Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

of 23 /23
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ILFOV - BUCUREŞTI

Embed Size (px)

Transcript of Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

Page 1: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ILFOV - BUCUREŞTI

Page 2: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

Date generale� Subunitate fără personalitate juridică, care

administrează domeniul public al statului din domeniulapelor, de pe teritoriul administrativ al judeţului Ilfov şi alMunicipiului Bucureşti, aşa cum este stabilit prin LegeaApelor nr. 107/2006 cu modificările şi completărileulterioare şi prin Legea nr. 213/1998 actualizată, privindulterioare şi prin Legea nr. 213/1998 actualizată, privindbunurile proprietate publică.

� Din punct de vedere juridic se subordonează AdministraţieiBazinale de Apă Argeş - Vedea Piteşti, unitate cupersonalitate juridică, împreună cu care se subordoneazăAdministraţiei Naţionale ,,APELE ROMÂNE”.

Page 3: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

În cadrul activităţilor sale, în conformitate cu prevederile legale S.G.A. Ilfov – Bucureşti, realizează următoarele atribuţiuni:•gospodărirea unitară şi durabilă a resurselor de apă de suprafaţă sau subterane şi protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării, •gestionarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, cu potenţialele lor naturale şi a fondului de date din domeniu,•administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţului gospodărire a apelor pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov,•administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea infrastructurii de gospodărire a apelor din administrare,•administrarea, exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor aflate în patrimoniu,

Page 4: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

• administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului de veghe hidrologică şi hidrogeologică,

• administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului de supraveghere a calităţii resurselor de apă,

• realizarea sistemului informatic şi de telecomunicaţii între unităţile sistemului de gospodărire a apelor,

• alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, în toate formele sale de utilizare, cu potenţialele lor naturale, cu excepţia resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi a serviciilor comune pe bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii de apă şi cu alţi beneficiari, bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii de apă şi cu alţi beneficiari,

• apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrare,

• întreţinerea şi exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de aparare împotriva inundaţiilor aflate în administrare,

• avizarea lucrărilor şi activităţilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, precum şi eliberarea autorizaţiilor de gospodărire a apelor,

• gestionarea reţelei de măsurători hidrologice, hidrogeologice şi de calitate a resurselor de apă ce aparţin domeniului public.

Page 5: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

EVALUAREA STĂRII CHIMICE A CORPURILOR DE APĂ SUBTERANĂ

ÎN ANUL 2014

Pe teritoriul Sistemului de Gospodărire al Apelor Ilfov-București au fost identificate, delimitate şi descrise un număr de 6corpuri de apă subterană, delimitarea fiind făcută de specialiștiiINHGA.Delimitarea corpurilor de apă subterane s-a făcut numai pentruDelimitarea corpurilor de apă subterane s-a făcut numai pentruzonele în care există acvifere semnificative ca importanţă pentrualimentări cu apă. În restul arealului, deşi există condiţii locale deacumulare a apelor în subteran, acestea nu se constituie în corpuri deapă conform Directivei Cadru 60 /2000 /EC.Starea corpului de apă, atât cea cantitativă cât şi cea calitativă, aconstituit obiectivul central în procesul de delimitare, evaluare şicaracterizare a unui corp de apă subterană.

Page 6: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

Codul corpurilor de apă subterane (ROAG02, ROAG03,ROAG05, ROAG08, ROAG11, ROAG13) are următoarea structură:RO = codul de ţară; AG = spaţiul hidrografic Argeş-Vedea; 02 =numărul corpului de apă în cadrul spaţiului hidrografic Argeş-Vedea.

Corpurile de apă subterană în stare liberă şi anume cele 4(ROAG02, ROAG03, ROAG05, ROAG08 ), au fost delimitate înzonele de lunci şi terase ale Argeşului şi afluenţilor săi, Colentinei șiafluenților săi fiind dezvoltate în depozite aluvionare, poros-afluenților săi fiind dezvoltate în depozite aluvionare, poros-permeabile, de vârstă cuaternară.Alte două corpuri, şi anume ROAG11 (Bucureşti-Slobozia) şiROAG13 (Bucureşti), sub presiune (peste 50 de m), au o importanţăeconomică semnificativă - Stratele de Frătești (orizonturile A, B și Cavând o adâncime de peste 80 m) - constituie principala rezervăstrategică pentru alimentarea cu apă potabilă.

Page 7: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]
Page 8: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]
Page 9: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]
Page 10: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

►Din punct de vedere calitativ

Pentru urmărirea calității corpurilor de apă subterane, înanul 2014, la nivelul S.G.A. Ilfov-București, s-au prelevat probe deapă din 42 de foraje, cu diferite frecvențe, fiind efectuatedeterminări de:- indicatori fizico-chimici generali (pH, temperatură, oxigen- indicatori fizico-chimici generali (pH, temperatură, oxigendizolvat, azotați, azotiți, amoniu, fosfați, conductivitate, cloruri,sulfați, bicarbonați, calciu, magneziu, sodiu, potasiu, fier, mangan);-substanțe prioritare/prioritar periculoase (metale: arsen, cadmiu,plumb, mercur, nichel, cupru, zinc, crom și pesticide numai dacă aufost identificate în urma screeningului).

Page 11: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

Distribuția forajelor monitorizate pe cele 6 corpuri de apă subterană este următoarea:

Denumire Corp de apă Cod corp de apa

Număr foraje/izvoare monitorizare 2014

Campia Titu ROAG02 2 Colentina ROAG03 15 Lunca și terasele r.Argeș ROAG05 8

Lunca și terasele r.Argeș ROAG05 8 Pitești ROAG08 5 București-Slobozia( Nisipurile Mostiștea) ROAG11 6 București( Formatiunea de Frătești ) ROAG13 6

TOTAL S.G.A.Ilfov-Bucure ști 42

Page 12: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

Încadrarea celor 6 corpuri de apă subterană în starea chimică, aplicând metodologia mai sus prezentată, pentru anul 2014 este următoarea:

Nr. Crt.

Denumire corp de apă subterană

Codul corpului

de apă

Starea chimică

în anul 2014

1 Campia Titu ROAG02 Bună 1 Campia Titu ROAG02 Bună 2 Colentina ROAG03 Slabă 3 Lunca și terasele r.Argeș ROAG05 Slabă 4 Pitești ROAG08 Slabă 5 București-Slobozia(Nisipurile Mostiștea) ROAG11 Bună 6 București ( Formațiunea de Frătești) ROAG13 Bună

Page 13: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

Interpretarea datelor s-a realizat ținând cont de «Metodologia preliminară de evaluare a stării chimice a corpurilor de ape subterane » din Ordinul 137/2009, astfel au rezultat :

• stare chimică bună – pentru corpurile unde la forajele monitorizate nu s-au constatat valori medii, ale indicatorilor de calitate, depășite față de valorile prag (TV);(TV);

• stare chimică slabă – unde cel puțin 20% din forajele monitorizate,de pe un corp, au cel puțin un indicator de calitate analizat care depășește valorile prag (TV).

Page 14: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

Corpul de apă subterană ROAG02

1.Descrierea generală a corpului de apă

Acviferul freatic cantonat în nisipurile şi pietrişurile acestor depozite se găseşte situat, în general, la adâncimi reduse (de 1-5 m).

Ca urmare a situării nivelului piezometric aproape de suprafaţa, în timpul precipitaţiilor abundente şi în timpul creşterii nivelului apei din râuri, nivelul apelor freatice creşte şi el, producând înmlăştinirea sau sărăturarea terenurilor agricole.

Datorită naturii argiloase a terenurilor de la suprafaţă precum şi pantei reduse, fenomenele de băltire la suprafaţă sunt foarte frecvente şi de lungă durată (de 2-3 luni).

Analizele chimice efectuate pe apa prelevată din unele foraje de observaţie pun în evidenţă o variaţie relativ restrânsă a chimismului. Apa corpului de apă subterană este bicarbonat calcică cu o mineralizaţie scăzută.

În anul 2014 calitatea apei din corpul de apă subterană RAG02 au fost analizate 2 foraje de observație.Valorile medii obtinuțe au fost comparate cu valorile prag din Ordinul MM nr. 137/2009 ale indicatorilor de calitate (Azotați, Amoniu, Azotiți, Sulfați, Fosfați, Cloruri, Cadmiu dizolvat și Plumb dizolvat), și s-a constatat că nu s-au înregistrat depășiri la niciun indicator.

Având în vedere cele mai sus mentionate se consideră corpul de apă subterană ca fiind în stare chimica bună.

Page 15: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

Corpul de apă subterană ROAG03

1.Descrierea generală a corpului de apă

Pe o linie cu direcţia NV-SE, care trece prin centrul oraşului Bucureşti, acest orizont are o uşoară înclinare, patul acestuia plasându-se de la cota de 42 m în nord-vestul capitalei la cota de 32 m, în sectorul est-sud-est.

În zona oraşului Bucureşti, Pietrişurile de Colentina sunt puternic poluate ținând cont de activitatea economică din trecut (o poluare istorică). Concentraţiile de Azotiți (NO2), Amoniu (NH4), Azotați (NO3) şi substanţe organice depăşesc limitele admise de standardul naţional de potabilitate.

În anul 2014 calitatea apei din corpul de apă subterană ROAG03 au fost analizate 15 foraje de observație.Valorile medii obținute au fost comparate cu valorile prag din Ordinul MM nr. 137/2009 ale indicatorilor de calitate (Azotați, Amoniu, Azotiți, Sulfați, Fosfați, Cloruri, Cadmiu dizolvat și Plumb dizolvat) și s-a de calitate (Azotați, Amoniu, Azotiți, Sulfați, Fosfați, Cloruri, Cadmiu dizolvat și Plumb dizolvat) și s-a constatat că:

• 8 foraje prezintă valori medii depăşite faţă de Valoarea de Prag din Ordinul 137/2009, la indicatorul Azotați (NO3). Aceste foraje sunt: Cernica F2, Dragomireşti-Rudeni F1, Băneasa F2, Băneasa F3, Cernica F1.

• 3 foraje prezintă valori medii depăşite faţă de Valoarea de Prag din Ordinul 137/2009, la indicatorul Azotiți (NO2). Aceste foraje sunt: Cernica F2, Dragomireşti-Rudeni F1, Băneasa F2.

• 1 foraj prezintă valoarea medie depăşită faţă de Valoarea de Prag din Ordinul 137/2009, la indicatorul Amoniu (NH4). Acest foraj este: Cernica F2.

Având în vedere cele mai sus mentionate se consideră corpul de apă subterană ca fiind în stare chimica slaba.

Page 16: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

Corpul de apa subterana ROAG05

1.Descrierea generala a corpului de apa

Este dezvoltat în depozitele din lunca și terasele râului Argeș, având adâncimi de la 4 m până la 12 m. În anul 2014 calitatea apei din corpul de apă subterană ROAG05 au fost analizate 8 foraje de observatie.

Valorile medii obtinute au fost comparate cu valorile prag din Ordinul MM nr. 137/2009 ale indicatorilor de calitate (Azotati, Amoniu, Azotiti, Sulfati, Fosfati, Cloruri, Cadmiu dizolvat si Plumb dizolvat) si s-a constatat ca:Plumb dizolvat) si s-a constatat ca:

• 3 foraje prezintă valorii medii depăşite faţă de Valorile de Prag din Ordinul 137/2009, la indicatorul Amoniu (NH4). Aceste foraje sunt:Comana-Vărăşti F1 şi Comana-Vărăşti F5.

• 3 foraje prezintă valorii medii depăşite faţă de Valorile de Prag din Ordinul 137/2009, la indicatorul Cloruri. Aceste foraje sunt: Domneşti-Mihăileşti F4, Jilava-30Decembrie F3,

• 1 foraj prezintă valorii medii depăşite faţă de Valorile de Prag din Ordinul 137/2009, la indicatorul Azotiți (NO2). Aceste foraj este: Comana-Vărăşti F1.

Având în vedere cele mai sus mentionate se consideră corpul de apă subterană ca fiind în stare chimica slaba.

Page 17: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

Corpul de apa subterana ROAG08

1. Descrierea generala a corpului de apa

Corpul este de tip poros permeabil cantonat în nisipurile care se dezvoltă la vest de râulArgeş şi include aproape în întregime spaţiul ocupat de Câmpia Vlăsiei şi parţial Câmpia Găvanu-Burdea. Este localizat la adâncimi cuprinse între 6 m și 15 m.

Importante surse de poluare sunt reprezentate de poluarea din surse agricole şiindustriale. Astfel, valori depăşite se înregistează, în principal, la indicatorul Amoniu (NH4) şi în proporţie mult mai mică la Azotați (NO3) şi Azotiți (NO2).

Alte surse de poluare sunt reprezentate de depozitele menajere neamenajate, precum şide activitatea antropică desfăşurată în localităţile din zonă.

În anul 2014 calitatea apei din corpul de apă subterană ROAG08 au fost analizate 5 forajeÎn anul 2014 calitatea apei din corpul de apă subterană ROAG08 au fost analizate 5 forajede observatie.

Valorile medii obtinute au fost comparate cu valorile prag din Ordinul MM nr. 137/2009ale indicatorilor de calitate (Azotati, Amoniu, Azotiti, Sulfati, Fosfati, Cloruri, Cadmiu dizolvat siPlumb dizolvat) si s-a constatat ca:•1 foraj prezintă valori medii depăşite faţă de Valoarea de Prag din Ordinul 137/2009, la indicatorulAmoniu (NH4).

Având în vedere cele mai sus mentionate se consideră corpul de apă subterană ca fiindîn stare chimica slaba.

Page 18: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

Corpul de apa subterana ROAG11

1.Descrierea generala a corpului de apa

Acest orizont se prezintă, în terasa din stânga Dâmboviţei, sub forma unui strat de 10-15 m grosime, dar în destul de multe amplasamente din cuprinsul oraşului Bucureşti are aspectulunei succesiuni de nisipuri cu intercalaţii argiloase, a cărei dezvoltare nu depăşeşte uneori câţivametri.

In terasa din dreapta Dâmboviţei acest orizont acvifer de nisipuri prezintă intercalaţiifrecvente de pietrişuri şi arată o tendinţă de reunire spre sud cu Pietrişurile de Colentina.

Acest orizont acvifer este situat, în zona oraşului Bucureşti, la adâncimi cuprinse între20 m şi 42 m, având niveluri piezometrice ascensionale la circa 12 m adâncime.20 m şi 42 m, având niveluri piezometrice ascensionale la circa 12 m adâncime.

Din punct de vedere chimic, aceste ape se încadrează în limitele de potabilitate, darprezintă valori ridicate ale durităţii totale (mai mari de 30oG).

În anul 2014 au fost efectuate analize la sase foraje de observatie. Valorile mediiobtinute au fost comparate cu valorile prag din Ordinul MM nr. 137/2009 ale indicatorilor decalitate (Azotati, Amoniu, Azotiti, Sulfati, Fosfati, Cloruri, Cadmiu dizolvat si Plumb dizolvat) si s-a constatat ca nu exista depasiri.

Având în vedere cele mai sus mentionate se consideră corpul de apă subterană cafiind în stare chimica buna.

Page 19: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

Corpul de apă subterană ROAG13/ București (Formațiunea Frătești)

1.Descrierea generală a corpului de apă

Corpul de apă subterană de adâncime Formaţiunea de Frăteşti este alcătuit din treiorizonturi/strate: A, B și C. Grosimea stratului A variază în limite largi, de la 5-10 m la 60-65 m, frecvenţamaximă fiind de 25-30 m, în timp ce grosimile stratelor B şi C variază între 5-10 m şi 50-55 m, respectiv45-50 m, frecvenţele maxime înregistrându-se în intervalele 20-25 m, respectiv 25-30 m.

Stratul A are o presiune de strat de 40 m coloană de apă în sudul Bucureştiului şi de 146 mcoloană de apă, în nordul oraşului. Stratul B are o presiune disponibilă de circa 70 m în sud şi de 200 m înnord, în timp ce stratul C are o presiune disponibilă de 100 m în sud şi de 215 m în nord.

Evoluția în timp a stării de calitate a corpului de apă subterană ROAG13/ București(Formațiunea Frătești) arată că deși în anul 2003 a fost considerat la risc calitativ pentru indicatorii NH4 şi(Formațiunea Frătești) arată că deși în anul 2003 a fost considerat la risc calitativ pentru indicatorii NH4 şiNO2, Datorita masurilor de protectie si imbunatatire a calitatii apelor subterane s-a ajuns ca în anul 2013să nu exite nici o depăşire a valorilor prag, acest corp iesind din categoria “la risc”.

În 2014 în cadrul corpului de apă subterană ROAG13 au fost monitorizate 6 foraje deobservație aparținând rețelei hidrogeologice naționale.Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: Azotați (NO3

-), Amoniu (NH4+), Cloruri (Cl-),

Azotiți (NO2-), Ortofosfați (PO4

3-), Cadmiu, Plumb, Crom, Nichel, Cupru, Zinc, Mercur, Arsen șipesticide totale.S-a înregistrat depășiri ale valorilor prag/standardelor de calitate la ortofosfați pentru 1foraj din cele 6 foraje monitorizate, și anume:•F3= 0,58 mg/l față de limita de 0,5 mg/l

Având în vedere cele mai sus menționate se consideră corpul de apă subterană ca fiind înstare calitativă buna.

Page 20: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]
Page 21: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

Pentru îmbunătăţirea modului de folosire şi protecţie a apelor subterane,serviciile de gestiunea şi calitatea apei, au avut în vedere următoareleaspecte:

•Aplicarea HG –ului 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, dar și aOrdinului nr. 1.278 din 20 aprilie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica;•Reconsiderarea debitelor de exploatare din foraje, în perioadele cu secetă prelungită în scopul de a se evita forţarea stratelor acvifere;•Inventarierea pe teren a tuturor forajelor cu identificarea deţinătorilor actuali, măsurarea adâncimii şi controlul documentaţiei de execuţie. •Casarea forajelor abandonate şi a celor defectuos executate conform unei metodologii specifice, astfel încât să fie reconstituită continuitatea stratelor acvifere captate, dar mai ales, pe cât posibil, izolarea naturală între ele.

Page 22: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

• Limitarea numărului de foraje care captează acviferele de adâncime subpresiune, prin autorizarea alimentării cu apă a populaţiei din aceste acviferenumai prin fronturi de captare care să constituie surse ale sistemelorcentralizate de alimentare cu apă a localităţilor sau a unor părţi din acestea,pentru sursele gospodăriilor individuale autorizându-se doar captareaacviferelor freatice.

• Modificarea Normativului de conţinut al documentaţiilor pentru obţinereaavizului de gospodărire a apelor, astfel încât să solicite nu numai studiulavizului de gospodărire a apelor, astfel încât să solicite nu numai studiulhidrogeologic, ci şi proiectul de foraj. Astfel, corelarea dintre acestea va puteafi verificată, vor fi avizate doar soluţiile constructive corecte.

Page 23: Prezentare SGA prefectura Bucuresti [Compatibility Mode]

Vă mulțumim!Vă mulțumim!