PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ... - timtim-timy.ro 3-5_final.pdf · Cuvânt înainte „Înveţi...

168
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE DIN GRĂDINIŢĂ PENTRU DOMENIILE EXPERIENŢIALE SUGESTII METODICE. 3-5 ANI Metodica activa )

Transcript of PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ... - timtim-timy.ro 3-5_final.pdf · Cuvânt înainte „Înveţi...

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DEÎNVĂŢARE DIN GRĂDINIŢĂ PENTRU

DOMENIILE EXPERIENŢIALE

SUGESTII METODICE. 3-5 ANI

Metodica activa

)

EDIŢIE E-BOOK

Editor: Călin VlasieRedactor: Mihaela PogoniciMachetare: Mihai Constantin

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiTOMA, GEORGETA

Planificarea activităţilor de învăţare din grădiniţă pentru domeniile experienţiale : sugestii metodice : 3-5 ani / GeorgetaToma, Magdalena Anghel. - Piteşti : Paralela 45, 2012

ISBN 978-973-47-1567-1I. Anghel, Magdalena373.2

Copyright © Editura Paralela 45, 2012

Prezenta lucrare foloseşte denumiri ce constituie mărci înregistrate, iar conţinutul esteprotejat de legislaţia privind dreptul de proprietate intelectuală.

M C

c

COMENZI – CARTEA PRIN PO T EDITURA PARALELA 45 Pite ti, jud. Arge , cod 110174, str. Fra ii Gole ti 130 Tel./fax: 0248 214 533; 0248 631 439; 0248 631 492 Tel.: 0753 040 444;

0721 247 918. E-mail: [email protected] sau accesa i www.edituraparalela45.ro

Georgeta TomaMagdalena Anghel

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DEÎNVĂŢARE DIN GRĂDINIŢĂ PENTRU

DOMENIILE EXPERIENŢIALE

SUGESTII METODICE. 3-5 ANI

Cuvânt înainte„Înveţi învăţând pe alţii.”

Seneca

Dorim ca lucrarea de faţă să constituie un punct de plecaresau poate de sprijin pentru cadrele didactice. Lucrarea nu sevrea un model, dar poate fi o sursă de inspiraţie. Este modulprin care noi am înţeles să valorificăm oportunităţile pe careni le oferă actualul curriculum pentru învăţământul preşcolar.Este fereastra deschisă spre lume, dar şi spre noi. „Încercaţi aşa!Încercaţi să depăşiţi barierele şi să ieşiţi din vechile tipare!”

Sperăm că această lucrare va reuşi să răspundă exigenţelordumneavoastră, urmând a fi completată, bineînţeles, demăiestria fiecărei persoane ce va parcurge aceste pagini.

Autoarele

6

PREZENTARE GENERALĂ A LUCRĂRII

MODELUL DIDACTICIST MODELUL CURRICULARn Este centrat pe conţinuturi şi pepredarea de tip: expunere, prelegere,informaţie etc.n Conţinuturile sunt cele care impun şiîşi subordonează obiectivele,metodologia şi evaluarea didactică,într-o logică a învăţământuluiinformativ.n Conţinuturile erau exclusivacademice, lipsite de finalitate practicăşi socială într-o proporţie semnificativă.n Grupa/clasa este statică; elevii/copiiilucrează şi răspund individual.n Educatoarea conduce întreagaactivitate şi o evaluează.n Se adresează memoriei de tipreproductiv.

n Este centrat pe obiective şi pepredare de tip interactiv.n Obiectivele sunt cele care impun şi lise subordonează conţinuturile,metodologia şi evaluarea, într-o logicăa învăţământului formativ.n Conţinuturile sunt mixte, academiceşi cu finalitate imediată în practicasocială.n Clasa/grupa este dinamică; elevii/copiii lucrează în echipe sau perechi.n Educatoarea este facilitator,moderator şi persoana resursă.n Se adresează memoriei de tip creativ.n Activitatea este evaluată prinfeedback constructiv.

Am pornit în realizarea acestei lucrări încercând să răspundem tendinţelor de schimbarepropuse de actualul curriculum pentru învăţământul preşcolar, şi anume: diversificareastrategiilor de predare-învăţare-evaluare, amenajarea mediului educaţional, rolul familieişi importanţa domeniilor de dezvoltare a copilului. Nu în ultimul rând, am avut în vedererespectarea metodologiei de aplicare a planului de învăţământ.

Am organizat prezenta lucrare în jurul a cinci dintre cele şase teme mari propuse în noulcurriculum pentru învăţământul preşcolar: „Cine sunt/suntem?”, „Când, cum şi de ce seîntâmplă?”, „Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?”, „Cu ce şi cum exprimăm ceea cesimţim?”, „Ce şi cum vreau să fiu?”. Pornind de la aceste teme, am realizat pentru nivelul I(3-5 ani) un număr de şapte proiecte cu durate ce variază între trei şi cinci săptămâni. Veţiobserva că am apelat şi la teme săptămânale, decurgând din interesul manifestat de copiisau cerute de o anume perioadă din an.

Lucrarea este concepută atât pentru grădiniţele cu program normal, cât şi pentru celecu program prelungit. Le recomandăm colegelor ce îşi desfăşoară activitatea în grădiniţelecu program normal studierea şi coroborarea, în funcţie de interes şi posibilităţi, aactivităţilor de învăţare propuse pentru tura I cu cele propuse pentru tura a II-a, în scopulobţinerii unui optim educaţional.

În cadrul proiectelor sau temelor săptămânale am desfăşurat activităţi integrate. Însprijinul acestei abordări în manieră integrată, vă propunem o paralelă între proiectareadidacticistă, tradiţională şi orientarea actuală.

7

Considerăm că argumentele aduse în favoarea organizării activităţilor în aceastămanieră sunt convingătoare, de aceea nu vom insista prea mult asupra considerentelorteoretice, totuşi vom adăuga câţiva termeni-cheie ce ar putea fi de folos.

Activitate integrată: demers didactic global, în care graniţele dintre categoriile deactivităţi dispar, activitatea desfăşurându-se după un scenariu unitar, în scopulinvestigării unei teme.

Centru tematic: locul unde se expun materialele legate de tema unui proiect/temasăptămânii, în aşa fel încât copiii să le poată privi, mânui, completa cu altele noi,produse sau procurate de ei.

Curriculum: concept-cheie în practica educaţională contemporană, provenit dintermenul latinesc derivat din verbul currere, „a alerga, a se întrece, a trece, a culege, aparcurge”; în sensul cel mai larg, desemnează ansamblul proceselor educative şi alexperienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului şcolar; în sensrestrâns, este sinonim cu curriculumul formal sau chiar redus, din păcate, la programăanalitică.

Domenii experienţiale: sunt adevărate „câmpuri cognitive integrate” (L. Vlăsceanu)care transcend graniţele dintre discipline şi care, în contextul dat de actualul curriculum,se întâlnesc cu domeniile tradiţionale de dezvoltare a copilului, respectiv: domeniulpsihomotric, domeniul limbajului, domeniul socio-emoţional, domeniul cognitiv.

Interdisciplinaritate: interacţiune existentă între două sau mai multe discipline,care poate merge de la simpla comunicare de idei până la integrarea reciprocă deconcepte de bază în epistemologie, de metodologie, de date, de orientări în cercetare.

Metode active: „metode pedagogice prin care se urmăreşte ca elevul să devinăartizanul propriei cunoaşteri, adică să descopere el însuşi cunoaşterea, în loc să îi fieimpusă”. (G. Mialaret)

Metode formative: metode care implică un învăţământ formativ, opus celuiinformativ, corespondent, în bună parte, al sintagmei „metode active”.

Metoda proiectelor: o strategie de învăţare şi evaluare a cărei caracteristică seconcentrează pe efortul deliberat de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilorlegate de tema propusă.

Proiect: proces unic care constă într-un ansamblu de activităţi coordonate şicontrolate, cu dată de început şi de finalizare, întreprins pentru realizarea unorobiective, conform cerinţelor specifice. Implică respectarea timpului, a costurilor şi aaltor tipuri de resurse.

Proiect tematic: o extindere, o investigare a unui subiect către care copilul îşiîndreaptă întreaga atenţie şi energie, respectând ritmul propriu, desfăşurat de un grupmic, de întreaga grupă sau chiar de către un singur copil.

Rutine: sunt activităţile-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Eleacoperă nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea globală a acestuia.Se disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproapeaceleaşi conţinuturi.

Tranziţii: sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele derutină la alte tipuri/categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare laalta, în diverse momente ale zilei.

9

EVALUARE INIŢIALĂSĂPTĂMÂNA 1OBIECTIVE VIZATE:

Domeniul Limbă şi comunicare- Înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structu -

rilor verbale- Exprimarea orală corectă din punct de vedere fonetic,

lexical şi sintactic- Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral

Domeniul Ştiinţe- Operaţii intelectuale prematematice- Capacitatea de a recunoaşte, denumi, construi şi utiliza

formele geometrice- Capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului

înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investi -garea lui

- Deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător

Domeniul Om şi societate- Abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică- Deprinderi practic-gospodăreşti- Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în

societate

Domeniul Estetic şi creativ- Deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi,

modelaje- Corespondenţa între diferitele elemente de limbaj plastic

şi forme, obiecte din mediul înconjurător- Capacitatea de exprimare prin muzică

Domeniul Psihomotric- Deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare- Aplicarea independentă a deprinderilor însuşite

BIBlIOTECă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- tăbliţe magnetice- imagini PPT

ARTă- carioca, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli desen- carton colorat- foarfecă- material din natură- hârtie glasată, creponată

JOC DE ROl- costume- jocuri creative fetiţe, băieţi

CONsTRuCŢII - cuburi din lemn - Arco - Tangram - mozaic

şTIINŢă- enciclopedie- calculator, TV, telefon, radio- CD, DVD- puzzle- Loto cu flori, fructe, animale- tăbliţe magnetice - figurine

NIsIP şI APă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

10

SĂPTĂMÂNA 1SuBTEmA: EVALUARE INIŢIALĂ

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Bine aţi venit la grădiniţă!”, „Unde îmi este locul?”(deprinderi de autoservire)

AlAn Bibliotecă: „Spune ale cui sunt?” (verificarea pronunţiei, vocabularului,

exprimării corecte)n ştiinţă: „Grupează cum îţi spun!” (mare-mic, gros-subţire)n Construcţii: „Construieşte ce doreşti!” (cuburi lemn)n Jocuri de socializareADE: Dş „Ghici la ce foloseşte?”: observare (obiecte şi instrumente de lucru din

grădiniţă)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Eu sunt..., tu eşti..?”, „Unde-mi este locul?”(deprinderi de autoservire)

AlAn ştiinţă: „Să cunoaştem grădiniţa” (familiarizarea cu spaţiul grădiniţei)n Artă: „Desenează ce îţi place şi cu ce îţi place!”n Joc de rol: „De-a grădiniţa”n Jocuri distractive de socializareADE: DEC Cântecul preferat (repetare)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Spune-mi numele!”, „Unde-mi este locul?”(deprinderi de autoservire)

AlAn Bibliotecă: citire de imaginin Nisip şi apă: „Forme şi urme”n Construcţii: „Construieşte ce doreşti!” (Lego)n Jocuri distractive în aer liberADE: Dş „Grupează după cum îţi spun!” (exerciţii cu material individual mare-

mic, gros-subţire)DPM „Jocuri de mişcare şi jocuri sportive” (orientare spaţio-temporală)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Facem prezenţa!” (numirea colegilor absenţi),„Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire)

AlAn ştiinţă: „Integrarea noţiunilor” (fişe de lucru)n Joc de rol: „De-a gospodarii”, jocuri iniţiate de copiiADE: DlC „Povesteşte mai departe” (imaginaţie creatoare)DEC „Colorează-mă/pictează-mă cum sunt!” (folosirea cromaticii adecvate)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Câţi băieţi, câte fete...!”, „Unde-mi este locul?”(deprinderi de autoservire)

AlAn Bibliotecă: „Completează corect!” (fişe de lucru)n Artă: „Jucăria preferată” (colorare, modelaj)n Joc de rol: „Suntem harnici!”, „Facem ordine în sala de grupă” (deprinderi

practic-gospodăreşti)ADE: DOs „Jucăria preferată”: colaj (lucrare colectivă)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIVITATEmETOdICă

Planificarea activităţilor Comisiei MetodiceStudierea noutăţilor din domeniu

11

SĂPTĂMÂNA 1SuBTEmA: EVALUARE INIŢIALĂ

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire), „Păstrăm liniştea în timpulsomnului”

AlA „Spune ale cui sunt şi grupează-le după cum îţi spun!” (verificareapronunţiei, vocabularului, exprimării corecte; apreciere globală), „Construieşte cedoreşti!” (cuburi lemn), jocuri de socializare

ADE Continuarea activităţilor de dimineaţă: „Ghici la ce foloseşte?”

ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire), „Păstrăm liniştea în timpulsomnului”

AlA „Să cunoaştem grădiniţa” (familiarizarea cu spaţiul grădiniţei), „Deseneazăce îţi place şi cu ce îţi place!” (finalizarea lucrărilor începute dimineaţa), jocuridistractive de socializare

ADE Audiţie cântece pentru copii

ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire), „Păstrăm liniştea în timpulsomnului”

AlA Citire de imagini din cărţi şi reviste, „Construieşte ce doreşti!” (Lego), jocuridistractive în sala de grupă

ADE „Grupează după cum îţi spun!” (exerciţii cu material individual mare-mic,gros-subţire), „Regulile clasei/grupei” (tabelul responsabilităţilor), jocuri de mişcare(orientare spaţio-temporală)

ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire), „Păstrăm liniştea în timpulsomnului”

AlA „Integrarea noţiunilor” (exerciţii cu material individual), „De-a gospodarii”(„Îmi aranjez pătuţul şi lenjeria”), jocuri iniţiate de copii

ADE „Povesteşte mai departe” (imaginaţie creatoare)„Colorează-mă/pictează-mă cum sunt!” (folosirea cromaticii adecvate, finalizarea

lucrărilor)

ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire), „Păstrăm liniştea în timpulsomnului”

AlA „Completează corect albumul!”, „Jucăria preferată” (colorare), „Suntemharnici!”, „Facem ordine în sala de grupă” (deprinderi practic-gospodăreşti)

ADE „Grupează după cum îţi spun!” (material demonstrativ multe-puţine, mari-mici), „Jucăria preferată”: expoziţie (finalizarea lucrărilor începute)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIVITATEmETOdICă

Planificarea activităţilor Comisiei MetodiceStudierea noutăţilor din domeniu

12

EVALUARE INIŢIALĂSĂPTĂMÂNA 2OBIECTIVE VIZATE:

Domeniul Limbă şi comunicare- Înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structu -

rilor verbale- Exprimarea orală corectă din punct de vedere fonetic,

lexical şi sintactic- Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral

Domeniul Ştiinţe- Operaţii intelectuale prematematice- Capacitatea de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele- Capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului

înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investiga -rea lui

- Deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător

Domeniul Om şi societate- Cunoştinţe despre materiale şi caracteristicile lor, despre

utilizarea de tehnici de lucru de prelucrare a materialelor- Deprinderi practic-gospodăreşti- Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în

societate

Domeniul Estetic şi creativ- Deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi,

modelaje- Corespondenţa între diferitele elemente de limbaj plastic

şi forme, obiecte din mediul înconjurător- Capacitatea de exprimare prin muzică

Domeniul Psihomotric- Deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare- Aplicarea independentă a deprinderilor însuşite

BIBlIOTECă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- tăbliţe magnetice - figurine- imagini PPT

ARTă- carioca, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli desen- carton colorat- foarfecă- material din natură- hârtie glasată, creponată

JOC DE ROl- costume- jocuri creative pentru fetiţe

CONsTRuCŢII - Cuburi din lemn - Arco- Tangram - Mozaic- Lego

şTIINŢă- enciclopedie- calculator, TV, telefon, radio- CD, DVD- puzzle- Loto cu flori, fructe, animale- tăbliţe magnetice- figurine

NIsIP şI APă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

13

SĂPTĂMÂNA 2SuBTEmA: EVALUARE INIŢIALĂ

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Să facem cunoştinţă cu scaunul autorului!”, „Undeîmi este locul?” (deprinderi de autoservire)

AlAn Bibliotecă: „Selectăm imagini din poveşti”n ştiinţă: Puzzle (imagini din poveşti)n Construcţii: „Castele din poveşti!” (cuburi lemn, Lego)n Jocuri de socializare: „Ghiceşte ce s-a schimbat!”ADE: Dş „Când se întâmplă?” ̶ convorbire (raportarea temporală a diferitelor

activităţi)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu pisicuţa!”, „Unde îmi este locul?”(deprinderi de autoservire)

AlAn ştiinţă: „Unde trăiesc?” (clasificarea vieţuitoarelor după mediul de viaţăn Artă: „Desenează şi colorează animalul preferat!”n Joc de rol: „De-a fermierii!”n Jocuri distractive de socializareADE: DEC Audiţie: „Glasul animalelor”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu natura!”, „Unde îmi este locul?”(deprinderi de autoservire)

AlAn Bibliotecă: citire de imagini din atlasul botanicn Nisip şi apă: „Plantăm flori”n Construcţii: „Ghivece şi jardiniere!” (material divers), „Colţul viu din curtea

grădiniţei noastre” (îngrijirea plantelor)ADE: Dş „Grupează după cum îţi spun” (lung-scurt, tulpini şi frunze)DPM Jocuri de mişcare şi jocuri sportive (orientare spaţio-temporală)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O faptă bună!”, „Unde îmi este locul?” (deprinderide autoservire)

AlAn ştiinţă: Sortare de imagini fapte bune/fapte relen Joc de rol: „Scoate-mă din impas!”, jocuri iniţiate de copiiADE: DlC „Greşeala Cuminţicăi!” (lectura educatoarei)DEC Modelaj (temă la alegere)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „În parc cu bunicii!”, „Unde îmi este locul?”(deprinderi de autoservire)

AlAn Bibliotecă: Selectăm imagini cu membrii familiei şi activitatea lorn Artă: „Colorează locul unde-ţi place să te joci!” (fişă)n Joc de rol: „De-a familia!”, „Facem ordine în sala de grupă” (deprinderi practic-

gospodăreşti)ADE: Dş „Grupează după cum îţi spun!” (lung-scurt: fişe de lucru)DOs: „Casa mea” (aplicaţie)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIVITATEmETOdICă

Stabilirea proiectelor tematice

14

SĂPTĂMÂNA 2SuBTEmA: EVALUARE INIŢIALĂ

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire), „Păstrăm liniştea în timpulsomnului”

AlA Lectura educatoarei, puzzle (imagini din poveşti), „Castele din poveşti!”(cuburi lemn, Lego), jocuri de socializare: „Ghiceşte ce s-a schimbat!”

ADE Continuarea activităţilor de dimineaţă: „Când se întâmplă?” ̶ observaredirijată (raportarea temporală a diferitelor activităţi)

ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire), „Păstrăm liniştea în timpulsomnului”

AlA „Unde trăiesc?” (clasificarea vieţuitoarelor după mediul de viaţă), „Dese -nează şi colorează animalul preferat!” (finalizarea lucrărilor începute; jocuridistractive de socializare)

ADE Audiţie: cântece cu şi despre vieţuitoare

ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire), „Păstrăm liniştea în timpulsomnului”

AlA Citire de imagini din atlasul botanic şi sortarea lor în funcţie de anotimpulîn care înfloresc, „Ghivece şi jardiniere!” (material divers), „Colţul viu din sala degrupă” (îngrijirea plantelor)

ADE „Grupează după cum îţi spun” (material demonstrativ, lung-scurt, lat-îngust,tulpini şi frunze), „Cum protejăm natura?” (repovestire)

ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire), „Păstrăm liniştea în timpulsomnului”

AlA „În ce anotimp au mai multă nevoie de ajutorul nostru plantele şianimalele?”, „Scoate-mă din impas!”, jocuri iniţiate de copii

ADE „Greşeala Cuminţicăi!” (repovestire), „Semne de circulaţie!” (desen)

ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire), „Păstrăm liniştea în timpulsomnului”

AlA Selectăm imagini cu membrii familiei şi activitatea copiilor, „Desenează şicolorează sala de grupă!, „Facem ordine în sala de grupă” (deprinderi practic-gospodăreşti)

ADE „Grupează după cum îţi spun!” (fişe de lucru: lung-scurt), „Casa mea”(aplicaţie) ̶ finalizarea lucrărilor începute

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIVITATEmETOdICă

Stabilirea proiectelor tematice

15

EU ŞI LUMEA MEAPROIECTTEMATICTEMA ANUALĂ: „CINE SUNT/SUNTEM?”

NIVELUL I: (3-5 ANI)

„Ce sunt eu pentru voi? Un copil cu multe «de ce»-uri? Cine sunt eu? Ce sunttoate acestea? Ajută-mă să mă cunosc, să te cunosc şi să înţeleg ce mă înconjoară.Familia mea? ̶ Ne jucăm de-a mama şi de-a tata! Corpul meu? Ne jucăm de-adoctorul! Prietenii mei? ̶ Ne jucăm!”

Sunt lucruri pe care le spune orice copil...Pornind de la aceste premise şi de la principiile de bază ale drepturilor copilului,

am dezvoltat proiectul „Eu şi lumea mea”, în cadrul căruia ne propunem să letransmitem copiilor, într-o manieră atractivă, informaţii accesibile despre corpuluman, familie, grădiniţă, comunitate.

ARGUMENT

n DuRATă: 4 săptămânin lOC DE DEsFăşuRARE: grădiniţa n REsuRsE

n uMANE:- preşcolarii grupei „Piticii Isteţi”- cadre didactice - părinţi- reprezentant Crucea Roşie- medic generalist- medic stomatolog- alte grupe de preşcolari din grădiniţa noastră- grupe de preşcolari din grădiniţele partenere

n MATERIAlE- enciclopedie generală pentru copii- atlas anatomic- mulaje- albume fotografii, vederi- cărţi, reviste, soft educaţional, imagini PPT- calculator, imprimantă, aparat de fotografiat, CD player

MATERIAlE BIBlIOGRAFICE:1. Revista „Învăţământul preşcolar” 1-2/20082. Silvia Borţeanu, Rodica Brănişteanu, Silvia Breben, Mihaela Fulga, Filofteia

Grama, Roxana Haiden, Eugenia Ignat, Liana Mânzu, Gabriela Neagu, IrinelaNicolae, Carmela Popescu, Daniela Răileanu, „Curriculum pentru învăţământulpreşcolar. Prezentare şi explicitări”, Ed. DPH, Bucureşti, 2008

3. Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea ş.a.,„Activitatea integrată din grădiniţă. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământulpreuniversitar”, Ed. DPH, 2008

4. Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea,Filofteia Grama, „Ghid pentru proiecte tematice. Abordare în manieră integrată aactivităţilor din grădiniţă”, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2006

16

dIrECţII dE dEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI

FAMIlIA MEAl Membril Activităţil Locuinţăl Norme de comportarel Drepturi în familie

ÎN luMEA FERMECATăl Grădiniţal Activităţil Rechizitel Reguli de comportarel Drepturile copilului îngrădiniţă

COMuNITATEAsTRADA MEA

l Istoricl Caracteristicil Cultură localăl Instituţii culturalel Drepturi şi obligaţii în

societate

CORPul uMANl Înfăţişarel Rase umanel Organe interne şi externel Norme sanitare

Euşi lumea

mea

17

OBIECTIVE CAdru PE dOmEnII EXPErIEnţIALE

Domeniul Limbă şi comunicare- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală,

de înţelegere şi utilizare corectă a semnifica -ţiilor structurilor verbale orale

Domeniul Ştiinţe- Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi

înţelegere a mediului înconjurător- Stimularea curiozităţii privind explicarea

şi înţelegerea lumii înconjurătoare

Domeniul Om şi societate- Cunoaşterea şi respectarea normelor de

comportare în societate, educarea abilităţii dea intra în relaţie cu ceilalţi

- Dezvoltarea comportamentelor de coope -rare, prosociale, proactive

Domeniul Estetic şi creativ- Formarea unor deprinderi de lucru pentru

realizarea unor desene, modelaje- Formarea capacităţilor de receptare a

lumii sonore şi a muzicii

Domeniul Psihomotric- Formarea deprinderilor motrice de bază

şi utilitar-aplicative- Cunoaşterea deprinderilor igienico-sani -

tare pentru menţinerea stării de sănătate

OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATEDomeniul Limbă şi comunicare

- să participe la activităţile de grup, inclusivla activităţile de joc atât în calitate de vorbitor,cât şi în calitate de auditor

- să audieze cu atenţie un text, să reţinăideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles

Domeniul Ştiinţe- să înţeleagă şi să denumească relaţiile

spaţiale relative - să plaseze obiecte într-un spaţiu dat, să se

plaseze el însuşi în raport cu un reper dat- să cunoască unele elemente componente

ale lumii înconjurătoare, fiinţa umană ca parteintegrată a mediului

Domeniul Om şi societate- să cunoască şi să respecte norme necesare

integrării în viaţa socială şi de securitatepersonală

- să se comporte adecvat în diferite contex -te sociale să-şi adapteze comporta mentulpropriu la cerinţele grupului în care trăieşte(familie, grădiniţă, grupul de joacă)

- să se comporte adecvat în diferite contex -te sociale

Domeniul Estetic şi creativ- să cunoască denumirea instrumentelor şi

materialelor de lucru folosite- să mânuiască corect instrumentele şi

materialele de lucru - să indentifice culorile de bază folosindu-le

adecvat- să dobândească un sistem de deprinderi

practice accesibile de mânuire, de prelucrare- să intoneze cântece pentru copii

Domeniul Psihomotric- să se orienteze în schema corporală

cunoscându-şi posibilităţile motrice ale fiecăreipărţi

- să se orienteze în spaţiu raportându-se larepere date

- să-şi formeze corect deprinderile motricede bază

- să cunoască şi să aplice regulile de igienăreferitoare la igiena echipamentului

18

BIBlIOTECă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste- incastre cifre- tăbliţe magnetice litere- imagini PPT

ARTă- carioca, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli desen- carton colorat- foarfecă- figurine (marionete)

JOC DE ROl- jocuri creative pentru fetiţe- set bucătărie- păpuşi, haine bebe- trusă doctor

CONsTRuCŢII - Cuburi din lemn- Tangram- Arco- Mozaic- Lego

şTIINŢă- Album, enciclopedie- calculator, TV, telefon, radio- CD, DVD- mulaj pacient- set cu jetoane reprezen -tând organele de simţ

NIsIP şI APă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

InVEnTAr dE PrOBLEmE

Ce ştim?n Suntem oameni.n Ştim cum arătăm.n Avem nas, gură, ochi, etc.n Există fete şi băieţi.n Avem părinţi, fraţi, bunici.n Mergem la grădiniţă.nSă denumim obiecte de îmbrăcăminte şi de igiena personală.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n De ce creştem?n Care sunt părţile componente ale corpului uman?n Care sunt membrii familiei mele?n Ce rol are fiecare în familie?n Cine face parte din familia grădiniţei?n Care sunt rolurile membrilor familiei din grădiniţă?n Care sunt regulile de comportare în familia de acasă? n Care sunt regulile de comportare în familia de la grădiniţă?n Ce înseamnă viaţă sănătoasă?n Care sunt componentele corpului omenesc?n De ce suntem diferiţi?n De ce copiii seamănă cu părinţii?n Care sunt drepturile copiilor?n Ce rol are fiecare în familie?n Cum se numeşte strada pe care locuim?n Cum se numesc oraşul şi judeţul?

CEnTruL TEmATICAtlas anatomie, enciclopedie, vederi din localitate, albume

de familie, album cu aspecte din grădiniţă

19

Stimaţi părinţi,

Din dorinţa de a afla cât mai multe despre ei înşişi, copiii grupei „Piticii Isteţi”au propus derularea proiectului „Eu şi lumea mea”. În acest sens, dorim să nesprijiniţi cu fotografii, albume, filmuleţe realizate în momentele importante alevieţii dumneavoastră, cărţi, reviste sau orice alte materiale credeţi că ne-ar puteafi de folos.

Vă mulţumim pentru ajutor şi vă invităm alături de noi!

Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DEINTENŢIE CĂTREPĂRINŢI

Stimată D-nă Doctor,

Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în aceastăsăptămână proiectul „Eu şi lumea mea”. Copiii au multe întrebări: „De cecreştem?”, „Ce înseamnă viaţă sănătoasă?”, „Ce este calculatorul central – creierulşi care este rolul lui?”. Suntem siguri că dumneavoastră sunteţi persoana care arputea lămuri aceste „mistere”.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre,Vă mulţumim!

Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DE INTENŢIEADRESATĂMEDICULUI GENERALIST (Dispensarul local)

Stimate d-nă Doctor,

Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în aceastăsăptămână proiectul „Eu şi lumea mea”. Ei şi-au manifestat interesul faţă deigiena dentară, alimentaţia sănătoasă… În acest sens, vă invităm să fiţi alăturide noi.

Vă mulţumim!

Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DEINTENŢIEADRESATĂMEDICULUISTOMATOLOG

mEdIATIZArE ŞI dISEmInArEMediatizare mass-media locală, parteneriate,diseminare în cadrul cercului pedagogic sau acomisiei metodice, filme, fotografii, simpozioane

FInALIZArEA PrOIECTuLuIExpoziţie de artă plastică „Lumea mea”

TuRA Isăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

TuRA A II-Asăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

ACTIVITATE mETOdICă

20

SĂPTĂMÂNA 3SuBTEmA: FAMILIA MEA

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine e la noi acasă?”, „Învăţăm să salutăm”AlAn Bibliotecă: „Membri familiei” – citire de imaginin ştiinţă: „Cine este şi ce face” – sortare de imagini cu acţiuni ale membrilor

familiein Construcţii: „Casa mea” (cu materiale la alegere)n Joc de rol: „De-a mama”n Jocuri distractive în sala de grupă: „Păpuşica mea”ADE: Dş „O zi cu familia mea” (lectură după imagini)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Casa mea” (prezentarea locuinţei), „Învăţăm săsalutăm”

Opţional:AlAn Bibliotecă: Citim şi selectăm imagini cu locuinţa mean Nisip şi apă: „Căsuţa prietenilor mei”n Construcţii: „Mobilerul din camera mea!”; plimbare prin cartierADE Activitate integratăDlC; DEC „Iedul cu trei capre” de Octav Pancu-Iaşi (lectura educatoarei); audiţie

„În căsuţa din pădure”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Familia mea”, „Învăţăm să salutăm” AlAn Construcţii: „Casa bunicilor”n ştiinţă: „Hai să facem o orchestră – sunetul obiectelor”n Joc de rol: „De-a gospodinele”n Jocuri cu cânt: „Am o casă mititică”, „Dragă păpuşica mea”ADE: Activitate integratăDş; DPM „Spune cine/ce sunt? – observarea şi recunoaşterea jucăriilor/

obiectelor; mersul: „Cu mama la plimbare” (diferite variante de mers)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit bunica mea?”‚ „Învăţăm săsalutăm”

AlA + ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „Un copil politicos?” (norme de comportare şi formule de adresare)n Artă: „O surpriză pentru bunicii mei”n Joc de rol: „În vizită la bunica”n Jocuri distractive în sala de grupăDOs „Casa bunicilor”: aplicaţie din figuri geometrice

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine e la noi acasă?”, „Învăţăm să salutăm”AlAn Bibliotecă: „Bunica şi bunicul” (lectura educatoarei)n Artă: „Flori în curte la bunica” (colorare, aplicaţie)n Joc de rol: „De-a bunica şi bunicul!”, „Facem ordine în sala de grupă”ADE: DOs „Doi fraţi cuminţi” (memorizare)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

21

SĂPTĂMÂNA 3SuBTEmA: FAMILIA MEA

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP „Învăţăm să salutăm”, „Cum ne luăm rămas-bun?”AlA Citire de imagini cu familia, „Casa mea” (construcţii cu cuburi); audiţie – Cutiuţa

muzicală; jocuri distractive în sala de grupăADE „Familia mea” (discuţii pe bază de fotografii)

ADP „Învăţăm să salutăm”, „Cum ne luăm rămas-bun?”AlA „Alege şi grupează”, „Prietenul meu de acasă” – desen, „Căsuţa păpuşii” –

construcţiiADE „Iedul cu trei capre” de Octav Pancu-Iaşi, povestire după imagini; audiţie

„În căsuţa din pădure”

ADP „Învăţăm să salutăm”, „Cum ne luăm rămas-bun?”AlA Jocuri distractive, „Completează ce lipseşte”ADE „Spune ce obiecte ai găsit şi aşază-le în aceeaşi grupă” (recunoaşterea

jucăriilor şi aşezarea lor), „Unde au fugit jucăriile de la un copil?” de NicolaeStăncescu (lectura educatoarei)

ADP „Învăţăm să salutăm”, „Cum ne luăm rămas-bun?”AlA Jocuri iniţiate de copiiADE „Scufiţa Roşie” (audiţie)

ADP „Învăţăm să salutăm”, „Cum ne luăm rămas-bun?”AlA Ghicitori despre membrii familiei, „Facem ordine în sala de grupă”ADE „Doi fraţi cuminţi”: repetarea poeziei, „Casa bunicilor” (colorare – fişă de

lucru)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

22

SĂPTĂMÂNA 4SuBTEmA: ÎN LUMEA FERMECATĂ

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Bine aţi venit la grădiniţă”, „Cum ne comportăm lagrădiniţă?”

AlAn Bibliotecă: Citim fotografii din albumul grădiniţein Artă: „Mânuţele noastre” (amprentare)n Construcţii: „Rafturi pentru jucării” (cu materiale la alegere)n Jocuri distractive în sala de grupă: „Săculeţul fermecat”ADE: Dş „Grădiniţa” (observarea încăperilor)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Colegii mei”, „Cum ne comportăm la grădiniţă?”Opţional:AlAn Artă: „Culorile grădiniţei”n Construcţii: Scăunele şi măsuţen Joc de rol: „Cu păpuşa la grădiniţă”n Jocuri distractive în curtea grădiniţeiADE: Activitate integratăDlC; DEC „Maricica” de Luiza Vlădescu (lectura educatoarei), cântec „Bună

dimineaţa, dragă grădiniţă”; joc cu cânt: „Cântă după mine!”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce e şi ce nu e voie?...” (luarea deciziilor), „Cum necomportăm în sala de grupă?”

AlAnBibliotecă: „Aşa da/aşa nu” (Citim şi selectăm imagini cu reguli de comportare)n Nisip şi apă: „Paşii mei şi paşii tăi...” (urme)n Construcţii: „Sala de mese!”n Jocuri în curtea grădiniţeiADE: Activitate integratăDş; DPM „Spune ce a ascuns ursuleţul?” – observarea şi recunoaşterea obiectelor

din sala de grupă; mersul – „Cu copiii la plimbare”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine sunt colegii mei?”, „Cum ne comportăm însala de grupă?”

AlA + ADE Activitate integratăn Bibliotecă: „Prieteni şi prietenii?” – citire de imaginin ştiinţă: Grupăm jucăriile după prieteniin Joc de rol: „De-a educatoarea”, în vizită la grupa mareDEC „Degetele colorate” – dactilopictură

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Colegii de la grupa mare” (discuţii despre sala degrupă, jocuri, prietenii realizate în vizita anterioară), „Cum ne comportăm în sala degrupă?”

AlAn Bibliotecă: Serbări şi aniversări în grădiniţă – album cu fotografiin Nisip şi apă: „Flori pentru grădiniţa mea”n Joc de rol „Suntem ordonaţi!”, „Facem ordine în sala de grupă”ADE: DOs „Povestea unei jucării”, „Sanda la grădiniţă”

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

23

SĂPTĂMÂNA 4SuBTEmA: ÎN LUMEA FERMECATĂ

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP „Cum ne comportăm la grădiniţă?”, „Cum ne comportăm la masă?”AlA „Facem fotografii”, „Mânuţele noastre” – amprentare; jocuri distractive în

curtea grădiniţeiADE „Grădiniţa mea” (convorbire)

ADP „Cum ne comportăm la grădiniţă?”, „Cum ne comportăm la masă?”AlA „Culorile grădiniţei” (finalizarea lucrărilor începute), „De-a grădiniţa”, jocuri

distractive în curtea grădiniţeiADE „La grădiniţă” (repetare), euritmie: „Bună dimineaţa, dragă grădiniţă!”

ADP „Cum ne comportăm la grădiniţă?”, „Cum ne comportăm la masă?”AlA Diapozitive – „Aşa da/Aşa nu” („Citim şi selectăm imagini cu reguli de

comportare”), „Paşii mei şi paşii tăi...” (urme), jocuri în curtea grădiniţeiADE „Ce a ascuns ursuleţul?” (joc didactic), „Mergi cum bat” (joc ritmic)

ADP „Cum ne comportăm în sala de grupă?”, „Cum ne comportăm la masă?”AlA „Prietenii” de Dan Faur (lectura educatoarei), „De-a grădiniţa”, „Ne jucăm împreună” (jocuri iniţiate de copiii grupei mari)ADE „Degetele colorate” (dactilopictură – finalizarea lucrărilor)

ADP „Cum ne comportăm în sala de grupă?”, „Cum ne comportăm la masă?”AlA „Semnul meu” (observarea şi recunoaşterea semnelor distinctive de pe

rechizite şi mobilier), „Suntem ordonaţi!”, „Facem ordine în sala de grupă”ADE „Căsuţa din pădure” (DVD)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

24

SĂPTĂMÂNA 5SuBTEmA: CORPUL UMAN

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Eu sunt..., tu cine eşti?”, „Singurel mă îngrijesc”AlAn Bibliotecă: Citire de imagini din enciclopedia pentru copiin ştiinţă: „Spune ce arată jetonul – părţile corpului omenesc!”n Construcţii: „Dulăpior pentru hăinuţe”n Jocuri distractive în sala de grupă (fete... băieţi)ADE: Dş „Spune cum se numeşte ce îţi arăt eu?” (denumirea părţilor corpului

omenesc)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine mă ajută să cresc mare?”, „Singurel măîngrijesc”

Opţional:AlAn ştiinţă: „Fructele şi vitaminele”n Construcţii: „Corpul uman” – puzzlen Joc de rol: „De-a doctorul”n Jocuri distractive în curtea grădiniţeiADE: Activitate integratăDlC; DEC „Am spus bine, n-am spus bine” (joc didactic pentru dezvoltarea

acuităţii auditive), cântec: „Cu degetele ne jucăm”, joc cu cânt: „Ghiceşte cine te-astrigat?”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De ce ne îmbolnăvim?”, „Singurel mă îngrijesc”AlAn Artă: „Băiatul şi fata” (colorare pe contur)n Nisip şi apă: „Amprente” (urme ale degetelor, palmelor pe nisipul ud)n Construcţii: Jucării pentru prietenul meu (Plasticon)n Jocuri distractive în perechiADE: Activitate integratăDPM; Dş Învăţarea schemei corporale, joc: „Soro, dragă!”, „Unde este locul lui?”

(separarea obiectelor mari de obiectele mici şi gruparea lor)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit periuţa de dinţi?”; „Singurel măîngrijesc”

AlA + ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „Spune cum este…?” (exersarea simţurilor)n Artă: „Dinţii pieptenelui” (grafism)n Joc de masă: „Să îmbrăcăm păpuşa”n Jocuri de mişcare: „Ţăranul e pe câmp”, „Batistuţa”DOs „Domnul săpun şi domnul Tăciun”, „Apa rece” de M. Negulescu

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt copil politicos”, „Singurel mă îngrijesc”AlAn Bibliotecă: „Să îmbrăcăm păpuşa”n Artă: „Păpuşa mea” (colorare pe contur)n Joc de atenţie: „Spune ce fac!” (pantomimă), „Facem ordine în sala de grupă”

(activitate gospodărească)ADE: DlC „Copilul” (desen/pictură)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

25

SĂPTĂMÂNA 5SuBTEmA: CORPUL UMAN

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP „Singurel mă îngrijesc”, „Mă pregătesc de plecare”AlA „Ce am?” de Al. Sahighian – memorizare, „Roboţei”, jocuri distractive în sala

de grupă (fete... băieţi)ADE „Spune cum se numeşte ce îţi arăt eu?” (denumirea părţilor corpului

omenesc)

ADP „Singurel mă îngrijesc”, „Mă pregătesc de plecare”AlA Joc senzorial: „Spune ce ai gustat!”; „Corpul uman” – puzzle, „De-a doctorul”,

jocuri distractive în curtea grădiniţei: „Schimbaţi-vă locurile!”ADE Cântec: „Cu degetele ne jucăm”, „Am căzut în fântâniţă”

ADP „Singurel mă îngrijesc”, „Mă pregătesc de plecare”AlA „Băiatul şi fata” (colorare pe contur – finalizarea lucrărilor), jucării pentru

prietenul meu – Plasticon, jocuri distractive în perechiADE Învăţarea schemei corporale, jocuri: „Atenţie să nu greşeşti!”, „Fă la fel ca

mine!”, „Să facem ordine!” (separarea obiectelor mari de obiectele mici şi gruparealor)

ADP „Singurel mă îngrijesc”, „Mă pregătesc de plecare”AlA „Gândeşte şi potriveşte!” (exersarea simţurilor), „Dinţii pieptenelui” – grafism;

„Din jumătăţi →întreg”; jocuri de mişcare: „Ţăranul e pe câmp”, „Batistuţa”ADE „Domnul săpun şi domnul Tăciun”, „Apa rece” de M. Negulescu

ADP „Singurel mă îngrijesc”, „Mă pregătesc de plecare”AlA „Pregătim păpuşa pentru plimbare”, „Păpuşa mea” (colorare pe contur –

continuarea lucrărilor); joc de atenţie: „Spune ce fac!” (pantomimă); „Facem ordineîn sala de grupă”

ADE „Copilul” (aplicaţie – finalizarea lucrărilor)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

26

SĂPTĂMÂNA 6SuBTEmA: COMUNITATEA/STRADA MEA

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ştiu unde locuiesc?”, „Cum mă comport pe stradă?”AlAn Bibliotecă: „Citire de imagini cu oraşul meu”n ştiinţă: „Grupează piesele, după cerinţe”n Construcţii: „Acoperişuri de case” (Arco, Plasticon), „Plimbare pe strada

grădiniţei”ADE: Dş „Unde locuiesc?” (convorbire)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Drumul de la grădiniţă acasă”, „Cum mă comportpe stradă?”

OpţionalAlAn Artă: „Case pe strada mea”n Joc de rol: „La plimbare”, „Plimbare în parc”ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Scufiţa Roşie” – povestire; cântec: „Frumoasă-i strada noastră”; joc cu

cânt „Huţa, huţa” (folclorul copiilor)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit o vrăbiuţă...?” (comportamentulcopiilor pe stradă), „Cum mă comport pe stradă?”

AlAn Bibliotecă: „Ploaia” (grafisme)n Nisip şi apă: „Strada mea”n Construcţii: „Blocurile de pe strada mea”; „Oraşul meu” (film didactic)ADE: Activitate integratăDs; DPM „Aşază căsuţele după culoare”; mersul (deplasarea în mers pe diferite

direcţii: înainte-înapoi), „Mergi la jucărie”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cu mama la alimentară”, „Cum mă comport pestradă?”

OpţionalAlA + ADE: Activitate integratăn Bibliotecă: „Străzi şi case colorate” (fişe de lucru)n ştiinţă: „Ce cumpărăm?” (selectăm imagini cu produse alimentare)n Nisip şi apă: „Maşini pe stradă”; desene animaten Jocuri de mişcareDOs „Ce ştii despre…?” (copii, vecini, prietenii din cartier)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „În excursie...” (oraş, judeţ), „Cum mă comport pestradă?”

AlAn Bibliotecă: „Să facem un album” (fotografii cu aspecte din localitate)n Artă: „Copaci şi flori pe strada mea” (pictură)n Joc de rol: „De-a excursioniştii”n Jocuri distractive în curtea grădiniţeiADE: DEC „Strada mea” (colaj, lucrare colectivă)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

27

SĂPTĂMÂNA 6SuBTEmA: COMUNITATEA/STRADA MEA

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP „Cum mă comport pe stradă?”, „Cum ne purtăm cu personalul de îngrijire?”AlA „Citire de imagini cu oraşul meu”, „Grupează piesele, după cerinţe” (fişe de

lucru), „Acoperişuri de case” (Arco, Plasticon)ADE „Unde locuiesc?” (diapozitive), „Mergi cum bat!” (joc de mişcare)

ADP „Cum mă comport pe stradă?”, „Cum ne purtăm cu personalul de îngrijire?”AlA „Case pe strada mea”; joc de rol: „La plimbare”, jocuri distractiveADE „Scufiţa Roşie” (repovestire); cântec: „Frumoasă-i strada noastră”; joc cu cânt:

„Huţa, huţa” (folclorul copiilor)

ADP „Cum mă comport pe stradă?”, „Cum ne purtăm cu personalul de îngrijire?”AlA „Ploaia” (grafisme – definitivarea lucrărilor), „Strada mea”, „Blocurile de pe

strada mea” (construcţii), „Oraşul meu” (film didactic)ADE „Colorează căsuţele!” (fişă); mersul – deplasarea în mers pe diferite direcţii

(înainte-înapoi), „Hai la joc”

ADP „Cum mă comport pe stradă?”, „Cum ne purtăm cu personalul de îngrijire?”AlA „Străzi şi case colorate?” (definitivarea fişelor de lucru), „Maşini pe stradă”,

desene animate, jocuri de mişcareADE „Prietenul de pe strada mea” (convorbire)

ADP „Cum mă comport pe stradă?”, „Cum ne purtăm cu personalul de îngrijire?”AlA „Să facem un album” (fotografii cu aspecte din localitate – definitivare),

„Copaci şi flori pe strada mea” (pictură, jocuri distractive în curtea grădiniţei)ADE „Strada mea” (colaj, lucrare colectivă – definitivarea şi expunerea lucrării)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

28

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

TEMA ANUALĂ: „CInE SunT/SunTEm?”SUBTEMA: „În lumea fermecată”TEMA ZILEI: „Grădiniţa mea!”

NIVElul IFORMA DE REAlIZARE: Activitate integratăsCOPul ACTIVITăŢII:n Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţelesn Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corectn Să asculte şi să reproducă cântece şi fragmente din creaţii muzicale corespunzătoare vârstei

EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE:

DOMENII EXPERIENŢIAlE:DlC-DEC: „Maricica” de Luiza Vlădescu (lectura educatoarei), cântec „Bună dimineaţa, dragă

grădiniţă!”, joc cu cânt: „Cântă după mine!”

Obiective de referinţă vizate:DlC:- să recepteze un text care i se citeşte şi i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile

expresive şi estetice ale acestuia- să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţelesDEC: - să intoneze cântece pentru copii; să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor

CENTRE DE INTEREs:Artă: „Culorile grădiniţei”Construcţii: Scăunele şi măsuţe Joc de rol: „Cu păpuşa la grădiniţă”

SCENARIUL ZILEI

I. ADPActivitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă.

1. salutul: „Bună dimineaţa, mici grădinari!” 2. Comunicarea cu ceilalţi: „Aş vrea să vă spun ce am văzut astăzi, în holul grădiniţei:

o fetiţă din grupa noastră era supărată rău, aproape plângea şi îi repeta mamei că nu vreasă rămână la grădiniţă... pentru că nu-şi cunoaşte colegii. Ce ziceţi, voi vă cunoaşteţicolegii din grupă?”

3. Activitatea de grup: copiii se vor prezenta pe rând, precizând prenumele şi chiarnumele de alint folosit de familie. (În felul acesta, familiarizarea cu mediul grădiniţei sepoate realiza mai uşor.)

4. Noutăţile zilei: „Pentru a vă cunoaşte mai bine şi pentru a şti cât mai multe despregrădiniţa noastră, ne vom juca, vom asculta o poveste şi vom învăţa un cântecel despreaceastă lume minunată a grădiniţei, o lume fermecată în care voi, copiii, veţi petrececâţiva ani până veţi merge la şcoală.”

29

II. AlAInterpretând cântecul „O lume fermecată”, cântec care are la bază melodia lui Mihai Constantinescu

„O lume minunată”, pe care orice cadru didactic o poate cânta, improvizând versuri atractive(TRANZIŢIA), copiii îşi continuă ziua cu activitatea la centrele de interes. La Artă, copiii vor coloraimagini cu aspecte ale grădiniţei, la Construcţii, copiii vor realiza, prin îmbinarea pieselor din jocul„Combino”, mese şi scăunele din sala lor de grupă, la Joc de rol, copiii vor îndeplini rolul de părinţi,îşi vor aduce „păpuşile” la grădiniţă şi vor încerca să redea aspecte din viaţa lor la grădiniţă.

III. ADE„Pentru a cunoaşte lumea fermecată a grădiniţei şi pentru a înţelege regulile ce trebuie respectate

de orice preşcolar, vom asculta o poveste, «Maricica», şi vom învăţa un cântecel, «Bună dimineaţa,dragă grădiniţă».”

ÎNDRUMĂRI METODICE

ACTIVITăŢI PE DOMENII EXPERIENŢIAlEDOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul limbă şi comunicare – Domeniul Estetic creativTEMA DlC-DEC: „Maricica” de Luiza Vlădescu (lectura educatoarei), cântec: „Bună dimineaţa, dragă

grădiniţă!”, joc cu cânt: „Cântă după mine!”

TIPul DE ACTIVITATE: predare-învăţareMIJlOC DE REAlIZARE: Activitate integratăFORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:O1 - să îşi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte noi, să înţeleagă sensul acestoraO2 - să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corectO3 - să înţeleagă şi să transmită mesajul din poveste şi să reacţioneze la acestaO4 - să reţină versurile, linia melodică şi să redea linia melodică a cânteculuiO5 - să redea fragmente melodice, respectând tonalitatea şi ritmul

STRATEGII DIDACTICE:n Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observarea, exerciţiuln Mijloace de învăţământ: imagini sugestive pentru conţinutul povestirii, CD cu cântecul, o

cască, o rachetă şi o păpuşă, medalioane cu păpuşi şi rachete/caschete

MATERIAlE BIBlIOGRAFICE:1. Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filofteia Grama, „Ghid pentru proiecte tematice. Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 20052. Silvia Borţeanu, Rodica Brănişteanu, Silvia Breben, Mihaela Fulga, Filofteia Grama, Roxana Haiden, Eugenia Ignat, Liana Mânzu, Gabriela Necula, Irinela Nicolae, Carmela Popescu, Daniela Răileanu, „Curriculum pentru învăţământul preşcolar. Prezentare şi explicitări”, Ed. DPH, Bucureşti, 20083. Coordonator Laurenţia Culea, „Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie –O provocare?”, Editura Diana, 2009

30

DEMERSUL DIDACTIC

1. mOmEnT OrGAnIZATOrIC

sTRATEGII DIDACTICESe creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii:- aerisirea sălii de grupă- aranjarea măsuţelor şi scăunelelor în careu deschis- introducerea copiilor în sala de grupă

3. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOrCONŢINuT şTIINŢIFIC

„Astăzi vom asculta povestea Maricicăi, pentru care realitatea grădiniţei nu era tocmai unvis frumos la început, şi vom învăţa împreună un cântec intitulat «Bună dimineaţa, dragăgrădiniţă», care cu siguranţă corespunde visului vostru despre grădiniţă.”

sTRATEGII DIDACTICE- expunere

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Observarea comportamentului

4. rEACTuALIZArEA CunOŞTInţELOr CONŢINuT şTIINŢIFIC

Copiii sunt antrenaţi într-o scurtă conversaţie referitoare la grădiniţă şi jucăriile de aici, lacolegii de grupă şi la prieteniile care se creează.

sTRATEGII DIDACTICE- explicaţia şi conversaţia

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Răspunsurile copiilorObservarea comportamentului

2. CAPTArEA ATEnţIEI

CONŢINuT şTIINŢIFIC„Din holul grădiniţei se aude un plânset de copil uşor înfundat… Curioşi, copiii din grupă

îmi cer să deschid uşa pentru a vedea cine este şi ce se întâmplă. În sala de grupă îşi faceapariţia Maricica.

Este o fetiţă din grădiniţa noastră în acest rol, cu părul ciufulit, cu faţa puţin murdară, cuhăinuţele aşezate dezordonat. Fetiţa se prezintă şi le propune copiilor să asculte povestea ei.”

sTRATEGII DIDACTICE- explicaţie

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)- orală- frontală

31

DEMERSUL DIDACTIC

5. PrEZEnTArEA mATErIALuLuI STImuL

CONŢINuT şTIINŢIFICCu Maricica alături de ei, copiii vor deschide plicul de format mare, în care fetiţa le-a adus

suportul ilustrativ pentru povestea ei.

sTRATEGII DIDACTICE- demonstraţia

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Observarea comportamentului

6. dIrIjArEA ÎnVăţărII

OBIECTIVE OPERAŢIONAlEO1, O2, O3, O4

CONŢINuT şTIINŢIFICSe lecturează povestirea concomitent cu prezentarea imaginilor suport; se vor explica

cuvintele noi şi se va răspunde întrebărilor adresate de copii. Pentru a verifica înţelegereatextului, se poate folosi un plan de întrebări:

„Cine era Maricica?”, „Cum se pregătea ea pentru plecarea la grădiniţă?”, „Care erau«prietenii fetiţei?», „De ce nu folosea apa, pieptenele, săpunul şi pasta de dinţi?”, „Cum auprimit-o colegii de grădiniţă?”, „Au procedat corect?”, „Voi ce aţi face dacă în grupa noastră arexista o Maricică?”, „Cum a îndreptat Maricica această situaţie?”.

Maricica noastră, care între timp a reparat situaţia, pieptănându-se, aranjându-şi haineleeste şi ea mulţumită acum. Le oferă copiilor cadouri, ce vor constitui pretextul pentru trecereala a doua activitate pe domenii experienţiale (medalioane şi jucării).

Copiii sunt rugaţi să se grupeze, în funcţie de medalioanele primite. Se disting astfel douăgrupuri, cel al fetiţelor şi cel al băieţilor.

Se va realiza predarea cântecului respectându-se metodica activităţilor de educaţiemuzicală.

Se realizează exerciţii de încălzire şi omogenizare a vocii şi se trece la învăţarea cântecului.Se interpretează cântecul frontal pe grupuri/roluri, folosindu-se ca elemente de sprijin

jucăriile primite de la Maricica (cască, rachetă).

sTRATEGII DIDACTICE- expunerea - demonstraţia- exerciţiul

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Răspunsurile copiilor vor fi apreciate.Observarea comportamentului

32

DEMERSUL DIDACTIC

7. OBţInErEA PErFOrmAnţEI, ASIGurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI dE CunOŞTInţE

OBIECTIVE OPERAŢIONAlEO5

CONŢINuT şTIINŢIFICPentru a-i demonstra Maricicăi cât de importantă este grădiniţa – deşi acum pare că a

înţeles – şi cât de multe lucruri se pot învăţa aici, preşcolarii vor efectua jocul „Cântă dupămine”. Educatoarea reproduce fragmente din cântece cunoscute, preşcolarii ascultă şireproduc acele fragmente, respectând tonalitatea şi ritmul.

sTRATEGII DIDACTICE- demonstraţia- exerciţiul

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)- răspunsurile copiilor în cadrul grupului

8. EVALuArEA

CONŢINuT şTIINŢIFICSe vor face aprecieri asupra modului de lucru şi se vor accentua rezultatele unei bune

colaborări între copii.

sTRATEGII DIDACTICE- analiza

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)- aprecieri verbale

La sfârşitul zilei, se pot organiza Jocuri distractive în curtea grădiniţei,cu scopul de a se cunoaşte mai bine preşcolarii.

33

CE MĂ ÎNCONJOARĂ?PROIECTTEMATICTEMA ANUALĂ:

„CÂND, CUM şI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”NIVELUL I: (3-5 ANI)

Contactul nemijlocit cu mediul înconjurător le oferă copiilor multiple şi noiposibilităţi de cunoaştere a unor aspecte din natură, legăturile dintre acestea,cauzele care le determină şi urmările pe care le au. Astfel, este necesar capreşcolarii să fie ajutaţi să pătrundă tainele naturii pentru a sesiza şi înţelegeinterdependenţa şi cauzele fenomenelor. Prin intermediul proiectului dezvoltat,vom încerca să-i „înarmăm” pe copii cu cunoştinţe precise, lărgindu-le orizontulintelectual, dezvoltându-le capacitatea de a cerceta şi de a descoperi relaţiiledintre fenomene.

ARGUMENT

n DuRATă: 4 săptămânin lOC DE DEsFăşuRARE: grădiniţa, în naturăn REsuRsE

n uMANE- preşcolarii grupei „Piticii Isteţi”- cadre didactice - părinţi- agricultori

n MATERIAlE- enciclopedie generală pentru copii- atlas, planşe tematice- costume populare- steaguri- cărţi, reviste, soft educaţional, imagini PPT, pliante- calculator, imprimantă, aparat de fotografiat, CD player

MATERIAlE BIBlIOGRAFICE1. Revista „Învăţământul preşcolar” 1-2/20082. Filofteia Grama şi colab., „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. DPH, 20083. Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea ş.a.,

„Activitatea integrată din grădiniţă. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământulpreuniversitar”, Ed. DPH, 2008

4. Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea,Filofteia Grama, „Ghid pentru proiecte tematice. Abordare în manieră integrată aactivităţilor din grădiniţă”, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2006

5. Liliana Ezechil, Mihaela Păişi-Lăzărescu, „Laborator preşcolar”, Ed. V&I Integral,Bucureşti, 2002

34

dIrECţII dE dEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI

CINE EsTE ZâNA TOAMNă?l Caracteristicil Culorile anotimpurilorl Darurile naturiil Activităţile oamenilor

CE NE ADuCE TOAMNA ÎN COş?

l Fructe/ legumel Caracteristici (aspect,culoare, gust, miros)l Întrebuinţarel Importanţa

suRPRIZE DE TOAMNăl Fenomene meteol Schimbări climaticel Influenţa asupraactivităţii omului

uNIVERsull Terral Ziua şi noapteal Formareaanotimpurilorl Planete şi sateliţil Explorarea cosmosului(mijloace, echipamente)

Ce măînconjoară?

35

OBIECTIVE CAdru PE dOmEnII EXPErIEnţIALE

Domeniul Limbă şi comunicare- Educarea unei exprimări verbale corecte

din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic

Domeniul Ştiinţe- Dezvoltarea operaţiilor intelectuale premate -

matice- Stimularea curiozităţii privind explicarea

şi înţelegerea lumii înconjurătoare

Domeniul Om şi societate- Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale

şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici delucru necesare prelucrării acestora în scopulrealizării unor produse simple

- Cunoaşterea şi respectarea normelor decomportare în societate, educarea abilităţii dea intra în relaţie cu ceilalţi

- Formarea şi consolidarea unor abilităţipractice specifice nivelului de dezvoltaremotrică

Domeniul Estetic şi creativ- Formarea unor deprinderi de lucru pentru

realizarea unor desene, picturi, modelaje- Formarea capacităţilor de receptare a

lumii sonore şi a muzicii

Domeniul Psihomotric- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor

motrice de bază şi utilitar-aplicative- Formarea deprinderilor igienico-sanitare

pentru menţinerea stării de sănătate

OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATE

Domeniul Limbă şi comunicare- Să participe la activităţile de grup atât în

calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor- Să înveţe cuvinte noi, conştientizându-le

înţelesul, pentru a le folosi în contexteadecvate

- Să comunice impresii, idei despre mediulsocial şi natural

Domeniul Ştiinţe- Să comunice impresii pe baza observărilor

efectuate- Să aplice norme de comportare specifice

asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii- Să efectueze operaţii cu grupele de

obiecte constituite în funcţie de diferite criteriidate ori găsite de el însuşi

Domeniul Om şi societate- Să cunoască şi să respecte normele

necesare integrării în viaţa socială, precum şireguli de securitate personală

- Să cunoască şi să utilizeze unelte simple delucru pentru realizarea unei activităţi practice

- Să fie capabil să realizeze lucrări practice,valorificând deprinderile de lucru însuşite

Domeniul Estetic şi creativ- Să exerseze deprinderile tehnice specifice

modelajului în redarea unor teme plastice- Să obţină efecte plastice, forme spontane

şi elaborate, prin tehnici specifice picturii- Să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea

sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelormuzicale

- Să intoneze cântece pentru copii

Domeniul Psihomotric- Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în

poziţia stând, şezând, în deplasare)- Să perceapă componentele spaţio-temporale

(ritm, durată, distanţă, localizare)

36

BIBlIOTECă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- tăbliţe magnetice, litere- imagini PPT

ARTă- carioca, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli desen- carton colorat- foarfecă- materiale din natură(frunze uscate, fructe şilegume de sezon)

JOC DE ROl- set bucătărie- borcane plastic pentruconserve- coşuri

CONsTRuCŢII - cuburi din lemn - Arco- Tangram - Mozaic- materiale din natură

şTIINŢă- enciclopedie- calculator, TV, telefon, radio- CD, DVD- glob pământesc- hărţi- puzzle- atlas- ierbare

NIsIP şI APă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip- seminţe pentru plantat- flori, pietricele pentrudeco rat mini-grădini

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

InVEnTAr dE PrOBLEmE

Ce ştim?n Ne place toamna.n Toamna cad frunzele.n Toamna aduce ploi multe.n Toamna este bogată.n Toamna găsim multe fructe şi legume.n Ştim cum trebuie să consumăm fructele şi legumele.n Ele conţin vitamine şi ne ajută să fim mai puternici.n Toamna este unul dintre cele patru anotimpuri ale anului.n Planeta pe care trăim se numeşte Pământ.n Soarele ne dă lumină şi căldură.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n De unde vine ploaia?n Cum se formează ploaia?n Cum se formează anotimpurile?nDe ce fel de vitamine avem nevoie pentru a creşte sănătoşi?n Ce este Soarele?n Putem ajunge la Soare, dar pe alte planete?n Ce sunt stelele?n De ce este când zi, când noapte?

CEnTruL TEmATICAtlas, enciclopedie, glob pământesc, coşuri cu fructe şi

legume.

37

Stimaţi părinţi,

Copiii din grupa „Piticii Isteţi” fiind la vârsta „de ce”-urilor, au nevoie de ajutorpentru a-şi satisface curiozitatea trezită de aspectele şi fenomenele care încep săse manifeste în anotimpul toamna. Astfel, pentru derularea proiectului „Ce măînconjoară?!” vă invităm să fiţi aproape de noi şi să ne ajutaţi cu materiale dinnatură pe care le aveţi la dispoziţie. Pentru ca activităţile să fie cât mai plăcute şiinteresante, vă rugăm să ne onoraţi cu prezenţa dumneavoastră.

Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DEINTENŢIE CĂTRE

PĂRINŢI

Stimate Domnule Administrator,

Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în aceastăsăptămână proiectul „Ce mă înconjoară?!”. În acest sens, dorim să ne permiteţiaccesul în cadrul pieţei pentru a lămuri o parte din problemele pe care copiiile-au ridicat.

Vă mulţumim. Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂ ADMINISTRA-

TORULUI PIEŢEICENTRALE

Stimate Domnule Director,

Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în aceastăsăptămână proiectul „Ce mă înconjoară?!”. Ei şi-au manifestat interesul înceea ce priveşte vremea şi particularităţile ei. Au dorit, de asemenea, să ştiecum se măsoară temperatura, cantitatea de precipitaţii şi cum se facpreviziunile meteorologice. Dorim pe această cale să ne permiteţi accesulîn cadrul Centrului Meteorologic şi, dacă este posibil, să ne ajutaţi să găsimrăspuns întrebărilor noastre.

Vă mulţumim. Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DE INTENŢIE

ADRESATĂ DIRECTORULUI

CENTRULUI METEOROLOGIC

mEdIATIZArE ŞI dISEmInArEMediatizare mass-media locală, parteneriate,diseminare în cadrul cercului pedagogic sau acomisiei metodice, filme, fotografii, simpozioane

FInALIZArEA PrOIECTuLuIMacheta „CE NE PUNE TOAMNA ÎN COŞ?”

TuRA Isăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

TuRA A II-Asăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

ACTIVITATE mETOdICă

38

SĂPTĂMÂNA 7SuBTEmA: ZÂNA TOAMNĂ

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „În drum spre grădiniţă...”, „Învăţăm să spunem «Terog»”

AlAn Bibliotecă: Citire de imagini din cărţi şi reviste, legate de anotimpul toamnan Nisip şi apă: „Frunze pe nisip” (amprentare)n Construcţii: „Parcul nostru”, plimbare în parc pentru observarea naturii şi

strângere de frunzeADE: Dş „Început de toamna” (lectură după imagini)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O plimbare în parc”, „Învăţăm să spunem «Te rog»”OpţionalAlAn ştiinţă: „Album cu frunze”n Artă: „Frunze colorate” (colorare), „Facem curăţenie în parcul grădiniţei”ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Vântişor şi Norişor Mofturici” de Gabriela Marinescu (lectura

educatoarei), „Toamna” (cântec pe versurile poeziei anterior învăţate), joc cu cânt:„Bate vântul frunzele”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne povesteşte vântul?”, „Învăţăm să spunem «Te rog»”AlAn Bibliotecă: „Culorile toamnei” (citire de imagini)n Joc senzorial: „Glasul vântului”, vizionare de diapozitive cu peisaje în

anotimpul toamnaADE: Activitate integratăDş; DPM „Coşul cu frunze” (sortare, clasificare după mărime şi formă),

„Culegătorii de mere” (mersul pe vârfuri, pe călcâie), joc: „Mergi la fel ca mine”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit o rândunică?”; „Învăţăm săspunem «Te rog»”

AlA + ADE: Activitate integratăn Bibliotecă: „Citim imagini cu poveşti de toamnă”n Joc de rol: „De-a grădinarii”n Construcţii: „Căsuţe pentru păsărele”n Jocuri distractive: „Iepurii şi vânătorii”DEC „Covor de frunze” (amprentare)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ne jucăm cu vântul”, „Învăţăm să spunem «Te rog»”AlAn ştiinţă: „Frunza” de Emil Gârleanu (lectura educatoarei)n Construcţii: „Covor de frunze uscate”n Artă: „Desenăm bogăţiile toamnei”n Jocuri de mişcare în curtea grădiniţei: „În pădure”ADE: DOs „Copiii, prietenii copacilor” (lectură după imagini)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

39

SĂPTĂMÂNA 7SuBTEmA: ZÂNA TOAMNĂ

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP „Învăţăm să spunem «Te rog»”, „Ştiu să-mi găsesc pijamaua”AlA „De ce mor plantele?”, sortarea frunzelor adunateADE „Toamna în parc” (lectură după imagini)

ADP „Învăţăm să spunem «Te rog»”, „Ştiu să-mi găsesc pijamaua”AlA „Album cu frunze” (finalizarea lucrărilor); jocuri distractive: „Păsărelele la

cuib”ADE „Vântişor şi Norişor Mofturici” de Gabriela Marinescu (repovestire), „Bate

vântul frunzele” (repetare)

ADP „Învăţăm să spunem «Te rog»”, „Ştiu să-mi găsesc pijamaua” AlA „Îngropăm frunzele uscate”; desene animate/jocuri distractiveADE „Coşul cu frunze” (sortare, clasificare după mărime şi formă); „Când pe vârf,

când pe călcâie” (joc)

ADP „Învăţăm să spunem «Te rog»”, „Ştiu să-mi găsesc pijamaua” AlA „Care sunt păsări călătoare şi de ce...?” (sortare de imagini), „Căsuţe pentru

vrăbiuţe” (construcţii); jocuri distractive: „Păsărelele la cuib”ADE „Covor de frunze” (amprentare – finalizarea lucrărilor)

ADP „Învăţăm să spunem «Te rog»”, „Ştiu să-mi găsesc pijamaua”AlA „Pot să fac o jucărie” (confecţionare de jucării cu materiale din natură); jocuri

de mişcare în curtea grădiniţei: „Pasul ştrengarului”ADE „Copiii harnici” – strângerea frunzelor din curtea grădiniţei (activitate

gospodărească)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

40

SĂPTĂMÂNA 8SuBTEmA: CE NE-ADUCE TOAMNA-N COş?

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne-aduce toamna-n coş?”, „Igiena mâinilor”AlAn Bibliotecă: „Selectăm şi citim imagini din cărţi şi reviste cu fructe şi legume”n Construcţii: „Lădiţe pentru fructe şi legume”n Artă „Colorăm fructe de toamnă”; piaţa oraşului (vizită)ADE: Dş „Fructe şi legume” (lectură după imagini)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „La piaţă”, „Igiena mâinilor”Opţional:AlAn ştiinţă: „Spune ce-ai gustat?” (joc senzorial)n Joc de rol: „La piaţă”n Joc de masă: puzzlen Jocuri de mişcare: „Culegătorii”ADE: Activitate integratăDlC; DEC: „Povestea mărului buclucaş” de Vladimir Suteev (lectura educatoarei);

cântec: „Acum e toamnă, da!”, joc cu cânt „În pădure”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine ne dă sănătate?”, „Igiena mâinilor”AlAn Bibliotecă: „Povestea castanelor” de Trenca Banciu (lectura educatoarei)n Nisip şi apă: „Spălăm fructe şi legume”n Construcţii: „Rafturi pentru borcane” (materiale la alegere); audiţie: „Supa de

zarzavat”ADE: Activitate integratăDş; DPM „Să aşezăm borcanele pe rafturi!” (poziţii spaţiale); mers cu oprire şi

pornire la semnal – „Culegătorii” (joc)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Pregătiri pentru iarnă”, „Igiena mâinilor”AlA + ADE: Activitate integratăn Joc de rol: „Să facem o salata”n Bibliotecă: „Toamna” de Demostene Botez (memorizare)n ştiinţă: „Caută jumătatea” – fişe matematice, „Cum sunt fructele/ legumele?”

(tactil); jocuri iniţiate de copii DEC „Strugurele” (dactilopictură)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Mărul putred strică pe cel bun”, „Igiena mâinilor”AlAn Bibliotecă: „Ce a cumpărat mama?” (joc didactic)n Joc de rol: „Borcane cu murături”, „Carnaval de toamnă” (teatru de umbre cu

siluete de fructe şi legume)ADE: DOs„Sănătate de la toate” de Ana Ciobanu (memorizare)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

41

SĂPTĂMÂNA 8SuBTEmA: CE NE-ADUCE TOAMNA-N COş?

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Igiena mâinilor”, „Cum ne-aşezăm hăinuţele la pătuţ?”AlA„Loto cu fructe şi legume”, „Scăriţe”; vizionare diapozitive cu livada de pomi,

grădina de zarzavat, fructe de pădureADE„Fructe şi legume” (fişe de lucru, asocieri)

ADP„Igiena mâinilor”, „Cum ne-aşezăm hăinuţele la pătuţ?”AlA „Ce culoare are?” (joc senzorial), „Coroniţe din seminţe”, „Ce mă sfătuieşte

medicul?” (întâlnire cu medicul, în cadrul parteneriatului cu medicul de familie,discuţie referitoare la importanţa vitaminelor şi igiena fructelor şi legumelor)

ADE „Povestea mărului buclucaş” de Vladimir Suteev (repovestire), „Acum etoamnă, da!” (cântec), joc cu cânt „În pădure” (repetare)

ADP„Igiena mâinilor”, „Cum ne-aşezăm hăinuţele la pătuţ?”AlA „Ce sunt fructele de pădure?”, „Săculeţul fermecat”; jocuri distractive:

„Ţăranul e pe câmp” ADE„Coşul cu fructe!” (ordonări după culoare şi formă) „Culegătorii” (joc)

ADP„Igiena mâinilor”, „Cum ne-aşezăm hăinuţele la pătuţ?”AlA „Fructe de pădure” – selectare de imagini; „Cărucioare pentru fructe şi

legume” – construcţii; jocuri iniţiate de copiiADE„Mere” (modelaj)

ADP„Igiena mâinilor”, „Cum ne-aşezăm hăinuţele la pătuţ?” AlA „Borcane cu murături” (definitivare şi expunere), „Carnaval de toamnă”

(ghirlande cu fructe şi legume)ADE„Festivalul toamnei” (spectacol)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

42

SĂPTĂMÂNA 9SuBTEmA: SURPRIZELE TOAMNEI

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Norişor”, „Mă îmbrac corespunzător”AlAn Bibliotecă: Selectăm şi citim imagini din cărţi şi reviste cu fenomenele naturiin Construcţii: „Căsuţe pentru păsărele” (cu materiale la alegere)n Jocuri de mişcare: „Stolul de păsărele”ADE: Dş „Furia toamnei” (lectură după imagini, convorbire ̶ fenomene ale

naturii: ploaia, vântul, chiciura, bruma)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit o rândunică...”, „Mă îmbraccorespunzător”

Opţional:AlAn ştiinţă: „Buchetul toamnei” (observare flori de toamnă)n Nisip şi apă: „Muşuroaie de furnici”; jocuri distractive: „În vie”, „În livadă”ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Convorbire între flori” de Otilia Cazimir (memorizare); cântec: „Ploaia”,

joc muzical „În pădure”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Să vorbim despre flori”, „Mă îmbrac corespunzător”AlAn Bibliotecă: „Puiul” de Al. Brătescu-Voineşti (povestire)n Joc de rol: „De-a florăresele”; vizionare film didactic „Simfonia florilor de

toamnă” ADE: Activitate integratăDPM; Dş Mersul cu ocolire de obstacole, joc: „Ne plimbăm printre flori”, „Buchete

de flori” (mai multe-mai puţine)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cum ne pregătim pentru anotimpul rece?”, „Măîmbrac corespunzător”

AlA + ADE: Activitate integratăn Construcţii: „Aranjament floral”n Joc de masă: puzzle florin ştiinţă: „De ce se usucă florile?”, „Ştiaţi că…?” (curiozităţi); jocuri iniţiate de

copii; „Răspunde repede şi bine” (concurs)DEC „Tablou de toamnă” (colaj)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Călătoria unei frunze”, „Mă îmbrac corespunzător”AlAn Bibliotecă: „Să ne minunăm!” (imagini cu curiozităţi despre efectele fenome -

nelor asupra naturii)n Artă: „HALLOWEEN” („Bostanul năzdrăvan”, măşti pentru carnaval), „Ne

pregătim de carnaval”ADE: DOs„Cum ne comportăm la carnaval?”

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

43

SĂPTĂMÂNA 9SuBTEmA: SURPRIZELE TOAMNEI

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Mă îmbrac corespunzător”, „Cum îmi aşez hăinuţele în dulap?”AlA „Să facem un album cu peisaje de toamnă”, „Mâncare pentru păsărele”

(mototolire, fărâmiţare); jocuri de mişcare: „Stolul de păsărele”ADE„Fenomene ale naturii toamna” (PPT)

ADP„Mă îmbrac corespunzător”, „Cum îmi aşez hăinuţele în dulap?”AlA „Buchetul toamnei” (aranjamente florale), „Covor cu urme de frunze”

(amprentele frunzelor pe nisipul ud); jocuri distractive: „În vie”, „În livadă”ADE „Convorbire între flori” de Otilia Cazimir (memorizare-repetare); cântec:

„Ploaia”, joc muzical „În pădure” (repetare)

ADP„Mă îmbrac corespunzător”, „Cum îmi aşez hăinuţele în dulap?”AlA„Puiul de Al. Brătescu-Voineşti (DVD) ADE „Culegem flori” (mersul cu ocolire de obstacole), joc: „Ne plimbăm printre

flori”, „Buchete de flori” (mai multe–mai puţine, fişe de lucru)

ADP„Mă îmbrac corespunzător”, „Cum îmi aşez hăinuţele în dulap?”AlA Jocuri iniţiate de copii: „Răspunde repede şi bine!” (concurs)ADE: „Cum se formează bruma?” (experiment), „Tablou de toamnă” (colaj –

definitivarea lucrărilor)

ADP„Mă îmbrac corespunzător”, „Cum îmi aşez hăinuţele în dulap?”AlA HALLOWEEN, măşti pentru carnavalADE„Hai la carnaval de HALLOWEEN!”

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

44

SĂPTĂMÂNA 10SuBTEmA: UNIVERSUL

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ştim despre planete?”, „Vreau... îmi permiţi...”AlAn Bibliotecă: Selectăm şi citim imagini din cărţi şi reviste cu Sistemul Solarn Artă: Desenam soarelen ştiinţă: „Ce sunt planetele?”n Nisip şi apă: Soarele şi Lunan Jocuri de mişcare: „Piticii şi uriaşii”ADE: Dş „Zborul Merişorului în Lună” (povestirea educatoarei)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Soarele ne povesteşte...”, „Vreau... îmi permiţi”Opţional:AlAn ştiinţă: Soarele şi Luna, ziua şi noaptea (discuţii libere)n Artă: Planetele (pictură, modelaj) n Joc de rol: „De-a Cosmonauţii”n Construcţii: „Nave spaţiale”n Jocuri distractive la alegereADE: Activitate integratăDlC; DEC „Cocoşul, Soarele şi Luna” (poveste grecească), cântec „Luci, soare” de

N. Ionescu, joc cu cânt: „Avionul”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Călătorie în jurul Pământului”, „Vreau... îmi permiţi”AlAn Bibliotecă: „Prietenul nostru Pământul” de Mariana Vâlceanun Nisip şi apă: „Munţi şi văi”n ştiinţă: „Globul pământesc” (observare)n Artă: „Cerul cu stele” (pictură, desen, aplicaţii); vizionare: Discovery şi Animal

PlanetADE: Activitate integratăDs; DPM „Un cosmonaut – o stea” (formare de perechi/exerciţii cu material

individual, fişe de lucru); mersul (perceperea elementelor temporale în executareamişcărilor); joc: „Mersul pe Lună”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt foarte curios”, „Vreau... îmi permiţi”AlA + ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „Globul pământesc” (continente, ţări, poli, mări, oceane)n Nisip şi apă: „Vulcani”n Construcţii: „Planeta mea” (materiale din natură), „Viaţa pe Pământ şi pe Lună”

(DVD)DEC Igluuri (modelaj)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „La Planetariu”, „Vreau... îmi permiţi” AlAn Bibliotecă: „Să ne minunăm!” (imagini cu curiozităţile universului)nArtă: „Universul” (confecţionare material, decupare contur, pictură, mototolire)n Joc de rol: „De-a cosmonauţii”n Vizită la PlanetariuADE: DOs„Influenţa omului asupra Pământului”

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

45

SĂPTĂMÂNA 10SuBTEmA: UNIVERSUL

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP „Învăţ să cer voie la plecare acasă”, „Vreau... îmi permiţi”AlA „Selectăm şi citim imagini din cărţi şi reviste cu Sistemul Solar”, „Planete”

(modelaj); jocuri de mişcare: „Piticii şi uriaşii”, „Mişcarea planetelor”ADE„Unde se ascunde Soarele în timpul nopţii?” (convorbire)

ADP „Învăţ să cer voie la plecare acasă”, „Vreau... îmi permiţi”AlA „De ce e zi, de ce e noapte? (discuţii libere), „Noapte înstelată” (desen,

modelaj), „De-a Cosmonauţii”ADE „Stelele” de Mariana Pândaru (memorizare), cântec „Luci, soare” de N.

Ionescu; joc cu cânt „Avionul” (repetare)

ADP„Învăţ să cer voie la plecare acasă”, „Vreau... îmi permiţi”AlA Pământul şi anotimpurile (discuţii libere), „Munţi şi văi” (modelaj în nisip),

vizionare: Discovery şi Animal PlanetADE„Un cosmonaut – o stea” (formare de perechi, definitivarea fişelor de lucru),

„Soarele şi Luna” (joc de mişcare)

ADP„Învăţ să cer voie la plecare acasă”, „Vreau... îmi permiţi”AlA „Munţi şi mări pe planeta Pământ”, „Vulcani”, „Planeta mea” (materiale din

natură, finalizarea lucrărilor); jocuri distractive la alegerea copiilorADE„Planeta Pământ (colaj)

ADP„Învăţ să cer voie la plecare acasă”, „Vreau....îmi permiţi” AlA„Ce am văzut la Planetariu?”, „Să sădim un pomişor!” (activităţi gospodăreşti)ADE „Să păstrăm planeta curată!” (confecţionare de jucării din materiale

refolosibile)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

46

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

TEMA ANUALĂ: „CÂnd, Cum ŞI dE CE SE ÎnTÂmPLă?”SUBTEMA: „Ce ne-aduce toamna-n coş?”TEMA ZILEI: „Zâna Toamnă”

NIVElul IFORMA DE REAlIZARE: Activitate integratăsCOPul ACTIVITăŢII: n formarea unui comportament de cooperare între preşcolarin stimularea curiozităţii pentru investigarea mediului înconjurător

EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE:

CENTRE DE INTEREs:n Joc de rol: „Să facem o salată”n ştiinţă: „Caută jumătăţile” (fişe matematice) n Bibliotecă: „Toamna” de Demostene Botez (memorizare)

DOMENIu EXPERIENŢIAl DEC: „Strugurele” (dactilopictură)Obiective de referinţă vizate:DEC:- să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii- să aplice tehnici de lucru învăţate pentru redarea unei teme

ACTIVITăŢI PE CENTRE DE INTEREs

n Joc de rol- să cunoască şi să utilizeze uneltele simple de lucru pentru realizarea salatei;- să coopereze pentru realizarea temei

Materiale folosite: şorţuleţe, batice, cuţite, linguriţe de plastic, fructe naturale diferite,pahare de plastic, tocătoare, lighenuţe, apă, şerveţele, frişcă preparată

n ştiinţă- să cunoască denumirea, aspectul fructelor, alcătuirea lor- să îşi dezvolte spiritul de observaţie şi să unească printr-o linie jumătăţile fructelor,

să reconstituie din jumătate întregul

Materiale folosite: carioca, fişe matematice cu jumătăţi de fructe desenate, culori

n Bibliotecă- să recite poezia cu respectarea intonaţiei, ritmului; să povestească conţinutul acesteia

demonstrând faptul că a înţeles semnificaţia cuvintelor, versurilor

Materiale folosite: imaginile care au fost folosite la învăţarea poeziei (oameni lucrândîn grădina de legume, coşuri, panere cu legume şi fructe)

47

SCENARIUL ZILEII. ADPActivitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă.

1. salutul: „Bună dimineaţa, dragi gospodari!”2. Comunicarea cu ceilalţi: „Cred că am spus bine, nu? De ce credeţi voi că v-am spus

gospodari?”3. Activitatea de grup: „Pentru că în curând va veni iarna, haideţi să completăm calendarul

naturii. Astăzi este luna ......... ziua ......... Suntem în anotimpul ......... Cum este afară? .........” Se varealiza prezenţa copiilor, cu ajutorul educatoarei.

4. Noutăţile zilei: În grupă va sosi Zâna Toamnă cu un coş plin cu fructe, ce va spune copiilor:„Dragii mei, sunt tare supărată pentru că nu pot rămâne pe pământ cât mai mult să vă daulegumele şi fructele de care aveţi nevoie pentru a creşte mari şi sănătoşi. Voi ştiţi cum puteţipăstra darurile mele mai mult, chiar şi la iarnă? Spuneţi-mi, vă rog!”

Preşcolarii vor fi lăsaţi să povestească modul în care ştiu cum sunt conservate fructele şilegumele. Educatoarea intervine şi întreabă copiii: „Ce spuneţi, îi arătăm Toamnei tot ceştim?”

II. AlAPe melodia cântecului „A, a, a, acum e toamnă... da”, educatoarea poate improviza un cântecel

care să-i orienteze pe copii spre activităţile liber alese (TRANZIŢIA): „Haideţi, dragi copii, acum/Să-iarătăm Zânei cum/Ştim lucra şi recita/Şi chiar ştim şi a picta”.

DEC: „Strugurele” (dactilopictură)

ÎNDRUMĂRI METODICE

AlAn Joc de rol: „Să facem o salată”n ştiinţă: „Caută jumătăţile” (fişe matematice)n Bibliotecă: „Toamna” de Demostene Botez (memorizare)

DOMENIu EXPERIENŢIAl DEC: „Strugurele” (dactilopictură)TIPul ACTIVITăŢII: Consolidarea-verificarea cunoştinţelorsCOP:- consolidarea cunoştinţelor copiilor despre anotimpul toamna- educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi, a deprinderilor de cooperare între partenerii de joc

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 - să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltateO2 - să redea versurile poeziei folosind intonaţia necesarăO3 - să redea aspectul unui strugure folosind dactilopicturaO4 - să reconstituie din jumătate întregulO5 - să folosească uneltele de lucru, respectând regulile de igienă, pentru realizarea salateiO6 - să coopereze pentru rezolvarea fiecărei sarcini

STRATEGII DIDACTICE:n Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul, „Turul Galeriei”n Mijloace de învăţământ: o clepsidră (pentru măsurarea timpului), şorţuleţe, batice, cuţite,

linguriţe de plastic, fructe naturale diferite, pahare de plastic, tocătoare, lighenuţe, apă, şerveţele,frişcă preparată, carioca, fişe matematice cu jumătăţi de fructe desenate, creioane colorate, hârtiede diferite culori (albă, galbenă, violet), acuarele, şerveţele de pânză umede, panouri pentru aşezarealucrărilor, cartoane de diferite culori (acestea se folosesc pentru aşezarea copiilor pe centre, avândgrijă ca numărul celor de la centrul Artă să fie numărul copiilor din sala de grupă împărţit la doi)

48

MATERIAlE BIBlIOGRAFICE:1. Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filofteia Grama, „Ghid

pentru proiecte tematice. Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Ed. HumanitasEducaţional, Bucureşti, 2005

2. Silvia Borţeanu, Rodica Brănişteanu, Silvia Breben, Mihaela Fulga, Filofteia Grama, RoxanaHaiden, Eugenia Ignat, Liana Mânzu, Gabriela Necula, Irinela Nicolae, Carmela Popescu, DanielaRăileanu „Curriculum pentru învăţământul preşcolar. Prezentare şi explicitări”, Ed. DPH, Bucureşti, 2009

3. Coordonator Laurenţia Culea, „Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – Oprovocare?”, Editura Diana, 2009

DEMERSUL DIDACTIC

1. mOmEnT OrGAnIZATOrIC

sTRATEGII DIDACTICESe creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii:- aerisirea sălii de grupă- aranjarea materialelor în centrele de interes- introducerea copiilor în sala de grupă

3. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOr

CONŢINuTul ÎNVăŢăRIICadrul didactic anunţă tema activităţilor care se vor desfăşura: „La centrul Artă veţi realiza

pictura «Strugurele» cu degeţelele (dactilopictură), la centrul ştiinţă veţi reface întregul,unind jumătăţile de fructe desenate printr-o linie, la centrul Bibliotecă veţi repeta poezia«Toamna» de Demostene Botez, la centrul Joc de rol veţi prepara salata de fructe propusăde Zâna Toamnă.”

sTRATEGII DIDACTICE- expunerea

EVAluAREA- orală, frontală, comportamentul copiilor

2. CAPTArEA ATEnţIEI

CONŢINuTul ÎNVăŢăRIIZâna Toamnă intervine: „Pentru că spuneţi că vă ajutaţi părinţii, sunteţi mari gospodari.

Iată, v-am adus un coş cu fructe din care aş vrea să realizaţi o salată de fructe pentru întreagagrupă. Eu am să rămân împreună cu voi întreaga zi.”

sTRATEGII DIDACTICE- explicaţia

EVAluAREA- orală- frontală-comportamentul copiilor

49

4. rEACTuALIZArEA CunOŞTInţELOr

CONŢINuTul ÎNVăŢăRIICu întreaga grupă se va trece pe la fiecare centru şi se realizează intuirea materialelor şi

explicarea realizării temelor propuse. Dintr-un coşuleţ, copiii sunt invitaţi să-şi aleagă uncarton. La fiecare centru este postat un carton mare, copiii fiind rugaţi să se aşeze conformacestora. Se prezintă clepsidra, li se cere copiilor să spună dacă ştiu la ce foloseşte.Educatoarea explică rolul acesteia în această activitate şi faptul că atunci când educatoareava anunţa, copiii care au lucrat la centrul Artă vor trece la celelalte centre şi invers.

sTRATEGII DIDACTICE- explicaţia, demonstraţia

EVAluAREA- orală, frontală, pe grupuri

5. dIrIjArEA ÎnVăţărII OBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O1, O2, O3, O4, O5, O6

CONŢINuTul ÎNVăŢăRIIPreşcolarii se vor aşeza la centre şi vor realiza temele propuse. La centrul Joc de rol vor fi

coordonaţi de Zâna Toamnă, care insistă asupra regulilor de igienă, asupra preparării salateiîn condiţii bune, asupra pregătirii salatei pentru fiecare copil al grupei. Educatoarea vacoordona activitatea centrului Bibliotecă, va supraveghea celelalte centre, va îndrumapreşcolarii cu ritm lent de lucru, care refuză să lucreze etc.

După maximum 20 minute, educatoarea va atenţiona copiii, făcând legătura cu clepsidra,de schimbarea centrelor.

De această dată, nu este absolut nevoie să se aleagă cartoane. Li se explică copiilor faptulcă fiecare dintre ei trebuie să realizeze dactilopictura, pentru că lucrarea trebuie să facă partedin portofoliul personal.

sTRATEGII DIDACTICE- joc, explicaţia, exerciţiu

EVAluAREA- pe grupuri

6. OBţInErEA PErFOrmAnţEI

OBIECTIVE OPERAŢIONAlEO1, O2, O3, O4, O5, O6

CONŢINuTul ÎNVăŢăRIILa centrul Joc de rol, preşcolarii vor fi antrenaţi în aranjarea mesei pentru servirea salatei.La centrul Bibliotecă, se poate organiza un concurs („cel mai bun recitator”).La centrul ştiinţă, copiii sunt rugaţi să coloreze fructul care le place, după rezolvarea fişei.La centru Artă, preşcolarii sunt antrenaţi în sortarea lucrărilor după culoarea suportului

de hârtie şi aranjarea expoziţiei.

EVAluAREA- orală- frontală- pe grupuri

50

DEMERSUL DIDACTIC

7. ASIGurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI dE CunOŞTInţE

OBIECTIVE OPERAŢIONAlEO6

CONŢINuTul ÎNVăŢăRIIRezultatele activităţii vor fi afişate pe mese, panouri şi analizate.Educatoarea va prezenta rezultatele pentru fiecare centru, cerându-le copiilor să

stabilească care sunt colegii care i-au demonstrat Toamnei că sunt cu adevărat gospodari.

sTRATEGII DIDACTICE- „Turul Galeriei”- conversaţia

8. EVALuArE

CONŢINuTul ÎNVăŢăRIIEducatoarea face aprecieri asupra comportamentului copiilor pe durata activităţii şi o

invită pe Zâna Toamnă să facă aprecierile necesare.Pe melodia jocului „Culesul viei”, preşcolarii vor părăsi sala de grupă.

sTRATEGII DIDACTICE- joc

EVAluAREA- orală- frontală- pe grupuri- individual

51

NOI SUNTEM ROMÂNITEME ÎNAFARA

PROIECTuluITEMA ANUALĂ: „CINE SUNT/SUNTEM?”

SĂPTĂMÂNA 11

OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATE:

Domeniul Limbă şi comunicare- să recepteze un text care i se citeşte ori i se

povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracte -risticile expresive şi estetice ale acestuia

- să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, săreacţioneze la acestea

Domeniul Ştiinţe- să cunoască elemente ale mediului social şi

cultural, poziţionând elementul uman ca parteintegrantă a mediului

- să numere de la 1 la 2, recunoscând grupelede obiecte cu 1-2 elemente şi cifrele corespun -zătoare

Domeniul Om şi societate- să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări

afective pozitive, să manifeste prietenie,toleranţă, armonie

- să cunoască şi să utilizeze unelte simple delucru pentru realizarea unei activităţi practice

Domeniul Estetic şi creativ- să exprime prin mişcare starea sufletească

creată de muzica audiată

- să intoneze cântece pentru copii- să redea teme plastice specifice desenului/

picturii

Domeniul Psihomotric- să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în

diferite contexte- să-şi formeze o ţinută corporală corectă

InVEnTAr dE PrOBLEmECe ştim?

n Ţara noastră se numeşte România.n Locuitorii ţării noastre se numesc români.n Noi vorbim limba română.n Capitala ţării noastre se numeşte Bucureşti.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n Ce sărbătorim la 1 Decembrie?nDe ce a fost aleasă această zi ca Ziua Naţională

a României?n Ce sunt formele de relief?n Care sunt însemnele ţării noastre?n Cum sărbătoresc oamenii Ziua Naţională?n Care este imnul ţării?n Ce reprezintă Unirea?

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilorBIBlIOTECă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- tăbliţe magnetice, litere- imagini PPT

ARTă- carioca, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli desen

- carton colorat- foarfecă- material din natură- harta ţării (contur)

JOC DE ROl- costum naţional- steaguri- casete audio

CONsTRuCŢII - cuburi din lemn - Mozaic- Arco

şTIINŢă- enciclopedie - calculator, TV, CD, DVD- hărţi, puzzle, atlas

NIsIP şI APă- forme- unelte pentru nisip- jucării pentru nisip

52

SĂPTĂMÂNA 11SuBTEmA: NOI SUNTEM ROMÂNI

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ştim despre ţara noastră?”, „Învăţăm să legămşiretul”

AlA+ADE: Activitate integratăn Bibliotecă: „Album cu frumuseţile ţării” (selectăm şi citim imagini)n Construcţii: „Conturul României” (cu materiale la alegere)n Artă: „Ţara mea” (desen)n Jocuri de mişcare: „Hai la joc”Dş: „Ţara în sărbătoare” (observare, lectură după imagini, convorbire)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cum am sărbătorit ziua de 1 Decembrie?”, „Învăţămsă legăm şiretul”

Opţional:AlAn Bibliotecă: „Românaşul şi româncuţa” (memorizare) n Artă: „Steguleţe tricolore”; audiţie: „Imnul României”, „Hora Unirii”ADE: Activitate integratăDş; DPM „Un steguleţ/mai multe steguleţe” (exerciţii cu material individual, fişe

de lucru); mersul spre diferite direcţii, joc: „Hora mare, hora mică”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine suntem”, „Vreau... îmi permiţi”AlAn Bibliotecă: „Prietenul nostru Pământul” de Mariana Vâlceanu n Nisip şi apă: „Munţi şi văi”n ştiinţă: „Harta fizică a României” (observare)n Artă: „Harta ţării mele” (pictura, desen, aplicaţii); vizionare: „Relieful ţării

noastre”ADE: Activitate integratăDs; DPM„Un steag/un copil” (formare de perechi/exerciţii cu material individual,

fişe de lucru); mersul (perceperea elementelor temporale în executarea mişcărilor);joc: „Mersul pe cărare”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Călătorie prin ţara mea”, „Învăţăm să legăm şiretul”AlAn ştiinţă: Studiem formele de reliefn Nisip şi apă: „Harta ţării”n Bibliotecă: „De unde vine scrisoarea?” (joc didactic)n Jocuri iniţiate de copii, „Printre munţi şi printre văi”ADE: Activitate integratăDlC: DEC „Portul meu” (autor la alegere), „Costumul popular” (desen)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ştrămoşii noştri!”, „Învăţăm să legăm şiretul”AlAn ştiinţă: „Capitala ţării”n Joc de rol: „De-a turiştii”n Artă: „Decorăm costumul naţional” (fişe de lucru), „Parada costumelor

populare” (prezentare şi descriere a unor costume din diferite zone ale ţării)ADE: DOs„Hora frăţiei” (pliere, decupare)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIVITATEmETOdICă

Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

53

SĂPTĂMÂNA 11SuBTEmA: NOI SUNTEM ROMÂNI

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să legăm şiretul”, „Punem încălţămintea ordonat”AlA „1 Decembrie, Ziua României” (DVD); audiţie: „Sunt român”, „Românaşul”;

jocuri de mişcare: „Hora”ADE„Povestiri istorice” de Dumitru Almaş (lectura educatoarei)

ADP„Învăţăm să legăm şiretul”, „Punem încălţămintea ordonat”AlA„Românaşul şi româncuţa” (memorizare/repetare), „Steguleţe tricolore”ADE„Un steguleţ/mai multe steguleţe” (definitivarea fişelor de lucru); joc: „Hora

mare, hora mică”

ADP„Învăţ să cer voie la plecare acasă”, „Vreau... îmi permiţi”AlA Bogăţiile ţării (discuţii libere), „Munţi şi văi” (modelaj în nisip); vizionare:

Discovery şi Animal PlanetADE„Un steag/un copil” (formare de perechi definitivarea fişelor de lucru), „Ţară,

ţară, vrem ostaşi” (joc de mişcare)

ADP„Învăţăm să legăm şiretul”, „Punem încălţămintea ordonat”AlA „Călătorie pe hartă”, „Harta ţării” (material mărunt); jocuri iniţiate de copii:

„Printre munţi şi printre văi”ADE„Costumul popular” (desen/finalizarea lucrărilor), „De unde vine scrisoarea?”

(joc didactic)

ADP„Învăţăm să legăm şiretul”, „Punem încălţămintea ordonat”AlA Vizită la Muzeul Judeţean ADE„Steguleţe tricolore” (confecţie)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIVITATEmETOdICă

Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

54

OBICEIURI STRĂBUNETEMA ANUALĂ: „CU CE şI CUM ExPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?”

SĂPTĂMÂNA 12

OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATE:

Domeniul Limbă şi comunicare- să participe la activităţile de grup, inclusiv la

activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, câtşi în calitate de auditor

- să distingă sunetele ce compun cuvintele şisă le pronunţe corect

Domeniul Ştiinţe- să efectueze operaţii cu grupele de obiecte

constituite în funcţie de diferite criterii date origăsite de el însuşi

- să cunoască unele elemente componente alelumii înconjurătoare (ex. fiinţa umană ca parteintegrantă a mediului, cu sentimente, gânduri,idei proprii)

Domeniul Om şi societate- să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective

pozitive, să manifeste prietenie, toleran ţă, armonie,concomitent cu învăţarea auto controlului

- să cunoască şi să utilizeze unelte simple delucru pentru realizarea unei activităţi practice

Domeniul Estetic şi creativ- să exprime prin mişcare starea sufletească

creată de muzica audiată- să redea teme plastice specifice desenului/

picturii

Domeniul Psihomotric- să perceapă componentele spaţio-temporale

(ritm durată, distanţă localizare)

InVEnTAr dE PrOBLEmECe ştim?

n Îl aşteptăm pe Moş Nicolae.n Moş Nicolae le aduce daruri copiilor

cuminţi.n Moş Nicolae lasă darurile în ghetuţe.n Copiii îşi curăţă ghetuţele.n Nimeni nu l-a văzut pe Moş Nicolae.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n Cine este Moş Nicolae?n Ce primesc copiii care nu sunt cuminţi?n De unde ştie Moş Nicolae cum au fost copiii?n Ce este colindul?n De ce mergem cu colindul?n Cum întâmpină gazdele colindătorii?

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilorBIBlIOTECă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- tăbliţe magnetice, litere- imagini PPT

ARTă- carioca, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli desen

- carton colorat- foarfecă- materiale din natură- hârtie glasată, hârtiecreponată

JOC DE ROl- trăistuţe- costume populare, sorcove- instrumente muzicale

şTIINŢă- puzzle

CONsTRuCŢII - cuburi din lemn - Tangram- Arco- Mozaic

NIsIP şI APă- forme- unelte pentru nisip- jucării pentru nisip

55

SĂPTĂMÂNA 12SuBTEmA: OBICEIURI STRĂBUNE

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a adus Moşul?”, „Învăţăm să fim ascultători”AlAn Bibliotecă: Colorăm imagini cu Moş Nicolaen Joc de masă: puzzlen Nisip şi apă: „Urmele lui Moş Nicolae”, „Povestea lui Moş Nicolae” (DVD)ADE: Dş „Legenda lui Moş Nicolae” (povestirea educatoarei)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De ce-i iubeşte Moş Nicolae pe copii?”, „Învăţămsă fim ascultători”

Opţional:AlAn ştiinţă: De unde vin fulgii de zăpadă?n Construcţii: „Căsuţa lui Moş Nicolae”n Artă: „Decorăm traista pentru colindat” (fişe de lucru), „Suntem colindători”ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Darurile Moşului” (joc didactic); cântec: „Cântec de iarnă”, audiţie

colinde

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Povestea unui fulg de zăpadă”, „Învăţăm să fimascultători”

AlAn Bibliotecă: „Daruri de la Zâna Iarnă” (citire de imagini cu aspecte de iarnă)n Joc de rol: „Pregătim covrigei pentru colindători”, „Datini şi obiceiuri” (PPT)ADE: Activitate integratăDş; DPM „Ghirlande lungi şi ghirlande scurte!” (operaţii cu grupe de obiecte,

corespondenţe, fişe de lucru); mers pe vârfuri cu diferite poziţii de braţe (joc),„Dansul fulgilor de nea”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Mi- a povestit bunica!”, „Învăţăm să fim ascultători” AlA + ADE: Activitate integratăn Bibliotecă: „Fetiţa cu chibriturile” de H.C. Andersen (povestire) n Nisip şi apă: „Troiene de zăpadă”n ştiinţă: „De unde vine viscolul?” (convorbire)n Joc de rol: Jocuri iniţiate de copii/Recital de colindeDEC „Viscolul” (pictură)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O noapte de vis”, „Învăţăm să fim ascultători”AlA + ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „De ce luminează stelele?”n Bibliotecă: „Citim imagini cu colindători”n Joc de rol: „De-a colindătorii”, „Plecăm cu colindul”DOs„Ne pregătim de colindat” (confecţionare stea, sorcovă)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIVITATEmETOdICă

Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

56

SĂPTĂMÂNA 12SuBTEmA: OBICEIURI STRĂBUNE

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să fim ascultători”, „Să nu deranjăm!”AlA„Ce mi-a adus Moşul?” (reprezentarea prin desen); „Povestea lui Moş Nicolae”

(DVD)ADE„Ce ne-aduce Zâna Iarnă?” (discuţii libere)

ADP„Învăţăm să fim ascultători”, „Să nu deranjăm!”AlA„Săniuţa lui Moş Nicolae”, „Să facem bulgări de zăpadă” (jocuri în aer liber)ADE„Darurile Moşului” (joc didactic); „Cântec de iarnă” (repetare); audiţie colinde

ADP„Învăţăm să fim ascultători”, „Să nu deranjăm!”AlA„Zâna Iarnă” (album cu imagini din anotimpul iarna); „Natura iarna” (plimbare

în parc)ADE „Ghirlande lungi şi ghirlande scurte!” (fişe de lucru – definitivare), „Dansul

fulgilor de nea” (repetare)

ADP„Învăţăm să fim ascultători”; „Să nu deranjăm!”AlA„Fetiţa cu chibriturile” (DVD), „Să facem un om de zăpadă” (jocuri in aer liber)ADE„Viscolul” (pictură, finalizarea lucrărilor – organizarea expoziţiei)

ADP„Învăţăm să fim ascultători”, „Să nu deranjăm!”AlA „Feerie de iarnă” (scenetă) ADE „Ne pregătim de colindat” (confecţionare stea, sorcovă – finalizarea

lucrărilor)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIVITATEmETOdICă

Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

57

VINE, VINE MOŞ CRĂCIUN!TEMA ANUALĂ: „CU CE şI CUM ExPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?”

SĂPTĂMÂNA 13

OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATE:

Domeniul Limbă şi comunicare- să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile

acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles- să participe la activităţile de grup, inclusiv la

activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, câtşi în calitate de auditor

Domeniul Ştiinţe- să efectueze operaţii cu grupele de obiecte

constituite în funcţie de diferite criterii date origăsite de el însuşi

- să comunice impresii, idei pe baza obser -vărilor efectuate

Domeniul Om şi societate- să aprecieze în situaţii concrete unele compor -

tamente şi atitudini în raport cu norme presta biliteşi cunoscute;

- să cunoască şi să utilizeze unelte simple delucru pentru realizarea unei activităţi practice

Domeniul Estetic şi creativ- să intoneze cântece pentru copii- să compună în mod original şi personal

spaţiul plastic

Domeniul Psihomotric- să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în

diferite contexte- să perceapă componentele spaţio-temporale

(ritm durată, distanţă, localizare)

InVEnTAr dE PrOBLEmECe ştim?

n De Crăciun, vine Moşul.n De Crăciun, împodobim bradul.n De Crăciun, copiii primesc cadouri.n De Crăciun, mergem la biserică.n Unii gospodari taie porcii.n Mamele stau mult în bucătărie de Crăciun.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n Cine a fost Crăciun?n Cum a fost ales bradul ca pom de Crăciun?nCe înseamnă, de fapt, sărbătoarea Crăciunului?n Cum trebuie să întâmpinăm Crăciunul?

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilorBIBlIOTECă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- tăbliţe magnetice litere- imagini PPT

ARTă- carioca, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli desen- carton colorat

- foarfecă- material din natură- hârtie glasată, creponată- ornamente

JOC DE ROl- brad- costum de Moş Crăciun- sac de jucării- ornamente de brad

CONsTRuCŢII - cuburi din lemn - Tangram

- Arco- Mozaic

şTIINŢă- calculator, TV - CD, DVD- puzzle

NIsIP şI APă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip

58

SĂPTĂMÂNA 13SuBTEmA: VINE, VINE MOş CRĂCIUN!

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De ce e Moş Crăciun prietenul copiilor?”, „Învăţămsă dăruim”

AlAn Bibliotecă: „De unde vine Moş Crăciun?” (imagini cu ţinuturi polare)n Nisip şi apă: „Troiene de zăpadă”n Artă: „Fulgi de zăpadă” (pictură)nJoc de rol: „Ghici, ghicitoarea mea!” (ghicitori despre anotimpul iarna şi Moş Crăciun)ADE: Dş „Legenda lui Moş Crăciun” de Radu Cibanu (lectura educatoarei)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Preotul ne povesteşte despre Isus”, „Învăţăm sădăruim”

Opţional:AlAn ştiinţă: Puzzle cu Moş Crăciunn Construcţii: „Sania cu daruri de la Moş Crăciun”n Nisip şi apă: „Drumul lui Moş Crăciun”n Joc de rol: „Repetăm colinde pentru serbare”ADE:Activitate integratăDlC; DEC „În seara de Crăciun” de G. Coşbuc (memorizare); Cântec „Poveste cu

Iisus” (audiţie); joc: „Dansul îngeraşilor”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ştim despre îngeri?”, „Învăţăm să dăruim”AlAn Bibliotecă: Icoane şi rugăciuni (mesaje moral-religioase)n Nisip şi apă: „Urme de îngeraşi”n Joc de rol: Dramatizare: „Trei crai”ADE: Activitate integratăDş; DPM „Moş Crăciun împarte daruri” (numărul în limitele 1-2); mers în echilibru

cu transport de obiecte uşoare, joc: „Moş Crăciun printre troiene”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Bradul de Crăciun”, „Învăţăm să dăruim”AlA + ADE: Activitate integratăn Joc de rol: „Pregătim prăjituri pentru Crăciun”n ştiinţă: „Să grupăm globuri colorate”n Joc de rol: Jocuri iniţiate de copii, „Ne pregătim pentru serbare”DEC „Bradul împodobit” (pictură/desen)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Vine, vine Moş Crăciun”, „Învăţăm să dăruim”AlAn Bibliotecă: „Scrisori pentru Moş Crăciunn Artă: „Ornamente pentru brad” (confecţionare material, decupare contur,

pictură, mototolire)n Joc de rol: „În jurul bradului” (serbarea pomului de iarnă) ADE: DOs„Să împodobim bradul!”

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIVITATEmETOdICă

Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

59

SĂPTĂMÂNA 13SuBTEmA: VINE, VINE MOş CRĂCIUN!

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să dăruim”, „Învăţăm să spunem: «Bine ai venit!»”AlA Joc senzorial „Rece/cald”, „Sania lui Moş Crăciun” (din beţişoare)ADE„Legenda lui Moş Crăciun” de Radu Ciobanu (povestire)

ADP„Învăţăm să dăruim”, „Învăţăm să spunem: «Bine ai venit!»”AlA Puzzle cu Moş Crăciun, „Sania cu daruri de la Moş Crăciun” (construcţii)ADE„În seara de Crăciun” de G. Coşbuc (repetarea poeziei) Audiţie: „Cântece de

iarnă”, „Poveste cu Iisus”

ADP„Învăţăm să dăruim”, „Învăţăm să spunem: «Bine ai venit!»”AlA Icoane şi rugăciuni (mesaje moral-religioase), „Urme de îngeraşi pe nisip”;

dramatizare: „Trei crai”ADE „Moş Crăciun împarte daruri” (fişe de lucru), „Moş Crăciun printre troiene”

(mersul în echilibru)

ADP„Învăţăm să dăruim”, „Învăţăm să spunem: «Bine ai venit!»”AlA„Bradul din figuri geometrice”, „Ne pregătim pentru serbare”ADE „Să grupăm globurile pentru brad”, „Bradul împodobit” (pictură/desen –

definitivarea lucrărilor)

ADP„Învăţăm să dăruim”, „Învăţăm să spunem: «Bine ai venit!»”AlA„Împodobim bradul”; repetarea poeziilorADE„Serbarea de Crăciun”

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIVITATEmETOdICă

Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

61

A FOST ODATĂ…PROIECTTEMATICTEMA ANUALĂ: „CUM ESTE/A FOST

şI VA FI PE PĂMÂNT?”NIVELUL I: (3-5 ANI)

„A fost odată...” o spun mulţi cu nostalgie, dar cei mici rostesc întrebători: „Oarece a fost demult?”. Vom încerca să răspundem pe parcursul acestui proiect.Atmosferă hibernală… Se văd nasurile cârne ale copiilor printre florile de gheaţăprinse pe geamurile aburite şi reci. Totul e amorţit sub oceanul de ninsoare, doarbunica pare neobosită, spunând poveşti la gura sobei sau depănându-şi amintirilevieţii.

Prin activităţile desfăşurate, copiii vor înţelege natura, evoluţia vieţii, vor învăţasă analizeze, să-şi pună întrebări, să-şi exprime opiniile şi stările sufleteşti şi săiniţieze acţiuni.

ARGUMENT

n DuRATA: 4 săptămânin lOC DE DEsFăşuRARE: grădiniţa n REsuRsE

n uMANE- preşcolarii grupei „Piticii Isteţi”- cadre didactice - părinţi- muzeograf

n MATERIAlE- enciclopedie generală pentru copii- obiecte de artă populară- costume populare- planşe - fişe cu imagini - imagini suport - cărţi, reviste - calculator, imprimantă, aparat de fotografiat, CD player

MATERIAlE BIBlIOGRAFICE1. Revista „Învăţământul preşcolar” 1-2/20082. Filofteia Grama şi colab., „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. DPH, 2008

62

dIrECţII dE dEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI

DIN lADA BuNICIIl Obiecte de artă popularăl Costumul naţionall Muzeul Ţăranului Românl Curiozităţi

CălăTORII DE-A luNGul VREMII

l Mijloace de transportl Clasificarel Combustibill Importanţăl Reguli

lA GuRA sOBEIl Evoluţia omuluil Poveşti despre trecutl Trecerea timpuluil Poveşti despre

copilărie

NE JuCăM Cu ZâNA IARNăl Aspecte generalel Jocuri şi sporturi de iarnăl Fenomene ale naturiil Bucuriile iernii

A fostodată...

63

OBIECTIVE CAdru PE dOmEnII EXPErIEnţIALE

Domeniul Limbă şi comunicare- Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii

limbajului oral

Domeniul Ştiinţe- Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere,

denumire, construire şi utilizare a formelorgeometrice

- Stimularea curiozităţii, privind explicareaşi înţelegerea lumii înconjurătoare

Domeniul Om şi societate- Cunoaşterea unor elemente de istorie,

geografie, care definesc portretul spiritual alpoporului român

- Dezvoltarea comportamentelor de cooperare

Domeniul Estetic şi creativ- Formarea unor deprinderi de lucru pentru

realizarea unor desene, picturi, modelaje- Formarea capacităţilor de exprimare prin

muzică

Domeniul Psihomotric- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor

motrice de bază şi utilitar-aplicative

OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATEDomeniul Limbă şi comunicare

- să audieze cu atenţie un text, să reţinăideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles

- să participe la activităţile de grup, inclusivla activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor,cât şi în calitate de auditor

Domeniul Ştiinţe- să numere de la 1 la 5, recunoscând grupele

cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare- să-şi îmbogăţească experienţa senzorială

ca bază a cunoştinţelor matematice referitoarela recunoaşterea, denumirea obiectelor, canti -tatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi pe baza unor însuşiri luate în consi -derare separat sau mai multe simultan

- să cunoască elemente ale mediului socialşi cultural, poziţionând elementul uman caparte integrantă a mediului

Domeniul Om şi societate- să descrie şi să identifice elementele locale

specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte(obiective socio-culturale, istorice, etnice)

- să fie capabil să realizeze lucrări practiceinspirate din natură şi viaţa cotidiană, valori -ficând deprinderile de lucru însuşite

- să aplice norme de comportare specificeasigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii

Domeniul Estetic şi creativ- să acompanieze ritmic cântecele- să redea teme plastice specifice desenului

Domeniul Psihomotric- să perceapă componentele spaţio-temporale

(ritm, durată, distanţă, localizare)- să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite

în diferite contexte

64

BIBlIOTECă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris, creioane- albume, imagini„Cu ce călătorim?”

ARTă- carioca, acuarele, pensule- plastilină, lut, planşete- coli desen- căni şi farfurii din ceramică- instrumente muzicale

JOC DE ROl- obiecte de artă populară- unelte vechi- costume populare- CD cu muzică populară- maşinuţe, trenuleţe,vapoare

CONsTRuCŢII - cuburi din lemn- mulaje (în miniatură) cuanimale şi păsări

şTIINŢă- album, enciclopedie- calculator, TV, telefon, radio

NIsIP şI APă- forme- unelte pentru nisip

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

InVEnTAr dE PrOBLEmE

Ce ştim?n Suntem români.n Avem tradiţii, obiceiuri, port popular.n Animalele de curte.n Animalele din pădure.n Suntem în anotimpul Iarna.n Iarna este frig.n Stăm mult în casă şi bunica ne spune poveşti.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n Cine sunt strămoşii noştri?n Când sărbătorim Ziua Unirii?n Care sunt însemnele ţării?n Cum era în trecut?n Cum se împart mijloacele de transport?n Ce este combustibilul?n Care au fost primele mijloace de transport?n Ar putea oamenii de astăzi să se descurce fără ele?

CEnTruL TEmATICIlustraţii referitoare la subtemele săptămânale stabilite,

mulaje cu animale sălbatice, domestice, păsări de curte

65

Stimaţi părinţi,

Având în vedere interesul manifestat de copii în ceea ce priveşte derulareaproiectului „A fost odată...”, vă rugăm să le mijlociţi informarea şi căutareamaterialelor necesare, punându-i în legătură cu bunicii de la ţară.

De asemenea, vă rugăm să ne sprijiniţi cu orice fel de materiale ce ar puteaavea legătură cu acest proiect.

Vă mulţumim!Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DEINTENŢIE CĂTRE

PĂRINŢI

Stimată D-nă Director,

Copiii grupei „Piticii Isteţi” desfăşoară în această perioadă proiectul „A fostodată…”. Suntem siguri că în cadrul muzeului putem descoperi „dovezi” aleexistenţei noastre. În speranţa că ne veţi sprijini,

Vă mulţumim! Copiii grupei şi d-na educatoare!

SCRISOARE DE INTENŢIE

ADRESATĂ DIRECTORULUI

MUZEULUIJUDEŢEAN

mEdIATIZArE ŞI dISEmInArEMediatizare mass-media, afişe, diseminare încadrul cercului pedagogic sau comisiei metodice,filme, fotografii, simpozioane

FInALIZArEA PrOIECTuLuIAlbum cu fotografii

TuRA Isăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice.

săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 5Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

TuRA A II-Asăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice.

săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 5Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

ACTIVITATE mETOdICă

66

SĂPTĂMÂNA 14SuBTEmA: NE JUCĂM CU ZÂNA IARNĂ

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Moş Viscol”, „Cum mă îmbrac iarna?”AlAn Bibliotecă: Citire de imagini cu jocurile copiilor în anotimpul iarnan Nisip şi apă: „Sănii pe derdeluş”n Artă: „Sănii pe derdeluş” (desen)n„Cu sania la derdeluş” (concurs de săniuţe)ADE: Dş „Cum se formează zăpada şi gheaţa?” (observare)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Întâmplări la săniuş”, „Cum mă îmbrac iarna?”Opţional:AlAn ştiinţă: „Ce se întâmplă cu ţurţurii de gheaţă? (experiment) n Construcţii: „Pârtia de schi”, „Ne jucăm cu bulgări de zăpadă”ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Găseşte echipamentul potrivit!” – joc didactic: al (a, ai, ale) cui este

(sunt)?; cântec „Zboară săniuţa mea” de Ana-Motora Ionescu, joc cu cânt „Omul dezăpadă” (folclorul copiilor)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „La patinoar”, „Cum mă îmbrac iarna?”AlAn Bibliotecă: „Zăpădiţa” de Natalia Zabila (lectura educatoarei)n Joc de rol: „La patinoar”n Artă: „Fulgi de zăpadă”; „Mergem la patinoar” (vizită)ADE: Activitate integratăDş; DPM „Aşază în şir bulgării de zăpadă” (aşezare după lungime, grosime

mărime); alergare cu ridicarea genunchilor; joc „Alergăm prin zăpadă”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „La schi”, „Cum mă îmbrac iarna?”AlA +ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „Cum şi de ce alunecă schiurile?”n Nisip şi apă: „Tuneluri prin zăpadă”n Joc de masă: Puzzle „Iarna”n Jocuri în curtea grădiniţeiDEC „Oameni de zăpadă” (desen/pictură/modelaj)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Olimpiada de iarnă”, „Cum mă îmbrac iarna?”AlABibliotecă: „Sortăm imagini cu jocuri si campioni olimpici”n Artă: „Sportul de iarnă preferat”n Construcţii: „Sania mea”n Jocuri iniţiate de copii: Campionii” (întreceri sportive de iarnă)ADE: DOs„Învingători şi învinşi” (convorbire)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

67

SĂPTĂMÂNA 14SuBTEmA: NE JUCĂM CU ZÂNA IARNĂ

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Cum mă îmbrac iarna?”, „Învăţăm să ne lustruim ghetuţele”AlA Album cu peisaje şi jocurile copiilor în anotimpul iarna; „Castele din zăpadă”ADE Joc senzorial: „Cald/rece”

ADP„Cum mă îmbrac iarna?”, „Învăţăm să ne lustruim ghetuţele”AlA„Pârtia de schi”, „Facem omul de zăpadă”ADE„Găseşte echipamentul potrivit şi colorează-l!” (fişe de lucru); cântec „Zboară

săniuţa mea” de Ana Motora-Ionescu; joc cu cânt „Omul de zăpadă” (folclorulcopiilor): repetare

ADP„Cum mă îmbrac iarna?”, „Învăţăm să ne lustruim ghetuţele”AlA„Iarna pe uliţă” de G. Coşbuc (memorizare), „Ne jucăm cu omul de zăpadă”ADE „Colorează corespunzător cerinţei” (fişă de lucru: colorare după lungime,

grosime, mărime), joc „Alergăm prin zăpadă”

ADP„Cum mă îmbrac iarna?”, „Învăţăm să ne lustruim ghetuţele”AlA Ne jucăm puzzle, „Tuneluri prin zăpadă”ADE „Cum şi de ce ziua e mai mică iarna?”, „Oameni de zăpadă” (desen/pictură/

modelaj şi definitivarea lucrărilor)

ADP„Cum mă îmbrac iarna?”, „Învăţăm să ne lustruim ghetuţele”AlA „Panoul campionilor” (amenajarea panoului cu fotografii ale campionilor

olimpici); „Sportul de iarnă preferat” (definitivarea lucrărilor)ADE„Medalii pentru campioni” (confecţionare)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

68

SĂPTĂMÂNA 15SuBTEmA: POVESTE LA GURA SOBEI

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine ne spune poveşti?”, „Sunt copil politicos”AlAn Bibliotecă: „Crăiasa Zăpezii” (povestire)n Construcţii „Castelul Crăiesei”n Artă: Colorăm/pictăm castele din poveşti; vizionare desene animateADE: Dş „De unde vin personajele din poveşti?” (convorbire)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Când era bunica fată”, „Sunt copil politicos”OpţionalAlA + ADE: Activitate integratăn Bibliotecă: „Citim imagini din legende şi povestiri istorice”; fişe de lucru cu

semne graficen Nisip şi apă: „Cazemate”n ştiinţă: „Oastea ţării” (discuţii libere)n Jocuri: „Pietricica”, „Ghiceşte beţişorul”, „Apă, apă şi foc, foc” DEC „Ulciorul” (modelaj din lut)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Un povestitor adevărat”, „Sunt copil politicos”AlAn Bibliotecă: „Ce poveste este? (recunoaştere de imagini)n Joc de rol: „De-a Prinţul şi Prinţesa”n Ghicitori despre personaje din poveşti ADE: Activitate integratăDş; DPM „Numără şi spune!” (formare de perechi, numărul şi cifra 4); alergare cu

trecere peste obstacole; joc: „Alergăm peste buşteni”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Bunica mi-a povestit”, „Sunt copil politicos” AlAn ştiinţă: „Ce ştim despre strămoşii noştri?”n Joc de rol: „De-a povestitorul”n Artă: „Drapelul nostru” (pictură/desen); vizionare: „Strămoşii noştri” (PPT)ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Moş Ion Roata şi Vodă Cuza” (povestire); cântec „Hora Unirii”, audiţie:

„Noi suntem români”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Unde-i unul nu-i putere”, „Sunt copil politicos!”AlAn Bibliotecă: Albumul cu imagini de la Marea Uniren Artă: „Hora” (pictură)n Construcţii: „Conturul ţării”, „Hora Unirii” (joc)ADE: DOs„Hora” (lucrare colectivă: machetă)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

69

SĂPTĂMÂNA 15SuBTEmA: POVESTE LA GURA SOBEI

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Sunt copil politicos”, „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat”AlA„Crăiasa Zăpezii” (repovestire), „Hai la teatrul de păpuşi”ADE„De unde vin poveştile?” (convorbire)

ADP„Sunt copil politicos”, „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat”AlA„De-a soldaţii”; jocuri: „Pietricica”, „Ghiceşte beţişorul”, „Apă, apă şi foc, foc”ADE „O întâmplare din război” (întâlnire cu un veteran de război), „Ulciorul”

(modelaj din lut – definitivarea lucrărilor)

ADP„Sunt copil politicos”, „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat”AlA„Ce poveste este?” (recunoaştere de imagini); ghicitori despre personaje din

poveşti ADE „Numără şi spune!” (formare de perechi, numărul şi cifra 4 – fişă de lucru),

joc: „Alergăm peste buşteni”

ADP„Sunt copil politicos”, „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat”AlA„De-a povestitorul”; vizionare: „Cum s-a făcut Unirea” (PPT)ADE „Moş Ion Roata şi Vodă Cuza” (repovestire); cântec „Hora Unirii”; audiţie:

„Sunt român, român vestit”

ADP„Sunt copil politicos”, „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat”AlA„Steaguri” (pictură – definitivarea lucrărilor); „Hora Unirii” (joc)ADE„Hora” (lucrare colectivă – definitivarea machetei şi expunerea ei)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

70

SĂPTĂMÂNA 16SuBTEmA: DIN LADA BUNICII

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ceasul bunicii”, „Învăţăm să fim punctuali” AlAnştiinţă: „Cu ce măsura bunica timpul?” (aparate de măsurat timpul – clepsidră,

pendulă, ceas)n Artă: „Ceasul – prietenul meu” (desen)n Joc de masă:„Sortăm cifrele pentru ceas”n Jocuri distractive alese de copiiADE: Dş „Ştiu când?...” (dimineaţa, prânz, seara)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ora la care eu...” (discuţii), „Învăţăm să fim punctuali”Opţional:AlAn Bibliotecă: „Amintirile bunicii” (album cu fotografii)n Construcţii: „Aparate de măsurat timpul”n Joc de rol: „De-a fotografii”n Jocuri distractive în sala de grupăADE: Activitate integratăDEC; DlC Cântec „Ceasul” (folclorul copiilor), joc cu cânt „Tic-tac”, „Poezie de la

bunica” („A venit un lup din crâng”/o poezie din folclor/memorizare)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce avea bunica-n ladă?”, „Învăţăm să păstrăm” AlAnBibliotecă: Citim şi selectăm imagini cu „zestrea” bunicii de-a lungul timpului

(ţesutul, torsul lânei, cusutul, elemente de olărit)n Joc de rol: „Ţesem fire la gherghef”n Artă: „Ceasul” (desen pe contur)n„Cum se face o şezătoare?”ADE: Activitate integratăDPM; Dş Elemente de dans folcloric, „Hora” (joc); „Cum amenajăm expoziţia de

obiecte populare?” (poziţii spaţiale)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Mica ţărăncuţă”, „Învăţăm să păstrăm”AlA+ DEC: Activitate integratăn ştiinţă: „Ce este roata olarului?”n Joc de rol: „Să coasem frumos”n Joc de masă: Puzzle – costumul popularn Jocuri iniţiate de copii „Zestrea mea” (concurs de proverbe şi ghicitori)DEC „Facem oale din lut” (modelaj)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O amintire de la bunica!”, „Învăţăm să păstrăm” AlAn Bibliotecă: „Citim poveşti din cartea bunicii” (selectăm imagini din poveştile

populare)n Artă: „ ía şi fota: decorare” (fişe de lucru)n Joc de rol: „De-a olarii”n Jocuri de mişcare „Dansuri populare”ADE: DOs„Ştergarul” (ţesutul la gherghef )

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

71

SĂPTĂMÂNA 16SuBTEmA: DIN LADA BUNICII

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să fim punctuali”, „Învăţăm momentele zilei”AlA „Ceasul – prietenul meu” (desen – definitivarea lucrărilor) „Sortăm cifrele

pentru ceas”; vizionare: desene animateADE„Ştiu când?” (fişe cu imagini sugestive – colorare)

ADP„Învăţăm să fim punctuali”, „Învăţăm momentele zilei”AlA„Amintirile bunicii” (album cu fotografii), „Facem fotografii”ADE Cântec „Ceasul” (folclorul copiilor), joc cu cânt „Tic-tac” (repetare); „Poezie

de la bunica” („A venit un lup din crâng”/o poezie din folclor – expunere)

ADP„Învăţăm să păstrăm”, „Învăţăm momentele zilei”AlA„Ţesem fire la ghergef”, „Cum se face o şezătoare?”ADE Elemente de dans folcloric, „Hora”(joc), „Fotografiem expoziţia de obiecte

populare!” (poziţii spaţiale)

ADP„Învăţăm să păstrăm”, „Învăţăm momentele zilei”AlA „Să coasem frumos” (continuarea lucrărilor), „Decorăm costumul popular”

(fişe de lucru), „Zestrea mea” (concurs de proverbe şi ghicitori)ADE„Facem oale din lut” (modelaj – continuarea lucrărilor)

ADP„Învăţăm să păstrăm”, „Învăţăm momentele zilei”AlA„Citim poveşti din cartea bunicii” (selectăm imagini din poveştile populare),

„Decorăm oalele din lut”, „Facem o expoziţie cu obiectele populare lucrate”ADE„Ştergarul” (ţesut la gherghef – continuarea lucrărilor)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

72

SĂPTĂMÂNA 17SuBTEmA: CĂLĂTORII DE-A LUNGUL VREMII

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Colecţia mea de maşinuţe?”, „Învăţăm să circulăm”AlAn Bibliotecă: „Cine ştie răspunde!” (citire şi selectare de imagini cu mijloace de

transport terestre)n Artă: „Maşina poliţiei/salvării/pompierilor” (desen)n Joc de masă:„Puzzle cu automobile”n Joc de mişcare: „Camionul defect” ADE: Dş „Să recunoaştem culorile maşinilor”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu impegatul de mişcare”, „Învăţăm săcirculăm”

Opţional:AlAn ştiinţă: „Trenul şi rudele lui” (lectură după imagini)n Construcţii: „Metroul” (diferite forme de realizare)n Joc de rol: „De-a tramvaiul”nVizită la garăADE: Activitate integratăDlC; DEC „O călătorie cu trenul (poveste creată de copii), „Săgeata albastră” (desen)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Atenţie, decolăm!”, „Învăţăm să circulăm”AlAn Bibliotecă: „De la balonul cu aer cald la racheta cosmică” (citire şi sortare de

imagini cu mijloace de transport aeriene)n Nisip şi apă: „Pista de aterizare”n Joc de rol: „De-a stewardesele”;n Construcţii: „Aeroportul”n Jocuri distractive: „Urcăm în avion”ADE: Activitate integratăDş; DPM „Numărăm pasagerii” (operaţii în limitele 1-5); aruncare şi prindere, joc:

„Lansăm avioane”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Piraţii mărilor”, „Învăţăm să circulăm”AlA + ADE: Activitate integratăn Bibliotecă: „Un marinar iscusit” (sortare şi recunoaştere de mijloace de

transport maritime)n ştiinţă: „Farul – prietenul marinarilor”n Construcţii: „În port” (materiale la alegere), „Popey marinarul” (desene

animate)DEC Cântece: „Popey marinarul”, „Barca pe valuri” (audiţie)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Călătorii de-a lungul vremii”, „Învăţăm să circulăm”AlAn Bibliotecă: „Spune o poveste despre...”n Artă: „Albumul meu de „călătorii” (confecţionare, desen, pictură, imagini din

reviste)n Joc de rol: „De-a excursioniştii”, „Salvatorii” (desene animate)ADE: DOs„O călătorie în univers” (colaj – lucrare colectivă)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

73

SĂPTĂMÂNA 17SuBTEmA: CĂLĂTORII DE-A LUNGUL VREMII

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să circulăm”, „Vreau... îmi permiţi?”AlA„Cine conduce?” (joc didactic), „Maşina poliţiei/salvării/ pompierilor” (desen

– continuarea lucrărilor), „Alfabetul circulaţiei”, „Greşeala Cuminţicăi” (povestire)ADE„Să recunoaştem culorile maşinilor” (fişe de lucru)

ADP„Învăţăm să circulăm”, „Vreau... îmi permiţi?”AlA „Cine pune în mişcare trenul/tramvaiul/metroul? ”, „Depoul” (construcţii),

„Şine” (semne grafice)ADE„D-nul Goe” de I.L. Caragiale (lectura educatoarei), „Săgeata albastră” (desen

– continuarea lucrărilor)

ADP„Învăţăm să circulăm”, „Vreau... îmi permiţi?”AlA„Cosmonauţii” (desen), „Pista de aterizare” (construcţii), „Peripeţiile Baronului

Münchhausen”ADE „Numărăm pasagerii” (operaţii în limitele 1-5 – fişe de lucru), joc: „Lansăm

avioane”

ADP„Învăţăm să circulăm”, „Vreau... îmi permiţi?”AlA „Busola – prietena marinarilor”, „Vapoare pe mare” (construcţii); „Bărcuţe”

(confecţionare cu materiale din natură), „Popey marinarul” (desene animate)ADE Cântec: „Popey marinarul” (repetare)

ADP„Învăţăm să circulăm”, „Vreau... îmi permiţi?”AlA„O călătorie spre stele” (poveste creată), „Salvatorii” (desene animate)ADE„O călătorie în univers” (colaj – lucrare colectivă – finalizarea lucrării)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

74

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

TEMA ANUALĂ: „Cum ESTE/A FOST ŞI VA FI PE PămÂnT?”SUBTEMA: „Poveste la gura sobei”TEMA ZILEI: „despre unire”DURATA: 1 zi

NIVElul IFORMA DE REAlIZARE: Activitate integratăsCOPul ACTIVITăŢII: - verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre poveşti- stimularea şi exersarea limbajului- stimularea interesului pentru creaţiile muzicale

EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE:DOMENII EXPERIENŢIAlEDlC: „Moş Ion Roata şi Vodă Cuza” (povestire)DEC: Cântec „Hora Unirii” (fragment), audiţie: „Noi suntem români”

Obiective de referinţă vizate:DlC: - să participle la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi

în calitate de auditor- să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imaginiDEC:- să intoneze, împreună cu educatoarea, fragmentul din cântec- să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale

SCENARIUL ZILEII. ADPZiua începe cu întâlnirea de dimineaţă: „Bunica mi-a povestit”

1. salutul: „Bună dimineaţa, dragi nepoţi!” 2. Comunicarea cu ceilalţi: „Cine vă numeşte aşa? Cum sunt bunicii voştri? Pentru că spuneţi

că aceştia vă spun poveşti, haideţi să le împărtăşiţi şi copiilor poveştile spuse de bunicii voştri...”3. Activitatea de grup: Se face prezenţa copiilor şi se completează calendarul naturiiPe „scaunul povestitorului”, copiii vor prezenta ceea ce au reţinut din poveştile spuse de

bunici despre trecutul lor. Noutăţile zilei: „Pentru că bunicile v-au spus poveşti despre eroii neamului românesc, astăzi

vom afla mai multe lucruri despre aceştia, despre moş Ion Roată şi despre Unire.”

II. AlACopiii sunt orientaţi spre centrele de interes, unde vor avea posibilitatea să descrie şi să reprezinte

în acelaşi timp, cu ajutorul creioanelor colorate, „Drapelul nostru” (Artă), vor putea continua poveştilespuse de bunici şi nu numai, jucând jocul „De-a povestitorul” (Joc de rol) şi vor putea surprinde alteaspecte despre eroii neamului românesc, răsfoind cartea „Povestiri istorice”, spunând fiecare „Ce ştimdespre strămoşii noştri” (ştiinţă).

75

ÎNDRUMĂRI METODICE

ACTIVITăŢI PE DOMENII EXPERIENŢIAlEDOMENIul EXPERIENŢIAl: DlC şi DEC

TEMA:DlC: „Moş Ion Roata şi Vodă Cuza” (povestire);DEC: Cântec„Hora Unirii” (fragment), audiţie: „Noi suntem români”TIPul DE ACTIVITATE: predare-învăţareFORMA DE ORGANIZARE: frontală

sCOPul:- verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre poveşti- stimularea şi exersarea limbajului- stimularea interesului pentru creaţiile muzicale

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:O1 - să urmărească linia unei poveştiO2 - să găsească ideea unui text, să povestească urmărind indiciile oferite de imaginiO3 - să reţină versurile, linia melodică a cânteculuiO4 - să redea linia melodică a cânteculuiO5 - să asculte cu plăcere fragmente din creaţii muzicale naţionaleO6 - să acompanieze cântecul cu mişcări corporale dorite de preşcolari

STRATEGII DIDACTICE:n Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, demonstraţia, exerciţiuln Mijloace de învăţământ: imagini reprezentative pentru conţinutul povestirii, principalele

momente, CD-ul cu cântecele „Hora Unirii” şi „Noi suntem români”, imaginea din „Povestiri istorice”de Dumitru Almaş referitoare la povestirea „Toţi românii cântă Hora Unirii”, o imagine cu „Hora Uniriila Craiova” de Theodor Aman, recompense (steguleţe tricolore)

MATERIAlE BIBlIOGRAFICE:1. Florica Mitu, Ştefania Antonovici, „Metodica activităţilor de educare a limbajului în

învăţământul preşcolar”, Ed. Humanitas Educaţional, 20052. Liliana Ezechil, Mihaela Păişi-Lăzărescu, „Laborator preşcolar”, Ed. V&I Integral, Bucureşti, 20023. Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea; Filofteia Grama,

„Ghid pentru proiecte tematice. Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Ed.DPH, Bucureşi, 2007

4. Silvia Borţeanu, Rodica Brănişteanu, Silvia Breben, Mihaela Fulga, Filofteia Grama,Roxana Haiden, Eugenia Ignat, Liana Mânzu, Gabriela Necula, Irinela Nicolae, CarmelaPopescu, Daniela Răileanu „Curriculum pentru învăţământul preşcolar. Prezentare şi explicitări”,Ed. DPH, Bucureşti, 2009

5. Coordonator Laurenţia Culea „Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – O provocare?”, Editura Diana, 2009

76

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

1. mOmEnT OrGAnIZATOrICsTRATEGII DIDACTICE

Se creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii:- aerisirea sălii de grupă- aranjarea materialului şi a mobilierului- introducerea copiilor în sala de grupă

2. CAPTArEA ATEnţIEICONŢINuT şTIINŢIFIC

Se va prezenta imaginea din „Povestiri istorice” de Dumitru Almaş referitoare la povestirea„Toţi românii cântă Hora Unirii”, pe care copiii au lecturat-o la sectorul ştiinţă, adresându-seîntrebarea „Cine credeţi că este bătânul din imagine, cel din mijlocul copiilor?”

sTRATEGII DIDACTICE- explicaţia

EVAluARE- orală- frontalăITEMI: „Recunoaşteţi personajul?”

3. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOrCONŢINuT şTIINŢIFIC

„Pentru a afla cât mai multe lucruri despre moş Ion Roată, fiindcă în curând se va sărbători,la 24 ianuarie, «Ziua Unirii», astăzi am să vă spun povestea «Moş Ion Roata şi Vodă Cuza» şivom învăţa acel cântec care s-a cântat atunci, de demult, şi se cântă şi astăzi: «Hora Unirii», şinoi, pentru că suntem români, trebuie să-l învăţăm.”

sTRATEGII DIDACTICE- expunerea

EVAluARE- orală- frontală

4. dIrIjArEA ÎnVăţărII OBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O1, O2, O3, O4

CONŢINuT şTIINŢIFICPreşcolarii sunt invitaţi să se aşeze comod (pot sta pe scăunele, dar şi pe pernuţe, chiar şi

pe jos, pe covor, dacă ei doresc).Educatoarea va povesti conţinutul povestirii respectând cronologia acesteia, folosind un

ton adecvat, o intonaţie adecvată. „Ce v-a plăcut?”Se prezintă imagini din povestire, rând pe rând. „Haideţi să vedem împreună imaginile şi

să încercăm să povestim.”

77

6. EVALuArEACONŢINuT şTIINŢIFIC

Se vor face aprecieri asupra modului în care s-au comportat copiii pe parcursul activităţilor,asupra celor învăţate şi asupra necesităţii învăţării acestora –sărbătorirea în curând a zilei de24 Ianuarie. Li se oferă copiilor steguleţe tricolore confecţionate.

sTRATEGII DIDACTICE- analiza

EVAluARE- aprecieri verbale - primesc steguleţe

5. OBţInErEA PErFOrmAnţEI, ASIGurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI dE CunOŞTInţEOBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O2, O4, O5, O6

CONŢINuT şTIINŢIFICSe realizează, sub formă de joc, o scurtă repovestire, în care educatoarea roagă copiii să

completeze din momentul în care ea se opreşte din expunere sau efectuează greşeliintenţionate, pentru a se vedea dacă preşcolarii au inţeles povestirea, succesiunea firească aacesteia.

Li se cere copiilor să intoneze cântecul „Hora Unirii” pe grupuri (fetiţe şi băieţi).„Pentru că aţi cântat bine şi aproape aţi învăţat cântecul, veţi asculta un cântec foarte

frumos pe care o să-l învăţaţi când veţi fi mai mari, cântecul «Noi suntem români». Ascultaţişi faceţi exact ceea ce vă sugerează cântecul” (li se dă astfel copiilor posibilitatea de exprimareliberă).

Cântecul poate fi audiat de mai multe ori, la cererea copiilor.

sTRATEGII DIDACTICE- povestirea - conversaţia- exerciţiul - demonstraţia

EVAluARE- oral - individual- pe grupuri - frontal

Li se prezintă copiilor primele două strofe din cântecul „Hora Unirii”. „Vă place? Vreţi să-lînvăţăm?”

Li se explică copiilor conţinutul cântecului, făcându-se referire la tabloul „Hora Unirii laCraiova” de Theodor Aman.

Se trece la învăţarea cântecului, după efectuarea unor exerciţii de încălzire şi omogenizarea vocilor copiilor, folosindu-se metoda fragmentară, pe strofe.

sTRATEGII DIDACTICE- povestirea - exerciţiul- expunerea - explicaţia- demonstraţia

EVAluARE- orală- frontală- individualăITEMI: „Ce vedeţi în imagine? Povestiţi!”- comportamentul copiilor şi execuţia muzicală

Ziua se încheie prin vizionarea filmului „Strămoşii noştri”.

79

AU FOST ŞI SUNT… ÎN JURUL NOSTRU

PROIECTTEMATIC

TEMA ANUALĂ: „CUM ESTE, A FOST şI VA FI PE PĂMÂNT?”NIVELUL I: (3-5 ANI)

Cum a apărut viaţa pe Pământ? Cum era pe Pământ înainte de a ne naşte noi?Cu mic cu mare, suntem dornici de a afla răspunsuri pentru aceste întrebări!

Despre misterele lumii de altădată, despre fascinanta lume a dinozaurilor şidespre vieţuitoarele apelor vom vorbi şi noi în cadrul proiectului intitulat „Au fostşi sunt... în jurul nostru”.

Deşi dinozaurii au dispărut complet acum circa 60 de milioane de ani, cu multînainte ca omul să-şi facă apariţia pe aceasta planetă, ei continuă să fascineze,atât pe adulţi, cât şi pe copii, fiind încă în jurul nostru.

ARGUMENT

n DuRATă: 4 săptămânin lOC DE DEsFăşuRARE: grădiniţa, în naturăn REsuRsE

n uMANE- preşcolarii grupei „Piticii Isteţi”- cadre didactice - părinţi- muzeograf

n MATERIAlE- enciclopedie generală pentru copii- atlas, planşe tematice- cărţi, reviste, soft educaţional, imagini PPT, pliante- calculator, imprimantă, aparat de fotografiat, CD player- dinozauri şi alte animale din plastic- puzzle-uri

MATERIAlE BIBlIOGRAFICE1. Revista „Învăţământul preşcolar” 1-2/20082. Filofteia Grama şi colab., „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. DPH, 20083. Filofteia Grama şi colab. „Activitatea integrată din grădiniţă. Ghid pentru cadrele

didactice din învăţământul preuniversitar” , Ed. DPH, 20084. Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filofteia

Grama, „Ghid pentru proiecte tematice. Abordarea în manieră integrată a activităţilor dingrădiniţă”, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005

5. Liliana Ezechil, Mihaela Păişi-Lăzărescu, „Laborator preşcolar”, Ed. V&I Integral,Bucureşti, 2002

6. Viorica Preda, „Educaţia pentru ştiinţă în grădiniţă”, Editura Compania, Bucureşti, 2000

80

dIrECţII dE dEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI

VIEŢuITOARElEPăMâNTuluI

l Istoric/Evoluţiel Era şopârlelorgigantice (dinozaurii)l Înfăţişare, hranăl Curiozităţi

FARMECul PăDuRIIl Mediul de viaţăl Clasificăril Înfăţişarel Hranăl Înmulţirel Foloase/Daune

VIEŢuITOARElE APElORl Mediul de viaţăl Clasificăril Înfăţişarel Foloasel Hranal Îngrijire

ÎN OGRADă lA BuNICAl Animale domesticel Păsări de curtel Hranal Foloase

Au fost şi sunt în jurul nostru

81

OBIECTIVE CAdru PE dOmEnII EXPErIEnţIALE

Domeniul Limbă şi comunicare- Educarea unei exprimări verbale corecte

din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic

Domeniul Ştiinţe- Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi

utiliza numere, cifre, unităţi de măsură,întrebuinţând un vocabular adecvat

- Stimularea curiozităţii privind explicareaşi înţelegerea lumii înconjurătoare

Domeniul Om şi societate- Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materi -

ale şi caracteristicile lor, precum şi despretehnici de lucru necesare prelucrării acestoraîn scopul realizării unor produse simple

- Cunoaşterea şi respectarea normelor decomportare în societate, de protejare a naturii

Domeniul Estetic şi creativ- Formarea capacităţilor de receptare a

lumii sonore şi a muzicii- Formarea unor deprinderi de lucru pentru

realizarea unor desene, picturi, modelaje

Domeniul Psihomotric- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor

motrice de bază şi utilitar-aplicative- Cunoaşterea deprinderilor igienico-sani -

tare pentru menţinerea stării de sănătate

OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATEDomeniul Limbă şi comunicare

- să audieze cu atenţie un text, să reţinăideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles

- să înţeleagă şi să transmită mesaje simple;să reacţioneze la acestea

- să-şi îmbogăţescă vocabularul activ şipasiv pe baza experienţei, activităţii personaleşi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze unlimbaj corect din punct de vedere gramatical

Domeniul Ştiinţe- să înţeleagă şi să numească relaţii spaţiale

relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu datori să se plaseze el însuşi în raport cu un reperdat

- să realizeze serii de obiecte pe baza unorcriterii date ori găsite de el însuşi

- să comunice impresii/idei pe bazaobservărilor efectuate

- să cunoască elemente ale mediului socialşi cultural, poziţionând elementul uman caparte integrantă a mediului

- să trăiască în relaţie cu cei din jur stăriafective pozitive, să manifeste prietenie, tole -ranţă, armonie concomitent cu învăţareaautocontrolului

- să aprecieze, în situaţii concrete, unelecomportamente şi atitudini în raport cu normeprestabilite cunoscute

- să fie capabil să realizeze lucrări practiceinspirate din natură, valorificând deprinderilede lucru

Domeniul Om şi societate- să asocieze mişcările sugerate de textul

cântecului cu ritmul acestuia- să obţină efecte plastice, forme spontane

şi elaborate prin tehnici specifice picturii- să exerseze deprinderile tehnice specifice

modelajului în redarea unor teme plastice

Domeniul Estetic şi creativ- să cunoască denumirea instrumentelor şi

materialelor de lucru folosite- să mânuiască corect instrumentele şi mate -

rialele de lucru - să indentifice culorile de bază folosindu-le

adecvat- să dobândească un sistem de deprinderi

practice accesibile de mânuire, de prelucrare- să intoneze cântece pentru copii

Domeniul Psihomotric- să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în

poziţia stând, şezând şi în deplasare)- să perceapă componentele spaţio-temporale

82

BIBlIOTECă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- imagini PPT

ARTă- carioca, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli desen- carton colorat- foarfecă- marionete animale

JOC DE ROl- animale plastic- „Să ţesem frumos”- „Să coasem frumos”- gherghef- costume populare

CONsTRuCŢII - cuburi din lemn, plastic- Arco - Mozaic

şTIINŢă- enciclopedie- calculator, TV, telefon, radio- CD, DVD- puzzle- atlas zoologic- cochilii, scoici

NIsIP şI APă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip- arbori plastic

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

InVEnTAr dE PrOBLEmE

Ce ştim?n Există mai multe medii de viaţă.n Există foarte multe animale.n Ele sunt foarte diferite.n Ştim care sunt condiţiile de viaţă necesare.n Toţi copiii iubesc animalele şi ar dori să le protejeze.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n Cum a apărut viaţa pe Pământ?n Nu ştim prea multe despre dinozauri.n Cum putem proteja animalele?n Curiozităţi din lumea acvaticăn Ce sunt ţinuturile polare?n Cum trăiesc oamenii şi animalele la poli?n Cum putem proteja animalele?n Animalele se înţeleg între ele?

CEnTruL TEmATICAtlas, enciclopedie, animale diverse din plastic selectate în

funcţie de tema săptămânii, planşă cu mediul de viaţă,costume

83

Stimaţi părinţi,

Având în vedere curiozitatea pe care o manifestăm faţă de tot ce neînconjoară, precum şi pentru a răspunde omniprezentului „De ce?”, ne propunemsă derulăm proiectul „Au fost şi sunt... în jurul nostru”.

În acest sens, vă rugăm să ne sprijiniţi cu atlase, albume, DVD-uri, fotografiisugestive, costume populare, obiecte vechi, ştergare cu ţesături populare saudiferite animale din pluş, plastic, fie şi vii.

Vă mulţumim!Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DEINTENŢIE CĂTRE

PĂRINŢI

Stimate Domnule Director,

Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în aceastăsăptămână proiectul „Au fost şi sunt... în jurul nostru”. În acest sens, dorim să nepermiteţi accesul în cadrul secţiei Ştiinţe a Muzeului Judeţean.

Vă mulţumim!Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DE INTENŢIE

ADRESATĂ DIRECTORULUI

MUZEULUIJUDEŢEAN

mEdIATIZArE ŞI dISEmInArEMediatizare mass-media locală, parteneriate,diseminare în cadrul cercului pedagogic sau acomisiei metodice, filme, fotografii, simpozioane

FInALIZArEA PrOIECTuLuIExpoziţie de artă populară

TuRA Isăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

TuRA A II-Asăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

ACTIVITATE mETOdICă

84

SĂPTĂMÂNA 18SuBTEmA: ÎN OGRADĂ LA BUNICA

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine a spus miau?”, „Igiena după ce mă joc cuanimalele/păsările”

AlAn Bibliotecă: „În ogradă” (citire de imagini cu animale şi păsări domestice)n Construcţii: „Adăposturi pentru animale şi păsări”n Artă: „Colorăm cărţi cu animale şi păsări”n Jocuri distractive în sala de grupăADE Dş„Câinele şi pisica” (observare)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „În vizită la căsuţa lui Azorel”, „Igiena după ce măjoc cu animalele/păsările”

OpţionalAlA + ADE: Activitate integratăn Nisip şi apă: „Ograda bunicii”n ştiinţă: „De ce creştem animale/păsări?”n Joc de rol: „De-a fermierii”nVizită la ferma de animale/păsăriDEC „Puişori” (pictură)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine face ouă?”, „Igiena după ce mă joc cuanimalele/păsările”

AlAn Bibliotecă: „Găinuşa cea moţată” de C. Gruia (povestire)n Joc de rol: „Imităm glasul animalelor şi păsărilor”n Ghicitori despre animale şi păsăriADE: Activitate integrată:Dş; DPM: „Numărăm puişorii” (numărul şi cifra 5); alergare pe teren variat; joc:

„Alergăm printre obstacole”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Grivei”, „Igiena după ce mă joc cuanimalele/păsările”

AlAn ştiinţă: „Cum îngrijim păsările şi animalele domestice?”n Joc de masă:„Ferma cu animale”n Construcţii: „Cuşca lui Grivei” (materiale la alegere)nVizionare: „Papucii gâscanului” (DVD)ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Unde s-a oprit roata?” (joc didactic); cântec „Azi Grivei e mânios”; joc

cu cânt „Răţuştele mele”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine aduce o mărgică?”, „Igiena după ce mă joc cuanimalele/păsările”

AlAn Bibliotecă: „Gâsca de aur” de Fraţii Grimmn Artă: „Ograda bunicii” (colaj - lucrare colectivă)n Construcţii: „Căsuţe pentru păsărele”n Joc distractiv „Uliul şi porumbeii”ADE: DOs„În curtea mea” de Emil Gârleanu

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

85

SĂPTĂMÂNA 18SuBTEmA: ÎN OGRADĂ LA BUNICA

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP „Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările”, „Cum am grijă de animalulmeu de casă?”

AlA Sortare de imagini cu animale şi păsări domestice; „Imităm glasulanimalelor”; joc distractiv „Şoarecele şi pisica”

ADE„Oaia şi capra” (observare)

ADP „Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările”; „Cum am grijă de animalulmeu de casă?”;

AlA„Ferma animalelor” (DVD); joc „Pisica acrobată”ADE „Cum se înmulţesc păsările de curte?”, „Puişori” (pictură – definitivarea

lucrărilor)

ADP „Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările”, „Cum am grijă de animalulmeu de casă?”

AlA „Găinuşa cea moţată” de C. Gruia (repovestire); ghicitori despre animale şipăsări

ADE„Numărăm puişorii” (numărul şi cifra 5 – fişe de lucru), „Respectă traseul”

ADP „Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările”, „Cum am grijă de animalulmeu de casă?”

AlA„De-a fermierul”, „Papucii gâscanului” (DVD)ADE „Unde s-a oprit roata?” (joc didactic), cântec „Azi Grivei e mânios”, joc cu

cânt „Răţuştele mele” (repetare)

ADP „Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările”, „Cum am grijă de animalulmeu de casă?”

AlA „Punguţa cu doi bani” de I. Creangă (repovestire), „Ograda bunicii” (colaj –lucrare colectivă – definitivarea lucrării), „Uliul şi porumbeii”

ADE„În curtea mea” (repetare) de Emil Gârleanu

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

86

SĂPTĂMÂNA 19SuBTEmA: FARMECUL PĂDURII

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Moş Marin ne povesteşte!”, „Hărnicuţ şi hărnicuţa”(deprinderi de ordine)

AlAn Bibliotecă: Citire de imagini cu animalele sălbaticen Nisip şi apă: „Dealuri împădurite”n Artă: „Colorăm animale sălbatice”n„Iepurii şi vânătorii” (joc distractiv în sala de grupă)ADE: Dş „Vulpea şi lupul” (observare)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ştim despre Regele Leu?”, „Hărnicuţ şi hărnicuţa”(deprinderi de ordine)

OpţionalAlAn ştiinţă: „Dincolo de ocean” (curiozităţi din lumea animalelor de pe alte

continente)n Joc de masă:„Animalele şi hrana lor”n Construcţii: „Adăposturi pentru animalele pădurii”nVizită la grădina zoologicăADE: Activitate integratăDlC; DEC „Eu spun una, tu spui multe” (joc didactic); cântec „La zoo” de Gabriela

Sauciuc-Ciccone; joc cu cânt „Ursul doarme”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce am văzut la zoo”, „Hărnicuţ şi hărnicuţa”(deprinderi de ordine)

AlAn Bibliotecă: „Girafa” de Iordan Chimet (memorizare)n Joc de rol: „De-a dresorii”n Nisip şi apă: „Urme de animale”n Ghicitori despre animalele sălbaticeADE: Activitate integratăDş; DPM „Cuştile animalelor” (forme geometrice – pătrat şi cerc); alergare în

diferite direcţii, jocul „Alergăm prin junglă”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Glasul animalelor pădurii”, „Cum mă îmbrac iarna?”AlA + ADE: Activitate integratăn Nisip şi apă: „Bârlogul ursului”n ştiinţă: „Animale sălbatice” (puzzle)n Artă: „Pădurea iarna” (desen)n Jocuri distractive în sala de grupă, „Lupul şi oile”DEC „Măşti pentru carnavalul din pădure” (confecţionare din materiale din natură)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu pădurea”, „Hărnicuţ şi hărnicuţa”(deprinderi de ordine)

AlAn Bibliotecă: „Mama şi pui” (joc cu figurine)n Artă: „Jungla” (pictură)n ştiinţă: „Ce ştim despre animalele sălbatice şi mediul lor de viaţă?”, „Pregătim

hrană pentru animalele pădurii”n Joc distractiv „Cine sunt?” (mimă)ADE: DOs „Ocrotiţi pădurea!” (reguli de protejare a mediului înconjurător –

convorbire)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

87

SĂPTĂMÂNA 19SuBTEmA: FARMECUL PĂDURII

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Hărnicuţ şi hărnicuţa” (deprinderi de ordine), „Învăţ să-mi aşez aşternutulpe pat”

AlA„Micul meu atlas zoologic”; vizionare: Animal PlanetADE„Ariciul şi iepurele?” (observare)

ADP „Hărnicuţ şi hărnicuţa” (deprinderi de ordine), „Învăţ să-mi aşez aşternutulpe pat”

OpţionalAlA „Dincolo de ocean” (curiozităţi din lumea animalelor de pe alte continente);

vizionare: DiscoveryADE „Eu spun una, tu spui multe” (joc didactic); cântec „La zoo” de Gabriela

Sauciuc-Ciccone; joc cu cânt „Ursul doarme” (repetare)

ADP„Hărnicuţ şi hărnicuţa” (deprinderi de ordine)”, „Învăţ să-mi aşez aşternutulpe pat”

AlA „Girafa” de Iordan Chimet (memorizare şi repetare); ghicitori despreanimalele sălbatice

ADE „Colorează căsuţele animalelor” (forme geometrice: pătrat şi cerc – fişe delucru), „Alergăm prin junglă”

ADP „Hărnicuţ şi hărnicuţa” (deprinderi de ordine), „Învăţ să-mi aşez aşternutulpe pat”

AlA „Animale sălbatice” (puzzle); jocuri în curtea grădiniţei „Lupul şi oile”ADE „Măşti pentru carnavalul din pădure” (confecţionare din materiale din

natură)

ADP„Hărnicuţ şi hărnicuţa” (deprinderi de ordine), „Învăţ să-mi aşez aşternutulpe pat”

AlA„Mama şi pui” (joc figurine), „Jungla” (pictură)ADE„Carnavalul din pădure” (dramatizare)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

88

SĂPTĂMÂNA 20SuBTEmA: VIEŢUITOARELE PĂMÂNTULUI

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Lumea de gheaţă”, „Învăţăm să protejămanimalele”

AlAn Bibliotecă: Selectăm şi citim imagini din cărţi şi reviste cu animale de la polin Construcţii: „Bârlogul ursului alb” (cu materiale la alegere)n Joc de masă: Loto cu animale polaren Jocuri de mişcare: „Mersul ursului”, „Ursul doarme”ADE: Dş „Curiozităţi despre ursul alb”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Pinguinul” , „Învăţăm să protejăm animalele”OpţionalAlAn ştiinţă: „Pinguinul” (observare)n Nisip şi apă: „Gheţari”n Joc de rol: „De-a eschimoşii”n Jocuri distractive: „Jocul pinguinilor”ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Fram, ursul polar” (povestirea educatoarei); cântec „Fram, ursul polar”

(audiţie), joc muzical: „Recunoaşte glasul”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Întâmplări hazlii de la poli”, „Învăţăm să protejămanimalele”

AlAn Bibliotecă: „Renul, Blană Creaţă” de Nadejda Belinovici (lectura educatoarei)n Joc de rol: „De-a pinguinii”n Construcţii: „Igluuri”nVizionare PPT „Viaţa la poli”ADE: Activitate integratăDPM: Dş Tracţiune, joc: „Sania trasă de câini”, „Te rog să-mi dai...” (5 pinguini, 5 urşi)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Colecţia mea de dinozauri şi brontozauri”, „Învăţăm să protejăm animalele”

AlA +ADE: Activitate integratăn Bibliotecă: „Animalele şi puii lor”n ştiinţă: „De ce au dispărut dinozaurii?”n Joc de masă: Loto cu dinozauriDEC „Dinozauri” (pictură); vizită la muzeu

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ultimul dinozaur”, „Învăţăm să protejăm animalele”AlAn Bibliotecă: „Familia Flinstone” (povestea educatoarei)n Artă: „Cărticica mea în culori şi forme despre dinozauri”n Construcţii: „Căsuţa lui DINO”n„Familia Flinstone” (vizionare desene animate)ADE: DOs„Rame pentru portretul lui Dino” (decorare, şnuruire)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

89

SĂPTĂMÂNA 20SuBTEmA: VIEŢUITOARELE PĂMÂNTULUI

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să protejăm animalele”, „Am grijă de animalul meu”AlA Citire şi colorare de imagini din cărţi, reviste, enciclopedii legate de

animalele de la poli, „Curiozităţi despre animalele polare” ADE„Foca şi morsa” (observare)

ADP„Învăţăm să protejăm animalele”, „Am grijă de animalul meu”AlA„Să aflăm despre eschimoşi şi igluuri”, „Dansul pinguinilor” (euritmie)ADE„Fram, ursul polar” (vizionare DVD); cântec: „Fram, ursul polar” (audiţie), joc

muzical „Recunoaşte glasul” (repetare)

ADP„Învăţăm să protejăm animalele”, „Am grijă de animalul meu”AlA„Renul, Blană Creaţă” de Nadejda Belinovici (repovestire), „De-a pinguinii”ADE„Colorează şi spune câţi sunt?” (ex. 5 pinguini, 5 urşi – fişe de lucru), „Mergem

ca foca, pinguinul, ursul”

ADP„Învăţăm să protejăm animalele”, „Am grijă de animalul meu”AlA„Ce pot să spun despre animalele din colecţia mea?”, Loto cu dinozauriADE „Dinozauri” (pictură – definitivarea lucrărilor)

ADP„Învăţăm să protejăm animalele”, „Am grijă de animalul meu”AlA „Cântecul lui Dino” (audiţie), „Cărticica mea în culori şi forme despre

dinozauri” (finalizarea lucrărilor) ADE „Rame pentru portretul lui Dino” (decorare, şnuruire – finalizarea lucrărilor)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

90

SĂPTĂMÂNA 21SuBTEmA: VIEŢUITOARELE APELOR

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Broscuţele Ninja şi prietenii lor”, „Măpregătesc pentru activităţi”

AlAn Bibliotecă: Citire de imagini din cărţi, reviste, enciclopedii legate de

vieţuitoarele apelorn Construcţii: „Barca” (cu materiale la alegere)n Artă: „Marea cu valuri”n Jocuri de mişcare „Din piatră-n piatră” ADE:Dş„Vieţuitoarele adâncurilor” (lectură după imagini)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne povesteşte Zâna Albastră”, „Mă pregătescpentru activităţi”

OpţionalAlAn ştiinţă: Selectăm imagini cu peşti şi mamifere acvatice, „Ce ştii despre aceste

vieţuitoare?n Nisip şi apă: „Acvariul meu”n Construcţii: „Acvariul”n Joc de mişcare: „Barza şi broaştele”ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Degeţica” de H.C. Andersen (lectura educatoarei), „Brotăceii” de A.M.

Ionescu; joc: „Broscuţele Oac”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Scrisoare de la Mica Sirenă”, „Mă pregătesc pentruactivităţi”

AlAn Bibliotecă: „Povestea pescarului şi a peştişorului auriu” de A. Puşkinn Joc de rol: „De-a pescarii”n Artă: „Peştişori coloraţi”nVizionare DVD: „Misterele adâncurilor” ADE: Activitate integratăDş; DPM „Câţi peşti am în barcă şi de care?” (sortare, clasificare, exerciţii cu

material – fişe individuale, operaţii cu grupe de obiecte în limitele 1-5); săritura înadâncime, joc: „Broscuţele sar în lac”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Mesajul din larg”, „Mă pregătesc pentru activităţi”AlA+ DEC: Activitate integratăn ştiinţă: Alte curiozităţi acvatice, „Ce sunt icrele?”n Joc de rol: „Preparăm pastă de icre”n Construcţii: „Stabilopozi”n Jocuri iniţiate de copii, „În largul mării”DEC „Oceanul şi marea” (pictură)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Peripeţiile delfinului Flipper”, „Mă pregătesc pentruactivităţi”

AlAn Bibliotecă: „Cărticica mea în forme şi culori marine”n Joc de rol: „De-a marinarii”n Joc de masă:„Labirint în apa mării”n„La Delfinariu” (prezentare PPT)ADE: DOs„Protecţia apelor” (convorbire)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

91

SĂPTĂMÂNA 21SuBTEmA: VIEŢUITOARELE APELOR

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Mă pregătesc pentru activităţi”, „Învăţ să-mi ordonez rechizitele”AlA Vizionare CD, „Curiozităţi despre adâncuri”, „Debarcaderul” (construcţii)ADE„Vieţuitoarele adâncurilor” (discuţii libere în funcţie de interesul manifestat)

ADP„Mă pregătesc pentru activităţi”, „Învăţ să-mi ordonez rechizitele”AlA „Curăţăm peşti” (joc senzorial), „Vapoare pe mări şi oceane” (nisip şi apă);

„De-a marinarii pricepuţi”ADE „Degeţica” de H.C. Andersen (repovestire), „Brotăceii” de A.M. Ionescu; joc:

„Broscuţele Oac” (repetare)

ADP„Mă pregătesc pentru activităţi”, „Învăţ să-mi ordonez rechizitele”AlA „Povestea pescarului şi a peştişorului auriu” de A. Puşkin (repovestire),

„Labirint în apa mării”ADE„Câţi peşti a prins băieţelul?” (fişe individuale, operaţii cu grupe de obiecte

în limitele 1-5), „Broscuţele sar în lac”, „Plasa pescarului”

ADP„Mă pregătesc pentru activităţi”, „Învăţ să-mi ordonez rechizitele”AlA„Întâlnire cu un pescar”; Discovery (vizionare)DEC „Zâna apelor şi ficele ei, sirenele” (pictură)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Peripeţiile delfinului Flipper”; „Mă pregătescpentru activităţi”

AlA „Cărticica mea în forme şi culori marine”, „Labirint în apa mării”, „La Delfinariu”(prezentare PPT)

ADE„Protecţia apelor” (convorbire)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

92

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

TEMA ANUALĂ: „Cum A FOST, ESTE ŞI VA FI PE PămÂnT?”SUBTEMA: „VIEţuITOArELE APELOr”TEMA ZILEI: „mICA SIrEnă”DURATA: 1 zi

NIVElul IIFORMA DE REAlIZARE: Activitate integrată

sCOPul ACTIVITăŢII: - consolidarea unor abilităţi practice specific nivelului de dezvoltare motrică- verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor privind vieţuitoarele apelor

EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE:CENTRE DE INTEREs:

n Artă„Viaţa din adâncuri” (colaj)n Bibliotecă„Mica sirenă” (repovestire)n ştiinţă„Lumea apelor” (observare: puzzle)

DOMENII EXPERIENŢIAlEDlC„Mica sirenă” (repovestire)DPM„Învăţ să dansez cu Mica Sirenă” (gimnastică ritmică)

Obiective de referinţă vizate:DlC: - să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi

în calitate de auditor- să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini- să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţieDPM: - să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comporta -

mente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (diferite situaţii), la diferite ritmuri

DE REŢINUT!Obiectivele domeniului experienţial Limbă şi comunicare au fost realizate încadrul centrului de interes Bibliotecă.

93

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES

sARCINI DE luCRu:n Artă- să decupeze după contur vieţuitoare marine- să deseneze, să picteze alte elemente legate de lumea acvatică- să lipească elementele decupate- să realizeze un colaj cu elementele obţinute

Materiale folosite: carioca, coli, acuarele, pensule, polistiren, hârtie creponată, fire textile,cartoane cu elemente conturate, foarfecă, lipici

n ştiinţă- să observe lumea apelor şi să descrie cele observate- să elimine elementele ce NU aparţin lumii apelor- să reconstituie întregul din bucăţi (puzzle)

Materiale folosite: imagini din enciclopedie, jetoane cu diferite elemente, elemente de puzzle

n Bibliotecă- să repovestească conţinutul poveştii cu ajutorul imaginilor- să povestescă conţinutul folosind cuvintele proprii- să colaboreze cu colegii pentru a obţine rezultate- să realizeze piramida poveştii „Mica sirenă”

Materiale folosite: suport de lucru, pătrate de culori diferite, panou cu o piramidă, descrieri,ghicitori, fragmente literare, seturi de jetoane tematice, markere

Piramida (metodă interactivă şi de grup) va fi integrată în etapa realizării momentului de feedbackal activităţii de repovestire.

1. Care este personajul principal?2. Spuneţi două însuşiri pentru Mica Sirenă.3. Ce alte personaje mai apar în această poveste?4. Spuneţi mai multe despre întâmplările din acest basm (sau mimaţi gesturile trăite de

personaje). Rămâne la aprecierea educatoarei, în funcţie de resurse şi disponibilitatea grupeide copii.

identificare

descriere

enumerare

descriereDorinţă Renunţare Jertfă

Prinţ Vrăjitoare

Frumoasă Tăcută

Mica sirenă

Prieteni

Preţ

94

SCENARIUL ZILEI

I. ADPZiua începe cu întâlnirea de dimineaţă.

1. salutul: „Bună dimineaţa, curioşilor!” 2. Comunicarea cu ceilalţi: „V-am spus aşa fiind sigură de faptul că mă veţi întreba: «Ce

face Peştişorul Auriu în clasa noastră?»”3. Activitatea de grup: „Ce ştim despre el?! Dintr-o poveste am aflat că poate împlini

dorinţe... Oare să fie adevărat?”4. Copiii răspund la această provocare (îşi spun părerea). Cad de acord că pentru a li se împlini

dorinţele trebuie să contribuie şi ei cu ceva.Noutăţile zilei: Cu ajutorul videoproiectorului, se proiectează pe perete imaginea Micii

Sirene. Evident, copiii nu o înţeleg şi educatoarea le descifrează mesajul.

II. AlACentrele de interes, unde vor repovesti viaţa ei (Bibliotecă), o vor ajuta să-şi găsescă prietenii,

vor alunga răuvoitorii (ştiinţă) şi îi vor reface mediul de viaţă, ajutând-o să ajungă din nou în marealături de prietenii ei (Artă).

Grupurile ce vor lucra la centrele de interes se vor stabili prin tragere la sorţi. Copiii vor extragedintr-un bol jetoane reprezentând centrele de interes deschise.

n Grupul 1 va fi constituit din copiii care lucrează la Artăn Grupul 2, ştiinţăn Grupul 3, Bibliotecăn Imaginile ce definesc grupurile vor fi stabilite în funcţie de creativitatea fiecărei

educatoare.Copiii vor „înota” şi „aluneca” spre şi în cadrul centrelor de interes.

III. ADEMulţumită de ajutorul primit, Mica Sirenă îi va învăţa pe copii să fie graţioşi, asemenea ei, în

cadrul domeniului experienţial DPM: „Învăţ să dansez ca Mica Sirenă” (gimnastică ritmică).

ÎNDRUMĂRI METODICE

ACTIVITăŢI PE DOMENII EXPERIENŢIAlEDOMENIul EXPERIENŢIAl: Domeniul PsihomotricTEMA: „Învăţ să dansez cu Mica Sirenă”TIPul DE ACTIVITATE: consolidare priceperi şi deprinderi motriceMIJlOC DE REAlIZARE: gimnastică ritmicăFORMA DE ORGANIZARE: frontală

sCOPul:- Dezvoltarea coerentă, armonioasă a organismului- Formarea şi întărirea unor trăsături de caracter, a voinţei, încrederii în forţele proprii, a stăpânirii

de sine- Formarea spiritului de echipă, formarea deprinderilor motrice, creşterea capacitaţii generale de

efort, asigurarea dezvoltării psiho-fizice armonioase a copilului preşcolar

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:O1 - să execute cu deplin control mişcări simple şi complexeO2 - să răspundă motric la sarcina datăO3 - să execute exerciţii vizând mişcarea diferitelor segmente ale corpului (cap, gât, membre

superioare, membre inferioare, trunchi, abdomen) pe diferite melodiiO4 - să execute corect rostogolirea, cumpăna, podul de jos, lumânarea, semisfoara, coşuleţul, în

ritmul unei melodiiO5 - să participe cu interes şi plăcere la desfăşurarea activităţii

95

STRATEGII DIDACTICE:n Metode şi procedee: exerciţiul fizic; explicaţia, demonstraţia, conversaţian Mijloace de învăţământ: echipamentul necesar fiecărui copil pentru activitatea de educaţie fizică

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

1. mOmEnT OrGAnIZATOrICsTRATEGII DIDACTICE

Se creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii:- deplasarea copiilor în sala de grupă- alinierea copiilor- verificarea echipamentului - instructajul verbal

2. CAPTArEA ATEnţIEICONŢINuT şTIINŢIFIC

Mica Sirenă este mulţumită de ajutorul primit şi doreşte, în schimb, să-i înveţe pe copii săse mişte la fel de graţios ca şi ea.

sTRATEGII DIDACTICE- explicaţia- „Mica Sirenă” proiectată pe perete

3. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOrCONŢINuT şTIINŢIFIC

„Astăzi vom încerca să fim la fel de graţioşi ca şi ea.”

sTRATEGII DIDACTICE- expunerea

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Observarea comportamentului

4. PrEGăTIrEA OrGAnISmuLuI PEnTru EFOrTOBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O1

CONŢINuT şTIINŢIFIC„Pentru a realiza ce ne-am propus, mai întâi ne vom pregăti organismul pentru efort, prin

diferite variante de mers şi alergare:- mers în cadenţă combinat cu mers pe vârfuri, mers pe călcâie, mersului piticului, mers

cu braţele înainte, cu braţele lateral şi mersul uriaşului- alergare uşoară, alergare cu genunchii sus, alergare cu călcâiele lovind şezutul”

sTRATEGII DIDACTICE- explicaţia, exerciţiu fizic- în cerc, unul după altul, la o lungime de un braţ

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Observarea comportamentului

96

5. PrEGăTIrEA OrGAnISmuLuI PEnTru rEALIZArEA TEmEIOBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O1, O2, O3

CONŢINuT şTIINŢIFICFormarea coloanei de gimnastică prin numărare:Ex.1 „Braţe scurte, braţe lungi”

1-2 braţe pe umăr, picior stâng depărtat3-4 braţele sus, privirea după ele5-6 braţele pe umăr7-8 revenire

Ex. 2 „Întindem elasticul”Timpul 1 – Stând depărtat, braţele îndoite cu pumnii strânşi la piept, coatele orizontal-lateral cu întinderea coatelor Timpul 2 – Revenire la poziţia iniţială; timpii 3-8 se repetă

Ex.3 Din stând depărtat cu mâinile pe şold:1-2 îndoirea trunchiului spre dreapta 3-4 revenire5-6 îndoirea trunchiului spre stânga 7-8 revenire

Ex.4Depărtat cu braţele în faţă:1-2 piciorul stâng la mâna dreaptă3-4 revenire5-6 piciorul drept la mâna stângă7-8 revenire

Ex.6 „Sări minge sus”Stând cu mâinile pe şold, timpul 1-8 săritura pe loc cu desprindere pe ambele picioare Respiraţie

sTRATEGII DIDACTICE- explicaţia

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Comportamentul copiilor în timpul activităţii

6. COnSOLIdArEA dEPrIndErII mOTrICEOBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O4, O5

CONŢINuT şTIINŢIFIC„Învăţ să dansez cu Mica Sirenă”– gimnastică ritmicăCopiii stau pe două rânduri, faţă în faţă. Grupurile au fost stabilite anterior (Fetele de-o

parte, băieţii de cealaltă, sau orice altă distribuire.)Pe fond muzical, în ritm de dans, se fac mişcări de braţe, de trunchi, de picioare, alternate

cu rostogolire, cumpănă, podul de jos, lumânarea, coşuleţul, semisfoara, exerciţii individualecu eşarfe şi panglici

I. Stând cu eşarfele pe lângă corp1-4 săritură alternativă de 2 ori pe un picior, cu îndoirea genunchiului opus şibalansarea liberă a braţelor cu eşarfele în ritmul săriturii5-6 săritură pe vârfuri cu forfecarea picioareleor înainte şi înapoi, forfecarea eşarfelordeasupra capului

II. Depărtat stând cu eşarfele în ambele mâini1-4 rotirea prin încrucişarea braţelor prin faţă sus, jos, lateral5-8 ducerea braţelor întinse orizontal înainte, forfecarea ritmică a eşarfelor în faţă,alternativ, revenire

97

7. rEVEnIrEA OrGAnISmuLuI duPă EFOrTOBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O1, O2

CONŢINuT şTIINŢIFICMers liniştit în cerc, respiraţie şi inspiraţie Scuturarea braţelor şi picioarelorJoc liniştitor: „Unde s-a ascuns peştişorul?”

8. EVALuArEACONŢINuT şTIINŢIFIC

Reluarea obiectivelorSe fac aprecieri individuale, se evidenţiază modul în care copiii au participat la activitate. Copiii primesc inimioare de la Mica Sirenă.

sTRATEGII DIDACTICE- expunerea- conversaţia

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)- aprecieri verbale - primesc inimioare

sTRATEGII DIDACTICE- observaţia- conversaţia- descrierea- exerciţiul fizicFond muzical din filmul pentru copii „Mica Sirenă”

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)- Relaţionarea în cadrul grupului prin acţiune

Ziua se încheie cu un joc distractiv „Înoată, înoată!” (o variantă a jocului „Zboară, zboară!”).Copiii sunt dispuşi în formaţie de semicerc, cu mâinile sprijinite pe genunchi. În faţa lor, pe un

scăunel, stă educatoarea sau conducătorul jocului. Acesta trebuie să spună „Înoată, înoată…”,denumind apoi vieţuitoarele care înoată sau care nu înoată, pentru a încerca să-i păcălească pe copii,verificându-le totodată gradul de concentrare a atenţiei.

MATERIAlE BIBlIOGRAFICE1. Filofteia Grama şi colab., „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. DPH,

Bucureşti, 20082. Liliana Ezechil, Mihaela Păişi-Lăzărescu, „Laborator preşcolar”, Ed. V&I Integral,

Bucureşti, 20023. Silvia Breben şi colab., „Metode interactive de grup. Ghid Metodic”, Ed. Arves, 2006 4. Eugenia Barcan-Ticaliuc, „1001 jocuri pentru copii”, Ed. Sport-Turism, 1979

99

EU SIMT, EU CREEZ, EU EXPRIM

PROIECTTEMATIC

TEMA ANUALĂ: „CU CE şI CUM ExPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?”NIVELUL I: (3-5 ANI)

„Soare crud în liliac,Zbor subţire de gândac,Glasuri mici,De rândunici,Viorele şi urzici…

Primăvară, din ce raiNevisat de pământeniVii cu mândrul tău alai,Peste crânguri şi poieni?”

(„Rapsodii de primăvară” de G. Topârceanu)

Anotimpul primăvara ne oferă o lume feerică. Căldură, culoare, dragoste,bunătate sunt numai câteva dintre stările pe care le vom resimţi pe parcursulderulării proiectului „Eu simt, eu creez, eu exprim”, toate generate de acestanotimp.

ARGUMENT

n DuRATă: 5 săptămânin lOC DE DEsFăşuRARE: grădiniţă, galerie de artă plastică, bisericăn REsuRsE

n uMANE- preşcolarii grupei „Piticii Isteţi”- cadre didactice - părinţi- specialist arte plastice- preoţi

n MATERIAlE- planşe tematice- cărţi, reviste, soft educaţional, imagini PPT, pliante- calculator, imprimantă, aparat de fotografiat, CD player- felicitări, albume de artă plastică, flori

MATERIAlE BIBlIOGRAFICE1. Revista „Învăţământul preşcolar”, 1-2/20082. Filofteia Grama şi colab., „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. DPH,

20083. Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea ş.a.,

„Activitatea integrată din grădiniţă. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământulpreuniversitar”, Ed. DPH, 2008

4. Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea,Filofteia Grama, „Ghid pentru proiecte tematice. Abordarea în manieră integrată aactivităţilor din grădiniţă”, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2006

5. Liliana Ezechil, Mihaela Păişi-Lăzărescu, „Laborator preşcolar”, Ed. V&I Integral,Bucureşti, 2002

100

dIrECţII dE dEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI

OCHII MAMEIl Semnificaţie 1 Martie,Mărţişor, 8 Martiel Mărţişoare, felicitări,cântece pentru mama

FANTEZII DE PRIMăVARă (FlORI)

l Caracteristicil Condiţii de viaţăl Rol/importanţăl Părţi componentel Atitudine

HARNIC, CINsTIT şI BuNl Fapte bune, fapte relel Banii şi influenţa lorl Reguli scrise şi nescrise

săRBăTORIlE PAsCAlEl Obiceiuri de Paştel Semnificaţiel Casa lui Dumnezeul Iepuraşul de Paşte

VEsTITORII PRIMăVERIIl Caracteristicil Fenomenel Sentimentel Exprimare

Eu simt, eu creez,

eu exprim

101

OBIECTIVE CAdru PE dOmEnII EXPErIEnţIALE

Domeniul Limbă şi comunicare- Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi trans -

mite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite delimbajul scris

Domeniul Ştiinţe- Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de

situaţii problematice, prin achiziţia de strategiiadecvate

- Dezvoltarea capacităţii de observare şistabilire de relaţii cauzale, spaţiale, temporale

Domeniul Om şi societate- Cunoaşterea unor elemente de religie

care definesc portretul spiritual al poporuluiromân

- Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materi -ale şi caracteristicile lor, precum şi despretehnici de lucru necesare prelucrării acestoraîn scopul realizării unor produse simple

Domeniul Estetic şi creativ- Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei

muzicale naţionale şi universale- Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin

desen, pictură, modelaj

Domeniul Psihomotric- Stimularea calităţilor intelectuale, de

voinţă şi afective, în vederea aplicării indepen -dente a deprinderilor însuşite

OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATEDomeniul Limbă şi comunicare

- să manifeste interes pentru citit- să găsescă ideea unui text, urmărind

indiciile oferite de imagini- să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi

pasiv pe baza experienţei, activităţii personaleşi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan săutilizeze un limbaj oral corect din punct devedere gramatical

Domeniul Ştiinţe- să cunoască unele elemente componente

ale lumii înconjurătoare (ex. fiinţa umană caparte integrantă a mediului, cu sentimente,gânduri, idei proprii, lumea teatrului, a filmuluietc.), precum şi interdependenţa dintre ele

- să efectueze operaţii cu grupele de obiecteconstituite în funcţie de diferite criterii date origăsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,comparare, clasificare, ordonare, apreciere acantităţii prin punere în corespondenţă

Domeniul Om şi societate- să cunoască şi să repecte normele nece -

sare integrării în viaţa socială, precum şi regulide securitate personală

- să fie capabil să realizeze lucrări practiceinspirate din natură şi din viaţa cotidiană,valorificând deprinderile de lucru însuşite

Domeniul Estetic şi creativ- să asculte şi să recunoască fragmente din

creaţii muzicale naţionale şi universale,corespunzătoare specificului de vârstă alcopilului preşcolar şi preocupărilor acestuia

- să privească şi să recunoască creaţii artis -tice corespunzătoare specificului de vârstă alcopilului preşcolar şi preocupărilor acestuia(portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene defamilie, peisaje, activităţi cotidiene aleoamenilor)

Domeniul Psihomotric- să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite

în diferite contexte- să se folosească de acţiunile motrice învă ţate

pentru a exprima sentimente şi/sau compor -tamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli(diferite situaţii), la diferite ritmuri

102

BIBlIOTECă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris, creioane- albume, imagini-cărţi, reviste, planşe-imagini PPT

ARTă- carioca,acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli desen- carton colorat- foarfecă- felicitări, şnururi mărţişor

JOC DE ROl- instrumente muzicale- diferite costume - ghivece, flori naturale saudin plastic

CONsTRuCŢII - cuburi din lemn - Tangram - Arco- Mozaic

şTIINŢă- enciclopedie- calculator- CD, DVD- puzzle- album de artă plastică

NIsIP şI APă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip- flori, pietricele pentrudecorat mini-grădini

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

InVEnTAr dE PrOBLEmE

Ce ştim?n Toate mamele îşi iubesc copiii.n Ştim că mama este neobosită şi munceşte foarte mult.n Ştiu să deosebesc o faptă bună de o faptă rea.n Ştiu multe cântece şi poezii, ştiu să dansez.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n Cum reuşesc mamele să facă atât de multe lucruri?n Cum o pot face fericită pe mama mea?n De ce nu toţi oamenii sunt buni şi cinstiţi?n Ce este arta?n Cum poţi să te exprimi prin artă?n Ce putem face pentru a deveni mai buni?

CEnTruL TEmATICAlbumul de artă plastică, enciclopedie, flori, instrumente

muzicale

103

DE DRAGUL TĂU

De dragul tău, pământulDe ghiocei e plinŞi vin cocori din zare,Şi cerul e senin...Şi-ntâiul fir de iarbăA răsărit în prag,Şi-nmugureşte pomul,Să-ţi fie ţie drag!Învaţă-mă ce-i bine,Fereşte-mă de rău,Iar eu voi creşte vrednicŞi bun de dragul tău.

Dragi mămici,

Preşcolarii grupei „Piticii Isteţi” vordesfăşura în săptămânile ce urmează unproiect plin de sensibilitate, pe care l-amnumit „Eu simt, eu creez, eu exprim”. Vărugăm să ne sprijiniţi în acest sens,aducând la grădiniţă materiale potriviteacestei teme, de exemplu: albume cufotografii de familie, reviste, ilustraţii,felicitări, cărţi cu poezii închinate mamei,CD-uri cu cântece etc. şi vă rugăm să fiţialături de noi pe parcursul derulăriiproiectului.

Vă mulţumim!Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DEINTENŢIE CĂTRE

PĂRINŢI

Stimate Domnule Primar,

Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în perioadaurmătoare proiectul „Eu simt, eu creez, eu exprim”. În acest sens, vă invităm să fiţialături de noi pentru a le sărbători pe mămici.

Vă mulţumim!Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DE INTENŢIE

ADRESATĂ DOMNULUI

PRIMAR

Stimate domnule Director,

Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în aceastăperioadă proiectul „Eu simt, eu creez, eu exprim”. Ne manifestăm pe aceastăcale intenţia de a vizita Galeria de Artă, pentru a le arăta copiilor diverseforme de exprimare artistică.

Vă mulţumim!Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DE INTENŢIE

ADRESATĂ DIRECTORULUI

GALERIEI DEARTĂ

mEdIATIZArE ŞI dISEmInArEMediatizare mass-media locală, parteneriate,diseminare în cadrul cercului pedagogic sau acomisiei metodice, filme, fotografii, simpozioane

FInALIZArEA PrOIECTuLuISpectactacol muzical coregrafic, dedicat zilei de8 Martie, expoziţie „Decoraţiuni pascale”

TuRA Isăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodicesăptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodicesăptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodicesăptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodicesăptămâna 5Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

TuRA A II-Asăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodicesăptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodicesăptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodicesăptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice.săptămâna 5Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

ACTIVITATE mETOdICă

104

SĂPTĂMÂNA 22SuBTEmA: OCHII MAMEI

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Zi de sărbătoare”, „Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»”AlAn Bibliotecă: „E ziua ta” de E. Dragoş (lectura educatoarei)n Joc de rol: „Pregătim darurile pentru maman Artă: „Felicitare pentru mama” (confecţionare/desen/pictură)n Program artistic dedicat mamei (repetare)ADE: Dş „Să facem un buchet de ghiocei pentru mama” (numeraţie).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Flori pentru mama”, „Învăţăm să spunem: «La mulţiani!»”

OpţionalAlAn ştiinţă: „Bucheţele pentru mama” (numeraţie)n Artă: „Florile primăverii”n Joc de rol: „De-a mama”n Jocuri distractive la alegerea copiilorADE: Activitate integratăDlC; DEC „Cenuşăreasa” de Fraţii Grimm (povestire); cântec „De ziua mamei” de

M. Gany; audiţie „Cântece pentru mama”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Munca mamei”, „Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»”AlAn Bibliotecă: Citim imagini cu şi despre mame şi profesiile lorn Nisip şi apă: „Inimioare”n Joc de rol: „De-a bunica”; plimbare în parcADE: Activitate integratăDş; DPM „Ce face mama ta?” (convorbire); târâre şi deplasare pe palme şi

genunchi, joc: „Mersul bebeluşului către mamă”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»”OpţionalAlA+ ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „Când a fost bunica mamă?”n Construcţii: „Parcul primăvara”n Joc de masă:„Ce-i trebuie mamei?”n Jocuri distractive în curtea grădiniţeiDEC „Surâsul mamei în prag de primăvară!” (pictură)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Aş vrea să fiu ca mama mea”, „Învăţăm să spunem:«La mulţi ani!»”

AlAn Bibliotecă: „Surprizele primăverii” (poveste creată de copii), „Scriem numele

mamei după model”n Construcţii: „Asamblăm unelte”n Joc de rol: „În grădina cu flori”, „Mamele şi profesiile lor” (vizitarea diferitelor

domenii de activitate)ADE: DOs„Meseria brăţară de aur” (lectură după imagini)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

105

SĂPTĂMÂNA 22SuBTEmA: OCHII MAMEI

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»”, „Învăţăm să spunem: «Mulţumesc!»”AlA „Pregătim darurile pentru mama”, „Ne costumăm pentru sărbătoare”;

program artistic dedicat mameiADE„Numărăm mărţişoare şi floricele”

ADP„Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»”, „Învăţăm să spunem: «Mulţumesc!»”AlA+ADE „Bucheţele pentru mama” (numeraţie – fişe de lucru); „Florile

primăverii” (pictură/desen – continuarea lucrărilor); „Cenuşăreasa” de Fraţii Grimm(repovestire); audiţie „Cântece pentru mama”; vizionare desene animate

ADP„Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»”, „Învăţăm să spunem: «Mulţumesc!»”AlA „Să facem un album cu fotografiile de la 8 martie”; jocuri de mişcare la

alegerea copiilorADE „Alege şi grupează” (instrumente de lucru pentru meseria mamei); târâre

(deplasare pe palme şi genunchi), jocuri: „Ursuleţii prin pădure”, „Cursa melcilor”

ADP„Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»”, „Învăţăm să spunem: «Mulţumesc!»”AlA„Parcul primăvara” (construcţii); jocuri distractive în curtea grădiniţeiADE„Surâsul mamei în prag de primăvară!” (pictură)

ADP„Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»”, „Învăţăm să spunem: «Mulţumesc!»”AlA„Alege şi grupează”; vizionare desene animateADE: Activitate gospodărească în sala de grupă

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

106

SĂPTĂMÂNA 23SuBTEmA: VESTITORII PRIMĂVERII

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne-aduce Mărţişorul?”, „Învăţăm să spunem:«Bine aţi venit!»”

AlAn Bibliotecă: „Biblioteca ne oferă” (citire de imagini din cărţi şi reviste, legate

de anotimpul primăvara)n Artă: „Mărţişoare”n Joc de rol: „De-a vânzătorii de mărţişoare”n Jocuri distractive în sala de grupă: „Ce se aude?”ADE: D „Cum este acest mărţişor?” (figuri geometrice)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Surprizele primăverii”, „Învăţăm să spunem: «Bineaţi venit!»

OpţionalAlAn ştiinţă: „Omul de zăpadă şi ghiocelul” (lectura educatoarei)n Joc de masă:„Care imagini sunt la fel?”n Nisip şi apă: „Straturi pentru flori”; joc de mişcare: „În poiană”ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Ghiocelul” de H.C. Andersen (povestire); cântec „A ieşit un ghiocel”;

joc: „Ploaia şi vântul”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Peripeţiile unui ghiocel”, „Învăţăm să spunem:«Bine aţi venit!»”

AlAn Bibliotecă: „Lanţul cuvintelor” (joc didactic)n Construcţii: „Lădiţe pentru flori”n Joc de rol: „Gospodarii”n„Ghici, ghicitoarea mea” (ghicitori de primăvară)ADE: Activitate integratăDş; DPM „Topirea zăpezii” (observare); transport de obiecte (individual şi în

grup); joc: „Micii gospodari”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Baba Dochia ne povesteşte”, „Învăţăm să spunem:«Bine aţi venit!»”

AlA+ ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „Flori de primăvară (observare: ghiocelul, brânduşa, vioreaua,

toporaşii)n Nisip şi apă: „Ronduri cu flori de primăvară”n Joc de masă:„Colorează ce ţi se cere!”n„La cules de floricele” (gimnastică ritmică)DEC „Friză decorativă cu flori de primăvară”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Zâmbete de primăvară”, „Învăţăm să spunem: «Bineaţi venit!»”

AlAn Bibliotecă: „Doi feţi cu stea în frunte” de Ioan Slavici (lectura educatoarei)n Artă: „Daruri pentru mama” (confecţionare material)n Joc de rol: „Prăjituri pentru ziua mamei”DOs„Daruri pentru mama” (confecţii)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

107

SĂPTĂMÂNA 23SuBTEmA: VESTITORII PRIMĂVERII

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!»”, „Învăţăm să oferim un cadou”AlA „Legenda mărţişorului” (lectura educatoarei), „Să facem o expoziţie de

mărţişoare”ADE„Colorează mărţişorul” (fişe de lucru cu figuri geometrice)

ADP„Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!»”, „Învăţăm să oferim un cadou”AlA „Soseşte primăvara” (convorbire), „Care imagini sunt la fel?” (joc de masă);

vizionare desene animateADE„Ghiocelul” de H.C. Andersen (repovestire); cântec: „A ieşit un ghiocel”; joc:

„Ploaia şi vântul” (repetare)

ADP„Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!»”, „Învăţăm să oferim un cadou”AlA „Lanţul cuvintelor” (joc didactic), „Vaze pentru flori”; audiţie: cântece de

primăvarăADE „Primăvară: flori şi culori” (joc didactic); joc: „La florărie” (transport de

obiecte)

ADP„Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!»”, „Învăţăm să oferim un cadou”AlA „Punem flori la presat pentru ierbar”, „La cules de floricele” (gimnastică

ritmică)ADE„Friză decorativă cu flori de primăvară” (definitivarea lucrărilor)

ADP„Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!»”, „Învăţăm să oferim un cadou”AlA„Inima mamei” (povestirea educatoarei), „Daruri pentru mama” (confecţionare

material), „Ne pregătim pentru ziua mamei” (activitate gospodărească)ADE„Daruri pentru mama” (confecţionare şi continuarea lucrărilor)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

108

SĂPTĂMÂNA 24SuBTEmA: FANTEZII DE PRIMĂVARĂ

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Zâna Primăvară şi surprizele ei”, „Învăţăm săîngrijim florile”

AlAn Bibliotecă: Calendare cu flori de primăvarăn Construcţii: „Ghivece şi jardiniere” (cu materiale la alegere)n Nisip şi apă: „Grădina cu flori”, activitate gospodărească: „Florile noastre”ADE: Dş „Livada cu pomi (observare)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a spus o florăreasă”, „Învăţăm să îngrijimflorile”

OpţionalAlAn ştiinţă: „De ce este frunza verde?”n Artă: „Pomi din livadă” (desen)n Joc de rol: „De-a florăresele”nVizită la florărie ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Rapsodii de primăvară” de George Topârceanu (memorizare); joc

muzical „Câte unul pe cărare”; cântec „Copăcelul”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Prietenii florilor”, „Învăţăm să îngrijim florile”AlAn Bibliotecă: „Vestitorul primăverii” de Silvia Dima (lectura educatoarei)n Nisip şi apă: „Fluturi, gâze şi flori” (desen pe nisipul ud)n Joc de masă:„Loto cu flori şi fluturi”n Jocuri distractive: „Prindem fluturi”ADE: Activitate integratăDş; DPM „Trenuleţul florilor” (figuri geometrice); săritura în înălţime de pe loc

cu desprindere de pe ambele picioare, joc: „Sări şi atinge floarea”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Oaspeţi de primăvară”, „Învăţăm să îngrijim florile”AlA+ ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „Păsări călătoare” (lectură după imagini)n Construcţii: „Cuiburi de păsări”n Joc de rol: „Să facem ordine în livadă”n Jocuri de mişcare: „Păsărelele la cuib”DEC „Livada înflorită/înmugurită” (modelaj)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Călătoria unei rândunici”, „Învăţăm să îngrijimflorile”

AlAn Bibliotecă: „Culoarea preferată” (selectare de imagini cu flori, gâze, fluturi,

copaci, în culoarea preferată)n Artă: „Flori, gâze, fluturi, copaci” (confecţionare material pentru macheta

finală, respectând culoarea aleasă iniţial)n Joc de rol: „De-a decoratorii”n Program distractiv: „Oaspeţi de primăvară” (program de cântece şi poezii)ADE: DOs„Primăvara în culori” (lucrare colectivă)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

109

SĂPTĂMÂNA 24SuBTEmA: FANTEZII DE PRIMĂVARĂ

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să îngrijim florile”, „Cum plantez o floare?”AlA „Sortăm jetoane cu flori de primăvară”, „Completează ce lipseşte!” (Loto cu

flori), „Florile noastre” (activitate gospodărească) ADE„Ghiceşte ce ai găsit?” (unelte agricole în miniatură)

ADP „Învăţăm să îngrijim florile”, „Cum plantez o floare?”AlA „Seminţe, plante, flori” (observare la microscop), „Pomi din livadă” (desen –

definitivarea lucrărilor)ADE „Rapsodii de primăvară” de George Topârceanu (memorizare – repetare);

joc muzical „Câte unul pe cărare”; cântec „Copăcelul” (repetare)

ADP „Învăţăm să îngrijim florile”, „Cum plantez o floare?”AlA „Răţuşca cea urâtă” (povestire), „Loto cu flori şi fluturi”, jocuri distractive:

„Prindem fluturi”ADE „Trenuleţul florilor” (figuri geometrice – fişe de lucru); joc: „Sari şi atinge

clopoţelul”

ADP „Învăţăm să îngrijim florile”, „Cum plantez o floare?”AlA„Rândunica şi barza” (observare), „Hrana pentru păsărele”; joc: „Păsărelele la

cuib”ADE„Livada înflorită/înmugurită” (modelaj – definitivarea lucrărilor)

ADP „Învăţăm să îngrijim florile”, „Cum plantez o floare?”AlA„De-a decoratorii” (amenajarea unei expoziţii cu lucrările realizate)ADE„Primăvara în culori” (lucrare colectivă – definitivarea machetei)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

110

SĂPTĂMÂNA 25SuBTEmA: FANTEZIE şI CULOARE

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O albină ne povesteşte”, „Învăţăm să ocrotim natura”AlAn Bibliotecă: „Citim atlasul cu insecte”, calendare cu păsări şi gâze din lumea

întreagăn ştiinţă: „Găseşte-i perechea!” (joc didactic)n Construcţii: „Stupul albinelor” (cu materiale la alegeren„Curăţenie de primăvară” (activitate gospodărească)ADE: Activitate integratăDş„Insecte” (observare)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu apicultorul”; „Învăţăm să ocrotimnatura”

OpţionalAlAn ştiinţă: „Cum se îmulţesc gâzele? ”, „Cu ce se hrănesc insectele?”n Artă: „Roiul de albine” (desen)n Joc de rol: „De-a apicultorii”nVizită la ApicolaADE: Activitate integratăDlC, DEC „Tâlharul pedepsit” de Tudor Arghezi (memorizare); joc muzical „Câte

unul pe cărare”; cântec „Albina”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O gărgăriţă ne povesteşte”, „Învăţăm să ocrotim natura”AlAn Bibliotecă: Calendare cu insecte (selectare de imagini din cărţi şi reviste),

nume de insecte pe tăbliţele magnetice, fişe de lucrun Nisip şi apă: „Urme de fluturi” (desen pe nisipul ud)n Joc de masă:„Loto cu insecte”n Jocuri distractive: „Albine şi fluturi” ADE: Activitate integratăDş: DOs „Câţi fluturi au zburat?” (operaţii de adunare şi scădere, probleme

ilustrate), „Cum ne purtăm cu insectele?” (convorbire)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Păţania Gândăcelului”, „Învăţăm să ocrotim natura”OpţionalAlAn ştiinţă: „Ce ştii despre gândaci şi furnici?”, „Rolul naturii în viaţa insectelor”,

„Duşmanii insectelor”n Construcţii: „Grădina cu flori”n Joc de rol: „De-a grădinarii”n „Îngrijesc grădina mea” (acţiuni de ecologizare)ADE: Activitate integratăDEC „Gândăcelul”, „Insecte” (modelaj)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Convorbire între insecte”, „Învăţăm să ocrotimnatura”

AlAnBibliotecă: „Culoarea preferată” (selectăm imagini cu flori, gâze, fluturi, copaci,

în culoarea preferată)n Artă: „Stol de fluturi” (confecţionare material pentru macheta finală)n Joc de masă:„Loto cu insecte”n Program distractiv: „Ghicitori cu insecte”ADE: Activitate integratăDPM„Zborul gâzelor” (exerciţii cu eşarfe); joc „Zbori pe floarea ta!”

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

111

SĂPTĂMÂNA 25SuBTEmA: FANTEZIE şI CULOARE

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O albină ne povesteşte”, „Învăţăm să ocrotim natura”AlA„Citim atlasul cu insecte”, calendare cu păsări şi gâze din lume întreagă, „Găseşte-i perechea!” (joc didactic), „Stupul albinelor” (cu materiale la alegere),

„Curăţenie de primăvară” (activitate gospodărească)ADE„Insecte” (clasificare)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu apicultorul”, „Învăţăm să ocrotimnatura”

OpţionalAlA „Cum se îmulţesc gâzele?”, „Cu ce se hrănesc insectele?”, „Roiul de albine”

(desen – finalizarea lucrărilor)ADE „Tâlharul pedepsit” de Tudor Arghezi (repetarea poeziei); joc muzical „Câte

unul pe cărare”; cântec „Albina” (repetarea cântecelor)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O gărgăriţă ne povesteşte”, „Învăţăm să ocrotimnatura”

AlA Calendare cu insecte (selectare de imagini din cărţi şi reviste), nume deinsecte pe tăbliţele magnetice, fişe de lucru; „Urme de fluturi” (desen pe nisipul ud);„Loto cu insecte”; jocuri distractive: „Albine şi fluturi”

ADE„Câţi fluturi au zburat?” (operaţii de adunare şi scădere, probleme ilustrate), „Cum ne purtăm cu insectectele?” (convorbire)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Păţania Gândăcelului”, „Învăţăm să ocrotim natura”OpţionalAlA „Ce ştii despre gândaci şi furnici?”, „Rolul naturii în viaţa insectelor”,

„Duşmanii insectelor”; construcţii: „Grădina cu flori”; „Îngrijesc grădina mea” (acţiunide ecologizare)

ADE„Insecte” (modelaj – finalizarea lucrărilor)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Convorbire între insecte”, „Învăţăm să ocrotimnatura”

AlA Culoarea preferată” (selectăm imagini cu flori, gâze, fluturi, copaci, înculoarea preferată); „Stol de fluturi (confecţionare material pentru macheta finală);„Loto cu insecte”; ghicitori cu insecte

ADE„Zborul gâzelor” (exerciţii cu eşarfe); joc „Zbori pe floarea ta!”

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

112

SĂPTĂMÂNA 26SuBTEmA: HARNIC, CINSTIT şI BUN

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce înseamnă să fii cinstit?”, „Învăţ să fiu ordonat” AlAn Bibliotecă: „Nicu a spart o cană” (memorizare), „Nu faceţi ca ei!” (fragmente

din poveşti şi povestiri cu personaje „îndoielnice” („Ciuboţelele ogarului”, „Ursulpăcălit de vulpe” etc.)

n Construcţii: „Coliba iepuraşului”n Joc de rol: „De-a judecătorul” ADE: Dş „Spune-mi despre...!” (joc didactic)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Minciuna are picioare scurte”, „Învăţ să fiu ordonat”OpţionalAlAn ştiinţă: „Judecată dreaptă”, „Nu mă păcăli!” (calcule matematice) Artă: „Scenă

din poveste” (desen)n Joc de rol: „De-a avocaţii”n Jocuri distractive în sala de grupăADE: Activitate integratăDlC; DEC „Ionică, mincinosul!” (lectura educatoarei); cântec „O lume minunată!”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Prietenul la nevoie se cunoaşte”, „Învăţ să fiuordonat”

AlAn Bibliotecă: Ghicitori, proverbe, zicători despre prietenie şi calităţi moralen Nisip şi apă: „Mâini darnice” (urme pe nisipul ud)n Joc de masă:„Puzzle în echipă”n Jocuri distractive: „Lanţul prieteniei” ADE: Activitate integratăDş; DPM „Ce înseamnă să fii prieten?” (convorbire), „Aruncarea cu o mână de la

umăr”; joc: „Cel mai bun ţintaş”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „După faptă şi răsplată”, „Învăţ să fiu ordonat” AlA+ ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „Sortează şi grupează imagini cu fapte bune/fapte rele”n Construcţii: temă la alegeren Bibliotecă: „Măgăruşul încăpăţânat” (povestire)n„Prieteni şi prietenii” (vizită la grădiniţa specială)DEC „O faptă bună” (desen/mijloc de realizare la alegere)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Dăruieşti şi câştigi”, „Învăţ să fiu ordonat”AlAn Bibliotecă: „Cum sunt eu?” (album)n Artă: „Daruri pentru nevoiaşi” (confecţionare material)n Joc de rol: „De-a voluntarii”n Jocuri iniţiate de copiiADE: DOs„Ce înseamnă să fii bun şi darnic”

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

113

SĂPTĂMÂNA 26SuBTEmA: HARNIC, CINSTIT şI BUN

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţ să fiu ordonat”, „Cum păstrăm curăţenia?”AlA „Nicu a spart o cană” (memorizare şi repetare); „Nu faceţi ca ei” (fragmente

din poveşti şi povestiri cu personaje „îndoielnice” („Ciuboţelele ogarului”;„Ursulpăcălit de vulpe” etc.); „Coliba iepuraşului” (construcţii)

ADE„Spune-mi despre...!” (joc didactic)

ADP„Învăţ să fiu ordonat”, „Cum păstrăm curăţenia?”AlA„Judecată dreaptă”, „Nu mă păcăli!” (calcule matematice); „Scenă din poveste”

(desen şi definitivarea lucrărilor); jocuri distractive în sala de grupăADE„Ionică, mincinosul!” (repovestire); cântec „O lume minunată!”

ADP„Învăţ să fiu ordonat”, „Cum păstrăm curăţenia?”AlA Ghicitori, proverbe, zicători despre prietenie şi calităţi morale; joc de masă:

puzzle în echipă; jocuri distractive: „Lanţul prieteniei” ADE„Portretul prietenului meu?”; joc: „Cel mai bun ţintaş”

ADP„Învăţ să fiu ordonat”, „Cum păstrăm curăţenia?”AlA„Fapte bune/fapte rele” (convorbire); „Măgăruşul încăpăţânat” (repovestire);

vizionare desene animate: „Tom şi Jerry” ADE„O faptă bună” (desen/mijloc de realizare la alegere – continuarea lucrărilor)

ADP„Învăţ să fiu ordonat”, „Cum păstrăm curăţenia?”AlA „Cum sunt eu?” (album – continuarea lucrării); „Daruri pentru nevoiaşi”

(confecţionare material – continuarea lucrării); colectă de jucării şi rechizite pentrucopiii de la grădiniţa specială

ADE„Duminica Floriilor” (convorbire – semnificaţie)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

114

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

TEMA ANUALĂ: „Cu CE ŞI Cum EXPrImăm CEEA CE SImţIm?”SUBTEMA: „Harnic, cinstit şi bun”TEMA ZILEI: „după faptă şi răsplată!”DURATA: 1 ziNIVElul IFORMA DE REAlIZARE: Activitate integratăsCOPul ACTIVITăŢII: n stimularea şi cultivarea interesului pentru lecturăn stimularea şi exersarea limbajuluin educarea gustului estetic

EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE:CENTRE DE INTEREs:

n ştiinţă:„Sortează şi grupează imagini cu fapte bune, fapte rele.”n Construcţii:„Adăposturi pentru sinistraţi”n Bibliotecă„Povestea măgăruşului încăpăţânat” de Vladimir Colin (povestire)

DOMENII EXPERIENŢIAlEDEC „O faptă bună” (desen)

Obiective de referinţă vizate:DEC- să redea teme plastice specifice desenului- să compună în mod original şi personal spaţiul plastic

DE REŢINUT!Activitatea pe domenii experienţiale se constituie ca activitate integratăîmpreună cu activităţile pe centre de interes, realizându-se o abordare unitarăpe tot parcursul zilei.

ACTIVITăŢI PE CENTRE DE INTEREssARCINI DE luCRu:

n ştiinţă:- să sorteze jetoane cu fapte bune şi fapte rele- să explice încadrarea la fapte bune sau fapte rele a respectivelor jetoaneMateriale folosite: jetoane

n Construcţii- să asambleze piese de construit pentru obţinerea unor adăposturi- să folosească cuvântul „sinistrat” în contexte adecvateMateriale folosite: jocuri de construcţii

n Bibliotecă- să audieze cu atenţie textul povestirii- să întrebe şi să răspundă la întrebări- să urmărească firul povestirii concomitent cu imaginile prezentate- să-şi însuşească cuvintele noi din textMateriale folosite: textul povestirii, imagini-suport

115

SCENARIUL ZILEI

I. ADPZiua începe cu întâlnirea de dimineaţă.

1. salutul: „Bună dimineaţa, copii buni!” 2. Comunicarea cu ceilalţi: „Se apropie sărbătorile de Paşte şi ne-am propus ca în această

săptămână să fim mai buni, mai darnici.”3. Activitatea de grup: „Având în vedere că pentru finalul zilei, cum am anunţat încă de

ieri, ne-am propus o vizită la grădiniţa specială, aş vrea să verificăm câţi copii cu suflet nobildin grupa noastră sunt prezenţi astăzi la grădiniţă (se va face prezenţa). Se pare că şi vremeaţine cu noi şi vom putea realiza această vizită (se va completa calendarul naturii).”

4. Noutăţile zilei: „Se aud zgomote ciudate! Deschidem uşa şi dă buzna în clasă un măgăruşsperiat, care doreşte să le spună copiilor povestea lui. Se pare că este urmărit de cineva. Gâfâind,le spune copiilor că nu trebuie să le fie milă de el, pentru că primeşte după faptă şi răsplată,aşa cum vor afla ei mai târziu.”

II. AlACopiii sunt orientaţi spre centrele de interes, unde vor avea posibilitatea să asculte povestea

măgăruşului, să înţeleagă sensul proverbului „După faptă şi răsplată” (Bibliotecă), să demonstrezecă ei pot face diferenţa între faptele bune şi cele rele, argumentând (ştiinţă) şi să construiascăadăposturi pentru sinistraţi, demonstrându-şi astfel nobleţea sufletească (Construcţii).

ÎNDRUMĂRI METODICE

ACTIVITăŢI PE DOMENII EXPERIENŢIAlEDOMENIul EXPERIENŢIAl: Domeniul Estetic şi creativTEMA: „O faptă bună”TIPul DE ACTIVITATE: formarea priceperilor şi deprinderilorFORMA DE ORGANIZARE: individualăsCOPul:- stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen- educarea trăsăturilor pozitive de caracter

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:O1 - să discute cu colegii şi cu educatoareaO2 - să realizeze tema dată folosind tehnici alternativeO3 - să propună posibilităţi de valorificare a lucrărilorO4 - să aplice în situaţii noi tehnicile învăţate pentru realizarea unor compoziţii originale

STRATEGII DIDACTICE:n Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, „Turul

Galeriei”n Mijloace de învăţământ: imagini PPS, mijloace audio-vizuale, recompense

MATERIAlE BIBlIOGRAFICE:1. Florica Mitu, Ştefania Antonovici, „Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământulpreşcolar”, Ed. Humanitas Educaţional, 20052. Florica Mitu, Ştefania Antonovici, „Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar”, Ed.Humanitas Educaţional, 20063. Liliana Ezechil, Mihaela Păişi-Lăzărescu, „Laborator preşcolar”, Ed. V&I Integral, 20014. Ion-Ovidiu Pânişoară, „Comunicarea eficientă”, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Polirom, 20065. „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, ediţia a II-a, V&I Integral,Bucureşti, 20056. Revista „Învăţământul preşcolar” nr. 1/20077. Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filofteia Grama, „Ghidpentru proiecte tematice. Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Ed. HumanitasEducaţional, Bucureşti, 2006

116

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

1. mOmEnT OrGAnIZATOrICsTRATEGII DIDACTICE

Se creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii:- aerisirea sălii de grupă- aranjarea materialului şi a mobilierului- introducerea copiilor în sala de grupă- audiţie- instructaj verbal

5. PrEZEnTArEA mATErIALuLuI STImuL

2. CAPTArEA ATEnţIEICONŢINuT şTIINŢIFIC

Li se va prezenta copiilor un material PPS cu fapte bune/fapte rele, ce poate constitui osursă de inspiraţie.

sTRATEGII DIDACTICE- audiţia, DVD, explicaţia

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)ITEMI: „Ce observaţi în filmul prezentat?”

3. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOrCONŢINuT şTIINŢIFIC

„Aşa cum măgăruşul ne-a demonstrat-o, fiecare primeşte după faptă şi răsplată. Eu văpropun astăzi să surprindeţi prin desen o faptă bună, iar la finalul zilei să facem un gestfrumos, oferind lucrările realizate de voi în cadrul activităţii copiilor de la grădiniţa specială,unde vom merge în vizită.”

sTRATEGII DIDACTICE- expunerea

4. EXPLICArEA SArCInII ŞI FIXArEA rEGuLILOr jOCuLuI

CONŢINuT şTIINŢIFICLe sunt explicate copiilor regulile:- fiecare copil va desena ceea ce crede el de cuviinţă pentru tema prezentată: o faptă bună„Dacă aveţi întrebări legate de fapte bune sau mai puţin bune, eu o să vă răspund.”

sTRATEGII DIDACTICE- explicaţia

OBIECTIVE OPERAŢIONAlEO1

CONŢINuT şTIINŢIFICCopiii vor descoperi pe măsuţe foi de desen, creioane de scris şi creioane colorate. Educatoarea le va prezenta albumul personal cu fapte bune, din care copiii se vor putea

inspira.

sTRATEGII DIDACTICE- explicaţia, exerciţiul

117

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)- acţională, apreciere publicăITEMI„Ce aţi primit pe măsuţe?”„Cum aţi hotărât să rezolvaţi această temă?”Răspunsurile sunt apreciate.

6. ASIGurArEA dIrIjărII ÎnVăţărIIOBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O2, O4

CONŢINuT şTIINŢIFICCu materialul pus la dispoziţie, copiii vor realiza tema propusă. De asemenea, se vor face exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii, după care se

va trece la activitate propriu-zisă.Educatoarea va observa modul de lucru, cooperarea, va încuraja şi stimula copiii.Vor fi ajutaţi copiii care solicită acest lucru.

sTRATEGII DIDACTICE- explicaţia, exerciţiulTema poate fi abordată de copiii cu vârste cuprinse între 4-5 ani.Se va respecta metodica desfăşurării activităţii artistico-plastice la nivelul I.

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)- individual

7. OBţInErEA PErFOrmAnţEI, ASIGurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI dE CunOŞTInţEOBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O4

CONŢINuT şTIINŢIFICRezultatele activităţii, materializate în desenele copiilor, vor fi analizateSe va realiza o expoziţie cu lucrările copiilor.

sTRATEGII DIDACTICE- „Turul Galeriei”, problematizarea, conversaţia

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)ITEMI:„Ajutaţi-mă să realizăm o expoziţie cu desenele voastre.”„Dacă este posibil, să spunem câteva versuri din poezia «Fapte bune».”

8. EVALuArEAOBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O3

CONŢINuT şTIINŢIFICSe vor face aprecieri asupra modului de lucru.Desenele le vor fi oferite copiilor de la grădiniţa specială.

sTRATEGII DIDACTICE- analiza

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Aprecieri verbale

Ziua se va încheia printr-o vizită la grădiniţa specială, unde copiii vor putea oferi şi lega prietenii.

MATERIAlEBIBlIOGRAFICE:1. Filofteia Grama şi colab.,„Curriculum pentruînvăţământul preşcolar”, Ed.DPH, Bucureşti, 20092. Liliana Ezechil, MihaelaPăişi-Lăzărescu, „Laboratorpreşcolar”, Ed. V&I Integral,Bucureşti, 2001

118

119

SĂRBĂTORILE PASCALE TEMă ÎNAFARA

PROIECTElOR TEMA ANUALĂ: „CUM A FOST, ESTE şI VA FI PE PĂMÂNT?”

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

BIBlIOTECă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- imagini PPT

ARTă- acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli desen- carton colorat- ouă roşii, diferite

JOC DE ROl- coşuleţe- ouă roşii- păpuşi

CONsTRuCŢII - cuburi din lemn- Tangram - Arco - Mozaic

şTIINŢă- enciclopedie- calculator - CD, DVD- puzzle- album de artă plastică

NIsIP şI APă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip

OBIECTIVE VIZATE:

Domeniul Limbă şi comunicare- să manifeste interes pentru citit- să găsescă ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini- să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei,

activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizezeun limbaj oral corect din punct de vedere gramatical

Domeniul Ştiinţe- să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare- să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie

de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere încorespondenţă

Domeniul Om şi societate- să cunoască şi să repecte normele necesare integrării în viaţa

socială, precum şi reguli de securitate personală- să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi din

viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite

Domeniul Estetic şi creativ- să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale

naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă alcopilului preşcolar şi preocupărilor acestuia

- să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoarespecificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia(portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţicotidiene ale oamenilor)

Domeniul Psihomotric- să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte- să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a expri ma

sentimente şi/sau comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli(diferite situaţii), la diferite ritmuri

Ce ştim?n Ştiu că Paştele înseamnăÎnvierea Domnului.n De Paşte, vopsim ouă roşii.n De Paşte, mergem la biserică.n De Paşte, Iepuraşul le aducedaruri copiilor cuminţi.n De Paşte, ne cumpărămhăinuţe noi.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n De ce nu toţi oamenii sunt bunişi cinstiţi?n Ce reprezintă Biserica?n Ce putem face pentru a devenimai buni?n Care sunt minunile lui Iisus?n De ce Iisus a fost răstignit?

InVEnTAr dE PrOBLEmE

120

SĂPTĂMÂNA 27SuBTEmA: SĂRBĂTORILE PASCALE

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce sunt icoanele?”, „Învăţ să cred în Dumnezeu”AlAn Bibliotecă: „Icoanele si semnificaţia lor”n Construcţii: „Bisericuţe” (cu materiale la alegere)n„Aşteptăm Paştele” (activitate gospodărească)ADE: Dş „De ce se vopsesc ouăle?” (convorbire)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit un pelerin?”, „Învăţ să cred înDumnezeu”

OpţionalAlAn ştiinţă: „Ce ştii despre rugăciune?”n Artă: „Album cu lăcaşuri de cult”n Joc de rol: „De-a pelerinii”; „Mergem la biserică” (discuţii libere)ADE: Activitate integratăDlC; DEC „În Ajunul Paştelui!” de Elena Farago (memorizare); audiţie „Prohodul”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Coşul cu ouă roşii”, „Învăţ să cred în Dumnezeu”AlAn Bibliotecă: Povestiri religioase despre sărbătorile pascalen Artă: Încondeiem ouă (grafisme)n Nisip şi apă: „Crucea lui Iisus” (desen pe nisipul ud)n Jocuri distractive: „Iepuraşii şi ouăle” ADE: Activitate integratăDş; DPM „Coşul cu ouă” (numărat şi probleme); săritură cu deplasare, joc: „Cursa

iepuraşilor”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne spune Iepuraşul?”, „Învăţ să cred înDumnezeu”

AlA+ ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „Ajută-l pe iepuraş” (sortează şi aşază ouă după cerinţe)n Construcţii: „Coşuri pentru ouăle iepuraşilor”n Joc senzorial: „Vopsele de ouă”n Jocuri de mişcare şi sportive: „Iepuraşii veseli”DEC „Povestea Iepuraşului de Paşte” (povestire), „Coşul iepuraşului” (modelaj)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu preotul paroh”, „Învăţ să cred înDumnezeu”

AlAn Bibliotecă: „Citim rugăciuni”n Artă: „Încondeiem ouă”n Joc de rol: „Facem cozonaci”; vizită la bisericăADE: DOs„Pregătim masa de Paşti” (activitate practică)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

121

SĂPTĂMÂNA 27SuBTEmA: SĂRBĂTORILE PASCALE

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”, „Învăţ să spun rugăciunea”AlA„Album cu icoane”; „Bisericuţe” (cu materiale la alegere); „Aşteptăm Paştele”

(activitate gospodărească) ADE„Despre pelerini şi pelerinaj” (convorbire)

ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”, „Învăţ să spun rugăciunea” AlA „Spunem rugăciuni”; „Album cu lăcaşuri de cult” (definitivarea lucrării); „Ce

ne-a povestit preotul?”ADE „În Ajunul Paştelui!” de Elena Farago (memorizare şi repetare); audiţie:

„Prohodul”

ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”, „Învăţ să spun rugăciunea”AlA Povestiri religioase despre sărbătorile pascale; „Încondeiem ouă” (grafisme);

jocuri distractive „Iepuraşii şi ouăle”ADE„Coşul cu ouă” (probleme – fişe de lucru); joc: „Cursa iepuraşilor”

ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”, „Învăţ să spun rugăciunea”AlA„Ajută-l pe iepuraş” (sortează şi aşază ouă după cerinţe); coşuri pentru ouăle

iepuraşilor; „Cum ajunge iepuraşul la coşul cu ouă” (jocuri de perspicacitate); joc demişcare şi sportiv: „Iepuraşii veseli”

ADE „Povestea Iepuraşului de Paşte” (repovestire); „Coşul iepuraşului cu ouă”(modelaj – definitivarea lucrărilor)

ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”, „Învăţ să spun rugăciunea”AlA„Felicitări pentru ziua de Paşti”; „Încondeiem ouă”; „Facem cozonaci”. ADE„Pregătim masa de Paşti” (activitate practică)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

122

ÎNVĂŢ DE PE ACUM…!PROIECTTEMATICTEMA ANUALĂ: „CUM A FOST,

ESTE şI VA FI PE PĂMÂNT?”NIVELUL I: (3-5 ANI)

„Sunteţi multumiţi cu meseria aleasă? Vă place ce faceţi? Ce bine îmi amintescperioada de căutări a unui drum care să mă ducă la găsirea unei profesii. Şisfaturile familiei, ale profesorilor... Am ales greu, am ales bine însă. Şi singura meateamă a fost că, dacă aş alege greşit, ar însemna să fac toată viaţa ceva ce nu-miplace.

Nu aş vrea în niciun chip ca micuţii mei preşcolari să treacă prin aceleaşi temeri.De aceea prin joc, în cadrul proiectului «Învăţ de pe acum…!”», le voi arăta puţincâte puţin ce înseamnă viaţa, pentru a nu regreta peste ani alegerile făcute.”

ARGUMENT

n DuRATă: 3 săptămânin lOC DE DEsFăşuRARE: grădiniţă, fabrici, gară, pădure, parcn REsuRsE

n uMANE- preşcolarii grupei „Piticii Isteţi”- cadre didactice - părinţi- specialişti în diferite domenii de interes pentru derularea proiectului

(reprezentant fabrica de pâine, şeful gării)

n MATERIAlE- planşe tematice- cărţi, reviste, soft educaţional, imagini PPT, pliante- calculator, imprimantă, aparat de fotografiat, CD player- albume din excursii, hărţi turistice

MATERIAlE BIBlIOGRAFICE1. Revista „Învăţământul preşcolar” 1-2/20082. Filofteia Grama şi colab., „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. DPH, 20083. Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea ş.a., „Activitatea

integrată din grădiniţă. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar”,DPH, 2008

4. Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Cocoş Aureliana, Daniel Oprea,Filofteia Grama, „Ghid pentru proiecte tematice. Abordarea în manieră integrată aactivităţilor din grădiniţă”, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2006

5. Liliana Ezechil, Mihaela Păişi-Lăzărescu, „Laborator preşcolar”, Ed. V&I Integral,Bucureşti, 2002

123

dIrECţII dE dEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI

CINE FACE şI CuM FACE?l Profesii şi meseriil Unelte şi materialel Importanţa munciil Securitatea muncii

DE PE CâMP PE MAsA NOAsTRă -

RăsPlATA MuNCIIl Produse ale munciil Unelte şi materialel Procese tehnologicel Banii, bancal Rolul banilor

HAIDEŢI ÎN EXCuRsIE!lVacanţal Hărţi turisticel Prin ţară

(la munte, la mare)l Reguli de comportarel Bagaje

Învăţde peacum

124

OBIECTIVE CAdru PE dOmEnII EXPErIEnţIALE

Domeniul Limbă şi comunicare- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală,

de înţelegere şi utilizare corectă a semni -ficaţiilor structurilor verbale orale

- Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţiilimbajului oral

Domeniul Ştiinţe- Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere,

denumire, construire şi utilizare a formelorgeometrice

- Stimularea curiozităţii privind explicareaşi înţelegerea lumii înconjurătoare

- Formarea şi exersarea unor deprinderi deîngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, învederea educării unei atitudini pozitive faţă deacesta

Domeniul Om şi societate- Cunoaşterea normelor de comportare în

societate; educarea abilităţii de a intra înrelaţie cu ceilalţi

- Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materi -ale şi caracteristicile lor, precum şi despretehnici de lucru necesare prelucrării acestoraîn scopul realizării unor produse simple

Domeniul Estetic şi creativ- Formarea capacităţilor de exprimare prin

muzică- Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin

desen, pictură, modelaj

Domeniul Psihomotric- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor

motrice de bază şi utilitar-aplicative

OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATEDomeniul Limbă şi comunicare

- să participe la activităţile de grup, inclusivla activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor,cât şi în calitate de auditor

- să utilizeze materiale scrise în vedereaexecutării unei sarcini date

Domeniul Ştiinţe- să aplice norme de comportare specifice

asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii- să efectueze operaţii cu grupele de obiecte

constituite în funcţie de diferite criterii date origăsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,comparare, clasificare, ordonare, apreciere acantităţii prin punere în corespondenţă

Domeniul Om şi societate- să cunoască şi să repecte normele nece -

sare integrării în viaţa socială, precum şi regulide securitate personală

- să cunoască şi să utilizeze unelte simple delucru pentru realizarea unei activităţi practice

Domeniul Estetic şi creativ- să descopere lumea înconjurătoare cu

ajutorul auzului- să exerseze deprinderile tehnice specifice

modelajului în redarea unor teme plastice- să obţină efecte plastice, forme spontane

şi elaborate prin tehnici specifice picturii

Domeniul Psihomotric- să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite

în diferite contexte- să cunoască şi să aplice regulile de igienă

referitoare la igiena echipamentului

125

BIBlIOTECă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- imagini PPT

ARTă- carioca, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli desen- carton colorat- foarfecă

JOC DE ROl- „Gara şi trenul”- diferite costume - genţi voiaj, obiectenecesare călătoriei- unelte şi instrumenteaparţinând diferitelorprofesii şi meserii luate îndiscuţie- bani de jucărie

CONsTRuCŢII - cuburi din lemn -Tangram- Arco - Mozaic- „Micul constructor”

şTIINŢă- enciclopedie- calculator, - CD, DVD- puzzle- hărţi turistice

NIsIP şI APă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

InVEnTAr dE PrOBLEmE

Ce ştim?n Profesorul îi învaţă pe elevi.n Doamna educatoare ne spune lucruri noi şi ne iubeşte.n Zidarul face case.n Brutarul face pâine.n Doctorul ne face bine.n Banii ne ajută să cumpărăm tot ce ne trebuie.n Trebuie să munceşti pentru a primi bani.n Ştim care sunt mijloacele de transport.n Cu ajutorul lor putem merge în excursii.n Ţara noastră este foarte frumoasă.n Există şi alte locuri frumoase în lume.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n Care sunt meseriile pe şantierul de construcţii?nDe ce unelte are nevoie fiecare om pentru a-şi face meseria?n Cum se obţine pâinea?n Ce ne dă pădurea?n Cum se obţine curentul electric?n Ce sunt apele minerale şi termale?n De unde vin banii? Cine îi face?n Ce este deşertul? Ce sunt piramidele?n Ce sunt beduinii?n De ce avem nevoie într-o excursie?n La ce foloseşte o hartă?

CEnTruL TEmATICAlbum cu imagini de călătorie, diferite unelte şi materiale,

hărţi, bani

126

Stimaţi părinţi,

Preşcolarii grupei „Piticii Isteţi” vor desfăşura în săptămânile ce urmează unproiect pe care l-am numit „Învăţ de pe acum”. Vă rugăm să ne sprijiniţi în acestsens, aducând la grădiniţă materiale potrivite acestei teme ca de exemplu:albume cu fotografii de familie realizate în excursii sau la locul de muncă, reviste,ilustraţii. Continuaţi tematica stabilită de noi şi acasă, prin discuţii purtate cucopilul dumneavoastră despre ceea ce faceţi, despre locul dumneavoastră demuncă şi despre importanţa muncii pe care o prestaţi. Răspundeţi curiozităţilorlui, folosind materiale ilustrative pentru a vă face înţeleşi.

Vă rugăm să fiţi alături de noi pe parcursul derulării proiectului.

Vă mulţumim!Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DEINTENŢIE CĂTRE

PĂRINŢI

Stimate Domnule Director,

Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în perioadaurmătoare proiectul „Învăţ de pe acum”. Curiozitatea specifică vârstei i-adeterminat să pună întrebări legate de modul în care pâinea ajunge pe masanoastră. În acest sens, vă adresăm rugămintea de a ne permite accesul şiinformarea în incinta fabricii.

Vă mulţumim! Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DE INTENŢIE

ADRESATĂ DOMNULUI DIRECTOR

AL FABRICII DE PÂINE

mEdIATIZArE ŞI dISEmInArEMediatizare mass-media locală, parteneriate,diseminare în cadrul cercului pedagogic sau acomisiei metodice, filme, fotografii, simpozioane

FInALIZArEA PrOIECTuLuIExcursie

TuRA Isăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

TuRA A II-Asăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice

săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

ACTIVITATE mETOdICă

127

SĂPTĂMÂNA 28SuBTEmA: CINE FACE şI CUM FACE

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O călătorie în lumea meseriilor”, „Învăţ să lucrezîn echipă”

AlAn Bibliotecă: Citire şi selectare de imagini cu meseriin Construcţii: „Locul unde lucrează părinţii mei” (cu materiale la alegere)n Joc de rol: Temă la alegere (meserii)n Jocuri distractive în sala de grupă „Ce vreau să fiu?”ADE: Dş „Cine este şi ce face?” (lectură după imagini)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne povesteşte şeful de şantier”, „Învăţ să lucrezîn echipă”

AlAn Bibliotecă: „Citim imagini cu şi despre profesii din domeniul construcţiilor”,

„Cine este şi ce este?” (joc didactic – exprimare corectă, acorduri gramaticale)n Nisip şi apă: „Zidim/tencuim”n Joc de rol: „De-a constructorii” (materiale la alegere)n Jocuri distractive: „Spune ce fac!” (mimăm meserii)ADE: Activitate integratăDş; DPM: „Să construim…” (forme geometrice); parcurs aplicativ: „Constructorii

harnici”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine mă ajută să fiu…?”, „Învăţ să lucrez în echipă”AlAn Bibliotecă: „Citire de imagini din cărţi şi reviste, legate de meseria de dascăl”n ştiinţă: „Ce sunt şcolile, liceele, universităţile?”n Construcţii: „Instituţii de învăţământ” (cu materiale la alegere)n Jocuri distractive în sala de grupă „Ce vreau să fiu?”ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Educatoarea mea” de G. Rodari (memorizare); „Draga mea educatoare”

(folclorul copiilor); joc muzical: „Ghiceşte instrumentul!”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Un prieten important: medicul?”, „Învăţ să lucrezîn echipă”

AlA + ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „Sfaturi de la medic!”n Construcţii: „Spitalul”n Joc de rol: „La dispensar”DEC „La medic” (desen „Spitalul de urgenţă”); (vizionare PPT cu urmări ale

accidentelor din circulaţie, incendii, inundaţii)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Orice meserie este utilă”, „Învăţ să lucrez în echipă”AlAn Bibliotecă: „Eu voi fi...” (poveste creată de copii)n Artă: „Târgul meseriilor” (confecţionare material pentru DOs)n Joc de rol: „Ne vindem produsele”n„Târgul meseriilor” (expoziţie cu vânzare)ADE:DOs „Micii afacerişti” (prăjituri, compoturi, jucării, picturi, îndoiri etc.)

activitate practic-gospodărească

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

128

SĂPTĂMÂNA 28SuBTEmA: CINE FACE şI CUM FACE

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să ne purtăm în echipă”, „Una tu, una eu”AlA„Spune ce este şi ce face tatăl (mama, bunicul, unchiul…) tău!”; „Locul unde

lucrează părinţii mei” (construcţii); jocuri distractive în sala de grupă: „Telefonul fărăfir!” (cuvinte legate de profesii)

ADE„Cine este şi ce face?” (joc didactic)

ADP„Învăţăm să ne purtăm în echipă”, „Una tu, una eu”AlA „Cine este şi ce este?” (joc didactic – meserii din marină); „Şantierul naval”

(materiale la alegere); jocuri distractive: „Spune ce fac!” (mimăm meserii)ADE „Să construim şantierul naval…” (forme geometrice); „Marinarii pricepuţi”

(parcurs aplicativ )

ADP„Învăţăm să ne purtăm în echipă”, „Una tu, una eu”AlA „Educatoarea mea” (desen); „Instituţii de învăţământ” (construcţii); jocuri

distractive în sala de grupă „Ce vreau să fiu?”ADE „Educatoarea mea” de G. Rodari (memorizare şi repetare), „Draga mea

educatoare”; joc muzical: „Ghiceşte instrumentul!” (repetare)

ADP„Învăţăm să ne purtăm în echipă”, „Una tu, una eu”AlA „Ce face poliţistul?” (convorbire), „Strada” (construcţii); „De-a poliţistul”;

„Semaforul” (desen)ADE„Aşa da/aşa nu” (vizionare PPT: reguli de circulaţie)

ADP„Învăţăm să ne purtăm în echipă”, „Una tu, una eu”AlA„Micii afacerişti” (expoziţie cu vânzare)ADE„Bondăcel îşi alege o meserie” (lectura educatoarei)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

129

SĂPTĂMÂNA 29SuBTEmA: DE PE CÂMP PE MASA NOASTRĂ

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Pământul şi secretele lui!”, „Învăţăm să luămatitudine”

AlAnBibliotecă: Citire de imagini din cărţi şi reviste, enciclopedii legate de peşteri,

grote, mine de cărbune/aur, vulcanin ştiinţă: „Flori de mină”n Construcţii: „Mina de cărbune”n Jocuri distractive în sala de grupă: „Am căzut în fântâniţă”, „Piticii mineri”ADE: Dş „Bogăţiile din adâncul pământului” (lectură după imagini)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Foşnetul pădurii”, „Învăţăm să luăm atitudine”OpţionalAlAnBibliotecă: „Foloasele pădurii” (prezentare PPT cu păduri din diferite zone ale

globului pământesc şi beneficiile aduse de acestea)n Artă: „Poiana din pădure” (pictură)n Joc de rol: „De-a pădurarii”, „Ce ne oferă pădurea?” (la cules de plante

medicinale/muguri de brad/fructe de pădure)ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Turtiţa” (basm popular: povestire); cântec: „Căsuţa din pădure”, joc cu

cânt: „Masă bună”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Şoaptele lanului de grâu!”, „Învăţăm să luămatitudine”

OpţionalAlAn ştiinţă: „De la bobul de grâu la pâinea de pe masă” (lectură după imagini)n Artă: „Lanul de grâu” (pictură)n Nisip şi apă: „Cuptorul cu pâine”n Joc de rol: „De-a brutarii”; vizită la brutăria din localitateADE: Activitate integratăDs; DPM „Trenul cu cereale” (figuri geometrice); tracţiunea unor obiecte, joc:

„Ducem sacii la moară”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Susurul izvoarelor”, „Învăţăm să luăm atitudine”AlA + ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „Povestea picăturii de apă” (ce sunt izvoarele, unde se duce apa din

râuri, unde este folosită apa)n Construcţii: „Hidrocentrale”n Nisip şi apă: „Baraje”; plimbare pe malul râuluiDEC: „Cascade” (pictură)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „S.O.S. Pământul!”, „Învăţăm să luăm atitudine”AlAn Bibliotecă: „Salvaţi Planeta!” (citim imagini cu şi despre pericolele poluării)n Nisip şi apă: „Urme ale poluării” (desene pe nisipul ud)n Joc de rol: „De-a ecologiştii”; vizită la Agenţia de MediuDOs: „S.O.S. NATURA!” (afiş/poster – lucrare colectivă)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

130

SĂPTĂMÂNA 29SuBTEmA: DE PE CÂMP PE MASA NOASTRĂ

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să luăm atitudine”, „Azi mi s-a întâmplat...”AlA Citire de imagini din cărţi, reviste, enciclopedii legate peşteri, grote, mine

de cărbune/aur, vulcani, „Ce facem cu cărbunele? ”; „Flori de mină” (pictură), „De-aminerii”

ADE „Bogăţiile din adâncul pământului!” (discuţii în funcţie de interesulmanifestat)

ADP„Învăţăm să luăm atitudine”, „Azi mi s-a întâmplat...”AlA „Foloasele pădurii” (fructele de pădure, plantele medicinale, vânatul);

„Poiana din pădure” (pictură – continuarea lucrărilor); ”Gospodinele” (Preparămdulceaţă din fructele adunate, punem plantele medicinale la uscat.)

ADE„Turtiţa” (basm popular: repovestire); cântec: „La ospeţe”, joc cu cânt: „Masăbună”

ADP„Învăţăm să luăm atitudine”, „Azi mi s-a întâmplat...”AlA „Cum se face pâinea?”, „Lanul de grâu” (pictură – continuarea lucrărilor),

„De-a brutarii”; joc: „Astăzi noi suntem brutari”ADE „Trenul cu cereale” (figuri geometrice şi fişe de lucru); tracţiunea unor

obiecte, joc: „Ducem sacii la moară”

ADP„Învăţăm să luăm atitudine”, „Azi mi s-a întâmplat...”AlA„Izvoare cu ape minerale” (convorbire); „Hidrocentrale”, „Baraje” (construcţii);

prezentare PPT: Hidrocentrala de la Porţile De FierADE„Cascade” (pictură)

ADP„Învăţăm să luăm atitudine”, „Azi mi s-a întâmplat...”AlA „Salvaţi Planeta!” (citim imagini cu şi despre pericolele poluării); „Urme ale

poluării” (fişe de lucru), „Ghici, ghicitoarea mea” (ghicitori adecvate temei)ADE„S.O.S. NATURA!” (afiş/poster – lucrare colectivă – definitivarea lucrării)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

131

SĂPTĂMÂNA 30SuBTEmA: HAIDEŢI ÎN ExCURSIE

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „În mijlocul naturii”, „Mă pregătesc pentruexcursie/drumeţie”

AlAn Bibliotecă: Citim şi selectăm imagini cu obiective turistice/ trasee turistice

din judeţ; „Cărări prin pădure” (grafisme)n Artă: „Harta judeţului” (desen după contur)n Nisip şi apă: „Traseu turistic” n Jocuri distractive: „Cine găseşte primul?” (orientare), „Unde s-a ascuns

iepuraşul?”ADE: Dş „Obiective turistice” (lectură după imagini)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Pe drumuri de munte...”, „Mă pregătesc pentruexcursie/drumeţie...”

OpţionalAlAn ştiinţă: „Studiem harta ţării” (forme de relief )n Construcţii: „Tunel prin munţi”n Joc de rol: „Alpiniştii”; jocuri de mişcare: „Fugi la adăpost!” ADE: Activitate integratăDlC; DEC: „Dumbrava minunată” de Mihail Sadoveanu (povestirea educatoarei);

„Pe cărări de munte” (cântec – folclorul copiilor); „Şapte văi şi-o vale adâncă” (audiţie)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Povestea din scoică...”, „Mă pregătesc pentruexcursie/drumeţie...”

AlAn Bibliotecă: „Amintiri de la mare” (citire de fotografii)n Nisip şi apă: „Joc pe malul mării”n Joc de rol: „Călătorie cu submarinul” n„Toate pânzele sus!” (vizionare DVD) ADE: Activitate integratăDş; DPM „Verificăm bagajele” (sortare, clasificare, operaţii cu grupe de obiecte

în limitele 1-5, exerciţii cu material demonstrativ); traseu aplicativ (târâre, alergareprin nisip, mers in echilibru, săritură): „Cine ajunge primul?”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O călătorie în jurul Pământului”, „Mă pregătescpentru excursie/drumeţie...”

AlA+ ADE: Activitate integratăn ştiinţă: Secrete din atlasul geografic (mări, oceane, continente, deşert,

minunile lumii antice)n Construcţii: „Piramidele” (material la alegere)n Joc de masă: puzzle, incastre, manipulativen„Minunatele călătorii ale lui Nils Holgersson” (DVD)DEC „O zi în călătorie” (pictură)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O poveste cu o cămilă”, Mă pregătesc pentruexcursie/drumeţie....”

AlAn Bibliotecă: „Peripeţiile Baronului Münchhausen” (povestirea educatoarei)n Artă: „Furtuna de nisip” (desen, pictură)n Joc de rol: „De-a beduinii” ADE: DOs„În deşert” (machetă – decupare siluete, îndoire, aplicaţie)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

132

SĂPTĂMÂNA 30SuBTEmA: HAIDEŢI ÎN ExCURSIE

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie...”, „Facem bagajele”AlA „Cărări prin pădure” (grafisme – continuarea lucrărilor); „Harta judeţului”

(desen după contur – finalizarea lucrărilor/colorare); jocuri distractive: „Cine găseşteprimul?” (orientare), „Unde s-a ascuns iepuraşul?”

ADE„Album cu imagini ale obiectivelor turistice din judeţ”

ADP„Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie...”, „Facem bagajele” AlA„Studiem harta ţării” (forme de relief )”; „Tunel prin munţi” (construcţii); jocuri

de mişcare: „Fugi la adăpost!” ADE „Dumbrava minunată” de Mihail Sadoveanu (repovestire); „Pe cărări de

munte” (cântec din folclorul copiilor – repetare)

ADP„Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie... ”, „Facem bagajele” AlA „O întâmplare la mare” (poveste creată); „Joc pe malul mării”, „Călătorie cu

submarinul” (pictură); „Toate pânzele sus!” (vizionare DVD)ADE „Verificăm bagajele” (sortare, clasificare, operaţii cu grupe de obiecte în

limitele 1-5, fişe de lucru); traseu aplicativ (târâre, alergare prin nisip, mers înechilibru, săritură): „Cine ajunge primul”

ADP„Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie... ”, „Facem bagajele” AlA„Viaţa în deşert” (prezentare PPT); „Piramidele” (construcţii); puzzle; incastre,

manipulative; „Minunatele călătorii ale lui Nils Holgersson” (DVD)DEC „O zi în călătorie” (pictură – definitivarea lucrărilor)

ADP„Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie...”, „Facem bagajele”AlA„Peripeţiile Baronulul Münchhausen” (povestirea educatoarei); „Furtuna de

nisip” (desen, pictură); „De-a beduinii”ADE„În deşert” (machetă – decupare siluete, îndoire, aplicaţie – finalizarea lucrării)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

134

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

TEMA ANUALĂ: „Cum A FOST, ESTE ŞI VA FI PE PămÂnT?”SUBTEMA: „Cine face şi cum face”TEMA ZILEI: „Micul constructor”

NIVElul I: (3-5 ani)DuRATA: 1 ziFORMA DE REAlIZARE: Activitate integratăsCOPul ACTIVITăŢII: - dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice- stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare- formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative

CENTRE DE INTEREs:

n Bibliotecă:- „Citim imagini cu şi despre meserii în domeniul construcţiilor” n Nisip şi apă:- „Zidim/tencuim”n Construcţii

- „De-a constructorii” (materiale la alegere)

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES

sARCINI DE luCRu:n Bibliotecă- să recunoască şi să denumească meseriile pe baza imaginilor- să recunoască şi să clasifice uneltele meseriilor indicate- să reţină cuvinte noi- să formuleze propoziţii simple, realizând corect acordul gramaticalMateriale folosite: planşe, jetoane

n Nisip şi apă- să comunice, să dialogheze cu colegii de grupă- să-şi asume responsabilităţi, distribuindu-şi sarcinile- să finalizeze lucrarea începută- să efectueze curăţenia la locul de joc şi să-şi aşeze uneltele în ordineMateriale folosite: cărămizi din plastic, forme de nisip pentru cărămizi, uneltele zidaruluiîn miniatură

n Construcţii- să asambleze piesele de construcţii pentru a obţine construcţia pe care şi-au propus-o- să comunice, să realizeze consensul în privinţa asamblării şi definitivării lucrării prinrealizarea unei lucrări comune Materiale folosite: piese de construcţii

135

SCENARIUL ZILEI

I. ADPZiua începe cu întâlnirea de dimineaţă.

1. salutul: „Bună dimineaţa, copii isteţi!” 2. Comunicarea cu ceilalţi: „Astăzi, după cum aţi observat, nu am venit singură la

grădiniţă, ci împreună cu un domn – domnul Ionescu – care este şeful şantierului dinaproprierea grădiniţei noastre. Domnul Ionescu a vrut să stea puţin de vorbă cu voipentru că a observat cum în fiecare zi voi priviţi curioşi la oameni şi maşinile care lucreazăacolo.”

(Invitatul, după prezentări, va purta discuţia cu copiii, prilej cu care fiecare copil îşi vaspune numele.) „Eu am observat că voi, când veniţi sau plecaţi de la grădiniţă, trecândpe lângă şantier, vă uitaţi curioşi şi le puneţi diferite întrebări părinţilor voştri. De aceeaam venit astăzi să vă povestesc despre ceea ce se lucrează pe acest şantier. În primul rând,vreau să vă spun că acolo unde se construieşte un bloc, o casă, o grădiniţă sau o şcoalăeste un ŞANTIER. Oamenii care lucrează pentru a construi ceea ce v-am spus suntmuncitori pe şantier şi ei au diferite meserii, iar în meseriile lor se folosesc de diferitemaşini şi unelte.

De ce este nevoie pentru a construi? (de piatră, cărămizi, ciment...). Aceste materialesunt aduse cu maşinile, care sunt conduse de ŞOFERI. Pentru că aceste materiale suntfoarte grele, ele sunt descărcate cu MACARAUA, care este manevrată/condusă deMACARAGIU, cărămizile sunt apoi zidite de ZIDAR, ferestrele şi uşile sunte făcute şimontate de TÂMPLAR. Pentru ca noaptea să avem lumină, ne trebuie cablu pntru curentelectric care este pus de ELECTRICIAN, pentru apă ne trebuie conducte, care sunt pusede INSTALATORI . Toţi lucrează în ECHIPĂ, aşa cum voi sunteţi la grădiniţă toţi într-o grupă.Ei îşi încep lucrul dimineaţa, după ce şeful de şantier face prezenţa să vadă dacă sunt toţi.Voi aţi venit toţi la grădiniţă? (se va face prezenţa în grupă). După cum aţi observat, îndimineaţa aceasta nu s-au văzut oamenii pe şantier. De ce credeţi? Pentru că afară cumeste? (plouă) Atunci când plouă, deoarece construcţia noastră nu are încă acoperiş,oamenii nu pot lucra pe şantier (se stabileşte calendarul naturii cu copiii). După cele cev-am spus până acum, putem observa că numai lucrând în echipă, împreună (zidari,tâmplari, instalatori....) putem construi. Şi voi la grădiniţă, jucându-vă împreună, veţi putearealiza lucruri frumoase.” (Invitatul va răspunde întrebărilor puse de copii.)

3. Noutăţile zilei: Educatoarea prezintă materialele puse la dispoziţie la centrele deinteres şi anunţă că toţi copiii vor forma astăzi o echipă în „şantierul clasei”.

II. AlACopiii sunt invitaţi la centrele de interes. La Construcţii, copiii vor construi cu materialele puse la

dispoziţie ceea ce ei şi-ar dori să se construiască pe strada lor. La Nisip şi apă, copiii îşi vor imaginacă sunt zidari şi din nisip şi apă vor face cărămizi şi vor le vor zidi. La Bibliotecă, cu ajutorul imaginilorşi al jetoanelor puse la dispoziţie, vor trebui să recunoască meseriile din domeniul construcţiilor,precum şi uneltele caracteristice şi să le sorteze, să le aşeze la locul potrivit, să denumească corectmeseria, unealta, să formuleze o propoziţie simplă făcând corect acordul gramatical.

136

ÎNDRUMĂRI METODICE

EXEMPlu DE ACTIVITăŢI INTEGRATE DOMENII EXPERIENŢIAlE:

1. Domeniul ştiinţă:TEMA: „Să construim....” (joc didactic: recunoaştere forme geometrice)TIPul DE ACTIVITATE: consolidare MIJlOC DE REAlIZARE: joc didacticFORMA DE ORGANIZARE: frontală

2. Domeniul Psihomotric: TEMA: Parcurs aplicativ „Constructorii harnici” TIPul DE ACTIVITATE: consolidare MIJlOC DE REAlIZARE: educaţie fizicăFORMA DE ORGANIZARE: frontală

sCOPul:Dş: dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor

geometriceDPM: dezvoltarea spiritului competiţional, a spiritului de echipă, a curajului şi încrederii în forţele

proprii

Obiective de referinţă vizate:Dş:O1 - să identifice materialele prezentateO2 - să selecteze piesele după cerinţa (pătrat, cerc, trunghi)O3 - să colaboreze în grupuri miciO4 - să prezinte rezultatul în mod creativ

DPM: să utilizeze deprinderile motrice şi utilitar-aplicative însuşite, în diferite contexte (mers,transport de greutăţi, căţărare, alergare)

STRATEGII DIDACTICE:

n Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observarea, exerciţiuln Mijloace de învăţământ: trusa cu figuri geometrice, cărămizi din material plastic, roabe din

plastic, scară dublă din plastic

MATERIAlE BIBlIOGRAFICE:1. Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filofteia Grama, „Ghid

pentru proiecte tematice. Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Ed. HumanitasEducaţional, Bucureşti, 2006

2. Maria Taiban şi colab., „Jocuri didactice pentru grădiniţa de copii”, Ed. DP, Bucureşti, 19763. Silvia Breben şi colab., „Metode interactive de grup. Ghid Metodic”, Ed. Arves, 2006

137

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII din cadrul domeniul Ştiinţă

1. mOmEnT OrGAnIZATOrICCONŢINuT şTIINŢIFIC

Se vor folosi mai multe truse cu piese geometrice.Se va construi pe o suprafaţă plană puţin înclinată, aşezată pe un grup de măsuţe care să

faciliteze uşor accesul copiilor care vor construi.„Cărămizile” (piesele geometrice) vor fi depozitate pe covor într-un spaţiu cât mai larg,

pentru a facilita orientarea şi accesul tuturor copiilor la ele, fără a se aglomera.

sTRATEGII DIDACTICESe creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii:- aerisirea sălii de grupă- aranjarea suporturilor pentru construit (pregătirea unui număr de cel puţin 5 truse

geometrice)- introducerea copiilor în sala de grupă- instructajul verbal

2. CAPTArEA ATEnţIEICONŢINuT şTIINŢIFIC

Se poartă o scurtă conversaţie cu copiii despre ceea ce au realizat în cadrul centrelor deinteres Nisip şi apă şi Construcţii, despre meseria de zidar şi ce obiective se pot construi, seprezintă trusa cu forme geometrice.

sTRATEGII DIDACTICE- conversaţia

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)- orală- frontalăITEMI: Cine şi ce face?

3. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOrCONŢINuT şTIINŢIFIC

„Acum, noi toţi vom fi «zidari» şi vom construi cu ajutorul formelor geometrice din acestetruse case, blocuri, şcoli...

sTRATEGII DIDACTICE-expunere

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Observarea comportamentului

4. InTuIrEA mATErIALuLuI ŞI VErIFICArEA CunOŞTInţELOrOBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O1

CONŢINuT şTIINŢIFIC„Mai întâi trebuie să vedem dacă cunoaştem aceste forme geometrice. Cine doreşte va

veni la trusă, va alege o piesă şi va spune ce fel de piesă este, ce mărime şi ce culoare are.”

sTRATEGII DIDACTICE- exerciţiul

138

5. EXPLICArEA SArCInILOr ŞI FIXArEA rEGuLILOr CONŢINuT şTIINŢIFIC

Se va forma echipa de „zidari” prin tragerea unor cartonaşe colorate din „săculeţulfermecat”. Cine are culoarea galben la cartonaş va fi „zidar”. Cine are cartonaşul roşu va fi „şefde şantier”.

„Zidarii” trebuie să se sfătuiască ce vor să zidească şi ce fel de „cărămizi” folosesc pentrufiecare rând zidit.

Şeful de şantier va fi atent şi va verifica dacă „cărămizile” aduse corespund cerinţelor. Lajocul de probă, educatoarea va fi şeful de şantier care va verifica „cărămizile”. Ceilalţi copii voralege „cărămizile” (piesele) cerute şi le vor prezenta şefului de şantier pentru a le verifica, apoizidarilor pentru spre a le zidi.

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Răspunsurile copiilorObservarea comportamentului

6. jOCuL dE PrOBăOBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O2

CONŢINuT şTIINŢIFICSe stabileşte construirea unei căsuţe pentru pitici, din „cărămizi” (piese) mari şi groase.Primul rând de cărămizi va fi din pătrate albastre, al doilea din pătrate roşii, al treilea rând

vor fi ferestrele căsuţei, formate din cercuri galbene; apoi un rând de cărămizi formate dinpătrate mari verzi, un rând din pătrate roşii.

Acoperişul casei va fi realizat din triunghiuri mari de diferite culori .

sTRATEGII DIDACTICE- explicaţia- conversaţia

7. EXECuTArEA jOCuLuI OBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O2, O3

CONŢINuT şTIINŢIFICSe va forma echipa de „zidari”. Cine are cartonaşul roşu va fi şef de echipă.Pe parcursul derulării jocului, educatoarea va da îndrumări exterioare atât zidarilor, şefului

de echipă, cât şi celorlalţi copii.În reluarea jocului, se va ţine cont de schimbarea caracteristicilor pieselor geometrice.

sTRATEGII DIDACTICE- jocul, exerciţiul

RăsPuNsuRIlE COPIIlORFormulele de adresareComportamentul copiilor în timpul jocului

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII din cadrul domeniul Ştiinţă

139

8. OBţInErEA PErFOrmAnţEI, ASIGurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI dE CunOŞTInţEOBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O5

CONŢINuT şTIINŢIFICPentru fiecare construcţie realizată, zidarii vor face „recepţia lucrării”, denumind obiectivul

şi explicând din ce fel de cărămizi a fost realizat.

sTRATEGII DIDACTICE- observaţia- conversaţia- descrierea

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Relaţionarea în cadrul grupului prin acţiune şi comunicareRăspunsurile copiilor în cadrul grupului

9. EVALuArEACONŢINuT şTIINŢIFIC

Lucrările vor fi expuse într-o parte a sălii pentru a fi evaluate la finalul activităţii integrate.Copiii vor fi strânşi în cerc, pentru a desfăşura jocul „Zidarii”, formaţie necesară pentru

desfăşurarea activităţii psihomotrice.

sTRATEGII DIDACTICE- expunerea- conversaţia

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Aprecieri verbalePrimesc diplome.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII din cadrul domeniul Ştiinţă

140

1. mOmEnT OrGAnIZATOrICCONŢINuT

Se va motiva faptul că pe şantierul de construcţii, constructorii trebuie să transportematerialele de la locul de depozitare către locul unde se construieşte, fie cu maşina, fie curoaba, fie cărându-le individual.

În activitatea următoare, toţi copiii vor fi „constructori harnici” şi vor trebui să se întreacăîn transportarea cărămizilor.

2. PrEGăTIrEA OrGAnISmuLuI PEnTru EFOrTCONŢINuT

Mers normal, mers pe vârfuri, mers pe călcâie, alergare uşoară, alergare cu călcâiele laşezut, alergare cu genunchii sus, mers liniştitor cu mişcări de respiraţie

DOZARE3 min.

FORMAŢII DE luCRu / MODAlITăŢI DE EXERsARE / INDICAŢII METODICECerc

3. InFLuEnţArEA SELECTIVă A APArATuLuI LOCOmOTOr - 1CONŢINuT

Ex.1 „Priveşte sus”T1,2 stând în poziţie de drepţi, ducerea braţelor prin lateral deasupra ochilor, cu palmele

orientate către sol, concomitent cu deplasarea piciorului drept lateral şi întoarcerea capuluicătre dreapta

T3,4 revenirea la poziţia iniţialăT1,2 repetarea mişcării spre stânga cu piciorul stâng

DOZARE2x4

FORMAŢII DE luCRu / MODAlITăŢI DE EXERsARE / INDICAŢII METODICECerc cu distanţă de un braţ copii

4. InFLuEnţArEA SELECTIVă A APArATuLuI LOCOmOTOr - 2CONŢINuT

Ex. 2 Din poziţia stând cu picioarele depărtate, ridicarea braţelor prin lateral sus, aplecarea

trunchiului înainte şi atingerea solului cu degetele

DOZARE4x4

FORMAŢII DE luCRu / MODAlITăŢI DE EXERsARE / INDICAŢII METODICECerc cu distanţă de un braţ copii

INDICAŢII MEDTODICE PRIVIND DESFĂŞURAREA activităţii psihomotrice

141

5. InFLuEnţArEA SELECTIVă A APArATuLuI LOCOmOTOr - 3CONŢINuT

Ex. 3 „Pisica se întinde”Stând ghemuit, ridicarea şezutului prin întinderea picioarelor. Revenire în poziţia ghemuit

DOZARE4x4

FORMAŢII DE luCRu / MODAlITăŢI DE EXERsARE / INDICAŢII METODICECerc cu distanţă de un braţ copii

7.TEmA -TrASEu APLICATIV: „COnSTruCTOrII HArnICI”CONŢINuT

Copiii vor fi împărţiţi în două echipe, aşezaţi în faţa a două linii trasate cu cretă albă pesol. Dincolo de linii se află stivuite cărămizi de plastic din care fiecare copil va trebui să ia câteo cărămidă, să o pună în roabă, să o transporte până la scara dublă, apoi ia cărămida, urcă şicoboară cu ea scara şi o depozitează în lada de depozitare. Duce roaba la locul iniţial şi trecela coada şirului.

Echipa care reuşeşte să transporte prima toate cărămizile în ladă va fi echipa câştigătoarea Concursului „Constructorii harnici”.

DOZARE10 min

FORMAŢII DE luCRu / MODAlITăŢI DE EXERsARE / INDICAŢII METODICEDouă şiruri

8. rEVEnIrEA OrGAnISmuLuI duPă EFOrTCONŢINuT

Se va realiza prin adunarea copiilor în cerc, aşezaţi pe podea, şi executarea jocului „Mimămmeseriile”.

DOZARE1 min.

FORMAŢII DE luCRu / MODAlITăŢI DE EXERsARE / INDICAŢII METODICECerc

9. EVALuArEA CONŢINuT

În aceeaşi formaţie se vor analiza rezultatele obţinute „pe şantierul de construcţii”, se vorpremia câştigătorii concursului, lucrările realizate din piesele geometrice şi se vor facefotografii pentru panoul cu activităţi.

6. InFLuEnţArEA SELECTIVă A APArATuLuI LOCOmOTOr - 4CONŢINuT

Ex. 4 „Păsărelele zboară”Exerciţii de respiraţieDin poziţia stând ridicarea braţelor prin lateral odată cu inspiratia, lăsarea braţelor odată

cu expiraţia

FORMAŢII DE luCRu / MODAlITăŢI DE EXERsARE / INDICAŢII METODICECerc cu distanţă de un braţ copii

143

SĂ TE MÂNDREŞTI CU MINE!PROIECTTEMATICTEMA ANUALĂ: „CE şI CUM VREAU SĂ FIU?”

NIVELUL I: (3-5 ANI)

Din diversitatea de activităţi interesante desfăşurate în cadrul proiectului „Săte mândreşti cu mine!”, copiii vor înţelege mai bine legătura între ceea ce învaţăşi rolurile pe care le vor avea în viitor. Copilul învaţă despre valoarea muncii,despre diversitatea profesiilor şi despre aşteptările celorlalţi. De asemenea, copiiiau posibilitatea de a dobândi sentimentul siguranţei proprii, al securităţii,învăţând de pe acum la cine pot să apeleze în situaţii de urgenţă.

Tot în cadrul acestui proiect, copiii ne vor demonstra cât de multe cunoştinţeau acumulat la finele anului şcolar.

ARGUMENT

n DuRATă: 3 săptămânin lOC DE DEsFăşuRARE: grădiniţa, sediul poliţiei comunalen REsuRsE

n uMANE- preşcolarii grupei „Piticii Isteţi”- cadre didactice - părinţi- parteneri în educaţie (învăţători, poliţişti)

n MATERIAlE- planşe tematice- cărţi, reviste, soft educaţional, imagini PPT, pliante- calculator, imprimantă, aparat de fotografiat, CD player- semne de circulaţie, uniformă de poliţist

MATERIAlE BIBlIOGRAFICE1. Revista „Învăţământul preşcolar” 1-2/20082. Filofteia Grama şi colab., „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. DPH, 20083. Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea ş.a.,

„Activitatea integrată din grădiniţă. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământulpreuniversitar”, Ed. DPH, 2008

4. Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Cocoş Aureliana, Daniel Oprea,Filofteia Grama, „Ghid pentru proiecte tematice. Abordarea în manieră integrată aactivităţilor din grădiniţă”, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2006

5. Liliana Ezechil, Mihaela Păişi-Lăzărescu, „Laborator preşcolar”, Ed. V&I Integral,Bucureşti, 2002

144

dIrECţII dE dEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI

CE VOI FI CâND VOI FI MARE?

l Doctoriţa, educatoareal Pilotull Croitorul, tâmplarul,brutarul...l Locul de muncăl Regulamente / reguli

APEl DE uRGENŢă 112l Ordine, securitatel Pe stradă, reguli decirculaţie, semne decirculaţie

PRIETENI DE PRETuTINDENI

l Ce ştim despreprietenie?l Ce înseamnă pacea?l Ce reprezintă ramurade măslin?

CE MI-Au POVEsTIT ZâNElE ANuluI?

l Evaluarel Aşteptări/temel Soluţii

Să temândreşticu mine!

145

OBIECTIVE CAdru PE dOmEnII EXPErIEnţIALE

Domeniul Limbă şi comunicare- Educarea unei exprimări verbale corecte

din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic

Domeniul Ştiinţe- Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de

situaţii problematice, prin achiziţia de strategiiadecvate

- Dezvoltarea capacităţii de observare şistabilire de relaţii cauzale, spaţiale, temporale

Domeniul Om şi societate- Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi

caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţăde sine şi faţă de ceilalţi

- Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materialeşi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici delucru necesare prelucrării acestora în scopulrealizării unor produse simple

Domeniul Estetic şi creativ- Formarea capacităţilor de exprimare prin

muzică- Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin

desen, pictură, modelaj

Domeniul Psihomotric- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor

motrice de bază şi utilitar-aplicative

OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATEDomeniul Limbă şi comunicare

- să audieze cu atenţie un text, să reţinăideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles

- să utilizeze materiale scrise în vedereaexecutării unei sarcini date

Domeniul Ştiinţe- să comunice impresii, idei pe baza

observărilor efectuate- să efectueze operaţii cu grupele de obiecte

constituite în funcţie de diferite criterii date origăsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,comparare, clasificare, ordonare, apreciere acantităţii prin punere în corespondenţă

Domeniul Om şi societate- să cunoască şi să repecte normele nece -

sare integrării în viaţa socială, precum şi regulide securitate personală

- să fie capabil să realizeze lucrări practiceinspirate din viaţa cotidiană, valorificânddeprinderile de lucru însuşite

Domeniul Estetic şi creativ- să intoneze cântece pentru copii- să compună în mod original şi personal

spaţiul plastic

Domeniul Psihomotric- să perceapă componentele spaţio-tempo -

rale (ritm, durată, distanţă, localizare)- să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite

în diferite contexte

146

BIBlIOTECă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- imagini PPT

ARTă- carioca, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli desen- carton colorat- foarfecă- machete carton

JOC DE ROl- uniforme de poliţist,pompier, etc.- rechizite

CONsTRuCŢII - cuburi din lemn- Tangram- Arco, - Mozaic- „Micul constructor”

şTIINŢă- calculator, - CD, DVD- puzzle- „Cu ce călătorim?”- semne de circulaţie

NIsIP şI APă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

InVEnTAr dE PrOBLEmE

Ce ştim?n Doctorul ne îngrijeşte cu bunătate.n Profesorul îi învaţă pe elevi cu pasiune.n Doamna educatoare ne iubeşte.n Fiecare om trebuie să respecte nişte reguli la locul de

muncă.n Poliţistul ne apără de cei răi.n Poliţistul are grijă ca oamenii să respecte regulile de

circulaţie.n Există şi alţi oameni care ne pot ajuta la nevoie.n La mare, am văzut salvamari.n Armata ne apără ţara.n Ştim că anul are 4 anotimpuri.n Cunoaştem caracteristicile fiecărui anotimp.n De 1 Iunie, sărbătorim Ziua Copiilor din întreaga lume.n Ştim care sunt drepturile copiilor.n Ştim ce nevoi au copiii.n Copiilor le place să se joace.n Copiii au nevoie de familii iubitoare.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n De ce trebuie să avem o meserie?n Oamenii mari mai învaţă şi ei?n De ce?n Dacă nu vom învăţa bine, ce ni se poate întâmpla?n Ce reguli au oamenii mari la serviciu?n Cum sunt pedepsiţi infractorii?n Care sunt semnele de circulaţie pe care trebuie să le

cunoască copiii?n La cine trebuie să apelăm în situaţii de urgenţă?n Care este numărul de telefon pentru situaţii de urgenţă?n Ce li se poate întâmpla copiilor răi? n De ce copiii sunt diferiţi?n Prin ce se aseamănă toţi copiii?n Ce înseamnă pacea?n Ce reprezintă ramura de măslin?n Ce prieteni pot avea copiii?n Cum se sărbătoreşte Ziua Copiilor în alte ţări?

CEnTruL TEmATICUniforme, semne de circulaţie, imagini

147

Stimaţi părinţi,

Preşcolarii grupei „Piticii Isteţi” vor desfăşura în săptămânile ce urmează unproiect pe care l-au numit „Să te mândreşti cu mine”. Vă rugăm să ne sprijiniţi înacest sens, povestindu-le copiilor despre ceea ce faceţi, despre loculdumneavoastră de muncă şi despre importanţa muncii pe care o prestaţi.

Vă rugăm să fiţi alături de noi pe parcursul derulării proiectului.

Vă mulţumim!Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DEINTENŢIE CĂTRE

PĂRINŢI

Stimate Domnule Poliţist,

Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în perioadaurmătoare proiectul „Să te mândreşti cu mine!”. Este vârsta la care toţi copiiivisează să devină poliţişti. În acest sens, vă adresăm rugămintea de a ne onoracu prezenţa şi de a le permite o mai bună informare despre misiunea poliţiştilor.

Vă mulţumim!Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DE INTENŢIE

ADRESATĂ DOMNULUI

AGENT DECIRCULAŢIE

mEdIATIZArE ŞI dISEmInArEMediatizare mass-media locală, parteneriate,

diseminare în cadrul cercului pedagogic sau acomisiei metodice, filme, fotografii, simpozioane

FInALIZArEA PrOIECTuLuIConcurs „Cine ştie câştigă” (se poate derula

în parteneriat cu şcoala)

TuRA Isăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

TuRA A II-Asăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoareAlte activităţi metodice

ACTIVITATE mETOdICă

148

SĂPTĂMÂNA 31SuBTEmA: CE şI CUM VREAU SĂ FIU?

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Vreau să fiu ascultător”, „Învăţăm să fimmodele/exemple”

AlAnBibliotecă: „Nu numai la grădiniţă” de Octav Pancu-Iaşi” (lectura educatoarei)n Construcţii: „Scăunelul copilului neascultător” (cu materiale la alegere)n Joc de rol: „Scufiţa Roşie” (dramatizare)n Joc distractiv: „Mima”„Povestea Măgăruşului încăpăţânat” (vizionare DVD)ADE: Dş „Ce se poate întâmpla dacă nu suntem ascultători?”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Vreau să fiu politicos!”, „Învăţăm să fim modele/exemple”OpţionalAlAn ştiinţă: „Ce înseamnă să fii politicos!”n Joc de rol: „Aşteptăm musafiri”n Artă: Temă iniţiată de copii (desen, pictură) n Jocuri distractive în curtea grădiniţei: „Respectă regula”ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Vizită” de I.L. Caragiale (povestire); „Un copil politicos” (cântec), joc cu

cânt: „Ghiceşte cine te-a strigat”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Vreau să fiu harnic!”, „Învăţăm să fimmodele/exemple”

AlAnBibliotecă: „Răsplata hărniciei” (citire de imagini din poveşti şi poezii cu tema

stabilită)n Nisip şi apă: „Cămara furnicilor/veveriţelor”n Joc de masă: Puzzle cu poveşti; desene animate: „Fata babei şi fata moşului”ADE: Activitate integratăDş; DPM „Cel mai harnic şi isteţ!” (joc didactic de sortare, ordonare), traseu

aplicativ, joc: „Gospodarii harnici”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Vreau să fiu cinstit!”, „Învăţăm să fimmodele/exemple”

AlA + ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „Ce înseamnă să fii cinstit?”n Bibliotecă: „Cei trei purceluşi”n Construcţii: „Căsuţele celor trei purceluşi”n Jocuri distractive: „Nu trişa!”DEC Scenă din povestea „Punguţa cu doi bani” de Ion Creangă

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce vreau să fiu…?”, „Învăţăm să fimmodele/exemple”

AlAn Bibliotecă: „Eu voi fi...” (poveste creată de copii)n Artă: „Locul meu de muncă” (pictură)n Joc de rol: „Alege ce vei fi” n Jocuri distractive: „Cine ştie răspunde!”ADE: DOs„Drumul spre succes” (convorbire)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

149

SĂPTĂMÂNA 31SuBTEmA: CE şI CUM VREAU SĂ FIU?

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”, „Etichete bune/etichete rele” AlA „Nu numai la grădiniţă” de Octav Pancu-Iaşi” (lectura educatoarei);

„Scăunelul copilului neascultător” (cu materiale la alegere); „Scufiţa Roşie”(dramatizare); joc distractiv: „Mima”

ADE„Cine şi de ce a fost neascultător astăzi?”

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”, „Etichete bune/etichete rele”AlA „Ce a uitat Fănică să spună!”; temă iniţiată de copii (desen, pictură –

finalizarea lucrărilor) ADE „Vizită” de I.L. Caragiale (repovestire); „Un copil politicos” (cântec); joc cu

cânt: „Ghiceşte cine te-a strigat” (repetare)

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”, „Etichete bune/etichete rele”AlA „Greierele şi furnica” (lectura educatoarei); puzzle cu poveşti; desene

animate: „Fata babei şi fata moşului”ADE „Cel mai harnic şi isteţ!” (joc didactic de sortare, ordonare – fişe de lucru);

traseu aplicativ, joc: „Gospodarii harnici”

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”, „Etichete bune/etichete rele”;AlA„Cei trei purceluşi” (repovestire); jocuri distractive: „Nu trişa!”DEC Scenă din povestea „Punguţa cu doi bani” (finalizarea lucrării)

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”, „Etichete bune/etichete rele”AlA„Eu voi fi...” (poveste creată de copii)”; „Alege ce vei fi”; „Cine ştie răspunde?”

(concurs)ADE„Drumul spre succes” (convorbire)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

150

SĂPTĂMÂNA 32SuBTEmA: APEL DE URGENŢĂ: 112!

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Radio ZU ne anunţă...”, „Eşti în pericol? Sună la 112!”AlAn Bibliotecă: „Citim din ziare şi reviste, ştiri/anunţuri/reportaje”n Construcţii: „Carul TV”n Artă: Album cu instantanee din grădiniţăn„Micul reporter” (reportaje în grădiniţă)ADE: Dş „Ce este şi ce face un reporter?” (convorbire)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu poliţistul!”, „Eşti în pericol? Sună la 112!”OpţionalAlAn ştiinţă: „Alfabetul circulaţiei”n Artă: „Semaforul” (desen, pictură, modelaj)n Joc de rol: „De-a poliţistul/jandarmul”; program distractiv – concurs: „Ce ştii

despre mine?” (poliţist/jandarm/poliţist comunitar)ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Accidentul” de Iuliu Raţiu” (povestire); „Cu păpuşica la plimbare”

(cântec, joc de mişcare), „Agentul de circulaţie”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Am văzut parada militară”, „Eşti în pericol? Sună la112!”

AlAn Bibliotecă: „Citim imagini din cărţi şi reviste despre ostaşii noştri”; „Ce este o

faptă eroică?”n Nisip şi apă: „Construim tranşee”n Joc de rol: „De-a soldaţii”n Jocuri distractive: „Ţară, ţară, vrem ostaşi!”ADE: Activitate integratăDş; DPM: „Poziţii strategice” (orientare spaţio-temporală); traseu aplicativ, joc:

„Instrucţie în poligon”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Foc!!! Cine ne salvează?”, „Eşti în pericol? Sună la112!”

AlA + ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „Ce ştii, focul este prieten sau duşman?” (convorbire) n Construcţii: „Scara pompierilor”n Joc de rol: „De-a pompierii”; „Foc, arde grădiniţa!” (simulare în caz de incendiu)DEC „Culorile focului!” (pictură)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Salvamontistul şi salvamarul”, „Eşti în pericol? Sunăla 112!”

AlAn Bibliotecă: „Povestim întâmplări de la munte şi mare”n Artă: „Colacul de salvare” (desen, pictură, modelaj)n Joc de rol: „De-a salvatorii”; „Alege pe cine şi cum ajuţi?” (program distractiv)ADE: DOs„Aşa da/aşa nu!” (reguli ce trebuie respectate la mare şi la munte)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

151

SĂPTĂMÂNA 32SuBTEmA: APEL DE URGENŢĂ: 112!

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Eşti în pericol? Sună la 112!”, „Azi mi s-a întâmplat…”AlA „Să ascultăm/urmărim reportajele realizate”; album cu instantanee din

grădiniţă (definitivarea lucrărilor)ADE„Cum m-am comportat ca reporter?” (convorbire)

ADP„Eşti în pericol? Sună la 112!”, „Azi mi s-a întâmplat...”AlA„Alfabetul circulaţiei”; „Zebra” (grafisme); program distractiv – concurs ADE „Accidentul” de Iuliu Raţiu (repovestire); „Cu păpuşica la plimbare” (cântec,

joc de mişcare); „Agentul de circulaţie” (repetare)

ADP„Eşti în pericol? Sună la 112!”, „Azi mi s-a întâmplat...”AlA „Povestiri istorice” de Dumitru Almaş (lectura educatoarei); „Cântecul

soldaţilor” (audiţie) ADE„Soldaţi pe tabla de şah” (orientare spaţio-temporală); joc: „Parada militară”

ADP„Eşti în pericol? Sună la 112!”, „Azi mi s-a întâmplat...”AlA „Pompierul ne sfătuieşte” (vizionare PPT cu reguli de folosire a focului);

„De-a pompierii”ADE„Culorile focului” (pictură – definitivarea lucrărilor)

ADP„Eşti în pericol? Sună la 112!”, „Azi mi s-a întâmplat...”AlA „Povestim întâmplări de la munte şi mare”, „Colacul de salvare” (desen,

pictură, modelaj), „De-a salvamontiştii” ADE „Aşa da/aşa nu!” (reguli ce trebuie respectate la mare şi la munte –

prezentare PPT)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

152

SĂPTĂMÂNA 33SuBTEmA: PRIETENI DE PRETUTINDENI

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Prietenul meu”, „Cum îmi aleg prietenul?”AlAn Bibliotecă: „De ziua noastră” (lectură după imagini)n Construcţii: „Scenă pentru serbarea copiilor” (proiectăm şi construim)n Artă: „Să confecţionăm steguleţe şi baloane colorate pentru serbare”n„Ne pregătim pentru sărbătoare” (costume, decor, program artistic)ADE: Dş „Copii din toată lumea” (naţionalităţi şi rase)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cum aş dori să sărbătorim ziua de 1 Iunie”; „Cumîmi aleg prietenul?”

OpţionalAlAn ştiinţă: „Zi de sărbătoare”n Artă: „Flori pentru copiii lumii” (pictură)n Joc de rol: „De-a sărbătoarea copiilor”n Activitate gospodărească: „Să pregătim masa festivă”ADE: Activitate integratăDlC; DEC „1 Iunie” de Elena Dragoş (memorizare); cântec: „Copii din toată lumea”

de Al. Stanciu; joc: „Zi de sărbătoare”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De ce Ionică este prietenul meu?”, „Cum îmi alegprietenul?”

AlAn Bibliotecă: „Cui trimit scrisoarea?” (joc didactic)n Nisip şi apă: „Urmele prieteniei”n Artă: „Şerveţelul pentru prietenul meu” (grafisme)n Jocuri distractive: „Întreceri sportive”ADE: Activitate integratăDş; DPM „Flori pentru copiii lumii” (forme geometrice); traseu aplicativ, joc:

„Ştafeta”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Scrisoare pentru prietenul meu”, „Cum îmi alegprietenul?”

AlA+ADE: Activitate integratăn ştiinţă: „La serbare!” (probleme ilustrate)n Bibliotecă: „Jocul ghicitorilor” (reactualizarea şi evaluarea unor ghicitori)n Joc de masă:„Basme în bucăţele”n Jocuri în aer liber: „Şotronul”, „Elasticul”DEC „Desene pe asfalt” (concurs)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „În vizită la prietenul meu?”, „Cum îmi alegprietenul?”

AlAn Bibliotecă: „Cuore, inimă de copil” de Edmondo de Amicis (povestirea

educatoarei)n Artă: „Hora prieteniei” (decupare pe contur)n Joc de rol: „Prietenul la nevoie se cunoaşte!”n Desene animate: „Tom şi Jerry”ADE: DOs„Drepturile copilului” (convorbire)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

153

SĂPTĂMÂNA 33SuBTEmA: PRIETENI DE PRETUTINDENI

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Cum îmi aleg prietenul?”, „Îmi ajut prietenul”AlA Album cu fotografii de la 1 iunie; scenă pentru serbarea copiilor (proiectăm

şi construim); „Să confecţionăm steguleţe şi baloane colorate pentru serbare”; „Nepregătim pentru sărbătoare” (costume, decor, program artistic)

ADE„Copii din toată lumea” (naţionalităţi şi rase – prezentare PPT)

ADP„Cum îmi aleg prietenul?”, „Îmi ajut prietenul”AlA„Zi de sărbătoare” (masă festivă, jocuri distractive, dans)ADE„Zi de sărbătoare” (program artistic)

ADP„Cum îmi aleg prietenul?”, „Îmi ajut prietenul”AlA „Cui trimit scrisoarea?” (joc didactic); „Şerveţelul pentru prietenul meu”

(grafisme – finalizare); jocuri distractive: „Întreceri sportive”ADE„Flori pentru copiii lumii” (forme geometrice – fişe de lucru); traseu aplicativ,

joc: „Ştafeta”

ADP„Cum îmi aleg prietenul?”, „Îmi ajut prietenul”AlA „Jocul ghicitorilor” (reactualizarea şi evaluarea unor ghicitori); „Basme în

bucăţele”; jocuri în aer liber: „Şotronul”, „Elasticul”ADE„Desene pe asfalt” (concurs – premierea lucrărilor)

ADP„Cum îmi aleg prietenul?”, „Îmi ajut prietenul”AlA „Cuore, inimă de copil” de Edmondo de Amicis (povestirea educatoarei);

„Hora prieteniei” (decupare pe contur – finalizare + expoziţie); desene animate: „Tomşi Jerry”

ADE„Drepturile copilului” (convorbire)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

154

SĂPTĂMÂNA 34SuBTEmA: CE MI-AU POVESTIT ZÂNELE ANULUI

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ultima zână a anului”, „Ştiu să mă descurc”AlAn ştiinţă: „De ce anul are patru anotimpuri?”n Bibliotecă: „Surprize de vară” (citire şi selectare de imagini cu aspecte ale

anotimpului vara)n Construcţii: „Umbreluţe colorate”n Jocuri de mişcare în aer liber: „Atinge clopoţelul”, „Lupul şi oile”ADE: Dş „Să simţim gustul fructelor” (observare fructe de vară)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Zâna Vară”, „Ştiu să mă descurc”OpţionalAlAn ştiinţă: „Ce ne-aduce ploaia de vară?” (fulgerul, tunetul, curcubeul, furtuna)n Artă: „Vara în mii de culori”n Joc de rol: „De-a picăturile de ploaie”n Activitate gospodărească: „Să preparăm Tutti-Frutti”ADE: Activitate integratăDlC; DEC „Cântecul privighetorii” de E. Jianu (povestire); cântec: „Vara soseşte”

de A.L. Ivela; joc: „Înfloresc câmpiile”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit rândunica?”, „Ştiu să mă descurc”AlAn Bibliotecă: „Primăvară: flori-culori” (evaluare)n Nisip şi apă: „Primăvara în grădină”n Artă: „Ierbarul cu flori de primăvară”n Jocuri distractive: „Rândunelele la cuib”, „Barza şi broaştele”ADE: Activitate integratăDş; DPM „Trenul meseriilor” (numeralul ordinal, fişe de lucru); traseu aplicativ,

joc: „În drumeţie”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Să ne amintim de Zâna Iarnă”, „Ştiu să mă descurc”AlA+ADE: Activitate integratănştiinţă: „Aşază la locul potrivit!” (joc didactic); „Cifre hazlii” (fişe de lucru: grupe

de obiecte, numeraţie)n Bibliotecă: „Soarele în cele patru anotimpuri”n Joc de masă:„Alege şi grupează” (animale domestice şi sălbatice)n Desene animate: „Ferma animalelor”DEC „Joc de culori” (pictură)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De ce toamna este cea mai bogată fiică a anului?”,„Ştiu să mă descurc”

AlAn Bibliotecă: „Eu spun una, tu spui multe” (joc didactic)n Artă: „Ierbarul cu flori de toamnă”n Joc de rol „De-a florăria”; „Ciuboţelele ogarului” (repovestire)ADE: DOs„Pălăriuţele Zânelor anului” (confecţionare – lucrare colectivă)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

155

SĂPTĂMÂNA 34SuBTEmA: CE MI-AU POVESTIT ZÂNELE ANULUI

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Ştiu să mă descurc”, „Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face!”AlA „Pădurea în cele patru anotimpuri”; „Surprize de vară” (citire şi selectare de

imagini cu aspecte ale anotimpului vara); „Umbreluţe colorate”; jocuri de mişcareîn aer liber; „Atinge clopoţelul”, „Lupul şi oile”

ADE„Cum sunt sâmburii/seminţele fructelor?”

ADP„Ştiu să mă descurc”, „Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face!” AlA „Flori de vară”; „Soarele de vară” (pictură); „Fructe deghizate” (joc de rol);

activitate gospodărească: „Să preparăm Tutti-Frutti”ADE „La cireşe” de Ion Creangă (povestire); cântec: „Vara soseşte” de A.L. Ivela;

joc: „Înfloresc câmpiile” (repetare)

ADP„Ştiu să mă descurc”, „Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face!”AlA„Mama şi puii” (evaluare – păsări călătoare); „O călătorie în adâncul mărilor”

(colaj – lucrare colectivă); „Ierbarul cu flori de primăvară” (finalizare); jocuridistractive: „Rândunelele la cuib”, „Barza şi broaştele”

ADE„Cine este şi ce face?” (joc didactic); traseu aplicativ, joc: „În drumeţie”

ADP„Ştiu să mă descurc”, „Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face!”AlA „Aşază la locul potrivit!” (joc didactic); „Cifre hazlii” (fişe de lucru, grupe de

obiecte, numeraţie); „Soarele în cele patru anotimpuri; „Alege şi grupează”(personaje din poveştile învăţate); desene animate: „Ferma animalelor”

ADE„Joc de culori” (pictură – finalizarea lucrărilor)

ADP„Ştiu să mă descurc”, „Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face!”AlA „Eu spun una, tu spui multe!” (joc didactic); „Ierbarul cu flori de toamnă”

(finalizare); „Ciuboţelele ogarului” (repovestire)ADE„Pălăriuţele Zânelor anului” (confecţionare – lucrare colectivă)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

156

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

TEMA ANUALĂ: „CE ŞI Cum VrEAu Să FIu?”SUBTEMA: „Apel de urgenţă:112!”TEMA ZILEI: „Cu păpuşica la plimbare”DURATA: 1 ziNIVElul IFORMA DE REAlIZARE: Activitate integratăsCOPul ACTIVITăŢII: - formarea unui comportament responsabil ca participant la trafic- cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie

EXEMPlu DE ACTIVITăŢI INTEGRATE:CENTRE DE INTEREs:

n ştiinţă:„Alfabetul circulaţiei” (selectare de imagini)n Joc de rol:„De-a poliţistul!”n Artă:„Semaforul”

DOMENII EXPERIENŢIAlE:DlC: „O întâmplare!” (povestire creată)DEC: „Semaforul” (cântec), joc cu cânt: „Cu păpuşica la plimbare”

Obiective de referinţă vizate:DlC: - să participe la activităţile de grup atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor- să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a

relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un vocabular oral corect din punct de vedere gramaticalDEC:- să interpreteze cântece pentru copii- să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERESsARCINI DE luCRu:

n ştiinţă- să recunoască principalele semne de circulaţie- să motiveze locul unde le-a văzut amplasate pe stradă- să le amplaseze corespunzător pe planşa pusă la dispoziţieMateriale folosite: planşă cu străzi desenate, jetoane cu semne de circulaţie

n Joc de rol- să comunice, să dialogheze cu colegii de grupă- să-şi asume responsabilităţi, distribuindu-şi sarcinile- să respecte normele de comportare pe stradă- să circule corect, respectând semnele de circulaţie Materiale folosite: fluier, semne de circulaţie în miniatură, maşini

n Artă:- să deseneze şi să coloreze semaforul şi culorile luiMateriale folosite: coli de hârtie, creioane colorate

157

SCENARIUL ZILEI

I. ADPZiua începe cu întâlnirea de dimineaţă.

1. salutul: „Bună dimineaţa, copii isteţi!” 2. Comunicarea cu ceilalţi: „Astăzi v-am pregătit o surpriză şi l-am invitat la noi pe tatălcolegului vostru Radu, care este poliţist, şi cu care ne întâlnim de fiecare dată cândmergem la plimbare, la intersecţia din faţa parcului.”3. Activitatea de grup: Poliţistul va face prezentările şi cunoştinţă cu fiecare copil (astfelse realizează şi prezenţa în grupă), constatând astfel că sunt sau nu sunt toţi copiiiprezenţi. Apoi le prezintă copiilor câteva reguli de circulaţie şi un caz de neatenţie cândIoana, o fetiţă de la o altă grădiniţă, nu a ascultat de mama sa şi a pornit să treacă stradaînainte să apară culoarea roşie a semaforului. Ea a fost accidentată, având piciorul rupt şiacum este la spital.4. Noutăţile zilei: Niciodată copiii nu vor pleca pe stradă neînsoţiţi de oamenii mari!

II. AlACopiii sunt invitaţi la centrele de interes. La ştiinţă, copiii vor selecta jetoanele care indică semne

de circulaţie, le vor recunoaşte şi amplasa pe planşa pusă la dispoziţie, la locurile corespunzătoare.La Joc de rol, copiii îşi vor imagina o scenă cotidiană de pe stradă: maşini, semafoare, poliţişti. LaArtă, copiii vor desena semaforul şi culorile lui.

III. ADE DlC: „O întâmplare!” (povestire creată)DEC: „Semaforul” (cântec), joc cu cânt: „Cu păpuşica la plimbare”

ÎNDRUMĂRI METODICE

ACTIVITăŢI PE DOMENII EXPERIENŢIAlE1. DOMENIul EXPERIENŢIAl: Domeniul Limbă şi comunicare

TEMA: „O întâmplare”TIPul DE ACTIVITATE: consolidareMIJlOC DE REAlIZARE: povestire creată FORMA DE ORGANIZARE: frontală

2. DOMENIul EXPERIENŢIAl: Domeniul Estetic şi creativTEMA: „Semaforul” (cântec), joc cu cânt „Cu păpuşica la plimbare”TIPul DE ACTIVITATE: consolidareMIJlOC DE REAlIZARE: cântec/joc cu cântFORMA DE ORGANIZARE: frontală

sCOPul:DlC:- dezvoltarea creativităţii verbale, a fluenţei şi originalităţii în gândire şi vorbire, stimulând

imaginaţia copiilor în crearea unor povestiri- formarea deprinderii de exprimare corectă, sub aspect fonetic lexical, gramatical, stimularea

vorbirii coerente şi expresiveDEC: - formarea deprinderilor de interpretare a cântecelor în vederea cultivării sensibilităţii muzicale- formarea deprinderilor de coordonare psihomotrică

158

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

1. mOmEnT OrGAnIZATOrIC

sTRATEGII DIDACTICESe creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii:- aerisirea sălii de grupă- aranjarea scăunelelor/ pernuţelor în semicerc - introducerea copiilor în sala de grupă- instructajul verbal

2. CAPTArEA ATEnţIEI

CONŢINuT şTIINŢIFICLi se prezintă copiilor imagini de impact: un accident datorat trecerii străzii prin loc

nepermis/nemarcat (imagini).

sTRATEGII DIDACTICE- explicaţia

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)-orală; frontalăITEMI: „Ce se întâmplă?”

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:DlCO1 - să povestească o întâmplare trăită, văzută sau imaginatăO2 - să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramaticalO3 - să constate partea benefică a faptelor petrecute şi relatate

DECO1 - să reproducă textul cânteculuiO2 - să respecte linia melodică a cânteculuiO3 - să coordoneze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul

STRATEGII DIDACTICE:n Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, povestirean Mijloace de învăţământ: diferite jucării, semaforul în miniatură

MATERIAlE BIBlIOGRAFICE:1. Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Călin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filofteia Grama, „Ghid

pentru proiecte tematice. Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Ed. HumanitasEducaţional, Bucureşti, 2006

2. Maria Taiban şi colab., „Jocuri didactice pentru grădiniţă”, Ed. DP, Bucureşti, 19763. Silvia Breben şi colab., „Metode interactive de grup. Ghid Metodic”, Ed. Arves, 2006

159

3. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOr

CONŢINuT şTIINŢIFIC„Astăzi vom povesti şi noi o întâmplare datorată nerespectării regulilor de circulaţie, pe

care aţi văzut-o sau pe care v-o puteţi imagina.”

sTRATEGII DIDACTICE- expunerea

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Observarea comportamentului

4. EXPunErEA POVESTIrILOr

OBIECTIVE OPERAŢIONAlEO1, O2

CONŢINuT şTIINŢIFICCopiii vor expune povestioarele lor, având în vedere corectitudinea faptelor şi a exprimării

lor corecte şi fluente. La finalul povestirii, se va da un titlu povestirii relatate.

sTRATEGII DIDACTICE- povestirea

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Povestirile copiilorObservarea comportamentului

5. OBţInErEA PErFOrmAnţEI, ASIGurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI dE CunOŞTInţE

OBIECTIVE OPERAŢIONAlEO3

CONŢINuT şTIINŢIFICSe vor trece în revistă cazurile povestite şi urmările lor, precum şi ceea ce trebuie făcut să

nu se ajungă la astfel de situaţii.

sTRATEGII DIDACTICE- observaţia- conversaţia

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Relaţionarea în cadrul grupului prin acţiune şi comunicareRăspunsurile copiilor în cadrul grupului

160

Tranziţia către următoarea activitate se va realiza prin efectuarea unui joc „La plimbare”, în carecopiii vor merge în şir câte unul, apoi câte doi şi la semnalul educatoarei se vor opri sau vor porni,imaginându-şi traversarea străzii pe trecerea de pietoni fără sau cu semafor. Vor forma un cerc,formaţie în care se va desfăşura activitatea muzicală din cadrul domeniului Estetic şi creativ.

1. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOrCONŢINuT şTIINŢIFIC

Acum vom repeta cântecul „Semaforul” şi vom juca jocul „Cu păpuşica la plimbare”.

sTRATEGII DIDACTICE- expunerea

2. EXErCIţII dE OmOGEnIZArE A VOCILOrCONŢINuT şTIINŢIFIC

Se vor executa câteva exerciţii de omogenizare a vocilor, cuprinzând fragmente din liniamelodică a cântecului şi a jocului cu cânt.

sTRATEGII DIDACTICE- exerciţiul

3. rEPETArEA CÂnTECuLuIOBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O1, O2

CONŢINuT şTIINŢIFICCântecul va fi reamintit de educatoare şi se va repeta împreună cu întreg grupul de copii,

pe grupuri mici (fetiţe, băieţei), în funcţie de stadiul de reproducere a cântecului privind textulşi linia melodică.

sTRATEGII DIDACTICE- exerciţiul

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Acţiunile copiilor în cadrul grupului

4. EXECuTArEA jOCuLuI Cu CÂnTOBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O1, O3

CONŢINuT şTIINŢIFICJocul cu cânt va fi demonstrat de educatoare şi executat împreună cu copiii, urmărindu-se

încadrarea în ritm şi efectuarea mişcărilor sugerate de text.

sTRATEGII DIDACTICE- demonstraţia- explicaţia- exerciţiul

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Relaţionarea în cadrul grupului prin acţiune şi comunicare

161

5. ÎnCHEIErEA ACTIVITăţII ŞI EVALuArEAOBIECTIVE OPERAŢIONAlE

O3

CONŢINuT şTIINŢIFICSe va realiza prin reluarea obiectivelor, aprecieri verbale şi recompensarea cu ecusoane

cu diferite semne de circulaţie/de politişti.

sTRATEGII DIDACTICE- expunerea- conversaţia

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)Aprecieri verbaleEcusoane

La sfârşitul zilei se organizează o plimbare în apropierea grădiniţei, în care se urmăreşterespectarea regulilor de circulaţie.

163

MICUL ACTOREVALUARE FINALĂSĂPTĂMÂNA 35OBIECTIVE VIZATE:

Domeniul Limbă şi comunicare- Înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor şi structurilor

verbale- Exprimarea orală corectă din punct de vedere fonetic,

lexical şi sintactic- Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral

Domeniul Ştiinţe- Operaţii intelectuale prematematice- Capacitatea de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele- Capacitatea de a recunoaşte, denumi, construi şi utiliza

formele geometrice- Capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconju -

ră tor, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea lui- Deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător

Domeniul Om şi societate- Abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică- Deprinderi practic-gospodăreşti- Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în

societate

Domeniul Estetic şi creativ- Deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi,

modelaje- Corespondenţa între diferitele elemente de limbaj plastic

şi forme, obiecte din mediul înconjurător- Capacitatea de exprimare prin muzică

Domeniul Psihomotric- Deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare- Aplicarea independentă a deprinderilor însuşite

BIBlIOTECă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- tăbliţe magnetice cu litere- imagini PPT

ARTă- carioca, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli desen- carton colorat- foarfecă- material din natură

JOC DE ROl- jocuri de creaţie pentrufetiţe- costume diferite- maşinuţe pentru băieţi

CONsTRuCŢII - cuburi din lemn- Tangram- Arco - Mozaic

şTIINŢă- „Când se întâmplă?”- „Cu mine te întrece!”- soft educaţional- fişe de lucru„Jocul umbrelor”

NIsIP şI APă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

164

SĂPTĂMÂNA 35SuBTEmA: MICUL ACTOR

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „La teatru de păpuşi”, „Tristeţea/ veselia în culori şi forme”AlAn Bibliotecă: „Ce roluri pot juca actorii?”n Construcţii: „Teatrul de păpuşi”n Artă: „Marionete”n Jocuri distractive la alegerea copiilorADE: Dş „Ce roluri pot juca actorii?” (convorbire)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu un actor”, „Tristeţea/ veselia în culori şi forme”OpţionalAlAn ştiinţă: „Anotimpurile” (joc didactic)n Artă: „Flori multicolore” (modelaj, pictură)n Joc de rol: „Coliba iepuraşului” (dramatizare)n„Mare bal la grădiniţă” (pregătirea programului pentru serbarea de sfârşit de an)ADE: Activitate integratăDlC; DEC „A spus bine/n-a spus bine” (joc didactic), „Noi suntem cântăreţi

vestiţi”; joc: „Valsul copiilor”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Dacă aş fi o pasăre”, „Tristeţea/ veselia în culori şi forme”AlAn Bibliotecă: „Cel mai bun povestitor”n Nisip şi apă: „Castelul zmeilor”n Artă: „Câmp cu flori” (dactilopictură)n„Mare bal la grădiniţă” (pregătirea programului pentru serbarea de sfârşit de an)ADE: Activitate integratăDş; DPM „Ce ştii despre mine? (joc logic); traseu aplicativ, joc: „De-a ghidul”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Zmeul-Zmeilor”, „Tristeţea/veselia înculori şi forme”

AlA+ADE: Activitate integratăn Bibliotecă: „Personajul îndrăgit” (joc didactic)n Joc de masă:„Basme în bucăţele”n Joc de rol: „Rolul pe care îmi place să-l interpretez (eu şi prietenii mei)n„Mare bal la grădiniţă” (pregătirea programului pentru serbarea de sfârşit de an)DEC „Personajul îndrăgit” (pictură/desen)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Dacă aş fi o prinţesă/un prinţ”, „Tristeţea/veselia înculori şi forme”

AlAn Bibliotecă: „Recunoaşte personajul”n Artă: „Coroniţe pentru prinţi şi prinţese”n Activitate gospodărească: „Ne pregătim mapele cu lucrări”ADE: DOs„Cum ne comportăm pe scenă?” (convorbire)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

165

SĂPTĂMÂNA 35SuBTEmA: MICUL ACTOR

ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Tristeţea/veselia în culori şi forme”, „Mima”AlA„Teatru de păpuşi”; „Marionete”; jocuri distractive la alegerea copiilorADE„Ce roluri pot juca actorii?” (convorbire)

ADP„Tristeţea/veselia în culori şi forme”, „Mima”AlA „Anotimpurile” (joc didactic); „Flori multicolore” (modelaj, pictură); „Scufiţa

Roşie” (dramatizare); „Repetăm programul pentru serbare”ADE „A spus bine/n-a spus bine” (joc didactic); „Noi suntem cântăreţi vestiţi”

(repetarea cântecelor învăţate); joc: „Valsul copiilor”

ADP„Tristeţea/veselia în culori şi forme”, „Mima”AlA „Cel mai bun povestitor”, „Îmi decorez rochiţa pentru serbare” (grafisme),

„Repetăm programul pentru serbare”ADE „Câte sunt şi unde sunt...?” (joc didactic – numeraţie şi aşezare spaţială);

traseu aplicativ, joc: „Prin pădurea castelului”

ADP„Tristeţea/veselia în culori şi forme”, „Mima”AlA„Personajul îndrăgit” (joc didactic); joc de masă:„Basme în bucăţele”; „Mare

bal la grădiniţă” (pregătirea programului pentru serbarea de sfârşit de an)ADE„Personajul îndrăgit” (pictură/desen)

ADP„Tristeţea/veselia în culori şi forme”, „Mima”AlA „Povesteşte mai departe”; „Coroniţe pentru prinţi şi prinţese”; activitate

gospodărească: „Ne pregătim mapele cu lucrări”ADE„Mare bal la grădiniţă” (serbarea sfârşitului de an)

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

167

CuprinsPREZENTARE GENERALĂ A LUCRĂRII 6EVALUARE INIŢIALĂ 9SUBTEMA: EVALUARE INIŢIALĂ 10PROIECT TEMATIC: EU ŞI LUMEA MEA 15SUBTEMA: FAMILIA MEA 20SUBTEMA: ÎN LUMEA FERMECATĂ 22SUBTEMA: CORPUL UMAN 24SUBTEMA: COMUNITATEA/STRADA MEA 26PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE 28PROIECT TEMATIC: CE MĂ ÎNCONJOARĂ? 33SUBTEMA: ZÂNA TOAMNĂ 38SUBTEMA: CE NE-ADUCE TOAMNA-N COŞ? 40SUBTEMA: SURPRIZELE TOAMNEI 42SUBTEMA: UNIVERSUL 44PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE 46TEME ÎN AFARA PROIECTULUI: NOI SUNTEM ROMÂNI 51SUBTEMA: NOI SUNTEM ROMÂNI 52TEMA ANUALĂ: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” - OBICEIURI STRĂBUNE 54SUBTEMA: OBICEIURI STRĂBUNE 55TEMA ANUALĂ: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” - VINE, VINE MOŞ CRĂCIUN! 57SUBTEMA: VINE, VINE MOŞ CRĂCIUN! 58PROIECT TEMATIC: A FOST ODATĂ… 61SUBTEMA: NE JUCĂM CU ZÂNA IARNĂ 66SUBTEMA: POVESTE LA GURA SOBEI 68SUBTEMA: DIN LADA BUNICII 70SUBTEMA: CĂLĂTORII DE-A LUNGUL VREMII 72PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE 74PROIECT TEMATIC: AU FOST ŞI SUNT… ÎN JURUL NOSTRU 79SUBTEMA: ÎN OGRADĂ LA BUNICA 84SUBTEMA: FARMECUL PĂDURII 86SUBTEMA: VIEŢUITOARELE PĂMÂNTULUI 88SUBTEMA: VIEŢUITOARELE APELOR 90PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE 92PROIECT TEMATIC: EU SIMT, EU CREEZ, EU EXPRIM 99

168

SUBTEMA: OCHII MAMEI 104SUBTEMA: VESTITORII PRIMĂVERII 106SUBTEMA: FANTEZII DE PRIMĂVARĂ 108SUBTEMA: FANTEZIE ŞI CULOARE 110SUBTEMA: HARNIC, CINSTIT ŞI BUN 112PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE 114TEMĂ ÎN AFARA PROIECTELOR: SĂRBĂTORILE PASCALE 119SUBTEMA: SĂRBĂTORILE PASCALE 120PROIECT TEMATIC: ÎNVĂŢ DE PE ACUM…! 122SUBTEMA: CINE FACE ŞI CUM FACE 127SUBTEMA: DE PE CÂMP PE MASA NOASTRĂ 129SUBTEMA: HAIDEŢI ÎN EXCURSIE 131PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE 134PROIECT TEMATIC: SĂ TE MÂNDREŞTI CU MINE! 143SUBTEMA: CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU? 148SUBTEMA: APEL DE URGENŢĂ: 112! 150SUBTEMA: PRIETENI DE PRETUTINDENI 152SUBTEMA: CE MI-AU POVESTIT ZÂNELE ANULUI 154PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE 156EVALUARE FINALĂ 163SUBTEMA: MICUL ACTOR 164