SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ......

17
1 - STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI - AN ŞCOLAR 2011-2012 Sem I Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la activitatea educativa derulata in primul al anului scolar 2011-2012. Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de Activităţi elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective: 1. CURRICULUM • Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice; Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi • Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea ROMǍNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETǍRII ŞI TINERETULUI SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE Localitatea Magurele, Judeţul Prahova, Telefon / Fax: 0244217015

Transcript of SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ......

Page 1: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

1

- STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI -

AN ŞCOLAR 2011-2012

Sem I

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de

comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de

compartimentul secretariat, referindu-se la activitatea educativa derulata in primul al

anului scolar 2011-2012.

Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a

Planului de Activităţi elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective:

1. CURRICULUM

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor

legale şi a metodologiilor specifice;

• Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a

metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea

ROMǍNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETǍRII ŞI TINERETULUI

SCOALA CU CLASELE I-VIII

MAGURELE Localitatea Magurele, Judeţul Prahova,

Telefon / Fax: 0244217015

Page 2: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

2

documentelor didactice de lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare

etc.)

• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;

• Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Evaluarii nationale şi a olimpiadelor şcolare;

• Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi

practicilor societăţii democratice.

2. MANAGEMENT ŞCOLAR

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din de vedere

organizatoric, funcţional şi legal);

• Elaborarea proiectului planului de scolarizare;

• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale

propuse;

• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.

3. RESURSE UMANE

• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor

individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei

existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;

• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;

• Realizarea evaluării personalului.

4. PARTENERIATE SI PROGRAME

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi

parteneriate cu unitatea de învăţământ;

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.

• Organizarea de activităţi extraşcolare.

5. RESURSE MATERIALE

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;

• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.

Page 3: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

3

6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE

• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;

• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii

publice.

1. SITUAŢIA LA ÎNVǍŢǍTURǍ

La sfârşitul semestrului I, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel:

Clasa

Înscrişi

la

începutul

anului

şcolar

Rămaşi

la

sfârşitul

sem. I

Promo

vaţi

Promovaţi cu medii Corigenţi

Situaţii

neîncheiate 5-

6.99

7-

8.99 9-10

1

ob.

2

ob.

3

ob.

> 3

ob.

I

19

20

19 3 2 15

-

-

-

1

-

II

16

19

19 4 5 10 - - - - -

III

20

21

21 2 11 8 - - - - -

IV

19

19

19 1 4 14 - - - - -

V

29

29

28 10 10 9 - - - - 1

VI

27

27

26 10 11 5 - - 1 - -

VII

26

26

24 13 8 3 - - 2

VIII

20

21

21 8 7 6 - - - - -

Page 4: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

4

Total

176

182

177 3

2. FRECVENŢA ELEVILOR

Clasa Total absenţe Absenţe motivate

I - -

II 104 6

III 16 4

IV 12 12

V 485 242

VI 690 417

VII

VIII 499 232

3. BURSE ACORDATE ELEVILOR

4. PERSONAL DIDACTIC

Total

posturi/

catedre

Din care ocupate cu personal care are gradul:

Debutant Def. II I

Doctor

în

ştiinţe

Necalificat

Învăţători 1 - 1 - - - -

Profesori - - - - - - -

5. STAREA DISCIPLINARǍ

Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin

situaţiile discutate în cadrul Comisiei de disciplină.

În ceea ce priveşte notele la purtare situaţia se prezintă în modul următor:

CLASA EFECTIV ELEVI NOTE ÎNTRE

9,99 şi 7

NOTE SUB 7

Page 5: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

5

I

20 - -

II

19 - -

III

21 - -

IV

19 - -

V

29 10 1

VI

27 3 1

VII

26 5 -

VIII

21 3 -

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele Comisii:

Comisii metodice : Comisia de stiinte, Comisia lb. si comunicare/Om si societate,

Comisia invatatorilor,Comisia de orientare si consiliere, Comisia pentru curriculum,

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie etc

Comisii pe probleme: Comisia pentru formare continuă şi perfecţionarea cadrelor

didactice, Comisia pentru orar, Comisia pentru monitorizarea stării de disciplină,

Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, a ritmicităţii notării şi a frecvenţei

elevilor, Comisia PSI, Comisia pentru sănătatea şi securitatea muncii, Comisia pentru

acordarea burselor, Comisia de recepţie, Comisia de inventariere şi casare, Comisia

pentru protecţie civilă şi apărare în caz de dezastre, Comisia de salarizare etc

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au fost

elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.

Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a

desfăşurat în conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au

Page 6: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

6

aplicat teste predictive la toate disciplinele, s-au întocmit planificarile în concordanţă cu

rezultatele înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în general în

concordanţă cu programele şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a

constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că

folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale

claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea cazurilor.

Una dintre procupările permanente ale conducerii şcolii precum şi a profesorilor

diriginti a constituit-o prelucrarea noutăţilor legislative specifice ( Foaia de

parcurs,metodologia evaluarii nationale, mişcarea de personal, Legea calităţii în educaţie,

s.a. ) atât în cadrul consiliilor profesorale cât şi la clase către elevi şi părinţi.

7. COMISIA METODICE

COMISIA LB. SI COMUNICARE/OM SI SOCIETATE

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I

Activitatea Comisiei Metodice “ Limbă şi comunicare – Om şi societate” a

urmarit, cu prioritate, obiectivele descrise in Planul managerial al Comisiei.

- ameliorarea calitatii procesului de predare-învatare

- dezvoltarea nivelului profesional al cadrelor didactice

- aplicarea strategiilor de dezvoltare a competentelor de lectura si scriere ale elevilor,

conform Foii de Parcurs/sept. 2011

- utilizarea metodelor, procedeelor si mijloacelor de invatamant moderne

- obţinerea de performanţe la olimpiade si concursuri scolare.

Pentru atingerea acestor obiective au fost sustinute urmatoarele activităţi la

nivelul comisiei :

Testarea initiala a elevilor la disciplinele limba si literatura romana, limba

engleza, istorie, cultura civica.

Activitati demonstrative cu ocazia gazduirii Cercului pedagogic de limba si

literatura romana - prof. Popa Gabriela, prof. Avadani Lavinia.

interasistente primar- gimnazial la limba şi literatura romana – prof. Popa

Gabriela şi Avadani Lavinia, lecţii susţinute la clasele a VIII-a si a V-a

Page 7: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

7

Marcarea unor evenimente importante in viata literar-artistica: Ziua Nationala a

României –prof. Iliescu Claudia

Activităţile menţionate mai sus au fost însoţite de dezbateri în cadrul comisiei.

Analizand gradul atingerii obiectivelor propuse se desprind urmatoarele :

Aspecte pozitive:

Cunoasterea prevederilor programelor şcolare, conţinuturilor manualelor şcolare

si a precizărilor transmise de inspectorii de specialitate de către toţi membrii comisiei;

Toate cadrele didactice şi-au intocmit planificarile anuale, calendaristice si

proiectele unităţilor de învăţare in conformitate cu programele in vigoare, ghidurile

metodologice si recomandările inspectorilor de specialitate;

Au fost intocmite si aplicate, de catre fiecare profesor, la disciplinele: română,

engleza, istorie, teste de evaluare initiala. Rezultatele au fost interpretate si centralizate si

au fost stabilite masuri concrete ( pregatire suplimentară, activitate diferenţiată, selectarea

temelor pentru acasă) care au contribuit la realizarea progresului scolar;

Au fost sustinute lectii demonstrative;

Realizarea lecţiilor centrate pe elevi, folosind munca diferenţiata; a fost utilizată

munca in echipa si introduse metode noi, activ-participative in scopul insusirii active si

constiente a cunostintelor de catre elevi in clasa;

S-au realizat asistente si interasistente care au contribuit la un real schimb de

experienta;

Participarea elevilor din cls. VI-VIII la concursul Cangurul Lingvist, sectiunea

Franceza.

Toti profesorii au participat la activitatile metodice organizate de ISJ si CCD; Au

participat la cursuri de formarea profesoarele Iliescu Claudia. Sunt inscrisi la grade

didactice urmatorii: Popa Gabriela si Marin Lavinia-gradul I.

Aspecte negative :

Slaba participare a cadrelor didactice la cursuri de perfectionare;

Interesul tot mai scăzut al elevilor pentru participarea cât mai activă la orele de

curs.

Page 8: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

8

Amenintari:

Interesul tot mai scăzut al elevilor pentru lectură şi de aici un vocabular sărac;

Abandonul şcolar din cauza situaţiei materiale deosebit de precare ;

Oportunitati:

Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ;

Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi

conceptelor, valorificarea experienţei proprii a elevilor;

Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formulare a propriei opinii;

Dezvoltarea interesului pentru lectură, pentru cunoaşterea şi aprecierea valorilor

literare româneşti.

Intocmit,

Resp. comisie, prof. Pahontu Ana

COMISIEI FORMARE CONTINUA

RAPORT SEMESTRIAL AL COMISIEI FORMARE CONTINUA

Semestrul I

Obiective urmărite:

Mediatizarea metodologiei de perfecţionare prin grade didactice şi a graficului de

înscriere pentru acestea

Mediatizarea ofertei CCD

Evidenţa inscrierii la gradele didactice

Evidenţa participarii la cursurile de formare continuă

Monitorizarea activităţilor de perfecţionare în şcoală la nivel de comisie metodică,

consilii profesorale.

Evidenţa înscrierii la grade didactice şi participarea la cursuri de formare continuă:

1. Perfecţionarea cadrelor didactice din Şcoala cu clasele I-VIII Magurele prin grade

didactice:

Tipul perfecţionării Funcţia didactică

Grad didactic II Inv Cernat Madalina

Page 9: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

9

Tipul perfecţionării Funcţia didactică

Grad didactic I Profesor Popa Gabriela Chiva

Profesor Avadani Lavinia

2. Perfecţionări prin cursuri acreditate: « Formarea continua a profesorilor de istorie

si geografie in societatea cunoasterii » (noiembrie-decembrie):

-prof. Iliescu Claudia, Moraru Georgeta, Aldescu Petruta, Suciu Ion, Sburlea Romelia,

Munteanu Adriana,

Suciu Lorena.

3. Perfecţionări la nivelul şcolii:

a) Activităţi de perfecţionare în consilii:

Prelucrarea legislaţiei nou apărute:

Prelucrarea Ordinului MECT privind …

Diseminare stagii Comenius

b) Activităţi specifice comisiilor metodice:

Comisia I - IV

1. Lectii demonstrative:

lectie demonstrativa – inv. Munteanu Adriana

2. Referate :

3. Atelier – confectionare de felicitari –inv. Manole Silvia

Atelier – sezatoare –realizare obiecte de artizanat – inv. Suciu Lorena

Atelier – pictura –inv. Moraru Georgeta

Comisia Limbă şi comunicare- Om şi societate

lectie demonstrativa cerc pedagogic limba si literatura romana

referat « Evaluarea –mijloc de optimizare a invatarii la limba si literatura romana »-

prof. Avadani Lavinia

lectie demonstrativa « Verbul-reactualizare » -prof. Avadani Lavinia

Comisia Matematica si stiinte

lectie demonstrativa “Unghiuri” – prof. Ilie Marian

lectie demonstrativa –prof. Cojocaru Liliana

4. Perfecţionări în afara şcolii:

Page 10: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

10

participare la seminarul « Cum poate sa imbunatateasca Programul sectorial

Comenius calitatea educatiei din mediul rural », desfasurat la ANPCDEFP,

Bucuresti – prof.Pahontu A.

participarea tuturor cadrelor didactice la consfătuirile metodice de la începutul

anului şcolar si la cercurile pedagogice de profil.

Intocmit :

Resp. comisie, prof. Pahontu Ana

COMISII PE PROBLEME

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN

MEDIUL ŞCOLAR

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU PREVENIREA SI

COMBATEREA VIOLENTEI

SEM.I-an scolar 2011-2012

Violenta este una din marile probleme ale lumii contemporane.

Acte de violenta se pot observa si in randul elevilor Scolii cu cls.I-VIII Magurele,de la

cele de natura verbala pana la cele de natura fizica intre elevii mai agresivi din aceasta

unitate scoala.

Pe parcursul semestrului I al anului scolar 2011-2012 nu s-au constatat abateri foarte

mari privind actele de violenta in randul elevilor,nu au fost cazuri care sa solicite

interventia organelor de politie de la sectia comunei Magurele,ci mici conflicte intre elevi

care s-au rezolvat cu ajutorul dirigintilor,invatatorilor,al profesorilor de serviciu din ziua

in care s-au produs astfel de incidente neplacute.

Tipurile de violenta care s-au manifestat pe acest semestru au fost de natura verbala si

fizica.

Violenta verbala a fost semnalata intre elevi din aceeasi clasa sau intre elevi de la clase

diferite,survenita uneori in urma poreclirii,alteori provocata de statutul social care in cele

Page 11: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

11

din urma a dus la conflicte,tipete certuri, injurii. Dintre elevii violenti verbal trebuie

amintiti:

- Dumitru Marius,Andrei Alin,Olaru Teodor,Trascau Liviu,Tudorache

Alexandru(cls aVIIa-A);

- Cernat Alin(cls.aVIIa-B);

- Alexandru Viorel,Nae Daniel,Nicolae Bogdan,Savu Marina,Nae

Daniel(cls.aVIIIa-A);

- Rafira Alexandru(cls.aVIIIa-B).

Violenta fizica a cuprins o serie de de acte de agresivitate pornind de la

amenintari,imbranceli,palme,suture,pumni sau chiar incaierari.Pornind de la

consemnarile facute in caietul profesorului de serviciu pe scoala prezint in

continuare,cateva acte de violenta provocate de cativa din elevii scolii:

Elevul Rafira Alexandru(cls.aVIIIa-B) l-a lovit pe elevul Alexandrescu Alin(cls.VIIIa-

A);

Elevul Andrei Alin(cls.VIIa-A) a agresat fizic mai multi elevi din clasele aVIa;

De asemenea elevul Trascau Liviu prezinta un comportament agresiv atat fata de colegii

din clasele mai mici cat si fata de elevele scolii.

Pe semestrul I al acestiu an scolar,la nivelul comisiei au avut loc intalniri si discutii intre

invatatori,diriginti,parinti ai elevilor cu comportament violent si d-na director,au fost

luate masuri de prevenire si combatere a violentei in scoala dar si in afara scolii,

profesorii diriginti au sustinut la clasa in cadrul orelor de dirigentie,lectii pe tema

violentei.

La nivelul scolii a fost organizata o activitate cu tema”Efectele violentei asupra

adolescentilor” sustinuta de membrii comisiei avand ca invitati elevi-problema,profesori

si reprezentanti din partea politiei locale.

Cele mai dese intalniri au avut loc cu parintii elevilor de la clasa aVIIa-A cu care d-l

diriginte prof.Dumitrascu Alexandru a colaborat indeaproape solicitandu-le prezenta la

scoala oi de cate ori aveau loc incidente

COMISIA DE MONITORIZARE A ABSENTEISMULUI IN SCOALA

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE MONITORIZARE A

ABSENTEISMULUI IN SCOALA

Page 12: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

12

PE SEM.I-anscolar 2011-2012

In cadrul acestei comisii s-au desfasurat urmatoarele activitati:

1. Monitorizarea absentelor elevilor la cursuri

2. Raportarea zilnica a absentelor catre ISJ Prahova

3. Evitarea abandonului scolar s-a realizat prin intalniri cu parintii elevilor problema

, mustrari si instiintari scrise de catre dirigintii claselor, vizite la domiciliul

acestora pentru a veni la scoala.

Probleme au aparut la clasele aVa-B, aVIIa-A si aVIIIa-A unde s-au inregistrat un numar

mare de absente de catre elevii Nitoiu Viorel, Costache Florina,Trascau Liviu,Alexandru

Viorel,Savu Marina si Nicolae Bogdan.

4. Organizarea unei activitati cu tema “Absenteismul in scoala” la care au participat

elevii claelor V-VIII profesorii-diriginti.

5. Centralizarea absentelor elevilor pe clase;

Clasa Total absente Absente motivate Absente

nemotivate

IA 22 22 -

IB 8 - 8

IIA 40 24 16

IIB 32 32 -

IIIA 61 49 12

IIIB 70 62 8

IVA 107 55 52

IVB 92 92 -

VA 147 47 100

VB 98 42 56

VIA 90 27 63

VIB 107 96 11

VIIA 500 137 363

VIIB 114 99 15

VIIIA 396 218 178

Page 13: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

13

VIIIB 92 92 -

La invatamantul primar s-au inregistrat un numar total de 432 absente din care motivate

336 absente.

La invatamantul gimnazial s-au inregistrat un numar total de 1544

absente din care motivate 758 absente

COMISIA DE DISCIPLINA SI SERVICIUL PE SCOALA

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE DISCIPLINA SI SERVICIUL PE

SCOALA

SEM.I-an scolar 2011-2012

In cadrul acestei comisii s-au desfasurat urmatoarele activitati:

1. Monitorizarea realizarii si respectarii graficului serviciului pe scoala pentru

cadrele didactice si elevii claselor aVIa si aVIIa.S-au intocmit caiete in care s-au

scris procesele verbale in urma efectuarii serviciului pe scoala la ciclul primar si

gimnazial.

2. Ameliorarea situatiei la disciplina si invatatura s-a realizat prin discutii in cadrul

sedintelor cu parintii organizate conform unui grafic de fiecare invatator si

diriginte si in cadrul orelor saptamanale de consiliere cu parintii.

3. Dezbaterea rezultatelor obtinute de elevi pe semestrul I s-a realizat in consiliile

profesorale si de administratie

4. Instiintarea in scris a parintilor elevilor cu rezultate slabe la disciplina si

invatatura de catre invatatorii si dirigintii fiecarei clase

5. Centralizarea rezultatelor obtinute de elevi pe clase:

CLASE ELEVI

INSCRISI

ELEVI

PROMOVATI

NOTE

5-6,99

NOTE

7-8,99

NOTE

9-10

NOTE

SCAZUTE

LA

PURTARE

PROCENT DE

PROMOVABILITATE

Page 14: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

14

INTRE 6-9

I-IV 166

158

24 50 84 1 95,18%

V-VIII 158

131

21 70 40 14 82,91%

La ciclul primar din 166 elevi inscrisi au promovat 158 elevi, 5 elevi au

inregistrat corigente la un obiect, 2 elevi la doua obiecte si 1 elev la mai multe

obiecte.

La ciclul gimnazial din 158 elevi inscrisi au promovat la sfarsitul semestrului

I: 131 elevi, 13 elevi au inregistrat corigente la un obiect, 4 elevi la doua

obiecte, 7 elevi la mai multe obiecte.

Note scazute la purtare la 6 sau sub 6 au inregistrat urmatorii elevi:

-Trascau Liviu(cls.VIIA)

- Costache Florina(VIIA)

- Nicolae Bogdan(cls.VIIIA)

-Savu Marina(clsVIIIA)

- Rafira Alexandru(cls.VIIIB)

COMISIA DE ORGANIZARE CONCURSURI SI OLIMPIADE SCOLARE

RAPORT DE ACTIVITATE

SEMESTRUL I

AN SCOLAR 2011-2012

Activitatea comisiei pe semestrul I al anului scolar 2011-2012, s-a axat pe urmarireaa

doua aspecte principale:

1. Organizarea unei bune desfasurari a pregatirii elevilor pentru participarea la

concursurile si olimpiadele scolare,in scopul obtinerii de performante ridicate

la toate obiectele;

Page 15: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

15

2. Planificarea ,organizarea si desfasurarii in bune conditii a olimpiadelor,

concursurilor faza pe scoala, zonala si judeteana;

In ceea ce priveste primul aspect pot mentiona ca pe parcursul semestrului I s-au

organizat in mod regulat pregatire cu elevii capabili de performante la toate

obiectele importante: lb. romana, matematica, lb franceza, lb. engleza, atat la ciclul

primar car si la ciclul gimnazial.

Aceasta in vederea participarii la olimpiadele scolare care se vor desfasura pe

parcursul semestrului II.

Responsabilii comisiei s-au preocupat in mod permanent in urmarirea modului cum

s-a desfasurat pregatirea elevilor, in popularizarea concursurilor aparute in randul

elevilor si al cadrelor didactice.

S-a pus la dispozitia cadrelor didactice toate informatiile necesare pentru ca

acestia sa fie informati in timp util despre desfasurarea concursurilor si despre

conditiile de participare.

Pe parcursul semestrului I s-au desfasurat concursuri sportive la care au participat

elevi din scola noastra ,pregatiti de d-na prof. Moraru Marilena astfel:

1. Deschiderea anului competitional sportiv –luna octombrie

- Campionatul de fotbal- Lipanesti –locul II-echipa scolii

2. Cupa de iarna la tenis de masa- decembrie –clasa VIIIB

- Locul I- Niculae Dragos

- Locul II- Androne Razvan- VIIA

- Locul III- Cernat Alin- VII B

OBIECTIVE PENTRU SEM II:

- Supravegherea desfasurarii in bune conditii a olimpiadelor scolare.

-Monitorizarea participarii la concursuri.

- Stimularea elevilor pentru participarea in numar cat mai mare la acest tip de

concursuri la nivel judetea dar si national.

-Popularrizarea rezultatelor obtinute la afisierul scolii ,in revista scolii si in presa

locala.

CONCLUZIE: Activitatea comisiei pe parcursul semestrului I a fost buna ,am

indeplinit obiectivele propuse si toti membri comisiei au desfasurat o activitate

sustinuta.

Page 16: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

16

Intocmit, inv. Moraru Georgeta

14. COMITETUL DE PǍRINŢI

În luna octombrie 2011 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea

constituirii Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2011-2012 şi

elaborării unui regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului

întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor

probleme de interes general.

Acesta s-a întrunit în vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern,

încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ.

15. BIBLIOTECA

Activitatea bibliotecii a fost coordonată de domnul învăţător Suciu Ion şi a constat

în următoarele activităţi:

- colectarea manualelor de la elevii claselor care au terminat clasa a VIII –a

- repartizarea manualelor la clasele I-VIII, care s-a realizat până la data de 17 septembrie

2007 pentru a evita supra aglomerarea bibliotecii la început de an şcolar;

- întocmirea comenzilor de manuale pentru anul şcolar 2011-2012

-selecţia cărţilor propuse pentru casare şi finalizarea actelor în vederea efectuarii propriu-

zise a activităţii;

- recondiţionarea volumelor deteriorate cu ajutorul unor elevi prieteni ai cărţii;

16. RESURSE MATERIALE

În primul semestru al anului şcolar 2011-2012, Şcoala cu clasele I-VIII Magurle a

beneficiat de numeroase investitii materiale care au contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor

de desfăşurare a activităţii elevilor şi a cadrelor didactice:

Page 17: SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURELE · PDF file9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. I 19 20 19 ... Participarea elevilor din cls. ... si geografie in societatea cunoasterii »

17

Cresterea gradului de siguranta a elevilor prin realizarea gardului de la intrarea in

scoala

Amenajarea unei Sali de clasa cu mobiler modern

Igienizarea a 3 Sali de clasa

Lucrari de intretinere parchet in 2 Sali de clasa

Amenajare curte interioara

Dotarea scolii cu 6 calculatoare

Amenajarea unui cabinet de informatica

Protejarea caloriferelor cu masti

Amenajare hol etaj cu gresie

Lucrari de reparatii lambriu, timplarie pvc etc

Iluminat nocturn teren de sport

Amenajare alee intrare cadre didactice

Amenajare spatiu de festivitati in aer liber

17. CONCLUZII

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele:

Puncte tari

- Au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit

la formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene;

- A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi

administrativ-financiare;

- Au fost realizate vaste lucrări de modernizare a scolii;

- Au fost derulate activitati de crestere a prestigiului institutiei pe plan local

- Dezvoltarea dimensiunii europene a scolii prin derularea de parteneriate Comenius

Puncte slabe

- S-au înregistrat abateri disciplinare ale elevilor, care au afectat imaginea şcolii;

- Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev.

- Nerespectarea termenelor in analiza activitatii pe comisii

- Lipsa de responsabilitate in completarea documentelor scolare

si comunicarea la timp a situatiilor privind absenteismul