Scoala Gimnaziala Comuna Dumbravita – Scoala ... · Web view1. raspunde de pastrarea bunurilor cu...

175
REGULAMENTUL INTERN AL ŞCOLII GIMNAZIALE DUMBRĂVIŢA 1

Transcript of Scoala Gimnaziala Comuna Dumbravita – Scoala ... · Web view1. raspunde de pastrarea bunurilor cu...

REGULAMENTUL INTERN

AL ŞCOLII

GIMNAZIALE DUMBRĂVIŢA

Baza legislativă a prezentului

Regulament Intern

La baza prezentului Regulament Intern au fost luate în considerare următoarele acte legislative:

(1) Legea nr. 1/2011- LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE;

(2) ORDINUL 5115/2014- REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR;

(3) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr.264/19 aprilie 2007, modificat prin:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 65/2005, privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 576 din 05.07.2005;

- Ordonanţa de Urgenţă 65/2005 a fost de asemenea modificată prin Legea de aprobare 371/2005 (publicată în Monitorul Oficial nr.1.147 din 19 decembrie 2005);

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.55/2006 care a modificat şi completat Legea 53/2003 privind Codul Muncii (fiind publicată în Monitorul Oficial nr.788 din 18 septembrie 2006);

-Legea 35/ 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;

- Legea 94/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr.264/19 aprilie 2007;

- Legea 237/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 497 / 25.07.2007;

- Legea nr. 202/2008 din 21/10/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 728 din 28/10/2008, actul intrând în vigoare la data de 31 octombrie 2008;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 148/2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial nr.765 Partea I din 13.11.2008;

- Legea 331/2009 care a modificat lit.e) a alin.(1) al art. 276 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, fiind publicata in Monitorul oficial, Partea I nr. 779 din 13/11/2009, actul intrând in vigoare la data de 16 noiembrie 2009;

- Legea 49/2010 a modificat art.56 si 61 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, fiind publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 29/03/2010;

- Legea 40/2011 privind modificarea Legii 53/2003 - Codul Muncii, fiind publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 31 martie 2011;

(4) Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional ;

(5) Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006;

(6) OUG 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aşa cum a fost modificată şi completată ulterior prin Legea nr. 25/2004 şi OUG 158/2005; au fost luate în considerare inclusiv Normele Metodologice ale OUG 96/2003;

(7) Legea 210/1999 privind concediul paternal, publicată în Monitorul Oficial 654/1999;

(8) OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aşa cum a fost modificată şi completată ulterior prin OG 1/2006, OG 35/2006, Legea 399/2006, OUG 91/2006;

(9) OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului aşa cum a fost modificată şi completată ulterior prin OG 1/2006, OUG 44/2006, Legea 508/2006, Legea 7/2007, OUG 118/2008, Legea 257/2008, OUG 226/2008, HG 1662/2008;

(10) Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament dintre bărbaţi şi femei, aşa cum a fost republicată în temeiul art. III din OUG 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 8 septembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 507/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2007; Legea 202/2002 a fost republicată a doua oară în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 150 din 01.03.2007; opţional puteţi introduce şi reglementări din OUG 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii publicată în Monitorul Oficial nr.385 din 21.05.2008;

TITLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

TITLUL II- CARACTERISTICA TIPOLOGICĂ A INSTITUŢIEI

Capitolul I- Rolul instituţiei educaţionale la nivel local, zonal şi naţional

Capitolul II- Structura organizatorică

Capitolul III- Dispoziţii generale

TITLUL III- ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII

Capitolul I- Conducerea şcolii

Capitolul II- Consiliul profesoral

Capitolul III- Consiliul de administraţie

Capitolul IV- Directorul

Capitolul V- Consiliul pentru curriculum

Capitolul VI- Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Capitolul VII- Organe de lucru la nivelul instituţiilor de învăţământ

Capitolul VIII- Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

TITLUL IV – PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV

Capitolul I- Procesul de învăţământ. Standardele procesului de învăţământ

Capitolul II- Structura anului şcolar

Capitolul III- Programul şcolar. Orarul şcolar

Capitolul IV- Planuri cadru de învăţământ. Programe. Manuale şcolare

Capitolul V- Constituirea claselor

TITLUL V – PERSONALUL ANGAJAT AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Capitolul I - Drepturile şi obligaţiile angajatorului

Capitolul II – Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

Capitolul III- Sarcinile şi atribuţiile profesorilor şi învăţătorilor

Capitolul IV- Activitatea diriginţilor şi învăţătorilor

Capitolul V- Formarea profesională

Capitolul VI- Evaluarea profesională a salariaţilor

Capitolul VII- Personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ

TITLUL VI – DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE

Capitolul I - Timpul de muncă

Capitolul II – Zilele libere şi concediile.

Capitolul III - Salarizarea

Capitolul IV - Organizarea muncii

Capitolul V- Nediscriminarea şi înlăturarea formelor de încălcare a demnităţii

TITLUL VII - ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE

TITLUL VIII - PROCEDURA DISCIPLINARĂ

TITLUL IX- PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Capitolul I – Generalităţi

Capitolul II – Instruirea în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii

TITLUL X - PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

TITLUL XI- ELEVII

Capitolul I – Dobândirea calităţii de elev

Capitolul II- Exercitarea calităţii de elev

Capitolul III- Drepturile elevilor

Capitolul IV- Responsabilităţile elevilor

Capitolul V- Standarde de comportament pentru elevi in timpul programului şcolar

Capitolul VI- Codul comportamental al elevilor

Capitolul VII- Premierea elevilor

Capitolul VIII- Consiliul elevilor. Regulamentul consiliului elevilor

Capitolul IX- Sancţiuni aplicate elevilor

Capitolul X- Încetarea calităţii de elev

Capitolul XI- Evaluarea rezultatelor elevilor

Capitolul XII- Încheierea situaţiei şcolare

Capitolul XIII- Examenele organizate de unitatea de învăţământ

TITLUL XII- PĂRINŢII

Capitolul I- Regulamentul consiliului reprezentativ al părinţilor pe şcoală

Capitolul II- Accesul în unitate

TITLUL XIII- RELAŢII CU ALTE INSTITUŢII ŞI CU PUBLICUL

TITLUL XIV- DISPOZIŢII FINALE

TITLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Obiectul prezentului Regulament

Normele privind organizarea şi disciplina muncii în cadrul Şcolii Gimnaziale Dumbrăviţa, având sediul în localitatea Dumbrăviţa, str. Petofi nr. 29, jud. Timiş, sunt stabilite prin prezentul Regulament, întocmit în baza prevederilor Legii nr.53/2003 aşa cum a fost modificată şi completată ulterior, de persoana juridică Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa, prin Consiliul de administraţie şi director, prof. Nicola Adrian, numită prin decizia ISJ Timiş.

Art. 2 - Aplicabilitatea

(1) Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de durata contractului de muncă sau de modalităţile în care este prestată munca, având caracter obligatoriu . În acelaşi mod, regulamentul intern va produce efecte şi asupra elevilor instituţiei de învăţământ.

Art. 3 – Aplicabilitatea în cazul detaşărilor

(1) Obligativitatea respectării prevederilor regulamentului revine şi salariaţilor detaşaţi de la altă unitate de învăţământ, pentru a presta muncă în cadrul instituţiei pe perioada detaşării.

TITLUL II – CARACTERISTICA TIPOLOGICĂ A INSTITUŢIEI

Denumirea instituţiei: Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa

Adresa: Dumbrăviţa, str. Petofi, nr. 29, jud. Timiş, cod: 29128270

Tel./fax 0256/214274

Tipul unităţii şcolare: şcoală gimnazială, învăţământ de zi, având structură, GRĂDINIŢA P.P. DUMBRĂVIŢA .

Domeniul şi obiectivul de activitate:

Potrivit art. 2, alin. (3) din Legea nr. 1/2011, învăţământul urmăreşte realizarea idealului educaţional, constând in dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualităţii umane, in formarea personalităţii autonome si in asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea si dezvoltarea personala, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţeneasca activa in societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.

În instituţiile de învăţământ se urmăreşte formarea personalităţii umane prin:

· Împlinirea si dezvoltarea personala, prin realizarea propriilor obiective in viaţa, conform intereselor si aspiraţiilor fiecăruia si dorinţei de a invata pe tot parcursul vieţii;

· integrarea sociala si participarea cetăţeneasca activa in societate;

· ocuparea unui loc de munca si participarea la funcţionarea si dezvoltarea unei economii durabile;

· formarea unei concepţii de viaţa, bazate pe valorile umaniste si ştiinţifice, pe cultura naţionala si universala si pe stimularea dialogului intercultural;

· educarea in spiritul demnitatii, tolerantei si respectării drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

· cultivarea sensibilităţii fata de problematica umana, fata de valorile moral-civice si a respectului pentru natura si mediul înconjurător natural, social si cultural.

CAPITOLUL I – ROLUL INSTITUŢIEI EDUCAŢIONALE LA NIVEL LOCAL, ZONAL ŞI

NAŢIONAL

a. Instituţia şcolarizează elevi cuprinşi în localităţile: Dumbrăviţa, Timişoara, Giarmăta, Cerneteaz, Covaci, Pişchia, Bencecul de Sus, Bencecul de Jos, Murani, Fibiş, subordonându-se Inspectoratului Şcolar Judeţean al judeţului Timiş şi MECTS.

b. Unitatea de învăţământ întreţine relaţii cu autorităţile locale, judeţene, Poliţia, Biserica şi alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale. Reprezentanţii şcolii în relaţiile cu comunitatea locală, organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale sunt directorii unităţii de învăţământ .

c. Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări / ieşiri. Sesizările şi reclamaţiile se îndosariază într-un dosar special. Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în consideraţie. Solicitanţii vor primi răspuns în termen de o lună.

CAPITOLUL II- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Unitatea şcolară cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administratie, de director si de director adjunct. In exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administratie si directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de parinti si cu autorităţile administraţiei publice locale.

Resursele umane disponibile pentru realizarea obiectivelor stabilite prin planul managerial sunt grupate astfel:

· Consiliul profesoral;

· Consiliul de administraţie;

· Catedrele/comisiile metodice;

· Comisii de lucru cu caracter permanent şi temporar;

· Consiliul clasei;

· Consiliul elevilor;

· Comitetul de părinţi al fiecărei clase;

· Consiliul reprezentativ al părinţilor;

· Serviciul secretariat;

· Serviciul de administraţie;

· Personalul didactic auxiliar ;

· Personalul nedidactic ;

CAPITOLUL III- DISPOZIŢII GENERALE

· Activitatea de instruire şi de educaţie în toată complexitatea ei, se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la Drepturile copilului şi Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, potrivit actelor normative generale şi speciale elaborate de MECTS, respectiv ISJ Timiş;

· Întreaga activitate din şcoală este subordonată înfăptuirii Idealului Educaţional stipulat în Legea 1/2011, legea Educaţiei Naţionale

· Misiunea asumată de Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa, este: „O şcoală pentru fiecare elev!”

· Vom introduce programe curriculare, extracurriculare şi extraşcolare axate pe dobândirea de către elevi a unor cunoştinţe funcţionale, a unor competenţe variate, practici didactice de tip interactiv;

· Prin toate activităţile pe care le desfăşurăm urmărim accesul la educaţie şi al grupurilor dezavantajate

· Prezentul R.I. are în vedere crearea cadrului funcţional pentru îndeplinirea obiectivelor specifice din Proiectul de Dezvoltare Şcolară

În incinta şcolii noastre este interzisă:

· crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice;

· desfăşurarea unor activităţi de propagandă politică şi de prozelitism religios;

· orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate şi care pun în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor sau a personalului didactic şi nedidactic.

· Conform legii, în şcoala noastră sunt interzise:

· pedeapsa corporală;

· orice formă de violenţă verbală sau fizică;

· injuria;

· calomnia;

· orice formă de abatere de la codul deontologic specific învăţământului preuniversitar;

(1) Respectarea Regulamentului Intern, precum şi respectarea tuturor actelor normative care stau la baza elaborării acestuia, este obligatorie pentru director, personal didactic de predare, pentru personalul auxiliar şi pentru cel nedidactic, pentru elevii şcolii noastre, pentru părinţi şi pentru orice alte persoane care au tangenţă oficială sau ocazională cu instituţia noastră;

(2) Orice elev înscris la Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa are obligaţia de a respecta cu stricteţe Regulamentul intern;

(3) Orice profesor, titular sau suplinitor, angajat al Şcolii Gimnaziale Dumbrăviţa are obligaţia de a citi regulamentul intern, la sosirea în şcoală, pentru a-l cunoaşte şi a-i respecta prevederile.

extras din Codul Muncii, Legea 53/2003, modificată prin Legea 40/2011, titlul XI, capitolul I, art. 241-242

(1) Regulamentul Intern s-a întocmit de angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.

(2) Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:

a) Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;

b) Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;

c) Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi al salariaţilor;

d) Procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţilor individuale ale salariaţilor;

e) Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

g) Reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) Modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;

i) Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;

TITLUL III- ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII

CAPITOLUL I- CONDUCEREA ŞCOLII

Art.1.

Conducerea şcolii cu personalitate juridica este asigurată de consiliul de administratie, de director si de director adjunct, după caz. In exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administratie si directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de parinti si cu autorităţile administraţiei publice locale. Directorul unităţii de învăţământ, colaborează cu Comisiile de catedră, Comisii pe probleme, ca organe de lucru. Organigrama şcolii se aprobă în fiecare an de către Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administraţie şi este parte a prezentului regulament.

Aceste organe îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri anuale şi semestriale de activitate supuse aprobării Consiliului de administraţie.

Art.2.

Fiecare comisie care funcţionează în Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa va avea o mapă care va conţine: dosarul de procese verbale, structura comisiei, regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este administrată de responsabilul comisiei şi va fi păstrată la directorul unităţii de învăţământ.

Art.3.Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele motivate sau nu, hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna ulterior de luare la cunoştinţă.

CAPITOLUL II- CONSILIUL PROFESORAL

· Consiliul profesoral al unitatii de invatamant este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea şcolara cu personalitate juridica, este prezidat de catre director si se întruneşte lunar sau ori de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic.

· Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.

· La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi legitimi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.

· Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi.

· Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.

· Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. În procesul-verbal vor fi notate toate părerile exprimate în timpul şedinţelor.

· La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.

· Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.

· Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în mod obligatoriu, este însoţit de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet securizat ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. 

Consiliul profesoral are următoarele atribuţii, conform Legii 1/2011, legea educaţiei Naţionale;:

· gestionează si asigura calitatea actului didactic;

· stabileşte Codul de etica profesionala si monitorizează aplicarea acestuia;

· validează fisele de autoevaluare ale personalului angajat al unitatii de invatamant, in baza cărora se stabileşte calificativul anual;

· propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic;

· propune consiliului de administratie curriculumul la dispoziţia scolii;

· propune consiliului de administratie premierea si acordarea titlului de „profesorul anului“ personalului cu rezultate deosebite la catedra;

· aproba sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;

· propune consiliului de administratie iniţierea procedurii legale in cazul cadrelor didactice cu performante slabe sau pentru incalcari ale eticii profesionale;

· propune consiliului de administratie programele de formare si dezvoltare profesionala continua a cadrelor didactice;

· alege cadrele didactice membre ale consiliului de administratie;

· îndeplineşte alte atribuii stabilite de consiliul de administratie.

 

Atribuţiile Consiliului profesoral completate de OMEC 4925/2005, cu modificările şi completările ulterioare

· dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora ;

· dezbate, avizează şi propune spre aprobare, Consiliului de administraţie, planul de dezvoltare a şcolii;

· alege cadrele didactice, care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;

· aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;

· validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare învăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;

· numeşte comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;

· stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în vigoare, ale ROFUIP şi ale regulamentului intern;

· decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;

· decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;

· validează notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV;

· validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;

· avizează proiectul planului de şcolarizare;

· formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de predare, care solicită acordarea salariului de merit, a gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate;

· dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ, în şedinţa la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al unităţii de învăţământ.

Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor.

Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ.

Atribuţiile amintite şi cele neamintite în prezentul Regulament Intern sunt obligatorii pentru cadrele didactice care fac parte din Consiliul profesoral şi sunt prevăzute în ROFUIP la art.28.

CAPITOLUL III- CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

· Consiliul de administratie este organul de conducere al unitatii de invatamant

· La sedintele consiliului de administratie participa, de regula, si un reprezentant al elevilor, cu statut de observator.

· După constituirea consiliului de administratie, membrii acestuia aleg un preşedinte de şedinţa din rândul cadrelor didactice, prin hotărâre adoptata cu votul secret al majoritatii.

· Presedintele de şedinţa este ales pentru o perioada de cel mult un an, conduce sedintele consiliului de administratie si semnează hotărârile adoptate in aceasta perioada.

· Consiliul de administratie se întruneşte lunar sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea directorului sau a doua treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare si de functionare a consiliului de administratie este stabilita prin ordin al ministrului educaţiei, cercetarii, tineretului si sportului.

· Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale, conform Legii 1/2011, Legea educaţiei Naţionale;:

   a) adopta proiectul de buget si avizează execuţia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;   b) aproba planul de dezvoltare instituţionala elaborat de directorul unitatii de invatamant;   c) aproba curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;   d) stabileşte poziţia scolii in relaţiile cu terţi;   e) organizeaza concursul de ocupare a funcţiilor de director si de director adjunct;   f) aproba planul de încadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;   g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;   h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;   i) aproba comisiile de concurs si validează rezultatul concursurilor;   j) aproba orarul unitatii de invatamant;   k) isi asuma răspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant, alături de director;   l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine si metodologii ale ministrului educaţiei, cercetarii, tineretului si sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.   * Hotărârile consiliului de administratie se adopta cu majoritatea voturilor celor prezenţi, mai putin cele prevăzute la art. 93 din Legea 1/2011. Hotărârile consiliului de administratie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni si altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administratie care se afla in conflict de interese nu participa la vot.* Deciziile privind bugetul si patrimoniul unitatii de invatamant se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administratie.

C.A. al unităţii de învăţământ este format din 13 membri, dintre care:

a. Directorul unităţii de învăţământ;

b. Directorul adjunct al unităţii de învăţământ

c. 4 cadre didactice propuse de Consiliul profesoral

d. 1 reprezentant al Primarului;

e. 3 reprezentanti al Consiliului Local;

f. 3 reprezentanţi ai Consiliului reprezentativ al părinţilor

Personalul didactic din componenţa C.A. este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite;

· La şedinţele consiliului de administraţie participă, cu statut de observator, liderul sindical din unitatea de învăţământ; punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei;

· În funcţie de problematica discutată, directorul poate invita la şedinţa Consiliului de Administraţie şi alţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai agenţilor economici, cu rol de observatori;

· Secretarul Consiliului de Administraţie este numit de director dintre membrii acestuia, având atribuţia de a consemna, într-un registru special, procesele verbale ale şedinţelor;

· Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi;

· Competenţele Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în art. 31 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, OMEC 4925/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IV- DIRECTORUL

· Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant.

·  Directorul unitatii de invatamant de stat are următoarele atribuţii:

   a) este reprezentantul legal al unitatii de invatamant si realizează conducerea executiva a acesteia;   b) este ordonatorul de credite al unitatii de invatamant;   c) isi asuma, alături de consiliul de administratie, răspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant pe care o conduce;   d) propune spre aprobare consiliului de administratie regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant;   e) propune spre aprobare consiliului de administratie proiectul de buget si raportul de execuţie bugetara;   f) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea si încetarea raporturilor de munca ale personalului din unitatea de invatamant;   g) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de catre consiliul de administratie, conform legii;   h) prezintă anual un raport asupra calitatii educaţiei in unitatea sau in instituţia pe care o conduce. Raportul este prezentat in fata comitetului de parinti si este adus la cunostinta autorităţilor administraţiei publice locale si a inspectoratului şcolar judeţean    i) coordonează colectarea si transmite inspectoratului şcolar datele statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.

Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute în art. 97 din Legea 1/2011, în actele normative elaborate de MECTS, în dispoziţiile inspectoratului şcolar judeţean precum şi în prezentul regulament intern.

Directorul

· este subordonat I.S.J. Timiş. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de Inspectoratul Şcolar General Timiş.

· Beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform hotărârii Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;

· Norma didactică de predare sau degrevarea de ore este stabilită de OMECTS 4865/16.08.2011;

· Perioada concediului anual de odihnă a directorului se aprobă de inspectorul şcolar general;

· Directorul unităţii de învăţământ trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să susţină colegii în vederea motivării pentru formarea continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ;

· Directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, care are compartiment financiar-contabil propriu sau prin care se realizează şi evidenţa contabilă sintetică şi analitică şi execuţie bugetară a altor unităţi de învăţământ, este, de drept, directorul acestui compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului şi îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

· Are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat din unitatea de învăţământ; Fără aprobarea directorului nu se poate realiza vizitarea şcolii sau asistenţa la ore şi activităţi extraşcolare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţii de învăţământ.

· Este preşedintele consiliului profesoral, în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale.

· Are dreptul să interzică aplicarea hotărârilor acestor organisme în cazul în care aceste hotărâri încalcă prevederile legale, informând în acest sens, în termen de trei zile, inspectorul şcolar general;

· Numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor examenului de corigenţă, amânări sau diferenţe. Preşedintele acestor comisii este directorul.

În completarea atribuţiilor impuse de Legea 1/2011, în realizarea funcţiei de conducere, directorul are şi următoarele atribuţii prevăzute de prezentul Regulament intern în concordanţă cu ROFUIP :

a. Coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare pe termen mediu al unităţii de învăţământ, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia;

b. Poate lansa proiecte de parteneriat cu şcoli similare din U.E. sau din alte zone;

c. Emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de dezvoltare instituţională;

d. Propune spre avizare inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare aprobat de consiliul de administraţie şi de consiliul profesoral;

e. Numeşte învăţătorii şi diriginţii la clase, la propunerea comisiilor şi catedrelor metodice şi cu acordul Consiliului de administraţie al şcolii, potrivit principiului continuităţii şi performanţelor educaţionale;

f. Stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu;

g. Numeşte echipa de întocmire a orarului unităţii de învăţământ, şi îl propune spre aprobare consiliului profesoral;

h. Pe baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, ai compartimentelor funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora;

i. Poate să propună C.P. cadrele didactice care să facă parte din C.A. şi solicită consiliului reprezentativ al părinţilor desemnarea unui reprezentant în consiliul de administraţie;

j. Stabileşte atribuţiile şefilor catedrelor şi ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie;

k. Vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă;

l. Elaborează, cu consultarea membrilor catedrelor/comisiilor metodice, proiectele de încadrare pe discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii;

m. Asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;

n. Elaborează instrumente interne de lucru utilizate în îndrumarea şi controlul activităţii;

o. Elaborează instrumente de evaluare a întregii activităţi desfăşurate în unitatea de învăţământ, cu avizul consultativ al sindicatelor;

p. Controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an şcolar, directorul efectuează 120 de asistenţe la ore, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe an. La asistentele efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor, directorul este însoţit, de regulă, de şeful de catedră;

q. Monitorizează activităţile de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;

r. Aprobă graficul serviciului pe şcoala al personalului didactic şi al elevilor, atribuţiile acestora fiind precizate în regulamentul de ordine interioară al unităţii de învăţământ;

s. Aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale;

t. Coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale;

u. Aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ;

Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuţii:

a. Încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat, respectând prevederile Legii 40/2011, legea ce modifică Codul Muncii, legea 53/2003 şi aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic;

b. Aprobă concediu fără plată şi zile libere plătite, pentru întregul personal şi asigură suplinirea acestuia; angajaţii şcolii pot solicita o zi liberă, pe semestru, cu suplinirea asigurată de director, în cazuri de forţă majoră şi două zile libere cu suplinirea asigurată de solicitant. Suplinitorii menţionaţi în cerere vor răspunde de efectuarea orelor suplinite;

c. Consemnează în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru;

d. Atribuie, prin decizie internă, cu aprobarea Inspectorului Şcolar General, orele rămase neocupate personalului didactic titular, sau cadrelor didactice pensionate în regim de plată cu ora;

e. Numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în vigoare;

f. Coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, conform legii;

Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de evaluator, are următoarele atribuţii:

a. Informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform legii 1/2011, legea Educaţiei Naţionale;

b. Apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea salariului de merit şi a gradaţiilor de merit;

Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de ordonator terţiar de credite, răspunde de:

a. Elaborarea proiectului de buget propriu;

b. Urmărirea modului de încasare a veniturilor;

c. Necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;

d. Integritatea bunurilor aflate în administrare;

e. Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară;

Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a. Numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ şi de completarea carnetelor de muncă;

b. Răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii;

c. Răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;

d. Răspunde de utilizarea, păstrarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;

e. Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, (sponsorizări, donaţii, prestări de servicii, cursuri de reconversie profesională, consultanţă, colectarea de materiale, închirieri, taxe etc.) şi de lansarea de proiecte cu finanţare internă sau externă;

f. Răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, la termen, a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;

g. Solicită consiliului reprezentativ al părinţilor sprijinul pentru conservarea patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparaţii, îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, ajutorarea elevilor cu situaţie materială precară, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al părinţilor;

h. Răspunde de asigurarea manualelor şcolare din învăţământul obligatoriu, conform prevederilor Legii nr.1/2011; asigură condiţiile necesare profesorilor pentru studierea şi alegerea manualelor pentru elevi;

i. Răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare la nivelul unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;

j. Răspunde de respectarea normelor de igienă a şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de paza contra incendiilor;

k. Aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;

l. Aplică sancţiunile prevăzute de prezentul regulament intern pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi;

Anual, la solicitarea inspectorului şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean sau a ministrului MECTS, directorul înaintează un raport general privind starea învăţământului din unitatea de învăţământ pe care o conduce;

CAPITOLUL V- CONSILIUL PENTRU CURRICULUM

Este formată din responsabilii tuturor ariilor curriculare, responsabilii comisiilor metodice la clasele I-IV, consilierul pentru probleme educative şi activităţi extracurriculare. Presedintele Consiliului este directorul. Componenţa consiliului este aprobată în fiecare an şcolar de Consiliul profesoral, după stabilirea componenţei de către Consiliul de administraţie al şcolii;

El poate urmări:

· Implementarea şi respectarea Curriculum-ului Naţional la toate specialităţile, la toate clasele;L

· Realizarea obiectivelor cadru şi de referinţă, pe specialităţi şi an de studiu şi atingerea standardelor propuse;

· Sondarea şi analizarea opiniilor elevilor privind desfăşurarea orelor din cadrul CDŞ în anul şcolar trecut şi propunerea unor noi discipline sau teme pentru oferta curriculară a anului şcolar următor care să răspunde şi solicitărilor elevilor;

· Sprijinirea cadrelor didactice în vederea elaborării programelor şcolare pentru orele din CDŞ;

· Organizarea şi desfăşurarea unor ore interdisciplinare sau cross-curriculare, predate în echipă, atât pe parcursul anului şcolar, cât mai ales în perioadele de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor elevilor;

· Întocmirea şi prezentarea unor rapoarte semestriale/anuale privind unele aspecte legate de:

a) Activităţi de învăţare eficiente;

b) Materiale didactice şi mijloace de învăţământ care au condus la înţelegerea noţiunilor predate, pe discipline;

c) Instrumentele de evaluare folosite,

d) Aspecte negative constatate cu prilejul asistenţelor la ore;

e) Cauzele şi soluţiile propuse pentru ameliorare, elevi care se remarcă, la orele de curs, prin pregătire şi preocupări deosebite într-un anumit domeniu;

f) Rezultate ale elevilor, situaţii statistice pe clase;/specialitate;.

Consiliul pentru curriculum elaborează:

· proiectul curricular al şcolii: trunchi comun, discipline opţionale, finalităţi şi obiective ale şcolii, metodologia de evaluare, criterii de selecţii ale elevilor.

· oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională.

· criterii de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare.

· metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare.

· programe şi planuri anuale şi semestriale.

Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului profesoral.

Consiliul pentru curriculum are următoarele atribuţii:

·  crearea şi gestionarea bazei de date privind propunerile şi opţiunile legate de curriculum la decizia şcolii;

· monitorizarea tuturor propunerilor şi opţiunilor venite din partea elevilor şi părinţilor cu privire la C.D.Ş;

· monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea cadrelor didactice privind C.D.Ş;

· monitorizarea gradului de satisfacţie din partea elevilor şi părinţilor în legătură cu modul de realizare al C.D.Ş.;

· colaborarea cu conducerea şcolii pentru elaborarea ofertei de discipline opţionale;

·  colaborarea cu conducerea şcolii si Inspectoratul Judeţean pentru optimizarea proiectării şi realizării  C.D.Ş.

· Comisia pentru curriculum are obligaţia să întocmească un raportanual privind realizarea C.D.Ş., evoluţia în perspectivă şi activitatea comisiei.

· procură documentele curriculare oficiale (planurile –cadru şi ordinele emise de ministru, programele şcolare, ghiduri metodologice);

· asigură aplicarea planului cadru de învăţământ prin elaborarea ofertei curriculare;

· se îngrijeşte de asigurarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi extracurriculare;

· asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum;

· elaborează proiectul curricular ce va fi aprobat de Consiliul profesoral prin care stabileşte oferta curriculară a şcolii, adică:

· Trunchiul comun;

- Disciplinele opţionale;

- Finalităţile şi obiectivele şcolii;

Dosarul Consiliului pentru curriculum cuprinde următoarele:

· Registrul comisiei- unde sunt înregistrate date şi aspecte ale activităţii;

a) Decizia de constituire a comisiei în copie

b) Tabel nominal cu componenţa comisiei (responsabilii ariilor curriculare, ceilalţi responsabili ai comisiilor metodice, menţionându-se:specialitatea, gradul didactic, anul numirii în funcţia de responsabil

c) Atribuţiile anuale ale comisiei stabilite de către consiliul de administraţie;

d) Elaborarea programului anual de activitate, cu precizarea unor acţiuni care trebuie să se desfăşoare în fiecare semestru, ţinând cont de planul managerial al şcolii;

e) Stabilirea responsabilităţilor concrete pentru fiecare membru al comisiei, a resurselor materiale necesare şi a termenelor de realizare;

f) Stabilirea tematicii şedinţelor de lucru- cel puţin câte două şedinţe/semestrial

g) Situaţia statistică anuală cu alocarea orelor din CDŞ pe specialităţi şi cadre didactice implicate

· Registrul de procese verbale- în timpul fiecărei şedinţe se înregistrează discuţiile, propunerile, soluţiile, hotărârile cât mai fidel, consemnându-se atât data/prezenţa membrilor sau absenţa unora cât şi semnătura fiecărui cadru didactic prezent.

· Dosarul cu documente- Curriculum Naţional şi modificările acestuia pe cicluri de învăţământ, auxiliare curriculare, fişa tip pentru fiecare oră opţională care se desfăşoară în anul şcolar curent ( şi care are viza inspectorului de specialitate), alte documente ale M.E.C.T.S, cu referire la curriculum;

Dosarul cu anexe- informările şi rapoartele prezentate, fişele pentru stabilirea CDŞ la nivelul clasei, pentru fiecare arie curriculară, sondaje de opinie aplicate elevilor referitoare la desfăşurarea orelor opţionale şi rezultatele lor, situaţii statistice cu rezultate ale elevilor la sfârşitul anului şcolar, situaţii statistice comparative, alte materiale prezentate sau supuse discuţiei membrilor comisiei

a. Copie după decizia de constituire a consiliului pe care se face menţiunea Conform cu originalul şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;

b. Planul-cadru şi ordinul ministrului MEC prin care acesta este aprobat;

c. Oferta curriculară elaborată de C.C., aprobată de consiliul profesoral şi avizată de inspectoratul şcolar;

d. Procese-verbale ale şedinţelor consiliului;

e. Alte documente elaborate de consiliu şi aprobate conform legislaţiei în uz;

Consiliul pentru curriculum are în subordine următoarele comisii:

a. Comisiile metodice

b. Comisia pentru dezvoltare profesională şi formare continuă

c. Comisia pentru orar.

CAPITOLUL VI- COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME

EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi, respectiv, inspectorului şcolar pentru activitatea educativă din inspectoratul şcolar.

Consilierul pentru proiecte şi programe educative se numeşte prin hotărâre a consiliului de administraţie la propunerea consiliului profesoral. Directorul unităţii de învăţământ emite decizia de numire în funcţie.

Consilierul pentru proiecte şi programe educative răspunde de domeniul educativ şcolar şi extraşcolar. Fişa postului consilierului pentru proiecte şi programe educative este stabilită de ministrul MECT.

Atribuţii consilierului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare:

A. Pe plan curricular:

a. Elaborează şi propune consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ programul activităţilor extraşcolare;

b. Elaborează planul managerial propriu;

c. Face propuneri pentru planificarea activităţilor tematice ale consiliului de administraţie;

d. Propune consiliului de curriculum discipline opţionale cu specific educativ.

B. În planul managementului educaţiei formale şi nonformale:

a. Iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extracurriculare;

b. Întocmeşte baza de date privind starea disciplinară a şcolii, absenteismul, abandonul şcolar, delincvenţa juvenilă şi programele de prevenţie/intervenţie;

c. Îndrumă activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere şi orientare şi activităţi extracurriculare;

d. Evaluează activitatea diriginţilor;

C. În vederea managementului resurselor umane:

a. Sprijină şi asistă profesorii debutanţi la formarea lor ca diriginţi;

b. Negociază / rezolvă conflictele din şcoală;

c. Implică toate cadrele didactice în realizarea valenţelor educative ale disciplinelor de învăţământ;

D. Pe planul dezvoltării şi al relaţiilor comunitare:

a. Coordonează activitatea comisiei de alocare a burselor şi a ajutoarelor ocazionale;

b. Informează toate categoriile sociale şi organizaţiile interesate de educaţie în legătură cu oferta educaţională a şcolii;

c. Elaborează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice;

d. Organizează şi facilitează legăturile şi schimburile şcolare naţionale şi internaţionale cu elevii, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional;

CAPITOLUL VII- ORGANE DE LUCRU LA NIVELUL INSTITUŢIILOR DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

Organele de lucru sunt următoarele:

· Comisiile de catedră/arie curriculară

· Comisiile metodice ( a educatoarelor, învăţătoarelor, de ştiinţe umaniste, de ştiinţe reale, a consilierilor educativi);

· Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material ;

· Comisia de organizare a serviciului pe şcoală.

· Comisia de perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice

· Comisia pentru orar.

· Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, monitorizarea frecvenţei şi notarea ritmică a elevilor

· Comisia de monitorizare a parcurgerii materiei şi evaluare ritmică a elevilor

· Comisia pentru activităţi educative şcolare şi extraşcolare

· Comisia de protecţie civilă şi intervenţie în caz de necesitate

· Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor/personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

· Comisia pentru elaborarea, verificarea şi aprobarea procedurilor operaţionale

· Comisia pentru analizarea cauzelor privind pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente şcolare, documente justificative sau contabile

· Comisia de elaborare a schemelor orare

· Comisia pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii şi implicarea instituţiei în proiecte şi programe educaţionale

· Comisia pentru prevenirea si combaterea violenţei în mediul şcolar

· Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor

· Comisia tehnică de securitate şi sănătate în muncă

· Comisia de Crucea Roşie

· Comisia de inventariere anuală a patrimoniului.

· Comisia pentru examenele organizate de unitatea de învăţământ (examene de corigenţă, examene de încheiere a situaţiei şcolare, examene de diferenţă)

· Comisia de selecţionare anuală a documentelor create, ce urmează a fi eliminate sau arhivate

· Comisia de concurs pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant (personal didactic auxiliar şi nedidactic)

· Comisia de evidenţă şi gestionare a manualele şcolare transmisibile

· Comisia de achiziţii a valorilor materiale (active fixe corporale şi necorporale, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale etc.)

· Comisia de recepţie şi autorecepţie a bunurilor.

· Comisia pentru pavoazarea coridoarelor şi a sălilor de clasă

· Comisia pentru proiecte şi programe educative

· Comisia pentru organizarea concursurilor şi a olimpiadelor şcolare

· Comisia de inventariere şi casare

· Comisia pentru aplicarea programului “Laptele şi Cornul”

Comisiile se constituie anual (Consiliul de administraţie putând decide formarea şi altor comisii) iar şefii comisiilor sunt numiţi de Consiliul de administraţie.

COMISIILE DE CATEDRĂ/ ARIE CURRICULARĂ

Comisiile de catedră se constituie pe arii curriculare sau pe discipline, conform hotărârii Consiliului de administraţie. Dacă din catedră fac parte profesori din mai multe discipline şeful catedrei numeşte câte un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente.

Comisiile de catedra elaborează, până la sfârşitul anului şcolar curent, in fiecare an, o preîncadrare a profesorilor pentru anul şcolar următor, ţinându-se cont de continuitate si de planul de şcolarizare aprobat de ISJ

· prezidează şedinţele lunare ale ariei după o tematică aprobată de conducerea şcolii;

· stabileşte atribuţiile fiecărui membru al ariei;

· facilitează comunicarea colegială între profesori, membrii ai ariei curriculare;

· coordonează activitatea ariei pentru realizarea obiectivelor educaţionale propuse;

· implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice ariei;

· elaborează informări semestriale sau la cererea directorului asupra activităţii ariei, pe care le prezintă Consiliului profesoral sau Consiliului de administraţie;

· facilitează şi coordonează activitatea de stabilire şi alcătuire a curriculei opţionale;

· evaluează activitatea fiecărui membru al ariei şi propune Consiliului de administraţie calificativele anuale în baza unui raport bine documentat;

· facilitează realizarea unor teme intercurriculare ( în acest sens ar trebui să identifice şi pună în evidenţă potenţialul valoric existent în şcoală);

· coordonează activitatea de evaluare în cadrul ariei curriculare prin promovarea formelor neconvenţionale: proiecte, portofolii, revistă tematică

· iniţiază activităţi în echipă între profesorii din cadrul ariei curriculare;

· îndrumă prin mijloace specifice ariei, promovarea sistemului de valori din societate;

· coordonează activitatea de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare la nivel de arie;

· facilitează schimbul de experienţă într-o manieră colegială, deschisă şi nepretenţioasă între membrii ariei;

· şeful de arie răspunde în faţa directorului şi a inspectorilor de specialitate de activitatea profesională a şefilor comisiilor metodice

· şeful de arie are obligaţia de a participa la toate activităţile iniţiate de conducerea şcolii

· consideră această activitate ca o experienţă educaţională pentru el însuşi şi comunică celorlalţi ce a învăţat;

Documentele catedrei/ ariei curriculare sunt:

Tabel cu membrii catedrei/ componenţa comisiei, cu banca de date corespunzătoare;

· Încadrarea;

· Ziua metodică şi orarul membrilor comisiei;

CV membri;

Planul anual de activitate al catedrei

Raport de activitate

Repartizarea responsabilităţilor în catedră

Tematica şedinţelor de catedră (una pe lună)

Lista proiectelor catedrei

Programele disciplinelor opţionale (avizate de I.S.J.)

Planificările anuale, semestriale şi pentru perioada de evaluare (individuale sau colective), planificarea calendaristică;

Cercuri (tabel nominal cu elevii participanţi, tematica, programul);

Lista manualelor alternative şi opţiunea pentru anul în curs pe clase

Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia şcolii

Graficul interasistenţelor

Situaţii statistice (elaborate de catedră) care să sintetizeze activitatea catedrei şi evoluţia rezultatelor elevilor (la învăţătură, olimpiade, examene, concursuri)

Informări periodice (privind rezultatele elevilor, parcurgerea materiei, ritmicitatea notării, etc.) către Consiliul de administraţie, conform unui grafic stabilit de acesta la începutul anului şcolar.

Programele, planificările, planul anual al catedrei vor fi elaborate şi discutate la începutul anului şcolar.

Regulile de evaluare specifice disciplinei (individuale sau colective).

Dacă şeful catedrei respective nu va îndeplini toate aceste atribuţii, în anul şcolar următor nu va ocupa aceeaşi funcţie. In acest sens, conducerea şcolii va face precizările necesare.

COMISIILE METODICE

Catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. În şcoală sunt următoarele comisii:

· Comisia metodică de ştiinţe umaniste

· Comisia metodică de ştiinţe reale;

· Comisia metodică a învăţătorilor

· Comisia metodică a educatoarelor

· Comisia metodică a consilierilor

Atribuţiile comisiilor metodice

- să menţină permanent contactul cu I.S.J., informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora

- să menţioneze legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă

- să informeze personalul didactic de modificările care apar

- să elaboreze materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare, etc.)

- să sprijine personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi susţinere a examenelor de grade didactice

- să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice

- să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme.

- să elaboreze propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia unităţii de învăţământ;

- să elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;

- să consilieze cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi planificărilor semestriale;

- să elaboreze instrumente de evaluare şi notare;

- să analizeze periodic performanţele şcolare ale elevilor;

Responsabilul comisiei/catedrei monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;

a. Organizează şi răspundă de desfăşurarea recapitulărilor finale;

b. Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;

c. Stabilesc, împreună cu şeful de catedră, atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;

d. Evaluează, împreună cu şeful de catedră, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi propun consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport motivat;

e. Organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare pedagogică specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;

f. Şeful catedrei sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari sau la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ;

g. Elaborează informări semestriale asupra propriei activităţi;

Responsabilul catedrei/comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia.

Responsabilul catedrei/comisiei metodice are obligaţia de a efectua cel puţin o asistenţă pe semestru, în special la profesorii stagiari, la cei nou-veniţi sau la cei în cazul cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-elev;

Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ şi ori de câte ori membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar;

Dosarul catedrei/comisiei metodice este întocmit de şeful catedrei/comisiei şi trebuie să conţină:

a. Componenţa catedrei/comisiei metodice, cu un scurt CV a fiecărui membru;

b. Copie după decizia de constituire a catedrei/comisiei metodice şi de numire a şefului acesteia, pe care se face menţiunea Conform cu originalul şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;

c. Raportul de activitate pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de consiliul profesoral;

d. Programul de activitate anual şi semestrial, discutat şi aprobat în consiliul profesoral;

e. Graficul şi tematica lunară a activităţilor aprobată de către directorul unităţii de învăţământ;

f. Repartizarea responsabilităţilor în catedră;

g. Graficul interasistenţelor;

h. Situaţii statistice (elaborate de catedră), care să sintetizeze activitatea catedrei şi evoluţia rezultatelor elevilor (la învăţătură, olimpiade, examene, concursuri);

i. Cercuri (tabel nominal cu elevii participanţi, tematica, programul);

j. Programele disciplinelor opţionale, avizate de ISJ;

k. Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia şcolii;

l. Lista manualelor alternative şi opţiunea pentru anul şcolar în curs;

m. Planificările anuale, semestriale şi pentru perioada de evaluare (individuale sau colective) discutate şi elaborate la începutul anului şcolar;

n. Regulile de evaluare, specifice disciplinei;

o. Informări periodice (privind rezultatele elevilor, parcurgerea materiei, ritmicitatea notării etc.) către consiliul de administraţie, conform unui grafic stabilit de acesta la începutul anului şcolar;

p. Alte documente elaborate de catedră/comisie, conform art. 38 din ROFUIP;

q. Procese-verbale de consemnare a şedinţelor catedrei/comisiei metodice;

Dacă şeful catedrei respective nu va îndeplini toate aceste atribuţii, în anul şcolar următor nu are voie să candideze din nou la aceeaşi funcţie.

Comisia învăţătorilor este constituită din învăţătorii şi institutorii claselor pregătitoare, I,II, III şi IV. Comisia metodică de ştiinţe umaniste şi ştiinţe reale sunt alcătuite din cadrele didactice ce predau discipline înrudite sau din cadrul aceloraşi arii curriculare. Directorul unităţii de învăţământ desemnează şeful comisiilor metodice, pe baza propunerilor membrilor catedrei;

· Comisia metodică va realiza, anual, o analiză SWOT pentru Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa, în scopul realizării unor propuneri reale pentru oferta educaţională a şcolii;

· Va elabora programe de activităţi semestriale şi anuale;

· planificarea şedinţelor comisiilor metodice se vor ţine lunar sau ori de câte ori directorul sau membrii comisiei metodice consideră că este necesar şi tematica acestora ce va fi supusă aprobării directorului unităţii şcolare, până la termenul stabilit;

· Responsabilul are obligaţia de a monitoriza şi urmări derularea în bune condiţii a tuturor activităţilor inteprinse, analizând periodic, după rapoartele primite din partea membrilor: performanţele şcolare ale elevilor ( diferite testări, concursuri şcolare pe obiecte), monitorizarea parcurgerii programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor, organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale.

· responsabilul comisiei metodice răspunde de organizarea activităţii de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare ( graficele vor fi aprobate de director).

· Va evalua activitatea fiecărui membru şi propune Consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat, parţial în luna iunie şi final în cursul lunii septembrie;

· Responsabilul va urmări şi realiza organizarea unor lecţii demonstrative şi schimburi de experienţă pe comună, planificarea acestora urmând a fi adusă la cunoştinţă directorului unităţii de învăţământ;

· Responsabilul Comisiei metodice va efectua asistenţe la ore , după o planificare riguroasă a acestora, pe care o va anexa în dosar şi prezenta directorului unităţii şcolare.

· O dată pe semestru se vor elabora informări asupra activităţii comisiei, pe care responsabilul o va prezenta în Consiliul profesoral

Dosarul Comisiei metodice, va cuprinde:

· Proiectarea întregii activităţi metodice pe an şcolar şi pe semestre;

· Analize privind diferite aspecte urmărite şi planuri de măsuri ameliorative;

· Procesele verbale din timpul întâlnirilor lunare, unde se va înregistra cât mai fidel desfăşurarea activităţii;

· Dosarul cu anexe, ce va cuprinde: referate ale cadrelor didactice, propuneri de teste predictive, sumative, propuneri de teze, subiecte pentru concursurile şcolare, faza pe şcoală, informări semestriale privind activitatea desfăşurată de comisie, situaţii statistice privind rezultate ale elevilor la evaluări interne şi externe, planificări calendaristice, criterii de evaluare pentru clasa a VIII-a

· Tabel nominal cu componenţa comisie metodice ( date personale, studii, vechime, grade didactice, ultimul curs de perfecţionare-nr. de ore, nr. credite, clasele din încadrare);

· Programul de activitate anual şi semestrial, cu termene şi responsabilităţi precise;

· Repartizare sarcinilor în cadrul comisiei metodice, semestrial;

· Responsabilităţile fiecărui cadru didactic în cadrul şcolii( a se selecta din tabelul cu responsabilităţile pe acest an sau fişa postului);

· Obiectivele cadru şi cele de referinţă la disciplinele pe care le predau membrii comisiei;

· Programele şcolare pentru evaluarea externă- examene testări Naţionale);

· Planificarea asistenţelor la ore la cadrele didactice nou venite;

· Fişa de evaluare a activităţii metodice şi de propunere a calificativului anual;

· Fişa de înregistrare a participării cadrelor didactice la activităţile metodice, de perfecţionare, organizate de către ISJ Timiş, CCD, Universităţi;

· Tabel nominal cu personalul didactic care participă la sesiuni de comunicări, simpozioane, la activităţi de evaluare a elevilor la concursurilor şcolare, examene;

· Lista cu personalul didactic care aplică proiectele de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL;

· Tabel nominal cu personalul didactic care urmează cursuri de dezvoltare profesională sau formare continuă, organizate de CCD, Universităţi sau furnizori de formare;

· Oferta educaţională la disciplina….. cu propuneri pentru extindere/clasa; aprofundare/clasa; oră opţională-denumire, prezentarea pe scurt a argumentului, conţinutului, modalitate de evaluare;

· Graficul tezelor semestriale;

· Graficul evaluărilor predictive, sumative, simularea examenelor;

· Tabel nominal cu elevii selecţionaţi pentru pregătire suplimentară şi participare la concursurile şcolare;

· Situaţia statistică cu performanţele elevilor la concursuri şcolare;

· Lista cu soft-uri la disciplina…/ clasa… care pot fi utilizate

Se vor planifica analize lunare/semestriale privind parcurgerea programei şcolare, notarea ritmică a elevilor, rezultate la evaluări şi alte aspecte caracteristice unităţii de învăţământ; se vor desprinde cauzele care au dus la obţinerea unor rezultate sub aşteptări; se vor face comparaţii cu mediile semestriale ale elevilor, cu rezultatele la testele sumative şi în funcţie de concluzii se vor elabora planuri de măsuri pentru ameliorare.

COMISIA METODICĂ A CONSILIERILOR

Coordonarea activitatilor clasei de elevi se realizează de catre un diriginte numit de directorul unitatii de invatamant dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica care predau la clasa respectiva.

   Numirea diriginţilor la clase s-a realizat respectând principiul continuităţii si al performantei, dupa consultarea cu şefii catedrelor/ai comisiilor metodice, cu seful comisiei diriginţilor/coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare si extraşcolare.

   Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu aceasta responsabilitate.

· Activitatile specifice funcţiei de diriginte sunt cele prevăzute intr-o anexa la fisa postului cadrului didactic de predare si de instruire practica investit cu aceasta responsabilitate şi sunt conforme cu O.M.E.C.I. nr.5132/2009, pentru aprobarea Prevederilor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte/învăţătoare/educatoare.

· Pentru activitatile educative, dirigintele se afla in subordinea directa a directorului sau a directorului adjunct care răspunde de activitatea educativa şcolara si extraşcolara din unitatea de invatamant.

· Dirigintele desfasoara activitati de suport educaţional, consiliere si orientare profesionala pentru elevii clasei pe care o coordonează.

· Activitatile cuprind teme stabilite de catre diriginte pe baza programelor şcolare pentru aria curriculara „Consiliere si orientare" in vigoare si in concordanta cu specificul vârstei si cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activitatile cuprind si teme privind educaţia rutiera, educaţia si pregătirea antiinfracţionala a elevilor, protecţia civila, educaţia antiseismica, educaţia antidrog, educaţia împotriva traficului de persoane eto, in conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor nationale, precum si in baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetarii Tineretului şi Sportului in colaborare cu alte ministere, instituţii si organizaţii.

· Dirigintele desfasoara si activitati educative extraşcolare, activitati pe care le stabileşte dupa consultarea elevilor si in concordanta cu specificul varstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.

· Pentru a se asigura o comunicare constanta, prompta si eficienta cu parintii, dirigintele realizează activitati de suport educaţional si consiliere pentru parinti.

Dirigintele are următoarele atribuţii:

1. organizeaza si coordonează:

  a) activitatea colectivului de elevi;

  b) activitatea consiliului clasei;

  c) sedintele cu parintii, semestrial si ori de cate ori este cazul

  d) acţiuni de orientare şcolara si profesionala pentru elevii clasei;

  e) activitati educative si de consiliere;

  f) activitati extracurriculare, in scoală si in afara acesteia;

   2. monitorizează:

  a) situatia la invatatura a elevilor;

  b) frecventa elevilor;

  c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competitiile scolare;

  d) comportamentul elevilor in timpul activitatilor scolare si extrascolare;

  e) participarea elevilor la programe si proiecte, precum si implicarea acestora in activitati de voluntariat;

  f) nivelul de satisfactie a elevilor si a parintilor acestora in legatura cu calitatea actului instructiv educativ;

   3. colaborează:

  a) cu profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare pentru informarea cu privire la activitatea elevilor, pentru solutionarea unor situatii specifice activitatilor scolare si pentru toate aspectele care vizeaza procesul instructiv-educativ, care ii implica pe elevi;

  b) cu consilierul scolar, in activitati de consiliere si orientare a elevilor clasei;

  c) cu conducerea scolii, pentru organizarea unor activitati ale colectivului de elevi, pentru initierea unor proiecte educationale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la intretinerea si dotarea salii de clasa, inclusiv in scopul pastrarii bazei materiale, pentru solutionarea unor probleme/situatii deosebite, aparute in legatura cu colectivul de elevi;

  d) cu parintii si comitetul de parinti al clasei, pentru toate aspectele care vizeaza activitatea elevilor si evenimentele importante in care acestia sunt implicati, si cu alti parteneri implicati in activitatea educativa scolara si extrascolara;

  e) cu Compartimentul secretariat, pentru intocmirea documentelor scolare si a actelor de studii ale elevilor clasei;

  f) cu persoana desemnata de conducerea unitatii de invatamant pentru gestionarea bazei de date, in vederea completarii si actualizarii datelor referitoare la elevii clasei;

   4. informează:

  a) elevii si parintii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si ale regulamentului intern al scolii;

  b) elevii si parintii acestora cu privire la reglementarile referitoare la examene/testari nationale si cu privire la alte documente care reglementeaza activitatea si parcursul scolar al elevilor;

  c) parintii despre situatia scolara, despre comportamentul elevilor, despre frecventa acestora la ore.

   Informarea se realizeaza in cadrul intalnirilor cu parintii, in ora destinata acestui scop, la sfarsitul fiecarui semestru si an scolar, precum si ori de cate ori este nevoie;

  d) familiile elevilor, in scris, in legatura cu situatiile de corigenta, sanctionarile disciplinare, neincheierea situatiei scolare sau repetentie;

   5. alte atributii stabilite de catre conducerea unitatii de invatamant, in conformitate cu reglementarile in vigoare sau cu fisa postului.

 

 Responsabilităţile dirigintelui:

   1. raspunde de pastrarea bunurilor cu care este dotata sala de clasa, alaturi de elevi, parinti si consiliul clasei;

   2. completeaza catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;

   3. motiveaza absentele elevilor, in conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar;

   4. stabileste, impreuna cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, dupa caz, nota la purtare a fiecarui elev, in conformitate cu reglementarile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar;

   5. aplica, daca este cazul, sanctiuni elevilor in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si regulamentul intern al scolii;

   6. Incheie situatia scolara a fiecarui elev la sfarsit de semestru si de an scolar si o consemneaza in catalog si in carnetele de elev;

   7. realizeaza ierarhizarea elevilor la sfarsit de an scolar pe baza rezultatelor obtinute de catre acestia la invatatura si purtare;

   8. propune consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse pentru elevi, in conformitate cu prevederile legale;

   9. Intocmeste semestrial si anual si prezinta consiliului profesoral spre validare un raport scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor;

   10. completeaza toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordoneaza;

   11. elaboreaza portofoliul dirigintelui.

Activitatile de suport educational, consiliere si orientare profesionala pentru elevii clasei pe care o coordoneaza sunt desfasurate de diriginte, in functie de prevederile planurilor-cadru, astfel:

  a) in cadrul orei de orientare si consiliere, daca aceasta este prevazuta in planul-cadru;

  b) in afara orelor de curs, in situatia in care in planul-cadru nu este prevazuta ora de orientare si consiliere. In aceasta situatie, dirigintele stabileste, consultand colectivul de elevi, un interval orar in care dirigintele va fi la dispozitia elevilor pentru desfasurarea activitatilor de suport educational, consiliere si orientare profesionala, intr-un spatiu prestabilit si destinat acestei activitati.

   Intervalul orar este anuntat elevilor, parintilor si celorlalte cadre didactice.

   Planificarea orei destinate acestor activitati se realizeaza cu aprobarea directorului unitatii de invatamant, iar ora respectiva se consemneaza in condica de prezenta a cadrelor didactice.

   (2) Planificarea activitatilor dirigintelui se realizeaza de catre acesta semestrial si anual si se avizeaza de catre directorul adjunct sau directorul unitatii de invatamant.

   (3) Planificarea activitatilor extrascolare va contine minimum o activitate pe luna, activitate care va fi consemnata in condica de prezenta a cadrelor didactice.

   (4) Planificarea activitatilor dirigintelui va contine o ora pe saptamana in care dirigintele va fi la dispozitia parintilor pentru desfasurarea activitatilor de suport educational si consiliere pentru parinti, iar ora respectiva se consemnează in condica de prezenta a cadrelor didactice. Intervalul orar in care se desfasoara aceste activitati va fi aprobat de directorul unitatii de invatamant si va fi anunţat parintilor, elevilor si cadrelor didactice.

   In cadrul acestei ore, se desfasoara sedintele semestriale/ocazionale cu parintii, precum si întâlniri individuale ale dirigintelui cu parintii. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui si/sau a dirigintelui, poate participa si elevul.

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL

Componenţa şi atribuţiile comisiei de acordare a burselor şi a ajutoarelor ocazionale se stabilesc în consiliul de administraţie. Directorul unităţii de învăţământ emite decizia de constituire a comisiei, prin care sunt stabiliţi: preşedintele, secretarul şi membrii acesteia, împreună cu sarcinile ce le revin.

Atribuţiile comisiei de salarizare şi de acordare a burselor şi a ajutoarelor ocazionale sunt:

a. Afişează la unitatea de învăţământ:

· Criteriile generale, criteriile specifice şi metodologia de acordare a burselor şi a ajutoarelor ocazionale;

· Lista actelor necesare pentru obţinerea burselor şi a ajutoarelor ocazionale;

· Termenul de depunere la secretarul unităţii a documentelor necesare;

b. Verifică documentele depuse de elevi sau reprezentanţii lor legali în vederea obţinerii burselor şi a ajutoarelor ocazionale;

c. Analizează actele respective şi, în concordanţă cu criteriile generale şi cele specifice, stabileşte nominal elevii care urmează să primească burse şi ajutoare ocazionale, evaluarea actelor şi stabilirea elevilor propuşi pentru bursă şi ajutoare fiind consemnată în proces-verbal;

d. Solicită consiliului de administraţie aprobarea acordării burselor şi a ajutoarelor ocazionale conform procesului verbal;

e. În termen de 3 zile de la data aprobării în consiliul de administraţie, comisia afişează la loc vizibil:

· Lista nominală cu bursele şi ajutoare acordate de consiliul de administraţie;

· Termenul de contestaţie la inspectoratul şcolar, care este de 25 zile lucrătoare de la data afişării;

Dosarul comisiei de salarizare şi de acordare a burselor şi a ajutoarelor ocazionale conţine:

a. Copie după decizia de constituire a comisiei, pe care se face menţiunea Conform cu originalul şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;

b. Responsabilităţile individuale ale membrilor comisiei, stabilite de director, aprobate de consiliul de administraţie şi extrase din fişa individuală a postului;

c. Raportul de activitate al comisiei de salarizare şi de acordare a burselor şi a ajutoarelor ocazionale pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de consiliul de administraţie,

d. Plan de activitate privind acordarea burselor, ajutoarelor ocazionale (acordarea de ajutoare din partea statului pentru obţinerea unui PC, ajutoare din fondul bănesc al părinţilor, rechizite şcolare, ajutoare în caz de calamităţi naturale etc.);

e. Procese-verbale încheiate cu ocazia acordării burselor şi a ajutoarelor ocazionale;

COMISIA DE ORGANIZARE A SERVICIULUI PE ŞCOALĂ

Comisia de organizare a serviciului pe şcoală este formată din doi membri şi este condusă de un responsabil desemnat de Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar.

Art.1. Planificarea se face în două exemplare, unul la comisie şi unul la secretariat. Comisia afişează planificarea profesorilor de serviciu pe şcoală în cancelarie şi la avizierul de la intrarea în holul cancelariei.

Art.2. Diriginţii şi profesorii de serviciu asigură instruirea elevilor de serviciu;

Art.3. Serviciul elevilor se desfăşoară astfel:

SERVICIUL ELEVILOR PE CLASĂ

Diriginţii vor stabili grupe de câte doi elevi care, în ordine alfabetică, vor efectua zilnic serviciul pe clasă. Elevii de serviciu au următoarele atribuţii:

se prezintă la cursuri cu 15 minute înainte de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă;

asigură creta ( carioca) şi ştergerea tablei;

asigură păstrarea curăţeniei în clase în timpul programului, atenţionând elevii care produc dezordine;

golesc coşul de gunoi la pauza mare şi la sfârşitul programului şi de câte ori este cazul;

verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi comunică profesorilor numele elevilor absenţi;

în timpul orelor care se desfăşoară în cabinetul de informatică, elevii de serviciu verifică închiderea sălii de clasă.

SERVICIUL PROFESORILOR PE ŞCOALĂ

· Comisia profesorilor de serviciu pe şcoală este formată din membri desemnaţi de director pentru desfăşurarea sarcinii de serviciu în cadrul unităţii de învăţământ.

Atribuţiile profesorului de serviciu sunt:

- se prezintă la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului;

- supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor;

- supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor

- întocmeşte la sfârşitul programului un proces verbal în care consemnează modul în care s-a desfăşurat programul şi evenimentele deosebite care au avut loc în timpul serviciului;

- între orele 8,00-14,00, profesorul de serviciu supraveghează intrarea în şcoală, respectiv ieşirea elevilor la terminarea cursurilor astfel încât să nu se producă accidente sau conflicte.

- semnalează absenţa de la program a cadrelor didactice si informează conducerea scolii pentru a se suplini ora respectiva;

- anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor evenimente deosebite (conflicte intre elevi,furturi, incendii, ameninţări prin telefon, urgente medicale,etc.) . Apelează numărul de telefon 112

- verifica cataloagele si condicile de prezenta la începutul si la sfârşitul programului si închiderea uşii de la fişetul cu cataloage si răspund de păstrarea acestora ;

- se asigura ca poarta este închisă pe timpul desfăşurării programului .

- atunci când are informaţia direct sau de la alte cadre didactice despre elevi care nu respectă regulamentul şcolar, săvârşesc acte de indisciplină, deteriorează bunurile şcolii, profesorul de serviciu consemnează numele şi faptele acestora în procesul verbal şi informează diriginţii şi conducerea şcolii.

- dacă în şcoală se desfăşoară activităţii extraşcolare va sprijinii profesorul organizator.

- controlează respectarea interdicţiei privind fumatul ,consumul băuturilor alcoolice ,a drogurilor si practicarea jocurilor de noroc in şcoala si in spaţiul din jurul scolii;

- supraveghează respectarea normelor de portectie a muncii , PSI si de protecţie a mediului , ia masuri operative in caz de necesitate;

- la sfârşitul orelor , profesorul de serviciu supraveghează intrarea principala şi ieşirea elevilor la sfârşitul programului astfel încât să nu se producă accidente sau conflicte;

-    realizarea unui raport semestrial / anual privind serviciul pe şcoală, înaintat conducerii şcolii;

-    realizarea unui raport adresat Consiliului de administraţie pentru sesizarea cazurilor de abateri repetate sau abateri grave de la graficul serviciului sau de la corectitudinea realizării acestuia;

Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi, la propunerea şefului Comisiei educative, în fişa de evaluare anuală.

·   Comisia privind serviciul pe şcoală urmăreşte modul de realizare a serviciului pe şcoală ca şi componentă importantă în asigurarea securităţii instituţiei în timpul programului zilnic cu elevii, în conformitate cu conţinutul tuturor articolelor din regulament, împreună cu anexele lor, care se referă la serviciul pe şcoală.

· Comisia privind serviciul pe şcoală colaborează cu conducerea şcolii şi Consiliul de Administraţie în probleme privind asi