Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

7
1 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE BIOLOGIE Cluj-Napoca , 31 martie -5 aprilie 2013 PROBA PRACTICĂ CLASA a IX -a Tema lucrării practice: Rezolvarea unor probleme de genetică umană SUBIECTE:  ALEGERE SIMPLĂ  La următoarele întrebări (1-30) alegeţi răspunsul corect din variantele propuse. 1. Studiul arborelui genealogic permite:  A. determinarea modului de transmitere a caracterelor normale de la descendenți la ascendenți B. stabilirea procentului în care un caracter este determinat genetic sau de factorii de mediu C. determinarea modului de transmitere a caracterelor patologice de-a lungul generațiilor D. studierea transmiterii unor maladii precum sindromul Edwards sau Patau 2. Semnul semnifică:  A. căsătorie B. recăsătorie C. gemeni monozigoți D. gemeni dizigoți 3. O femeie heterozigotă pentru o maladie genică autozomală se poate reprezenta prin:  A. B. C. D. 4. Într-un arbore genealogic prin linie verticală se reprezintă :  A. căsătoria între doi indivizi B. gameții indivizilor C. copiii rezultați din căsătorie D. indivizii din aceeași generație Rezolvați itemii cu numerele 5 – 30 ținând cont de fa ptul că indivizii marcați pot să fie, din  punct de vedere genotipic, homozigoți , hemizigoți sau het erozigoți. 5. Stabiliți afirmația adevărat ă analizând arborele genealogi c din figura nr. 1. Țineți cont de faptul că părinții sunt sănătoși și că nu este marcată stuctura lor genetică.  A. tatăl familiei cu șase copii este purtător al unor gene mutante Y linkate B. mama este sănătoasă și nepurtătoare C. mama este heterozigotă pentru o genă X linkată D. obligatoriu, toți copiii au gene recesive mutante autozomale Figura nr. 1

Transcript of Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

Page 1: Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

7/25/2019 Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

http://slidepdf.com/reader/full/proba-practica-genetica-olimpiada 1/7

1

INSPECTORATULŞCOLAR

JUDEŢEAN CLUJ

UNIVERSITATEABABEŞ-BOLYAI

FACULTATEADE BIOLOGIE ŞI

GEOLOGIE

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE BIOLOGIECluj-Napoa! "# $a%&'( -) ap%'l'( *+#" 

PROBA PRACTICĂCLASA a I, -a

Tema lucrării practice: R(-ol.a%(a u/o% p%o0l($( 1( 2(/(&'3 u$a/3

SUBIECTE4 ALEGERE SIMPLĂ  La următoarele întrebări (1-!" ale#e$i ră%pun%ul corect &in 'ariantele propu%e

#5  S&u1'ul a%0o%(lu' 2(/(alo2' p(%$'&(4 A(

 

&eterminarea mo&ului &e tran%mitere a caracterelor normale &e la &e%cen&en)i la a%cen&en)i*(

 

%tabilirea procentului în care un caracter e%te &eterminat #enetic %au &e +actorii &e me&iu,(  &eterminarea mo&ului &e tran%mitere a caracterelor patolo#ice &e-a lun#ul #enera)iilor(  %tu&ierea tran%miterii unor mala&ii precum %in&romul E&.ar&% %au Patau

*5  S($/ul 6($/'7'34 A(

 

că%ătorie*(  recă%ătorie,(  #emeni mono/i#o)i(  #emeni &i/i#o)i

"5 O 7($('( 8(&(%o'2o&3 p(/&%u o $ala1'( 2(/'3 au&oo$al3 6( poa&( %(p%((/&a p%'/4 A(

*(

,(

(

95  :/&%-u/ a%0o%( 2(/(alo2' p%'/ l'/'( .(%&'al3 6( %(p%('/&3 4 A(  că%ătoria între &oi in&i'i/i*(

 

#ame)ii in&i'i/ilor

,( 

copiii re/ulta)i &in că%ătorie(

 

in&i'i/ii &in aceea0i #enera)ie

R(-ol.a;' '&($'' u /u$(%(l( ) < "+ ;'/=/1 o/& 1( 7ap&ul 3 '/1'.'-'' $a%a;' po& 63 7'(! 1'/ pu/& 1( .(1(%( 2(/o&'p'! 8o$o-'2o;' ! 8($'-'2o;' 6au 8(&(%o-'2o;'5

)5  S&a0'l';' a7'%$a;'a a1(.3%a&3 a/al'=/1 a%0o%(l( 2(/(alo2' 1'/ 7'2u%a /%5 #5 >'/(;' o/&1( 7ap&ul 3 p3%'/;'' 6u/& 63/3&o?' ?' 3 /u (6&( $a%a&3 6&u&u%a lo% 2(/(&'35

 A(  tatăl +amiliei cu 0a%e copii e%te purtător al unor#ene mutante lin2ate

*(  mama e%te %ănătoa%ă 0i nepurtătoare,(  mama e%te 3etero/i#otă pentru o #enă 4 lin2ată

obli#atoriu5 to)i copiii au #ene rece%i'e mutanteauto/omale

F'2u%a /%5 #

Page 2: Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

7/25/2019 Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

http://slidepdf.com/reader/full/proba-practica-genetica-olimpiada 2/7

6

P(/&%u %(ol.a%(a '&($'lo% /%5 @! ! a/al'a;' a%0o%(l( 2(/(alo2' %(p%((/&a& / 7'2u%a /%5 *!;'/=/1 o/& 3 6-au u&'l'a& &oa&( 6($/(l( o/.(/;'o/al( /((6a%( %(ol.3%'' a(6&o%a4

F'2u%a /%5 *

@5 

P(/&%u p%'$(l( &%(' 7a$'l'' 1'/ 2(/(%a;'a a 1oua a(6& p(1'2%(( poa&( o%(6pu/1(&%a/6$'&(%'':

 A(  3emeralopiei 0i pro#nati%mului*(  albini%mului 0i &iabetului in%ipi&,(  3emo+iliei 0i &altoni%mului(  +enilcetonuriei 0i %in&actiliei

5  R(7(%'&o% la a%0o%(l( 2(/(alo2' %(p%((/&a& / 7'2u%a /%5*4 A(

 

am7n&oi in&i'i/ii &in #enera)ia I %unt 3etero/i#o)i pentru mala&iile i&enti+icate la itemul anterior

*( 

bărbatul &in #enera)ia I are un #enotip 3omo/i#ot &ominant,(

 

toate +etele &in acea%tă +amilie %unt 3omo/i#ot rece%i'e(  bărbatul &in #enera)ia a I8-a poate +i 3omo/i#ot &ominant

5  La a%( 1'/ 7a$'l''l( 1'/ 2(/(%a;'a a II a 6'&ua;'a %(p%((/&a&3 /u o%(6pu/1( $o1ulu'1( &%a/6$'&(%( a 0ol'lo% '1(/&'7'a&( la '&($ul /%5 @4

 A(  +amilia 6*(  +amilia ,(  +amilia 9(  +amilia  

P(/&%u %(ol.a%(a '&($'lo% /%5 ?' #+ a/al'a;' a%0o%(l( 2(/(alo2' %(p%((/&a& / 7'2u%a /%5"4

F'2u%a /%5 "

S(l(&a;' &'pul 1( $ala1'( a 3%u' $o1 1( &%a/6$'&(%( (6&( o$pa&'0'l u a%0o%(l(2(/(alo2' 1'/ 7'2u%a /%5 "4 A(  albini%mul*(  +enilcetonuria,(  3iperlipemia i&iopatică(

 

bra3i&actilia

#+5 

C( $o1 1( &%a/6$'&(%( (6&( a%a&(%'6&' p(/&%u $ala1'a 1( a%( 6u/& a7(&a;' '/1'.'''$a%a;':

 A(  auto/omal rece%i'*(  auto/omal &ominant,(  3etero/omal rece%i'(  3etero/omal &ominant

Page 3: Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

7/25/2019 Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

http://slidepdf.com/reader/full/proba-practica-genetica-olimpiada 3/7

P(/&%u %(ol.a%(a '&($'lo% /%5 ##! #*! #"! #9 ?' #) a/al'a;' a%0o%(l( 2(/(alo2' %(p%((/&a& / 7'2u%a /%5 9 ?&''/1 3 '/1'.''' $a%a;' 6u/& 0ol/a.'! 'a% (' 8(&(%o'2o;' 63/3&o?' /u 6u/&$a%a;'5  T'/(;' o/& 3 a(6& $o1(l 1( a%0o%( 2(/(alo2' poa&( o%(6pu/1( &%a/6$'&(%'' a1ou3 &'pu%' 1( $ala1'' (%(1'&a%(5 :/ %(ol.a%(a '&($'lo%! lua;' / o/6'1(%a%( a$0(l( .a%'a/&(po6'0'l(5 

F'2u%a /%5 9

##5  Al(2(;' a7'%$a;'a o%(&34

 A( 

in&i'i/ii marca)i %unt obli#atoriu 3omo/i#o)i rece%i'i pentru ambele 'ariante*( 

bărba)ii marca)i &in #enera)ia a treia %unt 3etero/i#o)i 0i purtători ai unei #ene mutante3etero/omale

,( 

to)i in&i'i/ii marca)i ar putea %u+eri &e poli&actilie(  prima +emeie &in #enera)ia a &oua poate %ă +ie purtătoare a unei #ene mutante 3etero/omale

#*5 F($('(7($(' pu%&3&oa%( a 2(/(' $u&a/&( p(/&%u u/a 1'/ &'pu%'l( 1( $ala1'' 2(/(&'(6u2(%a&( a 7' &%a/6$'6( o/7o%$ a%0o%(lu' 2(/(alo2' %(p%((/&a& / 7'2u%a /%5 9(6&(6u/& o0l'2a&o%'u4

 A(  toate cele &in #enera)ia a treia*(  cele necă%ătorite &in #enera)ia a patra,(

 

toate cele &in #enera)ia a &oua(

 

cea &in prima #enera)ie

#"5 :/ 2(/(%a;'a a pa&%a! p(/&%u u/a 1'/ &'pu%'l( 1( $ala1'' 2(/(&'( 6u2(%a&( a 7'&%a/6$'6( o/7o%$ a%0o%(lu' 2(/(alo2' %(p%((/&a& / 7'2u%a /%5 9! ('6&34

 A(   în mo& obli#atoriu5 în cele &ouă +amilii5 cinci +emei purtătoare ale #enei mutante*(   în mo& cert5 trei +emei purtătoare ale #enei mutante,(   în mo& obli#atoriu5 în prima +amilie5 in&i'i&ul ca purtător a unei #ene mutante(   în mo& cert5 patru 'eri5 &e %7n#e5 care au tran%mi% #ena mutantă la #enera)ia a cincea

#95  Al(2(;' a7'%$a;'a o%(&34 A(

 

primii &oi băie)i ai #enera)iei a treia a'eau +iecare 6; 0an%e %ă nu +ie bolna'i*(

 

+ata &in +amilia a &oua &in #enera)ia a treia ar +i putut +i a+ectată în procent &e <;,(

 

prima +ată nă%cută &in #enera)ia a patra a'ea !; 0an%e %ă +ie bolna'ă pentru ambele 'ariante

&acă in&i'i&ul &in #enera)ia a 0a%ea ar +ace copii cu o +emeie a'7n& aceea0i mala&ie ca 0i el5 6;&intre copii ar putea %ă +ie %ănăto0i

#)5 G(/a $u&a/&3 a% 7' 1'6p3%u& o0l'2a&o%'u 1'/4  A(  prima +amilie a #enera)iei a patra &acă primul băiat al #enera)iei a treia ar +i a'ut numai +ete*(  a &oua +amilie a #enera)iei a patra &acă ultima +ată a #enera)iei a treia ar +i +o%t nepurtătoare,(  a &oua +amilie a #enera)iei a &oua &acă %o)ia ar +i +o%t nepurtătoare(  a &oua +amilie a #enera)iei a cincea &acă %-ar +i nă%cut numai +ete

Page 4: Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

7/25/2019 Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

http://slidepdf.com/reader/full/proba-practica-genetica-olimpiada 4/7

9

P(/&%u %(ol.a%(a '&($'lo% /%5 #@ ?' # a/al'a;' a%0o%(l( 2(/(alo2' %(p%((/&a& / 7'2u%a /%5)! ;'/=/1 o/& 3 6-au u&'l'a& &oa&( 6($/(l( o/.(/;'o/al( /((6a%( %(ol.3%'' a(6&o%a4

F'2u%a /%5 )

#@5 Mo1ul 1( &%a/6$'&(%( a $ala1'(' $a%a&( / a%0o%(l( 2(/(alo2' 1'/ 7'2u%a /%5 ) (6&(4 A(  auto/omal rece%i'*(  4 lin2at,(  auto/omal &ominant(

 

  lin2at

#5 

S&a0'l';' a7'%$a;'a o%(&34 A(  teoretic parin)ii III 9 0i III pot a'ea < ; copii a+ecta)i*(  to)i in&i'i/ii a+ecta)i &in #enera)ile II-I8 %unt 3etero/i#o)i,(  &acă +emeia I 6 ar +i +o%t 0i ea a+ectată5 +ata II 9 ar +i a'ut !; 0an%e %ă +ie %ănătoa%ă(  to)ii in&i'i/ii #enera)iei I8 %unt 3omo/i#o)i5 +ie &ominant5 +ie rece%i'

P(/&%u %(ol.a%(a '&($'lo% /%5 # ?' # a/al'a;' a%0o%(l( 2(/(alo2' %(p%((/&a& / 7'2u%a /%5@! ;'/=/1 o/& 3 6-au u&'l'a& &oa&( 6($/(l( o/.(/;'o/al( /((6a%( %(ol.3%'' a(6&o%a4

F'2u%a /%5 @

#5 T'pul 1( (%(1'&a&( 1($o/6&%a& 1( a(6& a%0o%( 2(/(alo2' poa&( 7'4 A(

 

  lin2at*(  auto/omal rece%i',(  4 lin2at(  ere&itate matroclină

#5 Ca%a&(%ul a%( a% pu&(a 7' &%a/6$'6 o/7o%$ p(1'2%((-ulu' 1'/ 7'2u%a /%5 @ a% pu&(a 7'4 A(

 

culoarea alba%tră a oc3ilor la +emei*(

 

pre/enta părului pe +alan#a a &oua la bărba)i,(

 

ab%en)a +actorilor &e coa#ulare a %7n#elui(  pre/en)a pi%truilor pe +a)ă la +emei

Page 5: Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

7/25/2019 Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

http://slidepdf.com/reader/full/proba-practica-genetica-olimpiada 5/7

P(/&%u %(ol.a%(a '&($'lo% /%5 *+! *# ?' ** a/al'a;' a%0o%(l( 2(/(alo2' al u/(' 7a$'l'' / a%(6( $a/'7(6&3 8($o7'l'a! %(p%((/&a& / 7'2u%a /%5 4

F'2u%a /%5 *+5  Al(2(;' a7'%$a;'a o%(&34

 A(  +emeia III 6 e%te bolna'ă &e 3emo+ilie*(  probabilitatea ca băiatul III %ă +ie 3emo+ilic e%te &e 6;,(  +emeia III 6 are un #enotip 3omo/i#ot &ominant(  probabilitatea ca +emeia III = %ă +ie 3emo+ilică e%te &e !;

*#5 Da3 '/1'.'1ul IV # 6( 363&o%(?&( u o 7($('( 0ol/a.3 1( 1al&o/'6$ o pa%&( 1'/1(6(/1(/;'' lo% 1'%(;' po&4

 A( 

a'ea &altoni%m &acă %unt &e %e> +eminin*(  mani+e%ta %imultan ambele boli,(  a'ea 3emo+ilie &acă %unt &e %e> ma%culin(  %ă nu +ie a+ecta)i &e nicio mala&ie

**5 Co/6'1(%/1 3 7'(a%( 1'/&%( 7%a;'' III )! III @ 6u/& $o?&(/'&o%' a' =&( u/(' 2(/(p(/&%u 8($o7'l'( ?' 3 6( 363&o%(6 u p(%6oa/( l'p6'&( 1( a(a6&3 2(/3! 1(6(/1(/;''lo% po& a.(a 8($o7'l'( / p%o(/& 1(4

 A( 

6; pentru +iecare &in cele &ouă +amilii*(

 

!; pentru oricare &intre cele &ouă +amilii

,( 

6; &in +amilia +etei III =(  !; &in +amilia băiatului III

P(/&%u %(ol.a%(a '&($'lo% /%5 *" ?' *9 a/al'a;' a%0o%(l( 2(/(alo2' %(p%((/&a& / 7'2u%a /%5! ?&''/1 3 '/1'.''' $a%a;' 6u/& 0ol/a.'! 'a% (' 8(&(%o'2o;' 63/3&o?' /u 6u/& $a%a;'4

F'2u%a /%5

*"5 :/ 7'2u%a /%5 (6&( %(p%((/&a& p(1'2%((-ul u/(' 7a$'l'' / a%( 6( $a/'7(6&3 oa7('u/(4

 A(  3etero/omal rece%i'ă*(  auto/omal &ominantă,(  auto/omal rece%i'ă(

 

3etero/omal &ominantă

Page 6: Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

7/25/2019 Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

http://slidepdf.com/reader/full/proba-practica-genetica-olimpiada 6/7

=

*95 T'pul 1( a7('u/( '1(/&'7'a& / p(1'2%((-ul 1'/ 7'2u%a /%5 4 A(  %e mani+e%tă &oar în %tarea 3etero/i#otă*(  poate %ă nu %e mani+e%te în unele #enera$ii,(  %e tran%mite prin +enomenul &e %e>-lin2a#e(

 

%e mani+e%tă în procent &i+erit la cele &ouă %e>e

P(/&%u %(ol.a%(a '&($'lo% /%5 *)! *@ ?' * a/al'a;' a%0o%(l( 2(/(alo2' al 7a$'l'(' %(2al(

0%'&a/'( %(p%((/&a& / 7'2u%a /%5 4

F'2u%a /%5

*)5 :/ a%0o%(l( 2(/(alo2' al 7a$'l'(' %(2al( 0%'&a/'( ?' a a6(lo% /%u1'&(4 A(  %e pot i&enti+ica 11 bărba)i 3emo+ilici*(  #ena 3emo+iliei a +o%t mo0tenită în mo& cert &e la bunicul Geor#e III,(

 

apar trei nepo)i 3emo+ilici ai lui E&.ar& uce &e ?ent

apar < nepoate &irecte ale re#inei 8ictoria &in care patru %unt purtătoare

*@5 P%'/;ul C8a%l(6 a% 7' pu&u& a.(a 8($o7'l'( 1a34 A(  %tră-%trăbunica %a Alice ar +i tran%mi% acea%tă mala&ie la to)i copiii ei*(  re#ina Eli%abet3 II nu ar +i +o%t purtătoare a #enei mutante,(  prin)ul P3ilip ar +i +o%t bolna' &e 3emo+ilie(  bunicul %ău Geor#e 8I ar +i a'ut 3emo+ilie

*5 N(poa&a lu' L(opol1! 7'ul %(2'/(' V'&o%'a! a% 7' pu&u& a.(a4 A(

 

un băiat 3emo+ilic5 &acă ea ar +i %ănătoa%ă 0i nepurtătoare5 iar %o)ul ei bolna'*(

 

&ouă +ete 3emo+ilice5 &acă %o)ul ei era %ănăto%,(

 

o nepoată %ănătoa%ă5 &acă +iica 0i #inerele ei ar +i a'ut 3emo+ilie

o &e%cen&en)ă complet lip%ită &e 3emo+ilie

Page 7: Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

7/25/2019 Proba Practica - GENETICA - OLIMPIADA

http://slidepdf.com/reader/full/proba-practica-genetica-olimpiada 7/7

<

:/&%-o 7a$'l'( / a%( &o;' (' pa&%u 0u/'' au apa'&a&(a 1( a-?' %36u' $a%2'/'l( l'$0''! a6&7(l /=&63 7o%$(( u/ &u0! 6-au /36u& op& op''! 1'/&%( a%( u/'' a.(au a(a6&3 apa'&a&(! 'a% al;'' /u5D'/&%( (' 1o' /(po;' a' 7a$'l'('! 7a&a a%(! 1( a6($(/(a! a(a6&3 apa'&a&(! 'a% 03'a&ul /u o a%(5D'/ pa%&(a &a&3lu'! (' 1o' /(po;' au u/ u/8' ?' o $3&u?3 u a((a?' apa'&a&(! / &'$p ( u/ u/8'?' o $3&u?3 /u au a(a6&3 a%a&(%'6&'35 D'/ pa%&(a $a$(' au u/ u/8' a%( /u ?' poa&( %36u'$a%2'/'l( l'$0'' ?' o $3&u?3 a%( a%( a(a6&3 a%a&(%'6&'35 S&a0'l';' %36pu/6u%'l( o%(&( lau%$3&o%'' &%(' '&($'5*5  Al(2(;' $o1(lul 1( a%0o%( 2(/(alo2' a1(.a& a(6&(' 7a$'l''4

 A(

*(

,(

(

*5 Mo1ul 1( &%a/6$'&(%( a $ala1'(' $a%a&( / a%0o%(l( 2(/(alo2' '1(/&'7'a& la '&($ul /%5 *(6&(4 

 A(  3etero/omal rece%i'ă*(  auto/omal &ominantă

,( 

auto/omal rece%i'ă(  3etero/omal &ominantă

"+5  Al(2(;' a7'%$a;'a o%(&34 A(

 

cei patru bunici %unt 3omo/i#ot &ominant*(

 

nepotul ar +i a'ut !; 0an%e %ă mo0tenea%că ace%t caracter,(  at7t cei patru bunici c7t 0i cei &oi părin)i %unt 3etero/i#o)i(  nepoata ar +i a'ut !; 0an%e %ă nu mo0tenea%că ace%t caracter

No&34  Timp &e lucru 6 oreToate %ubiectele %unt obli#atorii@n total %e acor&ă 1!! &e puncte (pentru întrebările 1-! c7te puncte5 1! puncte &in o+iciu"

SUCCES  H