Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități -...

103
ANEXĂ la Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 168/14.06.2017 DOCUMENTAŢIA PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA PROPUNERII DE PROIECT PENTRU SELECŢIA PUBLICĂ DE PROIECTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI ANUL 2017 1

Transcript of Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități -...

Page 1: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

ANEXĂ

la Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 168/14.06.2017

DOCUMENTAŢIA PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREAPROPUNERII DE PROIECT

PENTRU SELECŢIA PUBLICĂ DE PROIECTEÎN DOMENIUL PROTECŢIEI PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

ANUL 2017

1

Page 2: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

CUPRINS

A. Informaţii generale privind Autoritatea finanţatoare şi programul finanţat............4A.1. Denumirea Autorităţii finanţatoare.....................................................................4A.2. Procedura aplicată..............................................................................................4A.3. Obiectul contractului de finanţare nerambursabilă.............................................4A.4. Suma alocată pentru sesiunea de finanţare........................................................4A.5. Legislaţia aplicabilă.............................................................................................4A.6. Confidenţialitate şi imparţialitate........................................................................5

B. Cerinţele minime de calificare și documente solicitate..........................................7B.1. Cerinţe minime de calificare...............................................................................7B.2. Eligibilitatea solicitantului şi a partenerului.........................................................7

B.2.1. Criterii de eligibilitate ale solicitantului și partenerului..........................7B.2.1.1. Solicitanţii.................................................................................7B.2.1.2. Partenerii..................................................................................8

B.2.2. Scopul parteneriatului............................................................................8a) pentru partenerul ONG......................................................................9b) pentru partenerii SPAS/ DGASPC / DGASMB.......................................9

C. Termeni de referinţă............................................................................................10C.1. Scopul proiectelor.............................................................................................10C.2. Obiective specifice şi activităţile eligibile..........................................................10

C.2.1. Obiectiv specific...................................................................................10C.2.2. Activități eligibile.................................................................................10C.2.3. Tipuri de proiecte.................................................................................10

C.3. Grupul ţintă al proiectului.................................................................................10C.4. Organizarea serviciului social............................................................................11C.5. Suma maximă acordată de Autoritatea finanţatoare........................................13C.6. Caracteristici ale cheltuielilor care pot fi finanţate de Autoritatea finanţatoare14C.7. Cheltuieli eligibile care pot fi finanţate de către Autoritatea finanţatoare........14

C.7.1. Categorii de cheltuieli..........................................................................14C.7.2. Structura cheltuielilor – costuri maximale care pot fi finanțate............15

a) Pentru proiecte tip I (1 centru de zi)................................................15b) Pentru proiecte tip II (1 centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu)........................................................16c) Pentru proiecte tip III (1 locuință protejată).....................................17

C.8. Contribuţia solicitantului...................................................................................18C.9. Criterii de eligibilitate ale proiectelor................................................................19

D. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii de proiect21D.1. Conţinutul propunerii de proiect.......................................................................21

D.1.1. Cererea de solicitare a finanţării..........................................................21D.1.2. Propunerea tehnică..............................................................................21D.1.3. Propunerea financiară..........................................................................21D.1.4. Documente care însoţesc propunerea de proiect...............................21

D.1.4.1. Documente ale solicitantului..................................................21D.1.4.2. Documente ale partenerului...................................................23

D.2. Condiţii de marcare şi prezentare a propunerii de proiect................................23D.2.1. Modul de prezentare............................................................................23D.2.2. Numărul de exemplare.......................................................................24D.2.3. Sigilare şi marcare...............................................................................24

D.3. Modalităţi pentru depunerea propunerii de proiect...........................................25

2

Page 3: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

D.4. Date limită ce trebuie respectate.....................................................................25D.5. Perioada de valabilitate a propunerilor de proiect............................................25D.6. Costul asociat elaborării şi prezentării propunerii de proiect............................25D.7. Modificarea şi retragerea propunerii de proiect................................................25D.8. Solicitarea de clarificări.....................................................................................26

E. Criterii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte....................................27E.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă... .27E.2. Deschiderea propunerilor de proiect.................................................................27E.3. Selectarea propunerilor de proiect....................................................................27E.4. Corectarea erorilor............................................................................................28E.5. Evaluarea proiectelor........................................................................................28

E.5.1. Evaluarea de birou...............................................................................28E.5.2. Evaluarea de teren...............................................................................30E.5.3. Raportul în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă....................................................................................................................... 30

E.6. Criterii de respingere a propunerilor de proiect:...............................................31E.7. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor...........................................................32E.8. Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă........................................33E.9. Modificarea contractului de finanţare nerambursabilă......................................33E.10. Raportare........................................................................................................34

FORMULARE.............................................................................................................35

Formularul 1 - Cererea de solicitare a finanţării.......................................................35Formularul 2 - Propunerea tehnică şi financiară.......................................................37Formularul 3 - Declaraţie privind capacitatea profesională......................................43Formularul 4 - Declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor.44Formularul 5 - Declaraţia de imparţialitate...............................................................45Formularul 6 – Model Acord de parteneriat..............................................................46Formularul 7 - Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate................................48Formularul 8 - Declaraţie privind spaţiile şi dotările folosite pentru realizarea obiectivelor proiectului.............................................................................................49Formularul 9 - Curriculum vitae (Europass).............................................................50Formularul 10 - Declaraţie pe proprie răspundere...................................................52

ANEXE...................................................................................................................... 53

Anexa 1 - Anexă la Procesul verbal de deschidere...................................................53Anexa 2 – Fișe de verificare a conformității administrative......................................54

Anexa 2 a) - Fişa de verificare a conformităţii administrative pentru solicitant....................................................................................................................... 54Anexa 2 b) - Fişa de verificare a conformităţii administrative pentru partener....................................................................................................................... 56

Anexa 3 – Fișe de verificare a eligibilității................................................................57Anexa 3 a) - Fişa de verificare a eligibilităţii solicitantului.............................57Anexa 3 b) - Fişa de verificare a eligibilităţii partenerului..............................59

Anexa 4 - Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului...............................................60Anexa 5 - Grila de evaluare......................................................................................62Anexa 6 - Model - cadru contract de finanţare nerambursabilă................................63Anexa 7 - Cererea de plată - model cadru................................................................70Anexa 8 - Raport intermediar/ final..........................................................................71

3

Page 4: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

4

Page 5: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

A. Informaţii generale privind Autoritatea finanţatoare şi programul finanţat

A.1. Denumirea Autorităţii finanţatoareAutoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare.

A.2. Procedura aplicatăSelecţie publică de proiecte.

A.3. Obiectul contractului de finanţare nerambursabilăProiectele finanţate de Autoritatea finanţatoare, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, sunt menite să determine creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi vor respecta prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 221/2010, precum și prevederile Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016-2020”, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 655/2016.

Obiectul contractului de finanţare nerambursabilă îl reprezintă implementarea proiectelor care au obiectivul specific prevăzut în Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 596/25.04.2017 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ....... din ................

A.4. Suma alocată pentru sesiunea de finanţareSuma alocată pentru selecţia publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi este în valoare de 4.968.000 lei.

A.5. Legislaţia aplicabilăa) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările și completările ulterioare;

e) Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 596/25.04.2017 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017;

f) Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;

5

Page 6: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

g) Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;i) Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de

atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționarea Contestațiilor;

j) Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

k) Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

l) Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

m) Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

n) Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

o) Normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013;

p) Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

q) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

r) Hotărârea de Guvern nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

s) Hotărârea de Guvern nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016–2020.

A.6. Confidenţialitate şi imparţialitateAutoritatea finanţatoare are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului propunerii de proiect precum şi asupra oricărei informaţii privind solicitantul, a cărei dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele profesionale.

Comisia de evaluare a proiectelor nu are dreptul să dezvăluie solicitanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de selecţie publică de proiecte informaţii

6

Page 7: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu are dreptul să dezvăluie solicitanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de selecţie publică de proiecte informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii.

În scopul asigurării confidenţialităţii şi imparţialităţii pe parcursul procedurii de selecţie publică de proiecte, precum şi în vederea evitării conflictului de interese, membrii Comisiei de evaluare a proiectelor, precum și membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să semneze o Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate înainte de începerea procedurii, conform Formularului 7 din Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect. În cazul în care un membru se află într-o situaţie de incompatibilitate, acesta sesizează în scris Autoritatea finanţatoare, care desemnează un alt reprezentant. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate şi de către terţi.

7

Page 8: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

B. Cerinţele minime de calificare și documente solicitateB.1. Cerinţe minime de calificareCerinţele minime de calificare constau în:

1. respectarea datei limită de depunere (pct. D.4.);2. respectarea condiţiilor de marcare şi prezentare a propunerii de proiect (pct. D.2.); 3. îndeplinirea condiţiilor de conformitate administrativă (cu respectarea formatului legal şi a termenului de valabilitate);4. îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a solicitantului şi a partenerului (pct. B.2.);5. îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a proiectului (pct. C.9.).

În cazul în care nu au fost respectate toate cerinţele minime de calificare, propunerea de proiect este respinsă.

B.2. Eligibilitatea solicitantului şi a parteneruluiProiectele pot fi implementate în parteneriat.

B.2.1. Criterii de eligibilitate ale solicitantului și parteneruluiPot avea calitatea de solicitanţi eligibili următoarele persoane juridice:

organizaţiile neguvernamentale din România, cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi (cele care au în statut ca obiect de activitate protecţia şi asistenţa persoanelor cu dizabilități), acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Pot avea calitatea de parteneri eligibili următoarele persoane juridice:1. Persoane juridice române fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi;2. Servicii publice de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor (SPAS);3. Direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti (DGASPC);4. Direcţia generală de asistenţă socială a municipiului Bucureşti (DGASMB).

B.2.1.1. Solicitanţii Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1. să fie persoane juridice române fără scop patrimonial;2. să aibă calitatea de furnizori de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii;3. să aibă în statut ca scop/obiect/obiectiv de activitate protecţia persoanelor

cu dizabilităţi;4. să aibă experienţă de minimum 1 an în derularea de activităţi specifice în

domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, respectiv înfiinţarea şi administrarea, cel puţin a unui serviciu social de tipul: centru de zi, locuinţă protejată, centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, centru de tip respiro, centru de criză sau atelier protejat;

5. să dispună de resurse materiale şi umane adecvate derulării proiectului propus;

6. să fie direct responsabili pentru managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediar;

7. să-şi fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor de asigurări sociale către stat;

8

Page 9: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Observație: Impozitele și taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eșalonări etc.) de către organele competente nu se consideră obligații exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condițiile impuse la acordarea înlesnirilor.

8. să asigure o contribuţie proprie în bani, reprezentând minimum 10% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare;

9. să nu se facă vinovaţi de declaraţii false cu privire la informaţiile solicitate în vederea selectării şi finanţării proiectelor;

10.să nu fi încălcat prevederile unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat cu Autoritatea finanţatoare;

11.să nu fi comis o gravă greşeală în materie profesională sau să nu-și fi îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care Autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

12.să nu facă obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

13.să nu aibă activitatea suspendată sau să nu se afle în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările în vigoare;

14.să nu aibă conturile bancare blocate în urma unei hotărâri judecătoreşti, înştiinţare de poprire sau titlu executoriu;

15.să nu fi contractat o altă finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de activitate în decursul anului fiscal curent;

16.să nu fi contractat mai multe finanţări nerambursabile de la Autoritatea finanţatoare pentru activităţi diferite, totalul acestora depăşind o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Autorităţii finanţatoare, în decursul anului fiscal curent;

17.să facă dovada faptului că terenul/clădirea unde urmează să funcţioneze serviciile nou înfiinţate propuse prin proiect nu face obiectul unor cereri de revendicare şi nu se află în litigiu și nu sunt grevate de sarcini;

18.să se angajeze că suportă toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului;

19.să se angajeze că va suporta toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului;

20.în caz de parteneriat: să aibă încheiat un Acord de parteneriat completat conform modelului prezentat în Formularul 6, semnat și aprobat de reprezentanții legali ai solicitantului și partenerului/partenerilor;

21.să se angajeze că va asigura, timp de minim 3 ani, sustenabilitatea serviciului social nou înființat prin proiect, în nume propriu sau în parteneriat și să răspundă pentru respectarea perioadei de sustenabilitate.

B.2.1.2. Partenerii Partenerii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1. să fie persoane juridice române; 2. pentru cazul în care partenerul este furnizor privat de servicii sociale: să

fie persoană juridică română fără scop patrimonial, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi;

3. să aibă calitatea de furnizori de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii;

9

Page 10: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

4. să dispună de resurse materiale şi umane adecvate derulării proiectului propus.

B.2.2. Scopul parteneriatuluiPartenerii solicitanţilor participă la implementarea activităţilor proiectului, cu excepţia managementului de proiect, care este responsabilitatea exclusivă a solicitantului.

a) pentru partenerul ONGSolicitantul decide modalitatea de selecție a partenerului ONG, ținând cont de prevederile pct. B.2.1.Parteneriatul cu furnizorii privaţi - ONG nu poate avea ca obiect punerea la dispoziţie a imobilului, ci presupune încheierea unui acord de parteneriat având ca obiect furnizarea de activități în domeniul serviciilor sociale. Partenerii - furnizori privați de servicii sociale acreditați (ONG) nu pot participa la activitățile de management de proiect (care este responsabilitatea exclusivă a solicitantului) și în cele care prevăd accesibilizarea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor și dotarea noilor servicii.

Partenerul nu furnizează contribuție financiară la proiect.

Formularul 6 – Acord de parteneriat, anexă la prezenta Documentație este un model orientativ și va fi personalizat și asumat obligatoriu cu menționarea activităților din proiect la care participă partenerul ONG.

b) pentru partenerii SPAS/ DGASPC / DGASMBParteneriatul cu SPAS/ DGASPC / DGASMB nu este obligatoriu, dar existența și calitatea parteneriatului poate aduce un punctaj suplimentar în cadrul evaluării propunerii de proiect.

Acordul de parteneriat poate fi încheiat cu un partener de tipul SPAS/ DGASPC / DGASMB.

În situația implementării proiectului cu punerea la dispoziție a unui spațiu de către partenerul SPAS/ DGASPC/ DGASMB, acordul de parteneriat se aprobă prin hotărâre a consiliului local/ județean.

Acordul de parteneriat poate să prevadă atât utilizarea unui spațiu pus la dispoziție de către partener (pentru serviciul social propus a fi înființat), cât și implicarea în implementarea proiectului, doar în ceea ce privește activitățile din domeniul asistenței sociale, nu și în cele care prevăd accesibilizarea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor și dotarea noilor servicii.Spațiul va fi pus la dispoziția proiectului de către partener, doar printr-o hotărâre de consiliu local/ județean, menționată la punctul D.1.4.

Partenerul nu furnizează contribuție financiară la proiect.

10

Page 11: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Formularul 6 – Acord de parteneriat, anexă la prezenta Documentație este un model orientativ și va fi personalizat și asumat obligatoriu cu menționarea activităților din proiect la care participă partenerul.

11

Page 12: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

C. Termeni de referinţăC.1. Scopul proiectelorScopul proiectelor depuse de organizaţiile neguvernamentale este:

creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități.

C.2. Obiective specifice şi activităţile eligibileC.2.1. Obiectiv specificAutoritatea finanţatoare finanţează proiecte care corespund următorului obiectiv specific:

asigurarea accesului persoanelor adulte cu dizabilități la alternative de tip familial la protecția instituționalizată, în vederea promovării condițiilor de viață independentă și integrare în comunitate.

C.2.2. Activități eligibileAutoritatea finanțatoare finanțează proiecte care prevăd înființarea de servicii sociale, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor adulte cu dizabilități:

centru de zi; sau centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu; sau locuință protejată.

C.2.3. Tipuri de proiecteSolicitantul poate aplica pentru următoarele tipuri de proiecte:

tipul I – un centru de zi; tipul II – un centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu; tipul III – o locuință protejată.

Un solicitant poate depune propuneri de proiect separate pentru fiecare din tipurile menționate mai sus.

C.3. Grupul ţintă al proiectului Grupul țintă al proiectului este format din:

persoane adulte cu dizabilități aflate în centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, altele decât locuințele protejate, beneficiare ale noilor servicii sociale: centru de zi, centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu și locuință protejată;

persoane adulte cu dizabilități din comunitate, beneficiare ale noilor servicii sociale de tip centru de zi și centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.

Cerințe obligatorii privind numărul de beneficiari ai proiectului:

Tip serviciu social Capacitatea serviciului social (nr. beneficiari/zi)

Centru de zi Min. 15Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

Min. 10

Locuință protejată 4-6 beneficiari/LP

12

Page 13: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Beneficiarii centrelor de zi și ai centrelor de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu trebuie să fie persoane adulte cu dizabilităţi din comunitate şi/sau din centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap aflate în subordinea DGASPC-urilor.

Beneficiarii locuinţelor protejate trebuie să fie persoane adulte cu dizabilităţi din centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap (altele decât locuințele protejate) aflate în subordinea DGASPC-urilor. În acest sens, va fi prezentat un document prin care DGASPC îşi dă acordul pentru asigurarea pe toată durata contractului de finanțare a beneficiarilor noului serviciu și a finanțării serviciilor sociale destinate acestora, în baza standardului minim de cost (pentru locuințele protejate – conf. HG nr. 978/2015), precum și asumarea de către DGASPC a faptului că în centrele rezidențiale de unde vor fi dezinstituționalizați beneficiari pentru serviciile ce vor fi înființate prin proiect, nu vor fi admise alte persoane adulte cu dizabilități.

În cazul înființării de locuințe protejate și dacă proiectul va fi declarat admis, anterior încheierii contractului de finanțare nerambursabilă, va fi prezentată Hotărârea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti/consiliului general al municipiului București, prin care să rezulte:

asumarea asigurării pe toată durata contractului de finanțare a beneficiarilor serviciului înființat prin proiect;

asigurarea finanțării serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, pentru beneficiarii noului serviciu, în baza standardelor minime de cost;

asumarea obligației ca pe locurile beneficiarilor care părăsesc vechile centre rezidenţiale să nu fie instituționalizate alte persoane, capacitatea vechilor instituții urmând să fie redusă corespunzător.

C.4. Organizarea serviciului socialServiciul social nou-înfiinţat poate fi organizat:

în sistem rezidenţial - locuinţă protejată; sau în sistem de zi - centru de zi sau centru de servicii de recuperare

neuromotorie de tip ambulatoriu.

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor serviciului social trebuie să respecte prevederile:

Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;

Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitanţii trebuie să fie direct responsabili pentru managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediari. Noile servicii sociale care vor fi înființate prin

13

Page 14: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

implementarea unui proiect de tip I, II sau III vor fi administrate de solicitant și vor fi incluse în organigrama solicitantului.Beneficiarul se obligă să întreprindă demersurile pentru obţinerea licenței de funcționare a noului serviciu.

Condiții comune pentru centrul de zi/ centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu/ locuința protejată:

spațiul destinat noilor servicii va fi pus la dispoziție de către solicitant sau de către partener;

statutul juridic al spațiului pus la dispoziție în vederea înființării serviciului social poate fi demonstrat prin: - contract de vânzare-cumpărare; sau- contract de concesiune care să prevadă și dreptul de a efectua lucrări de

reparații/ amenajare a imobilului; sau- hotărârea consiliului județean/consiliului local comunal, orășenesc,

municipal, al consiliului local al sectorului municipiului București privind darea în administrare cu titlu gratuit a imobilului către solicitant sau partener, după caz, care să prevadă și dreptul de a efectua lucrări de reparații/ amenajare a imobilului.

Condiții specifice pentru centrul de zi: capacitate minimă de 15 beneficiari; nu se poate înființa într-o clădire în care funcționează un centru rezidențial; se pot înființa în perimetrul (curtea) unui centru rezidențial aflat în

subordinea DGASPC. Clădirea în care este amplasat acesta trebuie să fie clar separată de cea a centrului rezidențial și va asigura în mod obligatoriu accesul facil la resursele și facilitățile din comunitate (sănătate, educație, muncă, cultură, transport, petrecerea timpului liber etc.), al beneficiarilor, cu scopul de a îmbunătăți abilitățile și capacitatea acestora de a participa activ pe piața forței de muncă și la viața socială;

trebuie să fie accesibile persoanelor cu dizabilități din comunitate, cât și celor aflate în centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, după caz. Este necesară respectarea prevederilor Normativului privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 189/2013.

Condiții specifice pentru centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu:

capacitate minimă de 10 beneficiari; nu se poate înființa într-o clădire în care funcționează un centru rezidențial; se pot înființa în perimetrul (curtea) unui centru rezidențial aflat în

subordinea DGASPC. Clădirea în care este amplasat acesta trebuie să fie clar separată de cea a centrului rezidențial și va asigura în mod obligatoriu accesul facil la resursele și facilitățile din comunitate (sănătate, educație, muncă, cultură, transport, petrecerea timpului liber etc.), al beneficiarilor, cu scopul de a îmbunătăți abilitățile și capacitatea acestora de a participa activ pe piața forței de muncă și la viața socială;

14

Page 15: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

trebuie să fie accesibile persoanelor cu dizabilități din comunitate, cât și celor aflate în centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, după caz. Este necesară respectarea prevederilor Normativului privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 189/2013;

se vor achiziționa următoarele dotări, după caz:

Mobilier mese de masaj și electroterapie; dulap; măsuțe aparate; paravane; masă elongații

Echipamente fizioterapie

aparatură terapie laser; aparatură terapie curenți medie și joasă frecvență; aparatură magnetoterapie; aparatură terapie cu unde scurte; aparatură terapie cu diferite tipuri de curenți și

ultrasunet; aparatură presoterapie; baie galvanică; aparatură terapie TECAR

Echipamente kinetoterapie

spalier; saltea; oglindă; bicicletă ergonomică pentru membrele inferioare; bicicletă ergonomică pentru membrele superioare; bandă electrică pentru recuperarea mersului; roată umăr; placă pentru balans; plan înclinat; circuite cu diferite obstacole; aparate pentru creșterea forței musculare; bare paralele; trepte improvizate; bastoane și alte accesorii; mingi medicinale

Condiții specifice pentru locuința protejată: capacitate cuprinsă între 4 și 6 beneficiari; nu poate fi amplasată în spații din cadrul centrelor rezidențiale pentru

persoanele adulte cu dizabilități sau în același perimetru/ curte; dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități din centrele

rezidențiale și transferul acestora în locuințe protejate se efectuează astfel încât să fie asigurat accesul la resursele și facilitățile din comunitate (sănătate, educație, muncă, cultură, transport, petrecerea timpului liber etc.), cu scopul de a le îmbunătăți abilitățile și capacitatea de a fi participanți activi pe piața forței de muncă și la viața socială.

15

Page 16: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

C.5. Suma maximă acordată de Autoritatea finanţatoare

Tip proiect Suma maximă acordată de Autoritatea finanțatoare

Proiect tip I – Centru de zi 225.000 lei / 1 centru Proiect tip II – Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

270.000 lei / 1 centru

Proiect tip III – Locuință protejată 135.000 lei / 1 locuință protejată

C.6. Caracteristici ale cheltuielilor care pot fi finanţate de Autoritatea finanţatoareCheltuielile prevăzute în bugetul proiectului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

să fie justificate şi oportune pentru implementarea proiectului; să fie efectuate în perioada de implementare a proiectelor; să respecte principiile unui management financiar corect, şi anume utilizarea

eficientă a finanţării şi un raport optim cost/beneficiu.

C.7. Cheltuieli eligibile care pot fi finanţate de către Autoritatea finanţatoareC.7.1. Categorii de cheltuieliCheltuielile eligibile care pot fi finanţate de Autoritatea finanţatoare se încadrează în următoarele categorii de cheltuieli, conform Formularului 2 – Propunerea financiară.

Cap. I. Cheltuieli directeCheltuieli care pot fi atribuite unei activități necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura cu activitatea în cauză:Linia 1 - Cheltuieli pentru imobil

1.1 Cheltuieli pentru lucrări de reabilitare/ modernizare1.2 Cheltuieli pentru lucrări de accesibilizare a spațiului

Linia 2 - Cheltuieli pentru dotarea serviciului

2.1 Cheltuieli pentru achiziția de dotări specifice a serviciilor specializate (pentru CZ și CSRNA)2.2 Cheltuieli pentru achiziția de aparatură tehnologică-electrocasnică (mașini de spălat, frigidere, aragaz, aspirator, lifturi, platforme etc.), tehnologii de acces și tehnologii și dispozitive asistive2.3 Cheltuieli pentru achiziția de veselă și tacâmuri2.4 Cheltuieli pentru achiziția de echipamente de birotică (calculator, telefon, fax, imprimantă etc.)2.5 Cheltuieli pentru achiziția de echipamente PSI2.6 Cheltuieli pentru achiziția de mobilier (de ex.

16

Page 17: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

paturi, dulapuri, mese, scaune, mobilier de bucătărie etc.)2.7 Cheltuieli pentru achiziția de cazarmament (saltele, lenjerie pat, prosoape, perne, pilote etc.)2.8 Alte cheltuieli (mochetă, covoare, corpuri de iluminat etc.)

Linia 3 - Cheltuieli cu funcționarea serviciuluiCap. II. Cheltuieli diverse și neprevăzuteCheltuieli care: au rolul de a suplimenta cheltuielile detaliate în bugetul inițial al proiectului

pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli eligibile; sau permit introducerea unei cheltuieli neprevăzute în bugetul inițial al proiectului,

dar care face parte din lista cheltuielilor eligibile. În cazul realizării de cheltuieli diverse și neprevăzute se poate permite suplimentarea bugetului inițial alocat cheltuielilor directe, cu aprobarea Autorității finanțatoare, conform contractului de finanțare nerambursabilă.Cheltuieli diverse și neprevăzute În procent de maximum 5% din fondurile

nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanțatoare.

Valoarea totală a fondurilor solicitate de la Autoritatea finanțatoare (ce include și cheltuieli diverse și neprevăzute) nu trebuie să depășească suma maximă acordată pentru fiecare din cele 3 tipuri de proiecte, precizată la C.5.

Cheltuielile considerate necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului și care nu fac parte din lista de cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile, iar solicitantul se obligă să le suporte din fonduri proprii, altele decât cele necesare pentru asigurarea contribuției proprii. Acestea nu vor fi incluse în formatul de buget dar vor fi evidențiate și justificate separat.

Nu vor fi suportate cheltuieli pentru dispozitivele, echipamentele, tehnologiile de acces, tehnologiile și dispozitive asistive ce pot fi decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Cheltuielile eligibile aferente proiectului includ TVA.

C.7.2. Structura cheltuielilor – costuri maximale care pot fi finanțate

Costuri maximale care pot fi finanţate de Autoritatea finanţatoare:

a) Pentru proiecte tip I (1 centru de zi) Suma maximă acordată de Autoritatea finanţatoare pentru un proiect de tipul I (CZ): 225.000 leiNr. crt.

Categorie de cheltuială Suma aferentă unui CZ

17

Page 18: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor și accesibilizare spațiu

60.000,00 lei

2 Cheltuieli cu dotarea necesară serviciului nou creat (inclusiv dotarea specifică a serviciului specializat)

140.747,55 lei

3 Cheltuieli cu funcționarea centrului de zi pe o durata de 1 lună

24.252,45 lei

Total CZ 225.000,00 lei

Observație: solicitantul poate să prevadă în buget cheltuielile diverse şi neprevăzute, ce vor fi precizate la Cap. II, în procent de maxim 5% din fondurile nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare. Valoarea totală a fondurilor solicitate de la Autoritatea finanțatoare (ce include și cheltuieli diverse şi neprevăzute – cap. II) nu trebuie să depășească suma maximă acordată pentru proiectul de tip I: 225.000 lei

Detalii privind structura și distribuția cheltuielilor în cadrul Formularului 2 – Propunere financiară – Centralizator buget : Sumele acordate de Autoritatea finanțatoare pentru dezvoltarea infrastructurii sociale de tip CZ: cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor și accesibilizare spațiu:

60.000 leiSumele se distribuie astfel în bugetul proiectului (conform Formularului 2 – Propunere financiară – Centralizator buget):Cap. I Cheltuieli directe - Linia 1 (pct. 1.1 și pct. 1.2) = 60.000 lei

cheltuieli cu dotarea necesară serviciului nou creat: 140.747,55 leiSumele se distribuie astfel în bugetul proiectului (conform Formularului 2 – Propunere financiară – Centralizator buget):Cap. I Cheltuieli directe - Linia 2 (toate punctele) = 140.747,55 lei

cheltuieli cu funcționarea centrului de zi pe o durata de 1 lună = 24.252,45 leiSumele se distribuie astfel în bugetul proiectului (conform Formularului 2 – Propunere financiară – Centralizator buget):Cap. I Cheltuieli directe - Linia 3 Cheltuieli cu funcționarea serviciului = 24.252,45 leiDetaliere calcul: 1.616,83 lei (standard de cost/ lună) x 15 beneficiari x 1 lună

Notă: Cheltuielile se vor finanța în funcție de numărul de beneficiari ai centrului de zi, de exemplu pentru max. 15 de persoane – cheltuielile pot fi suportate de Autoritatea finanțatoare, iar pentru persoanele care depășesc acest număr cheltuielile pot fi suportate de solicitant din contribuția proprie la proiect.Cheltuielile de funcționare pentru centrele de zi sunt reprezentate de cheltuielile curente, și includ cheltuielile cu bunuri și servicii și cele cu salariile personalului care le deservesc. Având în vedere faptul că numărul beneficiarilor acestor centre este variabil, acestea sunt calculate MAXIMAL, ținând cont de standardele minime de cost aprobate prin HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale. Standardul minim de cost reprezintă costul minim

18

Page 19: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat la nivel naţional pentru un beneficiar/tip de serviciu social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv.

b) Pentru proiecte tip II (1 centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu)

Suma maximă acordată de Autoritatea finanţatoare pentru un proiect de tipul II (CSRNA): 270.000 lei

Nr. crt.

Categorie de cheltuială Suma aferentă unui

CZ1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor și

accesibilizare spațiu60.000 lei

2 Cheltuieli cu dotarea necesară serviciului nou creat (inclusiv dotarea specifică a serviciului specializat)

202.730,70 lei

3 Cheltuieli cu funcționarea centrului de zi pe o durata de 1 lună

7.269,30 lei

Total CSRNA 270.000 lei

Observație: solicitantul poate să prevadă în buget cheltuielile diverse şi neprevăzute, ce vor fi precizate la Cap. II, în procent de maxim 5% din fondurile nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare. Valoarea totală a fondurilor solicitate de la Autoritatea finanțatoare (ce include și cheltuieli diverse şi neprevăzute – cap. II) nu trebuie să depășească suma maximă acordată pentru proiectul de tip II: 270.000 lei

Detalii privind structura și distribuția cheltuielilor în cadrul Formularului 2 – Propunere financiară – Centralizator buget : Sumele acordate de Autoritatea finanțatoare pentru dezvoltarea infrastructurii sociale de tip CSRNA: cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor și accesibilizare

spațiu: 60.000 leiSumele se distribuie astfel în bugetul proiectului (conform Formularului 2 – Propunere financiară – Centralizator buget):Cap. I Cheltuieli directe - Linia 1 (pct. 1.1 și pct. 1.2) = 60.000 lei

cheltuieli cu dotarea necesară serviciului nou creat: 202.730,70 leiSumele se distribuie astfel în bugetul proiectului (conform Formularului 2 – Propunere financiară – Centralizator buget):Cap. I Cheltuieli directe - Linia 2 (toate punctele) = 202.730,70 lei

cheltuieli cu funcționarea CSRNA pe o durata de 1 lună = 7.269,30 leiSumele se distribuie astfel în bugetul proiectului (conform Formularului 2 – Propunere financiară – Centralizator buget):Cap. I Cheltuieli directe - Linia 3 Cheltuieli cu funcționarea serviciului = 7.269,30 leiDetaliere calcul: 726,93 lei (standard de cost/ lună) x 10 beneficiari x 1 lună

19

Page 20: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Notă: Cheltuielile se vor finanța în funcție de numărul de beneficiari ai centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, de exemplu pentru max. 10 persoane – cheltuielile pot fi suportate de Autoritatea finanțatoare, iar pentru persoanele care depășesc acest număr cheltuielile pot fi suportate de solicitant din contribuția proprie la proiect.Cheltuielile de funcționare pentru centrele de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu sunt reprezentate de cheltuielile curente, și includ cheltuielile cu bunuri și servicii și cele cu salariile personalului care le deservesc. Având în vedere faptul că numărul beneficiarilor acestor centre este variabil, acestea sunt calculate MAXIMAL, ținând cont de standardele minime de cost aprobate prin HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale. Standardul minim de cost reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat la nivel naţional pentru un beneficiar/tip de serviciu social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv.

c) Pentru proiecte tip III (1 locuință protejată) Suma maximă acordată de Autoritatea finanţatoare pentru un proiect de tipul III (LP): 135.000 lei

Nr. crt.

Categorie de cheltuială Suma aferentă unui CZ

1 cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor și accesibilizare spațiu

60.000 lei

2 cheltuieli cu dotarea necesară serviciului nou creat (F Ă RĂ DOTARE SPECIFICĂ)

75.000 lei

Total LP 135.000 lei

Observație: solicitantul poate să prevadă în buget cheltuielile diverse şi neprevăzute, ce vor fi precizate la Cap. II, în procent de maxim 5% din fondurile nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare. Valoarea totală a fondurilor solicitate de la Autoritatea finanțatoare (ce include și cheltuieli diverse şi neprevăzute – cap. II) nu trebuie să depășească suma maximă acordată pentru proiectul de tip III: 135.000 lei

Detalii privind structura și distribuția cheltuielilor în cadrul Formularului 2 – Propunere financiară – Centralizator buget:Sumele acordate de Autoritatea finanțatoare pentru dezvoltarea infrastructurii sociale de tip LP: cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor și accesibilizare

spațiu: 135.000 leiSumele se distribuie astfel în bugetul proiectului (conform Formularului 2 – Propunere financiară – Centralizator buget):Cap. I Cheltuieli directe - Linia 1 (pct. 1.1 și pct. 1.2) = 135.000 lei

cheltuieli cu dotarea necesară serviciului nou creat: 75.000 lei

20

Page 21: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Sumele se distribuie astfel în bugetul proiectului (conform Formularului 2 – Propunere financiară – Centralizator buget):Cap. I Cheltuieli directe - Linia 2 (pct. 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8) = 75.000 lei

C.8. Contribuţia solicitantuluiContribuția solicitantului la realizarea proiectului este de minimum 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanțatoare, în bani. Contribuția solicitantului va fi distribuită, obligatoriu, cel puțin, la Cap. I - Linia 1 și Linia 2, în funcție de tipul proiectului.Contribuția solicitantului nu va fi distribuită la Cap. I – Linia 3 Cheltuieli cu funcționarea serviciului și Cap. II - Cheltuielile diverse şi neprevăzute.

Partenerul nu furnizează contribuție financiară la proiect.

Cheltuielile considerate necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului şi care nu fac parte din lista de cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile, iar solicitantul se obligă să le suporte din fonduri proprii, altele decât cele necesare pentru asigurarea contribuţiei proprii. Aceste cheltuieli se evidențiază separat și nu vor fi incluse în formatul tip al bugetului. Includerea acestora în formatul tip duce la respingerea propunerii de proiect.

Nu vor fi suportate cheltuieli pentru dispozitivele, echipamentele, tehnologiile de acces, tehnologiile și dispozitive asistive ce pot fi decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Detalii privind structura și distribuția contribuției solicitantului în cadrul Formularului 2 – Propunere financiară – Centralizator buget:

CHELTUIELICap. I Cheltuieli directeLinia 1 Cheltuieli pentru imobil

1.1 Cheltuieli pentru lucrări de reabilitare/modernizare1.2 Cheltuieli pentru lucrări de accesibilizare a spațiului1.3 (*) Cheltuieli pentru obţinerea de avize şi autorizaţiiLinia 2 Cheltuieli pentru dotarea serviciului cu echipamente,

mobilier şi cazarmament 2.1 (**) Cheltuieli pentru achiziţia de dotări specifice a serviciilor

specializate (pentru CZ și CSRNA)2.2 Cheltuieli pentru achiziţia de aparatură tehnologica-electrocasnică

(maşini de spălat, frigidere, aragaz, aspirator, lifturi, platforme etc.) și tehnologii de acces și tehnologii și dispozitive asistive

2.3 Cheltuieli pentru achiziţia de veselă şi tacâmuri2.4 Cheltuieli pentru achiziţia de echipamente de birotică (calculator,

telefon, fax, imprimantă etc.)

21

Page 22: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

2.5 Cheltuieli pentru achiziţia de echipamente PSI2.6 Cheltuieli pentru achiziţia de mobilier (de ex. paturi, dulapuri,

mese, scaune, mobilier de bucătărie etc.)2.7 Cheltuieli pentru achiziţia de cazarmament (saltele, lenjerie pat,

prosoape, perne, pilote etc.) 2.8 Alte cheltuieli (mochetă, covoare, corpuri de iluminat etc.)

Note: (*) – aceste cheltuieli nu pot fi solicitate de la Autoritatea finanțatoare. Cheltuielile cuprinse la pct. 1.3 vor fi suportate integral de către solicitant şi vor fi luate în calculul contribuţiei de minim 10% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare.(**) – doar pentru dotarea specifică a centrului de zi (proiect tip I) și centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu (proiect tip II).

C.9. Criterii de eligibilitate ale proiectelorSunt eligibile proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. propunerea de proiect se încadrează în scopul, obiectivele specifice şi activităţile eligibile ale programului de finanţare;

2. serviciul social nou este înființat cu respectarea condițiilor de la pct. C.4.;3. beneficiarii proiectului propus sunt cei prevăzuţi la pct. C.3.;4. serviciul social propus în proiect este plasat în cadrul comunităţii;5. perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte data de 30 noiembrie

2017;6. serviciul social nou înfiinţat este prevăzut a fi funcţional cel puţin 1 lună pe

perioada implementării proiectului;7. serviciul social este prevăzut să fie înființat cu respectarea Standardelor

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015;

8. solicitantul își asumă să asigure, timp de minim 3 ani, sustenabilitatea serviciului social nou înființat prin proiect, în nume propriu sau în parteneriat şi va răspunde pentru respectarea perioadei de sustenabilitate;

9. solicitantul este responsabil de selecţia, angajarea și formarea personalului pentru serviciile nou create;

10.propunerea de proiect respectă toate secţiunile și subsecțiunile Formularului 1 şi Formularului 2, cu completarea obligatorie a tuturor informațiilor solicitate;

11.proiectul a obţinut, în urma aplicării grilei de evaluare, punctajul minim necesar de 60 puncte, precum şi punctajul minim necesar aferent capitolelor 1. Relevanţă şi 2. Buget şi raportul cost-eficienţă (din grila de evaluare);

12.beneficiarul asigură mediatizarea activităţilor desfăşurate prin proiect şi a serviciului nou înființat, menţionând de fiecare dată denumirea serviciului, Autoritatea finanţatoare și anul acordării finanțării: minimum un comunicat de presă; afiș sau plăcuță la sediul serviciului înființat.

22

Page 23: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Eventualele cheltuieli aferente acțiunilor de mediatizare sunt suportate de către solicitant din fonduri proprii, altele decât cele necesare pentru asigurarea contribuţiei proprii);

13.serviciul social nou înfiinţat este prevăzut a fi accesibilizat în conformitate cu legislația în vigoare până la începerea funcționării propriu-zise a acestuia, costurile necesare fiind prevăzute clar în propunerea de proiect;

14.valoarea finanţării solicitate de la Autoritatea finanțatoare se încadrează în suma maximă permisă, prevăzută la pct. C.5.;

15.cheltuielile solicitate pentru finanţare, precum și cele care constituie contribuția solicitantului se încadrează în categoria și cuantumul cheltuielilor eligibile și respectă structura prevăzută la pct. C.7 și pct. C.8;

16.solicitantul asigură costurile necesare pentru implementarea proiectului (contribuția proprie în bani de min. 10% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare), inclusiv cheltuielile neeligibile dar suportate de către solicitant (acestea fiind prevăzute separat);

17.există concordanţă între conţinutul propunerii de proiect şi realitatea din teren.

23

Page 24: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

D. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii de proiect

D.1. Conţinutul propunerii de proiectPropunerea de proiect va conţine următoarele documente:

cererea de solicitare a finanţării (Formularul 1); propunerea tehnică şi financiară (Formularul 2); documente care însoţesc propunerea de proiect, menționate la pct. D.1.4.

D.1.1. Cererea de solicitare a finanţăriiCererea de solicitare a finanţării trebuie să respecte Formularul 1.

D.1.2. Propunerea tehnicăPropunerea tehnică va fi întocmită în conformitate cu Formularul 2 – Sect. 1 Propunere tehnică, parte integrantă din prezenta. Este obligatorie completarea tuturor secţiunilor formularului. Necompletarea tuturor secţiunilor va atrage după sine respingerea propunerii de proiect.

D.1.3. Propunerea financiarăPropunerea tehnică va fi întocmită în conformitate cu Formularul 2 – Sect. 2 Propunere financiară, parte integrantă din prezenta documentație. Este obligatorie completarea tuturor secţiunilor formularului. Necompletarea tuturor secţiunilor va atrage după sine respingerea propunerii de proiect.

Propunerea financiară conţine obligatoriu informaţii privind:a) fundamentarea categoriei de cheltuieli în relaţie cu activitatea căreia se

adresează, pe fiecare dintre finanţatorii proiectului, pentru fiecare poziţie bugetară, conform rândurilor din buget;

b) devizul estimativ, pentru lucrările de reabilitare/ modernizare a spațiilor;c) cuantumul şi destinaţia altor surse de finanţare, altele decât cele ale

Autorităţii finanţatoare şi ale solicitantului, în cazul existenţei acestora în proiect (pentru cheltuielile neeligibile);

d) sursa şi valoarea fondurilor asigurate din surse proprii ale solicitantului în cadrul proiectului, altele decât contribuţia proprie de minimum 10% (pentru cheltuielile neeligibile).

D.1.4. Documente care însoţesc propunerea de proiectD.1.4.1. Documente ale solicitantului

1. actul constitutiv, statutul, însoţite de ultimul act adiţional şi ultima hotărâre judecătorească, atunci când este cazul;

2. certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;3. certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, obţinut în condiţiile legii; 4. certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale emis de către

administraţia financiară pe raza căruia solicitantul are sediul social;5. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul de stat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice);

24

Page 25: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

6. situațiile financiare anuale aferente anului anterior depunerii cererii de finanțare;

7. bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs, asumat la nivelul conducerii solicitantului;

8. documente care demonstrează statutul juridic al locaţiei propuse în proiect pentru serviciul social şi eventualele sarcini:a) contract de vânzare-cumpărare, sau contract de concesiune, sau hotărârea

consiliului judeţean/ consiliului local comunal, orăşenesc, municipal/ consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti/ consiliului general al municipiului București, privind darea în administrare cu titlu gratuit a imobilului, care să prevadă şi dreptul de a efectua lucrări de amenajare/reparaţii a imobilului, cu o perioadă de valabilitate de cel puțin 4 ani (1 an implementare proiect + 3 ani sustenabilitate); Acest document va fi însoţit de:

a.1.) extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înaintea depunerii propunerii de proiect, din care să reiasă înscrierea la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a dreptului de proprietate, respectiv a dreptului de administrare asupra imobilului care se pune la dispoziţia proiectului precum şi faptul că imobilul nu este grevat de sarcini (sau alte obligaţii);

a.2.) schiţa spaţiului, inclusiv fotografii de ansamblu și de detaliu ale interiorului și exteriorului, precum și cu împrejurimile/ zona în care este amplasată clădirea respectivă;

b) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului clădirii, din care să reiasă faptul că nu există înregistrată o cerere de revendicare pentru imobilul care face obiectul proiectului, faptul că imobilul nu se află în litigiu, precum şi asumarea obligaţiei de a anunţa în termen de 10 zile orice modificare a situaţiei juridice a imobilului;

9. declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor, conform Formularului 4 din prezenta Documentație pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect;

10. declaraţie pe propria răspundere (conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare), conform Formularului 10 din prezenta Documentație pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect;

11. Un material de prezentare a organizaţiei din care să reiasă experienţa de minimum 1 an în derularea de activităţi specifice în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, respectiv înfiinţarea şi administrarea, cel puţin a unui serviciu social de tipul: centru de zi, locuinţă protejată, centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, centru de tip respiro, centru de criză;

12. CV-ul managerului de proiect şi al fiecărui membru al echipei de implementare a proiectului conform Formularului 9;

13. acordul de parteneriat personalizat cu atribuțiile solicitantului și partenerilor, conform Formularului 6;

14. ultima organigramă însoţită de documentul prin care aceasta a fost aprobată;

25

Page 26: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

15. hotărârea organului de conducere din care să rezulte:a) asigurarea contribuţiei în bani de minimum 10% din valoarea finanţării

nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare;b) angajamentul că va suporta toate cheltuielile neeligibile identificate în faza

de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului;

c) asigurarea sustenabilităţii serviciului social înființat pe o durată de minim 3 ani, în nume propriu sau în parteneriat, de la încetarea contractului de finanţare;

d) desemnarea nominală a managerului de proiect şi a membrilor echipei de implementare;

e) desemnarea persoanei împuternicite să înainteze cererea de finanţare şi să semneze contractul de finanţare (se menţionează funcţia persoanei şi numele acesteia);

f) asumarea directă a responsabilităţii pentru managementul proiectului şi angajamentul de a nu acţiona ca intermediar;

g) aprobarea acordului de parteneriat;16. declaraţia de imparţialitate, conform Formularului 5;17. declaraţie privind capacitatea profesională, conform Formularului 3;18. declaraţie privind spaţiile şi dotările folosite pentru realizarea obiectivelor proiectului, conform Formularului 8;19. document prin care DGASPC:

a) îşi dă acordul pentru asigurarea beneficiarilor noului serviciu social de tip Locuință protejată și a finanțării serviciilor sociale destinate acestora, în baza standardului minim de cost (conform HG nr. 978/2015), pe toată durata contractului de finanțare și a perioadei de asigurare a sustenabilității;

b) își asumă faptul că în centrele rezidențiale de unde vor fi dezinstituționalizați beneficiari pentru serviciile ce vor fi înființate prin proiect nu vor fi admise alte persoane adulte cu dizabilități.

D.1.4.2. Documente ale partenerului1. actul constitutiv, statutul însoţit de ultimul act adiţional şi ultima hotărâre

judecătorească, atunci când este cazul/actul doveditor privind forma juridică de înfiinţare şi funcţionare;

2. certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale;3. declaraţie privind capacitatea profesională, conform Formularului 3;4. ultima organigramă însoţită de documentul prin care aceasta a fost aprobată;5. declaraţia de imparţialitate, conform Formularului 5;6. declaraţie privind spaţiile şi dotările folosite pentru realizarea obiectivelor

proiectului, conform Formularului 8.

D.2. Condiţii de marcare şi prezentare a propunerii de proiectD.2.1. Modul de prezentareLimba de redactare a propunerii de proiect este limba română.Propunerea de proiect trebuie să fie editată pe calculator cu font Trebuchet 11, la un rând, pe coli A4 imprimate pe o singură faţă.

26

Page 27: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Originalul şi copiile trebuie să fie tipărite. În cazul documentelor emise de instituţii/ organisme oficiale, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale în vigoare.Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate (semnătură și, după caz, ştampilă) de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze propunerea de proiect.Fiecare dosar de solicitare a finanţării trebuie să fie precedat de un opis, care să precizeze toate documentele ataşate şi numărul paginii fiecărui document.Documentele prezentate în copie trebuie să fie marcate cu menţiunea „conform cu originalul”, să fie ştampilate şi semnate de persoana împuternicită în acest sens.În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii prevalează originalul.

Observaţie: În cazul în care, din motive obiective, solicitantul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de instituţii/organisme oficiale, Comisia are obligaţia de a stabili o dată limită pentru demonstrarea conformităţii cu originalul a copiilor prezentate.

D.2.2. Numărul de exemplareNumărul de exemplare care se transmit obligatoriu Autorităţii finanţatoare:1 ORIGINAL + 3 COPII.Cele 3 copii pot fi înlocuite cu forma scanată integral a dosarului original (fișier în format pdf), inclusă în dosarul original pe un suport electronic (memory stick, CD/ DVD).

D.2.3. Sigilare şi marcareCererea de finanţare (Formularul 1) la care se adaugă propunerea tehnică şi propunerea financiară (Formularul 2) trebuie să fie semnate, ştampilate (după caz, conform normelor legale în vigoare), numerotate, opisate şi îndosariate corespunzător. Ele sunt introduse într-un plic care se sigilează şi se marchează cu inscripţia PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ.

Documentele care însoţesc propunerea de proiect, enunţate la pct. D.1.4., se introduc într-un plic care se sigilează şi se marchează cu inscripţia DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC PROPUNEREA DE PROIECT.

Documentele care însoţesc propunerea de proiect trebuie să fie prezentate în ordinea descrisă la pct. D.1.4.

Aceste două plicuri (PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ şi DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC PROPUNEREA DE PROIECT) sunt introduse într-un plic care se sigilează şi se marchează cu inscripţia ORIGINAL.

Aceeaşi procedură se repetă pentru fiecare dintre cele 3 exemplare care se sigilează şi se marchează cu inscripţia COPIE, în plicuri separate. Daca se alege varianta prezentării in format electronic a copiilor dosarului original, memory stick-ul/ CD-ul/DVD-ul va fi introdus într-un singur plic separat, marcat cu inscripția COPIE.

Plicurile se introduc într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent.

27

Page 28: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa Autorităţii finanţatoare (Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, cod 010097, Bucureşti) şi cu inscripţia:PROPUNERE DE PROIECT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI - A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ................. 2017, ora 13 - [SE COMPLETEAZĂ CU DATA LIMITĂ PRECIZATĂ ÎN ANUNȚUL DE PARTICIPARE]. De asemenea, pe plicul exterior se vor specifica datele de identificare ale solicitantului, pentru a putea fi folosite în caz de returnare a plicului nedeschis, conform prezentei Documentații.În cazul în care un solicitant prezintă mai multe propuneri de proiect, acestea vor fi marcate şi transmise în plicuri separate.

D.3. Modalităţi pentru depunerea propunerii de proiectPropunerile de proiect pot fi transmise prin poştă, curier sau depuse direct la adresa indicată în anunţul de participare, respectiv:Autoritatea Națională pentru Persoanele cu DizabilitățiAdresa: Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, cod 010097, Bucureşti.

Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, solicitantul îşi asumă riscurile transmiterii propunerii de proiect, inclusiv forţa majoră.Propunerile de proiect transmise prin orice alte mijloace (fax sau prin e-mail) vor fi respinse.Propunerile de proiect ajunse după expirarea datei și orei limită de înregistrare la sediul Autorității finanțatoare sunt trimise nedeschise expeditorului. În cazul în care propunerea de proiect nu a fost ambalată şi marcată corespunzător, Autoritatea finanţatoare nu îşi asumă încălcarea principiului confidenţialităţii referitor la deschiderea coletului anterior datei stabilite pentru deschiderea propunerilor de proiect.

D.4. Date limită ce trebuie respectateData limită de depunere a propunerilor de proiect este precizată în Anunțul de participare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a și pe site-ul web al Autorității finanțatoare - www.anpd.gov.roProiectele vor avea o durată de implementare ce nu va depăși 30.11.2017, din care cel puţin 1 lună va fi destinată funcţionării serviciului social nou creat.

D.5. Perioada de valabilitate a propunerilor de proiectPerioada de valabilitate a propunerilor de proiect este de 90 de zile calendaristice de la data înregistrării acestora la adresa indicată în anunţul de participare.

D.6. Costul asociat elaborării şi prezentării propunerii de proiectAutoritatea finanţatoare nu este răspunzătoare pentru costurile asociate elaborării şi prezentării propunerii de proiect.

28

Page 29: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

D.7. Modificarea şi retragerea propunerii de proiectOrice solicitant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage propunerea de proiect numai înainte de data-limită pentru depunerea propunerii de proiect şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens, care se marchează cu inscripţia RETRAGERE.În cazul în care solicitantul doreşte să opereze modificări în propunerea de proiect deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către Autoritatea finanţatoare până la data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect. Pentru a fi considerate parte a propunerii de proiect, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la D.2., cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia MODIFICĂRI.Solicitantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica propunerea de proiect după expirarea datei-limită pentru depunerea propunerilor de proiect, sub sancţiunea excluderii acestuia.

D.8. Solicitarea de clarificăriÎntrebările de clarificare pot fi transmise prin e-mail la adresa: [email protected], indicându-se că este vorba de SELECŢIA PUBLICĂ DE PROIECTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI.

Întrebările de clarificare şi răspunsurile urmează a fi afişate pe site-ul Autorităţii finanţatoare - www.anpd.gov.ro -, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a răspunde la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel puţin 6 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

Răspunsul Autorităţii finanţatoare la solicitările de clarificări va fi publicat pe site-ul www.anpd.gov.ro, cu cel puţin 4 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

Autoritatea finanţatoare are dreptul, prin corrigendum, să completeze Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi este obligată să publice pe site-ul propriu (www.anpd.gov.ro) orice astfel de completare, ultima fiind postată cu maximum 4 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

Toate clarificările furnizate de Autoritatea finanţatoare completează prezenta Documentaţie şi constituie parte integrantă din aceasta.

29

Page 30: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

E. Criterii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecteE.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilăProiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unei grile de evaluare, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar.Acest criteriu nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

E.2. Deschiderea propunerilor de proiectDeschiderea propunerilor de proiect se face de către Comisia de evaluare, la data şi în locul specificate în anunţul de participare. Oricare dintre solicitanţi are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanţii săi, pe bază de împuternicire, la deschiderea propunerilor de proiect. Preşedintele Comisiei are obligaţia de a verifica validitatea împuternicirilor prezentate de reprezentanţii solicitanţilor. De asemenea, preşedintele se asigură că toţi membrii din cadrul comisiei au semnat Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate.

Comisia întocmeşte un proces-verbal de deschidere care este semnat atât de către membrii ei cât şi de către reprezentanţii prezenţi ai solicitanţilor, cărora li se înmânează pe loc câte o copie.În procesul verbal de deschidere se consemnează, pentru fiecare proiect primit:

a) numărul de înregistrare de la registratura Autorităţii finanţatoare;b) numărul de înregistrare din registrul Comisiei;c) data şi ora înregistrării;d) numele solicitantului;e) titlul proiectului;f) numărul de exemplare (plicuri) aflate în plicul exterior.

Cu excepţia şedinţei de deschidere a propunerilor de proiecte, la întrunirile Comisiei participă numai membrii acesteia.Nici o propunere de proiect nu poate fi respinsă la deschidere.Propunerile de proiect ajunse după expirarea datei și orei limită de înregistrare la sediul Autorității finanțatoare sunt trimise nedeschise expeditorului.

E.3. Selectarea propunerilor de proiectSelectarea se realizează de către o Comisie de evaluare numită prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare.Autoritatea finanţatoare va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire, persoană care devine, totodată, şi preşedinte al Comisiei. Preşedintele are drept de vot în cadrul Comisiei.Numărul de solicitanţi la sesiunea de selecţie publică de proiecte nu este limitat. Autoritatea finanțatoare va repeta procedura de selecție de proiecte în cazul în care există un singur participant. În cazul în care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii.

30

Page 31: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a anula selecţia de proiecte în orice moment, inclusiv după ce propunerile de proiect au fost depuse, precum şi de a nu atribui niciun contract, fără ca prin aceasta să îşi creeze obligaţii faţă de solicitanţi.

Comisia are obligaţia de a stabili clarificările şi completările necesare pentru evaluarea fiecărei propuneri de proiect, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea acestora.Solicitările de clarificări şi/sau completări se transmit prin fax sau e-mail, la adresele specificate în propunerea de proiect. Solicitanţii au obligaţia de a transmite Comisiei o confirmare de primire prin fax sau e-mail.Solicitantul transmite răspunsurile la solicitările de clarificări şi/sau completări prin fax sau e-mail, semnate de persoana împuternicită şi, după caz, ştampilate, în termenul stabilit de comisie. Acesta trimite ulterior Autorităţii finanţatoare, în original, prin poştă, clarificările şi/ sau completările solicitate în termen de 24h. În cazul în care solicitantul nu transmite în perioada precizată de comisie clarificările şi/sau completările solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, propunerile de proiect sunt respinse.Autoritatea finanțatoare poate solicita clarificări privind orice aspect cuprins în propunerea de proiect și documentele care o însoțesc, propunerea de proiect putând fi respinsă (în condițiile prezentei Documentații) și pe baza altor aspecte considerate neconforme decât cele solicitate spre clarificare.

E.4. Corectarea erorilorComisia are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul solicitantului. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:

dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului unitar cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul unitar, iar preţul total este corectat în mod corespunzător;

dacă există o discrepanţă între valoarea în litere şi cifre, se ia în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre este corectată în mod corespunzător.

Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document, a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul și de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de solicitant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de selecție.

În cazul în care solicitantul nu acceptă corecţia acestor erori/vicii, atunci propunerea sa de proiect este respinsă.

E.5. Evaluarea proiectelorEvaluarea proiectelor se realizează în două etape: evaluarea de birou şi evaluarea de teren.

31

Page 32: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

E.5.1. Evaluarea de birou În cadrul acestei etape de evaluare se realizează:

a) verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului şi a partenerului/ partenerilor;

b) verificarea eligibilităţii proiectului;c) evaluarea propunerii tehnice şi financiare;d) Raport intermediar cuprinzând lista proiectelor declarate calificate în etapa

evaluării de birou, în care se consemnează rezultatul evaluării.

a) Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului şi a partenerului/ partenerilor presupune verificarea următoarelor aspecte: Dosarul de solicitare a finanţării a fost depus în termenul şi locul

specificate în anunţul de participare; Dosarul de solicitare a finanţării este sigilat şi poartă menţiunile

specificate la pct. D.2.3.; Toate documentele sunt semnate de persoana împuternicită şi ştampilate,

iar documentele prezentate în copie conţin menţiunea „conform cu originalul” (în cazul în care nu sunt depuse în format electronic pe memory stick/ CD/ DVD) şi sunt semnate de persoana împuternicită şi ştampilate;

Documentele respectă condiţiile de marcare şi prezentare a propunerii de proiect specificate la pct. D.2.;

Documentele sunt în termenul de valabilitate la data depunerii dosarului de solicitare a finanţării;

Îndeplineşte condiţiile de eligibilitate a solicitantului si a partenerului, după caz, prevăzute la pct. B.2.;

Existenţa la dosar a documentelor solicitate, cu respectarea condiţiilor de valabilitate, de fond şi de formă a documentelor care alcătuiesc propunerea de proiect.

În cazul în care din plicul marcat PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ lipseşte Formularul 1 (Cererea de finanţare) sau Formularul 2 (Propunere tehnică şi financiară), proiectul este respins.În cazul în care Formularul 1 (Cererea de finanţare) şi/sau Formularul 2 (Propunere tehnică şi financiară) nu este asumat (semnat şi, după caz, ştampilat) de persoanele împuternicite, acesta se consideră formular lipsă şi duce automat la respingerea propunerii de proiect.

Pe parcursul verificării, Comisia are dreptul de a solicita oricând clarificări şi/sau completări ale documentelor pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate ale solicitantului sau ale partenerului. Comisia va asigura un termen rezonabil de timp pentru transmiterea documentelor care va fi precizat în solicitarea de clarificare şi/sau completare, în funcţie de complexitatea acestora.Propunerile de proiect care, după solicitarea şi primirea completărilor şi/ sau clarificărilor, nu îndeplinesc toate cerinţele de conformitate administrativă şi criteriile de eligibilitate a solicitantului sau partenerului, sunt respinse.

32

Page 33: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

b) Verificarea eligibilităţii proiectelor presupune îndeplinirea cerinţelor prevăzute la pct. C.9. Propunerile de proiect care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale proiectului sunt respinse.

c) Evaluarea propunerii tehnice şi financiare constă în evaluarea şi punctarea propunerii tehnice şi financiare (Formularul 2), conform grilei de evaluare prevăzută în Anexa 5 a prezentei Documentații, respectiv:

a) Relevanţă;b) Bugetul şi raportul cost-eficienţă;c) Capacitatea de management şi financiară;d) Metodologie;e) Sustenabilitate.

Acordarea punctajului:Evaluarea calitativă constă în acordarea unui punctaj pe fiecare subsecţiune din cele 5 secţiuni ale grilei de evaluare, pe o scară de la 0 la 5, după cum urmează:

Informație inexistentă

Foarte slab Slab Acceptabil Bun Foarte bun

0 puncte 1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte

Dacă punctajul total pentru Secţiunea 1 „Relevanţă” este mai mic de 9 puncte, propunerea nu se evaluează mai departe.Dacă punctajul total pentru Secţiunea 2 „Bugetul şi raportul cost-eficienţă” este mai mic de 9 puncte, propunerea nu se evaluează mai departe.Punctajul total al grilei de evaluare va fi suma punctelor obţinute la fiecare secţiune.Propunerile de proiect care obţin un punctaj de minim 60 de puncte în urma aplicării grilei de evaluare sunt declarate calificate la etapa de evaluare de birou. Lista proiectelor calificate în urma evaluării de birou se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, în limita bugetului alocat.

d) Ca urmare a verificării conformităţii administrative, a eligibilităţii solicitantului şi a partenerului, a eligibilităţii proiectelor precum şi a evaluării calităţii lor, Comisia va întocmi un Raport intermediar cuprinzând lista proiectelor declarate calificate în etapa evaluării de birou. Raportul va fi semnat de toți membrii Comisiei.

E.5.2. Evaluarea de teren Evaluarea în teren se realizează de reprezentanţii comisiei de evaluare, care pot fi însoţiţi şi de alţi experţi din cadrul autorităţii finanţatoare sau din afara acesteia şi are ca scop verificarea veridicităţii informaţiilor conţinute în dosarul de solicitare a finanţării, precum şi obţinerea de informaţii suplimentare despre anumite aspecte care nu sunt suficient descrise în proiect. În acest sens, membrii comisiei au dreptul de a cere de la solicitant documente/ informaţii suplimentare care să vină în sprijinul activităţii de evaluare şi selecţie a proiectului respectiv.Evaluarea în teren poate avea ca efect eliminarea propunerii de proiect, în cazul în care se constată existenţa unor neconcordanţe grave între cele declarate prin propunere şi realităţile din teren. În această situaţie, lista propunerilor de proiecte

33

Page 34: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

potenţial câştigătoare se completează, în ordine şi în limita bugetului aprobat pentru program, cu celelalte propuneri de proiect admisibile (care au obţinut minimum 60 de puncte la evaluare).Proiectele care nu au fost eliminate ca urmare a evaluărilor în teren sunt declarate câştigătoare.După finalizarea evaluării de teren, Comisia întocmeşte Raportul de evaluare de teren în care consemnează informaţiile şi datele relevante identificate şi propune acordarea sau neacordarea finanţării nerambursabile.

E.5.3. Raportul în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilăÎn urma evaluării, Comisia întocmeşte Raportul în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă.Raportul cuprinde:

propunerile de proiect declarate admise, ordonate descrescător în funcţie de punctajul obţinut;

cuantumul sumelor acordate în cadrul sesiunii de selecţie publică de proiecte; propunerile de proiect respinse, cu motivul/motivele pentru care propunerea

de proiect a fost respinsă. Raportul este semnat de către preşedintele comisiei şi de toţi membrii acesteia şi este supus spre aprobare conducătorului Autorităţii finanţatoare. Rezultatul selecţiei publice de proiecte este postat pe site-ul Autorităţii finanţatoare. Comisia îl comunică în scris (fax sau e-mail) solicitanţilor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului de către conducătorul Autorităţii finanţatoare. În cazul solicitanţilor a căror propunere de proiect nu a fost declarată câştigătoare, comunicarea precizează motivul/motivele pentru care propunerea de proiect a fost respinsă.

E.6. Criterii de respingere a propunerilor de proiect:a) propunerea de proiect a fost transmisă prin alte mijloace (fax sau prin e-

mail);b) nu au fost îndeplinite cerinţele de conformitate administrativă şi de

eligibilitate a solicitantului sau partenerului; c) nu au fost respectate condiţiile de marcare şi prezentare a propunerii de

proiect; d) din propunerea de proiect lipseşte Formularul 1 sau Formularul 2;e) Formularul 1 (Cererea de finanţare) şi/ sau Formularul 2 (Propunere tehnică şi

financiară) nu este asumat (semnat şi, după caz, ştampilat) de persoanele împuternicite (solicitant și partener/ parteneri);

f) nu sunt completate toate secţiunile și subsecțiunile Formularului 1; g) nu sunt completate toate secţiunile și subsecțiunile aferente propunerii

tehnice din Formularul 2;h) nu este respectat formatul tip al bugetului prevăzut în propunerea financiară

din Formularul 2 și nu este prezentată justificarea cheltuielilor;i) solicitantul nu transmite clarificările şi/sau documentele solicitate în termenul

stabilit;j) răspunsurile la clarificări nu sunt concludente şi/sau nu sunt susţinute de

documentele justificative cerute de comisie;k) solicitantul nu acceptă corecţia erorilor aritmetice/ viciilor de formă;l) solicitantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul

34

Page 35: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

propunerii tehnice şi financiare (Formularul 1, Formularul 2, documentele justificative privind cheltuielile propuse spre finanțare), cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice/ viciilor de formă;

m)nu sunt respectate criteriile de eligibilitate a proiectului; n) bugetul este prezentat sub formă forfetară;o) bugetul cuprinde cheltuieli neeligibile solicitate din partea Autorității

finanțatoare;p) bugetul cuprinde cheltuieli neeligibile pentru contribuția proprie a

solicitantului;q) proiectul nu a obţinut, în urma aplicării grilei de evaluare, punctajul mediu de

minimum de 60 puncte sau punctajul minim necesar aferent capitolelor 1. Relevanţă şi 2. Buget şi raportul cost-eficienţă (din grila de evaluare);

r) informaţiile cuprinse în propunerea de proiect nu corespund cu realitatea din teren;

s) propunerea de proiect conţine propuneri referitoare la prevederile contractului de finanţare, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru Autoritatea finanţatoare.

Autoritatea finanțatoare poate solicita clarificări privind orice aspect cuprins în propunerea de proiect și documentele care o însoțesc, propunerea de proiect putând fi respinsă (în condițiile prezentei Documentații) și pe baza altor aspecte considerate neconforme decât cele solicitate spre clarificare.

E.7. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilorSolicitantul care se consideră lezat într-un drept sau într-un interes al său legitim de decizia luată de comisia de evaluare în procedura de selecţie publică de proiecte are dreptul de a contesta rezultatul acesteia în cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Autorităţii finanţatoare.Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin decizie a conducătorului Autorităţii finanţatoare.

Contestaţia, formulată în scris (asumată), se transmite prin fax la numărul 021 212 54 43 sau e-mail la adresa [email protected] în cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Autorităţii finanţatoare a deciziei Comisiei de evaluare. Solicitantul trimite obligatoriu contestația ulterior Autorităţii finanţatoare, în termen de 24h, în original, prin poştă sau curier la registratura Autorităţii finanţatoare (Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, cod 010097, Bucureşti), în atenţia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.În cazul în care contestația este transmisă după termenul legal de depunere a contestațiilor (respectiv cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Autorităţii finanţatoare a deciziei Comisiei de evaluare) acest lucru conduce automat la respingerea acesteia.

Înainte de a proceda la analizarea contestaţiilor depuse de solicitanţii ale căror propuneri de proiecte au fost respinse, preşedintele se asigură că toţi membrii din cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor au semnat Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate.

35

Page 36: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Într-o primă etapă, Comisia de soluţionare a contestaţiilor verifică îndeplinirea următoarelor condiţii:

a. contestaţia a fost depusă în termenul legal;b. obiectul contestaţiei are legătură cu rezultatul

procedurii de selecţie publică de proiecte.Neîndeplinirea cumulativă a tuturor acestor condiţii duce automat la respingerea contestaţiei.

În cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute mai sus, Comisia de soluţionare a contestaţiilor procedează la verificarea pe fond a contestaţiei. Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu poate avea în vedere, respectiv a analiza decât documentele care au stat la baza evaluării realizate de către Comisia de evaluare, orice probă ulterioară neputând fi luată în considerare. Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de cel mult 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a contestaţiilor.

În cazul contestării punctajului acordat de către Comisia de evaluare, Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează propunerea tehnică şi financiară, acordând punctajul final, care poate fi mai mic/acelaşi/mai mare decât cel acordat de către Comisia de evaluare. În funcţie de punctajul final acordat de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, propunerea de proiect este admisă sau respinsă, după caz.Comisia de soluţionare a contestaţiilor supune raportul său spre aprobare conducătorului Autorităţii finanţatoare şi comunică rezultatul în scris (fax sau e-mail) solicitanţilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia.Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă cu privire la obiectul contestaţiei.

În cazul contestaţiilor admise de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, propunerile de proiect de întorc la Comisia de evaluare iniţială care continuă evaluarea din etapa imediat următoare celei în care propunerile de proiect au fost respinse.În cazul în care rezultatele obţinute în urma hotărârii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor modifică clasamentul propunerilor de proiecte, acestea vor fi comunicate de către secretarul Comisiei de evaluare tuturor solicitanţilor ce participă la selecţia publică. Comisia de evaluare va elabora și actualiza Raportul în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pe care îl va prezenta spre aprobare conducătorului Autorităţii finanţatoare.

Anunţul privind proiectele declarate câştigătoare şi care vor fi finanţate se publică pe site-ul Autorităţii finanţatoare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data la care conducătorul Autorităţii finanţatoare a aprobat Raportul în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă.

E.8. Încheierea contractului de finanţare nerambursabilăAutoritatea finanţatoare are obligaţia de a încheia contractul de finanţare nerambursabilă cu solicitantul a cărui propunere de proiect a fost stabilită de comisie ca fiind câştigătoare.

36

Page 37: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

În urma semnării contractului de finanţare nerambursabilă, solicitantul devine beneficiar al finanţării nerambursabile.Contractele de finanţare nerambursabilă se încheie între Autoritatea finanţatoare, în calitate de finanţator, şi solicitant, în calitate de beneficiar, şi se semnează numai după împlinirea termenului de aşteptare de 15 zile calendaristice de la data transmiterii comunicării privind rezultatul selecţiei propunerilor de proiecte. În situația depunerii de contestații, termenul va fi actualizat ținând cont de perioada de timp necesară analizării și soluționării acestora și va fi calculat începând cu data comunicării noului clasament.

E.9. Modificarea contractului de finanţare nerambursabilăOrice modificare a contractului de finanţare nerambursabilă, precum şi orice modificare a proiectului aprobat şi care face parte integrantă din contract, sunt permise numai cu acceptul ambelor părţi, prin încheierea unui act adiţional la contract.

Nu sunt permise modificările care:a) afectează obligaţii ale beneficiarului, care au constituit criterii de punctaj la

evaluarea propunerii tehnice şi financiare, în sensul diminuării acestor obligaţii;

b) afectează suma solicitată de la Autoritatea finanţatoare, în sensul majorării acesteia.

Modificările referitoare la cont bancar etc., care nu conduc la schimbarea condiţiilor contractului de finanțare nerambursabilă în ceea ce priveşte valoarea, destinaţia sumelor, termenele de realizare, activităţile şi alte aspecte legate de realizarea proiectului sunt doar notificate Autorităţii finanţatoare.

Virarea sumelor se realizează în tranşe, la solicitarea beneficiarului, pe măsura implementării proiectului, după prezentarea rapoartelor şi a documentelor justificative conform contractului de finanțare nerambursabilă.Finanţarea nerambursabilă se efectuează în raport cu realizarea activităţilor proiectului şi cheltuielilor aferente.Nerespectarea prevederilor contractului de finanțare nerambursabilă, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor şi prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, conduce la suspendarea finanţării proiectului până la remedierea situaţiei respective de către beneficiar.

Rezilierea contractului de finanțare nerambursabilă se realizează în următoarele situaţii:

a) utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele cuvenite;b) prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea;c) nerespectarea prevederilor contractului de finanţare nerambursabilă, altele

decât cele legate de utilizarea fondurilor şi prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, conduce la suspendarea finanţării proiectului până la remedierea situaţiei respective de către beneficiar.

37

Page 38: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Dacă, în termen de 15 zile de la primirea notificării transmise de ANPD privind suspendarea finanţării, beneficiarul nu remediază situaţia, Autoritatea finanţatoare va rezilia contractul de finanțare nerambursabilă, beneficiarul fiind direct răspunzător şi obligat la plata eventualelor daune.

În aceste condiţii, beneficiarul este obligat să returneze Autorităţii finanţatoare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea acesteia, sumele primite până la momentul notificării.

E.10. RaportareUrmătoarele tipuri de rapoarte vor fi întocmite şi înaintate spre aprobare Autorităţii finanţatoare de către beneficiarii contractelor de finanţare nerambursabilă:1. Raport intermediar, ori de câte ori se solicită efectuarea unei plăţi, cu două componente:

a) raport de activitate, narativ, care va cuprinde informaţii cu privire la activităţile realizate în perioada pentru care se face raportarea, principalele realizări faţă de scopul şi obiectivele stabilite, dificultăţile întâmpinate, o planificare pentru perioada următoare;

b) raport financiar ce va detalia cheltuielile efectuate conform bugetului aprobat, pe fiecare linie de buget şi în concordanţă cu activităţile efectuate;

2. Raport final privind realizarea obiectivelor proiectului, detaliat, în termen de 10 de zile de la data finalizării proiectului, conform Anexei nr. 8 din Documentaţie;3. Rapoarte/notificări privind întârzierile şi/sau problemele apărute, precum şi soluţiile concrete propuse pentru recuperarea întârzierilor şi realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv grafice cu implementarea activităţilor, ori de câte ori este nevoie.

Proiectele sunt considerate finalizate dacă au fost îndeplinite toate activităţile, au fost atinse obiectivele, respectiv rezultatele prevăzute în propunerea de proiect şi dacă au fost justificate cu acte doveditoare toate cheltuielile realizate din sumele primite de la Autoritatea finanţatoare, iar procentul contribuţiei proprii a beneficiarului a fost realizat.

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta documentație.

38

Page 39: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

FORMULARE

Formularul 1 - Cererea de solicitare a finanţării

Cerere de solicitare a finanțării

1. Date despre solicitant

[denumirea] ............................................................................................, cu sediul în ......................... [localitatea, strada, numărul, sectorul/judeţul, telefon/fax]document de înfiinţare: ................ [certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alt document care dovedeşte înfiinţarea],

în parteneriat cu [denumirea] ........................................................................... cu sediul în ............................................................. [localitatea, strada, numărul, sectorul/judeţul, telefon/fax]document de înfiinţare: ........................... [certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alt document care dovedeşte înfiinţarea]

2. Proiectul

Titlu ..........................................................Valoarea proiectului pe surse de finanţare:a) suma solicitată de la Autoritatea finanțatoare ................. leib) contribuţia proprie a solicitantului .................................. lei [de minimum 10%, în bani, din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanțatoare]c) buget total proiect: ...................... lei [suma solicitată de la Autoritatea finanțatoare + contribuţia proprie a solicitantului]

Subsemnata/Subsemnatul ...................... posesoare/ posesor a/al buletinului/cărţii de identitate seria ....... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ................ de către ........., în calitate de persoană împuternicită să reprezint [denumirea] în procedurile privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:- datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;- organizaţia [denumirea] nu are sume neachitate la scadenţă către persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;- organizaţia [denumirea] nu a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu este în situaţia că nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare şi mă angajez ca suma de .............................. lei [bugetul total al proiectului] să o utilizez în scopul realizării proiectului, conform datelor prezentate în propunerea de proiect.    [Rândurile următoare se completează în cazul parteneriatului]

39

Page 40: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Subsemnata/Subsemnatul ......................., posesoare / posesor a/al buletinului/cărţii de identitate seria ........... nr. ......., eliberat/eliberată la data de ............., în calitate de persoană împuternicită să reprezint [denumirea] în procedurile privind atribuirea contractului de finanţare,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:- datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;- organizaţia [denumirea] nu are sume neachitate la scadenţă către persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;- organizaţia [denumirea] nu a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu este în situaţia că nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare.   

Data

Numele şi funcţia solicitantului

Semnătura

Ştampila (după caz)

Data

Numele şi funcţia partenerului

Semnătura

Ştampila (după caz)

Note: - ONG-urile având calitatea de solicitant și cele având calitatea de partener nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice, conform Ordonanței nr. 17/ 2015 privind

40

Page 41: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. Această măsură nu se aplică partenerilor instituții publice.- La completarea Cererii de finanțare aceste note vor fi eliminate.

41

Page 42: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Formularul 2 - Propunerea tehnică şi financiară

Propunere tehnică şi financiară

Secțiunea 2.1. - Propunere tehnică

Notă: este obligatorie completarea tuturor secțiunilor, subsecțiunilor, punctelor, subpunctelor, inclusiv cu precizarea informațiilor marcate cu font stil Italic. Eventualele completări pot fi transmise înaintea datei limită de primire a propunerilor de proiect. Completările și modificările primite în timpul perioadei de evaluare nu vor fi acceptate. Acest paragraf are un rol informativ și va fi eliminat în momentul completării formularului!

SOLICITANTDenumireFormă juridicăDate de contact (adresa completă, inclusiv cod poştal, telefon, fax, e-mail)

PARTENER DenumireFormă juridicăDate de contact (adresa completă, inclusiv cod poştal, telefon, fax, e-mail) (Se vor include informaţii pentru toţi partenerii). Această notă va fi eliminată în momentul completării formularului!

1. Titlul proiectului: ..........

2. Tip proiect: tipul I – un centru de zi tipul II – un centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu tipul III – o locuință protejată

Notă: Vă rugăm marcaţi căsuţa corespunzătoare tipului de proiect propus. Se poate alege un singur tip de proiect. Această notă va fi eliminată în momentul completării formularului!

3. Scopul proiectului: ..........

4. Obiectivele specifice ale proiectului: ..........

5. Rezumatul proiectului (maxim o pagină) 5.1 Prezentaţi succint scopul, obiectivele, partenerii, durata proiectului, activităţile, rezultatele, costul total al proiectului, impactul. 5.2 Detalii privind:

42

Page 43: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

a) capacitatea noilor servicii;b) beneficiarii;c) amplasarea, accesibilitatea, facilităţile care vor fi oferite persoanelor cu

dizabilități în noile servicii; d) durata estimată de funcţionare înainte de finalizarea proiectului, care nu

poate fi mai mică de 6 luni. e) Alte informații, dacă sunt considerate relevante.

6. Justificarea proiectului a) Descrieţi situaţia actuală şi nevoia căreia i se adresează proiectul.b) Argumentaţi importanţa şi urgenţa problemei identificate, soluţia propusă,

caracterul inovator sau valoarea adăugată a propunerii de proiect (tehnici inovative, modele de bună practică, optimizarea serviciilor sociale, integrarea în comunitate, promovarea egalităţii şanselor etc.).

c) Explicaţi de ce este necesar proiectul în zona în care este propus; identificaţi oportunităţi şi constrângeri.

d) Specificaţi modul în care obiectivele specifice şi activităţile proiectului răspund nevoilor individuale ale beneficiarilor direcţi.

e) Explicaţi soluţia aleasă pentru desfăşurarea serviciului social. Descrieţi locaţia în care propuneţi serviciul social din punct de vedere al poziţionării faţă de alte servicii din comunitate, al accesibilizării, al existenţei mijloacelor de transport şi de comunicare etc.

f) Alte informații, dacă sunt considerate relevante.

7. Grupul ţintă al proiectuluia) Oferiţi informaţii despre modalitatea în care se va face selecţia grupului țintă

(beneficiarii direcți care vor avea acces la serviciul social înfiinţat, grupele de vârstă, tipul şi gradul handicapului, alte caracteristici considerate relevante).

b) Corelaţi nevoile beneficiarilor direcţi cu serviciile oferite în centru/reţeaua de servicii complementare de tip nerezidenţial.

c) Menţionaţi ce alte servicii din subordinea organizaţiilor neguvernamentale, DGASPC, a consiliilor locale vor contribui la realizarea obiectivelor proiectului (servicii complementare, de tip nerezidenţial, nerealizate în cadrul proiectului); unde funcţionează sau cum vor fi înfiinţate (dacă este cazul) şi de către cine, cum se colaborează cu acestea.

8. Rezultate urmăritePrecizați rezultatele în corelaţie cu obiectivele specifice şi cu activităţile proiectului.Notă: Rezultatele sunt cuantificate, măsurabile şi verificabile.

9. Impact a) Cum va îmbunătăţi implementarea proiectului calitatea vieţii beneficiarilor?

Precizaţi modul în care proiectul va contribui la optimizarea serviciilor sociale acordate beneficiarilor.

b) Care va fi impactul proiectului asupra comunităţii locale şi autorităţilor locale?Enunţaţi măsurile pe care intenţionaţi să le luaţi pentru a asigura un impact îndelungat al proiectului.

10. Activităţile proiectului

43

Page 44: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Oferiţi o descriere detaliată a activităţilor astfel încât, pentru fiecare activitate să reiasă: contribuţia respectivei activităţi la atingerea obiectivelor proiectului, metodele de implementare propuse, rezultate aşteptate, participanţi, rolul fiecărui partener, acolo unde este cazul.Includeţi detalii privind durata estimată de funcţionare înainte de finalizarea proiectului, care nu poate fi mai mică de o lună.

11. Durata şi planificarea activităţilorDurata proiectului va fi de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă până la data de 30.11.2017, cel puţin o lună fiind destinată funcţionării serviciului nou creat.

NOTĂ: În planul de acţiune orientativ nu se vor menţiona date calendaristice reale, ci "luna 1", "luna 2" etc. Solicitanţilor li se recomandă să prevadă o marjă de siguranţă în calendarul planului de acţiune propus. Planul de acţiune nu cuprinde descrierea activităţilor, ci doar titlul acestora, conform celor menţionate la punctul 10. Lunile în care nu se desfăşoară activităţi trebuie să fie cuprinse de asemenea în planul de acţiune.

Exemplu:Activitatea \ Luna

1 2 3 4…

Cine implementează

activitatea 1 (denumire)

solicitant partener

activitatea 2 (denumire)

solicitant partener

activitatea 3 (denumire)

solicitant partener

activitatea (denumire)...

solicitant partener

12. Metodologia de implementare a) Prezentaţi modul în care veţi implementa activităţile propuse, modul în care

vor fi organizate resursele, cum se va face monitorizarea.b) Descrieţi modalitatea şi metodologia de înfiinţare, organizare şi funcţionare,

locul şi rolul serviciilor create prin proiect în sistemul judeţean de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilități, colaborarea cu alte instituţii relevante (consilii locale, primării, educaţie, sănătate, poliţie etc.).

c) Descrieţi: procedurile de evaluare internă - evaluarea proiectului (resurse investite în proiect, activităţi desfăşurate, rezultate obţinute, beneficii realizate); modalitatea de identificare şi evaluare a beneficiarilor direcţi (inclusiv tipul de instrument de evaluare utilizat), modul de consultare şi implicare a acestora, metodologia de implementare a standardelor specifice de calitate.

d) Oferiţi informaţii despre managementul riscului: factori de risc - modalităţi de identificare, măsurare şi anticipare a riscului, modalităţi de contracarare a riscului, mijloace de control.

e) Motivaţi rolul atribuit fiecărui partener şi nivelul de implicare.

44

Page 45: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

f) Alte informații, dacă sunt considerate relevante.

13. Resurse alocate pentru implementarea proiectului:Furnizaţi o descriere detaliată a diverselor resurse la care organizația dvs. are acces, în mod special a următoarelor resurse:

a) Resurse financiare: numele principalilor susţinători financiari;b) Resurse fizice: clădiri, echipamente, dotări, materii prime şi materiale; c) Resurse umane: numărul personalului angajat permanent şi cu normă

parţială, pe categorii de specialitate;d) alte resurse considerate relevante.

14. Experienţa în proiecte similare:Descrieţi experienţa dvs. privind implementarea unor proiecte relevante pentru domeniul social, având grija să identificaţi pentru fiecare proiect derulat:

a) obiectul şi locaţia proiectului;b) rezultatele proiectului;c) rolul instituţiei (solicitant sau partener) și gradul de implicare al acesteia în

proiect;d) costul proiectului;e) finanţatori ai proiectului (nume, adresa e-mail, telefon, suma cu care au

contribuit);f) resursele umane implicate.

15. Diseminarea / mediatizarea rezultatelor Furnizaţi informaţii cu privire la calendarul activităţii de diseminare, grupurile ţintă, strategiile şi canalele de comunicare folosite, rezultatele preconizate ale campaniilor de promovare, resursele necesare.

Notă: Atenție, cheltuielile necesare realizării acestor acțiuni nu sunt eligibile spre finanțare din fondurile Autorității finanțatoare și sunt suportate de către solicitant din fonduri proprii, altele decât cele necesare pentru asigurarea contribuţiei proprii (sau a partenerului). Solicitantul asigură mediatizarea activităţilor desfăşurate prin proiect şi a serviciului nou înființat, menţionând de fiecare dată denumirea serviciului, Autoritatea finanţatoare și anul acordării finanțării: minim un comunicat de presă și afiș sau plăcuță la sediul serviciului înființat.

16. Sustenabilitatea proiectuluia) Indicaţi potenţialele surse de finanţare pentru viitor.b) Descrieţi modul de asigurare a sustenabilităţii pentru perioada de cel puţin 3

ani.c) Descrieţi prevederile acordului de parteneriat în ceea ce priveşte asigurarea

sustenabilităţii.

17. Alte aspecte considerate relevanteAdăugaţi alte aspecte pe care le consideraţi relevante.

Secțiunea 2.2. - Propunere financiară

45

Page 46: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

2.2.1 - Centralizator buget

CHELTUIELIAutoritatea finanţatoar

e

Contribuţie

Solicitant

Cost total

proiect (lei)

Cap. I Cheltuieli directeLinia 1 Cheltuieli pentru imobil

1.1 Cheltuieli pentru lucrări de reabilitare/modernizare

1.2 Cheltuieli pentru lucrări de accesibilizare a spațiului

1.3 Cheltuieli pentru obţinerea de avize şi autorizaţii

Neeligibile din partea AF

Total Linia 1Linia 2 Cheltuieli pentru dotarea serviciului

2.1 Cheltuieli pentru achiziţia de dotări specifice a serviciilor specializate (pentru CZ și CSRNA)(Eligibile pentru finanțare din partea AF și contribuția solicitantului doar pentru proiectele de tip I și II)

2.2 Cheltuieli pentru achiziţia de aparatură tehnologică-electrocasnică (maşini de spălat, frigidere, aragaz, aspirator, lifturi, platforme etc.), tehnologii de acces și tehnologii și dispozitive asistive

2.3 Cheltuieli pentru achiziţia de veselă şi tacâmuri

2.4 Cheltuieli pentru achiziţia de echipamente de birotică (calculator, telefon, fax, imprimantă etc.)

2.5 Cheltuieli pentru achiziţia de echipamente P.S.I.

2.6 Cheltuieli pentru achiziţia de mobilier (de ex. paturi, dulapuri, mese, scaune, mobilier de bucătărie etc.)

2.7 Cheltuieli pentru achiziţia de cazarmament (saltele, lenjerie pat, prosoape, perne, pilote etc.)

2.8 Alte cheltuieli (mochetă, covoare, corpuri de iluminat etc.)Total Linia 2

Linia 3 Cheltuieli cu funcționarea serviciului

(Eligibile pentru finanțare din partea AF doar pentru proiectele de tip I și II)

Neeligibile din partea solicitantului

TOTAL CAP. I (lei)Cap. II Cheltuielile diverse şi neprevăzute max.5% din

valoarea finanţării nerambursabile solicitate

Neeligibile din partea solicitantului

1. Cheltuielile diverse şi neprevăzute TOTAL CAP. II (lei)Total Cap. I + Cap. II (lei)

Total contribuţie %

46

Page 47: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

NOTĂ: 1. Formatul tip al bugetului nu poate fi modificat.2. Cheltuielile cuprinse la Linia 1 – pct. 1.3 vor fi suportate integral de către solicitant şi vor fi luate în calculul contribuţiei de minim 10% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare.3. Cheltuielile aferente proiectului includ TVA-ul.4. Nu vor fi suportate cheltuieli pentru dispozitivele, echipamentele, tehnologiile de acces, tehnologiile și dispozitive asistive ce pot fi decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 5. Contribuția solicitantului nu poate fi mai mică de 10% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare.

2.2.2 - Justificarea costurilor şi a bugetuluiVa fi realizată sub forma unor note justificative, însoțite de documente justificative (după caz).

Următoarea notă are un rol informativ și va fi eliminată în momentul completării formularului!Notă:- Numai costurile eligibile pot face obiectul finanţării nerambursabile din partea Autorităţii finanţatoare și contribuția din partea solicitantului. Aceste costuri trebuie să fie justificabile. - Este obligatoriu ca toate cheltuielile incluse în bugetul total al proiectului să fie bine justificate şi detaliate, atât din perspectiva algoritmului de calcul, cât şi raportat la activităţile pentru care ele au fost prevăzute.- Prezentarea bugetului sub formă forfetară conduce la respingerea proiectului.- Includerea în buget a cheltuielilor neeligibile conduce la respingerea proiectului. Aceste eventuale cheltuieli se evidențiază separat și nu vor fi incluse în formatul tip al bugetului. Acestea pot fi incluse într-o anexă/ notă de fundamentare.- Notele justificative vor fi însoțite de documente justificative (după caz) și vor cuprinde:

- justificarea detaliată (tipuri lucrări/denumire produse/număr/cantitate/preţ estimativ etc.); - lista de dotări pentru achiziţia de bunuri; - structura personalului din serviciile ce vor fi create etc.) a categoriei de cheltuieli în relaţie cu activitatea căreia se adresează, pe fiecare dintre finanţatorii proiectului;- pentru lucrările de modernizare/reabilitare se va prezenta un deviz estimativ. Devizul estimativ reprezintă o estimare a costurilor pentru lucrările de reabilitare/ modernizare a spațiilor în formatul HG 907/2016. Devizul estimativ va fi semnat de solicitantul de finanțare.- cheltuielile aferente Liniei 3 vor fi justificate și în concordanță cu tipurile de servicii sociale înființate (eligibile pentru finanțare din partea Autorității finanțatoare și contribuția solicitantului doar pentru proiectele de tip I și II).

DataNumele şi funcţia solicitantuluiSemnătura

47

Page 48: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Ştampila

Numele şi funcţia parteneruluiSemnăturaŞtampila

Note: - ONG-urile având calitatea de solicitant și cele având calitatea de partener nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice, conform Ordonanței nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. Această măsură nu se aplică partenerilor instituții publice.- La completarea Cererii de finanțare aceste note vor fi eliminate.

48

Page 49: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Formularul 3 - Declaraţie privind capacitatea profesională

Declarație privind capacitatea profesională

Noi, ______________ [denumirea solicitantului/partenerului], declarăm că pentru implementarea proiectului ____________ [titlul proiectului] propunem următoarea echipă de specialişti:

Specialitatea propusă în cadrul echipei de management a proiectului

Nume şi prenume

Loc de muncă actual

Vechimea în specialitatea propusă

Număr de proiecte la care a participat în ultimii 5 ani în specialitatea propusă

Activităţile de care răspunde în prezent

Responsabilităţile în cadrul echipei de management

Declarăm că persoanele propuse mai sus dispun de pregătirea necesară implementării proiectului în conformitate cu prevederile Documentaţiei şi cu prevederile legale din România.

Înţelegem că, în cazul în care nu vom reuşi să asigurăm participarea oricărei persoane din cele menţionate mai sus, în conformitate cu prezenta declaraţie, sau nu o vom înlocui cu o persoană cu calificări cel puţin egale, acceptabilă dumneavoastră, puteţi să întreprindeţi măsurile pe care le consideraţi necesare, mergând chiar până la rezilierea contractului de finanțare nerambursabilă şi acceptăm aceste măsuri ca fiind îndreptăţite.

DataNumele şi funcţia solicitantului/ parteneruluiSemnăturaŞtampila

Note: - ONG-urile având calitatea de solicitant și cele având calitatea de partener nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice, conform Ordonanței nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. Această măsură nu se aplică partenerilor instituții publice.

49

Page 50: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

- La completarea Cererii de finanțare aceste note vor fi eliminate.

50

Page 51: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Formularul 4 - Declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor

Declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor

Subsemnata/subsemnatul .................., cu funcţia de ............., posesoare/posesor al BI/CI seria . ......., nr. .............., eliberat(ă) de ............, la data de ................, împuternicită/ împuternicit să înaintez cererea de finanţare şi să semnez contractul de finanţare nerambursabilă prin hotărârea organului de conducere a organizaţiei ........................,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii,

declar pe propria răspundere următoarele: - datele, informaţiile şi documentele prezentate în prezenta propunere de proiect corespund realităţii; - solicitantul (denumire) nu se încadrează în niciuna din situaţiile prevăzute la pct. B.2., pct. 10 – 17 din Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.

Data

Numele şi funcţia

Semnătura

Ştampila

Note: - ONG-urile având calitatea de solicitant și cele având calitatea de partener nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice, conform Ordonanței nr. 17/ 2015 privind

51

Page 52: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. Această măsură nu se aplică partenerilor instituții publice.- La completarea Cererii de finanțare aceste note vor fi eliminate. Formularul 5 - Declaraţia de imparţialitate

Declarația de imparțialitate

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe solicitant/ partener în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele Autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante/ partenere în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez Autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Data

Numele şi funcţia

Semnătura

Ştampila

Note: - ONG-urile având calitatea de solicitant și cele având calitatea de partener nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice, conform Ordonanței nr. 17/ 2015 privind

52

Page 53: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. Această măsură nu se aplică partenerilor instituții publice.- La completarea Cererii de finanțare aceste note vor fi eliminate.Formularul 6 - Model Acord de parteneriat

Acord de parteneriat[Model orientativ – va fi personalizat obligatoriu cu activitățile fiecărui

partener și semnat de toate părțile. Această notă se elimină, la întocmirea acordului !]

Nr. înregistrare solicitant Nr. înregistrare partener

Art. 1 Părţile………………… [denumirea completă a solicitantului], cu sediul în ……………..[adresa completă], codul fiscal…………, având calitatea de solicitant şi………………… [denumirea completă a partenerului], cu sediul în …………………….[adresa completă], codul fiscal……………………., având calitatea de partener

au convenit următoarele:

Art. 2 ObiectulObiectul acestui acord de parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului ......................... [titlul proiectului] depus în cadrul selecţiei publice de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, precum şi obligaţiile privind asigurarea sustenabilităţii serviciului social înființat.

Art. 3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectuluiRolurile şi responsabilităţile vor fi descrise în tabelul de mai jos, corespunzător activităţilor din propunerea de proiect:

Activitatea Responsabilităţi solicitant

Responsabilităţipartener

Se vor descrie activităţile pe care fiecare dintre parteneri trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informaţiile prezentate în propunerea de proiect

Art. 4 Responsabilităţi privind asigurarea sustenabilităţii proiectuluiSolicitantul şi partenerul vor asigura funcţionarea serviciului social înființat în cadrul proiectului ................ [titlul proiectului], pe o durată de minim 3 ani.Va fi descris modul de asigurare a funcţionării serviciului social înființat şi responsabilităţile asumate.

Art. 5 Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

53

Page 54: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat este cuprinsă între [zz/ll/aaaa] şi [zz/ll/aaaa].

Art. 6 Drepturile şi obligaţiile solicitantului Solicitantul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect.Solicitantul consultă partenerul cu regularitate în implementarea proiectului.Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de partener, de Autoritatea finanţatoare sau de orice alt organism abilitat să verifice.Solicitantul asigură transferul de fonduri obţinute de la Autoritatea finanţatoare pentru cheltuielile angajate de partener, care au fost certificate ca eligibile.In cazul unui prejudiciu în ceea ce priveşte gestionarea finanţării nerambursabile primite de la Autoritatea finanţatoare, solicitantul răspunde în solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile parteneruluiPartenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către solicitant în implementarea proiectului.Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de solicitant, de Autoritatea finanţatoare sau de orice alt organism abilitat să verifice.Partenerul are obligaţia să ducă la îndeplinire responsabilităţile asumate în implementarea proiectului.În cazul unui prejudiciu în ceea ce priveşte gestionarea finanţării nerambursabile primite de la Autoritatea finanţatoare, partenerul răspunde în solidar cu solicitantul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 8 Dispoziţii finale(1) Orice modificare a prezentului acord de parteneriat este valabilă numai atunci când este convenită de părţi.(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord de parteneriat sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord de parteneriat este guvernat de legea română.

Întocmit în .... exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru dosarul de solicitare a finanţării.

Semnături:

Solicitant Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal

Semnătura Data şi locul semnării

Partener Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal

Semnătura Data şi locul semnării

Note:

54

Page 55: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

- ONG-urile având calitatea de solicitant și cele având calitatea de partener nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice, conform Ordonanței nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. Această măsură nu se aplică partenerilor instituții publice.- La completarea Cererii de finanțare aceste note vor fi eliminate.

55

Page 56: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Formularul 7 - Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate

Declarație de confidențialitate și imparțialitate

Subsemnatul/ Subsemnata .........................................................................., membru evaluator în Comisia de evaluare/ Comisia de soluționare a contestațiilor conform Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. ..........................., mă angajez:

- să păstrez confidenţialitatea asupra conţinutului propunerilor de proiecte, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de solicitanţi și parteneri, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală şi/sau secretele comerciale;- nu voi dezvălui solicitanţilor, partenerilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de finanţare, informaţii suplimentare legate de activitatea de evaluare sau soluționare a contestațiilor, până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare.

Totodată confirm că nu mă aflu în nici una dintre situaţiile următoare:

1. nu sunt soţ sau rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu unul dintre reprezentanţii solicitanţilor și partenerilor.2. în ultimii trei ani nu am avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre solicitanţi și parteneri şi nici nu am făcut parte din Consiliul de Administrație ori alt organ de conducere sau de administraţie al acestora;3. nu sunt membru sau membru fondator al unuia dintre solicitanţi sau parteneri.

De asemenea, mă oblig să solicit de îndată înlocuirea mea din calitatea de evaluator cu alt evaluator din cadrul Comisiei în cazul în care constat că mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute mai sus.

Data

Semnătura

56

Page 57: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Formularul 8 - Declaraţie privind spaţiile şi dotările folosite pentru realizarea obiectivelor proiectului

Declarație privind spațiile și dotările folosite pentru realizarea obiectivelor proiectului …………………… [titlul proiectului]

Noi, …………………………………… [denumirea solicitantului/partenerului] declarăm că avem în proprietate/administrare/concesiune următoarele spaţii şi dotări pe care ne angajăm să le punem la dispoziţia echipei de implementare a proiectului …………………: 1. Biroul unde îşi va desfăşura activitatea echipa: ……………….. [adresa completă], tel ……, fax …………., e-mail …………., suprafaţa ………….; 2. Alte spaţii relevante din punct de vedere al proiectului ……………. [detaliaţi: adresa, suprafaţa, destinaţia actuală, destinaţia propusă prin proiect]; 3. Mijloace de transport auto: tip ……….; nr. locuri …………. destinaţia ………..etc.; 4. Echipamente de birou: ……….. calculatoare, ………… imprimante, ………. copiatoare, ……. faxuri etc.; 5. Altele: ……………. [detaliaţi].

Spaţiile sau dotările menţionate mai sus pot fi folosite pentru proiect imediat ce vor fi necesare şi acestea nu sunt angajate pentru realizarea unor activităţi esenţiale pentru implementarea altui proiect. Starea tehnică a acestora este bună şi asigură toate condiţiile necesare folosirii lor în siguranţă deplină, iar personalul de deservire este atestat şi instruit în conformitate cu legislaţia română.

Înţelegem că în cazul în care nu vom reuşi să asigurăm oricare din cele menţionate mai sus în conformitate cu prezenta declaraţie puteţi să întreprindeţi măsurile pe care le consideraţi necesare, mergând chiar până la rezilierea contractului de finanţare nerambursabilă şi acceptăm aceste măsuri ca fiind îndreptăţite.

Data .........../............/...........

Semnează: ………………………………

Contrasemnează: ………………………………

Note: - ONG-urile având calitatea de solicitant și cele având calitatea de partener nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice, conform Ordonanței nr. 17/ 2015 privind

57

Page 58: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. Această măsură nu se aplică partenerilor instituții publice.- La completarea Cererii de finanțare aceste note vor fi eliminate.

58

Page 59: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Formularul 9 - Curriculum vitae (Europass)

INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele [Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.]

Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara Scrieţi numărul de telefon Scrieţi numărul de telefon mobil Scrieţi adresa de email

Scrieţi adresa paginii web personale Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)

Sexul Scrieţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa | Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea

LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ

POZIŢIALOCUL DE MUNCĂ DORIT

STUDIILE PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ

PROFILUL PERSONAL

Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de muncă dorit / studiile pentru care se candidează / profilul personal (îndepărtaţi câmpurile irelevante din coloana stângă)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.]

Scrieţi datele (de la - până la) Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)

▪ Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi

Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]

Scrieţi datele (de la - până la) Scrieţi calificarea obţinută Scrieţi nivelul EQF, dacă îl

cunoaşteţi

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, scrieţi şi ţara)

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate

COMPETENΤE PERSONALE[Ştergeţi câmpurile necompletate.]

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de

vânzări

59

Page 60: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Competenţe organizaţionale/manageriale

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane)

Competenţe dobândite la locul de muncă

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu: ▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu

auditul calităţii)

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea informaţiei Comunicare Creare de

conţinut SecuritateRezolvare

a de probleme

Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Scrieţi denumirea certificatului.

Scrieţi alte competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemple:▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software

pentru prezentări)▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator

Alte competenţe Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:▪ tâmplărie

Permis de conducere Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu:B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

PublicaţiiPrezentări

ProiecteConferinţeSeminariiDistincţii

AfilieriReferinţe

CităriCursuri

Certificări

Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă.Exemplu de publicaţie:▪ Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002. Exemplu de proiect:▪ Biblioteca publică din Devon. Arhitect principal responsabil cu design-ul, producaţia şi

supervizarea construcţiei (2008-2012).

ANEXE

Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple: ▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare▪ recomandări de la locul de muncă▪ publicaţii sau cercetări

60

Page 61: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Formularul 10 - Declaraţie pe proprie răspundere

Declaraţie pe proprie răspundere(conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare)

Subsemnata/ subsemnatul .................., cu funcţia de ............., posesoare/ posesor al BI/CI seria ........, nr. .............., eliberat(ă) de ............, la data de ................, împuternicită/ împuternicit să înaintez cererea de finanţare şi să semnez contractul de finanţare nerambursabilă prin hotărârea organului de conducere a organizaţiei ........................,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii,

declar pe propria răspundere următoarele: solicitantul nu a contractat finanţare nerambursabilă de la Autoritatea

finanţatoare în decursul anului fiscal curent, pentru acelaşi tip de activitate; în cazul în care solicitantul a contractat, în cursul aceluiaşi an calendaristic,

mai mult de o finanţare nerambursabilă de la Autoritatea finanţatoare, nivelul finanţării nerambursabile nu depăşeşte o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Autorităţii finanţatoare, în decursul anului fiscal curent.

Data

Numele şi funcţia

Semnătura

Ştampila

61

Page 62: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

ANEXE

Anexa 1 - Anexă la Procesul verbal de deschidere

Anexă la Procesul verbal de deschidere

Nr.crt. Cerinţa Da/Nu OBSERVAŢII

1. Dosarul de solicitare a finanţării a respectat data limită şi locul de depunere

2.

1 plic sigilat şi marcat cu inscripţia „ORIGINAL” şi 3 plicuri marcate cu inscripţia „COPIE” sau un plic marcat cu inscripția „COPIE” ce conține 1 memory stick/ CD/ DVD cu documentele scanate

3.

Plicul sigilat şi marcat cu inscripţia "ORIGINAL” conţine 1 plic marcat cu inscripţia „PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ” şi 1 plic marcat cu inscripţia „DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC PROPUNEREA DE PROIECT”

4.Plicul sigilat şi marcat cu inscripţia „PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ” conţine Cererea de finanţare (Formularul 1)

5Plicul sigilat şi marcat cu inscripţia „PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ” conţine Propunerea tehnică şi financiară (Formularul 2)

62

Page 63: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Anexa 2 – Fișe de verificare a conformității administrative

Anexa 2 a) - Fişa de verificare a conformităţii administrative pentru solicitant

Nr. crt. Documente (conform pct. D.1.4.1.) DA/

NUObservaţ

ii1. Actul constitutiv, statutul, însoţite de ultimul act adiţional şi

ultima hotărâre judecătorească, atunci când este cazul2. Certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor3. Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale4. Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale

emis de către administraţia financiară pe raza căruia solicitantul are sediul social

5. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul de stat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice).

6. Situațiile financiare anuale aferente anului anterior depunerii cererii de finanțare

7. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs, asumat la nivelul conducerii solicitantului

8. Documente care demonstrează statutul juridic al locaţiei propuse în proiect pentru serviciul social şi eventualele sarcini:a) contract de vânzare-cumpărare, sau contract de concesiune,

sau hotărârea consiliului judeţean/ consiliului local comunal, orăşenesc, municipal/ consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti/ consiliului general al municipiului București, privind darea în administrare cu titlu gratuit a imobilului, care să prevadă şi dreptul de a efectua lucrări de amenajare/reparaţii a imobilului, cu o perioadă de valabilitate de cel puțin 4 ani (1 an implementare proiect + 3 ani sustenabilitate); Acest document va fi însoţit de:

a.1.) extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înaintea depunerii propunerii de proiect, din care să reiasă înscrierea la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a dreptului de proprietate, respectiv a dreptului de administrare asupra imobilului care se pune la dispoziţia proiectului precum şi faptul că imobilul nu este grevat de sarcini (sau alte obligaţii);

a.2.) schiţa spaţiului, inclusiv fotografii de ansamblu și de detaliu ale interiorului și exteriorului, precum și cu împrejurimile/ zona în care este amplasată clădirea respectivă;

b) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului clădirii, din care să reiasă faptul că nu există înregistrată o cerere de revendicare pentru imobilul care face obiectul proiectului, faptul că imobilul nu se află în litigiu, precum şi asumarea obligaţiei de a anunţa în termen de 10 zile orice modificare a situaţiei juridice a imobilului;

9. Declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea

63

Page 64: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

informaţiilor, conform Formularului 410. Declaraţie pe propria răspundere (conform art. 12 alin. (3) din

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare), conform Formularului 10

11. Un material de prezentare a organizaţiei din care să reiasă experienţa de minimum 1 an în derularea de activităţi specifice în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, respectiv înfiinţarea şi administrarea, cel puţin a unui serviciu social de tipul: centru de zi, locuinţă protejată, centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, centru de tip respiro, centru de criză.

12. CV-ul managerului de proiect şi al fiecărui membru al echipei de implementare a proiectului, conform Formularului 9

13. Acordul de parteneriat şi clauzele acestora, semnat de toate părțile și personalizat cu activitățile fiecărui partener, conform Formularului 6

14. Ultima organigramă însoţită de documentul prin care aceasta a fost aprobată

15. Hotărârea organului de conducere din care să rezulte:a) asigurarea contribuţiei în bani de minimum 10% din

valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare;

b) angajamentul că va suporta toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului;

c) asigurarea sustenabilităţii serviciului social înființat pe o durată de minim 3 ani, în nume propriu sau în parteneriat, de la încetarea contractului de finanţare;

d) desemnarea nominală a managerului de proiect şi a membrilor echipei de implementare;

e) desemnarea persoanei împuternicite să înainteze cererea de finanţare şi să semneze contractul de finanţare (se menţionează funcţia persoanei şi numele acesteia);

f) asumarea directă a responsabilităţii pentru managementul proiectului şi angajamentul de a nu acţiona ca intermediar;

g) aprobarea acordului de parteneriat.16. Declaraţie de imparţialitate, conform Formularului 517. Declaraţie privind capacitatea profesională, conform

Formularului 318. Declaraţie privind spaţiile şi dotările folosite pentru realizarea

obiectivelor proiectului, conform Formularului 819. Document prin care DGASPC:

a) îşi dă acordul pentru asigurarea beneficiarilor noului serviciu social de tip Locuință protejată și a finanțării serviciilor sociale destinate acestora, în baza standardului minim de cost (conform HG nr. 978/2015), pe toată

64

Page 65: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

durata contractului de finanțare și a perioadei de asigurare a sustenabilității;

b) își asumă faptul că în centrele rezidențiale de unde vor fi dezinstituționalizați beneficiari pentru serviciile ce vor fi înființate prin proiect nu vor fi admise alte persoane adulte cu dizabilități.

65

Page 66: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Anexa 2 b) - Fişa de verificare a conformităţii administrative pentru partener

Nr. crt.

Documente (conform pct. D.1.4.2) DA/NU

Observaţii

1. Actul constitutiv, statutul însoţit de ultimul act adiţional şi ultima hotărâre judecătorească, atunci când este cazul/ actul doveditor privind forma juridică de înfiinţare şi funcţionare

2. Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale3. Declaraţie privind capacitatea profesională, conform

Formularului 34. Ultima organigramă însoţită de documentul prin care

aceasta a fost aprobată5. Declaraţia de imparţialitate, conform Formularului 56. Declaraţie privind spaţiile şi dotările folosite pentru

realizarea obiectivelor proiectului, conform Formularului 8

66

Page 67: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Anexa 3 – Fișe de verificare a eligibilității

Anexa 3 a) - Fişa de verificare a eligibilităţii solicitantului

Nr.crt. Criteriu de eligibilitate DA/

NUOBSERVA

ŢII

1.

Solicitantul deţine calitatea de organizaţie neguvernamentală din România, cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi (are în statut ca obiect de activitate protecţia şi asistenţa persoanelor cu dizabilități)

2. Solicitantul are calitatea de furnizor de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii

3.

Solicitantul are experienţă de minimum 1 an în derularea de activităţi specifice în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, respectiv înfiinţarea şi administrarea, cel puţin a unui serviciu social de tipul: centru de zi, locuinţă protejată, centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, centru de tip respiro, centru de criză sau atelier protejat

4. Solicitantul dispune de resurse materiale şi umane adecvate derulării proiectului propus

5. Solicitantul declară că este direct responsabil pentru managementul proiectului şi că nu acţionează ca intermediar

6.

Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat.

Obs.: Impozitele și taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eșalonări etc.) de către organele competente nu se consideră obligații exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condițiile impuse la acordarea înlesnirilor.

7.Solicitantul asigură o contribuţie proprie în bani, reprezentând minimum 10% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare

8.Solicitantul declară pe proprie răspundere că nu se face vinovat de declaraţii inexacte sau false cu privire la informaţiile solicitate în vederea selectării şi finanţării proiectelor

9.Solicitantul declară pe proprie răspundere că nu a încălcat prevederile unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat cu Autoritatea finanţatoare în ultimii 2 ani precedenţi cererii

10.

Solicitantul declară pe proprie răspundere că nu a comis o gravă greşeală în materie profesională sau să nu fi îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care Autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens

11. Solicitantul declară pe proprie răspundere că nu a contractat o altă finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de activitate în decursul anului fiscal curent și nu a contractat mai multe finanţări

67

Page 68: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

nerambursabile de la Autoritatea finanţatoare pentru activităţi diferite, totalul acestora depăşind o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Autorităţii finanţatoare

12.

Solicitantul declară pe proprie răspundere că nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare sau că nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare

13.

Solicitantul declară pe proprie răspundere că nu are activitatea suspendată sau că nu se află în nicio situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările în vigoare

14.Solicitantul declară pe proprie răspundere că nu are conturile bancare blocate în urma unei hotărâri judecătoreşti, înştiinţare de poprire sau titlu executoriu

15.Solicitantul face dovada faptului că terenul/clădirea unde urmează să funcţioneze serviciile nou înfiinţate propuse prin proiect nu fac obiectul unor cereri de revendicare şi nu se află în litigiu

16.Solicitantul se angajează să suporte toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului;

17.

Solicitantul se angajează că va suporta toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului.

18.Solicitantul are încheiat un acord de parteneriat, semnat de reprezentanţii legali ai solicitantului şi partenerului/partenerilor. Acordul de parteneriat este completat conform Formularului 6.

19.

Solicitantul se angajează că va asigura, timp de minim 3 ani, sustenabilitatea serviciului social nou înființat prin proiect, în nume propriu sau în parteneriat și va răspunde pentru respectarea perioadei de sustenabilitate.

68

Page 69: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Anexa 3 b) - Fişa de verificare a eligibilităţii partenerului

Nr.

crt.

Criteriu de eligibilitate DA/NU

OBSERVAŢII

1. Partenerul este persoană juridică română

2.

Partenerul face parte din una din categoriile următoare:1 – Furnizor privat de servicii sociale - persoană juridică română fără scop patrimonial, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi;2 - Serviciu public de asistenţă socială organizat în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor (SPAS);3 - Direcţie generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană/ a sectorului municipiului Bucureşti (DGASPC);4 - Direcţia generală de asistenţă socială a municipiului Bucureşti (DGASMB).

3. Partenerul are calitatea de furnizor de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii

4. Partenerul dispune de resurse materiale şi umane necesare derulării proiectului propus

69

Page 70: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Anexa 4 - Fişa de verificare a eligibilităţii proiectului

Fișa de verificare a eligibilității proiectului

1. Nr. crt.

Criteriul de eligibilitate (conform pct. C.9.) Da/ Nu Observaţii

1. Propunerea de proiect se încadrează în scopul, obiectivele specifice şi activităţile eligibile ale programului de finanţare

2. Serviciul social nou este înființat cu respectarea condițiilor de la pct. C.4.

3. Beneficiarii direcţi ai proiectelor propuse sunt cei prevăzuţi la pct. C.3.

4. Serviciul social propus în proiect este plasat în cadrul comunităţii

5. Perioada de derulare a proiectului nu depăşeşte data de 30 noiembrie 2017

6. Serviciul social nou înfiinţat este prevăzut a fi funcţional cel puţin 1 lună pe perioada implementării proiectului

7. Serviciul social este prevăzut să fie înființat cu respectarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015

8. Solicitantul își asumă să asigure, timp de minim 3 ani, sustenabilitatea serviciului social nou înființat prin proiect, în nume propriu sau în parteneriat şi va răspunde pentru respectarea perioadei de sustenabilitate

9. Solicitantul este responsabil de selecţia, angajarea și formarea personalului pentru serviciile nou create

10. Propunerea de proiect respectă toate secţiunile și subsecțiunile Formularului 1 şi Formularului 2, cu completarea obligatorie a tuturor informațiilor solicitate

11. Proiectul a obţinut, în urma aplicării grilei de evaluare, punctajul minim necesar de 60 puncte, precum şi punctajul minim necesar aferent capitolelor 1. Relevanţă şi 2. Buget şi raportul cost-eficienţă (din grila de evaluare)

12. Beneficiarul asigură mediatizarea activităţilor desfăşurate prin proiect şi a serviciului nou înființat, menţionând de fiecare dată denumirea serviciului, Autoritatea finanţatoare și anul acordării finanțării:

minimum un comunicat de presă;

70

Page 71: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

afiș sau plăcuță la sediul serviciului înființat. Eventualele cheltuieli aferente acțiunilor de mediatizare sunt suportate de către solicitant din fonduri proprii, altele decât cele necesare pentru asigurarea contribuţiei proprii).

13. Serviciul social nou înfiinţat este prevăzut a fi accesibilizat în conformitate cu legislația în vigoare până la începerea funcționării propriu-zise a acestuia, costurile necesare fiind prevăzute clar în propunerea de proiect

14. Valoarea finanţării solicitate de la Autoritatea finanțatoare se încadrează în suma maximă permisă, prevăzută la pct. C.5.

15. Cheltuielile solicitate pentru finanţare, precum și cele care constituie contribuția solicitantului se încadrează în categoria și cuantumul cheltuielilor eligibile

16. Solicitantul asigură costurile necesare pentru implementarea proiectului (contribuția proprie de min. 10% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare), inclusiv cheltuielile neeligibile dar suportate de către solicitant (acestea fiind prevăzute separat)

17. Există concordanţă între conţinutul propunerii de proiect şi realitatea din teren

71

Page 72: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Anexa 5 - Grila de evaluare

Grila de evaluare

Nume evaluatorData completării grilei de evaluareNume solicitantTitlul proiectuluiNumărul de referinţă al propunerii de proiect Suma solicitată

Secţiunea Punctaj Maxim

Punctaj acordat

1. Relevanţă 15 Min. 91.1. Justificarea înfiinţării serviciului social în raport cu nevoile beneficiarilor 51.2. Contribuţia propunerii de proiect la atingerea obiectivelor programului de finanțare 51.3. Modul în care serviciul contribuie la optimizarea serviciilor sociale şi creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilități 5

2. Buget şi raportul cost-eficienţă 15 Min. 92.1. Corelarea cheltuielilor cu activităţile prevăzute în proiect 52.2. Descrierea metodei de estimare a costurilor 52.3. Raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate 5

3. Capacitatea de management şi financiară 303.1. Pregătirea profesională şi competenţele managerului şi a membrilor echipei de implementare 53.2. Identificarea şi distribuirea rolurilor şi responsabilităţilor fiecărui membru al echipei 53.3. Rezultatele obţinute de solicitant în implementarea activităţilor/proiectelor anterioare 53.4. Existenţa de servicii sociale complementare de tip nerezidenţial, destinate persoanelor adulte cu dizabilități 53.5. Resursele materiale (terenuri, clădiri, echipamentele, materiale şi dotări) care vin în sprijinul implementării proiectului propus 53.6. Contribuţia solicitantului mai mare de 15% 5

4. Metodologie 254.1. Justificarea selecţiei beneficiarilor direcţi 54.2. Metodologia de implementare a standardelor specifice de calitate pentru serviciul social propus 54.3. Corelarea nevoilor beneficiarilor direcţi cu serviciile oferite în centru/reţeaua de servicii complementare de tip nerezidenţial 54.4. Corelarea dintre problemele identificate, obiectivele, activităţile şi rezultatele proiectului 54.5. Capacitatea de anticipare, prevedere şi contracarare a riscului 5

5. Sustenabilitate şi impact 155.1. Modul de asigurare a sustenabilităţii pentru perioada de cel puţin 3 ani 55.2. Modul de asigurare a impactului pe termen lung 55.3. Parteneriat cu SPAS/ DGASPC/ DGASMB 5

72

Page 73: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

TOTAL 100

73

Page 74: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Anexa 6 - Model - cadru contract de finanţare nerambursabilă

Model - cadru contract de finanţare nerambursabilănr. ................. din ...................

Părţile contractuluiÎntreAutoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD), cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Calea Victoriei nr. 194, telefon 021/2125442, fax 021/2125443, cod fiscal ................., reprezentată prin .................., în funcţia de Președinte, în calitate de Autoritate finanţatoare, denumită în continuare Autoritate finanţatoare,şiOrganizaţia (Solicitant) …………, cu sediul în ……….., telefon ………………, fax ………………., cod fiscal………….. cont ……… deschis la …………..reprezentat prin ……… [nume, prenume, calitate], în calitate de beneficiar,

a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare Contract.

1. Obiectul contractului1.1 Obiectul contractului de finanțare nerambursabilă îl constituie implementarea proiectului ………........1.2 Beneficiarul se obligă să realizeze obiectul contractului în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.1.3 Autoritatea finanţatoare se obligă ca, pentru realizarea obiectului contractului, să plătească beneficiarului valoarea finanţării nerambursabile, aşa cum este aceasta definită în prezentul contract la pct. 2.1.1.4 Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să utilizeze suma primită exclusiv pentru implementarea proiectului.1.5 Documentele prezentului contract de finanțare nerambursabilă sunt: Metodologia de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor de selectare

și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2017;

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect pentru anul 2017;

Propunerea tehnică şi financiară şi documentele care însoţesc propunerea de proiect, depusă de beneficiar.

2. Valoarea finanțării nerambursabile2.1 Valoarea finanțării nerambursabile reprezintă finanţarea acordată de Autoritatea finanţatoare şi este în sumă de .................... lei, conform bugetului proiectului.2.2 Valoarea contribuţiei proprii a Beneficiarului este în sumă de ................. lei, reprezentând ....... % din valoarea finanţării nerambursabile (minim 10%).2.3 Contribuţia proprie a Beneficiarului este asigurată în bani, în limita sumei prevăzute la pct. 2.2., aşa cum a fost declarată de acesta în cererea de solicitare a finanţării, acceptată de către Autoritatea finanţatoare.

74

Page 75: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

2.4 În cazul în care, la finalizarea proiectului, finanţarea acordată de către Autoritatea finanţatoare este mai mică decât valoarea prevăzută la pct. 2.1, contribuţia proprie a beneficiarului se poate reduce proporţional, păstrând însă cel puţin procentul declarat la pct. 2.2.

3. Durata contractului3.1 Intrarea în vigoare a contractului3.1.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acesteia de către ambele părţi şi este valabilă pe perioada de implementare a proiectului.3.2 Implementarea proiectului3.2.1 Implementarea proiectului începe la data intrării în vigoare a prezentului contract.3.2.2 Durata de implementare a proiectului este de ..... luni.3.2.3 În cazul în care implementarea proiectului suferă întârzieri din motive neimputabile Beneficiarului, părţile pot stabili de comun acord modificarea planificării activităţilor şi prelungirea perioadei de implementare a proiectului, fără a depăşi data de 30 noiembrie 2017.3.2.4 Dacă, pe parcursul implementării proiectului, Beneficiarul constată că nu va putea respecta planificarea activităţilor prevăzută în proiect, acesta are obligaţia de a notifica Autoritatea finanţatoare în cel mai scurt timp, fără a depăşi data de 30 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor din Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.3.2.5 Cu excepţia prevederilor clauzei 3.2.4., orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Autorităţii finanţatoare de a solicita penalităţi Beneficiarului în condiţiile prevăzute la pct. 8 din prezentul contract.

4. Raportarea şi plata cheltuielilor4.1 Raportarea cheltuielilor4.1.1 Beneficiarul va înainta Autorităţii finanţatoare următoarele tipuri de rapoarte:

a) raport intermediar, ori de câte ori se solicită efectuarea unei plăţi, cu două componente: a.1) raport de activitate, narativ, care va cuprinde informaţii cu privire la activităţile realizate în perioada pentru care se face raportarea, principalele realizări faţă de scopul şi obiectivele stabilite, dificultăţile întâmpinate, o planificare pentru perioada următoare şi a.2) raport financiar ce va detalia cheltuielile efectuate conform bugetului aprobat, pe fiecare linie de buget şi în concordanţă cu activităţile efectuate;

b) raport final privind realizarea obiectivelor proiectului, detaliat, în termen de 10 de zile de la data finalizării proiectului;

c) rapoarte/notificări privind întârzierile şi/sau problemele apărute, precum şi soluţiile concrete propuse pentru recuperarea întârzierilor şi realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv grafice cu implementarea activităţilor, ori de câte ori este nevoie.

4.1.2 Rapoartele intermediare prevăzute la pct. 4.1.1. lit. a) vor fi însoţite de cererea de plată, reprezentând totalul cheltuielilor solicitate de la Autoritatea finanţatoare pentru realizarea activităţilor raportate, precum şi de documentele justificative care stau la baza cererii de plată.

75

Page 76: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

4.1.3 Toate documentele justificative prevăzute la pct. 4.1.2. trebuie să fie prezentate în copie; copiile trebuie să fie vizate „conform cu originalul” şi semnate de către reprezentantul beneficiarului împuternicit în acest sens. 4.1.4 Autoritatea finanţatoare va solicita eventualele clarificări privind documentele menţionate la pct. 4.1.2., în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii lor la sediul său.4.2 Plata cheltuielilor4.2.1 Autoritatea finanţatoare va plăti Beneficiarului cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului, la solicitare şi în baza documentelor justificative prezentate, în funcţie de aprobarea deschiderilor de credite de către ordonatorul principal.4.2.2 Fiecare utilizare a unei cote din contribuţia proprie a beneficiarului va fi adusă la cunoştinţa Autorității finanţatoare prin depunerea de documente justificative; ultima cerere de plată a beneficiarului va fi însoţită de dovada utilizării integrale a contribuţiei proprii.4.2.3 Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a efectua plata către Beneficiar după aprobarea raportului intermediar aferent cererii de plată.4.2.4 Plata finală de 10% din valoarea finanţării nerambursabile se acordă numai după îndeplinirea de către beneficiar a obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea şi validarea raportului final de activitate, prezentarea şi validarea raportului financiar final, dovada folosirii contribuţiei angajate prin contract şi finalizarea de către Autoritatea finanţatoare a etapelor de monitorizare.4.2.5 Plata cheltuielilor se realizează numai în condiţiile în care documentele justificative sunt complete şi corect întocmite.4.2.6 Activităţile necesare realizării obiectului contractului se vor încadra în valorile prevăzute în propunerea financiară prezentată de Beneficiar.4.2.7 Raportul final privind realizarea obiectivelor proiectului va fi întocmit în termen de 10 de zile de la data finalizării proiectului şi înaintat spre aprobare Autorităţii finanţatoare, conform Anexei nr. 8 din Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.4.2.8 Valoarea finanţării nerambursabile prevăzută la pct. 2.1. este fermă şi este prezentată pe categorii de cheltuieli şi respectiv pe surse de finanţare în bugetul proiectului aşa cum au fost ele prevăzute în propunerea financiară.4.2.9 Plăţile se vor efectua în lei, pe baza cererii de plată înaintate de Beneficiar.4.2.10 Plăţile către alţi executanţi, prestatori sau furnizori, vor fi efectuate de către Beneficiar.4.2.11 Orice contract de execuţie de furnizare de bunuri sau prestări de servicii pe baza căruia se solicită o plată din partea Autorităţii finanţatoare este depus de Beneficiar în copie la sediul Autorităţii finanţatoare în cel mai scurt timp de la semnare, dar nu mai târziu de data la care se solicită efectuarea primei plăţi în legătură cu contractul în cauză. Beneficiarul va menţiona în scris pe fiecare astfel de contract titlul proiectului pentru care a fost încheiat. Copiile contractelor sus menţionate vor purta sintagma „conform cu originalul” şi vor fi semnate de persoana împuternicită în acest sens, ştampilate şi comunicate Autorităţii finanţatoare.4.2.12 Contractele încheiate de Beneficiar cu alţi executanţi, furnizori sau prestatori vor fi adaptate pentru a permite efectuarea plăţilor de către Autoritatea finanţatoare. Autoritatea finanţatoare nu va fi răspunzătoare de eventualele penalizări de întârziere datorate de beneficiar şi nici de alte daune sau penalizări

76

Page 77: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

rezultate din contractele încheiate de Beneficiar, în cazul în care a efectuat plăţile către acesta în termenul prevăzut în prezentul contract.4.2.13 Autoritatea finanţatoare poate reduce valoarea oricărei plăţi cu sumele care au fost deja plătite Beneficiarului, în situaţia în care se constată că activităţile pentru care au fost plătite aceste sume nu au dus la îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în propunerea de proiect, sau lucrările realizate nu conduc la respectarea standardelor specifice de calitate ale serviciului.4.2.14 Autoritatea finanţatoare poate reduce valoarea oricărei plăţi cu sumele aferente plăţilor efectuate de beneficiar către furnizori şi/sau prestatori, dacă Beneficiarul nu face dovada onorării facturilor emise de aceştia cel târziu odată cu cererea de plată ulterioară efectuării plăţii respective.

5. Obligaţiile părţilor5.1. Obligaţiile Beneficiarului5.1.1 Beneficiarul are obligaţia de a realiza toate activităţile asumate conform propunerii de proiect.5.1.2 Beneficiarul este pe deplin responsabil pentru implementarea activităţilor în conformitate cu planificarea din proiectul aprobat şi cu prevederile prezentului contract. Totodată, este răspunzător de toate operaţiunile şi metodele utilizate, cât şi de calificarea personalului implicat în proiect.5.1.3 În cazul parteneriatului, dacă partenerul nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile care îi revin, Beneficiarul (care a avut calitatea de solicitant în procesul de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă) va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii.5.1.4 Beneficiarul pune la dispoziţia proiectului toate bunurile mobile şi/sau imobile, personalul, expertiza şi facilităţile cu care s-a angajat la depunerea propunerii de proiect.5.1.5 Beneficiarul este pe deplin responsabil de respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități beneficiare ale serviciilor nou create şi de asigurarea funcţionării acestora cu respectarea standardelor specifice de calitate.5.1.6 Beneficiarul se angajează că suportă toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului.5.1.7 Beneficiarul se obligă să suporte toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului.5.1.8 Beneficiarul se obligă să întreprindă demersurile pentru obţinerea licenței de funcționare, până la finalizarea implementării proiectului.5.1.9 Beneficiarul, în baza Acordului de parteneriat/ documentului emis de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului își asumă că în centrele rezidențiale de unde vor fi dezinstituționalizați beneficiari pentru serviciile de tip locuință protejată ce vor fi înființate prin proiect, nu vor fi admise alte persoane adulte cu dizabilități, pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe perioada de asigurare a sustenabilității acestuia.5.1.10 Beneficiarul este pe deplin responsabil de asigurarea sustenabilităţii proiectului timp de cel puţin 3 ani, chiar dacă în proiect există un acord de parteneriat prin care partenerul se angajează să asigure el sustenabilitatea.5.1.11 Beneficiarul are obligaţia de a asigura, pe toată perioada de sustenabilitate, spațiul utilizat pentru înființarea prin proiect a serviciului social, împotriva oricăror riscuri.

77

Page 78: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

5.1.12 Beneficiarul are obligaţia de a asigura mediatizarea activităţilor desfăşurate prin proiect şi a serviciilor nou create, menţionând de fiecare dată denumirea serviciului, Autoritatea finanţatoare și anul acordării finanțării (eventualele cheltuieli aferente acestora sunt suportate de către beneficiar din fonduri proprii, altele decât cele necesare pentru asigurarea contribuţiei proprii).5.1.13 Beneficiarul are obligaţia de a realiza activităţile de selecţie, angajare şi formare a personalului care va deservi serviciul social nou înfiinţat (eventualele cheltuieli aferente acestora sunt suportate din fonduri proprii, altele decât cele necesare pentru asigurarea contribuţiei proprii).5.2 Personalul Beneficiarului5.2.1 Beneficiarul pune la dispoziţie echipa de implementare prevăzută în propunerea de proiect şi în documentele doveditoare ale capacităţii profesionale.5.3 Achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii5.3.1 Achiziţia de servicii, achiziţia lucrărilor pentru modernizare şi reabilitare a spațiilor, precum şi achiziţia de echipamente şi mobilier pentru dotarea acestora se realizează de către beneficiar cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi a altor dispoziţii legale aplicabile, după caz.5.3.2 Responsabilitatea obţinerii autorizaţiilor în vederea funcționării aparţine beneficiarului.5.3.3 Nivelul de finisaje al spațiilor modernizate/reabilitate trebuie să asigure durabilitatea necesară, posibilităţi de întreţinere uşoară şi cadrul adecvat desfăşurării activităţilor.5.4 Verificări5.4.1 Beneficiarul are obligaţia de a permite reprezentanţilor Autorităţii finanţatoare efectuarea verificării stadiului implementării proiectului, în toate etapele acestuia, precum și în perioada de sustenabilitate, a modului de organizare şi funcţionare a serviciilor şi a conformităţii lor, inclusiv accesul la orice fel de documente în legătură cu implementarea proiectului.5.4.2 Beneficiarul are obligaţia de a furniza reprezentanţilor Autorităţii finanţatoare orice informaţie solicitată de aceştia referitoare la implementarea proiectului.5.4.3 Beneficiarul va permite verificarea activităţilor desfăşurate şi a serviciilor create de către organele de control abilitate conform legii, precum şi accesul la orice fel de documente în legătură cu implementarea proiectului.5.4.4 Curtea de Conturi are calitatea de a exercita controlul financiar asupra modului de utilizare a fondurilor alocate prin prezentul Contract, în raport cu destinația stabilită.5.5 Obligaţiile Autorităţii finanţatoare5.5.1 Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a plăti cheltuielile efectuate de Beneficiar în cadrul proiectului, în condiţiile stipulate de prezentul contract.5.5.2 Autoritatea finanţatoare monitorizează implementarea activităţilor proiectului. În vederea aprobării rapoartelor, Autoritatea finanţatoare poate solicita Beneficiarului orice date sau informaţii pe care le consideră necesare. Aprobarea sau respingerea rapoartelor de către Autoritatea finanţatoare se va face în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora, sau, după caz, de la data primirii clarificărilor cerute de Autoritatea finanţatoare.5.5.3 Autoritatea finanţatoare monitorizează modul de asigurare a sustenabilității proiectului de către Beneficiar.

6. Modificarea contractului

78

Page 79: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

6.1 Orice modificare a prezentului contract se face în scris, cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional.6.2 Prin excepţie, modificările care nu conduc la schimbarea prevederilor contractului în ceea ce priveşte valoarea, destinaţia sumelor, termenele de realizare, activităţile şi alte aspecte majore legate de implementarea proiectului, sunt doar notificate în scris Autorităţii finanţatoare, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional.6.3 Nu pot fi aprobate prin acte adiţionale modificări ale prevederilor contractului care au ca efect:a) scăderea nivelului de calitate a activităţilor de protecţie a persoanelor cu dizabilități;b) diminuarea obligaţiilor Beneficiarului care au constituit criterii de punctaj la evaluarea propunerii de proiect;c) majorarea sumei de la Autoritatea finanţatoare.

7. Nerespectarea prevederilor contractului de finanţare nerambursabilă7.1 Orice nerespectare a prevederilor prezentului contract precum şi a legislaţiei naţionale, rezultată dintr-o acţiune sau inacţiune a Beneficiarului, care ar putea avea ca efect cauzarea unui prejudiciu, dă dreptul Autorităţii finanţatoare de a lua măsurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor negative în ceea ce priveşte rezultatele implementării proiectului.7.2 În exercitarea dreptului prevăzut la pct. 7.1., Autoritatea finanţatoare poate iniţia demersuri pentru suspendarea executării contractului sau, după caz, pentru rezilierea acestuia, precum și pentru recuperarea finanțării acordate sau, după caz, a prejudiciului cauzat. 7.3 Finanţarea acordată pentru derularea proiectului se suspendă în situaţia în care Autoritatea finanţatoare se sesizează sau este sesizată de alte autorități de control competente cu privire la utilizarea neconformă a fondurilor alocate și după caz, se sistează în situaţia în care Autoritatea finanţatoare constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în prezentul contract.

8. Penalităţi8.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Beneficiarul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, Autoritatea finanţatoare are dreptul de a percepe penalităţi în cuantum de 0,1% din suma echivalentă a obligaţiilor nerespectate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a acestora.

9. Rezilierea contractului9.1 Autoritatea finanţatoare poate rezilia contractul în cazul în care constată una din situaţiile următoare:a) utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele convenite;b) prezentarea de documente justificative false sau neconforme cu realitatea.9.2 Nerespectarea prevederilor contractului, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor şi prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, conduce la suspendarea finanţării proiectului până la remedierea situaţiei respective de către Beneficiar. Dacă, în termen de 15 zile de la primirea notificării transmise de Autoritatea finanţatoare privind suspendarea finanţării,

79

Page 80: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

beneficiarul nu remediază situaţia, Autoritatea finanţatoare va rezilia contractul, Beneficiarul fiind direct răspunzător şi obligat la plata eventualelor daune.9.3 Autoritatea finanţatoare poate cere, în condiţiile în care clauzele contractuale nu au fost respectate de către Beneficiar, restituirea, parţială sau integrală, a finanţării.9.4 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Beneficiarul nu începe implementarea proiectului în maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a contractului, acesta se consideră reziliat de drept.

10. Forţa majoră10.1 Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa părţilor, intervenit după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia şi care exonerează de răspundere partea care o invocă, pe toata durata în care aceasta acţionează.10.2 Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, război etc.10.3 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.10.4 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acţionează.10.5 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.10.6 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.10.7 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 5 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

11. Soluţionarea litigiilorAutoritatea finanţatoare şi Beneficiarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin negocieri directe, orice neînţelegere sau conflict care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor negocieri, Autoritatea finanţatoare şi Beneficiarul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita soluţionarea conflictului de către instanţele judecătoreşti competente.

12. Dispoziţii finaleOrice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract se transmite în scris (poştă, curier, fax, e-mail). Orice document scris este înregistrat în momentul transmiterii/primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin alte mijloace de comunicare cu condiţia confirmării scrise a primirii comunicării. Beneficiarul garantează că, la data finalizării proiectului, serviciile propuse vor fi funcţionale.

80

Page 81: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Prezentul contract a fost întocmit în data de ................, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, fiecare dintre ele având aceeaşi valoare juridică.

Autoritatea finanţatoare Beneficiar

81

Page 82: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Anexa 7 - Cererea de plată - model cadru

Cererea de plată - model cadruAntetul beneficiaruluiNr. _____/________

În atenţia Autorităţii finanţatoare – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în calitate de finanțator

Numărul cererii de plată /data ................Denumirea şi adresa beneficiarului ................Titlul proiectului ................Contract de finanţare nerambursabilă ................Perioada acoperită de cererea de plată ................

Subsemnatul/a..............................................., în calitate de……………………., prin prezenta solicit suma de ........................... lei.Anexez următoarele documente:

Raportul intermediar/ final pentru perioada acoperită de prezenta cerere de plată;

Copii ale contractelor de achiziţie publică în legătură cu care se solicită plata; Procesul verbal de recepţie/nota de intrare-recepţie (NIR) şi facturile emise

de furnizor, în cazul achiziţiilor de bunuri; Factura/factura fiscală emisă de furnizorul care a efectuat serviciul, sau, în

cazul în care activitatea este efectuată direct de către beneficiar, orice documente justificative relevante;

Dovada onorării de către beneficiar a facturilor emise de furnizori şi/sau prestatori (ordin de plată, chitanţe, extrase de cont);

Alte documente relevante.Plata se va efectua în următorul cont bancar ................, deschis la banca ...................[Toate facturile prezentate spre a fi achitate vor purta menţiunea „bun de plată”, ştampilate şi semnate de persoana împuternicită de către beneficiar.Copiile documentelor trebuie să fie lizibile, în format A4, ştampilate şi certificate cu menţiunea „conform cu originalul”].Prin prezenta certific că informaţiile furnizate în această cerere de plată sunt complete, corecte şi reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile şi în concordanţă cu contractul de finanţare nerambursabilă, iar această cerere de plată este susţinută de documente suport adecvate şi verificabile.

Nume

82

Page 83: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

SemnăturaŞtampila

83

Page 84: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

Anexa 8 - Raport intermediar/ final

RAPORT INTERMEDIAR/ FINAL

Contractul de finanțare nerambursabilă nr. .......... încheiat în data de ........................Organizaţia .................................................................................................- adresa ...................................................................................................- telefon/fax .............................................................................................Denumirea proiectului ...................................................................................Data înaintării raportului .................................................................................

I. RAPORT DE ACTIVITATE1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului:(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării proiectului şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.)

2. Realizarea activităţilor propuse:(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NUDaca NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contractul de finanțare nerambursabilă).

Luna Activităţi

planificate(*)

Activităţi

realizate

(**)

% Abaterile de la activităţile planificate;Justificări

Evaluare

interna(***)

Observaţii(****)

(*) Activităţi planificate- precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în cererea de finanţare.(**) Activităţi realizate- precizaţi numărul de participanţi, locul de desfăşurare şi durata pentru fiecare activitate realizată.(***) Evaluare internă- evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate.(****) Observaţii- dacă în urma evaluării remarcaţi modificări / îmbunătăţiri care trebuie aduse proiectului, menţionaţi-le.

3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz.)

Luna Planificat Realizat % Justificări abateri

84

Page 85: Pentru și împreună cu persoanele cu dizabilități - …anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/06/Documentatie... · Web view1 Cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea spațiilor

4. Impact

Luna Planificat Realizat % Justificări abateri

5. Parteneriat (dacă este cazul)

Partener Angajament asumat în

proiect

Angajament realizat efectiv

% Justificarea diferenţelor

II. RAPORT FINANCIARDate despre finanţare:- valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nerambursabilă nr._______ din ________- valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: _______________ , din care: - contribuţie proprie a beneficiarului: _______________- sume reprezentând finanţare nerambursabilă de la Autoritatea finanţatoare în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. _______din______________.

Data

Semnătură şi ştampilă beneficiar

85