Ploieºti, Strada Romanã Emoþii pentru cei mici! APIA ... · de 30 de minute pentru fiecare test...

of 12 /12
Nr Nr Nr Nr Nr. 4200 . 4200 . 4200 . 4200 . 4200 9 - 1 9 - 1 9 - 1 9 - 1 9 - 15 5 5 5 5 MAI MAI MAI MAI MAI 20 20 20 20 2018 8 8 8 8 12 pagini 12 pagini 12 pagini 12 pagini 12 pagini 1,3 lei ,3 lei ,3 lei ,3 lei ,3 lei www www www www www.inf .inf .inf .inf .infor or or or ormatiapr matiapr matiapr matiapr matiapraho aho aho aho ahovei.r ei.r ei.r ei.r ei.ro m&m computers Ploieºti, Strada Romanã nr. 50, Tel./Fax: 0244-516166 Programe TV 9 - 13 MAI 2018 Pag.8 Pag.10 Pag.5 Pag.2 Pag. 5 Pag.2 Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova Pag.12 Toate punctele vamale vor fi reabilitate ºi modernizate pânã la sfârºitul acestui an, astfel încât sã nu mai intre în þarã niciun produs fãrã a fi scanat, a declarat vineri, la Suceava, ministrul Finanþelor Publice, Eugen Teodorovici. „E un obiectiv foarte ambiþios, dar care se va realiza. Toate punctele vamale din aceastã þarã vor fi modernizate (...) Pânã la final de an, cel târziu în 2019, vreau sã le ve- dem reabilitate (...) Dacã se va schimba legislaþia la nivel naþional, astfel încât zona aceasta de vamã va fi zonã de interes naþional, exact cum e zona de apãrare, aceastã zonã a fiscului, a vãmii, sã aibã acelaºi tratament. Cu alte cuvinte, sã pot sã cumpãr din piaþã imediat ce servicii sau lucrare am nevoie. Sã nu stai luni de zile sã cumperi un echipament, sã asfaltezi o infrastructurã rutierã, sã dotezi vameºii cu elementele necesare. Aceastã modifi- care va trebui sã aibã ºi avizul CSAT-ului ºi deja s-a vorbit. Este o abordare corectã, de toþi acceptatã”, a spus Teodorovici. El a subliniat cã tot ce va intra în þarã va fi scanat ºi cã, în aceste condiþii, numai în cazul contrabandei cu þigãri se vor înregistra scãderi semnifi- cative. „Scanner-ele vor fi funcþionale (...) Vama va fi reabilitatã, modernizatã cu tot ceea ce înseamnã echi- pamente fixe, mobile ºi portabile. Nu va exista ideea de nefuncþional (...) Nu se va face pe eºantion (...) Tot ce înseamnã acces în þarã va fi cu scanner fix, adicã nu ai pe unde sã treci, decât prin scannere (...) Numai din þigãri se pot aduce la bugetul de stat cam un miliard de euro”, a a afirmat Teodorovici. Elevii din clasele a II-a, a IV-a ºi a VI-a vor susþine, în aceastã lunã, Evaluãrile Naþionale, r ezult at ele nef iind, însã, înr egis tr at e în cat alog Emoþii pentru cei mici! Teodorovici: „Pânã la sfârºitul anului, vãmile vor fi modernizate ºi tot ce intrã în þarã va fi scanat” Termenul limitã de depunere a Cererilor Unice de Platã, în cadrul Campaniei 2018, este data de 15 mai, inclusiv, conform Ordinului Mi- nistrului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR) privind stabilirea mo- dalitãþii de coordonare a implemen- tãrii schemelor de plãþi directe ºi a Ajutoarelor Naþionale Tranzitorii care se aplicã în agriculturã, precizeazã Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA). Pânã la acest moment au fost depuse, la Centrele judeþene/locale APIA ºi al Municipiului Bucureºti, un numãr de 715.077 Cereri Unice de Platã, pentru o suprafaþã de 5.141.135,62 hectare. Fermierii pot depune o singurã Cerere Unicã de Platã, chiar dacã deþin suprafeþe de teren în localitãþi sau judeþe diferite. Pentru suprafaþe mai mari de 50 hectare de teren agricol cererile se depun la centrele judeþene ale APIA, iar în cazul în care se care solicitã o suprafaþã mai micã sau egalã cu 50 hectare teren agricol cererile se depun la centrele locale. APIA precizeazã cã fermierii trebuie sã se prezinte la data ºi ora la care sunt programaþi conform invitaþiei primite pentru a putea utiliza eficient timpul rezervat pentru primi- rea Cererilor în Campania 2018. Sprijinul financiar este finanþat din Fondul European de Garantare Agricolã (FEGA), din Fondul Euro- pean Agricol pentru Dezvoltare Ru- ralã (FEADR) ºi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale. Un numãr de 281.000 de persoane inactive doreau sã lucreze în anul 2017, dar fie nu cãutau de lucru, fie nu erau disponibile sã înceapã lucrul, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naþional de Statisticã (INS). “Din rândul populaþiei inactive în vârstã de 15-74 ani (5,907 milioane persoane), 281.000 de persoane fãceau parte din forþa de muncã potenþialã adiþionalã, în scãdere cu 68.000 faþã de anul precedent. Dintre acestea, 277.000 erau disponibile sã înceapã lucrul, dar nu cãutau un loc de muncã. În anul 2017, raportul procentual dintre aceastã categorie de persoane ºi populaþia activã a fost de 3%. Pe de altã parte, doar un numãr nesemnificativ de persoane care fãceau parte din forþa de muncã potenþialã adiþionalã deºi cãutau un loc de muncã, nu erau disponibile sã înceapã lucrul”, se aratã în comunicatul INS. APIA: Fermierii pot depune Cererile Unice de Platã pânã la data de 15 mai, în cadrul Campaniei 2018 INS: 281.000 de persoane inactive doreau sã lucreze în 2017, dar fie nu cãutau de lucru, fie nu erau disponibile sã înceapã (continuare în pagina 3) Admiterea în instituþiile de învãþãmânt ale M.A.I. ºi ale M. Ap.N. care pregãtesc personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã – sesiunea 2018 Noi reglementãri privind taxele de parcare la Ploieºti S-a deschis Bursa de valori educaþionale 2018, dedicatã absolvenþilor de învãþãmânt gimnazial S-a hotãrât! Înscrierile pentru grãdiniþã încep pe 21 mai Înotãtorii de la CSM Ploieºti, 65 de medalii la Cupa „Tamara Costache” Pag.2 ªedinþã extraordinarã a Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã Amãnunte în pagina 2 INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!

Embed Size (px)

Transcript of Ploieºti, Strada Romanã Emoþii pentru cei mici! APIA ... · de 30 de minute pentru fiecare test...

Page 1: Ploieºti, Strada Romanã Emoþii pentru cei mici! APIA ... · de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat

NrNrNrNrNr. 4200 . 4200 . 4200 . 4200 . 4200 9 - 19 - 19 - 19 - 19 - 15 5 5 5 5 MAI MAI MAI MAI MAI 20 20 20 20 20111118 8 8 8 8 12 pagini 12 pagini 12 pagini 12 pagini 12 pagini 11111,3 lei,3 lei,3 lei,3 lei,3 lei wwwwwwwwwwwwwww.inf.inf.inf.inf.infororororormatiaprmatiaprmatiaprmatiaprmatiaprahoahoahoahoahovvvvvei.rei.rei.rei.rei.rooooo

m&mcomputers

Ploieºti, Strada Romanãnr. 50, Tel./Fax: 0244-516166

Programe TV9 - 13 MAI2018

Pag.8Pag.10

Pag.5Pag.2

Pag. 5 Pag.2

Locuri demuncã vacantela A.J.O.F.M.Prahova

Pag.12

Toate punctele vamale vor fi reabilitate ºi modernizatepânã la sfârºitul acestui an, astfel încât sã nu mai intre înþarã niciun produs fãrã a fi scanat, a declarat vineri, laSuceava, ministrul Finanþelor Publice, Eugen Teodorovici.

„E un obiectiv foarte ambiþios, dar care se va realiza.Toate punctele vamale din aceastã þarã vor fi modernizate(...) Pânã la final de an, cel târziu în 2019, vreau sã le ve-dem reabilitate (...) Dacã se va schimba legislaþia la nivelnaþional, astfel încât zona aceasta de vamã va fi zonã deinteres naþional, exact cum e zona de apãrare, aceastãzonã a fiscului, a vãmii, sã aibã acelaºi tratament. Cu altecuvinte, sã pot sã cumpãr din piaþã imediat ce serviciisau lucrare am nevoie. Sã nu stai luni de zile sã cumperiun echipament, sã asfaltezi o infrastructurã rutierã, sã

dotezi vameºii cu elementele necesare. Aceastã modifi-care va trebui sã aibã ºi avizul CSAT-ului ºi deja s-avorbit. Este o abordare corectã, de toþi acceptatã”, aspus Teodorovici. El a subliniat cã tot ce va intra în þarãva fi scanat ºi cã, în aceste condiþii, numai în cazulcontrabandei cu þigãri se vor înregistra scãderi semnifi-cative. „Scanner-ele vor fi funcþionale (...) Vama va fireabilitatã, modernizatã cu tot ceea ce înseamnã echi-pamente fixe, mobile ºi portabile. Nu va exista ideea denefuncþional (...) Nu se va face pe eºantion (...) Tot ceînseamnã acces în þarã va fi cu scanner fix, adicã nuai pe unde sã treci, decât prin scannere (...) Numai dinþigãri se pot aduce la bugetul de stat cam un miliardde euro”, a a afirmat Teodorovici.

Elevii dinclasele a II-a,a IV-a ºi a VI-avor susþine,în aceastãlunã,EvaluãrileNaþionale,rezultatelenefiind, însã,înregistrateîn catalog

Emoþii pentru cei mici!

Teodorovici: „Pânã la sfârºitulanului, vãmile vor fi modernizate ºitot ce intrã în þarã va fi scanat”

Termenul limitã de depunere aCererilor Unice de Platã, în cadrulCampaniei 2018, este data de 15mai, inclusiv, conform Ordinului Mi-nistrului Agriculturii ºi DezvoltãriiRurale (MADR) privind stabilirea mo-dalitãþii de coordonare a implemen-tãrii schemelor de plãþi directe ºi aAjutoarelor Naþionale Tranzitorii carese aplicã în agriculturã, precizeazãAgenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentruAgriculturã (APIA).

Pânã la acest moment au fostdepuse, la Centrele judeþene/localeAPIA ºi al Municipiului Bucureºti, unnumãr de 715.077 Cereri Unice dePlatã, pentru o suprafaþã de5.141.135,62 hectare.

Fermierii pot depune o singurãCerere Unicã de Platã, chiar dacãdeþin suprafeþe de teren în localitãþisau judeþe diferite. Pentru suprafaþemai mari de 50 hectare de terenagricol cererile se depun la centrelejudeþene ale APIA, iar în cazul încare se care solicitã o suprafaþã mai

micã sau egalã cu 50 hectare terenagricol cererile se depun la centrelelocale. APIA precizeazã cã fermieriitrebuie sã se prezinte la data ºi orala care sunt programaþi conforminvitaþiei primite pentru a putea utilizaeficient timpul rezervat pentru primi-rea Cererilor în Campania 2018.

Sprijinul financiar este finanþatdin Fondul European de GarantareAgricolã (FEGA), din Fondul Euro-pean Agricol pentru Dezvoltare Ru-ralã (FEADR) ºi de la bugetul de stat,prin bugetul Ministerului Agriculturiiºi Dezvoltãrii Rurale.

Un numãr de 281.000 de persoane inactive doreau sã lucreze înanul 2017, dar fie nu cãutau de lucru, fie nu erau disponibile sã înceapãlucrul, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naþional de Statisticã (INS).

“Din rândul populaþiei inactive în vârstã de 15-74 ani (5,907 milioanepersoane), 281.000 de persoane fãceau parte din forþa de muncã potenþialãadiþionalã, în scãdere cu 68.000 faþã de anul precedent. Dintre acestea,277.000 erau disponibile sã înceapã lucrul, dar nu cãutau un loc de muncã.În anul 2017, raportul procentual dintre aceastã categorie de persoane ºipopulaþia activã a fost de 3%. Pe de altã parte, doar un numãr nesemnificativde persoane care fãceau parte din forþa de muncã potenþialã adiþionalãdeºi cãutau un loc de muncã, nu erau disponibile sã înceapã lucrul”, searatã în comunicatul INS.

APIA: Fermierii pot depune Cererile Unice de Platãpânã la data de 15 mai, în cadrul Campaniei 2018

INS: 281.000 de persoane inactivedoreau sã lucreze în 2017,dar fie nu cãutau de lucru,

fie nu erau disponibile sã înceapã

(continuare în pagina 3)

Admiterea în instituþiile de învãþãmânt aleM.A.I. ºi ale M. Ap.N. care pregãtesc personalpentru nevoile Inspectoratului General pentruSituaþii de Urgenþã – sesiunea 2018

Noi reglementãriprivind taxelede parcarela Ploieºti

S-a deschis Bursa de valorieducaþionale 2018,dedicatã absolvenþilor deînvãþãmânt gimnazial

S-a hotãrât!Înscrierile pentrugrãdiniþã începpe 21 mai

Înotãtorii de la CSMPloieºti, 65 de medaliila Cupa „TamaraCostache”

Pag.2

ªedinþã extraordinarãa Comitetului Judeþeanpentru Situaþii deUrgenþã

Amãnunte în pagina 2

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!

Page 2: Ploieºti, Strada Romanã Emoþii pentru cei mici! APIA ... · de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat

9 - 15 mai 2018www.informatiaprahovei.ro

actualitate localã2

Inspectoratul pentru Situaþii deUrgenþã „ªerban Cantacuzino” al ju-deþului Prahova recruteazã candidaþipentru concursul de admitere în insti-tuþiile de învãþãmânt ale MinisteruluiAfacerilor Interne ºi Ministerului Apã-rãrii Naþionale, sesiunea 2018.

Ministerul Afacerilor Interne, prinInspectoratul General pentru Situaþiide Urgenþã, a început recrutarea can-didaþilor, pentru arma „pompieri ºiprotecþie civilã” ºi a scos la concurs,pentru sesiunea 2018, 37 de locuri/ofiþeri – bãrbaþi, la Academia de Poliþie„Al. I. Cuza” – Facultatea de Pompieriºi 290 de locuri – bãrbaþi, din care265 de locuri specialitatea subofiþeride pompieri ºi protecþie civilã ºi 25de locuri specialitatea maistru militarauto la ªcoala de Subofiþeri dePompieri ºi Protecþie Civilã „PavelZãgãnescu” Boldeºti, judeþul Prahova.

Numãrul de locuri aprobate îninstituþiile de învãþãmânt ale Ministe-rului Apãrãrii Naþionale, care ºcolari-zeazã personal pentru nevoile unitã-þilor Ministerului Afacerilor Interneeste de 74 pentru ofiþeri ºi 79 pentrumaiºtrii militari, cu diferite specialitãþi.

Pentru toate locurile scoase laconcurs vor fi recrutaþi numai bãrbaþi,cu excepþia celor prevãzute pentruspecialitãþile din cadrul instituþiilor deînvãþãmânt ale Ministerului ApãrãriiNaþionale unde pot candida ºi femei.

Informaþii suplimentare privindperioada de recrutare, condiþii de îns-criere, conþinutul dosarului de recru-tare, etapele ºi probele de concursse pot obþine la Serviciul ResurseUmane (tel. 0244.595.366, int.27001) din cadrul inspectoratului saupe pagina http://www.isuprahova.ro/cariera.html.

Cererile de participare la concur-surile de admitere în instituþii de învã-þãmânt superior ale MAI ºi la instituþiide învãþãmânt ale M.Ap.N. se primescde cãtre structurile de resurse umanepânã la data de 25 mai 2018, iar pen-tru ªcoala de Subofiþeri de Pompieriºi Protecþie Civilã „Pavel Zãgãnescu”Boldeºti pânã la data de 15 iunie2018.

Înscrierile se fac la sediul Inspec-toratului pentru Situaþii de Urgenþㄪerban Cantacuzino” al judeþuluiPrahova, strada Rudului, nr. 96,Ploieºti.

ºi ºtiinþele naturii).Sãlile în care se susþin aceste

evaluãri sunt, de regulã, cele în careelevii îºi desfãºoarã activitatea în modobiºnuit. Acestea vor fi adaptate înprealabil, dupã caz, în funcþie de testulplanificat, prin eliminarea oricãrormateriale didactice care i-ar puteainfluenþa pe elevi.

Testele sunt elaborate de CentrulNaþional de Evaluare ºi Examinare, auun format asemãnãtor cu cel alevaluãrilor internaþionale ºi trebuie sãaibã un nivel mediu de dificultate.Durata alocatã rezolvãrii acestora estede 30 de minute pentru fiecare testadministrat la EN II, respectiv de 60de minute pentru fiecare testadministrat la EN IV ºi EN VI. Testele

sunt evaluate în cadrul unitãþii de învã-þãmânt, de cãtre cadrele didacticedin respectiva unitate, în termen decel mult 7 zile de la data susþineriiultimului test.

Rezultatele individuale obþinutela aceste evaluãri nu se afiºeazã/nuse comunicã public ºi nu se înre-gistreazã în catalogul clasei. Rezul-tatele vor fi valorificate strict la nivelulunitãþii de învãþãmânt prin elaborareaplanurilor individualizate de învãþare,acolo unde este cazul, respectivinformarea elevilor ºi a pãrinþilor/re-prezentanþilor legali asupra stadiuluiformãrii ºi dezvoltãrii competenþelorevaluate.

Servicii de Gospodãrire Urbanã SRL aduce la cunoºtinþa cetãþenilor municipiuluifaptul cã, în urma aprobãrii HCL nr.120/25.04.2018 privind modificarea ºi comple-tarea HCL nr.263/2013 – administrarea parcãrilor cu platã aflate în concesiuneasocietãþii - tarifele percepute pentru aceste servicii se modificã dupã cum urmeazã:

1. Abonamente societãþi comerciale, persoane fizice autorizate, instituþiipublice, organizaþii non – guvernamentale, alte persoane juridice fãrã scop lucrativ:180 lei/auto/luna (inclusiv TVA);

2. Abonamente persoane fizice: 80 lei/auto/luna (inclusiv TVA);La achiziþia de abonamente, pentru perioade mai mari de o lunã, cu plata în

avans, se acordã urmãtoarele reduceri: 20% pentru un trimestru; 30% pentru unsemestru; 40% pentru un an.

SGU Ploieºti poate închiria spaþii cu destinaþia de parcare, aflate în concesiuneasa, dacã activitatea unor persoane juridice impune rezervarea unui loc de parcareºi numai în cazurile în care se îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele condiþii: aprobareaComisiei Municipale pentru Transport ºi Siguranþa Circulaþiei; numãrul de ore/locde parcare sã nu fie mai mic de 8 ore/zi (interval Luni-Vineri).

Persoanele fizice/juridice, interesate în achiziþia de abonamente, pot depunesolicitãri, având ataºate copii ale cãrþii de identitate/certificat înregistrare ORC ºiale talonului autovehiculului, la Registratura SGU Ploieºti, din str. Vãleni nr.32.

Precizãm cã nu se vor elibera abonamente pentru solicitanþi persoane fiziceîn cazul autovehiculelor înregistrate pe firmã (persoanã juridicã).

În ceea ce priveºte tichetele de parcare, rãmâne valabil, în continuare, tarifulde 2lei/orã/loc de parcare, împreunã cu alternativele achitãrii acestuia prinintermediul casierilor, parcometrelor (în parcãrile dotate cu acestea) ºi prin SMS lanumãrul unic 7420. (D.L.)(D.L.)(D.L.)(D.L.)(D.L.)

În cadrul ºedinþei extraordinare aComitetului Judeþean pentru Situaþii deUrgenþã Prahova desfãºuratã vineri, 4mai, s-a adoptat Hotãrârea nr.7 prin cares-a aprobat Planul Judeþean de Mãsuripentru prevenirea ºi combaterea vecto-rilor valabil în perioada mai-octombrie2018.

Totodatã, primarul municipiului Plo-ieºti, Adrian Dobre, în calitate de invitatla aceastã ºedinþã, a informat comitetuldesprea starea potenþial generatoare desituaþii de urgenþã existentã la nivelulmunicipiului ºi a solicitat acordul prefec-tului pentru declararea stãrii de alertãpe teritoriul Municipiului Ploieºti.

Atât în cadrul ºedinþei, cât ºi ulte-rior, printr-o adresã oficialã, preºedintelecomitetului judeþean pentru Situaþii deUrgenþã Prahova, prefectul Ioana Mãdã-

Admiterea în instituþiile de învãþãmânt aleM.A.I. ºi ale M. Ap.N. care pregãtesc personal

pentru nevoile Inspectoratului Generalpentru Situaþii de Urgenþã – sesiunea 2018

În perioada 2-4mai a.c., Inspecþiade Prevenire din cadrul Inspec-toratului pentru Situaþii de Urgenþ㓪erban Cantacuzino” al judeþuluiPrahova a desfãºurat 5 acþiuni decontrol ºi activitãþi de îndrumare ºicontrol pe linia respectãrii mãsurilorde apãrare ºi stingere a incendiilor,la operatori economici. Pe timpulverificãrilor au fost depistate 47 deîncãlcãri ale normelor de apãrareîmpotriva incendiilor ºi protecþie civilã,dintre care 24 au fost înlãturate petimpul desfãºurãri acestor acþiuni. Caurmare a neregulilor constatate,personalul Inspecþiei de prevenire aaplicat un numãr total de 12 desancþiuni, cuprinzând 35 de aver-tismente ºi 12 amenzi, în cuantumde 61.000 lei.

Principalele deficienþe au constatîn neasigurarea funcþionãrii optime amijloacelor tehnice de primã inter-venþie (stingãtoare), executarealucrãrilor de modernizare fãrã so-licitarea avizului de securitate deincendiu, neasigurarea marcãrii com-plete a tuturor cãilor de acces ºi eva-cuare cu indicatoare de securitate,instalaþii electrice defecte sau exploa-tate necorespunzãtor, deficienþe deordin organizatoric etc.

Cu ocazia controalelor, au fostorganizate ºi desfãºurate 5 exerciþiiîn caz de incendiu, cu 85 de par-

ticipanþi, precum ºi 5 instruiri cupersonalul cu atribuþii în domeniulsituaþiilor de urgenþã de la localitãþi,operatori economici ºi instituþii.

În aceastã perioadã, personalulInspecþiei de Prevenire a Inspec-toratului pentru Situaþii de Urgenþ㓪erban Cantacuzino” al judeþuluiPrahova a continuat sã desfãºoare,la nivelul întregului judeþ, acþiuni deinformare preventivã aferentecampaniilor “Nu tremur la cutremur”„F.O.C. – Flãcãrile Omoarã Copii” ºi“RISC”, campanii ce vizeazã trans-miterea cãtre populaþie a informaþiilorcorecte privind modul de comportareîn cazul producerii unui cutremur,respectiv a informaþiilor ce urmãrescreducerea incidentelor de naturaincendiilor, exploziilor etc., care suntcauzate de improvizaþii la instalaþiilede gaze naturale ºi electrice, precumºi de coºuri de fum necurãþate.

De asemenea, în perioada 30aprilie-6mai a.c., echipajele depompieri militari ale celor 6 subunitãþide intervenþie au efectuat 31 demisiuni de recunoaºtere în teren, lainstituþii ºi societãþi comerciale, biserici,restaurante, hoteluri, pensiuni ºiparcuri, verificând cãile de acces laaceste obiective, sursele de alimen-tare cu apã, reþelele de hidranþi ºi alteaspecte de interes operativ.

Daniel LazãrMihail Marinescu

ISU Prahova, amenzi de 61.000 lei în 3 zile

Elevii dinclasele a II-a,a IV-a ºi a VI-avor susþine,în aceastãlunã,EvaluãrileNaþionale,rezultatelenefiind, însã,înregistrateîn catalog

Emoþii pentru cei mici!

Luni, 7 mai a.c., a început sesiu-nea de evaluãri pentru elevii claselora II-a, a IV-a ºi a VI-a. Primii care vorsusþine evaluarea sunt cei de clasa aII-a. Dupã susþinea probei scrise lalimba românã, 7 mai, ºi celei de lacitire, pe 8 mai, urmeazã, pe 9 mai, lamatematicã.

Evaluarea competenþelor fun-damentale dobândite în ciclul primar(la finalul clasei a IV-a) are urmãtorulcalendar: limba românã (15 mai),matematicã (16 mai) ºi limba maternã(17 mai).

Elevii claselor a VI-a vor susþineevaluarea competenþelor fundamen-tale dobândite în ciclul inferior al gim-naziului (V-VI) în zilele de 23 mai (limbãºi comunicare) ºi 24 mai (matematicã Mihail Marinescu

Noi reglementãri privindtaxele de parcare la Ploieºti

lina Lupea, a solicitat transmiterea hotã-rârii Comitetului Local pentru Situaþii deUrgenþã a Municipiului Ploieºti, care,potrivit articolului 4, alineat 5 din OUG21/2004 privind Sistemul Naþional deManagement al Situaþiilor de Urgenþãcu modificãrile ºi completãrile uletrioaretrebuie sã cuprindã urmãtoarele: bazalegalã, perioada de aplicare, mãsuriledispuse, obligaþiile cetãþenilor ºi aleoperatorilor economici în ceea ce pri-veºte participarea la activitãþi în folosulcomunitãþilor locale.

Atât prefectul, cât ºi ceilalþi membriiai Comitetului Judeþean pentru Situaþiide Urgenþã Prahova îºi doresc rezolva-rea problemei cu care se confruntã ad-ministraþia ploieºteanã, dar orice hotã-râre trebuie luatã în interesul cetãþea-nului ºi în spiritul legii.

ªedinþã extraordinarã a ComitetuluiJudeþean pentru Situaþii de Urgenþã

Page 3: Ploieºti, Strada Romanã Emoþii pentru cei mici! APIA ... · de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat

3

actualitate localã9 - 15 mai 2018 www.informatiaprahovei.ro

Înmatriculãrile de autoturismelesecond hand au scãzut, în primultrimestru al anului, cu 5,84%, pânãla 120.641 de unitãþi, comparativ cuaceeaºi perioadã din 2017, reiese dinstatistica Direcþia Regim Permise deConducere ºi Înmatriculare a Vehicu-lelor (DRPCIV), consultatã de AGER-PRES. În primele trei luni din anulanterior au fost înregistrate în eviden-þele oficiale 128.123 de autoturismerulate.

Potrivit datelor DRPCIV, cele maiînmatriculate autoturisme rulate,consemnate în intervalul ianuarie -martie 2018 au fost: Volkswagen

(31.038 de unitãþi, scãdere de 10,1%faþã de T1 din 2017), Opel (15.531unitãþi, -15,97%), Ford (11.173 unitãþi,-12,17%), BMW (11.130 unitãþi, -0,04%), Audi (7.168 unitãþi, -37.34%),Mercedes-Benz (6.095 unitãþi, -3,54%), Skoda (5.381 unitãþi,+5,08%), Renault (5.214 unitãþi, -6,19%) ºi Aston Martin (3.859 unitãþi,în comparaþie cu cele doar douãexemplare înmatriculate anul trecut,în aceeaºi perioadã).

Pe de altã parte, la nivelul primu-lui trimestru din 2018, înmatriculãrilede autoturisme noi au crescut, înRomânia, cu 28,58%, ajungând la

România are nevoie de o digitali-zare realã, în condiþiile în care statisticilearatã cã numai 28% dintre români auabilitãþi digitale de bazã, a declarat, joi,în cadrul unui forum de specialitate, Ma-nuela Catrina, secretar de stat în Minis-terul Comunicaþiilor ºi Societãþii Infor-maþionale (MCSI). “În România, 78%dintre copiii cu vârste între 7 ºi 18 aninavigheazã pe Internet, în timp ce 90%

dintre aceºtia utilizeazã cel puþin o reþeade socializare. În Uniunea Europeanã,50% din totalul populaþiei nu dispunede competenþe digitale de bazã, în timpce, în România, numai 28% au abilitãþidigitale de bazã. Tot statisticile men-þioneazã cã, pânã în anul 2020, seaºteaptã ca Uniunea Europeanã sãaibã un deficit de 800.000 de specia-liºti în domeniul Tehnologiei Informaþieiºi Comunicaþiilor. Când vorbim despreeducaþie, cifrele ne aratã cã aproximativ20% dintre tinerii cu vârste între 15-24ani nu sunt angajaþi, nu sunt educaþisau nu sunt instruiþi. România se situea-zã pe locul patru în Uniune, cu cel maimare procent dintre tineri în acestesituaþii”, a menþionat Catrina.

Oficialul MCSI a menþionat, totoda-tã, cã provocarea este de a integrautilizarea tehnologiilor digitale în efortu-rile de modernizare a sectorului public.“Provocarea de bazã pe care o avemcu toþii este de a face o adevãratã digita-lizare. Strategiile guvernamentale di-gitale trebuie sã devinã ferm integrateîn politicile principale de modernizare.Sunt necesare noi abordãri în materiede guvernanþã publicã pentru a sprijinio trecere de la serviciile centrate peGuvern, prin intermediul guvernelor careanticipeazã nevoile cetãþenilor ºi aleîntreprinderilor, în mediile în care ce-

tãþenii ºi întreprinderile îºi determinãpropriile nevoi ºi le abordeazã în partene-riat cu guverne. Guvernele nu-ºi mai potpermite sã separe eficienþa de alteobiective ale rezultatelor politicii socialeîn guvernarea ºi gestionarea tehnolo-giilor digitale. Îmbunãtãþirea furnizãrii deservicii ºi eficienþa sectorului publictrebuie sã meargã împreunã cu creºtereaeconomicã”, a subliniat secretarul de

stat în MCSI.Conform unui studiu de specialitate,

publicat joi, 47% dintre companiile dinRomânia s-au declarat influenþate înmod semnificativ de procesul de digitali-zare. Cu toate acestea, în cazul a ºasefirme din 10 nu existã la nivelul condu-cerii de top suficiente cunoºtinþe ºi ex-pertizã pentru ca managerii sã evaluezeºi sã dezvolte un model de afacere digi-tal.

“Barometrul digitalizãrii 2018', întoc-mit de Veloria, în colaborare cu Doingbu-siness.ro, relevã, totodatã, cã, în ceea cepriveºte evoluþia tehnologicã, 29% dintrecompanii spun cã modelele digitale deafaceri le vor transforma industria în 1-3ani, iar procentul companiilor dinRomânia care considerã modele digitalede afaceri ca fiind o ameninþare creºtede la 12% în 2017, la 21% în 2018. Re-zultatele studiului citat relevã faptul cã,în continuare, principalul obstacol pe ca-re îl vãd companiile în calea transformã-rii digitale este chiar percepþia pe care oau în acest moment, cã nu au consuma-tori digitali (40% în 2018 vs. 55% în 2017).Pe locul al doilea, 40% dintre companiispun cã principalul obstacol sunt cos-turile prea mari, iar pe locul al treilea 38%dintre companii recunosc chiar propriarezistenþã la schimbare ca obstacol încalea digitalizãrii.

Modificarea codului fiscal ºi al celui de procedurãfiscalã se va finaliza pânã la la sfârºitul acestui an, printr-un demers „corect ºi logic”, fãrã iniþiative „populiste”,pentru a crea predictibilitate, a declarat vineri, la Suceava,ministrul Finanþelor, Eugen Teodorovici.

„Pentru a încheia în acest an procesul de modificarecontinuã a codului fiscal - inclusiv la Parlament sunt foartemulte iniþiative de modificare, din pãcate multe dintre elepopuliste - noi, la Finanþe, am început un proces de a faceanaliza articol cu articol a codului fiscal ºi a codului deprocedurã fiscalã. Am trimis deja scrisori ºi structurilorreprezentative ca sã ne ajute în acest proces, pentru asimplifica. Nu plecãm de la ideea de a modifica iar altceva(...) Pânã la final de an, vrem sã închidem acest proces deconsultare publicã, iar dacã va fi cazul, sã fie o ultimãmodificare pe cele douã coduri, fiscal ºi de procedurã

fiscalã, ca, de la 1 ianuarie 2019, sã închidem discuþiade modificare pe aceste douã acte foarte importantepentru economie ºi lumea sã aibã acea predictibilitate.Cred cã este un proces corect ºi logic”, a spus Teodorovici.

Ministrul Finanþelor Publice anunþa, pe 29 martie,cã Guvernul urmeazã sã discute o ordonanþã de urgenþãcu mai multe modificãri ale Codului fiscal, printre careposibilitatea ca firmele sã opteze pentru impozitul pe profitsau cifra de afaceri dacã se încadreazã sub plafonul deun milion de euro. Potrivit declaraþiilor de la acea datãale ministrului, o altã propunere vizeazã rambursareataxei de mediu doar pe baza unei cereri care sã conþinãcodul numeric personal. De asemenea, o altã modificarevizeazã majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitulpe veniturile persoanelor fizice care poate fi alocatã ONG-urilor.

Scãdere cu circa 6% a înmatriculãrilorde autoturisme second hand,

în T1 din 2018 (DRPCIV)28.643 de unitãþi, în comparaþie cuaceeaºi perioadã din anul precedent,când s-au înregistrat 22.276 deexemplare.

În funcþie de numãrul unitãþilorînmatriculate, numai în luna martie,cele mai multe solicitãri au vizatmãrcile: Dacia - cu 1.897 de exem-plare, în creºtere cu 21,84% faþãmartie 2017, Ford (774 unitãþi, -24,56%), Volkswagen (767 exemplare,+31,34%), Skoda (680 exemplare,+25,93%) ºi Opel (477 exemplare,+62,24%). Totodatã, cea mai redusãfrecvenþã a înregistrãrilor la DRPCIVs-a înregistrat la: Alfa Romeo (8 unitãþi),Subaru (4), Ford-CNG-Technik (3),Maserati ºi Mercedes-AMG (câtedouã exemplare), Bentley, Lada,Lamborghini, Rolls-Royce ºi AstonMartin (câte o unitate).

Conform statisticii DRPCIV, parculauto naþional din România ajunsese,la finele anului 2017, la peste 7,635milioane de unitãþi, în creºtere cu8,91% faþã de anul precedent. Dinacest total, peste 1,320 milioane devehicule erau înmatriculate în Bucu-reºti.

Teodorovici: „Modificarea codurilor fiscale,finalizatã pânã la sfârºitul anului”

Catrina (MCSI): Numai 28% dintreromâni au competenþe digitale de bazã

Fondurile de pensii facultative aveau activeîn valoare de aproximativ 1,872 miliarde de lei,la 31 martie 2018, în creºtere cu 16,39% faþã denivelul de la 31 martie 2017, conform datelorAutoritãþii de Supraveghere Financiarã (ASF).Titlurile de stat deþineau cea mai mare pondereîn cadrul activelor, de 1,086 miliarde de lei,respectiv 58,03%. Pe locul doi de aflau acþiunile,cu 421,41 milioane de lei (22,50%). Obligaþiunilecorporative se situau pe locul trei din acest punctde vedere, cu 116,465 milioane de lei, respectiv6,22% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, valoarea activului totalal fondurilor de pensii de pe Pilonul III era de 1,872miliarde de lei, la 31 martie 2018, iar valoareaactivului net era de 1,869 miliarde de lei.

Fondurile de pensii facultative aveau452.997 de participanþi la 31 martie 2018. Pepilonul III sunt active urmãtoarele fonduri depensii: Aegon Esential, Azt Moderato, Azt Vivace,BCR Plus, BRD Medio, NN Activ, NN Optim, PensiaMea, Raiffeisen Acumulare ºi Stabil.

(urmare din pagina 1)Anul trecut, forþa de muncã potenþialã

adiþionalã (281.000 de persoane) era înscãdere cu 19,5% faþã de anul anterior.

De asemenea, ponderea persoanelorsubocupate în totalul populaþiei active a fost înanul 2017 de 2,3%, cu 0,1 puncte procentualemai scãzutã decât în anul precedent. Astfel, înanul 2017, 207.000 persoane ocupate cu pro-gram parþial doreau ºi erau disponibile sãlucreze mai multe ore decât în prezent, fiindconsiderate persoane subocupate. “Aceastãcategorie de persoane a reprezentat 2,3% dinpopulaþia activã, 2,4% din populaþia ocupatã ºi30,3% din numãrul total al persoanelor carelucrau cu program de lucru parþial. Faþã de anulprecedent, numãrul persoanelor subocupatea scãzut cu 5.000”, precizeazã INS.

Rata ºomajului este cel mai vizibil indicatorrezultat din Ancheta forþei de muncã îngospodãrii, utilizat pentru a caracteriza omultitudine de aspecte economice ºi sociale.Alãturi de acesta, pentru a oferi o imaginecompletã a situaþiei ºi evoluþiei pieþei muncii, INS

publicã, cu periodicitate anualã, un set de treiindicatori, reprezentând categorii de populaþieocupatã sau inactivã având unele similitudinicu populaþia în ºomaj ºi grade diferite deataºament faþã de piaþa muncii (comparativ cusituaþia standard a categoriei din care fac parte)

INS: 281.000 de persoane inactive doreau sã lucreze în 2017,dar fie nu cãutau de lucru, fie nu erau disponibile sã înceapã

La 31 martie 2018,Fondurile de pensii

facultative aveau activeîn valoare de

1,87 miliarde de leiºi anume: persoane subocupate; persoane in-active care cautã un loc de muncã, dar nusunt disponibile sã înceapã lucrul; persoaneinactive care nu cautã un loc de muncã, darsunt disponibile sã înceapã lucrul.

Ultimii doi indicatori (‘persoane inactive carecautã un loc de mun-cã, dar nu sunt dispo-nibile sã înceapã lu-crul’ ºi ‘persoane inac-tive care nu cautã unloc de muncã, dar suntdisponibile sã înceapãlucrul’), alcãtuiesc îm-preunã ‘forþa de mun-cã potenþialã adiþio-nalã’. Setul de trei in-dicatori constituie ‘’arii’’de întrepãtrundereîntre populaþia ocupatãºi cea în ºomaj, pe deo parte, ºi între ºomeriºi populaþia inactivã, pede altã parte.

Page 4: Ploieºti, Strada Romanã Emoþii pentru cei mici! APIA ... · de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat

4 www.informatiaprahovei.ro9 - 15 mai 2018

economie

Reactorul 1 de la Cernavodã vatrebui sã intre în proces de retehno-logizare în 2026, proiect ce va costa,din experienþa internaþionalã, în jur de1,2 - 1,5 miliarde de euro, a declarat, vi-neri, ºeful Direcþiei Tehnice ºi Retehno-logizare Nuclearelectrica, Romeo Urjan.

“Reactorul de tip CANDU are operioadã de funcþionare prin proiect deaproximativ 30 de ani, 210.000 ore defuncþionare la puterea nominalã. În anii’70, când s-a proiectat reactorul, acestafuncþiona la un factor de capacitate de80%. Între timp, centralele nucleare dinlume, inclusiv cea de la Cernavodã,funcþioneazã mult mai eficient, factorulde capacitate a crescut la 90% ºi atuncicele 210.000 ore s-ar putea sã setermine mai repede, în 26 de ani. Prin2023 s-ar termina. Am demarat unproiect bazat pe experienþa interna-þionalã a altor centrale CANDU, din Ca-nada, Argentina, Coreea, vor sã extindãaceste 210.000 ore la 240.000, prinstudii, analize, inspecþii suplimentare.Aceasta ne va duce undeva în 2026.Deci, 2026 e data limitã la care trebuiesã-l oprim pentru retehnologizare. De cetrebuie sã oprim? Pentru cã radiaþiilenucleare afecteazã ºi materialele deconstrucþie, reactorul nuclear e afectatde radiaþii, de îmbãtrânire, schimbãri deproprietãþi de materiale. ªi atunci, dupã30 de ani de funcþionare, oprim ºi seschimbã componentele principale dinreactor ºi se porneºte. (...) Este un proiectcare dureazã vreo doi ani. Costurile, n-am finalizat studiile de fezabilitate, darexperienþa internaþionalã aratã undevala 1,2 - 1,5 miliarde de euro pentru unastfel de proiect. Deci, avem unul nou.Din 2028, pentru 30 de ani de funcþio-nare, alte 240.000 de ore, cu un costredus faþã de o centralã nuclearã nouã,

care ar costa de 2-3 ori mai mult”, a ex-plicat Urjan.

Directorul general al Nuclearelec-trica, Cosmin Ghiþã, a subliniat cã înperioada 2026 - 2028 Unitatea 1 nuva funcþiona, lucru care a fost comunicatMinisterului Energiei ºi va fi luat în calculla redactarea Strategiei Energetice. “Peperioada opririi ºi desfãºurãrii lucrãrilorde retehnologizare pe care o prevedemîntre 2026 ºi 2028, Unitatea 1, careare azi un factor de producþie de apro-ximative 700 MW, nu va funcþiona.Aceste date au fost comunicate în cadrulconsultãrilor pe care Ministerul Energieile-a avut cu noi în vederea redactãriiStrategiei Energetice Naþionale. Aºtep-tãm sã vedem documentul final, careva detalia atât impactul, cât ºi poten-þialele mãsuri compensatorii ale acesteiabsenþe de 700 MW pe o duratã de doiani”, a precizat Ghiþã.

Întrebat dacã în aceastã perioadãse va recurge la import, directorul Nu-clearelectrica a subliniat cã nu poatecomenta, dar va depinde de capaci-tatea de producþie care va fi disponibilã,de condiþiile de piaþã, de interconectareetc.

Referitor la Unitãþile 3 ºi 4, CosminGhiþã a afirmat cã a primit un nou man-dat de negociere cu partea chinezã, cuo valabilitate de 6 luni. “Pentru Unitãþile3 ºi 4 suntem în negocieri cu parteneriinoºtri chinezi. Am mai primit un noumandat de negociere din parteaacþionarilor, de 6 luni, care a fost aprobatîn 2 martie 2018. La finalul acestor 6luni de negociere, vom revizui oportunita-tea de a merge înainte sau de a lua alteacþiuni, depinde unde ne aflãm în mo-mentul respectiv cu partenerii chineziîn negociere. Adicã, dacã am definitivatacordul sau dacã s-a luat o decizie finalãasupra proiectului”, a mai spus Ghiþã.

Paginã coordonatãde Daniel lazãr

Bursele de gaze ar putea fi obligate,de la 1 ianuarie 2019, sã publice infor-maþii despre preþurile de tranzacþionare,precum ºi lista companiilor care audepus oferte, potrivit unui proiect deordin lansat în dezbatere publicã deAutoritatea Naþionalã de Reglementareîn Energie (ANRE). Ordinul se referã lanoile reguli generale privind piaþacentralizatã de gaze naturale, unde vaexista o piaþã a produselor standardi-zate pe termen scurt, precum ºi o piaþãa produselor standardizate pe termenmediu ºi lung.

Pentru tranzacþiile pe termen scurt,ANRE propune ca titularii de licenþã bur-sierã sã fie obligaþi sã publice, la fiecaredouã ore, volume tranzacþionate pentruziua urmãtoare ºi numãrul de tranzacþiiîncheiate în acest sens, volumeletranzacþionate pentru restul zilei gaziereºi numãrul de tranzacþii încheiate în acestsens - pentru fiecare produs în parte,preþul minim de tranzacþionare - pentrufiecare produs în parte, preþul maximde tranzacþionare, precum ºi preþulmediu, calculat ca medie ponderatã.

Totodatã, zilnic vor trebui sã fiepublicate preþul de închidere al zilei detranzacþionare, variaþia preþului de închi-dere al zilei faþã de preþul de închidereal zilei anterioare, preþul la sfârºitul zilei

de tranzacþionare, variaþia preþului lasfârºitul zilei de tranzacþionare faþã depreþul la sfârºitul zilei de tranzacþionareanterioarã, precum ºi lista participan-þilor înregistraþi la piaþã care au depusminimum o ofertã în piaþã, indiferentde sensul acesteia - vânzare saucumpãrare.

De asemenea, pentru tranzacþiileîncheiate în cadrul pieþei produselorstandardizate pe termen mediu ºi lung,titularii licenþelor de administrare apieþei centralizate au obligaþia de a pub-lica zilnic, la sfârºitul intervalului detranzacþionare, pe pagina proprie de in-ternet, volumele tranzacþionate ºi nu-mãrul de tranzacþii încheiate în acestsens, preþul minim de tranzacþionare alzilei, preþul maxim de tranzacþionare alzilei; preþul mediu al zilei de tranzacþio-nare, pentru fiecare produs în parte,calculat ca medie ponderatã.

Trebuie publicat, totodatã, preþulmediu actualizat pentru fiecare produsîn parte, variaþia preþului mediu actua-lizat faþã de preþul mediu/actualizat alzilei anterioare, preþul de închidere alzilei de tranzacþionare, variaþia preþuluide închidere al zilei faþã de preþul deînchidere al zilei anterioare, preþul lasfârºitul zilei de tranzacþionare, variaþiapreþului la sfârºitul zilei de tranzacþionare

faþã de preþul la sfârºitul zilei de tranzac-þionare anterioarã, lista participanþilorînregistraþi la piaþã care au depus minimo ofertã în piaþã, indiferent de sensulacesteia - vânzare sau cumpãrare.

Potrivit unui comunicat al ANRE,remis, vineri, AGERPRES, instituþia ademarat procesul de revizuire a regulilorgenerale privind piaþa centralizatã degaze naturale, urmãrind sã creezepremisele pentru dezvoltarea unei pieþecentralizate pentru produse standardtranzacþionate în mod transparent, pub-lic ºi nediscriminatoriu, menite sãasigure referinþe de preþ bazate pecerere ºi ofertã, care sã conducã la oconcurenþã loialã a operatorilor din sec-torul gazelor naturale în favoarea consu-matorilor.

Un alt aspect important vizat deANRE prin revizuirea regulilor existenteeste acela care priveºte dezvoltareapieþelor Intra-Day (în cursul zilei de livrare)ºi PZU (piaþa pentru ziua urmãtoare) caresã asigure echilibrarea sistemuluinaþional de transport al gazelor natu-rale în aºa fel încât sã contribuie lacreºterea siguranþei ºi continuitãþiialimentãrii cu gaze naturale.

Cei interesaþi pot transmite propu-neri ºi observaþii la proiectul de ordinpânã la data de 11 mai 2018.

Delta Dunãrii este în luna mai destinaþia vizitatã de 27 de touroperatori dinStatele Unite ale Americii, acþiune prin care un operator român de incoming vrea sãatragã cât mai mulþi turiºti americani în aceastã zonã din România. Delta Dunãrii vafi promovatã de Invitation Romania în SUA în cadrul unui concept activ ecologic,adaptat la o clien-telã de vârstã medieºi de peste 60 deani. Acþiunea se vatermina în Tulcea,printr-o conferinþãde presã care vaevalua serviciile ºiinfrastructura pro-dusului Delta Dunã-rii pentru turiºtii a-mericani, se aratãîntr-un comunicatremis vineri AGER-PRES.

“Acest proiect afost precedat, în prima parte a anului, de infotripuri dedicate pieþelor flamandã,francezã ºi germanã. De asemenea, în iunie vom derula un proiect inedit depromovare cãtre reþelele noastre internaþionale”, subliniazã Gheorghe Fodoreanu,preºedintele Invitation Romania. Acesta apreciazã cã aceste iniþiative private suntîn mãsurã sã înlocuiascã lipsa prezenþei oricãrui suport de promovare a turismuluiromânesc, dupã închiderea birourilor de promovare turisticã, mãsurã care a fostluatã anul trecut.

Specialiºtii de la Staþiunea de Cer-cetare Dezvoltare pentru Creºterea Bovi-nelor Dancu din judeþul Iaºi au realizat,în premierã, primul transfer de embrioni‘’în vitro’’ la bovine în cadrul laboratoruluipropriu, se aratã într-un comunicat depresã al Ministerului Agriculturii ºiDezvoltãrii Rurale (MADR), transmis

vineri AGERPRES. “Pentru prima datã înRomânia, specialiºtii de la Staþiunea deCercetare Dezvoltare pentru CreºtereaBovinelor Dancu din judeþul Iaºi au reali-zat primul transfer de embrioni ‘in vitro’la bovine (rata de reuºitã fiind de 33%),în cadrul laboratorului de la staþiune, ca-re deþine echipamente de ultimã gene-

raþie ºi o biotehnologie reproductivã lanivel mondial”, se noteazã în comu-nicat. Potrivit sursei citate, în Româniaau mai fost încercãri de introducere aacestei metode de reproducþie în anul2001, când o echipã de cercetãtori dinSUA a aplicat aceastã tehnicã într-ofermã din judeþul Prahova unde au fostimplantaþi 21 de embrioni pe 21 deviþele, rata de reuºitã fiind doar de 5%.

Creºterea procentului de reuºitã la33% se datoreazã în mare mãsurãinvestiþiilor realizate în ultima perioadãîn cadrul staþiunii care au permis o maibunã înþelegere a fenomenului decercetare, echipei de specialiºti condusãde conferenþiar doctor inginer ªteofilCreangã, dar ºi politicilor implementateîn domeniul zootehniei, precizeazãministerul de resort.

Aceastã metodã de cercetare semai aplicã, în acest moment, ºi la Sta-þiunea de Cercetare-Dezvoltare pentrucreºterea bovinelor Arad, iar transferulde embrioni la bovine reprezintã me-toda cea mai rapidã de transmitere aprogresului genetic ºi de scurtare aintervalului între generaþii.

Compania CFR Cãlãtori a fost reorganizatã printr-ohotãrâre a Consiliului de Administraþie din data de 3 mai,numãrul directorilor la nivel central a fost redus de la 13 la 9iar posturi de consilieri ºi experþi pentru informaþii în afaceriau fost desfiinþate, informeazã, vineri, compania, printr-uncomunicat remis AGERPRES. “În noua structurã, numãruldirectorilor la nivel central a fost redus de la 13 la 9. Posturiprecum consilieri ºi experþi pentru informaþii în afaceri aufost desfiinþate, iar angajaþii au fost redistribuiþi în funcþie depregãtirea profesionalã. În urma acestor mãsuri, la fondulde salarii al CFR Cãlãtori se face o economie de aproximativ70 de mii de lei lunar”, precizeazã sursa citatã.

CFR Cãlãtori a transportat, anul trecut, peste 54 demilioane de cãlãtori, în creºtere faþã de 2016 cu mai multde 1,5 milioane de cãlãtori. Compania opereazã zilnic peste1.200 de trenuri de cãlãtori, din care mai mult de 75% sunt

Ministerul Agriculturii: Primul transfer de embrionila bovine, realizat cu succes în România

Delta Dunãrii, în atenþiaunor touroperatori din SUA

Urjan (Nuclearelectrica): Reactorul1 de la Cernavodã va fi oprit

în 2026 pentru retehnologizareProiectul va costaProiectul va costaProiectul va costaProiectul va costaProiectul va costa

între 1,2-1,5între 1,2-1,5între 1,2-1,5între 1,2-1,5între 1,2-1,5miliarde euromiliarde euromiliarde euromiliarde euromiliarde euro

C.F.R. Cãlãtori a fost reorganizatã, numãrul directorilor scade de la 13 la 9trenuri Regio. Compania are circa 13.000 de salariaþi.

La sfârºitul lunii martie a acestui an, ministrul Transporturilor,Lucian ªova, arãta cã noua conducere a CFR Cãlãtori va trebuisã soluþioneze problemele legate de lipsa de vagoane ºi delocomotive generatã de foarte slaba implicare în repararea ºiîntreþinerea parcului existent. “Ca sã vorbesc despre CFRCãlãtori, am avut aºteptãri ºi am aºteptãri de la noua conducereprivind soluþionarea problemelor legate de lipsa de vagoane ºide locomotive generatã de foarte slaba implicare în repararea,întreþinerea parcului existent. A scãzut parcul de o manierãintolerabilã ºi noul management va trebui sã gãseascã soluþiimult mai rapide pentru a se putea înlocui materialul rulant pecare îl foloseºte”, a spus ªova în 26 martie.

Pe 21 martie 2018, Consiliul de Administraþie al CFRCãlãtori l-a desemnat pe Leon Bãrbulescu în funcþia de directorgeneral al companiei, mandatul sãu fiind de patru luni.

ANRE: Operatorii burselor de gazear putea fi obligaþi sã publice, la fiecaredouã ore, preþurile minime ºi maxime

Page 5: Ploieºti, Strada Romanã Emoþii pentru cei mici! APIA ... · de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat

9 - 15 mai 2018 www.informatiaprahovei.ro 5

învãþãmânt

Începând de pe data de 7 ºi pânã pe 10mai, Sala Coloanelor din cadrul Palatului CulturiiPloieºti gãzduieºte cea de-a XVIII-a ediþie a Burseide valori educaþionale”, activitate înscrisã încadrul „Sãptãmânii de excelenþã pentru elevi”,organizat de Inspectoratul ªcolar JudeþeanPrahova (ISJ) – coordonator, prof. Cristina Petre– inspector ºcolar pentru educaþia permanentãºi activitãþi extraºcolare, în parteneriat cuPrimãria Ploieºti ºi Consiliul Judeþean Prahova.Joi, 3 mai a.c., la sediul ISJ Prahova a avut loc oîntâlnire a profesorilor coordonatori din ºcoli cuprof. Cristina Petre – inspector ºcolar pentrueducaþia permanentã ºi activitãþi extraºcolare,în vederea stabilirii detaliilor organizãrii acestuieveniment care a ajuns la o „vârstã” respec-

tabilã. În cadrul ºedinþei, s-au decis, prin tragere lasorþi, locul în care fiecareunitate de învãþãmânt ur-meazã sã-l ocupe cu stan-dul în Sala Coloanelor, pro-gramul în care anumiteinstituþii îºi vor promova, în

Sala Unirii, oferta educaþionalã.În cadrul Bursei de valori educaþionale, fie-

care liceu, dar ºi unele instituþii cu activitateextraºcolarã, cum ar fi Palatul Copiilor din Ploieºti,îºi etaleazã oferta educaþionalã valabilã pentruanul ºcolar 2018-2019, vizaþi fiind viitorii cur-sanþi, adicã absolvenþii de clasa a VIII-a, oferindu-se broºuri ce cuprind numãrul clase, de locuri,profilul liceului/colegiului etc. Fiecare unitate deînvãþãmânt o sã aibã standul sãu de prezentareîn care vor putea prezenta, într-un stil cât sepoate de atractiv, oferta educaþionalã în faþa ele-vilor vizitatori, pe parcursul a patru zile, de luniºi pânã joi, pânã la ora 16:00 în fiecare dintreaceste zile, cu o menþiune cã joi, 10 mai, festivi-tatea de închidere începe la ora 12:00.

Festivitatea de deschidere este programatãpentru luni, 7 mai, începând cu ora 14:00.

De evidenþiat ºi faptul cã, în cadrul Burseide valori educaþionale, vor avea loc activitãþi ºiîn Sala Unirii, din cadrul Palatului Culturii, însensul cã diverse Facultãþi ºi ªcoli postliceale levor prezenta elevilor opþiuni pentru continuarea

S-a deschis Bursa de valori educaþionale 2018,dedicatã absolvenþilor de învãþãmânt gimnazial

cursurilor ºcolare dupã finalizarea studiilorliceale. Totodatã, ºi cei de la Inspectoratul pentruSituaþii de Urgenþã Prahova le vor comunicaelevilor anumite detalii privitoare la urmareacursurilor la ºcoala de pompieri, la diverse cursurietc.

Mihail Marinescu

„Menirea fireascã a ºcolii nu esã dea învãþãturã, ci sã deºteptecultivând destoinicirile intelectuale îninima copilului, trebuinþa de a învãþatoatã viaþa” , spunea Ioan Slavici.Pornind de de la acest citat, putemspune cã, în educaþie, calitatea în-seamnã asigurarea, pentru fiecareeducabil, a condiþiilor pentru cea maibunã, completã ºi utilã dezvoltare.

ªcoala de astãzi este un spaþiu

al confruntãrilor ºi al conflictelor. Oasemenea realitate obiectivã impuneun mod de abordare total diferitã demetodele ºi practicile utilizate pânãdeunezi de cadrele didactice. Noiledemersuri educaþionale redimensio-neazã atât statutul cât ºi sarcinilecadrelor didactice, care trebuie sã de-vinã manageri de educaþie. Rezultatulactului lor creator devine astfel cartealor de vizitã, dar ºi a ºcolii în care învaþã.

Prin prisma celor prezentate maisus, Colegiul Tehnic „Lazãr Edeleanu”oferã absolvenþilor de gimnaziu posi-bilitatea de a alege între specializãriteoretice - reale: ºtiinþele naturii ºi

matematicã-informaticã, dar ºi dincalificãrile ce þin de filiera tehnologicã,în domenii precum chimie industria-lã, industrie alimentarã, mecanicã,protecþia mediului. Oferta Colegiuluivine în întâmpinarea celor care do-resc o specializare într-o anume pro-fesie. Astfel, prin învãþãmântul dual ºicel profesional cu durata de 3 ani,cei care aleg sã ne fie elevi vor ben-eficia atât de o formare teoreticã, dar

ºi de una practicã, de formare a unorcompetenþe specifice necesare inte-grãrii pe piaþa muncii din România.În plus, cei care opteazã pentruînvãþãmântul profesional ºi tehnic detrei ani beneficiazã, conform legii, deo bursã profesionalã de 200 de leilunar. În cadrul învãþãmântuluiDUAL, pe lângã „Bursa profesionalã”,în valoare de 200 de lei/lunã, eleviivor primi ºi o bursã din partea agentul-ui economic în valoare de 200 lei/lunã ºi transportul asigurat. De ase-menea, pot primi în cadrul colegiuluitehnic gratuitate în cãmin ºi cantinã,acestea fiind subvenþionate de cãtre

Primãria Ploieºti.La nivel 3 de învãþãmânt profe-

sional dual ºi profesional, cu duratade 3 ani, organizat dupã clasa a VIII-a, vor exista: 25 de locuri la dual lachimie industrial – operator fabrica-rea ºi prelucrarea polimerilor; 27 delocuri la dual ºi 28 la profesional lamecanic utilaje ºi instalaþii în industrie.

Elevii care aleg sã studieze meca-nicã pentru a deveni mecanici utilajeºi instalaþii în industrie vor putearepara o gamã largã de maºini, utilajeºi instalaþii, sã întreþinã ºi sã repareinstalaþii hidraulice ºi pneumatice, sãasambleze instalaþii pentru condu-cerea ºi circulaþia fluidelor, sã înveþecum sã facã întreþinerea maºinilor ºiutilajelor, sã conducã utilajele deridicat ºi transportat maºini ºi potlucra în domeniul mecanic, fie într-natelier propriu, fie în cadrul unei com-panii specializate. De altfel, pe duratastudiilor, colegiul asigurã practicã despecialitate la una dintre firmelepartenere. Elevii care vor studiapentru a deveni operatori fabricareaºi prelucrarea polimerilor vor învãþacum se fabricã pachetele deambalare, sacii, foliile, sacoºile,pungile, de fapt fabricarea articolelorde ambalaj din material plastic încadrul firmei partenere. Însã cel maiimportant este ca elevii sã fie îndru-maþi corect încã din ºcoala generalãîn funcþie de posibilitãþi spre licee sauºcoli profesionale, astfel, fiecare vareuºi sã îºi gãseascã o meserie caresã i se potriveascã ºi care sã fie înacelaºi timp cãutatã ºi care sã îi oferestabilitate.

Ministerul Educaþiei Naþionale infor-meazã cã, în vederea cuprinderii în învã-þãmântul preºcolar a copiilor cu vârste între3 ºi 6 ani vor avea loc, succesiv, urmãtoareleetape la nivelul fiecãrei unitãþi de învãþã-mânt: reînscrierea copiilor care frecventea-zã grãdiniþa în acest an ºcolar ºi doresc são frecventeze ºi în anul ºcolar 2018-2019- va începe în data de 7 mai; înscrierea co-piilor nou-veniþi - se va derula din 21 mai.

Orarul reînscrierilor ºi înscrierilor va fistabilit de conducerea unitãþii de învãþã-mânt ºi va fi afiºat, la loc vizibil, în fiecaregrãdiniþã, pentru informarea pãrinþilor ºi apublicului interesat, inclusiv pe site-ul aces-teia (dacã existã), ºi eventual pe site-urileinspectoratelor ºcolare.

Ocuparea locurilor libere, dupã fina-lizarea procesului de reînscriere, se va face,de regulã, în ordinea descrescãtoare a gru-pelor de vârstã, astfel: grupa mare (copii de5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) ºi grupamicã (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1.252/

2012 ºi în limita locurilor disponibile, pot fiînscriºi în grupa micã ºi copii cu vârsta cu-prinsã între 2 ºi 3 ani.

În situaþia în care, într-o unitate de în-vãþãmânt, numãrul cererilor de înscriereeste mai mare decât numãrul locurilor libere,vor fi aplicate, succesiv, criterii de departa-jare generale ºi criterii de departajare spe-cifice.

Criteriile generale de departajare sunturmãtoarele: existenþa unui document ca-re dovedeºte cã un copil este orfan de ambiipãrinþi (situaþia copilului care provine de lao casã de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileazã situaþieicopilului orfan de ambii pãrinþi); existenþaunui document care dovedeºte cã este or-fan de un singur pãrinte; existenþa unuifrate/a unei surori înmatriculat/înmatricu-late în unitatea de învãþãmânt respectivã;existenþa unui certificat medical de înca-drare în grad de handicap a copilului.

Mihail Marinescu

Programul „Euro 200" pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor ºi studenþilor învederea achiziþionãrii de calculatoare se va desfãºura ºi în acest an. Astfel, Executivul aaprobat, printr-o Hotãrâre care modificã normele metodologice de aplicare a Legii nr. 269/2004, indexarea plafonului de venit brut lunar pe membru de familie de la 150 de lei la 250de lei, în corelaþie cu indicele total de creºtere a preþurilor de consum în anul 2018.

Prin aceastã mãsurã, numãrul potenþialilor beneficiari creºte, asigurând astfel accesulla informaþia digitalizatã ºi premisele pentru dezvoltarea competenþelor TIC în rândulacestor beneficiari. Plafonul de venit în virtutea cãruia se acorda acest ajutor financiar nua mai fost actualizat din anul 2004.

De asemenea, Guvernul a aprobat ºi noul model al bonului valoric de care vor benefi-cia elevii ºi studenþii din învãþãmântul de stat sau particular acreditat, în vârstã de pânã la26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar pe membru de familie de 250 de lei.Bonul reprezintã echivalentul în lei a sumei de 200 de euro ºi este destinat achiziþiei decalculatoare. Culoarea bonului valoric ce va fi acordat în acest an va fi violet. Din motive desecuritate, în fiecare an, culoarea fundalului ºi seria bonului valoric sunt modificate prindecizie a Guvernului.

Bugetul alocat de Ministerul Educaþiei Naþionale pentru derularea „Euro 200”, înanul 2018, este de 12.328.000 lei, pentru un numãr estimat de 13.514 de beneficiari(elevi ºi studenþi).

Reamintim cã programul „Euro 200” se deruleazã începând cu anul 2004, în bazaLegii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziþionãrii de computere prinacordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea decompetenþe în utilizarea mijloacelor IT & C.

Ajutorul financiar reprezintã echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer,calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naþionalã a României pentruultima zi a lunii precedente, fãrã a depãºi valoarea computerului achiziþionat. Ajutorul seacordã o singurã datã în cadrul unei familii. Configuraþia minimã recomandatã acalculatoarelor pentru achiziþionarea cãrora se acordã sprijinul financiar este urmãtoarea:procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk ºi software de bazã licenþiat, incluzând unsistem de operare ºi un program antivirus.

În cei 14 ani de aplicare a programului „Euro 200", au beneficiat de sprijin pentruachiziþia de computere peste 297.000 de elevi ºi studenþi.

Mihail Marinescu; Sursa: edu.ro

Admitere 2018 laColegiul Tehnic “LazãrEdeleanu” din Ploieºti“Vã aºteptãm sã ne fiþi elevi,“Vã aºteptãm sã ne fiþi elevi,“Vã aºteptãm sã ne fiþi elevi,“Vã aºteptãm sã ne fiþi elevi,“Vã aºteptãm sã ne fiþi elevi,

sã vã fsã vã fsã vã fsã vã fsã vã fim prim prim prim prim profofofofofesori!”esori!”esori!”esori!”esori!”

Prof. ing. Elena Coarfã,Colegiul Tehnic

“Lazãr Edeleanu” Ploieºti

S-a hotãrât! Înscrierile pentrugrãdiniþã încep pe 21 mai

Guvernul a majorat la 250 de leiplafonul maxim pentru beneficiariieligibili ai programului „Euro 200"

Page 6: Ploieºti, Strada Romanã Emoþii pentru cei mici! APIA ... · de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat

Frumuseþi de PãtârlageleFrumuseþi de PãtârlageleFrumuseþi de PãtârlageleFrumuseþi de PãtârlageleFrumuseþi de Pãtârlagele

PROGRAM spectacole 11 - 13 mai 2018

DOMNIÞACCCCCAPITAPITAPITAPITAPITOLOLOLOLOLUL 1UL 1UL 1UL 1UL 14242424242

DEMISIADEMISIADEMISIADEMISIADEMISIA

culturãwww.informatiaprahovei.ro6 9 - 15 mai 2018

Secþia DramãSecþia DramãSecþia DramãSecþia DramãSecþia DramãSâmbãtã, 12 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma

Caragiu – „Sinucigaºul”„Sinucigaºul”„Sinucigaºul”„Sinucigaºul”„Sinucigaºul”, de Nikolai Erdman. Regia: GeluColceag. În distribuþie: Ionuþ Viºan (Semion SemionoviciPodsekalnikov), Diana Roman (Maria Lukianovna, soþia),Clara Flores (Serafima Ilinicina, soacra), Ioan Coman (Ale-ksandr Petrovici Kalabuskin, vecinul), Nadiana Sãlãgean(Margarita Ivanovna Peresvetova), Bogdan Farcaº (AristarhDominikovici Grand – Scoubique), Alin Teglas (Egoruska -Egor Timofeerici), Adrian Ancuþa (Nikifor ArsentieviciPugaciov, negustor), Karl Baker (Viktor Viktorovici, scriitor),Marian Despina (Pãrintele Elpidi, preot), Ada Simionicã(Kleopatra Maksimovna), Cristina Moldoveanu (RaisaFilippovna), Mihaela Popa (Un tânãr surdomut / ZinkaPasdespagne / Croitoreasa / Un tip dubios / Cioclu 1 /Gropar 2), Ion Radu Burlan (O mãtuºã / Un patron / Modistul/ Alt tip dubios / Cioclu 2 / Gropar 1).

SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃVineri, 11 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu

– „Zaraza” „Zaraza” „Zaraza” „Zaraza” „Zaraza”, scenariul original: Daniel Chirilã. Regia: RãzvanMazilu. În distribuþie: George Liviu Frâncu (Ion Pribeagu,ªchioapã), Dana Vulc (Domniºoara Feerie), Andrei Radu(Cristian Vasile), Karl Baker (Ionel Fernic), Ion Radu Burlan(Constantin Tanase), Manuela Alionte Frâncu (ElenaLupescu), Cosmin Sofron (Carol al II-lea), Nico (Silly Vasiliu),Daniela Rãduicã (Maria Tanase), Marius Bãlan (Zavaidoc),

Romeo Zaharia (Jean Moscopol),George Capanu (Titi Botez), Rob-ert Oprea (Nelu Ficat), MihaelaDutu (Napoleon Luminiþa), RodicaAlexandru (Mona Curdefier), PettyMusa (Mimi Moft), Robert Anton(Terente) ºi copilul Alexandru Vasilescu (Bãiatul cu ziare).Baletul Majestic, soliºti balet: Loredana Bãdica ºi RãzvanHanganu. Acompaniament pian live: Ciprian Corniþa.

Duminicã, 13 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Cara-giu – „Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”, texte de CornelUdrea. Regia: Marcela Þimiraº. În distribuþie: Aurelian Temiºan,Nico, Mihaela Duþu, Romeo Zaharia, George Cãpanu, Mãdã-lina Cernat, Rodica Alexandru, Robert Oprea, Andrei Madan,Petty Muºa, Baletul Majestic: Irina Mãcinic, Ioana Olaru, OanaHumelnicu, Tatiana Dor, Robert Anton, Lucian Vasilescu, IonuþMãcinic, Vlada Ciulei, Oana Hanganu, Soliºti balet: LoredanaBãdica ºi Rãzvan Hanganu; Orchestra Majestic: Cristian Flo-rea, Aurel Anastasiu, Ionuþ Liþa, Laurenþiu Matei, Ilie Staniºte,Ciprian Corniþa, Paul Constantin, Aurelian Constantin.

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªIDuminicã, 13 Mai, ora 10:30; ora 12:00 - Sala Teatrului

pentru Copii – „D’ale lui Pãcal㔄D’ale lui Pãcal㔄D’ale lui Pãcal㔄D’ale lui Pãcal㔄D’ale lui Pãcalã”, de Roxana Matache.Regia: Mihai Androne. În distribuþie: Cãtãlin Rãdulescu(Pãcalã),Paul Niculae (Preotul), Lizica Sterea (Nevasta preotu-lui), Ioana Roºu (Nevasta Pãcalã), Nelu Neagoe (Aghiuþã).

Sir Hawkins stã în fotoliul cucremalierã, rezemat de spãtarul înpiele galbenã, ce pare a fi fostpodoaba unui crocodil. Pantofii, cusigla „Dermata” pe tãlpi, încalþãpicioarele bãrbatului înalt, cu frizurablondã despãrþitã în douã, pecreºtet, om la 40 de ani, ochii albaºtriadumbrind o gurã groasã ºi mustaþalãsându-se pe dantura în fildeº masiv.Havana fumegã între arãtãtorul ºiinelarul cu smocuri de pãr pe articu-laþii. Miroase tare a aromã de tutun,pe care (Sir e cu gândul pe gruma-zul ei, afrodisiac) Alice l-ar fi respiratîncântatã, poate chiar în braþele lui -cândva de guvernator în Borneo, stã-pânul plantaþiilor de cauciuc. O vedeaevea. Înaltã cât el, corpolentã,senzualã, alurã de jokee înainteaunui concurs de cãlãrie, îmbrãcatãbãieþeºte, adicã în pantalon ºi bluzãcu dublu rever; cascheta are ecuso-nul cu emblema Cantacuzinã. Bãr-bãtoasã, poartã cravata cu nod gros,triunghiularã spre talie, înãsprindu-ºi masculinitatea. Aerul – mireasmãdulceag-amãruie, e din acelaºi sorbitod sãrut smuls asearã, dupã re-cepþia în onoarea prinþesei MartheBibesco, invitatã la reuniunea avia-ticã pe Bãneasa. „Apetisantã damã!”îºi aminteºte Michael Hawkins, primaimpresie, invitat – încã trãia lordThomson Cardington! – ducând, caatunci, cupa la gura plinã de aur.„Cine este?”, întrebase pe aghitoant– un cãpitan de prin pãrþile Buzãului,mare amator de aviaþie de ºi muzicã,sticlindu-i privirile.. „Miss Alice fostãSturdza ºi fostã Lupoaia, o Cantacu-zino, sir!”. „Ooo!, o cantacuzenã?”,jubilã Hawkins, uitând cã îi veneatatã Domniþei. În forfota aia îl acos-tase feldmareºalul Killinger, dinconsiderente numai lui cunoscute.La despãrþire, strângându-ºi mâinileînmãnuºate, neamþul peroraseînghiþind în sec: „Guuut, fraulenguuut!”. Remarca acesta încheievizita protocolarã a lui von Helmuth,care fãcu stânga-mprejur, dispãrânf.

Alice îi urmãrise din grupul dedoamne care tocmai se întreceauîn elogiile aduse ei, pentru paradaoferitã, dupã acrobaþiile aviatorilor,invitaþilor Ambasadei Marii Britanii,imediat dupã speach-ul rostit deexcelenþa sa domnul ambasador.Acum, aici, în salonul unde stã pier-dut în noruleþii parfumaþi, simþi mânade femeie cum îi prinde mijlocul ºise lipeºte de vestonul prin care,magie, desigur, simte atingereamoale ºi caldã a braþelor ei. „Ce vru-sese neamþul, Michael?”

Ar fi comis un gest urât, dacã i-ar fi dat rãspunsul ºoptit de ofiþerulgerman la ureche, înainte de a serãsuci pe carâmbi, sã plece. „Rãz-boiul ne-a fãcut brute, dar în preajmaunei femei, asta nu trebuie sã sevadã!”, meditã Hawkins, prinzândbuza de sus cu un canin, sã cauteîntre timp un rãspuns verosimil. „Im-becilului îi apãruse salivã la colþurilegurii...!”, murmurase în urma aces-tuia, vãzându-l cum calcã þanþoº,spre ieºire. Alice tãcuse intenþionat,sã-i lase – pricepuse el – timp degândire. Aºtepta o vorbã esenþialãdin partea ei. Scotch-ul rãmaãseseneînceput în paharul de cristal, cu

gheaþa alãturi. „Scuze, Michael! Numã pot cãsãtori cu tine! Am familie,mama a rãmas pe drumuri, Bâzu„ºi-a luat hamul ºi praºtia” („Ce zicaleau românii ãºtia!”, gândi englezul)ºi a fugit în Spania...! Nu pot mergecu tine, în þara ta. Acum sunt încã„bunã”, dar dupã ce am sã trec de60 de ani, o sã te uiþi dupã „junici”,ºtiu cã la voi libertatea n-are mar-gini... Haide, renunþã acum! Oricâtde antipaticã îmi este mama, nu opot lãsa singurã...!”

Din spatele uºii pe care o pãzeºtecu bareta bastonului din cauciucsucitã pe dosul mâinii, sergentul intrãsalutând cu supunere. Plicul întinscãtre Sir, rãmâne prins în podulmolatic, brãzdat de „cãile vieþii”.

- A murit domnul Enescu, exce-lenþã!

Sir rãmâne o clipã, mai multe,mut. Îl ascultase la Atheneu, decând este în Bucureºti (vorbindu-ifascinat, la telefon, lui Sir Winston),pasionat de Rapsodii ºi de Poemã– capodoperele lui gentlemen Enes-cu, iar mai întîi la Londra, într-unweek-end cu soþia, Concertul pentruvioarã ºi orchestrã de Sir EdwarsElgar, în vecinãtatea acestuia, I-aurãmas în memorie chipul transpusale solistului ºi starea de transcen-denþã în care defunctul muzicianromân a interpretat lucrarea conaþio-nalului sãu.

-Telegrafiazã domnului YehudiMenuhin, sergent, ºi trimite condo-leanþele Ambasadei noastre,doamnei vãduve...

- Doamnei Alice, la fel?- Ei îi duci o scrisoare a mea, te

rog...Hawkins se întorsese de la Mos-

cova, unde încã se discutau limitele„datoriei” tâlhãreºte impuse de Stalinguvenului României, pe care repre-zentanþii Angliei, Franþei ºi ai StatelorUnite le reporºau sovieticilor a fi înfapt devastarea ei, ignordându-i sta-tutul de þarã co-beligerantã în rãzbo-iul abia stins, ºi nici decum una învin-sã, cum ordonase Iosif Vissariono-vici. Îl scârbiserã accesele de dictatºi ameninþare îndreptate contradelegaþiei României; fiecare clauzãera un „certificatã” dictat cu pumnulizbind în masa în jurul cãrei se reu-niserã oficial, ori ridicat în aer, ca peo speritoare.

Camerista bãtu încet în uºadormitorului ºi fãcu o reverenþã.

- Din partea domnului care vãsimpatizeazã, englezul acela care vãþine de vorbã pânã noaptea târziu,Domniþã!

„Lady dragã,Înþeleg cât de legatã eºti de ma-

ma dumitale, fiindcã ºi eu trãiesc înaceeaºi situaþie, a mea fiind bãtrâ-ioarã ºi într-un azil. Regret cã m-amîndrãgostit de dumneata, riscând sãfac rãu amândorura! Pentru a te scã-pa de acest rãu, eu am demisionatdin funcþie ºi mã retrag acasã, pemalul Tamisei. Nu þi-am spus cã m-am visat student cercetând o carteapãrutã în America ºi care e scrisãtot de un Cantacuzino, probabil ununchi de-al dumitale, „O mie de aniîn Balcani”...

Serghie Bucur

De câþiva ani, domnul colonel în re-zervã Eugen Lemnaru, frate al scriito-rului profesor Nicolae Lemnaru, esteoaspetele Colegiului „Grigore Tocilescu”din Mizil, distinsul ofiþer fiind elevul spra-vieþuitor al primei promoþii de absolvenþiai acestuia, acum aproape 8 decenii.Revederea în ziua de 27 martie 2018 ailuminat-o aniversarea Centenarului uni-rii Basarabiei cu Þara-Mamã, România.

GeneroºiiCaractere dublate de conºtiinþe ire-

proºabile, profesori cu eticã profesional-umanã aºiºderea, domnii Victor Minea,directorul instituþiei ºi Laurenþiu Bãdi-

cioiu, fondatorii ºi animatorii celebruluiFestival Internaþional de Poezie ºi Epi-gramã „Romeo ºi Julieta la Mizil”, auinvitat pe ilustrul veteran de rãzboi EugenLemnaru, sã vorbeascã sãlii arhipline,despre Basarabia înainte ºi în ziua uniriiei cu România, la suta de ani trecutãde-atunci – 27 martie 1918.

ParteneriatA rãmas o tradiþie preþuirea recirpo-

cã ºi de solidaritate ºcolarã, într-un astfelde moment istoric. Aºa a procedat Liceuldin Pãtârlagele-Buzãu, care a luat partela evenimentul de la Mizil, sub îndruma-rea doamnei profesoare de istorie ºigeorgrafie Adriana Vlãsceanu, care aprezentat, cu clasa a X-a, un vivant spec-tacol artistic: recitãri ºi cântece – popu-lare ºi rock-pop, interpretate de grupride frumuseþi aplaudate repetat. Ritmu-rile ºi modulaþiile sonore au fost prefa-þate de un film despre Pãtârlagele ºiºcoala vizitatoare, urmat de un altuldespre ºcoala gazdã.

RememorãriVãdit emoþionatã, doamna prof.

Elena Alexandru, fostã directoare a li-ceului Grigore Tocilescu, a rostit un dis-curs plin de amintiri despre epoca în

care a condus destineleacestuia, împletind evo-carea cu istoria celor osutã de ani aniversaþi,pe pãmântul Mizilului,exemplificând devota-mentul multor învãþãtoriai urbei (între care unAldea), care au educatpromoþii de elevi, au sus-þinut viaþa culturalã ºi auscris monografii ale Mizi-lului, apoi au luptat pefrontul basarabean pen-tru Unirea din 27 martie1918. Între apele Siriuluiºi Mizilului, Unirea de la27 martie 1918 a prilejuit comuniuneade admirabilã trãire ºi recunoºtinþã îm-pãrtãºitã între douã licee cu real prestigiuetic-educativ.

FotografiaVerva lucidã ºi spumoasã cu care

dl. colonel Eugen Lemnaru a povestitunul din momentele cu finalul de la 23august 44, a ºocat publicul junior. Rela-tarea domniei sale denotã bunãtateaconºtientã a unui ofiþer român cu înaltãdemnitate moralã!

„În ziua de 26 august 1944, aflân-du-mã cu trupa în zona de Nord a Ploieº-tiului, a cimitirului Viiºoara, în jurul orelor14 primesc din partea ºefului Gãrii deNord umrãtorul mesaj: „Un ofiþer germanmi-a solicitat tranºant cale liberã spreBãicoi (Flore�ti – n. S. B.), a unui tren demarfã cu muniþie însoþit de militari înar-maþi (...)”. (Trenul blindat, „Albert” numit,rula între gãrile Floreºti ºi Ploieºti – n.S.B.). Garnitura traversând dispozitivulpropriu de apãrare, separând eºalonareaplutoanelor, s-au luat de urgenþã mãsurileimpuse de situaþia creatã: somarea opri-rii garniturii, prevenind-o prin câteva

trageri de avertisment ale bateriei AA; încaz de nesupunere, executarea de tra-geri mai întâi asupra locomotivei (o piesãde artilerie AA putea sã încline þeava tu-nului pânã la un unghi de 90 de grade,pentru trageri terestre); în caz de nesupu-nere ºi în eventualitatea declanºãrii dinpartea desantului, sã se intervinã numaicu plutonul din eºalonul 2, solicitându-

Prin August ’44

UN NEAMÞ NOROCOS

se sprijinul necesar. Hotãrârea fiindcomunicatã subordonaþilor, s-a trecutla replierea plutonului pe rambleul cãiiferate. Dupã scurt timp, trenul apareînaintând încet, cu precauþie, lãsândimpresia parcã a ceva nedorit. Unindiciu al unei situaþii nefaste!

Nesupunându-se salvelor de aver-tizare, câteva vagoane sunt incendiate,provocându-se explozii care treptat s-au extins, garnitura oprindu-ºi cursa. De-santul suprins, intrat în panicã, debarcã,fiind întâmpinat cu foc. În cimitir seangajeazã o luptã violentã, o adevãratãvânãtoare, cu toþii adãpostindu-se dupãcopaci, cruci ºi cavouri. Au loc comenzi,rafale, strigãte de spaimã ºi durere. Cadin senin se dezlãnþuie un foc de armeautomate ºi explozii de grenade. Aprigaconfruntare, de scurtã duratã, sefinalizeazã în urma unui atac de flancprin învãluire. (...) Adversarul astfel încor-setat, capituealzã, depunând armeledemoralizat ºi epuizat. (...) Prizonieriiau fost dezarmaþi (...) Pe chipul fiecãruiase putea citi tristeþea ºi demoralizarea.Clipa emoþionantã: din grup s-adesprins un sergent major (feldwebel)

având faþa scãldatã înlacrimi. Înaintândspre mine îmi întinseo fotografie: „-Soþiamea cu cei doicopii...!” „Meine Frauund zwei Kinder!”Efectul a fost covâr-ºitor, anihilând oriceputere de a mai reac-þiona! A urmat o apã-sãtoare tãcere. Pu-nându-mã de acordcu propunerea sublo-cotenentului Faust

Septimiu, încãlcând regulile severe,rigide, existente în timp de rãzboi, amrecurs la un subterfugiu, a cãrui înþele-gere cerea spirit analitic, de mare rãs-pundere, hotãrând sã îndrumãm grupulspre pãdurea Pãuleºti, „Nein Russland!Nein Russland!” ºopteau mulþi, cu dis-perare!”

Serghie Bucur

Dna prof,Dna prof,Dna prof,Dna prof,Dna prof,Elena AlexandruElena AlexandruElena AlexandruElena AlexandruElena Alexandruºi dl prof. Victorºi dl prof. Victorºi dl prof. Victorºi dl prof. Victorºi dl prof. Victor

ColonelulColonelulColonelulColonelulColonelulîn rezervaîn rezervaîn rezervaîn rezervaîn rezervaEugenEugenEugenEugenEugenLemnaruLemnaruLemnaruLemnaruLemnaru

Frumuseþi de PãtârlageleFrumuseþi de PãtârlageleFrumuseþi de PãtârlageleFrumuseþi de PãtârlageleFrumuseþi de Pãtârlagele

Page 7: Ploieºti, Strada Romanã Emoþii pentru cei mici! APIA ... · de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat

sãnãtate9 - 15 mai 2018

www.informatiaprahovei.ro 7

Concluziile unui studiu despre depresie a adusla ivealã amãnunte neºtiute pânã acum, care potafecta serios sãnãtatea mentalã a persoanelorcare se trateazã cu antidepresive. Medicamenteleanticolinergice, utilizate pentru tratarea depresieiºi incontinenþei, sunt asociate cu un risc crescut dedemenþã, potrivit cercetãtorilor, care insistã însãasupra imposibilitãþii de a conchide dacã este vorbade o legãturã cauzã-efect, noteazã AFP.

La acest studiu, publicat la data de 25 aprilieîn revista medicalã BMJ (British Medical Journal),au participat circa 350.000 de persoane vârstnicedin Marea Britanie. Cercetãtorii au descoperit cãpersoanele care au folosit un anumit tip de medi-camente anticolinergice, cum ar fi cele folosite pen-tru tratarea depresiei, bolii Parkinson sau inconti-nenþei urinare, pentru un an sau mai mult, aveauun risc cu 30% mai mare de a dezvolta demenþãulterior. ªi chiar dacã studiul indicã o legãturã întrecele douã, “ceea ce nu ºtim cu certitudine estedacã tratamentul este cauza”, a explicat GeorgeSavva, unul dintre autorii studiului, cercetãtor laEast Anglia University. Legãtura “ar putea fi explicatãºi prin faptul cã aceste tratamente sunt prescrisepentru simptome foarte timpurii care indicã apariþiademenþei”, a continuat el. Autorii studiului sunt de

fac apel la pacienþii care iau aceste tratamente sãnu le întrerupã singuri fãrã a discuta cu medicul lor,scrie Agerpres.

pãrere cã medicii ar trebui sa evite prescrierea petermen lung a medicamentelor anticholinergicela pacienþii cei mai în vârstã. Cu toate acestea, ei

Laptele este unul dinte cele mai hrãnitoare alimente, cu un conþinutconsistent de proteine, micronutrienþi, calciu ºi carbohidraþi. Astfel, nu este demirare cã acest super aliment este singurul folosit încã de la naºtere. Totuºi,lipsa unui consum constant de lapte duce la producþia redusã sau scãdereaactivitãþii lactazei – enzima care descompune lactozã în douã glucide maimici, glucoza ºi galactoza, localizatã pe supra-faþa celulelor care cãptuºescintestinul subþire. Se estimeazã cã un procent de 70-75% din populaþia adultãare un nivel scãzut de lactazã în organism deoarece pe mãsurã ce înainteazãîn vârstã, majoritatea persoanelor nu mai pot digera complet lactoza. Aceastarãmâne în intestin, fermentea-zã ºi produce în mai puþin de 30 de minutemanifestãri neplãcute precum balonarea, diareea, crampele sau greaþa, cualte cuvinte intoleranþa la lactozã. Intoleranþa la lactozã nu este acelaºi lucrucu alergia la lapte. Intoleranþa la lactozã presupune, de fapt, insuficienþadigerãrii zahãrului din lapte. O persoanã cu alergie la lapte poate digera în modnormal laptele, însã sistemul sãu imunitar dã un rãspuns alergic sau respingeuna sau mai multe componente ale laptelui.

AliAliAliAliAlimente care conþin lactozãmente care conþin lactozãmente care conþin lactozãmente care conþin lactozãmente care conþin lactozãDeºi majoritatea asociazã lactoza doar cu laptele ºi derivatele din acesta,

exis-tã alimente la care nu v-aþi fi aºteptat sã o conþinã ºi care ar trebui evitateîn cazul în care aveþi simptomele specifice acestei afecþiuni. Printre acestea senumãrã: pâinea, cerealele, supele la plic, sosurile (ketchup, maionezã), muºtarul,margarina, produsele de patiserie sau mezelurile preambalate. ªtiaþi cã încazul derivatelor din lapte de tipul iaurt, sana, brânzã tare, brânzã Cheddar/Colby sau parmezanul, culturile prezente digerã lacto-za sau mare parte dinaceasta este scursa odatã cu zerul ºi nu mai produce intoleranþa? În schimb,sortimentele de brânzã proaspãtã, nematuratã (mozzarella, ricotta, etc) trebuieîn general evitate sau înlocuite cu soia.

Cum ºtim dacã avem intoleranþã la lactozã?Cum ºtim dacã avem intoleranþã la lactozã?Cum ºtim dacã avem intoleranþã la lactozã?Cum ºtim dacã avem intoleranþã la lactozã?Cum ºtim dacã avem intoleranþã la lactozã?Pentru identificarea acestei afecþiuni, mai ales în cazul prezenþei

simptomelor specifice, existã teste care mãsoarã absorbþia de lactozã însistemul digestiv. Unul dintre aceste teste presupune sã bem dimineaþa, pestomacul gol, un lichid care conþine lactozã. Peste o jumãtate de orã se mãsoarãcantitatea de glucozã din sânge, iar dacã aceasta nu creºte cu mai mult de 20de puncte, diagnosticul este confirmat. Un alt test este cel care mãsoarãcantitatea de hidrogen din respiraþie ºi poate fi folosit atât în cazul adulþilor, câtºi al copiilor, mai puþin al bebeluºilor. Dacã acesta are un nivel ridicat, indicãdigerarea defectuoasã a lactozei. “Contrar percepþiei comune, intoleranþa lalactozã nu este neapãrat o afecþiune moºtenitã, ci se poate dezvolta ºi lamaturitate, de cele mai multe ori în jurul vârstei de 20 de ani, iar depistareaacesteia este dificilã din cauzã cã poate fi confundanta frecvent cu alte boliprecum pancreatita, tulburãri de absorbþie intestinalã sau colite” – explicã dr.Tania Bejan, medic specialist Ropharma.

Cum neutralizezi simptomele intolerantei la lactozãCum neutralizezi simptomele intolerantei la lactozãCum neutralizezi simptomele intolerantei la lactozãCum neutralizezi simptomele intolerantei la lactozãCum neutralizezi simptomele intolerantei la lactozãO metodã simplã de a gestiona intoleranþa la lactozã este administrarea a

1-2 comprimate de Lactaza – o enzimã naturalã obþinutã din ciuperca Aspergil-lus oryzae cu rol în digestia glucidelor, în descompunerea lactozei ºi în susþinereasistemului imunitar, înainte de a consuma produsul sãu alimentul care conþinelactozã. Acesta este un supliment alimentar eficient pentru persoanele cuintoleranþã la lactozã, însã se poate administra ºi copiilor peste 4 ani (un sfertsau o jumãtate de comprimat în funcþie de vârstã ºi de recomandarea medicului).Cantitatea de lactazã de care este nevoie depinde de conþinutul de lactozã alalimentelor pe care le consumaþi, precum ºi de producþia proprie de lactazã aorganismului, însã efectul existã numai pentru masa la care se administreazã.

Sunt orginare din India de Sud ºiSri Lanka ºi se cultivã intens de maibine de 1.500 de ani. În afarã de apã,conþin multe vitamine ºi minerale, caresunt extrem de benefice organismuluiuman. Ca sã trecem rapid în revistã câ-teva dintre efectele benefice ale vine-telor, vã spunem cã, prin conþinutul lor,vinetele îþi potolesc foamea ºi setea,dar au ºi efecte benefice asupra orga-nismului, scrie revista Doctorul Zilei.

Ce conþin:92 % apã; 4% carbohi-draþi; 1,3% fibre; 1,3% proteine; sãruriminerale (calciu, magneziu, fosfor, fier,potasiu, mangan,molibden, cupru), vita-mine (K, B1, B3, B5, B6 ºi C) ºi fitonu-trienþi (acidul clorogenic, nasuninul ºialþi 12 antioxidanþi).

O porþie de 100 de grame de vineteare doar 20 kilocalorii ºi înseamnã 11%din doza zilnicã recomandatã de fibre.

Iatã ce efecte au asupraIatã ce efecte au asupraIatã ce efecte au asupraIatã ce efecte au asupraIatã ce efecte au asupraorganismului tãu:organismului tãu:organismului tãu:organismului tãu:organismului tãu:

Patru tipuri de alimentede care au nevoiecreierul ºi inima

Cel mai bun meniu pentru memorie ºifuncþiile creierului este cel care îmbunãtã-þeºte fluxul sangvin cãtre creier. Cercetãtoriiau descoperit cã Dieta Mediteraneanãmenþine sãnãtatea creierului vârstnicilor,îmbunãtãþind funcþia cognitivã, memoria ºivigilenþa. Aceste alimente nu sunt bune doarpentru creier, ci susþin o inimã sãnãtoasã ºifuncþionarea tuturor organelor corpului,scrie revista Doctorul Zilei.

Legume:Legume:Legume:Legume:Legume: aportul de legume, în spe-cial cele din familia cruciferelor, precum bro-coli, varza, conopida, gulia, ridichiile, napul,hreanul etc, poate ajuta la îmbunãtãþireamemoriei. Salata de varzã kale sau brocolipregãtit la abur pot fi variante excelente deprânz sau cinã.

Fructe de pãdure: Fructe de pãdure: Fructe de pãdure: Fructe de pãdure: Fructe de pãdure: reprezintã osursã bogatã de antocianine ºi alte flavo-noide care îmbunãtãþesc memoria. Mâncaþifructe de pãdure la gustãrile dintre mese,amestecate cu cereale sau incluse într-oprãjiturã delicioasã. Puteþi obþine aceleaºibeneficii atât din fructele proaspete, cât ºidin cele congelate sau uscate.

Acizi graºi omega- 3:Acizi graºi omega- 3:Acizi graºi omega- 3:Acizi graºi omega- 3:Acizi graºi omega- 3: esenþialipentru sãnãtatea creierului, acizii graºiomega- 3 pot îmbunãtãþi memoria tinerilor.Fructele de mare, algele ºi peºtele gras-inclusiv somonul, tonul, sardinele, heringul-sunt surse excelente de omega- 3. Înlocuiþicarnea cu peºtele la grãtar, la cuptor saufiert de câteva ori pe sãptãmânã. Dacã numâncaþi peºte, discutaþi cu un nutriþionistdespre opþiunile dvs. Puteþi beneficia de acizigraºi omega- 3 din uleiul de peºte, alge sausuplimente naturale.

Nuci:Nuci:Nuci:Nuci:Nuci: cunoscute pentru efectulpozitiv asupra sãnãtãþii cardiovasculare,nucile pot îmbunãtãþi ºi funcþia cognitivã.Mâncaþi-le pe post de gustãri, pentru a vãpotoli foamea peste zi, sau la micul dejunamestecate cu cereale, ori chiar în salate lacinã, pentru un plus de proteine.

Efectul nebãnuit al pastilelor pentru depresieConcluziile unui studiu sunt alarmante, ce complicaþii apar

Cum îþi dai seama dacã aiintoleranþã la lactozã?

Auzim de mici cã viaþa este apã.Un om poate supravieþui fãrã hranãºi o lunã, fãrã apã nu poate trece decâteva zile. Hidratarea este cheia mul-tor probleme de sãnãtate. Ne ajutã laslãbit, la pãstrarea fermitãþii pielii, lasãnãtatea organelor. Bolile de inimã,dar ºi diabetul sau kilogramele în plus,pot fi prevenite dacã bem suficientãapã. Însã, atunci când se exagereazã,se poate ajunge chiar la comã de laprea multe lichide, scrie revista Doc-torul Zilei.

Apa este cea care sprijinã reacþiilemetabolice, ajutã la transportul nu-trienþilor ºi hormonilor în organism ºiasigurã eliminarea „deºeurilor”. Dacãeste bine hidratat, organismul poatelupta eficient cu bolile. Însã, prea mul-tã apã nu e indicatã. Medicii ne sfãtu-iesc sã þinem cont de sex, înãlþime,greutate când vine vorba de necesa-rul de apã. Iatã principalele efectebenefice ale apei, aºa cum rezultã din

cercetãri:-Regleazã nivelul zahãrului în

sânge-Previne infarctul ºi reduce riscul

de cancer-Ajutã la slãbit-Reduce oboseala ºi amelioreazã

durerile de cap-Menþine pielea tânãrã-Te ajutã sã ai o viaþã sexualã

sãnãtoasã.Bãrbaþilor li se recomandã sã con-

sume trei litri de lichide zilnic, iar fe-meilor 2,2 litri. Cantitãþile sugerate nuinclud numai apã, ci lichide, în gene-ral. Pânã ºi cafeaua, ceaiul, sucurilede fructe sau bãuturile îndulcite fur-nizeazã organismului mai multã apã,deºi bãuturile care conþin zahãr nusunt, în general, recomandate. Aproxi-mativ 20% din cantitatea de apã pecare o ingerãm zilnic provine din ali-mente.

Conþin vitamine ºi mine-rale esenþiale organismuluiuman. Spre exemplu, vitami-nele B1, B3, B5 ºi B6 suntesenþiale pentru metabolizarea grãsi-milor, proteinelor ºi carbohidraþilor.

Protejeazã creierul. De „vinã” estenasuninul din compoziþia lor, care împie-dicã „atacul” radicalilor liberi asupra lipi-delor din membranele celulelor cre-ierului. Complexul de vitamine B te ajutãsã faci faþã stresului ºi îþi conferã o starepsihicã bunã, la asta contribuind ºisoroparonul ºi scopoletina din conþinutulvinetelor.

Te ajutã sã slãbeºti ºi-þi protejeazãtractul digestiv. Conþinutul bogat în apãle face sã fie un foarte bun aliment diure-tic, iar fibrele din ele îþi dau senzaþia desaþietate ºi-þi uºureazã tranzitul intesti-nal, protejându-te ºi de cancer de colon.

Previn cancerul, inflamaþiile ºi bolilecronice. Vitaminele A ºi C îþi întãresc

sistemul imunitar, acidul clorogenic, careprotejeazã organismul împoriva infec-þiilor bacteriene, este un puternic anti-mutagen, împiedicând celulele sãnã-toase sã devinã cancerigene. Totodatã,nasuninul împiedicã hrãnirea celulelorcanceroase, prevenind formarea tu-morilor.

Scad nivelul colesterolului, atât dinsânge cât ºi cel din pereþii arteriali, ceeace te protejeazã de bolile cardiovas-culare ºi de accidentele cardiovascularecerebrale, datoritã nasuninului. Toto-datã, acesta reparã daunele ADN-ului,încetineºte procesul de îmbãtrânire ºiîmpiedicã organismul sã absoarbã maimult fier decât are nevoie. Importantã eºi vitamina K, cea care împiedicã for-marea cheagurilor de sânge.

Cea mai bunã REÞETÃ anti-îmbãtrânire.Cum poþi rãmâne tânãr ºi sãnãtos

cât mai mult timp?

Paginã coordonatãde Daniel Lazãr

De ce este binesã mâncãm vineteCinci beneficii majore ale acestui super aliment

Page 8: Ploieºti, Strada Romanã Emoþii pentru cei mici! APIA ... · de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 107:00 Telejurnal Matinal;09:45 Teleshopping;10:00 Perfect imperfect I;11:45 Teleshoppig;12:00 Tribuna partidelor parlamentare;

12:30 Teleshopping;13:00 Aici, acum - ªtiri;14:00 Telejurnal;15:00 Convieþuiri I (live);16:00 ªtiri;16:05 Convieþuiri II (live);17:00 Telejurnal;17:30 Interes general;18:30 Pulsul zilei;19:30 Poveºti neºtiute ale muzeelor;19:55 Starea zilei;20:00 Telejurnal;21:00 România 9 (r);22:30 Starea naþiei;Provocãri, decizii, efecte;00:00 Telejurnal;00:30 Zon@IT (r);01:30 Mãrturii pentru viitor;01:55 Dosar România (r);02:45 Exclusiv în România (r);03:15 Telejurnal (r);04:05 Vorbeºte corect!

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 207:00 Documentar 360 de grade;08:00 D’ale lu’ Miticã (r);09:00 „Iubire imposibilã” (s);10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;11:00 Cap Compas (r);

11:30 Naturã ºi aventurã;12:00 Documentar 360 de grade GEO;13:00 Telejurnal;13:40 Teleshopping;14:10 Se zice cã...;15:00 „Ironia sorþii” (f);16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;17:40 “Iubire imposibilã” (s);18:50 E vremea ta!19:00 Telejurnal TVR2;20:00 Câºtigã România;21:10 „Escorta morþii” (f);23:10 „În numele legii” (s);00:20 Câºtigã România! (r);01:20 „Noaptea trãdãrii” (r);02:30 Femei de 10, bãrbaþi de 10 ®;04:00 Se zice cã... (r);05:00 Naturã ºi aventurã (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV07:00 ªtirile ProTv (live);10:30 Vorbeºte lumea;13:00 ªtirile ProTv;14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;17:00 ªtirile ProTV;18:00 Ce spun românii;19:00 ªtirile ProTv;20:30 Ferma vedetelor;22:30 Pe bune?!23:30 ªtirile ProTv;00:00 „Oameni mari ºi fãrã minte” (r);02:00 Pe bune?! (r);03:00 Vorbe�te lumea (r);05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 107:00 Observator;08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);11:10 Prietenii de la 11;13:00 Observator;14:00 Totul pentru dragoste;

16:00 Observator;17:00 Acces direct;19:00 Observator (live);20:00 „Fructul oprit” (r);23:00 Xtra Night Show;01:0 Prietenii de la 11 (r);02:45 Totul pentru dragoste (r);04:15 Acces direct (r);06:00 Observator.

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA07:00 „Dovada vie” )r);

09:00 Ce spun românii (r);10:15 „La Bloc” (s);12:30 „Muppets în spaþiu” (r);14:15 „Vânãtorii de fantome”(r);18:15 „La Bloc” (s);

20:30 „Lupta cu înãlþimile” (f);23:00 „Carantina 2: Terminalul” (f);00:45 „Lupta cu înãlþimile” (r);03:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science08:14 Vânãtorii de mituri;09:02 Secrete bine ascunse;09:50 Cum se fabricã diverselucruri?;

10:14 Cum se fabricã mâncarea?10:38 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii;11:26 Ce ar putea merge rãu?;12:14 Vânãtorii de mituri;13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;13:26 Cum se fabricã mâncarea?13:50 Secrete bine ascunse;14:38 Ce ar putea merge rãu?;15:26 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii;16:14 Vânãtorii de mituri;17:02 Secrete bine ascunse;;17:50 Ce ar putea merge rãu;18:40 Vânãtorii de mituri;19:30 Cum se fabricã;20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;20:45 Cum se fabricã mâncarea?21:10 Vânãtorii de mituri;22:00 Cum se fabricã?;22:50 Ce ar putea merge rãu?;23:40 Vânãtorii de mituri;00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?;00:55 Cum se fabricã mâncarea?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 107:00 1 Matinal;09:45 Teleshopping;10:00 Perfect Imperfect;11:45 Teleshopping;12:00 Parlamentul României;

12:30 Teleshopping;13:00 Aici, acum - ªtiri;14:00 Telejurnal;15:00 Akzente I (live);17:00 Telejurnal;17:30 Sãptãmâna Patimilor ºi Ziua Învierii;18:00 Banii tãi;18:30 Pulsul zilei;19:30 Poveºti neºtiute ale muzeelor;20:00 Telejurnal;20:50 Sport;21:30 Drumul spre Lisabona;22:00 Eurovision 2018;00:00 Telejurnal;00:30 Drumul spre Rusia;01:00 Interes general (r);02:00 Banii tãi (r);02:25 MAI aproape de tine (r);03:20 Telejurnal;04:05 Vorbeºte corect! (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 207:00 Documentar 360 de grade (r);08:00 Câºtigã România! (r);09:00 “Iubire imposibilã” (s);10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;11:00 Pescar hoinar;

11:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;12:00 Documentar 360 de grade;13:00 Telejurnal TVR2 (r);13:40 Teleshopping;14:00 Se zice cã...;15:00 „Casa maimuþelor de piatrã” (f);16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;17:40 “Iubire imposibilã” (s);18:50 E vremea ta!;19:00 Telejurnal TVR2;20:00 Câºtigã România!;21:10 „Efecte personale” (f);22:45 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;23:10 “În numele legii” (f);00:20 Câ�tigã România! (r);01:20 “Efecte personale” (r);03:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);04:00 Telejurnal TVR2 (r);04:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;05:00 Destine ca-n filme (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV07:00 ªtirile ProTv;10:30 Vorbeºte lumea;13:00 ªtirile Pro Tv;14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;17:00 ªtirile ProTv;18:00 Ce spun românii;19:00 ªtirile ProTV (live);20:30 „Las fierbinþi” (s);21:30 Ferma vedetelor;23:30 ªtirile ProTv;00:00 „Las fierbinþi” (f);02:00 România, te iubesc! (r);03:00 Vorbeºte lumea (r);05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 107:00 Observator;08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;11:00 Prietenii de la 11;13:00 Observator;14:00 Totul pentru dragoste;

16:00 Observator;17:00 Acces direct;19:00 Observator (live);20:00 „Ora de vârf” (f);22:00 Ghiceºte vârsta;23:15 Xtra Night Show;01:00 Prietenii de la 11;02:30 Observator )r);04.15 Acces direct (r);

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA08:45 Ce spun românii (r);09:45 „La Bloc” (s);12:15 „Legenda lui Johnny Lingo” (r);14:00 „Dovada vie” (r);16:00 „Primul sãrut” (f);

18:15 „La Bloc” (s);20:30 „Temniþa roºie” (f);23:00 „Înainte sã adorm” (f);00:45 “Temniþa roºie” (r);03:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science09:02 Vânãtorii de mituri;09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;110:38 Cum se fabricã?;11:26 Ce ar putea merge rãu?;

12:14 Vânãtorii de mituri;13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;13:50 Vânãtorii de mituri;14:38 Ce ar putea merge rãu?;15:26 Cum se fabricã?;16:14 Vânãtorii de mituri;17:02 Maºinãriile lui Da Vinci;17:50 Ce ar putea merge rãu?;18:40 Vânãtorii de mituri;19:30 Cele mai ciudate fenomene meteo;20:20 Cum se fabricã diverse lucruri;21:10 Secrete bine ascunse;22:00 Cele mai ciudate fenomene meteo;22:50 Ce ar putea merge rãu?;23:40 Vânãtorii de mituri

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 107:00 1 Matinal;09:45 Teleshopping;10:00 Perfect imperfect;11:45 Teleshopping;12:00 Parlamentul României;

13:00 Aici, acum;15:00 Fãrã etichetã;16:05 EURO polis;17:00 Telejurnal;17:30 Cooltura;18:00 Lumea azi;18:35 Pulsul zilei;19:30 Poveºti neºtiute ale muzeelor;20:00 Telejurnal;20:50 Drumul spre Lisabona;21:00 Chipurile României;21:55 Istoria Campionatului Mondial de Fotbal –Filmele oficiale;23:30 Anchetele Comisarului Antonescu;00:00 Telejurnal (r);00:30 Dosar România;01:30 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã (r);02:25 Exclusiv în România(r);03:05 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 207:00 Documentar 360 de grade (r);08:00 Memorialul durerii;09:00 „Iubire imposibilã” (r);10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);11:00 Duelul pianelor (r);

13:00 Telejurnal TVR2;13:40 Teleshopping;13:55 „Martorul” – II (f);15:40 Ieri-Azi-Mâine;17:40 „Legendele dragonilor” (s);18:50 E vremea ta!19:00 Telejurnal TVR 2;20:00 Gala Umorului;21:10 „Un american liniºtit” (f);23:10 „Trupa de elitã” (f);01:20 Ieri-Azi-Mâine (r);03:00 „Trupa de elitã” (f);04:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV07:00 ªtirile ProTv;10:30 Vorbeºte lumea;13:00 ªtirile ProTv;14:00 Lecþii de viaþã (r);

15:00 La Mãruþã;17:00 ªtirile ProTv;18:00 Ce spun românii;19:00 ªtirile Pro TV;20:30 Românii au talent;00:00 „Cel mai îndrãgostit bãrbat” (f);01:45 Pe bune?! (r);02:30 La Mãruþã (r);04:15 Vorbe�te lumea ®;06:00 Ce se întâmplã, doctore?

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena07:00 Observator;08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;11:00 Prietenii de la 11;13:00 Observator;14:00 Totul pentru dragoste;16:00 Observator;

17:00 Acces direct;19:00 Observator;20:00 “Incredibilul Hulk” (f);23:00 iUmor (r);01:30 „Vârcolacul: Bestia dintre noi” (f);03:00 Prietenii de la 11 (r);04:15 Acces direct (r);06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema08:30 Ce spun românii?;09:30 “La Bloc” (s);12:00 “Asediaþi la domiciliu” ®;14:00 „Primul sãrut” (r);16:15 „Fete de bani gata” (f);18:15 „La Bloc” (s);

20:30 „Legea lui Banks” (f);22:30 „Clubul inimilor zdrobite” (f);00:30 „Legea lui Banks” (r);02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science09:02 Secrete bine ascunse;09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;10:38 Cele mai ciudate fenomenemeteo;

11:26 Ce ar putea merge rãu?;12:14 Secrete bine ascunse– Legenda aurului nazist;13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;13:26 Cum se fabricã mâncarea?13:50 Secrete bine ascunse – Legenda aurului nazist;14:38 Ce ar putea merge rãu?15:26 Cele mai ciudate fenomene meteo;16:14 Vânãtorii de mituri;17:02 Secrete bine ascunse – Legenda aurului nazist;17:50 Ce ar putea merge rãu?;18:40 Vânãtorii de mituri –Mituri cu bandã adezivã;19:30 Cum funcþioneazã Universul?;20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;20:45 Cum se fabricã mâncarea?21:10 Vânãtorii de mituri – Generaþia urmãtoare;22:00 Cum funcþioneazã Universul? – Sateliþi naturali22:50 Ce ar putea merge rãu?;23:40 Vânãtorii de mituri – Generaþia urmãtoare;00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?01:20 Cum funcþioneazã Universul?;02:10 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;03:00 Ce ar putea merge rãu?;03:48 Vânãtorii de mituri;04:36 Cum se fabricã diverse lucruri?

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR107:00 Baletul Campionatului Mondial deFotbal (r);07>15 Istoria Campionatului Mondial deFotbal – Filmele oficiale;09:00 #Creativ (r);

09:30 M.A.I. aproape de tine;10:00 Prietenii incredibile;11:00 Starea naþiei (r);12:00 Vreau sã fiu sãnãtos!13:00 Chipurile României (r);13:50 Bucure�ti, capitala rezisten�ei române�ti (r);14:00 Telejurnal;14:30 Adevãruri despre trecut;15:00 Ora regelui (r);16:00 Vedeta popularã(r);18:00 Exclusiv în România;18:50 Teleenciclopedia;19:45 #eusuntromania;20:00 Telejurnal;21:00 Dosar România (r);22:00 „Ora Zero” (f);23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;00:00 Drumul spre Rusia (r);00:30 Eurovision 2018;01:50 Vreau sã fiu sãnãtos;03:00 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti (r);03:25 Viaþa satului (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 207:00 Între cer ºi mare;08:00 „Sid, micul savant” (s);09:00 „Racheta albã” (r);10:10 Mic dejun cu un campion;11:10 Documentar;

13:00 Materik;14:00 Memorialul Durerii;15:00 Cap compas;15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;16:10 Muzeul vieþii;17:30 E vremea ta!18:00 „Marele jaf al trenului” (f);18:50 E vremea ta!19:00 Telejurnal TVR2;20:10 „Ecaterina din Alexandria” (f);22:10 „Onoare ºi respect” (r);23:50 MotorVlog (r);00:10 „Un american liniºtit” (r);02:10 „Onoare ºi respect” (r);03:35 Cap compas (r);04:00 Telejurnal (r);05:00 Memorialul durerii (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV07:00 ªtirile ProTv;10:00 I Like IT;10:30 Superspeed la ProTv;11:00 „Pãrinþi vs. bunici” (s);

13:15 „Nebunie în Las Vegas”r);15:15 Românii au talent (r);19:00 ªtirile ProTv;20:00 „Cod roºu la Londra” (f);22:00 „Justiþiarul” (f);00:30 „Cel mai îndrãgostit bãrbat” (r);02:15 “Nebunie în Las Vegas” ®;04:15 “Pãrinþi vs. bunici” (r):06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 107:00 Observator;09:45 Ghiceºte vârsta!11:00 „K-9: Câinele detectiv” (r);13:00 Observator;13:45 „Ora de vârf” (r);16:00 Chefi la cu�ite (r);

19:00 Observator;20:00 „Mai furios, mai iute” (f);22:00 The Four;00:30 „Batman - Începuturi” (f);03:00 Observator;04:00 „Mai furios, mai iute” (r);06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema08:00 „Fete de bani gata” (r);10:00 „La Bloc” (s);12:15 „Primul sãrut” (r);14:30 „Regina din Sud” (r);16:30 „Jesse Stone: Fãrã remuºcãri” (f);

18:15 „La Bloc” (f);20:30 „Citaþia” (f);22:30 „Rãzbunare în ring” (f);00:30 „Citaþia”02:30 Cine A.M.;

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science07:00 Cum se fabricã diverse lucruri?08:14 Cum se fabricã mâncarea?09:26 Cum se fabricã diverse lucruri?11:26 Maºinãriile lui Da Vinci -

Catapulta;12:14 Maºinãriile lui Da Vinci – ªurubul aerian;13:02 Maºinãriile lui Da Vinci;15:26 Vânãtorii de mituri: Episod special16:14 Vânãtorii de mituri – Episod special custricãciuni;17:03 Vânãtorii de mituri – Rãzboiul sexelor18:40 Vânãtorii de mituri –Misiune îndeplinitã?;19:30 Invenþii ºi investiþii;20:20 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii:Rockefeller ºi Scott;21:10 Cum se fabricã? – Pompe de servodirecþie;22:00 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;22:50 Cum funcþioneazã Universul?;23:40 Ce ar putea merge rãu?– Cercuri de focucigãtoare;00:30 Ce ar putea merge rãu?– Avionul de hârtiegigantic;01:20 Ce ar putea merge rãu?– Regii haosului

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 107:30 Oameni ca noi (r);08:10 Universul credinþei;09:30 Pro Patria;10:00 În grãdina Danei;10:35 Viaþa satului;

11:50 Minutul de agriculturã;12:00 Viaþa satului;13:00 Tezaur folcloric;14:00 Telejurnal;14:30 Ultima ediþie;15:30 Politicã ºi delicateþuri;16:30 Replay;18:00 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti;18:10 Lozul cel mare (live);19:00 Profesori de milioane;20:00 Telejurnal;21:00 Cedeta popularã;23:00 Garantat 100%;00:00 Politicã ºi delicateþuri (r);00:55 Prietenii incredibile (r);01:50 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti (r);03:25 Garantat 100% (r);04:15 Universul credinþei (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 207:10 „Marele jaf al trenului” (s);08:00 „Sid, micul savant” (s);09:00 Ferma;10:00 Pescar hoinar;10:30 Naturã ºi aventurã;

11:10 Destine ca-n filme (r);12:00 Azi despre mâine;12:30 Sãnãtate cu de toate;13:10 „Ringul” (f);15:00 Duelul pianelor (r);17:00 D’ale lu’ Miticã;18:00 „Marele jaf al trenului” (f);18:50 E vremea ta!19:00 Telejurnal TVR 2;20:10 „Zestrea Domniþei Ralu” (f);22:10 „Dheepan” (f);00:15 „Zestrea Domniþei Ralu” (r);03:35 Pescr hoinar (r);04:05 Telejurnal (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV07:00 ªtirile ProTv;10:00 Ce se întâmplã, doctore?10:30 Arena bucãtarilor;11:00 Inspiraþia de week-end

11:30 Ferma vedetelor (r);13:00 Apropo TV (r);14:00 „Seara mamelor” (f);16:00 „Detectiv fãrã voie” (f)18:00 România, te iubesc!;19:00 ªtirile ProTv;20:00 „RoboCop” (f);22:15 „Omul din interior” (f);00:45 Apropo Tv (r);01:45 „Cod roºu la Londra” (r);03:30 „Detectiv fãrã voie”05:00 Ce spun românii (r);06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 107:00 Observator (live);10:00 „Fructul oprit” (r);13:00 Observator;14:00 „Beethoven ºi comoarasecretã” (f);

16:00 Chefi la cuþite (r);19:00 Observator;20:00 iUmor;22:00 „Doom” (f);00:30 „Fructul oprit” (r);02:30 Observator (r);03:15 „Beethoven ºi comoara secretã” (r);06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema08:45 „Jesse Stone: Fãrã remuºcãri”(f);10:30 „La Bloc” (r);12:45 „Regina din Sud” (r);14:45 „Fete de bani gata” (f);

16:45 „Nãzdrãvanii din pãdure 3" (f);18:15 „La Bloc” (s);20:30 „Vânãtorii de fantome II” (f);22:45 „Red: Fata vânãtor” (f);00:45 „Înainte sã adorm” (f);02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science07:00 Cum se fabricã diverselucruri?07:26 Ce ar putea merge rãu? –Avionul de hârtie gigant;

08:14 Ce ar putea merge rãu? – Cercuri de focucigãtoare;09:02 Ce ar putea merge rãu? – Regii haosului;09:50 Ce ar putea merge rãu? – Maºinuþa de golfuriaºã;11:26 Vânãtorii de mituri – Episod special – CircuitulIndy;12:14 Vânãtorii de mituri – Episod special custricãciuni;13:02 Vânãtorii de mituri – Rãzboiul sexelor –Runda 2;13:50 Vânãtorii de mituri – Mituri legate de o pradãmortalã;14:38 Vânãtorii de mituri – Misiune îndeplinitã?;15:26 Cum se fabricã mâncarea?;16:14 Cum se fabricã mâncarea – Secretulsuccesului;17:02 Ecopolis –Alimentând viitorul;17:50 Ecopolis –Ecopolis la superlativ;19:30 NASA – Cazuri neelucidate – Ieºire în spaþiufatalã;20:20 NASA – Cazuri neelucidate – Am detonat obombã nuclearã pe Jupiter?22:00 Maºinãriile lui Da Vinci – Catapulta;22:50 Maºinãriile lui Da Vinci – ªurubul aerian;23:40 Maºinãriile lui Da Vinci;02:10 Cum funcþioneazã Universul?

programe TV8 9 - 15 mai 2018

www.informatiaprahovei.ro

Programe TV 9 - 13 mai 2018Miercuri, 9 mai Duminicã, 13 mai

Sâmbãtã, 12 maiVineri, 11 maiJoi, 10 mai

Page 9: Ploieºti, Strada Romanã Emoþii pentru cei mici! APIA ... · de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat

cal + 30 mp al doilea spaþiu,foarte elegant, zonã centralã, Gh.Doja nr. 109. Tel: 0244-518649;0722670300.

Ploieºti, zona Vest, Lã-mâiþa, închiriez apartament 1(2)camere semimobilat, cu toateutilitãþile, pentru un (o) pensio-nar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),preþ negociabil. Tel. 0244-587351.

Închiriez camerã mo-bilatã la casã, intrare separatã,zona Bariera Bucov, toate uti-litãþile, la 2 angajate saustu-dente. Preþ: 100 Euro/ lunã,negociabil. Tel: 0732-429297.

Închiriez pe termen lunggaraj pentru maºinã sau spaþiudepozitare, zona Afi Palace -Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729-682282.

Închiriez garsonierã,toate utilitãþile, perioadã lungã,zona 23 August, Strada Zim-brului, 150 Euro/lunã negocia-bil. Tel. 0732-429297.

Tehnician maseur, oferîntreaga gamã de masaj înprobleme de coloanã lombarã ºicervicalã. Tel. 0725-034097.

Gospodar, am grijã decasã, practic agriculturã, îngrijescanimale, bãtrâni, gãtesc, doresco angajare. Nu am spaþiu de locuit.Tel. 0745616419.

Maseur terapeut - efec-tuez masaj de recuperare ladomiciliul pacientului. Preþ 30 lei/ºedinþã. Tel. 0729222993;0244-590002.

Arhitect, întocmesc do-cumentaþie pentru obþinereautorizaþie de construire (civileºi industriale). Tel. 0769-090545;0769-090540.

Expert tehnic autorizatANEVAR, evaluez mijloace fixe(clãdiri ºi terenuri) pentru rapor-tare financiarã, dar ºi pentru altescopuri. Tel. 0244-533082.

Ofer servicii complete decontabilitate (balanþã, declaraþii,bilanþ) ºi personal salarizare (Re-visal, fiºe fiscale). Tel: 0726-754238.

Ofer meditaþii la limbaenglezã la domiciliul meu saual dvs., în Ploieºti, pentru copiiºi adulþi. Preþ neg. Tel.0720908819.

9 - 15 mai 2018

mica publicitate9www.informatiaprahovei.ro

vând apartament 3 camere, con-fort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, lumi-nos, cu toate facilitãþile. Telefon:0720-082.216.

Vând casã bunã, satulBuda, comuna Ariceºtii Rahtivani,cu acareturi, 4000 mp teren,utilitãþi, cadastrul efectuat, idealãpentru crescãtorie de pãsãri sauanimale mari. Tel. 0730565430.

Vând casã bãtrâneas-cã (2 camere + hol), curent, apã+500mp teren, comuna GornetuCricov, sat Gornetu Cricov, .Telefon: 0726-382333.

Vând apartament 2camere, decomandat, 57,8 mp,et. 4/5, Ploieºti, str. TacheIonescu (lângã Cinemascop).Preþ: 45.000 Euro, negociabil. Tel:0745-885947.

Vând casã 230 mp +teren 2600 mp, în comuna Bãr-cãneºti, DN1, toate utilitãþile.Telefon: 0769-301535.

Vând casã în Româneºti,DN1, P+1, construcþie 2008, 7camere + 3 bãi, 240 mpconstruit, teren 2300 mp, toateutilitãþile, se preteazã ºi pentrufirmã sau cabinet medical. Preþnegociabil. Tel: 0244-586460;0727-924250; 0763681549.

Vând casã central,comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4camere, 2 holuri, cãmarã, su-prafaþã construitã 65mp + beci(18mp) + teren 1286mp, des-chidere 50m, cadastru, intabu-lare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720-295909.

Câmpina - vând apar-tament 2 camere, separaþii, izolattermic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ30.000 euro sau schimb cu simi-lar Ploieºti, zona Nord sau Sud.Telefon: 0767/101552.

vis de Kaufland, termopane,centralã, instalaþii cupru noi, preþ38000 euro. Tel. 0732-183586.

Ploiesti, Str. ColoniaTeleajen, vând apartament 3camere, conf. 1, parter, centralãtermicã proprie, calorifere noi,gresie, faianþã, accept creditPrima casã. Tel. 0736-476526.

Ploiesti, Str. AleeaGodeanu, vând apartament 2camere, conf. 2, preþ informatic24000 euro. Tel. 0736-476526.

Vând casã bunã în satulBuda, comuna Ariceºtii Rahtivani,cu multe acareturi, 4000 mpteren, douã utilitãþi, cadastruefectuat, idealã crescãtoriepãsãri - animale mici. Telefon:0730-565430.

Vând 923 mp terenintravilan, comuna Cornu – jud.Prahova, zonã centralã, des-chidere 21,5m, facilitãþi (apã,gaze, curent electric, canalizare),preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.0735126653

Vând apartament 3 ca-mere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-riera Bucov, lângã benzinãria Mol,58 mp, balcon 10 m, separaþiegaze, aer condiþionat, uºãmetalicã, carte funciarã. Preþnegociabil. Tel. 0725/422.482.

Buºteni, zonã de munte,

Vând casã în comunaBãrcãneºti, PH, aproape de DN1,parter+etaj1, 7 camere, 2 grupurisanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþãconstruitã la sol 80mp, suprafaþãtotalã (cu teren) 390mp. Preþ:60.000 euro. Tel. 0733-433.497.

Blejoi - vând teren loc decasã (400-600)mp, la stradã,apã, gaze, luminã. Preþ 18 Euro/mp. Tel. 0723-522527.

Comuna Fântânele, jud.Prahova - vând casã compusãdin 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,garaj ºi alte dependinþe. Terencurte + construcþie 600 mp.Grãdinã - 1000 mp + teren arabilîn continuarea grãdinii 1000 mp.Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.0720-456740.

Mislea, vând o clãdire dincãrãmidã, parter + etaj, 287 mpla sol, 572 mp suprafaþãdesfãºuratã + 1200mp teren.Telefon: 0244-356.516.

Ploiesti, vând aparta-ment 2 camere, cf. 1, et. 5, vis-a-

TEXT ANUNÞ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ploieºti,Strada Romanã nr. 50Tel: 51.38.15Tel:Fax:0244.51.61.66

Anunþurile de micã publicitate pentru persoanele fizice se publicã gratuit.Pentru persoanele juridice, anunþurile de micã publicitate se taxeazã cu

0,5 lei/cuvânt.Informaþia Prahovei nu-ºi asumã responsabilitatea pentru textul anunþului!

Nume / Prenume

B.I.

TALO

N M

ICÃ

PU

BLI

CIT

ATE

- 42

00

Tel:

0743-002045.Vând cãrucior cu motor

pentru persoanã cu handicap /-în garanþie. Preþ 3000 lei,negociabil. Tel. 0244-523710.

Vând maºini de tricotatmarca Dubiet. Tel. 0732-648542.

Vând bibliotecã, 2,20 mlungime, stare bunã + 1 mãsuþãºi 2 scaune. Preþ: 200 RON. Tel.0344-402.496.

Cumpãr DVD portabilPhilips 1002, inclusiv piese(încãrcãtor ºi telecomandã). Tel:0736-406119.

Cumpãr telefon mobilSamsung, model GT E1230. Ofer2 milioane. Tel. 0736-087912.

Cumpãr urgent 2 inte-grate TDA 8561Q. Ofer preþulpe loc. Tel. 0727-616347.

Schimb maºinã de ten-cuit marca PFT cu Opel Vectradiesel, an de fabricaþie 2002.Are capacitate de lucru de 200m2/zi, cu întrebuinþãri multiple.Telefon: 0761 604 233.

Închiriez clãdire debirouri situatã ultracentral înPloieºti, 4 nivele (P+3),suprafaþã totalã 400 mp utili,open space, cu destinaþie birouri,policlinicã, cabinete avocaturã/notariat, proiectare, bãnci-asigurãri etc. Relaþii la telefon0723 659554.

Închiriez 2.500 mp haleindustriale în comuna Brazi, cuutilitãþi, telefon 0723 659554.

Închiriez spaþii de depo-zitare în Ploieºti, cu temperaturãconstantã, suprafaþã totalã 500mp. Telefon 0723 659554.

Închiriez spaþiu 90mp,cu toate utilitãþile funcþionale,încãlzire centralã, separat cen-tralã, separat alarmã Bidepa,Internet, ideal pentru farmaciecu laborator sau cabinet medi-

Câmpina - vând aparta-ment 2 camere, central, deco-mandat, etaj 3/4, toate utilitã-þile, centralã termicã, izolaþieexterioarã, preþ 30.000 Euro sauschimb cu similar în Ploieºti, zonaSud sau Nord. Tel: 0720-503585.

Vând apartament 2camere, Ploieºti, str. Mihai Bra-vu, et. 2/4, decomandat, cf. 1,preþ 47.000 euro. Telefon: 0721-700544.

Vând/închiriez apart. 4camere, et. 2/10, recent reno-vat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.Tel: 0744/667742.

Vând casã, zona Barie-ra Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,bucãtãrie, debara, hol 12 mp,gresie, faianþã, parchet, centralãtermicã, acoperiº Lin-dab,canalizare, asfalt, preþ 75.000euro. Telefon: 0723/645809,0721/555714.

Vând teren intravilan3300 mp în comuna Iordã-cheanu, sat Iordãcheanu, judetulPrahova (lângã Belgianu‘), zonãcentralã, deschidere la drumjudeþean 18 ml, intabulare, cuutilitãþi, apã, gaze, luminã, cablu.Preþ negociabil. Relaþii la telefon0724-585954.

Vând 938 mp teren înCornu de Jos - Câmpina, zonãcentralã - Strada Malul Prahovei,facilitãþi (gaze, apã, luminã). Tel.0729-119064; 0726-128329.

Vând 7500 mp teren înBlejoi, lângã Cartier “Roua”, ieºirela DN1. Tel. 0729-119064;0726-128329.

Vând Dacia 1310 pentrupiese de schimb ori programRabla. Tel. 0732-648542.

Vând Dacia 1310, fabri-caþie 1999, stare foarte bunã.Telefon: 0740-530334.

Vând hotã de bucãtãrie -100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonierîn 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,toate stare foarte bunã - 450 leiºi un TV cu tub 65 cm gratuit. Tel.

HOROSCOP

PentruPentruPentruPentruPentru procurareaprocurareaprocurareaprocurareaprocurarea abonamenteabonamenteabonamenteabonamenteabonamentelorlorlorlorlor

la “Informaþia Prahovei”, puteþila “Informaþia Prahovei”, puteþila “Informaþia Prahovei”, puteþila “Informaþia Prahovei”, puteþila “Informaþia Prahovei”, puteþi

apela la Capela la Capela la Capela la Capela la CALLIOPEALLIOPEALLIOPEALLIOPEALLIOPE S.R.L. Ploieºti, S.R.L. Ploieºti, S.R.L. Ploieºti, S.R.L. Ploieºti, S.R.L. Ploieºti,

ssssstrtrtrtrtr. Elena Doamnei nr. Elena Doamnei nr. Elena Doamnei nr. Elena Doamnei nr. Elena Doamnei nr. 6. 6. 6. 6. 64 C4 C4 C4 C4 C,,,,,

tttttel. 02el. 02el. 02el. 02el. 02444444-54-54-54-54-5111114.052/54.052/54.052/54.052/54.052/5111114.804.804.804.804.8011111.....

Vânzãricase,terenuri

Cumpãrãri

Firmã specializatã în consultanþã,dezvoltare ºi integrare de soluþii IT,

cu servicii deosebite în acest domeniu. Alte activitatati ale societãþii: Alte activitatati ale societãþii: Alte activitatati ale societãþii: Alte activitatati ale societãþii: Alte activitatati ale societãþii:

realizarea de echipamente de cablare structuratarealizarea de echipamente de cablare structuratarealizarea de echipamente de cablare structuratarealizarea de echipamente de cablare structuratarealizarea de echipamente de cablare structurata VDI (Voce, Date, Imagini); VDI (Voce, Date, Imagini); VDI (Voce, Date, Imagini); VDI (Voce, Date, Imagini); VDI (Voce, Date, Imagini);

asamblarea ºi întreþinerea echipamentelorasamblarea ºi întreþinerea echipamentelorasamblarea ºi întreþinerea echipamentelorasamblarea ºi întreþinerea echipamentelorasamblarea ºi întreþinerea echipamentelor ºi accesoriilor IT ºi accesoriilor IT ºi accesoriilor IT ºi accesoriilor IT ºi accesoriilor IT;;;;;

proiectarea ºi comercializarea de software de bazãproiectarea ºi comercializarea de software de bazãproiectarea ºi comercializarea de software de bazãproiectarea ºi comercializarea de software de bazãproiectarea ºi comercializarea de software de bazã ºi de aplicaþie; ºi de aplicaþie; ºi de aplicaþie; ºi de aplicaþie; ºi de aplicaþie;

instalarea de echipamente de radiocomunicaþieinstalarea de echipamente de radiocomunicaþieinstalarea de echipamente de radiocomunicaþieinstalarea de echipamente de radiocomunicaþieinstalarea de echipamente de radiocomunicaþie ºi telecomunicatie; ºi telecomunicatie; ºi telecomunicatie; ºi telecomunicatie; ºi telecomunicatie;

asigurarea de servicii Internet;asigurarea de servicii Internet;asigurarea de servicii Internet;asigurarea de servicii Internet;asigurarea de servicii Internet;instalare sisteme antiefractie ºi antiincendiuinstalare sisteme antiefractie ºi antiincendiuinstalare sisteme antiefractie ºi antiincendiuinstalare sisteme antiefractie ºi antiincendiuinstalare sisteme antiefractie ºi antiincendiu

Închirieri

Schimburi

Vânzãri auto

Prestãri servicii

Vânzãri diverse

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Se pare cã a sosit momentul sã te ocupi deacte necesare fie dobândirii unor bunuri, fiepentru contractarea unui credit. Deocamdatãar fi bine doar sã te informezi, sã-þi regândeºtiplanurile financiare ºi sã laºi în sãptãmânileurmãtoare acþiunea propriu-zisã.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)Se contureazã modificãri în relaþiile parte-neriale, de acee ar fi bine sã observi încotrobate vântul schimbãrii. Perioada este favo-rabilã numai unei analize privitoare la cola-borãrile în care eºti implicat sau doreºti sã teimplici, dar ºi pentru a studia pe îndelete relaþiacu partenerul de viaþã.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Ai multe de fãcut la serviciu, dar persistãsenzaþia de mers în gol. Se întrezãresc noutãþiîn plan profesional, de aceea nu pune bazãpe ce a fost sau pe ce este încã. Îngrijeº-te-þisãnãtatea, pentru cã se pot evidenþia afecþiuniale sistemului renal, ale coloanei vertebraleºi ale segmentelor gâtului.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Este multã forfotã în plan sentimental, astfelcã sunt ºanse sã te avânþi în prima idilãposibilã. Controleazã-þi stãrile ºi ai rãbdare caevenimentele sã-þi urmeze cursul firesc.Atmosfera de la locul de muncã este bunã,însã în fundal domneºte discordia, mai alesdin partea femeilor.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Atenþia ºi eforturile îþi sunt îndreptate maimult spre casã ºi familie. Vin vremuri domes-tice noi, însã deocamdatã se simt la nivelsubtil. Rezolvã cu atenþie ºi rãbdare sarcinilecotidiene ºi îndatoririle profesionale, pentrucã îþi vor veni satisfacþii ºi din aceste direcþii.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Prieteni, rude, simple cunoºtinþe te vor cãutafie pentru a le oferi un sfat, un sprijin moralsau material, fie pur ºi simplu doresc sã maischimbe o vorbã cu tine despre subiectelecotidiene, de larg interes. Niscai problemepot apãrea dinspre segmentul familial.

Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Preocupãrile financiare sunt o temã impor-tantã. La prima vedere eºti nemulþumit deveniturile obþinute din activitateaprofesionalã, dar în umbrã se traseazã altevariante de câºtig. Totul este sã ai încredereºi rãbdare. Deocamdatã, descurcã-te cu ce aiºi folo-seºte strictul necesar.

Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)La serviciu este bine sã-þi temperezi elanul ºisã te ocupi numai de activitãþi uºoare ºi binecunoscute. Þi se rotunjesc veniturile, însãnemulþumirile persistã în segmentul finan-ciar. Eºti tentat sã cheltuieºti mai mult decâtcâºtigi deocamdatã, aspect neplãcut ºineindicat. Rezumã-te la a cheltui ºi folosi atâtcât ai nevoie.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Indiferent ce ai face, în sufletul tãu existã omare dorinþã de interiorizare ºi de visare cuochii deschiºi. De asemenea se pot evidenþiaafecþiuni mai vechi sau mai noi. Îngrijeºte-þisãnãtatea, planificã-þi riguros activitãþile ºiacceptã sprijinul celor dragi ºi de încredere.Este o perioadã de mari transformãriinterioare.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Foarte animate sunt relaþiile cu prietenii, însãmai mult prin prisma ta, decât a lor. Evitã sãte apropii prea mult de aceste persoane,incluisv de persoanele care te-au susþinut pâ-nã acum la locul de muncã. Acum eºti numaipe forþele tale ºi nimeni nu te mai poate ajutaaºa cum doreºti.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Chiar dacã lucrurile par amestecate, ne-desluºite ar fi bine sã observi atent ce sepetrece, sã notezi eventual într-un jurnal ºisã vorbeºti cât mai puþin cu alþii. Apar înpreajma ta prieteni, dar ºi variante deosebitede a te implica în proiecte ºi acþiuni de anver-gurã. Fii prudent ºi, deocamdatã, doar gân-deºte-te la noi trasee profesionale.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Foarte interesante sunt relaþiile de muncã!Unii colegi sau ºefi îºi vor retrage susþinereade pânã acum, iar alþii vor face demersuri sãse aporpie mai mult de tine ºi sã te antrenezeîn activitãþi noi. Însã, deocamdatã evitã luareadeciziilor importante! Sãptãmâna este bunãnumai pentru reevaluãri ºi regândirea unorplanuri personale sau profesionale.

Page 10: Ploieºti, Strada Romanã Emoþii pentru cei mici! APIA ... · de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat

Angajatorii din Spaþiul Economic Eu-ropean oferã, prin intermediul reþelei EURESRomânia, 1.212 locuri de muncã vacante,dupã cum urmeazã:

Germania Germania Germania Germania Germania – 900 locuri de muncã:400 manipulant bagaje, 200 ºofermanipulare bagaje, 53 lãcãtuº, 52 electri-cian, 51 sudor, 50 instalator, 21 ºofer decamion, 12 bucãtar, 10 manipulant mãrfuri,10 personal în domeniul gastronomic, 8demi chef de rang, 7 dezvoltator software,5 ospãtar pentru bachete, 5 personalservire la bar, 2 îngrijitor de animale (bo-vine), 2 mecanic instalaþii sanitare, deîncãlzire ºi climatizare, 2 montator structuridin oþel, 2 montator instalaþii electrice, 1cosmetician, 1 commis de partie, 1 chefde partie, 1 demi chef de partie, 1 dezvoltatorsenior front-end, 1 maseur, 1 macaragiu, 1programator Full-Stack în dezvoltare deproduse;

OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda – 180 locuri de muncã: 50sortator ºi împachetator bulbi de flori, 50operatori la maºini pentru bulbi de flori, 25culegãtori de ciuperci, 20 operator maºini,15 culegãtor cãpºuni, 10 culegãtor de ardei,

5 culegãtor ºi sortator de flori, 5 culegãtorafine;

PPPPPoloniaoloniaoloniaoloniaolonia – 41 locuri de muncã: 20sudor MAG, 10 dulgher de cofrare, 10 zidar,1 specialist în relaþii cu clienþii;

CehiaCehiaCehiaCehiaCehia – 30 locuri de muncã: 15 forjor,15 operator CNC;

NorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegia – 15 locuri de muncã: 10instalator, 2 consultant în microbiologie, 2mãcelar/tranºator porci sau vite, 1 con-sultant medicinã geriatricã;

FinlandaFinlandaFinlandaFinlandaFinlanda – 10 locuri de muncã: 10manipulant stator;

LuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourg - 10 locuri de muncã:10 senior tehnician Chrome;

SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 10 locuri de muncã: 4 mun-citor fermã de porci, 3 tehnician, 2 ºofercamion transport internaþional, 1 supervi-sor fermã porci;

Ungaria Ungaria Ungaria Ungaria Ungaria – 10 locuri de muncã: 5mecanic auto, 5 tinichigiu carosier;

Austria Austria Austria Austria Austria – 5 locuri de muncã: 5 hair-stylist;

Belgia Belgia Belgia Belgia Belgia – 1 locuri de muncã: 1 inginerproiectant CAD.

formare profesionalãwww.informatiaprahovei.ro 9 - 15 mai 201810

Nr.crt.

Meseria Nr.crt.

Nr.locuri

Nr.locuri Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova Studii Vechime

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

81828384858687888990919293949596979899

100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160

Nr.locuri Tip contract Meseria Tip contract

Agent de securitateAgent securitateAgent vanzariAgent vanzariAjutor ospatarAmbalator manualAsistent medical generalistBarmanBarmanBucatarBucatarCalcator textileCoafezaConfectioner asamblor articole din lemnConfectioner asamblor articole din textileConfectioner textileConfectioner textileConfectioner-montator tamplarieControlor calitate in confectii textileControlor calitate in confectii textileCosmeticianDirector adjunctDispecer centru de alarmaDulgherEconomistElectricianElectricianElectricianElectricianElectrician de intretinere si reparatiiElectrician echipament electric si energeticElectrician exploatare centrale electriceElectrician intretinere si reparatiiElectrician intretinere si reparatiiElectrician reparatiiElectrician/ electromecanicElectromecanicFaiantarFemeie de serviciuFemeie de serviciuFemeie de serviciuFierar betonistFinisorFrezorFrezor universalFrezor/strungar carusel/operator CNGlazurator produse din ceramica finaInginer automatistInginer electricInginer electromecanicInginer mecanicInginer mecanicInginer mecanicInginer mecanicInginer mecanicInginer prelucrarea sticleiIngrijitor cladiriInstalatorInstalator incalzire centrala si gazeInstalator instalatii tehnico-sanitareIzolatorKinetoterapeutLacatus confectii metaliceLacatus confectii metaliceLacatus mecanicLacatus mecanicLacatus mecanicLacatus mecanicLacatus mecanicLacatus mecanicLacatus mecanicLacatus mecanicLacatus mecanicLucrator bucatarieLucrator comercialLucrator comercialLucrator comercialLucrator pentru salubrizareMaistru constructii civileMaistru electromecanic

15812521312251

102

101045211531215

10111111453211521231221112111452151521541282111552224

8 cls-

Sc. prof.-

Sc. prof.liceu

post licealade specialitate

Sc. prof.Sc. prof.Sc. prof.

mediicalificare

-min 8 cls

-8 clase8 clasemedii

-calificaresuperior12clsmedii

superioareSc. prof.

-medii

calificare8 clsmediimediimedii

--

medii/supmediimedii

scoala generalaSc. prof.

--

liceu-

10 clscalificare

8 clssuperioaresuperioaresuperioaresuperioaresuperior

-superioaresuperioaresuperior

8 clsSc. prof.

mediimedii

calificaremedii/ superioare

calificareliceu

calificare-

Sc. prof.medii10 cls

calificare---

Sc. prof.10 cls10 cls

Sc. prof.mediimedii

scoala maistri

--

5 ani-

2 ani2 ani

-2 ani

-5 ani5 ani1 an

------

1 an--

3-5 ani1anda-

5 ani---

1-3 ani1-3 ani1-3 ani2 ani

--

5 ani-

da2 ani

---

5 ani-

1 an-

1-Mar----

1-3 ani---

1-3 ani1-3 ani5 ani2 ani

1-3 ani2 ani6 luni3 ani5 ani3 ani

-1-3 ani1-3 ani1 an1 an

---

5 ani----

da5-10 ani

per nedper nedper detper nedper detper detper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper detper detper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper detper nedper detper nedper nedper nedper nedper nedper detper ned

per det/nedper detper nedper detper nedper nedper detper nedper nedper nedper nedper nedper detper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper detper nedper nedper nedper ned

per det/nedper nedper nedper detper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper ned

Maistru mecanicManager proiectManager proiectManipulant marfuriManipulant marfuriMasinist la masini pentru terasamenteMasinist la masini pentru terasamenteMecanic autoMecanic autoMecanic autoMecanic masini de cusut industrialeMercantizorModelier confectiiMotoristMuncitor constructorMuncitor hidrologMuncitor in constructiiMuncitor necalificatMuncitor necalificatMuncitor necalificatMuncitor necalificatMuncitor necalificatMuncitor necalificatMuncitor necalificatMuncitor necalificat - manipulantMuncitor necalificat montare pieseMuncitor necalificat in confectiiMuncitor necalificat in constructiiMuncitor necalificat in industrialMuncitor necalificat in ind confectiilorMuncitor necalificat in ind confectiilorMuncitor necalificat in ind confectiilorMuncitor necalificat constructiiOperator CNCOperator abatorizareOperator chimistOperator circuite retea apaOperator control nedistructivOperator centrale electrice-turbineOperator centrale electrice-cazaneOperator masini de debitatOperator masini unelte automateOspatarOspatarPaznicPaznicPregatitor lansator confectiiRectificatorRectificatorSculer matriterSef linie conf textileSef santierSofer autocamionSondor reparatii sondeSpanuitor confectiiSpecialist in domeniul SSMStrungar caruselStrungar universalSudorSudorSudorSudorSudorSudorSudor electricSudor electricSudor electricSudor MIG-MAGTehnician (inginer) devizierTehnician in constructiiTehnician mentenentaTinichigiuTurnator produse ceramiceVanzatorVanzatorVanzatorVopsitor industrialVopsitor industrialZidarZugrav

31136513321122118554242

1011

106

151210222

20211113

1055232111116

1021124544111151121512111133

-superioaresuperioare

--

Sc. prof.medii

-Sc. prof.

mediimin 10 cls

medii-

10 clasemediimedii

Sc. prof.--

medii-

10 clscalificarecalificare

8 cls8 cls

-8 clase

-min 8 clsmin 8 cls

mediiSc. prof.10 cls

-liceumedii

experientamediimedii

calificare10 cls

Sc. prof.Sc. prof.Sc. prof.

-----

mediisuperioareSc. prof.10 clase

-superioare

-10 cls

calificare-

Sc. prof.medii

--

mediimedii

calificareliceu

medii/supsuperioare

liceucalificare

8 clsmediimediimedii

experientaexperienta

mediimedii

-1-3 ani5 ani

--

1-3 anida-

5-10 ani2 ani2 ani

--

2 ani5 ani

-5 ani

--

2 ani-

1 an1 an

--------

1 an1-3 ani1 an

-2 ani

1-3 ani2 ani

1-3 ani1-3 ani3 ani1 an2 ani

-5 ani

-----

1 an5 ani

1-3 ani2 ani

-1-3 ani

-1 an

--

1-3 ani2 ani

--

1-3 ani1-3 ani1 an5 ani10 ani0-1 ani1 an2 ani

1-3 ani-----

dada

per detper nedper nedper nedper detper nedper nedper detper nedpe nedper detper nedper nedper detper nedper nedper detper nedper detper ned

per det 1 anper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper detper detper nedper nedper nedper nedper detper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper detper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper detper nedper nedper nedper ned

per det/nedper detper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper ned

per det/nedper nedper detper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper nedper ned

În perioada ianuarie-martie 2018,Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþeide Muncã (ANOFM) a cuprins în progra-mele de formare profesionalã organizateprin intermediul centrelor regionale de for-mare profesionalã a adulþilor ºi centrelorproprii din cadrul agenþiilor teritoriale pentruocuparea forþei de muncã 5.007 de per-soane.

Dintre acestea, 3.924 sunt ºomeri,437 sunt persoane care nu beneficiazã degratuitate, 14 persoane beneficiare deservicii gratuite de evaluare a competenþelor

ºi 619 sunt persoa-ne care beneficiazãde formare la locul demuncã prin progra-me de ucenicie.

În perioada dereferinþã au fost or-ganizate 225 progra-me de formare profe-sionalã gratuite din-tre care, 137 progra-me de calificare/re-calificare ºi 88 de

programe de iniþiere, perfecþionare sauspecializare.

Cel mai ridicat interes pentru astfelde programe de formare s-a înregistrat înrândul ºomerilor cu vârsta peste 45 de ani,38,99%, urmaþi de cei din grupa de vârstã35–45 de ani, 30,30%, apoi de cei cuvârsta cuprinsã între 25 ºi 35 de ani,19,67% ºi de tinerii sub 25 de ani, respectiv11,04%.

În funcþie de nivelul de studii, cei maimulþi cursanþi, 2.191 persoane (55,83%),au studii profesionale, liceale sau postli-

ceale, urmaþi de cei cu studii gimnaziale1.059 persoane (26,99%), ºi cei cu studiisuperioare 674 persoane (17,18%).

Ocupaþiile în care au fost formaþi ceimai mulþi ºomeri au fost: agent desecuritate – 354, lucrãtor în comerþ – 321,inspector (referent) resurse umane – 319,operator introducere validare ºi prelucraredate – 309, bucãtar – 197, lucrãtor în culturaplantelor- 192, contabil – 149, instalatorinstalaþii tehnico sanitare ºi de gaze – 140,lucrãtor în creºterea animalelor – 110,frizer-coafor manichiurist pedichiurist- 109,coafor- 104.

Rezultatele monitorizãrii persoanelorcare s-au angajat într-o perioadã de cel mult12 luni de la absolvirea cursului aratã cã2.442 de participanþi îºi gãsiserã un loc demuncã în pânã la 31 martie 2018.

Mai multe informaþii privind stadiulrealizãrii Planului naþional de formare pro-fesionalã în luna martie 2018 pot fi vizua-lizate pe www.anofm.ro, secþiuneaFormare profesionalã.

Sursa: anofm.ro

Cel puþin 5.000 de participanþi la cursurileANOFM în primele trei luni din 2018

1.212 locuri de muncã vacanteîn Spaþiul Economic European

Sursa: anofm.ro

Page 11: Ploieºti, Strada Romanã Emoþii pentru cei mici! APIA ... · de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat

cuvânt de învãþãturã cuvânt de învãþãturã

ANECDOTE:

Casa de Pensii: 0244.577.406Poliþia Comunitarã: 0244.954Primãria Ploieºti: 0244.546.161Consiliul Judeþean: 0244.546.151Prefectura: 0244:516.003Curtea de Apel: 0244.522445Victimele violenþei în familie: 0244.983Agenþia de voiaj CFR: 0244.542080Casa de Asigurãri de Sãnãtate: 0244.517869Biroul de Evidenþã a Populaþiei: 0244.302378Direcþia de Muncã ºi Solidaritate Socialã: 0244.577638Biroul de Paºapoarte: 0244.302386

Apel Urgenþã: 112Poliþia Pl.: 0244.595.355;Jandarmeria: 0244.553.811Apa Nova: 0800800923Dalkia: 0800800255Informaþii SNCFR: 0244.952Ora exactã: 1958Inspectoratul ªcolar: 0244.577699

RE

ÞE

TA

ptã

nii

Salatã greceascã

1) A-G 2) OLAR 3) ITA 4) UMED 5) G-A-ENE 6) PRUDENTA 7)1. PP-ªEF 2. PRIER-LO 3. IUN-POM 4. EMA-VARA ; 5. Ã-SÃPAT;6. IVIÞI-RU; 7. ªA-I-E-TC; 8. RA-ALEE; 9. TOPORAª; 10. SEMÃNAT.

Rezolvarea integrameidin numãrul trecut

Verde de sezonVerdeaþãCulme!

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ Trufandale

Iodatã!

ConducãtorPivã

Sere!Pene!

Mai (pop.)Ghiocei

Pescar oria

Recul!

Moscovit

Stat în China AnticãSat hunedorean

Pregãtit pentru ouatLegumã verdeCrud, necopt

Vas gol

VerdeaþãPraz gol!

Râu în SUAZeamã

diverse9 - 15 mai 2018

www.informatiaprahovei.ro 11

DresAfluent al Oltului

OþeþitPlantã cu frunze

comesctbile

Servit verde sauuscat pisat

Se umpluprimãvara de

muguri ºi flori

DICÞIONAR:SAIL; CJU; UCEA; TRA; RET

Un bãtrân de 90 de ani îi spune doctoruluisãu:

- Am o mireasã de 18 ani cu care voi avea un copil.Ce ziceþi de asta?

- Am un prieten mai în vârstã care este vânãtor. Într-o zi a luat umbrela în locul puºtii. Când a ajuns la locul devânãtoare, a vãzut un iepure. ªi-a ridicat umbrela, a fãcut“bang, bang” ºi iepurele a cãzut mort. Ce zici de asta?

- Eu aº zice cã altcineva i-a omorât iepurele.- Exact!

În apropierea graniþei, vameºul intrãîntr-un compartiment de tren ºi întreabã:

- Arme? Droguri? Bani?- Nu, mulþumesc. O cafea, vã rog...

- Un bãrbat este norocos dacã câºtigã maimult decât poate cheltui nevasta.

- O femeie este norocoasã dacã gãseºte unastfel de bãrbat.

Un tip se duce la o vrãjitoare vestitã pentruputerea ei de a dezlega blesteme.

- Ei, ca sã te pot dezlega de blestem, trebuiesã-mi spui exact cuvintele care te-au legat.

- Vã declar soþ ºi soþie.

Cu toate cã ne aflãm la o depãr-tare de peste douã mii de ani de lasãvârºirea minunii vindecãrii orbuluidin naºtere, pe care Sfânta Bisericão serbeazã astãzi, totuºi, aceastãminune ne cucereºte mintea ºi neumple inima de admiraþie în faþa pu-terii Dumnezeieºti a Mântuitorului nos-tru Iisus Hristos, într-adevãr, nici pânãatunci, nici de-atunci în-coace istoria nu cunoaºteca cineva orb din naºteresã fi dobândit vederea.Aceastã minune ne oferãprilejul sã vorbim despre„lumina” pe care a adus-o Hristos în lume. Cãci devenirea lui Iisus în lumenu s-au bucurat numaicâþiva bolnavi, orbi, ºchiopisau uscaþi, ci s-a bucurato lume întreagã. Aici esteminunea care ne umplesufletul de bucurie ºi estevrednic de reþinut adevã-rul religios „Hristos estelumina lumii”. Evabgheliamântuirii, propovãduitã de El, a adusºi continuã sã aducã binefaceri ºibucurii asemãnãtoare cu aceleaºi pecare le aduce lumina soarelui. Pe bu-nã dreptate se pot stabili multe ase-mãnãri între „lumina lui Hristos” ºilumina care vine de la soare. Precumlumina fizicã lumineazã ºi încãlzeºtepãmântul, tot astfel învãþãtura Domnu-lui nostru Iisus Hristos lumineazã ºiîncãlzeºte viaþa noastrã sufleteascãºi trupeascã. Precum lumina soareluitopeºte cu puterea ei zãpezile din as-cunziºurile munþilor ºi distruge atâþia

microbi vãtãmãtori, tot astfel luminalui Hristos înlãturã ºi topeºte munþiîntregi de pãcate ºi dã putere sufletu-lui sã învingã nenumãrate ispite careatacã sãnãtatea moralã.

Lumina ºi cãldura soarelui chea-mã fãptura la viaþã nouã ºi face sã rã-sarã din întunericul pãmântului sã-mânþa îngropatã de el, iar „Lumina

lui Hristos” aduce în viaþa noastrã flo-rile virtuþii ºi roadele faptelor bune.

Sfânta Evanghelie de astãzi nearatã lumina pe care a adus-o Hristosîn câmpul bântuit de furtunile suferin-þei ºi ale durerii.

Orbul din Sfânta Evanghelie s-anãscut orb nu pentru pãcatele lui, niciale pãrinþilor, ci sã se arate în el lucra-rea lui Dumnezeu. Lumina sau lumâ-narea noastrã creºtinã are o foartemare folosinþã în cultul ortodox. Easimbolizeazã adevãrul religios, învã-þãtura adusã de Domnul nostru Iisus

Hristos ºi chiar pe El însuºi.În slujba Vecerniei, Iisus Hristos

este numit „Lumina linã a SfinteiTreimi”, cel ce vine la apusul soareluiºi lumineazã viaþa noastrã. Creºtiniiîntâmpinã sãrbãtoarea Naºterii Dom-nului cu bucuria cã atunci a rãsãrit„lumina cunoºtinþei de Dumnezeu”.În postul Sfintelor Paºti, la Liturghia

darurilor mai înainte sfinþite,preotul, þinând o lumânareaprinsã, rosteºte cuvintele:„Lumina lui Hristos lumi-neazã tuturor”, iar la Praz-nicul Învierii Domnului seface mai întâi o chemare:„Veniþi de primiþi luminã!”.Din toate aceste mãrturiisfinte ale Sfintei Scripturidespre Iisus Hristos, noi secuvine sã luãm aminte cãºi noi înºine trebuie sã nepurtãm ca niºte fii ai luminii,sã ducem o viaþã luminoa-sã, dreaptã ºi bunã, plinãde faptele luminii. Credin-ciosul este un fiu al luminii,

un mãrturisitor al luminii lui Hristosîn lumea întreagã.

Drept aceea vã îndemn împreunãcu Sfântul Apostol Pavel, „sã umblaþica fii ai luminii, cãci roada DuhuluiSfânt este toatã bunãtatea, dreptateaºi adevãrul”. Trebuie numai ca ºi noisã ne apropiem, sã venim mereu lalumina lui Hristos ca sã primim luminã,milã, mântuire ºi ajutor din cer.

„Veniþi ºi vedeþi cã bun este Dom-nul ºi în veac este mila lui, în veciivecilor. Amin.

Preot ªtefan Al, Sãvulescu

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE: 1 castravete, 4 roºii, 1 ardei verde, 1 ceapã 200 g brânzã feta, 30 mãsline negre, 1 lãmâie 4 linguri ulei de mãsline, 2 lingurite oregano proaspãtsare, piper, capere (facultativ)

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARESpalã ºi curãþã castravetele.

Pune sare pe el ºi, dupã 15 minute,scurge sucul. Apoi taie în sferturiroºiile. Curãþã ardeiul de seminþe ºide pãrþile albe ºi taie-l în lamele fine.

Curãþã ceapa ºi taie-o în rondelefine. Pune toate ingredientele într-un bol mare.

Taie brânza feta în patru ºi apoiîn cuburi mici (1,5 cm) sau fâºii fine.

Adaugã uleiul de mãsline, sareºi piper, dupã gust.

Presarã mãslinele (cu sau fãrãsâmburi), caperele ºi cele 2 linguriþede oregano. Mai poþi adãuga suc delãmâie. Lasã o orã la rece ºi apoiserveºte!

13 mai – Duminica Orbului din naºtere Firma britanicã de cercetare de piaþã Economist Intelligence Unit (EIU) a publicatlista sa cu cele mai scumpe oraºe din lume. Pentru mulþi, numele New York ar trebuisã aparã cu certitudine, dar de fapt în top 10 nu este niciun oraº american, motivulfiind dolarul foarte slab în acest moment.

În acest an, accentul se pune pe Europa ºi Asia.Singapore a reuºit sã revendice titlul de cel mai scump oraº din lume, pentu al

cincilea an consecutiv.Potrivit firmei britanicede cercetare de piaþã,costul vieþii în Singapo-re continuã sã creascãºi în 2018. Pe lân-gã costurile pentrualimente ºi îmbrãcã-minte, apar chiriile, ta-xele ºcolare, costurilepentru petrecerea tim-pului liber, costurile deîntreþinere ale maºini-lor din metropola cu 5,6milioane de locuitori. În Singapore, chiria la un apartament de 100 de metri pãtraþieste de 4.500 de euro pe lunã, masa la un restaurant normal costã o sutã de euroºi electricitatea costã mai mult decât în oraºe precum Los Angeles, Londra, NewYork sau Hong Kong.

Iatã clasamentul primelor zece cele mai scumpe oraºe din lume: 1 Singapore;2 Paris; 3 Zürich; 4 Hong Kong; 5 Oslo; 6 Geneva; 7 Seul; 8 Copenhaga; 9 Tel Aviv; 10Sydney.

NASA ºi Agnþia Spaþialã Internaþio-nalã doresc sã aducã pe Pãmânt o rocãde pe Marte pentru a înþelege dacã pla-neta poate susþine viaþa extraterestrã.

Aducerea probelor de sol marþiande pe Planeta Roºie ar putea reprezentao premierã privind înþelegerea moduluiîn care planeta ar putea susþine viaþa.Conform Independent o astfel de misiu-ne ar putea fi extrem de dificilã ºi com-plexã ce ar putea necesita o serie delansrãi ºi o nagivare complexã în spaþiu.

Cele douã agenþii au semnat unacord pentru a lansa o astfel de misiune

pentru ca rocile sã poatã fi examinatepe Pãmânt. Pânã acum omenirea a tri-mis lucruri pe Marte: roverul Curiosityde exemplu a examinat rocile de pe Mar-te. Însã acesta ar putea fi mult mai folosi-tor dacã ar putea trimite probe pe Pã-mânt.

În fapt întreaga misiune ar reprezen-ta o premierã deoarece nu am lansatniciodatã o rachetã de pe o altã planetãcãtre Pãmânt. Per total ar fi necesaretrei lansãri cãtre Marte. Iniþial un roverNASA va pleca spre planetã pentru acolecta 31 de probe diferite pe care leva amplasa într-o maºinãrie specialã ceva fi lansatã cãtre orbita lui Marte. Deaici o altã navã va prelua probele ºi leva aduce înapoi pe Pãmânt.

Sursa: descopera.ro

Cele mai scumpe oraºe din lume!

Sursa: descopera.ro

NASA ºi ESA doresc sã aducãsol marþian pe Pãmânt

Puþinã lobodã!

Page 12: Ploieºti, Strada Romanã Emoþii pentru cei mici! APIA ... · de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat

Ploieºti, Str. ROMANÃ, nr. 50; tel. 0244.51.38.15;Fax: 0244-51.61.66. E-mail: [email protected]

Tiparul:

Tipografia:

Grafica Prahoveanã

S.A. Ploieºti,

Str.Transilvaniei

nr. 29, Tel: 524.861

DDDDDaniel Lazãr aniel Lazãr aniel Lazãr aniel Lazãr aniel Lazãr - Redactor ºef

Sorina Nasta Sorina Nasta Sorina Nasta Sorina Nasta Sorina Nasta - Difuzare

- Publicitate

Mihail Marinescu Mihail Marinescu Mihail Marinescu Mihail Marinescu Mihail Marinescu - Redactor

CorCorCorCorCornelnelnelnelnelia Pria Pria Pria Pria Preda - eda - eda - eda - eda - TehnoredactareZIAR INDEPENDENT

Potrivit art. 206 C.P, responsabilitatea juridicãpentru conþinutul articolului aparþine autorului.De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºipersonalitãþi citate, responsabilitatea juridicã leaparþine.

www.informatiaprahovei.roISSN 1224-1601

Titlu înregistrat la O.S.I.M.

Responsabilitatea juridicã pentrufiecare material publicat aparþinesemnatarului acestuia

129 - 15 mai 2018

sport

CS Atletic Bradu - FC Petrolul Ploieºti 1-4 (1-2)CS Atletic Bradu - FC Petrolul Ploieºti 1-4 (1-2)CS Atletic Bradu - FC Petrolul Ploieºti 1-4 (1-2)CS Atletic Bradu - FC Petrolul Ploieºti 1-4 (1-2)CS Atletic Bradu - FC Petrolul Ploieºti 1-4 (1-2)

Meciul de la Bradu s-a ju-cat pe un stadion frumos, cuo tribunã ºi douã peluze co-chete, care poate aduna3000 de spectatori, din cei7000 de locuitori ai comuneide lângã Piteºti.

Petrolul a îmtâlnit o echi-pã bunicicã, care pe alocuri aavut momente bune ºi a pusprobleme mai valoroasei saleadversare.

Sã mai evidenþiem faptulcã suprafaþa de joc a fost unaartificialã, dar pe care, pânãla urmã, Petrolul s-a descur-cat destul de bine.

Vã prezentãm cum s-aumarcat golurile partidei.

Min. 22, 0-1: Min. 22, 0-1: Min. 22, 0-1: Min. 22, 0-1: Min. 22, 0-1: Ciocâl-teu a deviat excelent, cu exte-riorul, cãtre Tudor ªaim, careapoi a centrat în faþa porþii, deunde Pãun a reluat în plasã.

Min. 36, 0-2:Min. 36, 0-2:Min. 36, 0-2:Min. 36, 0-2:Min. 36, 0-2: Pãun a

Stadion: comunal Bradu: Spectatori: 700. Marcatori:Preda (38) / Pãun (22, 72), Arnãutu (36), N. Popescu (88).

Bradu: Oprican (cpt.) – Sucalã, Din, ªerban, Achim –Paraschiv, Fundãtureanu, Golban (78 Tãnãsescu), Tãnase,Traºcã – Preda. Antrenor: Ovidiu Ticã.

FC Petrolul: Bolboaºã – Antoche, Ichim – ªaim Tudor(77 Catanã), Chindriº (cpt.), Cîrjan (70 Prunescu), Velisar –Ciocâlteu (61 Lambru), Arnãutu, Pãun (80 N. Popescu).Antrenor: Romulus Ciobanu.

Cartonaºe galbene: Sucalã (71), Din (90+1) / Pãun(73).

Au arbitrat: Lucian Andrei Þiþii (ªura Micã – Sibiu),Florian Alexandru Viºan (Galaþi) ºi Bogdan ªtefan Vasile(Sibiu).

Observatori: Liviu Voicu Coloj (Filiaºi) ºi ªtefan Poenaru(Botoºani).

Fotbal Liga 3

Victorie clarã la Bradu!

ºutat violent din unghi, dupãcare Arnãutu, atent, trimite înpoartã.

Min. 38, 1-2: Min. 38, 1-2: Min. 38, 1-2: Min. 38, 1-2: Min. 38, 1-2: Gazdelereduc din handicap, prin Pre-da, care marcheazã ºi cu cevaºansã.

Min. 72, 1-3: Min. 72, 1-3: Min. 72, 1-3: Min. 72, 1-3: Min. 72, 1-3: GiorgianPãun, care a fãcut un joc foar-te bun, înscrie dintr-o loviturãliberã, de la 18 metri, la semi-înãlþime.

Min. 88, 1-4:Min. 88, 1-4:Min. 88, 1-4:Min. 88, 1-4:Min. 88, 1-4: Dupã cegazdele au trimis în barã, prinPreda, Nini Popescu marchea-zã la câteva minute de la intra-rea pe teren.

Sâmbãtã, 12 mai, pe „IlieOanã”, Petrolul poate fi, mate-matic, promovatã în Liga 2! Vajuca cu CS Mioveni 2 ºi, cudouã etape înainte de final,poate serba promovarea!

Ionuþ Mitoiu

În perioada 23-28 aprilie, opt sportivi dincadrul secþiei de box a CSM Ploieºti au participat,la Câmpulung Muscel, la Cupa Românieirezervatã juniorilor, reuºind sã cucereascã douãmedalii. Cea mai bunã performanþã a reuºit-oAlin Sandu, care a câºtigat medalia de aur lacategoria „80 kg”, iar Cristian Drãgan a obþinutmedalia de bronz în limitele categoriei „54 kg”.

Ceilalþi ºase sportivi care au fãcut deplasarea– Adrian Gabriel Dan, Marian Ghinoiu, AndreiDinu, Iulian Dumitrescu, ªtefan Panaitescu ºiCristian Cristea – au câºtigat cel puþin un meci,dar nu au reuºit sã intre în zona medaliilor.

Boxerii de la CSM Ploieºti sunt pregãtiþi deTiti Tudor ºi Adrian Pîrlogea.

Mihail MarinescuSursa: csmploiesti.ro

Douã medalii obþinute de boxerii de la CSMPloieºti la Cupa României pentru juniori

În cadrul turneului semi-final disputat, recent, la TurnuSeverin ºi rezervat echipelor dehandbal juniori II, CSM Ploieºtia izbutit un parcurs foartebun, calificându-se pentru Tur-neul final cu un bilanþ de 3victorii ºi 2 remize. Bãieþii pro-fesorului Silviu Stãnescu auobþinut, astfel, dreptul de a mer-ge la competiþia ce va reunicele mai bune opt echipe dinþarã la categoria lor de vârstãla capãtul unui turneu în careau câºtigat clar meciurile încare porneau favoriþi ºi auîncheiat la egalitate cu celedouã contracandidate în luptapentru primele douã locuri: CSªtiinþa Municipal Bacãu ºi AHCPotaissa Turda.

CSM Ploieºti a începutturneul cu douã victorii, 40-23cu CS Novaci ºi 28-25 cu CSªGalaþi, apoi a încheiat la egali-tate partidele cu ªtiinþa Bacãu(24-24) ºi Potaissa Turda (28-28), oferindu-ºi ºansa ca, printr-un succes în ultimul meci, cuCSª Hunedoara, sã se califice

la Turneul final. Iar confrunta-rea cu devenii a fost fãrãemoþii, elevii lui Silviu Stãnesculãmurind lucrurile încã dindebut: 6-1 (minutul 8), 8-2 (mi-nutul 10) ºi 10-3 (minutul 13).La capãtul unei partide în careau înscris aproape toþi jucãtoriide câmp, bãieþii noºtri s-auimpus cu 37-21 (18-9) ºi merg,absolut meritat, la Turneul fi-nal programat în perioada 6-10 iunie.

Bãieþii sunt neînvinºi înacest sezon, având 18 victoriiîn sezonul regulat ºi cele 3 suc-cese ºi douã remize de la Tur-

nu Severin, graþie cãrora auocupat poziþia secundã la tur-neul semifinal, dupã ªtiinþaBacãu.

CSM Ploieºti – CSCSM Ploieºti – CSCSM Ploieºti – CSCSM Ploieºti – CSCSM Ploieºti – CSNovaci 40-23 (18-10)Novaci 40-23 (18-10)Novaci 40-23 (18-10)Novaci 40-23 (18-10)Novaci 40-23 (18-10)

Al. Ispas, Ad. Tãnãsescu –C. Albu (8), G. Paraschiv (7), I.Mereu (7), R. Floarea (5), Oct.Nica (4), N. Nicolae (3), M. Iorga(2), V. Alici (2), D. Rudai (1), V.Rãducanu (1), Al. Pop, R. Iacob,P. Bucur.

CSM Ploieºti – CSªCSM Ploieºti – CSªCSM Ploieºti – CSªCSM Ploieºti – CSªCSM Ploieºti – CSªGalaþi 28-25 (14-12)Galaþi 28-25 (14-12)Galaþi 28-25 (14-12)Galaþi 28-25 (14-12)Galaþi 28-25 (14-12)

Al. Ispas, Ad. Tãnãsescu –C. Albu (7 goluri), I. Mereu (7),

N. Nicolae (5), G. Paraschiv (4),V. Alici (2), D. Rudai (2), Oct. Ni-ca (1), Al. Pop, P. Bucur, M. Ior-ga.

CSM Ploieºti – CS ªtiin-CSM Ploieºti – CS ªtiin-CSM Ploieºti – CS ªtiin-CSM Ploieºti – CS ªtiin-CSM Ploieºti – CS ªtiin-þa Bacãu 2þa Bacãu 2þa Bacãu 2þa Bacãu 2þa Bacãu 24-24-24-24-24-24 (14 (14 (14 (14 (13-12)3-12)3-12)3-12)3-12)

Al. Ispas, Ad. Tãnãsescu –C. Albu (8 goluri), G. Paraschiv(5), N. Nicolae (4), V. Alici (3), I.Mereu (3), R. Floarea (1), M.Iorga, Oct. Nica ºi D. Rudai.

CSM Ploieºti – AHC Po-CSM Ploieºti – AHC Po-CSM Ploieºti – AHC Po-CSM Ploieºti – AHC Po-CSM Ploieºti – AHC Po-tttttaissa Taissa Taissa Taissa Taissa Turururururda 28-28 (1da 28-28 (1da 28-28 (1da 28-28 (1da 28-28 (14-14-14-14-14-11)1)1)1)1)

Al. Ispas, Ad. Tãnãsescu –G. Pataschiv (5 goluri), P. Bucur(5), D. Rudai (5), C. Albu (4), V.Alici (3), I. Mereu (3), R. Floarea(1), Al. Pop (1), N. Nicolae (1),M. Iorga, Oct. Nica.

CSM Ploieºti – CSª Hu-CSM Ploieºti – CSª Hu-CSM Ploieºti – CSª Hu-CSM Ploieºti – CSª Hu-CSM Ploieºti – CSª Hu-nedoarnedoarnedoarnedoarnedoara 3a 3a 3a 3a 37-27-27-27-27-21 (11 (11 (11 (11 (18-9)8-9)8-9)8-9)8-9)

Al. Ispas, Ad. Tãnãsescu, F.Oprea – N. Nicolae (5 goluri),D. Rudai (5), R. Iacob (5), C.Albu (4), Al. Pop (3), R. Bucur(3), I. Mereu (3), V. Rãducanu(2), M. Iorga (2), V. Alici (2), R.Floarea (2), G. Paraschiv (1),Oct. Nica.

Sâmbãtã ºi duminicã, Ba-zinul „Vega” a fost gazda celeide-a VI-a ediþii a Cupei „TamaraCostache” la înot, competiþieorganizatã de DJTS Prahovaºi CSM Ploieºti ºi la startul cã-reia s-au aflat peste 150 decopii cu vârste între 6 ºi 12ani, de la 16 cluburi din þarã.

În cele douã zile de con-

curs, s-a înotat în toate celepatru stiluri – liber, bras, spateºi fluture -, iar micii sportivi pre-gãtiþi de Tamara Costache ºiCiprian Toma au onorat cumse cuvine competiþia, reuºindsã cucereascã nu mai puþinde 65 de medalii, dintre care27 de aur, 21 de argint ºi 17de bronz. În plus, cinci dintre

înotãtori au fost recompensaþicu trofeele ºi premiile în echi-pament sportiv cuvenite „celormai bune performanþe din con-curs”.

Iatã care au fost perfor-manþele sportivilor de la CSMPloieºti:

Medalii de aur: Eric Vanc– 2012, Samoil Teodor – 2011,Luca Marinescu – 2010, Cris-tina Þolea – 2009, Pãun Fabian– 2009, Patrick Iacob – 2009,Victor Ana – 2009, Aida Stancu– 2007, Andra Niþã – 2007;plus 8 medalii la ºtafete;

Medalii de argint: EricVanc, Teodor Samoil, TudorFrãþilã – 2010, Alexandra Cons-tantin – 2010, Erika Fortu2009, Briana Pãun – 2009, Pa-trick Iacob, Fabian Pãun, An-dra Niþã, Cristian Lupu – 2007;plus douã medalii la ºtafete;

Echipa de handbal juniori II a C.S.M.Ploieºti s-a calificat pentru Turneul final

Marea finalã a turneului final de Cupa României de la Galaþi,meciul dintre Arcada din localitate ºi Tricolorul LMV Ploieºti – actualacampioanã a României – a debutat sub auspicii dintre cele maibune, mai bine de 2000 de spectatori fiind prezenþi la întâlnirea cuvoleiul de cea mai bunã calitate.

Cu gândul la ratarea titlului naþional, contraperformanþãresimþitã din plin, gãlãþenii au avut un singur scop, sã demonstrezecã adversarul din Ploieºti nu-i este superior! La rândul lor, elevii luiSergiu Stancu ºi Mãdãlin Marinescu aveau o þintã precisã, eventulcampionat-Cupã fiind singura opþiune cu adevãrat importantã atuncicând, la debutul sezonului, ºi-au autoimpus aceste douã obiective.

ªi ploieºtenii s-au impus în setul scurt (25-18, 23-25, 21-25,25-20, 15-8) ºi au câºtigat, astfel, al doilea trofeu în douã sãptãmâni,dupã ce au cucerit ºi campionatul!

Meciul a fost condus de cuplul Bogdan Stoica (Bucureºti) – PaulSzabo-Alexi (Oradea), iar observator a fost Gheorghe Viºan,preºedintele Federaþiei Române de Volei.

Antrenorul Tricolorului a mizat, din start, pe urmãtorul sextet:Jorna, Stulenkov, Bissette, Olteanu, Licã, Bartha ºi Kroiss libero.Felicitãri tuturor, ca ºi jucãtorilor care i-au substituit pe parcursuldisputei!

Mihail MarinescuSursa: csmploiesti.ro

Înotãtorii de la CSM Ploieºti,65 de medalii la Cupa „Tamara Costache”

Medalii de bronz: Alexan-dra Avram – 2011, Radu Frãþilã– 2010, Erika Fortu, BrianaPãun, Patrick Iacob, DariusRadu – 2009, Sara Profiran –2008, Aida Stancu, CristianLupu.

Cele mai bune performanþe:Samoil Teodor – 2011, LucaMarinescu – 2010, PatrickIacob – 2009, Cristina Þolea –2009, Aida Stancu – 2007.

Cluburi participante: ªc.Gimnazialã „Ac. Marin Voicules-cu” Giurgiu, As. Club Sportiv„Aqua Vita Delta” Tulcea, As.Club Sportiv „Barracuda” Câm-pina, CS „Bogdan Ciubotariu”Constanþa, As. Club Sportiv„Aquis” Bucureºti, CS Câmpina,Club GRC Câmpina, „Ion Câm-pineanu” Câmpina, LegacyAquatics Bucureºti, CS Med-gidia, CS Petrolul Ploieºti, As.„Renovatio Sport Club” Bucu-reºti, ªcoala Românã de ÎnotBucureºti, Shark SwimmingTeam Ploieºti, As. Club Sportiv„Total Sport Art” Piteºti ºi, bine-înþeles, CSM Ploieºti.

Mihail MarinescuSursa: csmploiesti.ro Daniel Lazãr

Volei

Tricolorul LMV Ploieºtia câºtigat ºi Cupa!

www.informatiaprahovei.ro