Tehnium 05 1980

download Tehnium 05 1980

of 24

 • date post

  06-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  316
 • download

  23

Embed Size (px)

Transcript of Tehnium 05 1980

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1980

  1/24

  PENTRU TINERELEGOSPODINE . . . . pag.P o e t - p l i c Cu p u i n fantezieDecor rusticUtilDin p l u t

  PUBLICITATE . . . . . . . . . ag. 18-19Radioreceptorul MadrigalCasetofonul StarDESIGN . . . . . . . . . . . . . pag. 20-21Interior '80Finisarea s t r u c t u r a t a p e r e i l o r REVISTA REVISTELOR . . . . pag. 22Pentru pescariMultivibratorAmplificatorPunte Rl CComutator acusticMOZAIC . . . . . . . . . .pag, 23

  CI

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1980

  2/24

  '"J FUN I N IL I IGENE ATII PENTRU FApTUIRE P OGRA ULUIJDE CONSTRUCTIE REVOLUTIONARA A PATRIEI., ,

  Eveniment cu o p r o f u n d r e z o n a n n v i a a o r g a n i z a i i l o r r e v o l u i o n a r e aletineretului - U.T.C., U. A.S.C.R. depionieri - , forumul tinerei g e n e r a i i din patria n o a s t r i - a d e s f u r a t luc r r i l e ntr-o p e r i o a d cu profundes e m n i f i c a i i politice, la nUlla citevaluni de la istoricul foru'1l al c O ' 1 l u n i tHor, care a adoptat h o t r r i de oe x c e p i o n a l n s e m n t a t e pentru viitorul r i i , a d e c l a n a t noi energii creatoare ale intregului nostru popor incontinuarea, pe o t r e a p t s u p e r i o a r , a ndeplinirii Programului partiduluipentru c r e t e r e a n ritm s u s i n u t aeconomiei n a i o n a l e , afirmarea cuputere a r e v o l u i e i t e h n i c o - t i i n i f i c e in toate domeniile trecerea la on o u calitate n ntreaga v i a econom i c o - s o c i a I . D e l e g a i i la forumul tinerei g e n e r a i i au ascultat cu a d n c e m o i e fierbinte mindrie p a t r i o t i c magistrala cuvntare r o s t i t de secretarul generalal partidului, t o v a r u l NICOLAE

  C E A U E S C U , p r o f u n d a n a l i z t i -i n t i f i c a stadiu ui actual de dezvoltare m u l t i l a t e r a l a patriei, s t r l u c i t proiectare a viitorului luminos al r i i , n care tineretul i r e c u n o a t e pe deplin a s o ) r a i i l e idealurile sale, vibran, ; .emare de a a c i o n a n primelethnduri ale luptei pentru triumfulsocialismului comunismului pemntul patriei, pentru a p r a r e a p c i i n ntreaga lume. P t r u n s e de dragoste $i a t e n i e f a de copiii tineretul patriei, cuvintele secretarului general al partidului au formulat cu deo s e b i t e l o c v e n necesitatea manif e s t r i i spiritului r e v o l u i o n a r , a romantismului r e v o l u i o n a r , a abnega i e i i d r u i r i i cu care t n r a g e n e r a i e se poate afirma n vastul perimetru ald e z v o l t r i i necontenite a patriei pecalea socialismului comunismului.Marile a n t i e r e , c e t i l e industriale,complexele industriale, t i i n a , i n v m n t u l , cultura snt tot atitea locuricare s o l i c i t d r u i r e a , entuziasmul,romantismul r e v o l u i o n a r al tineretului. Tn acest context, noi v a l e n e sntconferite n activitatea o r g a n i z a i i l o r U.T.C., o b l i g a i e i de a acorda a t e n i a c u v e n i t o r g a n i z r i i timpului liber,odihnei, d i s t r a c i e i , jocului. L a t u r cuo d e o s e b i t pondere in educareaformarea g e n e r a i i l o r tinere - de la2

  o i m i i patriei, la pionieri, la tinerii com u n i t i , la intregul tineret - , organizarea timpului liber devine un autentic imperativ pentru ca tinerii r i i c r e a s c s n t o i , v i g u r o i , cu o minte n a r i p a t , care mbine permanentmunca, n v t u r a cu d i s t r a c i a , cujocul, i u b e a s c patria, partidul, comunismul pacea.Chemat d e z b a t temeinic ntr-oa p r o f u n d a t r e s p o n s a b i l a n a l i z ntreaga activitate d e s f u r a t de org a n i z a i a r e v o l u i o n a r a tineretuluicomunist, forumul tinerei g e n e r a i i astabilit importante m s u r i de perfec i o n a r e c o n t i n u a muncii organeloro r g a n i z a i i l o r sale, de ridicare a spiritului lor r e v o l u i o n a r in d e p l i n con-

  c o r d a n cu c e r i n e l e care decurg dinh o t r r i l e forumului c o m u n i t i l o r , dino b s e r v a i i l e , o r i e n t r i le ndemnurilecuprinse n cuvntarea p r o g r a m a t i c r o s t i t de secretarul general alpartidului, t o v a r u l NICOLAEC E A U E S C U . n acest context, Pro-gramul unitar privind e d u c a i a co-m u n i s t , r e v o l u i o n a r prin m u n c pentru m u n c a tinerei g e n e r a i i , participarea to t '11ai a c t i v a ntre-gului tinerel la n f p t u i r e a Progra-mului Partidului CO'11unist Romn,elaborat din i n i i a t i v a t o v a r u l u i NICOLAE C E A U E S C U , valorificind indelungata e x p e r i e n c o m u n a o r g a n i z a i i l o r de copii, tinerets t u d e n i , se constituie intr-un cadru

  opti'll de p e r f e c i o n a r e ridicare laun nivel calitativ superior a intregiia c t i v i t i educative consacrate uniriimai strnse a eforturilor g e n e r a i i l o r tinere n realizarea e x e m p l a r a obiectivelor de c o n s t r u c i e s o c i a l i s t a pa-triei.De asemenea, un alt document demare i m p o r t a n adoptat de d e l e g a i i la forum, Programul privind partici-parea tinerei g e n e r a i i la realizareaobiectivelor de dezvoltare econo-m i c o - s o c i a l a r i i , de cercetare

  c r e a i e t i i n i f i c , de introducerea progresului tehnic n perioada1981.1985, va reprezenta un e s e n i a l ndreptar al organelor organiza i i l o r U.T.C. n amplul bogatul pro-

  5/80

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1980

  3/24

  ces de afirmare p u t e r n i c a c a p a c i t tii creatoare a tinerilor, n antrenareaprin a c i u n i specifice la asimilarea denoi produse, la generalizarea mecan i z r i i , a u t o m a t i z r i i c i b e r n e t i z r i i p r o d u c i e i , la aplicarea i m e d i a t a rezultatelor c e r c e t r i i Pentru a r s p u n d e maitor cerinte si a od i n a m i c ' j ' a TIn""""""", n f p t u i r e a obiectivelor privind progresul multilateral al patriei, n t r e c ~ rea u t e c i s t , cea mai a m p l a c i u n e i n i t i a t de Uniunea Tineretului ComuniSt n toate sectoarele economiei nationale si n v t m n t , va fi o r g a n i z a t se va' d e s f u r a sub genericul Tigneretul - factor activ n n f p t u i rea obiectivelor deceniului t i i n e i , tehnicii, c a l i t i i e f i c i e n e i , A c e a s t manifestare a m p l , carecuprinde practic ntregul tineret al

  t r i i , va trebui d o b n d e a s c noiatribute n promovarea t i i n e i progresului tehnic, n ridicarea c a l i t i i muncii a p r o d u c i e i , a e f i c a c i t i i a c i u n i l o r ntreprinse de o r g a n i z a i i l e U,T.C. din industrie a g r i c u l t u r , din institutele de cercetare t i i n i f i c si n v t m n t . , Prin' cuvntul d e l e g a i l o r la forums-a reliefat necesitatea s t r i n g e n t dea se actiona n continuare pentru perf e c i o n a r e a o r g a n i z a t o r i c , pentru eliminarea o r i c r o r tendinte de formalism, pentru a se pro,;,ova spiritulautentic de ntrecere, mai ales la nivelul s e c i i l o r sectoarelor de prod u c i e , a colectivelor de m u n c . ntr-o a t m o s f e r de puternic elanr e v o l u i o n a r , de angajare h o t r t pentru n f p t u i r e a n e a b t u t a m r e e l o r obiective ale Congresului al XII-leaal P.C.R., p a r t i c i p a n i i la foru'nul tinerei g e n e r a i i i - a u manifestat h o t r rea de a actiona ferm pentru prOllOvarea n nt'reaga activitate a principiilor normelor muncii v i e i i com u n i t i l o r , ale eticii e c h i t i i socialiste, rniliteze permanent pentruafir'l1area p l e n a r n rndurile tineretului a naltelor t r s t u r i 'l1oraie cec a r a c t e r i z e a z poporul nostru, pentru combaterea cu fermitate revolut i o n a r a o r i c r o r tendinte mic-burgheze, retrograde, de f u g de muncaf i z i c , d u p o v i a u o a r , pentru cafiecare t n r se angajeze seafir'l1e acolo unde este mai greu,acolo unde se f u r e s c caracterele,a d e v r a i i r e v o l u i o n a r i . Eveniment istoric cu profunde rez o n a n e n v i a a tineretului r i i noastre, participant activ la m r e a a o p e r de edificare a s o c i e t i i socialiste multilateral dezvoltate naintare a Romniei spre comunism, forumul tinereig e n e r a i i a constituit un nou prilej deconcretizare a angajamentului solemnunanim al tineretului patriei de amunci, a n v a crea, purtnd nm n n minte c h e m r i l e vibranteadresate cu p r o f u n d ncrederer i n t e a s c dragoste de cel mai iubitfiu al n a i u n i i noastre, t o v a r u l NICOLAE C E A U E S C U , s t r l u c i t militant r e v o l u i o n a r , reprezentantulcel' mai de s e a m ai intereselor supreme ale poporului romn, al v o i n e i sale de a urca n e a b t u t spre era comunismului, de a t r i ntr-o lume ap c i i progresului. V n c r e d i n m , mult iubitestimate t o v a r e NICOLAEC E A U E S C U , se spune n scrisoarea a d r e s a t secretarului general alpartidului de c t r e forumul tinerei ge

  n e r a i i , pentru o r g a n i z a i i l e noastre r e v o l u i o n a r e de tineret copii,pentru t o i t ineri i patriei noastresocialiste nu e x i s t s a r c i n main o b i l , ideal mai i n l i o l ' deciiacela de a continua duce maideparte tot ceea ce au realizat maivaloros g e n e r a i i l e trecute, de aconferi dimensiuni noi, superioare, d e z v o l t r i i economico-sociale,mult i laterale a scumpei noastre parii - Romnia s o c i a l i s t ,

  NR. 5/80

  ca in r o s t i t