Plan Implementare 2012 OI Bacau

download Plan Implementare 2012 OI Bacau

of 11

description

aspectul de promovarea a mediului

Transcript of Plan Implementare 2012 OI Bacau

 • Programul Operational Sectorial Mediu

  PLAN DE IMPLEMENTAREA PLANULUI DE COMUNICARE

  PENTRU ANUL 2012

  REGIUNEA 1 NORD EST

  2007 - 2013

  Investim in mediu. Credem in viitor

  Ministerul Mediului i Padurilor- 01 POS Mediu Bacdu Regiunea 1 Nord Est -

 • Cuprins

  Introducere 3

  Context 3

  Actiuni 4

  Rezultate asteptate 5

  Monitorizarea actiunilor de informare Si publicitate5

  Parteneriat 7

  Concluzie 7

  Anexe

  -Anexa 1: Msuri de informare si publicitate pentru anul 20128

  2

 • Introducere

  Finantarea proiectelor din fondurile structuraledecoeziune reprezinta ooportunitate oferita Romaniei, in calitate de stat membru, pentru dezvoltareainfrastructurii de mediu la standardele europenei pentru indeplinireaangajamentelor asumate prin Tratatul de Aderare.

  Informarea i publicitatea sunt principii de ban' in gestionarea instrumentelorstructurale, nivelul absorbtiei acestor fonduri find influentat in mod direct decantitatea i calitatea informatiilor transmise decatre autoritatile abilitatepotentialilor beneficiari ai operatiunilor finantate in cadrul POS Mediu, programprin intermediul cdruia sunt alocate fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii demediu.

  Campaniile de promovare i publicitate a Programului Operational Sectorial deMediu vor avea cloud directii maj ore de actiune: informarea potentialilor beneficiaricu privire la oportunitatile de finantare si informarea publicului larg asupracontributiei asistentei financiare nerambursabile a CE la dezvoltarea nationalaregionald. In acelai timp, aceste actiuni de informare contribuie la asigurareatransparentei utilizarii fondurilor i la respectarea cerintelor UE privind publicitateaSi informarea pentru FSC definite prin Regulamentul CE nr. 1083/2006 iRegulamentul CE nr. 1828/2006.

  Context

  Conform Reg. CE 1828/2006 Si in contextul in care se dorqte o absorbtie maximaa fondurilor disponibile pentru infrastructura de mediu, Autoritatea de Managementpentru POS Mediu, organism responsabil cu gestionarea acestui programoperational, a elaborat Planul de Comunicare pentru POS Mediu 2007-2013,document care definete in primul rand msurile de informare i publicitate, grupultints vizat spre informare, precum i instrumentele de comunicare, obiectivulgeneral al acestui document find asigurarea transparentei in ceea ce privegefinantarea europeand si intelegerea contributiei europene oferite infrastructurii demediu din Romania".

  Prin Acordul de Delegare atributii nr. 78496/9.10.2007, incheiat cu Autoritatea deManagement pentru POS Mediu, Organismul Intermediar POS Mediu Bacau areprevazute responsabilitati privind implementarea Planului de Comunicare 2007-2013 la nivel regional. De asemenea, in vederea atingerii obiectivului specific alPlanului de Comunicare asigurarea transparentei in ceea ce prive,ste finantarileobtinute din instrumentele structurale prin intermediul POS Mediu" ()I POS MediuBacau, in baza aceluia*i acord, are atributii in a asista AM in procesul de evaluare aimpactului campaniilor de informare desra"urate anual, la nivel regional.

  Implementarea masurilor de informare publicitate privind POS Mediu, organizatein conformitate cu Planul de Comunicare, se realizeazd pe baza planurilor deimplementare, elaborate anual la nivelul OI POS Mediu Bacau.

  3

 • Punerea in aplicare a Planului de Implementare va asigura atingerea scopuluistrategiei de comunicare pentru POS Mediu 2007-2013 - informare adecvat abeneficiarilor POS Mediu si publicitate asigurafa programului operational.

  3. Actiuni

  In vederea asigurdrii unei absorbtii eficiente a fondurilor europene la nivel regional,Planul de implementare a Planului de Comunicare realizat la nivelul anului 2012,prevede activitati de publicitate care vor avea ca scop, in principal, evidentiereaaspectelor ce tin de implementarea proiectelor, precum si informarea potentialilorbeneficiari asupra oportunittilor de finantare prin POS Mediu in perioada 2012-2013. De asemenea, aceste activitati vor constitui un prilej de constientizare agrupului tints si a celorlalte categorii vizate in ceea ce priveste contributia beneficaa Uniunii Europene la dezvoltarea regiunii 1 Nord Est. Astfel, pentru a Incurajacomunitatea sa se implice si sd constientizeze rolul finantdrilor europene rezultateleproiectelor cofinantate de Uniunea Europeand trebuie comunicate pe larg 5i in modeficient.

  Totodatd, in vederea asigurdrii unei vizibilitati sporite a proiectelor finantate prinPOS Mediu la nivelul regiunii 1 Nord Est, sunt prevdzute Intalniri cu reprezentantiimass-media, intalniri care au 5i rolul de a intdri legatura cu acestia, deoarecereprezint o categorie deosebit de importantd a publicului-tints intrucat actioneazdca intermediar 5i multiplicator al informatiei.

  Activitatile de informare si publicitate POS Mediu vizate in Planul deImplementare se vor adresa in primul rand grupului tinta format din: autoritatipublice, institutii publice, administratii publice locale, operatori regionali deservicii apa/apd uzatd, ONG-uri, administratori/custozi ai ariilor naturale protej ate,universitti, institute de cercetare, muzee, dar si altor factori interesati: liderii deopinie, mass media, publicul larg, etc.

  Planul de Implementare pentru anul 2012 prevede activitati de informare a grupuluitints utilizand, in principal, instrumente de comunicare de tipul: website,comunicate de presd, brosuri, pliante, materiale informative cu caracterpromotional, instrumente ce vor fi utilizate in cadrul urmtoarelor activitati:conferinte de press, seminarii de informare si/sau de instruire, help desk, caravanade informare, targuri si conferinte, etc.

  Pe langd msurile de informare si publicitate organizate la nivelul regiunii NordEst, prevzute in Planul de Implementare, OI POS Mediu Bacdu se va implica 5i inalte activitati de comunicare organizate de alte autoritati/institutii, firme private,ONG-uri (seminarii, workshopuri, conferinte, etc).

  Activittile de informare 5i publicitate, prev5zute a se desrasura la nivelul regiuniiNord Est in anul 2012, vor fi finantate din Axa Prioritard 6 - Asistentd Tehnica aPOS Mediu 2007-2013.

  4

 • 4. Rezultatele ateptate

  Planul de Implementare reflect actiunile concrete de informare si publicitateprevdzute in Planul de Comunicare POS Mediu 2007-2013, oferind o imaginecoerentd asupra a ceea ce I i propune OI POS Mediu Bacdu la nivelul anului 2012.De asemenea, acest plan de implementare constituie si un instrument demonitorizare la nivel regional al Planului de Comunicare.

  Activittile din Planul de Implementare, prevdzute a fi desfasurate de cdtre OI POSMediu Bacdu la nivelul anului 2012, vor determina:

  Informarea corectd si constant a publicului larg despre rolul, semnificatia sirezultatele estimate/obtinute prin implementarea FSC in regiunea 1 NE.

  Informarea corectd, complet si oportund a publicului tint cu privire lamecanismul si institutiile responsabile de gestionarea FSC, in vederea castigariisprijinului pentru promovarea instrumentelor structurale.

  Crearea si mentinerea unui grad ridicat de incredere in rdndul publicului larg sial potentialilor beneficiari in transparenta si corectitudinea procesului degestionare a FSC.

  Intrirea cooperdrii intre pdrtile implicate in procesul de implementare a POSMediu.

  5. Monitorizarea actiunilor de informare si publicitate

  Pentru a se asigura atingerea obiectivelor stabilite in Planul de Comunicare,activittile de informare si publicitate, cuprinse in Planul de Implementare 2012,vor fi constant monitorizate si evaluate.

  Monitorizarea si evaluarea activitatilor de informare si publicitate va face posibildaprecierea unor aspecte precum:

  Eficacitatea informArii si publicitatii - inclusiv aprecierea celor mai bunemijloace si instrumente de comunicare folosite;

  Folosirea adecvat a finantrii UE in domeniul informriiidentificarea punctelor slabe si imbunatfatirea activitatilor desrasurate, ceea ce vaduce la indeplinirea obiectivelor initiale.

  Pentru a evalua procesul de implementare la nivel regional se vor folosi:

  Indicatori la nivel de rezultat (numdr persoane ce au solicitat informatii in cadrulhelp desk-ului, numr articole publicate in presd, etc.). Acesti indicatori vor fifolositi pentru a mdsura schimbdrile calitative cauzate de implementarea diferiteloractivitdti si instrumente de comunicare.

  Indicatori la nivel de produs (numdr evenimente organizate de cdtre ()I POSMediu Bacdu, etc.). Acesti indicatori vor fi folositi pentru a mdsura diferiteleinstrumente elaborate si diferitele activitati care au fost elaborate sau implementate.

  5

 • INSTRUMENTE DECOMUNICARE

  INDICATOR DEMONITORIZARE

  Materiale suport -numrul de materiale suport

  diseminate

  Evenimente(seminar/workshop/conferinte/focus group/alte evenimente)

  -numkul de evenimente careau loc;-numdrul de invitatii transmise;-numrul de participanti;-numrul de chestionare produse

  *i distribuite participantilor;-feedbackdelaparticipanti

  (intrebdriadresate,chestionarecompletate, sugestii).

  Relatii cu mass-media

  -numruldeconferintedepresd organizate;-numruldecomunicatede

  presk-numkul de articole de ziarscrise de ckre jurnaliti.

  Instrumente de comunicaredirect

  -numkul de intdlniri de tip helpdesk;-numarul de cereri de solicitkideinfonnatiiprimite(scrissautelefonic).

  Evaluare

  Procesul de evaluare a impactului comunicrii presupune o modalitate eficient decontrol a implementkii activitatilor de informare i publicitate Si mai ales omdsurare a rezultatelor obtinute, a eficacitkii Si gradului de functionalitate acomunickii.

  Avand in vedere ca evaluarea impactului este absolut necesark se va avea in vederecu ocazia organizrii diferitelor evenimente distribuirea care participanti a unorchestionare spre completare.

  De asemenea, in cel mult trei zile de la finalizarea oricdrei actiuni de informarepublicitate, OI POS Mediu Bacdu elaboreazd i transmite cdtre AM un raportprivind activitkile de informarepublicitate intreprinse la nivel regional caretrebuie sa contind urrnkoarele informatii:

  ^ dacd este vorba de un seminar/conferint etc, organizatorul/ii, numdrul departicipanti, subiectul reuniunii, contributia OI, reactia participantilor (interes,indiferentk etc), numkul de materiale suport distribuite (browri, pliante etc),reactii in presk dacd este cazul;

  6

 • ^ in cazul conferintelor de presd, numdrul de jurnaliti prezenti, intrebarileadresate, materialele suport distribuite, articolele aparute in presa dupa eveniment;^ in cazul unor evenimente ecologice tematice, organizate in conformitate cuPlanul de Comunicare Si planul de implementare al fiecarui 01, participantii,numarul de materiale suport distribuite, reactii ale celor prezenti i o evaluareconcisd, de cel mult cloud pagini, privind impactul actiunii i dacd actiunea i-aatins obiectivul de informare Si publicitate.

  Evaluarea activitatii de comunicare se va concretiza intr-un raport final al anului2012, prin care se urmdrete daca masurile de informare Si publicitate intreprinse auatins scopul propus de acest plan, daca frecventa desfdurarii acestor evenimenteeste optima daca tehnicile de comunicare utilizate au fost eficiente.

  Parteneriat (in cazul in care se doreste incheierea unui astfel de documentcu o parte interesatfi sau s-au incheiat deja parteneriate)

  Promovarea parteneriatului este o cerinta fundamentals in administrarea fondurilorUniunii Europene. Astfel 01 POS Mediu Bacau va asigura promovareaparteneriatului la nivel regional prin participarea la evenimente de informare pediferite teme de mediu i/sau teme legate de absorbtia instrumentelor structurale,evenimente ce vor fi organizate in parteneriat cu diferite institutii/autoritati (ADRNE, ARPM Bacau, APM-urile Si Institutiile Prefectului din judetele regiunii 1 NE).

  Participarea la aceste actiuni de informare conduc atat la creterea gradului decontientizare a potentialilor beneficiari cu privire la oportunitatile de finantare prinPOS Mediu, cat Si la atragerea eventualilor parteneri, precum Si pentru realizareaunui canal de comunicare eficient intre aceste institutii.

  Concluzie

  Planul de implementare elaborat de CM POS Mediu Bacau este realizat cu scopul dea crea un cadru favorabil implementarii cu succes a Planului de Comunicare.

  Realizarea unei evaludri cat mai riguroase a mdsurilor de comunicare i informarecuprinse in Planul de Implementare va evidentia daca impactul acestora este celscontat, daca frecventa desfaurarii acestor evenimente este optima i daca tehnicilede comunicare utilizate au fost eficiente.

  7

 • 8. Anexa - Msuri de informare si publicitate pentru anul 2012

  Obiectivul dinPC Activitatea

  Public tintsData

  estimate aactivittii

  Responsabil01 Parteneri

  I. Dezvoltareaunui cadru decomunicareadecvat, la

  nivelul regiunii1 Nord Est,

  destinatinformrii

  grupurilor tints

  Actualizare 14) ebsitewww.posmediu.ro - sectiune

  01 POS Mediu BacciuAceastdactivitateimpliedactualizarea temelor de interesindomeniulimplementdriiPOS Mediu; anuMuri privindorganizarea/derulareaunorevenimente; stiri; prezentri debunepracticisipovestidesuccess (fotografii)

  Publicullarg,

  beneficiari/potentialibeneficiari

  ai POSMediu dinreg. 1NE,

  mass media

  Permanent Responsabil cuactualizareainformatieipepaginawebeste consilieruldesemnatdincadrul CAT. Inacest proces vafi sprijinit deofiteruldecomunicare.

  Nuestecazul

  Distribuire materiale deinformare privind POS Mediu

  OIPOSMediuBacdu vaasiguradistribuireamaterialelor promotionale deinformare,incadrul:reuniunilor,conferintelor,workshop-urilor,seminariilor,help desk-urilor, sesiunilor deinstruire, etc.

  Potentialiibeneficiari

  ai POSMediu dinreg. 1 NE,

  mass media,publicul

  larg

  2012 OfiteruldecomunicareConsilieri01POSMediuBaca'

  Nuestecazul

  OIPOSMediuBacduvaacordasprij inAMinelaborarea de articole pentrupublicatiidespecialitateinvedereapromovdriiprogresului in implementareaPOS Mediu la nivel regional

  Publicullarg, mass

  media,autoritti

  locale

  2012 Ofiteruldecomunicare

  Nuestecazul

  Caravand de informare apotentialilor beneficiari ai

  axei prioritare 4 POS MediuAceastdactivitateimpliedorganizare unor evenimente invederea informdrii si instruiriipotentialilorbeneficiariaifinantdrilor acordate prin axaprioritard4POSMediu-sesiuneaVdecereredeproiecte.

  Potentialiibeneficiari

  axaprioritard 4POS Mediu,mass media

  SemestrulI 2012

  Director OISefBirouProgramareOfiteruldecomunicare

  AM PUSMediu

  Participare la evenimenteorganizate de terti pe diferiteteme de mediu si/sau pe teme

  privind,finantarilenerambursabile acordate

  acestui domeniuAceastdactivitateimpliedsustinereaunorprezentdri

  Autoritdtilocale,

  ONG-uri,mass media

  2012 Ofiteruldecomunicaresiconsilieridincadrul 01 POSMediu Bacdu

  ADR NE,ARPMBacdu,APM- uri.prefecturi,CJ din reg.1 NE,ONG-uri

  8

 • Obiectivul dinPC Activitatea Public tinta

  Dataestimate aactivitdtii

  ResponsabilOI Parteneri

  privind domeniile de finantareale POS Mediu, precum 5i alteteme de interes.

  Mentinerea unei retele dedialog pentru a realiza olegaturd permanents cu

  potentialiiheneficiari/beneficiarii in

  vederea asiguriiriitransparentei si continuittiiinformationale cu privire laimplementarea POS Mediu

  OIPOSMediuBacdurdspundetuturorsolicitdrilordeinformatii(formatelectronic,pehartiesautelefonice)dinparteabeneficiarilor/potentialilorbeneficiari ai POS Mediu.

  Potentialiibeneficiari/beneficiariiPOS Mediudin reg. NE

  2012 Ofiteruldecomunicare cusuportulconsilierilordincadrulOIPOSMediuBaca'

  AM POSMediu

  Asigurare help desk la nivelul01 POS Mediu Bacciu

  Helpdesk-ulvafacilitacontactuldirectcucetdtenii,cu potentialii beneficiari Si cupromotorii de proiecte.

  PotentialiibeneficiariPOS Mediudin reg. NE,

  publicullarg

  2012 IntregpersonalulBirouluiProgramare

  Nu estecazul

  Informareapublicului

  despre scopul,importanta si

  priorittile POSMediu cuprivire la

  dezvoltarea 51modernizareainfrastructurii

  de mediu inRomfinia

  ParticipareOIPOSMediuBacdu la tdrguri 5i conferinteindomeniulecologiei/protectieimediului/finantdrii proiectelor de mediu

  Publicullarg,

  potentialibeneficiari

  din reg. NE,mass media

  2012 Director OISe'BirouProgramareOfiteruldecomunicare

  Nu estecazul

  Informareagrupurilor tints

  asupraefectelor/

  rezultatelorproiectelor

  finantate prinPOS Mediu,asigurfind

  transparentaimplementfiriiprogramului

  Caravans mass mediaAceastdactivitateimpliedrealizarea uneiconferinte depresd5ivizitareaunorobjective de infrastructure demediurealizatedinfondurieuropene.Evenimentul va fi realizat inscopul asigurarii transparenteiprivindfolosireafonduriloralocate prin POS Mediu

  Mass media 2012 Director OISet'BirouProgramareOfiteruldecomunicare

  AM POSMediu

  9

 • Obiectivul dinPC Activitatea Public tinta

  Dataestimata aactivitatiiSemestrul

  II2012

  ResponsabilOI

  Director OISefBirouProgramareOfiterul decomunicare

  Parteneri

  AM POSMediu

  Organizarea unui evenimentmajor pentru prezentareaprogresului inregistrat inimplementarea POS Mediu

  OIPOSMediuBacdu vaprezenta stadiul implementriiproiectelor la nivelul regiunii1 Nord Est.

  Beneficiari/potentialibe

  neficiariPOS Mediudin regiune,mass media

  Organizarea unui evenimentpentru disemimarea in rndul

  beneficiarilor POS Mediu aunor informaiii relevante,

  asupra implementriiproiectelor si asupra

  responsabilittilor ce le revinin ceea ce priveste publicitatea

  obligatorie aferentitproiectelor gestionate

  OIPOSMediuBacduvasustineprezentriprivindaspectepracticedinimplementarea proiectelor demediu.

  BeneficiariPOS Mediudin regiune,

  publicullarg, mass

  media

  SemestrulII

  2012

  Director OISefBirouProgramareOfiterul decomunicare

  AM POSMediu

  Organizarea de actiuni deinformare cu impact audio-vizual privind proiectele de

  succes.OI POS Mediu Bacdu va punela dispozitia AM informatiilenecesare realizarii unor filmede prezentare a patru proiectefinantate din POS Mediu aflateinstadiuavansatdeimplementare

  Publicullarg, mass

  media

  SemestrulII

  2012

  Director OISet.BirouProgramareOfiterul decomunicare

  AM POSMediu

  Publicareapewebsite-ulwww.posmediu.ro (sectiunea OI

  Publicullarg, mass

  media

  lanuarie2012

  Ofiterul decomunicare

  Nu estecazul

  Bacdu)araportuluianualdeimplementareaplanuluidecomunicare aferent 201 1

  V. Asigurareatransparentei in

  ce privestefinantrile

  obtinute dininstrumentele

  structurale prinintermediulPOS Mediu

  Evaluarea, to nivel regional,in conformitate cu indicatoriide monitorizare si evaluare aactivitcitilor de informare sipublicitate derulate in anul

  201201 Bacdu va realiza raportulde evaluare privind activitdtiledeinformaresipublicitatePOSMediuIntreprinselanivel regional.

  - Decembrie2012

  Ofiterul decomunicare

  Nu estecazul

  10

 • Intocmit: Ofiter de comunicare Miruna POSTARU 9Verificat: Sef Birou Programare Laurentia SURU

  Obiectivul dinPC Activitatea Public tints

  Dataestimata aactivitAtii

  ResponsabilOI Parteneri

  Furnizarea deinformatiiin - 30 iunie Ofiterul de Nu estevederea elabordrii sectiunii deinformare# publicitate,inraportulanual,invedereainformariiComitetuluide

  2012 comunicare cazul

  MonitorizarefiaComisieiEuropene

  11

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11