Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si...

98

Transcript of Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si...

Page 1: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,
Page 2: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

2

invaliditate şi mortalitate evitabilă crescută, creșterea incidenței cancerului cu diferitelocalizări.

Structura populaţiei, conform datelor furnizate de către Direcţia Generală Judeţeanăde Statistică Caraş-Severin, este următoarea:

- după criteriul de domiciliu: 174.814 (55,70%) persoane locuiesc în mediul urban,iar 139.013 (44,30%) în mediul rural;

- după criteriul de sexe: 152.861 bărbaţi (48,70%) şi 160.966 femei (51,30%);- după criteriul de vârstă: sub 20 ani 59.344 persoane (18,91%), între 20-29 ani

45.644 persoane (14,54%), între 30-39 ani 46.748 persoane (14,90%), între 40-49 ani46.797 persoane (14,91%), între 50-59 ani 44.789 persoane (14,27%), iar cu vârsta peste60 ani 70.505 persoane (22,47%).

Față de recensământul anterior se remarcă o tendință de îmbătrânire a populației.Structura spitalului.Actuala structură organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa a fost

aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 550/2010, modificat și completatulterior. Astfel, numărul total de paturi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa este de 835,din care 615 în secţiile medicale (73,65%). În secţiile chirurgicale sunt 220 paturi(26,35%). Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa are un Laborator de Analize Medicale, unLaborator de Radiologie şi Imagistică Medicală, un Laborator de Explorări Funcţionale,15 săli de operaţii, 5 săli de naştere şi trei Farmacii cu circuit închis, câte una pentrufiecare staţionar al spitalului și Centrul de Sănătate Multifuncțional Bozovici .

Începând cu data de 14.05.2008 Spitalul Județean de Urgență Reșița este unitateagreeată de către Ministerul Transporturilor pentru efectuarea examinărilor medicalepentru persoanele cu funcții care concură la siguranța circulației rutiere, cu certificatul nr.180/14.05.2008.

De la data de 19.05.2008 compartimentul BK din cadrul Laboratorului de AnalizeMedicale este certificat de RENAR (Asociatia de Acreditare din Romania - OrganismulNational de Acreditare) pentru sistemul de management al calității conform standarduluiISO 15189:2007 care este cel specific laboratoarelor medicale.

După demersuri și parcurgerea de către maternitatea spitalului a tuturor etapelorprogramului UNICEF și a Organizației Mondiale a Sănătății de sprijinire a alimentațieinaturale a nou-născutului, la data de 30.11.2009 Spitalul Județean de Urgență Reșița a fostcertificat ca „Spital prieten al Copilului”.

De asemenea, începând cu data de 11.03.2010 Spitalul Județean de Urgență Reșița(în integralitate) este certificat conform procedurii de audit și certificare TŪV AUSTRIACERT pentru sistemul de management al calității conform standardului EN ISO9001:2008, prin eforturile de menținere și îmbunătățire a calității serviciilor medicaleprestate, după data de 11.03.2013 spitalul a obținut o nouă certificare ISO 9001:2008,după parcurgerea procedurii de audit.

După parcurgerea tuturor etapelor de evaluare, Spitalul Județean de Urgență Reșițaprin Hotărârea nr. 105/04.07.2013 a obținut din partea Comisiei Naționale de Acreditare aSpitalelor, încadrarea în categoria „acreditat”, pentru îndeplinirea a peste 85% dinindicatorii aplicați, acesta fiind cel mai înalt nivel de acreditare.

Pentru acoperirea necesarului de servicii medicale și asigurarea continuitățiiasistenței medicale la un număr cât mai mare de specialități medicale, de la data de01.12.2011, în cadrul spitalului funcționează conform aprobării un număr de 15 linii degardă, astfel: UPU, Laborator analize medicale, Radiologie și Imagistică medicală,Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie,

Page 3: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

3

ATI, Medicină internă, Pediatrie, Medicină Internă la staționarul II; Neurologie, Psihiatrie;Medicină Internă la staționarul III.

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberulacces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, structurileSpitalului Județean de Urgență Reșița au conlucrat în vederea realizării obiectivelor șielaborării acestui raport periodic de activitate.

Astfel, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privindliberul acces la informațiile de interes public aprobate prin HG nr. 123/2002, raportul deactivitate al Spitalului Județean de Urgență Reșița pentru anul 2012 se bazează peurmătoarele elemente standard:

1. Misiunea și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare;2. Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;3. Scurtă prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la

obiectivele serviciilor/birourilor/compartimentelor;4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe fiecare program în parte;5. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);6. Propuneri pentru remedierea deficiențelor.Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Reșița,

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 206/12.11.2013 stabilește care suntatribuțiile ce revin serviciilor, birourilor, compartimentelor din cadrul Spitalului Județeande Urgență Reșița.

Compartiment Audit Public Intern

La nivelul S.J.U. Reșița, structura de audit public intern este organizată distinct decelelalte structuri de control intern , sub forma unui compartiment cu un număr de 2posturi, din care 2 sunt ocupate, în directa subordonare a managerului asigurându-seindependenţa necesară desfăşurării activităţii de audit intern, în scopul unei evaluăriobiective a disfuncţiilor constatate şi formularea unor recomandări adecvate soluţionăriiacestora.

1.În anul 2014 auditul a fost considerat un interlocutor competent, fiind principalulfurnizor de consiliere și consultanță în cadrul Programului de autoevaluare a controluluiintern, datorită cunoașterii și înțelegerii mediului de control, precum și a cunoștințelordeținute de echipa noastră de audit cu privire la standardele de control intern. Principaleledomenii spre care au fost îndreptate misiunile de audit au în vedere respectareaperiodicității în auditare(cel puțin odată la 3 ani), cât și nivelul riscurilor asociatediverselor activități.

În desfăşurarea activităţii de audit intern, auditorii se supun normelor deontologiceprofesionale de audit. La nivelul compartimentului nostru, adecvarea formei de organizareși dimensionarea compartimentului de audit intern la necesitățile Spitalului Judeţean deUrgenţă Reşiţa este asigurată prin actele normative în vigoare privitoare la exercitareaactivităţii, completate prin ghiduri procedurale şi lucrări de specialitate elaborate dereprezentanţii U.C.A.A.P.I., precum și procedura proprie compartimentului aprobată demanagerul spitalului.

2.În anul 2014, Compartimentul de Audit Public Intern a desfășurat 6 misiuni deaudit în cadrul cărora a formulat 36 de recomandări, însușite de structurile auditate, toateau fost implementate. Gradul de realizare a planului de audit intern a fost de 100%.

Page 4: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

4

Domeniile misiunilor planificate sunt: juridic, informatizare, financiar-contabilitate,achiziții și specifice Pe lângă misiunile de audit planificate am realizat și acțiuni deverificare, la solicitarea managerului spitalului, precum și din proprie inițiativă sub formăde note informative.

3.Din analiza activității de audit pe anul 2014, putem concluziona că : misiunile deaudit efectuate au contribuit la îmbunătățirea calității muncii în domeniile auditate, amîmbunătățit relațiile de colaborare cu managementul și personalul structurilor auditate, princomunicare eficace, atitudine pozitivă, ceea ce a permis realizarea misiunilor de audit într-un climat optim de muncă. Responsabilii structurilor auditate au apreciat pozitivactivitatea noastră, prin acceptarea recomandărilor și realizarea demersurilor necesarepentru implementarea acestora. Am sfătuit conducerea în ceea ce privește avantajeleimplementării politicilor, mecanismelor și procedurilor, am furnizat asigurări privindconformitatea și eficacitatea controlului, ceea ce a adus valoare adăugată activități ispitalului.

Prin obiectivele stabilite, am evaluat și am făcut recomandări potrivite, deîmbunătățire a activității din cadrul structurilor auditate, am promovat principiile etice șivalorile corecte, am ajutat structurile auditate să-și atingă obiectivele printr-o organizaremetodică și sistematică.

Recomandările formulate în cadrul misiunilor au avut un impact hotărâtor asupraîmbunătățirii unor activități, contribuind la :

-dezvoltarea sistemului de control managerial, sprijinind managementul îndeținerea unui control asupra proceselor și a activităților

-administrarea mai bună a fondurilor bănești alocate în concordanță cunormele legale în vigoare și cu obiectivele structurilor auditate.

-îmbunătățirea procesului de înregistrare în contabilitate a operațiuniloreconomico-financiare și de întocmire a operațiilor financiare

-creșterea gradului de responsabilizare a personalului din cadrul structurilorauditateÎn anul 2014 compartimentul nostru a avut o contribuție semnificativă la

îmbunătățirea sistemului decizional, prin consultanța oferită pe tot parcursul anului și cândni s-a solicitat punctul de vedere privind anumite aspecte ce intră în domeniul nostru decompetență.

Aportul compartimentului la procesul de conducere s-a materializat în acordarea deasistență privind obținerea de informații suplimentare pentru cunoașterea în profunzime decătre conducerea structurilor auditate a: stadiului implementării standardelor de controlintern la nivelul spitalului, respectării prevederilor legale privind achizițiile publice,organizarea și conducerea activității contabile, modului de realizare a unor activități cumar fi înregistrarea în contabilitate, utilizarea resurselor materiale, furnizarea de cunoștințeteoretice și practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor și controlulintern, informații privind activitatea juridică și informatizare, precum și informațiireferitoare la activitatea Unității de Transfuzie Sanguină și Unității de Primire Urgențe.

Apreciem că în anul 2014, compartimentul nostru, prin recomandările adecvate și-aadus o contribuție la îmbunătățirea proceselor de management al riscurilor, de control și deconducere, înscriindu-se pe o linie ascendentă.

4.Nu este cazul.

5.Nu este cazul.

Page 5: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

5

6.Nu este cazul.

COMPARTIMENT JURIDIC

I. COMPARTIMENTUL JURIDIC îşi desfăşoară activitatea în cadrul SpitaluluiJudeţean de Urgenţă Reşiţa compus din 2 posturi care sunt ocupate.

Compartimentul Juridic este organizat şi funcţionează în structura SpitaluluiJudeţean de Urgenţă Reşiţa, fiind subordonat direct Managerului spitalului şi îşiexercită activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privindorganizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.

II. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC: acordarea de asistenţă juridică şi consiliere de specialitate

secţiilor/serviciilor/compartimentelor din cadrul spitalului; avizarea actelor care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului

precum şi orice alte acte care produc efecte juridice; participarea la negocierea şi încheierea contractelor; întocmirea de acţiuni, întâmpinări şi alte acte procedurale necesare

pregătirii dosarelor de judecată pentru susţinerea intereselor SpitaluluiJudeţean de Urgenţă Reşiţa;

întocmirea căilor de atac atunci când este cazul în dosarele în care SpitalulJudeţean de Urgenţă Reşiţa este parte;

reprezintă şi apără interesele spitalului în faţa organelor administraţiei destat, a instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional,precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzută de lege, în baza delegaţieidate de conducerea spitalului;

participarea la redactarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şia Regulamentului Intern ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa;

redactarea de dispoziţii, decizii, adrese ale instituţiei; urmărirea apariţiei actelor normative şi semnalarea organele de conducere

şi serviciile interesate în raport cu atribuţiile ce le revin din acestea; îndrumarea şi supravegherea aplicării corecte şi unitare a Legilor,

Hotărârilor şi Ordonanţelor Guvernului, a celorlalte acte normative emisede organele centrale;

participarea împreună cu serviciile de specialitate la verificarea şiîncheierea contractelor încheiate de către instituţie cu furnizorii de servicii,medicamente şi dispozitive medicale;

verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primitespre avizare;

perfecţionarea pregătirii profesionale. participarea la întrunirile şedinţei Consiliului Etic, Comitetului Director,

Comisiei de Disciplină ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa. participarea în cadrul comisiilor constituite la nivelul instituţiei.

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014

Page 6: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

6

În anul 2014 s-a făcut reprezentare juridică şi susţinerea intereselor legitimeale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa la instanţele judecătoreşti in 50cauze penale în calitate de parte civilă, 3 cauze având ca obiect acţiune înrăspundere patrimonială, 2 cauze având ca obiect drepturi băneşti, o cauzăavând ca obiect completare carnet de muncă, 11 cauze având ca obiectpretenţii, 2 cauze având ca obiect decizie sancţionare, o cauză având caobiect nulitate act, o cauză având ca obiect validare poprire.

Au fost redactate cererile de chemare în judecată precum şi cererile orisesizările adresate altor organe cu activitate jurisdicţională.

S-au procurat înscrisurile justificative pentru susţinerea cererilor dechemare în judecată promovate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa sauînscrisurile necesare în apărare;

Au fost redactate întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, concluzii scrise. S-a acordat asistenţă juridică în majoritatea domeniilor legislative (dreptul

muncii şi resurse umane, economico-financiar, etc), în ceea ce priveşteredactarea acţiunilor în instanţă.

S-a efectuat anchetă administrativă, pregătirea documentaţiei şi încheiereaşedinţelor Consiliului Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa în urmasezizărilor făcute de pacient/aparţinător al acestuia, căruia i-au fost încălcatedrepturile în domeniul acordării asistenţei medicale.

S-a efectuat anchetă administrativă, cercetare disciplinară prealabilă aabaterilor în timpul programului de lucru săvârşite de salariaţii spitalului,sesizate de către şefii ierarhici superiori la Comisia de disciplină aSpitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa.

Întocmirea documentaţiei, redactarea propunerilor şi deciziilor, arhivareadocumentelor şedinţelor săptămânale ale Comitetului Director al SpitaluluiJudeţean de Urgenţă Reşiţa.

S-a verificat legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrative primitespre avizare;

S-a acordat avizul consultativ prealabil, la solicitarea conducerii spitalului,asupra legalităţii măsurilor ce urmeazăa fi luate de aceasta în desfăşurareaactivităţii spitalului, precum şi asupra oricăror acte juridice care pot angajarăspunderea patrimonială a unitatii;

În raport cu activitatea Serviciului Resurse Umane au fost avizate deciziiprivind drepturile salariaţilor spitalului şi constituirea diverselor comisii cefuncţionează la nivelul spitalului;

În raport cu activitatea Comp. Achiziţii Publice au fost avizate contracte deachiziţii medicamente, materiale sanitare, lucrări, etc. Au fost de asemeneaavizate din punct de vedere al legalităţii acte adiţionale.

S-a emis adrese către organele de urmărire penală – Secţii de Poliţie dinjudeţul Caraş – Severin şi judeţele limitrofe.

S-au trimis adrese cu privire la serviciile medicale acordate victimeloracidentelor de circulaţie şi agresiunilor.

S-a răspuns la adresele primite din partea mai multor societăţi de asigurărireferitoare la starea de sănătate a asiguraţilor acestora în vederea acordăriidespăgubirilor conform contractelor de asigurare.

S-a participat împreună cu personalul desemnat din cadrulcompartimentelor de specialitate ale unităţii la concilierile privind

Page 7: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

7

soluţionarea pe cale amiabilă a unor neînţelegeri apărute în cadrulraporturilor Spitalului Judetean de Urgenta Reşiţa cu terţe persoane fizicesau juridice;

S-au semnat la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, adocumentelor cu caracter juridic emanate de la Spitalul Judetean de UrgentaReşiţa;

S-a asigurat condiţiile de informare şi documentare juridică pentrupersonalul unitatii;

S-a participat in comisiile de concurs/examen in cadrul unitatii; S-a participat, in calitate de invitat la sedintele Comitetului director al

unitatii; S-a asigurat secretariatul şi s-a participat în calitate de membru la şedinţele

Comisiei de disciplină a unităţii; S-a îndeplinit şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii. Consilierii juridici au participat la conferinţe şi simpozioane organizate de

Colegiul Consilierilor Juridici având ca teme modificările legislative – NoulCod de procedură civilă, Noul Cod de procedură penală,etc.

În realizarea obiectivelor s-au urmărit următorii indici de performanţă:a. promptitudine şi capacitate de comunicare;b. respectarea termenelor legale şi procedurale;c. prezenţa constantă în instanţă;d. competenţă şi promptitudine în redactare;e. capacitate de adaptare la modificările în legislaţie.

Compartiment Relații cu Publicul

La nivelul Spitalului Județean de Urgență Reșița, această structura este organizată subforma unui compartiment cu un număr de 1 post, ocupat, în directa subordonare amanagerului, care are ca atribuții atât relațiile cu mass-media, cu terții, cât și ControlulManagerial Intern, dar și derularea subprogramului privind screeningul pentru depistareaprecoce activă a cancerului de col uterin, datorită particularităților acestui programnațional de sănătate față de celelalte PNS derulate în Spitalul Județean de Urgență Reșița .

Control Managerial Intern

1. Misiune și obiective:

1.1. Misiunea:- Depistarea cauzelor care determină abaterile (pozitive sau negative) constatate și

luarea măsurilor cu character corectiv sau preventive necesare.

1.2. Obiective:- Eficacitatea și eficiența funcționării;- Fiabilitatea informației interne și externe;- Respectarea legilor, regulamentelor și politicilor interne;- Respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului;

Page 8: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

8

- Protejarea bunurilor și a informațiilor;- Prevenirea, depistarea fraudelor și greșelilor;- Calitatea documentelor de contabilitate și prodecerea în timp util de informații de

încredere.

2. Indicii de performanță cu respectarea gradului de realizare:- promptitudine și capacitate de comunicare – 100%;- respectarea termenelor legale și procedurale – 100%;- competență și promptitudine în redactare – 100%;- raportare termenele prevăzute de lege – 100%;- reducerea termenului de rezolvare a chestionarelor – 100%- redactarea în termen a situațiilor centralizatoare privind stadiul implementării

controlului managerial intern – 100%.

3. Scurtă prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora laobiectivele Spitalului Județean de Urgență Reșița

Completarea chestionarelor generale de control standardele 1-25 (conform manualuluiprocedurilor de control intern/managerial).

Spitalul Județean de Urgență Reșița în ansamblul său, îndeplinește și respectăstandardele privind managementul calității conform EN ISO 9001:2008 deținând certificatîn acest sens eliberat de TŪV Austria, respectiv SR EN ISO 15189:2007 pentruLaboratorul de analize medicale - Compartiment Bk.

La sfârșitul anului 2014, la nivelul spitalului au fost elaborate un număr total de 147proceduri, din care 134 proceduri operaționale și 13 proceduri de sistem.

Realizarea politicilor Spitalului Județean de Urgență Reșița și procedurile operaționalepe care le aplică compartimentelor/secțiilor/serviciilor/birourilor spitalului, pentruatingerea acestora au fost întocmite dispoziții privind procedurile operaționale, privindregistrul de riscuri, funcții sensibile, indicatori de performanță, politici și obiective deactivitate la nivelul Spitalului Județean de Urgență Reșița.

În luna februarie 2013, urmare a vizitei de evaluare efectuată de reprezentanțiiComisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor din România, aceștia au constatat că SpitalulJudețean de Urgență Reșița a îndeplinit cerințele a peste 85% din indicatori și au emisHotărârea nr. 105/04.07.2013 privind încadrarea în categoria de acreditare a SpitaluluiJudețean de Urgență Reșița, județul Caraș -Severin – categoria ACREDITAT.

Organizarea activității sistemului de control managerial/intern se face prin transmitereaîn termenele legale a rapoartelor din care rezultă situația centralizatoare la nivelulSpitalului Județean de Urgență Reșița.

Acest raport se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă deîncredere asupra sistemului de control managerial/intern al Spitalului Județean de UrgențăReșița, formulat în baza autoevaluării.

4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programeNu este cazul.

5. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestoraNu este cazul.

6. Propuneri pentru remedierea deficiențelorNu este cazul.

Page 9: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

9

Relații cu Publicul

1. Misiunea și obiectivele care trebuiau atinse în anul 2014:

1.1. Misiunea:- comunicare deschisă, cu claritate și la un înalt nivel de profesionalism;

1.2. Obiective:- îmbunătățirea informării publice cu privire la activitatea Spitalului Județean de

Urgență Reșița;- stabilirea și menținerea bunelor relații de comunicare cu reprezentanții mass-

media;- transmiterea rapidă de informații corecte, relevante și de actualitate;- monitorizarea mass-media din punct de vedere acntitativ și al corectitudinii

informațiilor incluse în articolele/reportajele de presă;- actualizarea constantă a informațiilor pe pagina web a spitalului;- gestionarea eficientă a activității de soluționare a petițiilor;- asigură accesul liber al persoanelor la informațiile de interes public, în condițiile

legii, privind activitatea Spitalului Județean de Urgență Reșița;- răspunde de respectarea termenelor prevăzute de lege privind întocmirea și

expedierea răspunsurilor în scris la solicitarea înformațiilor de interes public sau,dacă este cazul de refuzul privind comunicarea acestora;

- răspunde de aplicarea măsurilor de protejare a informațiilor care aparțincategoriilor de informații exceptate de la accesul liber, potrivit prevederilorlegale în vigoare;

- aduce la cunoștința persoanelor care se consideră vătămate în privința dreptuluide acces la informații de interes public, modul de contestare, potrivit legii;

- întocmirea documentelor pentru contractarea anuală a serviciilor medicale petoate segmentele de activitate medicală cu Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin și Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin, precum și purtarearesponsabilității corespondenței cu aceste instituții pe parcursul derulăriicontractelor de furnizare de servicii medicale încheiate cu acestea;

- întocmește annual un raport privind accesul la informațiile de interes publicconform prevederilor art. 27 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001.

2. Indicii de performanță cu respectarea gradului de realizare:- promptitudine și capacitate de comunicare – 100%;- respectarea termenelor legale și procedurale – 100%;- competență și promptitudine în redactare – 100%;- soluționarea petițiilor în termenele prevăzute de lege – 100%;- număr cât mai mic de petiții cu termene prelungite (conform legii) – 100%;- reducerea termenului de rezolvare a petițiilor (daca este posibil) – 100%- scurtarea timpului de elaborare a răspunsurilor la solicitări adresate Spitalului

Județean de Urgență Reșița.Pe parcursul anului 2014 s-a înregistrat un număr de 10 cereri de informații de

interes public și un număr de 11 petiții referitoare la serviciile medicale acordate

Page 10: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

10

pacienților care s-au adresat Spitalului Județean de Urgență Reșița pentru rezolvareadiverselor afecțiuni.

Răspunsurile au fost comunicate în scris petenților cu încadrarea în termenelelegale.

De asemenea au fost realizate un număr de 42 de activități cu mass-media(interviuri, comunicate de presă, anunțuri de presă, conferințe de presă etc.)

3. Scurtă prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora laobiectivele Spitalului Județean de Urgență Reșița

Informarea cu privire la activitatea spitalului și la proiectelor inițiate prin conferințe depresă, seminarii, prin transmiterea de invitații și comunicate de presă.. Pentru îndeplinireaatribuțiilor și a sarcinilor care îi revin, Compartimentul Relații cu Publicul colaborează cutoate serviciile/compartimentele/birourile furnizoare sau beneficiare de informațiispecifice domeniului său de activitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița.

Actualizarea constantă a conținutului site-ului spitalului în colaborare cu celelalteservicii/compartimente/birouri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița.

Organizarea activității de soluționare a petițiilor potrivit reglementărilor legale învigoare.

Asigurarea accesului liber al persoanelor la informațiile de interes public, în condițiilelegii, privind activitatea Spitalului Județean de Urgență Reșița.

Întocmirea documentelor pentru contractarea anuală a serviciilor medicale pe toatesegmentele de activitate medicală cu Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin șiDirecția de Sănătate Publică Caraș-Severin, precum și purtarea responsabilitățiicorespondenței cu aceste instituții pe parcursul derulării contractelor de furnizare deservicii medicale încheiate cu acestea.

Întocmirea planului anual de furnizare de servicii medicale împreună cu directorulmedical și directorul de îngrijiri al spitalului.

Întocmirea anuală a unui raport privind accesul la informațiile de interes publicconform prevederilor art. 27 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

Din raportările către Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin în anul 2014:- Situația pacienților înscriși în listele de prioritate în anul 2014 pentru

afecțiuni care permit programarea pentru efectuarea ulterioară a serviciilormedicale, conform prevederilor Contractului-cadru privind condițiile acordăriiasistenței medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate:

Număr pacienți rămașinerezolvați la finele anului 2013:

Număr pacienți intrați în listepe parcursul anului 2014:

Număr pacienți rezolvați peparcursul anului 2014

Număr pacienți rămașinerezolvați la finele anului 2014:

72 5319 5320 71

Situația numărului de pacienți prezentați la UPU-SMURDși a internărilor în anul 2014:

LunaTotal

prezentăriîn UPU

din careinternați:

ianuarie 4060 628februarie 3820 640martie 4441 818aprilie 4142 734mai 4286 739

Page 11: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

11

iunie 4230 636iulie 4382 756august 4398 805septembrie 3883 777octombrie 4015 803noiembrie 3958 833decembrie 3916 781TOTAL 49531 8950

Unitatea de Primire Urgențe-Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare(UPU-SMURD) este o structură din cadrul spitalului a cărei activitate este relgementatăprin OMS nr. 1706/02.10.2007 privind conducerea și organizarea unităților șicompartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările ulterioare.

În cadrul acestei structuri își desfășoară activitatea:- 13 medici de specialitate- 4 medici rezidenți- 1 analist programator- 1 operator date- 45 asistenți medicali- 18 infirmieri- 19 brancardieri- 3 îngrijirori curățenie- 4 registratori medicali- 2 asistenți sociali.

4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programeNu este cazul.

5. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestoraNu este cazul.

6. Propuneri pentru remedierea deficiențelorNu este cazul.

Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

A debutat în data de 12 septembrie 2012 și funcționează prin formarea unei rețeleprin cooptarea și semnarea de contracte de către Spitalul Județean de Urgență Reșița, încalitate de unitate sanitară cu paturi organizatoare de rețea, cu 76 furnizori de serviciimedicale - Centre de informare, consiliere și mobilizare (medicină de familie) – în carefuncționează 78 medici, 12 furnizori servicii medicale – Centre de recoltare a materialuluicelular cervical (medici specialiști obstetrică -ginecologie, plannig familial) – cefuncționează cu 16 medici și 4 laboratoare de anatomite patologică în care-și desfășoarăactivitatea 7 medici de specialitate.

Funcționarea acestui subprogram este reglementată prin Ordinul-comun alministrului sănătății și președintelui CNAS nr. 537/175 din 5 iunie 2012 privind aprobareaNormelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrulsubprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin,respectiv HGR nr. 124/27.03.2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătatepentru anii 2013 și 2014 și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 422/29.03.2013 privind

Page 12: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

12

aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii2013 și 2014.

1. Misiunea și obiectivele subprogramului:

1.1. Misiunea:- reducerea incidenţei formelor invazive ale cancerului de col uterin şi mortalităţii datorateacestora.1.2. Obiective:

a) depistarea cancerului de col uterin în stadii precoce;b) îndrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale

specializate de diagnostic şi tratament;c) creşterea gradului de informare a populaţiei pentru utilizarea serviciilor de screening

ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.2. Scurtă prezentare În anul 2014 au fost testate un număr de 1572 persoane eligibile

(femei cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 ani, care nu au absența congenitală sauchirurgicală a colului uterin și/sau nu au fost diagnosticate în antecedent cu cancer decol uterin).

Page 13: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEPISTARE ACTIVĂ PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN

Spitalul Judetean de Urgenta ResitaRaportare pentru Anul 2014 Cumulat

Tabel nr. 1. Definirea populației țintă

Nr.crt. Indicator Observații

1. Data inceperii programului(luna, an) 12.09.2012

2. Populația totală eligibilă

3. Populația eligibilă rezulta tă dincatagrafii (pentru rețelele validate) 96000

4. Număr de femei testate în 2013 3879

5. Număr estimat de femei pentru testareîn 2014 19200

6. Număr de femei testate 1291

Tabel nr. 2. Indicatori fizici

Nr.crt. Indicatori Număr FS1

eliberate

Numărcazuri

testate cuformular

FS1completat înintegralitate

Număr femei care au primit FS1 și pentrucare s-a primit rezultatul, din care:

Număr femeila care s-a

realizatrecoltarea

materialuluicelularcervical

Număr frotiurinesatisfăcătoare

ce impunretestarearezultat

negativrezultatpozitiv

rezultatpozitiv, cu

bilet detrimitere

0 1 2 3 4 5 6 7

1.

Indicator realizat în trimestrul deraportat 257 194 180 14 14 194 0Indicator realizat cumulat de laînceputul anului 1572 1291 1156 135 135 1291 0

Tabel nr. 3. Indicatorii fizici detaliați pe grupe de vârstă și tipuri de leziuniNr.crt. INDICATOR GRUPA DE VÂRSTĂ

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Frotiuri cervicale prelucrate pe grupe devârstă 152 162 192 210 193 143 144 95 1291

2 Frotiuri cervicale prelucrate, pe tipuri deleziuni și grupe de vârstă: 152 162 192 210 193 143 144 95 1291

Page 14: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

14

A.NEGATIV PENTRU LEZIUNIINTRAEPITELIALE SAUMALIGNITATE

146 145 173 185 168 131 122 86 1156

B. POZITIV 6 17 19 25 25 12 22 9 1351. Infecții ¹: 65 68 70 89 79 48 45 28 492

1.1. Tricomonas 6 6 4 10 10 2 6 0 441.2. Candida 34 44 46 51 50 29 21 20 2951.3. Gardnerella vaginalis 7 5 9 10 1 6 2 0 401.4. Actinomyces 0 0 0 0 0 0 0 0 01.5. Virusuri herpes simplex 1 0 0 0 0 0 0 0 11.6. Altele 17 13 11 18 18 11 16 8 112

2. Modificări celulare non-neoplazice ¹: 91 88 112 120 109 104 152 112 8882.1. inflamatorii 91 87 112 116 97 72 95 61 7312.2. post radioterapie / chimioterapie 0 0 0 0 0 0 0 0 02.3. la purtătoare de sterilet 0 0 0 0 0 0 0 0 02.4. celule endometriale la femei > 40 ani 0 0 0 3 9 8 5 3 282.5. celule glandulare post-histerectomie 0 0 0 0 0 0 0 0 02.6. Atrofie 0 1 0 1 3 24 52 48 1292.7. Alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ANOMALII ALE CELULELOREPITELIALE SCUAMOASE 5 15 15 22 22 9 19 9 116

3.1. ASC-US 1 7 5 11 12 5 13 6 603.2. ASC-H 0 0 2 1 1 0 0 0 43.3. LSIL 3 3 4 8 7 1 5 1 323.4. LSIL cu atipii HPV 1 3 2 2 1 0 0 0 93.5. HSIL 0 0 1 0 1 0 0 1 33.6. HSIL cu suspiciune de invazie 0 1 0 0 0 0 1 0 23.7. carcinom scuamos 0 1 1 0 0 3 0 1 6

4. ANOMALII ALE CELULELOREPITELIALE GLANDULARE 1 2 5 3 3 3 3 0 20

4.1. AGC endocervicale NOS 1 0 2 0 3 0 0 0 64.2. AGC endometriale NOS 0 0 0 0 0 0 1 0 14.3. AGC NOS 0 1 3 2 0 3 1 0 10

4.4. AGC endocervicale în favoareaneoplaziei

0 1 0 0 0 0 1 02

4.5. AGC glandulare în favoarea neoplaziei 0 0 0 0 0 0 0 0 04.6. Adenocarcinom in situ 0 0 0 0 0 0 0 0 04.7. Adenocarcinom 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7.1 endocervical 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Page 15: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

15

4.7.2 endometrial 0 0 0 0 0 0 0 0 04.7.3 NOS 0 0 0 0 0 0 0 0 04.7.4 extrauterin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. ALTE NEOPLAZII: 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL TEST SCREENING POZITIV(se însumează datele de la pct. 3.1 lapct. 5)

6 17 20 25 25 12 22 9 136

6. RECOMANDĂRI1: 160 182 215 249 231 165 175 105 14826.1. Repetare pentru: 64 81 91 111 91 65 92 60 655

6.1.1 deficiență de recoltare 0 0 0 0 0 0 0 0 06.1.2 după tratament 58 64 71 86 66 53 70 51 519

6.1.3 conform protocolului în cazulrezultatului pozitiv

6 17 20 25 25 12 22 9 136

6.2. biopsie 0 1 3 3 2 3 1 2 156.3. colposcopie 0 1 3 3 2 3 1 2 156.4. chiuretaj endocervical 0 2 1 5 8 10 7 2 356.5. chiuretaj endometrial 0 2 1 5 8 10 7 2 356.6. testare HPV 4 6 6 9 7 1 5 1 39

6.7. repetare de rutină dacă leziunea estenegativă 92 89 110 113 113 73 62 36 688

Page 16: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

3. Monitorizarea şi evaluarea programului se realizează pe baza următorilor indicatorispecifici:

a) indicatori fizici:1. indicatori raportaţi de centrele de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile

de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentrutestarea Babeş-Papanicolaou către unitatea sanitară din reţeaua căreia fac parte:

1.1. număr de femei informate şi consiliate care au primit formular FS1;1.2. număr de femei pentru care s-au primit rezultatele testului Babeş-Papanicolaou, din

care:(i) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou negativ, reprogramate după 5 ani;(ii) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de

eliberarea unui bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor;2. indicatori raportaţi de centrele de recoltare către unitatea sanitară din reţeaua căreia

fac parte:2.1. număr de femei la care s-a realizat recoltarea materialului celular cervical;3. indicatori raportaţi de laboratorul de analize medicale şi/sau laboratorul de

anatomopatologie către unitatea sanitară din reţeaua căreia face parte:3.1. număr total de frotiuri cervicale prelucrate;3.2. număr de frotiuri cervicale prelucrate, pe tipuri de leziuni;3.3. număr de frotiuri nesatisfăcătoare care impun retestarea;4. indicatori raportaţi de unitatea sanitară către unitatea regională de management:4.1. număr de femei informate şi consiliate care au primit formular FS1;4.2. număr de femei testate Babeş-Papanicolaou cu formular FS1 completat în

integralitate, din care:(i) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou negativ, reprogramate după 5 ani;(ii) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de

eliberarea unui bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor;4.3. număr de femei la care s-a realizat recoltarea materialului celular cervical;4.4. număr total de frotiuri cervicale prelucrate;4.5. număr de frotiuri cervicale prelucrate, pe tipuri de leziuni;4.6. număr de frotiuri nesatisfăcătoare care impun retestarea;4.7. număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou negativ, reprogramate după 5 ani;4.8. număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de eliberarea

unui bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor;5. indicatori raportaţi de unitatea sanitară care a organizat reţeaua către casele de

asigurări de sănătate:5.1. număr de cazuri testate Babeş-Papanicolaou cu formular FS1 completat în

integralitate;b) indicatori de eficienţă:1. cost mediu/testare Babeş-Papanicolaou: 80 lei;2. cost mediu/management caz la nivelul unităţii regionale de management: 10 lei;3. cost mediu/management caz la nivelul unităţilor sanitare care au organizat o reţea de

screening pentru depistarea precoce activă a cancerul de col uterin: 10 lei;c) indicatori de rezultat:1. rata de acoperire a populaţiei feminine eligibile într-o perioadă de 5 ani: 80%;2. calitatea recoltării: minimum 80% frotiuri satisfăcătoare/total frotiuri;3. calitatea citirii:3.1. sensibilitate: 70%;3.2. specificitate: 90%.

Page 17: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

17

4. Raportarea cheltuielilor, defacate:Spitalul Județean de Urgență Reșița decontează structurilor sanitare incluse în reţeaua

sa, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data decontării de către casa de asigurăride sănătate, contravaloarea serviciilor medicale specifice contractate şi efectuate, pe bazafacturii însoţite de borderoul centralizator, în limita valorilor de contract încheiate în acestsens, după cum urmează:

- pentru centrele de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire acancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou decontarea se realizează la un tarif de 15 lei/caz cu formular FS1 completatîn integralitate;

- pentru centrele de recoltare decontarea se realizează la un tarif de 28 lei/caz cuformular FS1 completat în integralitate;

- pentru laboratoarele de analize medicale în domeniul citologiei cervicale decontarease realizează la un tarif de 37 lei/caz cu formular FS1 completat în integralitate;

5. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestoraLipsa aplicației informatice specifice acestui Program Național de Sănătate în

perioada 01.11.2013 – 12.12.2013 a perturbat activitatea tuturor furnizorilor de serviciimedicale cuprinși în rețeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului decol uterin, făcând imposibilă actiitatea în această perioadă.

6. Propuneri pentru remedierea deficiențelorRealizarea de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, care are în

structura sa Unitatea de Asistență Tehnică și Management Vest a acestui program desănătate a unei aplicații informatice specifice sigure și cu acces permanent pentru toțifurnizorii.

Serviciul Resurse Umane

Conform reglementărilor legale s-a întocmit documentaţia aferentă notelor defundamentare la Hotărârile Consiliului de Administraţie privind aprobarea Organigrameişi a Statului de Funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa.

In primul semestru al anului 2014 s-a întocmit documentaţia privind avizareaOrganigramei şi a Statului de Funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, ca urmarea schimbarea denumirii din COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE ŞI CONTROL ALINFECŢIILOR NOSOCOMIALE în SERVICIUL DE PREVENIRE ŞI CONTROLAL INFECŢIILOR NOSOCOMIALE şi suplimentarea numărului de posturi de la 6posturi de execuţie la 8 posturi, din care 1 post de conducere(medic) şi 7 posturi deexecuţie(2 posturi medici, 1 post farmacist, 3 posturi asistenţi medicali, 1 postîngrijitoare).

Luând în considerare faptul că o parte a personalului medical de specialitate alSpitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa a susţinut examene de promovare, în luna noiembrie2014 s-a impus transformarea posturilor pentru următoarele funcţii, respectiv:

- 6 posturi de medici specialişti se transformă în medici primar(2 posturi la Serv. Anatomie Patologică, 1 post la Laboratorul de Radiologie şiImagistică Medicală, 1 post la ATI, 1 post la Secţia Neonatologie);

- 1 post de asistent medical se transformă în asistent medical principal la Comp.TBC;

Page 18: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

18

Având în vedere că prin încetarea raporturilor de muncă (demisie, pensie limităvârstă) posturile care s-au vacantat sunt corespunzătoare gradului de asistent medicalprincipal, infirmier, iar în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilorvacante necesită vechime în specialitatea studiilor şi pentru buna desfăşurare a activităţiiSpitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, s-a impus modificarea statului de funcţii printransformarea a 129 de funcţii contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

- 1 post de psiholog principal, studii superioare se transformă în psiholog stagiar, studiisuperioare;

- 1 post de psiholog practicant, studii superioare se transformă în psiholog stagiar,studii superioare;

- 1 post de merceolog gradul IA, studii medii se transformă în economist debutant,studii superioare;

- 16 posturi de asistent medical principal, studii postliceale se transformă în asistentmedical debutant, studii postliceale;

- 69 posturi de asistent medical, studii postliceale se transformă în asistent medicaldebutant, studii postliceale;

- 29 posturi de infirmier, studii generale se transformă în infirmier debutant, studiigenerale;

- 1 post de registrator medical principal, studii medii se transformă în registratormedical debutant, studii medii;

- 1 post de registrator medical, studii medii se transformă în registrator medicaldebutant, studii medii;

- 4 post de statistician medical, studii medii se transformă în statisticean medicaldebutant, studii medii;

- 1 post de operator date II, studii medii se transformă în operator date debutant, studiimedii;

- 2 posturi de muncitor treapta I - fochist se transformă în muncitor treapta IV - fochist;- 3 posturi de muncitor treapta I - liftier se transformă în muncitor treapta IV - liftier;

Aceste modificări au avut loc în cadrul numărului maxim de posturi aprobat cuîncadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul pe anul 2014.

În cursul lunii martie 2014, Serviciul RUNOS a întocmit documentaţiile aferentenotelor de fundamentare la Hotărârile consiliului de administraţie, privind aprobareastatului de funcţii ca urmare a transformării posturilor în gradul superior celui deţinutanterior admiterii concursului de promovare şi a întocmit documentele privind încadrareapersoanelor în gradul superior celui deţinut anterior admiterii concursului de promovare.

În primul semestru al anului 2014 s-a depus dosarul complet cu documentelesolicitate de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin în vedereacontractării de servicii spitaliceşti: în regim de spitalizare continuă, în regim spitalizare dezi, servicii medicale în regim ambulatoriu efectuate în cabinete medicale de specialitate,servicii medicale paraclinice în regim ambulatoriu - analize medicale de laborator;radiologie şi imagistică medicală. Dosarul cuprinde următoarele acte: autorizaţia defuncţionare a instituţiei, certificatele de membru ale Colegiului Medicilor din România şiO.A.M.M.R., dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizorşi dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medico-sanitar.

A fost întocmit Planul anual de ocupare a posturilor vacante pe anul 2015.Având în vedere adresa Ministerului Sănătăţii – Serviciul Politici de Organizare a

Sistemului de Sănătate, Politici Salariale şi Monitorizare Posturinr.XI/A/34554/NB/4311/17.06.2014 privind completarea structurii Spitalului Judeţean de

Page 19: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

19

Urgenţă Reşiţa, s-au întocmit documentaţiile aferente notelor de fundamentare laHotărârile consiliului de administraţie pentru completarea structurii Ambulatoriuluiintegrat al spitalului cu Cabinetul de Nefrologie ce are în structură un post de asistentmedical debutant; asistenţa medicală de specialitate fiind asigurată de Dr. ScheidbauerMaria, medic specialist, specialitatea nefrologie încadrată la Centrul de HemodializăRenală.

Luând în considerare adresa Ministerului Sănătăţii – Direcţia Management şiStructuri Unităţi Sanitare nr.XI/A/34554/NB/5794/24.07.2014 s-au întocmitdocumentaţiile aferente notelor de fundamentare la Hotărârile consiliului de administraţiepentru următoarele modificări de structură:

1. Secţia Obstetrică Ginecologie 60 paturi se înlocuieşte cu Secţia ObstetricăGinecologie 57 paturi

2. Secţia Pneumologie 95 paturi se înlocuieşte cu Secţia Pneumologie 92 paturidin care

- Compartiment TBC 80 paturi se înlocuieşte Compartiment TBC 77 paturi3. Secţia Neurologie 40 paturi se înlocuieşte cu Secţia Neurologie 46 paturi

din care- Compartiment Recuperare medicală neurologie 6 paturi

Compartimentul Recuperare Medicală Neurologie va funcţiona cu personal de specialitate– 1 medic în specialitatea neurologie, 1 medic în specialitatea balneologie şi recuperaremedicală,1 kinetoterapeut. Personalul sanitar mediu şi auxiliar va fi asigurat de secţiaNeurologie.

În perioada 29 - 30 septembrie 2014 s-a organizat concursul de recrutare pentruocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa:37 posturi de asistent medical debutant, 1 post de asistent medical principal, 2 posturi deasistent medical, 23 posturi de infirmier debutant, 5 posturi de îngrijitoare, 7 posturi debrancardieri.

În perioada 10 Februarie 2014 - 17 Februarie 2014 Serviciul R.U.N.O.S. din cadrulSpitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa a întocmit toată documentaţia necesară supusă spreaprobare Consiliului de Administraţie în vederea organizării şi desfăşurării concursuluipentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, la Spitalul Judeţean de UrgenţăReşiţa.

În cursul lunii martie 2014 Serviciul R.U.N.O.S. a procedat la întocmirea documentaţieinecesară solicitată Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa de o comisie a MinisteruluiSănătăţii care a avut ca acţiune tematică verificarea documentelor privind înfiinţarea şifuncţionarea unităţii sanitare, normele privind asigurarea condiţiilor generale de igienă,măsuri privind prevenirea infecţiilor nosocomiale, etc.

S-a modificat potrivit legislaţiei în vigoare Regulamentul de organizare şifuncţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa.

Evaluarea performanţelor profesionale s-a realizat atât pentru personalul cu funcţiide conducere cât şi pentru personalul cu funcţii de execuţie, concluziile procesului deevaluare a performanţelor profesionale constituind bază pentru stabilirea necesarului deinstruire a personalului din cadrul instituţiei.

Cu toate că nu au fost alocate sume pentru perfecţionarea profesională, în anul 2014,la nivelul instituţiei noastre, aceasta s-a realizat prin programe de formare organizate şidesfăşurate în cadrul implementării de proiecte cu finanţare externă şi prin participareasalariaţilor la cursuri de formare organizate de către Colegiul Medicilor din România,Ordinul Asistenţilor Medicali din România.

Page 20: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

20

Au fost întocmite documente privind încadrarea, promovarea, încetarea raporturilorde muncă, încetarea suspendării, precum şi reluarea activităţii ca urmare a încetăriisuspendării personalului încadrat în unitatea noastră.

Serviciul R.U.N.O.S. lunar : verifică şi operează pontajele în programul Salary Manager în vederea realizării statelor

de plată pe secţii, compartimente şi departamente calculează drepturile de concediu de odihnă, evidenţa concediului de odihnă pentru

fiecare persoană introducerea şi calcularea certificatelor medicale în programul informatic pentru

urmărire zilelor de concediu medical şi calcularea acestora ca sume totalizarea şi verificarea reţinerilor, întocmirea centralizatoarelor, statelor de plată,

rapoartelor pentru serviciul financiar, a rapoartelor pentru contribuţie unitate,borderouri băncii şi fişiere pentru alimentarea cardurilor de salarii online

întocmirea diverselor situaţii statistice lunare S1 lunar, MRU cu termen până la 10 alefiecărei luni calendaristice

ţine evidenta tuturor angajaţilor privind vechimea în muncă în vederea acordăriigradaţiei şi clasei de salarizare

solicită angajaţilor actele necesare privind aplicarea deducerilor corespunzătoare şireţinerea corectă a impozitul pe salariu conform normelor prevăzute de Codul Fiscal

întocmirea adeverinţelor pentru fişele fiscale, eliberează adeverinţe pentru medicul de familie, spital, farmacie, bancă la solicitarea

angajaţilor SJUR depune on-line declaraţia unică 112 precum şi Formularul 100 până în fiecare 25 ale

lunii calendaristice pe site-ul ANAF raportează la DSP până în fiecare 7 ale lunii calendaristice lista cu medicii rezidenţi

care îndeplinesc condiţiile legii pentru primirea bursei de medic rezident urmând calunar să se realizezetoate demersurile virării sumelor acestora în cont

completează Formularul 2 pe pagina Ministerului Sănătăţii cu termen în 20 ale luniicalendaristice

raportează săptămânal concediile medicale primite de la angajaţii SJUR către CJASSCS

întocmeşte dosarul pentru recuperarea sumelor concediilor medicale către CJASS CScu termen din 5-15 ale lunii pentru luna anterioară celei încheiate

întocmeşte borderouri cu medicii din instituţie cu cotizaţiile reţinute pentru ColegiulMedicilor din România şi le transmite instituţiilor respective

realizează ordonanţările pe cheltuielile cu salariile trimite e-mail-uri la bănci pentru alimentarea conturilor de salarii generarea, tipărirea şi înmânarea personal şi confidenţial a fişelor de plată individuală. întocmirea anuală a situaţiei cu personalul sanitar cu studii superioare, personalul

mediu sanitar, personal auxiliar sanitar, personal de deservire şi personal din aparatulfuncţional, pe unităţii pe grupe de vârstă, sexe şi medii la solicitarea Direcţiei deSănătate Publică Caraş – Severin.

la solicitarea Direcţiei Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin se întocmeştesemestrial şi anual situaţia cu informaţia referitoare la personalul din instituţie, precumşi cheltuielile aferente acestuia, în vederea creării băncii de date şi informaţii privindpersonalul din sectorul bugetar, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.186/1995.

Au fost calculaţi INDICATORI DE MANAGEMENT AI RESURSELORUMANE pentru anul 2014 reprezentând : Proportia medicilor din totalul personalului

Page 21: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

21

angajat al spitalului, proporția personalului medical din totalul personalului angajat alspitalului, proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personaluluimedical, proportia personalului auxiliar din totalul personalul medical, proportiapersonalului auxiliar din total personal angajat, proportia personal TESA din totalpersonal angajat.

Au fost realizate atribuţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea înexercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legiinr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale deIntegritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, în legăturăcu declaraţiile de avere şi de interese ale persoanelor ce deţin funcţii de conducere.

Au fost actualizate şi completate dosarele personale ale salariaţilor cu următoareledocumente: actele necesare angajării,contractul individual de muncă, actele adiţionalereferitoare la modificarea, suspendarea, încetarea contractelor individuale de muncă, actede studii/certificate de calificare, diplome sau atestate de studii.La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat s-au eliberat :a) copii ale documentelor existente în dosarul personal;b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare lapersoana sa sau adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii,salariul, vechimea în muncă.

A fost completat, înregistrat şi transmis online, Registrul General de Evidenţă aSalariaţilor, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/2001.

Pe parcursul anului 2014 au fost angajate 121 persoane din care: 1 medic rezident,specialitatea oncologie, 46 asistenţi medicali, 29 infirmieri debutanţi, 13 îngrijitoare decurăţenie, 2 brancardieri, 2 asistenţi sociali, 3 economişti, 1 psiholog, 8 registratorimedicali, 1 curier, 3 garderobieri, 5 portari, 7 muncitori şi au părăsit unitatea 62 persoanedin care 8 medici, raportând la finele lunii decembrie 2014 un număr total de 1032angajaţi.

Serviciul Administrativ

Serviciul Tehnic Administrativ alaturi de celelalte compartimente si servicii dincadrul Spitalului Judetean de Urgenta Resita, a urmarit in anul 2013, asigurarea unorconditii cat mai bune de diagnostic si tratament pentru toti bolnavii care s-au adresatinstitutiei noastre in cele trei stationare ale spitalului:

A. Compartimentul tehnic:Cei cinci membri ai compartimentului, angajati cu experienta de zeci de ani in

serviciul aparatelor si instalatiilor medicale au asigurat zilnic si ora de ora interventia inverificarea, reglarea si repararea defectiunilor accidentale, (cel putin 30 de interventiizilnic). De asemenea au asigurat contactul permanent cu firmele de service contractatecand defectiunile au depasit competentele compartimentului nostru.

B. Compartimentul Administrativ,Toti angajatii aestui compartiment au urmarit ca prin activitatea lor in sectoarele:

garderoba, centrala telefonica, centrale termice, croitorie, curatenie curte, gestionaredeseuri medicale, supraveghere poarta, arhivare documente, supraveghere si verificareconsumuri utilitati, sa asigure conditiile necesare de liniste si confort ale bolnavilorinternati si a personalului medical din sectii.

1. Utilitatile

Page 22: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

22

- pentru cele trei stationare au fost asigurate de catre furnizorii specializati pentru(apa, agent termic, energie electrica, gaze naturale, asigurandu-se supravegherea siintretinerea retelelor interioare si exterioare de distributie a acestora cu personal propriu.

2. Deseurile- deseuri menajere si refolosibile. Pentru ridicarea acestora avem contract cu firma

specializata, asigurandu-se spatii adecvate.- deseuri medicale periculoase – sunt deseuri cu regim special de colectare,

depozitare si neutralizare. Lunar se intocmesc rapoarte statistice catre Agentia de Mediu siDSP, asigurandu-se zilnic necesarul de ambalaje pentru colectarea lor.

3. Control poartaA fost efectuat cu un numar suficient de angajati. In prezent sunt 15 angajati,pentru

cele trei porti. Necesarul fiind de 18 angajati, daca tinem cont si de postul 2 de la St1 careeste un post numai de noapte si care in acest moment este suspendat.

4. Transport bolnavi-lifturiA fost efectuat in conditii satisfacatoare tinind cont ca s-au mai angajat 2

persoane.Acestea isi desfasoara activitatea la St1.Mai greoi ne descurcam la St 2 si St 3unde in prezent avem cite un liftier (normativele prevazind minim 3 persoane pentru unlift).Dificultatea cea mare in a asigura personal la aceste lifturi este ca nu se gasestepersonal calificat pentru aceste posture (autorizati ISCIR) .

5. ArhivarePersonalul din acest sector, 1 arhivar si 1 legator documente (necesar 2 legatori), a

efectuat zilnic activitati specifice, in conditiile in care volumul documentelor este de 5-7ori mai mare decat acum 10 ani, iar spatiul necesar este insuficient.

6. Centrale termiceLa cele trei stationare s-au instalat centrale proprii de producere a ACM si a

incalzirii, s-a asigurat supravegherea cazanelor, din incinta centralei. Pentru aceasta avemun numar de 13 fochisti angajati,in loc de 15.

7. Centrala telefonicaPrin cei cinci angajati s-a asigurat legaturile telefonice intre sectiile celor trei

stationare cat si pentru apartinatorii celor internati. Intretinerea retelei fiind asigurata defirma angajata prin contract anual.

8. Serviciul religiosA fost desavarsit prin atenta si sarguincioasa activitate religioasa a preotului

angajat atat la patul bolnavului cat si la capela construita in curtea Stationarului 1. Serviculreligios pentru stationarul 2 si stationarul 3 este asigurat de un preot voluntar.

9. Serviciul secretariatCele doua secretare angajate asigura buna desfasurare a activitatii prin

coordonarea activitatii de predare, primire, inregistrare, sortare, administrare si intocmirede adrese, situatii, memorii, referate initiate de Comitetul director si manager . Deasemenea trebuie amintita si implicarea acestora in activitatea de protocol ce se desfasoarala nivelul institutiei prin buna cooperare si parteneriatul in proiecte pe care SpitalulJudetean de Urgenta Resita o are cu institutii aflate atat din judetul nostru cat si dinstrainatate.

C. Formatia de intretinere cladiri, instalatii gaz si incalzire

Prin personalul propriu, 13 angajati, formatia a reusit la costuri zilnice de 300 lei(0,43 lei/zi spitalizare), sa asigure conditii hoteliere pentru internati si angajati prin

Page 23: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

23

interventii de reparartii la instalatiile de apa, incalzire, energie electrica, canalizare,zugraveli, tencuieli interioare, si reparatii mobilier.

Serviciul Tehnic Administrativ va continua sa-si indeplineasca sarcinile zilnicespecifice fiecarui sector, considerand totodata ca se necesita gasirea unor solutii pentruangajarea de personal specializat in sectoarele deficitare, cat si cresterea bugetuluirepartizat interventiilor zilnice la aparatele medicale si instalatiile exterioare si interioarede utilitati cat si la cladiri.

Serviciul financiar-contabilPrezentarea situatiilor financiare ale Spitalului Judetean

de Urgenta Resita la 31 decembrie 2014

II.. AANNAALLIIZZAA EEXXEECCUUTTIIEEII BBUUGGEETTUULLUUII DDEE VVEENNIITTUURRII SSII CCHHEELLTTUUIIEELLII

Finanţarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa s-a realizat în cea mai mare măsură conform Legi95/2006 cu modificările si completările ulterioare si Legea spitalelor nr.270/2003 modificata prin Ordonanţa40/2004, precum şi din transferuri prin Directia de Sănătate Publică.

- Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2014 este in suma de 80.935.000 lei,

dupa cum urmeaza:VENITURI

Nr.crt.

DENUMIRE INDICATOR PREVAZUT(BVC)

REALIZAT(Cont de executie)

1. Venituri din prestari servicii si alteactivitati

48.443.560 49.368.174

2. Subventii de la bugetul de stat pentruspitale

14.889.930 11.379.644

3. SUBVENTII PENTRU INSTITUTIILEPUBLICE – sume alocate din bugetulconstituit din contributiile pentruproducerea, importul si publicitateapentru produse din tutun si alcool

3.872.850 5.565.223

Page 24: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

24

CHELTUIELI

Nr.crt.

DENUMIRE INDICATOR PREVAZUT(BVC)

REALIZAT(Cheltuieliefective)

1. Cheltuieli de personal 37.719.150 37.949.3802. Bunuri si servicii 36.235.370 28.836.2703. Cheltuieli de capital 3.404.330 2.150.5454. Alte cheltuieli 104.520 88.1875. Proiecte cu finantare din Fonduri externe

nerambursabile FEN postaderare3.471.630 471.276

TOTAL 80.935.000 69.495.658

Prin Casa Judeţeană de Asigurări Sociale de Sănătate Caraş-Severin, finanţarea a fost de48.302.680 lei, din care:

leiSERVICII MEDICALE 42.974.161AMBULATOR 967.465CRONICI 1.673.765SERVICII HEMODIALIZA 513.089PROGRAM HEMODIALIZA 138.911PROGRAM ORTOPEDIE 34.880PROGRAM ONCOLOGIE 1.840.940PROGRAM DIABET 33.481PROGRAM HEMOFILIE 125.987TOTAL 48.302.680

Alte venituri în sumă de 1.065.495 lei, din care:- 857.325 lei Venituri proprii- 194.381 lei venituri Medicina Legala- 13.789 lei alte venituri

Prin D.S.P. s-au efectuat operaţiuni astfel:lei

Buget FinantarePrograme sănătate 6.695.893 3.152.935Acţiuni de sănătate 8.089.517 8.138.522Burse 104.520 88.187

Transferuri de capital 0 0Accize-prog.nation.sanatate 1.208.850 4.486.936Accize-actiuni sanatate 2.664.000 1.078.287

TOTAL GENERAL 18.762.780 16.944.867

4. Venituri din contractele incheiate cuinstitutiile de medicina legala

1.249.050 1.271.000

5. Subventii din bugetele locale pentrufinantarea sanatatii

3.404.330 3.240.151

6. Subventii de la bugetele locale pentruspitale

5.603.650 5.603.642

6. Sume utilizate din excedentul anuluiprecedent pentru efectuarea decheltuieli

556.520

7. Sume primate de la UE 2.915.110 2.810.091TOTAL 80.935.000 79.237.925 97,90%

Page 25: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

25

- Venituri din contractele incheiate cuinstitutiile de medicina legala 1.249.050 1.271.000

- Subventii din bugetele locale 9.007.980 8.843.793Sume primite in contul platilor efectuateIn anii precedenti 2.915.110 2.810.091

- Sume utilizate din excedentul anului precedentpentru efectuarea de cheltuieli 556.520 0

IIII .. AA NN AA LL II ZZ AA EE XX EE CC UU ŢŢ II EE II BB UU GG EE TT AA RR EE

Execuţia cheltuielilor în structura prevăzută în clasificaţia economică:

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

Fondul de salarii utilizat în sumă de 28.330.042 lei (art.10.01) corespunde numărului deposturi repartizate şi salarii prevăzute în statele de funcţii legal aprobate; tichete de masă1.868.336 lei (art.10.02).

Obligaţiile către bugete reprezintă:- C.A.S. în sumă de 5.526.043 lei;- cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj în sumă de

140.894 lei;- contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale pentru sănătate în sumă

de 1.465.217 lei au fost stabilite potrivit prevederilor legale şi virate pe destinaţii.- contribuţii pentru asigurările de acccidente de muncă şi boli profesionale în sumă de

78.892 lei .- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii în sumă de 239.509 lei .

Cheltuielile de personal la 31 DEC. 2014 sunt în sumă de 34.766.851 lei.

B. CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII

Pentru cheltuieli materiale şi servicii au fost repartizate credite bugetare în sumă de28.836.270 lei, până la 31 DECEMBRIE 2014 utilizându-se suma de 34.766.651 lei potrivitexecuţiei.

Achiziţionarea materialelor s-a făcut în strictă concordanţă cu stocurile existente şinecesarul de consum. Aprovizionarea s-a făcut cu respectarea legislaţiei în vigoare privindachiziţiile de bunuri.

Alte cheltuieli (burse) in suma de 88.187 leiCheltuieli de capital in suma de 2.150.545 lei.Cheltuieli proiect implementare (art.56.07) in suma de 471.276 lei.

IIIIII .. AA NN AA LL II ZZ AA PPOOSSTTUURRIILLOORR DDIINN BBIILLAANNŢŢ

A. ACTIVE NECURENTE Imobilizări corporale

Referitor la active fixe corporale, notele explicative trebuie sa prezinte, pentru fiecaregrupa de active corporale, urmatoarele informatii:

valoarea cheltuielilor efectuate pentru activele fixe corporale in curs de executie.Pentru fiecare grupa din categoria activelor fixe, trebuie furnizate urmatoarele informatii innotele explicative :

Page 26: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

26

a) valorile corespunzatoare care privesc acest element, la inceputul si la incheiereaexercitiului financiar ; si

b) miscarile privind acest element, ocazionate de :- modificarile valorii in cursul exercitiului financiar ;- intrari de active in cursul exercitiului financiar ;- iesiri de active in timpul exercitiului financiar respectiv ;- transferurile de active catre si din acel element, efectuate in timpul exercitiului

financiar.-

La finele anului se va intocmi o anexa cu indicatori specifici, in structura stabilita deMinisterul Finantelor Publice.

Elementede

active

Valoarea brutaSold la

1 IanuarieCreştere Reduceri Sold la

31Decembrie

Active fixe necorporale-ct.205.00.00 11.857 11.554 303

Active fixe necorporale-ct.208.01.00 3.187 3.187

Active fixe corporale-constructii – ct.212.00.00 88.060 88.060

Active fixe corporale-Echip.tehnologice-ct.213.01.00

25.171.459 2.802.977 661.121 27.313.316

Active fixe corporale –Aparate si inst.masura-ct.213.02.00

287.645 10.422 277.222

Active fixe corporale-Mijl.transport-ct.213.03.00 438.236 4.278 442.514

Active fixe corporale-Mobilier , Aparaturabirotica-ct.214.00.00.01

603.217 43.143 560.074

Imobilizari corporale incurs-ct.231.00.00,233.00.00 0 0 0

Terenuri -ct.211.00.00Alte active nefinaciare-ct.215.00.00

TOTAL 26.603.661 2.807.255 726.240 28.684.676

Soldul contului 205.00.00 “Active fixe necorporale” este in valoare de 303 lei şi suferămodificări faţă de inceputul anul 2014 in valoare de 11.554,00 lei reprezentand valoarea activelorfixe necorporale casate in decembrie 2014(licente)

Soldul contului 208.01.00”Programe informatice” este in valoare de 3.187 lei şi nu suferămodificări faţă de începutul anului 2014.

Soldul contului 212.00.00 “Active fixe corporale-construcţii” este în valoare de 88.060 leireprezentand expertiza tehnica cladire si nu sufera modificări faţă de începutul anului 2014.

Soldul contului 213.01.00 “Active fixe corporale-Instalaţii tehnice, mijloace de transport,animale şi plantaţii” este în valoare de 27.313.316 lei si sufera modificări faţă de începutulanului 2014 astfel : 2.802.977 lei - crestere reprezentand intrari de mijloace fixe sponsorizare –Coagulometru automat Thrombolyzer Compact - 13.976 lei; Pulsoximetru - 8.932 lei; Monitor

Page 27: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

27

cardiorespirator neonatal - 13.179 lei si intrari mijloace fixe cu finantare Consiliul Judetean :Laser chirurgical - 205.840 lei; Echipament duodigest - 56.911 lei; Disopzitiv medical deimplantare si taiere pt. Chirurgia si traumatologia ortopedica - 136.400 lei; Sistem pt. Chirurgialaparoscopica urologica - 628.680 lei ; Dedurizator compact - 5.174 lei ; Generator de abur -103.473 lei ; Masa chirurgicala - 80.997 lei ; Sistem pt. Chirurgia laparoscopica urologica -41.705 lei; Masa chirurgicala - 81.000 lei ; Aparat anestezie - 120.528 lei ; Centrale termice-1.182.595 lei ; Statie de dedurizare a apei - 90.108 lei ; Poligraf - 33.480 lei si reducere invaloare de 661.121 lei reprezentand casare mijloace fixe.

Soldul contului 213.02.00 “Aparate si instalatii de masurare control si reglare” este invaloare de 277.222 lei si suferă modificări faţă de începutul anului 2014 - reducere in valoare de10.422 lei contravaloare casare din anul 2014.

Soldul contului 213.03.00“ »Mijloace de transport“ este in suma de 442.514 lei increstere fata de inceputul anului in suma de 4.278 reprezentand intrare de mijloc fix-Stivuitormanual.

Soldul contului 214.00.00.01 “Active fixe corporale-Mobilier, aparatură birotică,echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale” este în valoare de 560.074 lei lei şisuferă modificări faţă de inceputul anul 2014 in suma de 43.143 lei reprezentand casare mijloacefixe in anul 2014.

La Spitalul Judetean de Urgenta Resita reevaluarea activelor fixe s-a realizat in decembrie2012 conform ordinului Nr. 3471/25.11.2008 pentru aprobarea normelor metodologice privindreevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice

Elementede

active

DeprecieriSold la

1

Ianuarie

Deprecierea

inregistrata in cursulexercitiului

Reduceri sau

reluări

Sold la31

decembrie

Active fixe necorporale-ct.205.00.00

11.857 0 11.554 303

Active fixe necorporale-ct.208.01.00

3.1870

3.187

Active fixe corporale-constructii – ct.212.00.00

0 0 0

Active fixe corporale –Aparate si inst.masura-ct.213.01.00,213.02.00,213.03.00

14.227.101 1.874.203 651.484 15.449.820

Active fixe corporale-Mobilier , Aparaturabirotica-ct.214.00.00

356.189 57.694 43.143 370.740

Imobilizari corporale incurs-ct.231.00.00,233.00.00Terenuri -ct.211.00.00Alte active nefinaciare-ct.215.00.00TOTAL 14.598.334 1.931.897 706.181 15.824.050

Soldul contului 280.05.00 ‘’Amortizarea concesiunilor,brevetelor,licenţelor’’ înregistrată la31 decembrie 2014 este în valoare de 303 lei si reprezinta amortizarea licentelor.

Soldul contului 280.08.00‘’Amortizarea altor active fixe necorporale’’ înregistrată la 31decembrie 2014 este în valoare de 3.187 lei si reprezinta amortizarea programelor informatice.

Page 28: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

28

Soldul contului 281 .00.00‘’Amortizarea activelor fixe corporale’’ înregistrată la 31decembrie 2014 este în valoare de 15.820.560 lei si reprezintă amortizarea cumalată a activelorfixe privind :

Construcţiile = 0 lei Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii = 15.449.820 lei Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale

= 370.740 lei

La Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa amortizarea mijloacelor fixe este calculată şiînregistrată pe baza metodei de amortizare liniară.

B. ACTIVE CURENTE

StocuriStocurile de materiale ale instituţiei au fost recepţionate şi înregistrate în contabilitate

la preţul de achiziţie. Stocurilor de materiale prezintă următoarea componenţă :

Elementde stoc

Valoare brutaSold la

1Ianuarie 2014

Sold la31 decembrie

2014Materii prime – ct.301.01 0 0Materiale consumabile – ct. 302.01ct. 302.01. –Mat.auxiliarect. 302.02. –Combustibilict. 302.03. –Mat.ambalatct. 302.04.–Piese schimbct. 302.07. –Hranact. 302.08. –Alte mat.consumabilect. 302.09. –Medicamente simat.san.

1.873.1868.528

0

16.0111.848.647

2.770.65442.199

0

31.3032.697.152

Materiale de natura ob.de inventar– ct. 303ct. 303.01 –Ob.inv.in magaziect. 303.02.00 –Ob.inv.in folosinta

2.720.452

25.4942.694.958

2.954.519

56.0212.898.498

Mat.date in prelucrare – ct.307.0014.717 15.696

Ambalaje – ct.381.00TOTAL 4.608.355 5.740.869

Creanţe curente

Page 29: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

29

Creanţe Sold la01

ianuarie2014

Sold la31

decembrie2014

(col. 3+4)

Termen de lichiditatesub 1 an peste 1

an

0 1 2 3 4Creante necurente – sume ceurmeaza a fi incasate dupa operioada mai mare de 1 an :ct. 411.02ct. 461.02

000

000

000

Creante curente – sume ceurmeaza a fi incasate dupa o

perioada mai micade 1 an :

1. Creanţe din operatiunicomerciale si avansuri :

ct. 232.00-Avansuript.imobilizari corporalect. 234.00- Avansuript.imobilizari necorporalect. 409.00-Furnizori debitorict. 411.01-Clienti cu termensub 1 anct. 411.01.08-Clienti incerţisau in litigiuct. 418.00-Clienti facturi deintocmitct. 425.00.-Avansuri acordatepersonaluluict. 428..01.01-Alte creante inlegatura cu personalulct. 461.01-Debitori sub 1 anct. 473.01-Decontari dinoperatii in curs de clarificarect. 481.01-Dec.intreinst.superioara si inst.subordonatect. 482.01-Decontari intreinstitutii

2. Creanţe bugetare :ct. 431*-Asigurari socialect. 437*-Asigurari pentrusomajct. 444-Impozit pe venitul dinsalariict. 446-Alte impozite, taxe sivarsaminte asimilatect. 448.02.-Alte creanteprivind bugetul

3. Creanţe din operaţiuni cu

0

00

79.494

00

0

0

4.867

0

00

00

0

0

0

0

00

76.563

00

0

0

2.344

0

00

00

0

0

0

0

00

76.563

00

0

0

2.344

0

00

00

0

0

0

Page 30: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

30

comunitatea Europeana:ct. 450.05.05-Sume de

primit de la ComisiaEuropeana

118.076 65.839 65.839

TOTAL 202.437 144.746 144.746

Soldul contului 411.01”Clienti cu termen sub un an” este de 76.563 lei şi reprezintăvaloarea creanţelor neîncasate.

Soldul contului 461.01 ‘’Debitori sub un an’’ este de 2.344 lei şi se compune din:- 2.344 lei planning familial

Soldul contului 450.05.05 ‘’Sume de primit de la Comisia Europeana’’- este de 65.839lei si reprezinta creanta fata de Comisia Europeana la nivelul platilor efectuate la titlul 56.

C.DATORII

DATORII CURENTE

Datorii Sold la 01ianuarie

2014

Sold la Termen deexigibilitate31 decembrie

2014

(col. 3+4) sub 1 an peste 1an

0 1 2 3 4Datorii curente – sume ce trebuieplătite într-o perioada mai mica de 1an :1.Datorii comerciale şi avansuri : 8.532.736 3.821.842 3.821.842

ct. 401.01-Furnizori0 0 0

ct. 403.01-efecte de plătit 61.285 61.285ct. 404.01-Furnizori de active

fixe sub 1 anct. 408.01-Furnizori – facturi

nesosite130.018 135.54 135.54

ct. 419.01-Clienti - creditori 501.209 501.209 501.209ct. 462.01-Creditori sub 1 an 118.076 65.839 65.839

0 0 0ct. 462.02-Creditori peste 1 anct. 473.01.03.-Decontari in curs

de clarificare FEct. 481.01-Dec.intre

inst.superioara si inst. subordonate308.839 317.489 317.489

ct. 482.01-Decontari intreinstitutii

5.042 2.528 2.528

2.Datorii către buget : 0 0

Page 31: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

31

ct. 444.00.-Impozit pe venituldin salarii

ct. 446.00-Alte impozite, taxe sivarsaminte asimilate

ct. 4481-Alte datorii faţădebuget

3.Datorii către ComunitateaEuropeana

1.576.403 1.628.073 1.628.073

ct. 458.01-Sume de primit de laAgentii/ Autoritati de implementare

18.729 8.116 8.116

4.Salariile angajaţiilor şi contribuţiileaferente :

ct. 421.00-Personal - salariidatorate

94.891 103.135 103.135

ct. 423.00.-Personal – ajutoaredatorate

960.662 1.022.253 1.022.253

ct. 426.00.-Drepturi de personalneridicate

23.719 24.504 24.504

ct. 427.01.-Reţineri din salarii şidin alte drepturi datorate terţilor

79.494 76.563 76.563

ct. 428.01.-Alte datorii în legăturăcu personalul

ct. 431*-Asigurari socialect. 437*-Asigurări pentru şomajct. 438-Alte datorii sociale

5.Venituri în avans (ct.472.00.)6.Sume de primit de la UE(ct.458.00)

TOTAL 12.349.818 7.768.376 7.768.376

Soldul contului 401.01 ‘’Furnizori sub 1 an’’=3.821.842 lei re prezintă furnizori pentrumedicamente, materiale sanitare, reactivi, alimente si cheltuieli gospodăreşti neachitaţi la datade 31.12.2014;

Soldul contului 404.01 ‘’Furnizori de active fixe sub 1 an’’= 61.285 lei reprezintăfurnizori de active fixe sub un an, neachitaţi la data de 31.12.2014

Soldul contului 421.00‘’Personal-salarii datorate’’ = 1.628.073 lei reprezinta salariiaferente lunii decembrie 2014

Soldul contului 423.00‘’Personal-ajutoare datorate’’ = 8.116 lei reprezinta ajutoarelemateriale aferente lunii decembrie 2014

Soldul contului 427.01 ‘’Reţineri din salarii datorate terţilor’’ = 103.135 lei şireprezintă rate, popriri, chirii, cotizaţii sindicat, cotizaţii Colegiul Medicilor, creditori.

Soldul contului 431* ‘’Asigurările sociale’’ = 1.022.253 lei se compune din contribuţiiaferente salariilor la asigurariile sociale pe luna decembrie 2014.

Soldul contului 437* ‘’Asigurări pentru şomaj’’ = 24.504 lei reprezentând contributia lafondul de somaj aferente salariilor din luna decembrie 2014.

Soldul contului 444.00 ‘’Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi’’ = 317.489lei şi reprezintă impozit aferent salariilor pe luna decembrie 2014.

Soldul contului 446.00.00.1 ‘’Fond persoane cu handicap’’ = 2.528 lei şi reprezintăfondul pentru persoanele cu handicap calculat in baza legii 448/2006.

Soldul contului 472.00. ‘’Venituri inregistrate in avans’’ = 76.563 lei şi reprezintăchiriile neincasate.

Page 32: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

32

Soldul contului 473.01.03.3.1 ‘’ Decontari in curs de clarificare FE’’ = 65.839 lei şireprezintă valoarea sumelor de solicitat spre rambursare in cadrul proiectului Sanatate farafrontiere COD-1265

Soldul contului 462.01.01 ‘’Creditori sub un an’’ este de : 135.540 lei şi se compune din:- 64.543 lei garantii licitatii- 69.343 lei garantii materiale- 5 lei medicamente CJASS- 4.188 lei tichete masa- 116 lei salarii neplatite- -2.655 lei diverse

Soldul contului 462.02.01 ‘’Creditori peste un an’’ este de: 501.209 lei şi reprezintăvaloarea prefinantarii inacsata de la liderul proiectului Sanatate fara frontiere COD 1265

Conturi la trezorerie si bănci

Soldul contului 515.01.02.1“ Disponibil in lei fonduri externe COD 1265“ este de 2 leisi reprezinta disponibilitati in lei din fonduri externe existente in contul bancar.

Soldul contului 515.02.02.1‘’ Disponibil in valuta fonduri externe COD 1265’’ este de 2lei şi reprezinta disponibilitati in valuta(valoare prefinantare) din fonduri externe existenta incontul bancar.

Soldul contului 532.01 “ Timbre fiscale şi poştale “ este de 218 lei şi se compune dintimbre fiscale şi poştale de 218 lei .

Soldul contului 550 .01“ Disponibil din fonduri cu dest.specială “ este de 70.006 lei şise compune din :

- 564 lei garanţii alcool constituite în baza art.200,lit.f din H.G. nr.1861,depuse cu foaiede varsamant direct in contul 5079 deschis la Trezoreria Resita,

- 69.442 lei garantii materialeSoldul contului 552.00 “ Disponibil ptr. sume de mandatate şi sume în depozit“ este

de 80.766 lei şi se compune din:- 62.259 lei garantii licitatii- 9.958 lei contraceptive- 3.368 lei tichete- 5 lei medicamente personal contractual- 3.066 lei screening- 1.500 lei salar sida decembrie- 610 lei CAS angajator

Soldul contului 560.02.01 ’’Rezultatul executie bugetare din anul curent’’ estein suma de 863.968 lei reprezentand excedentul anului 2014.

D. CAPITALURI PROPRII

Soldul contului 103.00”Fondul bunurilor care alcat. dom. public al unitatilor administrativ-teritoriale”= 88.060 lei

-88.060 lei reprezinta Expertiza tehnica cladire efectuata de Proiect BucurestiSoldul contului 105.03 "Rezerve din reevaluarea inst.tehnice’’ = 1.947.391 leiSoldul contului 105.04 ‘Rezerve din reevaluarea mobilierului’’ = 85.964 leiSoldul contului 117.00.00.01„Rezultat reportat–702’’= 4.464.159 leiSoldul contului 117.00.00.02 „Rezultat reportat – buget local’’ = 7.280.094 lei

Page 33: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

33

Soldul contului 117.00.00.03 „Rezultat reportat (337)’’ = 23.415 leiSoldul contului 117.00.0008 „Rezultat reportat – fond ext neramb’’ = -2.934.787 leiSoldul contului 117.00.00.09 „Rezultat reportat – buget de stat’’ = 2.648 leiSoldul contului 117.00.00.10 „Rezultat reportat – 527’’= -11.295.762 leiSoldul contului 117.00.00.11 „Rezultat reportat – 311’’ = 619.307 leiSoldul contului 117.00.00.15 „Rezultat reportat – surplusul rez.din reeva.’’ =1.120.375 leiSoldul contului 117.00.00.18 „Venituri DSP(592).’’ = 1.290.178 leiSoldul contului 117.00.00.19 „Venituri din anii precedenti(528)’’ = -229.125 leiSoldul contului 121.00.00.01 ”Rezultat patrimonial-DSP’’ = 1.329.451 leiSoldul contului 121.00.00.02 „Rezultat patrimonial-Bug.local’’ = 8.172.114 leiSoldul contului 121.00.00.08 „Rezultat patrimonial-fond neramb.’’ = 1.784.269 leiSoldul contului 121.00.00.09 „Rezultat patrimonial-bugetul de stat.’’ = 15.336 leiSoldul contului 121.00.00.10 „Rezultat patrimonial-CJASS’’= -1.770.262 lei

La 31.12.2014 activele totale ale Spitalului sunt în sumă de 19.761.203 lei, iardatoriile cumulate sunt în sumă de 7.768.376 lei, ceea ce conduce la faptul că unitateadispune de capitaluri proprii de 11.992.827 lei..

Conţinutul contului de rezultat patrimonial se regăseşte în anexa 2, în structuraprevăzută în conformitate cu Normele metodologice.Contul de rezultat patrimonialprezintă situaţia veniturilor,finanţărilor şi cheltuielilor din perioada 01.01-31.12.2014.Veniturile şi finanţările sunt prezentate pe feluri de venituri,iar cheltuielile suntprezentate pe feluri de cheltuieli după natura sau destinaţia lor.

Pentru fiecare indicator din Contul de rezultat patrimonial este prezentată atatvaloarea indicatorului din perioada 01.01-31.12.2014, cat şi valoarea pentru exerciţiulfinanciar precedent.Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimăperformanţa financiara a spitalului, respectiv excedentul sau deficitul. În ceea ce privesterezultatul patrimonial din activitatea financiara la sfarşitul perioadei prezintă un excedentde 2.160 lei. Pentru activitatea operationala rezultatul patrimonial prezintă un excedent însumă de 9.548.809 lei, iar rezultatul patrimonial din activitatea extraordinară prezintadeficit în sumă de 20.059 lei.

În concluzie rezultatul patrimonial al exerciţiului prezintă un excedent de 9.530.910lei. Datele au fost preluate din conturile de venituri şi finanţări şi din soldurile conturilorde cheltuieli.

Serviciul Aprovizionare –Transport / Compartiment Achizitii publice

La nivelul Spitalului Județean de Urgența Reșita, această structură a fostorganizată după cum urmează:

- Achiziții: -1 economist- în luna ianuare 2014-2 economiști-în perioada februarie - iulie 2014- 1 economist – în perioada august-septembrie 2014-2 economisti-în perioada octombrie-decembrie 2014

- Aprovizionare: - 2 economiști în perioada ianuarie-noiembrie 2014- 3 economiști - decembrie 2014

- Gestionari : 1 persoana

Page 34: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

34

- Șoferi: 7 persoane- Muncitori: 2 persoane

1.1 Misiunea:- Planificarea achizitiei publice: identificarea necesitatilor, estimarea valorii,

ierarhizarea necesitatilor, alegerea procedurii, identificarea fondurilor, elaborareacalendarului

- Asigurarea aprovizionarii ritmice si la timp cu toate bunurile, materialele necesare,bunului mers al activitatilor medicale, administrative și tehnice pentru a evitacrearea de stocuri nejustificate dar constituirea obligatorie a stocului de sigurantă înfuncție de necesitățile de moment ale spitalului.

1.2. Obiective:

- eficacitatea și eficiența funcționarii- fiabilitatea informației interne și externe- respectarea legilor, regulamentelor și politicilor interne- protejarea bunurilor din gestiuni și a informațiilor din dosarul achizitiei- prevenirea, depistarea fraudelor, greșelilor și neconformităților- calitatea documentelor de contabilitate și producerea în timp util de informații deîncredere

2. Indicii de performanță cu respectarea gradului de realizare:

- promtitudine și capacitatea de comunicare: 100%- respectarea termenelor legale și procedurale: 100%- competență și promtitudine în redactare: 100%- raportări în termenele prevăzute de lege: 100%- redactarea în termen a situațiilor centralizatoare a achizițiilor către A.N.R.M.A.P. –100%- Rezolvarea problemelor de natura aprovizionării – 100%

3. Scurta prezentare a activității desfășurate în cursul anului 2014:

- A fost elaborate programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților șipriorităților identificate la nivelul instituției, în funcșie de fondurile aprobate și deposibilitățile de atragere a altor fonduri

- S-a elaborat documentația de atribuire , în colaborare cu serviciile saucompartimentele care relevă necesitatea și oportunitatea achiziției, în funție decomplexitatea problemelor care au fost rezolvate în contextual aplicării proceduriide atribuire

- În anul 2014 au fost organizate, 4 cereri de ofertă, 220 achiziții directe pe SEAP- Au fost îndeplinite obligații referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea

prevăzute în Ordonanța de Urgență nr 34/2006- A propus componența comisiilor de evaluare pentru fiecare procedură de atribuire- A elaborat notele justificative în toate situațile în care procedura de atribuire

propusă pentru a fi aplicată, este alta decât licitația deschisă sau cea restrânsă, cuaprobarea conducătorului instituției și cu avizul compartimentului juridic

Page 35: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

35

- S-a asigurat activitatea de informare și de publicare privind pregătirea și organizarealicitațiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum și alte informații caresă edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor deachiziții contractelor de achiziții publice

- A asigurat aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselorverbale și a hotărârilor de licitații, prin încheierea contractelor de achiziție publică

- S-au operat modificări sau completări ulterioare în programul annual al achizițiilor,când situația a impus-o, cu aprobarea conducătorului instituției și avizulcompartimentului financiar-contabil

- S-a ăntocmit și transmis către Autoritatea Națională pentru Reglementarea șiMonitorizarea Achizițiilor Publice a unui raport anual privind contractele deatribuire, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anulprecedent.

- S-a asigurat aprovizionarea ritmică și la timp cu toate bunurile, materialele necesarebunului mers al activității medicale, administrative și tehnice pentru a evita creareade stocuri nejustificate dar constituirea obligatorie a stocului de sigurantă în funcțiede necesitățile de moment ale spitalului

- S-au elaborat 2.566 proiecte de angajamente legale și bugetare și am semnatformularele de propuneri și 6.191 ordonanțări de plată completate pentru sumaangajată

- S-au întocmit 207 contracte de furnizare prin achiziții directe din care 12 online,329 contracte subsecvente, pe care le-a supus avizării Compartimentului Juridic,respective aprobării Managerului

- S-au întocmit aproximativ 2.030 comenzi în baza procedurilor de achiziții- S-au înregistrat în programul contabil-informatic cu scopul urmăririi, toate

contractele, comenzile, referatele.- S-a trimis și primit corespondența specifică achizițiilor și aprovizionării- S-a purtat corespondență scrisă (sau telefonic) cu firmele furnizoare în vederea

identificării corecte a produselor și rezolvării neconcordanțelor constatate larecepții (sub aspectul cantitativ-valoric sau calitativ)

- S-au vizat toate facturile în ceea ce privește realitatea, regularitatea și legalitatea- S-au vizat facturile cu „ bun de plată„ în urma verificării recepționării mărfurilor

Activitate gestionar magazii:

- A eliberat zilnic sau la cerere în baza bonului de consum sau mișcare a mijloculuifix, obiecte de inventar, materiale de curățenie, dezinfectanți, imprimate medicale cusau fără regim special, birotică, materiale sanitare, conform necesitășilor din bonulde consum.

- A ținut evidența stocului de produse, pe baza fișelor de magazine- A întocmit la sfârșitul fiecărei luni situațiile centralizatoare privind aprovizionarea,

consumul și stocului final al produselor din magazine- A operat în stoc mișcările de marfă- Păstrează documentele justificative legate de stocuri- A participat active la operațiunile de încărcare/descărcare din magazine- A operat introducerea mărfii în stoc, în baza documentelor de intrare- A efectuat recepția fizică a mărfurilor la intrarea în magazine- A raportat situația stocurilor (aprovizionare-contabilitate)- A ținut gestiunea carburanților, lubrefianților și pieselor de schimb auto

Page 36: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

36

- A eliberat zilnic foile de parcurs pentru mașinile din dotarea spitalului, a calculatezilnic foile de parcurs și a întocmit FAZ-urile

- A întocmit la sfârșitul fiecărei luni documente centralizatoare privind situațiaaprovizionării, consumului și stocului final

Activitate muncitori:

Au deservit următoarele puncte de lucru:

- Staționarele I, II, III ale Spitalului Județean de Urgența Reșita- Magazia de materiale, consumabile, obiecte de inventar,- Magazia de materiale sanitare- Stația de oxigen- Au asigurat transportul tuburilor de oxigen, protoxid, etc.- Au asigurat descărcarea sau încărcarea produselor la orice transport care privește

primirea/eliberarea din gestiune la punctele de lucru mai sus amintite

Activitate șoferi

- Au asigurat transportul analizelor de laborator- Au asigurat zilnic transportul diverselor documente și situații pentru CJASS, DSP,

Trezorerie- Au asigurat zilnic sau la nevoie transportul sângelui și al preparatelor de sânge de la

CRTS- Au efectuat zilnic transportul bolnavilor internați pentru consult interdisciplinar

între staționarele spitalul- Au asigurat transportul bolnavilor dializați și a medicamentelor necesare acestora- Au asigurat transportul tuburilor de oxigen, protoxid, etc- Asigură zilnic- Completează zilnic foile de parcurs, răspunde de buna funcționare a autovehicolului,

atenționează asupra problemelor tehnice ale autovehicolelor și supraveghează înservice buna desfășurare a reparațiilor.

4. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora – Nu este cazul5. Propuneri pentru remedierea deficiențelor – Nu este cazul.

Laborator Radiologie și Imagistică Medicală

Funcționează în structura spitalului (datorită specificului aparte – aparatură de înaltăperformanță cu statut special, autorizată de către Comisia Națională de Control alActivităților Nucleare) cu puncte de lucru în toate clădirile în care se desfășoară activitatemedicală astfel:

Situatie echipamente radiologie si imagistica medicalaSTATIONAR I

Nr.crt.

Denumire echipamente radiologie siimagistica medicala

Anulfabricatiei

Amplasare echipamente radiologie siimagistica medicala

1 SIRESCOP CX III (scopie- grafie) 1998 Laborator radiologie si imagistica medicala– St I

Page 37: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

37

2 COMBIGRAPH QUADRO(grafie) 2002 Laborator radiologie si imagistica medicala– St I

3 SeleCT SP (computer tomograf) 2000 Laborator radiologie si imagistica medicala– St I

4 AXIOM ICONOS MD(scopie - grafie) 2007 Laborator radiologie si imagistica medicala– St I

5 MAMMOMAT 3000NOVA(mamografie)

2007 Laborator radiologie si imagistica medicala– St I

6 SOMATOM DEFINITION-64 sliceEXCEL EDITION (computer tomograf)

2013 Laborator radiologie si imagistica medicala– St I

7 MULTIX COMPACT K (grafie) 2001 Laborator radiologie si imagistica medicala-Ambulatoriu

8 POLYMOBIL 10 1996 Mobil utilizat pe sectia nou nascuti9 GE OEC FLUOROSTAR 2011 Mobil utilazat in sala de operatii ortopedie

10 SIREMOBIL COMPACT K 2006 Mobil utilizat in sala de operatii urologieSTATIONAR II

Nr.crt.

Denumire echipamente radiologiesi imagistica medicala

Anulfabricatiei

Amplasare echipamente radiologie siimagistica medicala

1 PHILIPS DUO DIAGNOST(scopie- grafie)

2003 Laborator radiologie si imagistica medicala– St II

STATIONAR IIINr.crt.

Denumire echipamenteradiologie si imagistica

medicala

Anulfabricatiei

Amplasare echipamente radiologie si imagisticamedicala

1 PHILIPS DUO DIAGNOST(scopie-grafie)

2002 Laborator radiologie si imagistica medicala – St III

2 ELTEX 400 (grafie) 1974 Laborator radiologie si imagistica medicala – St III

DISPENSAR TBCNr.crt.

Denumire echipamente radiologie siimagistica medicala

Anulfabricatiei

Amplasare echipamente radiologie siimagistica medicala

1 ODELCA TEMCO GRX-3 (grafie) 1998 Laborator radiologie si imagistica medicala– DISPENSAR TBC

Aparatura este deservită de personal specializat, autorizat ca și aparatura de cătreCNCAN, după cum urmează:

- 10 medici de specialitate (din care 2 rezidenți);- 1 expert in fizica medicala;- 28 asistenți medicali.La staționarul I se asigură permanența prin existența liniei de gardă.

În anul 2014 au fost efectuate următoarele tipuri de investigații paraclinice imagistice :- 56.814 radiografii, din care 22.570 pentru pacienți internați;- 9.634 radioscopii, din care 9.134 pentru pacienți internați;- 6.106 ecografii, din care 5.582 pentru pacienți internați;- 370 mamografii,din care 60 pentru pacienți internați ;- 3.778 computer tomografii, din care 2.945 pentru pacienții internați;

Page 38: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

38

- 942 investigații prin RMN, din care 294 pentru pacienți internați.2. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe

Nu este cazul.

3. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestoraNu este cazul.

4. Propuneri pentru remedierea deficiențelorNu este cazul.

Laborator Analize Medicale

1. MisiuneEste o structură aparte în cadrul spitalului, cu activitate distinctă, oferind servicii

medicale paraclinice analize medicale de laborator.

2. Obiective îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate; reducerea permanentă a costurilor non-calităţii, aferente refacerii unor serviciimedicale, depăşirii termenelor din motive care ţin de modul de organizare a activităţii defurnizare a serviciilor etc. corelarea valorilor interne orientate spre profit şi a scopurilor interne care ghideazăactivitatea organizaţiei în realizarea sarcinilor propuse, cu interesul macrosocial deprotejare a forţei de muncă şi a mediului; diminuarea pierderilor; îmbunătăţirea continuă; identificarea aspectelor de mediu asupra cărora organizaţia are control; prevenirea poluării; identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor pentru sănătatea şi securitatea în muncă şistabilirea metodelor de control al acestora; conformitatea cu legislaţia şi reglementările de mediu aplicabile, precum şi alte cerinţepe care organizaţia le-a adoptat.

3. ActivitățiLaboratorul are în dotare următoarele echipamente:

Nr.crt

Categorie/Tip aparat

Denumire aparat/dispozitiv

Datafabricatiei

1Hematologie - analizor cu mai mult de 18 parametri(cu formulă leucocitară completă - 5 DIF) cu peste la60 probe/ora

SYSMEX XT I 1800 2008

2Hematologie - analizor cu mai mult de 18 parametri(cu formulă leucocitară completă - 5 DIF) cu peste la60 teste/oră

SYSMEX XS-1000i 2012

3 Hemostază - analizor coagulare cu cel puţin un canalde citire-capacitate 330 teste/minut

THROMBOLYZERCOMPACT 2011

4 Hemostază - analizor coagulare cu cel puţin un canalde citire-capacitate 330 teste/minut

THROMBOLYZERCOMPACT 2013

5 Imunologie - sistem semiautomatizat Elisa SUNRISE READER 20046 Biochimie - analizor cu peste 80 de probe/oră Cobas -400 Plus 20067 Biochimie - analizor cu peste 80 de probe/oră Cobas -400 Plus 20148 Biochimie - analizor cu peste 80 de probe/oră COBAS 6000 20109 Monitor automat cultura in sange BACTEC 9050 2002

Page 39: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

39

10 Analizor automat proteine SEBIA 200411 Automat sistem SEDISYSTEM 200212 Autoclav vertical HS-60VD 201213 Centrifuga Rotofix 32A 201314 Centrifuga Rotofix 32A 201315 Densitometru MCFARLAND DEN-1 201316 Etuva BINDER 200817 Termostat BINDER 201018 Agitator magnetic 711 201219 Lab U READER plus 201420 Hota microbiologica cu flux laminar verticalSC2-4A1 201221 Microscop binocular Axioskop-40 200422 Microscop binocular Axioskop-40 200423 Microscop binocular Avena Micros 200424 Microscop binocular E 200 Nikon 200425 Microscop binocular E 200 Nikon 200426 Microscop binocular ML 4 198827 Centrifuga Rotofix 32 A 200728 Cell DYN 3700 200629 Hitachi 912 2005

Este deservit de:- 5 medici de specialitate medicină de laborator;- 2 chimiști;- 4 biologi;- 16 asistenți medicali- 1 tehnician de laborator clinic- 1 registrator medical- 3 îngrijitoare curățenieÎn anul 2013 s-au efectuat următoarele tipuri de analize de laborator:

Nr.crt.

Tip investigații paraclinicede laborator

Număr probe efectuate

1 hematologie 120.4902 biochimie 463.0393 bacteriologie 30.1294 imunologie 3.1715 parazitologie 8.231

TOTAL 625.060

4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programeNu este cazul.

5. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestoraNu este cazul.

6. Propuneri pentru remedierea deficiențelorNu este cazul.

Laborator Anatomie Patologică

Page 40: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

40

1. MisiuneEste o structură aparte în cadrul spitalului, cu activitate distinctă, oferind servicii

medicale paraclinice analize medicale de laborator specifice.Legislația specifică aplicabilă este Legea nr. 104/27 martie 2003 privind

manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi tesuturilor de la cadavre învederea transplantului, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. nr. 451din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de lacadavre în vederea transplantului, cu modificările și completările ulterioare

2. Obiective:- îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate;- reducerea permanentă a costurilor non-calităţii, aferente refacerii unor servicii medicale,depăşirii termenelor din motive care ţin de modul de organizare a activităţii de furnizare aserviciilor etc.- corelarea valorilor interne orientate spre profit şi a scopurilor interne care ghideazăactivitatea organizaţiei în realizarea sarcinilor propuse, cu interesul macrosocial deprotejare a forţei de muncă şi a mediului;- diminuarea pierderilor;- îmbunătăţirea continuă;- identificarea aspectelor de mediu asupra cărora organizaţia are control;- prevenirea poluării;- identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor pentru sănătatea şi securitatea în muncă şistabilirea metodelor de control al acestora;- conformitatea cu legislaţia şi reglementările de mediu aplicabile, precum şi alte cerinţepe care organizaţia le-a adoptat.

3. ActivitățiLaboratorul este deservit de către personal specializat, după cum urmează:- 6 medici de specialitate anatomie-patologică;- 9 asistenți medicali;- 1 îngrijitoare de curățenie.

Page 41: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

HISTOLOGIE, CITOLOGIE, PATOLOGIE GENERALA 45021 30893 14128 44085 30387 13698 936 506 430Histologie 25193 17405 7788 24995 17332 7663 198 73 125Sectiuni nefixate 0 0 0 0 0 0 0 0 0Prelucrare piese extemporaneu 0 0 0 0 0Secţionare la gheaţă 0 0 0 0 0Coloraţii uzuale: albastru, toluidină şi/ sau - hematoxilină- eozină rapidă 0 0 0 0 0Coloraţii speciale/ histochimice/ histoenzimologice 0 0 0 0 0Coloraţii imunohistochimice 0 0 0 0 0Coloraţii imunofluorescentă 0 0 0 0 0Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologic, etc.) 0 0 0 0 0Sectiuni fixate : 17021 11780 5241 16883 11729 5154 138 51 87Prelucrare piese fixate 1650 1054 596 1632 1047 585 18 7 11Secţionare la microtom şi întinderea pe placă termostatată direct pe lama a cupelor deparafină 7650 5343 2307 7590 5321 2269 60 22 38Colorarea uzuală a cupelor hispatologice: Hematoxilină- Eozină 7650 5343 2307 7590 5321 2269 60 22 38Coloraţii speciale/coloraţii histochimice 71 40 31 71 40 31 0Coloraţii imunohistochimie 0 0 0 0 0Imunofluorescenta pe sectiuni fixate in formol. 0 0 0 0 0Citologia enzimatica a tesutului. 0 0 0 0 0Suntul pentozei in frotiul epitelial. 0 0 0 0 0Fosfataza tartrat acido-rezistenta. 0 0 0 0 0Prelucrare pentru microscopie electronică 0 0 0 0 0Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologic, etc.) 0 0 0 0 0Examinarea şi diagnosticarea microscopică (citologie şi histopatologie) 8172 5625 2547 8112 5603 2509 60 22 38Examinare în microscopie optică 8172 5625 2547 8112 5603 2509 60 22 38Examinare în lumina polarizantă 0 0 0 0 0Examinare în contrast de fază 0 0 0 0 0Examinare în microscopie confocală 0 0 0 0 0Examinare în fluorescenţă 0 0 0 0 0Examinare în microscopie electronică; analiza şi interpretare pe computere 0 0 0 0 0Altele 0 0 0 0 0Examinarea materialului biopsic 0 0 0 0 0Citologie 1864 1112 752 1264 730 534 600 382 218Examenul celulelor din lichidul cefalorahidian 2 2 0 2 2 0Examenul celulelor pt. aparatul respirator 139 80 59 139 80 59 0Examenul celulelor din tractul digestiv 0 0 0 0 0Examenul celulelor din tractul genito-urinar inclusiv spermato- grama 881 542 339 281 160 121 600 382 218

Page 42: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

42

Examenul citologic al altor prelevate 140 84 56 140 84 56 0 0 0Examenul citologic din punctiile ganglionare 9 7 2 9 7 2 0Exanenul citologic din punctiile tumorale 4 3 1 4 3 1 0Examenul citologic din punctia aspiratie mamara cu ac fin 6 3 3 6 3 3 0Examenul citologic al altor lichide ale organismului: 121 71 50 121 71 50 0 0 02.71430 Lichid pleural 89 50 39 89 50 39 02.71431 Lichid de ascita 32 21 11 32 21 11 02.71432 Lichid amniotic. 0 0 0 0 0Coloratii speciale citologice. 0 0 0 0 0Proceduri de prelucrare a celulelor recoltate 702 404 298 702 404 298 0 0 0Tehnică de prelucrare convenţională (clasică) a celulelor 0 0 0 0 0Tehnică de prelucrare a mediului lichid 0 0 0 0 0Centrifugarea lichidelor prelevate şi realizarea frotiului 121 71 50 121 71 50 0Colorare frotiu fără mucus/ coloraţia Giemsa 0 0 0 0 0Colorare frotiu cu mucus/ coloraţia Papanicolau 281 160 121 281 160 121 0Alte coloraţii speciale 300 173 127 300 173 127 0Coloraţii imunocitochimice 0 0 0 0 0Patologia generala 17964 12376 5588 17826 12325 5501 138 51 87Examenul macroscopic al organelor si tesuturilor: 17418 11998 5420 17280 11947 5333 138 51 87Examinarea macroscopica a organelor excizate (piesa nesectionata) 1650 1054 596 1632 1047 585 18 7 11Orientarea pieselor pt. prelucrata la parafina. 7650 5343 2307 7590 5321 2269 60 22 38Examenul microscopic al pieselor prelucrate la parafina 8092 5583 2509 8032 5561 2471 60 22 38Examinarea macroscopica a continutului gastric 26 18 8 26 18 8 0Analize chimice ale tesuturilor 0 0 0 0 0Imunofluorescenta tisulara 0 0 0 0 0Prepararea tesuturilor pt. examenul de paraziti 0 0 0 0 0Alte examene de patologie. 0 0 0 0 0Proceduri postmortem 546 378 168 546 378 168 0 0 0Examenul general al cadavrului 390 270 120 390 270 120 0Examenul cutiei craniene si a creierului 26 18 8 26 18 8 0Examenul cavitatii toracice 26 18 8 26 18 8 0Examenul cavitatii abdominale 26 18 8 26 18 8 0Elaborarea şi codificarea diagnosticului anatomo- patologic şi de deces 26 18 8 26 18 8 0Şedinţa de confruntare anatomo- clinică 26 18 8 26 18 8 0Alte examene postmortem 26 18 8 26 18 8 0

Page 43: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

4.Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programeNu este cazul.

5.Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestoraNu este cazul.

6.Propuneri pentru remedierea deficiențelorNu este cazul.

Unitatea de Transfuzii Sanguine

1. MisiuneActivitatea transfuzională a spitalului este regelemtată legal prin OMS nr. 1.132 din

27 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind standardele si specificatiile referitoare lasistemul de calitate pentru institutiile medicale care desfasoara activitati in domeniultransfuziei sanguine, OMS nr. 1.224 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelorprivind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale și OMS nr. 1.225 din 9octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Institutului Naţional deTransfuzie Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi almunicipiului Bucureşti, precum şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale.3. Obiective

Măsura în care este utilizat sângele uman face necesară asigurarea calităţii şi securităţiisângelui şi a componentelor sanguine, în special pentru a preveni transmiterea bolilor.Această directivă stabileşte standarde înalte de calitate şi de securitate referitoare lasângele uman şi la componentele sanguine, după cum urmează: asigură că toate unităţile de sânge sau de componente sanguine au fost recoltate şitestate şi, atunci când sunt destinate transfuziei, au fost prelucrate, depozitate şi distribuiteîn conformitate cu legislaţia în vigoare; furnizează autorităţilor competente informaţiile necesare în cadrul procedurilor dedesemnare, autorizare, acreditare sau acordare a unei licenţe; pune în aplicare condiţiile referitoare la gestionarea calităţii.4. Descrierea activităților

UTS este cuprinsă în structura secției Anestezie și Terapie Intensivă, funcționând cuun medic coordonator și 16 asistenți medicali specializați. Au ca obiect de activitatedeterminarea necesarului de sânge și produse din sânge, precum și realizarea probelor decompatibilitate între produsul sanguin de administrat și pacient.

Sângele și produsele din sânge care s-au administrat pacienților Spitalului Județeande Urgență Reșița în anul 2014 provin exclusiv de la Centrul de Transfuzii SanguineCaraș-Severin, Reșița.

Unitățile utilizate sunt:

Felul produsului Nr. unităția) sânge total – unitate adult;b) sânge total deleucocitat – unitate adult;c) concentrat eritrocitar resuspendat;d) concentrat eritrocitar sărăcit în leucocite resuspendat;e) concentrat eritrocitar deleucocitat resuspendatf) concentrat eritrocitar de afereză deleucocitat resuspendat;g) concentrat trombocitar standard;

220

2126260

60

371

Page 44: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programeNu este cazul.

5. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestoraNu este cazul.

6. Propuneri pentru remedierea deficiențelorNu este cazul.

Compartimentul de Supraveghere, Prevenire și Control al Infecțiilor Nosocomiale

Desfășoară activitate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătățiinr. 916/27.07.2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control alinfecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare.

În această structură a Spitalului Județean de Urgență Reșița își desfășoarăactivitatea:

- 1 medic;- 3 asistenți medicali;- 1 îngrijitoare curățenie.

În anul 2014, rezultatele activităţii Compartimentului SPCIN, sunt:I -Autocontrolul microbiologic pentru monitorizarea condiţiilor de igiena la nivelul SJUReşiţaNr.crt

PROBERECOLTATE

NR .PROBERECOLTATE

NR .PROBENECORESPUNZATOARE

% PROBENECORESPUNZATOARE

1 Aeromicroflora 73 48 65,75 %2 Suprafeţe 286 48 16,78 %3 Sterilitate 48 0 2,08 %4 Sterilizare 5 0 20 %5 Apa sterilă 73 0 1,36 %6 Apa dedurizata 2 1 50 %7 Apă potabilă 0 0 0 %8 Tegumente

personal13 6 46,15 %

9 Tegumenteasistati

4 4 100 %

Total 504 107 21,23 %

h) concentrat trombocitarde afereză deleucocitat;i) concentrat granulocitar de afereză;j) plasmă proaspătă congelată din sânge total;k) plasmă proaspătă congelată de afereză;l) crioprecipitat;m) plasmă proaspătă congelată decrioprecipitată;n) sânge total – unitate pediatrică;o) sânge total deleucocitat – unitate pediatrică;p) concentrat eritrocitar – unitate pediatrică;q) concentrat eritrocitar deleucocitat – unitate pediatrică;r) altele

00

21840

65030000

Page 45: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

II – Rata infectiilor nosocomiale – 0,094 %

III NR. cazuri IN depistate în sistemul de rutină = 7 cazuriSecţia ATI - 1. Sepsis – Stafilococ Aureus

2. Infectie urinara – Pseudomonas Aeruginosa3. Bronhopneumonie nosocomiala – Enterobacter spp4. Bronhopneumonie nosocomiala – Stenotrophomonas Malthaminia5. Bronhopneumonie nosocomiala – Enterococus spp6. Infectie urinara – E.Coli7. Infectie digestiva - Clostridium difficile

4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programeNu este cazul.

5. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestoraNu este cazul.

6. Propuneri pentru remedierea deficiențelorNu este cazul.

Serviciul Statistică-Serviciul Statistică- Informatică-DRG

STATISTICA MEDICALA

1.1 MISIUNEA-Serviciul de statistica medicala colecteaza si verifica datele la nivel de spital, lunar,

trimestrial si anual, si le prelucreaza in vederea raportarii la DSP.1.2 OBIECTIVE- documenteaza modul cum se realizeaza in SPITALUL JUDETEAN DE

URGENTA RESITA managementul procesului de furnizare a serviciilor medicalespecifice, astfel incat sa se asigure ca serviciile furnizate sunt conforme cu cerintele legalein vigoare,

-culegerea datelor statistice,-gruparea,analiza si interpretarea datelor ,-calcularea indicatorilor de performanta prin care se analizeaza activitatea spitalului,

2. Indicii de performanta cu respectarea gradului de realizare-promtitudine si capacitate de comunicare ;-respectarea termenelor legale si procedurale ;-raportarea lunara,trimestriala si anuala ;

3. Scurta prezentare a programelor desfasurate si a modului de raportare aacestora la obiectivele autoritatii sau institutiei publice

Activitatile statisticienilor medicali din compartimentul de statistica sunt de aintocmi situatiile lunare,trimestriale si anuale care prevad:

-miscarea bolnavilor (fisa de miscare a bolnavului cod P S 11.00.30)-indicatorii de performanta intocmiti trimestrial, semestrial, anual (centralizator

indicatori de performanta cod PS 11.00.81-numar decese + anchete de deces copii ,,Centralizator lunar decese” cod

PS.11.00.80 .

Page 46: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

-numar nasteri + indicatori demografici ,,Registru condica de nasteri si indicatoridemografici “ cod PS.11.00.74;

-numar avorturi (registru de avorturi la cerere si avorturi incomplete ) ;-consultatii si investigatii in ambulatoriu (,,Centralizatorul activitatii spitalului si

cabinetelor medicale de specialitate din ambulatoriu “ cod PS.11.00.78 ) ;-numar de interventii chirurgicale pe cod de boala ,pe grupe de varsta ;-morbiditatea spitalizata dupa ,,foile de observatii clinice generale ‘’ (FOCG) cod

PS.11.00.01 dupa cause de boala ,grupe de varsta ,zile de spitalizare .-verifica ,,foile de observatie “ dupa ,,Fisa de miscare a bolnavului “, repartizeaza

foile dupa sectie si diagnostic , aranjeaza foile de observatie in teancuri ,dupa numar deFOCG si dupa termenul de pastrare.

-transporta si predau FOCG la arhiva pe baza de semnatura;-elibereaza FOCG pentru organelle de ancheta in vederea elucidarii anchetelor care

sunt in curs de desfasurare la solicitatrea acestora ;-pun la dispozitie FOCG pentru lucrarile statistice ale medicilor pe baza de

semnatura ;-centralizeaza situatiile statistice pe toate cele trei statinare si le raporteaza la DSP si

CJASS ;-colaboreaza cu REGISTRATURA SI DRG pentru furnizarea datelor necesare ;-intocmesc darile de seama la termenele stabilite ;-intocmesc situatii prin care se informeaza conducerea spitalului cat si sefii de sectie

despre indicatorii obtinuti ,ICM ,lunar ,trimestrial si anual.

CAP. 2 ACTIVITATEA SPITALULUI, A AMBULATORIULUI INTEGRATŞI A CABINETELOR MEDICALE DE SPECIALITATE

pe ANUL …2014…………..

1. Consultaţii de tip ambulator

SpecificareAdulţi/copi

i Rân

d

TOTAL

Alergo-

logie,imuno-logieclinică

Boliinfec-ţioase

Cardio-logie

Chirur-gie

Derma-

tovene-

rologie

Diabetzahara

t,nutriţi

e şiboli

metab.

Endo-crino-logie

Gastro-

entero-logie

Geriatrieşi

geronto-logie

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

TOTAL 01 38578 - 153 925 - - 1135 - 510 -

pt. locuitoriidin

urban

adulţi 02 24763 93 538 856 405

copii 03 2402 13 --

pt. locuitoriidin

rural

adulţi 04 10250 36 387 279 105

copii 05 1163 11 --

Nr. cabinete funcționale 06 16 1 1 1 1

- continuare -

Rân

d Hemato-logie

Medicină

generală

Medicină

internă

Medicina

muncii

Medicină

sportivă

Nefrolo-gie

Neuro-logie

Obstetrică-gineco-

logie

Oftalmo-logie

Onco-logie

medicală

Orto-pedie şitraumato-logie

C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2101 - - 2223 - 7225 13 5337 1655 2501 - 3173

02 917 4450 8 3300 1267 1641 1421

03 7 1055 - - 43 214 481

Page 47: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

04 1282 1340 5 2037 335 468 942

05 17 380 - - 10 178 329

06 2 1 1 1 1 1 1

- continuare -

Rân

d

O.R.L. Pediatrie

Plani-ficarefami-lială

Pneumo-logie

Psihia-trie

Reuma-

tologie

Recup.medicinăfizică şi

balneolog

Recup.neuro-psiho-

motorie

Uro-logie

Sto-mato-logie

Centrude

sănătate

mintală

Altespecia-lităţi

C 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3301 - 730 3149 3007 2317 - - - - - 4525 -

02 - 2776 2187 1679 3225

03 502 14 73 - -

04 - 359 737 638 1300

05 228 - 10 - -

06 1 1 1 1

2. Tratamente de tip ambulator

Specificare Adulţi/copii R

ând

TOTAL

Alergo-logie,

imuno-logie

clinică

Boli infec-ţioase

Cardio-logie Chirur-gie

Derma-tovene-rologie

Diabetzaharat,

nutriţie şiboli metab.

Endo-crino-logie

Gastro-entero-logie

Geriatrie şigeronto-

logie

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

TOTAL 01 1982 - 3 - - - - - - -

pt. locuitorii dinurban

adulţi 02 770 3

copii 03 225

pt. locuitorii dinrural

adulţi 04 817

copii 05 170

-continuare-

Rân

d Hemato-logie

Medicină

generală

Medicină

internă

Medicina

muncii

Medicină

sportivă

Nefrolo-gie

Neuro-logie

Obstetrică-gineco-

logie

Oftalmo-logie

Onco-logie

medicală

Orto-pedie şitraumato-logie

C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2101 - - 524 - - - - - - - 1450

02 110 653

03 1 224

04 394 422

05 19 151

-continuare-

Rân

d

O.R.L. Pediatrie

Plani-ficarefami-lială

Pneumo-logie

Psihia-trie

Reuma-

tologie

Recup.medicinăfizică şi

balneolog

Recup.neuro-psiho-

motorie

Uro-logie

Sto-mato-logie

Centrude

sănătate

mintală

Altespecia-lităţi

C 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3301 - - - - 5 - - - - - - -

02 4

03 -

04 1

05 -

3. Activitatea structurilor de urgenţă

Specifi-care

Adulţi/copii

Rân

d TOTAL

CONSULTAŢII

TOTAL

TRATAMENTE TOTALSTOMA-

TOLOGIE

CONSULTAŢII TOTALSTOMA-

TOLOGIE

TRATAMENTEpt.

locuitoriidin urban

pt.locuitoriidin rural

pt.locuitoriidin urban

pt.locuitoriidin rural

pt.locuitoriidin urban

pt.locuitoriidin rural

pt.locuitoriidin urban

pt.locuitoriidin rural

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12TOTAL 01 49530 34680 14850 42915 33517 9398 - - - - - -

Din adulţi 02 40764 28299 12465 35412 27196 8216

Page 48: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

care: copii 03 8766 6381 2385 7503 6321 1182

Camerade

garda

adulţi 04 -

copii 05 -

UPU/CPUadulţi 06 40764 28299 12465 35412 27196 8216

copii 07 8766 6381 2385 7503 6321 1182

4. Insuficienţă renală cronică

Număr bolnavi cuinsuficienţă renalăcronică în evidenţă

din care:Număr

total şedinţede

hemodializă

Număr schimburide dializă

peritoneală

TOTALBOLNAVI

DIALIZAŢI

din care:

Hemodializă Dializăperitoneală

01 02 03 04 05 06

21 21 17 4 1245 5840

5. Insuficienţă renală acutăNumăr bolnavi cuinsuficienţă renalăacută, intoxicaţii,

plasmafereză

Trataţi cu: Număr total şedinţe de:

Hemodia-liză

Hemofil-trare

continuă

Hemoper-fuzie

Plasmafe-reză

Hemodia-liză

Hemofil-trare

continuă

Hemoper-fuzie

Plasmafe-reză

01 02 03 04 05 06 07 08 09

42 42 - - - 145 - - -

6. Bolnavi de cancer în evidenţa 7. Depistarea citologică acabinetului judeţean de oncologie cancerului colului uterin

Specificare Rân

d

Cazuri noi luate înevidenţă

Bolnavirămaşi în evidenţă

Specificare Rân

d

Inacţiuni

descreeni

ng

La gine-copateTotal dc:feme

i Total dc:femei

A B 01 02 03 04 A B 01 02

Toate localizarile din care: 01 915 418 7933 5341 Total femeiexaminate citologic 01 295 882

Cancer al colului uterin 02 69 69 1184 1184 dincare:suspecte

02 21 12

Cancer al pielii 03 22 15 309 193 din care:confirmateanatomo-patologiccucancer alcoluluiuterin, înstadiileclinice

0 03Cancer al prostatei 04 55 X 508 XCancer al sînului la femei 05 58 58 1465 1465 I 04Cancer al stomacului 06 35 7 260 88Cancer bronhopulmonar 07 150 34 701 136

II 05Cancer colorectal 08 82 36 684 302Cancer de ficat 09 30 10 137 36Cancer de pancreas 10 28 12 38 15 III

IV06

Cancer vezica urinară 11 33 8 466 111

8. Alte proceduriProceduri oncologice Teste de diagnostic Proceduri postmortem

Specificare

Rân

d

Nr. şedinţeNr. EKG Nr. EEG Total

proceduriNr.

necropsiiChimioterapie

Rontgen-terapie

A B 01 02 03 04 05 06TOTAL 01 2628 - 20059 90 480 22urban 02 1722 12256 37 355 14rural 03 906 7803 53 125 8

Page 49: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

9. Servicii imagistice

Specificare R

ând Nr.

fluoroscopiiNr.

radiografiiNr.

tomografiiNr.

angiografiiNr.

ecografiiNr.

R.M.N.

Nr.investi-gaţii de

medicinănucleară

Alteservicii

imagistice

A B 01 02 03 04 05 06 07 08TOTAL 01 2506 12274 1908 - 10010 298 - -

urban 02 1492 7197 1155 5996 214rural 03 1014 5077 753 4014 84

10. Transfuzii

Sânge şi plasmă(în litri) Nr. transfuzii Nr. bolnavi

transfuzaţiAccidente

Total din care: decese01 02 03 04 05

1475,002 5008 1482 - -11. Mişcarea însoţitorilor în spital

Rân

dul

Specificare

Paturi Însoţitori

Om-zilespitalizare(contabile

)

Indici

Exis-tente lasfârşitulanului

Mediaanual

ă

Zile-paturiscoasetem-

porar dinfuncţiune

Aflaţi Intraţi Ieşiţi Răma

şi

Utili-zareapaturil

or

Duratamedie

despitaliza

reA B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

1 Însoţitori pt.copii 10 10 - 6 1206 1204 8 4806 480,6 3,96

2 Însoţitori pt.adulţi x x x x

Page 50: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

50

12. Mişcarea bolnavilor în spital

INDICATORI

SECŢIA

Rân

d

Număr paturi Număr bolnavi

Om-zilespitalizare

Indici

Exis-tente lasfârşitulanului

Mediaanuală apaturilo

r

Zile/paturi scoasetemporar

dinfuncţiune

Aflaţi Intraţi

Transfe-raţi din

altesecţii

Transfe-raţi înalte

secţii

Ieşiţi

Rămaşi

Util

izar

eapa

turil

orD

urat

am

edie

de

spita

lizar

e

Totaldin care:

dinrural

dece-daţi

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

TOTAL 01 743 741,5 - 202 24791 5426 5421 24821 8361 400 177 164118 221,33 6,57TOTAL INTERNE I 02 70 70 15 1686 150 160 1671 697 39 20 12827 183,24 6,93din care GASTROENTEROLOGIE 03 5 5 - -Din care NEFROLOGIE 04 5 5 - -CHIRURGIE 05 60 60 20 1952 1145 1128 1977 719 53 12 13528 225,47 4,34ORTOPEDIE 06 25 25 7 712 343 340 705 303 6 17 5729 229,16 5,39UROLOGIE 07 30 30 6 1329 114 103 1339 570 11 7 8790 293,00 6,07OBSTRETICA-GINECOLOGIE 08 57 58,5 18 1874 1 2 1872 666 1 19 11892 203,28 6,28PEDIATRIE 09 50 50 12 2589 1 18 2569 720 - 15 9881 197,62 3,80TOTAL NEONATOLOGIE 10 25 25 13 864 118 125 862 303 3 8 5413 216,52 5,44Din care T.I.N.N. 11 5 5 4 3 58 61 4 - - - 545 109,00 8,38Din care PREMATURI 12 10 10 1 74 39 40 72 34 - 2 667 66,70 5,85A.T.I. 13 30 30 12 - 2829 2830 - - - 11 5808 193,60 2,04TOTAL CARDIOLOGIE 14 65 65 30 1395 169 174 1406 473 71 14 12675 195,00 7,95Din care T.I.C. 15 5 5 4 164 18 59 124 - 12 3 1219 243,80 6,55OFTALMOLOGIE 16 25 25 - 1033 1 5 1027 305 1 2 4440 177,60 4,29O.R.L. 17 20 20 4 714 6 15 706 189 - 3 3628 181,40 5,01TOTAL INTERNE II 18 65 65 11 2536 67 71 2539 761 20 4 17324 266,52 6,63Din care CARDIOLOGIE II 19 5 5 - 200 4 2 202 - - - 1200 240,00 5,88Din care B.F.T. 20 15 15 2 356 7 3 361 165 - 1 3891 259,40 10,66

Page 51: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

51

INDICATORI

SECŢIA

Rân

d

Număr paturi Număr bolnavi

Om-zilespitalizare

Indici

Exis-tente lasfârşitulanului

Mediaanuală apaturilo

r

Zile/paturi scoasetemporar

dinfuncţiune

Aflaţi Intraţi

Transfe-raţi din

altesecţii

Transfe-raţi înalte

secţii

Ieşiţi

Rămaşi

Util

izar

eapa

turil

orD

urat

am

edie

de

spita

lizar

e

Totaldin care:

dinrural

dece-daţi

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Din care HEMATOLOGIE 21 20 20 - 4 665 35 36 667 255 12 1 3932 196,60 5,59DIABET 22 25 25 2 1568 42 44 1564 582 14 4 7102 284,08 4,41ONCOLOGIE 23 30 30 5 823 75 22 874 278 59 7 4580 152,67 5,07NEUROLOGIE 24 46 43 10 1691 273 281 1676 598 104 17 11434 265,91 5,79Din careComp.Rec.Med.NEUROLOG.

256 3

PSIHIATRIE 26 60 60 11 2220 23 23 2220 703 7 11 13960 232,67 6,19TOTAL CONTAGIOASE 27 40 40 24 1287 67 71 1303 250 11 4 10630 265,75 7,71Din care HIV 28 5 5 - 353 1 4 349 142 - 1 1633 326,60 4,61DERMATO-VENERICE 29 20 20 2 518 2 9 511 244 - 2 4477 223,85 8,58

Page 52: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

52

CAP 14. CHELTUIELILE BUGETARE ÎN UNTĂŢILE SANITAREAnul 2014.....................

Rân

dCHELTUIELI REALIZATE - TOTAL Cheltuieli realizate în spital

raportate la:TOTALcheltuieli

din care pentru:

Spitalizarede zi

Cabineteşcolare şi

studenţeşti

DispensareTbc.

Unităţiambulatorii de

specialitate

Unităţisanitarebalneare

Camera degardă/UPU/

CPU

Spitale (sanatoriiTbc.) Un pat Un bolnav O zi

spitalizare

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Total 01 69498858 1412897.95

198983.75 242858,60 7860491.00

59783626.7 71597.16

2281.73 322.95

Clinic 02Urban 03 69498858 1412897.

95198983.75 242858.6 7860491.0

059783626.7 71597.1

62281.73 322.95

Rural 04

- continuare -

Rân

d Total cheltuielipentru

medicamente

din care: cheltuieli efectuate pentru: Cheltuieli efectuate pentru medicamente înspital raportate la:

Spitalizarede zi

Cabineteşcolare şi

studenţeşti

DispensareTbc.

Unităţiambulatorii de

specialitate

Unităţisanitarebalneare

Camera degardă/UPU/CPU

Spitale(sanatorii Tbc.) Un pat Un bolnav O zi

spitalizare

A 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01 10781010.70 53845.77 38229.59 9763.94 676359.45 10002811.95 11979.42 381.77 54.040203 10781010.70 53845.77 38229.59 9763.94 676359.45 10002811.95 11979.42 381.77 54.0404

Page 53: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

53

Repartizarea cheltuielilor pentru medicamente din spital pe secţiile şi compartimentele componenteSecţia

CheltuieliR

ând

A.T.I. Boli infecţi-oase

Boliprofe-sional

e

Cardio-logie

Chirurgiecardio-

vasculară

Chirurgiegenerală

Chirurgiemaxilo-facială

Chirurgiepediatric

ă

Chirurgie

plasticăşi

repara-torie

Chirurgie

toracică

Chirurgie

toracică-tbc

CroniciDermato-venero-

logie

Diabet zaharat,nutriţie şib.metabol

Endocri-

nologie

Gastro-

entero-logie

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total01 803960.98 5358315.12 206510.25 384794.28 14430.93 52220.62

Clinic 02

Urban 03 803960.98 5358315.12 206510.25 384794.28 14430.93 52220.62Rural 04

TotalCheltuieli(rând01)raportatela:

Un pat 05 26798.70 133957.88 3177.08 6413.38 721.63 2088.82

Unbolnav 06 4112.29 146.88 194.64 28.24 33.39

O zispitaliz.

07 138.42 504.07 16.29 28.44 3.22 7.35

- continuare -

Rân

d Geriatrieşi geron-tologie

Gineco-logie

Hemato-logie

Imuno-logie

clinică şialergolog

ie

Medicină

generală

Medicinăinternă

Nefro-logie

Neonato-logie şiprematur

i

Neuro-chirurgie

Neuro-logie

Obste-trică

Obste-trică

gineco-logie

Oftalmo-logie

Onco-logiemedicală O.R.L.

B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Page 54: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

54

01 777559.12 250415.8 148683.68 46621.5 65044.63 123783.22 30791.37 1233929.48 44284.85

02

03 777559.12 250415.8 148683.68 46621.5 65044.63 123783.22 30791.37 1233929.48 44284.85

04

05 38877.96 2782.40 14868.37 1864.86 1626.12 2063.05 1231.65 41130.98 2214.24

06 1165.76 78.70 54.08 38.81 66.12 29.98 1411.82 62.73

07 197.75 11.22 8.61 5.69 10.41 6.93 269.42 12.21

- continuare -

Rân

d

Ortoped.şi trau-

matolog.Pediatrie Pneumo-

logie

Pneumo-logie-tbc

Psi-hiatrie

Psi-hiatrieacuţi

Psi-hiatriecronici

Recupe-rare

medicală

Recup.neuro-psiho-

motorie

Recupe-rare

pediatrică

Recup.medicină fizică

şibalneo.

Reuma-tologie

Tbc.osteo-

articulară

Toxi-cologie

Urologie Alte

B 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

01 98765.94 87733.15 67544.66 54615.72 12170.91 2690.17 137945.57

02

03 98765.94 87733.15 67544.66 54615.72 12170.91 2690.17 137945.57

04

05 3950.64 1554.7 4502.98 682.7 202.85 179.34 4598.1906 140.09 34.15 64.95 160.63 5.48 7.45 103.0207 17.24 8.88 6.41 5.22 0.87 0.69 15.69

Page 55: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

55

Indicatori de performanță anul 2014

Nr.

crt.

Denumire secţie/compartiment

Num

ăr p

atur

i afe

rent

secţ

iei/c

ompa

rtim

entu

lui

Indi

cele

de

utili

zare

a pa

turil

orpe

sec

ţie re

aliz

at in

200

9(z

ile)

Rat

a de

util

izar

e a

patu

rilor

Gra

dul d

e oc

upar

e

Rat

a m

orta

litat

ii sp

italic

esti

Dur

ata

med

ie d

e sp

italiz

are

efec

tiv re

aliz

ată

in 2

009

Om

zile

de

spita

lizar

e

Bol

navi

afla

ti, in

trat

i,tr

ansf

erat

i

Dec

ese

Bol

navi

iesi

ti

Zile

cal

enda

ristic

e

MEDICINA INTERNA I 70 183.24 50.20 0.50 26.44 2.33 6.93 12827 1851 39 1671 255501 MEDICINA INTERNA I 60 213.78 58.57 0.59 30.85 2.33 6.93 12827 1851 39 1671 219002 din care comp.NEFROLOGIE 10 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 3650

MEDICINA INTERNA II 65 266.52 73.02 0.73 40.22 0.79 6.63 17324 2614 20 2539 237253 MEDICINA INTERNA II 25 332.04 90.97 0.91 53.64 0.61 6.19 8301 1341 8 1309 91254 - comp.CARDIOLOGIE 5 240.00 65.75 0.66 40.80 #DIV/0! 5.88 1200 204 0 0 18255 - comp.HEMATOLOGIE 20 196.60 53.86 0.54 35.20 1.80 5.59 3932 704 12 667 73006 - comp.RECUP.MED.FIZ.SI BALNEO. 15 259.40 71.07 0.71 24.33 0.00 10.66 3891 365 0 361 54757 CHIRURGIE 60 225.47 61.77 0.62 51.95 2.68 4.34 13528 3117 53 1977 219008 ORTOPEDIE 25 229.16 62.78 0.63 42.48 0.85 5.39 5729 1062 6 705 91259 UROLOGIE 30 293.00 80.27 0.80 48.30 0.82 6.07 8790 1449 11 1339 10950

10 O.G. I. 58.5 203.28 55.69 0.56 32.36 0.05 6.28 11892 1893 1 1872 2135312 PEDIATRIE 50 197.62 54.14 0.54 52.04 0.00 3.80 9881 2602 0 2569 18250

NEONATOLOGIE 25 216.52 59.32 0.59 39.80 0.35 5.44 5413 995 3 862 912513 NEONATOLOGIE (NOU NASCUTI) 10 420.10 115.10 1.15 81.60 0.38 5.15 4201 816 3 786 3650

-din care comp.TERAPIE INTENSIVA 5 109.00 29.86 0.30 13.00 0.00 8.38 545 65 0 4 182514 -din care comp. PREMATURI 10 66.70 18.27 0.18 11.40 0.00 5.85 667 114 0 72 365015 ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA 30 193.60 53.04 0.53 94.70 #DIV/0! 2.04 5808 2841 0 0 1095016 CARDIOLOGIE 65 195.00 53.42 0.53 24.52 5.05 7.95 12675 1594 71 1406 23725

CARDIOLOGIE 60 190.93 52.31 0.52 23.47 4.60 8.14 11456 1408 59 1282 21900-din care comp.TERAPIE INT.CORONARIENI 5 243.80 66.79 0.67 37.20 9.68 6.55 1219 186 12 124 1825

17 OFTALMOLOGIE 25 177.60 48.66 0.49 41.36 0.10 4.29 4440 1034 1 1027 912518 O.R.L. 20 181.40 49.70 0.50 0.00 5.01 3628 724 0 706 730019 DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METAB. 25 284.08 77.83 0.78 64.48 0.90 4.41 7102 1612 14 1564 912520 ONCOLOGIE 30 152.67 41.83 0.42 30.10 6.75 5.07 4580 903 59 874 10950

Page 56: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

56

21 NEUROLOGIE 43 265.91 72.85 0.73 45.91 6.21 5.79 11434 1974 104 1676 1569522 PSIHIATRIE 60 232.67 63.74 0.64 37.57 0.32 6.19 13960 2254 7 2220 21900

BOLI INFECTIOASE 40 265.75 72.81 0.73 34.45 0.84 7.71 10630 1378 11 1303 1460023 BOLI INFECTIOASE 35 257.06 70.43 0.70 29.26 1.15 8.79 8997 1024 11 954 1277524 - Comp.HIV/SIDA 5 326.60 89.48 0.89 70.80 0.00 4.61 1633 354 0 349 1825

PNEUMOLOGIE 93.5 224.56 61.52 0.62 16.74 3.55 13.42 20996 1565 49 1380 3412825 din care comp.T.B.C. 78.5 133.22 36.50 0.36 4.79 4.71 27.81 10458 376 16 340 2865326 din care comp.PNEUMOLOGIE ACUTI 15 702.53 192.47 1.92 79.27 0.00 8.86 10538 1189 0 1040 547527 DERMATOVENEROLOGIE 20 223.85 61.33 0.61 26.10 0.00 8.58 4477 522 0 511 7300

TOTAL UNITATE SANITARĂ CU PATURI 835 221.69 60.74 0.61 31.64 1.71 7.01 185114 26419 449 26201 304775

Page 57: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

57

4. Activitatea spitalului în anul 2014:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA – indicatori realizați în anul 2014:

Nr.crt.

SECTIA Nr. Nr. pac. ICM Nr. zilespitaliza Utilizare Rata Durata Rulaj Mortalitate Cheltuieli

medicamentepat extern. re ocupare medie pat pacient zi

1 A.T.I. 30 0 - 5808 193,60 53,04 2,04 94,70 0,00 26.798,70 0 138,422 Balneo-Fizioterapie 15 361 - 3891 259,40 71,07 10,66 24,33 0,00 179,34 7,45 0,693 Boli Infectioase 40 945 1.2336 10630 265,75 72,81 34,45 7,71 0,84 133.957,88 4.112,29 504,074 Cardiologie 65 1414 0.9719 12675 195,00 53,42 7,95 24,52 5,04 3.177,08 146,88 16,295 Chirurgie generala 60 1985 1.3931 13528 225,47 61,77 4,34 51,95 2,68 6.413,38 194,64 28,446 Dermato-Venerice 20 521 1.3372 4477 223,85 61,33 8,58 26,10 0,00 721,63 28,24 3,227 Diabet 25 1562 1.1593 7102 284,08 64,48 4,41 77,83 0,89 2.088,82 33,39 7,358 Hematologie 20 668 1.6860 3932 196,60 53,86 5,59 35,20 1,79 38.877,96 1.165,76 197,759 Interne I 60 1592 0.9565 12827 213,78 58,57 6,93 30,85 2,33 2.757,72 99,02 12,90

10 Interne II 30 1513 1.1829 8301 332,04 90,97 6,19 53,64 0,61 1099,52 21,83 3,4711 Nefrologie 10 0 0 0 0 0 0 0 0,00 14.868,37 0 012 Neonatologie 25 779 0.5762 5413 216,52 59,32 5,44 39,80 0,34 1.864,86 54,08 8,6113 Neurologie 40 1670 1.4387 11434 265,91 72,85 5,79 45,91 6,20 1.626,12 38,81 5,6914 O.R.L. 20 709 0.8476 3628 181,40 49,70 5,01 0,00 2.214,24 62,73 12,2115 OG 60 1958 0.7699 11892 203,28 55,69 6,28 32,36 0,05 2.063,05 66,12 10,4116 Oftalmologie 25 1031 0.6647 4440 177,60 48,66 4,29 41,36 0,09 1.231,65 29,98 6,9317 Oncologie medicala 30 877 1.0132 4580 152,67 41,83 5,07 30,10 6,75 41.130,98 1.411,82 269,4218 Ortopedie traumat. 25 705 1.2434 5729 229,16 62,78 5,39 42,48 0,85 3.950,64 140,09 17,2419 Pediatrie 50 2569 0.7269 9881 197,62 54,14 3,80 52,04 0,00 1.554,70 34,15 8,8820 Pneumoftiziologie 80 335 - 10458 133,22 36,50 27,81 4,79 4,70 682,70 160,63 5,2221 Pneumologie 15 1053 1.1637 10538 702,53 192,47 8,86 79,27 3,17 4.502,98 64,95 6,4122 Psihiatrie 60 2220 1.8793 13960 232,67 63,74 6,19 37,57 0,31 202,85 5,48 0,8723 Urologie 30 1342 0.9087 8790 293,00 80,27 6,07 48,30 0,82 4.598,19 103,02 15,69

TOTAL 835 26316 1,1802 1.1802 221,69 60,74 7,01 31,64 1,71 X X X

Page 58: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

58

4.Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programeNu este cazul

5.Nerealizari, cu mentionarea cauzelor acestora.Nu este cazul

6.Propuneri pentru remedierea deficientelorNu este cazul.

Raportarea Programelor Nationale de Sanatate

Activitatea medicală derulată în cadrul PNS este reglementată prin HGR nr.124/27.03.2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și2014 și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 422/29.03.2013 privind aprobarea Normelortehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014. Lanivelul Spitalului Județean de Urgență Reșița se derulează cele mai variate activități dinjudețul Caraș-Severin, astfel:

STRUCTURAprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul secțiilor, compartimentelor,

cabinetelor Spitalului Județean de Urgență Reșița şi obiectivele acestorapentru anii 2013 şi 2014

A. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ FINANŢATE DINBUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

STRUCTURĂ:

I. Programele naţionale de boli transmisibile

3. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIVObiective:a) reducerea morbidităţii asociate cu infecţia HIV;b) reducerea transmiterii verticale a infecţiei HIV;c) reducerea transmiterii pe cale sexuală de la pacient HIV pozitiv la persoana

neinfectată HIV prin utilizarea tratamentului antiretroviral;d) tratamentul bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere;e) prelungirea duratei de supravieţuire pentru persoanele infectate HIV.

NUMĂR PACIENȚI NUMĂR PACIENȚIAflați în

evidență laNou intrați în

2014Total Aflați în

tratament laNou intrați în

2014Total

Page 59: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

59

01.01.2014 01.01.2014198 8 206 175 7 182

Din cei 182 pacienți un număr de 5 pacienți au beneficiat de tratament post -expunere( nou-născuți proveniți din mame sero-pozitive).

Total cheltuieli în anul 2014 cu tratamentul și profilaxia infecției cu virusul HIV =5.269.766 lei

4. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei

A) OBIECTIVE GENERALE:a) reducerea prevalentei si a mortalitatii TB;b) mentinerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonara pozitiva la

microscopie;c) tratamentul bolnavilor cu tuberculoza;d) mentinerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonara.

I.4.1. SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL AL TUBERCULOZEII.4.1.1. Obiective si activitati propuse: controlul simptomaticilor, contactilor si a altor grupe la risc pentru depistarea

cazurilor de tuberculoza din teritoriul arondat chimioprofilaxia persoanelor la risc supravegherea epidemiologica si controlul focarelor de tuberculoza (efectuare

ancheta epidemiologica) impreuna cu medicul epidemiolog din DSP asigurarea evidentei active a pacientilor cu TB si transmiterea datelor catre terti

conform reglementarilor in vigoare supervizarea teritoriului de catre medicii pneumologi vizite de supervizare ale coordonatorului tehnic jud PNCT activitati de informare educare comunicare pregatirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor programului

B) JUSTIFICAREA MOTIVELOR PENTRU CARE NU AU FOST INDEPLINITEACTIVITATILE PROPUSE: NU ESTE CAZUL.

C) PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATILOR SI EVALUAREAIMPACTULUI ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI: mai multeintruniri cu medicii de familie si cu pacientii care sunt bolnavi sau fac parte din focareTb , pentru o educatie sanitara mai buna, pentru o mai buna intelegere a importanteiefectuarii corecte si constante a tratamentului.

Activitatea pentru anul 2014:Cazuri Cazuri Recidi Retratamen Retratamen Retratamente Transferați

Page 60: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

60

TB noi ve te eșec te abandon cronici112 79 18 3 8 4 0

Analiza endemiei de tuberculoză anul 2014

Indicatorii epidemiometrici

Incidenta globala a TB = 94Incidenta la femei a TB = 37Incidenta la barbati a TB = 57Incidenta in mediul urban a TB = 59Incidenta in mediu rural a TB = 35

Incidenta cazurilor noi pulmonare pozitive la microscopie = 29Incidenta cazurilor noi pulmonare la femei pozitive la microscopie = 13I ncidenta cazurilor noi pulmonare la barbati pozitive la microscopie = 16

Incidenta TB la copii = 5Mortalitatea = 0Prevalenta periodica = 109Prevalenta instantanee la data 02/02/2015 = 81

Indicatorii de monitorizare privind diagnosticul

Rata de confirmare bacteriologica a cazurilor pulmonare-prin microscopie = 52 (59.77 % )-prin cultură = 63 (72.41 % )

Rata de pozitivitate a cazurilor pulmonare-prin microscopie = 29 (53.7 % )-prin cultura = 37 (68.52 % )

Proportia cazurilor noi pulmonare pozitive la microscopie din toate cazurile noipulmonare și extrapulmonare = 29 (38.16 % )Proporția cazurilor cu tuberculoza pulmonară negativă la microscopie și pozitive lacultură = 17 (26.98 %)

Procentul cazurilor cu TB extrapulmonară =22 (20.18 % )

Procentul cazurilor infirmate =2 (1.83 % )

Seroprevalenta lnfectiei HIV in randul cazurilor noi cu TB pulmonară microscopicpozitivă =1(10%)

Seroprevalenta infecției HIV in randul cazurilor cu TB = 3 (9.68 % )

Page 61: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

61

Indicatorii de monitorizare privind rezultatele tratamentului

Procentul cazurilor noi de TB=76 (69.72 % )Procentul cazurilor cu MDR-TB=3 (5.56 % )Rata de conversie a sputei la sfarsitul a 2 luni de tratament pentru cazurile noipulmonare pozitive in microscopie = 15 (51.72 % )Rata de bactericidie in sputa = 14 (36.84 % )Rata de vindecare = 1 (3.45 % )Rata de tratamente complete = 0 (0 % )Rata de success = 1 (3.45 % )

Rata de deces = 0 (0 % )Rata de esec = 1 (3.45 % )Rata de abandon = 2 (6.9 % )Rata de "transfer-out" = 1 (3.45 % )Rata pierdutilor = 0 (0 % )Rata celor care continuă tratamentul = 0 (0 % )

IV. Programele naţionale de boli netransmisibile

1. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterinObiectiv:Depistarea precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-

Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening – a fost detaliat anterior.

5. Programul naţional de tratament pentru boli rareObiectiv:Tratamentul bolnavilor cu boli rare prevăzute în normele tehnice

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătateObiectiv:Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţie prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi

combaterea principalilor factori de riscStructură:1. Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos2. Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun3. Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copiluluiObiective:

Page 62: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

62

a) creşterea accesului şi a calităţii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentruprevenirea sarcinilor nedorite, morbidităţii şi mortalităţii materne;

b) regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau altepatologii grave în perioada perinatală;

c) realizarea screeningului la naştere al unor afecţiuni cu un potenţial invalidant şiposibilităţi de prevenţie a handicapului;

d) ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi a copilului;e) depistarea precoce şi prevenirea secundară a unor complicaţii la unele boli cronice ale

copilului.Structură:1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului2. Subprogramul de sănătate a copilului3. Subprogramul de sănătate a femeii

B. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE FINANŢATE DINBUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DESĂNĂTATE

5. Programul naţional de tratament pentru boli rareObiectiv:Tratamentul bolnavilor cu boli rare prevăzute în normele tehnice

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătateObiectiv:Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţie prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi

combaterea principalilor factori de riscStructură:1. Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos2. Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun3. Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copiluluiObiective:a) creşterea accesului şi a calităţii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru

prevenirea sarcinilor nedorite, morbidităţii şi mortalităţii materne;b) regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau alte

patologii grave în perioada perinatală;c) realizarea screeningului la naştere al unor afecţiuni cu un potenţial invalidant şi

posibilităţi de prevenţie a handicapului;d) ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi a copilului;e) depistarea precoce şi prevenirea secundară a unor complicaţii la unele boli cronice ale

copilului.Structură:1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului

Page 63: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

63

2. Subprogramul de sănătate a copilului3. Subprogramul de sănătate a femeii

B. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE FINANŢATE DINBUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DESĂNĂTATE

STRUCTURĂ:

Programul naţional de oncologieObiectiv:Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice

Page 64: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

64

UNITATEA SANITARA: Spitalul Judetean de Urgenta ResitaPROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIERaportare pentruanl 2014[se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 190/2013 )

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente Total bolnavipentru care s-au

eliberatmedicamente

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:Cheltuieli

totaleterapiestandard

medicamentecu aprobareacomisiei CAS

medicamentecu aprobarea

comisiei CNASterapie standard

medicamentecu aprobareacomisiei CAS

medicamentecu aprobarea

comisiei CNAS

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8=C5+C6+C7

432 0 31 442 554553.81 0 1285353.93 1839907.74

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Valoaremedicamente

în stoc laînceputul

perioadei deraportare

Valoaremedicamente

intrate încursul

perioadei deraportare

Valoaremedicamenteconsumate în

cursulperioadei de

raportare

Valoaremedicamente înstoc la sfârşitul

perioadei deraportare

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

429743.1 1815789.8 1839907.74 405625.16

Programul naţional de diabet zaharatObiective:a) prevenţia secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)];b) asigurarea tratamentului medicamentos al pacienţilor cu diabet zaharat, inclusiv a dispozitivelor specifice (pompe de insulină şi

materiale consumabile pentru acestea);c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi.

Page 65: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

65

UNITATEA SANITARA: Spitalul Judetean de Urgenta ResitaPROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABETZAHARATRaportare pentruanl 2014[se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 190/2013 )

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI PE TIPURI DE TERAPIE, A POMPELOR DE INSULINĂ ŞI SETURILOR DE CONSUMABILE ŞI ACHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberatmedicamente, pe tip de terapie

Nr. totalbolnavi

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:Cheltuielitotale cu

medicamente

Numărpompe deinsulina şiseturi de

consumabile aferenteacestora

Numărseturi de

consumabile pentrupompele

de insulină

Cheltuieli pentrupompe de

insulina şi seturide consumabile

aferente acestora

Cheltuielipentru seturi de

consumabilepentru pompele

de insulinăinsulină ADO ADO +

insulină insulina ADO ADO +insulină

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8=C5+C6+C7 C9 C10 C11 C12

640 0 0 640 32348.94 0 0 32348.94

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE, A POMPELOR DE INSULINĂ ŞI A SETURILOR DE CONSUMABILE PENTRU POMPELEDE INSULINĂ (LEI)

Valoaremedicamente

în stoc laînceputul

perioadei deraportare

Valoaremedicamente

intrate încursul

perioadei deraportare

Valoaremedicamente consumate

în cursulperioadei de

raportare

Valoaremedicamente

în stoc lasfârşitul

perioadei deraportare

Valoarepompe şiseturi de

consumabile aferenteacestora în

stoc laînceputulperioadei

deraportare

Valoarepompe şiseturi de

consumabile aferenteacestoraintrate în

cursulperioadei

deraportare

Valoarepompe şiseturi de

consumabile aferente

acestoraconsumate

în cursulperioadei

deraportare

Valoarepompe şiseturi de

consumabileaferente

acestora înstoc la

sfârşitulperioadei de

raportare

Valoareseturi

consumabile pentru

pompele deinsulină în

stoc laînceputulperioadei

deraportare

Valoareseturi

consumabile pentrupompele

de insulinăintrate în

cursulperioadei

deraportare

Valoare seturiconsumabile

pentru pompelede insulină

consumate încursul perioadei

de raportare

Valoare seturiconsumabile

pentru pompelede insulină în

stoc la sfârşitulperioadei de

raportare

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 C5 C6 C7 C8=C5+C6-C7 C9 C10 C11 C12=C9+C10-

C11

14825.22 25767.73 32348.94 8244.01

Page 66: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

66

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemieiObiectiv:Tratamentul bolnavilor cu hemofilie şi talasemie

PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL HEMOFILIEI ŞI TALASEMIEI

Raportare pentruanl 2014

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE ŞI TALASEMIE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILORAFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Totalbolna

vibeneficiari

aiprogramulu

i

Cheltuieli cu medicamentele, pentru

Cheltuielitotale

Hemofilie

Talasem

ie

Hemofilie

Talasemie

între 1şi 18

ani cusubstituţie

profilactică

cusubstituţie

„ondemand”

cu inhibitoricu

substituţiepentru

accidentehemoragice

cusubstituţie

pentruintervenţiil

echirurgical

eortopedice

majore

cusubstituţie

pentruintervenţiil

echirurgical

e, alteledecât celeortopedice

majore

Totalbolnavi cu

hemofilie

între 1şi 18

ani cusubstituţie

profilactică

cu substituţie„on demand”

cuinhibitori cusubstituţie

pentruaccide

ntehemoragice

cusubstituţie

pentruintervenţiilechirurgicaleortopedice

majore

cusubstituţie pentruintervenţ

iilechirurgi

cale,alteledecâtcele

ortopedice

majore

Total bolnavicu hemofilie

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8=C6+C7 C9 C10 C11 C12 C13 C14=C9+…+

C13 C15 C16=C14+C15

0 9 0 0 0 9 0 9 0.00 112,343.07 0.00 0.00 0.00 112,343.07 0.00 112,343.07

TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

Medicamente pt.:

Valoaremedicamente în stoc laînceputulperioadei

deraportare

Valoaremedicamente intrate în

cursulperioadei de

raportare

Valoaremedicame

nteconsumate

în cursulperioadei

deraportare

Valoaremedicamente în stocla sfârşitulperioadei

deraportare

C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

hemofilie 36284.83 113811.6 112343.1 37753.33talasemie 0 0 0 0TOTAL 36284.83 113811.6 112343.1 37753.33

Page 67: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

67

Programul naţional de tratament pentru boli rareObiectiv:Tratamentul bolnavilor cu boli rare prevăzute în normele tehnice

Programul naţional de ortopedieObiectiv:Asigurarea tratamentului:a) bolnavilor cu afecţiuni articulare prin endoprotezare;b) pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoproteze articulare tumorale;c) bolnavilor cu diformităţi de coloană vertebrală prin implant segmentar de coloană;d) bolnavilor cu patologie tumorală, degenerativă sau traumatică prin chirurgie spinală.

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE

Raportare pentruanl 2014

TABEL 1 SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI AIPROGRAMULUI

Nr. endoprotezeNr. bolnavi

cuendoprotez

e

Nr. bolnavicu

endoprotezetumorale

protezatotalasold

cimentata

protezatotala soldcimentatatip luxaţiecongenital

a

protezatotalasold

necimentata

protezabipolara

soldcimentat

a

protezaMoore

protezatotala

genunchi

cimentata farastabiliz

areposteri

oară

protezatotala

genunchi

cimentata cu

stabilizare

posterioară

proteza

unicompar-timent

alagenun

chi

proteza

totalasold

cimentata

REVIZIE

proteza

totalasold

necimentataREVIZ

IE

elemente deranforsarecotil

şimetafizodiafizarăfemur

protezatotala

genunchi

cimentataREVIZI

E

protezatotala

umăr

protezaparţialaumăr

protezatotala

cot

alteendoprotez

e

TOTAL

ENDOPROTEZE

Nr.bolnaviADULŢI cuendoprotez

e

Nr.bolnaviCOPIIcu

endoprotez

e

Nr.bolnaviADULŢI cuendoprotez

etumoral

e

Nr.bolna

viCOPII

cuendoprotezetumor

ale

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16C17=C1+…+C16

C18 C19 C20 C21

0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0

Page 68: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

68

TABEL 2 SITUAŢIA CHELTUIELILOR PE TIPURI (LEI)

Cheltuieli pentru endoproteze, pe tipuri de endoprotezeCHELTUIE

LI pt.endoprotez

e

CHELTUIELIpt.

endoprotezetumorale

protezatotalasold

cimentata

protezatotala soldcimentatatip luxaţiecongenital

a

protezatotalasold

necimentata

protezabipolara

soldcimentat

a

protezaMoore

protezatotala

genunchi

cimentata farastabiliz

areposteri

oară

protezatotala

genunchi

cimentata cu

stabilizare

posterioară

proteza

unicompar-timent

alagenun

chi

proteza

totalasold

cimentata

REVIZIE

proteza

totalasold

necimentataREVIZ

IE

elemente deranforsarecotil

şimetafizodiafizarăfemur

protezatotala

genunchi

cimentataREVIZI

E

protezatotala

umăr

protezaparţialaumăr

protezatotala

cot

alteendoprotez

e

TOTAL

CHELTUIELI pt.

endoproteze

bolnaviADULŢI cuendoprotez

e

bolnaviCOPIIcu

endoprotez

e

bolnaviADULŢI cuendoprotez

etumoral

e

bolnavi

COPIIcu

endoprotezetumor

ale

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16C17=C1+…+C16

C18 C19 C20 C21

0.00 0.00 0.00 0.00 9799.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009799.9

8 0.00 0.00 0.00 0.00

TABEL 3 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE(LEI)

Materialesanitare

Valoaremat.

sanitare înstoc la

începutulperioadei

deraportare

Valoaremat.

sanitareintrate în

cursulperioade

i deraportar

e

Valoaremat.

sanitareconsum

ate încursul

perioadei de

raportare

Valoaremat.

sanitareîn stoc

lasfârşitulperioade

i deraportar

e

C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3

endoproteze +ciment

19844.75 23390.97 9799.98 33435.74

endoprotezetumorale

0.00 0.00 0.00 0.00

implantsegmentar

0.00 0.00 0.00 0.00

chirurgiespinală 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 69: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

69

instrumentaţiespecifică

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 19844.75 23390.97 9799.98 33435.74

TABEL 4 SITUAŢIA NUMĂRULUI DE MATERIALE SANITARE ÎN STOC LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

Număr endoproteze

Nr.endoprotez

etumoral

e

Nr.implanturisegmentare decoloan

ă

Numărimplanturipentruchirurgi

espinală

Număr

sisteme

instrumenta

ţiespecif

ică

protezatotalasold

cimentata

protezatotala soldcimentatatip luxaţiecongenital

a

protezatotalasold

necimentata

protezabipolara

soldcimentat

a

protezaMoore

protezatotala

genunchi

cimentata farastabiliz

areposteri

oara

protezatotala

genunchi

cimentata cu

stabilizare

posterioara

proteza

unicompartimental

agenun

chi

proteza

totalasold

cimentata

REVIZIE

proteza

totalasold

necimentataREVIZ

IE

elemente deranforsarecotil

şimetafizodiafizarăfemur

protezatotala

genunchi

cimentataREVIZI

E

protezatotala

umăr

protezaparţialaumăr

protezatotala

cot

alteendoprotez

e

TOTAL

ENDOPROTEZE înLUNA

DERAPORTAR

E

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16C17=C1+…+C16

C18 C19 C20 C21

2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 0 0 0 0

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanăObiective:a) tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant;b) tratamentul recidivei hepatitei cronice cu virus hepatitic B la pacienţii cu transplant hepatic.

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronicăObiectiv:Asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii medicale paraclinice specifice,

transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi prin hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la şi ladomiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate ladomiciliul pacienţilor

Page 70: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

70

PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂRENALĂ CRONICĂRaportare pentruanl2014

TABEL 1 SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎNUNITĂŢI PUBLICE

Nr. bolnavi dializaţi

Nr. şedinţehemodializă

convenţională

Nr. şedinţehemodiafiltra

reintermitentă

on-line

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:

Cheltuieli totalehemodializă

convenţională

hemodiafiltrare

intermitentă on-

line

dializăperitoneală

continuă

dializăperitonealăautomată

Total hemodializăconvenţională

hemodiafiltrareintermitentă

on-line

dializăperitoneală

continuă

dializăperitonealăautomată

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12=C8+…+C11

42 0 5 0 47 1550 0 737052 0 169054.86 0 906106.86

3. Indicii de performanta cu respectarea gradului de realizare- promtitudine si capacitate de comunicare ;- respectarea termenelor legale si procedurale ;- raportarea lunara, trimestriala si anuala.

4. Scurta prezentare a programelor desfasurate si a modului de raportare a acestora la obiectivele autoritatii sau institutiei publice- raportarea si evident numarului de pacienti tratati prin fiecare program in parte.- raportarea consumului de medicamente pe fiecare program in parte,- raportarea consumului de material pe fiecare program unde este cazul,- raportarea intrarilor si a stocurilor de material si medicamente pe fiecare program in parte,- raportarea costului mediu/pacient pentru fiecare program in parte,- prezentarea raportarilor catre Comisia de Control a Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Caras-Severin de cate ori ne sunt solicitate,- intruniri periodice ale persoanelor desemnate de catre Spitalul Judetean de Urgenta Resita cu membrii Comisiei de Control in vedereacorectitudinii datelor transmise.

Page 71: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

71

5. Indiciile de performanta cu respectarea gradului de realizare:- in urma raportarilor facute catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate și Direcția deSănătate Publică Caraș-Severin se observa o evidenta clara si exacta a pacientilor carebeneficiaza de tratament prin Programele Nationale de Sanatate, precum si evidentamedicamentelor si cea a materialelor sanitare consumate.

SERVICII INFORMATICE

Existenta unui sistem informatic integrat in spital pe care lucreaza in jur de 250 deunitati echipate cu imprimante.

- Sistemul informatic care cuprinde mai multe programe care ajuta buna activitatea spitalului:

- Programul de spital care cuprinde la randul sau:a. Programul de farmacieb. Programul de laboratorc. Programul de spitald. Programul de deconturi pentru pacienti

- Programul de contabilitate- Programul de RUNOSConexiunea intre laborator, programul de spital si materialele sanitare.Urmarirea pacientului in sistemul informatic din momentul internarii acestuia, pana

in momentul in care acesta se externeaza.Existenta unui program pe partea de urgente.Monitorizarea pacientilor care beneficiaza de consultanta medicala si

medicamentatie prin Programele Nationale de Sanatate cu ajutorul sistemului SIUI.Serviciul de DRG care reprezinta Centrul de Cercetare si Evaluare a serviciilor de

Sanatate este structura SNSPMS care are in activitate colectarea si gestionarea setuluiminim de date la nivel de pacient in regim de spitalizare continua si de zi de la toatespitalele din Romania, in baza normelor in vigoare ale Casei Nationale de Asigurari deSanatate si ale Ministerului Sanatatii Publice.

Existenta unui soft de monitorizare video a intregii institutii.Serviciul de Informatica asigura mentenanta si buna functionare a tuturor acestor

programe.În anul 2014 serviciul informatizare a desfașurat următoarele activități:- Extinderea rețelei de calculatoare aflată în cadrul instituției în vederea

eficentizării eliberarii rețetelor compensate paciențiilor la externare și dinambulatorul integrat al spiutalului

- Întreținerea întregii rețea de calculatoare și actualizarea tuturor aplicațiilornecesare bunei desfășurări a actului medical

- Actualizarea structurii site-ului instituției și reorganizarea acestuia.

DRG - sistemul de clasificare in grupe de diagnostice (Diagnosis Related Groups -DRG) reprezintă, așa cum o arată și numele, o schemă de clasificare a pacienților înfuncție de diagnostic. Prin sistemul grupelor de diagnostice (DRG) se analizeazacaracteristicile fiecarui pacient externat (varsta, sex, durata de spitalizare, diagnosticeprincipale si secundare, proceduri, starea la externare si greutatea la nastere (in cazul nou-

Page 72: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

72

nascutilor), iar in functie de acestea pacientii sunt clasificati intr-o categorie distincta (ogrupa de diagnostice).Grupele de diagnostice au doua caracteristici esentiale:

omogenitatea clinica, adica intr-un anume DRG cazurile (pacientii) sunt similare,din punct de vedere clinic, dar nu identice si

omogenitatea costurilor, adica fiecare DRG contine cazuri ce necesita un consumasemanator de resurse.

Grupele de diagnostice sunt de doua tipuri, medicale si chirurgicale, in functie de prezentasau absenta unei interventii chirurgicale si sunt concepute pentru a acoperi patologiaasociata pacientilor acuti ce solicita spitalizarea.Pentru a putea clasifica fiecare pacient externat intr-o grupa de diagnostice sunt necesareparcurgerea a patru mari etape:

1. disponibilizarea datelor clinice despre pacientii externati. Clasificarea DRG necesitaobligatoriu 7 variabile pentru fiecare pacient: varsta, gen, durata de spitalizare,diagnostice principale si secundare, interventii chirurgicale sau alte proceduriefectuate, starea la externare, si greutatea la nastere (numai pentru nou-nascuti);

2. codificarea datelor necesare (pentru diagnostice si proceduri), in vederea utilizariiunui limbaj standardizat pentru acest variabile si pentru a putea fi folosite cu maimulta usurinta;

3. colectarea sub forma electronica a acestor date clinice din foaia de observatie clinicagenerala a pacientului;

4. clasificarea fiecarui pacient externat intr-o grupa de diagnostice, folosind un sistemde clasificare DRG. Acest proces se realizeaza prin trimiterea automata a fiecaruipacient intr-o grupa de diagnostice, folosind o aplicatie software numita "grouper".

1. Misiune si obiective:

1. 1. Misiune:- raportari statistice lunare, trimestriale si anuale la Casa de Asigurari de Sanatate

Caras-Severin, Directia de Sanatate Publica Caras-Severin si Scoala Natională deSanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar;

1.2. Obiective:- consilierea sectiilor in vederea obtinerii unui numar cat mai mare de Foi deObservatie Clinica Generala validate si a unei codificari corecte, care sa se reflecte intr-un indice de complexitate a cazurilor cat mai mare;- intruniri periodice ale Comisiei de Analiza a cazurilor nevalidate, cu scopul de a reusirevalidarea unui procent cat mai mare de cazuri;- furnizarea de date statistice catre celelalte compartimente, de cate ori este nevoie;- organizarea periodica de intalniri cu personalul medical, unde sa se prezinte anumitiindicatori calitativi si cantitativi si sa se atraga atentia asupra problemelor aparute.

2. Indici de performanta cu prezentarea gradului de realizare al acestora:

- in urma activitatii Compartimentului DRG se remarca o buna adaptare a sectiilor lacerintele Scoala Natională de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in

Page 73: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

73

Domeniul Sanitar, putand astfel sa pastram indicele de complexitate a cazurilor la ovaloare medie si sa scadem numarul de cazuri nevalidate;

- se remarca o scadere a numarului total de internari in regim de spitalizare continuasi o crestere a numarului de spitalizari de zi, astfel incat sa ne apropiem de numarulde cazuri prevazut in contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin.

- pentru evaluarea activitatii Compartimentului DRG sunt folositi urmatorii indicatoride performanta, conform caietului de proceduri operationale:a) pondere FOCG cu erori de codificare: numar FOCG cu erori de codificare/numartotal FOCG verificate x 100, cu o valoare tinta de maxim 5%;b) procent FOCG validate prin Comisia de Analiză: numar total de FOCGvalidate/numar total de FOCG propuse spre validare x 100, cu o valoare tinta deminim 80% (s-a procedat la micşorarea, faţă de anul trecut, a valorii ţintă ca urmarea înăspririi regulilor de validare);c) procent FOCG validate de către SNSPMS: numar total de FOCG validate/numartotal de FOCG realizate x 100, cu o valoare ţintă de 100%.Pentru anul 2014 au fost realizate valorile de 3,9% pentru primul indicator, 74,3%pentru al doilea indicator şi 99,25% pentru al treilea indicator. Al doilea şi al treileaindicator nu au putut fi realizaţi în special din cauza pacientilor care parasescspitalul fara aviz medical imediat dupa ce a fost intocmita Foaia de observatieclinica generala.

- activitatea calitatii serviciilor pe sectii este apreciata prin indicatori calitativi sicantitativi ce sunt prezentati după cum urmează:

Page 74: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

74

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SERVICIILE SPITALICEŞTI FURNIZATE IN REGIM DESPITALIZARE CONTINUA FINANŢATE PE BAZA GRUPELOR DE DIAGNOSTICE (PACIENTI CU AFECTIUNI ACUTE)

AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA RESITA

Perioada 01.01.2014 - 31.05.2014

Sectia

Nr. cazuriexternate siraportate la

SNSPMPDSB

Nr. cazuri externate raportate si validate de SNSPMPDSB ICM realizat*****)

Coeficientulcazurilor

extreme pespital -K****)

Fara cazuri de spitalizare de 24 de ore Numai cazuri de spitalizare de 24 de ore ***)

Fara cazurireinternate

si transferate

Cazuri reinternate si transferate Fara cazurireinternate

si transferate

Cazuri reinternate si transferate

Cazuri care auprimit avizulcomisiei de

analiză*)

Cazuri fărăavizul comisieide analiză**)

Cazuri care auprimit avizulcomisiei de

analiză*)

Cazuri fărăavizul comisieide analiză**)

Boli infectioase 1 P1: 284 283 0 0 1 0 0 1.3196 0.9996Boli infectioase 1 P2: 158 153 0 0 1 0 0 1.2651 1.0025Cardiologie 1 P1: 429 424 0 2 3 0 0 0.9957 0.9996Cardiologie 1 P2: 231 228 0 2 0 0 0 1.0303 1.0025Chirurgie generala 1 P1: 552 500 0 2 40 0 0 1.3055 0.9996Chirurgie generala 1 P2: 336 313 0 0 22 0 0 1.4142 1.0025Dermatovenerologie 1 P1: 170 169 0 0 0 0 0 1.1677 0.9996Dermatovenerologie 1 P2: 72 70 0 1 1 0 0 1.2248 1.0025Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 1 P1: 472 470 0 0 0 0 0 1.1156 0.9996Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 1 P2: 255 255 0 0 0 0 0 1.1469 1.0025Gastroenterologie 1 P1: 14 13 0 0 1 0 0 0.8492 0.9996Gastroenterologie 1 P2: 6 5 0 0 1 0 0 0.8359 1.0025Hematologie clinica 1 P1: 187 184 0 0 3 0 0 1.8508 0.9996Hematologie clinica 1 P2: 129 128 0 0 1 0 0 1.7247 1.0025HIV/SIDA 1 P1: 116 114 0 2 0 0 0 5.2537 0.9996HIV/SIDA 1 P2: 50 48 0 2 0 0 0 5.2809 1.0025Medicina interna 1 P1: 485 468 0 1 14 0 0 0.9104 0.9996Medicina interna 1 P2: 300 288 0 0 10 0 0 0.9146 1.0025Medicina interna 2 P1: 455 455 0 0 0 0 0 1.2393 0.9996Medicina interna 2 P2: 227 227 0 0 0 0 0 1.0667 1.0025Neonatologie (nou nascuti) 1 P1: 176 176 0 0 0 0 0 0.5735 0.9996Neonatologie (nou nascuti) 1 P2: 133 133 0 0 0 0 0 0.5708 1.0025Neurologie 1 P1: 442 424 0 4 10 0 0 1.3301 0.9996

Page 75: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

75

Neurologie 1 P2: 263 252 0 0 5 0 0 1.4764 1.0025Obstetrica-ginecologie 1 P1: 506 344 0 0 157 0 0 0.7408 0.9996Obstetrica-ginecologie 1 P2: 354 235 0 0 110 0 0 0.7409 1.0025Oftalmologie 1 P1: 272 233 0 0 39 0 0 0.6539 0.9996Oftalmologie 1 P2: 189 162 0 0 27 0 0 0.6363 1.0025Oncologie medicala 1 P1: 262 241 0 0 18 0 0 0.9193 0.9996Oncologie medicala 1 P2: 177 166 0 1 10 0 0 0.9837 1.0025Ortopedie si traumatologie 1 P1: 197 153 0 3 41 0 0 1.1750 0.9996Ortopedie si traumatologie 1 P2: 123 92 0 2 28 0 0 1.2582 1.0025Otorinolaringologie (ORL) 1 P1: 212 194 0 1 15 0 0 0.9308 0.9996Otorinolaringologie (ORL) 1 P2: 136 115 0 2 19 0 0 0.8933 1.0025Pediatrie 1 P1: 712 634 0 1 56 0 0 0.8204 0.9996Pediatrie 1 P2: 417 348 0 1 48 0 0 0.7322 1.0025Pneumologie 1 P1: 281 275 0 2 2 0 0 1.1187 0.9996Pneumologie 1 P2: 196 196 0 0 0 0 0 1.1601 1.0025Psihiatrie acuti 1 P1: 628 627 0 0 0 0 0 1.8848 0.9996Psihiatrie acuti 1 P2: 349 348 0 1 0 0 0 1.9105 1.0025Urologie 1 P1: 341 271 0 1 68 0 0 0.9166 0.9996Urologie 1 P2: 216 178 0 0 36 0 1 0.9280 1.0025TOTAL SPITAL 11510 10592 0 31 787 0 1 1.1769

Formularele se transmit de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) către spital şi casele de asigurări de sănătate, în format electronic şitipărit, şi se utilizează pentru regularizarea trimestrială a spitalului conform art. 9 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 423/191/2013;1) P1 (perioada 1) se referă la cazurile cu data externării între 01.01-31.03.2013, P2 (perioada 2) se referă la cazurile cu data externării între 01.04.2013-30.06.2013, P3 (perioada 3) se referă la cazurile cu data externăriiîntre 01.07.2013-30.09.2013, P4 (perioada 4) se referă la cazurile cu data externării între 01.10.2013 -31.12.2013;*) conform art. 9 alin. (3) şi (4) din Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 423/191/2013;**) nr. cazuri care au fost raportate lunar, nr. cazuri care nu au mai fost raportate, nr. cazuri care au fost raportate de spital, dar care ca urmare a raportării trimestriale de către alte spitale a unor cazuri care nu au mai fostraportate, se constată că acestea reprezintă cazuri externate reinternate sau transferate;***) conform Capitolului I lit. A din Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 423/191/2013;****) Coeficientul cazurilor extreme pe spital - K**** se calculează trimestrial de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, pe baza cazurilor externate raportate şivalidate pentru fiecare trimestru în parte cu excepţia cazurilor care se încadrează la Cap. I lit. A pct. 1 din Anexa nr. 16 Ordinul nr. 423/191/2013; Coeficientul K este corespunzător trimestrului în care s -a externat cazul; K1se calculează pentru cazurile cu data externării între 01.01-31.03.2013, K2 se calculează pentru cazurile cu data externării între 01.04-30.06.2013, K3 se calculează pentru cazurile cu data externării între01.07-30.09.2013, K4 se calculează pentru cazurile cu data externării între 01.10-31.12.2013;*****) ICM realizat este calculat pe baza cazurilor externate şi validate, în perioada pentru care se face regularizarea;

Page 76: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

76

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SERVICIILE SPITALICEŞTI FURNIZATE IN REGIM DESPITALIZARE CONTINUA FINANŢATE PE BAZA GRUPELOR DE DIAGNOSTICE (PACIENTI CU AFECTIUNI ACUTE)

AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA RESITA

Perioada 01.06.2014 - 31.12.2014

SectiaNr. cazuri

externate siraportate la

SNSPMPDSB

Nr. cazuri externate raportate si validate de SNSPMPDSB ICMrealizat*****)Nr. cazuri externate - fara cazuri

reinternatesi transferate

Nr. cazuri reinternate si transferateNr. cazuri care au primit avizul

comisiei de analiză*)Nr. cazuri fără avizul comisiei

de analiză**)

Boli infectioase 1 502 494 0 2 1.1878Cardiologie 1 754 747 0 2 0.9451Chirurgie generala 1 1095 1086 0 1 1.4246Dermatovenerologie 1 280 278 0 0 1.4419Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 1 835 833 0 1 1.1815Gastroenterologie 1 52 52 0 0 0.9919Hematologie clinica 1 351 350 0 0 1.6043HIV/SIDA 1 190 187 0 3 5.3740Medicina interna 1 807 805 0 2 0.9883Medicina interna 2 831 831 0 0 1.1919Neonatologie (nou nascuti) 1 470 470 0 0 0.5789Neurologie 1 965 961 0 1 1.4744Obstetrica-ginecologie 1 1095 1081 0 1 0.7906Oftalmologie 1 570 570 0 0 0.6774Oncologie medicala 1 437 430 0 4 1.0618Ortopedie si traumatologie 1 385 374 0 9 1.2684Otorinolaringologie (ORL) 1 361 360 0 1 0.7989Pediatrie 1 1437 1409 0 1 0.6854Pneumologie 1 574 569 0 5 1.1841Psihiatrie acuti 1 1243 1238 0 4 1.8681Urologie 1 785 781 0 3 0.8998

TOTAL SPITAL 14019 13906 0 40 1.1826Formularele se transmit de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) către spital şi casele de asigurări de sănătate, în format electronic cusemnătură electronică extinsă şi se utilizează pentru regularizarea trimestrială conform art. 9 alin. (1) lit. a) punctul 2 din Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 619/360/2014;*) conform art. 9 alin. (3) şi (4) din Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 619/360/2014;**) nr. cazuri care au fost raportate lunar, nr. cazuri care nu au mai fost raportate, nr. cazuri care au fost raportate de spital, dar care ca urmare a raportării trimestriale de către alte spitale a unor cazuri care nu au maifost raportate, se constată că acestea reprezintă cazuri externate reinternate sau transferate;

*** ) ICM realizat este calculat pe baza cazurilor externate şi validate, în perioada pentru care se face regularizarea;

Page 77: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

77

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SERVICIILE SPITALICEŞTI FURNIZATE IN REGIM DESPITALIZARE CONTINUA FINANŢATE PE BAZA DE TARIF PE ZI DE SPITALIZARE (PACIENTI CU AFECTIUNI CRONICE)

AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA RESITAPerioada 01.01.2014 - 31.05.2014

Secţia | compartimentulNr. cazuri

externate raportatela SNSPMPDSB

Nr. cazuri externateraportate si validate de

SNSPMPDSB

Nr. cazuriexternate raportate si

nevalidate

Pneumoftiziologie 156 154 2Recuperare, medicina fizica si balneologie 165 165 0TOTAL SPITAL 321 319 2

*) Secţii/Compartimente de cronici, recuperare, prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de MS din alte spitale.

Secţia | compartimentulNr. cazuri

externate raportatela SNSPMPDSB

Nr. cazuri externateraportate si validate de

SNSPMPDSB

Nr. cazuriexternate raportate si

nevalidate

Neonatologie (prematuri) 34 33 1TOTAL SPITAL 34 33 1

*) Compartimente neonatologie - prematuri (cod de secţie 1222.1 şi 1222.2) prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de MS din alte spitale şisecţiile/spitalele de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici încadraţi la art. 105, 113 şi 114 din Cod penal si internările dispuse prin ordonanţa procurorului petimpul judecării sau urmăririi penale, precum si pentru bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata (ani), pentru care serviciile medicale spitaliceşti sedecontează lunar în funcţie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizate

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SERVICIILE SPITALICEŞTI FURNIZATE IN REGIM DESPITALIZARE CONTINUA FINANŢATE PE BAZA DE TARIF PE ZI DE SPITALIZARE (PACIENTI CU AFECTIUNI CRONICE)

AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA RESITAPerioada 01.06.2014 - 31.12.2014

Secţia | compartimentulNr. cazuri

externate raportatela SNSPMPDSB

Nr. cazuri externateraportate si validate de

SNSPMPDSB

Nr. cazuriexternate raportate si

nevalidate

Recuperare, medicina fizica si balneologie 196 196 0TOTAL SPITAL 196 196 0

*) Secţii/Compartimente de cronici, recuperare, prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de MS din alte spitale.

Page 78: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

78

Secţia | compartimentulNr. cazuri

externate raportatela SNSPMPDSB

Nr. cazuri externateraportate si validate de

SNSPMPDSB

Nr. cazuriexternate raportate si

nevalidate

Pneumoftiziologie 175

175

0

Neonatologie (prematuri) 45 44 1TOTAL SPITAL 220 219 1

*) Compartimente neonatologie - prematuri (cod de secţie 1222.1 şi 1222.2) prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de MS din alte spitale şisecţiile/spitalele de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici încadraţi la art. 105, 113 şi 114 din Cod penal si internările dispuse prin ordonanţa procurorului petimpul judecării sau urmăririi penale, precum si pentru bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata (ani), pentru care serviciile medicale spitaliceşti sedecontează lunar în funcţie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizate

PROCENTUL PACIENTILOR CU INTERVENTII CHIRURGICALE

Denumirea sectiei Valoarea realizata2014

1. Sectia Chirurgie 69.672. Sectia O.G.I. 51.433. Sectia O.R.L. 26.374. Sectia Oftalmologie 23.765. Sectia Ortopedie 49.786. Sectia Urologie 54.02

TOTAL SPITAL 50.42

Page 79: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

79

INDICELE DE CONCORDANTA DIAGNOSTIC INTERNARE-EXTERNARE

Nr.Crt. Denumirea sectiei

Valoarearealizata

20141. Boli infectioase 40.982. Cardiologie 28.953. Chirurgie generala 65.164. Dermatovenerologie 89.025. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 1.036. Hematologie clinica 74.107. HIV/SIDA 97.768. Medicina interna 1 33.799. Medicina interna 2 27.1310. Nefrologie11. Neonatologie (nounascuti) 38.5112. Neonatologie (prematuri) 51.9013. Neurologie 5.4114. Obstetrica-ginecologie 1 40.0515. Oftalmologie 99.8116. Oncologie medicala 65.5917. Ortopedie si traumatologie 83.1218. Otorinolaringologie (ORL) 61.2419. Pediatrie 67.0020. Pneumologie 40.8621. Pnemoftiziologie 69.1422. Psihiatrie acuti 94.7223. Recuperare, medicina fizica si balneologie 85.6024. Urologie 33.98

TOTAL SPITAL 51.24

PROPORTIA URGENTELOR

Nr.Crt. Denumirea sectiei

Valoarearealizata

20141. Boli infectioase 46.142. Cardiologie 66.343. Chirurgie generala 85.444. Dermatovenerologie 31.675. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 14.47

Page 80: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

80

Nr.Crt. Denumirea sectiei

Valoarearealizata

20146. Gastroenterologie 72.227. Hematologie clinica 21.418. HIV/SIDA 4.789. Medicina interna 1 56.6610. Medicina interna 2 23.6611. Neonatologie (nounascuti) 0.1312. Neonatologie (prematuri) 1.2713. Neurologie 77.3114. Obstetrica-ginecologie 94.1815. Oftalmologie 18.4316. Oncologie medicala 40.3617. Ortopedie si traumatologie 76.7418. Otorinolaringologie (ORL) 60.0819. Pediatrie 85.4020. Pneumologie 59.8321. Pnemoftiziologie 43.8822. Psihiatrie acuti 34.4623. Recuperare, medicina fizica si balneologie 13.8524. Urologie 66.62

TOTAL SPITAL 54.19

PROPORTIA BOLNAVILOR INTERNATI CU PROGRAMARE

Nr.Crt. Denumirea sectiei

Valoareaindicatorului

Pacientiprogramati

Valoarearealizata

20141. Boli infectioase 0.002. Cardiologie 302 21.363. Chirurgie generala 117 5.894. Dermatovenerologie 114 21.885. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 1367 87.526. Gastroenterologie 0.007. Hematologie clinica 432 64.678. HIV/SIDA 0.009. Medicina interna 1 89 5.5910. Medicina interna 2 65 4.3011. Neonatologie (nounascuti) 0.0012. Neonatologie (prematuri) 0.0013. Neurologie 0.00

Page 81: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

81

14. Obstetrica-ginecologie 226 11.5415. Oftalmologie 289 28.0316. Oncologie medicala 1577 179.8217. Ortopedie si traumatologie 123 17.4518. Otorinolaringologie (ORL) 146 20.5919. Pediatrie 0.0020. Pneumologie 155 14.7221. Pnemoftiziologie 0.0022. Psihiatrie acuti 0.0023. Recuperare, medicina fizica si balneologie 268 74.2424. Urologie 48 3.58

TOTAL SPITAL 5318 20.21

CENTRALIZARE spitalizare de zi AN 2014

Nr.crt. Secția/Compartimentul Nr. cazuri

realizate1 Boli infectioase 4342 HIV/SIDA 1,9063 Cardiologie 664 Dermatovenerologie 2045 Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 676 Gastroenterologie 17 Hematologie clinica 2728 Medicina interna 3239 Medicina interna 13210 Medicina interna 37411 Nefrologie 28812 Neonatologie (nou nascuti) 5013 Oncologie medicala 1,03814 Pediatrie 43215 Pneumologie 3316 Pneumoftiziologie 117 Chirurgie generala 15718 Obstetrica-ginecologie 13419 Oftalmologie 22820 Ortopedie si traumatologie 29021 Otorinolaringologie (ORL) 11922 Urologie 269

Total spitalizare de zi 6,818

Page 82: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

82

3. Propuneri pentru remedierea deficientelor:

- principalele deficiente sunt reprezentate de probleme legate de codificareadiagnosticelor din Foile de observație clinică generală, de multe ori sectiileîntâmpinând dificultăți la acest capitol. Pentru remedierea acestei problemepropunem organizarea sistematică de cursuri, la nivel de spital, la care să participetot personalul care este implicat în această activitate.

- o alta deficiență este reprezentată de întârzierea transmiterii Foilor de observatieclinică generală a cazurilor externate spre Compartimentele DRG și StatisticăMedicală, ceea ce face imposibilă analiza corectă și transmiterea datelor în termenulprevăzut catre Scoala Natională de Sanatate Publica, Management si Perfectionarein Domeniul Sanitar. Aceasta întârziere este cauzată în principal de lipsa de personalde la nivelul secțiilor. De precizat că numarul de cazuri întârziate a scăzut continuuîn ultimii ani.

4.Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe- Nu este cazul.

5. Nerealizari, cu mentionarea cauzelor acestora- Nu este cazul.

6. Propuneri pentru remedierea deficientelor- Nu este cazul.

ACTIVITATEA DE MANAGEMENT PE ANUL 2014

Capitolul 1

DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUISpitalul Judetean de Urgenta Resita reprezinta unitatea sanitara cea mai complexa a

Judetului Caras Severin asigurand asistenta medicala de specialitate a peste 70.000locuitori din Mun.Resita, respectiv a peste 300.000 locuitori a Jud.Caras Severin pentruunele specialitati care se regasesc doar la Spitalul Judetean de UrgentaResita(gastroenterologie, nefrologie si hemodializa cronica, hematologie, oncologie,diabetologie si boli de nutritie) indeplinind totodata si functia de spital de urgenta cuunitate primiri urgente, care a acordat asistenta medicala de urgenta pe anul 2014 a 49.475pacienti sositi.

Spitalul Judetean de Urgenta Resita in prezent functioneaza cu 835 paturi dupa cumurmeaza :

- Stationar I – parter plus 6 nivele cu 460 paturi, 12 sectii si compartimente (sectiaObstetrica Ginecologie – 57 paturi, pe doua nivele din care : la nivelul IIObstetrica cu 36 paturi, Comp. ORL – 20 paturi, sectia Cardiologie – 65 paturi,sectia Medicina Interna – 60 paturi) – suprafata utila : 16.409 mp,

- Stationar II – amplasat la 5 km de Stationar I, parter plus 2 nivele cu 220 paturicu 5 sectii si compartimente, din care : , sectia Neurologie -40 paturi, cu

Page 83: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

83

compartimentu recuperare neurologica – 6 paturi, Sectia Oncologie _30 paturi,Compartimentul Hematologie _ 20 paturi – suprafata utila 5.267 mp, ,.

- Stationar III – amplasat la 7 km. de Stationar I, parter plus 3 nivele cu 155 paturi,functioneaza 3 sectii (Sectia Pneumoftiziologie – 92 paturi din care Comp.TBC -77 paturi , Boli Infectioase – 4o paturi plus 5 paturi comp.HIV/SIDA,Comp.Dermato-Venerologie 20 paturi ) – suprafata utila 2.695 mp.

La Spitalul Judetean de Urgenta Resita sunt 21 specialitati medicale (26.186 cazurispitalizare continua, 5.813 cazuri spitalizare de zi, 770 cazuri la spitalizare cronici, UnitatePrimire Urgente 49.470 cazuri anual, Ambulatorul integrat al spitalului cu 14 specialitatimedicale : 31.247 nr.consultatii pe anul 2013

În anul 2014 Spitalul Judetean de Urgenta Resita a acordat asistenţă medicalăpentru:

- 25.541 cazuri spitalizare continua,- 6.817 cazuri spitalizare de zi,- 775 cazuri la spitalizare cronici,- Unitate Primire Urgente 49.475 Cazuri,- Ambulatorul integrat al spitalului cu 14 specialitati medicale : 38458 consultatiiÎn cadrul SJUR functioneaza un centru de imagistică care are în componenta

aparatura de ultima generatie: RMN achizionat de ConsiliulJudetean Caras-Severin inoctombrie 2012 si Computer tomograf cu 64 slice achitionat prin proiectul transfrontalierSANATATE FARA FRONTIERE realizat cu Spitalul General din Pojarevat achizitionatin Noiembrie 2013

Resurse umane :- total personalul efectiv angajat – 1032

I. Total personal cu studii superioare = 194, din care:- Medici = 135, din care:

- medici rezidenti = 17- Farmacişti = 4- Asistenţi medicali cu studii superioare = 9- Alt personal sanitar superior (biologi,chimişti,psihologi,fizician) = 9- Alt personal cu studii superioare(economişti,jurişti,ing.,asist.soc.) = 37

II. Total personal cu studii medii = 838, din care:- Asistenţi medicali = 481- Registrator med.,statististician med., tehnicieni med. = 30- Personal auxiliar sanitar( infirmieri,brancardieri,ingrijitori) = 251

Brancardieri – 36 Infirmieri – 157 Ingrijitoare - 58

- Muncitori = 50- Alt personal cu studii medii = 26

INDICATORI DE PERFORMANTA

Page 84: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

84

Nr.crt. Denumirea indicatorului de performanta aimanagementului spitalului public

Valoarearealizată înanul 2013

Valoarea realizata

2014A.INDICATORI DE MANAGEMENT ALRESURSELOR UMANE

1 Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic 193 223

2Numarul mediu de consultatii pe un medic inambulatoriu 919 1042

3Numarul mediu de consultatii pe un medic incamera de garda/UPU/CPU 2915 3805

4 Proportia medicilor din totalul personalului 14.34 13.08

5Proportia personalului medical din totalulpersonalului angajat al spitalului 67.42 66.67

6Proportia personalului medical cu studiisuperioare din totalul personalului medical 24.62 25.73B.INDICATORI DE UTILIZARE ASERVICIILOR

1 Nr.de bolnavi externati - total si pe sectii 26956 26316

2Durata medie de spitalizare, pe spital si pe fiecaresectie 7.24 7.01

3Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecaresectie 64.37 60.74

4Indicele de complexitate al cazurilor pe spital sipe fiecare sectie 1.1604 1.1802

5

Procentul pacientilor cu interventii chirurgicaledin totalul pacientilor externati din sectiilechirurgicale 54.84 50.46

6

Proportia bolnavilor internati cu programare dintotalul bolnavilor internati, pe spital si pe fiecaresectie 13.78 14.00

7Proportia urgentelor din totalul pacientilorinternati, pe spital si pe fiecare sectie 51.42 59.62

8

Proportia bolnavilor internati cu bilete detrimitere din totalul bolnavilor internati, pe spitalsi pe fiecare sectie 39.84 40.25

9 Nr. consultatiilor acordate in ambulatoriu 31247 38578

10 Nr. consultatiilor acordate inUPU 49471 49475

11

Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordateprin spitalizare de zi din totalul serviciilormedicale spitalicesti acordate, pe spital si pefiecare sectie 21 25.9

Page 85: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

85

Nr.crt. Denumirea indicatorului de performanta aimanagementului spitalului public

Valoarearealizată înanul 2013

Valoarea realizata

2014C.INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieliaprobat 98.95 97.90

2Procentul cheltuielilor de personal din totalulcheltuielilor spitalului 52.46 50.93

3Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalulcheltuielilor spitalului 17.33 14.56

4 Costul mediu/zi de spitalizare, pe fiecare sectie 300 323

5

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilorspitalului (sintagma "venituri proprii" inseamnain acestui indicator toate veniturile obtinute despital, exclusiv cele obtinute in contractul cu casade asigurari de sanatate) 20 25D.INDICATORI DE CALITATE

1Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital sipe fiecare sectie 1.5 1.71

2Rata infectiilor nozocomiale, pe total spital si pefiecare sectie 0.04 0.04

3Rata pacientilor reinternati in interval de 30 zilede la externare 11.85 9.9

4Indicele de concordanta intre diagnosticul lainternare si diagnosticul de externare 55.63 51.24

5Procentul bolnavilor transferati catre alte spitaledin totalul bolnavilor internati 1.1 1.13

In anul 2014 incomparatie cu anul 2013, se observa o crestere a nr. mediu deblonavi externati pe un medic, o crestere a numarului de consultatii pe un medic inambulatoriu, nr. pe un medic in camera de garda (UPU) in cifre absolute.

In ceea ce priveste utilizarea serviciilor medicale, se observa scaderea nr. de pacientiinternati prin spitalizare continua, precum si durata medie de spitalizare, dar si o crestere aICM pe spital si pe fiecare sectie. Acest lucru a avut ca urmare scaderea cheltuielilor cumedicamentele din totalul cheltuielilor.

De asemenea se observa o scadere a presiunii pe spitalizarea continua care estesubfinantata de CJASS si Ministerul Sanatatii, prin cresterea consultatiilor in ambulatoriu(cu aproximativ 7000 cazuri), precum si cresterea nr de servicii acordate prin spitalizareade zi, ceea ce reprezinta un punct strategic de management al serviciilor medicaleindeplinit.

In ceea ce priveste indicatorii economico-financiari, se remarca scaderea procentuluicheltuie lilor de personal din totalul cheltuielior spitalului ( 50. 93%_ 2014), in conditiilein care nr. de angajati a crescut.

Page 86: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

86

De asemenea procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului a crescutde la 20% in 2013 la 25 % in 2014, aceste venituri fiind obtinute exlusiv in afara celorrealizate in contract cu CJASS Caras Severin.

Eficienta serviciilor medicale acordate pacientilor internati s-a concretizat prinscaderea ratei pacientilor reinternati la interval de 30 de zile de la externare, de la 11.85%in anul 2013, la 9.9% in anul 2014.

Page 87: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

87

Capitolul 2

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- SJUR cel mai mare spital dintre cele 7spitale ale judetului Caras Severin asigurandtratament pentru o patologie vasta.

Construcţia în sistem pavilionar genereazăcheltuieli mari cu utilităţile.- desfasurarea activitatii si asigurareaasistentei medicale pe structura de tippavilionar (gestionarea patologieineurologice costa anual 75000 RON) ;

- SJUR are cel mai dezvoltat sistem deasigurare a urgentelor de orice tip. Costuri totale 2014 = 7.866.649 RON

- - service aparatura, reparatii aparatura:833.991 lei

- intretinere cladiri, amenajari spatii = 110.000 lei- Utilitati = 2.499.986 lei

---

- SJUR are specialitati medicale unice lanivelul judetului Caras Severin;

- SJUR are 14 linii de garda si 21 despecialitati medicale;

Spitalul beneficiaza de un sistem informaticintern, realizand o eficientizare a activitatiimedicale interconectand cele trei stationareprin fisa electronica a pacientului- beneficiaza de resurse umane bine pregatiteprofesional

- SJU Resita a fost beneficarul in anul 2014a unor sponsorizari din partea Crucea Rosiejud Caras-Severin (materiale sanitare,medicamente), sponsorizari de la fundatii sifirme cu puncte de lucru in jud Caras-Severin (piese de mobilier);

Gestionarea mai eficienta a sistemuluipavilionar ar putea fi constructia linevelul; Stationarului 1 a unei locatii caresa cuprinda sectiile: cardiologie,neurologie, oncologie, hematologie,diebetologie, comasarii activitatii demedicina interna si extinderea retelei deasistenta medicala ambulatorie si lastationarul 2

- implementarea si finalizarea Proiectului« Sanatate fara frontiere « , realizatimpreuna cu Spitalul din Pozarevat cuachitionarea unui CT in valoare de 850.000Euro – cu sustinerea finantarii rambursabilede la Consiliul Judetean;

Cresterea cheltuielilor de intretinere aparcului auto (invechit) = 157.000 lei ( 4autosanitare pentru transportul nemedicalizatintersectii, 2 autoturisme medicina legala, 2autoturism transport materiale,)

- Reabilitarea Dispensarului TBC Resita,amenajare vestiar centralizat Stationar III,reparatii bloc operator, darea in functiune asalii de operatie ORL

- lipsa unor ambulante dotatecorespunzator pentru transportulmedicalizat intern ;

- au fost reabilitate partial unele secţii:pneumologie, obstetrică-ginecologie,neonatologie

În ambulatoriile de specialitate există undeficit de aparatură medicală.

Serviciile prestate acoperă necesităţile zoneideservite.Calitatea datelor raportate. Migraţia personalului medicalDotarea corespunzătoare a laboratoarelor deanalize medicale si radiologie-imagistică.

Costuri de spitalizare ridicate la unelesecţii

Experienţa profesională a corpului medical.Stabilizarea medicilor la nivelul spitalului, in2013 si 2014 nu a fost nici o plecare avreunui medic

Page 88: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

88

angajat, in alte zone ale Europei

„ Siguranţa circulaţiei”– contract cuMinisterul Transportului - sursă sigură devenituri proprii.Sursa de venituri proprii:

- din 25.03.2014 SJU Resita este agreat saefectueze examinari medicale pentru personlulcu atributii in siguranta transporturilor rutier,fluvial si aerian. Unele echipamente uzate moral şi fizic.

Crestrea gradului de inocuitate a pacientuluiprin crestera sigurantei pacientului in ceea cepriveste conditiile hoteliere.Contractarea serviciului de spalatorie cufirma prestatoare in asa fel incat sa nu maiexiste lenjerie de pat, halate chirurgicale sicampuri operatorii, uzate sau de calitateindoielnica, halate pentru sectiile SJU Resita

Datorita introducerii cardurilor desanatate si necesitatii citirii acestora, seremarca o crestere la nivelul SJU Resita asolicitarii sectiilor clinice de angajareapersonalului de tip operator date

Cresterea confortului hotelier a SJU Resita ,atat pt pacienti cat si pentru personalulangajat prin darea in folosinta in Noiembrie20141 a centralelor termice la Stationarul I,II, III.

- Colaborarea cu Spitalul Clinic Judetean deUrgenta Timisoara prin subprogramul descreening pentru depistarea precoce activa acancerului de col uterin - sursă sigură devenituri proprii (349110 lei in anul 2013 si116190 lei in 2014)Infiintarea unei Sali Biblionet la stationarul1 cu adresabilitate asupra activitatii deinstruire si relaxare a pacientilor SJU Resita

Finantare Consiliul Judetean Caras-Severin2014 = 3.264.400,40I.Achizita de aparatura: 2.610.254 lei

a. Achizita de aparatura siechipamente cu actiune profialctica:

- dedurizator compact – serviciusterilizare – 5173 lei

- generator de aburi - serviciusterilizare – 103.473 lei

- statii de dedurizare a apei –Stationar I,II,II – 90.108 lei

- saculet extractor si cuvasterilizare

Page 89: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

89

instrumentar pentru trusa dechirurgie laparoscopicaurologica – 11.264 leib. Achizita de aparatura si

echipamente pentru manopere medicale:1. Sectia Urologie – 1.025.978

lei:- masa chirurgicala– 40489 lei- sistem avansat pentru chirurgia

laporoscopica urologica – 628.680 lei- instrumente chirgicale pentru

trusa de chirurgie laparoscopica urologica –30.441 lei

- aparat anestezie urologie –120.528 lei

- laser chirugical AURIGA QI –205.840 lei

2. Sectia Ortopedie - 136.400lei:

- dispozitiv medical deimplantare si taiere necesar pentru chirurgie sitraumatologie ortopedica – 136.400 lei

3. Sectia Oftalmologie - 81.000lei

- masa chirurgicala – 81.000 lei4. Sectia ORL 40489 lei- masa chirurgicala– 40489 lei5. Sectia Radiologie Stationar II- 56.911 leiTub RX DU 1750 DA 90 –56.911 lei6. Sectia penumoftiziologie –Serviciu Somnologie 33.480 lei- polisomnograf – 33.480 lei

Achizitionarea in 2014:- Achizia de centerale termice pentruStationarul I, II, III – 1.158.345 lei

- Echipamnete conexe – Stivuitor manual lemne– Staionar I 4.278 lei- Reparatii capitale sectia ObstetricaGinecologie – 493.230 lei

Finantarea prin alocatii bugetare a SJUResita in suma totala de 5.603.642,39 lei, princare s-a reusit stingerea de arierate la 31.12.2014

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

Relaţii bune cu Ministerul Transporturilor,CAST (surse de fonduri pentru consolidare –modernizare, aparatură medicalăperformantă), Ministerul Sănătăţii, Direcţiade Sănătate Publică Bucureşti. Atragereafactorilor decizionali de la nivelul MT în

Politica actuala a Ministerului Sanatatiiprivind spitalizarea continua cuconsecinte financiare in ceea ce privestesubfinantarea pacientului cu puseu deboala acuta.

Page 90: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

90

procesul de redresare a spitalului.Realizarea si continuarea acordarii asistenteimedicale de tip investigational (de tip RMNprin infiintarea Asociatiei “ Salus Remedi”),cu onorarea biletelor de trimitere de lamedicii specialisti pentru RMN

Neincluderea de Ministerului Sanatatii aSJU Resita in categoria de spital desupport (TCP = 1600 lei)

Adresabilitate fără restricţii pentru asiguraţiiCNAS

Instabilitate legislativă

Integrarea în UE prin creştereacompetenţelor, a calităţii actului medical şi aposibilităţilor de dezvoltare. Colaborări cuspitale similare a reţelei CF din ţările UE şicu alte organizaţii neguvernamentale.

Concurenţa spitalelor publice şi private, apoliclinicilor cu ambulatorii despecialitate

Nivelul de trai scăzut datorită ratei mari aşomajului. Posibilităţi reduse de utilizarea serviciilor în regim de coplată:

Accesarea unor finanţări nerambursabile,incluziv prin proiecte transfrotaliere cuperteneriiproiectelor anterioare Spitalul GeneralVarset, Spitalul General Pojarevat

Tendinţa migrării corpului medical cătreţările UE cu standard de viaţă ridicat.

Crearea de saloane private conformnormelor europene care să permită condiţiihoteliere optime

Creşterea costurilor asistenţei medicale.

Spitalizarea de zi – legislaţie benefică pentrufinanţarea activităţii de tip „ambulatoriu” aspitalului. Creşterea numărului de cazuri.

Îmbătrânirea populaţiei ca urmare ascăderii natalităţii, scăderea speranţei deviaţă la naştere, nivel de trai redus,emigraţia.Pastrarea TCP 1444 lei in conditiile incare puterea investigationala, de diagnozaa crescut (RMN, CT) cu crestereacosturilor aferente service-uriloraparaturii din dotare

Colaborare cu firme de îngrijire a bolnavilorla domiciliu ce au contract cu CNAS.

Legislaţie; posibilitatea restructurării –reorganizării spitalului.Initierea unei colaborari cu AJOFM privindscolarizarea pentru obtinerea unei calificariin profesarea meseriei de infirmier siingrijitor

Presiunea socială prin lipsa posibilităţilorproprii ale pacienţilor de tratament sauîngrijire la domiciliu;

Inerţia personalului la schimbare

Subfinanţarea prelungită a serviciilorprestate şi lipsa fondurilor de investiţiipentru continuarea lucrărilor deconsolidare – modernizare până în prezentafectează nu doar capacitatea de adaptarela normele europene, ci însăşidesfăşurarea curentă a actului medical(calitatea acestuia).

Page 91: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

91

Capitolul 3

IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE

Raspandirea unitatii pe cele trei locatii de tip pavilionar cu impact negativ atat deordin financiar cat si sub aspect organizational si de diagnosticare rapida si de acuratete apacientilor

Sectia Neurologie, sectie cu patologie de tip acut care poate avea ca efectperturbarea functiilor vitale ale organismului, punand in pericol viata pacientului estesituata la 5 km. distanta de Stationar I, unde se regasesc toti factorii medico sanitari deasistenta medicala de urgenta(sectia ATI, Cardiologie, Laborator de analize medicale,Computer Tomograf).

Patrimoniul excedentar al sectiei obstetrica-ginecologie.Existenta a doua sectii de medicina internaExistenta de circuite nefunctionale in cadrul blocului oprerator a SJU ResitaInexistenta unei statii de decontaminare la Stationarul III, unde functioneaza

Laboratorul de bacteriologie BK si sectiile cu caracter infectios (Boli infectioase,Dermatovenerologie, TBC)

Capitolul 4SELECTIONAREA UNOR PROBLEME PRIORITARE

Bugetul de cheltuieli a SJU Resita depaseste ca valoare bugetul de venituri realizatprin contractarea serviciilor medicale cu CJAS Caras Severin(valoarea contractarii cuCJAS a spitalizarii de zi, spitalizarii continue, ambulatoriul clinic integrat, ambulatoriulparaclinic)

Cresterea numarului bolnavilor cu accidente vasculocerebrale, frecvent cu afectareafunctiilor vitale, precum si cresterea numarului persoanelor cu boli neurologice care aumultiple afectiuni asociate, impune necesitatea scurtarii timpului de acordare a asistenteimedicale de urgenta si specialitate, fara ca pacientul sa fie supus traumei provocate detransportul in scop diagnostic si terapeutic.

Totodata pe langa cresterea eficientei actului medical precum si cresterea graduluide satisfactie al pacientului se poate vorbi si despre un impact financiar pozitiv asupraspitalului prin desfiintarea transportului intre stat.I si stat.II, respectiv stat.II si stat.I pentrupacientul cu boli neurologice.

Alt punct prioritar este reamenajarea bloculjui operator prin crearea unui sistem decircuite cu sala de preanestezie, sali operatorii si sala post anestezie.

Datorita frecventei cresterii patologiei umane in perioada de somn – odihna, cuconsecinte asupra tulburarilor respiratorii ale somnului, cu tulburari de ritm cardiac,ducand pana la deces prin stop cardio-respirator. Este necesara infiintarea unuicompartiment de somnologie.

Datorita cresterii frecventei patologiei neoplazice de tip pneumologic este necesarainfiintarea unui serviciu de bronhoscopie in cadrul sectiei de Pneumologie

Cresterea permanenta a activitatii de asistenta medicala prin ambulatoriile despecialitate si spitalizarea de zi.

Exista riscul ca prin spitalizarea continua ca printr-un rulaj crescut al pacientilor pesectii, sectia respectiva care depaseste rulajul peste 100 sa transfere asupra ei cheltuielie

Page 92: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

92

conexe ale spitalului de la sectiile cu rulaj mai mic. Prin preluarea cheltuielilor de lacazurile rezolvate peste valoarea de contract cu CJAS (nedecontate), cheltuielile sectieirespective cresc foarte mult.

Capitolul 5

DEZVOLTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRUPROBLEMELE IDENTIFICATE.

5.1. Scopul :Cresterea calitatii asistentei medicale prin scurtarea timpului de diagnostic si a timpului deintroducere a terapieie specifice cu crestera gradului de satisfactie a pacientului si amedicului curant.Crestera finatarii spitalului:

- prin crestera in continuare a numarului de internari prin spitalizare de zi;- prin crestera numarului de internari prin spitalizare continua a pacientilor cronici- crestera numarului consultatiilor prin ambulatoriul de specialitate integrat (in

prezent se realizeaza 19365 de consultatii din 52873 contractate, existand o marja decrestere de aproximativ 33000 cazuri)

- absorbirea integrala a sumelor finantate de CJAS Caras-Severin pentruambulatoriile de radiologie, CT si anatomie patologica

- cresterea numarului de pacienti pentru programul de supleere renala prinhemodializa renala si dializa peritoniala (in prezent, de la 0 pacienti in anul 2010 la22 pacienti in 2014, din care 17 pe hemodializa renala conventionala si 5 pe dializaperitoniala, ca plan de management se doreste a se ajunge la un numar de 30pacienti)

- Cresterea ofertei de servicii medicale catre populatie, precum si finantarea acestorservicii prin CJAS Caras Severin

5.2. Obiective :

1.1. Cresterea veniturilor SJU Resita1.1.1. cresterea ICM pe sectiile Urologie si ORL1.1.2. cresterea veniturilor sectiilor prin absorbtie de finantare de la CJAS pentru

pacientii cronici1.1.3. creseterea nivelului de absorbtie a numarului de consultatii contractate prin

Ambulatoriul integrat de specialitate clinica1.2. Scaderea cheltuielilor SJU Resita1.2.1. orientarea asistentei medicale de spitalizare continua catre pacientii cu boli

cronice,1.2.2. Mutarea sectiei de Neurologie de la Stat.II la Stat.I1.2.3. Scaderea numarului de externari prin spitalizare continua a bolilor acute, cu

permanenta monitorizare a cazurilor contractate de CJAS

Page 93: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

93

1.3. darea in folosinta a compartimentului de reabilitare si recuperare neurologicain cadrul sectiei neurologie

1.4. darea in folosinta a serviciului de somnologie si bronhoscopie1.5. Imbunatatirea indicatorilor de performanta ai spitalului.1.6. Extinderea activitatii a centrului de hemodializa cronica

5.3. Activitati5.3.1. Pentru atingerea scopului si a obiectivelor va trebui sa realizam anumiteactivitati:

a. In domeniul managementului economico-finanicar :- total venituri SJU Resita in anul 2014 au fost de 79.237.925 lei, pe surse definantare, dupa cum urmeaza:

- 60.95% in contract cu CJASS Caras Severin, din care 86.04% serviciimedicale finantate prin DRG; 2.95% spitalizare de zi, 2.00% ambulatoriuintegrat, 3.46% cronici (TBC, Recuperare, medicina fizica si balneologie,Neonatologie-prematuri), 5.55 % PNS din care HDR 1.34%, medicamenteoncologie 3.81%, medicamente diabet 0.06%, medicamente hemofilie 0.26%,ortopedie 0.08%- 11.16% finantare de la Consiliul Judetean Caras Severin- 1.60% finantare de la Institutul de Medicina Legala Timisoara- 3.54% finantare Uniunea Europeana- 1.34 % venituri proprii provenite din prestatiile medicale acordate la cerere;- 21.41 % finantare de la buget prin DSP – din care 7.14 % actiuni desanatate, 46.38 % UPU, 46.48 % programe de sanatate.

- cresterea eficientei spitalului- reducerea costului mediu la nivel de sectii-spital- analiza veniturilor pe tipuri de servicii oferite de catre spital si pe tipuri de

provenienta- analiza cheltuielilor spitalului in functie de destinatia lor atat la nivelul

intreguluii spital cat si la nivelul fiecarei sectii (se poate realiza prin mutareasectiei Neurologie de la St. II la St. I – costurile transportului bolnavilor sipersonalului medical intre sectia Neurologie St. II si Spitalul Judetean se ridicala suma de : 74.748 lei anual)

- impreuna cu Consiliul de administratie identificarea de surse pentru crestereaveniturilor proprii ale spitalului in limitele legii

- armonizarea relatiilor cu CJAS incat sa se deconteze sumele contractate,contractul de servicii medicale sa fie o reflectare a realitatii nivelului de asistentamedicala astfel incat in anul 2014 cand au fost decontate un numar de 24.914cazuri externate, validate si decontate, per total spital existand 26.316 cazurirezolvate, dintre care 26.128 cazuri externate si validate, nedecontandu-se 1214cazuri.

- realizarea unui management comun cu Consiliul Judetean Caras Severin in ceeace priveste elemente de infrastructura, structura de personal, derularea deproiecte proprii, proiecte cu Ministerul Sanatatii, proiecte transfrontaliere,proiecte transregionale .

Page 94: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

94

- masuri pe plan local si masuri realizbile prin propuneri legislative privindnormele din Contractul cadru:

o masuri pe plan local: propunerea de sustinere a finatarii prin mijloace proprii si de catre

Consiliul Judetean Caras-Severin, proiect european, a construiriiunei locatii destinate asistentei medicale a pacientului de tipneurologic; acest lucru se poate realiza prin supraetajara corpului decladire al policlinicii apartinatoare a SJU Resita. Se poate realizaextinderea pe verticala a cladirii prin adaugarea unui etaj care vaavea capacitatea de cazare , tratament si consultatie cu circa 20 deincaperi (saloane, cabinete, sali de tratament) conform cerinteloractuale a legislatiei de asistenta medicala. Pe langa realizarea acesteilocatii se prevede si realizarea de incaperi nexe aferente acestora(spatii orizontale si verticale pentru public si personal, spatii dedepozitare obiecte si instrumentar excedentar, eventul amplasarea adou lifturi pt persoane (interior sau alipit constructiei). Evaluareaestimativa a investitiei ACD=1350mp, interventia asupra cladiriiexistente in functie de expertiza tehnica, va duce la un cost 486.000Euro

o masuri prin propuneri legislative privind normele din Contractul cadru: propuneri de masuri adresate Ministerului Sanatatii

cresterea TCP,o o mare provocare o reprezinta sustinerea finantarii de catre Consiliul

Judetean Caras Severin, mijloace proprii, proiecte finantate din fondurieuropene si nationale, construirea unei locatii in arealul Stationarului 1care sa concentreze sectii care gestioneaza pacienti cu afectiuninechirurgicale, dar cu un grad ridicat de patologie tip urgenta medicala(neurologie, cardiologie, hematologie, diabetologie, oncologie)

b. In domeniul managementului performantei/calitatii serviciilor :- raspund de crearea conditiilor necesare prestarii unor acte medicale de calitate de

catre personalul medico-sanitar din spital- urmarirea si intreprinderea de masuri necesare pentru realizarea indicatorilor deperformanta ai managementului spitalului public- implementez asigurarea conditiilor de cazare, igiena, prevenirea infectiilor

nozocomiale prin contracte cu firme prestatatoare de servicii catre SJU Resitaavand ca tinta crestera inocuitatii pacientului.

- negociez si inchei in numele si pe seama spitalului protocoale de colaboraresi/sau contracte cu alti furnizori de servicii medicale - ,, Proiectul Telediagnostic– Telemedicina ‘’ realizat cu Spitalul Virset, Proiectul cu titlul “Sanatate farafrontiere” realizat cu Spitalul General Pozarevat.

Activitate adiministrativa

Nr. Sedinte Consiliul de Administratie 2014 = 5nr. concursuri posturi SJU = 10 ; nr. persoane angajate = 121

Page 95: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

95

nr. sanctiuni DSP = 1 (avertisment)nr. sanctiuni ISU = 1 (avertisment)sanctiuni CJAS – contravaloare = 46.690 leinr. controale CJAS = 3nr. Controale CJAS si DSP = 2nr. controale MS = 1nr. controale DSP = 3nr. controale si aplicatii ISU = 1nr. Controale Garda de Mediu = 4nr. Controale Curtea de Conturi = 1nr. Contoale ITM = 3nr. controale DGRFP Timisoara = 1aplicatia mobilizare judetul Caras Severin =1

In urma acestor controale SJU Resita a fost sanctiuonat cu:- 2 avertismente (DSP, ISU),- pecuniar in suma de 46.690 lei de CJAS

c. In domeniul strategiei serviciilor medicale :- amenajarea si darea in folosinta in cadrul sectiei neurologie a compartimentului

de recuperare si reabilitare neurologica, care va avea in componenta 6 paturi- amenajarea si darea in folosinta a centrului de somnologie in cadrul sectiei

Pneumologie- amenajarea si darea in folosinta a serviciului de bronhoscopie in cadrul sectiei

Pneumologie- infiintarea Centrului antifumat- infiintarea in viitor a unui Compartimet de medicina interna cronici,- accesarea de manopere de neurochirurgie pe coloana vertebrala- extinderea activitatii ambulatoriului de anatomie patologica cu investigatii si

diagnostice imunohistochimice.

5.3.2. Incadrare in timp – grafic GANTT

Grafic GANTT in domeniul managementului financiar

Activitati2014 2015 2016

IV V VI

VII

VII

I

IX X XI

XII I II III

IV V VI

VII

VII

IIX X X

IX

II I II III

IV V VI

VII

VII

IIX X X

IX

II

Constructie prinsupraetajarePoliclinicapentru sectianeurologie

Page 96: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

96

Reducereacheltuielilorspitalului prinmutarea Sectieide Neurologie

Grafic GANTT privind managementul performantei calitatii serviciilor

Activitati2014 2015 2016

IV V VI

VII

VII

I

IX X XI

XII I II III

IV V VI

VII

VII

IIX X X

IX

II I II III

IV V VI

VII

VII

IIX X X

IX

II

InfiintareaCentrului desomnologieInfiintareaCentrului derecuperareneurologicaInfiintareaCompartimentului de nefrologie

Protocoale decolaborare cualti furnizori deserviciimedicale : SpitalVarset, SpitalPojarevat

Grafic GANTT in domeniul strategiei serviciilor medicale

Activitati2014 2015 2016

IV V VI

VII

VII

I

IX X XI

XII I II III

IV V VI

VII

VII

IIX X X

IX

II I II III

IV V VI

VII

VII

IIX X X

IX

II

ProiectulModernizareasinergetica aserviciilorambulatorii dediagnostic siurgentaProtocoale decolaborare cualti furnizori deserviciimedicale : SpitalVarset, SpitalPojarevat

Page 97: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,
Page 98: Structura spitalului. - spitaluljudeteanresita.ro · Chirurgie generală, Ortopedie si traumatologie, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, 3 ATI, Medicină internă, Pediatrie,

98

Cuprins:

Pag.

1 Descrierea situației actuale a spitalului 12 Structura organizatorică 23 Compartiment Audit Public Intern 34 Compartiment Juridic 55 Compartiment Relații cu Publicul 76 Serviciul Resurse Umane 177 Serviciul Administrativ 218 Serviciul Financiar-Contabil 239 Serviciul Perovizionare-Trensport/Achiziții publice 33

10 Laborator Radiologie și Imagistică Medicală 3611 Laborator Analize Medicale 3712 Laborator Anatomie Patologică 3913 Unitate Transfuzii Sanguine 4314 Compartiment SPCIN 4415 Serviciul Statistică medicală, Informatică, DRG 4516 Activitatea de management pe anul 2014 82