RVP-80 (releu de vid)

download RVP-80 (releu de vid)

of 19

Embed Size (px)

Transcript of RVP-80 (releu de vid)

 • 7/24/2019 RVP-80 (releu de vid)

  1/19

  :

  '

  e

  .

  6

  .

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  S

  I

  .

  '

  I

  g

  r

  ST

  g

  p

  '

  .

  u

  ,

  -

  L

  N

  '

  :

  ,

  t

  .

  .

  a

  T

  .

  N

  IH

  g

  I

  ,

  .

  g

  "

  n

  a

  '

  a

  T

  .

  -

  s

  \

  a

  .

  Z

  p

  E

  T

  z

  e

  r

  Z

  a

  a

  a

  "

  .

  T

  n

  Z

  T

  T

  N

  a

  '

  s

  '

  t

  .:

  ;

  t

  0

  1

  A

 • 7/24/2019 RVP-80 (releu de vid)

  2/19

  .

  'SO

  f

  'E

  '

  8

  a

  r

  v

  9d

  I

  :

  O

  -

  T

  6

  :ae9

  Q

  u

  e

  ?

  .

  S

 • 7/24/2019 RVP-80 (releu de vid)

  3/19

  REIJEU DE

  VIi) Pi{ELI}4INAR

  ITVP-8o

  I.

  PREZBNTARE

  GENARAIA

  l . l .

  f , rnc l i i

  p r lnc lp : l

  . '

  Rei- .u l

  de

  vld

  Prel ln inar

  RvP-80 este

  un disPozi t lv

  de

  Pa-

  nou

  avlnil

  taaductorul

  Ce

  presiune Erontat

  pe

  lnclnta

  vldata. El

  furnlzeaze

  contacte

  de autotnatlzare

  Pentru

  orlce

  nlvel

  de

  Presi-

  une

  cu p r l n s

  tn a to re n l u t

  : 1 1 3 3 i

  3 . 1 0 - l Pa

  (1 0 - l

  i

  1 , 5 .1 0 -3 t o r r ) .

  De

  asoDenea,

  prln

  lntermedlul instrunentulul

  proprlul

  oferS

  in -

  f

  orruagu

  asulra

  valorll

  Pteslunll

  ln

  orl'ce

  monrent.

  1.2.

  uediul

  anblant

  pentru

  funcl ionare

  Beleul i l6 vir l prel ln inar RvP-80 este astfel real lzat, ln-

  cl t

  poate f t

  ut l l tzat

  ca

  al isPozi t lv

  de

  Panou

  ln

  dulaPuri

  sau

  ra-

  kurl

  ile cornande,

  aferente

  lnstalag1llor

  care

  lucreaze

  ln labora-

  toare

  sau

  hale lndust lale

  (sPalli

  inchise llpsltr:

  dle efectul

  unor

  agenli externi,

  uD

  ar

  fl :

  Ploalar

  z5Pada

  etc.)

  1.3.

  Dest lnat l ,a

  91

  dmeniul

  de

  gtLl lzare

  ReleuI

  ale

  vl,cl

  Prellmlna

  RVP-80

  este

  destlnat

  Pentru

  con-

  troluI

  ti

  autdatlzarea

  lnstalalti lor

  care

  producT

  sau

  folosesc

  vial prelLnlnar In dotrenlul lr3 3 Pa - 3.10-1 pa. Prln potengl-

  ometrul

  'REGLAJ

  ?ReG"

  montat

  pe

  Panoul

  f::ontal, releul

  aslgure

  .contacte

  le

  autooatlzare,

  orlunate

  ln

  dorneniul

  \33

  Pa

  -

  3'10-r Pa'

  De

  aseDenea,

  un lnatrument

  nontat

  pe

  Panoul

  frontal aslgurtr

  ln

  nod continuu

  o lnfornare

  calitativtr

  asupra nlvelului

  ale

  prealune

  ln

  lnclntele

  vl,alate

  aferente

  .instalaglllor,

  care

  produc

  sau

  folo-

  sesc

  preslunl

  Eclzute.

  Doruenllle

  tn care

  aPalatul

  Poate

  f1

  ut111-

  zat

  slnt

  :

  -

  Lnstalatil

  de laborator

  pentju

  cercetare, bveg:nlnt

  tl

  lnduEtr

  ie ;

  -

  instalagl i

  a le vid

  l -ndustr ia le

  tn condlgl l le

  pct.

  1.3.

  In

  concluzie,

  F.ttem

  spune

  cI releul

  de

  vld

  PreltEtrf$

  8t l

  la

  baza

  contlolulul

  91

  autdallztrril

  orlcdrel

  tnstalatll cq9

  Fo-

  cluce

  sau

  folosette

  Preslunl

  scezule. De

  aseDenea,

  Prtn

  uttlttelll3

  pe.cale

  Ie ofera,

  aslguri ln orice

  mc.lent

  t1

  utt-control

  vl'zual

  a-

  supra

  nivcl,ulul

  de

  lEesbne

  ilin inclntele

  vtdate.

 • 7/24/2019 RVP-80 (releu de vid)

  4/19

  - z

  j

  RELEU DE VID

  PRELIIIINAR RVP-80

  -

  1.4. Pf lnclpiul le

  funct lonaTe

  Prlncipiu:. care ste

  la baza

  functlonerll

  releului

  de

  vial

  prel ln lnar

  este

  varia?la

  conduct lb l l l t l l l l

  te imice

  a

  gazului

  cu

  prosluneai

  intr-o lnclnte

  Inchistr.

  Schlmbarea

  conductibilitlgii

  gazului poate aletermina o varlatie a enrglei Clslpate de un

  corp

  Inct lzl , t 'af lat

  lntr-o

  lnclnte

  vldat l .

  AstJeIr

  o rezlstenfa, Rt,

  dln Nlchel

  pur,

  af late in

  brg-

  9ul

  unel

  Frn91

  nheatstone allnentati In

  cc, lntrolustr

  tntr-o

  in -

  cinta

  vidata

  lti

  poate

  schlnba valoarea

  (este

  rIcit5

  nal nuLt

  sau

  nrai

  pultn)

  S1.

  decl

  poate produee

  un dezechtlibru

  electrlc

  in

  punte.

  Acest

  dzch11tEu

  (seonal

  electric)

  prtlucrat

  corespunzl-

  tor

  de o

  electronica

  adecntatS

  congtltule o

  rolsure

  a nlvelulul de

  presiune

  91

  in

  acelagt

  ttnp un s[nal ale

  comande

  pentru

  un

  releu

  electronic, capabll, str ofere Ia legtre contacte de autdatl.zare.

  t. 5.

  lg.scrierea

  constructlv

  glrrodusulul

  91

  componenl.a sa

  Dj,n

  punct

  de

  vedere

  constluctiv aparatul se conlune dln

  d o u t

  p 6 r l i :

  traductorul

  ile

  prslune

  tlp

  PfR$lI,

  capabll se acopere

  d o n e n i u l

  d e

  p re s i u n i

  133

  -

  I 3 ,3 . IO-1 p a

  (1 -1 0 -3

  to r r ) .

  -

  blocu1

  elect'ianic

  lnontat

  intr-un

  sertar standard Nflt

  5su-A2,/12.

  Sertarul

  congin. uraetoarele

  -$ba;sanble

  funcgtonal:

  .-

  :

  alimentatorul

  general

  AC

  -90

  '

  -

  anpllflcatorul,

  ti

  releul

  l,ectronlc

  ARVP-8o

  .

  elenente

  de

  conectare. la retea,

  elemente de reglaj

  91

  afitafe,

  elatsent

  de

  sennalizare

  a roentului

  ile anclrntare r

  r -

  l e u l u l .

  1.5. Dercrl.ere"

  protn"uloi

  la ttlv

  Funcglonarea releulul

  ile vtd

  prellnln.lr

  RVI-So

  eate

  e-

  ilattr tn

  schela

  ble .

  Traaluctorul

  ile

  greslune,

  .Jt,

  transforil'

  va-

  rlaglUe de

  [r8lune

  ln

  sennal,e electrlce

  (delchtllbr

  ta

  pritea

  gare

  forEeaze

  traductorult.

  Acestea

  Eint ampliflcate tD

  anpllfl-

  catorul

  opera 1onal.,

  AO,

  tl

  tr.n6for.nate

  tn

  contacte

  .

  dc [email protected]

  tlzare

  tr)r

  n

  lnterledi,u I

  releulul

  electrl,c, RE.

  I

  E-

  i ;

  ; i ' \

  '.

  a

  - i

  a

  -r

 • 7/24/2019 RVP-80 (releu de vid)

  5/19

  RSLEU

  DE

  VID PRELII.IIXAR

  hVP.8O

  Un

  ttrstrument

  I , etalonat

  ln torr ,

  af ise'za

  lnformai la

  i t e s P r e n l v e l u l i l e P r e s t u n e . l l n i n c i n t a v i d e t a . A l i r n e n t a t o r u l 9 e -

  neral

  AG-80

  aslgure

  al inenta ea

  t iaductorului

  cu tenslune

  cont l -

  nul

  ( l

  / tv)

  9i

  celelal te

  tensiuni

  de

  al lDentare

  necesare

  schene

  -

  [email protected]

  electronlce'

  I .7.

  Descrierea

  5i

  funcl lonalea

  princiPalelor subansamble

  .

  9]:g1e

  1 .7 .1 .

  Ge n e ra l l t a t l

  La-baza

  fuFctt 'onarl l

  re leului

  de

  vld

  Prel lmlnar

  st l

  feno-

  nenul

  f lzlc denuai t

  'var lagla

  conduct lb i l l t t r t i l

  tertn lce

  a

  gazu

  -

  lu l

  cu

  prestunea

  intr-o

  lnclnte

  lnchls6:

  acest

  fenonen

  se tradu-

  ce

  pract ic

  Prlntr-un

  dezchl l rbru

  care

  Poate

  aP5rea

  lntr-o

  Punte

  rezlstLv al laentate in c.c. Pentru a aslgura o Preclzie r id lca-

  tE

  a

  tBeEurdril,

  Frntea

  este

  echlllbrata

  in

  orice

  mqnent

  Prlntr-o

  react ie

  de c.c.

  valoarea

  curentulul

  necesar

  ech{l ibrer l i

  p^rn9i1

  const l tu le o

  tndlcai ie

  asuPEa

  nivelulul

  de

  Preslune'

  Subansasblele

  elctronlce

  care

  aslgurA

  Prelucrarea

  senaa-

  tului

  of,erlt

  de traductorul

  JT

  funclioneaza

  astfel:

  .

  L.7.2.

  Ufrnentatcul

  genert lg

  _ /'

  carlela

  As-80 tlebuie

  EA

  furnlzezti urnltoarele

  tenalunl

  cont lnue:

  -

  t

  4

  V

  llentru

  allrenlalea

  trad**torulul

  -

  +

  l2v

  ti

  -I2v

  Psntru

  allbente:ea

  schenelc

  electronlce

  D e a s e r e n e a r a l l n e n t a t o r u l f r : ' r n i z e a z t g i o t e n 8 l u n e a l t e r -

  natlvl

  ale aProxl'$ativ

  {V

  necesartr

  alinenttrrlL

  tED-ului'

  A l l B e n t a r e a c a r t e l e i A G - S 0 s e f a c e d e l a r e g e a p r l n l n t e r -

  n sd i u t t r a n s fo rn a to au l u j 'T r 'Te n s i u n i l e s 'n t r e d le sa t . e . l Pu n ; l l e

  Pr

  P l

  g l

  f { l t t a t e

  d e

  co n d e n sa to r i l

  cz '

  ca ' c4 '

  -

  Pentru

  atabi l lzara

  tensluni lor

  +Izv

  91

  -12V

  (cu

  Punct

  de

  E a . , l l s e f o l o g e s c c i r c u i t e L n t e g r a t e B A T 2 3 ' 1 a r p e n t r u 3 t a b 1 l 1 -

  sarea

  tensiunll

  +

  {V

  (fl

  punct

  ile

  nasl}

  se

  folose$te

  o echenl

  tlBErt6,

  repetorul

  T2

  91

  clloda

  zener D2'

  1.?.3.

  enrlliftcatorul

  r9ldu

  de

  vtit

  PEeUEllEriBltP:qq

  ca r t e l a rRvP-Eo e s te a l c t r t u l t l d t n d g u l Px r t l g l a n i r n e

  -

  anpllflcatorul

  .

  care

  anpllfictr

  sentlalul

  prl[tt

  ilc

  la

 • 7/24/2019 RVP-80 (releu de vid)

  6/19

  traductorul

  ale

  Pre61une,

  avind

  la

  b z

  'irtrllEl'

  lnttgtat

  I1

  (BA

  7{1),

  repetorul

  'T2

  91

  Poteni ioD3tr l t

  t l

  t i

  P2 'a*s

  rt l :ur l

  posibilltatea

  reglirii

  zeroukt ti

  scn3lbilltrt'r

  lnrtruE

  rtn

  -

  L u i I .

  -

  reledl

  eleclronle,

  eare

  Prelulndl

  dc

  l.a

  aopllftc4tor.:n

  selmal

  Proportlonal

  cu

  nlvelul

  d:

  vld

  prln 1nt'rredlBl

  rq)llf,lcr-

  torulul

  o}ralion'l

  t,

  (

  lA7tl)

  '

  cale

  hca'arl

  ti

  tlrela

  'l 'lchlstr

  tl

  anDllflcrtorul

  jot"""

  ?I

  lf

  tran:fodl

  tntr-un

  setrnal

  de

  con

  ndtr

  P3nttu

  relaul

  de

  cc

  nio'

  tq)1iflc'r'r

  Eart

  P'

  car'

  o

  "l -

  gure clrcuit[I

  lntgtat

  11

  9er:o te

  f

  tJacAitr'ra'

  tehs'ei

  cl

  re

  -

  Ieu

  elegtrgnlc,

  cu

  un

  birtirczft

  extrca

  dr

  rie'

  Pot'atlo'ctrql

  .op,

  conectat

  Ia

  crrrcra

  rrb-80

  arlgurl

  glajul lE'gulul

  d'

  cn

  -

  clangrro aI relculul

  1 '

  n lvclul

  dG

  lrGtlunc

  ddl t '

  - 4 :

  RELEU

  DE

  VID

  PRELI'{INAR

  RVP-80

  2.

  *qIACfERISIICI

  FInTCTIffiAII

  -r

  -

  Doeenlul

  ale

  functtonare

  :

  13

  9a *

  3'10

  -

  Pa

  ( I 0 -1 ,

  -

  l r 5 . I 0 - r

  t o r r )

  '

  *

  rnter.ratut

  i lc

  reElare

  a

  hi t t" ' t t r ru lut

  :

  20t

  *

  301

  -

  Dpetrdenla Pragului

  de

  anclanlale

  dt3

  tcnslunoa

  tl c

  re l e a

  {

  l l .

  -

  Dependnta

  pralulu*/ilc

  anelaniare

  dte

  tdlgcrrtrta

  de

  tu.rr ,

  ,

  t r l l

  /oc

  -

  Eroara

  d',

  stabllue

  a

  nivelulul

  ile ancldngare a te -

  ra u ru i

  :

  : i o l

  ' a n g a re

  i n

  8

  -

  Eroare.

  de

  stabllitate

  a

  Praguluj'

  d'

  ancl

  o Ee

  :