CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR...

60
CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICE

Transcript of CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR...

Page 1: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICE

Page 2: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

2

CUPRINS 1. Organizarea şi funcţionarea unităţilor medico-sociale......................3

1.1. Cadrul general.....................................................................................3

1.2. Serviciile asigurate persoanelor vârstnice în unităţile de asistenţă

medico-sociale....................................................................................4

1.3. Finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială………………….......7

2. Situaţia înfiinţării unităţilor medico-sociale……………………………9

3. Prezentarea cercetării privind organizarea şi funcţionarea unităţilor

de asistenţă medico-socială..................................................................11

3.1. Aspecte de ordin metodologic........................................................11

3.2. Analiza şi interpretarea datelor.......................................................13

4. Concluzii…………………………………………………………………...25

5. Propuneri…………………………………………………………………..33

6. Opis…………………………………………………………………………39

7. Anexe……………………………………………………………………….40

Page 3: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

3

CAPITOLUL 1

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNITĂŢILOR MEDICO-SOCIALE

1.1. Cadrul general

Unităţile medico-sociale au fost înfiinţate cu scopul de a elimina cazurile

sociale care sufocau spitalele de boli cronice. Astfel prin reorganizarea unor

unităţi medicale cu paturi s-a preconizat înfiinţarea unor instituţii rezidenţiale care

să adăpostească persoane ce prezintă o dublă situaţie de risc: din punct de

vedere medical, dar şi din punct de vedere social.

Legea nr. 270/2000 - legea spitalelor, a cuprins primele prevederi care au

constituit premiza înfiinţării acestor unităţi şi a diferenţiat cele două tipuri de

instituţii. Conţinutul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a

reluat şi definit noţiunile după cum urmează: spitalul pentru bolnavi cu afecţiuni

cronice este spitalul în care durata de spitalizare este prelungită datorită

specificului patologiei - bolnavii cu probleme medico-sociale fiind preluaţi de

către aşezămintele de asistenţă socială prevăzute de lege, respectiv de unităţile

de asistenţă medico-sociale, după evaluarea medicală.

Potrivit HG. nr. 412/2003, pentru aprobarea Normelor privind organizarea,

funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, „unităţile de

asistenţă medico-sociale sunt instituţii publice specializate, cu personalitate

juridică, în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care acordă

servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu

nevoi medico-sociale”.

În Instrucţiunile nr. 1/507/2003 de aplicare a normelor privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale,

aprobate prin HG nr. 412/2003, beneficiarii serviciilor acordate în unităţile de

asistenţă medico-sociale sunt „persoanele cu afecţiuni cronice care necesită

permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care, din

cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au

posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi

competenţe pentru integrare socială”.

Page 4: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

4

Internarea în aceste unităţi se face la recomandarea unităţilor sanitare sau

la solicitarea persoanelor fizice ori juridice, în baza concluziilor rezultate din

aplicarea grilei de evaluare medico-socială a persoanei vârstnice. Evaluarea

medico-socială a persoanelor cu nevoi medico-sociale se face în unităţi sanitare

cu paturi de către personalul medico-sanitar al acestor unităţi precum şi de către

serviciul de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care

îşi au domiciliul persoanele solicitante.

Instituţiile de asistenţă medico-sociale se înfiinţează ca instituţii

rezidenţiale sau de zi şi asigură servicii medicale, servicii de îngrijire şi servicii

sociale.

1.2. Serviciile asigurate persoanelor vârstnice în unităţile de asistenţă medico-sociale

Serviciile medicale şi de îngrijire asigurate de unităţile de asistenţă

medico-sociale sunt următoarele:

1. Evaluarea la internarea în unitate;

2. Efectuarea de măsurători antropometrice;

3. Acordarea primului ajutor;

4. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiraţie,

puls, tensiune arterială, diureză, scaun;

5. Toaleta persoanei internate: parţială, totală la pat, totală la baie,

cu ajutorul dispozitivelor de susţinere;

6. Administrarea medicamentelor per os, intravenos,

intramuscular, subcutanat, intradermic, prin perfuzie

endovenoasă, pe suprafaţa tegumentelor şi a mucoaselor, prin

seringă automată;

7. Efectuarea de imunizări;

8. Măsurarea glicemiei cu glucometrul;

9. Recoltarea de produse biologice;

10. Clismă cu scop evacuator;

11. Clismă cu scop terapeutic;

12. Alimentare artificială pe sonda gastrică sau nazogastrică şi pe

gastrostomă;

13. Spălătură vaginală;

Page 5: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

5

14. Masajul limfedemului;

15. Mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase locale, utilizarea

colacilor de cauciuc şi a rulourilor pentru evitarea escarelor de

decubit;

16. Schimbarea poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru

evitarea complicaţiilor pulmonare;

17. Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicaţii medicamentoase

locale pentru evitarea complicaţiilor vasculare la membrele

inferioare;

18. Îngrijirea plăgilor simple şi suprainfectate;

19. Îngrijirea escarelor multiple;

20. Îngrijirea tubului de dren;

21. Îngrijirea canulei traheale;

22. Îngrijirea ochilor, mucoasei nazale şi a mucoasei bucale;

23. Suprimarea firelor de sutură;

24. Îngrijirea stomelor şi fistulelor;

25. Evacuarea manuală a fecaloamelor;

26. Aplicarea de pampers, ploscă, bazinet;

27. Aplicarea de prişniţe şi cataplasme;

28. Calmarea şi tratarea durerii;

29. Kinetoterapie individuală;

30. Examinare şi evaluare psihologică.

La acestea se adaugă serviciile recomandate la externarea din unităţile

sanitare cu paturi, cuprinse în biletele de ieşire, scrisori medicale şi planuri de

recuperare.

Serviciile sociale de care pot beneficia persoanele vârstnice asistate în

unităţile de asistenţă medico-sociale sunt:

1. asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţă;

2. asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea,

integritatea şi demnitatea;

3. asigurarea menţinerii capacităţilor fizice şi intelectuale;

4. asigurarea consilierii şi informării atât a asistaţilor, cât şi a

familiilor acestora privind problematica socială (probleme

familiale, psihologice etc.);

Page 6: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

6

5. activităţi specifice pentru prevenirea şi combaterea

instituţionalizării prelungite;

6. stimularea participării la viaţa socială;

7. facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu

familiile proprii;

8. organizarea de activităţi psiho-sociale şi culturale;

9. identificarea mediilor în care poate fi integrată persoana internată

timp îndelungat.

Pentru realizarea serviciilor de îngrijire, medicale şi sociale unităţile de

asistenţă medico-socială încheie convenţii de parteneriat sau contracte cu

furnizorii publici ori privaţi care acordă astfel de servicii.

Serviciile sociale sunt asigurate de personal specializat, angajat al

unităţilor de asistenţă medico-sociale sau al serviciilor publice locale de asistenţă

socială.

Atribuţiile asistenţilor sociali angajaţi ai unităţilor de asistenţă medico-

sociale sunt următoarele:

a) elaborează proiecte de intervenţie în scopul prevenirii şi combaterii

instituţionalizării pentru fiecare persoană asistată;

b) întocmesc documentaţia necesară pentru asistare în cămine pentru

persoane vârstnice, centre de îngrijire şi asistenţă şi altele asemenea,

în cazul persoanelor care se transferă în aceste unităţi;

c) acordă sprijin, după caz, persoanelor asistate, în vederea obţinerii unor

ajutoare băneşti, materiale şi sociale, pensii şi altele;

d) efectuează investigaţiile necesare în cazuri de abandon pentru

identificarea aparţinătorilor persoanelor abandonate şi pregătesc

reintegrarea acestora în propria familie sau asistarea în cămine pentru

persoane vârstnice, centre de îngrijire şi asistenţă şi altele asemenea;

e) participă la adoptarea deciziilor privind încadrarea în grupe de

probleme a persoanelor care necesită protecţie socială şi la stabilirea

modului de soluţionare a problemelor identificate;

f) furnizează persoanelor asistate sau aparţinătorilor acestora informaţii

privind drepturile de care beneficiază în conformitate cu legislaţia în

vigoare, precum şi asupra funcţionării unităţilor de asistenţă medico-

sociale;

Page 7: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

7

g) colaborează cu organizaţii neguvernamentale, fundaţii, asociaţii, la

realizarea unor programe care se adresează grupurilor ţintă de

populaţie din care fac parte persoane internate în unităţi de asistenţă

medico-sociale;

h) cunosc şi aplică reglementările legale în vigoare referitoare la

abandon, protecţie socială, acordare de ajutoare şi altele asemenea;

i) respectă şi apără drepturile persoanelor asistate;

j) respectă secretul profesional şi codul de etică şi deontologie

profesională.

Conform H.G. nr.459/2010, în cadrul unităţilor de asistenţă medico-sociale

trebuie să existe personal medico-sanitar şi auxiliar care să asigure servicii de

specialitate şi anume:

un medic la 25 de paturi;

un cadru sanitar mediu la 15 de paturi pe tură;

o infirmieră la 12 paturi pe tură;

personal TESA (inclusiv personal de conducere)10% din numărul total

de posturi prevăzut în statul de funcţii;

muncitori şi alt personal de deservire 10% din numărul total de posturi

prevăzut în statul de funcţii.

Unităţile de asistenţă medico-sociale pot funcţiona şi în regim de

spitalizare de zi, furnizând atât servicii medicale, cât şi servicii sociale.

Instrumentul metodologic în baza căruia se realizează internarea în

unităţile de asistenţă medico-sociale este Grila de evaluare medico-

socială, aprobată prin H.G. nr. 412/2003, care reprezintă o fişă standard

structurată pe componenta medicală şi componenta socială.

1.3. Finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială

Sumele necesare pentru lucrările de reparaţii şi reamenajări, în

vederea punerii în funcţiune a unităţilor de asistenţă medico-sociale, se

asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi

Protecţiei Sociale, în limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinaţie şi

potrivit obiectivelor aprobate pe baza proiectelor elaborate de către beneficiar -

unităţi medico-sociale. Sumele se acordă în tranşe, pe baza documentelor

Page 8: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

8

justificative întocmite de beneficiari, avizate şi prezentate de direcţiile de muncă,

solidaritate socială şi familie judeţene la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi

Familiei.

Nivelul standardului de cost /an /pat pentru serviciile acordate în unităţile

medico-sociale este 29.865 lei şi cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de personal aferente medicilor şi personalului medical,

precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare. Aceste cheltuieli se

suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, din sume

alocate prin transferuri către bugetele locale, în limita sumei de 8.804 lei /an /pat;

b) cheltuielile de personal pentru personalul nemedical, precum şi

cheltuielile pentru hrană şi bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării

unităţilor medico-sociale, reparaţii, consolidări, dotări. Cheltuielile se suportă de

la bugetul local, în limita sumei de 21.061 lei /an /pat.

În situaţia în care, drept urmare a nevoilor specifice şi situaţiilor particulare

ale persoanei internate, costurile necesare furnizării serviciului respectiv

depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judeţene, consiliile

locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor,

oraşelor şi comunelor alocă sumele necesare din veniturile proprii.

Veniturile proprii ale unităţilor de asistenţă medico-sociale se constituie

din: sume provenind de la bugetul consiliului local sau după caz judeţean

pentru cheltuielile de întreţinere şi funcţionare necesare unităţii

medico-sociale;

contribuţii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale

susţinătorilor legali ai acestora, aprobate, în condiţiile legii, prin

hotărâre a consiliilor locale, judeţene şi a Consiliului General al

Municipiului Bucureşti, după caz. În baza costului de întreţinere,

contribuţia individuală a fiecărui asistat în parte se calculează din

totalul costurilor luate în calcul minus salariile personalului angajat;

finanţări externe, obţinute pe baza unor aplicaţii şi programe;

donaţii, sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice;

diverse alte venituri.

Page 9: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

9

CAPITOLUL 2

SITUAŢIA ÎNFIINŢĂRII UNITĂŢILOR MEDICO-SOCIALE

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,

în anul 2003 au fost identificate un număr de 106 unităţi sanitare, cu un număr de

4100 paturi, în 40 de judeţe ale ţării, care au potenţialul necesar pentru a fi

transformate în unităţi de asistenţă medico-socială.

Situaţia unităţilor medico-sociale conform evaluării iniţiale este prezentată în anexa 0.

Reorganizarea unităţilor sanitare s-a realizat în baza evaluărilor întocmite

de direcţiile de sănătate publică judeţene şi s-au înfiinţat ca unităţi de asistenţă

medico-sociale de consiliile judeţene şi locale cu avizul Ministerului Sănătăţii şi al

Ministerului Administraţiei şi Internelor. Finanţarea lucrărilor de reparaţii,

amenajări şi modernizări necesare a fost susţinută de la bugetul de stat prin

bugetul alocat de Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de

la bugetele locale.

Sumele pentru reparaţii şi amenajări clădiri au fost alocate din

Fondul naţional de solidaritate în perioada 2003 - 2006, în vederea punerii în

funcţiune a unui număr de 69 unităţi medico-sociale, cuantumul ridicându-

se la valoarea de 24.078.200 lei, după cum urmează:

H.G. nr. 1.436 din 11 decembrie 2003 - 8 unităţi de asistenţă medico-

socială în valoare de 1.388.500 lei;

H.G.nr. 1.437 din 11 decembrie 2003 - 17 unităţi de asistenţă medico-

socială în valoare de 4.717.800 lei;

H.G. nr. 1684/2004 - 1 unitate de asistenţă medico-socială în valoare de

344.000 lei;

H.G. nr. 781/2004 - 19 unităţi de asistenţă medico-socială în valoare de

5.356.700lei;

H.G. nr. 552/2005 - 5 unităţi de asistenţă medico-socială în valoare de

2.454.800 lei;

Page 10: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

10

H.G..nr. 623/2006 - 15 unităţi de asistenţă medico-socială în valoare de

6.127.400lei;

H.G. nr. 1.226/2006 - 5 unităţi de asistenţă medico-socială în valoare de

3.689.000lei.

Page 11: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

11

CAPITOLUL 3

PREZENTAREA CERCETĂRII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

UNITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ

3.1. Aspecte de ordin metodologic

Pentru a avea o imagine clară asupra dinamicii punerii în funcţiune şi a

modului în care sunt organizate şi funcţionează unităţile de asistenţă medico-

socială, ca instituţii de tip rezidenţial în care sunt asistate şi persoane vârstnice,

Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice a realizat o cercetare sociologică la

nivel naţional cu sprijinul consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice.

Cercetarea s-a realizat în perioada noiembrie - decembrie 2011,

chestionarele fiind completate de personalul din conducerea unităţilor medico-

sociale şi aplicate de către reprezentanţii consiliilor judeţene ale persoanelor

vârstnice, cu sprijinul autorităţilor locale cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.

Tehnica de cercetare folosită în realizarea studiului a fost ancheta directă

prin chestionarea, de către reprezentanţi ai consiliilor judeţene ale persoanelor

vârstnice, a personalului din conducerea unităţilor de asistenţă medico-sociale.

Instrumentul de cercetare utilizat a fost chestionarul. În realizarea anchetei

s-a utilizat un singur chestionar destinat persoanelor din conducerea instituţiilor

de asistenţă socială care este prezentat în anexa 3.

Astfel s-au obţinut informaţii legate de capacitatea instituţiei de asistenţă

socială (numărul camerelor pentru asistaţi, numărul total de paturi, numărul de

paturi din cameră, numărul cererilor în aşteptare), vechimea construcţiei în care

funcţionează instituţia şi anii în care s-au făcut reparaţii capitale, proprietarul

locaţiei, structura personalului angajat în cadrul instituţiei şi nevoia de personal,

specialitatea medicilor care acordă asistenţă medicală asistaţilor şi modul în care

se acordă asistenţa medicală, structura persoanelor asistate în funcţie de sex,

vârstă şi mediul de provenienţă, dotarea instituţiei, principalele servicii ce se

asigură asistaţilor în cadrul instituţiei (servicii sociale, socio-medicale, medicale),

principalele boli de care suferă asistaţii, activităţile la care participă aceştia zilnic

Page 12: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

12

şi acţiunile concrete prin care angajaţii instituţiei contribuie la prevenirea

marginalizării sociale şi la integrarea socială a persoanelor vârstnice asistate.

Alte informaţii importante obţinute cu ajutorul chestionarului au avut în

vedere cine aprobă asistarea unei persoane vârstnice în unitatea de asistenţă

medico-socială, cine realizează evaluarea socio-medicală a acestora, ce

documente trebuie să cuprindă dosarul individual al unei persoane vârstnice

pentru asistarea în instituţie, care este costul mediu lunar de întreţinere şi care

este cuantumul contribuţiei individuale lunare de întreţinere stabilită pentru un

asistat în anul 2011.

De asemenea, s-a încercat să se afle care sunt principalele greutăţi şi

impedimente cu care se confruntă persoanele din conducerea unităţilor de

asistenţă medico-sociale, în care sunt asistate persoane vârstnice, în

desfăşurarea activităţii şi care sunt propunerile pe care le fac acestea pentru

îmbunătăţirea activităţii.

Chestionarul a fost aplicat personalului din conducerea a 30 unităţi de

asistenţă medico-socială după cum urmează:

Judeţul Număr unităţi

medico-sociale

Judeţul

Număr unităţi

medico-sociale

Alba 1 Ilfov 1 Bihor 4 Mehedinţi 2 Bistriţa Năsăud 2 Mureş 3 Braşov 1 Sălaj 1 Dolj 7 Sibiu 4 Iaşi 2 Vaslui 2

Total 30

3.2. Analiza şi interpretarea datelor

După cum se observă în unităţile de asistenţă medico-socială cuprinse în

cercetare proporţia persoanelor cu vârsta peste 60 de ani este covârşitoare.

Unităţile chestionate ne-au furnizat date cu privire la numărul total şi la numărul

pe categorii de vârsta şi sex a persoanelor asistate. A rezultat astfel un număr

total de 3544 asistaţi din care :

438 persoane cu vârsta sub 60 de ani, respectiv 212 bărbaţi şi 226

femei;

3106 persoane cu vârsta peste 60 de ani, din care 1206 sunt de sex

masculin şi 1900 sunt de sex feminin.

Page 13: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

13

Persoane asistate în unităţile medico-sociale pe categorii de vârstă

14%

86%

sub 60 ani

peste 60 ani

Cu toate că aceste centre nu sunt instituţii de asistenţă socială destinate

exclusiv persoanelor vârstnice, ci persoanelor adulte cu probleme sociale şi

deopotrivă medicale, vârstnicii predomină reprezentând 86% din totalul

persoanelor asistate.

Se constată că în rândul persoanelor de vârsta a treia, asistate în aceste

unităţi, predomină cele cu vârsta cuprinsă între 75 şi 79 ani. După vârsta de 60

de ani raportul dintre numărul total de femei şi bărbaţi prezintă mici diferenţe în

favoarea persoanelor de sex feminin. Constatăm că numărul bărbaţilor este mai

mic decât cel al femeilor diferenţă datorată în principal faptului că speranţa de

viaţă este mai mare la femei decât la bărbaţi. În consecinţă numărul persoanelor

rămase singure care nu se mai pot autogospodări şi care au nevoie de îngrijire

de specialitate este mai mare în cazul femeilor.

Făcând o asociere între vârsta şi sexul persoanelor intervievate se

observă că, dacă până la vârsta de 70 ani numărul persoanelor de sex masculin

asistate este mai mare (fenomen explicat de faptul că bărbaţii rămaşi singuri se

autogospodăresc mai greu decât femeile singure), după vârsta de 70 ani, sub

efectul speranţei de viaţă diferite, creşte semnificativ numărul persoanelor de sex

feminin asistate, numărul bărbaţilor peste 85 ani asistaţi în unităţile de asistenţă

medico-sociale scăzând la jumătate faţă de numărul femeilor cu aceeaşi vârstă.

De asemenea din datele demografice solicitate a rezultat că există

diferenţe majore între asistaţi din punct de vedere al mediului de provenienţă,

Page 14: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

14

tendinţa fiind în favoarea persoanelor din mediul rural (2693 persoane faţă de

851 persoane din mediul urban). Aceasta se explică şi prin faptul că localităţile în

care sunt amplasate aceste unităţi se află în mediul rural sau în localităţi urbane

mici.

În funcţie de anul în care a fost finalizată construcţia clădirii în care

funcţionează unităţile medico-sociale putem aprecia că 33,3% dintre acestea îşi

au sediul în clădiri vechi, construite înainte de anul 1950 şi numai 4,2% dintre

acestea funcţionează în clădiri construite între anii 2002 - 2006.

Deşi în asemenea condiţii, odată cu schimbarea destinaţiei de funcţionare,

clădirile necesitau lucrări atât pentru reconstrucţie, cât şi pentru reabilitare şi

reamenajare, prin numărul ridicat de non-răspunsuri la această întrebare suntem

înclinaţi să credem că reparaţiile, respectiv reabilitările necesare nu s-au

efectuat. În timp, reparaţiile capitale au fost raportate astfel:

- 1 unitate a fost reamenajată în anul 2002,

- 1 unitate în anul 2003,

- 4 unităţi în anul 2004,

- 1 unitate în anul 2005,

- 1 unitate în anul 2006,

- 3 unităţi în anul 2008,

- 2 unităţi în 2009,

- 4 unităţi în 2010 şi

- 3 unităţi în anul 2011.

Cele 10 non-răspunsuri ar putea fi interpretate ca unităţi pentru care nu s-

au efectuat încă lucrări de reparaţii şi /sau amenajări, deşi aceste unităţi

medico-sociale au fost înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale şi judeţene

pe măsura alocării de fonduri pentru reamenajare, alocate prin hotărâri de

guvern.

Page 15: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

15

5.0% 5.0%

20.0%

5.0% 5.0%

15.0%

10.0%

20.0%

15.0%

2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011

Anii în care s-au efectuat reparatii capitale

În ceea ce priveşte anul în care au fost puse în funcţiune unităţile de

asistenţă medico-socială se constată că cele mai multe unităţi au fost puse în

funcţiune în anul 2004 (50,0%), urmat de anul 2003 (23,3%).

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3.3%

23.3%

50.0%

6.7%6.7%6.7%3.3%

Anul punerii în funcţiune

Proprietarii clădirilor în care funcţionează instituţiile ce fac obiectul

analizei sunt consiliile locale şi consiliile judeţene, valoarea de mijloc fix a

locaţiilor fiind evaluată în intervalul 251.400 lei - 5.953.537 lei.

Page 16: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

16

Din cele 30 de unităţi chestionate cu privire la încheierea contractului cu

C.J.A.S. 15 unităţi nu au dat răspuns ceea ce conduce către concluzia că nu au

relaţii contractuale cu case de sănătate la nivel judeţean, iar celelalte au încheiat

contracte după cum urmează: în 2002 - 3 unităţi, în 2003 - 1 unitate, în 2004 un

număr de 5 unităţi şi 6 unităţi în 2006.

20,0%

6.7%

33.3%

40,0%

2002 2003 2004 2006

Anul în care s-a încheiat contract cu C.J.A.S.

În ceea ce priveşte capacitatea unităţilor de asistenţă medico-socială se

constată următoarele :

în cele 30 de unităţi chestionate există în total 453 de camere de

locuit şi, în medie,15 camere de locuit într-o instituţie;

numărul mediu de paturi per cameră a fost de 4,48, acesta variind

între 2 şi 12 paturi pe cameră. Trebuie făcută menţiunea că

unitatea medico-socială cu 12 paturi într-o cameră ar trebui

reamenajată pentru a corespunde actualelor standarde pentru

instituţiile de tip rezidenţial.

există un număr total de 143 wc-uri şi 85 băi comune cu duşuri

(valoarea medie a acestora fiind de 5,5 wc-uri comune şi 3,5 băi

comune per instituţie), rezultând un raport de 21,1 între numărul

mediu de persoane asistate si numărul mediu de wc-uri comune.

Menţionăm că în cadrul unităţilor medico-sociale coexistă grupuri

sanitare comune, cât şi individualizate pe camere, deoarece

structura clădirii este de tip „spital”.

Page 17: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

17

22 de unităţi medico-sociale au raportat un număr total de 267 de

camere cu grup sanitar propriu, iar un număr de 9 unităţi declarat

că au 103 camere fără grup sanitar propriu, reprezentând aproape

30% din total camere observate, destul de mult dacă avem în

vedere că este o condiţie esenţială în caracterizarea confortului

persoanelor vârstnice asistate;

majoritatea camerelor din aceste instituţii sunt suprapopulate iar

numărul de cereri în aşteptare este foarte mare, acesta ridicîndu-

se la un total de 666 de cereri în instituţiile analizate , cu o medie

de 25,6 cereri în aşteptare pe instituţie). Menţionăm ca există un

raport de 1,95 între numărul de cereri în aşteptare şi numărul de

paturi în unităţile medico-sociale. Numărul mare al persoanelor

care solicită să fie asistate într-o unitate de tip rezidenţial destinată

persoanelor cu probleme medico-sociale conduce la ideea

subdimensionării acestei reţele.

Majoritatea unităţilor medico-sociale păstrează aspectul fostelor unităţi

sanitare cu paturi având atât camere cu un număr mare de paturi - saloane, cât

şi camere cu 2 - 3 paturi - rezerve, numărul mediu de paturi fiind de 43,3 pe

unitate.

O altă caracteristică a acestor unităţi este dată de capacitatea relativ

redusă de a asista persoanele cu probleme medico-sociale, comparativ cu

instituţiile tradiţionale de tip rezidenţial, respectiv căminele de bătrâni sau

centrele de îngrijire şi asistenţă. Aceasta poate fi privită însă şi ca un aspect

pozitiv din perspectiva calităţii îngrijirii, nevoile persoanei asistate

individualizându-se, aşa cum este şi recomandat la nivelul bunelor practici

privind asistenţa socio-medicală.

Totodată, numărul redus de locuri este o caracteristică specifică unităţilor

de tip rezidenţial care acordă asistenţă de scurtă durată, aşa cum au fost iniţial

concepute şi unităţile medico-sociale. Totuşi, analizând structura asistaţilor pe

categorii de vârstă şi problemele medicale pe care aceştia le prezintă putem

concluziona că în marea lor majoritate asistaţii necesită o îngrijire de lungă

durată.

Dotările camerelor de locuit pentru asistaţi sunt limitate. În cele 30 de

unităţi a rezultat o medie de 26,1 paturi, 41,8 noptiere, 12,8 dulapuri, 11,6 mese,

Page 18: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

18

19,3 scaune, 4,7 televizoare, 8,3 aparate de aer condiţionat şi 15,0 veioze. Se

observă slaba dotare a camerelor de locuit, mobilierul nefiind individualizat cu

excepţia noptierelor, dulapurile utilizându-se în comun de către asistaţii unei

încăperi. De asemenea, scaunele şi veiozele sunt insuficiente, iar televizoarele

sunt de obicei amplasate în spaţii pe care asistaţii le utilizează în comun, ceea ce

dezavantajează persoanele care datorită stării de sănătate sunt imobilizate la

pat.

Ca o concluzie se poate estima că nu s-au făcut investiţii pentru

reamenajarea spaţiilor de locuit, unităţile medico-sociale continuând să utilizeze

dotările moştenite de la fostele unităţi sanitare cu paturi.

Fiecare unitate de asistenţă medico-socială este dotată în afara camerelor

de locuit pentru persoanele asistate şi cu încăperi şi dependinţe care au în

medie următoarele valori: 1 bucătărie cu instalaţie de preparare a hranei; 1

bucătărie de încălzire a hranei; 1,3 sală de mese; 2,0 cămări pentru depozitarea

alimentelor; 1 spălătorie; 1,8 cluburi şi 3,5 birouri. Doar un număr de 14 unităţi

medico-sociale dispun de săli destinate activităţilor de club în care se pot

desfăşura activităţi recreative şi de socializare. Putem deci afirma că în

majoritatea instituţiilor de acest tip predomină latura medicală a îngrijirii.

Pentru a ilustra modul în care sunt dotate unităţile de asistenţă medico-

sociale cu aparatură electrocasnică s-a calculat valoarea medie pe unitate,

aceasta fiind: 5,7 frigidere, 2,2 lăzi frigorifice, 8,9 televizoare color, 7,1 aparate

radio, 4,0 PC-uri, 3,0 imprimante, 1,4 copiator, 5,5 aparate de aer condiţionat, 1

automobil, 1,5 sistem de încălzire propriu.

În ceea ce priveşte dotarea instituţiilor cu aparatură medicală se

constata că :

nu toate unităţile au aparatură medicală uzuală obligatorie, cum

ar fi: tensiometru (76,7%), stetoscop (20,0%), glucometru (66,7%),

set de resuscitare (23,3%) şi truse de mică chirurgie (9,3%);

de aparatura pentru investigaţii se poate beneficia în proporţii

reduse şi anume: 50,0% dispun de un electrocardiograf,

oscilometru 3,3%, analizator triglicerie 3,3%, analizator biochimie

10,0%, aparat de radiologie 4,7% şi numai 23,3% din unităţi sunt

dotate cu un ecograf;

Page 19: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

19

alte aparaturi care se regăsesc în proporţii reduse în dotarea

unităţilor medico-sociale sunt: etuvă în 23,3% din cazuri,

sterilizator 10,0%, aparat de fizioterapie 10,0%, nebulizator 6,7%,

stative perfuzii 4,7%.

Remarcăm faptul că deşi proporţia persoanelor vârstnice în rândul

persoanelor asistate în cadrul unităţilor medico-sociale ce fac obiectul analizei

este predominantă, dotările de care acestea dispun nu sunt adaptate profilului

asistaţilor astfel încât nu pot răspunde nevoilor lor socio-medicale. Ne referim în

special la faptul că nu au în dotare aparate de fizioterapie necesare în multe

afecţiuni specifice vârstei a treia şi mai puţin de jumătate din unităţile chestionate

au în dotare electrocardiograf deşi este binecunoscută incidenţa majoră a bolilor

cardiovasculare în rândul persoanelor vârstnice. De asemenea, unităţile nu au în

structura lor un cabinet stomatologic, aceasta fiind o altă problemă de sănătate

majoră cu implicaţii asupra bunei funcţionări a organismului.

Deficienţele prezentate, cu implicaţii asupra calităţii asistenţei acordate,

sunt deosebit de importante deoarece unităţile medico-sociale se confruntă de

multe ori cu pacienţi care nu beneficiază de asigurare medicală şi de multe ori şi

fără acte de identitate una din dificultăţile majore semnalate fiind transferul

acestora către alte unităţi sanitare de specialitate.

Principalele boli cu care sunt diagnosticate persoanele asistate în

unităţile medico-sociale sunt: bolile cardiovasculare (1379 cazuri), urmate de

bolile aparatului respirator (603 cazuri), bolile neurologice (415cazuri), bolile

sistemului osteoarticular (368 cazuri), bolile psihice (308 cazuri), bolile digestive

(293 cazuri), boli ale aparatului urogenital (193cazuri), boli endocrine (169

cazuri), demenţe (157 cazuri), tumore (48 cazuri), accidente traumatice (41

cazuri).

În general, asistenţa medicală a persoanelor asistate din unităţile medico-

sociale este asigurată de medicii şi asistentele medicale, angajaţi ai acestor

instituţii. În foarte puţine cazuri asistenţa medicală este asigurată de medicul de

familie al pacientului. Se constată că în majoritatea cazurilor specialitatea

medicilor angajaţi ca şi aparatura medicală pe care o au în dotare reflectă profilul

iniţial al unităţii spitaliceşti care s-a reorganizat. Serviciile medicale şi socio-

medicale sunt asigurate 24 din 24 de ore de către personalul unităţii medico-

Page 20: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

20

sociale, iar în cazurile care necesită intervenţii de specialitate persoanele

asistate sunt transferate către unităţile spitaliceşti.

Specialitatea medicilor care asigură asistenţa medicală este o informaţie

relevantă referitor calitatea îngrijirii medicale şi socio-medicale. S-a constatat că

în cele 30 de unităţi există :

24 medici generalişti - 19 unităţi au angajat medici de medicină generală;

12 medici de familie - 10 unităţi au în colectivul medical cadre cu

specialitatea medicină de familie;

7 medici internişti - în 7 unităţi cuprinse în eşantion.

Nu putem să nu remarcăm lipsa medicilor geriatri deşi în aceste instituţii

sunt asistate şi persoane vârstnice care au nevoie de îngrijire medicală de

specialitate.

În general, în unităţile de asistenţă medico-socială care au făcut obiectul

analizei este angajat personal medical suficient. Astfel, valoarea medie a

numărului de medici din cele 30 de instituţii supuse investigaţiei noastre este de

1,35 medici /instituţie, media asistenţilor medicali este de 8,11, iar a infirmierelor

de 8,21. Pe lângă personalul medical în aceste instituţii mai sunt angajaţi

asistenţi sociali (media fiind de 2,9 asistenţi sociali într-o instituţie) şi psihologi

(media fiind de 2,67 psihologi într-o instituţie).

Aproape toate unităţile medico-sociale sunt conduse de un director, cu o

singură excepţie şi au în componenţă, în medie: personal administrativ (3,80

persoane), îngrijitori (3,86), şoferi (2,11), muncitori (4,85), contabili (1,30).

Numărul total de angajaţi ai unei unităţi medico-sociale este în medie de 35,5

persoane.

Personalul din conducerea acestor instituţii consideră că pentru buna

funcţionare şi acoperirea nevoilor sociale, socio-medicale şi medicale unitatea

mai are nevoie de personal de specialitate după cum urmează: infirmiere

(53,6%), kinetoterapeuţi (42,9%), personal administrativ (42,9%), psihologi

(28,6%), asistenţi medicali (21,4)%, medici (17,9%), asistenţi sociali (17,8%) şi

farmacişti (3,6).

Page 21: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

21

În cadrul analizei efectuate asupra unităţilor de asistenţă medico-sociale

ne-am propus, de asemenea, să realizăm o evaluare a modului în care

funcţionează sistemul de acordare a asistenţei medico-sociale. În acest scop am

avut în vedere cine recomandă internarea, cine realizează evaluarea, cine

aprobă asistarea unei persoane cu nevoi medico-sociale şi am constatat

următoarele :

recomandarea pentru internarea într-o unitate medico-socială se face

uneori de către mai mulţi medici. Astfel regăsim în 66,7% din cazuri trimiteri

provenind de la medicul specialist din spital, aşa cum prevede legislaţia în

domeniu, dar şi situaţii diverse cum ar fi: medicul de familie (40,0%),

serviciul social al autorităţilor publice locale (46,7%), medicul specialist din

ambulatoriul de specialitate (40,0%);

40.0%

66.7%

40.0%46.7%

medicul defamilie

mediculspecialist din

spital

mediculspecislist din

ambulator

serviciul social alautorităţii publice

Cine recomandă internarea

evaluarea persoanei asistate poate fi efectuată de asemenea de către mai

mulţi specialişti: de către direcţia de asistenţă socială în proporţie de 66,7%,

de specialiştii unităţii medico-sociale în 60,0% din cazuri, de unitatea care a

recomandat asistarea 6,7% şi de medicul de familie într-o proporţie de

23,3%. Aşadar, serviciul public de asistenţă socială din cadrul primăriilor

realizează cele mai multe anchete sociale completând fişele de evaluare

socio-medicală ale persoanelor ce solicită să fie asistate într-una din

unităţile de asistenţă medico-socială.

Page 22: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

22

66.7%

6.7%

60.0%

23.3%

directia deasistentasociala

unitatea care arecomandatinternarea

unitatea medicosociala

medicul defamilie

Cine realizează evaluarea socio-medicală

Pentru întocmirea dosarului unei persoane asistate este nevoie de o serie

de documente care nu întotdeauna se regăsesc, acest fapt creând dificultăţi în

asigurarea unei asistenţe adecvate persoanelor internate. Principalele acte

necesare la întocmirea dosarului se regăsesc în proporţii variabile în practica

unităţilor medico-sociale :

bilet de trimitere - 100%;

act de identitate - 93,3%;

acte doveditoare de venit (cupon de pensie) - 100%

carnet de asigurat - 100%;

cerere de internare - 70,0%;

ancheta socială - 70,0%;

grila de evaluare - 70,0%;

declaraţia aparţinătorilor legali - 43,3%.

Pentru o corectă interpretare a cifrelor de mai sus menţionăm că o serie

de acte pot exista sau nu la dosar în funcţie de situaţia de dificultate în care se

află persoana asistată (exemplu: nu deţine acte de identitate la momentul

internării urmând a fi obţinute pe parcursul perioadei de asistenţă, nu are venituri

şi nu are calitatea de asigurat etc.).

Conform legislaţiei în vigoare unităţile medico-sociale adăpostesc

persoane cu probleme medico-sociale pe o perioadă determinată de timp, până

la remedierea problemelor individuale. Analiza pe baza chestionarului a condus

la următoarele concluzii privind durata asistării unei persoane în unităţile

medico-sociale: variază între mai puţin de 1 lună (27,6%), între 1 şi 3 luni (6,9%),

Page 23: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

23

între 4 şi 6 luni (24,1%) şi pe perioadă nedeterminată (41,4%). Conchidem că

valorile cele mai mari sunt reprezentate de extreme, astfel încât dacă se

depăşeşte perioada de o lună de asistenţă există tendinţa de a se prelungi cât

mai mult eventual pe o perioadă nedeterminată. Corelând cu faptul că

majoritatea persoanelor asistate sunt vârstnici considerăm că tendinţa ca

aceste unităţi să devină centre de permanenţă pentru îngrijire de lungă

durată este evidentă.

Activităţile la care participă asistaţii în cadrul unităţii de asistenţă

medico-socială sunt activităţi culturale şi recreative, respectiv: vizionare

spectacole (62,5%), vizionarea programelor tv (54,2%), lectură (50,0%), activităţi

administrative (29,2%), participarea la servicii religioase (29%), jocuri de

societate (29%), plimbări (29,2%), ergoterapie (20,8%), grădinărit (12,5%), lucru

manual (8,3%). Se constată că majoritatea activităţilor sunt statice deoarece în

aceste unităţi frecvenţa persoanelor imobilizate la pat este mare, motiv pentru

care anumite activităţi nu se pot realiza decât în proporţii reduse, cu persoanele

deplasabile.

O altă preocupare importantă trebuie să o reprezinte prevenirea

marginalizării sociale pentru persoanele asistate în unităţile medico sociale, iar

aceste activităţi se desfăşoară astfel:

64.0%

52.0%

68.0%

36.0%

24.0%

16.0%

consiliereafamiliei

incurajareavizitelor

activităţiculturale

informareacomunităţii

păstrarealegăturii cu

familia

învoiri înfamilie

Acţiuni pentru prevenirea marginalizării sociale

Principalele servicii de care beneficiază persoanele vârstnice asistate în unităţile

de asistenţă medico-socială luate în analiză sunt:

Page 24: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

24

servicii sociale cum ar fi: găzduire (93,1%), hrană (96,6%),

prevenirea marginalizării sociale (96,6%), reintegrare socială (96,6%),

tuns şi coafat (69,0%), bibliotecă (65,5%), participarea la acţiuni

culturale (55,2%), consiliere psihologică (51,7%) consiliere

administrativă (55,2%), club de zi (48,3%). Există puţine instituţii care

acordă consiliere juridică asistaţilor (17,2%).

servicii socio-medicale cum ar fi: ajutor pentru menţinerea şi

readaptarea capacităţilor fizice (93,1%), programe de ergoterapie

(34,5%), sprijin pentru realizarea igienei corporale (100%), ajutor

pentru îmbrăcare şi dezbrăcare (100%), ajutor pentru deplasare

(100%), monitorizarea parametrilor fiziologici (100%), toaleta

persoanei asistate (100%), administrarea medicamentelor (100%),

efectuarea de imunizări (100%), măsurarea glicemiei (86,2%),

recoltarea de produse biologice (96,6%), clisma cu scop evacuator

(89,7%), clisma cu scop terapeutic (89,7%), alimentaţie artificială

(44,8%), spălătură vaginală (51,7%), masajul limfedemului (51,7%),

mobilizare, masaj pentru prevenirea escarelor (65,5%), schimbarea

poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie (100%), tratamente pentru

evitarea complicaţiilor la membrele inferioare (96,6%), îngrijirea

plăgilor (100%), îngrijirea escarelor multiple (93,1%), îngrijirea tubului

de dren (89,7%), îngrijirea canulei traheale (62,1%), îngrijirea ochilor,

mucoasei nazale şi traheale (55,2%), suprimarea fistulelor (96,6%),

îngrijirea stomelor (86,2%), aplicare de pampers, ploscă, bazinet

(65,5%), aplicarea de prişniţe şi cataplasme (100%), calmarea şi

tratarea durerii (72,4%), kinetoterapie individuală (96,6%), examinare

şi evaluare psihologică (44,8%) ;

servicii medicale cum ar fi: servicii de îngrijire-infirmerie în 100% din

instituţiile cuprinse în eşantion, asigurarea medicamentelor prescrise

de medic în 100% din cazuri şi consultaţii şi tratamente la cabinetul

medical (96,6%). Numai 79,3% din instituţii asigură dispozitive

medicale asistaţilor, 51,7% consultaţii stomatologice şi 31,0%

programe de ergoterapie.

Page 25: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

25

Menţinerea legăturii persoanelor asistate cu propria reţea socială şi cu

familia este încurajată în majoritatea unităţilor medico-sociale, astfel încât

frecvenţa vizitelor este zilnică în 58,3% din cazuri, săptămânală în 37,5% din

cazuri şi doar 4,2% din unităţi au precizat că vizitele se desfăşoară lunar.

Această cifră este influenţată de mai mulţi factori pentru că presupune atât

disponbilitatea aparţinătorilor de a-i vizita pe asistaţi după internarea în unitate,

cât şi activităţile desfăşurate de personalul de specialitate. De cele mai multe ori

vizitele se desfăşoară la patul persoanei asistate (47,1%) fie pentru că persoana

nu este deplasabilă din motive de sănătate, fie pentru că instituţia nu a amenajat

un spaţiu dedicat primirii acestor vizite. Doar 47,1% din unităţi au declarat ca

deţin o încăpere special amenajată pentru vizite, iar 5,9% folosesc sala de mese

pentru primirea vizitelor.

În vederea prevenirii marginalizării sociale a persoanelor asistate

directorii unităţilor medico-sociale au raportat desfăşurarea de activităţi specifice

pentru atingerea acestui obiectiv şi anume: consilierea familiei (64,0%),

încurajarea vizitelor (52,0%), organizarea şi participarea la activităţi culturale

(68,0%), păstrarea legăturii cu familia (52,0%), informarea şi implicarea

comunităţii (36,0%), învoiri în familie (16,0%).

Costul mediu lunar de întreţinere pentru o persoană asistată într-o

unitate medico-socială este de 2.757 lei, valorile pe baza căruia a fost estimat

acest cost variind de la minim 608,0 lei la maxim 25.757 lei.

Cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere diferă de la o instituţie la

alta, deoarece se stabileşte la nivel local de către autorităţile publice care au

înfiinţat instituţia. Aşadar, făcând o medie a contribuţiilor lunare plătite în

unităţile de asistenţă medico-socială chestionate (dintre care numai 18 au

răspuns la această întrebare) a rezultat o valoare de 629 lei /asistat, cuantumul

acestei contribuţii variind între 200 şi 11.326 lei. Menţionăm că în majoritatea

cazurilor consiliile locale, respectiv judeţene au stabilit pentru persoanele

vârstnice un procent din pensie, cel mai frecvent 60%, drept cuantum variabil

al contribuţiei în funcţie de venitul persoanei asistate în unitatea medico-socială.

De precizat că valoarea costului efectiv de întreţinere al unei persoane

asistate este cu mult mai mare decât contribuţia pe care o plăteşte fiecare

Page 26: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

26

asistat. În cazul persoanelor care nu au venituri, această contribuţie este

suportată de familie sau de la bugetul consiliilor locale /judeţene.

Pentru asigurarea funcţionării unităţilor de asistenţă medico-socială se

utilizează fonduri provenind din mai multe surse de finanţare: bugetul de stat,

bugetul local, fonduri de la casa judeţeană de asigurări de sănătate, fonduri

externe, donaţii şi sponsorizări. Pentru lucrarea de faţă au fost solicitate date cu

privire la fondurile alocate în anul 2011 şi a rezultat că la nivelul unităţilor medico-

sociale chestionate :

fondurile provenind de la bugetul de stat însumează 8.774.114 lei,

revenind în medie suma de 417.815 lei pe unitate medico-socială. În anul

2011 doar 21 unităţi medico-sociale au declarat că au primit fonduri de la

bugetul de stat;

fondurile provenind de la bugetul local însumează 15.868.473 lei,

revenind în medie 689.934 lei pe unitate. În anul 2011 un număr de 23 de

unităţi au raportat că au primit fonduri de la bugetul local;

fondurile provenind de la asigurările de sănătate se ridică la suma

totală de 481.100 lei, respectiv 240.550 lei media pe unitate. În anul 2011

un număr de 2 de unităţi, din cele chestionate au raportat că au primit

fonduri de la bugetul asigurărilor de sănătate;

din donaţii şi sponsorizări au rezultat fonduri în valoare totală de

28.9471 lei în anul 2011 (aproximativ 48245 lei în medie pe unitate şi au

raportat 6 unităţi);

fondurile externe nu au fost alocate unităţilor de asistenţă medico-

sociale chestionate;

alte surse de finanţare, în care se includ şi contribuţiile asistaţilor au

însumat 2.333.200 lei în anul 2011 (în medie 155.547 lei per unitate,

valorile fiind raportate de către 15 de unităţi).

Cea mai importantă parte a acestei cercetări a fost alocată problemelor,

greutăţilor şi impedimentelor cu care se confruntă personalul din conducerea

instituţiilor de asistenţă socială în desfăşurarea activităţii şi propunerile pe care

aceştia le au formulat în vederea îmbunătăţirii activităţii acestor instituţii.

Page 27: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

27

Astfel, principalele probleme semnalate de aceştia sunt:

pentru 65,4% dintre intervievaţi lipsa personalului specializat este

principalul impediment în desfăşurarea activităţii;

lipsa fondurilor - 53,8% din cei chestionaţi afirmând că aceasta este

problema cea mai importantă cu care se confruntă;

slaba dotare cu aparatură medicală a instituţiei afectează activitatea

curentă în cazul a 19,2% dintre instituţii;

spaţiul insuficient a fost sesizat în proporţie de 15,4%;

o problemă ce afectează 3,8% din directorii unităţilor de asistenţă

medico-socială se referă la sistem de încălzire deficitar în cazul în

care unitatea nu are încălzire centrală şi nu poate asigura confortul

termic pe timp de iarna pentru asistaţi. Lipsa suportului din partea

familiilor celor asistaţi (3,8%), fenomen care îngreunează procesul de

asistenţă prin blocarea locurilor în unitate de către persoane care nu

pot fi dezinstituţionalizate. Legislaţia de funcţionare a unităţilor de

asistenţă medico-socială nu este clară, aspect semnalat la 3,8% din

unităţi. Prevederile legale nu se aplică sau sunt greu de aplicat datorită

confuziilor create între partenerii sociali implicaţi.

Principalele propuneri, formulate de persoanele din conducerea

unităţilor medico-sociale intervievate, au fost:

angajarea de personal specializat în unităţile de asistenţă medico-

socială - 68,0%;

flexibilitate în acordarea fondurilor - 56,0%;

reparaţii şi amenajări - 28,0%;

dotarea instituţiei cu aparatură medicală, electrocasnică şi mobilier -

20,0%;

completarea cadrului legislativ existent - 20,0%;

elaborarea şi aplicarea normativelor de personal şi cazarmanent -

20,0%;

Page 28: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

28

56.0%

8.0%4.0%

20.0% 20.0%

68.0%

28.0%fle

xibi

litat

e in

acor

dare

afo

ndur

ilor

subo

rdon

are

adm

inis

trat

ivă

şi f

inan

ciară

loca

resp

ecta

rea

norm

ativ

elor

de p

erso

nal ş

ica

zarm

amen

t

elab

orar

ea ş

ico

mpl

etar

eale

gisl

aţie

i în

dom

eniu

dota

rea

cuap

arat

ură

med

icală

pers

onal

spec

ializ

at

repa

raţii

şi

amen

ajă

ri

Propuneri

Aşadar, lipsa fondurilor, care atrage lipsa personalului specializat şi slaba

dotare a instituţiei, sunt principalele probleme cu care se confruntă personalul din

conducerea unităţilor de asistenţă medico-socială supuse investigaţiei. La

acestea se adaugă lacunele legislative care determină capacitatea redusă a

instituţiei de a colabora cu autorităţile publice locale ducând la imposibilitatea

realizării unor achiziţii de medicamente, aparatură medicală, electrocasnică sau

de mobilier; precum şi la restricţionarea alegerii persoanelor ce urmează a fi

asistate în aceste instituţii.

Aceste probleme ar putea fi rezolvate, în opinia persoanelor din

conducerea acestor instituţii, prin suplimentarea fondurilor care ar asigura

dotarea corespunzătoare a instituţiilor de asistenţă medico-sociale şi la

extinderea capacităţii acestora prin mărirea numărului de camere şi a numărului

de paturi. Transformarea unor unităţi de asistenţă medico-socială în cămine

pentru persoane vârstnice ar fi o urmare firească a faptului că practica a

demonstrat încă odată că cererea majoră de asistenţă de tip rezidenţial se

cantonează la nivelul acestei categorii de populaţie. Această reglementare ar

rezolva într-o oarecare măsură problema legată de numărul insuficient de locuri

în căminele de bătrâni existente şi separarea vârstnicilor de alte categorii de

persoane adulte cu nevoi specifice (persoane bolnave psihic, persoane fără

adăpost etc.).

Page 29: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

29

CAPITOLUL 4

CONCLUZII

Iniţial au fost propuse un număr de 106 unităţi sanitare cu paturi în

vederea reorganizării ca unităţi de asistenţă medico-socială. Până în 2006

dintre acestea numai un număr de 69 de unităţi au beneficiat de fonduri de la

bugetul de stat în vederea efectuării lucrărilor de reamenajare. Menţionăm că

dintre acestea nu toate au finalizat lucrările şi nu au fost puse în funcţiune.

Din evaluarea iniţială în judeţele Bacău şi Caraş-Severin nu au fost

identificate clădiri cu potenţial de a fi transformate în unităţi medico-sociale.

Situaţia actuală ne arată că până în prezent nu au fost înfiinţate unităţi medico-

sociale într-un număr de 10 judeţe ale ţării, după cum urmează : Bacău, Caraş-

Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Gorj, Harghita, Mehedinţi, Neamţ, Prahova,

Sălaj, Teleorman şi Timiş.

Cauzele care au generat întârzieri în punerea în funcţiune a unităţilor

medico-sociale au fost evaluate de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei

Sociale după cum urmează :

greşeli sau omisiuni de proiectare, constatate pe parcursul

executării lucrărilor, proiectul iniţial, care a stat la baza propunerilor de

finanţare, fiind incomplet sau a prevăzut sume subevaluate, execuţia

lucrărilor relevând ca strict necesare lucrări suplimentare pentru a oferi

condiţii de găzduire şi acordare de servicii sociale persoanelor

asistate;

lipsa resurselor financiare la beneficiari, respectiv consiliile locale

sau judeţene, pentru cofinanţarea lucrărilor, lucrărilor suplimentare

sau a dotărilor pentru punerea în funcţiune a unităţilor medico-sociale;

lipsa resurselor necesare finanţării de către consiliile locale a

cheltuielilor de funcţionare, deşi în susţinerea cererii acestea s-au

angajat că asigură fondurile necesare;

lipsa personalului specializat în documentaţii şi elaborare de

proiecte de construcţii;

Page 30: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

30

constructorii nu au respectat termenele din graficele de lucrări.

Neconcordanţa dintre evaluările iniţiale şi solicitările ulterioare de finanţare

al căror nivel total depăşeşte posibilităţile actuale de finanţare ale Ministerului

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a condus la stagnarea lucrărilor şi, în timp,

la degradarea construcţiilor şi la neatingerea scopului pentru care au fost alocate

fondurile respective.

Numărul unităţilor funcţionale nu acoperă nevoile reale de asistenţă

medico-socială a persoanelor vârstnice, fiind necesară continuarea procesului de

reamenajare şi punere în funcţiune a locaţiilor spitaliceşti dezafectate, identificate

din anul 2003. X

X X

Din analiza efectuată a rezultat că aceste instituţii sunt tributare condiţiei

lor anterioare de unităţi medicale, latura socială şi socio-medicală fiind mai slab

dezvoltată, excluzând serviciile de îngrijire.

Majoritatea nu au condiţii pentru asigurarea serviciilor sociale de prevenire

a marginalizării sociale şi reinserţie socială a asistaţilor din lipsă de personal de

specialitate în domeniu (asistent social, psiholog, ergoterapeut, kinetoterapeut

etc.) şi pentru că nu sunt amenajate corespunzător: nu există o cameră destinată

vizitelor pentru persoanele asistate care sunt deplasabile, nu există cluburi în

care să se organizeze activităţi recreative sau culturale, nu există o relaţie

constantă cu comunitatea şi cu aparţinătorii persoanelor asistate.

De asemenea, în componenţa colectivului de angajaţi ai unităţilor

medico-sociale nu sunt incluşi medici cu specialitatea geriatrie şi din acest

motiv în aceste unităţi nu se pot efectua terapii specifice persoanelor

vârstnice şi nici terapii recuperatorii pentru bolile cronice.

Toate aceste disfuncţionalităţi conduc la prelungirea perioadei de

staţionare a asistaţilor blocând accesul celor care ar putea beneficia de serviciile

medico-sociale. Consecinţa este eficienţa scăzută a unităţilor medico-sociale în

raport cu scopul pentru care s-au constituit: găzduirea pe o perioadă determinată

a persoanelor cu probleme sociale şi medicale.

Page 31: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

31

Înfiinţarea unităţilor medico-sociale a fost gândită pentru

decongestionarea unităţilor mari spitaliceşti şi asigurarea continuităţii asistenţei

medicale în cazul bolilor cronice. Totodată, numărul preponderent al

persoanelor vârstnice (peste 60 de ani) sugerează că unităţile medico-sociale

sunt pe cale să se transforme în cămine pentru persoane vârstnice, cunoscut

fiind faptul că sistemul instituţional este deficitar în acest domeniu.

Din analiza răspunsurilor primite se desprind următoarele

probleme semnalate de conducătorii unităţilor medico-sociale:

Reţeaua geriatrică insuficient dezvoltată la nivel national se reflectă şi are

consecinţe şi asupra funcţionării unităţilor medico-sociale. Platforma

gerontologică preconizată a se implementa nu se regăseşte în practica acestor

unităţi. Lipsa medicilor geriatri, atât din echipa care realizează evaluarea, cât şi

din cea care asigură asistenţa persoanelor vârstnice asistate în unităţile medico-

sociale are un efect negativ asupra implementării unui plan individual de

intervenţie. În compensare ar putea fi implicaţi medicii de familie sau cu

specialitatea medicină internă care cunosc polipatologia pacienţilor de vârsta a

treia pe care îi au sub observaţie şi care pot colabora cu instituţia în care

pacienţii au fost internaţi pentru activităţile de îngrijire medicală.

Echipa multidisciplinară nu funcţionează deoarece predomină personalul

medical, iar personalul în domeniul social (în mod deosebit asistent social,

psiholog, ergoterapeut, kinetoterapeut) lipseşte în cele mai multe din cazuri.

Serviciile sociale, socio-medicale şi medicale oferite în prezent persoanelor

vârstnice cuprind un pachet de bază care ar putea fi extins în funcţie de nevoile

individuale identificate în rândul populaţiei vârstnice.

Repartizarea teritorială a unităţilor medico-sociale la nivel naţional este

inegală oferta de servicii fiind mult mai redusă pentru anumite zone ale tării şi la

nivelul judeţelor (există judeţe în care s-au înfiinţat până la 7 unităţi - Dolj - şi

judeţe în care nu există nicio astfel de unitate). Această discrepanţă trebuie

avută în vedere la elaborarea strategiilor de politică socială, la evaluarea

clădirilor şi distribuirea fondurilor de la bugetul de stat şi local.

Insuficienţa fondurilor alocate pentru întreţinerea locaţiilor şi asigurarea

funcţionării acestora este una dintre problemele semnalate de majoritatea

unităţilor medico-sociale şi în mod deosebit de cele care se află în subordinea

Page 32: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

32

consiliilor locale. La baza acestei insuficienţe stă faptul că unităţile medico-

sociale au fost înfiinţate în localităţi rurale sau localităţi urbane mici ale căror

bugete locale sărace nu pot susţine finanţarea cheltuielilor de funcţionare.

Colaborarea dificilă cu sistemul sanitar şi constatarea că nu toate unităţile

medico-sociale funcţionează în baza unui contract cu casele judeţene de

asigurări de sănătate se reflectă în capacitatea limitată a acestora de asigura şi

susţine financiar asistenţa medicală a persoanelor asistate.

Colaborarea dificilă cu persoanele asistate şi cu aparţinătorii lor îngreunează

procesul de dezinstituţionalizare şi reintegrare socială a acestora.

Legislaţia actuală nu acoperă întreaga problematică a unităţilor medico-

sociale şi nu se adresează specificului vârstei a treia care prezintă pondere în

rândul persoanelor asistate.

Legislaţia în domeniul sanitar nu încurajează furnizorii de servicii medicale

să încheie contracte cu casele judeţene de asigurări de sănătate, iar sumele

decontate de către acestea sunt considerate insuficiente pentru acoperirea

costurilor.

Page 33: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

33

CAPITOLUL 5

PROPUNERI

Propunerile pentru îmbunătăţirea activităţii aşa cum rezultă din practica

unităţilor medico-sociale, pe domenii, sunt următoarele:

În plan financiar:

Susţinerea costurilor pentru unităţile medico-sociale prin subvenţii de

la bugetul de stat deoarece descentralizarea a avut efecte negative

asupra asistenţei medico-sociale mai ales în mediul rural şi în zonele

defavorizate ale ţării unde bugetul local este redus;

Identificarea de noi surse de finanţare;

Atragerea de fonduri din sectorul privat prin încheierea de

parteneriate pentru realizarea unor servicii asistaţilor;

Încurajarea sponsorizărilor oferite de persoane juridice ori fizice

pentru sprijinirea activităţilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor

vârstnice prin modificarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea;

Resurse umane:

Implicarea medicilor geriatrii în identificarea şi tratarea stării de

sănătate a persoanelor vârstnice care necesită asistare în unităţile

medico-sociale;

Organizarea unei reţele comunitare de medici geriatri prin dubla

specializare a medicilor de medicină internă sau a medicilor de familie,

această specialitate fiind necesară în componenţa echipei

multidisciplinare din cadrul unităţilor medico-sociale;

Încadrarea de specialişti în domeniul social, respectiv: psiholog,

asistent social, ergoterapeut, pentru activităţile de reintegrare şi

prevenirea marginalizării sociale;

Organizarea de schimburi de experienţă între unităţile medico-

sociale şi formare continuă a personalului acestor unităţi;

Page 34: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

34

Definirea profesiilor sociale în domeniul îngrijirii medico-sociale a

persoanelor vârstnice prin implicarea mai multor autorităţi respectiv:

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

Servicii şi infrastructură:

Extinderea unităţilor medico-sociale la nivelul întregii ţări;

Reabilitarea unităţilor care nu au beneficiat de lucrări de reparaţii sau

care funcţionează în clădiri vechi;

Reamenajarea spaţiului de locuit pentru persoanele asistate şi

asigurarea de mobilier şi cazarmament individualizat pentru creşterea

confortului fizic şi psihic al persoanei asistate în mediul instituţional;

Dotarea camerelor de locuit cu televizoare şi alte aparate destinate

persoanelor nedeplasabile în vederea organizării de activităţi adaptate

nevoilor acestei categorii de asistaţi;

Înfiinţarea de cluburi pentru persoanele asistate în cadrul unităţilor

medico-sociale;

Organizarea de spaţii special amenajate pentru primirea de vizite

din parte rudelor şi prietenilor persoanelor asistate;

Stabilirea unui grafic şi monitorizarea procesului de reamenajare

şi punere în funcţiune a locaţiilor destinate unităţilor medico-sociale

în toate judeţele şi municipiul Bucureşti;

Reconsiderarea criteriilor de selecţie şi eligibilitate a proiectelor

de finanţare a unităţilor medico-sociale prin implicarea specialiştilor

Ministerului Finanţelor Publice, ai Ministerului Muncii, Familiei şi

Protecţiei Sociale şi ai Ministerului Sănătăţii;

Acordarea de noi spaţii de către autorităţile publice locale prin

redirecţionarea scopului unor clădiri nefuncţionale sau dezafectate

(exemplu: preluarea unor clădiri aflate în proprietatea armatei - foste

cazărmi) în vederea extinderii reţelei de unităţi medico-sociale;

Îmbunătăţirea şi extinderea tipurilor de servicii ce le sunt asigurate

vârstnicilor asistaţi în unităţile medico-sociale, respectiv programe de

terapie ocupaţională, recuperare, activităţi cultural - artistice etc.;

Page 35: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

35

Dotarea unităţilor medico-sociale cu echipamente şi aparatură

medicală de bază care să acopere o cazuistică mai largă în

conformitate cu principalele afecţiuni cu care sunt diagnosticate

persoanele vârstnice asistate;

Îmbunătăţirea colaborării cu casele de sănătate şi celelalte instituţii

medicale (spitale, centre de diagnostic etc.);

Monitorizarea centralizată a numărului de cazuri sociale (persoane

vârstnice), pentru o evaluare a cererii şi ofertei de servicii, utilă în

elaborarea unei strategii naţionale de dezvoltare a reţelei de servicii

sociale în funcţie de nevoile identificate;

Dezvotarea unui sistem complex de servicii socio-medicale pentru

vârstnici;

Reglementarea la nivel naţional a unei autorităţi care să

monitorizeze sistemul de îngrijire socio-medicală în regim

rezidenţial, de zi sau la domiciliu;

Implementarea unui sistem de îngrijiri de lungă durată ca o

componentă importantă pentru dezvoltarea pilonului III al strategiei în

domeniul persoanelor vârstnice, realizabil prin redirecţionarea scopului

unităţilor medico-sociale care găzduiesc cu preponderenţă persoane

vârstnice.

Implicarea comunităţii în acţiunile sociale:

Intensificarea propagandei de sensibilizare a opiniei publice vis-a-

vis de problematica vârstei a treia;

Atragerea comunităţii pentru sprijinirea integrării sociale a

rezidenţilor, inclusiv persoane vârstnice, din aceste instituţii prin

organizarea în comun a activităţilor culturale şi de socializare;

Diversificarea formelor de informare a comunităţii cu privire la

nevoile specifice persoanelor cu probleme de natură socio-medicală,

inclusiv persoane vârstnice;

Implicarea mai intensă a factorilor sociali pe plan local pentru

apărarea drepturilor persoanelor vârstnice;

Promovarea voluntariatului şi a culturii filantropice în acţiunile de

sprijin adresate persoanelor vârstnice aflate în dificultate.

Page 36: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

36

În plan legislativ:

Elaborarea unor ordine comune ale Ministerului Sănătăţii şi

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale care să reglementeze

acordarea asistenţei medicale şi socio-medicale în unităţile medico-

sociale, cu precizarea responsabilităţilor şi a modului de cooperare

între cele două domenii;

Elaborarea şi implementarea unei metodologii de lucru pentru

derularea programelor de servicii sociale în regim de urgenţă -

intervenţie în caz de criză - la nivelul unităţilor medico-sociale;

Elaborarea de standarde minimale de calitate a serviciilor medico-

sociale asigurate în cadrul unităţilor medico-sociale şi urmărirea

permanentă a respectării lor de către Inspecţia Socială;

Elaborarea de normative de cazarmament pentru unităţile de

asistenţă medico-sociale;

Corelarea actelor normative în domeniul social cu cele din

domeniul medical pentru o coordonare şi finanţare comună a

acţiunilor desfăşurate în acest domeniu.

X

X X

In prezent, din datele Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei

Sociale, există 130 de cămine pentru persoane vârstnice, unele susţinute de

autorităţi locale, altele de ONG-uri sau societăţi private, în cadrul cărora sunt

7.154 de locuri. 4.180 de persoane sunt înregistrate pe listele de aşteptare.

Având în vedere ponderea covârşitoare a persoanelor vârstnice în

rândul asistaţilor din unităţile medico-sociale considerăm că ar fi oportun

tranformarea lor în cămine pentru persoane vârstnice. În urma elaborării

acestei lucrări constatăm că ulterior anului 2006 proiectul înfiinţării unităţilor

medico-sociale a fost abandonat, nemaialocându-se fonduri în acest scop.

Page 37: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

37

Pe de altă parte, în anul 2011 Guvernul a aprobat Programul de

interes naţional „Dezvoltarea reţelei de cămine pentru persoane

vârstnice”, iniţiat de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, care se va

derula din fonduri puse la dispoziţia Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei

Sociale. Programul se adresează, autorităţilor administraţiei publice judeţene

şi locale care decid înfiinţarea de cămine pentru persoane vârstnice, prin

transformarea a 67 de spitale pe care le au în subordine. Acestea sunt

menţionate în HG nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes

naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele

varstnice". Programul se derulează pe o perioada de aproximativ 3 ani,

începând cu prima zi a lunii aprilie 2011 şi până în data de 31 decembrie

2013 şi are ca scop asigurarea unei îngrijiri de lungă durată şi de calitate

pentru persoanele vârstnice care şi-au pierdut autonomia funcţională şi nu-şi

mai pot continua viaţa în condiţii de siguranţă la propriul domiciliu. Timp de 33

de luni, căminele nou înfiinţate în acest program vor fi finanţate de la bugetul

de stat, prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Bugetul total este

de 200.000 000 lei, iar pentru anul acesta va fi alocată suma de 55.000 000

lei.

Corelarea celor două acţiuni, respectiv înfiinţarea unităţilor medico-

sociale şi a căminelor pentru persoane vârstnice, ambele având la origine

schimbarea destinaţiei unor unităţi sanitare, considerăm că este utilă pentru o

judicioasă gestionare a resurselor materiale şi de personal şi pentru o cât mai

bună acoperire a cererii de servicii rezidenţiale pentru persoanele vârstnice,

fără a afecta solicitările de servicii medicale ale tuturor categoriilor sociale

inclusiv a celor de vârsta a treia.

De asemenea, în vederea materializării în condiţii de eficienţă

maximă a acestor propuneri, considerăm necesar să se înfiinţeze o

autoritate naţională care să fie abilitată cu coordonarea acţiunilor şi cu

monitorizarea sistemului de îngrijire socio-medicală în regim rezidenţial,

de zi şi la domiciliu a persoanelor vârstnice.

Mai mult aceste propuneri trebuie să se regăsească în proiectul

Legii privind protecţia drepturilor persoanelor vârstnice, act normativ a

cărui iniţiere intră în atribuţiile Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei

Page 38: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

38

Sociale şi care se impune a fi realizat în contextul actualei Legii a asistenţei

sociale recent adoptate (L. Nr. 292/2011).

Director general Realizator Marius Augustin Pop şef birou „Analize şi studii”Alina Matei

Page 39: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

39

OPIS

Legea nr. 270/2000, legea spitalelor;

H.G. nr. 412/2003, pentru aprobarea Normelor privind organizarea,

funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

Instrucţiunile nr. 1/507/2003 de aplicare a normelor privind organizarea,

funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

H.G. nr. 1.436/2003 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru

reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă medico-socială;

H.G. nr. 1.437/2003 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru

reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă medico-socială;

H.G. nr. 1684/2004 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru

reparaţia şi amenajarea unei unităţi de asistenţă medico-socială;

H.G. nr. 781/2004 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru

reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă medico-socială;

H.G. nr. 552/2005 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru

reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă medico-socială;

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

H.G. nr. 623/2006 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru

reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă medico-socială;

H.G. nr. 1.226/2006 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru

reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă medico-socială;

H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost /an pentru

servicii acordate în unităţile medico sociale şi a unor normative privind

personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care

desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară.

Page 40: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

40

Anexa nr. 0 Situaţia unităţilor medico-sociale conform evaluării

Nr. Crt. Judeţul

Nr. unităţi

Unitatea medico - socială

Nr. paturi

Avizat/ neavizat

Contract CASJ

1 Alba 1 Ocna Mureş 30 da da

2 Arad 5 Ghioroc 50 da nu

Lipova 40 da da Gurahonţ 30 da da

Ineu 50 da da

Savârşin 30 da da 3 Argeş 4 Deduleşti 25 da da

Călineşti 50 da da Suici 80 da da

Izvor 80 nu 4 Brăila 3 Dudeşti 15 nu

Viziru 15 nu

Ianca 20 da nu 5 Bistriţa 4 Suseni

Bârgăului 10 da nu

Rodna 10 da nu Teaca 14 da nu

Bistriţa* 20 nu 6 Braşov

2 Rupea 35 da nu Sânpetru 75 da da

7 Botoşani 7 N. Bălcescu 45 da da

Suliţa 15 da da Suharău 10 da da

Mihăileni 15 da da Stefăneşti 25 da da Săveni 45 da da

Vf. Câmpului 20 da nu 8 Buzău 1 Pogoanele 50 da da 9 Bihor 6 Gherghie 55 nu

Popeşti 50 da da

Salonta 20 da da

Nucet 178 da da

Săcuieni 40 da da

Valea lui Mihai 20 da da 10 Călăraşi 3 Călăraşi 25 da nu

Budeşti 25 da nu

Page 41: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

41

Nr. Crt.

Judeţul Nr. unităţi

Unitatea medico - socială

Nr. paturi

Avizat/ neavizat

Contract CASJ

Olteniţa 20 da nu 11 Cluj 3 Gilău 15 da nu

Huedin 45 da nu Mociu 35 nu

12 Constanţa 3 Băneasa 50 da nu

Agigea 50 da nu Hârşova 30 nu

13 Dâmboviţa

3 Răcari 40 da nu

Bucsani 60 da da Niculeşti 30 da da

14 Dolj

7 Sadova 25 da da Amărăştii de Jos

20 da da

Brabova 20 da da

Cetate 20 da da Pleniţa 50 da da

Bechet 45 da da Melinesti 45 da da

15 Galaţi 4 Ganeşti 141 da da Pechea 50 da nu

Inveşti 50 da nu

Nicoreşti 50 da nu

16 Giurgiu 2 Mogoşeşti 60 da da

Floreşti 70 da nu 17 Gorj 1 Turceni 40 nu 18 Harghita 3 Bălan 30 da nu

Cristuru Secuiesc

30 da nu

Vlăhiţa 30 da nu 19 Hunedoara

2 Uricani 30 da nu Baia de Criş 35 da da

20 Iaşi 4 Podul Iloaiei 45 da da

Bivolari 25 da da

Sculeni 30 da da Răducăneni 55 da da

21 Ialomiţa

1 Fierbinţi Târg 35 da nu

22 Maramureş 4 Şomcuta Mare 30 da nu Sighetu 50 da nu

Page 42: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

42

Nr. Crt.

Judeţul Nr. unităţi

Unitatea medico - socială

Nr. paturi

Avizat/ neavizat

Contract CASJ

Marmaţie Dragomireşti 20 da nu

Târgu Lăpuş 40 da nu 23 Mehedinţi 4 Balta 30 da nu

Cujmir 35 da da

Băcleş 35 da nu Gura Văii 75 nu

24 Mureş 2 Deda 15 da da Iernut 15 da da

25 Neamţ 1 Bicaz 50 da nu 26 Olt 3 Corabia 50 da da

Drgăneşti Olt 55 da nu

Caracal 50 da da 27 Prahova 1 Boldeşti

Scăieni 30 da da

28 Satu Mare 1 Turt 50 da nu 29 Sălaj 1 Ileanda 30 da da 30 Sibiu 2 Medias 35 da da

Agnita 25 da nu 31 Suceava 5 Dumbrăveni 25 da da

Malini 20 da nu

Vicovu de Sus 15 da da

Broşteni 40 da da Zvoriştea 15 da da

32 Timiş 3 Gătaia 100 nu

Făget 10 da da Lovrin 40 nu

33 Tulcea 1 Babadag 40 nu 34

Vaslui

3

Codăieşti 40 da da

Băceşti 45 da nu

Ghermăneşti 55 da nu 35 Vâlcea 2 Sineşti 30 da nu

Ladeşti 30 da nu 36 Vrancea 1 Odobeşti 50 da nu 37 Ilfov 1 Domneşti 50 da da 38 Bucureşti 2 Sect. 4 „Sf.

Luca” 80 da nu

Sect. 1 „Caraiman”

10 da nu

TOTA 106 4138 paturi

Page 43: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

43

Anexa nr. 1

ALOCAREA FONDURILOR DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU REPARAREA ŞI AMENAJAREA UNITĂŢILOR MEDICO-SOCIALE

(2003-2006)

ACT

NORMATIV

CONSILIUL

JUDETEAN/LOCAL

UNITATEA

MEDICO-SOCIALA

DESTINATIE

FONDURI

SUMA

ALOCATA (lei)

H.G.nr. 1.436 din 11 decembrie 2003

Consiliul judetean Arad

Unitatea de asistenta medico-sociala, Com.Ghioroc nr.90

Reparatii si amenajari

256.300

Consiliul local al comunei Codaesti, jud.Vaslui

Centru de asistenta medico-sociala Codaesti jud. Vaslui

Reparatii si amenajari cladiri

286.000

Consiliul local al orasului Boldesti-Scaeni, jud. Prahova

Unitatea de asistenta medico-social Oras Boldesti-Scaeni, str.Calea Unirii nr.57

Reparatii si amenajari cladiri

150.000

Consiliul judetean Giurgiu

Centrul de asistenta medico-sociala Com.Adunatii Copaceni

Reparatii si amenajari cladiri

310.000

Consiliul local al comunei Com. Sadova, jud. Dolj

Unitatea medico-sociala Sadova, jud. Dolj

Reparatii si amenajari cladiri

125.500

Consiliul local al comunei Cetate,jud. Dolj

Unitatea de asistenta medico-sociala Cetate jud. Dolj

Reparatii si amenajari cladiri

113.500

Consiliul local al comunei Brabova, jud. Dolj

Unitatea de asistenta medico-sociala Com. Brabova, jud. Dolj

Reparatii si amenajari cladiri

62.700

Consiliul local al comunei Melinesti, jud. Dolj

Unitatea de asistenta medico-sociala Melinesti, jud. Dolj

Reparatii si amenajari cladiri

84.500 TOTAL : 1.388.500

Consiliul local al comunei Savarsin, jud.Arad

Centru de asistenta medico-sociala Savarsin, jud. Arad

Reparatii si amenajari cladiri

290.000

Consiliul local al orasului Ineu, jud. Arad

Unitatea de asistenta medico-sociala Ineu nr.2, Ineu, jud. Arad

Reparatii si amenajari cladiri

216.500

Consiliul local al orasului Lipova, jud. Arad

Unitatea de asistenta medico-sociala Lipova Lipova,

Reparatii si amenajari cladiri

129.100

Page 44: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

44

ACT

NORMATIV

CONSILIUL

JUDETEAN/LOCAL

UNITATEA

MEDICO-SOCIALA

DESTINATIE

FONDURI

SUMA

ALOCATA (lei)

H.G.nr. 1.437 din 11 decembrie 2003

Str.Aurel Vlaicu nr.11, jud.Arad

Consiliul local al comunei Popesti, jud.Bihor

Centrul de asistenta medico-sociala Popesti jud. Bihor

Reparatii si amenajari cladiri

261.700

Consiliul local al Mun.Salonta, jud.Bihor

Centrul de asistenta medico-sociala Salonta jud. Bihor

Reparatii si amenajari cladiri

388.000

Consiliul local al orasului Nucet, jud.Bihor

Centrul de asistenta medico-sociala Str.Republicii nr.4, Nucet, jud. Bihor

Reparatii si amenajari cladiri

390.300

Consiliul local al comunei Flamanzi, jud.Botosani

Unitatea de asistenta medico-sociala Flamanzi jud. Botosani

Reparatii si amenajari cladiri

84.500

Consiliul local al comunei Racari, jud.Dambovita

Centrul de asistenta medico-sociala

Reparatii si amenajari cladiri

418.200

Consiliul local al comunei Bechet, jud.Dolj

Unitatea de asistenta medico-sociala Bechet jud. Dolj

Reparatii si amenajari cladiri

15.200

Consiliul local al comunei Plenita, jud.Dolj

Unitatea de asistenta medico-sociala Plenita jud. Dolj

Reparatii si amenajari cladiri

138.000

Consiliul local al comunei Amarastii de Jos, jud.Dolj

Unitatea de asistenta medico-sociala Amarastii de Jos jud. Dolj

Reparatii si amenajari cladiri

116.600

Consiliul local al orasului Targu Lapus, jud. Maramures

Unitate rezidentiala de asistenta medico-sociala Str.Tineretului, Targu Lapus, jud. Maramures

Reparatii si amenajari cladiri

493.500

Consiliul local al comunei Somcuta Mare, jud. Maramures

Unitatea de asistenta medico-sociala Somcuta jud. Maramures

Reparatii si amenajari cladiri

350.000

Consiliul local al comunei Turt, jud.Satu Mare

Unitatea de asistenta medico-sociala Turt jud. Satu Mare

Reparatii si amenajari cladiri

145.200

Consiliul local al orasului Agnita, jud. Sibiu

Unitatea de asistenta medico-sociala Agnita, Str.Spitalului

Reparatii si amenajari cladiri

209.600

Page 45: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

45

ACT

NORMATIV

CONSILIUL

JUDETEAN/LOCAL

UNITATEA

MEDICO-SOCIALA

DESTINATIE

FONDURI

SUMA

ALOCATA (lei)

nr.10 jud.Sibiu

Consiliul local al orasului Medias, jud. Sibiu

Unitatea de asistenta medico-sociala, Medias, Str.Acad.I.Morar nr.7, jud.Sibiu

Reparatii si amenajari cladiri

526.700

Consiliul judetean Vaslui

Centrul de asistenta medico-sociala Com.Balcesti

Reparatii si amenajari cladiri

544.700 TOTAL: 4.717.800

H.G.nr.1684 din 14 octombrie 2004

Consiliul judetean Prahova.

Unitatea de asistenta medico-sociala Boldesti-Scaeni, judetul Prahova.

Reparatii si amenajari cladiri

TOTAL: 344.000

H.G.nr.781 din 19 mai 2004

Consiliul local al comunei Ocna Mures, jud. Alba

Unitatea de asistenta medico-sociala -Ocna Mures

Reparatii si amenajari cladiri

350.000

Consiliul local al orasului Gurahont, jud. Arad

Unitatea de asistenta medico-sociala- Gurahont

Reparatii si amenajari cladiri

198.000

Consiliul judetean Arges

Unitatea de asistenta medico-sociala-Suici

Reparatii si amenajari cladiri

30.800

Consiliul judetean Arges

Unitatea de asistenta medico-sociala-Moraresti Dedulesti

Reparatii si amenajari cladiri

17.400

Consiliul judetean Arges

Unitatea de asistenta medico-sociala-Calinesti

Reparatii si amenajari cladiri

33.200

Consiliul local al comuniei Susenii Bargaului, jud Botosani

Unitatea de asistenta medico-sociala-Susenii Bargaului

Reparatii si amenajari cladiri

280.000

Consiliul local al comunei Suharau, jud. Botosani

Unitatea de asistenta medico-sociala-Suharau

Reparatii si amenajari cladiri

174.000

Consiliul local al orasului Budesti, jud. Calarasi

Unitatea de asistenta medico-sociala-Budesti

Reparatii si amenajari cladiri

496.000

Consiliul local al orasului Oltenita, jud Calarasi

Unitatea de asistenta medico-sociala-Oltenita

Reparatii si amenajari cladiri

310.000

Consiliul judetean Calarasi.

Unitatea de asistenta medico-sociala-Calarasi

Reparatii si amenajari cladiri

600.000

Consiliul local al comunei Niculesti, jud. Dambovita

Unitatea de asistenta medico-sociala-Niculesti

Reparatii si amenajari cladiri

398.900

Page 46: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

46

ACT

NORMATIV

CONSILIUL

JUDETEAN/LOCAL

UNITATEA

MEDICO-SOCIALA

DESTINATIE

FONDURI

SUMA

ALOCATA (lei)

Consiliul local al orasului Dragomiresti, jud Maramures

Unitatea de asistenta medico-sociala-Dragomiresti

Reparatii si amenajari cladiri

490.000

Consiliul local al comunei Sighetul Marmatiei, jud Muramures

Unitatea de asistenta medico-sociala-Sighetul Marmatiei

Reparatii si amenajari cladiri

321.000

Consiliul local al orasului Bicaz, jud. Neamt

Unitatea de asistenta medico-sociala-Bicaz

Reparatii si amenajari cladiri

336.000

Consiliul local al orasului Malini, jud Suceava

Unitatea de asistenta medico-sociala-Malini

Reparatii si amenajari cladiri

167.000

Consiliul local al comunei Brosteni, jud Suceava

Unitatea de asistenta medico-sociala-Brosteni

Reparatii si amenajari cladiri

176.600

Consiliul local al orasului Vicova de sus, jud. Suceava

Unitatea de asistenta medico-sociala-Vicovu de sus

Reparatii si amenajari cladiri

176.600

Consiliul local al comunei Dumbraveni, jud Suceava

Unitatea de asistenta medico-sociala-Dumbraveni

Reparatii si amenajari cladiri

107.800

Consiliul local al comunei Zvoristea, jud Suceava

Unitatea de asistenta medico-sociala-Zvoristea

Reparatii si amenajari cladiri

100.000

Consiliul local al orasului Odobesti, jud Vrancea

Unitatea de asistenta medico-sociala-Odobesti

Reparatii si amenajari cladiri

137.000

TOTAL :

5.356.700

H.G.nr. 552 din 15 iunie 2005

Consiliul Local al Comunei Sulita, judetul Botosani

Unitatea de asistenta medico-sociala Sulita

Reparatii si amenajari cladiri

380.600

Consiliul Local al Orasului Pogoanele, judetul Buzau

Unitatea de asistenta medico-sociala Pogoanele

Reparatii si amenajari cladiri

412.100

Consiliul Local al Orasului Uricani, judetul Hunedoara

Unitatea de asistenta medico-sociala Uricani

Reparatii si amenajari cladiri

519.100

Consiliul Local al Comunei Baia de Cris, judetul

Unitatea de asistenta medico-sociala Baia de Cris

Reparatii si amenajari cladiri

312.900

Page 47: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

47

ACT

NORMATIV

CONSILIUL

JUDETEAN/LOCAL

UNITATEA

MEDICO-SOCIALA

DESTINATIE

FONDURI

SUMA

ALOCATA (lei)

Hunedoara*) Consiliul Judetean Ialomita

Centrul medico-social Fierbinti

Reparatii si amenajari cladiri

830.100 TOTAL: 2.454.800

H.G.nr. 623 din 18 mai 2006

Consiliul local al comunei Savarsin, jud. Arad

Unitatea de asistenta medico-sociala - Savarsin

Reparatii si amenajari cladiri

252.900

Consiliul local al orasului Sacueni, jud. Bihor

Centrul medico-social -Sacueni

Reparatii si amenajari cladiri

265.400

Consiliul local al municipiului Salonta, jud. Bihor

Centrul medico-social -Salonta

Reparatii si amenajari cladiri

313.700

Consiliul local al comunei Rodna, jud. Bistrita-Nasaud

Unitatea de asistenta medico-sociala Rodna

Reparatii si amenajari cladiri

350.000

Consiliul judetean Brasov

Unitatea de asistenta medico-sociala - Sanpetru

Reparatii si amenajari cladiri

783.800

Consiliul local al orasului Ianca, jud. Braila

Unitatea de asistenta medico-sociala - Ianca

Reparatii si amenajari cladiri

665.100

Consiliul local al comunei Racari, jud. Dambovita

Centrul de asistenta medico-social - Racari

Reparatii si amenajari cladiri

357.100

Consiliul local al comunei Bucsani, jud. Dambovita

Centrul de asistenta medico-social - Bucsani

Reparatii si amenajari cladiri

734.500

Consiliul local al municipiului Galati, jud. Galati

Centrul medico-social -Pechea

Reparatii si amenajari cladiri

260.000

Consiliul local al orasului Vlahita, jud. Harghita

Unitatea de asistenta medico-sociala - Vlahita

Reparatii si amenajari cladiri

365.000

Consiliul local al comunei Raducaneni, jud. Iasi

Unitatea de asistenta medico-sociala - Raducaneni

Reparatii si amenajari cladiri

387.400

Consiliul judetean Mehedinti

Centrul medico-social -Cujmi

Reparatii si amenajari cladiri

347.900

Consiliul local al orasului Caracal, jud. Olt

Unitatea de asistenta medico-sociala - Caracal

Reparatii si amenajari cladiri

223.100

Consiliul local al orasului Corabia, jud. Olt

Unitatea de asistenta medico-sociala - Corabia

Reparatii si amenajari cladiri

330.000

Consiliul judetean Valcea

Centrul medico - social -Ladesti

Reparatii si amenajari cladiri

491.500 TOTAL:

Page 48: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

48

ACT

NORMATIV

CONSILIUL

JUDETEAN/LOCAL

UNITATEA

MEDICO-SOCIALA

DESTINATIE

FONDURI

SUMA

ALOCATA (lei)

6.127.400

H.G.nr. 1.226 din 13 septembrie 2006.

Consiliul Local al Orasului Valea lui Mihai, judetul Bihor

Centrul medico-social - Valea lui Mihai

Reparatii si amenajari cladiri

1.298.000

Consiliul Local al Comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud

Unitatea de asistenta medico-sociala - Teaca

Reparatii si amenajari cladiri

350.000

Consiliul Local al Orasului Dragomiresti, judetul Maramures

Centrul medico-social - Dragomiresti

Reparatii si amenajari cladiri

591.000

Consiliul Local al Orasului Brosteni, judetul Suceava

Spitalul medico-social "Carmen Silva" -

Reparatii si amenajari cladiri

780.000

Consiliul Judetean Vrancea

Unitatea de asistenta medico-sociala - Odobesti

Reparatii si amenajari cladiri

670.000 TOTAL: 3.689.000

TOTAL SUMA ALOCATA : 24.078.200 lei

Page 49: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

49

Anexa nr. 2

UNITĂŢILE DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALE ÎNFIINŢATE

Nr crt Judetul Nr.

unit. UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA

1. ALBA 1 Consiliul local al comunei Ocna Mures - Unitatea de asistenta medico-sociala -Ocna Mures

2. ARAD

1 Consiliul judetean - Unitatea de asistenta medico-sociala, Com.Ghioroc nr.90

2 Consiliul local al orasului Ineu - Unitatea de asistenta medico-sociala Ineu nr.2, Ineu, jud. Arad

3 Consiliul local al orasului Lipova -Unitatea de asistenta medico-sociala Lipova Lipova, Str.Aurel Vlaicu nr.11, jud.Arad

4 Consiliul local al orasului Gurahont - Unitatea de asistenta medico-sociala- Gurahont

5 Consiliul local al comunei Savarsin - Unitatea de asistenta medico-sociala-Savarsin

3. ARGES

1 Consiliul judetean Arges - Unitatea de asistenta medico-sociala-Suici

2 - Unitatea de asistenta medico-sociala-Moraresti

Dedulesti 3 Unitatea de asistenta medico-sociala-Calinesti

4. BIHOR

1 Consiliul local al comunei Popesti - Centrul de asistenta medico-sociala Popesti

2 Consiliul local al Mun.Salonta - Centrul de asistenta medico-sociala Salonta

3 Consiliul local al orasului Nucet - Centrul de asistenta medico-sociala Str.Republicii nr.4, Nucet, jud. Bihor

4 Consiliul local al orasului Sacueni - Centrul medico-social –Sacueni 5 Consiliul local al municipiului Salonta - Centrul medico-social -Salonta

6 Consiliul Local al Orasului Valea lui Mihai - Centrul medico-social - Valea lui Mihai

5. BISTRITA-NASAUD

1 Consiliul local al comunei Rodna - Unitatea de asistenta medico-sociala Rodna

2 Consiliul Local al Comunei Teaca - Unitatea de asistenta medico-sociala - Teaca

6. BOTOSANI

1 Consiliul local al comunei Flamanzi - Unitatea de asistenta medico-sociala Flamanzi

2 Consiliul local al comuniei Susenii Bargaului - Unitatea de asistenta medico-sociala-Susenii Bargaului

3 Consiliul local al comunei Suharau - Unitatea de asistenta medico-sociala-Suharau

4 Consiliul Local al Comunei Sulita - Unitatea de asistenta medico-sociala Sulita

7. BRASOV 1 Consiliul judetean Brasov - Unitatea de asistenta medico-sociala - Sanpetru

8. BUZAU 1 Consiliul Local al Orasului Pogoanele - Unitatea de asistenta medico-sociala Pogoanele

9. BRAILA 1 Consiliul local al orasului Ianca - Unitatea de asistenta medico-sociala - Ianca

Page 50: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

50

Nr crt

Judetul Nr. unit.

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA

10. CALARASI

1

Consiliul local al orasului Budesti - Unitatea de asistenta medico-sociala-Budesti

2 Consiliul local al orasului Oltenita - Unitatea de asistenta medico-sociala-Oltenita

3 Consiliul judetean Calarasi - Unitatea de asistenta medico-sociala-Calarasi

11. DAMBOVITA

1 Consiliul local al comunei Racari - Centrul de asistenta medico-sociala

2 Consiliul local al comunei Niculesti - Unitatea de asistenta medico-sociala-Niculesti

3 Consiliul local al comunei Racari - Centrul de asistenta medico-social - Racari Consiliul local al comunei Bucsani - Centrul de asistenta medico-social -

4 Bucsani

12. DOLJ

1 Consiliul local al comunei Com. Sadova - Unitatea medico-sociala Sadova

2 Consiliul local al comunei Cetate - Unitatea de asistenta medico-sociala Cetate

3 Consiliul local al comunei Brabova - Unitatea de asistenta medico-sociala Com. Brabova

4 Consiliul local al comunei Melinesti - Unitatea de asistenta medico-sociala Melinesti

5 Consiliul local al comunei Bechet - Unitatea de asistenta medico-sociala Bechet

6 Consiliul local al comunei Plenita - Unitatea de asistenta medico-sociala Plenita

7 Consiliul local al comunei Amarastii de Jos - Unitatea de asistenta medico-sociala Amarastii de Jos

13. GALATI 1 Consiliul local al municipiului Galati - Centrul medico-social -Pechea

14. 15. GIURGIU 1

Consiliul judetean Giurgiu - Centrul de asistenta medico-sociala , Com.Adunatii Copaceni

16. HARGHITA 1 Consiliul local al orasului Vlahita - Unitatea de asistenta medico-sociala - Vlahita

17. HUNEDOARA 1

Consiliul Local al Orasului Uricani - Unitatea de asistenta medico-sociala Uricani

2 Consiliul Local al Comunei Baia de Cris - Unitatea de asistenta medico-sociala Baia de Cris

18. IALOMITA 1 Consiliul Judetean Ialomita - Centrul medico-social Fierbinti

19. IASI 1 Consiliul local al comunei Raducaneni - Unitatea de asistenta medico-sociala - Raducaneni

20. MARAMURES

1 Consiliul local al orasuluiTargu Lapus - Unitate rezidentiala de asistenta medico-sociala Str.Tineretului, Targu Lapus, jud. Maramures

2 Consiliul local al comunei Somcuta Mare - Unitatea de asistenta medico-sociala Somcuta

3 Consiliul local al orasului Dragomiresti - Unitatea de asistenta medico-sociala-Dragomiresti

4 Consiliul local al comunei Sighetul Marmatiei - Unitatea de asistenta medico-sociala-Sighetul Marmatiei

5 Consiliul Local al Orasului Dragomiresti - Centrul medico-social - Dragomiresti

21. MEHEDINTI 1 Consiliul judetean Mehedinti Centrul medico-social -Cujmi

22. NEAMT 1 Consiliul local al orasului Bicaz - Unitatea de asistenta medico-sociala-Bicaz

Page 51: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

51

Nr crt

Judetul Nr. unit.

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA

23. PRAHOVA 1 Consiliul local al orasului Boldesti-Scaeni - Unitatea de asistenta medico-social Oras Boldesti-Scaeni, str.Calea Unirii nr.57

24. SATU-MARE 1 Consiliul local al comunei Turt - Unitatea de asistenta medico-sociala Turt

25. OLT

1 Consiliul local al orasului Caracal - Unitatea de asistenta medico-sociala-Caracal

2 Consiliul local al orasului Corabia, jud. Olt

26. SUCEAVA

1 Consiliul local al orasului Malini - Unitatea de asistenta medico-sociala-Malini

2 Consiliul local al comunei Brosteni - Unitatea de asistenta medico-sociala-Brosteni

3 Consiliul local al orasului Vicova de sus - Unitatea de asistenta medico-sociala-Vicovu de sus

4 Consiliul local al comunei Dumbraveni - Unitatea de asistenta medico-sociala-Dumbraveni

5 Consiliul local al comunei Zvoristea - Unitatea de asistenta medico-sociala- Zvoristea

6 Consiliul Local al Orasului Brosteni - Spitalul medico-social "Carmen Silva"

27. SIBIU

1 Consiliul local al orasului Agnita - Unitatea de asistenta medico-sociala Agnita, Str.Spitalului nr.10 jud.Sibiu

2 Consiliul local al orasului Medias - Unitatea de asistenta medico-sociala, Medias, Str.Acad.I.Morar nr.7, jud.Sibiu

28. VASLUI

1 Consiliul local al comunei Codaesti - Centru de asistenta medico-sociala Codaesti

2 Consiliul judetean Vaslui - Centrul de asistenta medico-sociala Com.Balcesti

29. VALCEA 1 Consiliul judetean Valcea Centrul medico - social -Ladesti

30. VRANCEA

1 Consiliul local al orasului Odobesti - Unitatea de asistenta medico-sociala-Odobesti Consiliul Judetean Vrancea - Unitatea de asistenta medico-sociala -

2 Odobesti

Page 52: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

52

Anexa nr. 3

CHESTIONAR

În vederea realizării analizei "Stadiul implementării standardelor de calitate pentru serviciile sociale şi eficienţa asistenţei persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale", Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice vă adresează rugămintea, să completaţi următorul chestionar. Denumirea instituţiei______________________________________________ Coordonate de contact (adresă, nr.telefon)____________________________

1. Precizaţi principalele informaţii care privesc unitatea de asistenţă medico-socială :

1 Anul punerii în funcţiune a unităţii de asistenţă medico-socială

2 Anul când a fost finalizată construcţia locaţiei 3 Anii în care s-au efectuat reparaţii capitale la locaţie 4 Valoarea de mijloc fix a locaţiei 5 Proprietarul locaţiei

6 Anul în care s-a încheiat contract cu casa judeţeană de sănătate

2. Care este structura personalului unităţii de asistenţă medico-socială?

Chestionarul se va completa de către colectivul de conducere al unităţii de asistenţă medico-socială

Notă: la întrebările cu mai multe variante de răspuns se completează cu „X” căsuţa din dreapta variantei de răspuns aleasă.

Page 53: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

53

Structura personalului angajat în instituţia de asistenţă socială

Număr

1 Director

2 Contabil şef

3 Medic

4 Psiholog

5 Asistent social

6 Asistent medical

7 Infirmier

8 Îngrijitor

9 Personal administrativ

10 Muncitori

11 Şoferi

12 Alt personal____________

Total angajaţi

3. Care este specialitatea medicilor care acordă asistenţă medicală

asistaţilor? (răspuns multiplu)

Medic / specialitatea Număr 1 Medic generalist 2 Medic geriatru 3 Medic de familie 4 Alte specialităţi medicale................................

4. Care sunt categoriile de personal de care mai are nevoie unitatea de asistenţă medico-socială în desfăşurarea activităţilor?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Page 54: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

54

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Precizaţi care este capacitatea de asistare a unităţii de asistenţă

medico-socială? 1 Număr camere

2 Număr total de paturi 3 Număr de paturi în cameră 4 Număr cereri în aşteptare

6. Care este structura persoanelor asistateîn cadrul unităţii medico-sociale,

în funcţie de sex şi vârstă?

Număr persoane asistate

Total Vârsta (ani)

Sub 60 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 şi peste

Sex Masculin

Feminin

Total

7. Care este structura asistaţilor după mediul de provenienţă?

Mediul de provenienţă

Urban Rural

Numărul persoanelor asistate

8. Cine recomandă internarea unei persoane vârstnice în unitatea de

asistenţă medico-socială? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Cine aprobă asistarea unei persoane vârstnice în unitatea de asistenţă

medico-socială?

Page 55: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

55

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Cine realizează evaluarea socio-medicală a persoanei vârstnice care urmează să fie internată în unitatea de asistenţă medico-socială?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Ce documente trebuie să cuprindă dosarul individual al unei persoane vârstnice pentru asistarea în unitatea de asistenţă medico-socială?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Care este durata medie de staţionare a persoanelor asistate în unitatea

de asistenţă medico-socială? ________________________________________________________________________________________________________________________

13. Cu ce aparatură medicală este dotată unitatea de asistenţă medico-

socială? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Cum se asigură asistenţa medicală a asistaţilor?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Cum este organizată şi dotată unitatea de asistenţă socială pentru

asigurarea principalelor servicii sociale şi socio-medicale? (precizaţi numărul acestora)-(răspuns multiplu)

Număr

1 Bucătărie cu instalaţii de preparare a hranei 2 Bucătărie pentru încălzirea hranei 3 Sală de mese 4 Cămară pentru depozitarea alimentelor

Page 56: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

56

16. Care este dotarea camerelor de locuit pentru asistaţi?-(răspuns multiplu) Număr

1 Pat 2 Noptieră 3 Dulap 4 Masă 5 Scaune 6 Veioză 7 Televizor 8 Aer condiţionat 9 Altele____________________________

_________________________________ _________________________________

17. Care este costul mediu lunar de întreţinere înregistrat de către unitatea

de asistenţă medico-socială pentru un asistat în anul 2011? (cheltuielile totale din darea de seamă anuală pe anul 2011 se împart la 12 luni şi la numărul mediu de asistaţi lunar)

__________________________________ lei

18. Care este cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere stabilită pentru un asistat în anul 2011?

________________________________________ lei

19. Precizaţi sursele de finanţate ale unităţii de asistenţă medico-socială? (răspuns multiplu)

Anul 2011

5 Spălătorie 6 Club 7

Camere de locuit pentru asistaţi fără grup sanitar propriu cu grup sanitar propriu

8 WC-uri comune 9 Baie comună cu duşuri

10 Birouri 11 Frigider 12 Ladă frigorifică 13 Televizor alb - negru 14 Televizor color 15 Spalătorie 16 Radio 17 Computer personal (PC) 18 Imprimantă 19 Copiator 20 Aer condiţionat 21 Automobil 22 Sistem de încălzire propriu (centrală termică) 23. Altele (precizaţi) :

Page 57: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

57

BUGETUL DE STAT

Bugetul local

Fonduri c.j.a.s.

Finanţare externă

Donaţii şi sponsorizări

Alte surse

20. Care sunt serviciile ce se asigură asistaţilor în cadrul unitatea de

asistenţă medico-socială? (răspuns multiplu) a) Servicii sociale

1 Consiliere juridică 2 Consiliere administrativă 3 Consiliere psihologică 4 Prevenirea marginalizării sociale 5 Reintegrare socială 6 Găzduire 7 Hrană 8 Excursii 9 Participare la acţiuni cultural-sportive 10 Bibliotecă 11 Club de zi 12 Tuns şi coafură

13 Altele___________________________________

b) Servicii socio-medicale

1 Ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale

2 Asigurarea unor programe de ergoterapie 3 Sprijin pentru realizarea igienei corporale 4 Ajutor pentru îmbrăcare şi dezbrăcare 5 Ajutor pentru deplasare

6 Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiraţie, puls, tensiune arterială, diureză, scaun;

7 Toaleta persoanei internate: parţială, totală la pat, totală la baie, cu ajutorul dispozitivelor de susţinere;

8 Administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular,

subcutanat, intradermic, prin perfuzie endovenoasă, pe suprafaţa tegumentelor şi a mucoaselor, prin seringă automată;

9 Efectuarea de imunizări; 10 Măsurarea glicemiei cu glucometrul

11 Recoltarea de produse biologice

12 Clismă cu scop evacuator

13 Clismă cu scop terapeutic

14 Alimentare artificială pe sonda gastrică sau nazogastrică şi pe gastrostomă

Page 58: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

58

15 Spălătură vaginală

16 Masajul limfedemului

17 Mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase locale, utilizarea colacilor de

cauciuc şi a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit

18 Schimbarea poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea

complicaţiilor pulmonare

19 Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicaţii medicamentoase locale

pentru evitarea complicaţiilor vasculare la membrele inferioare

20 Îngrijirea plăgilor simple şi suprainfectate 21 Îngrijirea escarelor multiple 22 Îngrijirea tubului de dren 23 Îngrijirea canulei traheale

24 Îngrijirea ochilor, mucoasei nazale şi a mucoasei bucale;

25 Suprimarea firelor de sutură

26 Îngrijirea stomelor şi fistulelor

27 Aplicarea de pampers, ploscă, bazinet

28 Aplicarea de prişnite şi cataplasme

29 Calmarea şi tratarea durerii

30 Kinetoterapie individuală

31 Examinare şi evaluare psihologică 32 33

34 Altele____________________________________

c) Servicii medicale

1 Consultaţii şi tratamente la cabinetul medical 2 Servicii de îngrijire - infirmerie 3 A cordarea medicamentelor prescrise de medic 4 Asigurarea cu dispozitive medicale 5 Consultaţii şi îngrijiri stomatologice 6 Asigurarea unor programe de kinetoterapie

7 Altele____________________________________

21. Cum se desfăşoară vizitele efectuate de rude şi prieteni la asistaţii din unitatea de asistenţă medico-socială (timp, loc, periodicitate, etc)?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 59: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

59

22. Care sunt principalele boli de care suferă persoanele asistate în unitatea de asistenţă medico-socială?

Nr. crt. Boli Număr asistaţi

1 Boli cardiovasculare (cardiopatie ischiemică, accident vascular cerebral, insuficienţă cardiacă, hipertensiune)

2 Boli ale aparatului respirator 3 Tumore 4 Boli digestive 5 Accidente, traumatisme 6 Boli ale sistemului osteoarticular 7 Boli endocrine (diabet, obezitate) 8 Boli ale aparatului urogenital 9 Boli psihice 10 Boli neurologice 11 Demenţele 12 Alte boli......................................................

23. La ce activităţi participă asistaţii din cadrul unităţii de asistenţă medico-socială?

________________________________________________________________________________________________________________________

24. Care sunt acţiunile concrete prin care unitatea de asistenţă medico-

socială contribuie la prevenirea marginalizării sociale şi la integrarea socială a persoanelor vârstnice asistate?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. Precizaţi principalele greutăţi şi impedimente în activitatea desfăşurată

de unitatea de asistenţă medico-socială: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26. Ce propuneri aveţi pentru îmbunătăţirea activităţii unităţii de asistenţă

medico-socială? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 60: CONSILIUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR VÂRSTNICEcnpv.ro/pdf/analize2012/studiu_unitati_med_sociale_2012.pdf · Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplica ţii medicamentoase locale

„Asistenţa persoanelor vârstnice în unităţile medico-sociale”

60

Vă mulţumim pentru colaborare!