SOCIETATEA DE MflINE - DE MflINE CUPRINSUL: Actualit¤’¥£i: La...

download SOCIETATEA DE MflINE - DE MflINE CUPRINSUL: Actualit¤’¥£i: La situa¥£ie ION CLOPO¥¢EL O expozi¥£ie de

of 28

 • date post

  03-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SOCIETATEA DE MflINE - DE MflINE CUPRINSUL: Actualit¤’¥£i: La...

 • SOCIETATEA DE MflINE C U P R I N S U L :

  A c t u a l i t ă ţ i : La situaţie ION CLOPOŢEL O expoziţie de presă românească la Ti­ mişoara HORIA TRANDAFIR

  Figuri reprezenta t ive : Goethe: „Werther", .ION RREAZU Goethe la români ION GHERGHEL Aristide Briand I. V. STĂNESCU

  P r o b l e m e s o c i a l e : Problema minorităţilor naţionale europene ALFRED SCHLOSSER

  Discuţ i i ş i recenz i i : D. Tomescu: „Atitudini politice şi literare", Marta D. Rădulescu : „Mărgele de măceş", Andre Pierre: „Fede­ raţia sovietică a republicilor ruseşti". ION CLOPOŢEL

  S a t e , o r a ş e , reg iun i : Uu voiaj la Istambul .TEODOR MURĂŞANU Un Metropolis al României (Reşiţa) . LIVIU JURCHESCU Călimanii L. SOMEŞAN

  Pagin i l i terare : Răbojul lui St. Petre (11) .ION AGÂRBICEANU O nuntă in Bihor (monografie, 4) . . .GH. TULBURE Lumi moarte (versuri) AL. IACOBESCU Viaţa (gazd) P. TÂRBĂŢIU

  Cronic i cu l tura le ş i a r t i s t i c e : Conferinţe: Mihail Sadoveanu la Cluj.—Teati u: „Bă- eţaşul tatei", „Cântec de leagăn", Operă: „Lucia de Lamermoor". — Emanuil Un- gureanu.—larâş Goethe în România. — Cărţi: D. Murăraşu: Naţionalismul lui Eminescu CRONICAR D. Berciu: Buri-Buri iaba-Burebista . .1. I. RUSU

  F a p t e , idei , observaţ iun i : Criza culturală internaţională. — Un animator al cooperaţiei: Charles Gide. — Un bust pentru Ion Vidu. — Renaşterea oraşului Timişoara. — Vasile Stoica ministrul României în Sofia. — Achitarea lui Ilie Cristea. — Sinuciderea, lui lvar Kreuger. — Ger, zăpadă, inundaţii. — A nu se lua marxismul în deşert.— O capo-d operă culturală a Ardealului.— Vincenţiu Bugariu. — Bibliografie. — Redacţionale şi adminis­ trative , REDACŢIA

  Director: ION CLOPOŢEL

  R e d a c ţ i a ş i "I Str . Gelu, 26 Admin is t ra ţ i a : | Telefon 308

  Apare la 1 şi 15 ale fiecărei luni

  Un exemplar: 30 Lei

  ANUL IX

  Cluj, 1 şi 15 Martie 1932

  Nrefe 4 şi 5

  ABONAMENT ANUAL: Autorităţi, birouri, bănci . 1500 L Societăţi culturale, şcoli . . 10C0 L Liber-proiesionişti . . . 600 L Funct., studenţi, muncitori . 500 L

  In streinătate: dublu Abonamentele se plătesc anticipat

 • FUMAŢI ŢIGARETELE

  M1H A l •

  TOMIS •

  MACEDONIA •

  BUCUREŞTI •

  SPECIALITATE

  ± Produse superioare ale Casei Auto­ nome a Monopolurilor, fabricate din • • tutunuri orientale W •

  FUMAŢI ŢIGARETA

  •©©®®s®@©®©©®©®©©©®®®©®©•

  VIRGINIA © © © ©

  O Un nou produs al Casei Autonome a Monopolurilor, fabricat exclusiv cu

  tutun de Virginia

  Dela „Societatea de Mâine" Redacţionale

  Orice manuscris pentru „Societatea de mâine" va fi adresat de aci înainte în strada Gelu 26, Cluj.

  Directorul primeşte în chestiuni redacţionale Sâmbăta între orele 10—12. Administrative

  Dată fiind bogăţia şi proporţiile studiilor „Socie­ tatea de mâine" va apărea in mod regulat în 28 pa­ gini în n-re concentrate lunare.

  întreaga corespondenţă privitoare la abonare, expediţie şi peste tot în legătură cu administraţia revistei va fi adresată începând cu numărul de fa­ ţă în str. Gelu 26, Cluj.

  Articolele destinate numărului nostru de Sf. Paşti urmează a ni se pune la îndemână cel mai târziu până in 16 Aprilie.

  Casele de editură sunt rugate a ne trimite cute două exemplare din cărţile apărute, pentru a faci­ lita apariţia mai repede a recensiilor.

  Domnii abonaţi sunt invitaţi a se pune la curent cu plata restanţelor, iar prietenii noştri sunt rugaţi a recomanda în cercurile lor abonarea „Societăţii de mâine", care de .9 ani se înfăţişează în condi­ ţiile superioare de conţinut şi estetică grafică.

  Tribuna democrată

  Dela 1 Ianuarie au apărut cinci numere din supli­ mentul poporal al „Societăţii de mâine" cu titlul „Tribuna democrată".

  Abonament anual lei 300. Abonaţii „Societăţii de mâine" pot abona „Tribuna

  Democrată" cu preţul jumătate.

  BIBLIOGRAFIE Se găsesc in depozitul revistei „Societatea de Mâine" Cluj,

  Str. N. lorga 11 a şi se pot comanda pe lângă remiterea preţului afişat următoarele volume editate de revistă :

  Lei 1. 2. 3. 4. 5. fi. 7. 8. 9.

  10. 11.

  12. 13.

  14.

  15

  16. 17.

  18. 19. 20. 21.

  22. 23.

  24

  anul 1924 legat în piele si pânză ?500 „ 1925 , „ „ 2500 „ 1926 .. ., 2500 „ 1927 ,. .. • • • 2500 „ 1928 2500 , 1929 „ „ 2500

  „ 1930 „ „ 2500 „ 1931 „ » 2500

  L u c i a n B l a g a : Daimonion fstud u filosofic) . . . 80 A. C o t r u ş : Mâine (versuri s iciale) 60 I o n C l o p o ţ e l : Revoluţia din 1918 şi Unirea Ar lea­ lului cu România 100 N. D a s c o v i c i : Problema păcii şi arbitrajul obligator 20 Onis i fbr G h i b u : Cea dintâi statistică a Învăţămân­ tului din întreagă România 30 P e t r e S u c i u : Popoiat ia Ardealului şi studiul reali­ tăţilor s o c al economice " " P e t r e S u c i u : Probleme ardelene (reforma agrară, problema orafelor, clasele sociale) . . . . . . . 2(1 Dr. D o m i n i c S t a n c a : O anchetă sanitară la un liceu 20 I o n Clopoţe l : bociografie românească (anchete pe teren în patru plăşi) • • • • 1"0 I o n Clopoţe l : Direcţia realismului social-economic 40 I o n Clopoţe l : Doua săptămâni tn Cehoslovacia . . 50 I o n Clopoţe l : In jurul Creditului agricol . . . . 30 O. B o i t o s : Activitatea lui 1. Slavici la „Tribuna" din Sibiu ' • • 60 Sabin O p r e a n u : Terra Si ui rum 20 I o n C l o p o ţ e l : Socialdemocraţia şi problemele Româ­ niei Contimporane °J* P r . P e t r u B a r b u : Porecle logojeneşti 25

 • SOCIETATCADEPliUNE R E V I S T A S O C I A L A E C O N O M I C A

  L A S I T U A Ţ I E Actualitatea îmbracă aspecte subtile, multiple şi

  surprinzătoare. Stăm în fata unei avalanşe adevărate de probleme văduvite de solutiuni corespunzătoare. Cea mai minunată putere de divinatiune şi cea mai organizată inteligentă este pusă la încercare fără folos deosebit. Cheia de stăpânire stă undeva as­ cunsă, pânăce perspectiva timpului n'o va descoperi, pentrucă generaţia de azi a fost insuficient pregătită şi depăşită de curentele vremii.

  Formele de până aci ale culturii şi civilizaţiei sunt îmbătrânite, nu mai sunt expresia complectă a rea­ lităţilor. Legi inexorabile ale progresului pretind primenirea lor. Viata îşi cere noi tipare.

  Şi nu poate fi un rău că s'a declanşat puhoiul me­ nit să răstoarne tot ce e putred şi netrebnic, făcând loc forţelor proaspete ale umanităţii.

  Numai cât suferinţa este grozavă şi cere prea multe victime dela omenirea chinuită şi minată de păcatele relei organizatiuni sociale din trecut şi din prezent.

  Efortul contemporanilor trebue să se îndrepte ime­ diat spre captarea pricepută a energiilor ce-şi caută drum. prevenind, punând stavilă încăerărilor sânge­ roase. Lumea nouă să apară nepătată de sânge cald; tributul răsboiului mondial şi aşa a fost excesiv de mare. Lecţia a fost teribilă, — n'am învăţat oare nimic din ea ?

  In ce sens se desfăşoară cursul evenimentelor? De sigur că numai în sensul indicat de procesul multimi­ lenar: massele îşi afirmă din nou voinţa de partici­ pare mai largă şi mai activă la întocmirea unui statut social adecuat exigentelor ei sporite. Este dreptul mulţimilor de a decapita supraorganismele degene­ rate, caduce şi jenante. Mulţimile sunt însetate de dorinţa revizuirii aparatelor de conducere devenite pasive şi nesimţitoare fată de impulsiunile răsărite spontan şi irezistibil chiar prin frământarea uriaşă deşteptată de războiul trecut.

  Statele îşi dau seama, că interdependenta comandă o desbatere comună a problemelor. Reuşi-vor în a- daptările ce trebuesc create pentru a înlătura concu­ renta neloială, răsboiul vamal şi dificultăţile schim­ bului de produse specifice situatiunilor geografice şi îndeletnicirilor deosebite ale popoarelor? Dela promptitudinea în căderea lor de acord atârnă pacea apropiată a lumii.

  * Planul Tardieu de a veni într'ajutorul statelor a-

  graro-industriale din basinul dunărean este indica- tiunea necesităţii sesizate la timp de a se sări într'a­ jutorul ţărilor de aici, lovite groaznic de imobilitate economică. Franţa. Anglia şi Statele-Unite simt ne­ voia de a îndemna la înţelegere pe cele cinci state şi de a le alimenta cu credite importante.

  Cel puţin pentru o perioadă de timp capitalismul apusean manifestă siguranţa de sine că în chipul acesta va diminua criza şi va fi stăpân pe situaţie.

  înseamnă oare aplicatiunea eficace a proectului Tardieu de fapt şi o ieşire definitivă din haos? Avem

  motive să ne îndoim. O ieşire victorioasă e atârnă- toare de o serie întreagă de factori de ordin social. Aceşti factori ordonă o organizare socială refăcută din temelii.

  Pregătirea unui stat ca România trebuie să înceapă numaidecât prin a respecta aceşti factori.

  Intâiu de toate trebue să ne dăm seama de sarcinile pe cari ni le aruncă în cârcă eventualele credite în sensul planului Tardieu