Sigilarea Spatiului Endodontic Obtura II

download Sigilarea Spatiului Endodontic Obtura II

of 11

Transcript of Sigilarea Spatiului Endodontic Obtura II

 • 8/12/2019 Sigilarea Spatiului Endodontic Obtura II

  1/11

  TehnicaTehnicadede sigilaresigilare

  ObturaObturaII.II.TimpiTimpioperatorioperatori..

 • 8/12/2019 Sigilarea Spatiului Endodontic Obtura II

  2/11

  DefinitieDefinitie(Academia Americana de(Academia Americana de EndodontieEndodontie))

  ObturaiaObturaia radicularradicular--sistemsistemdedesigilaresigilarecompletcomplet,,tridimensionaltridimensionalaaspaiuluispaiuluiendodontendodonticic,,pnpnlalajonciuneajonciuneacementodentinarcementodentinar,,frfrsuprasuprasausausubobtusubobturarerare,,evideniatevideniatradiologicradiologicprintr-oprintr-odensitatedensitateuniformuniform,, ctct maimai

  aproapeaproape posibilposibil dede jonciuneajonciunea cemento-dentinarcemento-dentinar..

  PrincipiiPrincipiidede prepararepreparareaa canaluluicanaluluiradicularradicular(Academia Americana de(Academia Americana de EndodontieEndodontie):):

  1.Obturaia1.Obturaia trebuietrebuie realizatrealizat cucu oo cantitatecantitate minimminim dede sigilantsigilantbiocompatibilbiocompatibilprinprintehnictehnicdedeprepararepreparareminimminiminvazivinvazivaacanaluluicanalului,,carecaressconserveconserve grosimeagrosimeapereilorpereilor..2.Prepararea2.Prepararea vavaurmariurmari

  modelaremodelare nn vedereavederea facilitriifacilitrii curcuririiirii ii obturriiobturriicanaluluicanaluluiradicularradicular;;3.Accesul3.Accesul trebuiestrebuies permitpermit oo bunbunvizibilitatevizibilitateaaorificiilororificiilorcanalarcanalar

  iioo abordareabordaredirectdirect ctrectrezonazona apicalapical aa radciniiradcinii..4.4. DeterminareaDeterminareacorectcorectaa lungimiilungimiidede lucrulucru:: dinidinivitalivitali: 2-: 2---33mmmmdedeapexulapexulradiologicradiologic;;

  dinidinicucucanalecanaleinfectateinfectate: 0: 0 --22mmmmdedeapexulapexulradiologicradiologic.. reluareareluareatratamentuluitratamentului:: limitalimitaidealidealforamenulforamenulapical.apical.

  5.5. In cazul canalelor cu anatomie complexa tehnicile de injectareverticala a gutapercii termoplastifiate reprezinta tehnici deelectie - aceste tehnici implica o preparare specifica a sistemuluicanalar radicular.

 • 8/12/2019 Sigilarea Spatiului Endodontic Obtura II

  3/11

 • 8/12/2019 Sigilarea Spatiului Endodontic Obtura II

  4/11

  ObturaObturaIIII

  DefinitieDefinitie

  .

  .PrincipiulPrincipiul

  tehniciitehnicii

  ObturaObtura

  II.II.

  SistemSistemdedeeliberareeliberare iiinjectareinjectareaagutaperciigutaperciinclzitenclzitela 54la 54--60 grade Celsius60 grade Celsiusprinprinintermediulintermediulunuiunuiaplicatoraplicatorcucu varfvarfdetasabildetasabil,, ascutitascutit,, calibratcalibrat((calibrucalibru2020--25)25)

  ComponenteleComponentelesistemuluisistemuluiObturaObturaII:II:

  GutapercadisponibilGutapercadisponibilsubsubformformdedebatoanebatoane,,cucudoudouvscozitvscozitiidiferitediferite,,carecaresuntsuntinserateinseratennsistemulsistemuldedeinjectareinjectarenmuiatenmuiatelalatemperaturatemperaturadedeccacca160160grade Celsius.grade Celsius.

  UnitUnit controlatcontrolatelectric cuelectric cu citirecitiredigitaladigitalaaa temperaturiitemperaturii

  SeringaSeringatip pistol cutip pistol cu varfvarfaplicatoraplicatordetasabildetasabil,, flexibilflexibil,, diametrudiametru0,5 mm (0,5 mm (calibrucalibru

  20/23/25)20/23/25)

 • 8/12/2019 Sigilarea Spatiului Endodontic Obtura II

  5/11

 • 8/12/2019 Sigilarea Spatiului Endodontic Obtura II

  6/11

  AvantajeAvantaje::

  controlcontrol foartefoartebun;bun;

  curgerecurgereuoaruoarnncanalecanale;;obturaeobturaeradicularradiculartridimensionaltridimensional,, omogenomogen,,compactcompact..

  DezavantajeDezavantaje::RezultateleRezultatelecucuacestacestsistemsistemsuntsuntimpredictibileimpredictibile

  nncazulcazulrdcinilorrdcinilorcucuapexapexneedificatneedificatsausaucucuresorbiiresorbiisevere.severe.

  (G.(G.CantatoreCantatore,,2001,2001, PPMachtouMachtou,,1998).1998).

  IndicatiiIndicatiidede electieelectie::

  ResorbtiiResorbtiiradiculareradiculareinterneinternePrezentaPrezentauneiuneianatomiianatomiicomplexecomplexecanalarecanalareFazaFazadedeobturaieobturaieretrogradretrograd,,dupduprezecierezecie

  apicalapical..

 • 8/12/2019 Sigilarea Spatiului Endodontic Obtura II

  7/11

  TimpiTimpioperatorioperatori11.. peparareapeparareaadecvataadecvataaa canaluluicanalului:: lrgirelrgire

  corespunztoarecorespunztoare,, creareacreareastopuluistopuluiapical ]napical ]n dentindentin((lrgirelrgirecu ac minim nr.30);cu ac minim nr.30);

  22.. alegereaalegereacanuleicanulei:: vavapermitepermiteptrundereaptrundereala 3la 3--5 mm5 mmdede constricaconstricaapicalapical;;3.3.alegereaalegereapluggerelorpluggerelor:: accesaccesuoruornntreimeatreimeamediemedieaa

  canaluluicanalului;;

  4.4.coafareacoafareaperetlorperetlorcucu cimentcimentdede sigilaresigilare;;5.5.injectareainjectarealentlentaa gutaperciigutaperciilala temperaturatemperatura5555--6060

  gradegrade iiconsistentconsistentadecvatadecvat, cu, cu retragerearetragereatreptattreptatdin canal adin canal a canuleicanulei;;

  6.6.obturareaobturareasegmentuluisegmentuluiapical (5apical (5--1010 secundesecunde))urmaturmatdede obturareaobturareasegmentelorsegmentelormediimedii iicoronarecoronarealeale canalelorcanalelor;;

  7.7.

  condensareacondensarea

  finalfinal

  cucu

  pluggerepluggere

  .

  .

 • 8/12/2019 Sigilarea Spatiului Endodontic Obtura II

  8/11

  SistemulSistemulObturaObturapoatepoatefificombinatcombinatcucu tehnicatehnicadedeobturaieobturaie SystemSystemBB((variantvariant simplificatsimplificat aacompactriicompactrii verticaleverticaleclasiceclasice aa gutaperciigutapercii lalacaldcald))

  AceastAceasttehnictehnicpresupunepresupuneutilizareautilizareactorvactorvainstrumenteinstrumente iidispozitivedispozitivepatentatpatentateedede autorautor (Buchanan),(Buchanan), compusecompusedindin sursasursadede calduracaldurasisipluggerepluggerespecificespecificesistemuluisistemuluiB, cuB, cu rolrolininumplereaumplerea prinprin cldurcldur,, nmuierenmuiere iicompactarecompactareaagutaperciigutapercii..

  Sursa de cldura Sistemului BPlugger-ele Sistemului B(rol in umplerea prin cldur, nmuierei compactare a

  gutapercii n timpul unui val continu de condensare).

  AcesteAcestepluggerepluggeresuntsuntdisponibiledisponibilenn44mrimimrimi::fine;fine;mediimedii;;fine-fine---mediimedii;;mediimedii---largi-largi....

  ConicitConicitileileplugger-elorplugger-elorcresccrescdedelala6%6% 12%.12%.Plugger-elePlugger-ele auau oo srmsrm electricelectric lala interior,interior,acoperitacoperitdede

  ununstratstratmetalicmetalic dubludublu..AceastaAceastalelepermitepermitenclzireanclzirealalavrfvrf,,nnacelaiacelaitimptimpreducndu-lereducndu-leflexibilitateaflexibilitatea..

  Plugger-elePlugger-elemanualemanualeBuchananBuchanansuntsuntdisponibiledisponibilenndoudoumrimimrimi,,cucudoudouvrfurivrfuri::

  --conicconic((NiTiNiTi););--conicconic((oeloelinoxidabilinoxidabil).).

  ConurileConurilededegutapercgutaperc

  OptimizareaOptimizareaforelorforelordedecondensarecondensarennSistemulSistemulBBnecesitnecesitoobunbunpotrivirepotrivireaaconurilorconurilordedegutapercgutaperclalaformaforma iiconicitateaconicitateacanaluluicanalului..

  AcesteAcesteconuriconuriAutofitAutofit,,suntsuntdisponibiledisponibilenn44conicitconicitii::finefine(6%)-medii(6%)-medii(10%)-fine-medii(10%)-fine-medii(8%)-(8%)-largi-mediilargi-medii(12%).(12%).

  I i iI i i i ii i l t il t i

 • 8/12/2019 Sigilarea Spatiului Endodontic Obtura II

  9/11

  ImaginiImaginimicroscopiemicroscopieelectronicaelectronica((Jose L.Jose L. IbarrolaIbarrola,, Russell K. Reynolds, Michael S.Russell K. Reynolds, Michael S. HermsenHermsen, James H. Howard ,, James H. Howard ,

  Kenneth I. KnowlesKenneth I. Knowles ..Evaluation of three methods ofEvaluation of three methods of obturationobturationusing theusing the ObturaObturaII system.II system. BrazBrazJ OralJ Oral SciSci..

  October/December 2002October/December 2002 --Vol. 1Vol. 1 --Number 3.Number 3.

  Fig.1. Injectare gutapercatermoplastifiata faracondensare verticala

  Fig.2. Con master+ injectaregutaperca termoplastifiata

  Fig.3. Injectare gutaperca termoplastifiata+ condensare verticala

 • 8/12/2019 Sigilarea Spatiului Endodontic Obtura II

  10/11

  ImaginiImaginiRxRx((obturatiiobturatiiradiculareradiculareprinprin

  tehnicatehnicaObturaObturaII)II)

 • 8/12/2019 Sigilarea Spatiului Endodontic Obtura II

  11/11

  ConcluziiConcluzii

  ObturaObturaIIII reusestereusestesasaobturezeobturezetridimensionaltridimensional,,

  compactcompact canalelecanaleleradiculareradiculare,, chiarchiarsisiinin conditiileconditiileuneiuneicomplexitaticomplexitatiprivindprivindnumarulnumarulsisiformaformaacestoraacestora

  EsteEstedependentadependentadede preparareapreparareaunuiunuistop apicalstop apicalfoartefoartebinebinedefinitdefinitpentrupentruevitareaevitareasupraobturarilorsupraobturarilor

  SeSe poatepoatecombinacombinaexcelentexcelentcucu sistemulsistemulB deB de obturareobturareNecesitaNecesitaoo bunabunapregatirepregatireprofesionalaprofesionalasisiesteesteoo

  tehnicatehnicadestuldestuldede costisitoarecostisitoare