . . 106 RESETARE IMAGINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Indicator de nivel putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Minimizarea remanenfiei imaginilor(ISM)Metoda 111 Mod demonstrativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Setare mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
CCOONNTTRROOLL SSUUNNEETT ™™II LLIIMMBB√√
NIVEL VOLUM AUTOMAT . . . . . . . . . . . . . . . 114 VOCE CLAR√ II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 CONFIGUR√RILE SUNETULUI PRESETAT - MOD SUNET 116 REGLAREA SET√RILOR SUNETULUI - MOD UTILIZATOR .117 SRS TruSurround XT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ACTIVAREA/DEZACTIVAREA DIFUZOARELOR TV . . .118 DTV Audio setting (Setare audio DTV) (DOAR ŒN MOD DIGITAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 SELECTARE IE™IRE AUDIO DIGITAL . . . . .120 REINIfiIALIZARE AUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Descriere audio (DOAR ŒN MOD DIGITAL) . . . . .122
I/II - Recepfiia stereo / dual√ (Doar Ón mod analog) . 123 - Recepfiia de tip NICAM (Doar Ón mod analog) 124 - Selectarea ie™irii de sunet . . . . . . . . . . . . . 124
Selectare ar„ / Limb„ pentru meniul afi∫at pe ecran 125 SELECTARE LIMB√ (DOAR ŒN MOD DIGITAL) 126
CCOONNFFIIGGUURRAARREEAA OORREEII
CCOONNTTRROOLL//RREESSTTRRIICCfifiIIEE PPAARREENNTTAALL√√
SETARE PAROL√ ™I SISTEMUL DE BLOCARE . . 130 BLOCARE PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 CONTROL DE C√TRE P√RINfiI (DOAR ŒN MOD DIGITAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 BLOCARE INTRARE EXTERN√ . . . . . . . . . .133 Blocare Tasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
TTeelleetteexxttuull Activarea / dezactivarea teletextului . . . . . . . . 135 Sistemul SIMPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Sistemul TOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Sistemul FASTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Funcii teletext speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
TTEELLEETTEEXXTT DDIIGGIITTAALL
TELETEXT ŒN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL 137 TELETEXT ŒN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL 137
AANNEEXX√√
DEPANAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 ŒNTREfiINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 SPECIFICAfiII DE PRODUS . . . . . . . . . . . . . 141 Coduri IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Setarea Dispozitivului de Comand√ Extern√; RS-232C . . 152
4
Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa„ de televizorul dumneavoastr„.
Modele de televizoare cu plasm„
G Dac„ TV nu poate fi pornit cu ajutorul telecomenzii, ap„sai butonul principal de alimentare de pe TV. (C‚nd oprii alimentarea cu ajutorul butonului principal de alimentare al TV, acesta nu se va putea porni cu ajutorul telecomenzii.)
G Nu c„lcai pe suportul de sticl„ ∫i nu Ól supunei impacturilor. Acesta se poate rupe, fragmentele de sticl„ put‚nd cauza r„nirea, sau TV poate c„dea.
G Nu deplasai TV tr„g‚nd de acesta. Putei deteriora podeaua sau produsul.
AATTEENNfifiIIEE
PROGRAM
VOLUM
OK
MENU
POWER
indicator pus Ón funciune/standby • Lumin„ ro∫ie pentru modul standby. • Ledul este stins Ón timp ce TV r„m‚ne aprins.
50/60PS70**
Senzor inteligent Regleaz„ imaginea Ón funcie de condiiile ambiante.
Senzorul pentru telecomand„
OBSERVAfiIE!
G Televizorul poate fi trecut Ón modul de a∫teptare pentru a se reduce consumul de energie. Dac„ nu este utilizat pentru mai mult timp, televizorul trebuie oprit de la comutatorul de alimentare de pe aces- ta, astfel reduc‚ndu-se consumul de energie. Energia consumat„ Ón timpul utiliz„rii poate fi redus„ semnificativ dac„ se diminueaz„ nivelul de lumi- nozitate a imaginii, ceea ce va reduce cheltuielile de funcionare per total.
5
POWER
indicator pus Ón funciune/standby • Lumin„ ro∫ie pentru modul standby. • Ledul este stins Ón timp ce TV r„m‚ne aprins.
50/60PS80**
Senzor inteligent Regleaz„ imaginea Ón funcie de condiiile ambiante.
Senzorul pentru telecomand„
Senzorul pentru telecomand„
POWER
indicator pus Ón funciune/standby • Lumin„ ro∫ie pen- tru modul standby. • Ledul este stins Ón timp ce TV r„m‚ne aprins.
6
P P
INPUT (INTRARE)
Senzor inteligent Regleaz„ imaginea Ón funcie de condiiile ambiante.
POWER(Senzor tactil)
indicator pus Ón funciune/standby • Lumin„ ro∫ie pentru modul standby. • Se aprinde alb atunci c‚nd televizorul este
pornit. Not„: Putei regla indicatorul de alimentare din meniul OPfiIUNI.
LED variabil
Senzorul pentru telecomand„

8
INPUT
MENU
OK
P
PROGRAM
VOLUM
OK
MENU
POWER
Senzorul pentru telecomand„ Senzor inteligent Regleaz„ imaginea Ón funcie de condiiile ambiante.
indicator pus Ón funciune/standby • Lumin„ ro∫ie pentru modul standby. • se aprinde Ón culoarea albastr„ atunci c‚nd
televizorul este pornit.
POWER
Senzorul pentru telecomand„ indicator pus Ón funciune/standby • Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• se aprinde Ón culoarea albastr„ atunci c‚nd televizorul este pornit.
P
MENU
INPUT
OK
H /P
Senzorul pentru telecomand„
indicator pus Ón funciune/standby Lumin„ ro∫ie pentru modul standby. Se aprinde alb atunci c‚nd televizorul este pornit.
INPUT
MENU
OK
P
P
PROGRAM
VOLUM
OK
MENU
VOLUM POWER INPUT (INTRARE)
INFORMAfiII PRIVIND PANOUL POSTERIOR
A Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa„ de televizorul dumneavoastr„.
Muf„ cablu de alimentare Acest televizor funcioneaz„ cu energie elec- tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- cat„ pe pagina cu Specificaii. Nu Óncercai niciodat„ s„ alimentai televizorul cu energie electric„ Ón curent continuu.
Intrare HDMI/DVI IN Conectai un semnal HDMI la HDMI IN. Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.
Intrare audio RGB/DVI Conectai ie∫irea audio de la un PC sau DTV.
IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITAL Conectai semnalul audio digital la diferite tipuri de echipament. Conectai la o Component„ Audio Digital„. Utilizai un cablu audio optic.
Intrare Component Conectai un dispozitiv component video/audio la aceste jacuri.
Intrare RGB IN Conectai ie∫irea de la un PC.
PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE) Conectai portul serial al dispozitivelor de con-
trol la jacul RS-232C. Acest port este utilizat pentru mod Service sau Hotel.
Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) Conectai intrarea sau ie∫irea mufei scart de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.
Intrare anten„ Conectai antena sau cablul la aceast„ muf„.
Slot card PCMCIA (Asociaia Internaional„ pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator Personal) Introducei Modulul CI Ón FFAANNTTAA PPEENNTTRRUU CCAARRDD PPCCMMCCIIAA. (Aceast„ func ie nu este disponibil„ Ón toate „rile.)
IInnttrraarree USB Conectai dispozitivul de stocare USB la aceast„ muf„.
Intrare S-Video Conectai mufa S-Video de ie∫ire de la un dis- pozitiv S-VIDEO. Intrare Audio/Video Conectai ie∫irea audio/video de la un dispozi- tiv extern la aceste jacuri.
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
1
5
6
10
11
2
12
11
TIR EA
Muf„ cablu de alimentare Acest televizor funcioneaz„ cu energie elec- tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- cat„ pe pagina cu Specificaii. Nu Óncercai niciodat„ s„ alimentai televizorul cu energie electric„ Ón curent continuu.
Intrare audio RGB/DVI Conectai ie∫irea audio de la un PC sau DTV.
IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITAL Conectai semnalul audio digital la diferite tipuri de echipament. Conectai la o Component„ Audio Digital„. Utilizai un cablu audio optic.
Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) Conectai intrarea sau ie∫irea mufei scart de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.
Intrare HDMI/DVI IN Conectai un semnal HDMI la HDMI IN. Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.
Intrare RGB Conectai ie∫irea de la un PC.
PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE) Conectai portul serial al dispozitivelor de con- trol la jacul RS-232C. Acest port este utilizat pentru mod Service sau Hotel.
Intrare Component Conectai un dispozitiv component video/audio la aceste jacuri.
Intrare anten„ Conectai antena sau cablul la aceast„ muf„.
Casc„ Conectai casca la intrarea pentru casc„.
Slot card PCMCIA (Asociaia Internaional„ pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator Personal) Introducei Modulul CI Ón FFAANNTTAA PPEENNTTRRUU CCAARRDD PPCCMMCCIIAA. (Aceast„ func ie nu este disponibil„ Ón toate „rile.)
PORT NUMAI PENTRU LUCR√RI DE SERVICE
Intrare Audio/Video Conectai ie∫irea audio/video de la un dispozi- tiv extern la aceste jacuri.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
H /P
Modele de televizoare cu LCD : 32/37/42/47LH70**
Muf„ cablu de alimentare Acest televizor funcioneaz„ cu energie elec- tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- cat„ pe pagina cu Specificaii. Nu Óncercai niciodat„ s„ alimentai televizorul cu energie electric„ Ón curent continuu. IInnttrraarree USB Conectai antena sau cablul la aceast„ muf„. Intrare HDMI/DVI IN Conectai un semnal HDMI la HDMI IN. Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.
Intrare S-Video Conectai mufa S-Video de ie∫ire de la un dis- pozitiv S-VIDEO. Intrare Audio/Video Conectai ie∫irea audio/video de la un dispozi- tiv extern la aceste jacuri. Intrare RGB IN Conectai ie∫irea de la un PC. Intrare audio RGB/DVI Conectai ie∫irea audio de la un PC sau DTV.
PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE) Conectai portul serial al dispozitivelor de con- trol la jacul RS-232C. Acest port este utilizat pentru mod Service sau Hotel.
Intrare anten„ Conectai antena sau cablul la aceast„ muf„.
Intrare Component Conectai un dispozitiv component video/audio la aceste jacuri.
IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITAL Conectai semnalul audio digital la diferite tipuri de echipament. Conectai la o Component„ Audio Digital„. Utilizai un cablu audio optic.
Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) Conectai intrarea sau ie∫irea mufei scart de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.
Casc„ Conectai casca la intrarea pentru casc„.
Slot card PCMCIA (Asociaia Internaional„ pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator Personal) Introducei Modulul CI Ón FFAANNTTAA PPEENNTTRRUU CCAARRDD PPCCMMCCIIAA. (Aceast„ func ie nu este disponibil„ Ón toate „rile.)
1
2
3
4
7
8
9
10
11
125
6
(RGB)
Modele de televizoare cu LCD : 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**
Muf„ cablu de alimentare Acest televizor funcioneaz„ cu energie elec- tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- cat„ pe pagina cu Specificaii. Nu Óncercai niciodat„ s„ alimentai televizorul cu energie electric„ Ón curent continuu.
Intrare audio RGB/DVI Conectai ie∫irea audio de la un PC sau DTV.
IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITAL Conectai semnalul audio digital la diferite tipuri de echipament. Conectai la o Component„ Audio Digital„. Utilizai un cablu audio optic.
Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) Conectai intrarea sau ie∫irea mufei scart de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.
Intrare HDMI/DVI IN Conectai un semnal HDMI la HDMI IN. Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.
Intrare RGB IN Conectai ie∫irea de la un PC.
PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE) Conectai portul serial al dispozitivelor de con- trol la jacul RS-232C. Acest port este utilizat pentru mod Service sau Hotel.
Intrare Component Conectai un dispozitiv component video/audio la aceste jacuri.
Intrare anten„ Conectai antena sau cablul la aceast„ muf„. IInnttrraarree UUSSBB Conectai dispozitivul de stocare USB la aceast„ muf„.
Slot card PCMCIA (Asociaia Internaional„ pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator Personal) Introducei Modulul CI Ón FFAANNTTAA PPEENNTTRRUU CCAARRDD PPCCMMCCIIAA.
(Aceast„ func ie nu este disponibil„ Ón toate „rile..)
Intrare Audio/Video Conectai ie∫irea audio/video de la un dispozi- tiv extern la aceste jacuri.
Casc„ Conectai casca la intrarea pentru casc„.
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
13
L/L/ M
ON O
M ON
O R
AU D
IO AU
D IO
VI D
EO VI
D EO
H D
M I
H D
M I
IN 3
IN 3
TIR EA
Muf„ cablu de alimentare Acest televizor funcioneaz„ cu energie elec- tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- cat„ pe pagina cu Specificaii. Nu Óncercai niciodat„ s„ alimentai televizorul cu energie electric„ Ón curent continuu.
Intrare audio RGB/DVI Conectai ie∫irea audio de la un PC sau DTV.
IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITAL Conectai semnalul audio digital la diferite tipuri de echipament. Conectai la o Component„ Audio Digital„. Utilizai un cablu audio optic.
Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) Conectai intrarea sau ie∫irea mufei scart de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.
Intrare HDMI/DVI IN Conectai un semnal HDMI la HDMI IN. Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.
Intrare RGB IN Conectai ie∫irea de la un PC.
PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE) Conectai portul serial al dispozitivelor de con- trol la jacul RS-232C. Acest port este utilizat pentru mod Service sau Hotel.
Intrare Component Conectai un dispozitiv component video/audio la aceste jacuri.
Intrare anten„ Conectai antena sau cablul la aceast„ muf„.
Slot card PCMCIA (Asociaia Internaional„ pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator Personal) Introducei Modulul CI Ón FFAANNTTAA PPEENNTTRRUU CCAARRDD PPCCMMCCIIAA. (Aceast„ func ie nu este disponibil„ Ón toate „rile.)
Intrare Audio/Video Conectai ie∫irea audio/video de la un dispozi- tiv extern la aceste jacuri.
Casc„ Conectai casca la intrarea pentru casc„.
PORT NUMAI PENTRU LUCR√RI DE SERVICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
AV IN 3
Modele de televizoare cu LCD : 19/22LH20**
Muf„ cablu de alimentare Acest televizor funcioneaz„ cu energie elec- tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- cat„ pe pagina cu Specificaii. Nu Óncercai niciodat„ s„ alimentai televizorul cu energie electric„ Ón curent continuu.
Intrare audio RGB/DVI Conectai ie∫irea audio de la un PC sau DTV.
IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITAL Conectai semnalul audio digital la diferite tipuri de echipament. Conectai la o Component„ Audio Digital„. Utilizai un cablu audio optic.
Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) Conectai intrarea sau ie∫irea mufei scart de la un dispozitiv extern la aceste jacuri.
Intrare HDMI/DVI IN Conectai un semnal HDMI la HDMI IN. Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.
Intrare RGB IN Conectai ie∫irea de la un PC.
PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE) Conectai portul serial al dispozitivelor de con- trol la jacul RS-232C. Acest port este utilizat pentru mod Service sau Hotel.
Intrare Component Conectai un dispozitiv component video/audio la aceste jacuri.
Intrare anten„ Conectai antena sau cablul la aceast„ muf„.
Casc„ Conectai casca la intrarea pentru casc„.
Slot card PCMCIA (Asociaia Internaional„ pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator Personal) Introducei Modulul CI Ón FFAANNTTAA PPEENNTTRRUU CCAARRDD PPCCMMCCIIAA. (Aceast„ func ie nu este disponibil„ Ón toate „rile..)
PORT NUMAI PENTRU LUCR√RI DE SERVICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
H/P
10
11
1
1
3
4
A∫ezai cu atenie ecranul TV pe o suprafa„ moale pentru a proteja ecranul de eventuale deterior„ri.
2 Asamblai piesele copului suportului cu baza suportului televizorului.
Asamblai televizorul conform ilustraiei.
Fixai ferm cele 4 ∫uruburi Ón g„urile din spatele televizorului.
32LH70**
M4x20
1
2
3
A∫ezai cu atenie ecranul TV pe o suprafa„ moale pentru a proteja ecranul de eventuale deterior„ri.
Asamblai televizorul conform ilustraiei.
Fixai ferm cele 4 ∫uruburi Ón g„urile din spatele televizorului.
Doar 26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**, 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**
M4x20
42/47LH70**
M4x16
Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa„ de televizorul dumneavoastr„. C‚nd asamblai suportul pentru birou, asigurai-v„ c„ ∫urubul este prins ferm. (Dac„ nu este str‚ns complet, dup„ instalarea produsului exist„ riscul Ónclin„rii spre fa„ a acestuia.) Dac„ str‚ngei ∫urubul cu prea mult„ for„, exist„ riscul devierii acestuia Ón zona de prindere.
17
1
2
A∫ezai cu atenie ecranul TV pe o suprafa„ moale pentru a proteja ecranul de eventuale deterior„ri.
Fixai ferm cele 2 sau 3 ∫uruburi Ón g„uri.
Doar 19/22/26LU50**
1 A∫ezai cu atenie ecranul TV pe o suprafa„ moale pentru a proteja ecranul de eventuale deterior„ri.
2 Asamblai televizorul conform ilustraiei.
Doar 19/22LH20**
Baz„ capac
(Doar 26LU50**)
1
2
3
A∫ezai cu atenie ecranul TV pe o suprafa„ moale pentru a proteja ecranul de eventuale deterior„ri.
Asamblai televizorul conform ilustraiei.
Fixai ferm cele 4 ∫uruburi Ón g„urile din spatele televizorului.
C‚nd asamblai suportul, asigurai-v„ c„ ai identificat ∫i asamblat corect partea din fa„ ∫i din spate a suportului.Fa„
18
1
3
4
A∫ezai cu atenie ecranul TV pe o suprafa„ moale pentru a proteja ecranul de eventuale deterior„ri.
2 Asamblai piesele standului la baza de montare a televizorului.
Asamblai televizorul conform ilustraiei.
Fixai ferm cele 4 ∫uruburi Ón g„urile din spatele televizorului.
Corp suport
Baz„ capac
1
3
4
A∫ezai cu atenie ecranul TV pe o suprafa„ moale pentru a proteja ecranul de eventuale deterior„ri.
2 Fixai ferm cele 2 sau 3 ∫uruburi Ón g„urile din baza capacului.
Asamblai piesele corpului posterior al suportului cu TV.
Asamblai piesele capacului cu corpul posterior al suportului TV.
Doar 19/22LU40**
TIR EA
2 Desfacei ∫uruburile ∫i apoi deta∫ai suportul de TV.
3 Desfacei ∫uruburile de pe TV. Deta∫ai bbaazzaa ccaappaaccuulluuii de TV.
4 Deta∫ai ccoorrppuull ssuuppoorrttuulluuii de TV.
Corp suport
1 A∫ezai cu atenie ecranul TV pe o suprafa„ moale pentru a proteja ecranul de eventuale deterior„ri.
Baz„ capac
(Doar 26LU50**)
(Doar 26LU50**)
Doar 19/22/26LU50**
Suport deta∫abil Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa„ de televizorul dumneavoastr„.
1
3
4
A∫ezai cu atenie ecranul TV pe o suprafa„ moale pentru a proteja ecranul de eventuale deterior„ri.
2 Deta∫ai capacul de TV. Ap„sai Ón direcia s„geii pentru a deta∫a capacul.
Desfacei ∫uruburile ∫i apoi deta∫ai corpul posterior al suportului de TV.
Desfacei ∫uruburile ∫i apoi deta∫ai baza capacului de TV.
Capac
Baz„ capac
5 Desfacei ∫uruburile ∫i apoi deta∫ai corpul suportului de TV.
Corp suport
TIR EA
SISTEMUL KENSINGTON SECURITY Aceast„ funcie nu este disponibil„ pentru toate modelele. Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa„ de televizorul dumneavoastr„.
Televizorul este prev„zut cu un port pentru sistemul Kensington Security pe panoul din spate. Conectai cablul pentru sistemul Kensington Security a∫a cum este ilustrat mai jos. Pentru instalarea detaliat„ ∫i utilizarea sistemului Kensington Security, consultai ghidul utilizatorului livrat cu sistemul Kensington Security. Pentru informaii suplimentare, accesai hhttttpp::////wwwwww..kkeennssiinnggttoonn..ccoomm, pagina de Internet a companiei Kensington. Kensington comercializeaz„ sisteme de securitate pentru echipamente electronice costisitoare, cum ar fi computere portabile ∫i proiectoare LCD.
Observaie : - Sistemul Kensington Security este un accesoriu opional. Observaie : a. Dac„ televizorul pare a fi rece la atingere, este posibil s„
apar„ o mic„ “sclipire” pe ecran c‚nd acesta este pornit. Acest fenomen este normal ∫i televizorul nu este defect.
b. Mici defeciuni punctiforme pot fi vizibile pe ecran, ap„r‚nd sub form„ de pete ro∫ii, verzi sau albastre. Totu∫i, acestea nu au efecte negative asupra performanei monitorului.
c. Evitai atingerea ecranului LCD sau ap„sarea Óndelungat„ a acestuia cu degetul(etele). Œn acest caz, se pot produce unele efecte de distorsiune temporar„ pe monitor.
Pozi ionarea monitorului (Doar 19/22LH20**) Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa„ de televi-
zorul dumneavoastr„. Reglai poziia panoului Ón mai multe feluri pentru
un maxim de confort. • Intervalul de Ónclinaie
12 0 30
AATTAA™™AARREE TTVV LLAA UUNN BBIIRROOUU (Doar 26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**, 26/32/37/42LH20**, 32/37/42LH30**, 32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**, 32/37/42LH50**, 32/37LH70**)
Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa„ de tele vizorul dumneavoastr„. TV trebuie ata∫at la un birou pentru a nu putea fi mi∫cat Ónainte/Ónapoi, provoc‚nd astfel r„nirea sau deteriorarea produsului. Utilizai doar un ∫urub ata∫at.
1-∫urub (furnizat ca parte a produsului)
Birou
Stand
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT!
G Pentru ca televizorul s„ nu cad„, trebuie bine fixat pe podea / perete conform instruciunilor de instalare. Ónclinarea, agitarea sau cl„tinarea aparatului poate cauza r„niri.
4 inci
4 inci 4 inci 4 inci
INSTALAREA PE PIEDESTAL Pentru o ventilare corespunz„toare, asigurai o dis- tan„ de 4 inci pe fiecare parte ∫i de la perete.
OBSERVAfiIE!
G Urm„torul model este un model de tip cu suport fix, f„r„ caracteristicile Tilt (Œnclinare) ∫i Swivel (Rotire); prin urmare, aplicarea unei presiuni excesive poate deteriora aparatul. -19/22/26LU50**, 19/22LU40**)
21
TIR EA
Instruc iune pentru instalarea Ón siguran„ A Trebuie s„ achiziionai componentele necesare
de pe pia„ pentru a fixa TV Ón siguran„ pe perete.
A Pozi iona i televizorul aproape de perete pentru a evita posibilitatea ca acesta s„ cat„ atunci c‚nd este Ómpins.
A Instruc iunile prezentate mai jos definesc o cale sigur„ de instalare a televizorului, fixarea acestuia pe perete, evit‚nd posibilitatea ca acesta s„ cad„ Ón fa„ dac„ este tras. Aceasta va Ómpiedica televizorul s„ cad„ Ón fa„, provoc‚nd accident„ri. Va preÓnt‚mpina de asemenea deteriorarea televizorului. Asigura i-v„ c„ nu se vor urca sau ag„a copii de televizor.
OBSERVAfiIE!
GG C‚nd mutai produsul Óntr-o nou„ locaie desfacei mai Ónt‚i funia.
GG Utilizai un suport sau un dulap suficient de mare ∫i rezis- tent pentru m„rimea ∫i greutatea produsului.
GG Pentru o utilizare Ón condiii de siguran„ a produsului asigurai-v„ c„ Ón„limea colarului montat pe perete este aceea∫i cu cea a produsului.
3
1
2
Utilizai ∫uruburile cu ochi sau bolurile / colarii TV pentru a fixa produsul de perete dup„ cum se arat„ Ón imagine. (Dac„ televizorul dumneavoastr„ are ∫uruburi Ón ∫uruburile cu ureche, atunci sl„bii ∫uruburile.) * Introducei ∫uruburile cu ochi sau bolurile / colarii TV ∫i str‚ngei-le bine Ón orificiile superioare.
Fixai colarii cu boluri pe perete. Potrivii Ón„limea colarului montat pe perete.
3 Utilizai o funie solid„ pentru a lega acest produs pentru a-l alinia. Se recomand„ s„ legai funia astfel Ónc‚t s„ fie Ón poziie ori- zontal„ Óntre perete ∫i produs.
2
SUPORT PIVOTANT (Cu excep ia 19/22LH20**, 19/22LU40**, 19/22/26LU50**) Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa„ de televizorul
dumneavoastr„. Dup„ instalarea televizorului, putei regla televizorul manual spre st‚nga sau spre dreapta cu 20 grade, pentru a fi Ón concordan„ cu poziia de vizionare.
Apucai butonul ∫i tragei de acesta.
Pentru a utiliza capaculposterior al suportului (Doar 37/42/47LH70**)
Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa„ de televizorul dumneavoastr„.
Montai ccaappaaccuull ppoosstteerriioorr aall ssuuppoorrttuulluuii conform indicaiilor.
CAPAC POSTERIOR SUPORT
Modele de televizoare cu LCD : 19/22LU40**, 19/22/26LU50**
Dup„ ce se conecteaz„ cablurile necesare, instalai SUPORTUL DE CABLU conform figurii ∫i legai cablurile.
Modele de televizoare cu LCD : 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**, 26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**, 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50** Conectai cablurile dup„ cum este necesar. Pentru a conecta dispozitive suplimentare, consultai seciunea de Configurare a echipamentului extern.
1
Deschidei DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A CABLURILOR conform indicaiilor.
2
3
19/22LH20**
Conectai cablurile dup„ cum este necesar. Pentru a conecta dispozitive suplimentare, consultai seciunea de Configurare a echipamentului extern.
1
Dispozitiv gestionare cablu
3
Apucai DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A CABLULUI cu ambele m‚ini ∫i tragei Ón sus.
OBSERVAfiIE!
GG Nu utilizai DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A CABLULUI pentru a ridica televizorul. - Dac„ sc„pai produsul, putei fi r„nit sau produsul poate fi avariat.
Cum se scoate dispozitivul de gestionare a cablului (Modele de televizoare cu LCD: 19/22LH20**)
Image shown may differ from your TV.
23
Modele de televizoare cu LCD : 32/37/42/47LH70**
Conectai cablurile dup„ cum este necesar. Pentru a conecta dispozitive suplimentare, consultai seciunea de Configurare a echipamentului extern.
1
2
Aliniai orificiul cu fi∫a de pe DDIISSPPOOZZIITTIIVV GGEESSTTIIOONNAARREE CCAABBLLUULLUU. Rotii DDIISSPPOOZZIITTIIVV GGEESSTTIIOONNAARREE CCAABBLLUU conform indicaiilor. Not„: fora excesiv„ ar putea deteriora produsul atunci c‚nd este utilizat un Dispozitiv de gestionare a cablului.
Dup„ ce se conecteaz„ cablurile necesare, instalai SSUUPPOORRTTUULL DDEE CCAABBLLUU conform figurii ∫i legai cablurile. Pentru a conecta dispozitive suplimentare, consultai seciunea de Configurare a echipamentului extern.
1
Modele de televizoare cu plasm„
Dispozitiv gestionare cablu
Cum se scoate dispozitivul de gestionare a cablului
OBSERVAfiIE!
GG Nu utilizai DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A CABLULUI pentru a ridica televizorul. - Dac„ sc„pai produsul, putei fi r„nit sau produsul poate fi avariat.
SUPORTUL DE CABLU
Dispozitiv gestionare cablu
Brid„ de protecie
™urub
Fixai cablul de alimentare cu ajutorul bbrriiddeeii ddee pprrootteecciiee ∫i al ∫urubului, conform indicaiilor. Astfel vei Ómpiedica desprinderea accidental„ a cablului de alimentare.
1
24
TIR EA
Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa„ de televizorul dumneavoastr„. La instalarea unit„ii montate pe perete, utilizai capacul de protecie.
FF√√RR√√ AA UUTTIILLIIZZAA SSTTAANNDDUULL TTIIPP BBIIRROOUU (Cu excepia 19/22LU40**, 19/22/26LU50**)
MMooddeellee ddee tteelleevviizzooaarree ccuu ppllaassmm„„
MMooddeellee ddee tteelleevviizzooaarree ccuu LLCCDD
Dup„ Óndep„rtarea h‚rtiei de protecie de pe capac, lipii pe televizor conform indicaiilor.
Capac protecie
Capac protecie
Capac protecie
Capac protecie
Introducei CAPACUL DE PROTECfiIE Ón televizor p‚n„ vei auzi un clic.
Doar 32/37/42/47LH70**
Doar 26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**, 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**
Introduce i CAPACUL DE PROTECfiIE Ón televizor p‚n„ ve i auzi un clic.
Doar 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**
Introduce i CAPACUL DE PROTECfiIE Ón televizor p‚n„ ve i auzi un clic.
Fixai ferm cele 4 ∫uruburi Ón g„urile din spatele televizorului.5
Doar 19/22LH20**
1
3
4
A∫ezai cu atenie ecranul TV pe o suprafa„ moale pentru a proteja ecranul de eventuale deterior„ri.
2 Desfacei ∫uruburile de pe TV.
Deta∫ai suportul de TV.
Introducei ccaappaacc pprrootteecciiee Ón TV.
Capac protecie
TIR EA
A Televizorul poate fi instalat Ón mai multe moduri, cum ar fi pe un perete sau pe o suprafa„ de lucru etc.
A Televizorul este conceput pentru montare pe orizontal„.
Alimentare cu energie electric„
Œntrerup„tor de scurtcircuit
ŒMP√M¬NTAREAŒMP√M¬NTAREA Avei grij„ s„ conectai conductorul de legare la p„m‚nt pentru a preveni eventualele electrocut„ri. Dac„ nu sunt posibile metode de Ómp„m‚ntare, chemai un electrician calificat s„ instaleze un disjunctor separat. Nu Óncercai s„ legai la p„m‚nt unitatea conect‚nd-o la firele de la telefon, paratr„snete sau conducte de gaz.
MONTAREA PE PERETE. INSTALAREA PE ORIZONTAL„ A V„ recomand„m s„ utilizai un suport de perete al
Firmei LG c‚nd montai TV pe perete. A V„ recomand„m s„ achiziionai un suport de
perete care accept„ standardul VESA. A LG recomand„ ca montarea pe perete s„ fie real-
izat„ de instalatori calificai profesioni∫ti. A Mai Ónt‚i conectai cablul prelungitor USB la termi-
nalul USB IN (INTRARE USB), apoi prindei-l pe perete. (Doar 32/37/42/47LH70**)
4 inci
4 inci
4 inci
4 inci
4 inci
OBSERVAfiIE! G Suportul de perete trebuie instalat pe un perete
solid perpendicular cu podeaua. G Trebuie utilizat un suport special de perete, dac„
dorii s„ Ól instalai pe un tavan sau un perete Ónclinat.
G Suprafaa pe care se va monta suportul de perete trebuie s„ fie suficient de rezistent„ pen- tru a suporta greutatea TV; de ex:beton, piatr„ natural„, c„r„mid„ ∫i c„r„mida goal„.
G Instalarea tipului ∫i lungimii ∫uruburilor depinde de peretele de montare utilizat. Pentru informaii suplimentare, facei referire la instruciunile incluse cu suportul.
G LG nu este r„spunz„toare pentru niciun accident sau deteriorarea propriet„ii sau TV din cauza unei instal„ri incorecte:
- C‚nd se utilizeaz„ un suport de perete necom- patibil cu VESA
- Str‚ngerea necorespunz„toare a ∫uruburilor pe suprafa„, care poate duce la c„derea TV ∫i la r„nirea persoanelor.
- C‚nd nu se respect„ Metoda de instalare reco mandat„.
AA
BB
37/42/47LH70** 50PS70** 60PS70** 50PS80** 60PS80**
100 * 100 100 * 100 200 * 100 200 * 100 200 * 200 200 * 100 200 * 200 100 * 100 200 * 100 200 * 200 200 * 100 200 * 200 200 * 200 200 * 100 200 * 200 200 * 100 200 * 200 200 * 100 200 * 200 200 * 100 200 * 200 400 * 400 600 * 400 400 * 400 600 * 400
M4 M4 M4 M4 M6 M4 M6 M4 M4 M6 M4 M6 M6 M4 M6 M4 M6 M4 M6 M4 M6 M6 M8 M6 M8
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26
TIR EA
CONECTAREA ANTENEI Pentru calitate optim„ a imaginii, reglai direcia antenei. Cablul de anten„ ∫i convertorul nu sunt incluse.
Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conectai nici un cablu de alimentare Ónainte de conectarea tuturor echipamentelor.
LLooccuuiinnee//AAppaarrttaammeennttee mmuullttii--ffaammiilliiaallee ((CCoonneeccttaaii llaa mmuuffaa ddee ppeerreettee ppeennttrruu aanntteenn„„))
AAnntteenn„„ ddee eexxtteerriioorr ((VVHHFF,, UUHHFF))
MMuuff„„ ddee ppeerreettee ppeennttrruu aanntteenn„„
CCaabblluu ccooaaxxiiaall RRFF ((7755 oohhmmii))
AAnntteenn„„
UHF
VHF
Œn zonele cu semnal slab, pentru a obine o calitate mai bun„ a imaginii, instalai un amplificator de sem- nal la anten„, a∫a cum se prezint„ Ón imaginea din dreapta.
Dac„ este necesar s„ Ómp„rii semnalul pentru dou„ televizoare, utilizai un splitter de semnal pentru anten„ pentru a realiza conexiunea.
Instalai priza de alimentare c‚t mai aproape.
UUttiilliizzaarreeaa mmiieezzuulluuii ddee ffeerriitt„„ (Aceast„ funcie nu este disponibil„ pentru toate modelele.) Miezul de ferit„ poate fi utilizat pentru a reduce undele electromagnetice c‚nd conectai cablul de alimentare. Cu c‚t miezul de ferit„ este mai aproape de priza de alimentare, cu at‚t este mai bine.
27
INSTALAREA RECEPTORULUI HD
Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conectai nici un cablu de alimentare Ónainte de conectarea tuturor echipamentelor.
Aceast„ parte a CONFIGUR√RII ECHIPAMENTULUI EXTERN utilizeaz„ Ón principal imagini pentru modelele Plasma TV. Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa„ de televizorul dumneavoastr„.
1
2
Semnal
480i/576i
480p/576p
720p/1080i
1080p
Component
O
O
O
O (24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)
Acest televizor poate recepiona semnale digitale RF/cablu f„r„ un integrator digital extern. Cu toate acestea, dac„ recepionai semnale digitale de la un integrator digital sau de la un alt dispozitiv extern digital, consultai figura de mai jos.
Conectai mufele de ie∫ire ale DVD-ului (Y, PB, PR) la mufele CCOOMMPPOONNEENNTT IINN VVIIDDEEOO de pe televizor.
Conectai mufele audio de ie∫ire de pe convertorul digital cu mufa jack CCOOMMPPOONNEENNTT IINN AAUUDDIIOO de pe televizor.
Pornii convertorul digital. (Consultai manualul de utilizare al convertorului.)
Selectai sursa de intrare CCoommppoonneenntt utiliz‚nd butonul IINNPPUUTT(INTRARE) de pe telecomand„.
2
3
4
1
GGFormat HDMI Audio acceptat: Dolby Digital, PCM
28
1
1 2
2
3
1
Conectai mufa DVI de ie∫ire de pe convertorul digital cu mufa jack HHDDMMII//DDVVII IINN 11 de pe televizor.
Conectai mufele audio de ie∫ire de pe convertorul dig- ital cu mufa jack AAUUDDIIOO IINN ((RRGGBB//DDVVII)) de pe televi- zor.
Pornii convertorul digital. (Consultai manualul de utilizare al convertorului.)
Selectai sursa de intrare HHDDMMII11 utiliz‚nd butonul IINNPPUUTT(INTRARE) de pe telecomand„.
2
3
4
1
GG Verificai dac„ avei un cablu HDMI versiune 1.3 sau superioar„. Œn cazul Ón care cablurile HDMI nu sunt compatibile cu versiunea 1.3, aceasta poate cauza clipiri ale ecranului sau lipsa afi∫ajului. Utilizai cele mai recente tipuri de cabluri, care accept„ cel puin HDMI versiunea 1.3.
OBSERVAfiIE!
Conecta i mufa HDMI de ie∫ire de pe convertorul digital cu mufa jack HHDDMMII//DDVVII IINN 11, HHDDMMII IINN 22(Cu excep ia 19/22LH20**),, HHDDMMII IINN 33 (Cu excep ia 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**) sau HHDDMMII IINN 44 (Doar 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) de pe televizor.
Porni i convertorul digital. (Consulta i manualul de utilizare al convertorului.)
Selecta i sursa de intrare HHDDMMII11, HHDDMMII22(Cu excep ia 19/22LH20**), HHDDMMII33(Cu excep ia 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**) sau HHDDMMII44(Doar 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) utiliz‚nd butonul IINNPPUUTT(INTRARE) de pe tele- comand„.
29
La conectarea cu un cablu component
PPoorrttuurrii ddee iinnttrraarree CCoommppoonneenntt Pentru a ob ine o calitate mai bun„ a imaginii, conecta i aparatul DVD la porturile de intrare component, a∫a cum se arat„ mai jos.
Porturi component pe televizor Y PB PR
Porturi de ie∫ire video pe aparatul DVD
Y
Y
Y
Y
PB
B-Y
Cb
Pb
PR
R-Y
Cr
Pr
1
2
Conectai mufele de ie∫ire ale DVD-ului (Y, PB, PR) la mufele CCOOMMPPOONNEENNTT IINN VVIIDDEEOO de pe televizor.
Conectai mufele audio de ie∫ire de pe DVD cu mufele CCOOMMPPOONNEENNTT IINN AAUUDDIIOO de intrare de pe televizor.
Pornii aparatul DVD, introducei un DVD.
Selectai sursa de intrare CCoommppoonneenntt utiliz‚nd butonul IINNPPUUTT(INTRARE) de pe telecomand„.
A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD pentru instruciuni de utilizare.
2
3
4
5
1
30
La conectarea cu un cablu S-Video (Doar 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Conectai mufa SS--VVIIDDEEOO de ie∫ire de pe DVD la mufa SS--VVIIDDEEOO de intrare de pe televizor.
Conectai mufele audio de ie∫ire de pe DVD la jacurile AAUUDDIIOO de intrare de pe televizor.
Pornii aparatul DVD, introducei un DVD.
Selectai sursa de intrare AAVV33 utiliz‚nd butonul IINNPPUUTT (INTRARE) de pe telecomand„.
A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD pentru instruciuni de utilizare.
2
3
4
5
1
2
3
4
1
La conectarea cu un cablu SCART
Conectai mufa scart a echipamentului DVD la mufa scart AAVV11 de pe aparatul TV.
Pornii aparatul DVD, introducei un DVD.
Selectai sursa de intrare AAVV11 utiliz‚nd butonul IINNPPUUTT(INTRARE) de pe telecomand„. Dac„ ai realizat conectarea prin mufa AAVV22, selec- tai sursa de intrare AAVV22.
A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD pentru instruciuni de utilizare.
OBSERVAfiIE!
GG Dac„ dorii s„ utilizai cablul EURO scart, trebuie s„ utilizai cablul Euro scart ecranat.
Scart
AV1
AV2
O O O
O O X
GG Ie∫ire TV : Emite semnale TV analogice. Ie∫ire Monitor: Emite imaginea curent„ de pe ecran.
Digital TV
AV2 (Ie∫ire Monitor)
AV2 (C‚nd Ónregistrarea programat„ DTV este Ón curs cu ajutorul echipamentului de Ónregistrare.)
(Modul de intrare este convertit Ón DTV.)
Tip de ie∫ire Mod intrare curent
31
La conectarea cu un cablu HDMI
Conectai mufa HDMI de ie∫ire de pe DVD la jacul HHDDMMII//DDVVII IINN 11, HHDDMMII IINN 22(Cu excepia 19/22LH20**),, HHDDMMII IINN 33 (Cu excepia 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**) sau HHDDMMII IINN 44 (Doar 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) de pe televizor.
Selectai sursa de intrare HHDDMMII11, HHDDMMII22(Cu excepia 19/22LH20**), HHDDMMII33(Cu excepia 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**) sau HHDDMMII44(Doar 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) utiliz‚nd butonul IINNPPUUTT (INTRARE) de pe telecomand„.
A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD pentru instruciuni de utilizare.
2
3
1
1
GGTelevizorul poate recepiona simultan semnale video ∫i audio prin utilizarea unui cablu HDMI.
GG Œn cazul Ón care DVD-ul nu accept„ Auto HDMI, trebuie s„ setai rezoluia de ie∫ire Ón mod corespunz„tor.
GGVerificai dac„ avei un cablu HDMI versiune 1.3 sau superioar„. Œn cazul Ón care cablurile HDMI nu sunt compatibile cu versiunea 1.3, aceasta poate cauza clipiri ale ecranului sau lipsa afi∫ajului. Utilizai cele mai recente tipuri de cabluri, care accept„ cel puin HDMI versiunea 1.3.
OBSERVAfiIE!
32
SETAREA APARATULUI VIDEO
Pentru a evita paraziii (interferenele), l„sai o distan„ adecvat„ Óntre televizor ∫i aparatul video.
OUTPUT SWITCHANT IN
IINNSSTTAALLAARREEAA UUNNUUII EECCHHIIPPAAMMEENNTT EEXXTTEERRNN
Conectai mufa AANNTT OOUUTT a echipamentului VCR la mufa AANNTTEENNNNAA IINN de pe televizor.
Conectai cablul de anten„ la mufa AANNTT IINN de pe VCR.
Ap„sai butonul PPLLAAYY de pe aparatul video ∫i potrivii programul aparatului video cu programul televizorului pentru vizualizare.
2
3
1
33
1
Conectai mufa scart a aparatului video la mufa scart AAVV11 de pe televizor.
Introducei o caset„ Ón aparatul video ∫i ap„sai butonul PPLLAAYY de pe acesta. (A se vedea manualul de utilizare al aparatului video).
Selectai sursa de intrare AAVV11 utiliz‚nd butonul IINNPPUUTTde pe telecomand„.
Dac„ ai realizat conectarea prin mufa AAVV22, selec- tai sursa de intrare AAVV22.
2
3
4
1
La conectarea cu un cablu RCA (Cu excepia 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 32/37/42LF25**)
Conectai mufele jack AAUUDDIIOO//VVIIDDEEOO Óntre televizor ∫i aparatul video. Potrivii culorile mufelor. (Video = galben, Audio St‚nga = alb ∫i Audio Dreapta = ro∫u)
Introducei o caset„ Ón aparatul video ∫i ap„sai butonul PPLLAAYY (REDARE) de pe acesta. (A se vedea manualul de utilizare al aparatului video).
Selectai sursa de intrare AAVV33 utiliz‚nd butonul IINNPPUUTT (INTRARE) de pe telecomand„.
1
2
3
GG Dac„ avei un VCR mono, conectai cablul audio al VCR la mufa jack AAUUDDIIOO LL//MMOONNOO de pe televizor.
OBSERVAfiIE!
1
OBSERVAfiIE!
GG Dac„ dorii s„ utilizai cablul EURO scart, trebuie s„ utilizai cablul Euro scart ecranat.
Scart
AV1
AV2
O O O
O O X
GG Ie∫ire TV : Emite semnale TV analogice. Ie∫ire Monitor: Emite imaginea curent„ de pe ecran.
Digital TV
AV2 (Ie∫ire Monitor)
AV2 (C‚nd Ónregistrarea programat„ DTV este Ón curs cu ajutorul echipamentului de Ónregistrare.)
(Modul de intrare este convertit Ón DTV.)
Tip de ie∫ire Mod intrare curent
34
IINNSSTTAALLAARREEAA UUNNUUII EECCHHIIPPAAMMEENNTT EEXXTTEERRNN
GG Dac„ ambele mufe S-VIDEO ∫i VIDEO au fost conec- tate la S-VHS VCR simultan, numai semnalul S-VIDEO poate fi recepionat.
OBSERVAfiIE!
GGVerificai dac„ modulul CI este introdus Ón fanta pentru card PCMCIA Ón direcia corespunz„toare. Dac„ modul- ul nu este introdus corespunz„tor, acest lucru poate cauza deteriorarea TV ∫i a fantei pentru card PCMCIA.
OBSERVAfiIE!
La conectarea cu un cablu S-Video (Doar 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Conectai mufa S-VIDEO de ie∫ire de pe VCR la mufa S-VIDEO de intrare de pe televizor. Calitatea imaginii este Ómbun„t„it„; Ón comparaie cu mufa de intrare normal„ Composite (cablu RCA).
Conectai mufele audio de ie∫ire de pe VCR la jacurile AAUUDDIIOO de intrare de pe televizor.
Introduceti o caseta video Ón VCR si apasati butonul PPLLAAYY de pe acesta. (A se vedea manualul de utilizare al aparatului video.)
Selectai sursa de intrare AAVV33 utiliz‚nd butonul IINNPPUUTT (INTRARE) de pe telecomand„.
2
3
4
1
1 2
Inseari modulul CI Ón SLOTUL DE CARD PCMCIA (Asociaia Internaional„ pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator Personal) al televizorului a∫a cum este prezentat.
Pentru informaii suplimentare, consultai p.63.
1
1
Verificai acest punct conform indicaiilor ∫i introducei Modulul CI.
35
N
GNu v„ uitai direct la portul optic de ie∫ire. Vederea dumneavoastr„ poate fi afectat„ dac„ privii direct c„tre raza laser.
AATTEENNfifiIIEE
Conectai un cap„t al cablului optic la portul de Ie∫ire Audio Digital (optic) al televizorului.
Conectai cel„lalt cap„t al cablului optic la intrarea audio digital (optic„) a echipamentului audio.
Setai opiunea “Opiune difuzor TV - Oprit” din meniul AUDIO. (Gpp..111188). Pentru utilizare, consultai manualul de instruciuni al echipamentelor audio externe.
2
3
1
1
2
SETARE IE™IRE DIGITAL√ AUDIO Trimitere flux audio televizor c„tre componentele audio externe prin portul Ie∫ire Audio Digital (Optic). Dac„ dorii s„ beneficiai de emisie digital„ prin difuzoare pe 5.1 canale, conectai terminalul OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (IE™IRE DIGITAL√ AUDIO OPTIC√) din spatele TV la un sistem Home Theater DVD (sau amp).
Conectai casca la intrarea pentru casc„.
Pentru a ajusta volumul c„∫tii, ap„sai butonul ++ sau butonul -- Dac„ ap„sai butonul MMUUTTEE (SONOR OPRIT), sunetul c„∫tii este dezactivat.
2
1
CONFIGURAREA C√™TILOR (Cu excepia 50/60PS70**, 50/60PS80**) Putei asculta sunete prin intermediul c„∫tii.
OBSERVAfiIE!
GG Funcia AUDIO este dezactivat„ atunci c‚nd se conecteaz„ un set de c„∫ti. GG Dac„ se schimb„ modul AV Ón timp ce un set de c„∫ti este conectat, schimbarea se aplic„ pentru
video, dar nu ∫i pentru audio. GG Ie∫irea optic„ nu este acceptat„ la conectarea unor c„∫ti.
36
INSTALAREA ALTOR SURSE A/V (Cu excepia 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 32/37/42LF25**)
Conectai mufele jack AAUUDDIIOO//VVIIDDEEOO Óntre televizor ∫i aparatul video. Potrivii culorile mufelor. (Video = galben, Audio St‚nga = alb ∫i Audio Dreapta = ro∫u)
Selectai sursa de intrare AAVV33 utiliz‚nd butonul IINNPPUUTT (INTRARE) de pe telecomand„.
Acionai echipamentul extern corespunz„tor. A se vedea ghidul de utilizare al echipamentelor externe.
L RVIDEO
CCaammeerr„„ vviiddeeoo
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
Conectai dispozitivul USB la mufa de INTRARE USB de pe TV.
Dup„ conectarea mufelor USB IN, utilizai funcia DVR. (GG pp..8822)2
1
1
38
SETARE PT. PC
Acest televizor are o capacitate Plug and Play, respectiv, calculatorul se adapteaz„ automat la set„rile tele- vizorului.
La conectarea cu un cablu D-sub cu 15 pini
AUDIO RGB OUTPUT
1
2
4
Conectai mufa RGB de ie∫ire de pe PC la mufa RRGGBB IINN ((PPCC)) de intrare de pe televizor.
Conecta i mufa de intrare audio a calculatorului cu mufa de intrare AAUUDDIIOO IINN ((RRGGBB//DDVVII)) de pe televizor.
Pornii calculatorul.
Selectai sursa de intrare RRGGBB utiliz‚nd butonul IINNPPUUTT(INTRARE) de pe telecomand„.
2
3
1
39
1 2
4
Conectai ie∫irea DVI a calculatorului la mufa HHDDMMII//DDVVII IINN11 din aparat.
Conecta i mufa de intrare audio a calculatorului cu mufa de intrare AAUUDDIIOO IINN ((RRGGBB//DDVVII)) de pe televizor.
Pornii calculatorul.
Selectai sursa de intrare HHDDMMII11 utiliz‚nd butonul IINNPPUUTT(INTRARE) de pe telecomand„.
2
3
1
40
mod RGB-PC, HDMI/DVI-PC
Frecven„ vertical„ (Hz)
Frecven„ vertical„ (Hz)
59,94/60
50
50
59,94/60
59,94/60
50
23,97/24
29,976/30,00
50
59,94/60
31,469/31,5
31,25
37,5
44,96/45
33,72/33,75
28,125
26,97/27
33,716/33,75
56,25
67,43/67,5
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Frecven„ vertical„ (Hz)
Frecven„ vertical„ (Hz)
41
N
OBSERVAfiIE!
G Evitai meninerea unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioad„ lung„ de timp. Imaginea fix„ poate r„m‚ne permanent impri- mat„ pe ecran; utilizai un program de protecie a ecranului c‚nd este posibil acest lucru.
G Ar putea s„ existe un zgomot Ón funcie de o anumit„ rezoluie, imagine vertical„, contrast sau str„lucire Ón modul PC. Apoi schimbai modul PC la alt„ rezoluie sau schimbai rata de reÓmprosp„tare cu o alta sau reglai str„lucirea ∫i contrastul din meniu p‚n„ c‚nd imaginea devine curat„. Dac„ rata de reÓmprosp„tare a pl„cii grafice a calculatorului nu poate fi modificat„, schimbai placa grafic„ a calculatorului sau consultai produc„torul pl„cii grafice a calculatorului.
G Forma de sincronizare a intr„rilor de frecven„ orizontal„ ∫i vertical„ este diferit„.
G V„ recomand„m s„ folosii 1920x1080, 60Hz(Cu excepia 19/22LU40**, 19LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LG21**), 1360x768, 60Hz(Doar 19/22LU40**, 19LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LG21**) pentru modul PC, pentru a obine cea mai bun„ calitate a imaginii.
G Conectai cablul de semnal de la portul de ie∫ire al monitorului calculatorului la portul RGB (PC) al televizorului sau cablul de semnal al portului de ie∫ire HDMI al calculatorului la portul HDMI IN (sau HDMI/DVI IN) al televi- zorului.
G Conectai cablul audio de la PC la mufa de intrare Audio de la televizor. (Cablurile audio nu sunt achiziionate Ómpreun„ cu televizorul).
G Dac„ utilizai o plac„ de sunet, va trebui s„ configurai sunetul calculatorului la nivelul necesar.
GDac„ placa video a calculatorului nu poate oferi un flux simultan RGB at‚t analog c‚t ∫i digital, conectai fie RGB, fie HDMI IN (sau HDMI/DVI IN) pentru a afi∫a calculatorul la televizor.
GDac„ placa video a calculatorului poate oferi un flux simultan RGB analog ∫i digital, configurai televizorul fie pentru RGB, fie pentru HDMI; (cel„lalt mod este configurat Ón mod automat pentru Plug and Play de c„tre televizor.)
GDac„ folosii un cablu HDMI c„tre DVI, este posibil ca modul DOS s„ nu funcioneze, Ón funcie de placa video utilizat„.
GDac„ utilizai un cablu RGB-PC prea lung, ar putea exista un zgomot pe ecran. Recomand„m utilizarea unui cablu mai scurt de 5m. Asigur„ cea mai bun„ calitate a imaginii.
42
Configurarea ecranului pentru modul PC
Restabile∫te set„rile implicite din fabric„ ale Position (Poziie), Size (Dimensiune) ∫i Phase (Faz„).
Aceast„ funcie funcioneaz„ astfel : RGB[PC].
Reiniializare ecran
Selectai IIMMAAGGIINNEE.
Selectai EECCRRAANN.
OK
• Ap„sa i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sa i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
Selectai DD aa.
Ecran
Dac„ imagina nu este clar„ dup„ regl„rile automate ∫i mai ales dac„ litere tremur„, reglai faza imaginii manual.
Aceast„ funcie funcioneaz„ astfel : RGB[PC].
RReeggll„„rrii ppeennttrruu PPoozziiiioonnaarree,, DDiimmeennssiiuunnee ∫∫ii FFaazz„„ eeccrraann
Selectai IIMMAAGGIINNEE.
Selectai EECCRRAANN.
Efectuai reglajele corespunz„toare.
1 MENU
5 OK
• Ap„sa i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sa i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
Config. automat„
Ecran
E
Pentru a vizualiza imaginea normal„, adecvai rezuluia modului RGB cu selecia modului PC. Aceast„ funcie funcioneaz„ astfel : RGB[PC].
Selectarea rezoluiei
Selectai IIMMAAGGIINNEE.
Selectai EECCRRAANN.
1 MENU
5 OK
• Ap„sa i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sa i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
Config. automat„
Ecran
E
Regleaz„ automat poziia imaginii ∫i minimizeaz„ tremuratul imaginii. Dup„ reglare, chiar dac„ imaginea nu este Ónc„ corect„, televizorul funcioneaz„ adecvat, dar necesit„ ∫i alte regl„ri.
Auto-configure (Autoconfigurare) Aceast„ funcie permite ajustarea automat„ a poziiei, dimensiunii ∫i fazei ecranului. Imaginea afi∫at„ va fi instabil„ timp de c‚teva secunde, c‚t timp are loc configurarea automat„.
Reglare automat„ (numai modul RGB[PC])
• Dac„ poziia imaginii nu este corect„, Óncer- cai din nou reglarea automat„.
• Dac„ fotografia trebuie reglat„ din nou dup„ reglarea automat„ din RGB (PC), putei regla Poziie, DDiimmeennssiiuunnee ∫i Faz„.
Selectai IIMMAAGGIINNEE.
Selectai EECCRRAANN.
OK
• Ap„sa i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sa i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
Selectai DD aa.
Executai Config. automat„.
Economisire energie
Selecteaz„ Format imagine dorit pentru imagine.(GG pp..9999)
Comut„ televizorul Ón ∫i din starea de standby.
Rotire mod extern de intrare Ón secven„ regulat„.(GG pp..6666)
Selecteaz„ canalul Radio, TV ∫i DTV.
THUMBSTICK (Sus/Jos/St‚nga
Dreapta)
OK
V„ permite s„ navigai prin meniurile afi∫ate pe ecran ∫i s„ reglai set„rile sistemului Ón funcie de preferinele dumneavoastr„.
Accept„ selecia efectuat„ de dumneavoastr„ sau afi∫eaz„ modul curent.
RETURN(EXIT) (REVENIRE/IE™IRE)
INFO i
AV MODE
Permite utilizatorului s„ revin„ cu un pas Ón cadrul aplica iei interactive, al EPG sau al altei func ii interactive.
Shows the present screen information.
Afi∫eaz„ informaiile despre ecranul curent.(GG pp..7722)
BUTOANE COLORATE
Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar la mod- elele cu TELETEXT) sau pentru Editarea programului.
Butoane TELETEXT
Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. Pentru detalii suplimentare, consultai seciunea ÑÑTTeelleetteexxtt’.(GG pp..113355)
Restaureaz„ subtitrarea dumneavoastr„ favorit„ Ón mod digital. Consultai lista dispozitivelor AV conectate la TV. C‚nd comutai acest buton, pe ecran se afi∫eaz„ meniul Simplink.(GG pp..6699)
1
1
1
MENU
GUIDE
Selectai sursa dorit„ pentru meniul rapid. (Format imagine, Voce clar„ II , Mod imagine, Mod sunet, Audio, Temporizator oprire, Favorite , Dispozitiv USB).(GG pp..5511)
Selecteaz„ un meniu. ™terge toate informaiile de pe ecran ∫i revine la vizionarea programelor TV din orice meniu.(GG pp..5522)
Afi∫eaz™ agenda programului.(GG pp..9966)
47
Afi∫eaz„ programul favorit selectat.
Activeaz„ sau dezactiveaz„ redarea sunetului.
Selecteaz„ un program.
Trecei de la un set complet de informaii de ecran la urm„torul.
Selecteaz„ un program. Selecteaz„ o opiune numerotat„ dintr-un meniu.
Afi∫area listei de programe.(GG pp..6644)
Revine la programul vizionat anterior.
IINNSSTTAALLAARREEAA BBAATTEERRIIIILLOORR
Deschidei capacul compartimentul de baterii de pe partea din spate.
Introducei dou„ baterii de tip AAA 1,5V. Nu amestecai baterii vechi sau folosite cu baterii noi.
Œnchidei capacul.
SIMPLINK/USB
Controleaz„ meniul SIMPLINK sau USB(List„ fotografii ∫i List„ muzic„ sau List„ filme (Doar 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)).
FREEZE (ŒNGHEAfi√)
48
AV MODE ENERGY SAVING
Selecteaz„ canalul Radio, TV ∫i DTV.
V„ permite s„ selectai ∫i s„ configurai imaginile ∫i sunetele pentru conectarea dispozitivele AV.(GG pp..7722)
Comut„ televizorul Ón ∫i din starea de standby.
Rotire mod extern de intrare Ón secven„ regulat„.(GG pp..6666)
Ajusteaz„ modul Economisire energie al TV.(GG pp..110022)
Butoane numerice 0-9
Selecteaz„ un program. Selecteaz„ o opiune numerotat„ dintr-un meniu.
Revine la programul vizionat anterior.
Afi∫area listei de programe.(GG pp..6644)
THUMBSTICK (Sus/Jos/St‚nga
RETURN(EXIT) (REVENIRE/IE™IRE)
V„ permite s„ navigai prin meniurile afi∫ate pe ecran ∫i s„ reglai set„rile sistemului Ón funcie de preferinele dumneavoastr„. Accept„ selecia efectuat„ de dumneavoastr„ sau afi∫eaz„ modul curent.
Selecteaz„ un meniu. ™terge toate informaiile de pe ecran ∫i revine la vizionarea programelor TV din orice meniu.(GG pp..5522)
Permite utilizatorului s„ revin„ cu un pas Ón cadrul aplica iei interactive, al EPG sau al altei func ii interactive.
BUTOANE COLORATE
Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar la mod- elele cu TELETEXT) sau pentru Editarea programului.
Butoane TELETEXT
Restaureaz„ subtitrarea dumneavoastr„ favorit„ Ón mod digital.
Consultai lista dispozitivelor AV conectate la TV. C‚nd comutai acest buton, pe ecran se afi∫eaz„ meniul Simplink.(GG pp..6699)
1
1
49
Selecteaz„ un program.
Trecei de la un set complet de informaii de ecran la urm„torul.
IINNSSTTAALLAARREEAA BBAATTEERRIIIILLOORR
Deschidei capacul compartimentul de baterii de pe partea din spate.
Introducei dou„ baterii de tip AAA 1,5V. Nu amestecai baterii vechi sau folosite cu baterii noi.
Œnchidei capacul.
Butoane de control
MARK (MARCARE)
Selectai sursa dorit„ pentru meniul rapid. (Format imagine, Voce clar„ II , Mod imagine, Mod sunet, Audio, Temporizator oprire, Favorite , Economisire energie.)(GG pp..5511)
Afi∫eaz„ informaiile despre ecranul curent.
Afi∫eaz™ agenda programului.(GG pp..9966)
Afi∫eaz„ programul favorit selectat.
Selectai intrarea pentru a aplica set„rile Picture Wizard (Expert imagine).
50
R O
G R
A M
ELO R
PPOORRNNIIRREEAA TTEELLEEVVIIZZOORRUULLUUII
Mai Ónt‚i, conectai corect cablul de alimentare ∫i controlai alimentarea TV.
Œn acest moment, televizorul trece Ón modul standby.
Œn modul standby pentru a porni televizorul, ap„sai butonul INPUT sau P D E (sau P ) de pe televizor sau ap„sai butonul POWER, INPUT, P sau NNuumm„„rruull((00~~99)) de pe telecomand„ ∫i apoi televizorul va fi pus Ón funciune.
2
1
Iniializare configurare
Not„: a. Dac„ Ónchidei Ónainte de finalizarea configur„rii iniiale, meniul Initial Setting (Setare iniial„) poate fi afi∫at din nou. b. Ap„sai butonul RREETTUURRNN pentru a schimba afi∫ajul OSD curent cu cel anterior. c. Pentru „rile ce nu au adoptat standarde precise pentru difuzarea DTV, unele funcii DTV ar putea s„ nu funcioneze, Ón
funcie de mediul de difuzare DTV. d. Modul "UUttii ll iizzaarree aaccaass„„" este setarea optim„ pentru mediile tip re∫edin„ ∫i este modul implicit al televizorului. e. Modul "DDeemmoo mmaaggaazziinn" este setarea optim„ pentru mediile comerciale. Dac„ un utilizator modific„ datele referitoare la
calitatea imaginii, modul "DDeemmoo mmaaggaazziinn" iniializeaz„ produsul la calitatea imaginii setat„ de produc„tor dup„ o anumit„ perioad„ de timp.
f. Modul((UUttiilliizzaarree aaccaass„„,, DDeemmoo mmaaggaazziinn)) poate fi modificat prin executarea SSeettaarree mmoodd din meniul OOPPfifiIIUUNNEE.
Dac„ OSD (On Screen display) (Afi∫ajul pe ecran) este afi∫at pe ecran dup„ oprirea televizorului, putei regla LLiimmbbaa, SSeettaarree mmoodd, fifiaarraa, AAccoorrdd aauuttoo.
- Dac„ pornii televizorul, vei putea utiliza funciile sale.
SELECTAREA PROGRAMULUI
Ap„sai butoanele PP sau numerice pentru a selecta num„rului unui program.
1
Ap„sai butonul ++ sau -- pentru a regla volumul.
Dac„ dorii s„ oprii sonorul, ap„sai butonul MMUUTTEE.
Putei anula aceast„ funcie ap„s‚nd din nou butoanele MUTE (SONOR OPRIT), ++ , -- sau AV Mode (Mod AV)..
1
51
R O
G R
A M
ELO R
FFoorrmmaatt iimmaaggiinnee: Selectai formatul dumneavoastr„ pentru imagine. entru configurarea funciei zoom, selectai 14:9, Zoom ∫i Zoom Cinema Ón meniul Ratio (Raport). Dup„ finalizarea configur„rii Zoom, afi∫ajul revine la Q.meniu. VVooccee ccllaarr„„ II II : F„c‚nd diferenierea intervalului de sunete ale persoanelor de alte tipuri, permite utilizatorilor s„ asculte vocile oamenilor mai bine. MMoodd iimmaaggiinnee : Selecteaz„ Modul de imagine pe care Ól dorii. MMoodd ssuunneett : Este o funcie pentru a configura automat combinaia de sunet pe care o consid- er„ cea mai adecvat„ imaginilor vizionate. Selectai Modul de sunet pe care Ól dorii.
AAuuddiioo : Selectai ie∫irea de sunet. TTeemmppoorriizzaattoorr oopprriirree : Configureaz„ contorul de hibernare. FFaavvoorriittee : Selecteaz„ programul favorit. DDiissppoozziitt iivv UUSSBB : Selectai “Deconectare” pen- tru a deta∫a dispozitivul USB.(Cu excepia 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
EEccoonnoommiissiirree eenneerrggiiee :: Selecteaz„ modul Economisire energie dorit. (Doar19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
QUICK MENU (MENIUL RAPID)
Selectai Sursa pe care o dorii.
Funcia OSD (Afi∫are pe ecran) a televizorului dumneavoastr„ poate diferi u∫or de ceea ce se prezint„ Ón acest manual. Q Menu (Quick Menu) (Meniul rapid) este un meniu de funcii la care utilizatorii ar putea apela frecvent.
1 Q. MENU
3
2
OK
• Ap„sa i butonul QQ..MMEENNUU (Meniu rapid) pentru a reveni la vizionarea normal„ a televizorului.
• Ap„sa i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
FF Format imagine GG
(Doar 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
52
R O
G R
A M
ELO R
SELECTAREA ™I REGLAREA MENIURILOR AFI™ATE PE ECRAN Funcia OSD (Afi∫are pe ecran) a televizorului dumneavoastr„ poate diferi u∫or de ceea ce se prezint„ Ón acest manual.
OBSERVAfiIE!
G MMeettooddaa IISSMM se pot utiliza doar Ón cazul modelelor PPllaassmmaa TTVV. G Lumina de fundal, Indicatorul de funcionare se pot utiliza doar Ón cazul modelelor LCD TV. G Œn modul analog nu se poate utiliza Informa„„ii CI. G Œn modul analog nu se poate utiliza AAmmppll ii ff iiccaattoorr.(Cu excepia 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Afi∫ai fiecare meniu.
Selectai un element din meniu.
Navigai la meniul vertical.
1 MENU
OK
• Ap„sai butonul IINNFFOO, putei accesa meniul MMaannuuaall ssiimmpplluu. • Ap„sai butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea
normal„ a televizorului. • Ap„sai butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul
anterior.
OKMutare
Ceas
(Cu excepia 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
(Doar 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**)
R O
G R
A M
ELO R
(Modele Plasma TV ∫i Pentru alte „ri Ón afar„ de Finlanda ∫i Suedia Ón Modele LCD TV)
OKMutare
SETAREA AUTOMAT√ A PROGRAMELOR
Folosii acest mod pentru a g„si ∫i stoca automat toate programele. Atunci c‚nd iniiai programarea automat„, toate informaiile de serviciu stocate anterior vor fi ∫terse. Num„rul maxim de programe care pot fi stocate este 500. Acesta poate, Óns„, diferi Ón funcie de semnalele emise.
• Utilizai butoanele NUMERE pentru a intro- duce o parol„ de 4 cifre Ón opiunea BBllooccaarree ssiisstteemm ‘PPoorrnniitt’.
• Dac„ dorii s„ p„strai activ„ funcia de reglare automat„, selectai SSttaarrtt folosind butonul . Apoi ap„sai butonul OOKK. Œn caz contrar, selectai ÎÎnncchhiiddeerree.
• Numerotare automat„: decide dac„ se uti- lizeaz„ numerele de programe a∫a cum sunt transmise de staiile de emisie pentru reglaj.
Selectai SSEETTAARREE.
4 OK
• Ap„sai butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sai butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
Verif. conexiunea antenei. Info. despre canalul anterior vor fi actualiz. în timpul regl„„rii auto.
Cautare SECAM L Numerotare auto.
Start
Închidere
54
R O
G R
A M
ELO R
SETAREA AUTOMAT√ A PROGRAMELOR (Numai pentru Finlanda ∫i Suedia, Ón Modele LCD TV) DVB-C Auto Tuning (Reglare automat„ DVB-C) este un meniu pentru utilizatori din „ri care accept„ cablu DVB. Folosii acest mod pentru a g„si ∫i stoca automat toate programele. Atunci c‚nd iniiai programarea automat„, toate informaiile de serviciu stocate anterior vor fi ∫terse.
• Utilizai butoanele NUMERE pentru a introduce o parol„ de 4 cifre Ón opiunea BBllooccaarree ssiisstteemm ‘PPoorrnniitt’.
• Dac„ dorii s„ p„strai activ„ funcia de reglare automat„, selectai SSttaarrtt folosind butonul . Apoi ap„sai butonul OK. Œn caz contrar, selectai ÎÎnncchhiiddeerree.
• Numerotare automat„: decide dac„ se utilizeaz„ numerele de programe a∫a cum sunt transmise de staiile de emisie pentru reglaj.
• Utilizai butoanele NUMERE pentru a introduce o parol„ de 4 cifre Ón opiunea BBllooccaarree ssiisstteemm ‘PPoorrnniitt’.
• Dac„ dori i s„ p„stra i activ„ func ia de reglare automat„, selecta i OOKK folosind butonul Apoi ap„sa i butonul OK. Œn caz contrar, selecta i ÎÎnncchhiiddeerree.
Selectai SSEETTAARREE.
OK
• Ap„sai butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sai butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
Verif. conexiunea antenei. Info. despre canalul anterior vor fi actualiz. în timpul regl„rii auto.
Cautare SECAM L Numerotare automat„
Start
Închidere
OKMutare
Acord auto
4 OK
• Ap„sa i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului. • Ap„sa i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
Selectai conexiunea TV.
CabluAnten„„
Închidere
Dac„ dorii s„ selectai CCaabblluu,
Dac„ dorii s„ selectai AAnntteenn„„,
Urm„toarele valori sunt necesare pentru a c„uta toate programele disponibile rapid ∫i corect. Valorile utilizate Ón mod obi∫nuit sunt furnizate ca Üimpliciteá. Totu∫i, pentru set„ri corecte, informai-v„ cu privire la furnizorul serviciului de cablu. La executarea Auto Tuning (Reglare automat„) Ón modul cablu DVB, selectarea opiunii Full (Complet) va determina c„utarea printre toate frecvenele Óntre 110 MHz ∫i 862 MHz, pentru g„sirea canalelor disponibile. • Frecven„„ :: Introducei un interval de frecven„ definit de utilizator. • Frecven„„ simbol :: Introducei o frecven„ a simbolurilor definit„ de utilizator (Frecven„ simboluri: Viteza la care un dispoz-
itiv de tipul unui modem transmite simboluri c„tre un canal). • Modulaie :: Introducei o modulaie definit„ de utilizator. (Modulaie: Œnc„rcarea de semnale audio sau video Ón purt„tor). • ID reea(Numai pentru Suedia): Identificator unic alocat pentru fiecare utilizator.
Selectai SSttaarrtt. 4
SETARE
SETAREA MANUAL√ A PROGRAMELOR (ŒN MOD DIGITAL) Reglare Manual„ v„ permite s„ ad„uga i manual un post la lista dumneavoastr„ de posturi. (Modele Plasma TV ∫i Pentru alte „ri Ón afar„ de Finlanda ∫i Suedia Ón Modele LCD TV & La selectarea op iunii Antenna (Anten„) atunci c‚nd a i selectat Finland (Finlanda) sau Sweden (Suedia) la LCD TV Models (Modele LCD TV))
• Utilizai butoanele NUMERE pentru a introduce o parol„ de 4 cifre Ón opiunea BBllooccaarree ssiisstteemm ‘PPoorrnniitt’.
Selectai SSEETTAARREE.
Acord manual Acord manual
Receptorul va ad„uga acest canal la lista de canale.
UHF CH.
OK
• Utiliza i butoanele NUMERE pentru a introduce o parol„ de 4 cifre Ón op iunea BBllooccaarree ssiisstteemm ‘PPoorrnniitt’.
Selectai SSEETTAARREE.
1 MENU
4 OK
• Ap„sai butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sai butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
1
2 3
(La selectarea opiunii Cable (Cablu) (mod cablu DVB), dac„ ai selectat Finland (Finlanda) sau Sweden (Suedia) la LCD TV Models (Modele LCD TV))
Frecven„„(kHz) 362000
Frecven„„ simbol(kS/s) 6875
Modulaie 640AM
Frequency (Frecven„), Symbol rate (Frecven„ simboluri) ∫i Modulation mode (Mod modulaie) sunt necesare pentru ad„ugarea corect„ a unui program Ón modul cablu DVB. Solicitai furnizorului serviciului de cablu informaii despre valorile corecte.
56
SETAREA MANUAL√ A PROGRAMELOR (ŒN MOD ANALOG)
Setarea manual„ a programelor v„ permite s„ realizai manual setarea staiilor ∫i aranjarea acestora Ón ordinea dorit„.
• Utilizai butoanele NUMERE pentru a introduce o parol„ de 4 cifre Ón opiunea BBllooccaarree ssiisstteemm ‘PPoorrnniitt’. • LL : SECAM L/L’ (Frana)
BB GG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa de est / Asia / New Zealand / M.East / Africa / Australia) II : PAL I/II (Marea Britanie / Irlanda / Hong Kong / South Africa) DD KK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de est / China / Africa / CIS)
• Pentru a stoca alt post, repetai pa∫ii de la 4 la 9.
Selectai SSEETTAARREE.
Selectai un sistem TV.
Selectai V/UHF sau Cablu.
Iniiai c„utarea.
Selectai num„rul de canal dorit.sau
Acord manual Acord manual
Selectai SSaallvvaarree. 1
2 3
9 OK
• Ap„sai butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sai butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
Memorie
R O
G R
A M
ELO R
Setarea de finee este necesar„ Ón mod normal doar dac„ recepia este proast„.
A Setare de finefie (Cu excepia 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Selectai TT VV.
Selectai AAccoorrdd mmaannuuaall.
Selectai SSaallvvaarree.. 6
Efectuai un reglaj fin pentru a obine cea mai bun„ imagine ∫i sunet.
1 MENU
OK
4
5
OK
De asemenea, putei atribui fiec„rui num„r de program un nume de staie compus din cinci caractere.
Selectai SSEETTAARREE.
OK
4
5 Selectai poziia ∫i alegei al doilea caracter ∫i a∫a mai departe. Putei utiliza o liter„ de la AA la ZZ, un num„r de la 00 la 99, +/ - ∫i spaiul gol.
OK
OK
OK
• Ap„sai butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sai butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
OK
58
EDITAREA PROGRAMELOR
Atunci c‚nd un num„r de post este omis, aceasta Ónseamn„ c„ nu Ól vei putea selecta folosind butoanele P Ón cursul vizion„rii TV.
Dac„ dorii s„ selectai postul omis, introducei direct num„rul postului utiliz‚nd butoanele NNUUMMEERREE sau selectai-l din meniul de Editare program.
Aceast™ funcie v„ permite s„ omitei posturile stocate.
Putei schimba num„rul programului cu ajutorul funciei ÜMoveá (Comutare), dac„ opiunea ÜAutomatic Numberingá (Numerotare automat„) este debifat„ c‚nd Óncepei Auto Tuning (Reglare automat„).
• Utilizai butoanele NUMERE pentru a intro- duce o parol„ de 4 cifre Ón opiunea BBllooccaarree ssiisstteemm ‘PPoorrnniitt’.
Selectai SSEETTAARREE.
Selectai un program pentru a fi stocat sau ignorat.
YLE TV11
6 CNN 8 YLE24
24 TV4 Fakta 50 TV400
24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta 86 Info/3sat
87 Doku/Kika 88 TVE 1 E
Navigare Precedent
OK
4
• Ap„sai butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sai butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
Schimbare pr.
A Blocarea unui num„r de program
Selectai un num„r de program pentru a fi ignorat.
2 ALBASTRUALBASTRU Schimbai num„rul programului Ón albastru.
3 ALBASTRUALBASTRU Eliberai.
1 • Dac„ un num„r de program este blocat, Ón
timpul vizion„rii normale Ón modul TV nu Ól vei putea selecta utiliz‚nd butonul P .
• Dac„ dorii s„ selectai un program blocat, introducei direct num„rul programului cu aju- torul butoanelor numerice sau selectai-l Ón meniul de editare programe sau Ón lista de programe.
Aceast„ funcie v„ permite s„ ∫tergei programele selectate sau s„ le blocai. Putei, de asemenea, comuta Óntre anumite canale ∫i folosi anumite numere de programe.
A Ordonare automat„
1 GALBENGALBEN
• De la momentul activ„rii ordon„rii automate, nu vei mai putea edita programele.
A Blocarea unui num„r de program
Selectai un num„r de program pentru a fi ignorat.
2 ALBASTRUALBASTRU Schimbai num„rul programului Ón albastru.
3 ALBASTRUALBASTRU Eliberai.
1 • Dac&bdqu