Specifica~U tehnice (F4.1)

of 6 /6
Specifica~U tehnice (F4.1) [Aces! label va/I completat de cO/re ofertant In coloanele 3, 4, 5, , tar de cOtre autoritatea contractantã In coloanele 1, 2, 6, 8] Numarul procedurii de achizi(ie ocds-b3wdpl-MD-163 1270087954 din 10.09.2021 Denumirea proeedurii de achizi{ie: Echipament ~i utilaj de laborator pentru testarea materialelor de constructie In domeniul drumurilor Denumirea Model Tara Produ Specificarea tchnicà deplinä solicitata de cAtre Specificarea tehnicä deplinà propusA de cãtre Standa bunurilor ul de - autoritatea contractantá ofertant rd de articol origi cAtoru de ului ne I referin ~A 2 3 4 5 . 6 7 8 Lot I B027- Incâlzitor electric pentru malaxor incälzitor electric pentru malaxor Echipamen O1N Italia Matest Tnc~Izitor electric cu termoregulator -Inc~lzitor electric cu termoregulator Echipa te termice Utilizat pentru producerea probelor din mixture asfaltic5 -Utilizat pentru producerea probelor din mixtura astaltic ment L- p~tft~ teste: pentru teste: auxiliar, compactare giratorie, stabilitate Marshall, ornieraj, rezistenta Ia compactare giratorie, stabilitate Marshall, ornieraj, rezis enta Ia EN 052K2R obosealà, fluaj dinamic ~i modul de rigiditate. obosealã, fluaj dinamic ~i modul de rigiditate. 12697- N2 -Putere: 230V Iph 50-60Hz 1000W -Putere: 230V Iph 50-60Hz 1000W Cuptor pentru determinarea con(inutului de liant in mixturi Cuptor pentru determinarea con(inutului de liant in i .ixturi asfaltice asfaltice EN -Temperatura maxima 1200°C -Temperatura maxima 1200C -Volum: mm 5L -Volum: mm 5L - 39 Compactor cu role Compactor cii role B039 Posibilitatea de a utilixa role standard sau inc5lzite cu role de -Posibilitatea de a utiliza role standard sau incãlzite cu rc e de Diferite dimensiuni. Diferite dimensiuni. ~ For;ä verticalä selectabilà pân~ Ia max. 40 kN. -Forä verticalä selectabilä pânà Ia 40 kN.

Embed Size (px)

Transcript of Specifica~U tehnice (F4.1)

Specifica~U tehnice (F4.1)
[Aces! label va/I completat de cO/re ofertant In coloanele 3, 4, 5, , tar de cOtre autoritatea contractantã In coloanele 1, 2, 6, 8]
Numarul procedurii de achizi(ie ocds-b3wdpl-MD-163 1270087954 din 10.09.2021
Denumirea proeedurii de achizi{ie: Echipament ~i utilaj de laborator pentru testarea materialelor de constructie In domeniul drumurilor
Denumirea Model Tara Produ Specificarea tchnicà deplinä solicitata de cAtre Specificarea tehnicä deplinà propusA de cãtre Standa bunurilor ul de - autoritatea contractantá ofertant rd de
articol origi cAtoru de ului ne I referin
~A
2 3 4 5 . 6 7 8 Lot I B027- Incâlzitor electric pentru malaxor incälzitor electric pentru malaxor —
Echipamen O1N Italia Matest Tnc~Izitor electric cu termoregulator -Inc~lzitor electric cu termoregulator Echipa te termice Utilizat pentru producerea probelor din mixture asfaltic5 -Utilizat pentru producerea probelor din mixtura astaltic ment
L- p~tft~ teste: pentru teste: auxiliar,compactare giratorie, stabilitate Marshall, ornieraj, rezistenta Ia compactare giratorie, stabilitate Marshall, ornieraj, rezis enta Ia EN 052K2R obosealà, fluaj dinamic ~i modul de rigiditate. obosealã, fluaj dinamic ~i modul de rigiditate. 12697- N2 -Putere: 230V Iph 50-60Hz 1000W -Putere: 230V Iph 50-60Hz 1000W —
Cuptor pentru determinarea con(inutului de liant in mixturi Cuptor pentru determinarea con(inutului de liant in i .ixturi asfaltice asfaltice EN
-Temperatura maxima 1200°C -Temperatura maxima 1200C —
-Volum: mm 5L -Volum: mm 5L -39
Compactor cu role Compactor cii role —
B039 Posibilitatea de a utilixa role standard sau inc5lzite cu role de -Posibilitatea de a utiliza role standard sau incãlzite cu rc e de
Diferite dimensiuni. Diferite dimensiuni. ~ For;ä verticalä selectabilà pân~ Ia max. 40 kN. -Forä verticalä selectabilä pânà Ia 40 kN. —
-Memorie nelimitatà Cu: 2 porturi USS, 1 slot pentru Card SD. -Densitate programabila prin compactare. -Unitate de control CU ecran tactil integrat, bazatä pe sistem de operare Windows. -Program de CompaCtare automat pentru atingerea densitatii. -Protectia de siguranta, Conform cerin;elor DireCtivei CE -Posibilitatea de a efectua proCedura in douä faze (PreCompactare ~i CompaCtare) a~a Cum este speCifiCat de EN 12697-33 -Numärul necesar de pa~i poate fi setat inainte de a inCepe Testul permi~ând un control preCis al testàrii prin numãrul de pa~ -Viteza culisantä a CãruCiorului reglabilã intre 3 m/min ~i 12 m/min -Fi~ier de ie~ire detaliat care prezintà fiecare trecere ~i afi~and durata, inallimea probei, sarcina aplicatá ~i temperatura eventualä a rolei ~i a CàruCiorului -Cadru robust din o;el. -Pictogrania pe eCranul tactil pentru Configurarea u~oarä a parametrilor ~i executarea imediatà a testelor. -Conexiune directà Ia Internet ~i Intranet (LAN) pentru asistentä tehnic5 ~i pentru actualizàri de software. -Dispozitiv de Centrare 1 buC -Tipar metaliC 400X3OSXlOOmm 1 buc -RoIa incàlzire tipar 400x3OSmm 1 buC -dispozitiv de vibrare, reproducând vibratiile din strad5 in timpul asfaltarN 1 buC -Unitate de control, montatin compactorul cu role, prevede un Circuit de termoreglare, complet Cu sondä pentru mãsurarea ~i reglarea temperaturii ambientale pânà Ia 180 C, este Conectat
Ia rola de segment echipatá Cu rezistente de inCâlzire, pentru a fi coneCtatà Ia unitatea de Comandä 1 buc -Set rezistenle pentru inCálzirea tiparului, de Ia ambient Ia 140 de grade C - 1 buC
Compactor giratoriu -Mãrimea specimenului Compactat: 0 100 ~i 0 150 mm; inAltime de Ia 0 páná Ia 200 mm pentru ambele dimensiuni.
-Memorie nelimitatà Cu: 2 porturi USB, 1 slot pentru can -Densitate programabila prin CompaCtare. -Unitate de control CU ecran tactil integrat, bazatá pe sis operare Windows. -Program de compactare automat pentru atingerea dens -Protec~ia de siguranta, conform cerin;elor Directivei CE -Posibilitatea de a efectua procedura in douã faze (Precompactare ~i CompaCtare) a~a cum este speCificat EN 12697-33 -Numärul necesar de pa~i poate fi setat inainte de a ince Testul permi~ând un control precis al testãrii prin num~r -Viteza culisantà a Cäruciorului reglabila intre 3m I mm 12m/min -Fi~ier de ie~ire detaliat care prezint~ fiecare trecere ~i a durata, inäI;imea probei, sarCina aplicatà ~i temperatura eventualà a rolei ~i a cáruciorului
-Cadru robust din otel. -Pictograma pe ecranul tactil pentru configurarea u~oar~ parametrilor ~i exeCutarea imediatã a testelor. -Conexiune directä Ia Internet ~i Intranet (LAN) pentru a tehnicà ~i pentru actualizãri de software. -Dispozitiv de centrare 1 buc -Tipar metalic 400X3OSXlOOmni 1 buc -Rola incàlzire tipar 400x305mm 1 buC -dispozitiv de vibrare, reproducând vibratiile din stradä ii asfaltarii 1 buc -Unitate de control, montat in compactorul cu role, prey circuit de termoreglare, complet cu sondà pentru mäsur reglarea temperaturii ambientale pânä Ia 180 C, este c Ia rola de segment echipatã Cu rezisten;e de incálzire, p fi conectatã Ia unitatea de comand~ 1 buc -Set rezistente pentru incälzirea tiparului, de Ia ambient 140 de grade C - 1 buc Compactor giratoriu -Marimea specimenului compactat: 0 100 ~i 0 150 mm; inAltime de Ia 0 pânä Ia 200mm pentru ambele dimensiu
Lot H Echipamen
t pentru Incercàri
~ând
a
istent5
timpul
de un rea ~i ‘nectat ntru a
-Dimensiunile tiparului: intern 0 100 ~i 0 150 mm; Inaltime 250mm
pentru ambele tipare. -Unghiului giratoriu: ajustabil de Ia 0 Ia 3 -Numarul de cicluri (giratoriu): reglabil de Ia I Ia 5000 -Rata de gira{ie: reglabila de Ia 5 Ia 60 de cicluri de lucru / rnin(30 cicluri / mm solicitate de Standard)
-Incarcare verticala pe tipar de 0 150 mm: reglabil de Ia 10 Ia 1000 kPa (1000 kPa Cu compresor de JO bar) (800 kPa cu compresor de 8 bar) (700 kPa cu compresor de 7 bar) -Incarcarea verticala pe tipar 0 100 mm: reglabil de Ia 23 Ia 1500 kPa(cu compresor de 7 bar) -Sarcina verticalä a specimenului este controlata automat ~i ajustat de sistemul electronic. -Moduri de operare: Compactarea specimenului in functie de numarul selectat de rotatii.
Compactarea specimenului Ia atingerea inaltimii selectate. - Certificat de Calibrare Compactarea specimenului Ia atingerea densitatii selectate. Ma~ina poate efectua, de asemenea, un ciclu final “Zero” pentru a obtine specimene cu fete perpendiculare. -Dobândirea datelor: numarul de rotatli, inaltimea specimenului, sarcina aplicatA(pentru a asigura toleran{ele cerute de Standarde) minim 7 ban. -Tipar cilindric 100mm cu placa de baza - I buc, -Tipar cilindric 100mm cu gauri pentru compactarea mixturii re~i - I buc, -Cap cilindric diam. 100mm I buc, -Set de 2 discuri metalice diam. 100mm I buc -Hârtie de filtru diam. 100mm - Contine lOObuc, -Suport de lucru I buc, -Dispozitiv de decofrare probe mecanic, rncorporate I buc, -Balanla 30KG cu precizie de 0.1 g, incorporata in compactorul giratoriu cu afisare automata si directa pe panoul de control al compactorului — I buc.
-Dimensiunile tiparului: intern 0 100 ~i 0 150 mm; inãltime 250mm
pentru ambele tipare. -Unghiului giratoriu: ajustabil de Ia 0 Ia 3 -NumArul de cicluri (giratoriu): reglabil de Ia I Ia 5000 -Rata de gira~ie: reglabilA de Ia 5 Ia 60 de cicluri de lucru rnin(30 cicluri / mm solicitate de Standard)
-Incarcare verticalä pe tipar de 0 150 mm: reglabil de Ia 10 Ia 1000 kPa (1000 kPa Cu compresor de 10 bar) (800 kPa Cu compresor de 8 bar) (700 kPa cu compresor de 7 bar) -Incarcarea verticala pe tipar 0 100 mm: reglabil de Ia 23 1500 kPa(cu compresor de 7 bar) -SarCina vertiCalá a specimenului este controlata automat ajustat de sistemul electronic. -Moduri de operare: CompaCtarea specimenului in functie de numarul selectat rotatii.
Compactarea specimenului Ia atingerea inaltimii selectat~ - Certificat de Calibrare Compactarea specimenului Ia atingerea densitatil selectat Ma~ina poate efectua, de asemenea, un mclii final ‘Zero’ pentru a obtine specimene cu fete perpendiculare. -Dobândirea datelor: numarul de rota;ii, inaltimea specini
etAmup~htØ(p~hiru,a asigura toleran;ele cerute de Sta minim 7 ban. -Tipar cilindric 100mm Cu plaCa de baza - I buc, -Tipar cilindric 100mm cu gauri pentru compaCtarea ml> reCi - I buc, -Cap cilindric diam. 100mm 1 buc, -Set de 2 discuri metalice diam. 100mm I buC -Hârtie de filtru diam. 100mm - contine lOObuc, -Suport de luCru I buc, -Dispozitiv de decofrare probe meCanic, incorporate I bu -Balantã 30KG cu precizie de 0.1 g, incorporata in comp~ giratoriu cu afisare automata si directa pe panoul de cont
Compactorulul — I buc. ________________________
(~zf QU~L1c~ ~
6077- KIT 8030N A058...
Grinda Benkelman -Grindã din otel inoxidabil -Dol senzori digitali -2 LVDT - Precizie de citire: 0.001 mm - Acuratete: +/- 0.005 mm - Cutie electronica:echipat cu display LCD, mini-irnprimanta, spatiu de stocare SD card si functie de calcul automat a razel - Certificat de Calibrare
Site pentru cernerea agregatelor -Diametrul sitelor 300mm Alc~tuite din ;eseturWmetal cu diametrul ochilor de, mm: 1. 63,00; 2. 45,00; 3. 31,50; 4. 22,40; 5. 16,00; 6. 11,20; 7. 8,00; 8. 4,00; 9. 2,00; ____________
Grinda Benkelman -Grindà din o;el inoxidabil -Doi senzori digitali -2 LVDT - Precizie de citire: 0.001 mm - Acuratete: +/- 0.005 mm - Cutie electronica:echipat cu display ICD, mini-imprima’ spatiu de stocare SD card si functie de calcul automat a - Certificat de Calibrare
Site pentru cernerea agregatelor -Diametrul sitelor 300mm Alcátuite din tesetura/metal cu diametrul ochilor de, mn 1. 63,00; 2. 45,00; 3. 31,50; 4. 22,40; 5. 16,00; 6. 11,20; 7. 8,00; 8. 4,00; 9. 2,00;
321AX 06
Italia Matest
Italia Matest
ta, zei
Aparat pentru determinarea punctulni de rupere Fraass - Aparat pentru determinarea punctului de rupere Fra; ss -Complet cu Placá (arc) din otel armonic special -Complet cu Placa (arc) din otel armonic special NF -Termometru IP 42C - -Termometru IP 42C 1~’98 —
Corp tipar Marshall Corp tipar Marshall — 6 buc -
-Diametrul interior (101,6 ± 0,1)mm -Diametrul interior (101,6 ± 0,1)mm 200-2 —
PlacA de bazä ~i extensie Marshall Placä de bazä ~i extensie Marshall Placa de baz~ conlectionatä dntr-un o;el rigid pentru a nu se -Placa de bazá confectionatä dintr-un otel rigid pentru a ai se
deforma Ia utilizare cu suprafete dure deforma Ia utilizare cu suprafe~e dure -Extensie tipa Marshall -Extensie tipa Marshall EN —
Site pentru determinarea granulozitAtii filerului Site pentru determinarea granulozitä~ii filerului 12593 -Site de incercare, cu ramã rotunda cu diametrul nominal de -Site de incercare, Cu ramä rotunda cu diametrul nomina de 200mm cu ochiuri de formà pátratà 200mm cu ochiuri de formà pätratä -Diametrul ochiurilor de, mm: -Diametrul ochiurilor de, mm: EN 1. 0,063 1. 0,063 12697 2. 0,125 2. 0,125 30 3.2,0 3.2,0 EN —
Lot III Echipamen
12697- 30
EN 933-2
EN 933-10
10. 1,00; 11. 0,500; 12.0,125; 13. 0,063; 14. 1,60; 15. 10,00; 16. 11,20; 17. 12,50; 18. 14,00;
agregate ~i accesorii
10. 1,00; 11. 0,500; 12. 0,125; 13. 0,063; 14. 1,60; 15. 10,00; 16. 11,20; 17. 12,50; 18. 14,00;
A075N
Ma~inä Los Angeles Ma~inä I~os Angeles —
- Cuprinde un cilindru din otel greu Cu diametrul de 711mm si - Cuprinde un cilindru din otel greu cu diametrul de 711r rn si lungimea de 508mm, montati pe cadrul de baza lungimea de 508mm, montati pe cadrul de baza - Cilindrul se roteste cu pana Ia 31-33 rpm - Cilindrul se roteste cu pana Ia 31-33 rpm 933-2 - Prezinta un contor digital automat ce afiseaza numarul - Prezinta un contor digital automat ce afiseaza numarul ISO necesar de rotatH ale tamburului necesar de rotatii ale tamburului 3310—1 - Carcasä de siguran~~ CE - Carcasã de siguran;á CE EN - Set 12 bile EN LOS ANGELES Conform EN - Set 12 bile EN LOS ANGELES conform EN 1097-1 —
Set de 20kg sferc abrazive Set de 20kg sfere abrazive EN -Diametrul 10mm, toleranta de 0,05 -Diametrul 10mm, toleranta de 0,05 1097 ~ —
Bale de curAtat cu ultrasunet pentru site Bale de curälat cii ultrasunet pentru site -Volum de 25L -Volum de 25L -Frecvenlä ~u ultrasunet reglabila de Ia 28 KHz Ia 40 KHz -Frecventá Cu ultrasunet reglabilä de Ia 28 Kl-lz Ia 40 KM -Sistem de incalzire a apei, reglabil de Ia mediu Ia +80 C -Sistem de incaizire a apei, reglabil de Ia mediu Ia +80 -AcceptA site cu diametrul de pânä Ia 350 mm -Acceptä site Cu diametrul de pânä Ia 350 mm - Lichid curatare 25 de litri - Lichid curalare 25 de litri —
Picnometru cu vid IOL Picnometru cii vid JOE - Realizat din plexiglas transparent - Realizat din plexiglas transparent - Cuprinde valva si manometru - Cuprinde valva si manometru - Dimensiuni: 300x450 mm - Dimensiuni: 300x450 mm EN - Pompa vid - Pompa vid 1097-2 -Decantor apa 1 buc -Decantor apa 1 buc EN —
Cabinã izolare fonicA pentnu aparat de sitat Cabinä izolare fonicä pentru aparat de sitat 12697- -Cabinã izolare fonicá pentru aparat de sitat -Cabiná izolare fonicä pentru aparat de sitat 17 —
Cutit de caroticrA Cuit de carotierä -Diametrul 100mm -Diametrul 100mm -Diametrul 200mm -Diametrul 200mm —
Gratar metalic _______________________________________ Gratar metalic
1097-1
auxiliar EN
1097-1 EN
12697- 22
-Gratar metalic cu Ià;imea fantelor de 9,5mm Tipar pentru ornieraj -Tipar pentru testarea carotei Cu diametrul de 200mm
I I
-Gratar metalic cu Ià;imea fantelor de 9,5mm Tipar pentru ornieraj -Tipar pentru testarea carotei Cu diametrul de 200mm
2021-09-28T17:25:49+0300