Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

21
Planul de Dezvoltare al Regiunii Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest Nord-Vest 2014-2020 2014-2020 Mai 2014 Mai 2014

description

Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020. Mai 2014. STRUCTURA PREZENTĂRII. PARTENERIAT. STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PROVOCĂRI S I ACTIUNI IDENTIFICATE. PRINCIPALELE CONCLUZII ALE ANALIZEI SOCIO-ECONOMICE. CONTEXT. P DR Nord-Vest 2014-2020. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Page 1: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020 2014-2020

Mai 2014Mai 2014

Page 2: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

CONTEXT

PRINCIPALELE

CONCLUZII ALE ANALIZEI

SOCIO-ECONOMICE

STRATEGIA DE

DEZVOLTARE REGIONALĂ

PROVOCĂRI SI ACTIUNI

IDENTIFICATE

PARTENERIAT

PDR Nord-Vest 2014-2020

STRUCTURA PREZENTĂRII

Page 3: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

OT 11. Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie

publică eficientă

EUROPA 2020 – 3 priorităti transpuse în 11 obiective tematice

CRESTERE INTELIGENTĂ CRESTERE DURABILĂ CRESTERE INCLUSIVĂ

Page 4: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

CADRUL LOGIC – ABORDAREA DE TIP SUS-JOS

Page 5: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

8,1

0,28

3,62,5

8,80

3,9

0,17

8,02

0,56

4,22

1,22

9,52

6,7

0,21

2007-2013 2014-2020

PROGRAMELE OPERATIONALE SI ALOCĂRILE FINANCIARE (MLD. EURO)

Valoarea totală (2007-2013) = 27,35 mld. Euro

Valoarea totală (2014-2020) = 30,45 mld. Euro

SURSA: Varianta finală a Acordului de Parteneriat, 31 Martie 2014

Page 6: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014-2020Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014-2020

Analiza SWOTAnaliza SWOT MMatricatriceaea T Teorieieoriei SchimbăriiSchimbării

potentialul şi nevoile specifice regiunii

Viziunea de dezvoltare

a regiunii

Obiectivele pe termen lung

stabilite la nivelul regiunii

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2014-2020 STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2014-2020 Obiective Specifice

Priorităti de dezvoltare Măsuri/Actiuni

Indicatori, Arii de interventie

Monitorizare si evaluare Plan

Analiza socio-economicăAnaliza socio-economică•Resursele naturale•Sistemul de asezări •Structura socio-demografică a populatiei• Infrastructura (de transport, educatională, CDI, socială, de sănătate) •Mediul•Economia•Turismul•Agricultura şi dezvoltarea rurală •Administratia si buna guvernanţă

AnalizAnaliză socio-economicăă socio-economică cantitativă si calitativă a conditiilor existente

şi a tendintelor înregistrate în ultimii 7 ani (2005-2012) Regiunea Nord-Vest

C a d r ul E u r o p e a n si n atIo n a l

PDR reflectă politicile de dezvoltare în concordantă cu potentialul si nevoile specifice la nivel regional, PDR reprezintă baza strategică pentru fundamentarea programelor de finantare si mai ales a viitoarelor proiecte

Page 7: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Strategia PDR 2014-2020Obiectiv general 2020 - Creşterea economiei regionale prin dezvoltare multidimensională si integrată pentru diminuarea disparităţilor intra- si inter-regionale şi creşterea standardului

de viată regional.

Nr. OBIECTIV SPECIFIC Corelarea cu OT Europa 2020

1Creşterea numărului locurilor de muncă şi a veniturilor OT 1 OT 3

OT 4 OT 8

2 Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor si informaţiilor

OT 2 OT 4OT 6 OT 7

3 Cresterea calitătii vietii locuitorilor din regiune OT 4 OT 8OT 5 OT 9

OT 6 OT 10

4 Creşterea eficientei si calitătii serviciilor oferite de administraţia publică locuitorilor din regiune

OT 11

Page 8: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Obiectiv 1. Creşterea numărului locurilor de muncă şi a veniturilor

Page 9: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Obiectivul 1. Cresterea numărului locurilor de muncă si a veniturilor

-Sprijin pentru investitii productive -Asigurarea accesului la finantare a IMM-urilor-Stimularea si sprijinirea initiativelor antreprenoriale -Dezvoltarea infrastructurilor de afaceri de importanţă locală şi regională -Sprijinirea clusterelor existente, dar si dezvoltarea de noi clustere în domenii emergente, cu potential inovativ

Măsuri

-Încurajarea formării de parteneriate între universităti/institute de CDI si întreprinderi din industrie si a participării la retele internationale de CDI-Încurajarea si sprijinirea înfiintării si dezvoltării unor structuri de CDI si transfer tehnologic care să sustină activitătile economice cu potential de specializare inteligentă

-Încurajarea si sprijinirea mediului de afaceri pentru adaptarea activitătilor la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si dezvoltarea unei conduite eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor-Sprijinirea si facilitarea furnizării si utilizării surselor regenerabile de energie (hidroenergie/geotermală, solară, biomasă, eoliană)-Cresterea eficientei energetice a clădirilor publice si de locuit

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2.1

1.2.2

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Priorităti

1.1. Îmbunătătirea competitivitătii IMM-urilor cu precădere în sectoarele de specializare

inteligentă în vederea creării de noi locuri de muncă mai bine plătite sectoarele prioritare

1.2. Încurajarea activitătilor de CDI în activitătile economice prioritare si consolidarea capacitătilor de CDI

1.3. Cresterea competitivitătii economiei regionale prin sprijinirea tranzitiei

către o economie cu emisii scăzute de carbon, care utilizează eficient resursele

si are în vedere schimbările climatice

Page 10: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Obiectiv 2. Cresterea accesibilitătii regiunii si a mobilitătii locuitorilor, mărfurilor si informatiilor

Page 11: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Obiectivul 2. Cresterea accesibilitătii regiunii si a mobilitătii locuitorilor, mărfurilor si informatiilor

Măsuri

-Extinderea infrastructurii broad-band -Sustinerea utilizării TIC de către persoane si firme (e-economie, comert electronic) -Sprijinirea furnizării de servicii publice online prin implementarea solutiilor de tip e-guvernare, e-educatie si e-sănătate

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2.1

2.2.2

2.2.3.

Priorităti

-Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport din reteaua TEN-T, inclusiv terminale multimodale-Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport care asigură accesul la reteaua TEN-T, inclusiv variante ocolitoare-Dezvoltarea unor planuri de mobilitate urbană regională durabile si integrate

2.1. Dezvoltarea unui sistem de transport Durabil si asigurarea accesului si integrării în retelele de transport majore de la nivel

european si international

2.2. Îmbunătătirea accesului la TIC, a calitătii si utilizării acestor retele de către mediul privat

si public

Page 12: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Obiectiv 3. Cresterea calitătii vietii locuitorilor din regiune

Indicatori privind starea de sănătate a populatiei. Sursa: Eurostat

Page 13: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Obiectivul 3. Cresterea calitătii vietii locuitorilor din regiune

Măsuri

3.2. Promovarea ocupării si sprijinirea mobilitătii fortei de muncă

3.2.1

3.3.2

3.3.3.

-Stimularea si sprijinirea initiativelor antreprenoriale, a microîntreprinderilor si înfiintarea unor structuri de sprijinire a afacerilor sociale -Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere, îndrumare si formare la locul de muncă -Organizarea de cursuri de formare / calificare / recalificare profesională pentru grupurile vulnerabile

Priorităti

3.1. Sprijinirea dezvoltării urbane integrate

-Elaborarea strategiilor de dezvoltare în cadrul polilor de crestere/municipii resedintă de judet/alte municipii/orase si ITI -Sprijinirea dezvoltării si implementării de proiecte integrate în cadrul polilor de crestere/municipii resedintă de judet/alte municipii/orase si ITI

3.1.1

3.1..2

Page 14: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Obiectivul 3. Cresterea calitătii vietii locuitorilor din regiune MăsuriPriorităti

3.3. Îmbunătătirea accesului si dezvoltarea infrastructurii de educatie si

formare profesională, de sănătate si asistentă socială

.

-Dezvoltarea unei retele integrate de campusuri scolare (pre-universitare si universitare) care să deservească inclusiv populatia din zonele defavorizate identificate -Dezvoltarea unei retele regionale de unităti de învătământ vocational în concordantă cu domeniile de specializare inteligentă-Dezvoltarea unor instrumente de educatie pentru adulti (dezvoltate sub coordonarea universitătilor) adresate cu prioritate educatiei initiale a fortei de muncă în domeniile de specializare inteligentă conform nevoilor pietei muncii -Rationalizarea, completarea si modernizarea retelei regionale de structuri medicale existente (spitale, ambulatorii, centre de permanentă, sistem de interventii de urgentă) care să deservească întreaga populatie a regiunii si în special cetătenii apartinând grupurilor vulnerabile/defavorizate cu risc de excluziune socială -Dezvoltarea unei retele regionale de centre de asistentă socială nerezidentiale care să deservească prioritar populatia din zonele defavorizate identificate-Sprijin pentru oferirea de servicii socio-educationale si socio-ocupationale pentru populatia din grupurile defavorizate identificate

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

Page 15: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Obiectivul 3. Cresterea calitătii vietii locuitorilor din regiune

Măsuri

3.4. Dezvoltarea durabilă a turismului

3.5. Sprijinirea dezvoltării rurale durabile integrate

3.4.1

3.4.2

-Promovarea si valorificarea economică a potentialului turistic cu specific local-Reabilitarea si conservarea patrimoniului construit si valorificarea prin turism a acestuia

3.5.1

3.5.2

-Elaborarea strategiilor de dezvoltare în cadrul GAL-urilor/CLLD-urilor -Sprijinirea dezvoltării si implementării de proiecte integrate în cadrul GAL-urilor/CLLD-urilor

Priorităti

3.6. Promovarea incluziunii sociale si combaterea sărăciei

-Dezvoltarea si sprijinirea unor programe integrate adresate comunitătilor marginalizate care trăiesc în zone de locuire defavorizată pentru eliminarea ”pungilor de sărăcie”.-Sprijinirea proiectelor care vizează combaterea prejudecătilor si a discriminării -Sprijinirea unor actiuni de dezvoltare comunitară care asigură capacitarea comunitătilor marginalizate, pentru dobândirea abilitătilor necesare participării la luarea deciziilor care îi privesc

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Page 16: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Obiectivul 3. Cresterea calitătii vietii locuitorilor din regiune MăsuriPriorităti

3.7. Protejarea si conservarea mediului natural.

-Protejarea biodiversitătii si a siturilor Natura 2000

-Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de protectie împotriva riscurilor

-Dezvoltarea si îmbunătătirea serviciilor de prevenire si interventie în situatii de urgentă

-Sprijinirea managementului si valorificării deseurilor

-Extinderea si modernizarea retelelor tehnico-edilitare (apă, canalizare, electricitate, termică, gaze naturale)

-Reabilitarea siturilor contaminate istoric

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.6

Page 17: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Obiectiv 4. Cresterea eficientei si calitătii serviciilor oferite de administratia publică locuitorilor din regiune

Page 18: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Obiectivul 4. Cresterea eficientei si calitătii serviciilor oferite de administratia publică locuitorilor din regiune

Măsuri

4.2. Consolidarea capacitătilor părtilor interesate care îsi desfăsoară activitatea în domeniul

ocupării fortei de muncă, al educatiei, sănătătii si al politicilor sociale

4.2.1

4.2.2

-Întărirea relatiilor de cooperare dintre autoritătile publice, parteneri sociali si ONG-uri

-Stimularea proiectelor inovative la nivelul institutiilor publice din sectoarele vizate

Priorităti

4.1. Investitii în capacitatea institutională în perspectiva realizării de reforme pentru a

asigura gestionarea eficientă a politicilor publice si transparentă, integritate si responsabilitate

-Întărirea capacitătii institutionale prin îmbunătătirea structurilor si proceselor derulate de acestea-Dezvoltarea resurselor umane din administratia publică-Îmbunătătirea calitătii serviciilor oferite de administratiile publice

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Page 19: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Indicatori de realizare a obiectivelor strategiei la orizontul 2020

Page 20: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

PARTENERIATUL COMITETUL REGIONAL DE PLANIFICARE • PDR a fost realizat în parteneriat

cu reprezentanti ai autoritătilor publice, ai mediului academic, mediului privat, societatii civile

• S-au succedat numeroase etape de consultare publică în diferite stadii de elaborare (caravană regională, ateliere de lucru etc.)

Este foarte importantă implicarea partenerilor în implementarea si monitorizarea Planului de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest pentru 2014-2020

6 Grupuri Tematice RegionaleInfrastructură: de transporturi; apă-canal, gaz, electricitate, deseuri; de educatie; de sănătate; infrastructuri sociale; turism, cultură si patrimoniuDezvoltare urbanăDezvoltare rurală si agriculturăMediul de afaceri si specializare inteligentăResurse umane: incluziune socială, servicii sociale si combaterea sărăciei; ocupare, formare profesională si piata munciiCapacitate institutională si bună guvernantă

Page 21: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020

Vă mulţumim!

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-VestRădaia, str. Principală nr. 50, judeţul Cluj

Tel: 0264-431550 Fax: [email protected]

www.nord-vest.rowww.politicaregionala.ro