RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN);...

55
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ – IFT IAŞI R R A A P P O O R R T T D D E E A A C C T T I I V V I I T T A A T T E E - - 2 2 0 0 1 1 3 3 - - Bulevardul D. Mangeron nr. 47 700050 Iaşi, România tel.: 0232-430680 fax: 0232-231132 e-mail: [email protected] website: http://www.phys-iasi.ro

Transcript of RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN);...

Page 1: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

IINNSSTTIITTUUTTUULL NNAAŢŢIIOONNAALL DDEE CCEERRCCEETTAARREE--DDEEZZVVOOLLTTAARREE PPEENNTTRRUU FFIIZZIICCĂĂ TTEEHHNNIICCĂĂ –– IIFFTT IIAAŞŞII

RRAAPPOORRTT DDEE AACCTTIIVVIITTAATTEE -- 22001133 --

Bulevardul D. Mangeron nr. 47 700050 Iaşi, România tel.: 0232-430680 fax: 0232-231132 e-mail: [email protected] website: http://www.phys-iasi.ro

Page 2: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 2 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

Bulevardul D. Mangeron nr. 47, 700050 Iaşi, România 0232 43 06 80 0232 23 11 32 [email protected]

RAPORT DE ACTIVITATE AL INCDFT- IFT Iaşi / Anul 2013 1. Datele de identificare ale INCDFT-IFT Iaşi 1.1 Denumirea: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi 1.2 Actul de înfiinţare, cu modificǎrile ulterioare: Hotărârea Guvernului nr. 1311 din 25 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 330 din 9 decembrie 1996 1.3 Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 1817 1.4 Adresa: Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 47 C.P. 833, O.P. Iaşi 3, 700050 Iași, România 1.5 Telefon: 0232 43 06 80; 0232 43 22 90; 0232 43 50 05; 0232 43 51 44 Fax: 0232 23 11 32 Pagina web: www.phys-iasi.ro E-mail: [email protected]; [email protected] 2. Scurtă prezentare a INCDFT-IFT Iaşi

2.1 Istoric: Institutul a funcţionat pȃnǎ ȋn anul 1996 sub denumirea de Institutul de Fizică Tehnică - IFT Iași. În anul 1996, institutul a fost evaluat și acreditat ca Institut Național de Cercetare și Dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani, devenind Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizică Tehnică (INCDFT-IFT Iași). Ȋn spiritual tradiției inițiate de cǎtre Prof. Ștefan PROCOPIU şi în conformitate cu statutului său, INCDFT-IFT Iaşi desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul materialelor cu structuri şi proprietăţi fizice noi, dispozitive, aparate şi echipamente bazate pe acestea, metode noi de obţinere şi tehnici noi de caracterizare a materialelor şi de control nedistructiv, metode de separare electrică şi magnetică, materiale şi dispozitive speciale cu aplicaţii în inginerie, medicină şi biotehnologie. Aplicaţiile care rezultă din aceste cercetări sunt dezvoltate în parteneriat atât cu institute de cercetare şi universităţi cât şi cu parteneri industriali, în cadrul programelor naţionale de CDI, a programelor europene şi a altor programme internaţionale. Ca o recunoaștere a importanței rezultatelor științifice și tehnologice obținute ȋn acest domeniu, la nivel național și internațional, ȋn anul 2000, institutului i-a fost acordat, în urma unui concurs la nivel național, statutul de Centru de Excelențǎ a Ministerului Educației și Cercetării - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. Ȋn anii 2001, 2007-2008 și 2012, ca rezultat al procesului de re-evaluare/certificare, INCDFT-IFT Iaşi a fost re-acreditat/certificat ca INCD de cǎtre Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, ȋn prezent Ministerul Educației Naționale.

Page 3: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 3 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

2.2 Structura organizatoricǎ (organigrama)

2.3 Domeniul de specialitate al INCDFT-IFT Iaşi - conform clasificării CAEN:

Cod CAEN: 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie - conform clasificării UNESCO:

Coduri: 22 - Fizică; 33 - Ştiinţe tehnologice 2.4 Direcţii de cercetare-dezvoltare/obiective de cercetare/prioritǎți de cercetare

a. domenii principale de cercetare-dezvoltare: (1) Materiale magnetice avansate cu proprietăţi şi structuri speciale: cristaline,

amorfe, nanostructurate/nanocompozite și materiale nanodimensionate; (2) Aplicaţii pe bază de materiale avansate: senzori și sisteme de senzori,

traductori, actuatori, sisteme de măsură şi control; (3) Aplicaţii pe bază de noi fenomene, inclusiv fenomene magnetice: tehnici de

control nedistructiv, magnetometrie b. domenii secundare de cercetare:

Dezvoltarea de cercetări ştiinţifice şi tehnologice multidisciplinare în domenii conexe magnetismului şi materialelor magnetice (biologie, medicină, chimie, tehnologia informaţiei, agricultură, energie, industria automotivă, securitate, etc).

COMITET DE DIRECŢIE

Compartiment audit intern

Compartiment resurse umane

Compartiment achiziții publice

Compartiment juridic

Compartiment asigurarea calităţii

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC DIRECTOR GENERAL CONSILIUL DE

ADMINISTRAŢIE

Secretar Ştiinţific Contabil Şef

Departament economico-administrativ

Com

parti

men

t fin

anci

ar-

cont

abil

Com

parti

men

t pla

n-pr

eţur

i

Com

parti

men

t util

ităţi

Com

parti

men

t doc

umen

tare

-bi

blio

tecă

Departament cercetare-dezvoltare-inovare

Secţ

ia d

e ce

rcet

are

mat

eria

le

şi d

ispo

zitiv

e m

agne

tice

Labo

rato

r con

trol n

edis

truct

iv

Departament valorificare cercetare-dezvoltare-inovare

Com

parti

men

t mic

ropr

oduc

ţie

Com

parti

men

t im

port-

expo

rt

Com

parti

men

t mar

ketin

g –

trans

fer t

ehno

logi

c

Com

parti

men

t met

rolo

gie-

acre

dita

re-a

naliz

e

Page 4: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 4 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

c. servicii // microproducţie: (I) Servicii: (a) activităţi demonstrative pentru studenţii de la facultăţile de profil (inclusiv pentru

masteranzi şi doctoranzi); (b) training pe infrastructura de cercetare existentă la INCDFT-IFT Iaşi; (c) acces la cameră curată (ISO 5 şi ISO 7) şi cameră ecranată electromagnetic; (c) materiale magnetice cu structuri şi proprietăţi speciale:

(1) materiale magnetice amorfe şi nanocristaline sub formă de benzi, fire convenţionale şi microfire (inclusiv de dimensiuni submicronice) acoperite cu sticlă obţinute prin tehnica răcirii ultrarapide din topitură;

(2) micro/nanopulberi şi nanofire (unistrat şi multistrat) cu proprietăţi magnetice, magnetostrictive, magnetorezistive şi catalitice obţinute prin tehnici de atomizare în flux de gaz-lichid, măcinare/aliere mecanică, descărcare în arc, reducere chimică, co-precipitare şi depunere electrochimică;

(3) ferofluide cu baze lichide organice sau apoase; (4) straturi subţiri simple şi multistrat, cu proprietăţi magnetice (moi şi dure) şi

electrice, obţinute prin tehnici de depunere în vid ȋnalt şi prin depunere electrochimică;

(5) probe tridimensionale sub formă de inele, discuri sau toruri obţinute prin compactarea micro şi nanopulberilor utilizând metoda Spark Plasma Sintering (SPS);

(d) nanostructurare prin nanolitografiere cu fascicul de electroni şi prin nanoprelucrare cu fascicul de ioni (FIB);

(e) analizǎ structurală, morfologică/topologică şi compoziţionalǎ: (1) analiza calitativǎ și cantitativǎ a fazelor structurale și a compoziției prin difracţie

de raze X, microscopie de forţă atomică şi magnetică, microscopie optică (mărire maximă 1000x), microscopie electronică de baleiaj (SEM şi FE-SEM), microscopie ionică de baleiaj (SIM); microscopie electronicǎ de transmisie (UHR-TEM) / difracție de electroni pe arie selectatǎ (SAED);

(2) evaluarea temperaturilor de cristalizare, a pierderilor prin uscare, transformărilor chimice ca urmare a oxidării, rezistenţei la temperatură a polimerilor sau a materialelor compozite metal/polimer, etc. prin analiza termică diferenţială (TG, DSC, DTA);

(3) determinarea compoziţiei prin tehnici de spectroscopie de raze X cu dispersie după energie (EDS), spectrometrie în IR, UV-VIS, absorbţie atomică;

(4) analiza dimensională a pulberilor prin metoda împrăştierii dinamice a luminii (DLS);

(f) caracterizare electrică şi magnetică a materialelor: (1) determinarea caracteristicilor electrice specifice (permitivitate electrică, pierderi ȋn

dielectric, etc.) ale materialelor dielectrice şi conductoare; (2) studii de variaţie a rezistenţei electrice în funcţie de temperatură în intervalul

20÷800°C pentru determinarea temperaturilor de transformare de fază; (3) evidenţierea fenomenelor de transport termic, electric şi magnetic; (4) determinarea caracteristicilor magnetice ale materialelor (cicluri de histerezis

magnetic, inducţie magnetică de saturaţie, câmp coercitiv, pierderi prin curenţi turbionari, pierderi prin histerezis magnetic, pierderi totale, factor de pierderi, permeabilitate magnetică, etc.);

(5) mǎsurǎtori de magnetorezistenţă și efect Hall; (6) studiul comportării materialelor în funcţie de frecvenţă în intervalul 1 Hz÷50 GHz;

(g) măsurători electromagnetice în gama de frecvenţe 100 Hz÷500 MHz: parametri de reţea (parametri S); impedanţe; permitivitate electricǎ (ε) şi permeabilitate magneticǎ (µ), factori de pierdere;

(h) evaluarea nivelului de radiaţii electromagnetice în gama de frecvenţe 1Hz÷2 GHz;

(i) evaluări nedistructive ale materialelor (conform EN, ASTM, ASME) prin următoarele procedee/tehnici: lichide penetrante; pulberi magnetice; curenţi turbionari; ultrasunete prin procedee convenţionale şi cu ‘phased array’;

Page 5: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 5 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

(j) măsurători mecanice dinamice în intervalul de temperaturǎ 0÷6000C (conform ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă de diamant;

(k) măsurători dilatometrice şi determinări ale punctelor de transformare de fază ale materialelor prin analiză termică în aer, vid sau atmosferă controlată, în domeniul de temperaturi 20÷10000C;

(l) tratamente termice în vid şi atmosferă controlată - temperatura maximă 15000C; tratamente termice speciale (inclusiv sinterizare) în aer, atmosferă controlată sau în vid, pentru repere de dimensiuni mici;

(m) teste de laborator pentru evidenţierea şi evaluarea legăturilor biologice pe nano şi microparticule magnetice bioconjugate prin relaxometrie magnetică sau magnetooptică;

(n) prelucrare cu ultrasunete: prelucrări mecanice; operaţii de dezintegrare pentru aplicaţii în biologie, medicină, chimie; operaţii de curăţare-degresare a mecanismelor cu geometrii complexe şi/sau dimensiuni reduse;

(II) Microproducţie (pe bază de comenzi): (1) materiale amorfe şi nanocristaline sub formă de benzi, microfire convenţionale şi

micro și nanofire acoperite cu sticlă obţinute prin procedeul răcirii ultrarapide din topitură; materiale amorfe şi nanocristaline masive obţinute prin răcire lentă; micro-şi nanopulberi; nanofire unistrat şi multistrat din metale, aliaje ale acestora și/sau ne-metale;

(2) instalaţii pentru prepararea materialelor amorfe/nanostructurate sub formă de benzi, microfire convenţionale şi micro și nanofire acoperite cu sticlă, prin procedeul răcirii ultrarapide din topitură;

(3) instalaţii pentru prepararea materialelor sub formă de micropulberi prin tehnica atomizării în flux de gaz-lichid;

(4) instalaţii cu ultrasunete pentru prelucrări mecanice ale materialelor casante şi pentru sudarea maselor plastice; dezintegratoare cu ultrasunete;

(5) echipamente complexe de caracterizare a materialelor magnetice, inclusiv a celor foarte moi din punct de vedere magnetic, care necesită compensarea câmpului magnetic terestru.

2.5 Modificǎri strategice ȋn organizarea și funcționarea INCDFT-IFT Iaşi: Ȋn perioada raportatǎ, nu au avut loc modificǎri strategice ȋn organizarea și funcționarea INCDFT-IFT Iaşi. 3. Stuctura de conducere a INCDFT-IFT Iaşi: 3.1 Consiliul de administraţie Anexa 1 - Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2013 3.2 Directorul general: Dr. Nicoleta LUPU Anexă la Anexa 1– Raportul Directorului General 3.3 Consiliul ştiinţific (7 membri):

• Dr. Maria URSE - Preşedinte al Consiliului ştiinţific al INCDFT-IFT Iaşi • Dr. Tibor-Adrian ÓVÁRI - Vicepreşedinte al Consiliului ştiinţific al INCDFT-IFT Iaşi • Dr. Nicoleta LUPU - Director General al INCDFT-IFT Iaşi • Prof. Dr. Horia CHIRIAC - Șef Secție Materiale și Dispozitive Magnetice • Dr. Raimond GRIMBERG - Șef Laborator Control Nedistructiv • Dr. Firuţa BORZA • Dr. Viorel DOBREA

3.4 Comitetul director (5 membri): • Dr. Nicoleta LUPU - Director general al INCDFT-IFT Iaşi • Dr. Maria URSE - Secretar ştiinţific al INCDFT-IFT Iaşi • Maria POPESCU - Contabil şef • Prof. Dr. Horia CHIRIAC - Șef Secție Materiale și Dispozitive Magnetice

Page 6: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 6 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

• Dr. Raimond GRIMBERG - Șef Laborator Control Nedistructiv

4. Situaţia economico-financiară a INCDFT-IFT Iaşi: -- lei --

2012 2013 4.1 Patrimoniul stabilit pe baza situației financiare anuale la 31 decembrie:

42.869.861 34.756.331

4.2 Venituri totale, din care: 21.238.425 17.192.645

- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice (Anexa 2)

16.673.822 13.070.645

- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri private (Anexa 2)

195.091 125.849

- venituri realizate din activitaţi economice (servicii, microproducţie, exploatarea drepturilor de proprietate intelectualǎ) (Anexa 2)

19.645 5.652

- subvenții/transferuri 4.349.867 3.990.499 4.3 Cheltuieli totale: 21.231.845 17.188.776 4.4 Profitul brut: 6.580 3.869 4.5 Pierderea brutǎ: - - 4.6 Situația arieratelor 6.017.907 366.174

Anexa 2 – Lista contractelor 4.7. Politicile economice și sociale implementate (costuri/efecte):

- reinvestirea profitului economic obținut ca rezultat al creșterii fondurilor financiare atrase din surse private (companii), cu efect asupra dezvoltǎrii infrastructurii de cercetare existente şi a ȋmbunǎtǎțirii calitǎții mediului de lucru;

- menținerea a 15 de locuri de muncǎ ȋn activitatea de cercetare-dezvoltare și crearea a 2 noi locuri de muncǎ ȋn cercetare-dezvoltare ȋn cadrul proiectului Centru Euroregional de Cercetări Avansate pentru Senzori şi Sisteme de Senzori pe bază de Micro şi Nanomateriale Magnetice - MAGNESENS, finanțat din fonduri structurale prin Programul POS CCE;

- aplicarea unui sistem de salarizare stimulativ cu efect asupra creșterii responsabilizǎrii personalului de cercetare ȋn dezvoltarea de activitǎți de cercetare științifice și tehnologice, de calitate;

- formarea profesionalǎ a personalului din cercetare prin cursuri de management al proiectelor și transferului tehnologic, cursuri de training pe infrastructura de cercetare, cursuri de specializare ȋn laboratoare de cercetare din țarǎ și stǎinǎtate.

4.8. Evoluția performanței economice: - creșterea veniturilor din contracte de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri

naționale și europene; - creșterea veniturilor realizate din activitaţi economice (servicii, microproducţie,

exploatarea drepturilor de proprietate intelectualǎ); - promovarea ȋn domeniul economic a rezultatelor cercetǎrii aplicative concretizate ȋn

produse, servicii și tehnologii noi, la tȃrguri și expoziții naționale și internationale, de profil;

- identificarea de nișe aplicative pentru produse tehnologice de ȋnalt nivel; - promovarea transferului tehnologic prin licențierea tehnologiei existente și a know-

how-ului. 5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare:

2012 2013 5.1 Total personal, din care: 51 49

a. personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare 39 37 CS I, din care: 7 5

Page 7: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 7 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

ȋntre (50-65) ani 2 - peste 65 ani 5 5 CS II, din care: 8 7 ȋntre (35-50) ani 3 3 ȋntre (50-65) ani 4 3 peste 65 ani 1 1 CS III, din care: 13 12 pȃnǎ la 35 ani 2 2 ȋntre (35-50) ani 7 6 ȋntre (50-65) ani 3 3 peste 65 ani 1 1 CS, din care: 5 6 pȃnǎ la 35 ani 1 1 ȋntre (35-50) ani 4 5 ACS 6 7 pȃnǎ la 35 ani 6 7

b. numǎr conducǎtori de doctorat 1 1 c. numǎr de doctori 30 28

5.2 informatii privind activităţile de perfecționare a resursei umane (personal implicat ȋn procese de formare - stagii de pregǎtire, cursuri de perfecționare) Cursuri de formare profesionalǎ: 9 cercetǎtori de la INCDFT-IFT Iaşi au

participat la 3 cursuri de formare profesionalǎ în cadrul proiectului “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic”, finanțat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531, dupǎ cum urmeazǎ: - Manager de proiect (Dr. Adriana SAVIN; Dr. Tibor-Adrian OVARI; Dr. Firuța

BORZA) - perioada 14-24.03.2013; - Manager al Sistemelor de Calitate (Dr. Viorel DOBREA; Dr. Mihai ȚIBU și Dr.

Sorin CORODEANU) - perioada 4-14.04.2013; - Comunicare în limba engleză (Dr. Gabriel ABABEI; Dr. Sorin CORODEANU; Dr.

Iulian MURGULESCU) - perioada 7-22.06.2013; Cursuri de perfecționare profesionalǎ:

- 1 persoanǎ a participat la cursul Relații publice și comunicare (Dr. Nicoleta LUPU) - perioada 1-2.11.2013;

- 1 persoanǎ a participat la cursul Perfecționare/inițiere: Legislație - Securitate și Sănătate în Muncă (ing. Alexandru MOCANU) - perioada 18.11-6.12.2013;

Training pentru urmǎtoarele echipamente de cercetare: - Microscop electronic de transmisie de rezoluție ultraînaltă - UHR-TEM

(Dr. Gabriel ABABEI, Dr. George STOIAN) - training și instalare pentru Sistemul de difracție de raze X cu dispersie de

energie (EDX) - perioada 23-25.01.2013 şi 22-24.05.2013; - training UHR-TEM - perioada 4-6.03.2013; - training difracție de electroni UHR-TEM - perioada 8-10.04.2013;

- Instalație cu fascicul de ioni focalizat (FIB) (Dr. George STOIAN, Dr. Gabriel ABABEI) - training preparare lamele pentru UHR-TEM - perioada 8-12.07.2013;

Cursuri de instruire: Personalul de cercetare-dezvoltare de la INCDFT-IFT Iaşi a participat la Sesiunea de instruire privind baza de date Acces electronic la literatura ştiinţifică pentru susţinerea şi promovarea sistemului de cercetare şi educaţie în România, susținutǎ ȋn data de 20.11.2013 de către reprezentanţii E-nformation SRL Bucureşti.

5.3 informații privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare:

Page 8: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 8 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

- dezvoltarea și specializarea resursei umane de cercetare-dezvoltare prin angajarea a 7 cercetători cu experiență și a unui manager de proprietate intelectuală și inovare, precum și organizarea de schimburi de know-how și training pentru personalul de cercetare al INCDFT-IFT Iaşi cu partenerii din cadrul proiectului PC7 „Upgrading the Capacity of NIRDTP to Develop Sensing Applications for Biomedicine using Magnetic Nanomaterials and Nanostructured Materials” - NANOSENS” (REGPOT-2012-2013-1 / Grant nr. 316194), ȋn derulare;

- aplicarea unui sistem de salarizare stimulativ axat pe performanțǎ ȋn activitatea de cercetare;

- ameliorarea/controlul stǎrii de sǎnǎtate a personalului institutului prin angajarea unui medic specialist ȋn medicina muncii și prin finanțarea analizelor medicale anuale ale personalului de la INCDFT- IFT Iaşi.

6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare: 2012 2013

6.1 Laboratoare/centre de cercetare-dezvoltare: - Secţia de cercetare Materiale şi Dispozitive Magnetice (M.D.M.) - Laborator de Control Nedistructiv - Centru Euroregional de Cercetări Avansate pentru Senzori şi Sisteme de Senzori pe bază de Micro şi Nanomateriale Magnetice - MAGNESENS

2/1 2/1

6.2 Laboratoare de încercări acreditate/neacreditate - - 6.3 Instalații și obiective speciale de interes național: Ȋn anul 2013 a fost elaboratǎ propunerea de instalație de interes național “Platformǎ de procesare și caracterizare morfologicǎ și structuralǎ a micro și nanomaterialelor”, care este ȋn curs de evaluare.

- -

6.1 Infrastructura de cercetare-dezvoltare 6.1.1. Secţia de cercetare Materiale şi Dispozitive Magnetice

Instalații pentru prepararea materialelor magnetice amorfe și nanocristaline /nanostructurate prin rǎcire rapidǎ din topiturǎ (benzi, microfire convenționale, micro-și nanofire acoperite cu sticlǎ, materiale amorfe și nanocristaline ȋn diferite forme tridimensionale cu dimensiuni milimetrice - bare, discuri, toruri, etc.)

Instalații pentru prepararea benzilor prin răcire rapidă din

topitură pe disc metalic în rotaţie

Instalații pentru prepararea microfirelor

prin rǎcire ȋn strat de apǎ ȋn rotație

Page 9: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 9 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

Instalație pentru prepararea micro- și nanofirelor acoperite cu sticlǎ

(brevet EP, US, CA)

Instalație pentru prepararea materialelor masive

Instalații pentru prepararea de straturi subțiri prin depunere ȋn vid și ȋn atmosferǎ controlatǎ (ATC-2200/AJA International, Inc., cu 6 ținte de pulverizare și 5 surse de electroni - facilitǎți de camerǎ curatǎ ISO 5; Leybold Heraeus Z-400; IEV 80; - echipate cu detector de neetanșietǎți și analizor de gaze RGA 300)

Instalație de depunere straturi subțiri ATC-2200/AJA International Inc.

Instalații pentru prepararea de micro- și nanopulberi (Moarǎ planetarǎ RETSCH PM 200 și dispozitiv de sitare RETSCH AS 200; Moara cu bile Pulverisette 7 Premium, cu accesorii; Moarǎ SPEX 8000; Echipament de atomizare cu flux de gaz-lichid; Instalație de descǎrcare ȋn arc; Aparaturǎ pentru sinteza pulberilor prin metode chimice - centrifuge, etuve cu vid, etc.)

Moarǎ planetarǎ RETSCH PM 200 și dispozitiv de sitare RETSCH AS 200

Page 10: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 10 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

Echipament de atomizare cu flux de gaz-lichid Instalație de descǎrcare ȋn arc Echipamente pentru prepararea de nanomateriale (nanofire, nanopillars, nanoclusteri, straturi subțiri, etc.) prin depuneri electrochimice (Biopotentiostat /Galvanostat HEKA PG 340; Potentiostat Voltalab 10/230V)

Bipotentiosat/Galvanostat HEKA PG 340 Potentiostat Voltalab 10/230V Instalație pentru prepararea de probe prin sinterizare în plasmă (SPS)

Instalaţie SPS model FCT-(FAST) HPD5 Imax.= 20 kA; Tmax.sinterizare = 2400°C; Fmax. sinterizare = 50 kN;

facilitǎți de lucru ȋn vid

Echipamente pentru proiectarea și prepararea de micro- and nanostructuri: μPG 101 Maskless Laser Lithography System, facilitǎți de camerǎ curatǎ ISO 5; Modul de litografiere cu fascicul de electroni (XENOS XPG2) atașat la JSM-6390 SEM (JEOL); Instalație cu fascicul dublu (ioni și electroni) focalizat (NEON 40 EsB CrossBeam) cu modul de nanolitografiere cu fascicul de ioni (rezoluția fasciculului de electroni: 1,1÷2,5 nm la U = 20÷1 kV; rezoluția fascicului de ioni: 7 nm la U = 30 kV)

Sistem de litografiere cu laser μPG 101 FIB/UHR-SEM (Heidelberg Instruments) (Carl Zeiss Neon 40 EsB CrossBeam)

Page 11: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 11 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

Aparaturǎ de preparare probe pentru caracterizare morfologicǎ, topologicǎ și structuralǎ (curǎțare ȋn plasmǎ, corodare ionicǎ, microtom, mașinǎ de sudat microcontacte; mașinǎ de șlefuit, etc.)

Sistem de polizare cu fascicul de ioni (Gatan Inc.)

Spectrometre (Spectrometru de absorbție atomicǎ Perkin-Elmer AAnalyst 200, cu o precizie de 1 µg /ml; Spectrometru UV-VIS PerkinElmer LAMBDA 35, cu o precizie de pȃnǎ la 0,1 nm; Spectrometru ȋn IR cu transformatǎ Fourier FT-IR JASCO 6100, cu o precizie ≤ 0.5 cm-1) Spectrometru AAnalyst 200 Spectrometru UV-VIS Spectrometru FT-IR Sistem de mǎsurare a grosimii straturilor subțiri (facilitǎți de camerǎ curatǎ ISO 7)

Sistem de măsurare a dimensiunii straturilor subţiri, model Alpha Step IQ

Analizoare pentru determinarea dimensiunii micro și nanoparticulelor (MICROTRAC/NANOTRAC 252 pentru domeniul 0,8 nm÷6,54 µm și MICROTRAC S3 500 pentru domeniul 0,243÷2816 µm, cu mod de lucru wet/dry) MICROTRAC/NANOTRAC 252 MICROTRAC S3 500 Difractometru de raze X (BRUKER AxS D8-Advance) echipat cu module de temperaturǎ și reflectometrie (mǎsurǎtori in-situ ȋn domeniul de temperaturǎ 77–1700 K), cu moduri de lucru Bragg-Brentano și ȋn configurație convergentǎ

Page 12: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 12 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

Analizoare termice (Analizor termic diferențial TG/DSC NETZSCH STA 409 PC Luxx: Tmax.= 1500°C, vitezǎ de ȋncǎlzire 0,001-50 K/min., cuplat cu spectrometru de masǎ (QMS); Calorimetru diferențial DSC SETARAM LABSYS: Tmax.= 1600°C, vitezǎ de ȋncǎlzire 5-50 K/min; Dilatometru LINSEIS L 75 VS 1000) TG/DSC NETZSCH STA 409 PC Luxx Calorimetru diferențial DSC SETARAM LABSYS Echipamente pentru analiza suprafețelor și a porozitǎții materialelor, inclusiv variația acestora cu temperatura (CHEMBET 3000 TPR/TPD pentru mǎsurarea cineticii de absorbție/desorbție a gazelor ȋn/din materiale poroase, sau cele destinate stocǎrii hidrogenului - SIEVERT PCT PRO 2000, la temperatura camerei și temperaturi ȋnalte) CHEMBET 3000 TPR/TPD SIEVERT PCT PRO 2000 Echipament pentru mǎsurarea vȃscozitǎții fluidelor magnetice ȋn prezența și absența cȃmpului magnetic

Reometru Anton Paar MCR 101, cu modul magnetoreologic

Microscoape electronice (Microscop electronic cu baleiaj SEM JEOL JSM 6390 cu EDX; CrossBeam System Carl Zeiss NEON40EsB cu detectori EDS, EBSD, SE, BSE și In-Lens; micromanipulatoare pentru preparare/manipulare probe TEM, curǎțare ȋn plasmǎ, nanolitografiere cu fascicul de electroni; Microscop electronic cu baleiaj, portabil -TESLA BS 343 A)

Page 13: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 13 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

Microscop electronic de baleiaj SEM JEOL JSM 6390

Microscop de forțǎ atomicǎ (AFM) cu module MFM, EFM, SThM, STYM, conductive-AFM, nanoindentare și nano-litografiere, model Park SYSTEMS XE-100; Microscoape optice de înaltă rezoluţie (Microscop optic Carl Zeiss AXIO IMAGER MAT Microscope - Axio Imager. A1m (1000 x) cu modul de fluorescenţă; Microscop optic cu reflexie - Carl Zeiss AXIO Observer.D1m Inverse Microscope; Microscop OPTIKA - 800 x). Microscop AFM Carl Zeiss AXIO IMAGER A1m Carl Zeiss AXIO Observer.D1m Aparaturǎ pentru caracterizarea magneticǎ și electricǎ a materialelor (Sistem de caracterizare magneticǎ prin efect Kerr magneto-optic NanoMOKE2; Magnetometru cu probǎ vibrantǎ LakeShore VSM 7410: H = 0÷3,2 T; T = 4 ÷1300 K, echipat cu modul pentru determinarea magnetorezistenței MR (T = 4,2÷450 K); Sistem de mǎsurare a proprietǎților fizice QD PPMS-9, cu module VSM, susceptibilitate a.c., capacitate caloricǎ, rezistivitate, efect Hall și Seebeck, echipat cu celulǎ de presiune hidrostaticǎ (15÷30 kbar); Hysterezisgraf HyMac cu accessorii, pentru domeniul de frecvențe 30 Hz-3 kHz; Analizoare de impedanțǎ și material pentru domeniul 40 Hz-3 GHz; Analizor Vector Network VNA-LN 5230 E (3÷50 GHz) pentru mǎsurǎtori de rezonanțǎ feromagneticǎ (FMR) NanoMOKE2 Histerezisgraf LakeShore VSM 7410 QD PPMS-9

Page 14: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 14 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

Echipmente pentru caracterizarea magneticǎ a materialelor şi a senzorilor (Fluxmetre și sisteme de mǎsurare a MI (Magnetoimpedance) și pentru studiul caracteristicilor tehnice ȋn regim dinamic (rezoluție, sensibilitate, linearitate) a senzorilor magnetici, cu sistem de compensare a cȃmpului magnetic terestru)

6.1.2. Laboratorul de Control Nedistructiv Analizor mecanic dinamic DMA (Dynamical Mechanical Analyzer) pentru determinarea dinamicǎ a principalilor parametri mecanici ale unor clase largi de materiale, la temperaturi de pȃnǎ la 650°C; determinarea schimbǎrilor de fazǎ și a energiei de activare

Sisteme de testare ultrasonicǎ (US) (Aparate ultrasonice de ȋnaltǎ frecvențǎ PR 5073 OLYMPUS și PR 5077, cu amplificator US, traductori și accesorii; Defectoscop US PHASOR-XS; Sistem pentru scanare și inspectare sol Ground Penetrating Radar-Georadar)

Aparat ultrasonic de ȋnaltǎ frecvențǎ PR 5073 OLYMPUS

6.1.3. Centru Euroregional de Cercetări Avansate pentru Senzori şi Sisteme de Senzori pe bază de Micro şi Nanomateriale Magnetice - MAGNESENS

Camerǎ curatǎ (ISO 5, ISO 7, ISO 8)

(144 mp)

Camerǎ ecranatǎ magnetic (include facilitǎți de ecranare d.c. și

a.c. de joasǎ frecvențǎ)

Page 15: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 15 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

Instalație de litografiere cu fascicul de electroni de rezolutie ultraȋnaltǎ,

model RAITH eLine Plus (facilitǎți de camerǎ curatǎ - ISO 5)

Microscop electronic de transmisie, de rezoluție ultraȋnaltǎ, cu monocromator, filtru de energie în coloană, corector de imagine, EELS,

EDX și lentilǎ Lorentz, model Carl Zeiss Libra 200MC

6.4 Mǎsuri de creștere a capacitǎții de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad de utilizare optim: − dezvoltarea infrastructurii de cercetare existente prin accesarea de fonduri structurale și

fonduri europene. Ȋn anul 2013 fondurile financiare utilizate pentru achiziția de infrastructurǎ de cercetare au fost accesate ȋn cadrul proiectului “Centru Euroregional de Cercetări Avansate pentru Senzori şi Sisteme de Senzori pe Bază de Micro şi Nanomateriale Magnetice” - MAGNESENS, Fonduri structurale: POS CCE/Axa 2-Operaţiunea 2.2.1 / Contract nr. 255/28.09.2010;

− dezvoltarea aparaturii de cercetare existentǎ la INCDFT-IFT Iaşi utilizȃnd fonduri din proiecte de cercetare finanţate prin programe europene (ex. NANOSENS - “Upgrading the Capacity of NIRDTP to Develop Sensing Applications for Biomedicine using Magnetic Nanomaterials and Nanostructured Materials” FP7-REGPOT-2012-2013-1 / Grant nr. 316194 - proiect PC7 ȋn derulare);

− specializarea resursei umane care opereazǎ infrastructura de cercetare existentǎ la INCDFT-IFT Iaşi prin training pe infrastructura de cercetare proprie și prin cursuri de instruire pe infrastructura de cercetare similarǎ existentǎ ȋn laboratoare specializate ale unor instituții de cercetare și de ȋnvǎțǎmȃnt superior partenere, din țarǎ şi/sau din strǎinǎtate.

Numǎrul, calitatea și complexitatea tematicilor de cercetare dezvoltate ȋn cadrul proiectelor de cercetare care sunt ȋn derulare la INCDFT-IFT Iaşi sau care sunt previzionate a fi dezvoltate ȋn viitor, calitatea partenerilor din cadrul acestor proiecte, dar și gradul de specializare a resursei umane de la INCDFT-IFT Iaşi, vor asigura un grad ȋnalt de utilizare a infrastructurii de cercetare existente sau care este planificatǎ a fi achiziționatǎ ȋn perioada urmǎtoare. 7. Rezultatele activitǎtii de cercetare-dezvoltare 7.1 Structura rezultatelor de cercetare realizate (conform tabel):

Nr. 2012 2013

7.1.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice ȋn reviste de specialitate cotate ISI (Anexa 3) 19 31

7.1.2 Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI 26,381 48,677

Page 16: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 16 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

7.1.3 Citări ȋn reviste de specialitate cotate ISI 159 420 7.1.4 Brevete de invenţie (solicitate / acordate) (Anexa 4) 3(0/3) 4 (3/1) 7.1.5 Citǎri ȋn sistemul ISI ale cercetǎrilor brevetate - -

7.1.6 Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovații proprii (Anexa 5)

15/3/3 21/8/4

7.1.7 Lucrări ştiinţifice/tehnice ȋn reviste de specialitate fără cotaţie ISI (Anexa 6)

7 11

Cǎrți / Capitole de cǎrți 1/1 1/1

7.1.8 Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale (Anexa 7) 41 64

7.1.9 Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar (Anexa 8)

15 24

7.1.10 Drepturi de autor protejate ORDA sau ȋn sisteme similare legale. - -

7.2 Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate și efecte obținute: Brevetarea naționalǎ/internaționalǎ a rezultatelor de cercetare originale: 3 cereri de

brevet de invenție solicitate ȋn anul 2013 Livrarea de produse: 6 tipuri de materiale (micro- și nanomateriale cu structuri

amorfe/nanocristaline sub formǎ de benzi, microfire convenționale și microfire acoperite cu sticlǎ), pe bazǎ de comandǎ, la instituții de cercetare, universitǎți și companii, din țarǎ și strǎinǎtate: - efecte obținute la beneficiar:

(i) lǎrgirea gamei de produse ‚high tech’ realizate; (ii) creșterea cifrei de afaceri;

- efecte obținute la INCDFT-IFT Iaşi: (i) dezvoltarea de activitǎți noi de cercetare pentru optimizarea caracteristicilor

tehnice ale produselor comercializate, în funcție de aplicație, cu efect asupra dobȃndirii de cunoștințe tehnice noi, ȋn domeniu;

(ii) creșterea ponderii veniturilor realizate din activitǎți economice, ȋn raport cu total venituri financiare realizate din activitǎți de cercetare.

Livrarea de eșantioane/probe la instituții de ȋnvǎțǎmȃnt superior și de cercetare din strǎinǎtate (Marea Britanie, Canada, Slovacia, Grecia, Turcia, Cehia, S.U.A, etc.) pentru activitǎți de cercetare, ȋn baza unor colaborǎri bilaterale ȋn domeniul cercetǎrii. Efecte obținute: creșterea vizibilitǎții INCDFT-IFT Iaşi pe plan mondial ȋn domeniul cercetǎrii tehnologice de vȃrf; creșterea interesului partenerilor din domeniul economic și de cercetare fațǎ de institut, ca viitor partener ȋn proiecte de cercetare sau ȋn activitǎți economice pentru domenii ‚high tech’.

7.3 Oportunitǎți de valorificare a rezultatelor de cercetare: - brevetarea rezultatelor de cercetare originale; - publicarea rezultatelor cercetǎrii ȋn reviste științifice de specialitate cotate ISI, cu

factor mare de impact; - comunicarea rezultatelor de cercetare la prestigioase manifestǎri științifice

internationale; - livrarea de produse noi (materiale și/sau dispozitive) la instituții de cercetare,

universitǎți și companii particulare care au ca activitate dezvoltarea de produse ‚high tech’.

7.4 Mǎsuri privind creșterea gradului de valorificare socio-economicǎ a rezultatelor cercetǎrii: - dezvoltarea capacitǎții de promovare și transfer a rezultatelor cercetǎrii la agenți

economici din Romȃnia, din alte țǎri din Uniunea Europeanǎ sau din lume. Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi utilizate urmǎtoarele mijloace: - promovarea activitǎților de cercetare și a rezultatelor cercetǎrii pe site-ul INCDFT-

IFT Iaşi;

Page 17: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 17 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

- publicarea/ comunicarea rezultatelor cercetǎrii ȋn reviste de specialitate și/sau la manifestǎri științifice de ȋnalt nivel și cu mare vizibilitate și impact ȋn domeniul economic;

- participarea cu produse și dipozitive noi la tȃrguri și expoziții de profil din țarǎ și strǎinǎtate.

8. Mǎsuri de creștere a prestigiului și vizibilitǎții INCDFT-IFT Iaşi 8.1 Prezentarea activitǎții de colaborare prin parteneriate: dezvoltarea de parteneriate la nivel național și internațional (cu

personalitǎți/instituții/asociații profesionale) în vederea participării la programe naţionale și europene specifice

2012 2013

- parteneriat la nivel naţional

6 proiecte în derulare 6 proiecte în derulare 9 propuneri de proiecte trimise spre evaluare

- parteneriat internaţional

5 proiecte, din care: - 3 proiecte de colaborare

bilateralǎ interguvernamentalǎ; - 1 proiect de colaborare cu

Dubna; - 1 proiect MNT-ERA.NET; - 1 proiect finanțat din fonduri

structurale prin Programul POS-CCE

8 proiecte, cu un numǎr total de peste 25 parteneri, din care: - 2 proiecte europene ȋn programul

PC7; - 2 proiecte de colaborare

bilateralǎ interguvernamentalǎ; - 1 proiect de colaborare cu

Dubna; - 1 proiect MNT-ERA.NET; - 1 proiect COST în parteneriat; - 1 proiect finanțat din fonduri

structurale prin Programul POS-CCE

ȋnscrierea INCD ȋn baze de date internaționale care promoveazǎ parteneriatele:

2012 2013 ȋnscrierea INCDFT-IFT Iaşi ȋn baze de date internaționale care promoveazǎ parteneriatele

3 3 - CORDIS - ENIAC - InfoBulletin - editat de Camera de Comerţ şi Industrie

a României / Centrul Naţional de Informaţii de Afaceri, pentru promovarea ofertelor firmelor româneşti în mediul de afaceri internaţional

ȋnscrierea INCD ca membru ȋn rețele de cercetare / membru ȋn asociații profesionale de prestigiu pe plan național/internațional:

2012 2013 INCDFT-IFT Iaşi - membru ȋn rețele de cercetare / membru ȋn asociații profesionale de prestigiu pe plan național/ internațional

7 9

INCDFT-IFT Iaşi - membru ȋn rețele de cercetare / membru ȋn asociații profesionale de prestigiu pe plan național/ internațional, ȋn anul 2013: - ROMNET - NANO Network - IST World - Nanotechnology.org.il - Ranking Web of World Research Centers - European Security Directory - European Public Review

Page 18: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 18 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

- Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi - Clubul ȋntreprinzǎtorului romȃn - Patronatul Romȃn din Cercetare și Proiectare (P.R.C.P.)

participarea ȋn comisii de evaluare concursuri naționale și internaționale: 2012 2013

Experţi CDI la nivel naţional (Portal Experţi CDI http://www.experti-cdi.ro/ search_results.php)

9 9

Panel Member for the panel PC7 - Systems and Communication Engineering

- 1

Experți la nivel european (Portal experți HORIZON 2020) - 1

personalitǎți stiințifice ce au vizitat INCDFT-IFT Iaşi 2012 2013 12 15 Personalitǎți științifice ce au vizitat INCDFT- IFT Iaşi, ȋn 2013:

- Prof. Evangelos Hristoforou - National Technical University of Athens, Grecia - Prof. Selcuk ATALAY şi Prof. Funda ATALAY - Inonu University, Turcia - Prof. Christoph KOCH - Ulm University, Germania - Dr. Gerd BENNER - Carl Zeiss Microscopy GmbH, Germania - Dr. Giles BRANDON - Intelligentsia Consultants Sárl, Luxemburg - Dr. Michael HARPER - Office of Naval Research, SUA - Dr. Margaritis GJOKA - National Center for Scientific Research Demokritos, Grecia - Dr. Ing. Sverre KNUDSEN - SINTEF ICT Instrumentation, Harsh Environment

Instrumentation, Norvegia - Prof. Manuel VÁZQUEZ VILLALABEITIA - Instituto de Ciencia de Materiales de

Madrid, Spania - Dr. Diana Cristina PINTO LEITÃO - Instituto de Engenharia de Sistemas e

Computadores para os Microsistemas e as Nanotecnologias, Portugalia - Prof. Dr. Arben MERKOÇI - Institut Català de Nanotecnologia, Barcelona, Spania - Dr. Dimitris NIARCHOS - National Center for Scientific Research Demokritos, Grecia - Prof. Dr. Ing. Dagmar Faktorova - Universitatea din Zilina, Facultatea de

Electrotehnică, Slovacia - Prof. Dr. Frantisek Novy - Universitatea din Zilina, Facultatea de Mecanica, Slovacia

lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţi ştiinţifice invitate, ȋn anul 2013:

2012 2013 3 6 Lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţi ştiinţifice invitate, ȋn anul 2013: - Magnetism Against Tumor - ΜΑΤ- Determining the spatial distribution of super-

paramagnetic nano-particles - seminar susținut de Prof. Evangelos Hristoforou, National Technical University of Athens, Grecia

- Ultra-hyperthermia annihilation - obliteration of tumor cells - seminar susținut de Prof. Evangelos Hristoforou, National Technical University of Athens, Grecia

- Magnetotransport Properties of Magnetic Nanowires at High Frequency Range - seminar susținut de Prof. Selcuk ATALAY, Inonu University, Turcia

- Theoretical modeling of resonance frequencies for ceramic materials used in medical prosthetics – seminar susținutǎ de Prof. Dr. Ing Dagmar FAKTOROVÁ, Universitatea din Zilina, Facultatea de Electrotehnicǎ, Slovacia

- Simulation of resonance frequencies for ceramic materials used in medical prosthetics - lecție invitatǎ susținutǎ de Prof. Dr. Frantisek NOVY, Universitatea din Zilina, Facultatea de Mecanicǎ, Slovacia

Page 19: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 19 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

- Prezentarea, informarea și testarea echipamentelor de măsură fabricate de către LeCroy Teledyne - seminar susținut de Dl. Giacomo TUVERI, LeCroy Teledyne, Italia membri ȋn colectivele de redacție ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse ȋn baze

internaționale de date) și ȋn colective editoriale internaționale și/sau naționale: - Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications / Prof. Dr

Horia CHIRIAC - Romanian Journal of Physics / Prof. Dr. Horia CHIRIAC - Materials Engineering / Materiálové Inžinierstvo / Dr. Raimond

GRIMBERG - Journal of Mechanical Engineering (Strojniski vestnik) / Dr. Raimond

GRIMBERG - International Journal of Microstructure and Materials Properties / Dr.

Raimond GRIMBERG - Membru al Comitetului Editorial al Materials Science and Engineering B

ICPAM-9 Conference Proceedings / Dr. Nicoleta LUPU - Membru în Comisia de Fizică a Panelului 1: Matematica şi Ştiinţe ale Naturii

din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare / Prof. Dr. Horia CHIRIAC

- Membru al Steering Committee al International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (ISMANAM) / Dr. Nicoleta LUPU

- Membru al JEMS (Joint European Magnetic Symposia) International Advisory Committee / Dr. Nicoleta LUPU

8.2 Prezentarea rezultatelor la tȃrgurilor și expozițiilor naționale și internaționale: 2012 2013 târguri și expoziții naționale 2

5 tipuri de produse

prezentate

1 1 brevet prezentat

Târguri și expoziții naționale, ȋn 2013: Salonul Național de Inventică - CHIM-INVENT 2013, 3-5 iulie 2013, Iași, România târguri și expoziții internaționale 3

3 brevete prezentate

1 2 brevete prezentate

Târguri și expoziții internaționale, ȋn 2013: European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2013, 9-11 mai 2013, Iași, România

8.3 Premii obținute prin proces de selecție/distincții, etc. 2012 2013 Locul 1 ȋn Top Afaceri Romȃnia 1 1 Medalii de aur 2 1 Medalie de aur, ȋn anul 2013: “Material biocompozit şi procedeu de elaborare a acestuia”, (Cerere de brevet nr. A 2010 00318/09.04.2010), autori: Gȋngu Oana, Pascu Cristina Ileana, Benga Gabriel Constantin, Lupu Nicoleta, prezentat la European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2013, 9-11 mai 2013, Iași, România Medalii de argint 2 1 Medalie de argint, ȋn anul 2013: „Sistem de ecranare selectivă a radiaţiei electromagnetice de înaltă frecvenţă”, (Cerere de brevet nr. A 2011 01173/25.11.2011), autori: Chiriac Horia, Óvári Tibor-Adrian, Ababei Gabriel, prezentat la European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2013, 9-11 mai 2013, Iași, România Medalii de bronz 1 - Medalie și diplomǎ „Petru Poni” - 1 Medalie și diplomǎ „Petru Poni”, ȋn anul 2013:

Page 20: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 20 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

„Procedeu de obținere a argilelor anionice cu componenți magnetici”, (Cerere de brevet nr. A 2010 01062/08.11.2010), autori: Chiriac Horia, Lupu Nicoleta, Gǎburici Maria, prezentat la Salonul Național de Inventică- CHIM-INVENT 2013, 3-5 iulie 2013, Iași, România

8.4 Prezentarea activitǎții de mediatizare: extrase din presa (interviuri) Ziarul de Iaşi, miercuri, 11 decembrie 2013, pagina 4A participare la dezbateri radiodifuzate / televizate

9. Surse de informare și documentare din patrimoniul științific și tehnic al INCDFT-IFT Iaşi:

- biblioteca INCDFT-Iaşi conţine un număr de 10.124 volume (3.583 cărţi şi 6.539 reviste) şi un număr de 8.405 alte publicaţii, în valoare totală de 689.488 lei;

- acces la reviste internaționale și baze de date internaționale prin proiectul ANELIS PLUS.

10. Concluzii: Activitǎțile de cercetare științificǎ, dezvoltare tehnologicǎ și inovare desfǎșurate la INCDFT-IFT Iaşi în anul 2013 au urmărit creşterea performanţei ştiinţifice și tehnologice şi sporirea vizibilităţii și atractivitǎții institutului pe plan naţional şi internaţional. Aceste activitǎți au fost focalizate pe următoarele direcţii: Procesarea și caracterizarea a noi tipuri de micro- și nanomateriale /micro și

nanostructuri multifuncționale și dezvoltarea de noi tehnologii: noi materiale nanocompozite/nanostructurate /micro-și nanodimensionate; noi tipuri de materiale avansate integrate pentru stocarea hidrogenului; noi tipuri de argile sintetice cu proprietǎți magnetice catalitice și/sau biomagnetice; noi tipuri de materiale magnetice și ne-magnetice sub formǎ de micro- și nanopulberi, inclusiv fluide reometrice, pentru aplicații ȋn biologie și medicinǎ; noi tipuri de micro și nanostructuri (nanodots, nanopillars, micro și nanofire/trasee planare).

Proiectarea și realizarea de noi aplicații multidisciplinare pe bazǎ de materiale avansate elaborate ȋn institut: dezvoltarea de noi tipuri de senzori și sisteme de senzori pe bazǎ de micro și nanomateriale magnetice; traductori/microtraductori; actuatori; microdispozitive electronice; biosenzori; particule magnetice pentru aplicații in hipertermie; purtǎtori magnetici; argile anionice magnetice ca purtǎtori de medicamente/pesticide/stimulatori de creștere, cu eliberare controlatǎ; catalizatori; etc.

Dezvoltarea de tehnici noi, dispozitive și echipamente pentru: supraveghere electronicǎ, aplicații ȋn domeniul frecvențelor ȋnalte; senzori și tehnici pentru control nedistructiv/ neinvaziv; dispozitive neconvenționale de conversie a energiei; etc.

Dezvoltarea și utilizarea de soluții tehnice noi, inteligente și multifuncționale pentru rezolvarea de activitǎți legate de viața cotidianǎ.

Activitǎțile de cercetare-dezvoltare-inovare dezvoltate la INCDFT-IFT Iaşi s-a desfǎșurat, ȋn anul 2013, ȋn cadrul a 27 de proiecte, din care: • 18 proiecte naționale de cercetare

o 3 proiecte ȋn Programul PARTENERIATE o 1 proiect MNT-ERA.NET o 5 proiecte ȋn Programul IDEI o 3 proiecte ȋn Programul RESURSE UMANE o 6 teme de cercetare ȋn Programul NUCLEU

• 1 proiect finanțat din fonduri structurale prin Programul POS-CCE • 6 proiecte internaționale de cercetare

o 2 proiecte PC7 o 2 proiecte ȋn Programe de cooperare bilateralǎ o 1 proiect de colaborare cu Dubna o 1 proiect COST

• 1 proiect internațional finanțat din fonduri publice (Office of Naval Research) • 1 proiect internațional finanțat din fonduri private (NDI Europe)

Page 21: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 21 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

Ȋn anul 2013, cercetătorii de la INCDFT-IFT Iaşi au publicat un numǎr de 31 de lucrǎri științifice ȋn reviste de specialitate cotate ISI care echivaleazǎ cu un factor de impact cumulat de 48,677, ȋn timp ce în anul 2012 au fost publicate 19 lucrǎri științifice cu un factor cumulat de impact de 26,38. Comparativ cu anul 2012, ȋn anul 2013 se constatǎ tendința de publicare ȋn reviste internaționale cu factori de impact mai mari, acest fapt fiind un indiciu al creșterii calitǎții rezultatelor obținute ȋn activitatea de cercetare-dezvoltare. Numǎrul de citǎri ȋn reviste de specialitate cotate ISI, dupǎ Web of Science, a fost de peste 420 ȋn anul 2013 și de peste 159 ȋn anul 2012. Rezultatele cercetǎrilor dezvoltate ȋn anul 2013 au fost diseminate prin comunicarea unui numǎr de 64 lucrǎri științifice (8 lucrări invitate și 21 lucrǎri prezentate oral) la 18 manifestǎri științifice internaționale de prestigiu. Rezultatele originale ale activitǎții de cercetare științificǎ și tehnologicǎ desfǎșuratǎ la INCDFT-IFT Iaşi ȋn anul 2013 au fost brevetate, fiind depuse la OSIM un numǎr de 3 cereri de brevet de invenție. Rezultatele activitǎților de cercetare dezvoltate ȋn anul 2013 ȋn cadrul proiectelor derulate ȋn programele naționale și internaționale de cercetare s-au concretizat ȋntr-un numǎr de 21 produse noi, 8 servicii și 4 tehnologii noi. Ȋn anul 2013, INCDFT-IFT Iaşi a participat la organizarea manifestǎrii științifice internaționale 6th International Workshop on Amorphous and Nanostructured Magnetic Materials - ANMM'2013, 30 Septembrie-3 Octombrie 2013, la Sendai, Japonia.

Page 22: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 22 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

PROIECTE RELEVANTE DERULATE ÎN ANUL 2013 LA INCDFT-IFT IAŞI (I) NANOSENS - “Upgrading the Capacity of NIRDTP to Develop Sensing Applications

for Biomedicine using Magnetic Nanomaterials and Nanostructured Materials” • FP7-REGPOT-2012-2013-1 / Grant nr. 316194 • Contribuția Comisiei Europene: 2.422.076,00 € (2013 – 2016)

SCOP: creșterea la cel mai ȋnalt nivel european a capacității de cercetare și inovare a INCDFT-IFT Iași ȋn domeniul microsenzorilor pentru aplicații medicale și a biosenzorilor pe bază de nanoparticule și nanofire magnetice. Activitățile dezvoltate ȋn cadrul proiectului vor avea ca rezultat creșterea vizibilitǎții științifice a INCDFT-IFT Iași, precum și a potențialului sǎu de inovare și a adaptării la nevoile societǎții ȋn general și ale agenților economici ȋn particular, ȋn cele mai avansate tematici din domeniul microsenzorilor și biosenzorilor: (i) microsenzori pentru aplicații medicale: microsenzori acustici pe bază de nano- și microfire pentru aplicații medicale; microsenzori magnetici implantabili pe bază de materiale nanostructurate pentru aplicații medicale; (ii) biosenzori pe bază de nanoparticule și nanofire: senzori cu elemente de detecție nanometrice pentru aplicații în nanomedicinǎ, biosenzori pe bazǎ de nanofire multistrat pentru detecția de biomolecule. Principalele activitățile ale proiectului vor fi realizate în parteneriat de tip twinning cu 6 organizații de cercetare europene de top: University of Sheffield, Marea Britanie; Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Spania; Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores para os Microsistemas e as Nanotecnologias (INESC-MN), Lisabona, Portugalia; Institut Català de Nanotecnologia, Barcelona, Spain; University of Glasgow, Marea Britanie; University of Ulm, Germania. Prin implementarea acestui proiect INCDFT-IFT Iași va: (i) dezvolta resursa umanǎ prin angajarea a 7 cercetǎtori cu experiențǎ, 1 manager pentru proprietate intelectualǎ și inovare, și totodatǎ prin organizarea de schimburi de cunoștințe și de training cu partenerii de twinning pentru personalul existent și pentru personalul nou angajat; (ii) dezvolta potențialul tehnologic prin achiziționarea unui echipament de tip scanning Auger nanoprobe, prin modernizarea instalației de pulverizare R.F. cu facilitǎți de ablație laser și prin achiziționarea unui sistem de electroforezǎ ȋn gel; (iii) crește vizibilitatea științificǎ prin activitǎțile de promovare specifice din proiect și prin organizarea de workshop-uri de diseminare și conferințe/întâlniri științifice.

(II) VitriMetTech – “Vitrified Metals Technologies and Applications in Devices and Chemistry”

• FP7-PEOPLE-2013-ITN / Grant nr. 607080 - Coordonator: Universita Degli Studi di Torino, Italia

• Valoare proiect: 3.465.780,12 € (2013-2017) SCOP: instruirea unui grup de tineri cercetǎtori ȋn vederea implementǎrii unor metode de cercetare de ȋnalt nivel științific privind noi materiale metalice amorfe (pe bazǎ de Fe, Mg, Al, Ti), inclusiv în formǎ masivǎ, și materiale compozite amorf/cristalin pentru aplicații funcționale bio-mecanice, chimice și structurale. Transferul rezultatelor cǎtre companii industriale va stimula inovarea într-o zonǎ a sectorului metalurgic din industria europeană. VitriMetTech cuprinde cinci proiecte de cercetare care ȋși propun sǎ atingǎ urmǎtoarele obiective: (1) materiale magnetic moi cu magnetostricțiune joasǎ sau nulǎ pentru utilizarea ȋn inductori și transformatoare toroidale sau planare; (2) aliaje cu magnetostricţiune mare şi cuplaj magneto-mecanic pentru dispozitive de tip cantilever și energy harvesting; (3) materiale masive amorfe pe bazǎ de Mg, bio-corodabile și cu modul de elasticitate scǎzut, pentru implanturi fǎrǎ elemente toxice; (4) metale nano-poroase pe bazǎ de precursori metalici amorfi pentru catalizǎ electro- și heterogenǎ, spectroscopie Raman ȋmbunǎtǎțitǎ, electrozi flexibili și actuatori; (5) ȋmbunǎtǎțirea proprietǎților mecanice ale materialelor amorfe pentru aplicații specifice. Partneri: 11 grupuri europene de cercetare recunoscute la nivel mondial și 6 companii private, din Franța, Germania, Grecia, Polonia, Elveția, România și Marea Britanie.

(III) HYPERTHERMIA - „Particule magnetice cu temperatură Curie coborâtă pentru aplicaţii în hipertermie”

• PN-II-PT-PCCA-2011-3 / Contract nr. 148/2012 - Coordonator: INCDFT-IFT Iași

Page 23: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 23 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

U(galben)/acceleraţia(roşu) vs. timp.

Dispozitiv pentru conversia energiei

Caracteristici constructive: (1) montaj din benzi magnetice amorfe,

ancorate la capǎtul unui cantilever; (2) magneți permanenți; (3) bobinǎ; (4) carcasa bobinei; (5) support de fixare; (6) șuruburi de fixare (7) placǎ de fixare

• 2.000.000,00 lei (2012-2015) SCOP: prepararea unui nou tip de micro- și nanoparticule magnetice (de ex. din aliaje pe bazǎ de Fe-Cr-Nb-B) cu temperatura Curie (TC) coborâtǎ, pentru controlul riguros al temperaturii ȋn domeniul 40-60ºC. Prin ȋncǎlzirea pȃnǎ la TC a particulelor localizate la nivelul unei tumori, o temperaturǎ ușor mai mare decȃt temperatura corpului uman (42-44°C), cu o precizie de pȃnǎ la 0,5ºC, se va putea obţine regresia tumorii maligne. Activitǎțile de cercetare din cadrul proiectului HYPERTHERMIA sunt realizate ȋn parteneriat cu douǎ instituții de ȋnvǎțǎmȃnt superior: Universitatea de Medicinǎ și Farmacie “Gr.T. Popa” din Iași şi Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

(IV) STREAM – “Small Energy Harvester based on Magnetostrictive Amorphous and Nanocrystalline Materials”

• Programul MNT-ERA.NET / Contract nr. MNT-ERA NET 7-059 - Coordonator: INCDFT-IFT Iași

• Valoare proiect: 425.000,00 € (2012-2014) SCOP: dezvoltarea, optimizarea și exploatarea comercialǎ a prototipului unui dispozitiv nou de tip energy harvesting, pe bazǎ de benzi magnetice, cu eficiențǎ de conversie crescutǎ și putere de ieșire mare. Obiectivul asociat al proiectului este testarea și demonstrarea funcționalitǎții prototipului, atât ca un dispozitiv individual cȃt și ca parte a unei rețele de dispozitive de tip harvesting, ȋn vederea alimentǎrii cu putere electricǎ a unei rețele de senzori fǎrǎ fir, a unui senzor autonom sau a unei rețele de senzori autonomi.

Activitǎțile de cercetare ale proiectului STREAM sunt realizate ȋn parteneriat cu Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences, Košice și GRADIENT SRL, Iaşi, Romania.

10 nm

Nanoparticule de Fe-Cr-Nb-B

Stand de studiu a hipertermiei prin inducţie magnetică

Page 24: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 24 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

(V) MAGNESENS – “Centru Euroregional de Cercetări Avansate pentru Senzori şi Sisteme de Senzori pe Bază de Micro şi Nanomateriale Magnetice”

• Fonduri structurale: POS CCE/Axa 2-Operaţiunea 2.2.1 / Contract nr. 255/28.09.2010

• Contribuţia CE şi a Guvernului Româaniei: 4.588.235,00 € (2010-2013) SCOP: crearea ȋn cadrul INCDFT-IFT Iaşi a unui Centru Euroregional de Cercetări Avansate pentru Senzori şi Sisteme de Senzori pe Bază de Micro şi Nanomateriale Magnetice, care va constitui un centru de referinţă în domeniul senzoristicii, unic la nivel naţional. Centrul MAGNESENS va permite integrarea activităţilor specifice de CDI din aria tematică Materiale, procese şi produse inovative în scopul creşterii competitivităţii economice prin crearea unei societăţi de tip inovativ, bazată pe cunoaştere, emergentă în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României, cu impact pozitiv în (ERA). Proiectul contribuie la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare pentru ȋmbunǎtǎțirea calitǎții și eficienței activitǎților de cercetare-dezvoltare și inovare de la INCDFT-IFT Iasi. Centrul cuprinde 5(cinci) laboratoare, 2(douǎ) modernizate și 3 (trei) nou create: 1. Laborator Preparare Straturi Subţiri şi Nanostructurare (Echipament pentru prepararea

straturilor subţiri (a); Sistem de litografiere cu fascicul laser; Instalaţie de nanolitografiere cu fascicul de electroni de rezoluţie ultraînaltă (b); facilitǎți cameră curatǎ (d))

2. Laborator de microscopie electronicǎ

(Sistem de tip CrossBeam System – tun electronic de înaltă rezoluţie cu emisie de camp (FE-SEM), fascicul ionic focalizat (FIB), system cu injecţie de gaz (GIS); Microscop Electronic prin Transmisie de înaltă rezoluţie – UHR-TEM (c); facilităţi pentru pregătirea probelor prin polizare ionică şi FIB)

3. Laborator de Senzori şi Reţele de Senzori pe bază de Materiale Magnetice Microdimensionale (facilitǎți camerǎ ecranatǎ magnetic (e));

4. Laborator de Senzori Magnetorezistivi pe bază de Micro şi Nanomateriale Magnetice (facilitǎți camerǎ ecranatǎ magnetic (e));

5. Laborator de Biosenzori Magnetici şi Senzori Magnetici pentru Medicină (facilitǎți camerǎ ecranatǎ magnetic (e)).

(a) (b)

(c)

(d) (e)

Page 25: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 25 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

11. Perspective/prioritǎți pentru perioada urmǎtoare de raportare: INCDFT-IFT Iaşi ȋși propune urmǎtoarele obiective pentru perioada urmǎtoare de raportare: creșterea performanței și eficienței activitǎților de cercetare științificǎ și tehnologicǎ și de

inovare dezvoltate la INCDFT-IFT Iaşi prin realizarea ȋn totalitate a obiectivelor cuprinse ȋn cadrul proiectelor aflate ȋn derulare. Implementarea acestor cercetǎri se va realiza prin proiecte/activitǎți dezvoltate ȋn cadrul programelor naționale (finanţate în principal de Ministerul Educației Naționale) și internaționale (finanţate de Comisia Europeanǎ, prin acorduri guvernamentale bilaterale, acces la facilitǎți internaționale de cercetare, Guvernul S.U.A.), cȃt și contracte de dezvoltare tehnologicǎ cu companii din țarǎ și strǎinǎtate;

creșterea la cel mai ȋnalt nivel european a capacității de cercetare și inovare a INCDFT- IFT Iaşi ȋn domeniul microsenzorilor pentru aplicații medicale și a biosenzorilor pe bază de nanoparticule și nanofire magnetice prin dezvoltarea unui proiect european aflat ȋn derulare ȋn Programul FP7-REGPOT-2012-2013-1. Prin derularea acestui proiect va fi dezvoltat potențialul tehnologic al INCDFT-IFT Iaşi prin achiziționarea de echipamente noi şi prin modernizarea aparaturii existente;

valorificarea rezultatelor cercetǎrii prin publicarea de articole ȋn reviste științifice cotate ISI, cu factor mare de impact și prin comunicarea de lucrǎri la manifestǎri științifice internaționale de prestigiu ȋn domeniul magnetismului, materialelor magnetice și al aplicațiilor multidisciplinare;

valorificarea rezultatelor originale ale cercetǎrii științifice și tehnologice în inovații de succes;

creșterea prestigiului și vizibilitǎții INCDFT-IFT Iaşi prin promovarea rezultatelor cercetării fundamentale și aplicative, constȃnd ȋn noi produse și tehnologii, la târguri și expoziții naționale și internaționale;

dezvoltarea resursei umane prin angajarea a 7 cercetǎtori cu experiențǎ și a unui Manager de Proprietate Intelectualǎ și Inovare ȋn cadrul unui proiect europen aflat ȋn derulare ȋn Programul FP7-REGPOT-2012-2013-1; desfǎșurarea de activitǎți de instruire a unui grup de tineri cercetǎtori ȋn vederea implementǎrii unor metode de cercetare de ȋnalt nivel științific privind noi materiale metalice amorfe, ȋn cadrul unui proiect europen ȋn Programul FP7-PEOPLE-2013-ITN;

promovarea colaborǎrii ȋntre INCDFT-IFT Iaşi și parteneri industriali, ȋn principal IMM-uri. Promovarea transferului de tehnologie prin licențierea tehnologiei existente și a know-how-ului la agenți economici/companii din țarǎ și strǎinǎtate;

dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu instituțiile de învățământ superior, atât pentru activități de cercetare cȃt și pentru activitǎți de formare a resursei umane. Organizarea de schimburi de cunoștințe și cursuri de training ȋn laboratoarele instituțiilor de cercetare și de ȋnvǎțǎmȃnt superior, partenere.

Page 26: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 26 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

ANEXA 1

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație a INCDFT-IFT Iaşi Consiliul de Administraţie (C.A.) a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi, pe tot parcursul anului 2013, a analizat și a luat decizii referitoare la probleme privind activitatea și dezvoltarea institutului ȋn baza atribuțiilor care i-au fost date în competenţă ȋn conformitate cu Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin H.G. nr. 966/25 August 2005. Componenţa Consiliului de Administraţie a INCDFT-IFT Iaşi pȃnǎ la data de 13.05.2013 a fost urmǎtoarea:

1. Dr. Nicoleta LUPU - Preşedinte, Director General al INCDFT-IFT Iaşi 2. Dr. Maria URSE - Membru, Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al INCDFT-IFT Iaşi 3. Ec. Emilia ILIE - Membru, reprezentant al Ministerului Educației Naționale (MEN-CDI) 4. Ec. Felicia DRĂGAN - Membru, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice 5. Andrei George ALBULESCU - Membru, reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei,

Protecţiei Sociale și Persoanelor Vȃrstnice 6. Prof. Dr. Horia CHIRIAC - Membru, Cercetǎtor științific gradul I, INCDFT-IFT Iaşi 7. Dr. Tibor Adrian ÓVÁRI - Membru, Cercetǎtor științific gradul II, INCDFT- IFT Iaşi

Ȋncepȃnd cu data de 13.05.2013, numǎrul membrilor Consiliului de Administrație al INCDFT-IFT Iaşi s-a redus la 6, ca urmare a ȋncetǎrii mandatului Doamnei Ec. Felicia DRĂGAN - reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, datoritǎ pensionǎrii pentru limitǎ de vȃrstǎ. Consiliul de Administrație al INCDFT-IFT Iaşi a emis, ȋn acest sens, Hotǎrȃrea nr. 2/13.05.2013 care a fost transmisǎ Ministerului Educației Naționale, conform art. 25 (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al INCDFT-IFT Iaşi. Aceast document a fost, de asemenea, transmis Ministerului Finanțelor Publice și Casei Județene de Pensii Iași. Ȋn anul 2013, Consiliul de Administraţie al INCDFT-IFT Iaşi a avut în vedere analizarea procesului de desfăşurare a activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare ale institutului ȋn condiții de performanțǎ științificǎ și tehnologicǎ la standarde ȋnalte, precum și stabilirea și aprobarea programelor concrete de dezvoltare științificǎ și tehnologicǎ a institutului, concomitent cu ȋndeplinirea indicatorilor de eficiențǎ economicǎ. Şedintele Consiliului de Administraţie al INCDFT-IFT Iaşi s-au desfăşurat la termen, ȋn conformitate cu calendarul planificării anuale stabilite la sfârşitul anului 2012. Activităţile supuse analizei Consiliului de Administraţie, în cadrul şedinţelor desfăşurate în cursul anului 2013, s-au axat pe următoarele aspecte:

- analiza rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare ale institutului desfǎșurate în anul 2012;

- analiza situaţiei financiar-contabile şi a acoperirii cu contracte ȋn anul 2013, la nivelul institutului, pe direcţii de cercetare şi colective de lucru;

- analiza surselor de venituri în vederea întocmirii proiectului BVC pentru anul 2013; - fundamentarea și aprobarea proiectului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013; - analiza necesitǎții menținerii liniei de credit deschisǎ la banca BRD Iași și stabilirea

volumului acesteia, pentru cheltuieli curente; - analiza rezultatelor exercițiului financiar pentru anul 2012 şi aprobarea raportului de

gestiune asupra activitǎții desfǎșurate ȋn anul 2012; - prezentarea si avizarea bilanțului contabil pe anul 2012; - stabilirea şi aprobarea structurii organizatorice și funcționale pentru anul 2013, în

concordanţă cu tematica de cercetare angajată; - prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pentru

anul 2012 și al Programului de activitate al INCDFT-IFT Iași pentru anul 2013; - analiza modului de încadrare a principalilor indicatori financiari în raport cu situaţia

planificată pentru 2013; - aprobarea deschiderii unui credit bancar pentru susținerea financiarǎ ȋn vederea finalizǎrii

contractului de finanțare nr. 255/28.09.2010 (MAGNESENS) - competiţia POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4;

- analiza rezultatelor inventarierii mijloacelor fixe și obiectelor de inventar la 31.12.2012; aprobarea propunerilor de casări;

Page 27: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 27 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

- reavizarea organigramei INCDFT-IFT Iași; - analiza necesarului de dotǎri pentru anul 2013 și stabilirea surselor de finanțare; - analiza rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare ale institutului, urmărind

pǎstrarea unui echilibru ȋntre performanţa ştiinţifică și tehnologicǎ și eficienţa economică; - stabilirea termenului și condițiilor de negociere a Contractului Colectiv de Muncǎ, la nivelul

INCDF-IFT Iași, pentru perioada 2012-2013; - stabilirea activitǎților Consiliului de Administraţie pentru anul 2014.

În urma analizei activităţilor desfăşurate în anul 2013, Consiliul de Administraţie al INCDFT - IFT Iaşi prezintă următoarele rezultate:

1) Rezultate economico-financiare Venituri totale (venituri din exploatare + venituri financiare): 17.637.187 lei Cheltuieli totale: 17.633.318 lei Profit brut: 3.869 lei

Veniturile institutului pentru anul 2013 au provenit în principal din activitatea de cercetare-dezvoltare, ponderea acestei activitǎți din total venituri fiind de 97,48%. Veniturile financiare realizate în anul 2013, pe categorii de activităţi, au următoarea structurǎ: Categorii de venituri Valoare

(lei) Pondere

(%) Venituri totale din exploatare (activitatea de bază – cercetare), din care:

17.192.645 97,48

• venituri realizate din contracte de cercetare-dezvoltare naţionale finanţate de la bugetul de stat, din care:

13.196.494 74,83

- program NUCLEU 4.471.929 25,36 - PNCDI 2 2.298.239 13,03 - fonduri structurale 6.034.360 34,22

• venituri realizate din contracte de cercetare-dezvoltare internaţionale finanţate din fonduri publice

266.118 1,50

• venituri realizate din contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri private

125.848 0,72

• venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală)

5.652 0,04

• alte venituri din exploatare 3.990.499 22,61 Venituri financiare 444.542 2,52 Venituri totale 2013 17.637.187

2) Analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, în anul 2013 Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare desfăşurată ȋn cadrul INCDFT-IFT Iaşi, în anul 2013, a fost ȋn principal focalizatǎ pe realizarea obiectivelor prevăzute în planurile de activitate ale proiectelor naționale finanțate în cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare - PN II (Program PARTENERIATE, Program IDEI, Program RESURSE UMANE, Program CAPACITĂŢI), Programului Nucleu, și Programului POS-CCE, precum și pe realizarea obiectivelor proiectelor europene finanțate ȋn cadrul Programului FP 7 și a proiectelor internaționale de colaborare bilateralǎ. Rezultatele ştiinţifice şi tehnice obţinute de cǎtre INCDFT-IFT Iaşi în anul 2013 sunt reflectate de nivelul realizat al următorilor indicatori: Denumirea indicatorului Nivelul realizat

Număr lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate cotate ISI 31 Număr lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate fără cotaţie ISI

11

Număr lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale cu comitet de program

64, din care: 8 lucrări invitate şi 21 lucrǎri prezentate oral

Citări în reviste ştiinţifice cotate ISI ≥ 420

Page 28: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 28 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

Cărţi 1 Capitole de cărţi 1 Participarea la organizarea de manifestǎri științifice: 6th International Workshop on Amorphous and Nanostructured Magnetic Materials - ANMM'2013, 30 September-3 October 2013, Sendai, Japonia

1

Susținerea de lucrǎri invitate la instituții de cercetare și de ȋnvǎțǎmȃnt superior din strǎinǎtate (Tohoku University, Sendai, Japonia)

2

Număr brevete de invenţie solicitate/acordate Brevete de invenție solicitate: 1. Dispozitiv de conversie a energiei vibrațiilor mecanice în

energie electrică și procedeu de obținere a acestuia Autori: CHIRIAC Horia, ȚIBU Mihai, ÓVÁRI Tibor Adrian Titular: INCDFT-IFT Iaşi Nr. depozit OSIM: a 2013 00158 /18.02.2013

2. Instalaţie pentru cataliză izotermă Autori: POPA Paul Dorin, REZLESCU Nicolae, REZLESCU Elena, DOROFTEI Corneliu Titular: INCDFT-IFT Iaşi Nr. depozit OSIM: a/00437 /06.06.2013

3. Material magnetic metalic cu temperatură Curie controlată și procedee de obținere a acestuia Autori: CHIRIAC Horia, LUPU Nicoleta Titular: INCDFT-IFT Iaşi Nr. depozit OSIM: a 2013 00949 / 03.12.2013

Brevete de invenţie acordate: 1. Senzor magnetorezistiv

Autori: CRAUS Mihail Liviu, DOBREA Viorel, LUCA Dorin, GHEORGHIU Diana Antonia, FOȘALǍU Cristian-Ioan, MȊȚǍ Carmen Titular: INCDFT-IFT Iaşi Hotǎrȃre de acordare a brevetului nr. VI/97 din 30.07.2013

3/1

Număr brevete de invenţie medaliate/premiate: 1. Material biocompozit şi procedeu de elaborare a acestuia Titular: Universitatea din Craiova Co-titular: INCDFT-IFT Iaşi Cerere de brevet nr. A 2010 00318/09.04.2010 Autori: GÎNGU Oana, PASCU Cristina Ileana, BENGA Gabriel Constantin, LUPU Nicoleta

- Medalie de aur la European Exhibition of Creativity and Innovation (Expoziția Europeană a Creativității și Inovării) - EUROINVENT 2013, 9-11 mai 2013, Iași, România.

2. Sistem de ecranare selectivă a radiaţiei electromagnetice de înaltă frecvenţă

Titular: INCDFT-IFT Iaşi Cerere de brevet nr. A 2011 01173/25.11.2011 Autori: CHIRIAC Horia, ÓVÁRI Tibor-Adrian, ABABEI Gabriel

- Medalie de argint la European Exhibition of Creativity and Innovation (Expoziția Europeană a Creativității și Inovării) - EUROINVENT 2013, 9-11 mai 2013, Iași, România

3. Procedeu de obținere a argilelor anionice cu componenți magnetici

Titular: INCDFT-IFT Iași Cerere de brevet nr. A 2010 01062/08.11.2010 Autori: CHIRIAC Horia, LUPU Nicoleta, GǍBURICI Maria

- Diplomǎ și medalie “Petru Poni” la Salonul Național de

3 medalii, din care: 1 medalie de aur 1 medalie de argint 1 medalie și diplomǎ „Petru Poni”

Page 29: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 29 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

Inventică- CHIM-INVENT 2013, 3-5 iulie 2013, Iași, România. Număr produse, servicii, tehnologii • 21 produse noi,

• 8 servicii, • 4 tehnologii

Servicii și produse livrate • 5 servicii livrate la 5 agenți economici (2 din țarǎ, 3 din strǎinǎtate)

• 6 tipuri de materiale livrate la 3 agenți economici din strǎinǎtate

Participări la acţiuni de prezentare şi promovare a rezultatelor cercetării (târguri, saloane ale cercetării, saloane de invenţii, etc): 1. European Exhibition of Creativity and Innovation (Expoziția

Europeană a Creativității și Inovării) - EUROINVENT 2013, 9-11 mai 2013, Iași, România;

2. Salonul Național de Inventică - CHIM-INVENT 2013, 3-5 iulie 2013, Iași, România

2

Număr proiecte finanţate în cadrul programelor naţionale 18 Număr proiecte finanţate din fonduri structurale prin Programul POS-CCE

1

Număr proiecte finanţate în cadrul programelor internaţionale: - 1 proiect de colaborare bilateralǎ cu Slovacia - 1 proiect de colaborare bilateralǎ cu Grecia - 1 proiect de colaborare cu Dubna - 1 proiect MNT-ERA.NET - 2 proiecte europene ȋn Programul PC7 - 1 proiect internațional finanțat din fonduri publice (Office of

Naval Research) - 1 proiect international finanțat din fonduri private

8

3) Analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor din strategia şi programele de cercetare-dezvoltare 3.1. Activitatea de cercetare ştiinţifică Activităţile de cercetare-dezvoltare desfăşurate la INCDFT-IFT Iaşi în anul 2013 au constat ȋn realizarea obiectivelor propuse în cadrul proiectelor finanțate prin programe de cercetare naţionale şi internaţionale, şi anume:

- 12 proiecte finanţate prin programele Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare - PN II, din care: 3 proiecte în Programul PARTENERIATE; 5 proiecte în Programul IDEI; 3 proiecte în Programul RESURSE UMANE; 1 proiect MNT-ERA.NET;

- 6 teme de cercetare finanţate prin Programul NUCLEU / MAGMATMAG; - 1 proiect finanţat din fonduri structurale prin Programul POS-CCE, Axa prioritară 2-CDI,

Operaţiunea 2.2.1; - 3 proiecte internaționale în colaborare; - 2 proiecte europene finanțate prin Programul PC7 - 1 proiect internațional finanțat din fonduri publice (Office of Naval Research) - 1 proiect internațional finantat din fonduri private.

În anul 2013 au fost dezvoltate cercetări noi multidisciplinare care au acoperit domenii ale fizicii, chimiei, medicinei, biologiei, energiei, securităţii și electronicii. Au fost dezvoltate noi aplicaţii, plecând de la activităţi de cercetare fundamentală, pe baza a noi fenomene şi procese fizice evidenţiate în materialele avansate multifuncționale proiectate, obţinute și caracterizate la INCDFT-IFT Iaşi, precum și pe baza particularităţilor structurale, morfologice/topologice şi funcţionale ale noilor tipuri de materiale studiate. Activităţile de cercetare ştiinţifică și dezvoltare tehnologicǎ derulate de INCDFT-IFT Iaşi în anul 2013 au fost realizate în parteneriat cu instituții din mediul de cercetare, mediul academic și mediul de afaceri, din ţară şi străinătate. Ȋn funcție de specificul activitǎților de cercetare-dezvoltare-inovare derulate, au fost consolidate consorţiile existente și au fost

Page 30: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 30 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

iniţiate și dezvoltate noi consorții cu universităţi, institute de cercetare şi companii private din străinătate, în cadrul unor proiecte de cercetare internaționale. Ȋn acest sens menționǎm parteneriatele create prin dezvoltarea a 2 proiecte europene finanţate în cadrul Programului PC 7 al U.E.: NANOSENS - FP7-REGPOT-2012-2013-1 / Grant nr. 316194, în care activitǎțile sunt realizate ȋn colaborare cu 6 organizații de cercetare europene de top: University of Sheffield, Marea Britanie; Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Spania; Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores para os Microsistemas e as Nanotecnologias (INESC-MN), Lisabona, Portugalia; Institut Català de Nanotecnologia, Barcelona, Spain; University of Glasgow, Marea Britanie; University of Ulm, Germania şi VitriMetTech - FP7-PEOPLE-2013-ITN / Grant nr. 607080 - Coordonator: Universita Degli Studi di Torino, Italia, realizat în colaborare cu 11 grupuri europene de cercetare recunoscute la nivel mondial și 6 companii private, din Franța, Germania, Grecia, Polonia, Elveția, România și Marea Britanie. Menționǎm de asemenea și parteneriatele create prin derularea a 2 proiecte de colaborare bilateralǎ cu Grecia și Slovacia și a unui proiect de colaborare cu Dubna.

3.2. Activitatea de cercetare şi dezvoltare tehnologică În anul 2013, la INCDFT-IFT Iaşi au fost proiectate, preparate şi caracterizate/testate un număr de 21 produse noi (14 materiale; 3 dispozitive speciale, la nivel de model experimental/fizic; 1 stand de testare caracteristici tehnice; 3 coduri numerice) și au fost dezvoltate un numǎr de 8 servicii tehnologice și 4 tehnologii noi. În anul 2013, la INCDFT-IFT Iaşi au fost efectuate activităţi de cercetare științificǎ și de dezvoltare tehnologicǎ, precum si servicii pentru institute de cercetare, companii şi universităţi din ţară, din Europa (Germania, Grecia), Israel şi S.U.A. Menținȃnd capacităţile de producţie la scară redusă existente ȋn cadrul institutului, au fost realizate și livrate produse ‚high-tech’ și servicii pentru beneficiari interni şi cu precǎdere pentru beneficiari externi.

4) Infrastructura pentru cercetare Strategia INCDFT-IFT Iași privind infrastructura de cercetare constǎ ȋn dezvoltarea de facilitǎți de cercetare noi și completarea/modernizarea facilităților de cercetare existente. În acest scop, ȋn anul 2013 au fost dezvoltate activităţi de completare a infrastructurii de cercetare existente utilizând cu precădere fonduri obţinute din proiecte câştigate prin competiţie ȋn cadrul Programului POS-CCE, Axa prioritară 2-CDI, Operaţiunea 2.2.1.și ȋn cadrul Planului Naţional CDI - PN II (Programele PARTENERIATE şi IDEI). Ȋn anul 2013, INCDFT-IFT Iaşi a achiziționat infrastructurǎ de cercetare pentru activitǎți de preparare probe şi de caracterizare/testare a materialelor avansate şi a dispozitivelor noi realizate pe baza acestora, dupǎ cum urmeazǎ:

- prepararea de probe pentru analize morfologice/topologice și structurale prin microscopie electronicǎ de transmisie (Ultramicrotom și mașinǎ de confecționat cuțite din sticlǎ);

- aparaturǎ pentru caracterizarea electricǎ și magneticǎ a materialelor (punte RLC de înaltă frecvență, model E4982A; sursă de tensiune/curent-model 2636B; magnetometru- model Mag-01H; bobină de calibrare-model MH-12; multimetre-model 34420A; sursă triplă de alimentare-model E3630A; sursǎ de laborator cvadruplǎ programabilǎ);

- aparaturǎ specialǎ pentru aplicații ȋn biologie (aparat de numǎrat celule TC 20 TM). 5. Resurse umane / Perfecţionare profesională

În domeniul resursei umane, INCDFT-IFT Iaşi a continuat și ȋn anul 2013 politica de personal axată pe: menţinerea personalului de bază din cercetare, cu contract de muncă permanent; creşterea numărului persoanelor acreditate în activitatea de cercetare; cooptarea de cercetători tineri de la universităţile din Iaşi și din țarǎ cu care institutul

desfăşoară activităţi de colaborare în activitatea de cercetare; specializarea tinerilor cercetǎtori pe infrastructura de cercetare existentǎ ȋn

institut și ȋn laboratoare de ȋnalt nivel științific și tehnologic, din țarǎ și din strǎinǎtate;

angajarea, pe durată determinată/proiecte de cercetare, de tineri absolvenţi post-doctorat, studenţi, masteranzi, doctoranzi.

În anul 2013, la INCDFT-IFT Iaşi au desfăşurat activităţi de CDI un număr de 48

Page 31: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 31 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

persoane, din care: 36 - personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare; 12 - personal auxiliar (ingineri, tehnicieni). Ȋn anul 2013, ȋn cadrul institutului şi-au desfãşurat activitatea de cercetare un numǎr de 5 doctoranzi (2 ȋn anul I și 3 ȋn anul II) cuprinși în programul de perfecţionare prin doctorate în sistemul cu frecvenţă şi un numǎr de 2 masteranzi, care au fost implicaţi în activităţi de cercetare axate pe tematici dezvoltate în cadrul proiectelor de cercetare finanțate ȋn programe din Planul Naţional PN - II şi ȋn Programul NUCLEU. Activităţile de cercetare dezvoltate de doctoranzi și masteranzi au constituit subiecte dezvoltate ȋn referate de doctorat şi masterat. Pentru formarea profesionalǎ și motivarea materială la locul de muncǎ a tinerilor cercetători au fost folosite pârghiile oferite de:

- vizibilitatea, atractivitatea și credibilitatea științificǎ a INCDFT-IFT Iaşi la nivel național și internațional și calitatea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare dezvoltate;

- calitatea infrastructurii de cercetare existentă la INCDFT-IFT Iaşi; - calitatea colaborǎrilor științifice naționale și internaționale cu prestigioase unităţi de

cercetare şi universităţi din țarǎ și străinătate; - sistemul salarial stimulativ bazat pe calitatea rezultatelor obţinute în activitatea de

cercetare științificǎ și dezvoltare tehnologicǎ. Ȋn anul 2013, un numǎr de 11 (șase) persoane din cadrul INCDFT-IFT Iaşi au participat la cursuri de perfecționare profesionalǎ, dupǎ cum urmeazǎ:

- 6 persoane au participat la cursuri ȋn domeniul - Competențe generale de management, desfǎșurate ȋn cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitǎților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) ȋn domeniul managementului, ȋn vederea eficientizǎrii procesului de transfer tehnologic”, din care: 3 persoane ca manageri de proiect (ȋn perioada 14-24.03.2013); 3 persoane ca manageri ai sistemelor de calitate (ȋn perioada 4-14.04.2013);

- 3 persoane au participat la cursul “Comunicare în limba engleză”, ȋn perioada 7-22.06.2013;

- 1 persoanǎ a participat la cursul “Relații publice și comunicare”, organizat la Snagov ȋn perioada 1-2.11.2013 (cursant Dr. Nicoleta LUPU);

- 1 persoanǎ a participat la cursul “Perfecționare/inițiere: Legislație - Securitate și Sănătate în Muncă”, ȋn perioada 18.11-6.12.2013 (cursant ing. Alexandru MOCANU).

Ȋn cadrul proiectelor bilaterale dezvoltate ȋn anul 2013, cu instituții de cercetare și de ȋnvǎțǎmȃnt din Grecia și Slovacia, au fost realizate vizite de lucru, dupǎ cum urmeazǎ:

- Dr. Margaritis GJOKA de la Institute for Advanced Materials, Physicochemical Processes, Nanotechnology & Microsystems NCSR "Demokritos", Grecia a realizat o vizitǎ de lucru ȋn perioada 23-26.04.2013 la INCDFT-IFT Iaşi;

- Evangelos GKANAS de la University of Western Macedonia, Department of Mechanical Engineering a realizat o vizitǎ de lucru ȋn perioada 4-26.07.2013 la INCDFT-IFT Iaşi;

- Alina DONAC de la INCDFT-IFT Iaşi a realizat o vizitǎ de lucru ȋn perioada 2-9.11.2013, la Institute of Materials Science - National Centre of Scientific Research “Demokritos”, Grecia;

- Dr. Raimond GRIMBERG și Dr. Adriana SAVIN, de la INCDFT-IFT Iaşi au efectuat o vizitǎ de lucru ȋn perioada 20-27.10.2013, la University Zilina, Faculty of Electrical Engineering-Department of Measurement and Applied Electrical Engineering, Slovacia.

Ȋn anul 2013, INCDFT-IFT Iaşi a fost vizitat de un numǎr de 25 persoane, cercetǎtori știintifici, profesori universitari, specialiști tehnologi, care au susținut seminarii științifice, lecții invitate, cursuri de training, etc. INCDFT-IFT Iaşi a fost vizitat, de asemenea, de studenți de la universitǎțile din Iași precum și de grupuri de elevi de la colegiile din Iași și din zona Moldovei, ȋn cadrul activitǎților ‚Școala altfel - 2013’. Preşedinte al Consiliului de Administraţie al INCDFT-IFT Iași, Director General al INCDFT-IFT Iaşi Dr. Nicoleta LUPU

Page 32: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 32 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

Bulevardul D. Mangeron nr. 47, 700050 Iaşi, România 0232430680 0232231132 [email protected]

PROGRAMUL DE ACTIVITATE al CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE a

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi pentru anul 2014

Nr. crt.

Activitate Termen

1. Analiza și aprobarea activitǎților de cercetare-dezvoltare: - analiza rezultatelor activităţii institutului desfǎșurate în anul 2013;

aprobarea elementelor de strategie ȋn activitatea de cercetare științificǎ pentru anul 2014 stabilite de cǎtre Consiliul Ştiințific, în baza recomandărilor comisiei de evaluatori stabilită de ANCS-CCCDI în vederea procesului de evaluare instituţională

Trimestrul I

- stabilirea şi aprobarea structurii organizatorice și funcționale pentru 2014, în concordanţă cu tematica de cercetare angajată

Trimestrul I

- analiza rezultatelor activitǎții de cercetare a institutului urmǎrind raportul performanțǎ științificǎ/eficiențǎ economicǎ

Trimestrial

2. Analiza situației financiare a institutului: - analiza surselor de venituri în vederea întocmirii proiectului BVC

pentru anul 2014 Trimestrul I

- analiza necesităţii menţinerii liniei de credit pentru acoperirea cheltuielilor curente şi stabilirea volumului acesteia; aprobarea prelungirii liniei de credit

Trimestrul III

- aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

- stabilirea şi aprobarea cotelor de regii pentru anul 2014

Trimestrul I

- analiza rezultatelor exercițiului financiar pentru anul 2013 și aprobarea Raportului de gestiune asupra activităţii desfăşurate ȋn anul 2013

Trimestrul I

- analiza modului de ȋncadrare a principalilor indicatori financiari, ȋn raport cu situația planificatǎ pentru anul 2014

Trimestrul II

- analiza și avizarea Bilanțului contabil ȋntocmit pe primele 6 luni ale anului 2014

Trimestrul III

3. Situația contractelor de cercetare și a contractelor financiare: - analiza situaţiei financiar-contabile şi a acoperirii cu contracte, ȋn anul

2014, la nivelul institutului, pe direcţii de cercetare şi colective de lucru

Trimestrial

4. Situația patrimoniului: - analiza rezultatelor inventarierii la 31.12.2013; aprobarea

propunerilor de casări mijloace fixe și obiecte de inventar Trimestrul II

5. Planul de investiții: - analiza necesarului de dotări pentru anul 2014 şi stabilirea surselor

de finanţare Trimestrul I

- stabilirea şi aprobarea planului de investiţii pentru anul 2014 Trimestrul I 6. Probleme organizatorice și de personal:

- prezentarea și avizarea Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2013 şi al Programului de activitate pentru

Trimestrul I

Page 33: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 33 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

anul 2014 - prezentarea și avizarea Raportului de activitate al INCDFT-IFT Iași

pentru anul 2013

- perfectarea și aprobarea Contractului colectiv de muncǎ 2014-2015 Trimestrul II - aprobarea deplasǎrilor ȋn strǎinǎtate ale conducǎtorului instituției ȋn

anul 2014 Trimestrial

- stabilirea activitǎților pentru ȋntocmirea Programului de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2015; aprobarea Programului de activitate pentru anul 2015.

Trimestrul IV

Preşedinte al Consiliului de Administraţie al INCDFT-IFT Iaşi, Director General al INCDFT-IFT Iaşi, Dr. Nicoleta LUPU

Page 34: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 34 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

ANEXA 2

Lista contractelor de cercetare-dezvoltare

Nr. crt. Denumire proiect / Acronim Nr. contract

Valoare (lei) 2012

Valoare (lei) 2013

Contracte de cercetare–dezvoltare finanțate din fonduri publice POS – CCE – Fonduri structurale

1

Centru Euroregional de Cercetări Avansate pentru Senzori şi Sisteme de Senzori pe bază de Micro şi NanoMateriale Magnetice / MAGNESENS

255/28.09.2010 9.088.829 6.034.360

Total POS-CCE 9.088.829 6.034.360 PN II – Program PARTENERIATE

2

"Small energy harvester based on magnetostrictive amorphus and nanocristalline materials." / MNT-ERA.NET: STREAM

7-059/2012 572.000 484.000

3

"Particule magnetice cu temperatură Curie coborâtă pentru aplicaţii în hipertermie" / HYPERTERMIA

148/02.07.2012 500.000 479.946

4

"Sistem complex de monitorizare a alunecărilor de teren utilizând traductoare bazate pe noi materiale şi tehnologii" / LANDSSLIDE

63/02.07.2012 120.000 72.000

5 "Cercetare interdisciplinară privind particule hibride multifuncţionale pentru bio-cerinţe" / INTERBIORES

211-2/02.07.2012 160.000 96.000

Total Program PARTENERIATE 1.352.000 1.131.946 PN II - Program Resurse Umane

6 "Fire magnetice nanocristaline obţinute prin solidificare rapidă pentru aplicaţii în senzoristică"

40/05.10.2011 149.400 110.850

7

"Procese de absorbţie ale microundelor în configuraţii multistrat bazate pe microfire amorfe acoperite cu sticlă"

41/05.10.2011 153.760 101.700

8

„Detecţie şi identificare de biomolecule de interes medical utilizând procese magnetice şi optice”

8/24.04.2013 0 96.250

Total Program Resurse Umane 303.160 308.800 PN II - Program IDEI

9 "Ştiinţa suprafeţelor şi interfeţelor: fizică; chimie, biologie, aplicaţii" 12/2010 Cod 76 191.738 83.252

10

"Efectele dopajului şi ale dimensionalităţii asupra proprietăţilor magnetice, structurale şi morfologice şi dinamicii de spin în micro şi nanostructuri oxidice feromagnetice"

4-3/2010 Cod 106 300.000 350.000

Page 35: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 35 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

11

"Noi materiale oxidice nanostructurate, ferite şi perovskiţi pentru combustia catalitică a unor gaze în concentraţii reduse"

295/05.10.2011 422.431 199.497

12

“Reţele metalice cu dimensiuni mai mici decât lungimea de undă: aplicaţie la evaluarea nedistructivă electromagnetică şi proiectarea de senzori”

26/02.09.2013 0 100.000

13

"Modelarea teoretică a comportării magnetice a firelor feromagnetice amorfe submicronice și nanometrice obținute prin răcire rapidă din topitură"

46/02.09.2013 0 110.000

Total Program IDEI 914.169 842.748 PN II - Program CAPACITĂŢI

14 "Materiale magnetice nanostructurate multifuncţionale pentru aplicaţii în senzori"

478/2011 6.891 0

15 "Metamateriale pentru evaluarea electromagnetică nedistructivă la frecvenţe înalte"

468/2011 9.300 0

16 "Noi materiale avansate integrate pentru stocarea eficientă a hidrogenului"

572/2012 7.406 5.430

17

“Spectroscopie rezonantă de ultrasunete – aplicaţii la evaluarea nedistructivă a unor proteze medicale”

656/16.04.2013 0 9.313

Total Program CAPACITĂŢI 23.597 14.743 Programul NUCLEU

18

"Studiul dinamicii comutării ultrarapide a magnetizării în microfire feromagnetice amorfe pentru aplicaţii în spintronică"

43N/2009 PN 09 - 43 01 01 2.410.681 1.100.000

19

„Noi tehnici de caracterizare structurală, topologică, morfologică şi compozitională a sistemelor de nanomateriale şi nanostructuri”

43N/2009 PN 09 - 43 01 02 900.000 999.481

20

„Fenomene şi procese fizice în meta materiale 1D şi 2D cu aplicaţii în radiofrecvenţă; dezvoltarea de sensori şi tehnici neinvazive bazate pe acestea”

43N/2009 PN 09 - 43 01 04 420.897 219.668

21

„Interacţiuni magnetice şi transformări de fază în magneţi permanenţi nanocompoziţi izotropi şi anizotropi”

43N/2009 PN 09 - 43 02 01 350.000 1.102.780

22 „Membrane poroase suport pentru creşterea de nanostructuri cu topologii complexe”

43N/2009 PN 09 - 43 02 02 0 250.000

23

„Materiale magnetice compozite sub formă de fire multistrat (metal/sticlă/metal) cu comportare magnetică controlată”

43N/2009 PN 09 - 43 02 03 887.162 800.000

Page 36: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 36 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

Total Program NUCLEU 4.968.740 4.471.929 Proiecte internaţionale de cercetare Contracte de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice

24

“Upgrading the Capacity of NIRDTP to Develop Sensing Applications for Biomedicine using Magnetic Nanomaterials and Nanostructured Materials" / NANOSENS

FP7-REGPOT-2012-2013-1 / Grant nr.

316194 0 236.581

25 “Vitrified Metals Technologies and Applications in Devices and Chemistry” / VitriMetTech

FP7-PEOPLE-2013-ITN / Grant nr.

607080 0 0

26 Fonduri suplimentare pentru finanţarea proiectelor comune: Ordinul IUCN nr. 82 (Dubna)

2012 - Proiect ştiinţific nr. 37; 38

2013 - Proiect ştiinţific nr. 35; 36; 37

3.500 29.537

27 Grant organizare conferinţa ANMM Grant #N62909-11-1-1126 19.827 0

Total contracte de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice 23.327 266.118

Contracte de cercetare finanţate din fonduri private, internaționale 27 Contracte extrabugetare 195.091 125.849

Total contracte de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private 195.091 125.849

Venituri realizate din activităţi economice conexe activităţii de cercetare

28 Venituri realizate din activităţi economice 19.645 5.652

Total venituri realizate din activităţi economice 19.645 0 TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (activitatea de bază –

cercetare) 16.888.557 13.202.146

Alte venituri din exploatare 4.349.867 3.990.499

Page 37: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 37 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

ANEXA 3

Lucrǎri științifice/tehnice ȋn reviste de specialitate cotate ISI (31 articole)

1. Investigation of low field dielectric properties of anisotropic porous Pb(Zr,Ti)O-3 ceramics:

Experiment and modeling Journal of Applied Physics 114(21) (2013) Article Number: 214101 Olariu C.S., Padurariu L., Stanculescu R., Baldisserri C., Galassi C., Mitoseriu L.

2. Oscillatory behavior of the magnetic properties of Nd-Fe-B films with Mo and Mo-Cu additions Materials Science and Engineering B - Advanced Functional Solid-State Materials 178(16) (2013) 1019-1026 Urse M., Grigoras M., Lupu, N., Borza F., Chiriac H.

3. Preface Materials Science and Engineering B - Advanced Functional Solid-State Materials 178(19) (2013) 1257-1258 Iacomi F., Rusu G., Berbezier I., Paul S., Harabagiu V., Lupu N.

4. Electromagnetic metamaterials Materials Science and Engineering B - Advanced Functional Solid-State Materials 178(19) (2013) 1285-1295 Grimberg R.

5. FINEMET-type thin films deposited by HiPIMS: Influence of growth and annealing conditions on the magnetic behaviour Materials Science and Engineering B - Advanced Functional Solid-State Materials 178(19) (2013) 1329-1333 Velicu I.L., Kowalczyk M., Neagu M., Tiron V., Chiriac H., Ferenc J.

6. Studies on the structure and gas sensing properties of nickel-cobalt ferrite thin films prepared by spin coating Materials Science and Engineering B - Advanced Functional Solid-State Materials 178(19) (2013) 1334-1338 Tudorache F., Popa P.D., Dobromir M., Iacomi F.

7. Chemical composition and processing effects on the pseudo-elastic response of α’ ferromagnetic martensite Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications 7(11-12) (2013) 881-886 Paraschiv A.L., Borza F., Suru M.G., Pricop B., Spiridon I.P., Mihalache E., Bujoreanu L.G.

8. Study on Ni-doped ZnO films as gas sensors Applied Surface Science 280 (2013) 598-604 Rambu A.P., Ursu L., Iftimie N., Nica V., Dobromir M., Iacomi F.

9. On some structural characteristics of Fe-base shape memory alloys Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 15(7-8) (2013) 781-784 Paraschiv A.L., Borza F., Lupu N., Suru M.G., Lohan N.M., Pricop B., Spiridon I.P., Bujoreanu L.G.

10. Bulk titanium for structural and biomedical applications obtaining by spark plasma sintering (SPS) from titanium hydride powder Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 113(2) (2013) 849-857 Pascu C.I., Gingu O., Rotaru P., Vida-Simiti I., Harabor A., Lupu N.

11. Influence of thermal treatment on the structure, humidity sensitivity, electrical and magnetic properties of barium-tungsten ferrite Composites Part B - Engineering 51 (2013) 106-111 Tudorache F., Petrila I., Popa P.D., Tascu S.

12. Multiferroic perovskite (Pb0.845Sm0.08Fe0.035)(Ti0.98Mn0.02)O3 with ferroelectric and weak ferromagnetic properties Applied Physics Letters 102(24) (2013) Article Number 242903 Craciun F., Dimitriu E., Grigoras M., Lupu N.

Page 38: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 38 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

13. Nanostructured GdAlO3 perovskite, a new possible catalyst for combustion of volatile organic compounds Journal of Materials Science 48(12) (2013) 4297-4304 Rezlescu N., Rezlescu E., Popa P.D., Doroftei C., Ignat M.

14. Functional properties of ZnO films prepared by thermal oxidation of metallic films Journal of Applied Physics 113(23) (2013) Article Number 234506 Rambu A.P., Tiron V., Nica V., Iftimie N.

15. Nanostructured lanthanum manganite perovskites in catalyst application Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 8(2) (2013) 581-587 Rezlescu N., Rezlescu E., Doroftei C., Popa P.D., Ignat M.

16. Ferromagnetic resonance of transversally magnetized amorphous microwires and nanowires Journal of Applied Physics 113(18) (2013) Article Number 183907 Kraus L., Frait Z., Ababei G., Chiriac H.

17. Domain wall mobility in rapidly solidified ultrathin amorphous wires Journal of Applied Physics 113(17) (2013) Article Number 17A304 Ovari T.A., Chiriac H.

18. Microstructure and magnetic properties of FINEMET nanowires Journal of Applied Physics 113(17) (2013) Article Number 17A329 Chiriac H., Corodeanu S., Ovari T.A., Lupu N.

19. Magnetic properties of nanocrystalline Ni3Fe compacts prepared by spark plasma sintering Intermetallics 35 (2013) 98-103 Neamtu B.V., Chicinas I., Isnard O., Ciascai I., Chiriac H., Lostun M.

20. Single step nanocrystallization of FeCuNbSiB/CoPt(Cu) soft/hard magnetic multilayer microwires Journal of Alloys and Compounds 554 (2013) 150-155 Borza F., Corodeanu S., Lupu N., Chiriac H.

21. Spin state tuning in Fe-II 1D coordination polymers made of 1,2,4-triazol-4-yl-propanoic and butanoic acids Hyperfine Interactions 217(1-3) (2013) 67-72 Railliet A.P., Naik A.D., Castanho-Vaz P., Rotaru A., Grigoras M., Lupu N., Marchand-Brynaert J., Garcia Y.

22. Selectivity between methanol and ethanol gas of La-Pb-Fe-O perovskite synthesized by novel method Sensors and Actuators A - Physical 190 (2013) 176-180 Doroftei C., Popa P.D., Iacomi F.

23. Influence of additions and embedding mode on the hard magnetic properties and thermal stability of Nd-Fe-B films University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin - Series A - Applied Mathematics and Physics 75(4) (2013) 299-310 Urse M., Grigoras M., Lupu N., Borza F., Chiriac H.

24. The influence of nickel ions substitutes in barium stannates used as humidity capacitive sensors Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 15(1-2) (2013) 50-53 Doroftei C., Popa P.D., Iacomi F.

25. Structure and morphological properties of Ca-containing La-Pb-Mn-O perovskites for catalytic applications Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 15(1-2) (2013) 62-65 Rezlescu N., Doroftei C., Rezlescu E., Popa P.D., Sachelarie L.

26. Structural and electrical properties of La0.8Pb0.2FeO3 thin films deposited by RF magnetron sputtering Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 15(1-2) (2013) 69-72 Doroftei C., Iacomi F., Popa P.D.

27. Magnetoelastic sensors for the detection of pulse waves IEEE Transactions on Magnetics 49(1) (2013) 117-119 Hlenschi C., Corodeanu S., Chiriac H.

Page 39: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 39 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

28. Size and temperature dependence of the magnetic properties of electrodeposited FeCoNiB nanowires Sensor Letters 11(1) (2013) 205-208 Vieyra M., Meydan T., Ovari T.-A.

29. Preparation and characterization of spinel-type MeFe2O4 (Me = Cu, Cd, Ni and Zn) for catalyst applications Materials Chemistry and Physics 137(3) (2013) 922-927 Rezlescu N., Rezlescu E., Popa P.D., Popovici E., Doroftei C., Ignat M.

30. Comparative study between catalyst properties of simple spinel ferrite powders prepared by self-combustion route Romanian Reports in Physics 65(4) (2013) 1348-1356 Rezlescu N., Rezlescu E., Popa P.D., Doroftei C., Ignat M.

31. La-Pb-Mg-Mn-O perovskites: preparation and structural/microstructural characterizations for catalyst applications Romanian Reports in Physics 65(4) (2013) 1357-1364 Rezlescu N., Rezlescu E., Doroftei C., Popa P.D.

Page 40: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 40 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

ANEXA 4

Brevete de invenţie (solicitate / acordate) (3 brevete solicitate/1 brevet acordat)

Brevete de invenţie solicitate: 3 1. Dispozitiv de conversie a energiei vibrațiilor mecanice în energie electrică și procedeu de

obținere a acestuia Autori: CHIRIAC Horia, ȚIBU Mihai, ÓVÁRI Tibor Adrian Nr. depozit OSIM: a 2013 00158 / 18.02.2013

2. Instalaţie pentru cataliză izotermă Autori: POPA Paul Dorin, REZLESCU Nicolae, REZLESCU Elena, DOROFTEI Corneliu Nr. depozit OSIM: a 2013 00437 / 06.06.2013

3. Material magnetic metalic cu temperatură Curie controlată și procedee de obținere a acestuia Autori: CHIRIAC Horia, LUPU Nicoleta Nr. depozit OSIM: a 2013 00949 / 03.12.2013

Brevete de invenție acordate: 1 1. Senzor magnetorezistiv

Autori: CRAUS Mihail Liviu, DOBREA Viorel, LUCA Dorin, GHEORGHIU Diana Antonia, FOȘALǍU Cristian-Ioan, MȊȚǍ Carmen Hotǎrȃre de acordare a brevetului nr. VI/97 din 30.07.2013

Page 41: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 41 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

ANEXA 5

Produse / servicii / tehnologii rezultate din activitǎți de cercetare, bazate pe brevete, omologǎri sau inovații proprii

Produse noi: 21 1. Micro și nanopulberi din aliaje magnetice (Fe-Cr-Nb-B) cu temperatură Curie coborâtă,

pentru aplicaţii în hipertermie, ȋn domeniul medical 2. Stand de testare a capacitǎții de ȋncǎlzire ȋn mediu lichid a pulberilor magnetice din aliaj

Fe-Cr-Nb-B utilizate pentru aplicaţii în hipertermie, ȋn domeniul medical 3. Fire magnetice amorfe pe baza Co-Fe-Si-B (d = 100µm) pentru senzori de deformare

mecanicǎ, cu posibile aplicații ȋn industria automotive 4. Fire magnetice nanocristaline acoperite cu sticlǎ din aliaj Fe-Si-B-Cu-Nb obținute prin

rǎcire rapidǎ din topiturǎ, pentru aplicații ȋn electrotehnicǎ 5. Senzor magnetic realizat din fir magnetic cu structurǎ nanocristalinǎ obținutǎ direct prin

rǎcire rapidǎ din topiturǎ, pentru mǎsurarea cȃmpurilor magnetice mici, cu aplicații ȋn domeniul medical

6. Dispozitiv de conversie a energiei vibrațiilor mecanice ȋn energie electricǎ, cu aplicații ȋn alimentarea dispozitivelor care au consum redus de energie utilizate pentru aplicații medicale și pentru domeniul comunicațiilor

7. Sisteme de ecranare electromagneticǎ pe bazǎ de microfire amorfe multistrat miez magnetic (aliaj Co-Fe-Si-B) - ȋnveliș de sticlǎ - strat nemagnetic (Cu) pentru transmisie electromagneticǎ ȋn domeniul de frecvențǎ 1GHz-18GHz

8. Fire şi microfire magnetice acoperite cu sticlă din aliaje pe bazǎ de Fe-Si-B-Cu-Nb, cu aplicații ȋn domeniul senzorilor magnetici și ai dispozitivelor electrotehnice

9. Noi materiale semiconductoare oxidice nanostructurate folosite ȋn combustia cataliticǎ a unor gaze ȋn concentrații reduse

10. Model fizic de senzor electromagnetic pe bazǎ de metamateriale hiperbolice 11. Magneți permanenți nanocompoziți de tip Nd2Fe14B/faza 3:29 și respectiv Nd2Fe14B/

SmCo sub formǎ de inele și discuri, pentru dispozitive utilizate ȋn domeniul electrotehnicii 12. Magneţi permanenţi planari cu anizotropie perpendicularǎ pe bazǎ de straturi multiple

NdFeB/Mo, pentru dispozitive MEMS (Microelectromechanical Systems) 13. Membrane nanoporoase polimerice cu structurǎ ordonatǎ de pori pentru realizarea de

nanofire și sisteme de nanofire magnetice și magnetostrictive, pentru aplicații ȋn domeniul senzorilor, spintronicii și domeniul medical

14. Nanodot-uri de Co cu structurǎ cubicǎ sau hexagonalǎ, penru aplicații ȋn microelectronicǎ, spintronicǎ, etc.

15. Microfire magnetice tip fir magnetic pe bazǎ de Co-Fe-Si-B/sticlǎ/strat subțire pe bazǎ de Co sau Pt-Co-Rh, pentru microsenzori magnetici

16. Superlentile pe bazǎ de metamateriale, pentru aparaturǎ utilizatǎ ȋn defectoscopie 17. Fire magnetice compozite superelastice pe bazǎ de Fe-Ni-Co-Al-Ta-B/Ta, cu aplicații ȋn

domeniul senzorilor si sistemelor de senzori magnetici 18. Cod numeric - simulator MSG (Metallic strip gratings) - pentru evaluarea nedistructivǎ

electromagneticǎ 19. Cod numeric Simulator RUS - pentru componente ceramice a protezelor medicale 20. Cod numeric Simulator RUS - pentru probe cilindrice utilizate ca proteze ȋn aplicații

medicale 21. Materiale nanocristaline de tip ZrO2 dopate cu Y2O3 si CeO2, pentru aplicații medicale. Produse livrate: 6 tipuri de materiale magnetice 1. Fire magnetice amorfe pe bazǎ de CoFeSiB (d=120±2 μm) și Benzi magnetice amorfe

cu lǎțimea de 10 mm și grosimea de 20 μm, la Ben-Gurion University of the Negev Department of Electrical and Computer Engineering, Israel

2. Benzi magnetice amorfe cu magnetostricțiune pozitivǎ și negativǎ, Fire magnetice amorfe convenționale cu magnetostrictiune pozitivǎ și negativǎ (d = 110 ± 2µm); Fire magnetice amorfe acoperite cu sticlǎ cu magnetostricțiune pozitivǎ și negativǎ, la

Page 42: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 42 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

National Technical University of Athens School of Mining & Metallurgical Engineering, Atena, Grecia

3. Fire magnetice amorfe (d =120±2 μm) la NDI Europe GmbH, Germania. Servicii: 8 1. Mǎsurǎtori magnetice prin tehnica VSM (Vibrating Sample Magnetometer) a unor

probe sub formǎ de: pulberi de feritǎ și ferofluide (beneficiar: Institutul de Chimie Macromolecularǎ „Petru Poni” Iași); discuri magnetice (beneficiar: Universitatea „Dunǎrea de Jos” Galați); straturi subțiri magnetice moi (beneficiar: Facultatea de Fizicǎ - Univ. “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi)

2. Secționarea particulelor core-shell cu ajutorul FIB-ului (Focused Ion Beam) pentru analize morfologice și topologice ȋn secțiune cu ajutorul SEM (Scanning Electron Microscope) (beneficiar: Institutul de Chimie Macromolecularǎ „Petru Poni” Iași)

3. Mǎsurǎtori grosime straturi subțiri și trasarea profilului suprafeței cu ajutorul profilometrului Alpha Step IQ (beneficiar: Facultatea de Fizicǎ - Universitatea „Al.I.Cuza” Iași)

4. Trasarea de curbe absorbție - desorbție hidrogen pentru probe MOF (Metal Organic Frameworks) (beneficiar: Institutul de Chimie Macromolecularǎ „Petru Poni” Iași)

5. Tratamente termice ȋn cȃmp magnetic și mǎsurǎtori de magnetoimpedanțǎ gigant pentru probe sub formǎ de straturi subțiri (beneficiar: Facultatea de Fizicǎ - Univ. “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi)

6. Prepararea de probe (Cu, Cu+TiC+grafit, PZT+CNT) sub formǎ de discuri prin sinterizare SPS (Spark Plasma Sintering) (beneficiari: Facultatea de Fizicǎ - Univ. “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi)

7. Mǎsurǎtori magnetice cu PPMS (Physical Property Measurement System) (beneficiar: Universitatea Tehnicǎ din Cluj Napoca)

8. Mǎsurǎtori de magnetoimpedanțǎ pe probe sub formǎ de rețele de nanofire depuse ȋn membrane nanoporoase (beneficiar: Inonu University, Turcia)

Tehnologii: 4 1. Tehnologie de realizare micro și nanopulberi din aliaje magnetice (Fe-Cr-Nb-B) cu

temperatură Curie coborâtă. 2. Tehnologie pentru prepararea membranelor nanoporoase polimerice cu rețele

ordonate de pori prin tehnica de imprint cu fascicul de electroni (EBL - Electron Beam Lithography).

3. Tehnologie pentru prepararea de magneți permanenți pe bazǎ de Nd-Fe-B sub diferite forme tridimensionale (inele, discuri) prin sinterizare SPS (Spark Plasma Sintering) a pulberilor obținute prin mǎcinarea mecanicǎ a benzilor amorfe pe bazǎ de Nd-Fe-B.

4. Tehnologie de preparare a microfirelor magnetice cu structurǎ nanocristalinǎ obținute direct prin rǎcire rapidǎ din topiturǎ.

Page 43: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 43 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

ANEXA 6

Lucrǎri științifice/tehnice ȋn reviste de specialitate fǎrǎ cotație ISI (11 articole)

1. Nanocrystalline mixed oxides containing magnesium prepared by a combined sol-gel and

self-combustion method for catalyst applications Materials Science and Applications 4 (2013) 447-452 Rezlescu N., Rezlescu E., Sachelarie L., Popa P.D., Doroftei C., Ignat M.

2. Time series data mining in eddy current nondestructive evaluation; application to nuclear fuel cladding examination electromagnetic nondestructive evaluation (XVI) Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics 38 (2013) 189-196 Fava J., Cosarisnky G., Ruch M., Savin A., Grimberg R.

3. Electromagnetic examination of hydrogen attack in AISI 4340 steel electromagnetic nondestructive evaluation (XVI) Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics 38 (2013) 270–277 Grimberg R., Savin A., Rebello J.

4. Eddy current examination of some nuclear components using rotating magnetic field Proceedings of Conference on Molten Salts in Nuclear Technology (CMSNT 2013), January 9-11, 2013, Mumbai, India, pag. 109-113 Grimberg R., Savin A.

5. Nondestructive evaluation of some medical prosthesis components made from zirconia and alumina using Resonant Ultrasound Spectroscopy Proceedings of the 12th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing “Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering”, September 4-6, 2013, Ljubljana, Slovenia, pag. 137-144 Savin A., Grimberg R., Craus M.L., Steigmann R.

6. High frequency electromagnetic nondestructive evaluation Proceedings of the 12th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing “Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering”, September 4-6, 2013, Ljubljana, Slovenia, pag. 315-328 Grimberg R.

7. Automatic classification of eddy current data Proceedings of the 12th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering, September 4-6, 2013, Ljubljana, Slovenia, pag. 369-375 Savin A., Grimberg R., Steigmann R., Dobrescu G.S.

8. Ground penetrating radar and the possibility of buried objects detection Proceedings of the 12th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering”, September 4-6, 2013, Ljubljana, Slovenia, pag. 353-359 Grimberg R., Iftimie N., Steigmann R., Dobrescu G.S.

9. Nondestructive evaluation and characterization of fiber reinforced composites using non-contact ultrasound transducers Proceedings of the 12th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing “Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering”, September 4-6, 2013, Ljubljana, Slovenia, pag. 29-36 Grimberg R., Šturm R., Grum J.

10. Effect of moisture absorption on mechanical properties of polyester composites evaluated with destructive and nondestructive tests Proceedings of the 12th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing “Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering”, September 4-6, 2013, Ljubljana, Slovenia, pag. 189-198 Sturm R., Grimberg R., Grum J.

11. Travelling waves and Shapiro steps in a tumor-growth model U.P.B. Sci. Bull., ISSN 1454-2331, 2013 (in press) Vasincu D., Buzea C.Gh., Agop M., Timofte D.

Page 44: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 44 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

***************

Cǎrți/Capitole de cǎrți (1carte/1 capitol de carte)

Carte: Time dependent Ginzburg-Landau equation in fractal space-time Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing – Germany, February 20, 2013, Paperback: 60 pages, Language: English. ISBN-10: 3659349003, ISBN-13: 978-3659349003 Buzea C.Gh., Agop M. Capitol carte: “Advances in Quantum Mechanics”, chapter 31: “Quantum effects through a fractal theory of motion” Edited by Paul Bracken, ISBN 978-953-51-1089-7, 779 pages, Publisher: InTech, Published April 03, 2013 under CC BY 3.0 license, DOI: 10.5772/50232 Agop M., Buzea C.Gh., Bacaita S., Stroe A. and M.Popa

Page 45: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 45 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

ANEXA 7

Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinte internaţionale

(64 lucrări) 1. Rotating magnetic field as powerful tools for eddy current nondestructive evaluation of

nuclear power plants components Conference on Molten Salts in Nuclear Technology (CMSNT 2013), January 9-11, 2013, Mumbai, India Grimberg R. (lucrare invitată)

2. Eddy current examination of some nuclear components using rotating magnetic field Conference on Molten Salts in Nuclear Technology (CMSNT 2013), January 9-11, 2013, Mumbai, India Grimberg R., Savin A. (prezentare orală)

3. Microstructure and magnetic behavior of nanocrystalline (Fe, CoNi)81Nb7B12 glass - coated microwires 12th Joint MMM-Intermag Conference, 14-18 January 2013, Chicago, SUA Lupu N., Chiriac H., Corodeanu S., Skorvanek I. (prezentare orală)

4. Microstructure and magnetic properties of FINEMET 12th Joint MMM-Intermag Conference, 14-18 January 2013, Chicago, SUA Chiriac H., Corodeanu S., Óvári T.A., Lupu N. (prezentare orală)

5. Domain wall mobility in rapidly solidified ultrathin amorphous wires 12th Joint MMM-Intermag Conference, 14-18 January 2013, Chicago, SUA Óvári T.A., Chiriac H. (poster)

6. Low TC Fe-Nb-Cr-B glassy alloys for medical applications 5th National Conference of Applied Physics - CNFA 2013, May 23–24, 2013, Iași, România Lupu N., Chiriac H., Corodeanu S., Ababei G., Grigoras M. (lucrare invitată)

7. Magnetic properties and thermal stability of Nd2Fe14B/SmCo-based hybrid magnets 5th National Conference of Applied Physics - CNFA 2013, May 23–24, 2013, Iași, România Grigoras M., Gjoka M., Grigoras M., Lupu N., Chiriac H. (poster)

8. Electromagnetic shielding properties of multilayered glass coated amorphous wires 5th National Conference of Applied Physics - CNFA 2013, May 23–24, 2013, Iași, România Ababei G., Chiriac H. (poster)

9. Travelling waves and Shapiro Steps in a tumor-growth model 5th National Conference of Applied Physics - CNFA 2013, May 23–24, 2013, Iași, România Buzea C.Gh., Oprea M.M., Oprișan M., Anghelache A., Butuc I., Rogojanu A., Iancu D. (poster)

10. Perumpanani’s malignant invasion model with a small amount of diffusion in the framework of scale relativity theory 5th National Conference of Applied Physics - CNFA 2013, May 23–24, 2013, Iași, România Buzea C.Gh., Oprea M.M., Oprisan M., Anghelache A., Butuc I., Rogojanu A., Iancu D. (poster)

11. New landmark in the study of geometry and parallel computation applied to nano-wires magnetic properties 5th National Conference of Applied Physics - CNFA 2013, May 23–24, 2013, Iași, România Mohorianu S. (poster)

12. Magnetic particles in medicine. Some practical applications Biomimetic Sensing using Nano-objects - BioSuN, June 17-19, 2013, Măgurele, Bucureşti, Romania Herea D.D. (lucrare invitată)

13. Fe-Ga magnetostrictive polycrystalline materials: from bulk shaped samples to nanowires 15th Czech and Slovak Conference on Magnetism - CSMAG’13, June 17–21, 2013, Košice, Slovakia Lupu N. (lucrare invitată)

14. Structural and magnetic properties of glass-covered FePtNbB-based microwires 15th Czech and Slovak Conference on Magnetism - CSMAG’13, June 17–21, 2013, Košice, Slovakia

Page 46: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 46 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

Randrianantoandro N., Skorvanek I., Kovac J., Lupu N., Chiriac H. (prezentare orală) 15. Tailoring of magnetoelastic anisotropy in rapidly solidified ultrathin amorphous wires

15th Czech and Slovak Conference on Magnetism - CSMAG’13, June 17–21, 2013, Košice, Slovakia Óvári T.-A., Chiriac H. (poster)

16. Tensile stress and torque influence on the MI effect in multilayer microwires 15th Czech and Slovak Conference on Magnetism - CSMAG’13, June 17–21, 2013, Košice, Slovakia Borza F., Corodeanu S., Ovari T.-A., Chiriac H. (poster)

17. Influence of additions and stratification on the magnetic properties and out-of-plane texture of Nd-Fe-B films 15th Czech and Slovak Conference on Magnetism - CSMAG’13, June 17–21, 2013, Košice, Slovakia Grigoras M., Lupu N., Chiriac H., Borza F., Urse M. (poster)

18. Characterization of glass coated magnetic nanowires by UHR-TEM 15th Czech and Slovak Conference on Magnetism - CSMAG’13, June 17–21, 2013, Košice, Slovakia Ababei G., Budeanu L., Stoian G., Lupu N., Chiriac H. (poster)

19. Domain wall propagation in Finemet nanowires 15th Czech and Slovak Conference on Magnetism - CSMAG’13, June 17–21, 2013, Košice, Slovakia Chiriac H., Corodeanu S., Grigoraș M., Ababei G., Lupu N., Óvári T.-A. (poster)

20. Advances in high frequency electromagnetic NDE 18th International Workshop on Electromagnetic nondestructive Evaluation - ENDE 2013, June 25-28, 2013, Bratislava, Slovakia Grimberg R. (lucrare invitatǎ)

21. Eddy current examination of steam generators in molten salt reactor 18th International Workshop on Electromagnetic nondestructive Evaluation - ENDE 2013, June 25-28, 2013, Bratislava, Slovakia Savin A., Steigmann R., Dobrescu G.S., Grimberg R. (prezentare orală)

22. Electromagnetic metamaterial sensors for structural health monitoring 18th International Workshop on Electromagnetic nondestructive Evaluation - ENDE 2013, June 25-28, 2013, Bratislava, Slovakia Grimberg R., Tian G.-Y., Savin A., Steigmann R., Dobrescu G.S. (prezentare orală)

23. Sensitivity analysis of rotating field eddy current probe for tube inspection 18th International Workshop on Electromagnetic nondestructive Evaluation - ENDE 2013, June 25-28, 2013, Bratislava, Slovakia Xin J., Udpa L., Udpa S., Grimberg R., Savin A. (prezentare orală)

24. Microwave nondestructive testing of layered dielectrics structures using resonant cavity method 18th International Workshop on Electromagnetic nondestructive Evaluation - ENDE 2013, June 25-28, 2013, Bratislava, Slovakia Faktorova D., Savin A., Steigmann R. (prezentare orală)

25. Microstructure and magnetic properties of Fe-Si-B-P-Cu submicron wires and Mn addition 20th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials - ISMANAM, 30 June-5 July, 2013, Torino, Italia Lupu N., Corodeanu S., Sharma P., Makino A., Chiriac H. (lucrare invitată)

26. Influence of additions and annealing temperature on microstructure and magnetic behavior of Fe-Nb-B-based glass-coated microwires 20th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials - ISMANAM, 30 June-5 July, 2013, Torino, Italia Lupu N., Chiriac H., Corodeanu S., Škorvánek I. (prezentare orală)

27. Rapidly quenched magnetic shape memory alloys with superelastic properties 20th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials - ISMANAM, 30 June-5 July, 2013, Torino, Italia Borza F., Paraschiv A.L., Bujoreanu L.G., Lupu N. (prezentare orală)

Page 47: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 47 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

28. Analysis of the internal stresses induced in rapidly quenched glass-coated magnetic nanowires and submicron wires 20th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials - ISMANAM, 30 June-5 July, 2013, Torino, Italia Ovari T.A., Chiriac H. (poster)

29. As-cast nanocrystalline glass coated microwires 20th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials - ISMANAM, 30 June-5 July, 2013, Torino, Italia Corodeanu S., Ababei G., Lupu N., Ovari T.A., Chiriac H. (poster)

30. Hydrogen sorption characteristics of ball-milled MgH2 with additions of TM oxides International Congress on Materials and Renewable Energy - MRE 2013, 1-3 July 2013, Atena, Grecia Donac A., Stoian G., Gkanas E.I., Ioannidou A., Gjoka M., Makridis S.S., Chiriac H., Lupu N. (poster)

31. Nanocrystalline Sr-manganite for catalytic combustion of hydrocarbons The 13th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, Ovidius University Constanta, July 4-6, 2013 Doroftei C., Popa P.D., Rezlescu E. and Rezlescu N. (poster)

32. Structural, electrical and catalytic characterization of nanostructured iron manganite The 13th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, Ovidius University Constanta, July 4-6, 2013 Doroftei C., Popa P.D., Rezlescu E. and Rezlescu N. (poster)

33. Domain wall propagation in nanocrystalline nanowires Joint European Magnetic Symposia - JEMS 2013, August 25–30, 2013, Rodos, Grecia Chiriac H., Corodeanu S., Grigoras M., Ababei G., Lupu N., Óvári T.A. (poster)

34. Magnetostrictive polycrystalline Fe-Ga melt-spun ribbons for energy harvesting devices Joint European Magnetic Symposia - JEMS 2013, August 25–30, 2013, Rodos, Grecia Lupu N., Grigoras M., Tibu M., Chiriac H. (poster)

35. Magnetic anisotropy of rapidly solidified amorphous nanowires Joint European Magnetic Symposia - JEMS 2013, August 25–30, 2013, Rodos, Grecia Óvári T.A., Ababei G., Chiriac H. (poster)

36. Magneto-transport properties of annealed CoFeSiB/(Co,CoPt) multilayer microwires Joint European Magnetic Symposia - JEMS 2013, August 25–30, 2013, Rodos, Grecia Borza F., Óvári T.A., Corodeanu S., Chiriac H. (poster)

37. Material and catalytic properties of two magnesium containing oxide compounds prepared by combined sol-gel and self-combustion method The XVII International Sol-Gel Conference, Madrid, Spain, August 25-30, 2013 Rezlescu N., Rezlescu E., Popa P.D., Doroftei C. (poster)

38. Some magnetic and catalytic properties of lanthanum manganites prepared by sol-gel combined with self-combustion method The XVII International Sol-Gel Conference, Madrid, Spain, August 25-30, 2013 Rezlescu E., Doroftei C., Sachelarie L., Popa P.D., and Rezlescu N. (poster)

39. A new method for the preparation of a single nanowire contact in an array of nanowires 21st Soft Magnetic Materials Conference - SMM 21, September 1–4, 2013, Budapesta, Ungaria Chiriac H., Dragos O., Stoian G., Grigoras M. (prezentare orală)

40. Magnetoelastic anisotropy of rapidly quenched amorphous nanowires and submicron wires 21st Soft Magnetic Materials Conference - SMM 21, September 1–4, 2013, Budapesta, Ungaria Óvári T.A., Chiriac H. (poster)

41. Low Tc Fe-Cr-Nb-B glassy alloys with variable Cr content for high sensitivity temperature sensor 21st Soft Magnetic Materials Conference - SMM 21, September 1–4, 2013, Budapesta, Ungaria Lupu N., Ababei G., Grigoras M., Hlenschi C., Chiriac H. (poster)

42. Geometry dependence of giant magnetoresistance ratio in patterned pseudo spin valves

Page 48: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 48 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

21st Soft Magnetic Materials Conference - SMM 21, September 1–4, 2013, Budapesta, Ungaria Jitariu A., Chiriac H. (poster)

43. Magneto-transport properties of annealed CoFeSiB/(Co,CoPt) multilayered microwires 21st Soft Magnetic Materials Conference - SMM 21, September 1–4, 2013, Budapesta, Ungaria Borza F., Óvári T.A., Corodeanu S., Chiriac H. (poster)

44. Thermal-fluid analysis in magnetic hyperthermia IEEE Magnetics Society Chapter Romania Section - IEEE ROMSC 2013, September 2–3, 2013, Iași, România Astefanoaei I., Dumitru I., Stancu A., Chiriac H. (prezentare orală)

45. Samples preparation methods of conventional wires and glass coated magnetic nanowires for UHR-TEM IEEE Magnetics Society Chapter Romania Section - IEEE ROMSC 2013, September 2–3, 2013, Iași, România Ababei G., Budeanu L., Lupu N., Chiriac H. (poster)

46. Inhomogeneous structural and magnetic characteristics in Finemet-type microwires IEEE Magnetics Society Chapter Romania Section - IEEE ROMSC 2013, September 2–3, 2013, Iași, România Corodeanu S., Ababei G., Lupu N., Óvári T.-A., Chiriac H. (poster)

47. Energy harvesting device based on nanocrystalline ribbons IEEE Magnetics Society Chapter Romania Section - IEEE ROMSC 2013, September 2–3, 2013, Iași, România Chiriac H., Tibu M., Lupu N., Skorvanek I., Ovari T.-A. (poster)

48. Comparative study of the Ta and Mo additions on the anisotropic magnetic characteristics of the NdFeB films IEEE Magnetics Society Chapter Romania Section - IEEE ROMSC 2013, September 2–3, 2013, Iași, România Grigoras M., Lupu N., Chiriac H., Borza F., Urse M. (poster)

49. High frequency electromagnetic nondestructive evaluation The 12th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing “Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering”, September 4-6, 2013, Ljubljana, Slovenia Grimberg R. (lucrare invitatǎ)

50. Nondestructive evaluation of some medical prosthesis components made from zirconia and alumina using Resonant Ultrasound Spectroscopy The 12th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing “Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering”, September 4-6, 2013, Ljubljana, Slovenia Savin A., Grimberg R., Craus M.L., Steigmann R. (prezentare orală)

51. Automatic classification of eddy current data The 12th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing “Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering”, September 4-6, 2013, Ljubljana, Slovenia Savin A., Grimberg R., Steigmann R., Dobrescu G.S. (prezentare orală)

52. Ground penetrating radar and the possibility of buried objects detection The 12th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing “Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering”, September 4-6, 2013, Ljubljana, Slovenia Grimberg R., Iftimie N., Steigmann R., Dobrescu G.S. (prezentare orală)

53. Nondestructive evaluation and characterization of fiber reinforced composites using non-contact ultrasound transducers The 12th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing “Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering”, September 4-6, 2013, Ljubljana, Slovenia Grimberg R., Šturm R., Grum J. (prezentare orală)

Page 49: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 49 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

54. New magnetic nanomaterials and nanostructures: preparation, characterization, applications Donostia International Conference on Nanoscaled Magnetism and Applications - DICNMA 2013, September 9-13, 2013, San Sebastian, Spania Chiriac H. (lucrare invitată)

55. The compositional dependence of surface magnetization processes in Fe-Ga magnetostrictive nanowires Donostia International Conference on Nanoscaled Magnetism and Applications - DICNMA 2013, September 9-13, 2013, San Sebastian, Spania Lupu N., Pintea A., Grigoras M., Chiriac H. (poster)

56. Smart composites materials ZILELE ACADEMIEI DE ŞTIINŢE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Produse şi Tehnologii pentru Dezvoltare Durabilă - Braşov, România, 4-5 Octombrie 2013 Curtu I., Grimberg R., Stanciu M.D., Savin A., Steigmann R., Faktorova D. (prezentare orală)

57. Nondestructive evaluation in medical prosthetics ZILELE ACADEMIEI DE ŞTIINŢE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Produse şi Tehnologii pentru Dezvoltare Durabilă - Braşov, România, 4-5 Octombrie 2013 Grimberg R., Savin A., Dobrescu G.S., Curtu I., Craus M.L., Novy F. (prezentare orală)

58. The influence of induced crystallographic texture on magnetic properties and magnetostriction of Fe-Ga microwires 58th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials - MMM 58, November 4-8, 2013, Denver, Colorado, SUA Lupu N., Lostun M., Murgulescu I., Ababei G., Budeanu L., Chiriac H. (prezentare orală)

59. Microstructure and magnetic properties of Fe-Si-B-P-Cu submicron wires with small Mn additions 58th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials - MMM 58, November 4-8, 2013, Denver, Colorado, SUA Lupu N., Makino A., Corodeanu S., Yamada Y., Sharma P., Ovari T.A., Chiriac H. (prezentare orală)

60. Low TC Fe-Cr-Nb-B glassy nanopowders for hyperthermia applications 58th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials - MMM 58, November 4-8, 2013, Denver, Colorado, SUA Chiriac H., Lupu N., Lostun M., Ababei G., Grigoras M., Danceanu C. (prezentare orală)

61. Intrinsic domain wall pinning in rapidly solidified amorphous nanowires 58th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials - MMM 58, November 4-8, 2013, Denver, Colorado, SUA Ovari T.A., Chiriac H. (poster)

62. Magneto-impedance sensor for quasi-noncontact monitoring of breathing, pulse rate and activity status 58th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials - MMM 58, November 4-8, 2013, Denver, Colorado, SUA Corodeanu S., Chiriac H., Radulescu L., Lupu N. (poster)

63. Nanocrystalline ribbons for energy harvesting applications 58th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials - MMM 58, November 4-8, 2013, Denver, Colorado Chiriac H., Tibu M., Lupu N., Skorvanek I., Ovari T.A. (poster)

64. Controlling temperature in magnetic hyperthermia with low Curie temperature nano-particles 58th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials - MMM 58, November 4-8, 2013, Denver, Colorado, SUA Astefanoaei I., Dumitru I., Stancu A., Chiriac H. (poster)

Page 50: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 50 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

ANEXA 8

Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar

Titlul Operatorul

economic / beneficiarul

Contract/Protocol

1. Studiul influenței condițiilor de mǎcinare mecanicǎ a benzilor magnetice quasiamorfe din aliaje de tip Fe-Cr-Nb-B asupra dimensiunilor și caracteristicilor structurale și magnetice ale pulberilor cu temperaturǎ Curie coborȃtǎ

Unitatea Executivă

pentru Finanţarea

Învăţământului Superior, a Cercetării,

Dezvoltării şi Inovării

(UEFISCDI)

Contract nr. 148/2012 (PN II – PARTENERIATE)

2. Studii privind evaluarea condițiilor de utilizare a particulelor magnetice cu temperaturǎ Curie joasǎ ȋn hipertermie. Teste de viabilitate celularǎ pe pulberi magnetice pe bazǎ de aliaj Fe-Cr-Nb-B cu temperaturǎ Curie coborȃtǎ

3. Studiul proprietǎților de transmisie electromagneticǎ ale microfirelor amorfe multistrat ȋn domeniul de frecvențǎ 1GHz-18GHz

UEFISCDI Contract nr. 41/2011 (PN II - RESURSE UMANE)

4. Studiul proprietǎților de transmisie electromagneticǎ ale sistemelor de ecranare pentru microunde ȋn domeniul de frecvențǎ 1GHz-18GHz

5. Studii asupra compoziței și condițiilor de preparare prin rǎcire rapidǎ din topiturǎ a firelor magnetice nanocristaline din aliaj Fe-Si-B-Cu-Nb, acoperite cu sticlǎ

UEFISCDI Contract nr. 40/2011 (PN II - RESURSE UMANE)

6. Studii tehnologice privind realizarea și testarea dispozitivului pe bazǎ de materiale magnetice amorfe și nanocristaline pentru conversia energiei

UEFISCDI Contract nr. 7-059/2012 (PN II – MNT-ERA.NET)

7. Calculul analitic al termenilor magnetoelastic și magnetostatic ȋn fire submicronice și nanofire amorfe obținute prin rǎcire rapidǎ din topiturǎ avȃnd diferite dimensiuni și compoziții

UEFISCDI Contract nr. 46/2.09.2013 (PN II – IDEI)

8. Studiul modurilor evanescente generate ȋn MSG (Metallic strip gratings) și ȋn mezostructuri stratificate ȋn regim subwavelength

UEFISCDI Contract nr. 26/2.09.2013 (PN II – IDEI)

9. Sudii privind dezvoltarea de modele teoretice şi de simulare a frecvenţelor de rezonanţă a materialelor protetice metalice şi ceramice

Ministerul Educației Naționale

Contract nr. 656/2013 (Program de cooperare bilateralǎ RO-SK)

10. Testarea proprietǎților catalitice ale perovskiților simpli și modificați ȋn cazul combustiei ȋn aer a unor gaze (ex. propan) avȃnd concentrații mici

UEFISCDI Contract nr. 295/2011 (PN II – IDEI)

11. Studiul efectului tratamentelor termice asupra vitezei de deplasare a pereților de domenii magnetice ȋn fire submicronice și nanofire avȃnd compoziția FINEMET

Ministerul Educației

Naționale - Autoritate de

Contract nr. 43N/2009, Act adițional nr. 5/2013 PN 09 - 43 01 01

Page 51: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 51 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

12. Metodǎ simultanǎ MOKE-ST (Magneto-Optic Kerr Effect - Sixtus Tonk) pentru studiul formei pereților de domenii magnetice ȋn fire magnetice preparate prin rǎcire rapidǎ din topiturǎ

stat pentru cercetare știinţifică, dezvoltare

tehnologicǎ și inovare 13. Studiul dinamicii comutǎrii ultrarapide a

magnetizǎrii ȋn microfire cu comportare magneticǎ bistabilǎ

14. Studiul proceselor de comutare ȋn microfire feromagnetice ȋn funcție de grosimea peretelui de sticlǎ prin mǎsurǎtori ‚in-situ’

15. Metodǎ pentru controlul vitezei de deplasare a pereților de domenii magnetice din fire magnetice ultrasubțiri

16. Studiul nucleerii și propagǎrii pereților de domenii magnetice ȋn nano/microfire plane

17. Studii UHR-TEM combinate cu EELS, EDX, difracție de electroni și EBSD pentru evidențierea texturii și a distribuției/compoziției grǎunților cristalini ȋn fire magnetostrictive pe bazǎ de Fe-Ga

Ministerul Educației

Naționale - Autoritate de stat pentru cercetare știinţifică, dezvoltare

tehnologicǎ și inovare

Contract nr. 43N/2009, Act adițional nr. 5/2013 PN 09 - 43 01 02

18. Procedeu experimental de preparare a probelor cu dimensiuni nanometrice și micrometrice utilizate pentru studii morfologice și structurale prin microscopie electronicǎ de transmisie de rezoluție ultraȋnaltǎ

19. Studii asupra propagǎrii modurilor evanescente ȋn metamateriale cu permeabilitate relativǎ -1, precum și ȋn metamateriale cu permeabilitate relativǎ foarte mare

Ministerul Educației

Naționale - Autoritate de stat pentru cercetare știinţifică, dezvoltare

tehnologicǎ și inovare

Contract nr. 43N/2009, Act adițional nr. 5/2013 PN 09 - 43 01 04

20. Studii ale influenței parametrilor de sinterizare (presiune și temperaturǎ) și a compoziției asupra caracteristicilor magnetice dure ale magneților sub formǎ de inele și discuri cu diferite diametre, obținuți prin sinterizare ȋn vid folosind tehnica Spark Plasma Sintering (SPS)

Ministerul Educației

Naționale - Autoritate de stat pentru cercetare știinţifică, dezvoltare

tehnologicǎ și inovare

Contract nr. 43N/2009, Act adițional nr. 5/2013 PN 09 - 43 02 01

21. Studii privind influența condițiilor de preparare și de tratament termic, precum și al adițiilor (Mo-Cu, Fe, Mo) asupra caracteristicilor magnetice dure și caracterului anizotrop al straturilor subțiri de Nd-Fe-B, simple și multistrat

Page 52: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Pagina 52 din 52 Raport de activitate al INCDFT-IFT Iaşi / 2013

22. Studii ale influenței condițiilor de preparare asupra dimensiunii porilor membranelor polimerice obținute cu ajutorul tehnicii de imprint cu fascicul de electroni (EBL - Electron Beam Lithography);

Ministerul Educației

Naționale - Autoritate de stat pentru cercetare știinţifică, dezvoltare

tehnologicǎ și inovare

Contract nr. 43N/2009, Act adițional nr. 5/2013 PN 09 - 43 02 02

23. Studiul influenței compoziției eșantioanelor, dimensiunii acestora și a parametrilor de tratament termic asupra mǎrimii și sensibilitǎții efectului de magneto-impedanțǎ gigant ȋn microfire magnetice fir magnetic metalic/ȋnveliș de sticlǎ/strat magnetic – Co-Fe-Si-B/ sticlǎ/(Co, Co-Pt-Rh)

Ministerul Educației

Naționale - Autoritate de stat pentru cercetare știinţifică, dezvoltare

tehnologicǎ și inovare

Contract nr. 43N/2009, Act adițional nr. 5/2013 PN 09 - 43 02 03

24. Studii asupra efectului temperaturii și al tensiunilor mecanice asupra caracteristicilor de magnetotransport ale firelor magnetice compozite multistrat (metal magnetic amorf sub formǎ de fir (aliaj Co-Fe-Si-B)/ȋnveliș de sticlǎ /material cu memoria formei (Ni-Ti)

Page 53: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

Institutul Național de Cercetare‐Dezvoltare pentru Fizică Tehnică ‐ IFT Iaşi

2011 2012 PLANIFICAT

2012 REALIZAT ABATERE JUSTIFICARE 2013

PLANIFICAT2013

REALIZAT ABATERE JUSTIFICARE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ [CD] LEI 10,913,199.00 20,005,000.00 23,986,989.00 3,981,989.00 26,057,000.00 13,202,146.00 -12,854,854.00

(1) Au fost preliminate venituri de aproximativ 6 mil. lei la proiectul PC7 - NANOSENS; avansul a fost încasat conform preliminării, însă cheltuielile se vor face în principal în anul 2014. (2) Au fost preliminate venituri de aproximativ 3 mil. lei pentru finantarea institutionala de baza, fonduri care însă nu au fost alocate. (3) Au fost depuse un număr de 12 propuneri de proiecte la competiţia PNII - PARTENERIATE 2013, fiind preliminate în veniturile din activitatea de baza sume de aproximativ 2,5 mil. lei; rezultatele competitiei nu au fost anunţate până la 31.12.2013. (4) Au fost preliminate pentru proiectele în derulare finanţate în cadrul PNII sumele curprinse în contractele semnate în anul 2012, sume care au fost reduse de către Autoritatea Contractantă prin acte adiţionale.

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚIIDE BAZĂ LEI 3,214,116.00 3,580,000.00 4,349,867.00 769,867.00 4,358,000.00 3,990,499.00 -367,501.00 Diferenţa provine din scăderea veniturilor din amortizări.

VENITURI FINANCIARE LEI 103,721.00 876,000.00 84,546.00 -791,454.00

Diferența provine din evaluarea necesității unor credite contractate la bănci pentru realizarea proiectului POS CCE MAGNESENS (C. 255/2008), credite care nu au putut fi utilizate din cauza întărzierilor în decontarea cererilor rambursare.

88,000.00 444,542.00 356,542.00

Diferenţele provin din: (1) dobânzi la creditele contractate la bănci pentru realizarea proiectului POS CCE MAGNESENS (C. 255/2008), variaţiile fiind cauzate de întârzierea cu care au fost onorate de către AM/OI cererile de rambursare (CR2 a fost depusă în nov. 2011 şi s-a încasat în martie-aprilie 2013, CR3 a fost depusă în iun. 2012 şi s-a încasat în martie-aprilie 2013, CR4 a fost depusă în iunie 2013 şi s-a încasat în nov. 2014) şi de corecţiile aplicate la CR2 şi CR3; (2) costurile suplimentare cauzate de returnarea cu întârziere a creditelor contractate la bănci pentru realizarea proiectului POS CCE MAGNESENS (C. 255/2008), cauza fiind rambursarea cu foarte mare întârziere a cererilor de rambursare; (3) diferențe de curs valutar.

VENITURI EXTRAORDINARE LEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CHELTUIELI DE BUNURI SI SERVICII LEI 9,516,243.00 18,456,000.00 23,402,402.00 4,946,402.00 Cheltuielile au fost realizate în acord cu veniturile obţinute. 25,321,000.00 13,207,947.00 -12,113,053.00 Cheltuielile au fost realizate în acord cu veniturile obţinute.

CHELTUIELI CU SALARIILE LEI 4,441,007.00 4,848,000.00 4,511,176.00 -336,824.00Diferenţele provin din diminuarea prin acte adiţionale a sumelor la contractele în derulare.

4,676,000.00 4,060,209.69 -615,790.31 Diferenţele provin din diminuarea prin acte adiţionale a sumelor la contractele în derulare.

CHELTUIELI DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE LEI 17,484.00 45,000.00 23,107.00 -21,893.00 Nu au fost necesare sumele preliminate. 89,000.00 20,583.61 -68,416.39 Nu au fost necesare sumele preliminate.

CHELTUIELI FINANCIARE LEI 248,492.00 1,097,000.00 478,137.00 -618,863.00 Abaterea provine din diferenţele de curs valutar. 405,000.00 365,161.77 -39,838.23 Abaterea provine din diferenţele de curs valutar.

CHELTUIELI EXTRAORDINARE LEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUIFINANCIAR LEI 7,810.00 15,000.00 6,580.00 -8,420.00 12,000.00 3,869.00 -8,131.00 Au fost preliminate venituri mai mari. Prin diminuarea acestora a scăzut şi

rezultatul brut al exerciţiului financiar.

PROFIT NET LEI 3,092.00 10,000.00 1,386.00 -8,614.00 8,000.00 147.00 -7,853.00 Au fost prevăzute venituri mai mari. Prin diminuarea acestora a scăzut şi profitul net.

ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE LEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLĂȚI RESTANTE LEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CREANȚE LEI 3,004,993.00 0.00 5,815,621.00 5,815,621.00Sume neîncasate la 31.12.2012 de la proiectul POS CEE MAGNESENS (C. 255/2008).

0.00 0.00 0.00

PRODUCTIVITATEA MUNCII LEI 189,747.15 326,146.67 378,952.03 52,805.36 406,706.67 235,162.49 -171,544.17Prin scăderea veniturilor conform justificărilor de mai sus şi prin menţinerea numărului de personal, conform formulei de calcul se reduce automat şi productivitatea muncii.

CIFRA DE AFACERI LEI 10,900,081.00 16,425,000.00 16,888,557.00 463,557.00 21,699,000.00 9,211,647.00 -12,487,353.00 Prin scăderea veniturilor şi a cheltuielilor aferente, conform justificprilor de mai sus, s-a redus şi cifra de afaceri.

RATA RENTABILITĂȚII FINANCIARE [ RF = PNET /CPROPRIU] % 0.08 0.27 0.04 -0.23 Provine din scăderea profitului net. 0.22 0.00 -0.22 Provine din scăderea profitului net.

RATA SOLVABILITĂȚII GENERALE [RSG = ATOTALE /DCURENTE]]

% 2.98 1.86 1.86 0.00 1.50 1.35 -0.15 Provine din diminuarea activelor fixe corporale şi necorporale cu amortizarea calculată.

INDICATOR U.MNIVELUL INDICATORILOR*

CRITERIU DEFINIRE CRITERIU

MANA

GEME

NT E

CONO

MICC

SI F

INAN

CIAR

ÎNCADRAREA ÎN SUMELE PLANIFICATE LA CAPITOLUL VENITURI CONFORM DOCUMENTELOR FINANCIARE

ÎNCADRAREA ÎN SUMELE PLANIFICATE LA CAPITOLUL CHELTUIELI CONFORM DOCUMENTELOR FINANCIARE

GESTIONAREA EFICIENTĂ ARESURSELOR FINANCIARE

Page 54: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

RATA AUTONOMIEI FINANCIARE [RAF = CPROPRIU /CPERMANENT]

% 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00

RATA RENTABILITĂȚII ECONOMICE [RE = PBRUT /CPERMANENT]

% 0.00083 0.00350 0.00037 -0.00313 0.00323 0.00004 -0.00319 Provine din scăderea rezultatului brut al exerciţiului financiar.

VALOAREA ALOCĂRILOR FINANCIARE PENTRUINVESTIȚII DIN SURSE PROPRII ȘI CREDITEBANCARE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALOAREA ALOCĂRILOR FINANCIARE PENTRUINVESTIȚII DE LA BUGETUL DE STAT 515,000.00 950,000.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALOAREA INVESTIȚIILOR REALIZATEINDIFERENT DE SURSA DE FINANȚARE 3,374,680.00 17,100,000.00 17,011,355.00 -88,645.00 800,000.00 717,650.00 -82,350.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NUMĂRUL MEDIU DE PERSONAL PE TOTAL INCD Pers 56 51 51 0 49 49 0

NUMĂRUL MEDIU DE PERSONAL DE CDATESTAT Pers 36 39 39 0 37 37 0

NUMĂRUL DE CS I ȘI CS II Pers 13 15 15 0 12 12 0

NUMĂRUL DE CS III ȘI CS Pers 18 18 18 0 18 18 0

NUMĂRUL DE ITD I ȘI IDT II Pers 0 0 0 0 0 0 0

NUMĂRUL DE ASC ȘI IDT Pers 5 6 6 0 7 7 0

NUMĂR DE CERCETĂTORI IMPLICAȚI ÎNPROCESE DE FORMARE DOCTORALĂ ȘI DEMASTERAT

Pers 1 DRD / 5 MRD 3 DRD / 4 MRD 3 DRD / 4 MRD 0 5 DRD / 1 MRD 5 DRD / 1 MRD 0

CĂȘTIGUL MEDIU LUNAR PE PERSONAL DE CD LEI 3,698.72 4,020.00 4,153.33 -133.33Câştigul mediu pe personal de CD s-a calculat raportat la fondul de salarii realizat în anul precedent.

3,945.15 4,168.00 -222.85 Câştigul mediu pe personal de CD s-a calculat raportat la fondul de salarii realizat în anul precedent.

MEMBRI ÎN COLECTIVELE DE REDACȚIE ALEREVISTELOR (recunoscute ISI sau incluse în bazeinternaţionale de date) ȘI ÎN COLECTIVEEDITORIALE INTERNAȚIONALE

Nr. 2 2 2 0 2 3 1

PREMII NAȚIONALE ȘI/SAU INTERNAȚIONALEOBȚINUTE PRIN PROCES DE SELECȚIE Buc. 7 5 6 1 5 4 -1

NUMĂR DE CONDUCĂTORI DE DOCTORAT Nr. 1 1 1 0 1 1 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NUMĂRUL DE UCD PARTENERE ÎN TOTALPROIECTE DE CDI CONTRACTATE Nr. 41 21 21 0 35 35 0

NUMARUL OPERATORILOR ECONOMICI ÎNTOTAL PROIECTE DE CDI Nr. 4 3 3 0 7 7 0

RATA DE SUCCES A PROPUNERILOR DEPROIECTE ÎN COMPETIȚII NAȚIONALE % 30 50 60 10 50 0 -50 Nu au fost comunicate rezultatele competiţiilor organizate în anul 2013.

RATA DE SUCCES A PROPUNERILOR DEPROIECTE ÎN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE % 33 50 100 50 50 100 50

NUMĂRUL CONTRACTELOR ECONOMICE ÎNTOTAL CONTRACTE Nr. 2 2 2 0 2 2 0

CERERI DE BREVETE INVENȚIE Nr. 1 0 0 0 3 3 0

CERERI DE MĂRCI, MODELE ȘI DESENEINDUSTRIALE ETC. Nr. 0 0 0 0 0 0 0

MODELE EXPERIMENTALE / PROTOTIPURI /INSTALAȚII PILOT REALIZATE LA COMANDAOPERATORILOR ECONOMICI

Nr. 0 0 0 0 1 1 0

LUCRĂRI ȘTIIȚIFICE / TEHNICE PUBLICATE ÎNREVISTE COTATE ISI Nr. 29 20 19 -1 30 31 1

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE PREZENTATE LACONFERINȚE Nr. 81 40 41 1 60 64 4

PARTICIPĂRI LA TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII Nr. 5 5 8 3 5 2 -3CONTRACTE DE LICENȚĂ SAU CESIUNEBREVETE DE INVENȚII Nr. 0 0 0 0 0 0 0

CONTRACTE DE LICENȚĂ SAU CESIUNE MĂRCI,MODELE SAU DESENE INDUSTRIALE Nr. 0 0 0 0 0 0 0

ANAG

EMEN

TUL

CERC

ETAR

II-DE

ZVOL

TARI

I SI IN

OVAR

II

GESTIONAREA SISTEMULUIRELAȚIONAL CU PARTENERII DECDI ȘI DIN MEDIUL ECONOMIC

GESTIONAREA ACTIVITĂȚILOR DEDISEMINARE A REZULTATELORDE CDI

MANA

GEME

NTUL

RES

URSE

LOR

UMAN

E GESTIONAREA EFICIENTĂ A RU, AOPORTUNITĂȚILOR DEDEZVOLTARE A CARIEREIPERSONALULUI DE CD

MOTIVAREA PERSONALULUI DECD PENTRU PERFORMANȚĂ ȘIPRESTIGIU PROFESIONAL

GESTIONAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR ALOCATE INVESTIȚIILOR

Page 55: RAPORT DE ACTIVITATE - 2013ww3.phys-iasi.ro/Raport anual INCDFT-IFT Iasi_2013.pdf · ASTM şi DIN); determinări de duritate Brinell cu bilă (φ 2mm) şi duritate Vickers cu piramidă

PRODUSE APLICATE LA OPERATORIECONOMICI Nr. 4 5 5 0 6 6 0

TEHNOLOGII APLICATE LA OPERATORIECONOMICI Nr. 1 1 1 0 1 1 0

SERVICII APLICATE LA AGENȚI ECONOMICI Nr. 3 3 5 2 5 5 0

SPIN-OFF-URI / START-UP-URI CREATE ÎN BAZAREZULTATELOR DE CD Nr. 0 0 0 0 0 0 0

STUDII, DOCUMENTAȚII TEHNICO-ECONOMICEETC, APLICATE LA OPERATORI ECONOMICI Nr. 1 1 1 0 1 1 0

*Nu este semnat un contract de management.

MAGESTIONAREA ACTIVITĂȚILOR DEVALORIFICARE ECONOMICĂ AREZULTATELOR DE CDI