practica farmacie ghid.docx

51
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” FACULTATEA DE FARMACIE DISCIPLINA TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ ŞI BIOFARMACIE  Coordonatori  Prof. dr. Victoria Hîrjău Prof. dr. D. Lupuleasa GHID DE PRACTICĂ ÎN FARMACIE PENTRU STUDENŢII ANULUI V STUDENT PRACTICANT NUME ŞI PRENUME: ........................................  GRUPA: ................................................  2010 

Transcript of practica farmacie ghid.docx

Page 1: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 1/51

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” 

FACULTATEA DE FARMACIE DISCIPLINA TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ ŞI BIOFARMACIE 

Coordonatori 

Prof. dr. Victoria Hîrjău Prof. dr. D. Lupuleasa 

GHID DE PRACTICĂ ÎN FARMACIE PENTRU STUDENŢII ANULUI V 

STUDENT PRACTICANT 

NUME ŞI PRENUME: ........................................ 

GRUPA: ................................................ 

2010 

Page 2: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 2/51

 

AUTORI 

Profesor dr. HÎRJĂU VICTORIA 

Profesor dr. LUPULEASA DUMITRU

Conferenţiar dr. BALACI TEODORA

Şef lucrări drd. BUDURA EMMA

Şef lucrări drd. FIŢA CĂTĂLINA 

Şef lucrări drd.  HÎRJĂU MIRCEA 

Şef lucrări drd. KARAMPELAS OANA

Asistent drd. MITU MIRELA

Preparator drd.  NICOARĂ ANCA 

Şef lucrări dr.  ŞARAMET GABRIEL 

Preparator drd. STĂNESCU ANDREEA 

CUPRINS 

PRACTICA DE SPECIALITATE ÎN FARMACIE

 FARMACIA 

Page 3: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 3/51

 -  ÎNFIINŢARE, ORGANIZAREA SPAŢIULUI ŞI DOTARE, PERSONAL 

- Farmacia cu circuit deschis (comunitară) 

- Farmacia cu circuit închis-  EXERCIŢII 

EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST 

-  EXERCIŢII 

MEDICAMENTUL 

-  DEFINIŢII. DELIMITĂRI CONCEPTUALE. ASPECTE GENERALE 

-  EXERCIŢII 

CĂI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR  

-  EXERCIŢII 

DOMENII DE ACTIVITATE ÎN FARMACIE 

-  APROVIZIONAREA CU MEDICAMENTE ŞI ALTE PRODUSE DE SĂNĂTATE 

-  RECEPŢIA -  DEPOZITAREA -  ÎNTRGISTRAREA ACTIVITĂŢILOR PROFESIONALE -  GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE -  EXERCIŢII 

ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIA COMUNITARĂ 

-  ELIBERAREA MEDICAMENTELOR PE BAZĂ DE  PRESCRIPŢIE MEDICALĂ 

-  ELIBERAREA MEDICAMENTELOR FĂRĂ PRESCRIPŢIE MEDICALĂ - EXERCIŢII 

INFORMAREA ŞI CONSILIEREA PACIENTULUI 

-  EXERCIŢII 

URMĂRIREA TRATAMENTULUI PRESCRIS 

-  EXERCIŢII 

Page 4: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 4/51

 UTILIZAREA RAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI 

-  EXERCIŢII 

URGENŢE MEDICALE ÎN FARMACIA COMUNITARĂ -  EXERCIŢII 

MANAGEMENTUL BOLILOR MINORE ÎN FARMACIA COMUNITARĂ 

-  EXERCIŢII 

EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE 

-  EXERCIŢII 

ALTE PRODUSE DE SĂNĂTATE ELIBERATE ÎN FARMACIA COMUNITARĂ 

-  SUPLIMENTE NUTRITIVE -  PRODUSE DIETETICE -  DISPOZITIVE MEDICALE -  PRODUSE TEHNICOMEDICALE -  EXERCIŢII 

PRODUSE COSMETICE ELIBERATE ÎN FARMACIA COMUNITARĂ 

-  EXERCIŢII 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

PRACTICA DE SPECIALITATE ÎN FARMACIE 

Durata de desfăşurare: 6 luni (26 săptămâni, 5 zile pe săptămână, 6 ore/zi) 

Credite: 20 

Page 5: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 5/51

  Scop: Stagiul de 6 luni de practică (în bloc unic sau perioadă compactă) în farmacie,efectuat în ultimul an de studiu are scopul de a ajuta studentul să aplice şi să-şi consolidezecunostinţele teoretice şi practice dobândite în facultate, în concordanţă cu specializarea„Farmacie” pentru care se instruieşte, să se integreze în viaţa profesională şi să activeze încomunitate. 

Condiţii de desfăşurare 

Practica compactă în farmacie se desfăşoară pe baza unei „Convenţii – Cadru privind 

efectuarea stagiului de practică în cadrul programului de studii universitare de licenţă”încheiată între UMF „Carol Davila”, în calitate de organizator de practică si Societateacomercială – Farmacia, în calitate de partener de practică. 

Practica de specialitate se desfăşoară conform unui portofoliu de practică ca parteintegrantă a Convenţiei – Cadru care include: 

-   Regulamentul de practică 

-   Programa analitică şi 

-  Competenţele dobândite 

Practica curentă în farmacie include o serie de activităţi farmaceutice centrate peurmătoarele direcţii: 

-   prepararea şi eliberarea medicamentelor şi oferirea de informaţii  privind medicamentele către public; 

-  eliberarea altor produse de sănătate şi oferirea unor servicii de îngrijire a sănătăţii (de asistenţă farmaceutică - Pharmaceutical 

Care), în scopul sprijinirii persoanelor şi a societăţii în ansamblu pentru a le utiliza cât mai

 judicios în vederea obţinerii efectului terapeutic maxim şi a evitării efectelor secundare. 

Activitatea desfăşurată în farmacie are lam bază respectarea  Regulilor de Bună Practică Farmaceutică, ca un mijloc de a furniza fiecărui pacient medicamente, produse desănătate şi servicii farmaceutice de o înaltă calitate, în beneficiul acestuia. 

Ghidul prezent realizează trecerea în revistă a principalelor activităţi legate deexercitatea profesiei de farmacist şi, prin exerciţiile propuse, urmăreşte să reţină atenţiastudentului din anul terminal de studii universitare asupra unor aspecte punctuale întâlnite încursul stagiului de practică în farmacie. 

FARMACIA: ÎNFIINŢARE, ORGANIZAREA SPAŢIULUI ŞI DOTARE,

PERSONAL 

Farmacia este unitatea sanitară prin intermediul căreia se asigură, în condiţiile legii,

asistenţa cu medicamente, cu alte produse de sănătate a populaţiei, precum şi asigurarea unor servicii de asistenţă farmaceutică. 

Page 6: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 6/51

Asistenţa cu medicamente a populaţiei reprezintă activitatea tradiţională desfăşurată înfarmacie. 

Asistenţa farmaceutică (Pharmaceutical Care) reprezintă asistenţa de sănătate specificădesfăşurată de farmacişti şi implică centrarea atenţiei farmacistului nu doar pe medicament cişi pe pacient, respectiv pe asumarea responsabilităţii sale în ceea ce priveşte nevoile

 pacientului referitoare la medicament (eliberare însoţită de informare, consiliere şisupravegherea rezultatelor tratamentului medicamentos) şi satisfacerea acestor nevoi. După specificul activităţii, farmaciile sunt: -farmacii cu circuit deschis (comunitare, de comunitate) 

asigură asistenţa farmaceutică în ambulatoriu a populaţiei -farmacii cu circuit închis (clinice) 

asigură asistenţa farmaceutică a bolnavilor  spitalizaţi, funcţionând ca  secţie a unităţii sanitare în cadrul căreia se află (spital, policlinică ,etc) 

Farmacia cu circuit deschis (comunitară) 

Înfiinţarea farmaciei. Înfiinţarea unei farmacii comunitare necesită parcurgerea următoarelor etape: 

-infiinţarea, ca societate comercială cu activitatea specifică, înconformitate cu legislaţia în vigoare ( Legea 31/1990 privind  

 societăţile comerciale); -înregistrarea societăţii comerciale la Oficiul Registrului 

Comerţului, şi obţinerea Codului unic de înregistrare (CUI); -obţinerea Autorizaţiei de funcţionare, emisă de Ministerul 

Sănătăţii -obţinerea altor autorizări necesare desfăşurării activităţii în 

farmacie, inclusiv a Certificatului de Acreditare în vederea încheierii contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate. 

Organizarea spaţiului şi dotarea farmaciei În organizarea spaţiului şi dotarea farmaciei se aplică următoarele reguli generale: 

-să fie amplasată pe străzi accesibile, la parterul clădirilor şi să aibă toate condiţiile care să asigure accesul liber şi direct al pacienţilor; 

-să aibă suprafaţa de minim 50 m2, excluzând holurile şi grupurile sociale; 

-să fie uşor identificată prin: -firmă, -emblema farmaciei 

-să aibă un sistem de securitate care să protejeze atât medicamentele, cât şi personalul propriu; 

-să dispună de reguli în materie de curăţenie,  igienă şi ventilaţie; -să dispună de condiţii (iluminare, temperatură şi umiditate) care să 

răspundă cerinţelor de conservare impuse medicamentelor şi celorlalte produse de sănătate, substanţe farmaceutice şi ambalaje. 

Organizarea spaţiului şi dotarea farmaciei sunt concepute pentru a asigura

desfăşurarea raţională a activităţii, în funcţie de specificul şi volumul acesteia, după cumurmează: 

Page 7: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 7/51

Oficina Reprezintă încăperea în care are acces publicul.  Receptura

Reprezintă spaţiul în care se prepară produsele magistrale, în care are acces numai personalul de specialitate din farmacie. 

 Laboratorul  Este încăperea în care se prepară produsele oficinale (galenice). 

 Depozitul  Reprezintă încăperea în care se depozitează şi se asigură conservarea medicamentelor 

şi a altor produse de sănătate.  Biroul farmacistului şe f  Este spaţiul de unde se coordonează activitatea farmaciei şi în care se păstrează

documentele de înregistrare a acesteia. 

Farmacistul şi personalul farmaciei Personalul de specialitate al farmaciei comunitare include: 

-farmacist şef  -farmacişti -asistenţi de farmacie 

 Responsabilităţi - Fiecare farmacie este condusă de un farmacist –  şef care răspunde de activitatea farmaciei în ansamblul său. 

- Atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al personalului farmaciei sunt definite clar, în funcţie de pregătirea  profesională, într-o fişă a postului. 

-În activitatea desfăşurată, farmacistul trebuie să se conformeze Regulilor de Bună Practică Farmaceutică şi să respecte Codul de etică elaborat de Colegiul Farmaciştilor din România. Farmacia comunitară funcţionează numai în prezenţa a cel puţin unui farmacist, care

îşi exercită personal profesia neputând fi înlocuit de o persoană de o altă profesie. 

 Personalul farmaciei Farmacistul trebuie să se asigure că personalul din subordine are o pregătire

corespunzătoare sarcinilor care îi sunt încredinţate. Acesta trebuie să coordoneze, să verifice şi să evalueze fiecare sarcină încredinţată

 personalului din subordine. 

Asistentul de farmacie îl ajută pe farmacist în activitate şi lucrează sub directaîndrumare a acestuia. 

Orice alt personal necesar desfăşurării activităţii în farmacia comunitară (contabil,casier, îngrijitor, etc) îşi va desfăşura activitatea sub controlul farmacistului şef. 

Competenţa farmacistului Farmacistul trebuie să fie la curent cu noutăţile în domeniul ştiinţific şi al legislaţiei

în vigoare şi să-şi menţină un nivel al competenţei profesionale, corespunzător îndepliniriieficiente a sarcinilor profesionale. 

Com petenţa profesională se realizează prin activităţi de formare/educare continuuă a

farmaciştilor, incluzând participarea la cursuri, seminarii, congrese, conferinţe şi reuniuni

Page 8: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 8/51

 profesionale, precum şi prin lecturarea unor materiale ştiinţifice de profil (tr atate, reviste despecialitate, ş.a.) 

Farmacia cu circuit închis 

 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor cu circuit închis din spitale saualte unităţi în care este necesară existenţa acestora, se stabilesc prin norme legislative aprobate

 prin ordin al ministrului sănătăţii Organizarea spaţiului farmaciei şi dotarea cu mobilier , ustensile şi echipamente se

fac astfel încât să se asigure desfăşurarea raţională a activităţii, ţinându-se seama de destinaţiafiecărei încăperi, de modul de comunicare între ele, precum şi de condiţiile impuse despecificul activităţii. 

Farmacia cu circuit închis cuprinde: -un spaţiu cu ghişeu şi dotare adecvată pentru predarea-primirea condicilor de prescripţii medicale; 

-o cameră pentru pregătirea condicilor cu specialităţi farmaceutice; -receptura –  camera destinată preparării medicamentelor magistrale; -laborator  – camera pentru prepararea medicamentelor oficinale (galenice), elaborări; -spaţiu destinat preparării soluţiilor sterile -depozitul de medicamente -birou farmacist –  şef  -grup sanitar cu duş, vestiar. 

 Personalul farmaciei cu circuit închis este acelaşi cu cel din farmacia comunitară şidesfăşoară unele activităţi specifice, determinate de statutul de funcţionare al farmacieiclinice. 

EXERCIŢII 

Page 9: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 9/51

CAPITOLUL: FARMACIA ÎNFIINŢARE, ORGANIZARE SPAŢIULUI

ŞI DOTARE, PERSONAL 

-Realizaţi o schemă a farmaciei în care vă desfăşuraţi stagiul de   practică. 

-Prezentaţi schema organizatorică a personalului de specialitate din farmacia în care vă efectuaţi stagiul de practică. 

-Menţionaţi dotările farmaciei (conform reglementărilor în vigoare). 

-Prezentaţi un model de Fişă a postului pentru un farmacist (sau student în practică, dacă există). 

-Redaţi în scris conţinutul Autorizaţiei de funcţionare şi/sau al Certificatului de acreditare al unei farmacii. 

EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST 

Conform legii, pe teritoriul României profesia de farmacist se exercită de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în farmacie, respectiv de către persoane care deţin: 

-diploma de farmacist eliberată de o instituţie de învăţământ superior medico-farmaceutic acreditată în România; -certificatul de farmacist specialist, eliberat de Ministerul Sănătaţii; 

-diploma, cerificatul sau alt titlu de farmacist eliberate conform normelor europene de statele membre ale acesteia, statele 

Page 10: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 10/51

aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene; -diploma, certificatul sau alt titlu de farmacist, dobândite într-un stat terţ şi recunoscute de unul din statele membre menţionate mai sus sau echivalate în România. 

Profesia de farmacist este o profesie independentă şi se exercită pe baza Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, avizat anual şivalabil pe toată durata exercitării profesiei, cu condiţia inexistenţei nedemnităţilor şiincompatibilităţilor prevăzute de lege sau în cazul în care se produc abateri sancţionate delege cu suspendarea sau interdicţia exercitării profesiei. 

Practica farmaceutică în farmacia cu circuit deschis sau cu circuit închis sedesfăşoară în conformitate cu cerinţele Regulilor de Bună Practică Farmaceutică şi curespectarea Codului de Etică şi Deontologie al Farmacistului. 

Cerinţele  Regulilor de Bună Practică Farmaceutică 

-  îndreptarea atenţiei farmacistului spre binele bolnavului şi al populaţiei în general,indiferent de cadrul în care acesta este tratat; 

- focalizarea activităţii farmaceutice pe eliberarea medicamentelor  şi a altor produse pentru sănătate, cu op informare şi consiliere adecvate pentru pacient şi o urmărire atentă a efectelor utilizării acestora; 

-  încurajarea prescrierii raţionale şi economice a medicamentelor,  precum şi promovarea  utilizării raţionale a acestora ; 

-  fiecare act profesional trebuie să aibă un obiectiv pertinent  pentru bolnav, să fie clar definit, transmis într -o manieră eficientă tuturor părţilor implicate şi acceptat de către acesta. 

Codul de Etică şi Deontologie al Farmacistul ui Codul de Etică şi Deontologie al Farmacistului cuprinde un set de norme de conduită

morală ce se impun a fi respectate în exercitarea profesiei, indiferent de domeniul deactivitate. 

Dintre normele deontologice care trebuie aplicate în exercitarea profesiei de farmacistmenţionăm: 

-  respectul faţă de viaţă şi persoana umană; -  interesul pentru sănătatea pacientului şi sănătatea publică; -  respectarea drepturilor pacienţilor; 

îndeplinirea sarcinilor ce revin farmacistului în acordarea asistenţei cumedicamente; -  înalt profesionalism şi devotament faţă de persoanele care recurg la serviciile sale; -  acordarea asistenţei farmaceutice în mod egal tuturor pacienţilor, fără

discriminare; -  respect faţă de valorile morale, culturale, etnice şi convingerile religioase ale

 pacienţilor; -  asigurarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la pacienţi; -  cultivarea unor relaţii de colegialitate şi nu de concurenţă neloială; fiecare

farmacist trebuie să încerce prin orice mijloace etice să îmbunătăţească serviciulfarmaceutic oferit; 

-  colaborarea cu toţi factorii implicaţi, în special cu medicii,  în asigurarea stării desănătate a pacientului; această relaţie trebuie considerată ca un parteneriat

Page 11: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 11/51

terapeutic ce implică o încredere mutuală în orice are legătură cu tratamentulmedicamentos. 

-  exercitarea profesiei într-un spirit cu un caracter profesional predominant faţă decel comercial; 

-  relaţiile farmaciei cu organismele plătitoare pentru serviciile prestate trebuie să fie

de asemenea bazate pe încredere mutuală, lasându-i farmacistului suficientălibertate de decizie, astfel încât să nu fie îngrădită în nici un fel libera exercitare a profesiei 

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST 

-  Menţionaţi câteva din responsabilităţile farmacistului şi farmacistului şef . 

- Menţionaţi cazurile de nedemnităţi şi incompatibilităţi pentru exercitarea profesiei prevăzute de reglementările în vigoare. 

-  Menţionaţi sancţiunile privind abaterile de la deontologia 

Page 12: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 12/51

farmaceutică şi precizaţi care sunt autorităţile investite cu sancţionarea actelor incriminante. 

-  Precizaţi care sunt căile de atac ale farmacistului împotrivasancţiunilor  profesionale. 

MEDICAMENTUL DEFINIŢII. DELIMITĂRI CONCEPTUALE. ASPECTE GENERALE. 

Definiţii. Delimitări conceptuale.  Medicamentul este definit, conform Legii 95/2006  „Legea privind reforma în

 sănătate, titlul XVII –   Medicament”, ca fiind : -  orice substanţă sau combinaţie de substanţe prezentată ca având 

 proprietăţi pentru tratarea sau prevenirea bolilor la om; sau -  orice substanţă sau combinaţie de substanţe care poate fi folosită sau administrată la

om, fie pentru restabilirea , corectarea sau modificarea funcţiilor f iziologice, prinexercitarea unei acţiuni farmacologice, imunologice sau metabolice, fie pentru

stabilirea unui diagnostic medical. 

Page 13: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 13/51

Prezentul titlu se aplică medicamentelor de uz uman destinate punerii pe piaţă înRomânia fabricate industrial sau produse printr-o metodă implicând un proces industrial. 

Conform acestei legi, prevederile acestui titlu nu se aplică: -  medicamentelor preparate în farmacie conform unei prescripţii medicale pentru un

anumit pacient (numite formule magistrale), precum şi -  medicamentelor preparate în farmacie conform indicaţiilor unei farmacopei şidestinate eliberării directe către pacienţii farmaciei respective (numite  formule

oficinale) -  medicamentelor destinate studiilor de cercetare şi dezvoltare (utilizate în studiul

clinic). În legea menţionată, sunt incluse sub acelaşi titlu („Medicamentul”) şi următoarele

tipuri de medicamente: -  medicament imunologic -  medicament homeopat  -  medicament radiofarmaceutic 

-  medicament derivat din sânge uman sau plasmă umană -  medicament din plante 

Medicamentele sunt prezentate sub diverse forme farmaceutice, fabricate de o entitate juridică autorizată în acest sens, distribuită într -un anumit ambalaj, având o denumirespecifică şi care pot fi puse în circulaţie după obţinerea Autorizaţiei de Punere pe Piaţă, încondiţiile legii. 

 Forma farmaceutică este combinaţia dintre forma în care un medicament este prezentat de fabricant ( forma de prezentare) şi forma sub care se administrează, incluzândforma fizică ( forma de administrare). 

Pentru fiecare formă farmaceutică există în FR X şi FR X - Suplimentele 2004 şi 2006monografii generale, ca de exemplu: 

-  în FR X: Soluţii; Emulsii; Suspensii; Unguente; Comprimate; Picături pentru nas,etc. 

- în FR X – Suplimentul 2004: Preparate orale –   forme lichide şi  semisolide; Preparate orale – forme solide; Preparate buco-  faringiene; Preparate auriculare; Preparate oftalmice; Preparate de inhalat; Preparate de inhalat; Preparate cutanate şi transdermice, ş.a. 

În FR X –  Suplimentul 2006 au fost incluse următoarele monografii: Vaccinuri pentru uz 

uman ; Imunoseruri de origine animală pentru uz uman ;Produse alergene; Preparate

homeopate; Preparate radiofarmaceutice; Preparate din produse vegetale Fabricarea medicamentelor Fabricarea medicamentelor pe teritoriul României se efectuează numai de către

deţinătorii unei Autorizaţii de fabricaţie eliberată de Ministerul Sănătăţii prin intermediulAgenţiei Naţionale a Medicamentului, autorizaţie necesară chiar dacă medicamentelefabricate sunt destinate exclusiv exportului sau dacă medicamentele provin din import din ţăriterţe ( altele decât statele membre ale UE). 

Fabricarea medicamentelor se realizează prin tehnologii de fabricaţie ( producţie)dependent de tipul de formă farmaceutică sub care se prezintă acestea, cu respectareaîntocmai a Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie (RBPF). 

Page 14: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 14/51

Punerea pe piaţă a medicamentelor În România, nici un medicament nu poate fi pus pe piaţă fără o  Autorizaţie de Punere

 pe Piaţă (APP) emisă în conformitate cu prevederile legale. APP  –ul este eliberată de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a Medicamentului

conform unor proceduri de autorizare (naţională sau  centralizată) . 

Obţinerea APP are la bază o Cerere de autorizare de punere pe piaţă a solicitantuluidepusă la Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) sau a Agenţiei Europene aMedicamentelor (EMEA), însoţită de o serie de informaţii şi documente întocmite şitransmise acestor autorităţi  în conformitate cu norme şi protocoale analitice,farmacotoxicologice şi clinice referitoare la testarea medicamentelor, aprobate prin Ordin alMinistrului Sănătăţii. 

 Numărul autorizaţiei de punere pe piaţă a unui medicament este menţionat peambalajul medicamentului. 

Ambalarea medicamentelor.  Ambalarea ( condiţionarea ) este operaţia complementară care urmează după

 prepararea unui medicament şi constă în introducerea şi închiderea formei farmaceutice într -un înveliş care îi conferă aspectul definitiv. Este considerată o fază importantă a procesului de

 preparare a medicamentului, prepararea şi condiţionarea primară fiind două faze inseparabile. Selectarea ambalajului pentru un produs farmaceutic este dependentă de forma

farmaceutică, naturaingredientului activ, calea şi modul de administrare a acestuia, perioadade valabilitate, tipul de pacient. 

Există două tipuri de ambalaje (recipiente) -  ambalaj primar  -  ambalaj secundar  

Sistemul de închidere are rolul de a închide recipientul de condiţionare cu scopul de afi bine depozitat. 

În anumite cazuri, este necesar un dispozitiv de administrare pentru administrarecorectă a medicamentului. Dispozitivul de administrare poate fi parte integrantă arecipientului sau sistemului de închidere. 

Etichetare şi prospect.  Etichetarea reprezintă totalitatea informaţiilor privind identificarea produsului şi, după

caz, instrucţiuni  necesare pacientului în vederea administrării şi păstrării medicamentului. 

Informaţiile transmise pacientului prin etichetare sunt: -  informaţii generale pentru eliberare ( numele  şi adresa producătorului, detalii privind conţinutul, condiţii de păstrare şi termenul de valabilitate); 

-  recomandări şi atenţionări, când este cazul („numai pentru uz extern”; „a se păstraferit de lumină”; „atenţie produce somnolenţă”, ş.a.) 

 Prospectul  este documentul ce cuprinde informaţiile pentru utilizator, care însoţeştemedicamentul. 

Cerinţe privind redactarea prospectului: -  să conţină informaţii suficiente şi complete care să permită pacientului utilizarea

corectă şi în siguranţă a medicamentului; -  să fie redactat într -un limbaj accesibil tuturor categoriilor de pacienţi, indiferent

de nivelul de cultură şi de educaţie; 

Page 15: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 15/51

-  scrierea şi aranjamentul textului să fie convenabile pentru citirea cu uşurinţă decătre pacient . 

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: MEDICAMENTUL DEFINIŢII. DELIMITĂRI

CONCEPTUALE. ASPECTE GENERALE. 

-  Menţionaţi vaccinurile eliberate din farmacie, utilizate pentru inducerea stării deimunitate activă şi/sau pasivă. 

-  Menţionaţi 5 exemple de produse la care dispozitivul de administrare face parteintegrantă din recipient/sau sistem de închidere 

-  Menţionaţi câte 2 medicamente eliberate din farmacie condiţionate în recipiente careau rol funcţional precizând şi producătorul acestora: 

-cartuşe şi seringi preumplute sau stilou injector preumplut; 

Page 16: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 16/51

-recipiente prevăzute cu pompă dozatoare; -recipiente prevăzute cu sistem de picurare; -aerosoli de inhalaţie cu pulberi uscate 

-  Daţi câte 5 exemple de comprimate şi capsule care sunt ambalate în blistere . 

-  Menţionaţi şi alte tipuri de ambalaje unidoză întânlite în farmacie, inclusiv exemple de medicamente ambalate în astfel de recipiente. 

-  Ce forme farmaceutice se condiţionează în recipiente multidoză? 

-  În ce fel de recipiente sunt ambalate comprimatele şi granulele efervescente?Exemple. 

-  Daţi 2 exemple de medicamente industriale care sunt condiţionate în recipiente cucapac inviolabil. 

-  Menţionaţi 4 exemple de specialităţi farmaceutice care sunt prezentate în recipientecu dispozitiv de siguranţă pentru copii. 

-  Menţionaţi informaţiile farmaceutice din prospectele a 3 medicamente. 

-  Daţi exemple de produse pe ale căror prospecte există pictograme privind modul deutilizare a medicamentului. Ataşaţi o xerocopie după un asemenea prospect. 

-  Ce date sunt menţionate pe eticheta preparatelor cu valvă dozatoare. 

-  Daţi 2 exemple de medicamente pe a căror eticheta se menţionează “Atenţie! Poate produce somnolenţă. Nu conduceţi sau lucraţi cu maşini. Evitaţi băuturile alcoolice.” 

-  Daţi exemple de alte menţiuni speciale întânlite în practică. 

CĂI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR  

Medicamentele pot fi administrate pe căi variate, pentru fiecare rută fiind posibilăadministrarea a diverse tipuri de formulări farmaceutice. 

Alegerea căii de administrare se face în funcţie de diverse considerente: -   biodisponibilitatea substanţei active; -  viteza de acţiune dorită; -  numărul de administrări pe zi; -  durata de tratament; -  tipul de bolnav (vârstă, gravitatea bolii, tratament ambulatoriu sau la pat, la domiciliu

sau la spital, ş.a.). 

Page 17: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 17/51

Fiecare cale de administrare prezintă o serie de avantaje şi dezavantaje determinate de particularităţile anatomice şi fiziologice ale acestora şi comportă respectarea anumitor reguli practice pentru administrarea corectă a formelor farmaceutice. 

Farmaciştii au responsabilitatea de a explica pacienţilor  modul corect 

de administrare a diferitelor forme farmaceutice, în funcţie de calea de administrare cărora lesunt destinate. 

EXERCIŢII: 

CAPITOLUL: CĂI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR  

-  Ce sfaturi daţi pacienţilor privind administrarea unui medicament oftalmic (picături pentru ochi sau unguent oftalmic). 

-  Precizaţi instrucţiunile date unui pacient privind administrarea unui sistem terapeutic transdermic. 

-Menţionaţi câteva reguli de urmat la administrarea picăturilor pentru ureche sau pentru nas. 

-Daţi 2 exemple de produse de inhalat sub formă de pulberi şi detaliaţi modul deadministrare. 

-Daţi exemple de comprimate vaginale care se administrează cu sau fără aplicator. 

Page 18: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 18/51

 -Precizaţi instrucţiunile date pacientului privind administrarea supozitoarelor rectale. 

DOMENII DE ACTIVITATE ÎN FARMACIE 

Activităţile desfăşurate de farmacist într -o farmacie sunt axate peurmătoarele domenii: 

-aprovozionarea cu medicamente şi alte produse de sănătate; -recepţia; 

-depozitarea; - prepararea şi asigurarea calităţii medicamentelor magistrale şi oficinale; 

-eliberarea medicamentelor pe baza prescripţiei medicale, a celorlalte medicamente (OTC) şi produse de sănătate; -informarea pacientului; -încurajarea utilizării raţionale a medicamentelor; -înregistrarea activităţilor profesionale; -gestionarea bunurilor din farmacie 

Page 19: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 19/51

APROVIZIONAREA CU MEDICAMENTE ŞI ALTE PRODUSEDE SĂNĂTATE 

Aprovizionarea farmaciei cu medicamente şi alte produse de sănătate intră înresponsabilitatea farmacistului. 

Farmacistul trebuie să cunoască sursele de aprovizionare (furnizorii) şi să îi selecteze pe criterii de calitate în conformitate cu reglementările în vigoare (Regulile de Bună Practicăde Distribuire en-gros) 

Obiectivele acestei activităţi constau în: -stabilirea necesarului de medicamente şi alte produse de sănătate 

 pentru anumite perioade de timp; --tabilirea legăturilor necesare cu furnizorii; -lansarea comenzilor prin mijloace uzuale (comandă telefonică, fax, etc.); -întocmirea documentelor farmaciei privind aprovizionarea, -efectuarea plăţilor către furnizori; -utilizarea programelor informatice pentru desfăşurarea facilă a aprovizionării 

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: APROVIZIONAREA CU MEDICAMENTE ŞI ALTE

PRODUSE DE SĂNĂTATE 

- Prezentaţi formularul unei comenzi pentru aprovizionarea cu medicamente elaborat în farmacia de practică 

- Menţionaţi 3 furnizori de medicamente şi alte produse de sănătate care aprovizionează farmacia în care aţi efectuat stagiul de 

 practică. 

- Menţionaţi modalitatea de stabilire a necesarului de medicamente  pentru o perioadă limitată. 

Page 20: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 20/51

 

RECEPŢIA 

Recepţia medicamentelor şi a produselor de sănătate are următoarele obiective: -verificarea documentelor de livrare întocmite de furnizor; -recepţia calitativă, cantitativă şi valorică a medicamentelor  şi altor  

 produse furnizate pe baza documentaţiei însoţitoare; -elaborarea documentelor de recepţie.  Recepţia calitativă  –   constă în verificarea produselor prin controlul organoleptic şi

 prin reacţii de identificare a substanţelor farmaceutice, dacă este cazul, precum şi a datei deexpirare. 

 Recepţia cantitativă- constă în verificarea produselor din punctul de vedere alcantităţii şi integrităţii ambalajelor în care sunt livrate pe baza facturii însoţitoare sau adocumentului de transport. 

 Recepţia valorică  –  constă în evaluarea cantităţilor de produse primite la preţurilelegale în vigoare. 

Recepţia medicamentelor necesită existenţa în farmacie a: 

-spaţiului necesar efectuării recepţiei; -mobilierului şi ustensilelor adecvate; 

Page 21: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 21/51

-materialului documentar necesar recepţiei calitative (Fişe tehnice, FR X, etc); -materiae etalon pentru efectuarea recepţiei calitative, când este cazul 

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: RECEPŢIA 

-Precizaţi etapele unei recepţii a medicamentelor la care aţi participat 

-Precizaţi operaţiile implicate de recepţia cantitativă a unui medicament 

-Menţionaţi ce verificări se fac în cursul recepţiei calitative a unui medicament 

-Întocmiţi o fişă de recepţie a unui medicament 

Page 22: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 22/51

 

DEPOZITAREA 

Depozitarea medicamentelor şi produselor de sănătate în farmacie necesitărespectarea următoarelor  reguli: 

-aranjarea medicamentelor şi produselor de sănătate în conformitate cu normele legaleîn vigoare (după criterii oficiale şi tradiţionale pe grupe terapeutice, formefarmaceutice, caracteristicile fizico-chimice şi în ordinea seriilor de fabricaţie); -conservarea şi depozitarea produselor toxice ,stupefiante, psihotrope şi precursori sevor face în conformitate cu prevederile legale în vigoare; -asigurarea condiţiilor de conservare a medicamentelor şi produselor   de sănătate se

realizează dependent  de proprietăţile acestora şi de pr evederile FR Xşi/sau  specificaţiilor producătorilor (Prospect); -aranjarea produselor pe rafturi se face în funcţie de perioadele de valabilitatespecificate şi de facilitatea supravegherii acestora; Farmacistul are obligaţia să asigure conservarea corespunzătoare a medicamentelor, să

cunoască modalităţile de supraveghere a perioadelor de valabilitate a medicamentelor existente în farmacie, să cunoască procedurile legale de rezolvare a problemelor legate de

 produse degradate, expirate sau returnate de pacienţi. 

Page 23: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 23/51

 

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: DEPOZITAREA 

-  Menţionaţi criteriile oficiale şi tradiţionale de aranjare a medicamentelor în farmacie şi în depozitul acesteia. 

-  Precizaţi tehnicile folosite pentru activitatea de supraveghere a perioadei devalabilitate a medicamentelor din farmacia dumneavoastră. 

-  Menţionaţi 3 produse existente în farmacie care necesită păstrarea  „la rece” sau„la loc răcoros” 

-  Daţi exemple de produse medicamentoase care necesită un regim special de păstrare (la „Separanda”). 

-  Citaţi câte 3 exemple de medicamente care se păstrează „ferit de umiditate” sau „ferit de lumină”. 

Page 24: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 24/51

 

ÎNREGISTRAREA ACTIVITĂŢILOR PROFESIONALE 

Farmacistul are obligativitatea păstrării  evidenţelor activităţii desfăşurate astfel încâtsă se poată efectua orice verificare ulterioară. 

În acest scop este necesar: -  să se păstreze la zi toate prescripţiile de medicamente psihotrope, stupefiante sau

alte medicamente, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

-  în orice moment, la nivelul farmaciei trebuie să se poată identifica sur sa de provenienţă a oricărui medicament; 

-  toate atenţionările cu privire la un medicament sau la legislaţia farmaceutică transmise de autorităţile competente din România 

trebuie înregistrate şi puse în aplicare imediat sau, după caz, la termenul precizat; -  la nivelul fiecărei farmacii trebuie să existe o modalitate de 

înregistrare şi, după caz, de rezolvare a reclamaţiilor primite asupra serviciilor farmaceutice pe care le oferă. 

Page 25: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 25/51

 

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: ÎNREGISTRAREA ACTIVITĂŢILOR PROFESIONALE 

-  Detaliaţi reglementările în vigoare privind înregistrările efectuate în farmacie cu privire la medicamentele stupefiante ; 

- Menţionaţi documentele de înregistrare a activităţilor   profesionale existente în farmacie 

-  Descrieţi procedura de înregistrare a activităţii de eliberare a 

unor  medicamente psihotrope din farmacia dumneavoastră 

-  Ce alte înregistrări ale activităţilor profesionale la care aţi  participat mai puteţi indica? 

Page 26: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 26/51

 

GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE 

Modul de gestionare a bunurilor în farmacie reprezintă o componentă esenţială încadrul managementului activităţii farmaceutice. 

În gestionarea bunurilor din farmacie este implicat personalul acesteia. 

Controlul gestiunii se face prin inventariere. 

Pentru elaborarea documentelor privind gestionarea bunurilor se utilizează programeinformatice de gestiune. 

Page 27: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 27/51

 

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE 

- Menţionaţi documentele de gestionare a bunurilor din farmacie –  anexaţi modele blank ale unor astfel de documente (sau copii xerox) 

- Precizaţi cum se întocmeşte un raport zilnic de gestiune. 

- Precizaţi câteva mijloace fixe existente în farmacie . 

-  Descrieţi conţinutul unei liste de inventariere. 

- Indicaţi programul de gestiune informatică folosit în farmacia de  practică. 

Page 28: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 28/51

 

ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIACOMUNITARĂ 

Eliberarea medicamentelor  în farmacie reprezintă activitatea tradiţională şi totodată prioritară a farmacistului în farmacia de comunitate sau în cea de spital. Medicamentele eliberate din farmacie pot fi magistrale, oficinale (galenice) sau

industriale (specialităţi farmaceutice). La eliberarea medicamentelor trebuie avute în vedere următoarele aspecte generale: 

- respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la regimul  juridic de eliberare a medicamentelor; -efectuarea înregistrărilor potrivite şi întocmirea documentelor la eliberareamedicamentelor (înregistrarea medicamentelor cu regim special, emiterea de bonurifiscale, etc); -colaborarea cu medicul, când este cazul (doza prescrisă este 

depăşită sau insuficientă, erori de completare a prescripţiei medicale, ş.a.); -utilizarea tehnologiei informatice informatice pentru evidenţa stocurilor; -farmacistul trebuie să informeze şi/sau să consilieze pacientul sau reprezentantul acestuia privind toate aspectele legate demedicamentele sau produsele de sănătate eliberate; -farmacistul trebuie să cunoască sursele de aprovizionare cu medicamente şi cu alte produse de sănătate (furnizorii), care trebuie să fie autorizate pentru a desfăşura activităţi de distribuţie en-gros, precum şi condiţiile de eliberare a 

medicamentelor către pacienţi; 

Page 29: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 29/51

 

ELIBERAREA MEDICAMENTELOR PE BAZĂ DEPRESCRIPŢIE MEDICALĂ 

 Prescripţia medicală (ordonanţă medicală, reţetă) reprezintă orice prescripţie demedicamente emisă de o persoană calificată în acest sens. 

Prescripţia medicală are valoare de act medical, document medico-legal, act de justificare şi contabilizare a substanţelor şi produselor cu regim special existente în farmacie,document pentru plăţile compensatorii ale sistemului de asigurări de sănătate. 

Medicamentele care se eliberează cu prescripţie medicală se încadrează în grupa A,conform clasificării oficiale în funcţie de modul de eliberare, după cum urmează: 

-medicamente care se eliberează în farmacie pe prescripţie medicală valabilă 6 luni,  care nu se reţine în farmacie (se 

 poate reînnoi). Sunt notate P-6L; -medicamente care se eliberează în farmacie pe prescripţie medicală care se reţine în farmacie ( notate  P  – RF );

-medicamente care se eliberează în farmacie pe prescripţie medicală specială cu timbru sec (notate  P-TS )

-medicamente care se eliberează în farmacie pe prescripţie medicală în condiţii restrictive pentru a se utiliza în spaţii cu destinaţii speciale (notate S ). 

Medicamentele eliberate pe prescripţie medicală pot fi conform reglementărilor învigoare: 

-eliberate contra cost; -compensate parţial din bugetul de stat; 

-necompensate. La eliberarea medicamentelor pe prescripţie medicală trebuie să se parcurgă, conformRegulilor de Bună Practică Farmaceutică, următoarele etape: 

- primirea prescripţiei medicale şi verificarea autenticităţii ei; -evaluarea prescripţiei medicale sub toate aspectele; - pregătirea şi eliberarea medicamentelor prescrise; - prepararea şi asigurarea calităţii medicamentelor magistrale şi oficinale. -informarea şi consilierea pacientului sau a reprezentantului său; -urmărirea tratamentului prescris; -înregistrarea activităţilor profesionale. 

Primirea prescripţiei medicale şi verificarea autenticităţii ei Pentru primirea prescripţiei medicale şi verificarea autenticităţii acesteia, în farmacie

trebuie să existe o procedură bine definită, care să permită farmacistului: - să identifice pacientul, medicul prescriptor, organismul emitent şi organismul plătitor; 

- să verifice autenticitatea prescripţiei medicale; - să identifice medicamentul, să verifice  forma farmaceutică, concentraţia, dozele, posologia,  calea de administrare şi durata tratamentului; 

- să ajute pacientul să rezolve problema în cauză în cazul în care 

din farmacia respectivă nu i se pot elibera medicamentele prescrise; 

Page 30: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 30/51

-să verifice respectarea legislaţiei privind eliberarea produselor cu regim special de eliberare (psihotrope şi stupefiante ) 

Evaluarea prescripţiei medicale de către farmacist 

O evaluare ştiinţifică a prescripţiei medicale necesită: -cunoaşterea unui minim de date ale pacientului (contextul fiziologic, patologic, farmacoterapeutic) în raport cu cerinţele 

 prescripţiei medicale prezentate; -controlul coerenţei tratamentului, posologiei, respectării 

 precauţiilor şi contraindicaţiilor; -sesizarea potenţialelor interacţiuni medicamentoase. Prin urmare, farmacistul utilizând experienţa sa profesională, va evalua prescripţia

medicală în ceea ce priveşte: -aspectele farmaceutice şi farmacologice (terapeutice); -adaptarea prescripţiei la persoana în cauză; 

- posibilele contraindicaţii şi interacţiuni ale medicamentelor   prescrise; 

-unele aspecte economice, sociale şi de reglementare Orice problemă apărută legată de prescripţia medicală trebuie lămurită cu medicul

 prescriptor. 

Pregătirea şi eliberarea medicamentelor prescrise 

În pregătirea şi eliberarea medicamentelor prescrise se disting 2 situaţii: - pregătirea şi eliberarea unei specialităţi industriale sau - prepararea şi eliberar ea unui medicament magistral. În ambele cazuri este necesară cunoaşterea şi respectarea procedurilor legate de aceste

activităţi. În cazul unui medicament industrial se procedează la eliberarea acestuia, sau în

condiţiile legii, la substituţia sa cu un medicament generic. 

La selectarea unui medicament generic farmacistul îşi va utiliza toată experienţa profesională pentru alegerea medicamentului interschimbabil cu respectareacriteriilor de înlocuire (aceeaşi compoziţie calitativă şi cantitativă în ingredient activ, aceeaşiformă farmaceutică, aceeaşi concentraţie şi bioechivalenţă demonstrată prin studii

corespunzătoare). Înlocuirea medicamentului prescris cu unul interschimbabil provenind dintr-o altăsursă se face cu informarea pacientului. 

Este r ecomandabilă încheierea unor   protocoale de informare, prin care farmacistul să poată transmite informaţii utile medicului prescriptor. 

În situaţii de urgenţă şi în absenţa medicamentului prescris, farmacistul poate elibera,în interesul pacientului, un medicament alternativ, cu condiţia informării rapide ulterioare amedicului. 

Prepararea şi asigurarea calităţii medicamentelor magistrale şi oficinale 

Page 31: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 31/51

Conform Regulilor de Bună Practică Farmaceutică, fiecare farmacie trebuie să asigurecondiţiile necesare pentru prepararea şi asigurarea calităţii medicamentelor magistrale şioficinale: 

-  farmacia să aibă în dotare veselă şi ustensile adecvate; -  să existe Registru de copiere a reţetelor şi carnetul de elaborări necesare pentru

înregistrarea activităţilor desfăşurate; -  metoda de preparare selectată trebuie să fie adecvată şi corect documentată; -  să se elaboreze proceduri care să asigure calitatea, eficacitatea şi siguranţa

 produselor medicamentoase; -  să se selecteze un ambalaj sau recipient care să asigure stabilitatea

medicamentului, să promoveze complianţa şi să se conformeze cerinţelor legale învigoare 

-   pentru fiecare produs obţinut în farmacie să se stabilească perioada de valabilitate. La eliberarea medicamentelor industriale sau preparate în farmacie, farmacistul: - va verifica data de expirare şi integritatea ambalajelor; -  va garanta calitatea medicamentului la data eliberării din farmacie 

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: ELIBERAREA MEDICAMENTELOR PE BAZĂ DEPRESCRPŢIE MEDICALĂ 

-  Daţi câte 2 exemple de specialităţi farmaceutice care se eliberează pe: 

- prescripţie medicală care nu se reţine în farmacie - prescripţie medicală cu regim special de eliberare - prescripţie medicală cu eliberare restrictivă 

- Prezentaţi în xerocopie/scanată câte o prescripţiei medicală din fiecare categorie. 

-  Daţi exemple  de specialităţi medicamentoase care se compensează de către CAS, precizând şi nivelul de compensare actual. 

-  Daţi 3 exemple de medicamente care se păstrează la Separanda. 

-  Menţionaţi paşii făcuţi la primirea şi analiza unei prescripţii medicale. 

-  Enumeraţi 3 cazuri de substituţie generică practicate de dumneavoastră în activitatea de stagiu practic şi justificaţi deciziile luate. 

-  Ce operaţiuni presupune prepararea la receptură a unui medicament 

Page 32: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 32/51

  magistral sau oficinal sub formă de soluţie. 

-  Enumeraţi   preparatele galenice elaborate în farmacia de practică şi precizaţi perioadele de valabilitate ale acestora.. 

-  Precizaţi sursele de aprovizionare cu medicamente şi alte produse de sănătate pentru farmacia de practică. 

ELIBERAREA MEDICAMENTELOR FĂRĂ PRESCRIPŢIEMEDICALĂ 

Medicamentele (OTC –  over the counter), încadrate în grupa B conform clasificării înfuncţie de modul de eliberare, sunt medicamente care pot fi eliberate fără prescripţiemedicală. 

Aceste medicamente se eliberează la cerere şi se utilizează în cazul în care este permisă automedicaţia, adică atunci când problema de sănătate poate fi tratată de pacientulînsuşi. 

Referitor la automedicaţie, Regulile de Bună Practică Farmaceutică menţionează: 

- necesitatea existenţei unor protocoale de automedicaţie pentru farmacist în ceea ce priveşte procedura de urmat în farmacie; - necesitatea evaluării adecvate a nevoilor pacientului  care solicită un medicament OTC; 

- conduita de urmat de către personalul farmaceutic atunci când eliberează un asemenea produs. 

Astfel, la eliberarea unui medicament OTC se vor lua în considerareurmătoarele reguli: 

-la selectarea unui medicament OTC, farmacistul se va baza peexperienţa acumulată în exercitarea profesiei; -selectarea medicamentului se face în funcţie de calitatea, 

inocuitatea şi eficacitatea acestuia; -la eliberarea medicamentului farmacistul trebuie să se asigure că  pacientul sau reprezentantul acestuia a înţeles informaţiile oferite cu privire la: 

-acţiunea medicamentului -modul de administrare (cum şi cât) -durata tratamentului -efectele secundare, contraindicaţiile şi eventuale interacţiuni 

-farmacistul trebuie să evalueze eficacitatea produsului eliberat în cooperare cu pacientul şi să-l sfătuiască să consulte medicul dacă simptomele persistă. 

Page 33: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 33/51

 

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: ELIBERAREA MEDICAMENTELOR FĂRĂPRESCRIPŢIE MEDICALĂ 

- Înscrieţi într -un tabel câte 3 exemple de medicamente OTC care se administrează pecăile orală, buco-faringiană, auriculară, nazală, oftalmică, vaginală, rectală, cutanată,

 precizând forma farmaceutică, substanţa activă, concentraţia, indicaţia terapeutică,denumirea comercială şi producătorul acestora. 

Page 34: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 34/51

 

INFORMAREA ŞI CONSILIEREA PACIENTULUI Informarea şi consilierea pacientului sunt activităţi de asistenţă farmaceutică al căror 

scop vizează utilizarea adecvată a medicamentelor, succesul terapiei şi în final reducereacosturilor de sănătate atât pentru pacient cât şi pentru sistemul de asigurări de sănătate. 

Pentru o informare corectă asupra medicamentului transmisă într -o formă adecvatănecesităţilor fiecărui  pacient, farmacistul dispune de mijloace diverse precum comunicareaorală sau informarea scrisă, mijloace electronice, etc. 

Cele mai importante informaţii de transmis includ: -forma farmaceutică sub care se prezintă  medicamentul şi 

denumirea acestuia; -acţiunea terapeutică aşteptată; -modul de utilizare; -doza sau cantitatea ce trebuie administrată; -frecvenţa şi timpul corect de administrare sau utilizare (schema de 

administrare); -doza maximă pentru 24 h; -durata tratamentului; -efectele secundare ce trebuie minimalizate de pacient; -efectele secundare ce trebuie comunicate medicului; -medicamentele, alimentele sau activităţile care vor trebui evitate 

de pacienţi în timpul tratamentului; -acţiunea ce va fi întreprinsă în cazul omiterii administrării unei doze; -modalitatea de păstrare a medicamentului; 

-îndepărtarea medicamentului rămas neutilizat, după data de expirare specificată. Consilierea  pacientului (sau a reperezentantului său) urmăreşte ca farmacistul să seasigure că acesta primeşte şi înţelege  o informaţie suficientă, orală şi/sau scrisă transmisă deel privind utilizarea eficientă şi sigură a medicamentului eliberat, pentru obţinerea

 beneficiului maxim al tratamentului prescris. Pentru îndeplinirea rolului în informarea şi consilierea pacientului, farmacistul trebuie

să aibă abilităţi de comunicare eficientă cu pacienţii, reprezentanţii lor, ceilalţi profesioniştidin domeniu şi în acelaşi timp să aibă capacitatea de a verififca dacă pacienţii au cunoştinţeleşi abilitatea necesare pentru a adera la tratamentul prescris. 

În acest sens este util ca farmacistul: -  să cunoască tehnicile de comunicare verbală şi nonverbală cu 

 pacienţii, inclusiv cu cei cu diverse deficienţe fizice; -  să poată identifica aşteptările pacientului (nevoi, solicitări ) şi 

Page 35: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 35/51

Page 36: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 36/51

 

URMĂRIREA TRATAMENTULUI PRESCRIS 

Activitatea farmaceutică trebuie să fie focalizată nu doar pe eliberareamedicamentelor şi a altor produse de sănătate, cu informarea şi consilierea adecvată a

 pacientului, ci şi pe o urmărire atentă a efectelor utilizării acestora. La nivelul farmaciei comunitare, urmărirea tratamentului prescris se realizează prin

dialogul cu bolnavul. Aceasta reclamă necesitatea revenirii pacientului la farmacia respectivă

 pentru a comunica rezultatul tratamentului prescris, fapt posibil numai pentru pacienţii carefrecventează cu regularitate aceiaşi farmacie. 

Farmacistul clinician, prin comunicarea cu medicul curant, prin accesul la fişamedicală a pacientului şi chiar prin contactul direct cu bolnavul, poate participa activ lamonitorizarea farmacoterapiei prescrise şi, eventual, la corectarea schemei de tratament înscopul optimizării acestora. 

Prin urmărirea tratamentului prescris farmacistul poste detecta posibile problemelegate de farmacoterapie: 

-  o terapie medicamentoasă inadecvată bolii; -  o doză incorectă; -  o frecvenţă de administrare sau  o durată a terapiei nepotrivită -  reacţii adverse la medicament; -  complianţă inadecvată; -  sinergism cu o terapie medicamentoasă simultană Farmacistul trebuie să participe, în măsura în care este posibil, la nivel local sau

naţional la studiile farmacoepidemiologice care cuprind activităţi de detectare, evaluare,validare a reacţiilor adverse la medicament (activitatea de farmacovigilenţă). 

Conform reglementărilor în vigoare, dacă pe durata tratamentului sunt înregistrateefecte adverse, acestea se declară fie la medic, fie la  farmacist , prin completarea unuiformular pus la dispoziţie de Agenţia Naţională a Medicamentului –   Centrul Naţional deFarmacovigilenţă, în cadrul activităţii de farmacovigilenţă. 

Page 37: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 37/51

 

EXERCIŢII CAPITOLUL: URMĂRIREA TRATAMENTULUI PRESCRIS 

-  Descrieţi reacţiile adverse a 3 medicamente eliberate din farmacia comunitară de practică. 

-  Anexaţi un formular (fişă) de raportare către autoritatea competentă a unei reacţiiadverse identificată la un pacient, în cadrul stagiului de practică. 

- Menţionaţi cazuri de interacţiuni medicamentoase detectate de dumneavoastră pe o prescripţie medicală. 

-  Explicaţi legătura de cauzalitate dintre administrarea unui Medicament şi apariţia unor reacţii adverse. 

Page 38: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 38/51

 

UTILIZAREA RAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI 

Farmaciştii trebuie încurajaţi  să participe la nivel local sau naţional la promovareaunei politici în favoarea utilizării raţionale a medicamentelor  Din acest punct de vedere, farmaciştii au responsabilitatea profesională de a participa

la documentarea în domeniul cercetării şi al exercitării profesiei şi de a ghida, pe bazacunoştinţelor şi experienţei acumulate, activitatea de eliberare a medicamentelor fără

 prescripţie medicală (automedicaţia). În activitatea de documentare în domeniul cercetării şi al exercitării profesiei ,

farmaciştii: -   pot face parte din echipa de profesionişti din sănătate implicaţi în studiile clinice

ale medicamentelor; -   pot colabora la punerea în practică, a programelor de cercetare asupra exercitării

actului farmaceutic, a terapeuticii raţionale, a utilizării medicamentelor, a studiilor de farmacoepidemiologie şi farmacoeconomie; 

-  sunt capabili să utilizeze cunoştinţele profesionale dobândite pentru a interpreta progresele recente din domeniul medicamentului şi a le integra în exercitarea profesiei; 

-   pot constitui o sursă de informare independentă, completă şi  obiectivă asupra prescrierii şi utilizării raţionale a medicamentelor aflate în circulaţie 

-   pot participa activ la programele de formare destinate altor profesionişti dinsănătate. 

În activitatea de eliberare a medicamentelor fără prescripţie medicală(automedicaţie), farmaciştii au următoarele responsabilităţi: 

-în evaluarea adecvată a nevoilor pacientului care solicită un medicament OTC sauun sfat, pe baza informaţiilor primite de la acesta. 

-  în eliberarea unui medicament OTC potrivit 

Detalii referitoare la eliberarea medicamentelor OTC (fără prescripţie medicală) suntredate la un capitol anterior cu acest titlu. 

Este recomandabil ca pentru eliberarea medicamentului să se stabilească  protocoalede automedicaţie referitoare la procedura de urmat în farmacie, pentru fiecare problemă desănătate care poate fi tratată de pacientul însuşi. 

Page 39: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 39/51

 

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: UTILIZAREA RAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI 

-  Descrieţi un caz întâlnit în practică ce a necesitat evaluarea nevoilor pacientului, pe baza informaţiilor primite de la el şi recomandarea unui medicament OTC pentru combaterea simptomelor acuzate. 

Page 40: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 40/51

 URGENŢE MEDICALE ÎN FARMACIA COMUNITARĂ 

Farmacistul de comunitate se poate confrunta în activitatea sa cu situaţii carereprezintă urgenţe medicale şi care necesită o intervenţie specială. 

El este obligat să acorde primul ajutor, în limita competenţelor sale şi să soliciteintervenţia serviciilor specializate. 

În abordarea unei urgenţe medicale, farmacistul va urmări câteva obiective: 

-evaluarea urgenţei (la prima vedere) -dacă este sau nu o situaţie de urgenţă medicală 

-natura şi cauza acesteia - gravitatea ei-măsurile imediate ce trebuie luate şi succesiunea derulării lor  

-estimarea timpului scurs de la producerea stării de urgenţă, până la primele măsuriîntreprinse; 

-cunoaşterea  măsurilor de prim ajutor care pot fi acordate pacientului până laintervenţia medicului; 

-evaluarea rezultatelor după măsurile aplicate; 

-urmărirea pacientului sau trimiterea lui la spital. 

Situaţiile considerate ca  urgenţe medicale, dar care nu pun în pericol viaţa pacientului şi pentru care farmacistul poate elibera un medicament OTC sunt următoarele : 

-epistaxis -şoc anafilactic 

-accidente provocate de agenţi fizici: -arsuri -şoc caloric -epuizare prin căldură -degerături -hipotermie 

- insolaţie -lipotimie -şoc electric 

-sincopă -convulsii -hipoglicemie - plăgi -fracturi -înţepături de insecte 

Page 41: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 41/51

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: URGENŢE MEDICALE ÎN FARMACIACOMUNITARĂ 

- Indicaţi câteva măsuri de prim ajutor care se pot acorda în caz de arsură solară. 

- Precizaţi câteva dintre simptomele hipoglicemiei. 

-  Menţionaţi produsele medicamentoase ce pot fi recomandate pentru oprirea epistaxisului. 

Page 42: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 42/51

MANAGEMENTUL BOLILOR MINORE ÎN FARMACIACOMUNITARĂ 

În afara urgenţelor medicale farmacistul poate fi pus în situaţia de a răspundesolicitărilor unui pacient care acuză prezenţa unor simptome sau chiar a unei boli. 

În limita competenţelor sale profesionale, farmacistul, preferabil cel cu specializareaîn Farmacie clinică, poate efectua o consultaţie minimală ( în spaţiul de confidenţialitate alfarmaciei) şi poate recomanda administrarea unui  medicament de primă intenţie atunci cândapreciază existenţa unei boli minore. 

În acest scop, farmacistul se poate ghida după următoarele aspecte generale: 

-cunoaşterea simptomelor şi cauzelor lor  

-observarea oricăror semne de boală (anomalii fizice în aspectul pacientului sau prezenţa unor simptome) 

-cunoaşterea acţiunilor deja întreprinse de acesta (un tratament aplicat şi dacă a obţinut un rezultat pozitiv, medicamente administrate, etc.); 

-diagnosticarea, pe baza informaţiilor primite şi a observaţiilor proprii a unei tulburări potenţial serioase care impune asistenţa medicală imediată, de bolile banale(diagnostic diferenţial); 

-evaluarea riscului şi luarea deciziei de a trimite pacientul la medic sau de a elibera un medicament pentru o perioadă scurtă de timp; 

-evaluarea rezultatelor tratamentului, când este posibil şi neexcluderea trimiterii pacientului la medic pentru consult dacă simptomele nu se ameliorează sau se  înrăutăţesc. 

Solicitările frecvente ale pacienţilor adresate farmacistului includ următoarelesuferinţe: 

-durere (de cap, abdominale, ş.a.); 

-tulburări ale tractului respirator (tuse, dureri de gât, rinoree,

congestie nazală, ş.a.); -tulburări gastrointestinale (indigestie, durere abdominală, constipaţie, diaree ); 

-tulburări ale pielii ( acnee, eczemă -seboreică, alergică, primară de contact); 

-infecţii fungice (candidoza, scabia, negi); 

-tulburări oculare (ochi roşu, conjunctivită, glaucom, urcior, 

 blefarită). 

Page 43: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 43/51

 

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: MANAGEMENTUL BOLILOR MINORE ÎN FARMACIA

COMUNITARĂ 

-  Ce recomandări farmacoterapeutice face un farmacist pentru tratamentul constipaţiei ? 

-  Ce medicamente sunt indicate pentru tratamentul cefaleei ? 

- Cum deosebiţi guturaiul de răceală ? 

Page 44: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 44/51

EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE 

Sănătatea publică are ca scop reducerea incidenţei îmbolnăvirilor şi  morţii premature, precum şi diminuarea patologiilor care determină discomfort şi dizabilităţi în rândul

 populaţiei. Farmaciştii, ca profesionişti în domeniul sanitar, se află într -o poziţie unică în

 promovarea sănătăţii, din cauza accesibilităţii lor şi a abilităţii de a comunica cu unnumăr  mare de persoane. 

Ei pot promova activ bunele practici de sănătate atât prin exemplul personal cât şi prinresponsabilitatea de a transmite informaţia profesională către public prin utilizarea de broşurişi buletine informative, publicaţii şi reviste de specialitate şi prin consilierea asupramedicaţiei, îmbunătăţirea complianţei şi monitorizarea pacientului. 

Farmaciştii comunitari pot participa la activităţi de educaţie sanitară orientate către

 populaţie: 

-  îndrumănd pacienţii către medici şi agenţiile comunitare furnizoare de servicii desănătate; 

-   participând la programe comunitare de educaţie vizând: - programele de imunizare -  bolile cu transmitere sexuală - sănătatea mentală - abuzul de substanţe şi medicamente -  prevenţia otrăvirii - planning-ul familial - renunţarea la fumat - abuzul de alcool - fluorurarea - identificarea semnelor timpurii ale unor boli grave (cancer,

etc) - terapii alternative -  pregătirea dezastrelor  

-  protecţia mediului - siguranţa locului de muncă 

-  oferind sfaturi privind medicamentele şi nutriţia; 

-   participând la acţiuni de screening pentru HTA şi diabet; 

-   participând la programe de control a greutăţii, etc. 

Page 45: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 45/51

 

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE 

-  Ce informaţii oferiţi unui pacient privind riscul autoadministrării antibioticelor ? 

-  Ce informaţii oferiţi legate de riscul utilizării tranchilizantelor sau psihostimulentelor ? 

-  Ce recomandaţi unei persoane care doreşte să renunţe la fumat? 

Page 46: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 46/51

ALTE PRODUSE DE SĂNĂTATE ELIBERATE DIN FARMACIACOMUNITARĂ 

SUPLIMENTE NUTRITIVE 

Suplimentele nutritive sunt  produsele alimentare al căror scop este să completeze

dieta normală şi care sunt surse concentrate de nutrienţi (vitamine, minerale) sau alte

substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic, separat sau în combinaţie, comercializate sub

formă dozată, precum capsule, pastile, comprimate, pilule şi alte forme similare, (formă

unidoză), pachete de pulbere, fiole cu lichid, sticle cu picurător şi alte forme asemănătoare de

 preparate lichide sau pulberi destinate consumului în cantităţi mici, măsurabile (forme

multidoză). 

PRODUSE DIETETICE 

 Produsele dietetice de regim sunt articole de regim alimentar destinate unei alimentaţii particulare. 

 Produsele dietetice de efort  sunt  produse echilibrate în protide, glucide, lipide ( pentruaport caloric) şi vitamine şi săruri minerale. 

DISPOZITIVE MEDICALE 

 Dispozitiv medical este orice instrument, aparat, mecanism, material sau alt articol

utilizat singur sau în combinaţie, inclusiv software necesar pentru aplicarea lui corectă,

destinat de producător să fie folosit pentru om şi care nu îşi îndeplineşte acţiunea principală

 prevăzută în/sau pe corpul uman prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice,

dar care poate fi ajutat în funcţia sa prin astfel de mijloace, în scop de: 

-  diagnostic, prevenire, monitorizare, tratament sau alinare a durerii;

-  diagnostic, supraveghere, tratament sau compensare a unei leziuni ori a unui

handicap;

-  investigaţie, înlocuire ori modificare a anatomiei sau a unui proces fiziologic; 

-  control al contracepţiei; 

PRODUSE TEHNICO-MEDICALE 

Produsele tehnico-medicale sunt reprezentate de instrumente, aparate, echipamente

sau articole, utilizate singure sau în asociere, cu scop de prevenire, diagnostic şi tratament a

Page 47: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 47/51

unei boli sau a unui handicap, destinate uzului clinic (în spital), în cabinete medicale

individuale sau în farmacii.

După calea de acces se clasifică în: 

- produse tehnico-medicale pentru acces pe cale parenterală; 

- produse tehnico-medicale pentru acces pe cale nazală / respiraţie; 

- produse tehnico-medicale pentru acces pe cale digestivă; 

- produse tehnico-medicale pentru acces pe cale gernito-urinară 

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: ALTE PRODUSE DE SĂNĂTATE ELIBERATE DIN

FARMACIA COMUNITARĂ 

-  Daţi 2 exemple de produse sub formă de suplimente nutritive care conţin una dincategoriile menţionate mai sus. 

Page 48: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 48/51

-  Ce vitamine şi minerale sunt incluse în unele exemple de produse comercializate casuplimente nutritive? 

-  Redaţi menţiunile făcute pe eticheta unui supliment nutritiv. 

-  Daţi exemple de produse dietetice lactate recomandate pentru diverse grupe de vârstă. -  Daţi exemple de produse care conţin fibre alimentare (denumire comercială,

compoziţie, indicaţii, producător). 

-  Menţionaţi un exemplu de produs constituit din concentrat de proteine destinatalimentării prin sondă (denumire comercială, compoziţie, indicaţii, producător). 

-  Enumeraţi tipurile de glucometre existente în farmacia de practică  şimenţionaţi  principiul lor de funcţionare. 

-  Enumeraţi principalele caracteristici ale glucometrului ACCU –  Chek. 

-  Descrieţi procedura de lucru la efectuarea testului pentru ovulaţie. 

-  Enumeraţi câteva exemple de tensiometrice şi faceţi o  clasificare a lor în funcţie demodul de utilizare. 

-  Ce kituri pentru testarea diabetului aveţi în farmacie? 

-  Daţi exemple de produse tehnicomedicale utilizate pentru accesul  pe cale respiratorie. 

-  Menţionaţi produsele tehnicomedicale destinate accesului urinar existente în farmaciade practică. 

-  Daţi exemple de alte produse tehnicomedicale eliberate de dumneavoastră în stagiulde practică. 

PRODUSE COSMETICE ELIBERATE DIN FARMACIACOMUNITARĂ 

Definiţie 

 Produsul cosmetic este orice substanţă sau preparat care vine în contact cu diverse părţi externe ale corpului uman (piele, ochi, unghii, buze, organe genitale externe,  păr de pecap şi de pe corp etc) sau cu dinţii şi mucoasa bucală, pentru a le curăţa, a le parfuma, a lemodifica aspectul şi/sau a le proteja ori a le menţine în bună stare. 

Categorii de produse cosmetice: 

Page 49: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 49/51

-creme, emulsii, loţiuni, geluri şi uleiuri pentru piele  (mâini, faţă, picioare etc); -măşti pentru faţă (cu excepţia produselor care acţionează ca abrazivesuperficiale ale pielii pe cale chimică); 

- baze nuanţatoare (lichide, paste, pudre etc); 

- pudre de machiaj, pudre după baie, pudre igienice etc.; -săpunuri de toaletă, săpunuri deodorante etc.; - parfumuri, ape de toaletă, ape de colonie etc.; - preparate pentru baie şi duş (săruri, spume, uleiuri, geluri etc); -depilatoare; -deodorante şi antiperspirante; - produse pentru îngrijirea păr ului: 

-nuanţatoare şi decolorante - produse pentru ondulare, îndreptare şi fixare -produse pentru aranjare (decolorare) - produse pentru curaţare (loţiuni, pudre, şampoane etc) 

- produse pentru condiţionare (loţiuni, creme, uleiuri etc) - produse de coafare (loţiuni, lacuri, briantine etc) 

- produse pentru ras (creme, spume, loţiuni etc); - produse pentru machiaj şi îndepărtarea acestuia de pe faţă şi ochi; -produse destinate aplicarii pe buze; -produse pentru îngrijirea dinţilor şi a gurii; - produse pentru îngrijirea unghiilor şi decorarea lor; - produse pentru igiena intimă externă; - produse pentru băi de soare (plajă); - produse pentru bronzare fără soare; -produse de albire a pielii; -produse antirid 

EXERCIŢII 

CAPITOLUL: PRODUSE COSMETICE ELIBERATE DINFARMACIA COMUNITARĂ 

-Menţionaţi câte 3 produse fotoprotectoare care conţin agenţi filtru 

sau agenţi ecran şi precizaţi valoarea factorului de protecţie solară declarat pe etichetă 

Page 50: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 50/51

 -Ce recomandări faceţi consumatorului la eliberarea unui produs fotoprotector? 

-Daţi câteva exemple de creme hidratante şi precizaţi ingredientul 

activ. -Daţi câteva exemple de produse cu acţiune exfoliantă şi încadraţi-l în categoria

 potrivită (exfoliant chimic sau mecanic). 

-Care este diferenţa dintre un produs deodorant şi unul antiperspirant? 

-Care sunt formele de prezentare ale unor produse deodorante existente în farmacia de practică? 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

-  Tehnologie Farmaceutică, Iuliana Popovici, D. Lupuliasa, vol.1 (1997; 2001), vol. 2 (2008), vol. 3 (2009), Editura Polirom,Iaşi 

-  Terminologie medicală şi farmaceutică, D. Lupuliasa, Lăcrămioara Ochiuz, IulianaPopovici, Editura Polirom 2007, 

-  Tratat de Farmacologie, Ediţia I, sub redacţia Aurelia Nicoleta Cristea, EdituraMedicală, Bucureşti, 2006 

-  Farmacie clinică, Aurelia Nicoleta Cristea, Editura Medicală, Bucureşti, 2006 -  Remington  –  The Science and Practice of Pharmacy, 20- th edition, Lippincott

Williams & Wilkins, 2000 

-  Dermo-cosmetologie, Ana Maria Dumitrescu, Victoria Hîrjău, D. Lupuliasa, EdituraPolirom, 1998 

Page 51: practica farmacie ghid.docx

7/27/2019 practica farmacie ghid.docx

http://slidepdf.com/reader/full/practica-farmacie-ghiddocx 51/51

-  Diagnostic tests, D. M. Collett, in Pharmaceutical Practice, Vol. 2, Diana Collett,Michael Aulton, 373 – 376 

-  Responding to symptoms, C. Edwards, in Pharmaceutical Practice, Vol. 2, DianaCollett, Michael Aulton, 357 - 372 

-  xxx Farmacopeea Română, Ediţia a X-a, Editura Medicală, Bucureşti, 1993, 2009 

-  xxx Farmacopeea Română, Ediţia a X-a, Editura Medicală, Bucureşti, Suplimente2000, 2001, 2004, 2006 -  xxx Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul Sănătăţii. Cap.

XIV –  Titlul “Medicamentul” -  xxx Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist -  xxx Legea 339 din 29.11.2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi

 preparatelor stupefiante şi psihotope – MO nr. 1095 din 5.12.2005 -  xxx Ordin nr. 891 din 20 iulie 2006 privind aprobarea Modelului Fişei pentru

raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente -  xxx Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 1552/2004 pentru aprobarea Regulilor de Bună

Practică Farmaceutică 

-  xxx Legea  privind Dispozitivele Medicale nr. 176/2000 publicată în MonitorulOficial nr. 544/noiembrie 2000 

-  xxx Legea privind Produsele Cosmetice nr. 176 publicată în Monitorul Oficial nr.525/25 octombrie 2000 

-  xxx Directiva Cosmetică nr. 76/768 (1989) 

52