Tehnologii Informaţionale Şi Comunicaţionale II - Ruxandra-Loredana Gherasim, Ana-Maria Ţepordei

38
LOREDANA GHERASIM 328 II. EDITAREA FOLOSIND PROGRAMUL MICROSOFT WORD II.1. PREZENTAREA GENERAL A FERESTREI APLICAIEI Aplicaia Microsoft Word face parte din programul software Microsoft Office i de obicei este achiziionat separat de programul Windows 2000. Acest program este folosit pentru editarea textelor (ceea ce citii dumneavoastr acum a fost editat folosind acest program, inclusiv partea grafic) i realizarea unor figuri sau scheme grafice relativ simple. Aplicaia Word pe care o vom prezenta în continuare posed meniuri i tutoriale în limba român, precum i dicionar românesc pentru verificarea ortografiei. Dup instalarea pe computer, programul Word poate fi lansat în dou moduri: efectuând dublu-click cu mouse-ul pe pictograma folosind meniul START/PROGRAMS/MICROSOFT WORD (cu un singur click stânga al mouse- lui). Odat lansat programul, pe ecranul computerului apare urmtoarea fereastr. Vom prezenta fereastra aplicaiei, pornind din partea superioar. Prima bar de sus, este bara general a oricrei aplicaii Windows, care conine numele aplicaiei i trei butoane pentru gestionarea dimensiunii ferestrei (MINIMIZE, RESTORE DOWN i CLOSE). A doua bar, de meniuri, conine meniuri generale (cum ar fi FIIER sau EDITARE), dar i meniuri specifice acestei aplicaii (ca de exemplu INSERARE sau TABEL). A treia bar, de instrumente, conine butoanele care corespund comenzilor frecvent utilizate. A patra bar, este bara de formatare sau de stabilire a formatului (mrime, culoare, aliniere etc.) textului din cadrul documentului. Urmeaz un câmp asemntor cu o foaie de hârtie, pe care se poate scrie textul. Întrucât foaia nu încape în întregime pe ecran, în partea din dreapta a aplicaie se gsete o bar de derulare, care

description

Tehnologii Informaţionale Şi Comunicaţionale II - Ruxandra-Loredana Gherasim, Ana-Maria Ţepordei

Transcript of Tehnologii Informaţionale Şi Comunicaţionale II - Ruxandra-Loredana Gherasim, Ana-Maria Ţepordei

LOREDANA GHERASIM

328

II. EDITAREA FOLOSIND PROGRAMUL MICROSOFT WORD

II.1. PREZENTAREA GENERAL� A FERESTREI APLICA�IEI Aplica�ia Microsoft Word face parte din programul software Microsoft Office �i de obicei este

achizi�ionat� separat de programul Windows 2000. Acest program este folosit pentru editarea textelor (ceea ce citi�i dumneavoastr� acum a fost editat folosind acest program, inclusiv partea grafic�) �i realizarea unor figuri sau scheme grafice relativ simple. Aplica�ia Word pe care o vom prezenta în continuare posed� meniuri �i tutoriale în limba român�, precum �i dic�ionar românesc pentru verificarea ortografiei.

Dup� instalarea pe computer, programul Word poate fi lansat în dou� moduri: � efectuând dublu-click cu mouse-ul pe pictograma � folosind meniul START/PROGRAMS/MICROSOFT WORD (cu un singur click stânga al mouse-

lui). Odat� lansat programul, pe ecranul computerului apare urm�toarea fereastr�.

Vom prezenta fereastra aplica�iei, pornind din partea superioar�. Prima bar� de sus, este bara

general� a oric�rei aplica�ii Windows, care con�ine numele aplica�iei �i trei butoane pentru gestionarea dimensiunii ferestrei (MINIMIZE, RESTORE DOWN �i CLOSE). A doua bar�, de meniuri, con�ine meniuri generale (cum ar fi FI�IER sau EDITARE), dar �i meniuri specifice acestei aplica�ii (ca de exemplu INSERARE sau TABEL). A treia bar�, de instrumente, con�ine butoanele care corespund comenzilor frecvent utilizate. A patra bar�, este bara de formatare sau de stabilire a formatului (m�rime, culoare, aliniere etc.) textului din cadrul documentului.

Urmeaz� un câmp asem�n�tor cu o foaie de hârtie, pe care se poate scrie textul. Întrucât foaia nu încape în întregime pe ecran, în partea din dreapta a aplica�ie se g�se�te o bar� de derulare, care

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

329

permite deplasarea foii (sau foilor) în sus �i jos pentru a putea vizualiza întreg documentul. Deplasarea se poate realiza cu ajutorul mouse-ului (�inând butonul stâng ap�sat, în timp ce se mi�c� cursorul în sus sau în jos) sau folosind butoanele cu s�ge�i sau butoanele PAGE UP/PAGE DOWN de la tastatur�.

Ultima bar�, din partea de jos a ferestrei con�ine informa�ii referitoare la document. Astfel, putem �ti care pagin� a documentului este vizualizat� la un moment dat, câte pagini are documentul �.a.m.d.

II.2. DESCHIDEREA, SALVAREA �I ÎNCHIDEREA DOCUMENTELOR Atunci când lans�m aplica�ia Word, pe ecran apare o foaie alb� intitulat� generic “Document 1”.

Dac� nu salv�m ceea ce scriem, computerul re�ine informa�iile în memoria temporar�, p�r�sirea brusc� a aplica�iei (cum ar fi o pan� de curent) având drept consecin�� pierderea tuturor informa�iilor. Din acest motiv trebuie salvate informa�iile în memoria definitiv� a computerului. Salvarea documentului se poate

face folosind butonul - SALVARE din bara de instrumente sau op�iunea SALVARE din meniul FI�IER, aflat în bara de meniuri:

Activarea acestei comenzi este urmat� de apari�ia pe monitor a unei casete de dialog:

În aceast� caset� de dialog se specific� directorul în care dorim s� salv�m documentul �i numele

acestuia. Numele fi�ierului se introduse de la tastatur� numele în câmpul alb de lâng� NUME FI�IER (�tergând anterior numele generic al fi�ierului „Doc1.doc”). Salv�rile ulterioare ale documentului se vor face tot prin activarea comenzii, f�r� ca pe ecran s� mai apar� aceast� caseta de dialog, computerul salvând documentul mereu în acela�i loc �i cu acela�i nume. Pentru a schimba numele unui document se folose�te comanda SALVARE CA, din bara de meniuri (FI�IER/SALVARE CA).

Pentru a închide un document, f�r� a ie�i din aplica�ia Word, se folose�te comanda ÎNCHIDERE

din meniul FI�IER. P�r�sirea aplica�iei se face fie ap�sând butonul din bara general� sau alegând comanda IE�IRE din meniul FI�IER.

Pentru a deschide un document nou, se poate folosi comanda NOU din meniul FI�IER sau butonul (NOU) din bara de instrumente. Pentru a deschide un document creat anterior �i salvat în

LOREDANA GHERASIM

330

computer se poate folosi comanda DESCHIDERE din meniul FI�IER sau butonul (DESCHIDERE) din bara de instrumente. În ambele situa�ii pe ecran apare urm�toarea caset� de dialog:

Mai întâi trebuie deschis directorul în care se g�se�te fi�ierul, apoi se poate vizualiza fi�ierul dând

dublu-click pe numele acestuia sau selectând fi�ierul (cu un singur click stânga al mouse-ului) �i apoi activând butonul „Deschidere”. Spre exemplificare, vom prezenta modalitatea de deschidere a fi�ierului „orientare.doc”, care se g�se�te în directorul MY DOCUMENTS, subdirectorul COLEGII. Mai întâi vom vizualiza con�inutul directorului COLEGII:

Vom selecta apoi fi�ierul „orientare.doc” �i îl vom deschide prin activarea butonului „Deschidere”

cu un singur click stânga al mouse-ului. II.3. INTRODUCEREA TEXTULUI. FORMATAREA FONTURILOR

Nu exist� o re�et� universal valabil� pentru introducerea textelor în Word. Totu�i,este recomandabil� parcurgerea a dou� etape în editare, �i anume introducerea textului �i apoi formatarea acestuia. Atunci când se introduce textul trebuie:

- folosit� tasta ENTER pentru a crea un rând nou - folosit� tasta TAB pentru paragraf - folosit� tasta SPACE pentru a introduce spa�iu între cuvinte - s� nu folosim spa�iu între cuvinte �i semnele de punctua�ie care urmeaz�

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

331

În continuare vom edita urm�torul text: Decembre

Te uit� cum ninge decembre, Spre geamuri, iubito, prive�te -

Mai spune s-aduc� j�ratec �i focul s-aud cum trosne�te

George Bacovia, Plumb

Mai întâi vom introduce textul f�r� nici un fel de formatare sau aranjare în pagin�:

Etapa urm�toare const� în formatarea sau aranjarea fonturilor. Trebuie re�inut faptul c� mai întâi

trebuie selectat obiectul asupra c�ruia dorim s� aplic�m noul format. Vom prezenta procedeul de selec�ie cu ajutorul mouse-ului. Pentru selectarea cuvintelor sau a por�iunilor mici de text, se plaseaz� cursorul (care apare pe ecran sub forma unei linii drepte verticale) la începutul cuvântului sau fragmentului text pe care dorim s� îl format�m. Se �ine ap�sat butonul stâng al mouse-ului �i se deplaseaz� cursorul pân� la sfâr�itul cuvântului sau fragmentului de text pe care dorim s� îl select�m. Când cuvântul/textul va fi încadrat într-o band� neagr�, eliber�m butonul stâng al mouse-ului. Selec�ia rândurilor este mai simpl�. Se plaseaz� mouse-ul la marginea din stânga a textului (când cursorul cap�t� forma unei s�ge�i cu vârful orientat spre dreapta). Se �ine ap�sat butonul stâng al mouse-ului, timp în care coborâm sau urc�m cursorul pentru a selecta rândurile pe care vrem s� le format�m (rândurile sunt cuprinse într-o banda neagr�). Pentru exemplu nostru ,vom selecta (sau “marca”) textul în întregime:

Acum, putem s� modific�m forma �i m�rimea literelor în acest text, folosind bara de formatare.

Observ�m c� textul nostru este scris folosind fontul standard numit “Times New Roman”. Vom schimba

LOREDANA GHERASIM

332

forma literelor în “Tahoma”. Vom deschide câmpul fonturi (simplu click stânga pe s�geata câmpului) �i vom c�uta (folosind bara de derulare a câmpului) fontul „Tahoma”. Vom alege acest font (simplu click stângaal mouse-ului):

Pentru a modifica m�rimea fonturilor, de la 12 puncte (punctul reprezint� unitatea de m�sur� a

în�l�imii literelor) la 14 puncte, se deschide câmpul care regleaz� m�rimea literei (simplu click stânga pe s�geata câmpului) �i se alege din list� m�rimea c�utat�:

Exist� �i alte variante de formatare a textului. Astfel, caracterele pot fi îngro�ate, subliniate sau

înclinate (Re�ine�i! Numai dup� selec�ia caracterelor). Pentru a realiza aceste format�ri se folosesc

butoanele (BOLD/ALDIN), (UNDERLINE/SUBLINIERE) �i respectiv (ITALIC/CURSIV), care se g�sesc în bara de formatare. În exemplul nostru, vom forma titlul poeziei, care trebuie s� fie

îngro�at (aldin) �i subliniat. Astfel, vom selecta titlul �i apoi vom activa butonul �i . De asemenea, autorul si titlul volumului trebuie scrise înclinat. Le vom selecta �i apoi vom activa butonul

.

Pentru a alinia textul se folosesc urm�toarele patru butoane din bara de formatare: - pentru a

alinia textul la mijlocul paginii, - pentru a alinia la stânga paginii, - pentru a alinia la dreapta

paginii �i - pentru alinierea �inând seama de ambele margini ale paginii. În exemplul nostru titlul

trebuie aliniat la mijlocul paginii, prin urmare marc�m mai întâi textul �i apoi ap�s�m pe butonul . Primele dou� versuri trebuie aliniate la stânga paginii, în consecin�� dup� ce le select�m ap�s�m

butonul . Ultimele dou� versuri �i numele autorului �i al volumului trebuie aliniate la dreapta, deci le

vom selecta �i apoi vom activa butonul . Textul va arata astfel:

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

333

II.4. COPIEREA �I MUTAREA TEXTULUI Aplica�ia Word ne permite copiere textelor în diferite loca�ii ale documentului sau chiar într-un alt

document. Copierea se poate realiza folosind mouse-ul, bara de meniuri sau cea de instrumente, doar dup� ce, în prealabil, a fost selectat textul care trebuie copiat. În continuare vom prezenta cele trei modalit��i de copiere a textelor.

Copierea folosind mouse-ul presupune parcurgerea urm�toarelor etape: 1. selectarea textul ce trebuie copiat. Pentru exemplificare vom copia primele dou� versuri din

strofa scris� anterior; 2. men�inând cursorul pe textul selectat, se apas� butonul din dreapta al mouse-ului; 3. din meniul care se deschide se alege comanda COPIERE. De�i, în aceast� etap�, nu apare nici

o schimbare pe ecran, computerul a re�inut în memoria temporar� textul copiat:

4. pozi�ionarea cursorului în locul în care dorim s� plas�m textul copiat anterior. Vom plasa

versurile copiate câteva rânduri mai jos, sub textul scris anterior:

LOREDANA GHERASIM

334

5. activarea butonului din dreapta al mouse-ului �i alegerea comenzii LIPIRE din meniul care s-a

deschis.

Aceast� comand� va reda din memoria computerului copia f�cut� anterior: Dup� parcurgerea acestor etape, vom avea dou� copii ale textului, una în locul ini�ial (de unde

am copiat textul) �i alta în locul final (unde am plasat textul copiat).

Copierea folosind meniul din bara de meniuri presupune urm�toarele etape:

1. selectarea textul care trebuie copiat; 2. deschiderea meniului EDITARE, din bara de meniuri �i alegerea comenzii COPIERE:

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

335

3. plasarea cursorul în locul în care dorim plas�m textul copiat; 4. deschiderea meniului EDITARE, din bara de meniuri �i alegerea comenzii LIPIRE:

Dup� activarea acestei comenzi computerul va reda textul copiat anterior. Aceea�i opera�ie de copiere se poate realiza folosind bara de instrumente, parcurgând etapele:

1. selectarea textul care trebuie copiat;

2. activarea butonului (COPIERE) din bara de instrumente; 3. plasarea cursorului în locul în care dorim s� copiem textul copiat �i activarea butonului

(LIPIRE) din bara de instrumente. Dac� dorim s� mut�m textul se folose�te comanda DECUPARE din meniul EDITARE sau butonul

, din bara de instrumente. Desigur, ca �i în cazul copierii, redarea se face cu ajutorul comenzii LIPIRE sau a butonului (LIPIRE).

LOREDANA GHERASIM

336

T E M E Insera�i �i formata�i textele de mai jos:

Text 1: Despre interpretare

Mai întâi trebuie stabilit ce este un nume �i ce este un verb, apoi ce sunt o nega�ie, o afirma�ie, o enun�are �i o rostire

Aristotel

Text 2: Despre interpretare

O, fericite Agamemnon, tu plin de noroc �i de daruri (Homer, IL, III,182, Murmu, 181)

Aristotel Text 3:

Litanii c�tre satan O, tu cel mai de seam� �i mai frumos din îngeri

Zeu nesl�vit, cu-o soart� tr�dat� de înfrângeri Baudelaire

Text 4:

Invita�ie la c�l�torie Sor�, bine-ar fi

De-am porni-ntr-o zi Împreun�-n pribegie!

Baudelaire Text 5: Despre interpretare

O, fericite Agamemnon, tu plin de noroc �i de daruri (Homer, IL, III,182, Murmu, 181)

Aristotel Text 6:

Despre interpretare Mai întâi trebuie stabilit ce este un nume

�i ce este un verb, apoi ce sunt o nega�ie, o afirma�ie, o enun�are �i o rostire. Aristotel

II.4. INTRODUCEREA PAGINA�IEI Atunci când lucr�m cu documente mari, este necesar� paginarea lor. Editorul de texte Word

posed� multiple facilit��i de paginare a documentelor. Inserarea numerelor pentru pagini se face din meniul INSERARE / NUMERE DE PAGIN�

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

337

Aceast� comand� deschide o caset� de dialog, în care putem alege locul în care vrem s� apar�

numerele de pagin� (în partea de sus sau de jos a paginii) prin deschiderea câmpului aflat sub op�iunea POZI�IE. De asemenea, se poate selecta alinierea numerelor în pagin� (la stânga, la dreapta etc.), prin deschiderea câmpului aflat sub op�iunea ALINIERE. Pentru exemplificare vom alege ca numerotarea s� se fac� la centru, în partea de jos a paginii:

Dup� selec�ia op�iunilor cu privire la pozi�ia �i alinierea numerelor de pagin�, se activeaz� tasta

ENTER sau butonul OK. În document vor ap�rea numerele de pagin�, cum se poate observa în imaginea de mai jos:

Se pot alege elemente mai complexe de formatare a numerelor de pagin�, prin deschiderea

butonul FORMAT. De exemplu, paginile pot fi numerotate cu cifre romane sau paginile pot fi numerotate începând de la un anumit num�r. Aceste op�iuni sunt prezentate în imaginea urm�toare:

LOREDANA GHERASIM

338

Nu vom face format�ri ale numerelor de pagin� de la butonul FORMAT, în consecin�� vom activa

butonul REVOCARE.

II.5. INSERAREA �I FORMATAREA TABELELOR

Conceperea tabelelor cu ajutorul programului Word nu este dificil�, necesitând doar experien�� �i îndemânare practic� cu aceast� aplica�ie. Inserarea unui tabel se face din meniul TABEL/INSERARE/TABEL. Aceast� comand� duce la apari�ia urm�toare casete de dialog:

Pentru inserarea tabelelor se recomand� alegerea num�rul maxim de coloane �i rânduri care

apar în tabel, chiar dac� unele celule sunt unite (lipite). Astfel, celule pot fi mai u�or formatate. Pentru a în�elege mai bine modul de realizare a tabelelor, vom folosi exemplul urm�tor:

Pentru realizarea acestui tabel este recomandat� inserarea num�rului maxim posibil de linii �i

coloane, �i anume 4 coloane �i 3 rânduri. Ulterior va fi mai u�or de realizat unirea celulelor din primul rând �i a celor din prima coloan�.

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

339

Activarea comenzii INSERARE TABEL deschide urm�toarea caset� de dialog, unde vom scrie în câmpurile de la DIMENSIUNE TABELUL num�rul de coloane (4) �i linii (3) pe care le poate con�ine tabelul pe care vrem s� îl realiz�m:

Butonul AUTOFORMATARE con�ine tabele deja formatate �i p�strate în memoria calculatorului,

dup� cum se poate vedea �i în imaginea de mai jos:

Nici unul dintre tabele deja formatate nu se potrive�te cu cel pe care trebuie s� îl realiz�m, din

acest motiv vom activa butonul REVOCARE. Dup� ce am scris num�rul maxim de coloane �i linii pe care le con�ine tabelul nostru activ�m butonul OK �i ob�inem urm�torul tabel:

Urm�torul pas const� în formatarea celulelor 2 �i 3 din prima coloana �i celulelor 2, 3 �i 4 de pe prima linie. Unirea celulelor presupune parcurgerea a dou� etape:

1. se marcheaz� celulele care trebuie unite. Selec�ia se poate realiza cu ajutorul mouse-ului. Se plaseaz� cursorul într-o celul� �i �inând butonul din stânga al mouse-ului ap�sat, se deplaseaz� cursorul spre celelalte celule care trebuie selectate (pân� când sunt marcate toate celulele care trebuie s� fie lipite). Selec�ia se poate realiza �i cu ajutorul s�ge�ilor. Se plaseaz� cursorul în celul� �i se apas�

2 3

2 3 4

LOREDANA GHERASIM

340

tasta SHIFT concomitent cu un dintre tastele cu s�ge�i (pân� sunt selectate toate celulele care trebuie lipite).

2. se alege comanda ÎMBINARE CELULE din meniul TABEL. Vom exemplifica modalitatea de îmbinare a celulelor 2 �i 3 din prima coloan�. Vom selecta

celulele 2 �i 3 folosind mouse-ul. Plas�m cursorul în celula 2, �inem ap�sat butonul stâng al mouse-ului �i deplas�m cursorul cu ajutorul mouse-ului în jos, peste celula 3. Când sunt marcate ambele celule eliber�m butonul stâng al mouse-ului. De asemenea, putem selecta celule folosind butoanele cu s�ge�i. Se plaseaz� cursorul în celula 2, se apas� tasta SHIFT simultan cu butonul s�geat� în jos, astfel, sunt marcate ambele celule.

Dup� selec�ie se deschide mediul TABEL/ÎMBINARE CELULE:

La fel se procedeaz� �i cu cele trei celule din prima linie care trebuie lipite: se selecteaz� toate

cele trei celule, apoi se activeaz� butonul ÎMBINARE CELULE din meniul TABEL Dup� îmbinarea celulelor tabelul arat� astfel:

Urm�torul pas const� în formatarea liniilor tabelului. Pentru formatarea liniilor se folose�te

comanda DESENARE TABEL din meniul TABEL sau se activeaz� butonul (DESENARE TABEL) din bara de instrumente. Aceast� op�iune este urmat� de apari�ia pe monitor a unei mici bare de instrumente. Vom prezenta pe scurt comenzile acesteia:

Primele patru op�iuni sunt cele importante. Prima op�iune, , se activeaz� atunci dorim s�

tras�m linii, a doua, , este folosit� pentru �tergerea liniilor, a treia, , este folosit� pentru a alege stilul liniei, iar a patra, ,stabile�te grosimea liniei.

Desenare tabel

Radier� Stilul liniei

Stilul liniei

Culoare liniei

Bordur� exterioar�

Culoare celule

Inserare tabel

Îmbinare celule

Scindare celule

Aliniere text

Distribuire rânduri �i coloane în mod egal

Orientare text

Sortare ascendent�

Sortare descendent�

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

341

Revenind la tabelul nostru, se observ� c� la exterior acesta trebuie s� aib� linii duble. Alegem mai întâi stilul linie prin deschiderea câmpului STIL LINIE (activând s�geat� orientate în jos din dreptului câmpului):

Se activeaz�, apoi, butonul DESENARE TABEL, , moment în care cursorul cap�t� forma unui creion. Cu ajutorul „creionului” putem redesena liniile tabelului. Cum se procedeaz�: se plaseaz� cursorul la un cap�t al linei �i �inând butonul din stânga al mouse-ului ap�sat, se deplaseaz� (se “plimb�”) cursorul peste linia pe care vrem s� o modific�m. Se elibereaz� butonul mouse-ului atunci când linia pe care vrem s� o format�m este acoperit� de o band� gri, ca în imaginea de mai jos.

Se elibereaz� butonul stâng al mouse-ului atunci când linia pe care vrem s� o format�m este

marcat� în întregime. Dup� aceast� ac�iune linia va ar�ta astfel:

În mod similar se formateaz� �i celelalte linii exterioare ale tabelului, la final tabelul ar�tând astfel:

Linia retrasat� prin activarea butonului

LOREDANA GHERASIM

342

Apoi vom formata linii interioare ale coloanelor folosind linie simpl� punctat�:

Tabelul va ar�ta ca cel din imaginea de mai jos:

Ultima linie ce trebuie formatat� este care separ� primele dou� rânduri ale tabelului �i trebuie

folosit ca stil de linie – ondulat�. Pentru a ajunge la acest tip de linie trebuie deplasat� bara de derulare a câmpului STIL LINIE.

Dup� formatarea acestei linii, tabelul nostru va ar�ta ca cel din model:

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

343

În continuare vom vedea cum se realizeaz� urm�torul tabel:

Rezultat

Observa�ii

1. 2.

Not� 1 Nota 2

Mai întâi vom inserare tabelul, care con�ine 3 coloane �i 4 rânduri (exist� posibilitatea de a insera

6 coloane �i 4 rânduri, dar în acest caz ar trebui s� modific�m grosimea coloanelor pentru a ob�ine un tabel asem�n�tor modelului). Ob�inem urm�torul tabel:

În urm�toarea etap� vom realiza îmbinare celulelor 1 �i 2 din prima coloan�, 3 �i 4 din a doua

coloan�, precum �i a celulelor 1�i 2 �i respectiv 3 �i 4 din a treia coloan�. Reamintim c� celulele trebuie mai întâi selectate �i apoi activat� comanda ÎMBINARE CELULE din meniul TABEL. Exemplific�m unirea celulelor 1 �i 2 din prima coloan� în imaginea urm�toare:

Dup� îmbinarea celulelor tabelul va ar�ta astfel:

LOREDANA GHERASIM

344

Îns�, în tabelul pe care vrem s� îl realiz�m, celula 3 din coloana 2 este împ�r�it� în dou�, iar

celula 2 din a treia coloan� este împ�r�it� în trei. Pentru a realiza aceast� împ�r�ire se folose�te comanda SCINDARE CELULE din mediul TABEL. Vom selecta celula 3 din a doua coloan�, apoi vom activa comanda de scindare din meniul TABEL / SCINDARE CELULE:

Dup� activare acestei comenzi pe monitor apare urm�toarea fereastr�:

Vom împ�r�i celula în dou� p�strând un singur rând (dac� am scrie 2 în dreptul câmpului NUM�R

DE RÂNDURI am ob�ine patru celule), apoi vom activa butonul OK. Astfel, celula va fi împ�r�it� în dou� celule egale:

La fel vom proceda �i pentru celula 2 din ultima coloan�: dup� selec�ie, vom activa comanda de

SCINDARE CELULE din mediul TABEL. De data aceasta în dreptul num�rului de coloane vom scrie cifra 3 (celula trebuie împ�r�it� în trei p�r�i egale):

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

345

Tabelul se modific� astfel:

Urmeaz� formatarea liniilor tabelului. Se observ� c� prima celul� din prima coloan� nu are liniile

exterioare vizibile. Avem dou� variante pentru a face aceste linii s� nu fie vizibile: 1. putem s� folosim creionul selectând anterior op�iunea F�R� BORDUR� din câmpul STIL

LINIE:

Apoi vom redesena liniile cu ajutorul creionului.

Se constat� c� liniile exteriore ale primei celule sunt un gri mai deschis (nu au disp�rut în

totalitate), la imprimarea tabelului acestea nefiind vizibile. 2. putem folosi radiera din bara TABELE �i BORDURI. Cursorul ia forma unei radiere.

Radiera se utilizeaz� la fel ca �i creionul, dup� activarea radierei se plaseaz� cursorul la un cap�t al liniei �i �inând ap�sat butonul din stânga al mouse-ului, se deplaseaz� cursorul peste linia pe care vrem s� o modific�m. Rezultatul este acela�i ca în cazul utiliz�rii op�iunii F�R� LINIE.

Pentru a formata restul liniilor se folose�te creionul din bara TABELE �I BORDURI, dup� selectarea tipului de linie din câmpul STIL LINIE. În final tabelul va ar�ta astfel:

Pentru a colora ultima celul� a tabelului, se selecteaz� celula, apoi se deschide câmpul de la

op�iunea CULOARE UMBRIRE:

LOREDANA GHERASIM

346

Alegem o nuan�� de gri, prin simpl� ap�sare pe butonul din stânga al mouse-ului. Rezultatul va fi

colorarea în gri a celulei. Ultima etap� const� în inserarea textului în celule �i formatarea acestuia. Mai întâi, trebuie s�

plas�m cursorul în celula în care vrem s� introducem textul (cu un click simplu stânga al mouse-ului sau folosind s�ge�ile de la tastatur�). Dup� introducerea textului, acesta poate fi formatat folosind butoanele

din bara de formatare �i aliniat folosind butoanele (nefiind nevoie de o selec�i prealabil� a textului pe care vrem s� îl aliniem).

T E M E Realiza�i urm�toarele tabele:

Tabel 1:

Tabel 2:

Tabel 3:

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

347

Tabel 4:

Tabel 5:

Tabel 6.

II.6. REALIZAREA FIGURILOR �I DIAGRAMELOR Programul WORD poate fi folosit �i pentru realizarea schemelor, diagramelor �i desenelor pe

care dorim s� le introducem în text. În aceast� sec�iune vom vedea care sunt facilit��ile grafice ale programului. Pentru a putea realizarea diagramelor trebuie s� activ�m butonul - DESENARE din bara de instrumente standard sau op�iunea DESENARE din meniul VIZUALIZARE/BARE DE INSTRUMENTE. În ambele situa�ii pe monitor va ap�rea, de obicei în partea de jos a ecranului, urm�toarea bar� de instrumente:

Se observ� c� butoanele sunt separate prin linii verticale, în trei câmpuri. Aceste linii de separare indic� diferen�ele dintre butoane. Astfel, primul grup de butoane permite gruparea, rotirea �i ordonarea figurilor. Al doilea grup de butoane permite inserarea unei figuri sau a unui desen, în timp ce ultimul grup de butoane permite formatarea, modificarea unui desen sau a unei figuri. Vom analiza pe rând butoanele barei de desenare:

- activeaz� un meniu cu mai multe comenzi, din care vom folosi op�iunile de GRUPARE, ANULARE GRUPARE �I ROTIRE

LOREDANA GHERASIM

348

- permite “marcarea” sau selectarea mai multor obiecte desenate pentru a fi grupate.

- rote�te figurile inserate în jurul propriei axe (totu�i nu toate figurile pot fi astfel rotite).

- activeaz� o list� de op�iuni care permite alegerea unor forme presetate din memoria calculatorului.

� se pot desena linii simple prin activarea op�iuni LINII:

� se pot insera forme geometrice, prin activarea op�iunii FORME DE BAZ�:

� se pot desena diferite figuri sau forme geometrice prin activarea op�iunii SCHEM� LOGIC�:

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

349

� se pot insera tipuri diferite de s�ge�i, prin activarea op�iunii S�GE�I BLOC:

� se pot insera diferite cadre (de exemplu, pentru invita�ii), prin activarea op�iunii STELE �I

FORME ONDULATE:

� se pot insera explica�ii sau informa�ii suplimentare, prin activarea op�iunii EXPLICA�II:

� op�iunea MAI MULTE FORME AUTOMATE, permite inserarea unor desene sau forme

prestabilite din galeria Word-ului. Aceste desene sunt grupe în categorii (cum ar fi People, Bussines, Academic):

LOREDANA GHERASIM

350

Vizualizarea unei categorii de figuri se realizeaz� cu ajutorul mouse-ului printr-un dublu click pe

simbolul categoriei.

- serve�te la trasarea liniilor drepte simple, orientate în orice direc�ie;

- traseaz� linii drepte cu s�geat� la un cap�t (cel corespunz�tor direc�iei de trasarea liniei);

- deseneaz� forme rectangulare (p�trate sau dreptunghiuri);

- este folosit pentru desenarea unui cerc sau a unei elipse;

- butonul caset� text, permite inserarea unei forme rectangulare în interiorul c�reia se poate scrie un text;

- butonul WordArt, activeaz� o caset� de dialog, de unde se pot alege stiluri de scris “artistic”. Este folosit mai ales când se dore�te realizarea unor documente care au caracter informal:

Urm�torul grup de butoane din bar� de desenare permite modificarea unui desen sau a unei

figuri deja inserate.

- permite colorarea unei forme inserate, prin activarea butonului se “umple” forma folosind

culoarea benzii situat� sub “g�letu�a de vopsea” . Schimbarea culorii se face prin activarea

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

351

s�ge�ii orientat� în jos, aflat� în stânga butonului. Pe ecran va ap�rea un meniu din care se poate alege alt� culoare.

Putem alege �i alte culori în afara celor prezentate de op�iunea anterioar�, folosind meniului MAI

MULTE CULORI DE UMPLERE. Activarea acestei op�iuni are ca efect apari�ia urm�toarei casete de dialog..

Alegerea culorii se face cu un singur click stânga al mouse-ului. De asemenea, putem s� umplem figura desenat� neuniform, folosind “efecte speciale”, utilizând

op�iunea EFECTE DE UMPLERE. Exist� mai multe posibilit��i de umplere a unei figuri: � op�iunea GRADIENT permite alegerea culorilor, a num�rului acestora �i a stilul de umbrire:

� op�iunea TEXTUR� d� posibilitatea alegerii unui anumit tip de textur�, printr-un simplu click

stânga al mouse-ului pe unul dintre e�antioane:

LOREDANA GHERASIM

352

� op�iunea MODEL permite alegerea culorilor pentru prim plan �i fundal �i a unui anumit tip de

model:

- modific� culoarea liniilor inserate �i a marginilor figurilor. Alegerea culorilor de face prin activarea s�ge�ii orientat� în jos;

- modific� culoarea fonturilor pentru caracterele situate în interiorul figurilor desenate; - modific� grosimea liniilor �i a marginilor figurilor inserate; - schimb� tipul de linie (punctat�, dubl�, etc.);

- permite alegerea unui anumit tip de s�geat�;

- creeaz� “umbre” pentru figuri selectate, umbre care pot avea diferite orient�ri;

- permite realizarea unor figuri spa�iale, pornind de la forme geometrice plane inserate anterior;

Pentru a vedea cum se folosesc aceste op�iuni vom insera urm�toarea diagram� :

Figura reprezint� modul în care psihologii behaviori�ti concept sistemul psihic uman. Autorii sus�ineau c� nu putem „vedea” ceea ce se întâmpl� în interiorul persoanei, cunoa�terea bazându-se

STIMUL R�SPUNS

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

353

doar pe observarea stimulilor externi �i a r�spunsurilor la ace�ti stimuli. Astfel, psihicul uman este considerat o “cutie neagr�” la care nu putem avea acces.

Se observ� c� figura con�ine cinci elemente, �i anume dou� casete text, dou� s�ge�i �i o form� p�trat� colorat� în gri. Primul element este un dreptunghi în interiorul c�ruia scrie „stimul”. Pentru a

realiza acest element trebuie s� folosim butonul corespunz�tor casetei text. Activ�m cu simplu click stânga ale mouse-ului. Când cursorul este deplasat pe pagin�, se constat� c� acesta s-a transformat din s�geat�, într-o mic� cruce. Pozi�ion�m acest cursor undeva pe foaie �i (�inând butonul stâng al mouse-ului ap�sat) execut�m o mi�care în diagonal� (din stânga sus spre dreapta jos), ca în imaginea de mai jos. S�geata desenat� punctat indic� sensul în care execut�m mi�carea:

Când dreptunghiul are dimensiunea dorit�, eliber�m butonul mouse-ului �i pe ecran va r�mâne o

caset� text. În interiorul acesteia “clipe�te” un cursor, ceea ce semnific� faptul c� putem introduce text.

Este foarte posibil ca dimensiunile ini�iale ale casetei text s� nu se potriveasc� cu ceea ce dorim

noi. Nu este nici o problem�, ele pot fi modificate. Pentru a modifica dimensiunile formelor desenat�, este necesar� mai întâi selectarea acestora, cu un simplu click stânga. Când figura este selectat�, apar opt p�tr��ele mici care o încadreaz�, dup� cum se poate observa în imaginea de mai sus. Se pozi�ioneaz� cursorul exact deasupra unuia dintre p�tr��ele (moment în care cursorul are forma unei s�ge�i duble). Apoi �inem butonul din stânga al mouse-ului ap�sat �i mi�c�m mouse-ul în sensul în care dorim s� facem modificarea. Figura modificat� va ap�rea la început punctat (ca în imaginea de mai jos). Când figura ajunge la dimensiunea dorit� eliber�m butonul stâng al mouse-ului.

Figura de mai sus a fost modificat� plasând cursorul în col�ul din dreapta sus �i deplasând

cursorul spre dreapta sus.

LOREDANA GHERASIM

354

Pentru a scrie în interiorul unei casete text, trebuie mai întâi s� activ�m cursorul text, folosind un singur click stânga în interiorul figurii. Dup� activare putem s� scriem în interiorul casetei. În exemplul nostru vom scrie cuvântul “stimul”.

Pentru a insera urm�torul element, o s�geat�, activ�m butonul , apoi pozi�ion�m cursorul pe

foaie �i execut�m o mi�care orizontal�, de la stânga spre dreapta. Când linia trasat� este suficient de lung� eliber�m butonul:

Trebuie, îns�, s� a�ez�m s�geata desenat� lâng� caseta text inserat� anterior. Pentru a

pozi�iona în pagin� figurile inserate, mai întâi acestea trebuie selectate (Aten�ie! Casetele text se selecteaz� cu un click stânga pe marginea lor; realizarea unui click stânga în interior activeaz� cursorul de scriere a textelor). Se poate apoi realiza deplasarea în pagin� a figurii, cu ajutorul mouse-ului (�inând butonul stâng ap�sat) sau cu ajutorul butoanelor cu s�ge�i. Îns� modific�rile realizate astfel, sunt grosiere. Modific�rile fine ale pozi�iei figurii se realizeaz� folosind butoanele cu s�ge�i concomitent cu ap�sarea tastei CTRL. Astfel, �i noi putem pozi�iona s�geata inserat� anterior la mijlocul laturii casetei text:

Urm�torul element, p�tratul colorat în gri, se insereaz� la fel ca �i caseta text. Astfel, se activeaz�

butonul �i se traseaz� în pagin� o form� p�trat�:

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

355

Pentru o colora p�tratul, acesta trebuie mai întâi selectat (ca în imaginea de mai sus). Apoi se

activeaz�, s�geata situat� în dreapta butonului (CULOARE DE UMPLERE). Din meniul astfel activat, alegem culoarea dorit�:

Figura î�i schimb� culoarea în gri, ca în imaginea de mai jos:

Dac� nu dorim s� umplem p�tratul desenat într-un mod uniform, putem s� alegem un anumit

“efect de umplere”. Pentru a face acest lucru, select�m figura (p�tratul în exemplul nostru) �i activ�m

din nou s�geata de lâng� butonul . De aici alegem meniul EFECTE DE UMPLERE, care deschide urm�toarea o caset� de dialog:

Aceast� caset� ne permite alegerea culorilor (din câmpul CULORI) �i a stilului de umplere (din

câmpul STILURI DE UMBRIRE). Pentru exemplificare am ales o singur� culoare de umplere �i stilul de umplere DIN CENTRU. Dup� activarea butonului OK, p�tratul arat� astfel:

Desigur, putem alege �i alte combina�ii de la op�iunea GRADIENT. Pentru exemplificare, vom selecta din câmpul CULORI varianta PRESTABILIRE, combina�ia de culori OCEAN:

STIMULI

LOREDANA GHERASIM

356

Dup� activarea butonului OK diagrama va ar�ta astfel: De asemenea, putem s� “umplem” figura folosind diferite tipuri de TEXTUR�. Pentru

exemplificare, am selectat e�antionul „Pre� �esut”:

Diagrama se modific� astfel:

Putem s� alegem pentru umplere diferite tipuri de modele, din meniul MODEL. Aceast� op�iune ne permite schimbarea culorilor �i selec�ia modelului.

STIMULI

STIMULI

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

357

Figura se modific� astfel:

S� revenim, îns�, la schema pe care trebuie s� o desen�m. Urm�torul element pe care trebuie s� îl inser�m este tot o s�get�, de acelea�i dimensiuni cu prima. Pentru a p�stra dimensiunile s�ge�ii, recomand�m realizarea unei copii a primei s�ge�i. Copierea unei figuri presupune parcurgerea urm�toarelor etape:

1. selectarea figurii pe care vrem s� o copiem:

2. alegerea comenzii COPIERE (din meniul FI�IER) sau activarea butonului (COPIERE) din

bara standard de instrumente; 3. dezactivarea (deselectarea) figurii selectate cu un click stânga al mouse-ului oriunde altundeva

pe foaie (este o opera�ie foarte important�, mai ales când copiem casete text!)

4. alegerea comenzii LIPIRE (din meniul FI�IER) sau folosirea butonului (LIPIRE) din bara de

instrumente standard; Observa�i, în imaginea de mai jos, c� pe pagin� apare o alt� s�geat�, lâng� cea ini�ial�.

Folosind butoanele cu s�ge�i de la tastatur� (sau cu ajutorul mouse-ului) s�geta poate fi

pozi�ionat� în partea dreapt� a p�tratului.

STIMULI

LOREDANA GHERASIM

358

La fel se procedeaz� �i cu a doua caset� text.

� vom selecta �i vom copia prima caset� text în care am scris „stimul”; � apoi vom deselecta figura copiat� �i vom alege op�iunea de lipire;

Dup� activarea acestei comenzi, lâng� caseta text ini�ial� va ap�rea o dublur� a ei, cum se poate observa în imaginea de mai jos:

Vom deplasa caseta cu ajutorul s�ge�ilor sau a mouse-ului în partea dreapt� a celei de-a doua

s�ge�i.

Vom activa cursorul text din interiorul celei de a doua casete text, vom selecta textul pe care

vrem s� îl modific�m (în cazul nostru vom selecta cuvântul „stimul”) �i vom scrie „r�spuns”.

Am ob�inut astfel figura dorit�.

S� presupunem c� vrem s� deplas�m toat� figura în alt loc în pagin�. Aceast� mutare ar

însemna s� lu�m fiecare element �i s�-l ducem în alt loc în pagin�. Deplasarea în acest fel devine dificil� atunci când avem multe elemente. Pentru a u�ura repozi�ionarea unei diagrame se recomand� gruparea elementelor componente, folosind comanda GRUPARE. Înainte de folosirea acestei comenzi, trebuie mai întâi s� select�m elementele pe care vrem s� le grup�m. Pentru aceasta se folose�te

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

359

butonul - SELECTARE OBIECTE. Dup� acestui buton, cursorul cap�t� forma unei s�ge�i de culoare alb�. Pozi�ion�m cursorul în partea stâng� sus a figurii desenate. Apoi, execut�m o mi�care în diagonal� (�inând ap�sat butonul stâng al mouse-ului) spre partea dreapta jos. Se constat� c� elementele componente ale diagramei vor fi încadrate de o linie punctat�:

Când acest cadru punctat cuprinde toate elementele pe care dorim s� le grup�m, se elibereaz�

butonul stâng al mouse-ului. Toate elementele vor fi marcate, cum se poate observa �i în imaginea de mai jos.

Din meniul DESENARE se alege comanda GRUPARE, elementele componente formând un tot

(formând un singur element).

Acum se pot muta elementele simultan sau pot fi modificate dimensiunile diagramei p�strând

raportul dintre diferitele elemente.

LOREDANA GHERASIM

360

În continuare vom edita urm�toarea figur�: Aceasta con�ine dou� elemente, o s�geat� �i o caset� text, de�i al doilea element este mai pu�in

evident. Mai întâi se traseaz� s�geata. Apoi, undeva pe pagin�, se deseneaz� o caset� text în interiorul c�reia scriem cuvântul “sponsoriz�ri”:

Suprapunem caseta text peste s�geat� folosind butoanele cu s�ge�i (sau mouse-ul).

Noutatea este const� în faptul c� marginile casetei text nu trebuie s� fie vizibile. Pentru a realiza

acest lucru, vom marca caseta text, apoi vom activa butonul , �i vom alege op�iunea F�R� LINIE:

�i astfel diagrama este desenat�!

În continuare vom realiza dou� elemente mai subtile, �i anume, s� “suprapunem” un text peste o

figur� oarecare �i s� scriem pe vertical�.

sponsoriz�ri

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

361

Figura, pe care vrem s� o edit�m, con�ine trei elemente: o form� oval� cu text, o s�geat� �i un

text vertical. Forma oval� se ob�ine desenând o elips� cu ajutorul butonului . Pentru a scrie un text în interiorul unei forme geometrice, se selecteaz� mai întâi forma, apoi se plaseaz� cursorul pe figur� �i se activeaz� butonul din dreapta cu mouse-ului. Pe ecran va ap�rea urm�torul meniu:

De aici se alege op�iunea AD�UGARE TEXT, care este urmat� de transformarea figurii într-o

caset� text, în interiorul c�reia putem scrie „START”.

Pentru trasarea s�ge�ii se folose�te butonul . Pentru a ad�uga textul vertical�, trebuie mai întâi s� inser�m o caset� text, oriunde pe foaie, în

care s� scriem textul în interior (în cazul nostru “TRASEU”):

START

TRAS

EU

LOREDANA GHERASIM

362

Se marcheaz� apoi textul, iar din meniul FORMAT, se alege op�iunea ORIENTARE TEXT:

Din caseta de dialog deschis�, se alege direc�ia dorit� a textului, orientat vertical, apoi se

ac�ioneaz� butonul OK:

Textul din caseta text î�i va schimba direc�ia.

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

363

Se ajusteaz� dimensiunile casetei la noua form� a textului (ea trebuie s� fie mai lung� pe

vertical� decât pe orizontal�):

Se pozi�ioneaz� caseta, astfel încât s� se suprapun� peste s�geat�:

�i, în final, din meniul aferent butonului se alege comanda F�R� LINIE.

LOREDANA GHERASIM

364

Astfel am ob�inut figura dorit�. Desigur, aceast� bar� de instrumente de desenat ofer� mult mai multe posibilit��i decât cele

descrise pe scurt aici. V� las dumneavoastr� pl�cerea de a le descoperi, mai ales pe cele care se ob�in

folosind meniul FORME AUTOMATE �i butoanele (UMBR�), �i (IMAGINI TRIDIMENSIONALE).

T E M � Realiza�i urm�toarele diagrame:

Digrama 1:

Digrama 2:

Vânz�tor Marc�

Client

Atitudinea fa�� de un comportament

Norme subiective

PERCEPEREA CONTROLULUI

COMPORTAMENTULUI

TEHNOLOGII INFORMA�IONALE �I COMUNICA�IONALE

365

Digrama 3: Digrama 4: Diagrama 5:

Experien�e nepl�cute Caracteristici ale contextului

Diferen�e individuale

Emo�ii Dispozi�ie Cogni�ii

Interpretarea situa�iei

Ac�iuni de

propagand�

Indivizi

însp�imânta�i