Produse Clorosodice Aplica ţii electroliză

11
Produse Clorosodice Produse Clorosodice Aplica Aplica ţii electroliză ţii electroliză Grupa 1 clasa a XII-a C Grupa 1 clasa a XII-a C Colegiul Tehnic Colegiul Tehnic Letea Letea Ba Ba c c ău ău

description

Produse Clorosodice Aplica ţii electroliză. Grupa 1 clasa a XII-a C Colegiul Tehnic “ Letea ” Ba c ău. Bibliografie:. Elena Alexandrescu -Chimie C3 clasa XII,editura Crepuscul 2007 Sanda Fatu,Luminita Ursea-Tehnici de laborator in chimie-indrumar pentru clasa a XI-a,editura Coresi SRL1992 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Produse Clorosodice Aplica ţii electroliză

Page 1: Produse Clorosodice  Aplica ţii electroliză

Produse Clorosodice Produse Clorosodice AplicaAplicaţii electrolizăţii electroliză

Grupa 1 clasa a XII-a CGrupa 1 clasa a XII-a C

Colegiul Tehnic Colegiul Tehnic ““LeteaLetea”” Ba Baccăuău

Page 2: Produse Clorosodice  Aplica ţii electroliză

Bibliografie:Bibliografie: Elena Alexandrescu -Chimie C3 clasa Elena Alexandrescu -Chimie C3 clasa

XII,editura Crepuscul 2007XII,editura Crepuscul 2007 Sanda Fatu,Luminita Ursea-Tehnici de Sanda Fatu,Luminita Ursea-Tehnici de

laborator in chimie-indrumar pentru clasa laborator in chimie-indrumar pentru clasa aa XI-a,editura Coresi SRL1992XI-a,editura Coresi SRL1992

http://violete.wikispaces.com/http://violete.wikispaces.com/ http://ro.wikipedia.org/wiki/http://ro.wikipedia.org/wiki/

Categorie:Produse_clorosodiceCategorie:Produse_clorosodice http://www.referat-e.ro/Referat-http://www.referat-e.ro/Referat-

Produse_clorosodice-9133.htmlProduse_clorosodice-9133.html

Page 3: Produse Clorosodice  Aplica ţii electroliză

ElectrolizaElectroliza

Este procesul de oxido-reducere care are loc Este procesul de oxido-reducere care are loc la electrozi la trecerea curentului electric la electrozi la trecerea curentului electric continuu prin solucontinuu prin soluţţia sau topitura unui ia sau topitura unui electrolitelectrolit

Electrolit-substanElectrolit-substanţţa chimica chimicăă care se poate care se poate descompune sub influendescompune sub influenţţa unui curent a unui curent electric.electric.

îîn procesul electrolizei energia electricn procesul electrolizei energia electricăă se se transformtransformăă îîn energie chimicn energie chimicăă, adic, adicăă îîn n energia substanenergia substanţţelor formate. elor formate.

Page 4: Produse Clorosodice  Aplica ţii electroliză

Celula de electrolizCelula de electroliză ă Electrozi anod Electrozi anod şşi catodi catod Fire conductoareFire conductoare Electrolit -soluElectrolit -soluţţie sau topiturie sau topiturăă SursSursăă de curent electric de curent electric

Page 5: Produse Clorosodice  Aplica ţii electroliză

Procese la electrozi:Procese la electrozi: La anod (+)La anod (+) migreazmigreazăă (ionii (ionii

negativi)negativi) anionii, anionii, cedeazcedeazăă electroni electroni

şşi se oxideazi se oxideazăă

La catod(-)La catod(-) migreazmigreazăă ionii ionii

ppozitiviozitivi ( (cationii)cationii) ,, acceptacceptăă electroni electroni

şşi i are loc are loc reducreducereaerea

Page 6: Produse Clorosodice  Aplica ţii electroliză
Page 7: Produse Clorosodice  Aplica ţii electroliză

Procesele care au loc la electroliza soluţiei de Procesele care au loc la electroliza soluţiei de

NaCINaCI: : La anod ionul de clor se tranformLa anod ionul de clor se tranformăă îîn n

atom de cloratom de clor La catod ionul de hidroniu se La catod ionul de hidroniu se

transformtransformăă îîn apn apăă şşi atom de i atom de hidrogenhidrogen

Se formeazSe formeazăă ca produs secundar ca produs secundar soda causticsoda caustică ă

Page 8: Produse Clorosodice  Aplica ţii electroliză

Produse clorosodice obProduse clorosodice obţţinute prin inute prin electelectrrolizoliză :ă :

HidrogenHidrogenClorClor

SodSodăă caustic causticăă

Page 9: Produse Clorosodice  Aplica ţii electroliză

Hidrogenul sursHidrogenul sursăă de energie de energie