Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

of 124 /124
MANUALUL UTILIZATORULUI Televizor cu plasm„ V„ rug„m s„ citi˛i cu aten˛ie acest manual Ónainte de a folosi aparatul. Pstra˛i manualul pentru consultri ulterioare. Nota˛i numrul de model i seria monitorului. Examina˛i eticheta de pe partea din spate a carcasei i prezen- ta˛i informa˛iile de pe etichetdealer-ului dumneavoastratun- ci c‚nd solicita˛i efectuarea de opera˛ii de service. Model: Nr. de serie: ROMANESTE Modele de televizoare cu plasm„ 42PQ10 ** 50PQ10 ** 42PQ11 ** 50PQ11 ** 42PQ20 ** 50PQ20 ** 42PQ30 ** 50PQ30 ** 42PQ60 ** 50PQ60 ** 50PS20 ** 50PS30 ** 50PS60 ** 60PS40 **

Embed Size (px)

Transcript of Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

Page 1: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

MANUALUL UTILIZATORULUITelevizor cu plasm„

V„ rug„m s„ citi˛i cu aten˛ie acest manual Ónainte de afolosi aparatul.P„stra˛i manualul pentru consult„ri ulterioare.Nota˛i num„rul de model ∫i seria monitorului.Examina˛i eticheta de pe partea din spate a carcasei ∫i prezen-ta˛i informa˛iile de pe etichet„ dealer-ului dumneavoastr„ atun-ci c‚nd solicita˛i efectuarea de opera˛ii de service.

Model: Nr. de serie:

RO

MA

NES

TE

MMooddeellee ddee tteelleevviizzooaarree ccuu ppllaassmm„„4422PPQQ1100****5500PPQQ1100****4422PPQQ1111****5500PPQQ1111****4422PPQQ2200****5500PPQQ2200****4422PPQQ3300****5500PPQQ3300****

4422PPQQ6600****5500PPQQ6600****5500PPSS2200****5500PPSS3300****5500PPSS6600****6600PPSS4400****

Page 2: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

HDMI, sigla HDMI ∫i High-Definition Multimedia Interface sunt m„rcicomerciale sau m„rci comerciale Ónregistrate ale HDMI Licensing LLC.

Page 3: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

1

AACCCCEESSOORRIIIIA

CC

ES

OR

II

Asigura˛i-v„ c„ a˛i primit urm„toarele accesorii Ómpreun„ cu televizorul. Dac„ lipse∫te oricare dintre accesorii, contacta˛ifurnizorul de la care a˛i cump„rat produsul. Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.

Manualul utilizatorului baterii Telecomand„

sau

Cablu de alimentare

Owner'sManual

AV MODE

V MODE

ENERGYENERGY SA SAVINGVING

RETURN / EXIT

MENU

Q.MENUINFO

GUIDEMARK

i

MUTEMUTE

POWER

POWER

LISTLIST

Q.VIEWQ.VIEW

FAV

ENERGY SAVING

RATIO

FREEZE

Capac protec˛ie(A se vedea pagina.8)

bol˛uri pentruasamblarea suportului (A se vedea pagina. 8)(Cu excep˛ia 60PS40**)

x 4

Suport cablu(A se vedea pagina. 8)

Miezul de ferit„ poate fi utilizat pentru a reduce undeleelectromagnetice c‚nd conecta˛i cablul de alimentare.Cu c‚t miezul de ferit„ este mai aproape de priza dealimentare, cu at‚t este mai bine.

UUttiilliizzaarreeaa mmiieezzuulluuii ddee ffeerriitt„„ (Acest element nu este disponibil pentru toate modele.)

Instala˛i priza de alimentarec‚t mai aproape.

x 2

Miez de ferit„(Acest element nu estedisponibil pentru toate

modele.)

CC‚‚rrpp„„ ddee ccuurr„„˛aarreeCur„˛a˛i ecranul cu c‚rpa.

* ™terge˛i u∫or pata de murd„rie de pe exteriornumai cu c‚rpe de cur„˛it destinate exterioru-lui produsului dac„ exist„ murd„rie sau urmede amprente pe suprafa˛a extern„.

Nu ∫terge˛i aspru c‚nd Óndep„rta˛i petele. V„ rug„m s„ re˛ine˛i c„ praful Ón exces poate cauza zg‚rieturi sau decolorare.

Acest element nu este disponibil pentrutoate modele.

Dispozitiv gestionare cablu(A se vedea pagina.8)

(Doar 60PS40**)

AW-50PG60MS(Cu excep˛ia 60PS40**)

Suport montare perete(Achizi˛ionat separat)

AW-60PG60MS(Doar 60PS40**)

Page 4: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

CUPRINS

2

CUPRINS

Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

PPRREEGG√√TTIIRREEAA

COMENZILE PANOULUI FRONTAL . . . . . . 4INFORMAfiII PRIVIND PANOUL POSTERIOR 6INSTALAREA SUPORTULUI . . . . . . . . . . . . . . 8CAPACUL POSTERIOR PENTRU ARANJAREACABLURILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Instalarea pe piedestal . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Instruc˛iune pentru instalarea Ón siguran˛„ . . . . 9Montarea pe perete. Instalarea pe orizontal„ . 9CONECTAREA ANTENEI . . . . . . . . . . . . . . . 10SUPORT PIVOTANT . . . . . . . . . . . . . . . . .10

IINNSSTTAALLAARREEAA UUNNUUII EECCHHIIPPAAMMEENNTTEEXXTTEERRNN

INSTALAREA RECEPTORULUI HD . . . . . . 11Setare DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Setarea aparatului video . . . . . . . . . . . . . . . . . 16INSERAREA MODULULUI CI . . . . . . . . . . . 19SETARE IE™IRE DIGITAL√ AUDIO . . . . . . 19INSTALAREA ALTOR SURSE A/V . . . . . . . 20INSTALAREA INTR√RII USB . . . . . . . . . . . 20Setare pt. PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

- Configurarea ecranului pentru modul PC 24

VVIIZZIIOONNAARREEAA TTVV // CCOONNTTRROOLLUULLPPRROOGGRRAAMMEELLOORR

FUNCfiIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMAND√ . 28PORNIREA TELEVIZORULUI . . . . . . . . . . . . . 32Ini˛ializare configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Selectarea programului . . . . . . . . . . . . . . . 32Reglarea volumului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32QUICK MENU (MENIUL RAPID) . . . . . . . . 33SELECTAREA ™I REGLAREA MENIURILOR AFI™ATE PEECRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Setarea automat√ a programelor . . . . . . . . . 35Setarea manual√ a programelor (ŒN MOD DIGI-TAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Setarea manual√ a programelor (ŒN MOD ANA-LOG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Editarea programelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 39ACTUALIZARE SOFTWARE . . . . . . . . . . . 42DIAGNOSTICARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43INFORMAfiII CI (COMMON INTERFACE -INTERFAfi√ OBI™NUIT√) . . . . . . . . . . . . . . 44

Afi™area listei de programe . . . . . . . . . . . . . 45LIST√ INTR√RI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47SERVICIU DE DATE . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Eticheta intrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49MODUL AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50MANUAL SIMPLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Ini˛ializare (Resetarea valorilor originale dinfabric„) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

PPEENNTTUU AA UUTTIILLIIZZAA DDIISSPPOOZZIITTIIVVUULL UUSSBB

La conectarea dispozitivului USB . . . . . . . . . 53LIST√ FOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54LISTA MUZIC√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58mOVIE list(List„ filme) . . . . . . . . . . . . . . . . . .61Cod Ónregistrare DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65Dezactivarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

EEPPGG ((GGHHIIDDUULL EELLEECCTTRROONNIICC PPEENNTTRRUUPPOOSSTTUURRII)) ((ŒŒNN MMOODD DDIIGGIITTAALL))

- Pornire/oprire EPG . . . . . . . . . . . . . . . . 67- Selectarea unui post . . . . . . . . . . . . . . . 67- Func˛iile butoanelor Ón modul de ghidareNOW/NEXT (ACUM/URM√TORUL) . . . . 68- Func ie Butoane Ón Modul Ghid pentru 8 Zile . . . 68- Func˛ie Butoane Ón Modul Schimbare Dat„ 69- Func˛ie Butoane Ón Caseta de DescriereDetaliat„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69- Func˛ie Butoane Ón Mod Œnregistrare/AmintireSetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70- Func ia butoanelor Ón modul Lista program. . . . . 70

CCOONNTTRROOLLUULL IIMMAAGGIINNIILLOORR

CONTROLUL DIMENSIUNII IMAGINII(FORMATULUI IMAGINII) . . . . . . . . . . . . . . . 71

energy saving(Economisire energie) / MODECONOMIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73PRECONFIGURAREA SET√RILOR DEIMAGINE

- Preconfigurarea modului imagine . . . . . . 74REGLAREA MANUAL√ A IMAGINII

- Mod imagine - op˛iune utilizator . . . . . . . 75TEHNOLOGIA DE ŒMBUN√T√fiIRE A IMAGINII . 76Control avansat al imaginii . . . . . . . . . . . . . . 78

Page 5: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

CUPRINS

3

RESETARE IMAGINE . . . . . . . . . . . . . . . . 81Minimizarea remanenfiei imaginilor(ISM)Metoda 82Demo Mode (Mod demonstrativ) . . . . . . . . .83Mode setting (Setare mod) . . . . . . . . . . . . .84

CCOONNTTRROOLL SSUUNNEETT ™™II LLIIMMBB√√

NIVEL VOLUM AUTOMAT . . . . . . . . . . . . . 85CONFIGUR√RILE SUNETULUI PRESETAT -MOD SUNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86REGLAREA SET√RILOR SUNETULUI - MODUTILIZATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87SRS TruSurround XT . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Clear Voice II (VOCE CLAR√ II) . . . . . . . . . 88Balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88ACTIVAREA/DEZACTIVAREADIFUZOARELOR TV . . . . . . . . . . . . . . . . . 89SELECTARE IE™IRE AUDIO DIGITAL . . . . 90REINIfiIALIZARE AUDIO . . . . . . . . . . . . . . 91Audio Description (Descriere audio) . . . . . . .92I/II

- Recepfiia stereo / dual√ (Doar Ón mod ana-log) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93- Recepfiia de tip NICAM (Doar Ón mod analog) . 94- Selectarea ie™irii de sunet . . . . . . . . . . . 94

Selectare ˛ar„ / Limb„ pentru meniul afi∫at peecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95SELECTARE LIMB√ (DOAR ŒN MOD DIGITAL) . 96

CCOONNFFIIGGUURRAARREEAA OORREEII

Setarea ceasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97DEZACTIVAREA/ACTIVAREATEMPORIZATORULUI AUTOMAT . . . . . . . 98CONFIGURAREA TEMPORIZATORULUISOMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

CCOONNTTRROOLL//RREESSTTRRIICCfifiIIEE PPAARREENNTTAALL√√

SETARE PAROL√ ™I SISTEMUL DEBLOCARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100BLOCARE PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . 101CONTROL DE C√TRE P√RINfiI . . . . . . . 102Input block (Blocare intrare) . . . . . . . . . . . .103Blocare Tasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

TTEELLEETTEEXXTTUULL

Activarea / dezactivarea teletextului . . . . . . 105Sistemul SIMPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Sistemul TOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Sistemul FASTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Func˛ii teletext speciale . . . . . . . . . . . . . . . 106

TTEELLEETTEEXXTT DDIIGGIITTAALL

TELETEXT ŒN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL 107TELETEXT ŒN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL 107

AANNEEXX√√

DEPANAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108ŒNTREfiINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110SPECIFICAfiII DE PRODUS . . . . . . . . . . . 111Coduri IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Setarea Dispozitivului de Comand√ Extern√; RS-232C . . . 115

Page 6: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

PR

EG√

TIREA

4

PPRREEGG√√TTIIRREEAA

COMENZILE PANOULUI FRONTAL Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.

4422//5500PPQQ1100****,, 4422//5500PPQQ2200****,, 5500PPSS2200****

ProgramVolum MENU OKINPUT(INTRARE)

POWER

PMENUMENUINPUTINPUT OKOK

OKMENUINPUT(INTRARE)

PMENUINPUT OK

Volum Program POWER

PMENUMENUINPUTINPUT OKOK

CHVOLMENUINPUT ENTERindicator pus Ón func˛iune/standby• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.• se aprinde Ón culoarea albastr„ atunci

c‚nd televizorul este pornit.

Senzor inteligentRegleaz„ imaginea Ónfunc˛ie de condi˛iileambiante.

Senzorulpentruteleco-mand„

PMENUINPUT OK POWER

4422//5500PPQQ1111****,, 4422//5500PPQQ3300****,, 5500PPSS3300****

PMENUINPUT OK POWER

Senzor inteligentRegleaz„ imaginea Ónfunc˛ie de condi˛iileambiante.(Cu excep˛ia42/50PQ11**)

Senzorul pentru telecomand„

indicator pus Ón func˛iune/standby• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.

• se aprinde Ón culoarea albastr„ atunci c‚nd televi-zorul este pornit.

PMENUINPUT OK POWER

PMENUINPUT OK POWER

AATTEENNfifiIIEEGDac„ TV nu poate fi pornit cu ajutorul telecomenzii, ap„sa˛i butonul principal de alimentare de pe TV.

(C‚nd opri˛i alimentarea cu ajutorul butonului principal de alimentare al TV, acesta nu se va puteaporni cu ajutorul telecomenzii.)

(Cu excep˛ia 42/50PQ10**)

Page 7: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

5

PR

EG√

TIREA

indicator pus Ón func˛iune/standby• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.

• Ledul este stins Ón timp ce TV r„m‚ne aprins.

4422//5500PPQQ6600****,, 5500PPSS6600****

Senzorul pentrutelecomand„

Senzor inteligentRegleaz„ imaginea Ónfunc˛ie de condi˛iileambiante.

MENU

INPUT

OK

P

P

Program

Volum

OK

MENU

INPUT (INTRARE)

POWER

PMENUINPUT OK POWER

6600PPSS4400****

ProgramVolum MENU OKINPUT(INTRARE)

P- +OKMENUINPUTP- +OKMENUINPUT

Senzorul pentru tele-comand„POWER

indicator pus Ón func˛iune/standby• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.

• Lumin„ verde c‚nd aparatul este pus Ón func˛iune.

P- +OKOKMENUMENUINPUTINPUT

Page 8: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

6

PPRREEGG√√TTIIRREEAA

PR

EG√

TIREA

INFORMAfiII PRIVIND PANOUL POSTERIOR Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.

4422//5500PPQQ1100****,, 4422//5500PPQQ1111****

Muf„ cablu de alimentareAcest televizor func˛ioneaz„ cu energie elec-tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi-cat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛iniciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energieelectric„ Ón curent continuu.

IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITALConecta˛i semnalul audio digital la diferite tipuride echipament. Conecta˛i la o Component„ Audio Digital„.Utiliza˛i un cablu audio optic.

Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de laun dispozitiv extern la aceste jacuri.

Intrare HDMIConecta˛i un semnal HDMI la HDMI IN.

PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de con-trol la jacul RS-232C.Acest port este utilizat pentru mod Service sauHotel.

Intrare anten„Conecta˛i antena RF la aceast„ muf„.

Slot card PCMCIA (Asocia˛ia Interna˛ional„ pentru Cardurile de Memorie pentru Calculator Personal)Introduce˛i Modulul CI Ón FFAANNTTAA PPEENNTTRRUU CCAARRDD PPCCMMCCIIAA.(Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón toate˛„rile.)

PORT NUMAI PENTRU LUCR√RI DE SERVICE

1

2

3

4

5

6

7

8

USB

IN

SERV

ICE

ONLY

1

HDMI IN

USB

IN

SERV

ICE

ONLY

(CONTROL & SERVICE)

USB

IN

USB

IN

SER

SERV

ICE

ONL

VICE

ONL

Y

7

8

32

64 5

Page 9: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

7

PR

EG√

TIREA

Muf„ cablu de alimentareAcest televizor func˛ioneaz„ cu energie elec-tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi-cat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛iniciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energieelectric„ Ón curent continuu.

Intrare audio RGB/DVIConecta˛i ie∫irea audio de la un PC sau DTV.

IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITALConecta˛i semnalul audio digital la diferite tipuri de echipament. Conecta˛i la o Component„ Audio Digital„.Utiliza˛i un cablu audio optic.

Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de laun dispozitiv extern la aceste jacuri.

Intrare HDMIConecta˛i un semnal HDMI la HDMI IN.Sau un semnal DVI(VIDEO) la portulHDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.

IInnttrraarree RRGGBBConecta˛i ie∫irea de la un PC.

PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de con-trol la jacul RS-232C.Acest port este utilizat pentru mod Service sauHotel.

Intrare Component Conecta˛i un dispozitiv component video/audiola aceste jacuri.

Intrare anten„Conecta˛i antena RF la aceast„ muf„.

Slot card PCMCIA (Asocia˛ia Interna˛ional„pentru Cardurile de Memorie pentruCalculator Personal)Introduce˛i Modulul CI Ón FFAANNTTAA PPEENNTTRRUU CCAARRDD PPCCMMCCIIAA.(Aceast„ func ie nu este disponibil„ Ón toate ˛„rile.)

IInnttrraarree UUSSBBConecta˛i dispozitivul de stocare USB laaceast„ muf„.

Intrare Audio/VideoConecta˛i ie∫irea audio/video de la un dispozi-tiv extern la aceste jacuri.Intrare S-VideoConecta˛i mufa S-Video de ie∫ire de la un dis-pozitiv S-VIDEO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

R

VARI

ABLE

AUD

IO O

UT

1

HDMI IN

HDMI/DVI IN

2

1

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I IN

3

USB

IN

SERV

ICE

ONLY

AV IN 3

L/L/M

ONO

MON

OR

AUD

IOAU

DIO

VID

EOVI

DEO

S-VI

DEO

S-VI

DEO

HD

MI I

N 3

HD

MI I

N 3

USB

IN

SERV

ICE

ONLY

10

11

5

2 43

95 6 7 8

12

4422//5500PPQQ2200****,, 4422//5500PPQQ3300****,, 4422//5500PPQQ6600****,, 5500PPSS2200****,,5500PPSS3300****,, 5500PPSS6600****,, 6600PPSS4400****

Page 10: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

8

PPRREEGG√√TTIIRREEAA

PR

EG√

TIREA

CAPACUL POSTERIOR PENTRUARANJAREA CABLURILOR

Dup„ ce se conecteaz„ cablurile necesare,instala˛i SUPORTUL DE CABLU conform figurii∫i lega˛i cablurile.

INSTALAREA SUPORTULUI

1

2

3

A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„moale pentru a proteja ecranul de eventualedeterior„ri.

Asambla˛i televizorul conform ilustra˛iei.

Fixa˛i ferm cele 4 ∫uruburi Ón g„urile dinspatele televizorului.

Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.

La instalarea unit„˛ii montate pe perete, utiliza˛icapacul de protec˛ie. Introduce˛i CAPACUL DEPROTECfiIE Ón televizor p‚n„ ve˛i auzi un clic.

F√R√ A UTILIZA STANDUL TIPBIROU

Capac protec˛ie

SUPORTUL DE CABLU

4 inci

4 inci 4 inci4 inci

INSTALAREA PE PIEDESTALPentru o ventilare corespunz„toare, asigura˛i o dis-tan˛„ de 4 inci pe fiecare parte ∫i de la perete.

GG C‚nd asambla˛isuportul, asigura˛i-v„c„ a˛i identificat ∫iasamblat corectpartea din fa˛„ ∫i dinspate a suportului.

OBSERVAfiIE!

Fa˛„

Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.

C‚nd asambla˛i suportul pentru birou, asigura˛i-v„ c„ ∫urubul este prins ferm. (Dac„ nu este str‚ns complet, dup„ instalarea produsului exist„riscul Ónclin„rii spre fa˛„ a acestuia.) Dac„ str‚nge˛i ∫urubul cu prea mult„ for˛„, exist„ riscul devierii acestuia Ón zona de prindere.

DDooaarr 6600PPSS4400****Cum se scoate dispozitiv gestionare cablu

Dispozitivgestionarecablu

Apuca˛i DDIISSPPOOZZIITTIIVVUULL DDEE GGEESSTTIIOONNAARREE AACCAABBLLUULLUUII cu ambele m‚ini ∫i trage˛i-l Ón sus.

Cum se scoate dispozitivul degestionare a cablului

OBSERVAfiIE!

GG Nu utiliza˛i DISPOZITIVUL DE GESTIONARE ACABLULUI pentru a ridica televizorul.

- Dac„ sc„pa˛i produsul, pute˛i fi r„nit sauprodusul poate fi avariat.

Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televi-zorul dumneavoastr„.

((CCuu eexxcceepp˛iiaa 6600PPSS4400****))

Page 11: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

9

PR

EG√

TIREA

Instruc˛iune pentruinstalarea Ón siguran˛„A Trebuie s„ achizi˛iona˛i componentele necesare

de pe pia˛„ pentru a fixa TV Ón siguran˛„ peperete.

A Pozi˛iona˛i televizorul aproape de perete pentru aevita posibilitatea ca acesta s„ cat„ atunci c‚nd esteÓmpins.

A Instruc˛iunile prezentate mai jos definesc o calesigur„ de instalare a televizorului, fixarea acestuia peperete, evit‚nd posibilitatea ca acesta s„ cad„ Ón fa˛„dac„ este tras. Aceasta va Ómpiedica televizorul s„cad„ Ón fa˛„, provoc‚nd accident„ri. Va preÓnt‚mpinade asemenea deteriorarea televizorului. Asigura˛i-v„c„ nu se vor urca sau ag„˛a copii de televizor.

OBSERVAfiIE!

GG C‚nd muta˛i produsul Óntr-o nou„ loca˛ie desface˛i mai Ónt‚i funia.

GG Utiliza˛i un suport sau un dulap suficient de mare ∫irezistent pentru m„rimea ∫i greutatea produsului.

GG Pentru o utilizare Ón condi˛ii de siguran˛„ a produsu-lui asigura˛i-v„ c„ Ón„l˛imea col˛arului montat peperete este aceea∫i cu cea a produsului.

3

1

2

Utiliza˛i ∫uruburile cu ochi sau bol˛urile / col˛ariiTV pentru a fixa produsul de perete dup„ cum searat„ Ón imagine.(Dac„ televizorul dumneavoastr„ are ∫uruburi Ón∫uruburile cu ureche, atunci sl„bi˛i ∫uruburile.)* Introduce˛i ∫uruburile cu ochi sau bol˛urile /col˛arii TV ∫i str‚nge˛i-le bine Ón orificiilesuperioare.Fixa˛i col˛arii cu bol˛uri pe perete. Potrivi˛iÓn„l˛imea col˛arului montat pe perete.

3 Utiliza˛i o funie solid„ pentru a lega acest pro-dus pentru a-l alinia. Se recomand„ s„ lega˛ifunia astfel Ónc‚t s„ fie Ón pozi˛ie orizontal„Óntre perete ∫i produs.

Televizorul poate fi instalat Ón mai multe moduri, cum arfi pe un perete sau pe o suprafa˛„ de lucru etc.

Televizorul este conceput pentru montare pe orizontal„.

Alimentare cuenergie electric„

Œntrerup„torde scurtcircuit

ŒMP√M¬NTAREAAve˛i grij„ s„ conecta˛i conductorul de legare lap„m‚nt pentru a preveni eventualele electrocut„ri.Dac„ nu sunt posibile metode de Ómp„m‚ntare,chema˛i un electrician calificat s„ instaleze undisjunctor separat. Nu Óncerca˛i s„ lega˛i la p„m‚ntunitatea conect‚nd-o la firele de la telefon,paratr„snete sau conducte de gaz.

MONTAREA PE PERETE.INSTALAREA PE ORIZONTAL„A V„ recomand„m s„ utiliza˛i un suport de perete al

Firmei LG c‚nd monta˛i TV pe perete.A V„ recomand„m s„ achizi˛iona˛i un suport de

perete care accept„ standardul VESA.A LG recomand„ ca montarea pe perete s„ fie real-

izat„ de instalatori califica˛i profesioni∫ti.

4 inci

4 inci

4 inci

4 inci

4 inci

OBSERVAfiIE!G Suportul de perete trebuie instalat pe un perete

solid perpendicular cu podeaua.G Trebuie utilizat un suport special de perete,

dac„ dori˛i s„ Ól instala˛i pe un tavan sau unperete Ónclinat.

G Suprafa˛a pe care se va monta suportul deperete trebuie s„ fie suficient de rezistent„ pen-tru a suporta greutatea TV; de ex:beton, piatr„natural„, c„r„mid„ ∫i c„r„mida goal„.

G Instalarea tipului ∫i lungimii ∫uruburilor depindede peretele de montare utilizat. Pentru informa˛iisuplimentare, face˛i referire la instruc˛iunileincluse cu suportul.

G LG nu este r„spunz„toare pentru niciun acci-dent sau deteriorarea propriet„˛ii sau TV dincauza unei instal„ri incorecte:- C‚nd se utilizeaz„ un suport de perete necom-patibil cu VESA

- Str‚ngerea necorespunz„toare a ∫uruburilorpe suprafa˛„, care poate duce la c„derea TV ∫ila r„nirea persoanelor.

- C‚nd nu se respect„ Metoda de instalare recomandat„.

AA

BB

2 12 1

Model VESA(A * B)

Standard Screw Cantitate

42PQ10**50PQ10**42PQ11**50PQ11**42PQ20**50PQ20**42PQ30**50PQ30**42PQ60**50PQ60**50PS20**50PS30**50PS60**60PS40**

400 * 400400 * 400400 * 400400 * 400400 * 400400 * 400400 * 400400 * 400400 * 400400 * 400400 * 400400 * 400400 * 400600 * 400

M6M6M6M6M6M6M6M6M6M6M6M6M6M8

44444444444444

Page 12: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

10

PPRREEGG√√TTIIRREEAA

PR

EG√

TIREA

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I IN

3

USB

IN

SERV

ICE

ONLY

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I IN

3

USB

IN

SERV

ICE

ONLY

CONECTAREA ANTENEI

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I IN

3

USB

IN

SERV

ICE

ONLY

Pentru calitate optim„ a imaginii, regla˛i direc˛ia antenei. Cablul de anten„ ∫i convertorul nu sunt incluse.

Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conecta˛i nici un cablu de alimentare Ónainte de conectareatuturor echipamentelor.

LLooccuuiinn˛ee//AAppaarrttaammeennttee mmuullttii--ffaammiilliiaallee((CCoonneeccttaa˛ii llaa mmuuffaa ddee ppeerreettee ppeennttrruu aanntteenn„„))

LLooccuuiinn˛ee//AAppaarrttaammeennttee uunnii--ffaammiilliiaallee((CCoonneeccttaa˛ii llaa mmuuffaa ddee ppeerreettee ppeennttrruu aanntteennaa eexxtteerriiooaarr„„))

AAnntteenn„„ ddeeeexxtteerriioorr((VVHHFF,, UUHHFF))

MMuuff„„ ddeeppeerreetteeppeennttrruuaanntteenn„„

CCaabblluu ccooaaxxiiaall RRFF ((7755 oohhmmii))

AAnntteenn„„

UHF

AAmmpplliiffiiccaattoorrddee sseemmnnaall

VHF

Œn zonele cu semnal slab, pentru a ob˛ine o calitate mai bun„ a imaginii, instala˛i un amplificator de sem-nal la anten„, a∫a cum se prezint„ Ón imaginea din dreapta.

Dac„ este necesar s„ Ómp„r˛i˛i semnalul pentru dou„ televizoare, utiliza˛i un splitter de semnal pentruanten„ pentru a realiza conexiunea.

SUPORT PIVOTANTDup„ instalarea televizorului, pute˛i regla televizorul manual spre st‚nga sau spre dreapta cu 20 grade,pentru a fi Ón concordan˛„ cu pozi˛ia de vizionare.

Page 13: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

11

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

IINNSSTTAALLAARREEAA UUNNUUII EECCHHIIPPAAMMEENNTT EEXXTTEERRNN

INSTALAREA RECEPTORULUI HD

Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conecta˛i nici un cablu de alimentare Ónainte de conectarea tuturorechipamentelor.

Aceast„ parte a CONFIGUR√RII ECHIPAMENTULUI EXTERN utilizeaz„ Ón principal imagini pentru modelele42PQ30**.

Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.

La conectarea cu un cablu component(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

1

2

Semnal

480i/576i

480p/576p

720p/1080i

1080p

Component

O

O

O

O(Doar 50/60Hz)

HDMI

X

O

O

O(24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)

Acest televizor poate recep˛iona semnale digitale RF/cablu f„r„ un integrator digital extern. Cu toateacestea, dac„ recep˛iona˛i semnale digitale de la un integrator digital sau de la un alt dispozitiv externdigital, consulta˛i figura de mai jos.

Conecta˛i mufele de ie∫ire ale DVD-ului (Y, PB, PR) lamufele CCOOMMPPOONNEENNTT IINN VVIIDDEEOO de pe televizor.

Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe convertoruldigital cu mufa jack CCOOMMPPOONNEENNTT IINN AAUUDDIIOO depe televizor.

Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul deutilizare al convertorului.)

Selecta˛i sursa de intrare CCoommppoonneenntt utiliz‚ndbutonul IINNPPUUTT de pe telecomand„.

2

3

4

1

(Pentru 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)HDMI IN

HDM

I OU

T

AdaptorComponent„c„tre HDMI

CCoonneeccttaarreeaa ccuu uunn aaddaappttoorr ccoommppoonneenntt„„ cc„„ttrree HHDDMMII

* Pute˛i recep˛iona transmisii de Ónalt„defini˛ie utiliz‚nd adaptorul Component„c„tre HDMI.(Pute˛i solicita ∫i achizi˛iona adaptorulComponent„ c„tre HDMI pe site-ul Websau de pe pia˛„.)

Page 14: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

12

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

IINNSSTTAALLAARREEAA UUNNUUII EECCHHIIPPAAMMEENNTT EEXXTTEERRNN

La conectarea cu un cablu HDMI

HDMI IN

HDMI/DVI IN

2

1

1

La conectarea cu un cablu HDMI c„tre DVI(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

HDMI IN

HDMI/DVI IN

2

1

1 2

Conecta˛i mufa HDMI de ie∫ire de pe convertoruldigital cu mufa jack HHDDMMII//DDVVII IINN 11, HHDDMMII IINN,HHDDMMII IINN 22 sau HHDDMMII IINN 33 de pe televizor.

Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul deutilizare al convertorului.)

Selecta˛i sursa de intrare HHDDMMII11, HHDDMMII22 sauHHDDMMII33 utiliz‚nd butonul IINNPPUUTT de pe teleco-mand„.

2

3

1

Conecta˛i mufa DVI de ie∫ire de pe convertorul digitalcu mufa jack HHDDMMII//DDVVII IINN 11 de pe televizor.

Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe convertorul dig-ital cu mufa jack AAUUDDIIOO IINN ((RRGGBB//DDVVII)) de pe televi-zor.

Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul deutilizare al convertorului.)

Selecta˛i sursa de intrare HHDDMMII11 utiliz‚nd butonulIINNPPUUTT de pe telecomand„.

2

3

4

1

GGVerifica˛i dac„ ave˛i un cablu HDMI versiune 1.3 sausuperioar„.Œn cazul Ón care cablurile HDMI nu sunt compatibile cuversiunea 1.3, aceasta poate cauza clipiri ale ecranuluisau lipsa afi∫ajului. Utiliza˛i cele mai recente tipuri decabluri, care accept„ cel pu˛in HDMI versiunea 1.3.

OBSERVAfiIE!

Page 15: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

13

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

SETARE DVD

La conectarea cu un cablu component(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I IN

3

PPoorrttuurrii ddee iinnttrraarree CCoommppoonneennttPentru a ob ine o calitate mai bun„ a imaginii, conecta i aparatul DVD la porturile de intrare component, a∫a cum se arat„ mai jos.

Porturi component pe televizor Y PB PR

Porturi de ie∫ire video peaparatul DVD

Y

Y

Y

Y

PB

B-Y

Cb

Pb

PR

R-Y

Cr

Pr

1

2

Conecta˛i mufele de ie∫ire ale DVD-ului (Y, PB, PR) lamufele CCOOMMPPOONNEENNTT IINN VVIIDDEEOO de pe televizor.

Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe DVD cumufele CCOOMMPPOONNEENNTT IINN AAUUDDIIOO de intrare de petelevizor.

Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD.

Selecta˛i sursa de intrare CCoommppoonneenntt utiliz‚ndbutonul IINNPPUUTT de pe telecomand„.

A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVDpentru instruc˛iuni de utilizare.

2

3

4

5

1

Page 16: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

14

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

IINNSSTTAALLAARREEAA UUNNUUII EECCHHIIPPAAMMEENNTT EEXXTTEERRNN

(R) AUDIO (L)AUDIO/VIDEO

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I IN

3

1

2

3

4

1

La conectarea cu un cablu SCART

Conecta˛i mufa scart a echipamentului DVD la mufascart AAVV11 de pe aparatul TV.

Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD.

Selecta˛i sursa de intrare AAVV11 utiliz‚nd butonulIINNPPUUTT de pe telecomand„.Dac„ a˛i realizat conectarea prin mufa AAVV22, selec-ta˛i sursa de intrare AAVV22.

A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVDpentru instruc˛iuni de utilizare.

OBSERVAfiIE!

GG Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i cablul EURO scart, trebuie s„ uti-liza˛i cablul Euro scart ecranat.

Scart

AV1

AV2

IntrareVideo Audio RGB

Ie∫ireVideo, Audio

Numai ATV

Ie∫ire ATV, DTV, AV1/2/3 disponibil„.

O O O

O O X

Digital TV

Analogic TV

AV1/2/3

Component/RGB/HDMI

AV1(Ie∫ire TV)

X O O

O O O

O O O

O X O

AV2(Ie∫ire Monitor)

AV2(C‚nd Ónregistrarea programat„ DTV este Óncurs cu ajutorul echipamentului de Ónregistrare.)

GG Ie∫ire TV: Emite semnalevideo TV analogice.Ie∫ire Monitor: Emiteimaginea curent„ de peecran.

GG AV3, Component, RGB :Cu excep˛ia42/50PQ10**,42/50PQ11**.

(Modul de intrare esteconvertit automat Ón DTV.)

Tip de ie∫ireMod intrarecurent

Page 17: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

15

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

HDMI IN

HDMI/DVI IN

2

1

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I IN

3

LLaa ccoonneeccttaarreeaa ccuu uunn ccaabblluu HHDDMMII

Conecta˛i mufa HDMI de ie∫ire de pe DVD la jaculHHDDMMII//DDVVII IINN 11, HHDDMMII IINN, HHDDMMII IINN 22 sauHHDDMMII IINN 33 de pe televizor.

Selecta˛i sursa de intrare HHDDMMII11, HHDDMMII22 sauHHDDMMII33 utiliz‚nd butonul IINNPPUUTT (INTRARE) de petelecomand„.

A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVDpentru instruc˛iuni de utilizare.

2

3

1

1

GG Televizorul poate recep˛iona simultan semnale video ∫iaudio prin utilizarea unui cablu HDMI.

GG Œn cazul Ón care DVD-ul nu accept„ Auto HDMI, trebuies„ seta˛i rezolu˛ia de ie∫ire Ón mod corespunz„tor.

GGVerifica˛i dac„ ave˛i un cablu HDMI versiune 1.3 sausuperioar„.Œn cazul Ón care cablurile HDMI nu sunt compatibile cuversiunea 1.3, aceasta poate cauza clipiri ale ecranuluisau lipsa afi∫ajului. Utiliza˛i cele mai recente tipuri decabluri, care accept„ cel pu˛in HDMI versiunea 1.3.

OBSERVAfiIE!

La conectarea cu un cablu S-Video(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

AV IN 3V IN 3L/

MON

OM

ONO

RAU

DIO

AUD

IOVI

DEO

VID

EOS-

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I H

DM

I IN

IN

3

L RS-VIDEOVIDEO

OUTPUTSWITCH

ANT IN

ANT OUT

Conecta˛i mufa SS--VVIIDDEEOO de ie∫ire de pe DVD lamufa SS--VVIIDDEEOO de intrare de pe televizor.

Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe DVD lajacurile AAUUDDIIOO de intrare de pe televizor.

Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD.

Selecta˛i sursa de intrare AAVV33 utiliz‚nd butonulIINNPPUUTT (INTRARE) de pe telecomand„.

A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVDpentru instruc˛iuni de utilizare.

2

3

4

5

1

1 2

Page 18: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

16

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

SETAREA APARATULUI VIDEO

Pentru a evita parazi˛ii (interferen˛ele), l„sa˛i o distan˛„ adecvat„ Óntre televizor ∫i aparatul video.

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I IN

3

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I IN

3

OUTPUTSWITCHANT IN

RS-VIDEO VIDEOANT OUT L

MMuuff„„ ddee ppeerreettee

AAnntteenn„„

1

2

C‚nd face˛i conexiunea cu un cablu RF

IINNSSTTAALLAARREEAA UUNNUUII EECCHHIIPPAAMMEENNTT EEXXTTEERRNN

Conecta˛i mufa AANNTT OOUUTT a echipamentului VCR la mufa AANNTTEENNNNAA IINN de pe televizor.

Conecta˛i cablul de anten„ la mufa AANNTT IINN de pe VCR.

Ap„sa˛i butonul PPLLAAYY de pe aparatul video ∫i potrivi˛i programul aparatului video cu programultelevizorului pentru vizualizare.

2

3

1

Page 19: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

17

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

(R) AUDIO (L)AUDIO/VIDEO

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I IN

3

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I IN

3

La conectarea cu un cablu SCART

1

Conecta˛i mufa scart a aparatului video la mufa scartAAVV11 de pe televizor.

Introduce˛i o caset„ Ón aparatul video ∫i ap„sa˛ibutonul PPLLAAYY de pe acesta. (A se vedea manualul deutilizare al aparatului video).

Selecta˛i sursa de intrare AAVV11 utiliz‚nd butonulIINNPPUUTTde pe telecomand„.

Dac„ a˛i realizat conectarea prin mufa AAVV22, selec-ta˛i sursa de intrare AAVV22.

2

3

4

1

OBSERVAfiIE!

GG Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i cablul EURO scart, trebuie s„ utiliza˛i cablul Euro scart ecranat.

Scart

AV1

AV2

IntrareVideo Audio RGB

Ie∫ireVideo, Audio

Numai ATV

Ie∫ire ATV, DTV, AV1/2/3 disponibil„.

O O O

O O X

Digital TV

Analogic TV

AV1/2/3

Component/RGB/HDMI

AV1(Ie∫ire TV)

X O O

O O O

O O O

O X O

AV2(Ie∫ire Monitor)

AV2(C‚nd Ónregistrarea programat„ DTV este Óncurs cu ajutorul echipamentului de Ónregistrare.)

GG Ie∫ire TV: Emite semnalevideo TV analogice.Ie∫ire Monitor: Emiteimaginea curent„ de peecran.

GG AV3, Component, RGB :Cu excep˛ia42/50PQ10**,42/50PQ11**.

(Modul de intrare esteconvertit automat Ón DTV.)

Tip de ie∫ireMod intrarecurent

Page 20: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

18

IINNSSTTAALLAARREEAA UUNNUUII EECCHHIIPPAAMMEENNTT EEXXTTEERRNN

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

GG Dac„ ambele mufe S-VIDEO ∫i VIDEO au fost conec-tate la S-VHS VCR simultan, numai semnalul S-VIDEOpoate fi recep˛ionat.

OBSERVAfiIE!

AV IN 3V IN 3

L/M

ONO

MON

OR

AUD

IOAU

DIO

VID

EOVI

DEO

S-VI

DEO

S-VI

DEO

HD

MI

HD

MI I

N 3

L RS-VIDEO VIDEO

OUTPUTSWITCH

ANT IN

ANT OUT

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I IN

3

La conectarea cu un cablu S-Video(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

Conecta˛i mufa S-VIDEO de ie∫ire de pe VCR lamufa S-VIDEO de intrare de pe televizor. Calitateaimaginii este Ómbun„t„˛it„; Ón compara˛ie cu mufa deintrare normal„ Composite (cablu RCA).

Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe VCR lajacurile AAUUDDIIOO de intrare de pe televizor.

Introduceti o caseta video Ón VCR si apasati butonulPPLLAAYY de pe acesta. (A se vedea manualul deutilizare al aparatului video.)

Selecta˛i sursa de intrare AAVV33 utiliz‚nd butonulIINNPPUUTT (INTRARE) de pe telecomand„.

2

3

4

1

1 2

La conectarea cu un cablu RCA(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I IN

3

AV IN 3V IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

AUD

IOVI

DEO

VID

EOSS-

VID

EOH

DM

I IN

3

L RS-VIDEO VIDEO

OUTPUTSWITCH

ANT IN

ANT OUT

Conecta˛i mufele jack AAUUDDIIOO//VVIIDDEEOO Óntre televizor∫i aparatul video. Potrivi˛i culorile mufelor. (Video =galben, Audio St‚nga = alb ∫i Audio Dreapta = ro∫u)

Introduce˛i o caset„ Ón aparatul video ∫i ap„sa˛ibutonul PPLLAAYY (REDARE) de pe acesta. (A sevedea manualul de utilizare al aparatului video).

Selecta˛i sursa de intrare AAVV33 utiliz‚nd butonulIINNPPUUTT (INTRARE) de pe telecomand„.

1

2

3

GG Dac„ ave˛i un VCR mono, conecta˛i cablul audio al VCRla mufa jack AAUUDDIIOO LL//MMOONNOO de pe televizor.

OBSERVAfiIE!

1

Page 21: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

19

GNu v„ uita˛i direct la portul optic de ie∫ire. Vedereadumneavoastr„ poate fi afectat„ dac„ privi˛i directc„tre raza laser.

AATTEENNfifiIIEE

IN

VI IN

Conecta˛i un cap„t al cablului optic la portul deIe∫ire Audio Digital (optic) al televizorului.

Conecta˛i cel„lalt cap„t al cablului optic la intrareaaudio digital (optic„) a echipamentului audio.

Seta˛i op˛iunea “Op˛iune difuzor TV - Oprit” dinmeniul AUDIO. (G p.89). Pentru utilizare, consulta˛imanualul de instruc˛iuni al echipamentelor audioexterne.

2

3

1

1

2

SETARE IE™IRE DIGITAL√ AUDIOTrimitere flux audio televizor c„tre componentele audio externe prin portul Ie∫ire Audio Digital (Optic).Dac„ dori˛i s„ beneficia˛i de emisie digital„ prin difuzoare pe 5.1 canale, conecta˛i terminalul OPTICALDIGITAL AUDIO OUT (IE™IRE DIGITAL√ AUDIO OPTIC√) din spatele TV la un sistem Home TheaterDVD (sau amp).

Insear˛i modulul CI Ón SLOTUL DE CARD PCMCIA(Asocia˛ia Interna˛ional„ pentru Cardurile deMemorie pentru Calculator Personal) al televizoruluia∫a cum este prezentat.

Pentru informa˛ii suplimentare, consulta˛i (Gpp..4444).

1

INSERAREA MODULULUI CI

S-VI

DEO

HD

MI I

N 3

-- PPeennttrruu aa vviizziioonnaa sseerrvviicciiiillee ccooddaattee ((ccuu ppllaatt„„)) ÓÓnn mmoodduull TTVVddiiggiittaall..

-- AAcceeaasstt„„ ffuunncc˛iiee nnuu eessttee ddiissppoonniibbiill„„ ÓÓnn ttooaattee ˛„„rriillee..

1

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

GGVerifica˛i dac„ modulul CI este introdus Ón fanta pentrucard PCMCIA Ón direc˛ia corespunz„toare. Dac„ modul-ul nu este introdus corespunz„tor, acest lucru poatecauza deteriorarea TV ∫i a fantei pentru card PCMCIA.

OBSERVAfiIE!

Page 22: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

20

IINNSSTTAALLAARREEAA UUNNUUII EECCHHIIPPAAMMEENNTT EEXXTTEERRNN

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOO

S-VI

DEO

HD

MI

HD

MI I

N

IN 3

1

L RVIDEO

AV IN 3V IN 3

L/L/M

ONO

MON

OR

AUD

IOAU

DIO

VID

EOVI

DEO

S-VI

DEO

S-VI

DEO

HD

MI

HD

MI I

N

IN 3

Conecta˛i mufele jack AAUUDDIIOO//VVIIDDEEOO Óntre televizor∫i aparatul video. Potrivi˛i culorile mufelor. (Video =galben, Audio St‚nga = alb ∫i Audio Dreapta = ro∫u)

Selecta˛i sursa de intrare AAVV33 utiliz‚nd butonulIINNPPUUTT (INTRARE) de pe telecomand„.

Ac˛iona˛i echipamentul extern corespunz„tor. A se vedea ghidul de utilizare al echipamentelorexterne.

2

3

1

1

CCaammeerr„„ vviiddeeooCCoonnssooll„„ jjooccuurrii vviiddeeoo

IINNSSTTAALLAARREEAA AALLTTOORR SSUURRSSEE AA//VV(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

Conecta˛i dispozitivul USB la mufele UUSSBB IINN dinpartea lateral„ a televizorului.

Dup„ conectarea mufelor USB IN, utiliza˛i func˛iaDVR. (GG pp..5533)

2

1

IINNSSTTAALLAARREEAA IINNTTRR√√RRIIII UUSSBB(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

Page 23: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

21

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

SSeettaarree pptt.. PPCC(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

Acest televizor are o capacitate Plug and Play, respectiv, calculatorul se adapteaz„ automat la set„riletelevizorului.

La conectarea cu un cablu D-sub cu 15 piniHDMI IN

HDMI/DVI IN

2

1

AUDIO RGB OUTPUT

12

4

Conecta˛i mufa RGB de ie∫ire de pe PC la mufaRRGGBB IINN ((PPCC)) de intrare de pe televizor.

Conecta i mufa de intrare audio a calculatorului cu mufade intrare AAUUDDIIOO IINN ((RRGGBB//DDVVII)) de pe televizor.

Porni˛i calculatorul.

Selecta˛i sursa de intrare RRGGBB utiliz‚nd butonulIINNPPUUTT de pe telecomand„.

2

3

1

HDMI IN

HDMI/DVI IN

2

1

DVI-PC OUTPUT AUDIO

La conectarea cu un cablu HDMI c„tre DVI

1 2

4

Conecta˛i ie∫irea DVI a calculatorului la mufaHHDDMMII//DDVVII IINN11 din aparat.

Conecta i mufa de intrare audio a calculatorului cu mufade intrare AAUUDDIIOO IINN ((RRGGBB//DDVVII)) de pe televizor.

Porni˛i calculatorul.

Selecta˛i sursa de intrare HHDDMMII11 utiliz‚nd butonulIINNPPUUTT de pe telecomand„.

2

3

1

Page 24: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

22

IINNSSTTAALLAARREEAA UUNNUUII EECCHHIIPPAAMMEENNTT EEXXTTEERRNN

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

RReezzoolluu˛iiee ddee aaffii∫∫aarree ssuuppoorrttaatt„„

mod RGB-PC, HDMI/DVI-PC

70,08

59,94

60,31

60,00

59,87

59,8

59,93

60,00

31,468

31,469

37,879

48,363

47,78

47,72

66,587

67,50

720x400

640x480

800x600

1024x768

1280x768

1360x768

1920x1080(RGB-PC)

1920x1080(HDMI-PC)

Rezolu˛ie Frecven˛„orizontal„ (KHz)

Frecven˛„vertical„ (Hz)

mod HDMI/DVI-DTV

59,94

60

59,94

60

50,00

50,00

59,94

60

50,00

59,94

60

24,00

30

50,00

59,94

60

31,469

31,469

31,47

31,50

31,25

37,50

44,96

45,00

28,125

33,72

33,75

27,00

33,75

56,25

67,433

67,50

Rezolu˛ieFrecven˛„

orizontal„ (KHz)Frecven˛„

vertical„ (Hz)

640x480

720x480

720x576

1280x720

1920x1080

Page 25: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

23

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

OBSERVAfiIE!

GEvita˛i men˛inerea unei imagini fixe pe ecranultelevizorului pentru o perioad„ lung„ de timp.Imaginea fix„ poate r„m‚ne permanent impri-mat„ pe ecran; utiliza˛i un program de protec˛iea ecranului c‚nd este posibil acest lucru.

GAr putea s„ existe un zgomot Ón func˛ie de oanumit„ rezolu˛ie, imagine vertical„, contrastsau str„lucire Ón modul PC. Apoi schimba˛imodul PC la alt„ rezolu˛ie sau schimba˛i ratade reÓmprosp„tare cu o alta sau regla˛istr„lucirea ∫i contrastul din meniu p‚n„ c‚ndimaginea devine curat„. Dac„ rata dereÓmprosp„tare a pl„cii grafice a calculatoruluinu poate fi modificat„, schimba˛i placa grafic„a calculatorului sau consulta˛i produc„torulpl„cii grafice a calculatorului.

GForma de sincronizare a intr„rilor de frecven˛„orizontal„ ∫i vertical„ este diferit„.

GRecomand„m utilizarea 1024x768, 60Hz(42PQ20**, 42PQ30**, 42PQ60**) / 1360x768,60Hz ( 50PQ20**, 50PQ30**, 50PQ60**) /1920x1080, 60Hz(50PS20**, 50PS30**,50PS60**, 60PS40**) pentru modul PC,deoarece asigur„ cea mai bun„ calitate a imag-inii.

GConecta˛i cablul de semnal de la portul deie∫ire al monitorului calculatorului la portul RGB(PC) al televizorului sau cablul de semnal alportului de ie∫ire HDMI al calculatorului la por-tul HDMI IN (sau HDMI/DVI IN) al televizorului.

GConecta˛i cablul audio de la PC la mufa deintrare Audio de la televizor. (Cablurile audio nusunt achizi˛ionate Ómpreun„ cu televizorul).

GDac„ utiliza˛i o plac„ de sunet, va trebui s„ con-figura˛i sunetul calculatorului la nivelul necesar.

GDac„ placa video a calculatorului nu poate oferiun flux simultan RGB at‚t analog c‚t ∫i digital,conecta˛i fie RGB, fie HDMI IN (sau HDMI/DVIIN) pentru a afi∫a calculatorul la televizor.

GDac„ placa video a calculatorului poate oferi unflux simultan RGB analog ∫i digital, configura˛itelevizorul fie pentru RGB, fie pentru HDMI;(cel„lalt mod este configurat Ón mod automatpentru Plug and Play de c„tre televizor.)

GDac„ folosi˛i un cablu HDMI c„tre DVI, esteposibil ca modul DOS s„ nu func˛ioneze, Ónfunc˛ie de placa video utilizat„.

GDac„ utiliza˛i un cablu RGB-PC prea lung, arputea exista un zgomot pe ecran. Recomand„mutilizarea unui cablu mai scurt de 5m. Asigur„ ceamai bun„ calitate a imaginii.

Page 26: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

24

IINNSSTTAALLAARREEAA UUNNUUII EECCHHIIPPAAMMEENNTT EEXXTTEERRNN

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

1MENU

CCoonnffiigguurraarreeaa eeccrraannuulluuii ppeennttrruu mmoodduull PPCC(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

Restabile∫te set„rile implicite din fabric„ ale Position (Pozi˛ie), Size (Dimensiune) ∫i Phase (Faz„).

Aceast„ func˛ie func˛ioneaz„ astfel : RGB[PC].

RReeiinnii˛iiaalliizzaarree eeccrraann

Selecta˛i IIMMAAGGIINNEE.

Selecta˛i EEccrraann.

3Selecta˛i RReesseettaarree.

Setare

Config. automat„

ECRAN Mutare Prec.RETURN

Rezolu˛ie

Pozi˛ie

Dimensiune

Faz„

Resetare G

2OK

OK

Selecta˛i DD aa.

Executa˛i RReesseettaarree.

4OK

5OK

OKMutare

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

• Control avansat

• Resetare imagine

Ecran

IMAGINE

E

Ecran

R G

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Da Nu

Page 27: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

25

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

Regleaz„ automat pozi˛ia imaginii ∫i minimizeaz„ tremuratul imaginii. Dup„ reglare, chiar dac„ imaginea nueste Ónc„ corect„, televizorul func˛ioneaz„ adecvat, dar necesit„ ∫i alte regl„ri.

Auto-configure (Autoconfigurare)Aceast„ func˛ie permite ajustarea automat„ a pozi˛iei, dimensiunii ∫i fazei ecranului. Imaginea afi∫at„ va fiinstabil„ timp de c‚teva secunde, c‚t timp are loc configurarea automat„.

Reglare automat„ (numai modul RGB[PC])

• Dac„ pozi˛ia imaginii nu este corect„, Óncer-ca˛i din nou reglarea automat„.

• Dac„ fotografia trebuie reglat„ din nou dup„reglarea automat„ din RGB (PC), pute˛i reglaPozi˛ie, DDiimmeennssiiuunnee ∫i Faz„.

Selecta˛i IIMMAAGGIINNEE.

Selecta˛i EEccrraann.

Selecta˛i Config. automat„.

Config. automat„G

Rezolu˛ie

Pozi˛ie

Dimensiune

Faz„

Resetare

ECRAN Mutare Prec.

Setare

1MENU

3

2OK

OK

RETURN

Selecta˛i DD aa.

Executa˛i Config. automat„.

4OK

5OK

OKMutare

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

• Control avansat

• Resetare imagine

Ecran

IMAGINE

E

Ecran

R G

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Da Nu

Page 28: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

26

IINNSSTTAALLAARREEAA UUNNUUII EECCHHIIPPAAMMEENNTT EEXXTTEERRNN

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

Pentru a vizualiza imaginea normal„, adecva˛i rezulu˛ia modului RGB cu selec˛ia modului PC.Aceast„ func˛ie func˛ioneaz„ astfel : RGB[PC].

SSeelleeccttaarreeaa rreezzoolluu˛iieeii

Selecta˛i IIMMAAGGIINNEE.

Selecta˛i EEccrraann.

Selecta˛i Rezolu˛ie.

Selecta˛i rezolu˛ia dorit„.

1024 x 768

1280 x 768

1360 x 768Config. automat„

Rezolu˛ie G

Pozi˛ie

Dimensiune

Faz„

Resetare

ECRAN Mutare Prec.

1MENU

3

4

2OK

OK

RETURN

OKMutare

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

• Control avansat

• Resetare imagine

Ecran

IMAGINE

E

Ecran

R G

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 29: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

27

INS

TALA

REA

UN

UI EC

HIP

AM

ENT EXTER

N

Dac„ imagina nu este clar„ dup„ regl„rile automate ∫i mai ales dac„ litere tremur„, regla˛i faza imaginiimanual.

Aceast„ func˛ie func˛ioneaz„ astfel : RGB[PC].

RReeggll„„rrii ppeennttrruu PPoozzii˛iioonnaarree,, DDiimmeennssiiuunnee ∫∫ii FFaazz„„ eeccrraann

Selecta˛i IIMMAAGGIINNEE.

Selecta˛i EEccrraann.

Selecta˛i Pozi˛ie, DDiimmeennssiiuunnee sau Faz„.

Efectua˛i reglajele corespunz„toare.

Config. automat„

Rezolu˛ie

Pozi˛ie G

Dimensiune

Faz„

Resetare

GF

D

E

ECRAN Mutare Prec.

1MENU

3

4

2OK

OK

RETURNOKMutare

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

• Control avansat

• Resetare imagine

Ecran

IMAGINE

E

Ecran

R G

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 30: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

28

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

FUNCfiIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMAND√(Doar 42/50PQ10**, 42/50PQ11**, 42/50PQ20**, 42/50PQ30**)

C‚nd utiliza˛i telecomanda, Óndrepta˛i-o spre senzorul de telecomand„ de la televizor.

TV/RAD

AV MODE(MODUL AV)

POWER

INPUT

ENERGY SAVINGsau POWER SAVING

Selecteaz„ canalul Radio, TV ∫i DTV.

V„ permite s„ selecta˛i ∫i s„ configura˛i imaginile ∫isunetele pentru conectarea dispozitivele AV.(GG pp..5500)

Comut„ televizorul Ón ∫i din starea de standby.

Rotire mod extern de intrare Ón secven˛„ regulat„.(GG pp..4466)

Ajusta˛i modul economisire energie al (GG pp..7733)

Butoanenumerice 0-9

Q.VIEW

LIST

Selecteaz„ un program.Selecteaz„ o op˛iune numerotat„ dintr-un meniu.

Revine la programul vizionat anterior.

Afi∫area listei de programe.(GG pp..4455)

THUMBSTICK(Sus/Jos/St‚nga

Dreapta)

OK

MENU

RETURN(EXIT)(REVENIRE/IE

™IRE)

V„ permite s„ naviga˛i prin meniurile afi∫ate pe ecran∫i s„ regla˛i set„rile sistemului Ón func˛ie depreferin˛ele dumneavoastr„.

Accept„ selec˛ia efectuat„ de dumneavoastr„ sauafi∫eaz„ modul curent.

Selecteaz„ un meniu.™terge toate informa˛iile de pe ecran ∫i revine lavizionarea programelor TV din orice meniu.(GG pp..3344)

Permite utilizatorului s„ revin„ cu un pas Ón cadrulaplica iei interactive, al EPG sau al altei func ii interactive.

BUTOANECOLORATE

Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar la mod-elele cu TELETEXT) sau pentru Editarea programului.

Butoane TELETEXT

SUBTITLE

Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.Pentru detalii suplimentare, consulta˛i sec˛iuneaÑÑTTeelleetteexxtt’.(GG pp..110055)

Restaureaz„ subtitrarea dumneavoastr„ favorit„ Ónmod digital.

Consulta˛i lista dispozitivelor AV conectate la TV.C‚nd comuta˛i acest buton, pe ecran se afi∫eaz„meniul Simplink.(GG pp..4477)(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

2

AV MODEV MODE ENERGYENERGY SA SAVINGVING

RETURN / EXITMENU

Q.MENU INFO GUIDE MARKi

MUTEMUTE

POWER

LISTLIST Q.VIEWQ.VIEW

FAV

2

AV MODE POWER SAVING

Q.MENU INFO GUIDEi

MUTE

POWER

LIST Q.VIEW

FAV2

AV MODE

V MODE

POWER SAPOWER SA

VINGVING

MUTE

POWER

LIST Q.VIEW

1

1

1

Page 31: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

29

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

Volum sus/jos

MUTE

Program sus/jos

PAGE UP (ŒNSUS)/DOWN

(ŒN JOS)

Regleaz„ volumul.

Activeaz„ sau dezactiveaz„ redarea sunetului.

Selecteaz„ un program.

Trece˛i de la un set complet de informa˛ii de ecran laurm„torul.

Q. MENU

INFO i

GUIDE

FAV

MARK(MAR-CARE)

Selecta˛i sursa dorit„ pentru meniul rapid. (Formatimagine, Mod imagine, Mod sunet, Audio, Temporizatoroprire, Scoatere USB.)(GG pp..3333)

Afi∫eaz„ informa˛iile despre ecranul curent.

Afi∫eaz™ agenda programului.(GG pp..6677)

Afi∫eaz„ programul favorit selectat.

Bifa˛i ∫i debifa˛i programele din meniul USB.(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

IINNSSTTAALLAARREEAA BBAATTEERRIIIILLOORR

Deschide˛i capacul compartimentul de baterii de pe partea dinspate.

Introduce˛i dou„ baterii de tip AAA 1,5 V. Nu amesteca˛i bateriivechi sau folosite cu baterii noi.

Œnchide˛i capacul.

Butoane decontrol meniu

SIMPLINK/USB

Controleaz„ meniul SIMPLINK sau USB (Photo List(List„ fotografii) ∫i Music List (List„ muzic„) sau MovieList (List„ filme) (Numai 42/50PQ60**, 50PS60**)).

AV MODE

V MODE

ENERGYENERGY

SA SA

VINGVING

RETURN / EXITMENU

Q.MENU INFO GUIDE MARKi

MUTEMUTE

POWER

LISTLIST

Q.VIEWQ.VIEW

FAV

AV MODE POWER SAVING

Q.MENU INFO GUIDEi

MUTE

POWER

LIST Q.VIEW

FAV

AV MODE

V MODE

POWER SAPOWER SA

VINGVING

MUTE

POWER

LIST Q.VIEW

Page 32: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

30

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**, 42/50PQ20**, 42/50PQ30**)

ENERGY SAVING

RATIO

FREEZE

ENERGY SAVING

RATIO

POWER

INPUT

TV/RAD

Ajusta˛i modul economisire energie al TV.(GG pp..7733)

Selecteaz„ formatul de imagine dorit de dumneavoastr„.(GG pp..7711)

Comut„ televizorul Ón ∫i din starea de standby.

Rotire mod extern de intrare Ón secven˛„ regulat„.(GG pp..4466)

Selecteaz„ canalul Radio, TV ∫i DTV.

Q. MENU

MENU

GUIDE

Selecta˛i sursa dorit„ pentru meniul rapid. (Formatimagine, Mod imagine, Mod sunet, Audio, Temporizatoroprire, Scoatere USB.)(GG pp..3333)

Selecteaz„ un meniu.™terge toate informa˛iile de pe ecran ∫i revine lavizionarea programelor TV din orice meniu.(GG pp..3344)

Afi∫eaz™ agenda programului.(GG pp..6677)

THUMBSTICK(Sus/Jos/St‚nga

Dreapta)

OK

V„ permite s„ naviga˛i prin meniurile afi∫ate pe ecran∫i s„ regla˛i set„rile sistemului Ón func˛ie depreferin˛ele dumneavoastr„.

Accept„ selec˛ia efectuat„ de dumneavoastr„ sauafi∫eaz„ modul curent.

RETURN(EXIT)(REVENIRE/IE

™IRE)

INFO i

AV MODE(MODUL AV)

Permite utilizatorului s„ revin„ cu un pas Ón cadrul aplica ieiinteractive, al EPG sau al altei func ii interactive.

Afi∫eaz„ informa˛iile despre ecranul curent.

V„ permite s„ selecta˛i ∫i s„ configura˛i imaginile ∫isunetele pentru conectarea dispozitivele AV..(GG pp..5500)

BUTOANECOLORATE

Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar la mod-elele cu TELETEXT) sau pentru Editarea programului.

Butoane TELETEXT

SUBTITLE

FREEZE(ŒNGHEAfi√)

Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.Pentru detalii suplimentare, consulta˛i sec˛iuneaÑÑTTeelleetteexxtt’.(GG pp..110055)

Restaureaz„ subtitrarea dumneavoastr„ favorit„ Ónmod digital.

Consulta˛i lista dispozitivelor AV conectate la TV.C‚nd comuta˛i acest buton, pe ecran se afi∫eaz„meniul Simplink.(GG pp..4477)

Opri˛i imaginea prezent„ pe ecran.

1

1

Page 33: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

31

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

ENERGY SAVING

RATIO

FREEZE

Volum sus/jos

MARK(MAR-CARE)

FAV

MUTE

Program sus/jos

PAGE UP (ŒNSUS)/DOWN

(ŒN JOS)

Butoanenumerice 0-9

LIST

Q.VIEW

Regleaz„ volumul.

Bifa˛i ∫i debifa˛i programele din meniul USB.

Afi∫eaz„ programul favorit selectat.

Activeaz„ sau dezactiveaz„ redarea sunetului.

Selecteaz„ un program.

Trece˛i de la un set complet de informa˛ii de ecran laurm„torul.

Selecteaz„ un program.Selecteaz„ o op˛iune numerotat„ dintr-un meniu.

Afi∫area listei de programe.(GG pp..4455)

Revine la programul vizionat anterior.

IINNSSTTAALLAARREEAA BBAATTEERRIIIILLOORR

Deschide˛i capacul compartimentul de baterii de pe partea dinspate.

Introduce˛i dou„ baterii de tip AAA 1,5 V. Nu amesteca˛i bateriivechi sau folosite cu baterii noi.

Œnchide˛i capacul.

Butoane decontrol meniu

SIMPLINK/USB

Controleaz„ meniul SIMPLINK sau USB (Photo List(List„ fotografii) ∫i Music List (List„ muzic„) sau MovieList (List„ filme) (Numai 42/50PQ60**, 50PS60**)).

Page 34: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

32

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

PPOORRNNIIRREEAA TTEELLEEVVIIZZOORRUULLUUII

Mai Ónt‚i, conecta˛i corect cablul de alimentare ∫i controla˛i alimentarea( ) TV.

SSeett IIDD :: OOpprr iittŒn modul de a∫teptare, pentru a porni TV, ap„sa˛i butonul INPUT (INTRARE) sau PP D E de pe TVsau ap„sa˛i butonul POWER (ALIMENTARE) de pe telecomand„ ∫i TV va porni.SSeett IIDD :: PPoorrnniittŒn modul standby pentru a porni televizorul, ap„sa˛i butonul INPUT sau PP D E de pe televizor sauap„sa˛i butonul POWER, INPUT, P sau NNuumm„„rruull((00~~99)) de pe telecomand„ ∫i apoi televizorul va fi pus Ón func˛iune.

2

1

- Dac„ porni˛i televizorul, ve˛i putea utiliza func˛iile sale.

SELECTAREA PROGRAMULUIAp„sa˛i butoanele PP sau numerice pentru a selectanum„rului unui program.

1

REGLAREA VOLUMULUI

Ap„sa˛i butonul + sau - pentru a regla volumul.

Dac„ dori˛i s„ opri˛i sonorul, ap„sa˛i butonul MMUUTTEE.

Pute˛i anula aceast„ func˛ie ap„s‚nd din nou butoaneleMUTE (SONOR OPRIT), ++ sau --, AV Mode(Mod AV).

1

1

IInnii˛iiaalliizzaarree ccoonnffiigguurraarree

Not„:a. Dac„ Ónchide˛i Ónainte de finalizarea configur„rii ini˛iale, meniul Initial Setting (Setare ini˛ial„)

poate fi afi∫at din nou.b. Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN pentru a schimba afi∫ajul OSD curent cu cel anterior.c. Pentru ˛„rile ce nu au adoptat standarde precise pentru difuzarea DTV, unele func˛ii DTV ar putea s„

nu func˛ioneze, Ón func˛ie de mediul de difuzare DTV.d. Modul "UUttii ll iizzaarree aaccaass„„" este setarea optim„ pentru mediile tip re∫edin˛„ ∫i este modul implicit al tele-

vizorului.e. Modul "DDeemmoo mmaaggaazziinn" este setarea optim„ pentru mediile comerciale. Dac„ un utilizator modific„

datele referitoare la calitatea imaginii, modul "DDeemmoo mmaaggaazziinn" ini˛ializeaz„ produsul la calitateaimaginii setat„ de produc„tor dup„ o anumit„ perioad„ de timp.

f. Modul ((HHoommee UUssee,, SSttoorree DDeemmoo)) ((UUttiilliizzaarree aaccaass„„,, DDeemmoo mmaaggaazziinn)) poate fi modificat prin exe-cutarea MMooddee SSeettttiinngg ((SSeettaarree mmoodd)) din meniul OOPPTTIIOONN ((OOPPfifiIIUUNNEE)).

Dac„ OSD (On Screen display) (Afi∫aj pe ecran) este afi∫at pe ecran dup„ pornirea televizorului, pute˛iajusta LLaanngguuaaggee ((LLiimmbbaa)), MMooddee SSeettttiinngg ((SSeettaarree mmoodd)), CCoouunnttrryy ((fifiaarraa)), AAuuttoo ttuunniinngg ((AAccoorrdd aauuttoo))..

Page 35: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

33

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

• FFoorrmmaatt iimmaaggiinnee: Selecta˛i formatul dumneavoas-tr„ pentru imagine. Pentru configurarea func˛ieizoom, selecta˛i 14:9, Zoom ∫i Zoom Cinema Ónmeniul Ratio (Raport). Dup„ finalizarea configur„riiZoom, afi∫ajul revine la Q.meniu.

• MMoodd iimmaaggiinnee : Selecteaz„ Modul de imagine pecare Ól dori˛i.

• MMoodd ssuunneett : Este o func˛ie pentru a configuraautomat combina˛ia de sunet pe care o consider„cea mai adecvat„ imaginilor vizionate. Selecta˛iModul de sunet pe care Ól dori˛i.

• AAuuddiioo : Selecta˛i ie∫irea de sunet.• TTeemmppoorriizzaattoorr oopprriirree : Configureaz„ contorul de

hibernare.• SSccooaatteerree UUSSBB : Selecta˛i “SSccooaatteerree UUSSBB” pentru

a deta∫a dispozitivul USB.(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

QQUUIICCKK MMEENNUU ((MMEENNIIUULL RRAAPPIIDD))

Afi∫a˛i fiecare meniu.

Selecta˛i Sursa pe care o dori˛i.

Func˛ia OSD (Afi∫are pe ecran) a televizorului dumneavoastr„ poate diferi u∫or de ceea ce se prezint„ Ónacest manual.Q Menu (Quick Menu) (Meniul rapid) este un meniu de func˛ii la care utilizatorii ar putea apela frecvent.

1Q. MENU

3

2OK

OK

sau

Q.meniu

Închidere

16:9

Set„ri de zoom

Standard

Standard

L+R

Oprit

Deconectare

Format imagine

Mod imagine

Mod sunet

Audio

Temporizator oprire

Scoatere USB

• Ap„sa˛i butonul QQ..MMEENNUU pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

(Cu excep˛ia 42/50PQ10**,42/50PQ11**)

Page 36: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

34

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

SELECTAREA ™I REGLAREA MENIURILOR AFI™ATE PE ECRANFunc˛ia OSD (Afi∫are pe ecran) a televizorului dumneavoastr„ poate diferi u∫or de ceea ce se prezint„ Ónacest manual.

OKMutare

Acord auto

Acord manual

Editare program

Actualiz. software : Pornit

Diagnostic

Informa˛ii CI

SETARE

SETARE

OPfiIUNI

IMAGINE

BLOCARE

AUDIO

INTRARE

TIMP

USB

OKMutare

Format imagine : 16:9

Economisire energie: Senzor inteligent

Mod imagine : Intens

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

IMAGINE

E

OKMutare

Volum auto : Oprit

VVooccee ccllaarr„„ llll : Pornit

• Nivel 3

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

AUDIO

- +

OKMutare

Ceas

Temporizator oprire: Oprit

Temporizator pornire: Oprit

Temporizator oprire: Oprit

TIMP

OKMutare

List„ cu poze

List„ muzic„

List„ filme

Cod înregistrare DivX

Dezactivare

USBOKMutare

Anten„

AV1

AV2

AV3

Component

RGB

HDMI1

HDMI2

INTRARE

E

OKMutare

Blocare sistem : Oprit

Seta˛i parola

Blocare program

Indrumare parental„: Oprit

Bloc introducere

BLOCARE

OKMutare

Limb„ meniu : Române∫∫te

Limb„ audio : Române∫∫te

Limba subtitr„rii : Române∫∫te

Auz dificil( ) : Oprit

Data Service : MHEG

fiara : UK

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

OPfiIUNI

E

OBSERVAfiIE!

G Œn modul analog nu se poate utiliza Informa˛ii CI.

Afi∫a˛i fiecare meniu.

Selecta˛i un element din meniu.

Naviga˛i la meniul vertical.

1MENU

3

2OK

OK

L R

E

R G

(Doar 42/50PQ60**, 50PS60**)

• Ap„sa˛i butonul INFO, pute˛i accesa meniul SimpleManual (Manual simplu).

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni lavizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceasmeniul anterior.

(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

Page 37: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

35

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

SETAREA AUTOMAT√ A PROGRAMELOR

Folosi˛i acest mod pentru a g„si ∫i stoca automat toate programele.

Atunci c‚nd ini˛ia˛i programarea automat„, toate informa˛iile de serviciu stocate anterior vor fi ∫terse.

Num„rul maxim de programe care pot fi stocate este 500. Acesta poate, Óns„, diferi Ón func˛ie desemnalele emise.

• Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a intro-duce o parol„ de 4 cifre Ón op˛iunea BBllooccaarreessiisstteemm ‘PPoorrnniitt’.

• Dac„ dori˛i s„ p„stra˛i activ„ func˛ia dereglare automat„, selecta˛i DD aa folosindbutonul . Apoi ap„sa˛i butonul OK. Œncaz contrar, selecta˛i NN uu.

• Numerotare automat„ : decide dac„ se uti-lizeaz„ numerele de programe a∫a cum sunttransmise de sta˛iile de emisie pentru reglaj.

Selecta˛i SSEETTAARREE.

Selecta˛i AAccoorrdd aauuttoo.

Selecta˛i DD aa.

Executa˛i AAccoorrdd aauuttoo.

1MENU

3

2OK

OK

4OK

OKMutare

Acord auto

Acord manual

Editare program

Actualiz. software : Onf

Diagnostic

Informa˛ii CI

SETARE

Acord auto

Toate informa˛iile serviciului vorfi actualizate. Continua˛i?

Cautare SECAM L

Da Nu

Numerotare automat„

OKMutare

Acord auto

Acord manual

Editare program

Actualiz. software : Pornit

Diagnostic

Informa˛ii CI

SETARE

Acord auto

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 38: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

36

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

SETAREA MANUAL√ A PROGRAMELOR (ŒN MOD DIGITAL)

Reglare Manual„ v„ permite s„ ad„uga˛i manual un post la lista dumneavoastr„ de posturi.

• Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a introduce oparol„ de 4 cifre Ón op˛iunea BBllooccaarree ssiisstteemm‘PPoorrnniitt’.

Selecta˛i SSEETTAARREE.

Selecta˛i AAccoorrdd mmaannuuaall.

Selecta˛i DDTTVV.

Selecta˛i num„rul de canal dorit.

OKMutare

Acord auto

Acord manual

Editare program

Actualiz. software : Pornit

Diagnostic

Informa˛ii CI

SETARE

Acord manual

OKMutare

Acord auto

Acord manual

Editare program

Actualiz. software : Pornit

Diagnostic

Informa˛ii CI

SETARE

Acord manual Receptorul va ad„uga acestcanal la lista de canale.

UHF CH.

Eronat Normal Corect

FF DTV GG

30

Închidere

Actualizare

1MENU

3

4

2OK

OK

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 39: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

37

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

SETAREA MANUAL√ A PROGRAMELOR (ŒN MOD ANALOG)

Setarea manual„ a programelor v„ permite s„ realiza˛i manual setarea sta˛iilor ∫i aranjarea acestora Ón ordineadorit„.

• Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a introduce o parol„ de 4 cifre Ón op˛iunea BBllooccaarree ssiisstteemm ‘PPoorrnniitt’.• LL : SECAM L/L’ (Fran˛a)

BB GG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa de est / Asia / New Zealand / M.East / Africa / Australia)II : PAL I/II (Marea Britanie / Irlanda / Hong Kong / South Africa)DD KK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de est / China / Africa / CIS)

• Pentru a stoca alt post, repeta˛i pa∫ii de la 4 la 9.

Selecta˛i SSEETTAARREE.

Selecta˛i AAccoorrdd mmaannuuaall.

Selecta˛i TT VV.

Selecta˛i num„rul decanal dorit la pornire.

Selecta˛i un sistem TV.

Selecta˛i V/UHF sau Cablu.

Ini˛ia˛i c„utarea.

Selecta˛i num„rulde canal dorit.sau

OKMutare

Acord auto

Acord manual

Editare program

Actualiz. software : Pornit

Diagnostic

Informa˛ii CI

SETARE

Acord manual

OKMutare

Acord auto

Acord manual

Editare program

Actualiz. software : Pornit

Diagnostic

Informa˛ii CI

SETARE

Acord manual

Memorie

FF TV GG

3

Sistem BG

Band„ V/UHF

Canal

FF GGC„utare

0

Nume C 02

Închidere

Salvare

Selecta˛i SSaallvvaarree.1

4 5 6

7 8

0

9

2 3

1MENU

3

4

2OK

OK

5

sau

6

7

8

1

4 5 6

7 8

0

9

2 3

9OK

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 40: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

38

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

De asemenea, pute˛i atribui fiec„rui num„r de program un nume de sta˛ie compus din cinci caractere.

A Atribuirea unui nume de stafiie

Selecta˛i SSEETTAARREE.

Selecta˛i AAccoorrdd mmaannuuaall.

Selecta˛i TT VV.

Selecta˛i NNuummee.

6

7

Selecta˛i Închidere.

1MENU

3

2OK

OK

4

5 Selecta˛i pozi˛ia ∫i alege˛i aldoilea caracter ∫i a∫a maideparte.Pute˛i utiliza o liter„ de la A laZ, un num„r de la 0 la 9, +/ - ∫ispa˛iul gol.

OK

OK

OK

OK

Selecta˛i SSaallvvaarree.

OKMutare

Acord auto

Acord manual

Editare program

Actualiz. software : Pornit

Diagnostic

Informa˛ii CI

SETARE

Acord manual

OKMutare

Acord auto

Acord manual

Editare program

Actualiz. software : Pornit

Diagnostic

Informa˛ii CI

SETARE

Acord manual

Memorie

FF TV GG

3

Sistem BG

Band„ V/UHF

Canal

FF GGC„utare

0

Nume C 02

Închidere

Salvare

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 41: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

39

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

EDITAREA PROGRAMELOR

Atunci c‚nd un num„r de post este omis, aceasta Ónseamn„ c„ nu Ól ve˛i putea selecta folosind butoanelePP Ón cursul vizion„rii TV.

Dac„ dori˛i s„ selecta˛i postul omis, introduce˛i direct num„rul postului utiliz‚nd butoanele NNUUMMEERREE sauselecta˛i-l din meniul de Editare program.

Aceast™ func˛ie v„ permite s„ omite˛i posturile stocate.

Este disponibil„ Ón unele ˛„ri numai pentru mutarea unui num„r de program cu butonul GGAALLBBEENN.

• Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a intro-duce o parol„ de 4 cifre Ón op˛iunea BBllooccaarreessiisstteemm ‘PPoorrnniitt’.

Selecta˛i SSEETTAARREE.

Selecta˛i EEddiittaarree pprrooggrraamm.

Accesa˛i EEddiittaarree pprrooggrraamm.

Selecta˛i un program pentru a fi stocat sauignorat.

YLE TV11

Favorite liste

Favorite Schimbare pr. Schimbare pagin„P

DTV Radio TV

1 YLE TV1 2 YLE TV2

4 TV4 Stockholm 5 YLE FST

6 CNN 8 YLE24

9 YLE Teema 14 TV4 Film

24 TV4 Fakta 50 TV400

24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal

24 TV4 Fakta 86 Info/3sat

87 Doku/Kika 88 TVE 1E

FAV Navigare PrecedentRETURN

Omitere

OKMutare

Acord auto

Acord manual

Editare program

Actualiz. software : Pornit

Diagnostic

Informa˛ii CI

SETARE

Editare program

Mutare

1MENU

3

2OK

OK

4

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 42: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

40

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

A Blocarea unui num„r de program

Selecta˛i un num„r de program pentru a fiignorat.

2ALBASTRUALBASTRU

Transforma˛i num„rul programului ignorat Ónalbastru.

3ALBASTRUALBASTRU Elibera˛i programul ignorat.

1• Dac„ un num„r de program este blocat, Ón

timpul vizion„rii normale Ón modul TV nu Ól ve˛iputea selecta utiliz‚nd butonul PP .

• Dac„ dori˛i s„ selecta˛i postul omis, intro-duce˛i direct num„rul postului utiliz‚ndbutoanele NUMERE sau selecta˛i-l din meniulde editare post sau EPG.

A SSeelleeccttaarreeaa ppoossttuulluuii ffaavvoorriitt

Selecta˛i num„rul programuluidumneavoastr„ favorit.

1FAV

MARK • Va include automat programul selectat Ón listade programe favorite.

(ŒN MODUL DTV/RADIO)

Page 43: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

41

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

Aceast„ func˛ie v„ permite s„ ∫terge˛i programele selectate sau s„ le bloca˛i.Pute˛i, de asemenea, comuta Óntre anumite canale ∫i folosi anumite numere de programe.

A Ordonare automat„

Porni˛i Auto Sort (Ordonareautomat„).

1VERDEVERDE

• De la momentul activ„rii ordon„rii automate,nu ve˛i mai putea edita programele.

A SSeelleeccttaarreeaa ppoossttuulluuii ffaavvoorriitt

Selecta˛i num„rul programuluidumneavoastr„ favorit.

1• Programul selectat va fi ad„ugat Ón lista de

programe favorite.

ŒN MODUL TV

A ™tergerea unui program

Selecta˛i un num„r de program pentru a fi∫ters.

2RO™U Transforma˛i num„rul programului ignorat Ón

ro∫u.3RO™U Elibera˛i programul ∫ters.

1

A Blocarea unui num„r de program

Selecta˛i un num„r de program pentru a fiignorat.

2ALBASTRUALBASTRU Transforma˛i num„rul programului ignorat Ón

albastru.3

ALBASTRUALBASTRU Elibera˛i programul ignorat.

1

• Programul selectat este ∫ters, iar programelecare urmeaz„ sunt deplasate Ón sus cu opozi˛ie.

A Mutarea unui program

Selecta˛i un num„r de program pentru a fi mutat.

Transforma˛i num„rul programului mutat Ón GALBEN.

3GALBENGALBEN Elibera˛i programul mutat.

1

• Dac„ un num„r de program este blocat, Óntimpul vizion„rii normale Ón modul TV nu Ól ve˛iputea selecta utiliz‚nd butonul P .

• Dac„ dori˛i s„ selecta˛i un program blocat,introduce˛i direct num„rul programului cu aju-torul butoanelor numerice sau selecta˛i-l Ónmeniul de editare programe sau Ón lista deprograme.

2GALBENGALBEN

FAV

MARK

Page 44: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

ACTUALIZARE SOFTWARE

Actualizare pachet software (Actualiz. software) Ónseamn„ c„ pachetul software poate fi desc„rcat prinsistemul digital de transmisie terestr„.

Selecta˛i SSEETTAARREE.

Selecta˛i AAccttuuaall iizz .. ssooffttwwaarree.

Selecta˛i PPoorrnniitt sau OOpprriitt.• Dac„ selecta˛i Pornit, se va

afi∫a o caset„ mesaj pentruconfirmare din partea utiliza-torului pentru a anun˛a c„ afost g„sit un software nou.

Salva˛i.

OKMutare

Acord auto

Acord manual

Editare program

Actualiz. software : Pornit

Diagnostic

Informa˛ii CI

SETARE

Actualiz. software : Pornit

OKMutare

Acord auto

Acord manual

Editare program

Actualiz. software : Pornit

Diagnostic

Informa˛ii CI

SETARE

Actualiz. software : PornitOprit

PornitPornit

1MENU

2OK

3OK

4OK

42

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

- Pe durata Actualiz„rii Software, re˛ine˛i urm„toarele:• Alimentarea televizorului nu trebuie Óntrerupt„.• Televizorul nu trebuie oprit.• Antena nu trebuie deconectat„.• Dup„ Actualizare Software, pute˛i confirma versiunea actualizat„ a software-ului Ón meniul Diagnostic.• Desc„rcarea software-ului poate dura o or„, deci trebuie s„ v„ asigura˛i c„ alimentarea este pornit„ Ón

timpul desc„rc„rii.

** PPeennttrruu ccoonnffiigguurraarreeaa ffuunncc˛iieeii “AAccttuuaalliizz.. ssooffttwwaarree”Ocazional, o transmisiune ainforma iei despre software-ulactualizat va genera apari iaurm„torului meniu pe ecranultelevizorului.

Dup„ finalizarea Actualiz„riiSoftware, Sistemul esterepornit.

Selecta˛i DA folosind butonul atunci c‚nd ve˛i vedea

urm„toarea imagine.

Desc„rcarea porne∫te c‚nd alimentareaeste oprit„.Dac„ alimentarea este pornit„ Ón timpulactualiz„rii, se afi∫eaz„ progresul.

Actualizare simpl„: pentrufluxul de actualizare curent„

Actualizare programat„: pentru fluxulde actualizare programat„C‚nd meniul Actualizare software esteÑOprit’, apare mesajul de comutare Ónmodul ÑPornit’.

Actualizare software disp.Dori˛i s„„ desc„„rca i?(Ver. 02.54.00)

ii

?

Da Nu

Software-ul televizorului se actualizeaz„„ cândopri˛i televizorul utilizând telecomanda sau tastalocal„„.

Ajustarea pe TV va opri actualizarea.Dori˛i s„„ opri i actualizarea?

Da Nu

Se actualizeaz„„ software-ul(Ver. 02.33.00) GG (Ver. 02.54.00)

7 %

ii Actualizarea este complet„„.Televizorul va fi restartat.

Închidere

ii

Noul software este actualizat la orade mai jos.(Ver. 02.54.00)

?

Da Nu

10/Sep. 2008 00:00Dori˛i s„„ desc„„rca˛i acum?

Page 45: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

43

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

DIAGNOSTICARE

Aceast„ func˛ie v„ permite s„ afla˛i date despre Manufacturer (Produc„tor), Model/Type (Model/Tip),Num„rul de Serie ∫i Versiunea Software.

Afi∫eaz„ informa˛ia ∫i puterea semnalului *MUX(multiplexorului) inversat. .Afi∫eaz™ informa˛ia semnalului ∫i numele serviciului multiplexorului selectat.(*MUX: Un director superior de canale Ón emisie digital„ (un singur MUX con˛ine mai multe canale.)

Selecta˛i SSEETTAARREE.

Selecta˛i DDiiaaggnnoossttiicc.

Afi∫a˛i informa˛ia despre Canal.

Afi∫a˛i Produc„tor, Model/Tip, Nr. Serie ∫i VVeerrss.. ssooffttwwaarree..

OKMutare

Acord auto

Acord manual

Editare program

Actualiz. software : Pornit

Diagnostic

Informa˛ii CI

SETARE

Diagnostic

1MENU

3

2OK

OK

4OK

Diagnostic tehnicProduc„tor : LG Electronics Inc.Model/Tip :50PQ3000-ZANr. Serie :SKJY1107Vers. software :V1.16.1

Pop up

Canal34

Canal 36

Canal 38

Canal 54

Canal 60

Prec.RETURN Ie∫ireMENU

Canal 30

E

D

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 46: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

44

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

INFORMAfiII CI (COMMON INTERFACE - INTERFAfi√OBI™NUIT√)Aceast„ func˛ie v„ permite s„ viziona˛i servicii codate (servicii cu plat„). Dac„ ve˛i Ónl„tura Modulul CI, nu ve˛imai putea viziona serviciile cu plat™. Atunci c‚nd este inserat modulul Ón slotul CI, pute˛i accesa meniul modulului. Pentru a achizi˛iona un modul ∫i un smart card, contacta˛i un reprezentant din zona dumneavoastr„. Nuexagera˛i cu inserarea ∫i Óndep„rtarea unui modul CI din televizor. Ar putea genera probleme. Atunci c‚ndtelevizorul a pornit dup„ inserarea unui Modul CI, adesea nu ve˛i putea auzi sunetul.

S-ar putea s„ constata˛i o imagine anormal„ conform modulului CI ∫i a smart card-ului.

Este posibil ca func˛ia CI (Interfa˛„ Comun„) s„ nu fie aplicat„ pe baza circumstan˛elor de televizare din˛ar„.

• Acest OSD este doar pentru ilustrare, iar op˛iunilemeniului ∫i formatul ecranului pot varia Ón func˛ie defurnizorul de servicii Digitale cu plat„.

• Este posibil s„ schimba˛i ecranul ∫i serviciile meniu-lui CI (Common Interface - Interfa˛„ obi∫nuit„) prinintermediul furnizorului dumneavoastr„.

Selecta˛i SSEETTAARREE.

Selecta˛i Informa˛ii CI.

Selecta˛i elementul dorit. Informa˛ii modul, informa˛iismart card, limb„ sau desc„rcare software etc.

Viaccess Module

Select the item

Consultations

Authorizations

Module information

OKMutare

Acord auto

Acord manual

Editare program

Actualiz. software : Pornit

Diagnostic

Informa˛ii CI

SETARE

Informa˛ii CI

1MENU

3

2OK

OK

4OK

ii

Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 47: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

45

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

AAFFII™AARREEAA LLIISSTTEEII DDEE PPRROOGGRRAAMMEE

Pute˛i verifica programele memorate prin afi∫area listei de programe.

Afi∫a˛i List„ programe.

Selecteaz„ un program.

2Comuta˛i la num„rul ales pentru program.

1LIST

A Afi∫area listei de programe

A Selectarea unui program din lista de programe

• S-ar putea ca Ón list„ s„ apar„ programe col-orate cu albastru. Acestea au fost blocate prinintermediul set„rii automate a programelorsau Ón modul de editare a programelor.

• Unele programe au num„rul de canal afi∫at Ónlista de programe, ceea ce indic„ faptul c„ nuli s-a atribuit un nume de sta˛ie.

Da˛i paginile.2

Reveni˛i la vizionarea normal„ TV.

A Parcurgerea listei de programe

1Afi∫a˛i tabelul programului favorit.

A AAffii∫∫aarreeaa ttaabbeelluulluuii ddee ppoossttuurrii pprreeffeerraattee

1

1

OK

PPAGE

FAV

MARK

Din programul pe care Ól viziona˛i Ónmomentul de fa˛„, modul se vaschimba de la TV la DTV la Radio.

TV/RAD

LIST

Afi∫at Ón cazulProgramului Blocat.

Page 48: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

46

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

LLIISSTT√√ IINNTTRR√√RRII

HDMI ∫i AV1, 2 (SCART) pot fi recunoscute prin intermediul unui pin pentru detectare ∫i activate Ónconsecin˛„ doar atunci c‚nd un dispozitiv extern confirm„ voltajul.Utiliz‚nd butonul TV/RAD, pute˛i schimba Intrarea extern„ cu Intrarea RF ∫i cu ultimul program vizionat Ónmodul DTV/RADIO/TV.

Selecta˛i sursa intr„rii.1

INPUT

OKMutare

Anten„

AV1

AV2

AV3

Component

RGB

HDMI1

HDMI2

INTRARE

E

Anten„

• Anten„ : Selecta˛i atunci c‚nd v„ uita˛i laDTV/TV.

• AAVV11, AAVV22, AAVV33 : Selecta˛i atunci c‚nd v„uita˛i la VCR sau la echipamentul extern.

• CCoommppoonneenntt : Selecta˛i atunci c‚nd utiliza˛iun DVD sau un integrator digital, depinde deconector.

• RRGGBB :Selecta˛i atunci c‚nd utiliza˛i un PC,depinde de conector.

• HHDDMMII11, HHDDMMII22, HHDDMMII33 : Selecta˛i atuncic‚nd utiliza˛i un DVD, un PC sau un integra-tor digital, depinde de conector.

• De asemenea, pute˛i regla meniulINPUT (INTRARE).

OK

Anten„ AV1 AV2 AV3 Component

HDMI3 HDMI2 HDMI1 RGB

Anten„ AV1

HDMI AV2

(Doar 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

(Cu excep˛ia42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

Page 49: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

47

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

RReeddaarreeaa ddee ppee ddiissccControla˛i dispozitivele AV conectate ap„s‚nd butoanele , OK, G, A, ll ll, FF ∫i GG.

RReeddaarreeaa ddiirreecctt„„Dup„ conectarea dispozitivelor AV la televizor, este posibil s„ controla˛i direct dispozitivele ∫i s„ utiliza˛isuporturi media f„r„ a mai fi nevoie de configur„ri suplimentare.

SSeelleeccttaarreeaa ddiissppoozziittiivvuulluuii AAVVV„ permite s„ selecta˛i unul dintre dispozitivele AV conectate la TV ∫i s„ porni˛i redarea.

OOpprriirreeaa ttuuttuurroorr ddiissppoozziittiivveelloorrC‚nd opri˛i televizorul, toate dispozitivele conectate sunt, de asemenea, oprite.

CCoommuuttaarreeaa iiee∫∫iirriiii aauuddiiooOfer„ un mod u∫or de a comuta ie∫irea audio.

SSiinnccrroonniizzaarree ppoorrnniirreeAtunci c‚nd echipamentul cu terminalul HDMI conectat prin func˛ia Simplink Óncepe s„ ruleze, TV va treceautomat Ón modul Pornire.**UUnn ddiissppoozziittiivv,, ccaarree eessttee ccoonneeccttaatt llaa tteelleevviizzoorr pprriinn iinntteerrmmeeddiiuull ccaabblluulluuii HHDDMMII ddaarr ccaarree nnuu aacccceepptt„„ SSiimmpplliinnkk,,nnuu aassiigguurr„„ aacceeaasstt„„ ffuunncc˛iiee..Not„: Pentru a ac˛iona SIMPLINK, trebuie s„ se utilizeze un cablu HDMI de versiune mai mare dec‚t 1.3cu func˛ie *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control).

FFuunncc˛iiiillee SSIIMMPPLLIINNKK

OKMutare

Limb„ meniu : Române∫∫te

Limb„ audio : Române∫∫te

Limba subtitr„rii : Române∫∫te

Auz dificil( ) : Oprit

Data Service : MHEG

fiara : UK

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

OPfiIUNI

E

SIMPLINK : Pornit

Func˛ioneaz„ numai la aparatele cu logo-ul SIMPLINK. Verifica˛i existen˛a logo-ului SIMPLINK.Produsul ar putea s„ nu func˛ioneze corespunz„tor atunci c‚nd este utilizat Ómpreun„ cu alte produse cufunc˛ia HDMI-CEC.Aceasta v„ permite s„ controla˛i ∫i s„ utiliza˛i alte dispozitive AV conectate la TV prin intermediul cabluluiHDMI f„r„ cabluri ∫i configur„ri suplimentare.Dac„ nu dori˛i meniul SIMPLINK, selecta˛i “OOpprr ii tt”.Func˛ia SIMPLINK nu este acceptat„ de intrarea HDMI IN 3.

Selecta˛i OPfiIUNI.

Selecta˛i SSIIMMPPLLIINNKK.

Selecta˛i PPoorrnniitt sau OOpprriitt.

Salva˛i.

OKMutare

Limb„ meniu : Române∫∫te

Limb„ audio : Române∫∫te

Limba subtitr„rii : Române∫∫te

Auz dificil( ) : Oprit

Data Service : MHEG

fiara : UK

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

OPfiIUNI

E

Oprit

PornitPornitSIMPLINK : Pornit

1MENU

3

2OK

OK

4OK

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

Page 50: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

48

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

Conecta˛i terminalul HHDDMMII//DDVVII IINN 11 ((IINNTTRRAARREEHHDDMMII//DDVVII 11)) sau HHDDMMII IINN 22 ((IINNTTRRAARREE HHDDMMII 22)) dinspatele TV ∫i terminalul de ie∫ire HDMI al sistemuluiHome Theater cu ajutorul cablurilor HDMI.

Conecta˛i terminalul ie∫irii digitale audio din spateleTV ∫i terminalul intr„rii digitale a sistemului HomeTheater cu cabluri optice.

Selecta˛i Home Theater Ón meniul Speaker (Difuzor),prin ap„sare pe butonul SIMPLINK.

OBSERVAfiIE!

GG Conecta˛i cablul HDMI la HDMI/DVI IN sau la mufa (ie∫ire HDMI) aflat„ Ón partea din spate a aparat-ului SIMPLINK la mufa HDMI IN.

GG C‚nd sursa de intrare este comutat„ pe cealalt„ surs„, cu butonul INPUT de pe telecomand„ saucu alt buton, aparatul care func˛ioneaz„ cu SIMPLINK se opre∫te.

Dispozitiv selectat

C‚nd nu este conectatniciun dispozitiv (afi∫atcu gri)

C‚nd este conectat undispozitiv (afi∫at Ónculoare str„lucit„)

1

2

3

4

5

MMeenniiuull SSIIMMPPLLIINNKKAp„sa˛i butonul , apoi OOKK pentru a selecta sursa SIMPLINK dorit„.

VViizzuuaalliizzaarree TTVV : Comuta˛i la canalul TV prece-dent indiferent de modul curent.

RReeddaarree DDIISSCC : Selecta˛i ∫i reda˛i discurileconectate.C‚nd sunt disponibile discuri multi-ple, titlurile acestora sunt afi∫ate Ón partea dejos a ecranului.

RReeddaarree VVCCRR : Reda i ∫i controla i VCR-ul conectat.

RReeddaarreeaa ÓÓnnrreeggiissttrr„„rriilloorr HHDDDD : Reda˛i ∫i contro-la˛i Ónregistr„rile stocate pe HDD.

IIee∫∫iirree aauuddiioo sspprree uunn hhoommee tthheeaattrree//iiee∫∫iirree aauuddiioosspprree TTVV : Selecta˛i home theatre sau difuzor TVpentru ie∫irea audio.

1

2

3

4

5

• Sistem cinema: Doar o instan˛„ admis„ la un anumit moment• DVD, Recorder: Maxim dou„ acceptate simultan• VCR: Doar o instan˛„ admis„ la un anumit moment

HDMI IN

HDMI/DVI IN

2

1

Conectarea la un sistem Home Theater cu logoul SIMPLINK.

2

3

1

1 2

GG C‚nd selecta˛i sau utiliza˛i mediul aparatului cu func˛iaHome Theater, difuzorul se comut„ automat pe HTSpeaker (audiere la sistemul Home Theater).

Home Theater

Page 51: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

49

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

SSEERRVVIICCIIUU DDEE DDAATTEE(Acest meniu este activ numai Ón Irlanda. )Aceast„ func˛ie permite utilizatorilor s„ aleag„ Óntre MMHHEEGG((DDiiggiittaall TTeelleetteexxtt))((TTeelleetteexxtt ddiiggiittaall)) ∫i TTeelleetteexxttdac„ ambele exist„ simultan.Dac„ exist„ numai una dintre cele dou„ op˛iuni, MMHHEEGG sau TTeelleetteexxtt se activeaz„ indiferent de op˛iunea pecare a˛i selectat-o.

Selecta˛i OPfiIUNI.

Selecta˛i EEttiicchheettaa iinnttrraarree.

Selecta˛i sursa.

Selecta˛i indicatorul.

OKMutare

Limb„ meniu : Române∫∫te

Limb„ audio : Române∫∫te

Limba subtitr„rii : Române∫∫te

Auz dificil( ) : Oprit

Data Service : MHEG

fiara : UK

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

OPfiIUNI

E

Eticheta intrare

OKMutare

Limb„ meniu : Române∫∫te

Limb„ audio : Române∫∫te

Limba subtitr„rii : Române∫∫te

Auz dificil( ) : Oprit

Data Service : MHEG

fiara : UK

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

OPfiIUNI

E

Eticheta intrare

AV1

AV2

AV3

Component

RGB

HDMI1

HDMI2

HDMI3

FF GG

Închidere

1MENU

3

2OK

OK

4

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni lavizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceasmeniul anterior.

EETTIICCHHEETTAA IINNTTRRAARREESelecta˛i o etichet„ pentru fiecare surs„ de intrare.

OKMutare

Limb„ meniu : Române∫∫te

Limb„ audio : Române∫∫te

Limba subtitr„rii : Române∫∫te

Auz dificil( ) : Oprit

Data Service : MHEG

fiara : Irlanda

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

OPfiIUNI

E

Data Service : MHEG

OKMutare

Limb„ meniu : Române∫∫te

Limb„ audio : Române∫∫te

Limba subtitr„rii : Române∫∫te

Auz dificil( ) : Oprit

Data Service : MHEG

fiara : Irlanda

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

OPfiIUNI

E

MHEG

Teletext

MHEGData Service : MHEG

Selecta˛i OPfiIUNI.

Selecta˛i DDaattaa SSeerrvviiccee.

Selecta˛i MMHHEEGG sauTTeelleetteexxtt.

Salva˛i.

1MENU

3

2OK

OK

4OK

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni lavizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceasmeniul anterior.

(Cu excep˛ia42/50PQ10**,42/50PQ11**)

Page 52: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

50

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

MMOODDUULL AAVV

Pute˛i selecta imaginile ∫i sunetele optime atunci c‚nd conecta˛i dispozitive AV la ie∫irea extern„.

OOpprr ii tt Dezactiveaz„ AV MODE (MOD AV).CCiinneemmaa Optimizeaz„ semnalele video ∫i audio pentru vizualizarea filmelor.SSppoorrtt Optimizeaz„ semnalele video ∫i audio pentru vizualizarea evenimentelor sportive.JJoocc Optimizeaz„ semnalele video ∫i audio pentru accesarea jocurilor.

1 AV MODE

2

• Dac„ selecta˛i modul Cinema Ón AV mode (Modul AV), modulCinema va fi selectat at‚t pentru Mod imagine (Mod imagine), pen-tru Mod sunet (Mod sunet) Ón meniul PICTURE (IMAGINE), respec-tiv Ón meniul AUDIO.

• Dac„ selecta˛i “OOpprr ii tt” Ón (AV mode) Mod AV, vor fi selectatefotografia ∫i imaginea pe care le-a˛i configurat ini˛ial.

Oprit Cinema

Joc Sport

Ap„sa˛i butonul AAVV MMOODDEE (MOD AV) Ón mod repetat pentru a selecta sursadorit„.

OK

Page 53: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

51

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

MMAANNUUAALL SSIIMMPPLLUU

Pute˛i accesa cu u∫urin˛„ ∫i eficient informa˛iile despre televizor cu ajutorul unui manual simplu cepoate fi vizualizat pe ecranul televizorului.Œn timpul rul„rii acestei func˛ii, sunetul este oprit.

Selecta˛i OPfiIUNI.

Selecta˛i RReeddaarree mmaannuuaall ppee eeccrraann.

Selecta˛i sec˛iunea din manual pe care dori˛i s„ o vizualiza˛i.

1MENU

3

2OK

OK

OKMutare

fiara : UK

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

Blocare taste : Oprit

Redare manual pe ecran

Set ID : 1

Metoda ISM : Normal

Mod demo : Oprit

OPfiIUNI

Redare manual pe ecran

E

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

E

Page 54: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

IInnii˛iiaalliizzaarree ((RReesseettaarreeaa vvaalloorriilloorr oorriiggiinnaallee ddiinn ffaabbrriicc„„))

52

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

VIZION

AR

EA TV / C

ON

TRO

LUL P

RO

GR

AM

ELOR

Aceast„ func˛ie ini˛ializeaz„ toate set„rile. Totu∫i, set„rile ZZ ii ∫i NNooaappttee din Mod Imagine nu pot fi ini˛ializate.Func˛ia este util„ pentru ini˛ializarea produsului, sau atunci c‚nd v„ deplasa˛i Ón alt ora∫ sau Ón alt„ ˛ar„.Dup„ finalizarea Reini˛ializare la set„rile din fabric„, trebuie s„ reporni˛i ini˛ializarea configur„rii.

C‚nd meniul Blocare sistem este “Pornit”, apare mesajul de introducere a parolei

• Œn modul BBllooccaarree ssiisstteemm “PPoorrnniitt” (Blocaresistem “Pornit”), dac„ uita˛i parola, ap„sa˛i“7”, “7”, “7”, “7” pe telecomand„.

OKMutare

SIMPLINK : Pornit

Blocare taste : Oprit

Redare manual pe ecran

Set ID : 1

Metoda ISM : Normal

Mod demo : Oprit

Setare mod:UUttiilliizzaarree aaccaass„„

Set„ri din fabrica˛ie

OPfiIUNI

E

Set„ri din fabrica˛ie

OKMutare

SIMPLINK : Pornit

Blocare taste : Oprit

Redare manual pe ecran

Set ID : 1

Metoda ISM : Normal

Mod demo : Oprit

Setare mod:UUttiilliizzaarree aaccaass„„

Set„ri din fabrica˛ie

OPfiIUNI

E

Set„ri din fabrica˛ie

Selecta˛i OPfiIUNI.

Selecta˛i Set„ri din fabrica˛ie.

1MENU

2OK

Da Nu

Toate set„rile utilizatorului ∫i set„rileposturilor vor fi resetate. Continua˛i?

Selecta˛i DD aa.

Porni˛i Set„ri din fabrica˛ie (Reini˛ializare la set„rile din fabric„).

3OK

4OK

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 55: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

53

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USBP

ENTU

A U

TILIZA D

ISP

OZITIVU

L US

B

Precau˛ii Ón cazul utiliz„rii dispozitivului USBGG Poate fi recunoscut numai un dispozitiv de stocare USB.GG Dac„ un dispozitiv de stocare USB este conectat prin intermediul unui hub de re˛ea USB, dispozitivul nu poate fi

recunoscut.GG Un dispozitiv de stocare USB care utilizeaz„ un program de recunoa∫tere automat„ ar putea s„ nu fie recunoscut.GG Un dispozitiv de stocare USB care utilizeaz„ propriul driver ar putea s„ nu fie recunoscut.GG Viteza de recunoa∫tere a unui dispozitiv de stocare USB ar putea depinde de fiecare dispozitiv.GG Nu opri˛i func˛ionarea TV sau conectarea dispozitivului USB atunci c‚nd dispozitivul de stocare USB este Ón func˛iune.

Atunci c‚nd un astfel de dispozitiv este deta∫at sau deconectat, fi∫ierele stocate sau dispozitivul de stocare USB arputea fi deteriorate.

GG Nu conecta˛i dispozitivul de stocare USB care a fost manevrat Ón mod artificial prin intermediul unui PC. Dispozitivul arputea determina func˛ionarea defectuoas„ a produsului sau e∫uarea red„rii. Nu uita˛i niciodat„ s„ utiliza˛i un alt dispozi-tiv de stocare USB dec‚t unul care con˛ine fi∫iere normale de muzic„ sau de imagine.

GG Utiliza˛i doar un dispozitiv de stocare USB care a fost formatat Ón sistemul de fi∫iere FAT16, FAT32, NTFS furnizat Ómpre-un„ cu sistemul de operare Windows. Œn cazul Ón care un dispozitiv de stocare formatat ca un program utilitar diferitcare nu este suportat de Windows, acesta nu va putea fi recunoscut.Datele dintr-un dispozitiv de stocare USB nu pot fi ∫terse Ón sistemul de fi∫iere NTFS.

GG Alimenta˛i dispozitivul de stocare USB care necesit„ o surs„ de alimentare extern„. Œn caz contrar, dispozitivul ar puteafi imposibil de recunoscut.

GG Conecta˛i dispozitivul de stocare USB prin intermediul cablului de date oferit de fabricant. Dac„ este conectat prinintermediul altui cablu dec‚t cel oferit de fabricant sau un cablu de o lungime excesiv„, dispozitivul ar putea fi imposibilde recunoscut.

GG Unele dispozitive de stocare USB ar putea s„ nu fie suportate sau utilizate f„r„ probleme.GG Sunt acceptate maxim 999 de fi∫iere ∫i foldere. Fi∫ierele ∫i folderele care dep„∫esc acest num„r nu vor fi recunoscute.GG Este posibil ca datele dintr-un dispozitiv de stocare USB s„ nu fie recunoscute. P‚n„ la 128 caractere pot fi recunos-

cute ca nume de fi∫ier.GG Realiza˛i copii de siguran˛„ ale fi∫ierului important, av‚nd Ón vedere c„ unele date ale dispozitivului USB ar putea fi dete-

riorate. Gestionarea datelor intr„ Ón responsabilitatea consumatorului ∫i, Ón consecin˛„, produc„torii nu pot r„spunde deun produs ce de˛ine date compromise.

GG Dac„ USB este conectat Ón Standby Mode (Mod a∫teptare), hard disk-ul specific va fi Ónc„rcat automat la pornirea TV.GG Capacitatea recomandat„ este 1TB sau mai mic„ pentru un hard disk extern USB ∫i 32GB sau mai mic„ pentru o

memorie USB.GG Dispozitivele cu o capacitate mai mare dec‚t cea recomandat„ pot func˛iona necorespunz„tor. GG Dac„ un hard disk extern USB cu func˛ia ÑEnergy Saving (Economisire energie) nu func˛ioneaz„, opri˛i hard disk-ul ∫i

porni˛i-l din nou, pentru ca acesta s„ func˛ioneze corect.

La conectarea dispozitivului USBAtunci c‚nd conecta˛i un dispozitiv USB, acest meniu vertical este afi∫at Ón mod automat.Dac„ meniul vertical nu apare, pute˛i selecta Music List (List„ muzic„), Photo List (List„ fotografii) sauMovie List (List„ filme) (Numai 42/50PQ60**, 50PS60**) Ón meniul USB.ÑPOP UP MENUî (MENIU VERTICAL) nu va fi afi∫at dac„ este activat OSD, inclusiv Menu (Meniu),EPG sau Schedule list (List„ planific„ri).Œn meniul dispozitivului USB, nu pute˛i ad„uga un folder nou sau ∫terge un folder existent.

La decuplarea dispozitivului USB

Conecta˛i dispozitivul USB la mufele UUSSBBIINN din partea lateral„ a televizorului.

3

Selecta˛i LIST√√ FOTO sau LIST√√MUZIC√√sau LIST√√ FILME(Doar42/50PQ60**, 50PS60**).

1

AV IN 3

L/M

ONO

RAU

DIO

VID

EOS-

VID

EOH

DM

I H

DM

I IN

IN

3 Stick memorie USB

Selecta˛i Deconectare.

Selecta˛i meniul Deconectare USB (DETA™AREUSB) Ónainte de a deta∫a dispozitivul USB.

2

OK

1Q. MENU

2OK

• Acest televizor accept„ JPEG, MP3 ∫i Divx.

LIST√√ FOTO LIST√√ FILMELIST√√ MUZIC√√

G Func˛ia USB nu poate fi utilizat„ la modelele 4422//5500PPQQ1100****,, 4422//5500PPQQ1111****..

Page 56: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

54

Componente ecran

Reprezentarea afi∫ajului pe ecran poate fi diferit„ fa˛„ aparatului dumneavoastr„. Imaginile sunt un exemplumenit s„ v„ ghideze Ón operarea TV.

LLIISSTT√√ FFOOTTOO

Fi∫ier ce suport format FOTOGRAFIE (*.JPEG)Fundament: 15360 x 8640Format progresiv: 1024 x 768• Pute˛i reda doar fi∫iere JPEG.• Œn cadrul JPEG este disponibil„ doar scanarea de baz„ (doar SOF0, SOF1).• Fi∫ierele care nu sunt acceptate sunt afi∫ate Ón format bitmap.

Dispozitiv USB

Pag. 2/3 NemarcatList„ cu poze

Dir. SUS

Spa˛iu liber 150MB

Navigare Op˛iuni Schimbare pagin„ Marc. Ie∫ire

1366x768, 125KB

KY101

KY102

JMJ001

JMJ002

JMJ003

JMJ004

KY103

KY104

KY105

JMJ005

JMJ006

JMJ007

JMJ008

Dir. SUS

2 3 4

5

1

Selecta˛i UUSSBB. Selecta˛i List„ cu poze..2

Comand„1

1MENU

OK OK

MARK RETURNP

PEN

TU A

UTILIZA

DIS

PO

ZITIVUL U

SB

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

Se va muta la un fi∫ier din

nivelul anterior

Pagina curent„/Pagini totale

Num„r total de fotografii marcate

Memorie USB ce poate fi utilizat„

Butoane corelate de pe

telecomand„

1

3

4

5

2

GG Pentru a evita pierderea stick-ului de memorie USB, uti-liza˛i conectorul USB (se vinde separat) pentru a fixa stick-ul de memorie USB Ón suportul pentru conectorul USB altelevizorului.

OBSERVAfiIE!

PortIntrareUSB

Conector USB (se vinde separat)- Fixa˛i un cap„t al conectorului USB la

stick-ul de memorie USB ∫i cel„lalt cap„tla suportul pentru conectorul USB.

Suport conector USB

Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.

Page 57: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

55

PEN

TU A

UTILIZA

DIS

PO

ZITIVUL U

SB

Selec˛ie fotografii ∫i Meniu popup

Dispozitiv USB

Pag. 2/3 NemarcatList„ cu poze

Dir. SUS

Spa˛iu liber 150MB

Navigare Op˛iuni Schimbare pagin„ Marc. Ie∫ire

1366x768, 125KB

KR101

KR102

JMJ001

JMJ002

JMJ003

JMJ004

KR103

KR104

KR105

JMJ005

JMJ006

JMJ007

JMJ008

Dir. SUS

Dispozitiv USB

Pag. 2/3 NemarcatList„ cu poze

Dir. SUS

Spa˛iu liber 150MB

1366x768, 125KB

KR101

KR102

JMJ001

JMJ002

JMJ003

JMJ004

KR103

KR104

KR105

JMJ005

JMJ006

JMJ007

JMJ008

Dir. SUS

1366x768, 125KB

Vizualizare

Marca˛i tot

™tergere

Închidere

GG VViizzuuaalliizzaarree : Afi∫eaz„ obiectul selectat.

GG Marca˛i tot : Marcheaz„ toate fotografiilede pe ecran.

GG DDeemmaarrccaa˛ii ttoott : Deselecteaz„ toatefotografiile marcate.

GG ™tergere : ™terge˛i elementul de fotografieselectat.

GG Închidere : Œnchide˛i Meniul Pop-up.

Selecta˛i folderul sau unitatea disc pentrudestina˛ie.

Selecta˛i fotografiile dorite.2

Afi∫a˛i meniul vertical.3

1

• Utiliza˛i butonul PP pentru a naviga Óncadrul paginii de fotografii.

• Utiliza˛i butonul MMAARRKK (MARCARE) pentrua marca sau demarca o fotografie. Atuncic‚nd sunt marcate una sau mai multefotografii, pute˛i vizualiza fotografiile individ-uale sau o expozi˛ie diapozitive a fotografiilormarcate. Dac„ nu este marcat„ niciofotografie, pute˛i vizualiza fiecare fotografieindividual sau toate fotografiile din folderÓntr-o expozi˛ie diapozitive.

Comand„1

Comand„1

4 Selecta˛i meniul vertical dorit.

OK

OK

OK

MARK RETURNP

Navigare Op˛iuni Schimbare pagin„ Marc. Ie∫ireMARK RETURNP

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

Page 58: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

56

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

PEN

TU A

UTILIZA

DIS

PO

ZITIVUL U

SB

Instalarea meniului Ón ecranul de dimensiune maxim„Pute˛i schimba set„rile astfel Ónc‚t fotografiile stocate pe un dispozitiv USB s„ fie afi∫ate pe unecran de dimensiune maxim„.Opera˛iunile detaliate sunt disponibile Ón ecranul de vizualizare la dimensiune maxim„ a fotografiilor.

• Utiliza˛i butonul PP pentru a naviga Óncadrul paginii de fotografii.

Dispozitiv USB

Pag. 2/3 NemarcatList„ cu poze

Dir. SUS

Spa˛iu liber 150MB

1366x768, 125KB

KR101

KR102

JMJ001

JMJ002

JMJ003

JMJ004

KR103

KR104

KR105

JMJ005

JMJ006

JMJ007

JMJ008

Dir. SUS

1366x768, 125KB

Vizualizare

Marca˛i tot

™tergere

Închidere

Raportul de imagine al unei fotografii arputea determina dimensiunea fotografieiafi∫ate pe ecran la dimensiune maxim„Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru areveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

1/17

Diaporam„ BGM ™tergere Op˛iuni Ascundere

Dispozitiv USB

Pag. 2/3 NemarcatList„ cu poze

Dir. SUS

Spa˛iu liber 150MB

1366x768, 125KB

KR101

KR102

JMJ001

JMJ002

JMJ003

JMJ004

KR103

KR104

KR105

JMJ005

JMJ006

JMJ007

JMJ008

Dir. SUSComand„1

Comand„1

Selecta˛i folderul sau unitatea discpentru destina˛ie.

Selecta˛i fotografiile dorite.

Afi∫a˛i meniul vertical.

5

Selecta˛i Vizualizare .

Fotografia selectat„ este afi∫at„la dimensiune maxim„.

2

3

1

4

OK

OK

OK

Navigare Op˛iuni Schimbare pagin„ Marc. Ie∫ireP MARK RETURN

Navigare Op˛iuni Schimbare pagin„ Marc. Ie∫ireP MARK RETURN

Page 59: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

57

PEN

TU A

UTILIZA

DIS

PO

ZITIVUL U

SB

1/17

Diaporam„ BGM ™tergere Op˛iuni Ascundere

GG Diaporam„ : Atunci c‚nd nu este selectat„ nicio imagine, toatefotografiile din folderul respectiv sunt afi∫ate Ón cadrului uneiexpozi˛ii diapozitive.Atunci c‚nd sunt selectate, fotografiilerespective sunt afi∫ate Ón cadrul unei expozi˛ii diapozitive. Configurare interval de timp al op˛iunii de expozi˛ie diapozitive

Ón OOpp˛iiuunnii.

GG BBGGMM : Asculta˛i muzic„ Ón timpul vizualiz„rii fotografiilor ladimensiune maxim„. Setare dispozitiv BGM ∫i album Ón OOpp˛iiuunnii.

GG ((RRoottaattee)) : Rotire fotografii. Rote∫te fotografia la 90∞, 180∞, 270∞, 360∞ Ón sensul acelor de

ceasornic.

GG ™tergere : ™terge˛i fotografii.

GG Op˛iuni : Seteaz„ valorile pentru Viteza diapozitivului ∫i folderulde Muzic„. Utiliza˛i butonul ∫i butonul OK pentru a seta valorile.

Apoi, merge˛i la ∫i ap„sa˛i OK pentru a salva set„rile. Nu pute˛i modifica folderul Muzic„ Ón timp ce BGM este Ón

curs de redare.

GG Ascundere : Ascunde meniul Ón timpul ecranului de dimensiunemaxim„. Pentru a vizualiza din nou meniul pe ecranul de dimensiune

maxim„, ap„sa˛i OK pentru a afi∫a.

OK

Selecta˛i Diaporam„ , BBGGMM, ((RRoottaattee)), ™tergere , Op˛iuni sau Ascundere.

Ap„sa˛i FF GG pentru a seta intervalul dintreslide-uri.

Vitez.plan∫e Rapid

Anulare

Muzic„Dir. muzic„

OK

• Utiliza˛i butonul pentru a selectafotografia anterioar„ sau cea urm„toare.

• Utiliza˛i butonul pentru a selecta ∫icontrola meniul Ón ecranul de dimensiunemaxim„.

OK

6

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 60: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

58

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

PEN

TU A

UTILIZA

DIS

PO

ZITIVUL U

SB

LLIISSTTAA MMUUZZIICC√√

Fi∫ierele de muzic„ cump„rate (*.MP3) ar putea include restric˛ii referitoare la drepturile de autor.Redarea acestor fi∫iere ar putea s„ nu fie suportat„ de acest model.Fi∫ierele de muzic„ de pe dispozitivul USB pot fi redate de aceast„ unitate.

Reprezentarea afi∫ajului pe ecran poate fi diferit„ fa˛„ aparatului dumneavoastr„. Imaginile sunt unexemplu menit s„ v„ ghideze Ón operarea TV.

Componente ecran

FFii∫∫iieerr ccee ppeerrmmiittee ffoorrmmaatt MMUUZZIICC√√ ((**..MMPP33))Raport bit 32 ~ 320 kbps• E∫antion bit MPEG1 layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

Dispozitiv USB

Pag. 2/3 NemarcatList„ muzic„

Dir. SUS

Spa˛iu liber 150MB

Navigare Op˛iuni Schimbare pagin„ Marc. Ie∫ire

1:340, 120KB

Dir. SUS

2 3 4

5

1

Selecta˛i UUSSBB. Selecta˛i List„ muzic„.1 2

muzic„

1MENU

OK OK

Titlu Durat„

MARK RETURNP

Se va muta la un fi∫ier dinnivelul anteriorPagina curent„/Pagini totaleNum„r total de melodii mar-cateMemorie USB ce poate fi uti-lizat„Butoane corelate de pe tele-comand„

1

3

4

5

2

Page 61: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

59

PEN

TU A

UTILIZA

DIS

PO

ZITIVUL U

SB

Dispozitiv USB

Pag. 2/3 NemarcatList„ muzic„

Dir. SUS

Spa˛iu liber 150MB

1:340, 120KB

Dir. SUS4395KB1Kbps

Redare

Redare cu poz„Marca˛i tot

™tergere

Închidere

Selec˛ie muzic„ ∫i Meniu popup

GG RReeddaarree (Œn timpul opririi) : Redare melodii selec-tate.Odat„ ce redarea unei melodii este finalizat„, va firedat„ urm„toarea. Atunci c‚nd nu este selectat„nicio melodie pentru redare, va fi redat„ urm„toareadin folderul actual. Dac„ accesa˛i un folder diferitdiferit apoi ap„sa˛i butonul OK, va fi inactiv„redarea Ón curs a melodiei actuale.

GG RReeddaa˛ii mmaarrccaattee : Red„ melodiile selectate. Odat„ce se finalizeaz„ redarea unei melodii, urm„toareava fi redat„ Ón mod automat.

GG OOpprriirree rreeddaarree (Œn timpul red„rii): Opre∫te redareamelodiilor.

GG Redare cu poz„ : Œncepe redarea melodiilor selec-tate ∫i trece apoi la Lista fotografiilor.

GG Marca˛i tot : Marcare toate melodiile din folder.GG DDeemmaarrccaa˛ii ttoott : Deselecteaz„ toate melodiile mar-

cate.GG ™tergere : ™terge˛i melodiile selectate.GG Închidere : Œnchide˛i Meniul Pop-up.

• Utiliza˛i butonul PP pentru a naviga Óncadrul paginii de muzic„.

• Utiliza˛i butonul MMAARRKK (MARCARE) pentrua marca sau deselecta un program Ónregis-trat. Atunci c‚nd sunt marcate unul sau maimulte fi∫iere, melodiile marcate vor fi redatesuccesiv. De exemplu, dac„ dori˛i s„ ascul-ta˛i Ón mod repetitiv doar o melodie, marca˛ipur ∫i simplu melodia ∫i opta˛i pentru redare.Dac„ nu este marcat„ nicio melodie, va firedat„ succesiv toat„ muzica din folder.

A∫a cum este indicat, pe pagin„ sunt listate p‚n„ la 6 titluri muzicale.

Dispozitiv USB

Pag. 2/3 NemarcatList„ muzic„

Dir. SUS

Spa˛iu liber 150MB

1:340, 120KB

Dir. SUS

muzic„

muzic„

Selecta˛i folderul sau unitatea discpentru destina˛ie.

Selecta˛i melodiile dorite.

Afi∫a˛i meniul verical.

Selecta˛i meniul vertical dorit.

2

3

1

4

OK

OK

OK

Titlu Durat„

Titlu Durat„

Navigare Op˛iuni Schimbare pagin„ Marc. Ie∫ireP MARK RETURN

Navigare Op˛iuni Schimbare pagin„ Marc. Ie∫ireP MARK RETURN

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

Page 62: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

60

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

PEN

TU A

UTILIZA

DIS

PO

ZITIVUL U

SB

Dac„ nu ap„sa˛i niciun buton pentru o perioad„ Ón tim-pul red„rii, caseta de informa˛ie redare (a∫a cum esteindicat mai jos) va pluti precum un protector ecran.

‘Economizor de ecran’?Economizorul de ecran este menit s„ Ómpiedice deteri-orarea pixelilor ecranului din cauza unei imagini fixeafi∫ate pe ecran pentru o perioad„ Óndelungat„ detimp.

OBSERVAfiIE!

GG Atunci c‚nd se red„ muzica, Ónaintea titlului melodiei este afi∫at„ pictograma .

GG O melodie deteriorat„ sau corupt„ nu va fi redat„, ci va afi∫a 00:00 ca durat„.GG O melodie desc„rcat„ de pe un serviciu cu plat„ prev„zut cu protec˛ia drepturilor de autor nu va

putea fi redat„ ci va afi∫a informa˛ii despre durat„ neadecvate.GG Dac„ ap„sa˛i butoanele OK, AA , protec˛ia ecranului va fi inactiv„.GG utoanele PLAY (REDARE)((GG)), Pause (PAUZ√)((II II)), AA, GGGG, FFFF de pe telecomand„ sunt de

asemenea disponibile Ón acest mod.GG Pute˛i utiliza butonul GGGG pentru a selecta piesa urm„toare sau butonul FFFF pentru a selecta piesa

anterioar„.

Page 63: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

61

PEN

TU A

UTILIZA

DIS

PO

ZITIVUL U

SB

MMOOVVIIEE LLIISSTT((List„„ filme)) ((NNuummaaii 4422//5500PPQQ6600****,, 5500PPSS6600****))

Lista de filme este activat„ odat„ ce este detectat USB. Este utilizat„ la redarea filmelor pe TV. Afi∫eaz„ filmele din folderul USB ∫i accept„ Play (Redare).Permite redarea tuturor filmelor din folder ∫i a fi∫ierelor dorite de utilizator.Editarea video nu este acceptat„, dar se pot ∫terge fi∫iere.Este o list„ de filme ce afi∫eaz„ informa˛iile referitoare la folder ∫i la fi∫ierul DivX.Accept„ p‚n„ la patru unit„˛i de stocare.

Fi∫ier ce accept„ formatul FILM(*.avi/*.Divx)Format Video : MPEG1 , MPEG2, MPEG4 (Nu accept„ Microsoft MPEG4-V2, V3), DivX 3.xx , DivX

4.xx, DivX 5.xx , DivX VOD ( DRM ) , XviD, DivX 6.xx(Redare).

Format Audio: Mpeg, Mp3, PCM, Dolby DigitalFrecven˛„ Ónregistrare clip: Œntre 8~48 khzRaport bit: Óntre 8~320 kbps Format subtitrare: *.smi/ *.srt/ *.sub (MicroDVD, SubViewer 2.0)/ *.ass/ *.ssa/*.txt (DVD SubtitleSystem)• Formatul DivX ar putea fi imposibil de redat Ón func˛ie de anumite tipuri sau metode de Ónregistrare.• Dac„ structurile video ∫i audio ale fi∫ierului Ónregistrat nu se suprapun, se va emite doar video sau

doar audio.• RRaappoorrttuull mmaaxxiimm ddee ddaattee DDiivvXX ccee ppooaattee ffii rreeddaatt eessttee ddee 44 MMbbppss..• Rata maxim„ de FPS (Cadre pe secund„) poate fi atins„ doar la nivel SD. Rata FPS este de 25

FPS (820*576) sau 30 FPS (720*480) Ón func˛ie de Rezolu˛ie.• Este posibil ca fi∫ierele de 25 FPS sau 30 FPS sau cu rat„ mai ridicat„ s„ nu fie redate core-

spunz„tor.• Fi∫ierele codate cu GMC (Compensare global„ a mi∫c„rii) nu pot fi redate.• Atunci c‚nd viziona˛i filmul utiliz‚nd func˛ia Movie List (List„ filme) ∫i Photo List (List„ fotografii),

configurarea modului imagine nu func˛ioneaz„.

mpg, mpeg, mpe, vob, dat

Avi, divx, m4v

MPEG1, MPEG2 AC3,MPEG,MP3,PCM

MPEG 4-SP, MPEG4-ASP, Divx 3.xx,Divx 4.xx,

Divx 5.xx, Divx 6.xx(Redare),

XvidAC3,MPEG,MP3,PCM

720x576@25p

720x480@30p

Codec videoNume extensie Codec audio Rezolu˛ie

Page 64: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

62

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

PEN

TU A

UTILIZA

DIS

PO

ZITIVUL U

SB

Componente ecran

Dispozitiv USB

Pag. 2/3 NemarcatList„ filme

Dir. SUS

Spa˛iu liber 1.8GB

Navigare Op˛iuni Schimbare pagin„ Marc. Ie∫ire

704 x 400, 34MB

Dir. SUS

The Aviator_(2004)_5CH_AV3_1CD

The Aviator_(2004)_5CH_AV3_2CD

The Incredibles [REPACK_AC3_5.0c-CiM

2 3 4

5

1

Selecta˛i UUSSBB. Selecta˛i Movie List (List„ filme)1 2

filme

1MENU

OK OK

MARK RETURN

Titlu Durat„

Scent of a woman.(1992).Dvdrip 01:34:45

01:15:30

The Incredibles [REPACK_AC3_5.0c-CiM 01:30:20

Se va muta la un fi∫ier din

nivelul anterior

Pagina curent„/Pagini totale

Num„rul total de titluri de filmemarcate

Memorie USB ce poate fi utilizat„

Butoane corelate de pe

telecomand„

1

3

4

5

2

OBSERVAfiIE!

GG Un fi∫ier video DivX ∫i fi∫ierul subtitrare corespunz„tor trebuie s„ se afle Ón acela∫ifolder.

GG Numele unui fi∫ier video ∫i numele fi∫ierului subtitrare care Ói corespunde trebuie s„ fie identicepentru ca acesta s„ poat„ fi afi∫at.

GG Utiliza˛i tastele st‚nga/dreapta ( / ) pentru a derula Ónainte sau Ónapoi la un anumit cadru Ón tim-pul red„rii unui film.(Este posibil ca tastele st‚nga/dreapta ( / ) s„ nu func˛ioneze corespunz„tor pentru anumitefi∫iere Ón timpul red„rii unui film.)

Page 65: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

63

PEN

TU A

UTILIZA

DIS

PO

ZITIVUL U

SB

Selec˛ie muzic„ ∫i Meniu vertical

GG RReeddaarree : Red„ filmele ale c„ror titluri suntselectate. Redarea Divx este executat„ Óntimp ce se modific„ ecranul.

GG Marca˛i tot : Marcheaz„ toate titlurilefilmelor din folder.

GG DDeemmaarrccaa˛ii ttoott : Deselecteaz„ toate titlurilede filme marcate.

GG ÎÎnncchhiiddeerree : Œnchide meniul vertical.

• Œn cazul fi∫ierelor care nu sunt acceptate,este afi∫at un mesaj referitor la fi∫ierele carenu sunt acceptate.

A∫a cum este indicat, pe pagin„ sunt listate p‚n„ la 6 titluri de filme.

Dispozitiv USB

Pag. 2/3 NemarcatList„ filme

Dir. SUS

Spa˛iu liber 1.8GB

Navigare Op˛iuni Schimbare pagin„ Marc. Ie∫ire

704 x 400, 34MB

Dir. SUS

filme

Selecta˛i folderul sau unitatea disc pentrudestina˛ie.

Selecta˛i titlurile filmelor dup„preferin˛„.

Afi∫a˛i meniul vertical.

Selecta˛i meniul vertical dorit.

2

3

1

4

OK

OK

OK

MARK RETURN

Titlu Durat„

The Aviator_(2004)_5CH_AV3_1CD

The Aviator_(2004)_5CH_AV3_2CD

The Incredibles [REPACK_AC3_5.0c-CiM

Scent of a woman.(1992).Dvdrip 01:34:45

01:15:30

The Incredibles [REPACK_AC3_5.0c-CiM 01:30:20

Dispozitiv USB

Pag. 2/3 NemarcatList„ filme

Dir. SUS

Spa˛iu liber 1.8GB

Navigare Op˛iuni Schimbare pagin„ Marc. Ie∫ire

704 x 400, 34MB

Dir. SUS

filme

MARK RETURN

Titlu Durat„

The Aviator_(2004)_5CH_AV3_1CD

The Aviator_(2004)_5CH_AV3_2CD

The Incredibles [REPACK_AC3_5.0c-CiM

Scent of a woman.(1992).Dvdrip 01:34:45

01:15:30

The Incredibles [REPACK_AC3_5.0c-CiM 01:30:20

704x400, 34MB

Redare

Marca˛i tot

™tergere

Închidere

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

Page 66: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

64

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

PEN

TU A

UTILIZA

DIS

PO

ZITIVUL U

SB

Format imagine

Limba subtitr„rii

Limb„ audio

Fi∫ier subtitrare

. Limba

. Sincronizare

. Pozi˛ie

FF Ecran întregGG

0

Latin 1

0

0

0

OK

1/1

Limb„ audio DivX ∫i Limb„ subtitrare

Selecta˛i op˛iunea dorit„.1

• Dac„ ap„sa˛i butonul RO™U Ón timpul red„riiDivX, este afi∫at acest mesaj.

2Selecta˛i Picture Size (Dimensiune imagine), SubtitleLanguage (Limb„ subtitrare), Audio Language (Limb„audio), Subtitle File (Fi∫ier subtitrare), Language (limb„),Sync (Sincronizare) sau Position (Pozi˛ie).

OK

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

UUttiilliizzaarreeaa tteelleeccoommeennzziiiiŒn timpul red„rii,ap„sa˛i repetat butonul RREEWW((FFFF)) pentru a m„ri viteza FFFF -> FFFFFF -> FFFFFFFF -> FFFFFFFFFF ->FFFFFFFFFFFF .ap„sa˛i repetat butonul FF FF((GGGG)) pentru a m„ri viteza GGGG-> GGGGGG -> GGGGGGGG -> GGGGGGGGGG -> GGGGGGGGGGGG. Prin ap„sarea repetat„ a acestor butoane, se m„re∫te viteza de derulare rapid„

Ónainte/Ónapoi.

Œn timpul red„rii, ap„sa˛i pe butonul PPaauussee((II II)) (Pauz„). Se afi∫eaz„ o imagine static„.

C‚nd utiliza˛i butonul sau Ón timpul red„rii, un cursor care indic„ pozi˛iapoate fi vizualizat pe ecran.

Ap„sa˛ii butonul PPLLAAYY((GG)) (REDARE) pentru a reveni la redarea normal„.

FFFF / GGGG

PPLLAAYY((GG))

II II

Page 67: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

65

PEN

TU A

UTILIZA

DIS

PO

ZITIVUL U

SB

OKMutare

List„ cu poze

List„ muzic„

List„ filme

Cod înregistrare DivX

Dezactivare

USB

CCoodd ÓÓnnrreeggiissttrraarree DDiivvXX ((NNuummaaii 4422//5500PPQQ6600****,, 5500PPSS6600****))

Confirma˛i codul de Ónregistrare DivX al TV. Utiliz‚nd num„rul de Ónregistrare, filmele vor putea fi Ónchiriatesau achizi˛ionate de pe www.divx.com/vod.Nu este permis„ redarea unui fi∫ier DivX Ónchiriat sau achizi˛ionat utiliz‚nd un cod DivX al unui alt TV. (Potfi redate doar fi∫ierele DivX ce corespund cu codul de Ónregistrare al TV achizi˛ionat.)

Selecta˛i USB.

Selecta˛i CCoodd îînnrreeggiissttrraarree DDiivvXX.

Afi∫a˛i CCoodd îînnrreeggiissttrraarree DDiivvXX.

1MENU

3

2OK

OKMutare

List„ cu poze

List„ muzic„

List„ filme

Cod înregistrare DivX

Dezactivare

USB

Cod înregistrare DivX Cod înregistrare DivX

DivX(R) Video On DemandCodul dvs. de înreg. este : *** *******

Pentru a afla mai multe, accesa˛iwww.divx.com/vod

Închidere

ii

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a revenila vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru aacceas meniul anterior.

OBSERVAfiIE!

GG Codec video: MPEG1 , MPEG2, MPEG4 (Nu accept„ Microsoft MPEG4-V2, V3), DivX 3.xx , DivX

4.xx, DivX 5.xx , DivX VOD ( DRM ) , XviD, DivX 6.xx(Redare).

GG Œn timpul Ónc„rc„rii, este posibil ca anumite butoane s„ nu func˛ioneze.

Fi∫ier video acceptat

Rezolu˛ie : sub 720x576 WxH pixeli.Raport cadre: sub 30 de cadre/sec

"Certificat DivX pentru redarea de fi∫iere Ón format video DivX, inclusiv con˛inut premium"

DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX,Inc. Acesta este undispozitiv certificat oficial DivX, care red„ fi∫iere Ón format video DivX. Vizita˛i www.divx.com pentrumai multe informa˛ii ∫i instrumente software pentru convertirea fi∫ierelor Ón format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (VIDEO LA CERERE): Acest dispozitiv certificat DivXCertified® trebuie s„ fie Ónregistrat pentru a reda con˛inuturi de tip DivX Video-on-Demand (VOD ≠Video la cerere). Pentru generarea codului de Ónregistrare, identifica˛i sec˛iunea DivX VOD Ón meniulde configurare al dispozitivului. Accesa˛i vod.divx.com dup„ ce a˛i aflat acest cod, pentru a finalizaprocesul de Ónregistrare ∫i pentru a afla mai multe informa˛ii despre DivX VOD.

Page 68: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

66

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

PEN

TU A

UTILIZA

DIS

PO

ZITIVUL U

SB

DDeezzaaccttiivvaarreeaa ((NNuummaaii 4422//5500PPQQ6600****,, 5500PPSS6600****))

™terge˛i informa˛iile de autentificare existente pentru a primi o nou„ autentificare de utilizator DivX pentruTV.Dup„ executarea acestei func˛ii, este din nou necesar„ o autentificare a utilizatorului DivX pentru a vizualizafi∫ierele DivX DRM.

Selecta˛i UUSSBB.

Selecta˛i DDeezzaaccttiivvaarree..

1MENU

2OK

OKMutare

List„ cu poze

List„ muzic„

List„ filme

Cod înregistrare DivX

Dezactivare

USB

Dezactivare : Oprit

OKMutare

List„ cu poze

List„ muzic„

List„ filme

Cod înregistrare DivX

Dezactivare

USB

Dezactivare : Oprit

Selecta˛i DDaa sau NNuu.3

OK

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Div X(R) Video On DemandDori˛i dezactivarea dispozitivului?ii

Da Nu

Page 69: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

67

EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (ŒN MOD DIGITAL)EPG

(GH

IDU

L ELECTR

ON

IC PEN

TRU

POS

TUR

I)(ŒN

MO

D D

IGITA

L)

Acest sistem dispune de un Ghid Electronic pentru Posturi (EPG) pentru a v„ ajuta s„ naviga˛i prin toateop˛iunile de vizualizare posibile.EPG furnizeaz„ informa˛ii precum listarea de programe, ora de Óncepere ∫i Óncetare pentru toate serviciiledisponibile. Œn plus, adesea sunt disponibile informa˛ii detaliate prin intermediul EPG (disponibilitatea ∫icuantumul acestor detalii despre posturi pot varia, Ón func˛ie de operatorul de servicii de difuzarerespectiv).Aceast„ func˛ie poate fi folosit„ doar atunci c‚nd informa˛ia EPG este difuzat„ prin intermediulcompaniilor de difuzare.EPG afi∫eaz„ descrierea postului pentru urm„toarele 8 zile.

Porni˛i sau opri˛i EPG.1GUIDE

Pornire/oprire EPG

Selecta˛i programul dorit.1

Afi∫a˛i programul selectat.2

Selectarea unui post

sau P

OK

Afi∫at Ón cazul Programului DTV.

Afi∫at Ón cazul Programului Radio.

Afi∫at Ón cazul Programului MHEG.Se afi∫eaz„ cu un program AAC.

Raportul de imagine pentru programuldifuzatRaportul de imagine pentru programuldifuzat

Afi∫at Ón cazul Programului Teletext.

Afi∫at Ón cazul Programului Subtitrare.

Afi∫at Ón cazul Programului Codat.

Afi∫at Ón cazul Programului Dolby.

Se afi∫eaz„ cu un program DolbyDigital PLUS.

Afi∫eaz„ informa˛iile despre ecranulcurent.

Ghid programe

TOTAL6/Mar(Lun)

14:00 15:00

1 YLE TV1 Kungskonsumente2 YLE TV2 Lips„ Info Lips„ InfoTV2: Farmen4 TV.. Lips„ Info

Lips„ InfoLips„ Info

... ... ... ... Tänään otsikoissa

5 YLE FST6 CNN

8 YLE24

Radio Schimbare pr.

E

TV/RAD FavoriteFAV

Mod Data Program List„ planificare

Informa˛iiINFO i

Lips„ Info

1 YLE TV1 6/ Mar 2006 15:09E

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p : Rezolu˛ia pentruprogramul difuzat

Page 70: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

68

EPG (G

HID

UL ELEC

TRO

NIC

PENTR

U PO

STU

RI)

(ŒN M

OD

DIG

ITAL)

Func˛iile butoanelor Ón modul de ghidare NOW/NEXT(ACUM/URM√TORUL)

Ghid programe

TOTAL ACUM URM√TORUL

1 YLE TV1 KenoWorld Business2 YLE TV2

4 TV..Your World Today

FantomenLegenen om Den....KritisktNaturtimmenABCLyssnaTänään otsikoissaGlamour

5 YLE FST6 CNN

8 YLE24E

That ’70s show

1 YLE TV1 6/ Mar 2006 15:09E

Pute˛i vizualiza un program Ón curs de difuzare ∫i unul programat Ón continuare.

Schimbare mod EPG.RO™URO™U

Schimba˛i la programul selectat.

Selecteaz„ postul NOW (CURENT)sau NEXT (URM?TORUL).

Introducere ŒnregistrareTemporizator/Mod setare memento.

GALBENGALBEN

OK

Introducere ŒnregistrareTemporizator/Mod list„ memento.

ALBASTRUALBASTRU

Selecteaz„ postul TV sau RADIO.TV/RAD

Pornire sau oprire informa˛ii detaliate.

Selecteaz„ Postul de Difuzare.

Œn Susul Paginii / Œn Josul Paginii.

Oprire EPG.sau

P

GUIDE

Func˛ie Butoane Ón Modul Ghid pentru 8 Zile

Schimbare mod EPG.RO™URO™U

Introducere ŒnregistrareTemporizator/Mod list„ memento.

ALBASTRUALBASTRU

Mod setare Introducere Dat„.VERDEVERDE

Schimba˛i la programul selectat.

Selecteaz„ postul TV sau RADIO.

Pornire sau oprire informa˛ii detaliate.

Selecteaz„ postul NOW (CURENT)sau NEXT (URM?TORUL).

Selecteaz„ Postul de Difuzare.

Introducere ŒnregistrareTemporizator/Mod setare memento.

GALBENGALBEN

Œn Susul Paginii / Œn Josul Paginii.

Oprire EPG.sau

P

GUIDE

OK

TV/RAD

Ghid programe

TOTAL6/Mar(Lun)

14:00 15:00

1 YLE TV1 Kungskonsumente2 YLE TV2 Lips„ Info Lips„ InfoTV2: Farmen4 TV.. Lips„ Info

Lips„ InfoLips„ Info

... ... ... ... Tänään otsikoissa

5 YLE FST6 CNN

8 YLE24

Radio Schimbare pr.

E

TV/RAD FavoriteFAV

Mod Data Program List„ planificare

Informa˛iiINFO i

Lips„ Info

1 YLE TV1 6/ Mar 2006 15:09E

Radio Schimbare pr.TV/RAD FavoriteFAV

Mod Program List„ planificare

Informa˛iiINFO i

EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (ŒN MOD DIGITAL)

Page 71: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

69

EPG (G

HID

UL ELEC

TRO

NIC

PENTR

U PO

STU

RI)

(ŒN M

OD

DIG

ITAL)

Func˛ie Butoane Ón Modul Schimbare Dat„

Oprire mod setare Dat„.VERDEVERDE

Schimbare la data selectat„.

Selecta˛i o dat„.

Oprire mod setare Dat„.

Oprire EPG.sauGUIDE

OK

Ghid programe

TOTAL6/Mar(Lun)

14:00 15:00

1 YLE TV1 Kungskonsumente2 YLE TV2 Lips„ Info Lips„ InfoTV2: Farmen4 TV.. Lips„ Info

Lips„ InfoLips„ Info

... ... ... ... Tänään otsikoissa

5 YLE FST6 CNN

8 YLE24

Schimbare dat„

E

Data ie∫ire

Lips„ Info

1 YLE TV1 6/ Mar 2006 15:09E

Func˛ie Butoane Ón Caseta de Descriere Detaliat„Informa˛ii

Program

6/ Mar 2006

6/ Mar 2006 15:09Œn Susul Textului / Œn Josul Textului.

Introducere Œnregistrare Temporizator/Modsetare memento.

GALBENGALBEN

Pornire sau oprire informa˛ii detaliate.

Oprire EPG.sauGUIDE Info. ie∫ireINFO i

Page 72: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

70

EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (ŒN MOD DIGITAL)

EPG (G

HID

UL ELEC

TRO

NIC

PENTR

U PO

STU

RI)

(ŒN M

OD

DIG

ITAL)

- Aceast™ func˛ie este disponibil„ doar atunci c‚nd a fost conectat echipamentul de Ónregistrare cefolose∫te semnal de Ónregistrare pin8 la terminalul DTV-OUT(AV2), folosind un cablu SCART.

Func˛ie Butoane Ón Mod Œnregistrare/Amintire Setare

Func˛ia butoanelor Ón modul Lista program.

Program

Salvare Anulare

6/ Mar 2006 15:09

6CNN 10 Mar. 17 : 00

Data Dat„ oprire

17 : 30

Dat„ finalizareLa Program

Înregistrare

Tip

Dac„ a˛i creat o list„ de planific„ri, un program planificat va fi afi∫at la ora planificat„, chiar dac„ Ónmomentul respective urm„ri˛i un alt program.

Seteaz„ o or„ de Ónceput sau de final pentru Ónregistrare ∫i seteaz„ un memento numai pentru o or„ deÓnceput, ora de final fiind dezactivat„ (gri).

List„ planificare

Titlu Timp Data La Program

™tergere Editare Nou Ghidare

Înregistrare

6/ Mar

6/ Mar

6/ Mar

6/ Mar

6/ Mar

6/ Mar

6/ Mar 2006 12:09

Setare func˛ie.

Schimbare cu modul de Guide (Ghid) sau Timerlist (List„ temporizator)

GALBENGALBEN

Salvare Œnregistrare Temporizator/Memento.

Selecta˛i Type (Tip), Programme (Program)sau Start/End time (Or„ de Ónceput/final).

OK

Mod setare ad„ugare Manual Timer(Temporizator Manual) nou

GALBENGALBEN

Accesa˛i modul de editare a listei deplanific„ri.

VERDEVERDE

™tergere element selectat.RO™URO™U

Selecta˛i List„ planificare.

Comutare Ón mod Guide (Ghid).ALBASTRUALBASTRU

E

E

Page 73: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

71

CONTROLUL IMAGINILORC

ON

TRO

LUL IM

AG

INILO

R

• 1166::99Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ regla˛iorizontal imaginea, Óntr-un raport liniar, pen-tru a umple Óntreg ecranul (util„ pentruvizualizarea DVD-urilor Ón format 4:3).

• NNuummaaii SSccaann

Ulterior, cu ajutorul func˛iei Selection(Selec˛ie) ve˛i putea vedea imaginea la ceamai bun„ calitate, f„r„ pierderea imaginiioriginale la rezolu˛ie Ónalt„.Not„: Dac„ imaginea ini˛ial„ prezint„ zgo-mot, ve˛i putea vedea zgomotul spre mar-gine.

• OOrriiggiinnaall Atunci c‚nd televizorul dumneavoastr„recep˛ioneaz„ semnal pentru ecran lat, seva regla automat conform formatului deimagine care trebuie afi∫at.

• 44::33Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ vizualiza˛io imagine cu un format original de 4:3, culinii gri afi∫ate pe laturile din st‚nga ∫i dindreapta.

CCOONNTTRROOLLUULL DDIIMMEENNSSIIUUNNIIII IIMMAAGGIINNIIII ((FFOORRMMAATTUULLUUII IIMMAAGGIINNIIII))

Vizionarea se poate face Ón diferite formate de imagine: 16:9, Numai

Scan, Original, 4:3, 14:9, Zoom, Zoom Cinema sau Lat complet.

Dac„ o imagine fix„ este afi∫at„ pe ecran pentru o perioad„ lung„ detimp, respectiva imagine fix„ poate r„m‚ne imprimat„ pe ecran ∫ir„m‚ne vizibil„.

Pute˛i regla propor˛ia de m„rire cu ajutorul butonului .

• Pute˛i regla de asemenea FFoorrmmaatt iimmaaggiinnee dinmeniul IIMMAAGGIINNEE.

• Pentru configurarea func˛iei zoom, selecta˛i14:9, Zoom ∫i Zoom Cinema Ón meniul Ratio(Raport). Dup„ finalizarea configur„rii Zoom,afi∫ajul revine la Q.meniu.

Selecta˛i FFoorrmmaatt iimmaaggiinnee.

Selecta˛i formatul de imagine dorit.

1Q. MENU

2OK

Numai Scan

Original

Page 74: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

72

CO

NTR

OLU

L IMA

GIN

ILOR

• 1144::99Pute i viziona imagini Ón formatul de imagine14:9 sau programe TV obi∫nuite Ón modul 14:9.Ecranul 14:9 se vede ca atare, dar ecranul4:3 este m„rit ∫i pe orizontal„ ∫i pe vertical„.

• ZZoooomm

Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ vizualiza˛io imagine f„r„ nici o modificare, care umpleÓntreg ecranul. Totu∫i, partea superioar„ ∫i cea inferioar„ a imaginii vor fi decupate.

• ZZoooomm CCiinneemmaa

Selecta˛i Cinema Zoom (Zoom Cinema)c‚nd dori˛i s„ modifica˛i imaginea, prinextindere pe orizontal„ ∫i decupare pe ver-tical„. Imaginea reprezint„ un compromisÓntre modificare ∫i umplerea ecranului. Intervalul de ajustare este 1-16.

• LLaatt ccoommpplleett

C‚nd TV recep˛ioneaz„ un semnal lat,acesta va permite ajustarea imaginii pe ori-zontal„ sau pe vertical„, Ón propor˛ie linear„,pentru a umple Óntregul ecran.

OBSERVAfiIE!

GG Pute˛i selecta numai 4:3, 16:9 (lat), 14:9, Zoom, Cinema Zoom (Zoom Cinema) Ón Component(Component„) (Ón 720p), mod HDMI.

GG Nu pute˛i selecta dec‚t 4:3, 16:9 (Lat), numai Ón modul RGB/HDMI[PC].GG Œn modul DTV/HDMI/Component (Component„) (peste 720p), este disponibil NNuummaaii SSccaann.

CONTROLUL IMAGINILOR

Lat complet

Page 75: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

73

CO

NTR

OLU

L IMA

GIN

ILOR

EENNEERRGGYY SSAAVVIINNGG((EECCOONNOOMMIISSIIRREE EENNEERRGGIIEE)) //MMOODD EECCOONNOOMMIICC

Selecta˛i IIMMAAGGIINNEE.

Selecta˛i EEccoonnoommiissiirreeeenneerrggiiee sau MMoodd eeccoonnoommiicc.

(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)• Atunci c‚nd func˛ia de Intelligent sensor(Senzor inteligent) este pornit, este reglat„automat cea mai potrivit„ imagine conformcondi˛iilor ambientale.

• SSeennzzoorr iinntteell iiggeenntt : Regleaz„ imaginea Ónfunc˛ie de condi˛iile ambiante.

1MENU

2OK

Selecta˛i Intelligent Sensor (Senzorinteligent)(Cu excep˛ia 42/50PQ10**,42/50PQ11**), Off (Oprit), Mimimum(Minim), Medium (Mediu) sauMaximum (Maxim).

3OK

Selecta˛i Low (Sc„zut), Middle (Mijloc) sau High (Ridicat).OK

C‚nd selecta˛i Intelligent Sensor (Senzor inteligent),(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**)

4

Reduce consumul de energie al afi∫ajului plasm„.Setarea implicit„ din fabric„ este Ón conformitate cu cerin˛ele Energy Star ∫i este ajustat„ la un nivelconfortabil pentru vizualizarea la domiciliu.Pute˛i m„ri luminozitatea ecranului ajust‚nd Energy Saving level (Nivel economisire energie) sau set‚ndPicture Mode (Mod imagine).Œn Picture Mode (Mod imagine) - Cinema, nu pute˛i ajusta Energy Saving (Economisire energie) sau PowerSaving (Economisire putere).

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

OKMutare

Format imagine : 16:9

Economisire energie: Senzor inteligent

Mod imagine : Intens

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

IMAGINE

E

Mod economic : Oprit

R G

Oprit

Minim

Mediu

Maxim

Oprit

DDooaarr 4422//5500PPQQ2200****,, 4422//5500PPQQ3300****,,4422//5500PPQQ6600****,, 5500PPSS2200****,, 5500PPSS3300****,,5500PPSS6600****,, 6600PPSS4400****

DDooaarr 4422//5500PPQQ1100****,, 4422//5500PPQQ1111****

OKMutare

Format imagine : 16:9

Economisire energie: Senzor inteligent

Mod imagine : Intens

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

IMAGINE

E

Economisire energie: Senzor inteligent

Oprit

Minim

Mediu

Maxim

Senzor inteligent FF SScc„„zzuutt GG

Page 76: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

74

CONTROLUL IMAGINILOR

CO

NTR

OLU

L IMA

GIN

ILOR

OKMutare

Format imagine : 16:9

Economisire energie: Senzor inteligent

Mod imagine : Intens

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

IMAGINE

E

Mod imagine : Intens

PPRREECCOONNFFIIGGUURRAARREEAA SSEETT√√RRIILLOORR DDEE IIMMAAGGIINNEE

Preconfigurarea modului imagine

Selecta˛i IIMMAAGGIINNEE.

Selecta˛i MMoodd iimmaaggiinnee.

Selecta˛i IInntteennss, SSttaannddaarrdd,CCiinneemmaa, SSppoorrtt sau JJoocc ..

• Mod imagine permite reglarea televizoruluipentru prezentarea celei mai bune imagini.Selecta˛i valoarea presetat„ din meniul Modimagine Ón func˛ie de categoria de program.

• Pute˛i regla de asemenea MMoodd iimmaaggiinnee dinmeniul rapid QQ.. MMeennuu.

OKMutare

Format imagine : 16:9

Economisire energie: Senzor inteligent

Mod imagine : Intens

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

IMAGINE

E

Mod imagine : IntensIntens

Standard

Cinema

Sport

Joc

Expert1

Expert2

Intens

1MENU

3

2OK

OK

R G

IInntteennss Œmbun„t„˛e∫te contrastul, culoarea ∫i rezolu˛ia.SSttaannddaarrdd Afi∫eaz„ ecranul la calitate standard.CCiinneemmaa Optimizeaz„ semnalul video pentru vizualizarea filmelor.SSppoorrtt Optimizeaz„ semnalul video pentru vizualizarea evenimentelor sportive.JJoocc Optimizeaz„ semnalul video pentru accesarea jocurilor.

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 77: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

75

CO

NTR

OLU

L IMA

GIN

ILOR

RREEGGLLAARREEAA MMAANNUUAALL√√ AA IIMMAAGGIINNIIIIMod imagine - op˛iune utilizator

OBSERVAfiIE!

GG Nu pute˛i regla culoarea, defini˛ia ∫i nuan˛a din modul RGB/HDMI[PC] la nivelurile preferate de dumneav-oastr„.

GG C‚nd selecta˛i Expert 1/2, pute˛i selecta CCoonnttrraasstt, LLuummiinnoozziittaattee, CCllaarr iittaattee oorriizz, CCllaarr iittaattee vveerrtt,CCuullooaarree sau Nuan˛„..

Selecta˛i IIMMAAGGIINNEE.

Selecta˛i MMoodd iimmaaggiinnee.

Selecta˛i CCoonnttrraasstt, LLuummiinnoozziittaattee, CCllaarr iittaattee, CCuullooaarree sau Nuan˛„.

Efectua˛i reglajele corespunz„toare.

Selecta˛i IInntteennss, SSttaannddaarrdd, CCiinneemmaa, SSppoorrtt sau JJoocc ..

• CCoonnttrraasstt

Regleaz„ diferen˛a dintre nivelul de lumin„ ∫i cel de Óntuneric din imagine.• LLuummiinnoozziittaattee

Spore∫te sau diminueaz„ cantitatea de alb din imagine. • CCllaarriittaattee

Regleaz„ nivelul de claritate al contururilor dintre zonele de lumin„ ∫i de Óntuneric din imagine. Cu c‚t nivelul este mai sc„zut, cu at‚t imaginea este mai neclar„.

• CCuullooaarree

Regleaz„ intensitatea tuturor culorilor.• Nuan˛„

Regleaz„ echilibrul dintre nivelurile de ro∫u ∫i verde.

1MENU

3

2OK

OK

4OK

5OK

OKMutare

Format imagine : 16:9

Economisire energie: Senzor inteligent

Mod imagine : Intens

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

IMAGINE

E

Mod imagine : Intens

OKMutare

Format imagine : 16:9

Economisire energie: Senzor inteligent

Mod imagine : Intens

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

IMAGINE

E

Mod imagine : IntensIntens

Standard

Cinema

Sport

Joc

Expert1

Expert2

Intens

R G

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 78: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

76

CONTROLUL IMAGINILOR

CO

NTR

OLU

L IMA

GIN

ILOR

TTEEHHNNOOLLOOGGIIAA DDEE ŒŒMMBBUUNN√√TT√√fifiIIRREE AA IIMMAAGGIINNIIII

Pute˛i calibra ecranul pentru fiecare Mod imagine sau seta valoarea video Ón func˛ie de ecranul videospecial.Pute˛i seta valoarea video diferit pentru fiecare intrare.Pentru a reseta ecranul la set„rile din fabric„ dup„ ajustarea fiec„rui mod video, executa˛i func˛ia ‘PictureReset’ (Resetare imagine) pentru fiecare Mod imagine.

Selecta˛i IIMMAAGGIINNEE.

Selecta˛i CCoonnttrrooll aavvaannssaatt.

Selecta˛i Sursa pe care o dori˛i. : TTeemmpp.. ccuullooaarree,, CCoonnttrraasstt ddiinnaammiicc,,

Culoare dinamic„,, RReedduucceerree zzggoommoott,, GGaammaa,, NNiivveell nneeggrruu,, MMoodd FFii llmm,,

Gam„ culori sau Îmbun„t„˛ire margine.

Efectua˛i reglajele corespunz„toare.

1MENU

3

2OK

OK

4

OKMutare

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

• Control avansat

• Resetare imagine

Ecran

IMAGINE

• Control avansat

OKMutare

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

• Control avansat

• Resetare imagine

Ecran

IMAGINE

E E

• Control avansat

Temp. culoare FF Mediu GG

Contrast dinamic Ridicat

Culoare dinamic„ Ridicat

Reducere zgomot Mediu

Gama Mediu

Mod Film Oprit

Gam„ culori Standard

Îmbun„t„˛ire margine Oprit

Nivel negru Ridicat

Închidere

R G

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 79: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

77

CO

NTR

OLU

L IMA

GIN

ILOR

TTeemmpp.. ccuullooaarree((RReeccee//MMeeddiiuu//CCaalldd))

Selecta˛i unul din cele trei reglaje de culoare automate. Seta˛ipe Cald pentru a intensifica culorile mai calde cum ar fi ro∫ul,sau seta˛i pe Rece pentru a vizualiza culori mai pu˛in intense cumai mult albastru.

CCoonnttrraasstt ddiinnaammiicc

((OOpprr iitt//SScc„„zzuutt//RRiiddiiccaatt))

Ajusteaz„ contrastul pentru a-l men˛ine la nivelul optim Ón func˛iede luminozitatea ecranului. Rezolu˛ia de grada˛ie esteÓmbun„t„˛it„ prin sporirea luminozit„˛ii p„r˛ilor luminoase ∫iÓntunecarea ∫i mai mult a p„r˛ilor Óntunecate. Aceast„ func˛ie serefer„ la contrastul dinamic ∫i Ómbun„t„˛e∫te senza˛ia deprezen˛„ pe care controalele contrastului sunt menite s„ o deaprin utilizarea diminu„rii treptate ∫i a altor semnale de intrare.

Culoare dinamic„

((OOpprr iitt//SScc„„zzuutt//RRiiddiiccaatt))

Ajusteaz„ culorile ecranului, astfel Ónc‚t s„ arate mai vii, maibogate ∫i mai clare. Aceast„ func˛ie Ómbun„t„˛e∫te nuan˛a, satu-ra˛ia ∫i intensitatea luminoas„ astfel Ónc‚t culorile ro∫u, albastru,verde ∫i alb s„ apar„ mai vii.

RReedduucceerree zzggoommoott

((OOpprr iitt//SScc„„zzuutt//MMeeddiiuu//RRiiddiiccaatt))

Reduce zgomotul ecranului f„r„ a compromite calitatea video.Aceast„ func˛ie este utilizat„ de asemenea pentru reducereazgomotului recursiv ∫i a zgomotului MPEG (Mosquito/Block).

NNiivveell nneeggrruu

((SScc„„zzuutt//RRiiddiiccaatt))

• Sc„zut :Reflexia ecranului devine mai Óntunecat„.• Ridicat: Reflexia ecranului devine mai str„lucitoare.• Auto : Realiz‚nd nivelul de negru al ecranului ∫i set‚ndu-l Ón mod

automat la valoare Œnalt„ sau Sc„zut„. Face p„r˛ile Óntunecate ale ecranului s„ apar„ mai Óntunecate.Seta˛i nivelul de negru al ecranului la nivelul corespunz„tor.Aceasta functie este disponibila Ón modul urmator: AV (NTSC-M), HDMI sau Component. Aceast„ func˛ie permite s„ selecta˛i ÑLowÑ (Sc„zut) sau ÑHighÑ(Ridicat) Ón modul urm„tor: AV (NTSC-M), HDMI sauComponent (Component„). Œn caz contrar, ÑBlack levelÑ (Nivelnegru) este setat pe ÑAutoÑ (Automat).

MMoodd FFii llmm

((PPoorrnniitt//OOpprriitt))

Face videoclipurile care par Ónregistrate pe pelicul„ cine-matografic„ s„ arate mai naturale.Aceast„ func˛ie este activ„ numai Ón modul TV Analogic, AV ∫iiComponent 480i/576i/1080i DTV mode.

Gam„ culori((LLaatt//SSttaannddaarrdd))

Modifica˛i gama de culori a imaginii de ie∫ire.• Larg„: Exprim„ tonuri de culoare bogate, utiliz‚nd gama com-

plet„ de culori disponibil„ Ón TV, indiferent de imaginea deintrare.

• Standard: Exprim„ tonuri de culoare exacte, prin schimbareagamei de culori Ón vederea respect„rii standardelorinterna˛ionale, pe baza datelor despre imaginea de intrare(rezolu˛ie/format).

Îmbun„t„˛ire margine((OOpprriitt//PPoorrnniitt))

Afi∫eaz„ unele p„r˛i ale filmului mai clare ∫i mai distincte ∫i totu∫inaturale. Accentueaz„ cadrele filmului f„r„ a dep„∫i valoareaprestabilit„.

GGaammaa

((SScc„„zzuutt//MMeeddiiuu//RRiiddiiccaatt))

Pute˛i ajusta luminozitatea zonei Óntunecate ∫i a zonei nivelului degri mediu ale imaginii.• Sc„zut : Face mai luminoas„ zona Óntunecat„, precum ∫i zonanivelului de gri mediu ale imaginii.• Mediu: Exprim„ grada˛ia imaginii originale.• Ridicat: Face mai Óntunecat„ zona Óntunecat„, precum ∫i zona

nivelului de gri mediu ale imaginii.

Page 80: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

78

CONTROLUL IMAGINILOR

CO

NTR

OLU

L IMA

GIN

ILOR

Selecta˛i Sursa pe care o dori˛i.

OKMutare

Format imagine : 16:9

Economisire energie: Senzor inteligent

Mod imagine : Intens

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

IMAGINE

E

Mod imagine : Expert1

Selecta˛i IIMMAAGGIINNEE.

Selecta˛i MMoodd iimmaaggiinnee.

Selecta˛i CCoonnttrrooll eexxppeerrtt.

Efectua˛i reglajele corespunz„toare.

Selecta˛i EExxppeerrtt11 sau EExxppeerrtt22.

Segment‚nd categoriile, EExxppeerrtt11 ∫i EExxppeerrtt22 ofer„ mai multe categorii pe care utilizatorii le pot configuraa∫a cum consider„ necesar, oferind calitatea optim„ a imaginii pentru utilizatori.Ca element de detaliu pentru ca exper˛ii Ón calitate video s„ poat„ efectua un reglaj fin al filmului utiliz‚ndmateriale video specifice, este posibil ca aceast„ func˛ie s„ nu fie eficient„ pentru materiale videogenerale.

1MENU

3

2OK

OK

4OK

5OK

6

R G

Intens

Standard

Cinema

Sport

Joc

Expert1

Expert2

Expert1

OKMutare

• Luminozitate 50

• Claritate oriz 50

• Claritate vert 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

• Control avansat

• Resetare imagine

Ecran

IMAGINE

• Expert Control

E

Contrast dinamic FF Oprit GG

Reducere zgomot Oprit

Gama Mediu

Nivel negru Ridicat

Standard culoare SD

Mod Film Oprit

Închidere

Îmbun„t„˛ire margine OpritD

CCoonnttrrooll aavvaannssaatt aall iimmaaggiinniiii

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Gam„ culoare Standard

Page 81: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

79

CO

NTR

OLU

L IMA

GIN

ILOR

CCoonnttrraasstt ddiinnaammiicc

((OOpprr iitt//SScc„„zzuutt//RRiiddiiccaatt))

Ajusteaz„ contrastul pentru a-l men˛ine la nivelul optim Ón func˛iede luminozitatea ecranului. Rezolu˛ia de grada˛ie esteÓmbun„t„˛it„ prin sporirea luminozit„˛ii p„r˛ilor luminoase ∫iÓntunecarea ∫i mai mult a p„r˛ilor Óntunecate. Aceast„ func˛ie serefer„ la contrastul dinamic ∫i Ómbun„t„˛e∫te senza˛ia deprezen˛„ pe care controalele contrastului sunt menite s„ o deaprin utilizarea diminu„rii treptate ∫i a altor semnale de intrare.

RReedduucceerree zzggoommoott

((OOpprr iitt//SScc„„zzuutt//MMeeddiiuu//RRiiddiiccaatt))

Reduce zgomotul ecranului f„r„ a compromite calitatea video.Aceast„ func˛ie este utilizat„ de asemenea pentru reducereazgomotului recursiv ∫i a zgomotului MPEG (Mosquito/Block).

NNiivveell nneeggrruu

((SScc„„zzuutt//RRiiddiiccaatt))

• Sc„zut :Reflexia ecranului devine mai Óntunecat„.• Ridicat: Reflexia ecranului devine mai str„lucitoare.• Auto : Realiz‚nd nivelul de negru al ecranului ∫i set‚ndu-l Ón mod

automat la valoare Œnalt„ sau Sc„zut„. Face p„r˛ile Óntunecate ale ecranului s„ apar„ mai Óntunecate.Seta˛i nivelul de negru al ecranului la nivelul corespunz„tor.Aceasta functie este disponibila Ón modul urmator: AV (NTSC-M), HDMI sau Component. Aceast„ func˛ie permite s„ selecta˛i ÑLowÑ (Sc„zut) sau ÑHighÑ(Ridicat) Ón modul urm„tor: AV (NTSC-M), HDMI sauComponent (Component„). Œn caz contrar, ÑBlack levelÑ (Nivelnegru) este setat pe ÑAutoÑ (Automat).

MMoodd FFii llmm

((PPoorrnniitt//OOpprriitt))

Face videoclipurile care par Ónregistrate pe pelicul„ cine-matografic„ s„ arate mai naturale.Aceast„ func˛ie este activ„ numai Ón modul TV Analogic, AV ∫iiComponent 480i/576i/1080i DTV mode.

SSttaannddaarrdd ccuullooaarree

((SSDD//HHDD))

Îmbun„t„˛ire margine((OOpprriitt//PPoorrnniitt))

Afi∫eaz„ unele p„r˛i ale filmului mai clare ∫i mai distincte ∫i totu∫inaturale. Accentueaz„ cadrele filmului f„r„ a dep„∫i valoareaprestabilit„.

GGaammaa

((SScc„„zzuutt//MMeeddiiuu//RRiiddiiccaatt))

Pute˛i ajusta luminozitatea zonei Óntunecate ∫i a zonei nivelului degri mediu ale imaginii.• Sc„zut : Face mai luminoas„ zona Óntunecat„, precum ∫i zonanivelului de gri mediu ale imaginii.• Mediu: Exprim„ grada˛ia imaginii originale.• Ridicat: Face mai Óntunecat„ zona Óntunecat„, precum ∫i zona

nivelului de gri mediu ale imaginii.

Selecteaz„ standardul interna˛ional pentru gama de culori, care va fiaplicat atunci c‚nd gama de culori este setat„ pe Standard.• SD: Cre∫te acurate˛ea imaginii prin ajustarea imaginii de ie∫ire pen-

tru a corespunde Standardului coordonatelor culorilor al EBU(European Broadcasting Union - Uniunea European„ de Radio ∫iTeleviziune).

• HD: Cre∫te acurate˛ea imaginii prin ajustarea imaginii de ie∫ire pen-tru a corespunde ITU.BT-709 (Standardul interna˛ional al coordo-natelor culorilor pentru semnal de Ónalt„ defini˛ie)

Gam„ culori((LLaatt//SSttaannddaarrdd))

Modifica˛i gama de culori a imaginii de ie∫ire.• Larg„: Exprim„ tonuri de culoare bogate, utiliz‚nd gama complet„ de

culori disponibil„ Ón TV, indiferent de imaginea de intrare.• Standard: Exprim„ tonuri de culoare exacte, prin schimbarea gamei

de culori Ón vederea respect„rii standardelor interna˛ionale, pe bazadatelor despre imaginea de intrare (rezolu˛ie/format).

Page 82: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

80

CONTROLUL IMAGINILOR

CO

NTR

OLU

L IMA

GIN

ILOR

BBaallaannss ddee aallbb((MMeeddiiuu//CCaalldd//RReeccee))

SSiisstteemmuull ddee ggeessttiioonnaarree aaccuulloorriilloorr

Culoare (Ro∫u/Verde/Albastru/Galben/Cyan/Magenta)• Ajusteaz„ satura˛ia culorii Ón func˛ie de zon„.

Tent„ culoare (Ro∫u/Verde/Albastru/Galben/Cyan/Magenta)• Ajusteaz„ tenta de culoare Ón func˛ie de zon„.

White Balance (Medium/Warm/Cool) (Balans de alb (Mediu/Cald/Rece)• Regleaz„ balansul de alb.

Pattern (Internal/External) (Model (Intern/Extern))• Decide dac„ se utilizeaz„ Internal Pattern (Model intern) sau ExternalPattern (Model extern) atunci c‚nd se ajusteaz„ balansul de alb.

Red Gain/Green Gain/Blue Gain (Amplificare ro∫u/Amplificareverde/Amplificare albastru)

• Regleaz„ balansul de alb la nivel superior.

Red Offset/Green Offset/Blue Offset (Decalare ro∫u/Decalareverde/Decalare albastru)

• Regleaz„ balansul de alb la nivel inferior.

Page 83: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

81

CO

NTR

OLU

L IMA

GIN

ILOR

RREESSEETTAARREE IIMMAAGGIINNEE

Set„rile modului de imagine selectat revin la set„rile implicite stabilite Ón fabric„.

Selecta˛i IIMMAAGGIINNEE.

Selecta˛i RReesseettaarree iimmaaggiinnee.

Ini˛ializa˛i valoarea reglat„.

1MENU

3

2OK

OK

OKMutare

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

• Control avansat

• Resetare imagine

Ecran

IMAGINE

E

• Resetare imagine

OKMutare

• Contrast 100

• Luminozitate 50

• Claritate 70

• Culoare 70

• Nuan˛„ 0

• Control avansat

• Resetare imagine

Ecran

IMAGINE

• Resetare imagine

E

R G

Resetarea configura˛iei video...ii

R G

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 84: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

82

CONTROLUL IMAGINILOR

CO

NTR

OLU

L IMA

GIN

ILOR

4

MMIINNIIMMIIZZAARREEAA RREEMMAANNEENNfifiEEII IIMMAAGGIINNIILLOORR((IISSMM))MMEETTOODDAA

O imagine ÑÓnghe˛at„Ñ sau static„ afi∫at„ pe ecran pe o perioad„ prelungit„ va l„sa Ón urm„ o imagineÑfantom„Ñ chiar dac„ schimba˛i imaginea. Evita˛i s„ permite˛i ca o imagine static„ s„ r„m‚n„ pe ecranpentru perioade prelungite.

OOrrbbiitteerrOrbiter-ul poate preveni imaginile prea lente. Totu∫i, este optim s„ nu permite˛i imaginilor fixe s„ r„m‚n„pe ecran. Pentru a evita o imagine remanent„ pe ecran, ecranul se va muta la fiecare 2 minute.

DDeeggrraaddaarree ccuullooaarree Se afi∫eaz„ alternativ blocul de culori cu ecranul pu˛in deplasat ∫i modelul de alb. Este dificil deperceput imaginea persistent„ care apare Ón timp ce imaginea persistent„ temporar„ este eliminat„ ∫imodelul de culoare ac˛ioneaz„.

ÎÎ nn„llbbii rreeWhite wash Óndep„rteaz„ imaginile remanente de pe ecran.Not„: O imagine remanent„ excesiv„ poate fi imposibil de ∫ters Ón Óntregime cu White Wash.

Selecta˛i OPfiIUNI.

Selecta˛i MMeettooddaa IISSMM.

Selecta˛i NNoorrmmaall ,, OOrrbbiitteerr,, DDeeggrraaddaarree ccuullooaarree sau ÎÎ nn„llbbii rree..

Salva˛i.

OKMutare

fiara : UK

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

Blocare taste : Oprit

Siimple Manual

Set ID : 1

Metoda ISM : Normal

Mod demo : Oprit

OPfiIUNI

E

Metoda ISM : Normal

OKMutare

fiara : UK

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

Blocare taste : Oprit

Siimple Manual

Set ID : 1

Metoda ISM : Normal

Mod demo : Oprit

OPfiIUNI

E

Metoda ISM : Normal

Normal

OrbiterDegradare culoare

ÎÎ nn„llbbii rree

Normal

• Dac„ nu este necesar„ setarea acestei func ii,seta i NNoorrmmaall.

1MENU

3

2OK

OK

OK

E E

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 85: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

83

CO

NTR

OLU

L IMA

GIN

ILOR

DDeemmoo MMooddee ((MMoodd ddeemmoonnssttrraattiivv))

Utiliza˛i aceast„ func˛ie pentru a vizualiza diferen˛ele dintre XD Demo activ ∫i XD Demo inactiv.

Selecta˛i OPfiIUNI.

Selecta˛i MMoodd ddeemmoo.

Selecta˛i PPoorrnniitt sau OOpprriitt.Pentru a opri MMoodd ddeemmoo, ap„sa˛i orice buton.

1MENU

3

2OK

OK

OKMutare

fiara : UK

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

Blocare taste : Oprit

Redare manual pe ecran

Set ID : 1

Metoda ISM : Normal

Mod demo : Oprit

OPfiIUNI

E

Mod demo : Oprit

OKMutare

fiara : UK

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

Blocare taste : Oprit

Redare manual pe ecran

Set ID : 1

Metoda ISM : Normal

Mod demo : Oprit

OPfiIUNI

E

Mod demo : OpritOprit

Pornit

Oprit

E E

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 86: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

84

CONTROLUL IMAGINILOR

CO

NTR

OLU

L IMA

GIN

ILOR

4

MMooddee sseettttiinngg ((SSeettaarree mmoodd))

Recomand„m setarea TV pe modul ÑHome UseÑ (Utilizare acas„) pentru cea mai bun„ calitate a imaginii Ónmediul locuin˛ei dvs.Modul ÑStore DemoÑ (Demo magazin) este setarea optim„ pentru mediile comerciale.

Selecta˛i OPfiIUNI.

Selecta˛i SSeettaarree mmoodd.

Selecta˛i DDeemmoo mmaaggaazziinn sau UUttiilliizzaarree aaccaass„„..

Salva˛i.

OKMutare

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

Blocare taste : Oprit

Redare manual pe ecran

Set ID : 1

Metoda ISM : Normal

Mod demo : Oprit

Setare mod: UUttiilliizzaarree aaccaass„„

OPfiIUNI

Setare mod : UUttiilliizzaarree aaccaass„„

1MENU

3

2OK

OK

OK

E

Selectarea mediului.Alege˛i modul setare dorit.

Demo magazin UUttiilliizzaarree aaccaass„„

Selecta i [Home Use] (Utilizare acas„) pentrua utiliza acest televizor acas„. Pentru a utilizatelevizorul în magazin, selecta i [StoreDemo] (Demo magazin).

Setare mod

E

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 87: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

85

CONTROL SUNET ™I LIMB√C

ON

TRO

L SU

NET ™

I LIMB

NNIIVVEELL VVOOLLUUMM AAUUTTOOMMAATT

Volumul automat p„streaz„ un nivel de volum egal chiar dac„ schimba˛i programele.

Deoarece fiecare sta˛ie de emisie are propriile condi˛ii de emisie a semnalului, poate fi necesar„ ajustareavolumului de fiecare dat„ c‚nd se schimb„ canalul. Aceast„ func˛ie permite utilizatorilor s„ beneficieze denivele de volum stabile prin realizarea unor set„ri automate pentru fiecare program.

Selecta˛i AAUUDDIIOO.

Selecta˛i VVoolluumm aauuttoo.

Selecta˛i PPoorrnniitt sau OOpprriitt.

1MENU

3

2OK

OK

OKMutareAUDIO OKMutareAUDIO

Volum auto : Oprit

VVooccee ccllaarr„„ llll : Pornit

• Nivel 3

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

L R

Volum auto : Oprit Volum auto : Oprit

VVooccee ccllaarr„„ llll : Pornit

• Nivel 3

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

L R

Volum auto : Oprit Oprit

PornitPornit

E E

- +- +

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 88: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

86

CO

NTR

OL S

UN

ET ™I LIM

B√

CCOONNFFIIGGUURR√√RRIILLEE SSUUNNEETTUULLUUII PPRREESSEETTAATT -- MMOODD SSUUNNEETT

Pute˛i selecta setarea de sunet preferat„; Standard, Music (Muzic„), Cinema, Sport sau Game (Joc) ∫ipute˛i ajusta de asemenea Treble (Sunete Ónalte), Bass (Sunete joase).Modul sunet v„ permite s„ v„ bucura˛i de cea mai bun„ calitate a sunetului f„r„ a fi nevoie de regl„rispeciale, Óntruc‚t televizorul configureaz„ op˛iunile corespunz„toare ale sunetului Ón func˛ie de con˛inutulprogramului.Standard, Music (Muzic„), Cinema, Sport ∫i Game (Joc) sunt presetate din fabric„ pentru calitate optim„ asunetului.

SSttaannddaarrdd Ofer„ sunet de calitate standard.Muzic„ Optimizeaz„ sunetul pentru a asculta muzic„.CCiinneemmaa Optimizeaz„ sunetul pentru vizualizarea filmelor.SSppoorrtt Optimizeaz„ sunetul pentru vizualizarea evenimentelor sportive.JJoocc Optimizeaz„ sunetul pentru accesarea jocurilor.

Selecta˛i AAUUDDIIOO.

Selecta˛i MMoodd ssuunneett.

Selecta˛i SSttaannddaarrdd,, MMuuzziicc„„,, CCiinneemmaa,, SSppoorrtt sau JJoocc.

• Pute˛i regla de asemenea MMoodd ssuunneett dinmeniul rapid QQ.. MMeennuu.

1MENU

3

2OK

OK

OKMutare

Volum auto : Oprit

VVooccee ccllaarr„„ llll : Pornit

• Nivel 3

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

AUDIO

E

Mod sunet : Standard

- +

- +

- +

Standard

muzic„

Cinema

Sport

Joc

Standard

OKMutareAUDIO

Volum auto : Oprit

VVooccee ccllaarr„„ llll : Pornit

• Nivel 3

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

L R

Mod sunet : Standard

E

CONTROL SUNET ™I LIMB√

- + - +

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 89: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

87

CO

NTR

OL S

UN

ET ™I LIM

B√

GG este o marc„ Ónregistrat„ a SRS Labs, Inc.GG Tehnologia TruSurround XT este Óncorporat„ sub licen˛„ SRS Labs, Inc.

RREEGGLLAARREEAA SSEETT√√RRIILLOORR SSUUNNEETTUULLUUII -- MMOODD UUTTIILLIIZZAATTOORR

SRS TRUSURROUND XT

Selecta˛i AAUUDDIIOO.

Selecta˛i MMoodd ssuunneett.

Selecta˛i SSttaannddaarrdd,, MMuuzziicc„„,, CCiinneemmaa,, SSppoorrtt sau JJoocc.

Configura˛i nivelul sonor dorit.

Selecta˛i ÎÎnnaallttee,, JJooaassee.

Selecta˛i AAUUDDIIOO.

Selecta˛i SSRRSS TTrruuSSuurrrroouunndd XXTT.

Selecta˛i PPoorrnniitt sau OOpprriitt.

1MENU

3

2OK

OK

1MENU

3

2OK

OK

4OK

OK 5

• SRS TruSurround XT : TruSurround XT esteo tehnologie SRS brevetat„ care rezolv„problema red„rii con˛inutului multi-canal 5.1la dou„ difuzoare.

OKMutare

Volum auto : Oprit

VVooccee ccllaarr„„ llll : Pornit

• Nivel 3

Balans 0

Mod sunet : Standard (Utilizator)

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

AUDIO

E

Mod sunet : Standard (Utilizator)

- +

- +

- +

Standard (Utilizator)

muzic„

Cinema

Sport

Joc

Standard (Utilizator)

OKMutareAUDIO

Volum auto : Oprit

VVooccee ccllaarr„„ llll : Pornit

• Nivel 3

Balans 0

Mod sunet : Standard (Utilizator)

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

L R

Mod sunet : Standard (Utilizator)

E

Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru sunet realist.

- + - +

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru areveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru aacceas meniul anterior.

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru areveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru aacceas meniul anterior.

Page 90: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

88

CONTROL SUNET ™I LIMB√

CO

NTR

OL S

UN

ET ™I LIM

B√

CCLLEEAARR VVOOIICCEE IIII ((VVOOCCEE CCLLAARR√√ IIII))F„c‚nd diferen˛ierea intervalului de sunete ale persoanelor de alte tipuri, permite utilizatorilor s„ ascultevocile oamenilor mai bine.

Selecta˛i AAUUDDIIOO.

Selecta˛i CClleeaarr VVooiiccee IIII ((VVooccee ccllaarr„„ IIII)).

Selecta˛i PPoorrnniitt sau OOpprriitt.

1MENU

3

2OK

OK

OKMutareAUDIO OKMutareAUDIO

Volum auto : Oprit

VVooccee ccllaarr„„ llll : Pornit

• Nivel 3

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

L R

VVooccee ccllaarr„„ llll : PornitVolum auto : Oprit

VVooccee ccllaarr„„ llll : Pornit

• Nivel 3

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

L R

VVooccee ccllaarr„„ llll : Pornit

Oprit

PornitPornit

E E

- + - +

• Selecta˛i un nivel Óntre --66 ∫i ++66..

BBAALLAANNSSPute˛i regla balansul sunetului difuzorului la nivelele pe care le dori˛i.

Selecta˛i AAUUDDIIOO.

Selecta˛i BBaallaannss.

Efectua˛i reglajele dorite.

1MENU

3

2OK

OK

OKMutare

Volum auto : Oprit

VVooccee ccllaarr„„ llll : Pornit

• Nivel 3

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

AUDIO

E

Balans 0

OKMutareAUDIO

Volum auto : Oprit

VVooccee ccllaarr„„ llll : Pornit

• Nivel 3

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

L RBalans 0

E

L R

- +- +

Închidere

Balans 0 L RFF GG

Selecta˛i nivelul dorit.OK

C‚nd Clear Voice II (Voce clar„ II) are selectat On (Pornit),

4 • Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni lavizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceasmeniul anterior.

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni lavizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceasmeniul anterior.

Page 91: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

89

CO

NTR

OL S

UN

ET ™I LIM

B√

AACCTTIIVVAARREEAA//DDEEZZAACCTTIIVVAARREEAA DDIIFFUUZZOOAARREELLOORR TTVV

Pute˛i regla starea difuzoarelor interne.

La AAVV11, AAVV22, AAVV33(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**), CCOOMMPPOONNEENNTT(Cu excep˛ia42/50PQ10**, 42/50PQ11**), RRGGBB(Cu excep˛ia 42/50PQ10**, 42/50PQ11**) ∫i HHDDMMII11 cu cablu de laHDMI la DVI, sonorul televizorului poate fi redat chiar dac„ nu exist„ semnal video.

Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i sistemul stereo HiFi extern, dezactiva˛i difuzoarele interne ale televizorului.

Selecta˛i AAUUDDIIOO.

Selecta˛i DDiiffuuzzoorr TTVV.

Selecta˛i PPoorrnniitt sau OOpprriitt.

1MENU

3

2OK

OK

OKMutareAUDIO OKMutareAUDIO

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

• Resetare

Ie∫ire audio digit : Auto

Difuzor TV : PornitDifuzor TV : Pornit

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

• Resetare

Ie∫ire audio digit : Auto

Difuzor TV : PornitDifuzor TV : PornitOprit

PornitPornit

L R L R

E E

E E

OBSERVAfiIE!

GG Dac„ difuzorul TV este oprit Ón timp ce sistemul Home Theater Simplink este activat, ie∫irea sunetu-lui este comutat„ automat pe difuzorul Home Theater, dar dac„ difuzorul TV este pornit, sunetul esteemis prin acesta.

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 92: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

90

CONTROL SUNET ™I LIMB√

CO

NTR

OL S

UN

ET ™I LIM

B√

Selecta˛i AAUUDDIIOO.

Selecta˛i Ie∫ire audio digit.

Selecta˛i AAuuttoo sau PPCCMM.

SSEELLEECCTTAARREE IIEE™™IIRREE AAUUDDIIOO DDIIGGIITTAALL

Aceast„ func˛ie v„ permite s„ selecta˛i Digital Audio Output (Ie∫irea Audio Digital„) preferat„.Televizorul poate oferi o ie∫ire Dolby Digital doar pe un canal ce difuzeaz„ sunet Dolby Digital Audio.Atunci c‚nd este disponibil Dolby digital, select‚nd Auto Ón meniul Digital Audio Out (Ie∫ire audio digital„)se va seta ie∫irea SPDIF (Sony Philips Digital InterFace ñ Interfa˛„ digital„ Sony/Philips) la Dolby Digital. Dac„ Auto este selectat Ón meniul de ie∫ire audio digital„ atunci c‚nd Dolby Digital nu este disponibil,ie∫irea SPDIF va fi PCM (Pulse-code modulation ñ Modula˛ie impulsuri Ón cod).Chiar dac„ at‚t Auto c‚t ∫i limbajul Audio au fost setate Óntr-un post care poate difuza Dolby Digital Audio,va fi redat doar Dolby Digital.Œn cazul Ón care convertizorul frecven˛ei de e∫antionare de pe acest cip nu accept„ 44,1 - 48 kHz, acestcon˛inut ar trebui s„ emit„ Óntotdeauna PCM stereo la ie∫irea digital„.

Fabricat sub licen˛a DolbyLaboratories. ÑDolby’ ∫isimbolul D dublat sunt m„rciÓnregistrate ale DolbyLaboratories.

1MENU

3

2OK

OK

• Exist„ posibilitatea ca Ón modul HDMI uneledispozitive de redare DVD s„ nu difuzezesunetul SPDIF. Œn acel stadiu, seta˛i ie∫ireaaudio digital„ a dispozitivului de redare DVDla PCM.(Œn HDMI, nu se accept„ DOLBYDIGITAL PLUS.)

OKMutareAUDIO OKMutareAUDIO

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

• Resetare

Ie∫ire audio digit : Auto

Difuzor TV : Pornit

Ie∫ire audio digit : Auto

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

• Resetare

Ie∫ire audio digit : Auto

Difuzor TV : Pornit

Ie∫ire audio digit : AutoDolby Digital

PCM

Auto

L R L R

E E

E E

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 93: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

91

CO

NTR

OL S

UN

ET ™I LIM

B√

Set„rile modului de sunet selectat revin la set„rile implicite stabilite Ón fabric„.

Selecta˛i AAUUDDIIOO.

Selecta˛i RReesseettaarree.

Ini˛ializa˛i valoarea reglat„.

RREEIINNIIfifiIIAALLIIZZAARREE AAUUDDIIOO

1MENU

3

2OK

OK

OKMutareAUDIO OKMutareAUDIO

VVooccee ccllaarr„„ llll : Pornit

• Nivel 3

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

• Resetare

- +

- +

L R

• ResetareE

VVooccee ccllaarr„„ llll : Pornit

• Nivel 3

Balans 0

Mod sunet : Standard

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

• Resetare

- +

- +

L R

• ResetareE

Resetare configurare mod sunet...ii

- + - +

E E

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 94: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

92

CONTROL SUNET ™I LIMB√

CO

NTR

OL S

UN

ET ™I LIM

B√

Selecta˛i AAUUDDIIOO.

Selecta˛i AAuuddiioo DDeessccrriippttiioonn.

Selecta˛i PPoorrnniitt sau OOpprriitt.

AAuuddiioo DDeessccrriippttiioonn ((DDeessccrriieerree aauuddiioo))((DDOOAARR ŒŒNN MMOODD DDIIGGIITTAALL))

Aceast„ func˛ie este pentru nev„z„tori ∫i ofer„ un material audio explicativ, care descrie situa˛ia curent„ Óncadrul unui program TV, Ón plus fa˛„ de semnalul audio de baz„.

Dac„ se selecteaz„ Audio Description On (Descriere audio activat„), se asigur„ semnalul audio de baz„ +descrierea audio numai pentru acele programe care au inclus„ op˛iunea Audio Description (Descriereaudio).

C‚nd canalul audio principal este AAC sau Dolby Digital Plus Audio nu se accept„ Audio Description(Descriere audio).

1MENU

3

2OK

OK

OKMutareAUDIO OKMutareAUDIO

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

• Resetare

Ie∫ire audio digit : Auto

Difuzor TV : Pornit

Audio Description : Pornit

• Nivel sonor 0

Audio Description : Pornit

• SRS TruSurround XT : Pornit

• Înalte 50

• Joase 50

• Resetare

Ie∫ire audio digit : Auto

Difuzor TV : Pornit

Audio Description : Pornit

• Nivel sonor 0

Audio Description : Pornit Oprit

PornitPornit

Selecta˛i volumul dorit.OK

C‚nd Audio Description (Descriere audio) are selectat On (Pornit),

4

E E

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 95: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

93

CO

NTR

OL S

UN

ET ™I LIM

B√

I/II

AA Selectarea sunetului monoDac„ semnalul stereo este slab Ón cadrul recep˛iei stereo, pute˛i comuta la mono. Œn recep˛ia mono, clari-tatea sunetului este Ómbun„t„˛it„.

AA Selec˛ia limbii pentru difuzarea de emisiuni ÓÓn dou„ limbiDac„ un program poate fi recep˛ionat Ón dou„ limbi, pute˛i comuta la DUAL I, DUAL II sau DUAL I+II.

DDUUAALL II trimite la difuzoare limba primar„ Ón care este difuzat„ emisiunea.DDUUAALL II II trimite la difuzoare limba secundar„ Ón care este difuzat„ emisiunea.DDUUAALL II++II II trimite la fiecare difuzor una din cele dou„ limbi Ón care este difuzat„ emisiunea.

DifuzareMonoStereoDual (In dou„ limbi)

Afi∫are pe ecranMMOONNOO

SSTTEERREEOO

DDUUAALL II ,, DDUUAALL II II ,, DDUUAALL II++II II

Recepfiia stereo / dual√ (Doar Ón mod analog)

Atunci c‚nd este selectat un program, informa˛ia de sunet pentru post apare Ómpreun„ cu num„rul deprogram ∫i numele postului.

Selecta˛i AAuuddiioo.

Selecta˛i ie∫irea de sunet.

1Q. MENU

2OK

Page 96: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

94

CONTROL SUNET ™I LIMB√

CO

NTR

OL S

UN

ET ™I LIM

B√

Recepfiia de tip NICAM (Doar Ón mod analog)

In cazul recep˛iei de tip NICAM mono, pute˛i selecta NNIICCAAMM MMOONNOO sau FM MONO.

In cazul recep˛iei de tip NICAM stereo, pute˛i selecta NNIICCAAMM SSTTEERREEOO sau FM MONO. Dac„ semnalul stereo este slab, comuta˛i la FM MONO.

In cazul recep˛iei de tip NICAM dual, pute˛i selecta NNIICCAAMM DDUUAALL II, NNIICCAAMM DDUUAALL IIIIsau NNIICCAAMM DDUUAALL II++IIII sau FM MMOONNOO.

Dac„ monitorul dumneavoastr„ este prev„zut cu receptor pentru recep˛ia de tip NICAM, pute˛i recep˛ionasunetul digital de Ónalt„ calitate de tip NICAM.

Ie∫irea sunetului poate fi selectat„ conform tipului de emisie recep˛ionat„.

Selectarea ie™irii de sunetIn modul AV, Component, RGB ∫i HDMI pute˛i selecta ie∫irea de sunet pentru difuzorul st‚ng∫i difuzorul drept.

Selecta˛i ie∫irea de sunet.

LL++RR:: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzorul st‚ng, iar semnalul audio dela intrarea audio R este trimis la difuzorul drept.

LL++LL:: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzoarele st‚ng ∫i drept.RR++RR:: Semnalul audio de la intrarea audio R este trimis la difuzoarele st‚ng ∫i drept.

1

2

3

Page 97: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

95

CO

NTR

OL S

UN

ET ™I LIM

B√

SSeelleeccttaarree ˛aarr„„ // LLiimmbb„„ ppeennttrruu mmeenniiuull aaffii∫∫aatt ppee eeccrraann

Meniul ghidului de instalare este afi∫at pe ecranul televizorului c‚nd este pornit pentru prima dat„.

** DDaacc„„ ddoorrii˛ii ss„„ mmooddiiffiiccaa˛ii SSeelleeccttaarreeaa ˛„„rriiii // lliimmbbiiii

OBSERVAfiIE!

GG Dacæ nu finalizafli instalarea Installation guide (Ghidului de instalare) prin apæsarea butonu-lui RREETTUURRNN sau întrerupefli afiøarea OSD (afiøaj pe ecran), acesta va apærea repetat, cândeste aprins televizorul.

GG Dacæ selectafli greøit flara, este posibil ca teletextul sæ nu aparæ corect pe ecran øi sæ avefliunele probleme când utilizafli teletextul.

GG Este posibil ca func˛ia CI (Interfa˛„ Comun„) s„ nu fie aplicat„ pe baza circumstan˛elor de tele-vizare din ˛ar„.

GG Este posibil ca butoanele de control ale modului DTV s„ nu func˛ioneze, în func˛ie decircumstan˛ele de emisie din fiecare ˛ar„.

GG Œn ˛„rile Ón care standardele emisiei digitale nu sunt stabilite, unele func˛ii DTV ar putea s„ nufunc˛ioneze, Ón func˛ie de condi˛iile emisiei.

GG Setarea de ˛ar„ ‘UK’ trebuie activat„ doar Ón UK.GG Dac„ setarea ˛„rii este fixat„ pe "--", sunt disponibile programele standard difuzate Ón sistem digital

terestru Ón Europa, dar este posibil ca anumite func˛ii DTV s„ nu func˛ioneze corespunz„tor.

Selecta˛i limba dumneavoastr„ dorit„.

Selecta˛i ˛ara dumneavostr„.

Selecta˛i OPfiIUNI.

Selecta˛i Limb„ meniu sau fiara.

3Selecta˛i limba dorit„ sau ˛ara dumneavoastr„.

4Salva˛i.

1

2

2

1OK

OK

MENU

OK

OK

OK

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 98: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

96

CONTROL SUNET ™I LIMB√

CO

NTR

OL S

UN

ET ™I LIM

B√

Func˛ia AUDIO v„ permite s„ selecta˛i limba dumneavoastr„ preferat„ pentru audio. Dac„ datele audio Ónlimba selectat„ nu sunt emise, sonorul va fi redat Ón limba implicit„.

Utiliza˛i func˛ia SSuubbttiittllee (Subtitrare) atunci c‚nd sunt difuzate subtitr„ri Ón dou„ sau mai multe limbi. Dac„datele de subtitrare Ón limba selectat„ nu sunt emise, subtitrarea va fi afi∫at„ Ón limba implicit„.

Atunci c‚nd limbile pe care le-a˛i selectat ca primare pentru Audio Language (Limb„ audio) ∫i SubtitleLanguage (Limba subtitr„rii) nu sunt acceptate, pute˛i selecta limba din categoria secundar„.

<< SSeelleeccttaarree lliimmbb„„ aauuddiioo >>GG C‚nd sunt emise dou„ sau mai multe limbi, pute˛i

selecta limba audio dorit„.GG C‚nd recep˛iona˛i AAC, Dolby Digital sau Dolby Digital

PLUS, nu pute˛i selecta L+R, L+L sau R+R.

- Sonorul/subtitrarea pot fi afi∫ate Óntr-o form„ mai simpl„ cu 1-3 caractere emise de c„tre furnizorul de servicii.- Dac„ selecta˛i sonor suplimentar (Audio pentru „Persoane cu probleme de vedere/auz”), se poate auzi o parte din

coloana sonor„ principal„.

Informa˛ii OSD limb„ audio

StareServiciul nu este disponibilAudio MPEGAudio Dolby DigitalAudio pentru "Persoane cu probleme de vedere"Audio pentru "Persoane cu probleme de auzDolby Digital Plus AudioAAC Audio

Afi∫ajN.A

<< SSeelleeccttaarree lliimmbb„„ ssuubbttiittrraarree >>GG Dac„ sunt emise dou„ sau mai multe limbi pentru subti-

trare, pute˛i selecta limba de subtitrare cu ajutorulbutonului SSUUBBTTIITTLLEE de pe telecomand„.

GG Ap„sa˛i butonul pentru a selecta o limb„ de subti-trare.

Informa˛ii OSD limb„ subtitrare

StareServiciul nu este disponibilSubtitrare teletextSubtitrare pentru "Persoane cu defi-cien˛e de auz"

Afi∫ajN.A

Selecta˛i OPfiIUNI.

Selecta˛i Limb„ audio sauLimba subtitr„rii.

Selecta˛i limba dumneavoastr„dorit„.

Salva˛i.

Selecta˛i Auz dificil( ).

Selecta˛i PPoorrnniitt sau OOpprriitt.

Selecta˛i OPfiIUNI.

SSEELLEECCTTAARREE LLIIMMBB√√ ((DDOOAARR ŒŒNN MMOODD DDIIGGIITTAALL))

Selecta˛i AAuuddiioo

Selecta˛i o limb„ audio. Selecta˛i L+R (D+S), L+L (S+S), sauR+R (D+D).

1MENU

3

4

2OK

OK

OK

1MENU

3

2OK

OK

1Q. MENU

2 3OK

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 99: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

97

CO

NFIG

UR

AR

EA O

REI

CONFIGURAREA OREI

SSEETTAARREEAA CCEEAASSUULLUUII

Ceasul este setat automat c‚nd se recep˛ioneaz„ semnalul digital. (Este posibil s„ seta˛i ceasul dac„televizorul nu are semnal DTV.)Inainte de a utiliza func˛ia de pornire / trecere Ón modul standby la momentul stabilit, trebuie s„ seta˛i timpulcorect.

Atunci c‚nd selecta˛i un ora∫ care corespunde unui Fus orar, ora televizorului este setat„ conforminforma˛iilor bazate pe datele despre fusul orar ∫i GMT (Ora Meridianului Greenwich) primite la semnalulde difuzare atunci c‚nd ora este setat„ automat de un semnal digital.

Dac„ Clock (Ceas) este setat Ón mod DTV, nu pute˛i schimba ora, Óns„ dac„ numele ora∫ului Ón Time Zone(Fus orar) este schimbat Ón decalare, pute˛i modifica cu 1 or„.

Selecta˛i TTIIMMPP.

Selecta˛i CCeeaass.

Selecta˛i op˛iunea pentru an, dat„, or„ sau Time Zone (Fus orar).

Configura˛i op˛iunile pentru an, dat„, or„ ∫i Time Zone (Fus orar).

OKMutare

Ceas

Temporizator oprire: Oprit

Temporizator pornire: Oprit

Temporizator oprire: Oprit

TIMP OKMutare

Ceas

Temporizator oprire: Oprit

Temporizator pornire: Oprit

Temporizator oprire: Oprit

TIMP

CeasCeasData 01

Luna Mar

Anul 2007

Ora 16

Minutul 09

Închidere

1MENU

3

4

2OK

OK

Fus orar FF Londra GG

GMT

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 100: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

98

CONFIGURAREA OREI

CO

NFIG

UR

AR

EA O

REI

DDEEZZAACCTTIIVVAARREEAA//AACCTTIIVVAARREEAA TTEEMMPPOORRIIZZAATTOORRUULLUUIIAAUUTTOOMMAATTFunc˛iile Pornit, respectiv Oprit, realizeaz„ pornirea automat„ a monitorului, respectiv trecerea sa automat„Ón modul standby, la momentul stabilit.La dou„ ore dup„ pornirea monitorului prin func˛ia Pornit. acesta va fi trecut automat Ón modul standby dac„p‚n„ atunci nu a fost ap„sat nici un buton.Dup„ programarea func˛iilor, acestea opereaz„ zilnic la momentul stabilit.Dac„ ambele func˛ii au fost programate pentru acela∫i moment, se execut„ func˛ia Oprit.Pentru ca func˛ia Pornit s„ aib„ efect, monitorul trebuie s„ se afle Ón starea standby.

Selecta˛i TTIIMMPP.

Selecta˛i TTeemmppoorriizzaattoorr oopprriirreesau TTeemmppoorriizzaattoorr ppoorrnniirree.

Selecta˛i RReeppeettaarree.

Configura˛i ora.

Configura˛i minutele.

Selecta˛i OOpprriitt, OO ddaatt„„, ZZiillnniicc, LLuunn ~VViinn, SS‚‚mm ~ DDuumm sau DDuumm.

OKMutare

Ceas

Temporizator oprire: Oprit

Temporizator pornire: Oprit

Temporizator oprire: Oprit

TIMP OKMutare

Ceas

Te m p o r i z a t o r

oprire :

Temporizator pornire: Oprit

Temporizator oprire: Oprit

TIMP

Temporizator pornire : OpritTemporizator pornire : Oprit

1MENU

3

4

2OK

OK

5

6

Repetare FF Oprit GG

Ora 00

Minutul 00

Mod DTV

La Program 1

Nivel sonor 30

Închidere

25 / Feb. 2005 22:26

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni lavizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceasmeniul anterior.

C‚nd selecta˛i OOnn TTiimmee ((TTeemmppoorriizzaattoorr ppoorrnniirree)),

• Pentru a anula func˛iile TTeemmppoorr ii zzaattoorrppoorrnn ii rree//TTeemmppoorr ii zzaattoorr oopprr ii rree, selectaOprit.

• NNuummaaii ppeennttrruu ffuunncc˛iiaa Pornit

Selecta˛i MMoodd.

Selecta˛i TTVV, DDTTVV,, RRaaddiioo,, AAVV11,AAVV22, AAVV33(Cu excep˛ia42/50PQ10**, 42/50PQ11**),CCoommppoonneenntt(Cu excep˛ia42/50PQ10**, 42/50PQ11**),,RRGGBB(Cu excep˛ia 42/50PQ10**,42/50PQ11**), HHDDMMII11,, HHDDMMII22(Cu excep˛ia42/50PQ10**, 42/50PQ11**) sauHHDDMMII33(Cu excep˛ia42/50PQ10**, 42/50PQ11**).

Configura˛i programul.

Regla˛i nivelul volumului lapornire.

1

2

OK

3

4

Page 101: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

99

CO

NFIG

UR

AR

EA O

REI

Nu este nevoie s„ v„ aduce˛i aminte s„ Ónchide˛i televizorul Ónainte de a v„ culca. Regulatorul de timp pentru starea de inactivitate comut„ televizorul Ón modul standby la timpul prestabilit.

CCOONNFFIIGGUURRAARREEAA TTEEMMPPOORRIIZZAATTOORRUULLUUII SSOOMMNN

• Atunci c‚nd stinge˛i monitorul, func˛ia este resetat„.

• Pute˛i regla de asemenea TTeemmppoorriizzaattoorr oopprriirree din meniul TTIIMMPP.

Selecta˛i TTeemmppoorriizzaattoorr oopprriirree.

Selecta˛i OOpprr ii tt, 11 00, 22 00, 33 00, 66 00, 99 00, 112200, 118800 sau224400 MMiinn.

1Q. MENU

2OK

Page 102: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

100

CO

NTRO

L/RESTRICfiIE PAREN

TAL√

CCOONNTTRROOLL//RREESSTTRRIICCfifiIIEE PPAARREENNTTAALL√√

SSEETTAARREE PPAARROOLL√√ ™™II SSIISSTTEEMMUULL DDEE BBLLOOCCAARREE

Dac„ introduce˛i Ónt‚i parola, ap„sa˛i ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ pe telecomand„.

Regenera˛i func˛ia Block Programme (Blocare program), Parental Guidance (Acordul p„rin˛ilor) ∫i InputBlock (Bloc intrare).

Selecta˛i BBLLOOCCAARREE.

Selecta˛i BBllooccaarree ssiisstteemm.

Selecta˛i PPoorrnniitt..

Configura˛i parola.

Introduce˛i o parol„ de 4 cifre.Asigura˛i-v„ c„ v„ ve˛i aminti acest num„r!Introduce˛i din nou parola pentru aconfirma.

• Dac„ a˛i uitat parola, ap„sa˛i ‘7’, ‘7’, ‘7’, ‘7’,pe telecomand„.

• Dac„ selecta˛i On (Pornit), Block Programme(Blocare program), Parental Guidance(Acordul p„rin˛ilor) ∫i Input Block (Blocintrare) func˛ioneaz„.

OKMutare

Blocare sistem : Oprit

Seta˛i parola

Blocare program

Indrumare parental„: Oprit

Bloc introducere

BLOCARE OKMutare

Blocare sistem : Oprit

Seta˛i parola

Blocare program

Indrumare parental„: Oprit

Bloc introducere

BLOCARE

Blocare sistem : OpritBlocare sistem : Oprit Oprit

PornitOprit

1MENU

3

2OK

OK

4

5

OK OK

1

4 5 6

7 8

0

9

2 3

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 103: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

101

CO

NTRO

L/RESTRICfiIE PAREN

TAL√

YLE TV11

Schimbare pr. Schimbare pagin„P

DTV Radio TV

1 YLE TV1 2 YLE TV2

4 TV4 Stockholm 5 YLE FST

6 CNN 8 YLE24

9 YLE Teema 14 TV4 Film

24 TV4 Fakta 50 TV400

Navigare PrecedentRETURN

Blocare/Deblocare

BBLLOOCCAARREE PPRROOGGRRAAMM

Blocheaz„ orice programe pe care nu dori˛i s„ le viziona˛i sau la care nu dori˛i s„ aib„ acces copiidumneavoastr„.

Aceast„ func˛ie este disponibil„ Ón Blocare sistem ”Pornit” (Blocare sistem ”Pornit”).

Introduce˛i o parol„ pentru a viziona un program blocat.

Selecta˛i BBLLOOCCAARREE.

Selecta˛i BBllooccaarree pprrooggrraamm.

Accesa˛i BBllooccaarree pprrooggrraamm.

Selecta˛i un program pentru blocare.

OKMutare

Blocare sistem : Oprit

Seta˛i parola

Blocare program

Indrumare parental„: Oprit

Bloc introducere

BLOCARE

Blocare program

1MENU

3

2OK

OK

4VERDEVERDE

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 104: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

102

CCOONNTTRROOLL//RREESSTTRRIICCfifiIIEE PPAARREENNTTAALL√√

CO

NTRO

L/RESTRICfiIE PAREN

TAL√

OKMutare

Blocare sistem : Oprit

Seta˛i parola

Blocare program

Indrumare parental„: Oprit

Bloc introducere

BLOCARE OKMutare

Blocare sistem : Oprit

Seta˛i parola

Blocare program

Indrumare parental„: Oprit

Bloc introducere

BLOCARE

Indrumare parental„Indrumare parental„ : Oprit

CCOONNTTRROOLL DDEE CC√√TTRREE PP√√RRIINNfifiII ((DDOOAARR ŒŒNN MMOODD DDIIGGIITTAALL))

Aceast„ func˛ie se desf„∫oar„ conform informa˛iilor de la punctul de difuzare. Œn consecin˛„, dac„semnalul con˛ine informa˛ie eronat„, aceast„ func˛ie nu poate fi utilizat„.

Pentru a avea acces la acest meniu este necesar„ o parol„.

Acest aparat este programat s„ re˛in„ ultima op˛iune selectat„ chiar dac„ Ónchide˛i televizorul.

Blocheaz„ orice programe pe care nu dori˛i s„ le viziona˛i sau la care nu dori˛i s„ aib„ acces copiidumneavoastr„.

Introduce˛i o parol„ pentru a viziona un program clasificat.

Selecta˛i BBLLOOCCAARREE.

Selecta˛i Indrumare parental„.

Selecta˛i un program pentru blocare.

Salva˛i.

1MENU

3

2OK

OK

4OK

Închidere

FF Oprit GG

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 105: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

103

CO

NTRO

L/RESTRICfiIE PAREN

TAL√

OKMutare

Blocare sistem : Oprit

Seta˛i parola

Blocare program

Indrumare parental„: Oprit

Bloc introducere

BLOCARE OKMutare

Blocare sistem : Oprit

Seta˛i parola

Blocare program

Indrumare parental„: Oprit

Bloc introducere

BLOCARE

Bloc introducereBloc introducere

IInnppuutt bblloocckk ((BBllooccaarree iinnttrraarree))

V„ permite s„ bloca˛i o intrare.

Selecta˛i BBLLOOCCAARREE.

Selecta˛i Input Block (Blocare intrare).

Selecta˛i sursa.

Selecta˛i OOpprriitt sau PPoorrnniitt.

1MENU

3

2OK

OK

4OK

AV1

AV2

AV3

Component

RGB

HDMI1

HDMI2

HDMI3

FF Oprit GG

Oprit

Oprit

Oprit

Oprit

Oprit

Oprit

Închidere

Oprit

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

(Cu excep˛ia42/50PQ10**,42/50PQ11**)

Page 106: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

104

CCOONNTTRROOLL//RREESSTTRRIICCfifiIIEE PPAARREENNTTAALL√√

CO

NTRO

L/RESTRICfiIE PAREN

TAL√

OKMutare

Limb„ audio : Române∫∫te

Limba subtitr„rii : Române∫∫te

Auz dificil( ) : Oprit

Data Service : MHEG

fiara : UK

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

Blocare taste : Oprit

OPfiIUNI

E

Blocare taste : Oprit

OKMutare

Limb„ audio : Române∫∫te

Limba subtitr„rii : Române∫∫te

Auz dificil( ) : Oprit

Data Service : MHEG

fiara : UK

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

Blocare taste : Oprit

OPfiIUNI

E

Oprit

PornitPornitBlocare taste : Oprit

BBLLOOCCAARREE TTAASSTTAA

Monitorul poate fi astfel setat Ónc‚t s„ nu poat„ fi controlat dec‚t prin intermediul telecomenzii. Aceast„ car-acteristic„ poate fi utilizat„ pentru a Ómpiedica vizionarea neautorizat„.

Selecta˛i OPfiIUNI.

Selecta˛i BBllooccaarree ttaassttee.

Selecta˛i PPoorrnniitt sau OOpprriitt.

Salva˛i.

• SSeett IIDD :: OOpprr iittŒn modul Key Lock ‘On’ (Blocare taste Pornit), dac„ TVeste oprit, ap„sa˛i butoanele INPUT (INTRARE), P Dsau E de pe TV sau butoanele POWER(ALIMENTARE) de pe telecomand„; aparatul va porni.SSeett IIDD :: PPoorrnniittŒn Blocare tasta “Pornit (Tast„ blocat„ ÑActivat„”), dac„televizorul este oprit, ap„sa˛i butonul INPUT, P D sau Ede pe televizor sau butoanele POWER, INPUT, TV, P

sau NUMBER (NUM√R) de pe telecomand„.• Cu Blocare tasta “Pornit” (Tast„ blocat„ ÑActivat„”), pe

ecran se afi∫eaz„ “ BBllooccaarree ttaassttee OOnn” (Tast„ blo-cat„ activat„) dac„ Ón timpul vizion„rii unui program latelevizor este ap„sat„ oricare tast„ de pe panoulfrontal.(Cu excep˛ia POWER butonul)(Cu excep˛ia butonului rr / I)

1MENU

3

2OK

OK

4OK

X

• Ap„sa˛i butonul MMEENNUU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

E E

Page 107: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

105

TELETEXTU

L

TELETEXTUL

Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón toate ˛„rile.

SISTEMUL TOP

Ap„sa˛i butonul TEXT pentru a comuta la modul teletext. Pe ecranapare pagina ini˛ial„ sau ultima pagin„.In antet sunt afi∫ate dou„ numere de pagin„, numele sta˛iei TV, data∫i ora. Primul num„r de pagin„ reprezint„ selec˛ia efectuat„ de dum-neavoastr„, iar al doilea reprezint„ pagina afi∫at„ Ón momentulrespectiv.Ap„sa˛i butonul TEXT pentru a dezactiva modul teletext. Monitorulrevine Ón modul anterior de lucru.

ACTIVAREA / DEZACTIVAREATELETEXTULUI

AA Selectarea paginii

Introduce˛i num„rul de pagin„ dorit, ca num„r de trei cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. Dac„ Ón timpul tast„riiintroduce˛i un num„r eronat, completa˛i-l la trei cifre ∫i apoi introduce˛i num„rul de pagin„ corect.

Butonul P poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedent„ sau pagina urm„toare.

SISTEMUL SIMPLE

1

2

Teletextul este un serviciu gratuit difuzat de majoritatea sta˛iilor TV, servi-ciu care ofer„ informa˛ii de ultim„ or„ despre evenimente (∫tiri), vreme,programele TV, pre˛ul ac˛iunilor ∫i multe altele.

Decodorul teletext al acestui monitor accept„ sistemele SIMPLE, TOP ∫iFASTEXT. Sistemul SIMPLE (teletextul standard) const„ dintr-un num„rde pagini care se selecteaz„ prin introducerea direct„ a num„rului depagin„. Sistemele TOP (teletext cu func˛ii de selec˛ie complexe) ∫i FAS-TEXT (teletext cu func˛ii de selec˛ie complexe ∫i cu indexarea paginilorpentru optimizarea c„ut„rii) reprezint„ metode mai moderne care permitselectarea rapid„ ∫i u∫oar„ a informa˛iilor de tip teletext.

AV MODEV MODE

MENU

Q.MENU INFO GUIDE FAV

MARK

i

MUTE

POWER

LIST Q.VIEWQ.VIEW

ENERGYENERGY SA SAVINGVING

RETURN / EXIT

FREEZE

Ghidul utilizatorului afi∫eaz„ Ón partea de jos a ecranului patru c‚mpuri colorate Ón culorile ro∫u, verde, gal-ben ∫i albastru. C‚mpul galben indic„ grupul urm„tor, iar c‚mpul albastru indic„ blocul urm„tor.

AA Selectarea blocurilor / grupurilor / paginilor

Cu ajutorul butonului albastru pute˛i trece de la un bloc la altul.Utiliza˛i butonul galben pentru a trece la grupul urm„tor cu defilare automat„ la blocul urm„tor.Utiliza˛i butonul verde pentru a trece la pagina urm„toare cu defilare automat„ la grupul urm„tor.Ca alternativ„, pute˛i utiliza butonul P .

Butonul ro∫u permite revenirea la selec˛ia anterioar„. Ca alternativ„, pute˛i utiliza butonul P .

AA Selectarea direct„ a paginii

Similar modului teletext SIMPLE, pute˛i selecta o pagin„ Ón modul TOP prin introducerea unui num„r detrei cifre utiliz‚nd butoanele numerice.

44

1

2

3

Page 108: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

106

TELETEXTUL

TELETEXTU

L

FUNC˛II TELETEXT SPECIALE

AA IInnddeexxSelecteaz„ fiecare pagin„ de index.

AA TTiimmppAtunci c‚nd vizualiza˛i un program TV, selecta˛i acest meniu pentru a afi∫a ora Ón col˛uldin dreapta sus al ecranului.In modul teletext, ap„sa˛i acest buton pentru a selecta un num„r de sub-pagin„.Num„rul de sub-pagin„ este afi∫at Ón partea de jos a ecranului. Pentru a p„stra sau amodifica sub-pagina, ap„sa˛i butonul ro∫u, butonul verde, butonul saubutoanele numerice.

AA PauzaOpre∫te schimbarea automat„ a paginii care s-ar produce dac„ pagina teletext const„ din dou„ sau maumulte sub-pagini. Pe ecran, sub ceasul afi∫at, sunt afi∫ate de obicei num„rul de sub-pagini ∫i num„rul sub-paginii afi∫ate. Atunci c‚nd acest meniu este selectat, simbolul de oprire este afi∫at Ón col˛ul din st‚nga susal ecranului, iar schimbarea automat„ a paginii este inactiv„.

AA RelevareSelecta˛i acest meniu pentru a afi∫a informa˛iile ascunse, precum solu˛iile la ghicitori ∫i jocuri puzzle.

AA ActualizareAfi∫eaz„pe ecran o imagine TV Ón timp ce a∫teapt„ selec˛ia unei noi pagini teletext. In col˛ul din st‚nga susal ecranului se afi∫eaz„. Atunci c‚nd este disponibil„ pagina actualizat„, afi∫ajul dispare ∫i se afi∫eaz„Ón loc num„rul paginii. Selecta˛i din nou acest meniu pentru a viziona pagina actualizat„ de teletext.

SISTEMUL FASTEXT

Ap„sa˛i butonul T. OPT apoi utiliza˛i butonul pentru a selecta meniul Op˛iuni text.

Op˛iuni text

Index

Timp

Pauza

Relevare

Actualizare

Închidere

?

i

Paginile teletext sunt codificate cu culori Ón partea de jos a ecranului ∫i se selecteaz„ prin ap„sarea butonu-lui colorat corespunz„tor.

AA Selectarea paginii

Ap„sa˛i butonul TT..OOPPTT apoi utiliza˛i butonul pentru a selecta meniul. Afi∫a˛i pagina de index.Pute˛i selecta, cu ajutorul butoanelor colorate, paginile care sunt codificate cu culori Ón partea de jos aecranului.Similar modului teletext SIMPLE, pute˛i selecta o pagin„ Ón modul FASTEXT prin introducerea unui num„rde trei cifre utiliz‚nd butoanele numerice.Butonul P poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedent„ sau pagina urm„toare.

i

44

1

2

3

Page 109: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

107

TTEELLEETTEEXXTT DDIIGG

IITTAALL

TTEELLEETTEEXXTT DDIIGGIITTAALL

Ap„sa˛i butoanele numerice sau butonul P pen-tru a selecta un serviciu digital care emite teletext digi-tal. Pentru a afla care sunt serviciile de teletext digital,consulta˛i lista de servicii EPG.

Urma˛i indica˛iile referitoare la teletextul digital ∫iavansa˛i la pasul urm„tor ap„s‚nd TTEEXXTT,, OOKK

, RROO™™UU,, VVEERRDDEE,, GGAALLBBEENN,, AALLBBAASSTTRRUU saubutoanele NUMERE ∫i a∫a mai departe

Pentru a schimba serviciul de teletext digital, trebuiedoar selecta˛i un serviciu diferit folosind butonulnumeric sau P .

Ap„sa˛i butoanele numerice sau butonul P pentrua selecta un serviciu digital care emite teletext digital.

Ap„sa˛i butonul TTEEXXTT sau unul colorat pentru a porniteletextul.

Urma˛i indica˛iile referitoare la teletextul digital ∫iavansa˛i la pasul urm„tor ap„s‚nd OOKK, ,RROO™™UU,, VVEERRDDEE,, GGAALLBBEENN,, AALLBBAASSTTRRUU saubutoanele NNUUMMEERREE ∫i a∫a mai departe.

Ap„sa˛i butonul TTEEXXTT sau unul colorat pentru a opriteletextul ∫i pentru a v„ Óntoarce la vizionarea TV.

Unele servicii v„ pot permite s„ accesa˛i serviciile textprin ap„sarea butonului RROO™™UU.

** AAcceeaasstt„„ ffuunncc˛iiee eessttee ddiissppoonniibbiill„„ ddooaarr ÓÓnn MMaarreeaa BBrriittaanniiee//IIrrllaannddaa..

Aparatul v„ ofer„ posibilitatea de a accesa teletextul digital care este Ómbun„t„˛it semnificativ Ón multeprivin˛e, cum ar fi textul, grafica ∫i a∫a mai departe.Acest teletext digital poate fi accesat prin intermediul serviciilor de teletext digitale ∫i servicii specifice caredifuzeaz„ teletext digital.Trebuie s„ selecta˛i oprit (oprire) din limba de subtitrare pentru a afi∫a teletextul prin ap„sarea butonuluiSSUUBBTTIITTLLEE.

TELETEXT ŒN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL

TELETEXT ŒN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL

1

2

3

1

2

3

4

Page 110: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

108

ANEX√

ANEX√

DDEEPPAANNAARREEAASistemul nu funcflioneazæ normal.

Telecomanda nufuncflioneazæ

Alimentarea produsului este

opritæ subit

Funcflia video nu funcflioneazæ.

Nu avefli imagine øinu auzifli sunetul

Nu se vede culoarea,sau

imaginea este slabæ,sau nu se vede imag-

inea

Anumite canale suntrecepflionate mai slab

Linii sau pætræfleleîn imagine

NNuu eexxiisstt„„ iimmaaggiinnee llaaccoonneeccttaarreeaa HHDDMMII

Apar bare orizontale/verticale, sau

imaginea tremuræ

Imaginea apare încetdupæ pornire

Verificafli dacæ produsul este pornit. Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie. Cablul de alimentare este introdus în priza de curent electric din perete? Verificafli direcflia øi / sau localizarea antenei. Verificafli priza de curent electric din perete, introducefli cablul de ali-

mentare al altui produs în priza unde produsul a fost conectat.

Aceasta este normal, imaginea poate apærea încet în timpul proceduriide pornire. Rugæm contactafli echipa de service dacæ imaginea nuapare dupæ cinci minute.

Corectafli opfliunea Culoare în meniu-ul opfliunilor. Pæstrafli distanfla necesaræ între produs øi video – recorder. Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie. Cablurile video sunt instalate adecvat? Activafli oricare dintre funcflii pentru a revenii la luminozitatea imaginii.

Verificafli dacæ nu sunt interferinfle locale, ca de pildæ alt aparat elec-tric sau o unealtæ de putere mare.

Staflia de emisie sau operatorul de cablu are probleme, încercafli sæprindefli alt program.

Semnalul stafliei de emisie este slab, reorientafli antena pentru arecepfliona programele mai slabe.

Verificafli prezenfla surselor care pot crea interferinfle.

Verificafli antena (Schimbafli direcflia antenei).

Verifica˛i dac„ ave˛i un cablu HDMI versiune 1.3 sau superioar„.Œn cazul Ón care cablurile HDMI nu sunt compatibile cu versiunea 1.3,aceasta poate cauza clipiri ale ecranului sau lipsa afi∫ajului. Utiliza˛i cele mairecente tipuri de cabluri, care accept„ cel pu˛in HDMI versiunea 1.3.

Verificafli dacæ nu se gæseøte vreun obiect între produs øi teleco-mandæ, care ar putea bloca semnalul.

Verificafli dacæ bateriile sunt corect instalate (+ la +, - la -)? Instalafli baterii noi.

verificafli dacæ nu este setat programul TIMER Verificafli setærile de tensiune. Sursa de curent este întreruptæ. TV intr„ automat Ón modul de a∫teptare dac„ nu se prime∫te niciun semnal,

sau dac„ nu se efectueaz„ nicio opera˛ie timp de 15 minute.

Page 111: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

109

ANEX√

Apæsafli butonul +/- . Sunetul este pe MUTE? - Apæsafli butonul MUTE. Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie. Cablurile audio sunt instalate adecvat?

Corectafli opfliunea BBaallaannss în meniu-ul opfliunilor.

o schimbare a umiditæflii mediului ambiant poate duce la zgo-mote neobiønuite când produsul este pornit sau oprit; aceasta nuindicæ vreo avarie a produsului.

Verifica˛i cablul HDMI conform versiunii 1.3. Verifica˛i cablul USD conform versiunii 2.0.

Imaginea este OK darnu se aude sunetul

Sunete neobiønuitese aud din interiorul

produsului

Nu se aude nici unsunet din difuzoare.

NNuu eexxiisstt„„ ssuunneett llaaccoonneeccttaarreeaa HHDDMMII ssaauu

UUSSBB

Este o problemæ în modul PC. (Se aplicæ doar pentru clasa PC)

Corectafli rezoluflia, frecvenfla orizontalæ sau frecvenfla verticalæ. Verificafli sursa semnalului.

Lucrafli cu auto – configuraflia pentru a modifica ceasul, faza saupoziflia H/V.

Verificafli cablul de intrare a semnalului. Reinstalafli cardul PC video.

Semnalul este în afaralimitelor.

Culoarea ecranului nueste stabilæ sau este

unitaræ

Benzi sau bare verti-cale pe fundal,

distorsie orizontalæøi poziflie greø i tæ

Funcflia audio nu funcflioneazæ.

*Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.

EExxiisstt„„ oo pprroobblleemm„„ ccuu sseett„„rriillee PPIICCTTUURREE ((IIMMAAGGIINNEE))..

A Aceasta Ónseamn„ c„ TV este setat Ón prezent pe modul Store Demo (Demo magazin).Pentru a comuta pe modul Home Use (Utilizare acas„), proceda˛i astfel:Din meniul TV, alege˛i OPTION (OPfiIUNE) -> Alege˛i Mode Setting (Setare mod) -> Alege˛i Home Use (Utilizare acas„). A˛i Óncheiat opera˛ia de comutare pe modul Home Use (Utilizare acas„).

CC‚‚nndd uuttiilliizzaattoorruullmmooddiiffiicc„„ sseett„„rriillee ddeeiimmaaggiinnee,, tteelleevviizzoorruull

rreevviinnee aauuttoommaatt llaa sseett„„rriilleeiinnii˛iiaallee dduupp„„ oo aannuummiitt„„

ppeerriiooaadd„„ ddee ttiimmpp..

Page 112: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

110

ANEX√

ANEX√

ŒNTREfiINERE

Defec˛iunile timpurii pot fi prevenite. O cur„˛are atent„ ∫i periodic„ poate prelungi durata de timp Ón caredispune˛i de noul dumneavoastr„ televizor. Ave˛i grij„ s„ opri˛i alimentarea ∫i s„ scoate˛i din priz„ cablul dealimentare Ónainte de a Óncepe orice ac˛iune de cur„˛are.

Cur„˛area ecranuluiIat„ un mod extraordinar Ón care pute˛i feri ecranul de praf pentru un timp. Umezi˛i o c‚rp„ moale Óntr-un amestec de ap„ c„ldu˛„ ∫i pu˛in balsam de rufe sau detergent de sp„lat vase. Stoarce˛i c‚rpap‚n„ c‚nd aproape s-a uscat ∫i apoi ∫terge˛i cu ea ecranul.

Ave˛i grij„ s„ nu r„m‚n„ ap„ Ón exces pe ecran ∫i apoi l„sa˛i s„ se usuce la aer Ónainte de a pornitelevizorul.

Cur„˛area carcasei

Pentru a Óndep„rta praful sau murd„ria, ∫terge˛i carcasa cu o c‚rp„ moale, uscat„ ∫i f„r„ scame. V„ rug„m ave˛i grij„ s„ nu utiliza˛i o c‚rp„ ud„.

Absen˛„ prelungit„

2

1

G Dac„ trebuie s„ v„ l„sa˛i televizorul Ón stare de inactivitate pentru o perioad„ lung„ de timp (de exem-plu, Ón vacan˛„), ar fi o idee bun„ s„ scoate˛i din priz„ cablul de alimentare pentru a v„ protejaÓmpotriva unor eventuale avarieri cauzate de tr„snete sau supratensiuni.

ATENfiIE

Page 113: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

111

SPECIFICAfiII DE PRODUS

ANEX√

Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 inches

1216,7 x 759,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 inches

33,7kg / 74,3 lbs

31,2 kg / 68,8 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz

430W

1031,2 x 720,9 x 308,0 mm

40,6x 28,4x 12,1 inches

1031,2x 656,7x 80,8mm

40,6 x 25,9 x 3,2 inches

24,8 kg / 54,7 lbs

22,7 kg / 50,1 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz

320W

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 inches

1216,7 x 759,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 inches

33,7kg / 74,3 lbs

31,2 kg / 68,8 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz

430W

1228,8 x 824,6 x 353,0 mm

48,4 x 32,5 x 13,9 inches

1228,8 x 772,0 x 78,9 mm

48,4 x 30,4 x 3,1 inches

35 kg / 77,2 lbs

32,5 kg / 71,7 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz430W

1040,8 x 725,8 x 308 mm

41,0 x 28,6 x 12,1 inches

1040,8 x 669,2 x 76,8 mm

41,0 x 26,4 x 3,1 inches

25,3kg / 55,8 lbs

23,3 kg / 51,4 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz

320W

Temperatur„ de depozitareUmiditate de depozitare

Temperatur„ de depozitareUmiditate de depozitare

Condi ii de mediu

Sistem TVAcoperire programeImpedan„ anten„ extern„

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’

VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47

75 Ω

0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F

Mai pu˛in de 80%

-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F

Mai pu˛in de 85%

Dimensiuni(L„ ime x Œn„l ime x

Grosime)

Greutate

Cerin„ de alimentare Consum

inclusiv suportul

f„r„ suport

inclusiv suportul

f„r„ suport

50PQ20**

50PQ2000-ZA

50PQ2010-ZB

1031,2 x 720,9 x 308,0 mm

40,6x 28,4x 12,1 inches

1031,2x 656,7x 80,8mm

40,6 x 25,9 x 3,2 inches

24,8 kg / 54,7 lbs

22,7 kg / 50,1 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz

320W

42PQ20**

42PQ2000-ZA

42PQ2010-ZB

42PQ30**

42PQ3000-ZA

50PQ30**

50PQ3000-ZAMODELE

Dimensiuni(L„ ime x Œn„l ime x

Grosime)

Greutate

Cerin„ de alimentare Consum

inclusiv suportul

f„r„ suport

inclusiv suportul

f„r„ suport

MODELS

50PQ60**

50PQ6000-ZA

42PQ60**

42PQ6000-ZA

42PQ6010-ZB

MODELE

Page 114: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

112

ANEX√

ANEX√ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.

MODELE42PQ60**

42PQ6000-ZA

50PQ60**

50PQ6000-ZA

50PS60**

50PS6000-ZC

Fi∫iere video acceptate A se vedea pagina.61

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 inches

1216,7 x 759.,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 inches

33,7kg / 74,3 lbs

31,2 kg / 68,8 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz

430W

1031,2 x 720,9 x 308,0 mm

40,6x 28,4x 12,1 inches

1031,2x 656,7x 80,8mm

40,6 x 25,9 x 3,2 inches

24,3 kg / 53,6 lbs

22,2 kg / 49,0 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz

320W

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 inches

1216,7 x 759,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 inches

33,7kg / 74,3 lbs

31,2 kg / 68,8 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz

430W

Dimensiuni(L„ ime x Œn„l ime x

Grosime)

Greutate

Cerin„ de alimentare Consum

inclusiv suportul

f„r„ suport

inclusiv suportul

f„r„ suport

50PQ10**

50PQ1000-ZD/ZA

1031,2 x 720,9 x 308,0 mm

40,6x 28,4x 12,1 inches

1031,2x 656,7x 80,8mm

40,6 x 25,9 x 3,2 inches

24,3 kg / 53,6 lbs

22,2 kg / 49,0 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz

320W

42PQ11**

42PQ1100-ZE

50PQ11**

50PQ1100-ZEMODELE

1228,8 x 824,6 x 353,0 mm

48,4 x 32,5 x 13,9 inches

1228,8 x 772,0 x 78,9 mm

48,4 x 30,4 x 3,1 inches

36,3 kg / 80,0 lbs

33,8 kg / 74,5 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz

490W

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’

VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47

75 Ω

0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F

Mai pu˛in de 80%

-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F

Mai pu˛in de 85%

Dimensiuni(L„ ime x Œn„l ime x

Grosime)

Greutate

Cerin„ de alimentare Consum

inclusiv suportul

f„r„ suport

inclusiv suportul

f„r„ suport

MODELE

Temperatur„ de depozitareUmiditate de depozitare

Temperatur„ de depozitareUmiditate de depozitare

Condi ii de mediu

Sistem TVAcoperire programeImpedan„ anten„ extern„

50PS30**/ 50PS20**

50PS3000-ZB

50PS2000-ZB

1216,7 x 818,1 x 353,0 mm

47,9 x 32,2 x 13,9 inches

1216,7 x 759,0 x 83,0 mm

47,9 x 29,9 x 3,3 inches

35,4 kg / 78,0lbs

32,8 kg / 72,3 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz

490W(50PS3000), 430W(50PS2000)

50PS60**

50PS6000-ZC

42PQ10**

42PQ1000-ZD/ZA

60PS40**

60PS4000-ZA

1468 x 1028,8 x 395,5 mm

57,7 x 40,5 x 15,5 inches

1468 x 949,5 x 88,5 mm

57,7 x 37,3 x 3,4 inches

53,06 kg / 116,9 lbs

47,16 kg / 103,9 lbs

AC100-240V~ 50/60Hz

580W

Page 115: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

113

ANEX√

CODURI IR

A Configurarea cadruluiPrimul cadru

Cadru de repetare

A Cod de electrod

A Cod de repetare

A Descrierea bi˛ilor

A Interval de cadru: TfModula˛ia este transmis„ at‚ta timp c‚t butonul este ap„sat.

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Lead code Low custom code High custom code Data code Data code

Repeat codeTf

4.5 ms

9 ms

2.25 ms 9 ms

0.55 ms

0.56 ms

1.12 ms

0.56 ms

2.24 ms

Tf Tf

Tf=108ms @455KHz

Bit ”0” Bit ”1”

11.. CCuumm ssee ccoonneecctteeaazz„„A Conecta˛i telecomanda cu fir la portul pentru telecomand„ de pe televizor

22.. Coduri IR pentru telecomand„A MMoodduullaa˛iiaa ddee iiee∫∫iirree

Puls unic, modulat cu semnal de 37,917 KHz la 455 KHz.

T1

Tc Frecven˛a purt„toare

FCAR = 1/TC = fosc/12Raport util = T1/TC = 1/3

CCoodd ddeeeelleeccttrroodd CCoodd ppeerrssoonnaalliizzaatt jjooss CCoodd ppeerrssoonnaalliizzaatt ÓÓnnaalltt CCoodd ddaattee CCoodd ddaattee

CCoodd ddee rreeppeettaarree

Page 116: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

114

ANEX√

ANEX√

CCoodd ((HHeexx)) FFuunncc˛iiee OObbsseerrvvaa˛iiee

POWER INPUTTV/RADQ.MENUMENUGUIDELeft ( )Right ( )Up ( )Down ( )OK( )RETURN/EXITINFO iAV MODE

++--

P P FAV(MARK)MUTEButoane numerice 0~9LISTQ.VIEWRO™UVERDEGALBENALBASTRUTEXTT.OPT(T.Option)SUBTITLESIMPLINKENERGY SAVING sauPOWER SAVINGFREEZE (ŒNGHEAfi√)RATIO (RAPORT)

Buton de telecomand„ (Alimentare Pornit„/ Oprit„)Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„Buton de telecomand„

Buton de telecomand„Buton de telecomand„

080Bf04543AB070640414428AA30020300011E09

10 ~19531A727163612021397E

95

6579 (Cu excep˛ia

42/50PQ10**,42/50PQ11**,42/50PQ20**,42/50PQ30**)

(Cu excep˛ia42/50PQ10**,42/50PQ11**)

Page 117: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

115

ANEX√

SETAREA DISPOZITIVULUI DE COMAND√ EXTERN√; RS-232CSetare RS-232C

Conecta˛i mufa jack de intrare RS-232C la un dis-pozitiv de comand„ extern„ (cum ar fi calculatorulsau un sistem de control A/V) ∫i controla˛i externfunc˛iile televizorului.Conecta˛i portul serial al dispozitivului de comand„ lamufa jack RS-232C de pe panoul din spate al televi-zorului.Cablul de conectare RS-232C nu este livrat odat„ cutelevizorul.

1 5

6 9

Configura˛ii RS-232C

Configura˛ii cu 7 fire(Cablu standard RS-232C)

PC TV

RXD 2 3 TXDTXD 3 2 RXDGND 5 5 GNDDTR 4 6 DSRDSR 6 4 DTRRTS 7 8 CTSCTS 8 7 RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

Configura˛ii cu 3 fire (Nu este standard)

PC TV

RXD 2 3 TXDTXD 3 2 RXDGND 5 5 GNDDTR 4 6 DTRDSR 6 4 DSRRTS 7 7 RTSCTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9

Tip de conector; Muf„ tat„ D-Sub cu 9 pini

Cod. Nume pin

1 F„r„ conexiune2 RXD (Recep˛ie date)3 TXD (Transmisie date)4 DTR (latura DTE este preg„tit„ - DTE =

Echipament de Date Terminal)5 GND (Œmp„m‚ntare)6 DSR (latura DCE este preg„tit„ - DCE

= Echipament pentru Transmitere Date)7 RTS (Preg„tit pentru trimitere date)8 CTS (Liber pentru trimitere date)9 F„r„ conexiune

Page 118: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

116

ANEX√

ANEX√

Folosi˛i aceast„ func˛ie pentru a specifica codul de identificare a monitorului.Consulta˛i ÑAsocierea datelor Ón timp real 1’ A se vedea pagina 120.

Cod identificare

Selecta˛i OPfiIUNI.

Selecta˛i SSeett IIDD.

Regla˛i SSeett IIDD pentru a alege num„rul ID TV dorit.Intervalul de reglare a SET ID (Setare ID) este 1~99.

OKMutare

fiara : UK

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

Blocare taste : Oprit

Siimple Manual

Set ID : 1

Metoda ISM : Normal

Mod demo : Oprit

OPfiIUNI

E

Set ID : 1

OKMutare

fiara : UK

Eticheta intrare

SIMPLINK : Pornit

Blocare taste : Oprit

Siimple Manual

Set ID : 1

Metoda ISM : Normal

Mod demo : Oprit

OPfiIUNI

E

Set ID : 1FF 1 GG

Închidere

1MENU

3

2OK

OK

E E

• Ap„sa˛i butonul RREETTUURRNN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

Page 119: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

117

ANEX√

01. Pornire k a 00 ~ 01

02. Format imagine k c Consulta i pagina118

03. Ascundere imagine k d Consulta i pagina118

04. Mod silen˛ios k e 00 ~ 01

05. Controlul volum k f 00 ~ 64

06. Contrast k g 00 ~ 64

07. Luminozitate k h 00 ~ 64

08. Culoare k i 00 ~ 64

09. Nuan˛„ k j 00 ~ 64

10. Claritate k k 00 ~ 64

11. Selec˛ie OSD k l 00 ~ 01

12. Mod de blocare k m 00 ~ 01a telecomenzii

13. Înalte k r 00 ~ 64

14. Joase k s 00 ~ 64

15. Balans k t 00 ~ 64

16. Temperatura culorii k u 00 ~ 02

17. Stare anormal„ k z FF

18. Metod„ ISM j p Consulta i pagina120

19. Economisire energie j q Consulta i pagina120

20. Configurare automat„ j u 01

21. Comand„ reglaj m a Consulta i pagina120

22. Ad„ugare/Ignorare canal m b 00 ~ 01

23. Cheie m c Cod cheie24. Selec˛ie intrare (principal„) x b Consulta i pagina121

Communication Parameters

A Vitez„ de transmisie : 9600 bps (UART)A Lungimea ∫irului de date : 8 bitsA Paritate: Nici una

A Bit de stop: 1 bitA Cod de comunicare: Cod ASCIIA Folosi˛i un cablu inversat.

Lista de referin˛„ comenzi

COMAND√1 COMAND√2

DATA (Hex)

* La setarea 17 ~ 24, niciun meniu nu se afi∫eaz„ pe ecran.* Not„: Œn timpul opera˛iilor, cum ar fi USB Dvix sau EMF, nicio

comand„, Ón afar„ de Power (Alimentare) (ka) ∫i Key (Tast„)(mc) nu va fi executat„, acestea fiind tratate ca NG.

Transmisie

* [Comand„ 1]: Prima comand„. (j, k, m sau x)* [Comand„ 2]: A doua comand„.* [Set ID]: Pute˛i regla num„rul de identificare al aparatului

pentru a alege num„rul de identificare al moni-torului dorit Ón meniul Special. Intervalul dereglare este 1 - 99. Dac„ selecta˛i Set ID "0",fiecare aparat TV conectat este controlat.Num„rul de identificare al aparatului este indicatÓn format zecimal (1 - 99) Ón meniu ∫i ca hexa-zecimal (0x0 - 0x63) pe protocolul de trans-misie/recep˛ie.

* [DATA]: Pentru a transmite datele de comand„.Transmite datele "FF" pentru a citi starea comenzii.

* [Cr]: Tasta de retur de carcod ASCII "0x0D"

* [ ]: Cod ASCII "spa˛iu (0x20)’

[Comand„1][Comand„2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare OK

* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acestformat c‚nd prime∫te date corespunz„toare. Œn acestmoment, dac„ datele sunt Ón modul de citire a datelor,indic„ datele st„rii actuale. Dac„ datele sunt Ón modulde scriere a datelor, datele sunt readuse pe computer.

[Comand„2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Confirmare Eroare

* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acestformat c‚nd prime∫te date necorespunz„toare de lafunc˛ii neviabile sau erori de comunicare.

[Comand„ 2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

Protocol de Transmisie/Recep˛ie

Data 00: Cod ilegal

Page 120: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

118

ANEX√

ANEX√

0011.. Pornire (Comand„ :: kk aa))

G Comand„ pornirea ∫i oprirea televizorului.Transmisie

Data 00 : Oprire 01 : Pornire

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

G Pentru afi∫area pornirii ∫i opririi.Transmisie

[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Confirmare

* Œn acest mod, dac„ alte func˛ii transmit date ‘0xFF’ bazatepe acest format, feed-back-ul datelor de confirmareprezint„ statusul pentru fiecare func˛ie.

* OK Ack., Error Ack. ∫i alte mesaje pot ap„rea pe ecranc‚nd televizorul este pornit.

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Confirmare

* Cu ajutorul intr„rii RGB-PC sau Component, selecta˛iformatul imaginii de pe ecran de 16:9 sau 4:3.

* Œn modul DTV/HDMI (1080i 50 Hz/60 Hz, 720p 50Hz/60 Hz, 1080p 24 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz),Component(720p, 1080i, 1080p 50 Hz/60 Hz) , estedisponibil Numai Scan.

* Func˛ia Full wide (Pe tot ecranul) este acceptat„numai de ATV, AV1, 2, 3.

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

0022.. Format imagine (Comand„ :: kk cc)) ((DDiimmeennssiiuunnee iimmaaggiinnee pprriinncciippaall„„))

G Pentru reglarea formatului ecranului.Pute˛i regla de asemenea formatul ecranului utiliz‚ndFFoorrmmaatt iimmaaggiinnee din meniul rapid Q.meniu. sau dinmeniul IMAGINE.

Transmisie[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 : Ecran normal (4:3) 02 : Ecran lat (16:9) 04 : Zoom06 : Original

07 : 14:909 : Numai Scan0B : Full Wide(Pe tot ecranul)10~1F : Cinema Zom 1~16

0033.. Ascundere imagine (Comand„ :: kk dd))

G Pentru selectarea ascunderii/afi∫„rii imaginii.Transmisie

Data 00 : Ecran Mute dezactivat„ (Imagine activat„)Oprire video Oprit

10 : Ecran Mute activat„ (Imagine dezactivat„)10 : Oprire video Pornit

[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

0044.. Mod silen˛ios (Comand„ 22 :: kk ee))

G Pentru activarea/dezactivarea sonorului.Pute˛i accesa modul silen˛ios ∫i cu ajutorul butonuluiMUTE de pe telecomand„.

Transmisie

Data 00 : Mod silen˛ios dezactivat (Volum activat)10 : Mod silen˛ios activat (f„r„ sonor)

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

0055.. Control volum (Comand„ :: kk ff))

G Pentru reglarea volumului.Pute˛i de asemenea, regla volumul cu ajutorul butoanelorde volum de pe telecomand„.

Transmisie

Data Min : 00 ~ Max : 64* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 120.

[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

0066.. Contrast (Comand„ :: kk gg))

G Pentru reglarea contrastului ecranului.Contrastul poate fi reglat ∫i din meniul IMAGINE.

Transmisie

Data Min : 00 ~ Max : 64* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 120.

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

0077.. Luminozitate (Comand„ :: kk hh))

G Pentru reglarea luminozit„˛ii ecranului. Luminozitateapoate fi reglat„ ∫i din meniul IMAGINE.

Transmisie

Data Min : 00 ~ Max : 64* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 120.

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

0088.. Culoare (Comand„ :: kk ii ))

G Pentru reglarea culorii ecranului. Culoarea poate fireglat„ ∫i din meniul IMAGINE.

Transmisie

Data Min : 00 ~ Max : 64* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 120.

[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Numai Ón caz de activare oprire video, TV va afi∫aOn Screen Display (OSD) (Afi∫aj pe ecran). Œns„,Ón caz de activare oprire ecran, TV nu va afi∫aOSD.

Page 121: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

119

ANEX√

[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

1133.. ÎÎnnaallttee ((Comand„:: kk rr ))

G Pentru ajustarea sunetelor Ónalte.Pute˛i ajusta de asemenea sunetele Ónalte Ón meniulAUDIO.

Transmisie

Data ro∫u : 00 ~ verde : 64* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 120.

1144.. JJooaassee ((Comand„:: kk ss ))

[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

G Pentru a ajusta sunetele joase.Pute˛i ajusta de asemenea sunetele joase Ónmeniul AUDIO.

Transmisie

Data ro∫u : 00 ~ verde : 64* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 120.

0099.. Nuan˛„ (Comand„ :: kk jj ))

G Pentru reglarea nuan˛ei ecranului.Nuan˛a poate fireglat„ ∫i din meniul IMAGINE.

Transmisie

Data ro∫u : 00 ~ verde : 64* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 120.

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

G Pentru reglarea clarit„˛ii ecranului. Claritatea poate fireglat„ ∫i din meniul IMAGINE.

Transmisie

1100.. Claritate (Comand„ :: kk kk))

Data Min : 00 ~ Max : 64* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 120.

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

1111.. Selec˛ie OSD (Comand„ :: kk ll ))

G Pentru a selecta din telecomand„ activarea/dezacti-varea OSD (afi∫are pe ecran).

Transmisie

[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

ConfirmareData 00: OSD afi∫at 01: OSD ascuns

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

1122.. Mod de blocare a telecomenzii (Comand„ :: kk mm))

G Pentru a bloca telecomanda ∫i butoanele de pe panoulfrontal al televizorului.

Transmisie

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

ConfirmareData 00: Blocare inac- tiv„ 01: Blocare activ„

* Dac„ nu folosi˛i telecomanda, folosi˛i acest mod. C‚ndalimentarea de la re˛ea este pornit„/oprit„, sedezactiveaz„ blocarea comenzii externe.

* Tasta de alimentare local„ va func˛iona corespunz„tor.

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

1155.. Balans (Comand„ :: kk tt))

G Pentru reglarea balansului. De asemenea, balan-sul poate fi reglat ∫i din meniul AUDIO.

Transmisie

Data Min : 00 ~ Max : 64* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 120.

[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

1166.. Temperatura culorii (Comand„ :: kk uu))

G Pentru reglarea temperaturii culorii.Temp. culoare poate fi reglat ∫i din meniul IMAGINE.

Transmisie

Data 00: Mediu 01:Rece 02: Cald

[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

1177.. Stare anormal„ (Comand„ :: kk zz))

G Pentru recunoa∫terea unei st„ri anormale.Transmisie

Data FF: Citire

Data 00: Normal (Alimentare pornit„ ∫i exist„ semnal)01: F„r„ semnal (Alimentare pornit„)02: Opri˛i televizorul cu ajutorul telecomenzii03: Opri i televizorul cu ajutorul func iei de inactivitate04: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei RS-232C 05: 5V jos06: CA jos07: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei Fan

Alarm (Alarm„ ventilator) (op˛iune)08: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei

Temporizator pornire (trecere Ón standby lamomentul stabilit)

09: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei Auto-sleep(setarea automat„ a timpului de inactivitate)

a: Opri˛i TV prin detectarea pl„cii AV.

[k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]

Confirmare

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Page 122: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

(Cu excep˛ia42/50PQ10**,42/50PQ11**)

120

ANEX√

ANEX√

1199.. EEccoonnoommiissiirree eenneerrggiiee ((Comand„:: jj qq))

G Pentru a reduce consumul de electricitate al televizorului.Pute˛i ajusta de asemenea Energy Saving (Economisireenergie) Ón meniul OPTION (OPfiIUNE).

Transmisie

Data 00: Oprit01: Minim02: Mediu03: Maxim10 : Intelligent Sensor (Low) (Senzor inteligent (Sc„zut))11 : Intelligent Sensor (Middle) (Senzor inteligent (Mediu))12 : Intelligent Sensor (High) (Senzor inteligent (Ridicat))

[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

1188.. Metod„ ISM (Comand„ :: jj pp))

G Pentru comanda metodei ISM. De asemenea pute˛i reglaMetoda ISM din meniul OPfiIUNI.

Transmisie

[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data 02: Orbiter04: În„lbire08: Normal20 : Degradare culoare

2200.. CCoonnffiigguurraarree aauuttoommaatt„„ ((CComand„ :: jj uu))

G Pentru reglarea automat„ a pozi˛iei imaginii ∫i minimizareatremorului imaginii. Func˛ioneaz„ doar Ón modul RGB (PC).

Transmisie

Data 01: Pentru a seta

[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

2211..CCoommaanndd„„ rreeggllaajj ((CCoommaanndd„„ :: mm aa))

G Selecta˛i canalul conform urm„torului num„r fizic.Transmisie

Date00 : Date canal ÓnaltDate01 : Date canal redus

ex. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)Nr. 394 -> 01 88 (188H), DTV Nr. 0 -> Nu are importan˛„

Date02 0x00 : ATV principal, 0x10 : DTV principal

0x20 : Radio

Gam„ date canalAnalog - Min: 00 ~ Max: 63 (0~99)Digital - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0~999)

[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Confirmare

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data Min: 00 ~ Max: FF

2222.. AAdd„„uuggaarree//IIggnnoorraarree ccaannaall((CCoommaanndd„„:: mm bb))

G Pentru a ignora starea programului curent.Transmisie

Data00 : Skip(Omitere) 01 : Add(Ad„ugare)

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Asocierea datelor Óntimp real 100 : Pasul 0

A: Pasul 10 (Cod identi-ficare aparat 10)

F: Pasul 15 (Cod iden-tificare aparat 15)

10 : Pasul 16 (Cod iden-tificare aparat 16)

64 : Pasul 100

6E : Pasul 110

73 : Pasul 11574 : Pasul 116

C7: Pasul 199

FE : Pasul 254FF : Pasul 255

* Asocierea datelor Óntimp real 2

00 : -4001 : -3902 : -38

28 : 0

4E : +384F : +3950 : +40

Page 123: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI

121

ANEX√

Num„r intrare Data

0 0 0 0 Intrare1

0 0 1 0 Intrare3

0 0 0 1 Intrare2

2233.. CChheeiiee((CCoommaanndd„„ :: mm cc))

G Pentru a transmite codul cheie IR de la distan˛„.Transmisie

Data Codul cheie - Consulta˛i pagina 114.

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Confirmare[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

2244.. Selec˛ie intrare (Comand„ :: xx bb))(Intrare imagine principal„)

G Pentru a selecta sursa de intrare pentru imaginea principal„.Transmisie

Data: Structur„

MSB LSB

0

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

0 0 0 0 0 0 0

Intrare extern„ Num„r intrare

Confirmare

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Intrare extern„ Data

0 0 0 1 Analogic

0 0 0 0 DTV

0 0 1 0 AV

0 1 0 0 Component

0 1 0 1 RGB

1 0 0 1 HDMI

(Cu excep˛ia42/50PQ10**,42/50PQ11**)

Page 124: Televizor cu plasm„ MANUALUL UTILIZATORULUI