PPRROOCCEEDDUURRAA PPRRIIVVIINNDD...

10
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU PONI” CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: [email protected] Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru monitorizare, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial – CSCIM Aprobat Director, Prof. Raluca Mariana CIUDIN P P R R O O C C E E D D U U R R A A P P R R I I V V I I N N D D I I M M P P L L E E M M E E N N T T A A R R E E A A S S T T A A N N D D A A R R D D E E L L O O R R D D E E C C O O N N T T R R O O L L I I N N T T E E R R N N / / M M A A N N A A G G E E R R I I A A L L - - P P E E R R F F O O R R M M A A N N Ţ Ţ E E Ş Ş I I M M A A N N A A G G E E M M E E N N T T U U L L R R I I S S C C U U R R I I L L O O R R C C O O D D P P S S . . 0 0 2 2 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI Ediţia/ Revizia Operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura Ediţia 1 Elaborat Ecaterina GROSU Preşedinte CSCIM Octombrie 2014 Verificat Gheorghiţa Daniela NISTOREASA Secretară SCIM Octombrie 2014 Aprobat Raluca Mariana CIUDIN Director 31.10.201 4

Transcript of PPRROOCCEEDDUURRAA PPRRIIVVIINNDD...

Page 1: PPRROOCCEEDDUURRAA PPRRIIVVIINNDD ...scoalacucuteni.ro/.../PS-02-performante-si-managementul-riscului.pdf · MANAGEMENTUL RISCURILOR PS. 02 Ediţia:1 Revizia:0 ... managerial grupate

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU PONI” CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: [email protected] Web: www.scoalacucuteni.ro

Comisia pentru monitorizare, coordonarea şi îndrumarea metodologică a

dezvoltării sistemului de control intern/ managerial – CSCIM

Aprobat Director,

Prof. Raluca Mariana CIUDIN

PPPRRROOOCCCEEEDDDUUURRRAAA PPPRRRIIIVVVIIINNNDDD IIIMMMPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAARRREEEAAA SSSTTTAAANNNDDDAAARRRDDDEEELLLOOORRR DDDEEE

CCCOOONNNTTTRRROOOLLL IIINNNTTTEEERRRNNN///MMMAAANNNAAAGGGEEERRRIIIAAALLL--- PPPEEERRRFFFOOORRRMMMAAANNNŢŢŢEEE ŞŞŞIII MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTUUULLL RRRIIISSSCCCUUURRRIIILLLOOORRR

CCCOOODDD PPPSSS... 000222

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI Ediţia/ Revizia Operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

Ediţia 1

Elaborat Ecaterina GROSU Preşedinte CSCIM

Octombrie 2014

Verificat Gheorghiţa Daniela NISTOREASA

Secretară SCIM

Octombrie 2014

Aprobat Raluca Mariana CIUDIN Director

31.10.2014

Page 2: PPRROOCCEEDDUURRAA PPRRIIVVIINNDD ...scoalacucuteni.ro/.../PS-02-performante-si-managementul-riscului.pdf · MANAGEMENTUL RISCURILOR PS. 02 Ediţia:1 Revizia:0 ... managerial grupate

Școala Gimnazială „Petru Poni”

Cucuteni

CSCIM

PROCEDURA PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR

DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL – PERFORMANŢE ŞI

MANAGEMENTUL RISCURILOR

PS. 02

Ediţia:1 Revizia:0

Page 2 of 10

Exemplar nr.1

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR Ediţia/ Revizia Componenta revizuită Data aplicării

Ediţia 1 Procedură completă 01.11.2014

3. LISTA DE DIFUZARE

Scopul difuzării

Ex. nr.

Compar- timent Funcţia Nume şi prenume Data

primirii Semnătura

3.1 Informare 1 Didactic

3.2

Aplicare 2 Didactic Şefi compartimente

Cf. Listei de difuzare

3.3

Evidenţă 3 Secretariat Secretară Gheorghiţa Daniela NISTOREASA

3.4

Arhivare 4 Secretariat Secretară Gheorghiţa Daniela NISTOREASA

4.SCOPUL:

Scopul prezentei proceduri este de: - a stabili metodologia şi responsabilităţile privind implementarea standardelor de control intern/ managerial, grupate în cadrul elementului-cheie: performanţe şi managementul riscului; - a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; - de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; - de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director, în luarea deciziei.

5. DOMENIUL DE APLICARE: Procedura se aplică în cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, pentru dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial prin implementarea standardelor de control intern/ managerial grupate în cadrul elementului - cheie: performanţe şi managementul riscului. Procedura este o procedură de sistem SCIM care se aplică în activitatea tuturor compartimentelor Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni. 5.1. Date de intrare cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale Directorului etc) şi cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile); procesele care se desfăşoară în cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni; competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor; resurse financiare alocate. 5.2. Date de ieşire Standarde de control intern/ managerial implementate. 5.3. Indicator de performanţă: Număr de standarde de control intern/ managerial implementate

Page 3: PPRROOCCEEDDUURRAA PPRRIIVVIINNDD ...scoalacucuteni.ro/.../PS-02-performante-si-managementul-riscului.pdf · MANAGEMENTUL RISCURILOR PS. 02 Ediţia:1 Revizia:0 ... managerial grupate

Școala Gimnazială „Petru Poni”

Cucuteni

CSCIM

PROCEDURA PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR

DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL – PERFORMANŢE ŞI

MANAGEMENTUL RISCURILOR

PS. 02

Ediţia:1 Revizia:0

Page 3 of 10

Exemplar nr.1

6.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

6.1. Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011 (cu modificările şi completările ulterioare) 6.2. Legea – cadru nr. 284/ 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri

publice 6.3. Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale (cu modificările şi completările

ulterioare)

6.4. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (cu modificările şi completările ulterioare)

6.5. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

6.6. Legea nr. 53/ 2003 – Codul muncii (republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

6.7. Legea nr. 500/ 2002 privind finanţele publice (cu modificările şi completările ulterioare)

6.8. Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (cu modificările şi completările ulterioare)

6.9. Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 (republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

6.10. Legea nr. 90/ 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor (cu modificările şi completările ulterioare)

6.11. Legea nr.188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

6.12. Legea contabilităţii nr. 82/ 1991 (republicată, cu modificările şi completările ulterioare) 6.13. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/ 1999 cu privire la gestionarea fondurilor

nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/ 2000 (cu modificările şi compeltările ulterioare)

6.14. Ordonanţa Guvernului nr. 80/ 2001 prividn stabilirea unor nromative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/ 2002 (cu modificările şi completările ulterioare)

6.15. Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern/ mangerial şi controlul financiar preventiv (republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

6.16. H.G. nr. 1534/ 2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

6.17. H.G. nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrăi publice şi a contractelor de concesiune de servicii (cu modificările şi completările ulterioare)

Page 4: PPRROOCCEEDDUURRAA PPRRIIVVIINNDD ...scoalacucuteni.ro/.../PS-02-performante-si-managementul-riscului.pdf · MANAGEMENTUL RISCURILOR PS. 02 Ediţia:1 Revizia:0 ... managerial grupate

Școala Gimnazială „Petru Poni”

Cucuteni

CSCIM

PROCEDURA PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR

DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL – PERFORMANŢE ŞI

MANAGEMENTUL RISCURILOR

PS. 02

Ediţia:1 Revizia:0

Page 4 of 10

Exemplar nr.1

6.18. H.G. nr. 1258/ 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)

6.19. ORDIN nr. 3637/27.03.2012 privind aprobarea instrumentelor de evaluare a abilităților de conducere/leadership pentru personalul cu funcții manageriale din unitățile de învățământ preuniversitar elaborate în cadrul proiectului „Profesioniști în managementul educațional preuniversitar”

6.20. OMEN nr. 4925/ 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (cu modificările şi completările ulterioare)

6.21. OMFP nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial,

cuprinzând standardele de control intern/ managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

6.22. OANFP nr. 206/ 2005 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a posturilor şi a Criteriilor de evaluare a posturilor

6.23. SR EN ISO 9001:2008

6.24. SR EN ISO 19011:2011

6.25. SR ISO IWA 2:2009

6.26. Regulamentul de ordine interioară a Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni. 7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională:

Nr. Crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1. Control intern Ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util d einformaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management.

2. Competenţă Capacitatea de a lua decizii, în limite definite, pentru realizarea activităţilor specifice postului

3. Responsabilitate Obligaţia de a îndeplini sarcinile şi a se înscrie în limitele ariei de competenţă

4. Raportare Obligaţia de a informa asupra îndeplinirii sarcinilor

5. Obiective Scopurile pe care şi le stabileşte o organizaţie. Obiectivele trebuie astfel definite astfel încât să corespundă pachetului de cerinţe “SMART” : S – specifice, M - măsurabile şi verificabile, A – adecvate; R – realiste, T - cu termen de realizare.

Page 5: PPRROOCCEEDDUURRAA PPRRIIVVIINNDD ...scoalacucuteni.ro/.../PS-02-performante-si-managementul-riscului.pdf · MANAGEMENTUL RISCURILOR PS. 02 Ediţia:1 Revizia:0 ... managerial grupate

Școala Gimnazială „Petru Poni”

Cucuteni

CSCIM

PROCEDURA PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR

DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL – PERFORMANŢE ŞI

MANAGEMENTUL RISCURILOR

PS. 02

Ediţia:1 Revizia:0

Page 5 of 10

Exemplar nr.1

6. Planificare Una din funcţiile esenţiale ale managementului şi se referă la repartizarea resurselor, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor. Având în vedere caracterul limitat al resurselor, repartizarea acestora necesită decizii cu privire la cel mai bun mod de alocare. Planificarea este un proces continuu, ceea ce imprimă planului un caracter dinamic. Schimbarea obiectivelor, resurselor sau altor elemente ale procesului de fundamentare impune actualizarea planului.

7. Control Un mecanism necesar în raport cu planificarea, în sensul existenţei unui set clar de instrumente de măsurare care să poată indica - pe de o parte - care este progresul în realizarea obiectivelor şi - pe de altă parte - acţiunile corective, atunci când este necesar.

8. Risc O problemă (situaţie, eveniment etc.) care nu a apărut încă, dar care poate apare în viitor şi trebuie privit ca o combinaţie între probabilitate şi impact.

9. Probabilitatea de materializare a riscului

Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se materializeze.

10. Impactul Consecinţa asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa.

11. Expunere la risc Consecinţele, ca o combinaţie de probabilitate şi impact, pe care le poate resimţi o organizaţie în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează.

12. Materializarea riscului

Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit).

13. Atenuarea riscului Diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o ameninţare.

14. Evaluarea riscului Evaluarea expunerii la risc.

15. Profilul de risc Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată şi prioritizată a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă organizaţia.

16. Strategia de risc Abordarea generală pe care o are organizaţia în privinţa riscurilor. Ea trebuie să fie documentată şi uşor accesibilă în organizaţie.

17. Toleranţa la risc “Cantitatea” de risc pe care o organizaţie este pregatită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat.

18. Risc inerent Expunerea la un risc, înainte de a lua vreo măsură de atenuare a lui.

Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat

1 A Aprobare 2 Ah Arhivare 3 Ap Aplicare 4 CA Consiliul de Administraţie

Page 6: PPRROOCCEEDDUURRAA PPRRIIVVIINNDD ...scoalacucuteni.ro/.../PS-02-performante-si-managementul-riscului.pdf · MANAGEMENTUL RISCURILOR PS. 02 Ediţia:1 Revizia:0 ... managerial grupate

Școala Gimnazială „Petru Poni”

Cucuteni

CSCIM

PROCEDURA PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR

DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL – PERFORMANŢE ŞI

MANAGEMENTUL RISCURILOR

PS. 02

Ediţia:1 Revizia:0

Page 6 of 10

Exemplar nr.1

5 CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

6 CSCIM Comisia pentru monitorizare, coordonare şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial

7 D Decide 8 E Elaborare 9 Ev Evidenţă 10 Ex Execută 11 ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean 12 ROF Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 13 ROI Regulamentul de Ordine Interioară 14 RP Responsabil de proces 15 SCT Secretariat 16 V Verificare

8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 8.1. Implementarea standardului 7: OBIECTIVE 8.1.1. Deoarece fixarea obiectivelor reprezintă atributul managementului, în cadrul ROI şi PDI au fost stabilite, în concordanţă cu misiunea Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, atât obiectivele generale care se referă la realizarea unor servicii publice de bună calitate, în condiţii de eficienţă şi eficacitate maximă, cât şi obiectivele determinante, legate de scopurile entităţii, precum şi cele complementare, legate de fiabilitatea informaţiilor, conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne, asigurând în acest fel comunicarea lor tuturor salariaţilor şi terţilor interesaţi. 8.1.2. Datorită multitudinii şi complexităţii obiectivelor şi pentru a facilita concretizarea responsabilităţilor şi asigurarea operativităţii în cunoaşterea rezultatelor, au fost stabilite obiective specifice pentru fiecare compartiment. În fişele posturilor aferente fiecărui compartiment au fost stabilite atribuţiile şi sarcinile individuale, care să conducă la atingerea acestor obiective specifice. 8.1.3. Responsabilitatea realizării obiectivelor revine atât managementului, cât şi salariaţilor. 8.1.4. Obiectivele au fost astfel stabilite încât să răspundă pachetului de cerinţe SMART (unde: S-specifice; M-măsurabile şi verificabile; A-adecvate; R-realiste; T-cu termen de realizare.) 8.1.5. În procesul stabilirii obiectivelor, s-a ţinut cont de necesitatea alocării resurselor financiare, materiale şi umane necesare, cu condiţia respectării prevederilor Legii nr. 500/ 2002 privind finanţele publice, a legilor bugetare anuale, a reglementărilor privind cheltuielile materiale, a statului de funcţii aprobat şi a celorlalte reglementări legale aplicabile. 8.2. Implementarea standardului 8: PLANIFICAREA 8.2.1. În cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, pentru ca riscurile de a nu realiza obiectivele să fie minime, se întocmesc planuri prin care se pun în concordanţă activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat. Directorul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni elaborează un Plan de Dezvoltare Instituţională, aprobat de către Consiliul de administraţie. 8.2.2. Resursele alocate fiecărui compartiment asigură desfăşurarea activităţilor necesare realizării obiectivelor specifice, iar în cazul modificării acestora, se stabilesc în acelaşi timp şi măsurile necesare pentru încadrarea în resursele repartizate. 8.2.3. Compartimentele care gestionează resurse financiare, materiale şi umane sau în care se derulează activităţi necesare, atât pentru activitatea proprie cât şi pentru dezvoltarea Şcolii

Page 7: PPRROOCCEEDDUURRAA PPRRIIVVIINNDD ...scoalacucuteni.ro/.../PS-02-performante-si-managementul-riscului.pdf · MANAGEMENTUL RISCURILOR PS. 02 Ediţia:1 Revizia:0 ... managerial grupate

Școala Gimnazială „Petru Poni”

Cucuteni

CSCIM

PROCEDURA PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR

DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL – PERFORMANŢE ŞI

MANAGEMENTUL RISCURILOR

PS. 02

Ediţia:1 Revizia:0

Page 7 of 10

Exemplar nr.1

Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, planifică repartizarea acestora, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor celorlalte compartimente. Se întocmesc, anual, Planuri operaţionale. 8.2.4. Pentru asigurarea celui mai bun mod de alocare, planurile operaţionale au un caracter dinamic, fiind actualizate ori de câte ori este nevoie (la schimbarea obiectivelor, resurselor sau a altor elemente ale procesului de fundamentare). 8.2.5. Pentru acţiunile multianuale se înscriu în buget distinct creditele de angajament şi creditele bugetare, iar ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv. 8.2.6. Pentru ca riscurile de a nu realiza obiectivele din domeniul calitaţii să fie minime, Şcoala Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni, prin comisia CEAC, realizează Strategia de îmbunătăţire a calităţii. 8.2.7. Pentru planificarea dezvoltării sistemului de control intern/ managerial în cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, comisia CSCIM elaborează şi revizuieşte periodic Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial. 8.3. Implementarea standardului 9: COORDONAREA 8.3.1. Conform atribuţiilor generale din ROI, managementul adoptă măsuri şi asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, în scopul asigurării convergenţei şi coerenţei acestora. 8.3.2. Atunci când necesităţile o impun şi după consultarea prealabilă în vederea coordonării activităţilor proprii, managementul compartimentelor de specialitate solicită prin intermediul unor referate, aprobarea pentru constituirea prin act de decizie internă a unor comisii. Acestea au rolul de a sprijini managementul de la cel mai înalt nivel în coordonarea sau chiar realizarea unor acţiuni, la care este necesară participarea şi colaborarea mai multor compartimente funcţionale. 8.3.3. Actele de decizie internă, în speţă deciziile directorului Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, prin însuşi conţinutul lor minim obligatoriu, asigură atât elaborarea unor prevederi care devin obligatorii odată cu aprobarea lor cât şi comunicarea lor celor nominalizaţi să le ducă la îndeplinire. Atribuţiile stabilite suplimentar prin decizii sunt înscrise în fişele de post ale persoanelor care trebuie să aplice măsurile respective numai în cazul în care ele au un caracter permanent de la data emiterii actului, în caz contrar ducerea la îndeplinire a deciziilor echivalează cu asumarea responsabilităţilor şi îndeplinirea atribuţiilor specificate. 8.3.4. Compartimentele care gestionează resurse financiare, materiale şi umane sau în care se derulează activităţi necesare, atât pentru activitatea proprie cât şi pentru dezvoltarea Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, coordonează realizarea obiectivelor celorlalte compartimente (dacă este cazul). 8.3.5. Pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern/ managerial, Directorul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni dispune, prin act de decizie internă, numirea unei comisii cu atribuţii în monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/ managerial. Ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, comisia propune măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor respective sunt cuprinse în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial, elaborat şi actualizat periodic la nivelul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni. 8.4. Implementarea standardului 10: MONITORIZAREA PERFORMANŢELOR 8.4.1. Directorul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni solicită, pentru monitorizarea performanţelor, ori de câte ori consideră necesar, raportări asupra desfăşurării activităţii tuturor compartimentelor.

Page 8: PPRROOCCEEDDUURRAA PPRRIIVVIINNDD ...scoalacucuteni.ro/.../PS-02-performante-si-managementul-riscului.pdf · MANAGEMENTUL RISCURILOR PS. 02 Ediţia:1 Revizia:0 ... managerial grupate

Școala Gimnazială „Petru Poni”

Cucuteni

CSCIM

PROCEDURA PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR

DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL – PERFORMANŢE ŞI

MANAGEMENTUL RISCURILOR

PS. 02

Ediţia:1 Revizia:0

Page 8 of 10

Exemplar nr.1

8.4.2. Directorul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni evaluează performanţele, pentru fiecare politică şi activitate, utilizând indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate, iar în cazul constatării unor abateri de la obiective, dispune măsurile corective care se impun pentru reevaluarea fie a obiectivelor fie a indicatorilor asociaţi obiectivelor. Evaluarea performanţelor se face atât pe bază de criterii ştiinţifice (pertinenţă, creativitate, probitate, aplicabilitate), cât şi în funcţie de criterii economice şi manageriale (eficienţă, eficacitate, randament). 8.4.3. Directorul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni instituie un sistem de monitorizare şi raportare a performanţelor, pe baza indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice pentru: - dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial; - asigurarea calităţii serviciilor educaţionale; - programul de achiziţii publice şi pentru programul de lucrări de investiţii publice; - organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; - anexarea la situaţiile financiare anuale a unor rapoarte anuale de performanţă, în care să se prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale. 8.4.4. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii CEAC elaborează anual un Raport de evaluare internă privind asigurarea calităţii în Şcoala Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare. Se utilizează Procedura de evaluare internă instituţională cod PO.CEAC.01. 8.4.5. Anual, Directorul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni dispune întocmirea, aprobarea şi prezentarea Raportului privind dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial în Şcoala Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni. Se utilizează Procedura privind evaluarea implementării sistemului de control intern/ managerial cod PS.06. 8.4.6. Raportul anual al Directorului Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni oferă informaţii concrete despre activitatea Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni şi date detaliate referitoare la misiunea, obiectivele, activităţile şi rezultatele fiecărui compartiment, precum şi o raportare statistică a stării economice şi sociale a Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni în anul precedent. 8.4.7. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic, personalului didactic-auxiliar şi personalului administrativ se realizează conform prevederilor legale, în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului. Se utilizează Procedura de evaluare a performanţelor individuale ale personalului didactic şi didactic-auxiliar cod PO.CA.02 şi Procedura de evaluare a performanţelor individuale ale personalului administrativ cod PO.CA.03. Rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale au în vedere: - obiectivele pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea, termenele de realizare, eventualele consemnări ale evaluatorului precum şi programele de instruire recomandate a fi urmate; -evaluarea performanţelor profesionale se va realiza prin raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite pentru perioada evaluată şi în baza atribuţiilor din fişele posturilor. 8.5. Implementarea standardului 11: MANAGEMENTUL RISCULUI 8.5.1. În cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni se analizează sistematic, cel puţin o dată pe an, riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale, elaborează planuri corespunzătoare, în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri, şi numeşte salariaţii responsabili în aplicarea planurilor respective. 8.5.2. Orice acţiune sau inacţiune prezintă un risc de nerealizare a obiectivelor;

Page 9: PPRROOCCEEDDUURRAA PPRRIIVVIINNDD ...scoalacucuteni.ro/.../PS-02-performante-si-managementul-riscului.pdf · MANAGEMENTUL RISCURILOR PS. 02 Ediţia:1 Revizia:0 ... managerial grupate

Școala Gimnazială „Petru Poni”

Cucuteni

CSCIM

PROCEDURA PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR

DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL – PERFORMANŢE ŞI

MANAGEMENTUL RISCURILOR

PS. 02

Ediţia:1 Revizia:0

Page 9 of 10

Exemplar nr.1

8.5.3. Riscurile sunt acceptabile, dacă măsurile care vizează evitarea acestora nu se justifică în plan financiar. 8.5.4. Riscurile semnificative apar şi se dezvoltă în special ca urmare a: - managementului inadecvat al raporturilor dintre Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni şi mediile în care aceasta acţionează; - unor sisteme de conducere centralizate excesiv. 8.5.5. Managerul are obligaţia creării şi menţinerii unui sistem de control intern/ managerial sănătos, în principal, prin: - identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor, respectarea regulilor şi regulamentelor, încrederea în informaţiile financiare şi de management intern şi extern, protejarea bunurilor, prevenirea şi descoperirea fraudelor; - definirea nivelului acceptabil de expunere la aceste riscuri; - evaluarea probabilităţii ca riscul să se materializeze şi a mărimii impactului acestuia; - monitorizarea şi evaluarea riscurilor şi a gradului de adecvare a controalelor interne la gestionarea riscurilor; - verificarea raportării execuţiei bugetului, inclusiv a celui pe programe. 8.5.6. Plecând de la condiţiile de existenţă şi obiectivele fundamentale ale Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, directorul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni aplică o procedură care cuprinde, pe lângă activităţi riguros definite şi organizate, şi o metodologie de analiză a factorilor de risc într-o concepţie de funcţionare optimă şi eficientă. Se aplică Procedura privind managementul riscurilor cod PG.07. 8.6.Implementarea standardului 15: IPOTEZE, REEVALUĂRI 8.6.1. Fixarea obiectivelor ia în considerare ipoteze acceptate conştient, prin consens. Modificarea ipotezelor, ca urmare a transformării mediului, impune reevaluarea obiectivelor. Ipotezele se formulează în legătură cu obiectivele ce urmează a fi realizate şi stau la baza fixării acestora. 8.6.2. Angajaţii implicaţi în realizarea unui obiectiv sunt conştienţi de ipotezele formulate şi acceptate în legătură cu obiectivele specifice stabilite şi dacă aceste ipoteze se modifică, iau măsuri de reevaluare a obiectivelor, care conduc fie la micşorarea acestora, fie la asigurarea unor noi resurse. 8.6.3. Informaţiile necesar a fi colectate sau modul lor de colectare, pe parcursul activităţilor derulate pentru îndeplinirea obiectivelor, constituie subiectul analizei efectuate de managementul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni. 8.6.4. Şefii de compartimente sunt responsabili pentru analiza sistematică şi periodică şi reevaluarea ipotezelor care stau la baza desfaşurării activităţilor compartimentului propriu. 8.6.4. Managementul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni asigură accesul angajaţilor la o bază de date legislativă, actualizată permanent. 9. RESPONSABILITĂŢI 9.1. Directorul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni 9.1.1. Aprobă obiectivele generale în concordanţă cu misiunea entităţii. 9.1.2. Aprobă obiectivele specifice şi activităţile tuturor compartimentelor. 9.1.3. Răspunde, potrivit legii, de: angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate potrivit prevederilor; realizarea veniturilor, organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare; organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice. 9.1.4. Prezintă Consiliului de Administraţie, anual sau ori de câte ori este necesar, informări privind starea economică şi socială a Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, în concordanţă cu

Page 10: PPRROOCCEEDDUURRAA PPRRIIVVIINNDD ...scoalacucuteni.ro/.../PS-02-performante-si-managementul-riscului.pdf · MANAGEMENTUL RISCURILOR PS. 02 Ediţia:1 Revizia:0 ... managerial grupate

Școala Gimnazială „Petru Poni”

Cucuteni

CSCIM

PROCEDURA PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR

DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL – PERFORMANŢE ŞI

MANAGEMENTUL RISCURILOR

PS. 02

Ediţia:1 Revizia:0

Page 10 of 10

Exemplar nr.1

atribuţiile ce revin Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, precum si informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administraţie. 9.1.5. Exercită funcţia de ordonator terţiar de credite. 9.1.6. Întocmeşte proiectul de bugetului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare Consiliului de Administraţie. 9.1.7. Participă la şedinţele Consiliului de Administraţie şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. 9.2. Responsabilii comisiilor funcţionale 9.2.1. Răspund de avizarea şi de urmărirea realizărilor planurilor de activitate specifice. 9.2.2. Înaintează la sfârşitul fiecărui an, rapoarte privind misiunea, obiectivele, activitatea, şi rezultatele compartimentului, care vor face parte din raportul directorului Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni pe anul precedent. 9.2.3. Întocmesc rapoartele de evaluare ale performanţelor profesionale individuale pentru anul în curs ale fiecărui membru. 9.2.4. Verifică rapoartele de specialitate pentru fundamentarea legalităţii şi oportunităţii proiectelor de hotărâri ale Consiliului de Administraţie. 9.2.5. Răspund de stabilirea şi urmărirea realizării obiectivelor specifice comisiei pe care o conduc. 9.3. Personalul didactic, personalul didactic-auxiliar şi personalul administrativ 9.3.1. Răspund de realizarea obiectivelor conform atribuţiilor din fişa postului. 10. INREGISTRĂRI 10.1. Decizia de numire a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial CSCIM 10.2. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial 11. ANEXE ŞI FORMULARE: --- 12. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii

operaţionale

Denumirea componentei din cadrul procedurii

operaţionale

Pag

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei/ reviziei

1

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor 2 3 Lista de difuzare 2 4 Scopul 2 5 Domeniul de aplicare 2 6 Documente de referinţă 3 7 Definiţii şi abrevieri 4 8 Descrierea activităţii 6 9 Responsabilităţi 9 10 Înregistrări 10 11 Anexe şi formulare 10 12 Cuprins 10