PARTEA I HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI · Urbanism 240 Proiectare și planificare urbană...

71
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 9 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind domeniile de studii universitare de licență, structurile instituțiilor de învățământ superior și specializările organizate de acestea Având în vedere prevederile art. 60 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2—4 din Legea consorțiilor universitare nr. 287/2004, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. — Se aprobă Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licență și al specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate sectorial și/sau general, precum și numărul de credite de studiu transferabile, prevăzute în anexa nr. 1. Art. 2. — Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 2. Art. 3. — Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licență și specializările acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 3. Art. 4. — Se aprobă specializările acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 4. Art. 5. — Se aprobă specializările acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu, aflate în proces de acreditare, prevăzute în anexa nr. 5. Art. 6. — Specializările ale căror denumiri au fost adaptate la nomenclatorul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituțiilor de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licență și prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licență și aprobarea listei domeniilor și specializărilor din cadrul acestora, cu modificările ulterioare, care funcționează începând cu anul I 2005—2006 și care se regăsesc în prezenta hotărâre își continuă activitatea. Art. 7. — Școlile de studii academice postuniversitare care au fost înființate în baza unor alte acte normative funcționează în conformitate cu prevederile acestora. Art. 8. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 9. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului se abrogă art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituțiilor de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005, precum și anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licență și aprobarea listei domeniilor și specializărilor din cadrul acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006, cu modificările ulterioare. PRIM–MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: Ministrul educației, cercetării și tineretului, Cristian Mihai Adomniței Ministrul internelor și reformei administrative, Cristian David p. Ministrul apărării, Corneliu Dobrițoiu, secretar de stat Ministrul sănătății publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Decebal Traian Remeș Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian București, 28 iunie 2007. Nr. 676.

Transcript of PARTEA I HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI · Urbanism 240 Proiectare și planificare urbană...

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 9

H O T Ă R Â R I A L E G U V E R N U L U I R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R Eprivind domeniile de studii universitare de licență, structurile instituțiilor de învățământ superior

și specializările organizate de acestea

Având în vedere prevederile art. 60 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completărileulterioare, ale art. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completărileulterioare, ale art. 2—4 din Legea consorțiilor universitare nr. 287/2004, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 72/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificărileulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă Nomenclatorul domeniilor de studiiuniversitare de licență și al specializărilor din cadrul acestora, alspecializărilor reglementate sectorial și/sau general, precum șinumărul de credite de studiu transferabile, prevăzute în anexanr. 1.

Art. 2. — Se aprobă structura instituțiilor de învățământsuperior de stat, domeniile de studii universitare de licență șispecializările acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu,prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. — Se aprobă structura instituțiilor de învățământsuperior particular acreditate, domeniile de studii universitare delicență și specializările acreditate sau autorizate să funcționezeprovizoriu, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. — Se aprobă specializările acreditate sau autorizatesă funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământsuperior particular autorizate să funcționeze provizoriu,prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. — Se aprobă specializările acreditate sau autorizatesă funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământsuperior particular autorizate să funcționeze provizoriu, aflate înproces de acreditare, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. — Specializările ale căror denumiri au fost adaptatela nomenclatorul aprobat prin Hotărârea Guvernuluinr. 916/2005 privind structurile instituțiilor de învățământ

superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu șia specializărilor din domeniile studiilor universitare de licență șiprin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizareastudiilor universitare de licență și aprobarea listei domeniilor șispecializărilor din cadrul acestora, cu modificările ulterioare,care funcționează începând cu anul I 2005—2006 și care seregăsesc în prezenta hotărâre își continuă activitatea.

Art. 7. — Școlile de studii academice postuniversitare careau fost înființate în baza unor alte acte normative funcționeazăîn conformitate cu prevederile acestora.

Art. 8. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentahotărâre.

Art. 9. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri aGuvernului se abrogă art. 1 din Hotărârea Guvernuluinr. 916/2005 privind structurile instituțiilor de învățământsuperior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și aspecializărilor din domeniile studiilor universitare de licență,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din23 august 2005, precum și anexa la Hotărârea Guvernuluinr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare delicență și aprobarea listei domeniilor și specializărilor din cadrulacestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 769 din 11 septembrie 2006, cu modificările ulterioare.

PRIM–MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:Ministrul educației, cercetării și tineretului,

Cristian Mihai AdomnițeiMinistrul internelor și reformei administrative,

Cristian Davidp. Ministrul apărării,Corneliu Dobrițoiu,

secretar de statMinistrul sănătății publice,

Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Decebal Traian RemeșMinistrul muncii, familiei și egalității de șanse,

Paul PăcuraruMinistrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian

București, 28 iunie 2007.Nr. 676.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200710

ANEXA Nr. 1

N O M E N C L A T O R U L domeniilor de studii universitare de licență și al specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate

sectorial și/sau general, precum și numărul de credite de studiu transferabile

A. Lista domeniilor pentru studii universitare de licență

Domenii fundamentale de știință, artă, cultură Domenii de studii universitare de licență Nr. C.S.T. Specializarea

Științe exacte Matematică 180 MatematicăMatematici aplicateMatematică informatică

Fizică 180 FizicăFizică medicalăBiofizicăFizică informatică

Chimie 180 ChimieBiochimie tehnologicăRadiochimieChimie informatică

Informatică 180 InformaticăInformatică aplicată

Științe ale naturii Biologie 180 BiologieBiochimie

Geografie 180 GeografieGeografia turismuluiCartografieHidrologie și meteorologiePlanificare teritorială

Geologie 180 GeologieGeochimie

Știința mediului 180 Chimia mediuluiEcologie și protecția mediuluiGeografia mediuluiFizica mediuluiȘtiința mediului

Științe umaniste Filosofie 180 FilosofieLimbă și literatură 180 Limba și literatura română* 1)

Limbă și literatură* 2)Limbă și literatură modernă* 3)Literatură universală și comparată* 1)Filologie clasică* 4)

Limbi moderne aplicate 180 Traducere și interpretareLimbi moderne aplicate

Istorie 180 IstorieArheologieArhivisticăMuzeologieIstoria artei

Studii culturale 180 EtnologieStudii iudaiceStudii americaneStudii culturale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 11

Domenii fundamentale de știință, artă, cultură Domenii de studii universitare de licență Nr. C.S.T. Specializarea

Teologie Teologie 240 Teologie pastorală* 5)180 Teologie didactică* 5)

Artă sacrăTeologie socială* 5)

Științe juridice Drept 240 DreptDrept comunitar

180 Ordine și siguranță publicăȘtiințe sociale Sociologie 180 Sociologieși politice Antropologie

Asistență socială 180 Asistență socialăȘtiințe politice 180 Științe politice

Studii de securitateRelații internaționale 180 Relații internaționale și studii europeneși studii europeneȘtiințe administrative 180 Administrație publică

Administrație europeanăAsistență managerială și secretariatPoliție comunitară

Științe ale comunicării 180 JurnalismComunicare și relații publiceBiblioteconomie și știința informării

Științe ale educației 180 PedagogiePsihopedagogie specialăPedagogia învățământului primar și preșcolar

Psihologie 180 PsihologieTerapie ocupațională

Științe economice Economie 180 Economie generalăEconomie agroalimentarăEconomia mediuluiEconomie și comunicare economică în afaceriEconomie agroalimentară și a mediuluiEconomie generală și comunicare economică

Finanțe 180 Finanțe și bănciAdministrarea afacerilor 180 Administrarea afacerilor

Economia firmeiEconomia comerțului, turismului și serviciilorMerceologie și managementul calitățiiAdministrarea afacerilor (în limbi străine)Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calitățiiAdministrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității

Contabilitate 180 Contabilitate și informatică de gestiuneCibernetică, statistică și 180 Cibernetică economicăinformatică economică Informatică economică

Statistică și previziune economicăEconomie și afaceri internaționale 180 Economie internațională

Afaceri internaționaleEconomie și afaceri internaționale

Management 180 ManagementManagementul dezvoltării rurale durabile

Marketing 180 Marketing

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200712

Domenii fundamentale de știință, artă, cultură Domenii de studii universitare de licență Nr. C.S.T. Specializarea

Arte Teatru 180 Artele spectacolului* 6) Teatrologie* 7)Scenografie

Cinematografie și media 240 Cinematografie, fotografie, media* 8)Filmologie

Muzică 180 Pedagogie muzicalăMuzică religioasă

240 MuzicologieInterpretare muzicală — cantoInterpretare muzicală — instrumenteCompoziție muzicalăDirijatArtele spectacolului muzical

Arte plastice, decorative și design 180 Arte plastice* 9)Arte decorativeDesignConservare și restaurareArtă muralăPedagogia artelor plastice și decorativeIstoria și teoria arteiCeramică — sticlă — metalArte textile — design textilModă — design vestimentarScenografie și eveniment artisticDesign ambientalArtă monumentală

Arhitectură și Arhitectură 360 Arhitecturăurbanism 300 Arhitectură de interior

Design de produs180 Conservare și restaurare de arhitectură

Arhitectura peisajuluiMobilier și amenajări interioare

Urbanism 240 Proiectare și planificare urbanăUrbanism și administrarea teritoriuluiAmenajarea și planificarea peisajului

Educație fizică și Educație fizică și sport 180 Educație fizică și sportivăsport Sport și performanță motrică

Kinetoterapie și motricitate specialăȘtiințe agricole Agronomie 240 Agriculturăși silvice Științele solului

MontanologieProtecția plantelorExploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară

Horticultură 240 HorticulturăPeisagistică

Silvicultură 240 SilviculturăExploatări forestiereCinegetică

Zootehnie 240 ZootehniePiscicultură și acvacultură

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 13

Domenii fundamentale de știință, artă, cultură Domenii de studii universitare de licență Nr. C.S.T. Specializarea

Biotehnologii 240 Inginerie geneticăBiotehnologii* 10)

Științe inginerești Calculatoare și tehnologia informației 240 CalculatoareTehnologia informațieiCalculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate naționalăIngineria informației

Inginerie genistică 240 Mașini și utilaje de geniuSisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare

Inginerie geodezică 240 Măsurători terestre și cadastruTopogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice

Inginerie aerospațială 240 Construcții aerospațialeSisteme de propulsieEchipamente și instalații de aviațieInginerie și management aeronauticAeronave și motoare de aviație

Inginerie chimică 240 Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediuluiChimia și ingineria substanțelor organice, petrochimieși carbochimieȘtiința și ingineria materialelor oxidice și nanomaterialeȘtiința și ingineria polimerilorIngineria și informatica proceselor chimice și biochimiceInginerie chimicăControlul și securitatea produselor alimentareInginerie biochimicăIngineria fabricației hârtieiTehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitoriTehnologie chimică textilăChimie alimentară și tehnologii biochimicePrelucrarea petrolului și petrochimieExtracte și aditivi naturali alimentariChimie militară

Inginerie civilă 240 Construcții civile, industriale și agricoleCăi ferate, drumuri și poduriConstrucții și fortificațiiAmenajări și construcții hidrotehniceConstrucții miniereInginerie sanitară și protecția mediuluiÎmbunătățiri funciare și dezvoltare ruralăInginerie civilăInginerie urbană și dezvoltare regionalăInfrastructura transporturilor metropolitane

Ingineria instalațiilor 240 Instalații pentru construcțiiInstalații și echipamente pentru protecția atmosfereiInstalații pentru construcții — pompieri

Inginerie de armament, rachete și 240 Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de muniții salvare

Muniții, rachete, explozivi și pulberiArmament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a foculuiSisteme integrate de armament și muniție

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200714

Domenii fundamentale de știință, artă, cultură Domenii de studii universitare de licență Nr. C.S.T. Specializarea

Inginerie electrică 240 Sisteme electriceElectronică de putere și acționări electriceElectrotehnicăInstrumentație și achiziții de dateElectromecanicăInginerie electrică și calculatoare

Inginerie electronică și telecomunicații 240 Electronică aplicatăTehnologii și sisteme de telecomunicațiiRețele și software de telecomunicațiiMicroelectronică, optoelectronică și nanotehnologiiTelecomenzi și electronică în transporturiEchipamente și sisteme electronice militareTransmisiuni

Inginerie energetică 240 Ingineria sistemelor electroenergeticeHidroenergeticăTermoenergeticăEnergetică industrialăEnergetică și tehnologii nucleareManagementul energiei

Inginerie geologică 240 Inginerie geologicăGeologia resurselor miniereGeologia resurselor petroliereGeofizică

Inginerie industrială 240 Tehnologia construcțiilor de mașiniMașini unelte și sisteme de producțieIngineria sudăriiDesign industrialIngineria și managementul calitățiiIngineria securității în industrieNanotehnologii și sisteme neconvenționaleTehnologia și designul produselor textileTehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitoriIngineria sistemelor de energii regenerabileTehnologia tricotajelor și confecțiilor

Inginerie forestieră 240 Ingineria prelucrării lemnuluiIngineria produselor finite din lemn

Ingineria produselor alimentare 240 Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleControlul și expertiza produselor alimentarePescuit și industrializarea peștelui

Ingineria autovehicolelor 240 Construcții de autovehiculeIngineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule Autovehicule rutiereEchipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehiculeBlindate, automobile și tractoare

Ingineria materialelor 240 Știința materialelorIngineria elaborării materialelor metaliceIngineria procesării materialelor

Inginerie mecanică 240 Sisteme și echipamente termiceMașini și sisteme hidraulice și pneumatice

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 15

Domenii fundamentale de știință, artă, cultură Domenii de studii universitare de licență Nr. C.S.T. Specializarea

Mecanică fină și nanotehnologiiMașini și echipamente miniereInginerie mecanicăMașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentarăUtilaje petroliere și petrochimiceUtilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilorEchipamente pentru procese industrialeUtilaje tehnologice pentru construcțiiIngineria și managementul resurselor tehnologice în construcțiiUtilaje pentru textile și pielărieVehicule pentru transportul feroviarUtilaje și instalații portuare

Ingineria mediului 240 Ingineria și protecția mediului în industrieIngineria sistemelor biotehnice și ecologiceIngineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimicăInginerie și protecția mediului în agriculturăIngineria dezvoltării rurale durabileIngineria mediuluiIngineria valorificării deșeurilor

Inginerie navală și navigație 240 Sisteme și echipamente navaleArhitectură navalăNavigație și transport maritim și fluvialNavigație, hidrografie și echipamente navaleElectromecanică navală

Ingineria sistemelor 240 Automatică și informatică aplicatăEchipamente pentru modelare, simulare și conducere informatizată a acțiunilor de luptăIngineria sistemelor multimedia

Inginerie și management 240 Inginerie economică industrialăInginerie economică în domeniul mecanicInginerie economică în construcțiiInginerie și management naval și portuarInginerie economică în domeniul transporturilorInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticInginerie economică în industria chimică și de materialeInginerie economică în agriculturăInginerie și management în alimentația publică și agroturism

Ingineria transporturilor 240 Ingineria transporturilor și traficMecatronică și robotică 240 Mecatronică

RoboticăMine, Petrol și Gaze 240 Inginerie minieră

Prepararea substanțelor minerale utileTopografie minierăInginerie de petrol și gazeTransportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor

Științe inginerești aplicate 240 Inginerie medicalăOptometrieBiotehnologii industriale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200716

Domenii fundamentale de știință, artă, cultură Domenii de studii universitare de licență Nr. C.S.T. Specializarea

Inginerie fizicăInformatică industrialăInformatică aplicată în inginerie electricăMatematică și informatică aplicată în inginerieFizică tehnologicăBioinginerie

Științe militare Științe militare și informații 180 Conducere interarme — forțe terestreși informații Conducere interarme — forțe navale

Conducere interarme — forțe aerieneConducere logisticăManagementul organizațieiComunicare și relații publice — informațiiPsihologie — informațiiManagement economico-financiar

Medicină veterinară Medicină veterinară 360 Medicină veterinară

*1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă.*2) Se adaugă: limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/limbă

și literatură modernă.*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație

cu limba și literatură română/clasică.*4) Se adaugă: în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată,

Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă.*6) Se adaugă după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie.*7) Se adaugă după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.*8) Se adaugă după caz: Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală:

scenaristică, publicitate media, filmologie.*9) Se adaugă după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii.*10) Se adaugă după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.

B. Lista specializărilor din domeniul Sănătate reglementate sectorial și, respectiv, general

Domeniul de studii universitare Natura reglementării Număr C.S.T. Specializări

de licență

Sănătate Reglementate sectorial 360 Medicină în cadrul Uniunii Europene Medicină dentară

300 Farmacie240 Asistență medicală generală

MoașeReglementate general 180 Radiologie și imagistică

Laborator clinicBalneo — fiziokinetoterapie și recuperareTehnică dentarăAsistență dentarăAsistență de farmacieAudiologie și protezare auditivă Asistență de profilaxie stomatologică

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 17

ANEXA Nr. 2

S T R U C T U R A

instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările acreditatesau autorizate să funcționeze provizoriu

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea Inginerie electrică Sisteme electrice A Zi 240de Inginerie Electrică Electronică de putere și acționări A Zi 240

electriceInstrumentație și achiziții de date A Zi 240

Inginerie Inginerie economică în domeniul A Zi 240și management electric, electronic și energeticȘtiințe inginerești Informatică aplicată în inginerie A Zi 240aplicate electrică

2 Facultatea de Energetică Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A Zi 240Hidroenergetică A Zi 240Termoenergetică A Zi 240Energetică și tehnologii nucleare A Zi 240Managementul energiei A Zi 240

Științe inginerești Informatică industrială A Zi 240aplicateInginerie și Inginerie economică în domeniul A Zi 240management electric, electronic și energeticIngineria mediului Ingineria și protecția mediului în A Zi 240

industrie3 Facultatea de Automatică Calculatoare și Calculatoare A Zi 240

și Calculatoare tehnologia informațieiTehnologia informației A Zi 240

Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A Zi 2404 Facultatea de Electronică, Inginerie electronică și Electronică aplicată A Zi 240

Telecomunicații și telecomunicații Tehnologii și sisteme de telecomunicații A Zi 240Tehnologia Informației Rețele și software de telecomunicații A Zi 240

Microelectronică, optoelectronică și A Zi 240nanotehnologii

Calculatoare și Ingineria informației A Zi 240tehnologia informațieiInginerie și Inginerie economică în domeniul A Zi 240management electric, electronic și energetic

5 Facultatea de Inginerie Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice A Zi 240Mecanică și Mecatronică Mașini și sisteme hidraulice și A Zi 240

pneumaticeMecanică fină și nanotehnologii A Zi 240Echipamente pentru procese industriale A Zi 240Utilaje pentru textile și pielărie A Zi 240

Științe inginerești Optometrie A Zi 240aplicateMecatronică și robotică Mecatronică A Zi 240Inginerie și Inginerie economică în domeniul A Zi 240management mecanic

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200718

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

6 Facultatea de Ingineria Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240

și Managementul Mașini unelte și sisteme de producție A Zi 240

Sistemelor Tehnologice Ingineria sudării A Zi 240

Ingineria și managementul calității A Zi 240

Nanotehnologii și sisteme A Zi 240neconvenționale

Inginerie și Inginerie economică industrială A Zi 240management

Mecatronică Robotică A Zi 240și robotică

7 Facultatea de Ingineria Inginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură A Zi 240Sistemelor Biotehnice și industrie alimentară

Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și A Zi 240ecologice

Ingineria dezvoltării rurale durabile A Zi 240

8 Facultatea de Transporturi Ingineria Ingineria transporturilor și trafic A Zi 240transporturilor

Ingineria Autovehicule rutiere A Zi 240autovehiculelor

Inginerie mecanică Vehicule pentru transportul feroviar A Zi 240

Inginerie electronică Telecomenzi și electronică în A Zi 240și telecomunicații transporturi

9 Facultatea de Inginerie Inginerie aerospațială Construcții aerospațiale A Zi 240Aerospațială

Sisteme de propulsie A Zi 240

Echipamente și instalații de aviație A Zi 240

Inginerie și management aeronautic A Zi 240

10 Facultatea de Știința Ingineria materialelor Știința materialelor A Zi 240și Ingineria Materialelor

Ingineria elaborării materialelor A Zi 240metalice

Ingineria procesării materialelor A Zi 240

Științe inginerești Inginerie medicală A Zi 240aplicate

Inginerie și Inginerie economică în industria management chimică și de materiale A Zi 240

Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului A Zi 240în industrie

11 Facultatea de Chimie Inginerie chimică Ingineria substanțelor anorganice A Zi 240Aplicată și Știința și protecția mediului

Materialelor Chimia și ingineria substanțelor A Zi 240organice, petrochimie și carbochimie

Știința și ingineria materialelor oxidice A Zi 240și nanomateriale

Știința și ingineria polimerilor A Zi 240

Ingineria și informatica proceselor A Zi 240chimice și biochimice

Chimie alimentară și tehnologii A Zi 240biochimice

Inginerie și Inginerie economică în industria A Zi 240management chimică și de materiale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 19

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

12 Facultatea de Inginerie Inginerie electronică Electronică aplicată A Zi 240în Limbi Străine și telecomunicații (în limbile engleză,

franceză și germană)Calculatoare și Ingineria informației A Zi 240tehnologia informației (în limbile engleză și franceză)Inginerie chimică Inginerie chimică A Zi 240

(în limbile engleză și franceză)Inginerie mecanică Inginerie mecanică A Zi 240

(în limbile engleză, franceză și germană)

Ingineria materialelor Știința materialelor A Zi 240(în limbile engleză și franceză)

Inginerie și Inginerie economică în domeniul A Zi 240management electric, electronic și energetic

(în limba germană)Inginerie economică în domeniul A Zi 240mecanic (în limba germană)

13 Facultatea de Științe inginerești Matematică și informatică aplicată A Zi 240Științe Aplicate aplicate în inginerie

Inginerie fizică A Zi 240

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Construcții Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole A Zi 240Civile, Industriale și Inginerie urbană și dezvoltare A Zi 240Agricole regională

Inginerie și Inginerie economică în construcții A Zi 240management

2 Facultatea de Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A Zi 240

Hidrotehnică Inginerie sanitară și protecția mediului A Zi 240

Ingineria mediului Ingineria mediului AP Zi 240

Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată AP Zi 240

3 Facultatea de Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri A Zi 240Căi Ferate, Drumuri Infrastructura transporturilor AP Zi 240și Poduri metropolitane

4 Facultatea de Instalații Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A Zi 240

Instalații și echipamente A Zi 240pentru protecția atmosferei

5 Facultatea de Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru A Zi 240Utilaj Tehnologic construcții

Inginerie mecanică Ingineria și managementul resurselor A Zi 240tehnologice în construcții

6 Facultatea de Geodezie Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A Zi 240

7 Facultatea de Inginerie Inginerie civilă Inginerie civilă (în limbile engleză A Zi 240în Limbi Străine și franceză)

Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A Zi 240(în limba franceză)

8 Departamentul Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare AP Zi 180de Limbi Străine și Comunicare

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200720

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM “ION MINCU” DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Arhitectură Arhitectură Arhitectură A Zi 360Conservare și restaurare de AP Zi 180arhitectură

2 Facultatea Arhitectură Arhitectură de interior AP Zi 300de Arhitectură de Interior Design de produs AP Zi 300

Mobilier și amenajări interioare AP Zi 1803 Facultatea de Urbanism Urbanism Urbanism și administrarea teritoriului A Zi 240

Amenajarea și planificarea peisajului AP Zi 240

4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Agricultură Agronomie Agricultură A Zi 240Științele solului A Zi 240Protecția plantelor A Zi 240

Biologie Biologie AP Zi/FR 180Silvicultură Silvicultură AP Zi 240

2 Facultatea Inginerie Inginerie economică în agricultură A Zi/ID 240de Management, și managementInginerie Economică Inginerie și management în AP Zi/ID 240în Agricultură și alimentația publică și Dezvoltare Rurală agroturism

3 Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură A Zi 240Peisagistică AP Zi 240

4 Facultatea de Zootehnie Zootehnie Zootehnie A Zi 240Piscicultură și acvacultură AP Zi 240

Ingineria produselor Tehnologia prelucrării produselor A Zi 240alimentare agricoleSilvicultură Cinegetică AP Zi 240

5 Facultatea Medicină veterinară Medicină veterinară A Zi 360de Medicină Veterinară Ingineria produselor Controlul și expertiza produselor AP Zi 240

alimentare alimentare6 Facultatea de Biotehnologii Biotehnologii Biotehnologii agricole A Zi 240

Biotehnologii medical-veterinare A Zi 240Științe inginerești Biotehnologii industriale A Zi 240aplicate

7 Facultatea Inginerie civilă Îmbunătățiri funciare și dezvoltare A Zi 240de Îmbunătățiri Funciare ruralăși Ingineria Mediului Ingineria mediului Ingineria și protecția A/AP Zi/FR 240

mediului în agriculturăInginerie și Inginerie economică în construcții AP Zi 240managementInginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A/AP Zi/FR 240

8 Facultatea Inginerie și Inginerie economică în agricultură AP Zi 240de Management, management (la Slatina)Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală — Filiala Slatina

9 Facultatea Inginerie și Inginerie economică în agricultură A Zi 240de Management, Inginerie management (la Călărași)Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală —Filiala Călărași

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 21

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Administrație Științe administrative Administrație publică AP Zi/FR/ID 180și Afaceri

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP Zi 1802 Facultatea de Biologie Biologie Biologie A Zi 180

Biochimie A Zi 180Știința mediului Ecologie și protecția mediului A Zi 180

3 Facultatea de Chimie Chimie Chimie A Zi 180Chimie (în limba franceză) A Zi 180Chimie (în limba engleză) AP Zi 180Biochimie tehnologică A Zi 180Radiochimie AP Zi 180

Știința mediului Chimia mediului AP Zi 1804 Facultatea de Drept Drept Drept A/AP Zi/ID 2405 Facultatea de Filosofie Filosofie Filosofie A Zi 1806 Facultatea de Fizică Fizică Fizică A Zi 180

Fizică (în limbile franceză și engleză) A Zi 180Biofizică AP Zi 180Fizică medicală A Zi 180Fizică informatică AP Zi 180

Științe inginerești Fizică tehnologică A Zi 240aplicate

7 Facultatea de Geografie Geografie Geografie A/AP/AP Zi/FR/ID 180Hidrologie și meteorologie AP Zi 180Geografia turismului (la Călimănești) AP Zi 180Geografia turismului AP Zi 180(la Drobeta Turnu-Severin)Geografia turismului AP Zi/FR/ID 180Planificare teritorială AP Zi 180Planificare teritorială AP Zi 180(la Drobeta Turnu-Severin)Cartografie A Zi 180Cartografie (la Măcin) AP Zi 180

Știința mediului Geografia mediului A/AP Zi/FR 1808 Facultatea Inginerie geologică Inginerie geologică A Zi 240

de Geologie și Geofizică Geofizică A Zi 240Geologie Geologie A Zi 180

9 Facultatea de Istorie Istorie Istorie A/AP Zi/ID 180Istoria artei AP Zi 180

Relații internaționale Relații internaționale și studii europene AP Zi 180și studii europene

10 Facultatea de Jurnalism Științe ale comunicării Jurnalism A/AP Zi/ID 180și Științele Comunicării Comunicare și relații publice A/AP Zi/ID 180

11 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română — A/AP Zi/ID 180O limbă și literatură modernăLiteratură universală și comparată — AP Zi 180O limbă și literatură modernă

Relații internaționale Relații internaționale și studii AP Zi 180și studii europene europeneȘtiințe ale comunicării Comunicare și relații publice A/AP Zi/ID 180

Biblioteconomie și știința informării A Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200722

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

Științe administrative Asistență managerială și secretariat A/AP Zi/ID 180Asistență managerială și secretariat AP Zi 180(la Crevedia)

Studii culturale Studii americane AP Zi 18012 Facultatea de Limbi Limbă și literatură O limbă și literatură modernă A/AP Zi/ID 180

și Literaturi Străine (A) — O limbă și literatură modernă (B)/Limba rromaniO limbă și literatură modernă — AP Zi/ID 180Limba și literatura română/Limba neogreacă Limba și literatura rromani —Limba și literatura română/O limbă și literatură modernă AP Zi 180

Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare AP Zi 180Limbi moderne aplicate AP Zi 180

13 Facultatea Matematică Matematică A Zi 180de Matematică și Matematică (în limba franceză) A Zi 180Informatică Matematici aplicate A Zi 180

Matematici aplicate (în limba engleză) A Zi 180Matematică informatică AP Zi/ID 180

Informatică Informatică A/AP Zi/ID 18014 Facultatea de Sociologie Sociologie Sociologie A Zi 180

și Asistență Socială Asistență socială Asistență socială A/AP Zi/ID 18015 Facultatea Psihologie Psihologie A/AP Zi/ID 180

de Psihologie și Științe ale educației Pedagogie A Zi 180Științele Educației Psihopedagogie specială A Zi 180

Pedagogia învățământului primar și A/AP Zi/ID 180preșcolar Pedagogia învățământului primar și AP Zi 180preșcolar (la Focșani) Pedagogia învățământului primar AP Zi 180și preșcolar (la Buzău) Pedagogia învățământului primar și AP Zi 180preșcolar (la Crevedia)

16 Facultatea Științe politice Științe politice A Zi 180de Științe Politice Științe politice (în limbile franceză A Zi 180

și engleză)17 Facultatea Teologie Teologie baptistă didactică A Zi 180

de Teologie Baptistă Teologie baptistă socială A Zi 18018 Facultatea Teologie Teologie ortodoxă pastorală A Zi 240

de Teologie Ortodoxă Teologie ortodoxă A Zi 180didactică Teologie ortodoxă socială A Zi 180Artă sacră A Zi 180

19 Facultatea Teologie Teologie romano-catolică A Zi 180de Teologie socială Romano-Catolică

20 Departamentul Calculatoare și Tehnologia informației AP Zi/ID 240de Tehnologii tehnologia informației

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “CAROL DAVILA” BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină*) A Zi 360

*) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 23

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

2 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină dentară*) A Zi 360Dentară

3 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie*) A Zi 3004 Facultatea de Moașe Sănătate Moașe AP Zi 240

și Asistență Medicală Asistență medicală generală AP Zi 240Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare AP Zi 180Radiologie și imagistică AP Zi 180Laborator clinic AP Zi 180Asistență dentară AP Zi 180Tehnică dentară A Zi 180Asistență de farmacie AP Zi 180Audiologie și protezare auditivă AP Zi 180

* ) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării.

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Economie Economie Economie și comunicare economică A/AP Zi/ID 180în afaceri

2 Facultatea de Economie Economie Economie agroalimentară A/AP Zi/ID 180Agroalimentară și a mediuluiși a Mediului

3 Facultatea Administrarea Administrarea afacerilor A Zi 180de Administrarea afacerilor (în limbile engleză, Afacerilor, cu predare franceză și germană)în Limbi Străine

4 Facultatea de Comerț Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în A/AP Zi/ID 180comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității

5 Facultatea de Științe administrative Administrație publică A/AP Zi/ID 180Management Management Management A/AP Zi/ID 180

6 Facultatea de Marketing Marketing Marketing A/AP Zi/ID 1807 Facultatea Cibernetică, statistică Cibernetică economică A/AP Zi/ID 180

de Cibernetică, Statistică și informatică Statistică și previziune A/AP Zi/ID 180și Informatică Economică economică economică

Informatică economică A/AP Zi/ID 1808 Facultatea de Finanțe, Finanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/ID 180

Asigurări, Bănci și Burse de Valori

9 Facultatea de Contabilitate Contabilitate Contabilitate și informatică A/AP Zi/ID 180și Informatică de Gestiune de gestiune

10 Facultatea de Relații Economie și afaceri Economie și afaceri internaționale A/AP Zi/ID 180Economice Internaționale internaționale

Nr.Forma Număr

crt.Școli de studii postuniversitare Specializarea acreditată (A) de de

învățământ credite

1 Școala de Studii Postuniversitare Management — MBA A Zi 120de Management

2 Institutul Național de Dezvoltare Dezvoltarea economică A Zi 120Economică a întreprinderii

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200724

8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea Muzică Interpretare muzicală — instrumente A Zi 240de Interpretare Muzicală Interpretare muzicală — canto A Zi 240

Artele spectacolului muzical A Zi 2402 Facultatea de Compoziție, Muzică Compoziție muzicală A Zi 240

Muzicologie și Pedagogie Muzicologie A Zi 240Muzicală Pedagogie muzicală A/AP Zi/FR 180

Muzică religioasă A Zi 180Dirijat A Zi 240

9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea Arte plastice, Arte plastice (pictură, sculptură, A Zi 180de Arte Plastice decorative și design grafică)

Pedagogia artelor plastice și decorative A Zi 180Arte plastice (fotografie-videoprocesarea A Zi 1800computerizată a imaginii)

2 Facultatea de Arte Arte plastice, Arte decorative A Zi 180Decorative și Design decorative și design Arte textile — design vestimentar A Zi 180

Ceramică — sticlă — metal A Zi 180Artă murală A Zi 180Design A Zi 180Scenografie și eveniment artistic A Zi 180

3 Facultatea de Istoria și Arte plastice, Istoria și teoria artei A Zi 180Teoria Artei decorative și design

Conservare și restaurare A Zi 180

10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ“I.L. CARAGIALE” DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Teatru Teatru Artele spectacolului (actorie, regie, A Zi 180păpuși — marionete, coregrafie)Scenografie AP Zi 180Teatrologie A Zi 180

2 Facultatea de Film Cinematografie și Cinematografie, fotografie, media A Zi 240media (regie de film și Tv., imagine de film

și Tv., multimedia: sunet-montaj)Filmologie A Zi 240

11. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Educație Educație fizică Educație fizică și sportivă A Zi 180Fizică și Sport și sport Sport și performanță motrică A Zi 180

2 Facultatea Educație fizică și sport Kinetoterapie și motricitate specială A Zi 180de Kinetoterapie

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 25

12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea Științe administrative Administrație publică A/AP Zi/ID 180de Administrație Publică Administrație europeană AP Zi 180

2 Facultatea Științe politice Științe politice A/AP Zi/ID 180de Științe Politice Sociologie Sociologie AP Zi 180

Relații internaționale și Relații internaționale și studii AP Zi 180studii europene europene

3 Facultatea Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A Zi/ID 180de Comunicare și Relații Publice

13. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Istorie Istorie Istorie A/AP Zi/ID 180și Filologie Arheologie A Zi 180

Arhivistică A Zi 180Muzeologie A Zi 180

Limbă și literatură Limba și literatura română — A/AP Zi/ID 180Limba și literatura francezăLimba și literatura română — A Zi 180Limba și literatura englezăLimba și literatura franceză — AP Zi 180Limba și literatura engleză

2 Facultatea de Științe Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și A/AP Zi/ID 180serviciilorAdministrarea afacerilor A/AP Zi/ID 180

Finanțe Finanțe și bănci AP Zi 180Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A/AP Zi/ID 180Marketing Marketing AP Zi 180Informatică Informatică AP Zi 180Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru AP Zi 240

3 Facultatea Drept Drept A Zi 240de Drept și Științe Sociale Sociologie Sociologie AP Zi 180

Asistență socială Asistență socială A/AP Zi/ID 180Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și AP Zi 180

preșcolar (la Blaj)Științe administrative Administrație publică AP Zi 180

Asistență managerială și secretariat A/AP Zi/ID 1804 Facultatea Teologie Teologie ortodoxă pastorală A Zi 240

de Teologie Ortodoxă Teologie ortodoxă didactică A Zi 180Teologie ortodoxă socială A Zi 180

14. UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU“ DIN ARAD

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Inginerie Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240Ingineria sudării A Zi 240Tehnologia și designul produselor textile A Zi 240Tehnologia tricotajelor și confecțiilor A Zi 240

Inginerie mecanică Vehicule pentru transportul feroviar A Zi 240Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere AP Zi 240Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată AP Zi 240Inginerie chimică Tehnologie chimică textilă A Zi 240Inginerie și management Inginerie economică industrială AP Zi 240

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200726

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

2 Facultatea de Inginerie Ingineria produselor Ingineria produselor alimentare A Zi 240Alimentară, Turism alimentare Controlul și expertiza produselor AP Zi 240și Protecția Mediului alimentare

Biotehnologii Biotehnologii pentru industria AP Zi 240alimentară

Inginerie Inginerie și management AP Zi 240și management în alimentația publică și agroturismIngineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și AP Zi 240

ecologice3 Facultatea Limbă și literatură Limba și literatura română — AP Zi 180

de Științe Umaniste Limba și literatura englezăși Sociale Științe administrative Administrație publică AP Zi 180

Științe ale comunicării Jurnalism AP Zi 180Istorie Istorie AP Zi 180

4 Facultatea Finanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/ID 180de Științe Economice Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/ID 180

gestiuneAdministrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și AP Zi/ID 180

serviciilorManagement Management AP Zi 180

5 Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală A Zi 240Teologie ortodoxă didactică A Zi 180Teologie ortodoxă socială AP Zi 180

6 Facultatea Informatică Informatică AP Zi/ID 180de Științe Exacte Matematică Matematică informatică AP Zi 180

7 Facultatea de Științe Științe ale educației Psihopedagogie specială AP Zi 180ale Educației și Asistență Pedagogia învățământului primar și AP Zi 180Socială preșcolar

Asistență socială Asistență socială AP Zi 1808 Facultatea de Educație Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă AP Zi 180

Fizică și Sport

15. UNIVERSITATEA DIN BACĂU

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Inginerie Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240Design industrial AP Zi 240Ingineria și managementul calității AP Zi 240

Ingineria produselor Ingineria produselor alimentare A Zi 240alimentareMecatronică și robotică Mecatronică AP Zi 240Inginerie chimică Inginerie biochimică AP Zi 240Inginerie și Inginerie economică în domeniul A Zi 240management mecanic

Inginerie economică în domeniul AP Zi 240electric, electronic și energetic

Inginerie energetică Energetică industrială A Zi 240Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A Zi 240Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie AP Zi 240Științe inginerești Inginerie fizică AP Zi 240aplicateCalculatoare și Tehnologia informației AP Zi 240tehnologia informației

2 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română — A/AP Zi/ID 180O limbă și literatură modernă (engleză, franceză)O limbă și literatură modernă AP Zi 180(engleză, franceză) — Limba și literatura română

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 27

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

Limba și literatura engleză — A/AP Zi/ID 180Limba și literatura franceză

Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AP Zi 180Istorie Istorie AP Zi 180

3 Facultatea de Științe Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A Zi 180ale Mișcării, Sportului și Educație fizică și sportivă AP Zi 180Sănătății (la Piatra Neamț)

Kinetoterapie și motricitate specială A Zi 1804 Facultatea de Științe Biologie Biologie A Zi 180

Matematică Matematică A Zi 180Matematică informatică AP Zi 180

Informatică Informatică AP Zi 1805 Facultatea Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A Zi 180

de Științe Economice Marketing Marketing A/AP Zi/ID 180

16. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Inginerie Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240Inginerie mecanică Echipamente pentru procese AP Zi 240

industrialeInginerie electrică Electromecanică A Zi 240Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice AP Zi 240Inginerie și Inginerie economică în domeniul AP Zi 240management mecanicCalculatoare și Calculatoare AP Zi 240tehnologia informațieiInginerie electronică Electronică aplicată AP Zi 240și telecomunicații

2 Facultatea de Resurse Ingineria mediului Ingineria valorificării deșeurilor AP Zi 240Minerale și Mediu Știința mediului Știința mediului AP Zi 240

Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A Zi 240Mine, petrol și gaze Inginerie minieră A Zi 240

Prepararea substanțelor minerale utile A Zi 240Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor AP Zi 240Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole AP Zi 240Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru AP Zi 240

3 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română AP Zi 180Limba și literatura română — A Zi 180O limbă și literatură modernă (engleză, franceză)

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A Zi 180Studii culturale Etnologie A Zi 180Filosofie Filosofie AP Zi 180Științe ale comunicării Jurnalism AP Zi 180Asistență socială Asistență socială A Zi 180Teologie Teologie ortodoxă didactică A Zi 180

Teologie ortodoxă pastorală AP Zi 240Teologie greco-catolică didactică A Zi 180Teologie greco-catolică pastorală AP Zi 240

Arte plastice, Arte plastice (pictură) AP Zi 180decorative și design

4 Facultatea de Științe Ingineria produselor Ingineria produselor alimentare A Zi 240alimentare Controlul și expertiza produselor AP Zi 240

alimentareBiologie Biologie A Zi 180Chimie Chimie A Zi 180Matematică Matematici aplicate A Zi 180

Matematică A/AP Zi/ID 180Matematică informatică A Zi 180

Informatică Informatică AP Zi 180Fizică Fizică A/AP Zi/ID 180Management Management A Zi 180Administrarea afacerilor Economia firmei A Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200728

17. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAȘOV

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea Ingineria Autovehicule rutiere AP Zi 240de Inginerie Mecanică autovehiculelor (în limba engleză)

Autovehicule rutiere A/AP Zi/FR 240Inginerie mecanică Inginerie mecanică A Zi 240

Mecanică fină și nanotehnologii A Zi 240Mecatronică și robotică Mecatronică A Zi 240Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și trafic AP Zi 240Științe inginerești Optometrie AP Zi 240aplicate

2 Facultatea de Inginerie Inginerie industrială Design industrial (în limba engleză) AP Zi 240Tehnologică Tehnologia construcțiilor de mașini AP Zi 240

(în limba franceză)Design industrial A Zi 240Mașini unelte și sisteme de producție A Zi 240Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240Ingineria și managementul calității AP Zi 240Ingineria sistemelor de energii AP Zi 240regenerabile

Mecatronică și robotică Robotică A Zi 240Inginerie aerospațială Construcții aerospațiale A Zi 240Inginerie și Inginerie economică A/AP Zi/ID 240management industrială Științe inginerești Inginerie fizică AP Zi 240aplicateFizică Fizică A Zi 180

3 Facultatea Științe inginerești Matematică și informatică aplicată AP Zi 240de Știința și Ingineria aplicate în inginerieMaterialelor Ingineria materialelor Știința materialelor A Zi 240

Ingineria procesării materialelor A Zi 240Ingineria elaborării materialelor metalice AP Zi 240

Inginerie industrială Ingineria sudării A Zi 240Ingineria securității în industrie AP Zi 240

Inginerie Inginerie economică în domeniul A Zi 240și management mecanic

Inginerie economică în industria AP Zi 240chimică și de materiale

Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A Zi 240Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie AP Zi 240

Ingineria valorificării deșeurilor AP Zi 240Inginerie chimică Ingineria și informatica proceselor AP Zi 240

chimice și biochimiceChimie Chimie A Zi 180

4 Facultatea Științe inginerești Informatică aplicată în inginerie AP Zi 240de Inginerie Electrică aplicate electricăși Știința Calculatoarelor Inginerie electrică Inginerie electrică și calculatoare AP Zi 240

(în limba engleză)Electrotehnică A Zi 240Electromecanică A Zi 240Instrumentație și achiziții de date AP Zi 240

Inginerie energetică Managementul energiei AP Zi 240Inginerie electronică Electronică aplicată A Zi 240și telecomunicații Tehnologii și sisteme de telecomunicații AP Zi 240Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A Zi 240Calculatoare și Tehnologia informației AP Zi 240tehnologia informației Calculatoare AP Zi 240

5 Facultatea Silvicultură Silvicultură A Zi 240de Silvicultură și Exploatări forestiere A Zi 240Exploatări Forestiere Cinegetică AP Zi/ID 240

Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru AP Zi 2406 Facultatea Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului AP Zi 240

de Industria Lemnului (în limba engleză)Ingineria prelucrării lemnului A Zi 240Ingineria produselor finite din lemn A Zi 240

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 29

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

7 Facultatea de Construcții Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole A Zi 240Căi ferate, drumuri și poduri AP Zi 240

Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A Zi 2408 Facultatea Ingineria produselor Ingineria produselor alimentare AP Zi 240

de Alimentație și Turism alimentare Controlul și expertiza produselor AP Zi 240alimentare

Inginerie și Inginerie și management în AP Zi 240management alimentația publică și agroturismInginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură A Zi 240

și industrie alimentarăEchipamente pentru procese industriale A Zi 240

9 Facultatea Matematică Matematică A Zi 180de Matematică și Matematică informatică AP Zi 180Informatică Matematici aplicate AP Zi 180

Informatică Informatică A/AP Zi/ID 180Informatică (în limba germană) AP Zi 180Informatică aplicată AP Zi 180Informatică aplicată (în limba germană) AP Zi 180

10 Facultatea Administrarea Administrarea afacerilor AP Zi 180de Științe Economice afacerilor (în limba engleză)

Economia comerțului, turismului A Zi 180și serviciilor

Finanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/ID 180Contabilitate Contabilitate și informatică A/AP Zi/ID 180

de gestiuneEconomie și Afaceri internaționale A/AP Zi/ID 180afaceri internaționaleManagement Management A/AP Zi/ID 180Marketing Marketing A Zi 180Cibernetică, statistică Informatică economică AP Zi 180și informatică economică

11 Facultatea de Psihologie Științe ale educației Pedagogia învățământului primar AP Zi/ID 180și Științele Educației și preșcolar

Pedagogie A Zi 180Psihologie Psihologie A Zi 180

12 Facultatea de Educație Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A/AP Zi/FR 180Fizică și Sport Sport și performanță motrică AP Zi 180

Kinetoterapie și motricitate specială AP Zi 18013 Facultatea de Muzică Muzică Interpretare muzicală — instrumente A Zi 240

Interpretare muzicală — canto A Zi 240Artele spectacolului muzical A Zi 240Pedagogie muzicală A Zi 180

14 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină A Zi 360Asistență medicală generală AP Zi 240

15 Facultatea de Litere Studii culturale Studii americane AP Zi 180Limbă și literatură Limba și literatura română — A/AP Zi/ID 180

O Limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, maghiară)Limba și literatura engleză — A Zi 180O limbă și literatură modernă (franceză, germană, maghiară)/Limba și literatura română Limba și literatura română — AP Zi 180Limba și literatura engleză (la Toplița)

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP Zi 180Științe ale comunicării Biblioteconomie și știința informării AP Zi/ID 180

16 Facultatea Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AP Zi 180de Drept și Sociologie Drept Drept A/AP Zi/FR 240

Sociologie Sociologie A Zi 180Asistență socială Asistență socială AP Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200730

18. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Arhitectură Arhitectură Arhitectură A Zi 360și Urbanism

2 Facultatea de Automatică Calculatoare și Calculatoare A Zi 240și Calculatoare tehnologia informației Calculatoare (în limba engleză) A Zi 240

Tehnologia informației A Zi 240Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A Zi 240

Automatică și informatică aplicată A Zi 240(în limba engleză)Automatică și informatică aplicată AP Zi 240(la Satu Mare)

3 Facultatea de Construcții Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole A Zi 240Inginerie civilă (în limba engleză) AP Zi 240Căi ferate, drumuri și poduri A Zi 240

Inginerie și management Inginerie economică în construcții AP Zi 240Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru AP Zi 240

4 Facultatea Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240de Construcții de Mașini Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240

(în limba germană)Mașini unelte și sisteme de producție A Zi 240Design industrial AP Zi 240Tehnologia construcțiilor de mașini AP Zi 240(la Alba Iulia)Tehnologia construcțiilor de mașini AP Zi 240(la Bistrița)Mașini unelte și sisteme de producție AP Zi 240(la Bistrița)Tehnologia construcțiilor de mașini AP Zi 240(la Satu Mare)Mașini unelte și sisteme de producție AP Zi 240(la Satu Mare)Tehnologia construcțiilor de mașini AP Zi 240(la Zalău)Mașini unelte și sisteme de producție AP Zi 240(la Zalău)

Inginerie și Inginerie economică industrială A Zi 240management Inginerie economică industrială A Zi 240

(în limba engleză)Inginerie economică industrială AP Zi 240(la Alba Iulia)Inginerie economică industrială AP Zi 240(la Bistrița)Inginerie economică industrială AP Zi 240(la Satu Mare)Inginerie economică industrială AP Zi 240(la Zalău)

Mecatronică și robotică Robotică A Zi 240Robotică (în limba engleză) A Zi 240

Științe inginerești Inginerie fizică AP Zi 240aplicate

5 Facultatea Inginerie electronică și Electronică aplicată A Zi 240de Electronică, telecomunicații Electronică aplicată AP Zi 240Telecomunicații și (în limba engleză)Tehnologia Informației Inginerie electronică Tehnologii și sisteme de telecomunicații A Zi 240

și telecomunicațiiTehnologii și sisteme de telecomunicații AP Zi 240(în limba engleză)

6 Facultatea Inginerie electrică Sisteme electrice A Zi 240de Inginerie Electrică Instrumentație și achiziții de date AP Zi 240

Electronică de putere și acționări A Zi 240electriceElectromecanică A Zi 240

Inginerie energetică Managementul energiei A Zi 240Științe inginerești Inginerie medicală AP Zi 240aplicate

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 31

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

7 Facultatea de Instalații Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A Zi 240Instalații și echipamente AP Zi 240pentru protecția atmosferei

8 Facultatea de Mecanică Mecatronică și robotică Mecatronică A Zi 240Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A Zi 240Inginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură A Zi 240

și industrie alimentarăInginerie mecanică Sisteme și echipamente termice A Zi 240

Mecanică fină și nanotehnologii A Zi 2409 Facultatea de Știință Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A Zi 240

și Ingineria Materialelor Ingineria materialelor Știința materialelor A Zi 240Ingineria procesării materialelor A Zi 240Ingineria procesării materialelor (la Zalău) AP Zi 240

Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie AP Zi 240

19. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂDIN CLUJ-NAPOCA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Agricultură Agronomie Agricultură A/AP Zi/ID 240Montanologie A/AP Zi/ID 240Științele solului AP Zi 240

Biologie Biologie AP Zi/FR 180Ingineria produselor Tehnologia prelucrării produselor A/AP Zi/ID 240alimentare agricole

Controlul și expertiza produselor AP Zi 240alimentare

Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului AP Zi 240în agricultură

2 Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură A/AP Zi/ID 240Peisagistică AP Zi 240

Inginerie și Inginerie economică în agricultură A/AP Zi/FR 240management Inginerie și management în AP Zi 240

alimentația publică și agroturismSilvicultură Silvicultură AP Zi 240Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru AP Zi 240

3 Facultatea de Zootehnie Zootehnie Zootehnie A/AP Zi/ID 240și Biotehnologii Piscicultură și acvacultură A Zi 240

Biotehnologii Biotehnologii agricole A Zi 2404 Facultatea de Medicină Biotehnologii Biotehnologii medical-veterinare AP Zi 240

Veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară A Zi 360

20. UNIVERSITATEA “BABEȘ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1. Facultatea Matematică Matematică A Zi 180de Matematică și Matematică informatică AP Zi 180Informatică Matematici aplicate AP Zi 180

Informatică Informatică A Zi 180Informatică (la Miercurea Ciuc) AP Zi 180

2. Facultatea de Fizică Fizică Fizică A Zi 180Fizică medicală AP Zi 180Fizică medicală (la Zalău) AP Zi 180

Știința mediului Fizica mediului (la Dej) AP Zi 180Fizică Fizică informatică AP Zi 180Științe inginerești Fizică tehnologică A Zi 240aplicate

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200732

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

3 Facultatea de Chimie Știința mediului Chimia mediului AP Zi 180și Inginerie Chimică Chimie Chimie A Zi 180

Inginerie chimică Chimia și ingineria substanțelor A Zi 240organice, petrochimie și carbochimieIngineria substanțelor anorganice și A Zi 240protecția mediuluiȘtiința și ingineria materialelor oxidice A Zi 240și nanomaterialeInginerie biochimică AP Zi 240Ingineria și informatica proceselor AP Zi 240chimice și biochimice

4 Facultatea de Biologie Biologie Biologie A Zi 180și Geologie Știința mediului Ecologie și protecția mediului A Zi 180

Geologie Geologie A Zi 1805 Facultatea de Geografie Geografie Geografie A Zi 180

Planificare teritorială AP Zi 180Geografia turismului AP Zi 180Cartografie A Zi 180Geografia turismului (la Gheorgheni, la Sighetu Marmației) A Zi 180Geografia turismului (la Zalău) AP Zi 180Geografia turismului (la Bistrița) AP Zi 180Hidrologie și meteorologie AP Zi 180

6 Facultatea Știința mediului Știința mediului AP Zi 180de Știința Mediului Geografia mediului A Zi 180

Ingineria sistemelor biotehnice AP Zi 180și ecologice

7 Facultatea de Drept Drept Drept A/AP Zi/ID 240Drept comunitar AP Zi 240

8 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română A Zi 180Limba și literatura modernă A Zi 180(română, maghiară, germană, ebraică, ucraineană) — O limbă șiliteratură modernăO limbă și literatură modernă — AP Zi 180Limba și literatua modernă (română, maghiară, germană, ebraică, ucraineană) Filologie clasică A Zi 180Literatură universală și comparată AP Zi 180

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A Zi 180Studii culturale Etnologie A Zi 180

9 Facultatea Istorie Istorie A/AP Zi/ID 180de Istorie și Filosofie Istoria artei AP Zi 180

Arheologie AP Zi 180Arhivistică AP Zi 180

Relații internaționale Relații internaționale și studii AP Zi 180și studii europene europeneStudii culturale Studii iudaice AP Zi 180Științe ale comunicării Biblioteconomie și știința informării AP Zi 180Filosofie Filosofie A/AP Zi/ID 180

10 Facultatea de Sociologie Sociologie Sociologie A/AP Zi/ID 180și Asistență Socială Antropologie AP Zi 180

Asistență socială Asistență socială A/AP Zi/ID 18011 Facultatea de Psihologie Psihologie Psihologie A/AP Zi/ID 180

și Științe ale Educației Științe ale educației Psihopedagogie specială A/AP Zi/ID 180Pedagogie A Zi 180Pedagogia învățământului primar AP Zi/ID 180și preșcolarPedagogia învățământului primar AP Zi 180și preșcolar (la Târgu Mureș și Năsăud)Pedagogia învățământului primar și AP Zi 180preșcolar (la Oradea, Sighetu Marmației,Sibiu, Târgu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Satu Mare)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 33

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

12 Facultatea de Științe Management Management A/AP Zi/ID 180Economice și Gestiunea Marketing Marketing A/AP Zi/ID 180Afacerilor Finanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/ID 180

Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi 180gestiune Contabilitate și informatică de AP Zi 180gestiune (la Sighetu Marmației)

Economie și afaceri Afaceri internaționale A/AP Zi/ID 180internaționaleEconomie Economie agroalimentară A/AP Zi/ID 180

Economie generală AP Zi 180Administrarea Economia comerțului, turismului AP Zi 180afacerilor și serviciilor (la Sfântu Gheorghe)

Economia comerțului, turismului A/AP Zi/ID 180și serviciilor Economia firmei AP Zi 180Economia firmei (la Sfântu Gheorghe) A/AP Zi/ID 180

Cibernetică, statistică Informatică economică A/AP Zi/ID 180și informatică Statistică și previziune economică AP Zi/ID 180economică

13 Facultatea de Studii Management Management A Zi 180Europene Relații internaționale Relații internaționale și studii A/AP Zi/ID 180

și studii europene europene Studii culturale Studii americane AP Zi 180Științe administrative Administrație europeană AP Zi 180

14 Facultatea de Business Administrarea Administrarea afacerilor A/AP Zi/ID 180afacerilor

15 Facultatea de Științe Științe politice Științe politice A/AP Zi/ID 180Politice, Administrative Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AP Zi/ID 180și ale Comunicării Jurnalism A/AP Zi/ID 180

Științe administrative Administrație publică A/AP Zi/ID 180Administrație publică (la Satu Mare) AP Zi 180Administrație publică AP Zi 180(la Sfântu Gheorghe)Administrație publică AP Zi 180(la Bistrița)

16 Facultatea de Educație Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A/AP Zi/FR 180Fizică și Sport Educație fizică și sportivă (la Bistrița) AP Zi 180

Kinetoterapie și motricitate specială AP Zi 18017 Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală A Zi 240

Ortodoxă Teologie ortodoxă socială A Zi 180Teologie ortodoxă didactică A Zi 180Artă sacră A Zi 180

18 Facultatea de Teologie Teologie Teologie greco-catolică didactică A Zi 180Greco — Catolică Teologie greco-catolică socială A Zi 180

Teologie greco-catolică pastorală AP Zi 240Teologie greco-catolică pastorală AP Zi 240(la Blaj)Teologie greco-catolică didactică(la Oradea) AP Zi 180Teologie greco-catolica pastorală AP Zi 240(la Oradea)

Istorie Istorie (la Oradea) AP Zi 180Filosofie Filosofie (la Oradea) AP Zi 180

19 Facultatea de Teologie Teologie reformată didactică A Zi 180Teologie Reformată Teologie reformată socială A Zi 180

Istorie Istorie AP Zi 180Muzică Pedagogie muzicală AP Zi 180

20 Facultatea de Teologie Teologie Teologie romano-catolică pastorală * A Zi 240Romano — Catolică Teologie romano-catolică didactică A Zi 180

Teologie romano-catolică socială AP Zi 180Istorie Istorie A Zi 180

21 Facultatea de Teatru Teatru Artele spectacolului (actorie, regie) A Zi 180și Televiziune Teatrologie A Zi 180

Cinematografie și media Cinematografie, fotografie, media AP Zi 240* Se școlarizează începând cu anul I univ. 2007-2008 în baza contractului de parteneriat în formă autentică încheiat cu Institutul Teologic Romano-

Catolic din Alba Iulia.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200734

21. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIAE ”IULIU HAȚIEGANU”DIN CLUJ — NAPOCA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină A Zi 3602 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină dentară A Zi 360

Dentară3 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie A Zi 300

Asistență de farmacie AP Zi 1804 Facultatea de Moașe Sănătate Moașe AP Zi 240

și Asistenți Medicali Asistență medicală generală AP Zi 2405 Facultatea de Științe Sănătate Radiologie și imagistică A Zi 180

pentru Sănătate Laborator clinic AP Zi 180Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare AP Zi 180Asistență medicală generală AP Zi 240(la Baia Mare)Asistență medicală generală (la Bistrița) AP Zi 240Tehnică dentară A Zi 180Asistență dentară AP Zi 180

22. ACADEMIA DE MUZICĂ “GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ — NAPOCA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Interpretare Muzică Interpretare muzicală — canto A/AP Zi/ID 240Muzicală

2 Facultatea de Artă Scenică Muzică Artele spectacolului muzical A/AP Zi/ID 2403 Facultatea Teoretică Muzică Compoziție muzicală A Zi 240

Muzicologie A Zi 240Dirijat A Zi 240Pedagogie muzicală A/AP Zi/ID 180

4 Facultatea de Muzică Muzică Interpretare muzicală — canto A Zi/ID 240Piatra Neamț Interpretare muzicală — instrumente A Zi/ID 240

Pedagogie muzicală A/AP Zi/ID 180

23. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea Arte plastice, Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) A Zi 180de Arte Plastice decorative Arte plastice (fotografie-videoprocesarea A Zi 180

și design computerizată a imaginii)Pedagogia artelor plastice și decorative A Zi 180Conservare și restaurare AP Zi 180Arte plastice (pictură la Bistrița) AP Zi 180Arte plastice (pictură la Sighișoara) AP Zi 180

2 Facultatea Arte plastice, Arte decorative A Zi 180de Arte Decorative decorative și design Arte textile — design vestimentar A Zi 180și Design Ceramică — sticlă — metal A Zi 180

Artă murală A Zi 180Design A Zi 180

24. UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română — A/AP Zi/FR 180O limbă și literatură modernă

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 35

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

Limba și literatura română — A Zi 180Filologie clasică (latină)O limbă și literatură modernă (A) — AP Zi 180O limbă și literatură modernă (B)

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP Zi 180Științe ale comunicării Jurnalism AP Zi 180Studii culturale Studii americane AP Zi 180

2 Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală A Zi 240Teologie ortodoxă didactică A Zi 180Teologie ortodoxă socială AP Zi 180Artă sacră AP Zi 180

3 Facultatea de Istorie Istorie Istorie A/AP Zi/FR 180și Științe Politice Științe politice Științe politice AP Zi 180

Relații internaționale Relații internaționale și studii AP Zi 180și studii europene europene

4 Facultatea de Drept Drept Drept A/AP Zi/FR 240și Științe Administrative Științe administrative Administrație publică A/AP Zi/FR 180

Asistență managerială și secretariat A Zi 1805 Facultatea de Științe Biologie Biologie A Zi 180

ale Naturii și Științe Știința mediului Ecologie și protecția mediului A Zi 180Agricole Geografie Geografie AP Zi 180

Agronomie Agricultură A/AP Zi/FR 240Horticultură Horticultură AP Zi 240

6 Facultatea de Educație Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A/AP Zi/FR 180Fizică și Sport Kinetoterapie și motricitate specială AP Zi 180

7 Facultatea de Fizică, Fizică Fizică A Zi 180Chimie, Electronică și Științe inginerești Fizică tehnologică AP Zi 240Tehnologia Petrolului aplicate

Inginerie electronică Electronică aplicată AP Zi 240și telecomunicațiiChimie Chimie A Zi 180Inginerie chimică Prelucrarea petrolului și petrochimie A Zi 240Inginerie și Inginerie economică în industria AP Zi 240management chimică și de materiale

8 Facultatea Matematică Matematică A Zi 180de Matematică și Matematică informatică A/AP Zi/ID 180Informatică Matematică informatică

(în limba engleză) AP Zi 180Informatică Informatică AP Zi 180

9 Facultatea Administrarea Economia comerțului, turismului A/AP Zi/ID 180de Științe Economice afacerilor și serviciilor

Economie și afaceri Afaceri internaționale A/AP Zi/ID 180internaționaleContabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/ID 180

gestiuneFinanțe Finanțe și bănci AP Zi/ID 180Marketing Marketing AP Zi 180

10 Facultatea Sănătate Medicină A Zi 360de Medicină Generală Moașe AP Zi 240

Asistență medicală generală AP Zi 240Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare AP Zi 180Laborator clinic AP Zi 180

11 Facultatea Sănătate Medicină dentară A Zi 360de Medicină Dentară Asistență dentară AP Zi 180

Tehnică dentară AP Zi 18012 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie A Zi 300

Asistență de farmacie AP Zi 18013 Facultatea de Inginerie Inginerie navală Sisteme și echipamente navale A Zi 240

Mecanică, Industială și și navigațieMaritimă Inginerie mecanică Utilaje și instalații portuare A Zi 240

Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere AP Zi/FR 240Inginerie industrială Ingineria sudării A Zi 240Inginerie și Inginerie economică în domeniulmanagement mecanic A/AP Zi/FR 240Inginerie energetică Energetică industrială AP Zi 240

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200736

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

14 Facultatea de Construcții Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A Zi 240Îmbunătățiri funciare și dezvoltare A Zi 240ruralăConstrucții civile, industriale și AP Zi 240agricoleInginerie urbană și dezvoltare AP Zi 240regională

Inginerie și Inginerie economică în construcții AP Zi 240management

15 Facultatea de Arte Muzică Pedagogie muzicală AP Zi 180Interpretare muzicală — canto AP Zi 240

Teatru Artele spectacolului (actorie) AP Zi 180Arte plastice, Pedagogia artelor plastice și AP Zi 180decorative și design decorative

16 Facultatea Psihologie Psihologie A Zi 180de Psihologie și Științe Asistență socială Asistență socială AP Zi 180ale Educației Științe ale educației Psihopedagogie specială A/AP Zi/FR 180

Pedagogia învățământului primarși preșcolar A Zi 180

25. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea Inginerie navală Navigație și transport A/AP Zi/FR 240de Navigație și navigație maritim și fluvialși Transport Naval Inginerie Inginerie economică în AP Zi 240

și management domeniul transporturilor2 Facultatea Inginerie electrică Electromecanică navală A/AP Zi/FR 240

de Electromecanică Electrotehnică A/AP Zi/FR 240Navală Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului

în industrie AP Zi 240Inginerie electronică Tehnologii și sisteme AP Zi 240și telecomunicații de telecomunicații

26. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea Matematică Matematică A Zi 180de Matematică Matematică informatică AP Zi 180și Informatică Informatică Informatică A/AP Zi/ID 180

2 Facultatea de Fizică Fizică Fizică A Zi 180Fizică medicală AP Zi 180Fizică informatică AP Zi 180

Știința mediului Fizica mediului AP Zi 1803 Facultatea de Chimie Chimie Chimie A Zi 180

Biochimie tehnologică A Zi 180Știința mediului Chimia mediului AP Zi 180

4 Facultatea Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A Zi 180de Educație Fizică Kinetoterapie și motricitate specială A Zi 180și Sport Educație fizică și sportivă AP Zi 180

(la Drobeta-Turnu Severin)Kinetoterapie și motricitate specială AP Zi 180(la Drobeta-Turnu Severin)

5 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română — A/AP Zi/ID 180O limbă și literatură modernăO limbă și literatură modernă (A) — A Zi 180O limbă și literatură modernă (B)/Limba latinăLimba și literatura română — A Zi 180Filologie clasică (latină)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 37

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

Limba și literatura română — AP Zi 180O limbă și literatură modernă (franceză, engleză la Drobeta-Turnu Severin)

Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare AP Zi 180Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AP Zi 180Științe ale educației Pedagogia învățământului primar AP Zi 180

și preșcolar Pedagogia învățământului primar A Zi 180și preșcolar (la Drobeta-Turnu Severin)

Teatru Artele spectacolului (actorie) A Zi 180Muzică Interpretare muzicală — canto AP Zi 240

Interpretare muzicală — instrumente AP Zi 240Pedagogie muzicală AP Zi 180

Arte plastice Pedagogia artelor plastice și AP Zi 180decorative și design decorative

Arte plastice (grafică) AP Zi 1806 Facultatea de Istorie — Istorie Istorie A/AP Zi/FR 180

Geografie Sociologie Sociologie A/AP Zi/ID 180Filosofie Filosofie A/AP Zi/ID 180Științe politice Științe politice A Zi 180Geografie Geografie A/AP Zi/ID 180Relații internaționale Relații internaționale și studii AP Zi 180și studii europene europene

7 Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală A/AP Zi/FR 240Teologie ortodoxă didactică A Zi 180Teologie ortodoxă socială A Zi 180

8 Facultatea Drept Drept A/AP Zi/FR 240de Drept și Științe Administrație publică A/AP Zi/FR 180Științe Administrative administrative Administrație publică A/AP Zi/ID 180

(la Drobeta-Turnu Severin)Asistență managerială și secretariat A Zi 180Asistență managerială și secretariat A Zi 180(la Drobeta-Turnu Severin)

9 Facultatea Economie Economie generală A Zi 180de Economie și Economie agroalimentară A Zi 180Administrarea Afacerilor Administrarea Economia comerțului, turismului și AP Zi 180

afacerilor serviciilorEconomia comerțului, turismului și A Zi 180serviciilor (la Drobeta-Turnu Severin)Administrarea afacerilor AP Zi 180(la Drobeta-Turnu Severin)

Finanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/ID 180Finanțe și bănci AP Zi/FR 180(la Drobeta-Turnu Severin)

Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A/AP Zi/ID 180Contabilitate și informatică de A/AP Zi/ID 180gestiune (la Drobeta-Turnu Severin)

Cibernetică, statistică Statistică și previziune economică A Zi 180și informatică Informatică economică A Zi 180economicăEconomie și afaceri Economie și afaceri internaționale A/AP Zi/ID 180internaționaleManagement Management A/AP Zi/ID 180

Management AP Zi/FR 180(la Drobeta-Turnu Severin)

Marketing Marketing A Zi 18010 Facultatea de Mecanică Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240

Mașini unelte și sisteme de producție A Zi 240Ingineria materialelor Știința materialelor AP Zi 240Inginerie mecanică Inginerie mecanică AP Zi 240

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A Zi 240

Ingineria Autovehicule rutiere A Zi 240autovehiculelorInginerie și Inginerie economică în A Zi 240management domeniul mecanicIngineria transporturilor Ingineria transporturilor și trafic AP Zi 240Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole AP Zi 240

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200738

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

11 Facultatea Inginerie aerospațială Echipamente și instalații de aviație A Zi 240de Electrotehnică Inginerie electrică Inginerie electrică și calculatoare A Zi 240

Inginerie electrică și calculatoare A Zi 240(în limba franceză)Sisteme electrice A Zi 240Electronică de putere și acționări A Zi 240electrice

Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A Zi 240Termoenergetică A Zi 240Managementul energiei AP Zi 240

Inginerie și Inginerie economică în domeniul AP Zi 240management electric, electronic și energetic

12 Facultatea Inginerie electrică Electromecanică A/AP Zi/FR 240de Inginerie Electromecanică (în limba franceză) AP Zi 240în Electromecanică, Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului AP Zi 240Mediu și Informatică în industrieIndustrială Științe inginerești Informatică industrială AP Zi 240

aplicate13 Facultatea Calculatoare și Calculatoare A Zi 240

de Automatică tehnologia informației Calculatoare (în limba engleză) A Zi 240și Calculatoare Inginerie electronică Electronică aplicată A Zi 240

și telecomunicațiiIngineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A Zi 240Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia AP Zi 240Mecatronică și robotică Mecatronică AP Zi 240

Robotică A Zi 24014 Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură A/AP Zi/ID 240

Ingineria produselor Tehnologia prelucrării produselor A/AP Zi/FR 240alimentare agricole Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului A/AP Zi/FR 240

în agriculturăBiologie Biologie AP Zi 180

15 Facultatea de Agricultură Agronomie Agricultură A/AP Zi/ID 240Montanologie A/AP Zi/ID 240

Silvicultură Silvicultură AP Zi 240Silvicultură (la Rm. Vâlcea) AP Zi 240

Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru AP Zi 24016 Facultatea de Ingineria Inginerie industrială Ingineria sudării AP Zi 240

și Managementul Inginerie mecanică Utilaje și instalații portuare AP Zi 240Sistemelor Tehnologice Inginerie navală și Navigație și transport maritim A/AP Zi/FR 240Drobeta-Turnu Severin navigație și fluvial

Electromecanică navală AP Zi 240Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului AP Zi 240

în industrieInginerie și Inginerie economică industrială AP Zi 240managementIngineria materialelor Știința materialelor A Zi 240

27. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină A Zi 360

2 Facultatea Sănătate Moașe AP Zi 240de Moașe și Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare AP Zi 180Asistență Medicală Asistență medicală generală AP Zi 240

Asistență medicală generală AP Zi 240(la Drobeta-Turnu Severin)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 39

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

3 Facultatea Sănătate Medicină dentară A Zi 360de Medicină Dentară Tehnică dentară AP Zi 180

4 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie A Zi 300

28. UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Mecanică Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice A Zi 240Echipamente pentru procese A Zi 240industrialeMecanică fină și nanotehnologii AP Zi 240Mașini și sisteme hidraulice și AP Zi 240pneumaticeInginerie mecanică AP Zi 240

Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240Ingineria sudării A Zi 240Mașini unelte și sisteme de producție A Zi 240

Mecatronică și Robotică A Zi 240robotică Mecatronică AP Zi 240Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în AP Zi/FR 240

industrieInginerie și Inginerie economică AP Zi/FR 240management industrială

2 Facultatea de Nave Inginerie navală și Arhitectură navală A Zi 240navigație Sisteme și echipamente navale A Zi 240Inginerie și Inginerie economică în domeniul management mecanic AP Zi 240

3 Facultatea Inginerie electronică Electronică aplicată A Zi 240de Inginerie Electrică și telecomunicații Tehnologii și sisteme de telecomunicații AP Zi 240și Electronică Inginerie electrică Electromecanică A Zi 240

Electronică de putere și acționări A Zi 240electriceElectronică de putere și acționări A Zi 240electrice (în limba franceză)

4 Facultatea Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A Zi 240de Știința Calculatoarelor Calculatoare și Calculatoare AP Zi 240

tehnologia informației5 Facultatea Ingineria materialelor Știința materialelor A Zi 240

de Metalurgie Ingineria materialelor Ingineria elaborării materialelor A Zi 240și Știința Materialelor metalice

Ingineria procesării materialelor A Zi 240Inginerie chimică Chimia și ingineria substanțelor AP Zi 240

organice, petrochimie și carbochimieIngineria mediului Ingineria și protecția mediului în AP Zi 240

industrie6 Facultatea Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții A Zi 240

de Inginerie din Brăila Echipamente pentru procese AP Zi 240industriale

Inginerie și Inginerie economică în domeniul AP Zi 240management mecanic

Inginerie economică în construcții AP Zi 240Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și AP Zi 240

ecologiceAgronomie Agricultură AP Zi 240

7 Facultatea Ingineria produselor Ingineria produselor alimentare A/AP Zi/FR 240de Știința și alimentare Pescuit și industrializarea peștelui A Zi 240Ingineria Alimentelor Controlul și expertiza produselor AP Zi 240

alimentare

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200740

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

Inginerie și Inginerie și management în AP Zi 240management alimentația publică și agroturismBiotehnologii Biotehnologii pentru industria AP Zi 240

alimentarăȘtiința mediului Ecologie și protecția mediului AP Zi 180Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru AP Zi 240

8 Facultatea Sănătate Medicină AP Zi 360de Medicină și Farmacie Farmacie AP Zi 300

Asistență medicală generală AP Zi 2409 Facultatea de Științe Fizică Fizică A/AP Zi/FR 180

Fizică informatică AP Zi 180Chimie Chimie A/AP Zi/FR 180Informatică Informatică AP Zi 180Matematică Matematică A Zi 180

Matematică informatică AP Zi 18010 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română A/AP Zi/ID 180

Limba și literatura română — A/AP/AP Zi/ID/FR 180O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, rusă)O limbă și literatură modernă A A/AP Zi/ID 180(engleză, franceză) — O limbă și literatură modernă B (franceză, engleză, rusă)

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP Zi 180Științe ale comunicării Jurnalism AP Zi 180

11 Facultatea de Istorie, Teologie Teologie ortodoxă didactică A Zi 180Filosofie și Teologie Istorie Istorie A/AP Zi/ID 180

Filosofie Filosofie A/AP Zi/ID 180Sociologie Sociologie AP Zi 180

12 Facultatea de Arte Teatru Artele spectacolului (actorie) AP Zi 180Muzică Interpretare muzicală — canto AP Zi 240

13 Facultatea Marketing Marketing A/AP/AP Zi/ID/FR 180de Științe Economice Finanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/FR 180

Contabilitate Contabilitate și informatică de AP Zi/FR 180gestiune

Economie Economie agroalimentară AP Zi 180Administrarea Economia comerțului, AP Zi 180afacerilor turismului și serviciilorManagement Management A/AP/AP Zi/ID/FR 180Cibernetică, Informatică economică A Zi 180statistică și informatică economicăEconomie și Afaceri internaționale A Zi 180afaceri internaționaleGeografie Geografia turismului AP Zi 180

14 Facultatea de Drept Științe administrative Administrație publică A/AP Zi/ID 180Drept Drept AP Zi/FR 240

15 Facultatea Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A Zi 180de Educație Fizică Kinetoterapie și motricitate specială AP Zi 180și Sport

16 Facultatea Științe administrative Administrație publică A Zi 180Transfrontalieră Istorie Istorie AP Zi 180de Științe Umaniste, Limbă și literatură Limba și literatura română AP Zi 180Economice și Inginerești Matematică Matematică informatică A Zi 180

Matematică A Zi 180Informatică Informatică A Zi 180Management Management A Zi 180Ingineria produselor Ingineria produselor alimentare A Zi 240alimentareInginerie și Inginerie economică A Zi 240management în domeniul mecanic

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 41

29. UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI” DIN IAȘI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A Zi 240de Automatică și Calculatoare și Calculatoare A Zi 240Calculatoare tehnologia informației Tehnologia informației A Zi 240

Științe inginerești Informatică industrială AP Zi 240aplicate

2 Facultatea Inginerie chimică Ingineria substanțelor anorganice A Zi 240de Inginerie Chimică și protecția mediuluiși Protecția Mediului Chimia și ingineria substanțelor A Zi 240

organice, petrochimie și carbochimie Știința și ingineria polimerilor A Zi 240Ingineria fabricației hârtiei A Zi 240Inginerie biochimică A Zi 240Inginerie chimică A Zi 240

Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului AP Zi 240în industrie

Inginerie și Inginerie economică în industria ` AP Zi 240management chimică și de materiale

3 Facultatea Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole A Zi 240de Construcții și Instalații Căi ferate, drumuri și poduri A Zi 240

Inginerie civilă (în limbile engleză A Zi 240și franceză)Inginerie urbană și dezvoltare A Zi 240regională

Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A Zi 2404 Facultatea Inginerie mecanică Mecanică fină și nanotehnologii A Zi 240

de Construcții de Mașini Mașini și sisteme hidraulice A Zi 240și Management Industrial și pneumatice

Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240Mașini unelte și sisteme de producție A Zi 240Ingineria sudării A Zi 240

Inginerie și Inginerie economică A Zi 240management în domeniul mecanic

5 Facultatea Inginerie electronică Electronică aplicată A Zi 240de Electronică și telecomunicații Tehnologii și sisteme A Zi 240și Telecomunicații de telecomunicații

Tehnologii și sisteme de AP Zi 240telecomunicații (în limba engleză)Microelectronică, optoelectronică A Zi 240și nanotehnologii

6 Facultatea Inginerie electrică Electronică de putere și acționări AP Zi 240de Electrotehnică electrice

Sisteme electrice AP Zi 240Instrumentație și achiziții de date AP Zi 240Electromecanică AP Zi 240

Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A Zi 240Managementul energiei A Zi 240Termoenergetică A Zi 240

Inginerie și Inginerie economică în domeniul AP Zi 240management electric, electronic și energeticȘtiințe inginerești Informatică aplicată în inginerie AP Zi 240aplicate electrică

7 Facultatea Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A Zi 240de Hidrotehnică, Îmbunătățiri funciare și dezvoltare A Zi 240Geodezie și ruralăIngineria Mediului Inginerie sanitară și protecția mediului A Zi 240

Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A Zi 240Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului A Zi 240

în agricultură

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200742

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

8 Facultatea de Mecanică Ingineria Autovehicule rutiere A Zi 240autovehiculelorInginerie mecanică Sisteme și echipamente termice A Zi 240

Mașini și instalații pentru agricultură A Zi 240și industrie alimentară

Mecatronică și robotică Mecatronică A Zi 240Robotică AP Zi 240

9 Facultatea Ingineria materialelor Știința materialelor A Zi 240de Știința și Ingineria Ingineria procesării materialelor A Zi 240Materialelor Inginerie mecanică Echipamente pentru procese A Zi 240

industriale 10 Facultatea de Textile — Inginerie industrială Tehnologia și designul produselor A Zi 240

Pielărie și Management textileIndustrial Tehnologia tricotajelor și confecțiilor A Zi 240

Tehnologia și designul confecțiilor A Zi 240din piele și înlocuitori

Inginerie chimică Tehnologie chimică textilă A Zi 240Tehnologia chimică a produselor A Zi 240din piele și înlocuitori

Inginerie și Inginerie economică industrială A Zi 240management

11 Facultatea Arhitectură Arhitectură A Zi 360de Arhitectură

30. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Agricultură Agronomie Agricultură A/AP Zi/ID 240Montanologie A Zi 240

Inginerie și Inginerie economică în agricultură A/AP Zi/ID 240managementIngineria produselor Tehnologia prelucrării produselor AP Zi 240alimentare agricoleBiologie Biologie AP Zi 180

2 Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură A/AP Zi/ID 240Peisagistică AP Zi 240

3 Facultatea de Zootehnie Zootehnie Zootehnie A/AP Zi/ID 240Piscicultură și acvacultură AP Zi 240

4 Facultatea Medicină veterinară Medicină veterinară A Zi 360de Medicină Veterinară Medicină veterinară AP Zi 360

(în limba engleză)

31. UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Biologie Biologie Biologie A Zi 180Biochimie A Zi 180

Știința mediului Ecologie și protecția mediului A Zi 1802 Facultatea de Chimie Chimie Chimie A Zi 180

Biochimie tehnologică A Zi 1803 Facultatea de Drept Drept Drept A/AP Zi/FR 240

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 43

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

4 Facultatea Economie Economie generală A Zi 180de Economie și Economie agroalimentară A Zi 180Administrarea Afacerilor Administrarea Economia comerțului, turismului A Zi 180

afacerilor și serviciilorEconomia comerțului, turismului AP Zi 180și serviciilor (la Piatra Neamț)

Finanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/ID 180Contabilitate Contabilitate și informatică A/AP Zi/ID 180

de gestiuneCibernetică, Statistică și previziune A Zi 180statistică și informatică economicăeconomică Informatică economică A Zi 180Economie și afaceri Economie și afaceri internaționale A Zi 180internaționaleManagement Management A/AP Zi/ID 180Marketing Marketing A Zi 180Științe administrative Administrație publică A/AP Zi/ID 180

5 Facultatea Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A/AP Zi/FR 180de Educație Fizică Kinetoterapie și motricitate specială A Zi 180și Sport

6 Facultatea de Filosofie Filosofie Filosofie A/AP Zi/ID 180Asistență socială Asistență socială A/AP Zi/ID 180Sociologie Sociologie A Zi 180Științe politice Științe politice A/AP Zi/ID 180Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AP Zi/ID 180Relații internaționale Relații internaționale și studii AP Zi 180și studii europene europene

7 Facultatea de Fizică Fizică Biofizică A Zi 180Fizică A Zi 180Fizică medicală A Zi 180Fizică informatică AP Zi 180

Științe inginerești Fizică tehnologică A Zi 240aplicate

8 Facultatea Geografie Hidrologie și meteorologie AP Zi 180de Geografie și Geologie Planificare teritorială AP Zi 180

Geografie A Zi 180Geografia turismului AP Zi 180

Știința mediului Geografia mediului A Zi 180Geologie Geochimie A Zi 180Inginerie geologică Inginerie geologică A Zi 240

9 Facultatea de Informatică Informatică Informatică A/AP Zi/ID 18010 Facultatea de Istorie Istorie Istorie A/AP Zi/ID 18011 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română — A Zi 180

O limbă și literatură modernăO limbă și literatură modernă (A) — A Zi 180O limbă și literatură modernă (B) Literatură universală și comparată — AP Zi 180O limbă și literatură modernăO limbă și literatură modernă (A) — A Zi 180Limba și literatura românăFilologie clasică în combinație AP Zi 180cu o limbă și literatură modernă

Limbi moderne Traducere și interpretare AP Zi 180aplicateStudii culturale Studii americane AP Zi 180Științe ale comunicării Jurnalism A Zi 180

12 Facultatea de Matematică Matematică Matematică A/AP Zi/FR 180Matematică informatică A Zi 180Matematici aplicate A Zi 180

13 Facultatea Psihologie Psihologie A/AP Zi/ID 180de Psihologie Științe ale educației Psihopedagogie specială A Zi 180și Științe ale Educației Pedagogie A Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200744

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

Pedagogia învățământului AP Zi 180primar și preșcolar

14 Facultatea Teologie Teologie ortodoxă pastorală A Zi 240de Teologie Ortodoxă Teologie ortodoxă didactică A Zi 180

Teologie ortodoxă socială A Zi 180Artă sacră A Zi 180

15 Facultatea de Teologie Teologie Teologie romano-catolică didactică AP Zi 180Romano-Catolică Teologie romano-catolică socială AP Zi 180

32. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GR. T. POPA” DIN IAȘI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină A Zi 360Asistență medicală generală AP Zi 240Asistență medicală generală AP Zi 240(la Botoșani)Moașe A Zi 240Radiologie și imagistică AP Zi 180Laborator clinic AP Zi 180Audiologie și protezare auditivă AP Zi 180

2 Facultatea Sănătate Medicină dentară A Zi 360de Medicină Dentară Tehnică dentară A Zi 180

Asistență dentară AP Zi 1803 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie A Zi 300

Asistență de farmacie AP Zi 1804 Facultatea Științe inginerești Bioinginerie AP Zi 240

de Bioinginerie aplicateMedicală Sănătate Balneo-fiziokinetoterapie AP Zi 180

și recuperare

33. UNIVERSITATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU” DIN IAȘI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea Muzică Interpretare muzicală — instrumente A Zi 240de Interpretare Muzicală Interpretare muzicală — canto A Zi 240

2 Facultatea Muzică Pedagogie muzicală A Zi 180de Compoziție, Muzică religioasă AP Zi 180Muzicologie, Compoziție muzicală A Zi 240Pedagogie Muzicală Muzicologie A Zi 240și Teatru Dirijat A Zi 240

Teatru Artele spectacolului A Zi 180(actorie, păpuși-marionete)Teatrologie AP Zi 180

3 Facultatea Arte plastice, Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) A Zi 180de Arte Plastice, decorative și design Arte decorative A Zi 180Decorative și Design Arte textile — design vestimentar A Zi 180

Artă murală A Zi 180Design A Zi 180Pedagogia artelor plastice și decorative A Zi 180Conservare și restaurare A Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 45

34. UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea Arhitectură Arhitectură AP Zi 360de Arhitectură și Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A Zi 240Construcții Inginerie civilă Construcții civile, industriale AP Zi 240

și agricoleInginerie sanitară și A Zi 240protecția mediului

2 Facultatea Arte plastice, Arte decorative AP Zi 180de Arte Vizuale decorative și design Arte textile — design vestimentar AP Zi 180

Ceramică — sticlă — metal AP Zi 180Arte plastice (pictură) AP Zi 180Arte plastice (sculptură) A Zi 180Conservare și restaurare AP Zi 180Design AP Zi 180Istoria și teoria artei AP Zi 180Pedagogia artelor plastice A Zi 180și decorative

3 Facultatea Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A Zi 180de Educație Fizică Kinetoterapie și motricitate specială A Zi 180și Sport

4 Facultatea de Energetică Inginerie energetică Ingineria sistemelor A Zi 240electroenergetice Termoenergetică A Zi 240Energetică industrială A Zi 240

Inginerie Inginerie economică în domeniul AP Zi 240și management electric, electronic și energetic

5 Facultatea Calculatoare Calculatoare A Zi 240de Inginerie Electrică și tehnologia Tehnologia informației A Zi 240și Tehnologia Informației informației

Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A Zi 240Inginerie electrică Electromecanică A Zi 240

Electromecanică AP Zi 240(la Marghita, la Beiuș)Sisteme electrice A Zi 240Instrumentație și achiziții AP Zi 240de date

Inginerie Electronică aplicată A Zi 240electronică Rețele și software AP Zi 240și telecomunicații de telecomunicațiiInginerie Inginerie economică în domeniul A Zi 240și management electric, electronic și energeticȘtiințe inginerești Inginerie medicală AP Zi 240aplicate

6 Facultatea Inginerie industrială Ingineria sudării A Zi 240de Inginerie Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240Managerială Ingineria Autovehicule rutiere AP Zi 240și Tehnologică autovehiculelor

Inginerie mecanică Echipamente pentru procese AP Zi 240industrialeMașini și instalații pentru agricultură AP Zi 240și industrie alimentarăMecanică fină și nanotehnologii A Zi 240Utilaje petroliere și petrochimice AP Zi 240(la Marghita)

Inginerie Inginerie economică în A/AP Zi/ID 240și management domeniul mecanicMecatronică și robotică Robotică A Zi 240

7 Facultatea Geografie Geografia turismului AP Zi 180de Istorie, Geografie Geografie A Zi 180și Relații Internaționale Planificare teritorială AP Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200746

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

Istorie Arheologie AP Zi 180Istoria artei AP Zi 180Istorie A Zi 180

Relații internaționale Relații internaționale și studii AP Zi 180și studii europene europeneȘtiința mediului Geografia mediului AP Zi 180

8 Facultatea de Litere Științe ale comunicării Biblioteconomie și știința informării A Zi 180Limbă și literatură Limba și literatura română — A Zi 180

O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă)Limba și literatura italiană — AP Zi 180O limbă și literatură modernă(engleză, franceză, rusă)/Limba și literatura românăLimba și literatura engleză — A Zi 180O limbă și literatură modernă(franceză, germană, rusă)/Limba și literatura românăLimba și literatura franceză — AP Zi 180O limbă și literatură modernă (engleză, germană)/Limba și literatura românăLimba și literatura germană — A Zi 180O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, rusă)/Limba și literatura română

Teologie Teologie baptistă didactică A Zi 1809 Facultatea Sănătate Medicină A Zi 360

de Medicină și Medicină dentară A Zi 360Farmacie Farmacie A Zi 300

Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare A Zi 180Asistență medicală generală AP Zi 240Laborator clinic AP Zi 180Radiologie și imagistică AP Zi 180Tehnică dentară A Zi 180Asistență de farmacie AP Zi 180

10 Facultatea de Muzică Muzică Interpretare muzicală — instrumente A Zi 240Interpretare muzicală — canto A Zi 240Pedagogie muzicală A Zi 180

Teatru Artele spectacolului (actorie) AP Zi 18011 Facultatea Agronomie Agricultură A Zi 240

de Protecția Mediului Horticultură Horticultură A Zi 240Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice A Zi 240

și ecologiceInginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului AP Zi 240Ingineria produselor Tehnologia prelucrării produselor AP Zi 240alimentare agricole

Controlul și expertiza produselor AP Zi 240alimentare

Inginerie Inginerie și management în AP Zi 240și management alimentația publică și agroturismSilvicultură Exploatări forestiere AP Zi 240

Silvicultură A Zi 240Zootehnie Zootehnie AP Zi 240

12 Facultatea de Științe Biologie Biologie A Zi 180Chimie Chimie A Zi 180Fizică Fizică A Zi 180Științe inginerești Fizică tehnologică AP Zi 240aplicateInformatică Informatică AP Zi 180Matematică Matematică A Zi 180

Matematică informatică A Zi 180Matematici aplicate AP Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 47

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

13 Facultatea Administrarea Economia comerțului, turismului A/AP Zi/ID 180de Științe Economice afacerilor și serviciilor

Economia comerțului, turismului AP Zi 180și serviciilor (la Beiuș)

Contabilitate Contabilitate și informatică A/AP Zi/ID 180de gestiune

Economie și Afaceri internaționale A/AP Zi/ID 180afaceri internaționaleFinanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/ID 180Management Management A/AP Zi/ID 180Marketing Marketing A/AP Zi/ID 180

14 Facultatea Drept Drept A Zi 240de Științe Juridice Științe administrative Administrație publică A Zi 180

15 Facultatea Științe ale comunicării Jurnalism AP Zi 180de Științe Politice Științe politice Științe politice A Zi 180și Științele Comunicării

16 Facultatea Asistență socială Asistență socială AP Zi 180de Științe Socio- Filosofie Filosofie AP Zi 180Umane Psihologie Psihologie A Zi 180

Sociologie Sociologie A Zi 180Științe ale educației Pedagogia învățământului primar A/AP Zi/FR 180

și preșcolarPedagogia învățământului primar AP Zi 180și preșcolar (cu predare înlimba maghiară)Pedagogia învățământului primar A Zi 180și preșcolar (la Beiuș)Pedagogia învățământului primar AP Zi 180și preșcolar (la Satu Mare)Psihopedagogie specială AP Zi 180

17 Facultatea Teologie Artă sacră AP Zi 180de Teologie Ortodoxă Teologie ortodoxă didactică A Zi 180

Teologie ortodoxă pastorală A Zi 240Teologie ortodoxă socială A Zi 180

18 Facultatea Inginerie industrială Tehnologia și designul confecțiilor AP Zi 240de Textile și Pielărie din piele și înlocuitori

Tehnologia și designul produselor textile AP Zi 240Inginerie Inginerie economică industrială A Zi 240și management

35. UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Mine Inginerie geologică Geologia resurselor miniere A Zi 240Mine, petrol și gaze Inginerie minieră A Zi 240

Topografie minieră A Zi 240Inginerie civilă Construcții miniere A Zi 240Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului A Zi 240

în industrieInginerie și Inginerie economică în domeniul management mecanic A Zi 240

2 Facultatea Calculatoare Calculatoare AP Zi 240de Inginerie Mecanică și tehnologiași Electrică informației

Inginerie electrică Electromecanică A Zi 240Instrumentație și achiziții de date A Zi 240

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200748

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

Inginerie energetică Energetică industrială AP Zi 240Inginerie mecanică Mașini și echipamente miniere A Zi 240

Echipamente pentru procese industriale A Zi 240Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A Zi 240Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și trafic AP Zi 240Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini AP Zi 240

3 Facultatea de Științe Informatică Informatică AP Zi 180Sociologie Sociologie A Zi 180Asistență socială Asistență socială AP Zi 180Științe administrative Administrație publică AP Zi 180Administrarea Economia comerțului, AP Zi 180afacerilor turismului și serviciilorFinanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/ID 180Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A/AP Zi/ID 180Management Management A/AP Zi/ID 180Matematică Matematică AP Zi 180Fizică Fizică AP Zi 180

36. UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea Chimie Chimie A Zi 180de Științe Științe inginerești Inginerie fizică AP Zi 240

aplicateInginerie chimică Prelucrarea petrolului și petrochimie AP Zi 240Biologie Biologie A Zi 180Știința mediului Ecologie și protecția mediului AP Zi 180Horticultură Horticultură AP Zi 240Sănătate Asistență medicală generală AP Zi 240

2 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română — A Zi 180O limbă și literatură modernă (franceză, engleză)Limba și literatura franceză — AP Zi 180Limba și literatura spaniolăLimba și literatura franceză — A Zi 180Limba și literatura englezăLimba și literatura română — AP Zi 180Limba și literatura engleză(la Râmnicu Vâlcea)

Limbi moderne Limbi moderne aplicate AP Zi 180aplicate

3 Facultatea Ingineria Autovehicule rutiere A Zi 240de Mecanică autovehiculelorși Tehnologie Ingineria Ingineria transporturilor și trafic AP Zi 240

transporturilorInginerie industrială Tehnologia construcțiilor A Zi 240

de mașiniInginerie Inginerie economică industrială A Zi 240și management

4 Facultatea Inginerie electronică Electronică aplicată A Zi 240de Electronică, și telecomunicații Rețele și software AP Zi 240Comunicații și de telecomunicațiiCalculatoare Calculatoare și Calculatoare AP Zi 240

tehnologia informațieiInginerie electrică Electromecanică A Zi 240

5 Facultatea Teologie Teologie ortodoxă pastorală A Zi 240de Teologie Ortodoxă Teologie ortodoxă didactică A Zi 180

Teologie ortodoxă socială A Zi 180Artă sacră AP Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 49

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

Asistență socială Asistență socială A Zi 180Muzică Pedagogie muzicală AP Zi 180

6 Facultatea Finanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/FR 180de Științe Economice Management Management A/AP Zi/FR 180

Administrarea Economia comerțului, A/AP Zi/FR 180afacerilor turismului și serviciilor

Administrarea afacerilor AP Zi 180Marketing Marketing AP Zi 180Contabilitate Contabilitate și informatică

de gestiune A/AP Zi/FR 1807 Facultatea Drept Drept A/AP Zi/FR 240

de Științe Juridice Științe administrative Administrație publică A/AP Zi/FR 180și Administrative

8 Facultatea Educație fizică și sport Sport și performanță motrică AP Zi 180de Educație Fizică Educație fizică și sportivă A Zi 180și Sport Kinetoterapie și motricitate A Zi 180

specială9 Facultatea Matematică Matematică A Zi 180

de Matematică Informatică Informatică A Zi 180și Informatică

10 Facultatea Istorie Istorie A Zi 180de Științe Socio-Umane Istorie (la Râmnicu Vâlcea) AP Zi 180

Filosofie Filosofie AP Zi 180Relații internaționale Relații internaționale și AP Zi 180și studii europene studii europenePsihologie Psihologie AP Zi 180Științe ale comunicării Jurnalism AP Zi 180

11 Facultatea Științe ale educației Pedagogia învățământului primar A Zi 180de Științe ale Educației și preșcolar

Pedagogia învățământului primar A Zi 180și preșcolar (la Câmpulung) Pedagogia învățământului primar AP Zi 180și preșcolar (la Alexandria) Pedagogia învățământului primar AP Zi 180și preșcolar (la Giurgiu) Pedagogia învățământului primar AP Zi 180și preșcolar (la Râmnicu Vâlcea) Pedagogia învățământului primar AP Zi 180și preșcolar (la Slatina)

Științe administrative Asistență managerială și secretariat AP Zi 180

37. UNIVERSITATEA “PETROL-GAZE” DIN PLOIEȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea Inginerie mecanică Utilaje petroliere și petrochimice A Zi 240de Inginerie Mecanică Utilaje pentru transportul A Zi 240și Electrică și depozitarea hidrocarburilor

Inginerie Inginerie economică A/AP Zi/ID 240și management în domeniul mecanic Inginerie electrică Electromecanică A Zi 240Inginerie Electronică aplicată A Zi 240electronică și telecomunicațiiIngineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A/AP Zi/FR 240Calculatoare Calculatoare AP Zi 240și tehnologiainformației

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200750

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

2 Facultatea Mine, petrol și gaze Inginerie de petrol și gaze A/AP Zi/FR 240de Ingineria Petrolului Transportul, depozitarea și A Zi 240și Gazelor distribuția hidrocarburilor

Inginerie geologică Geologia resurselor petroliere A Zi 2403 Facultatea Inginerie chimică Prelucrarea petrolului A Zi 240

de Tehnologia Petrolului și petrochimieși Petrochimie Științe inginerești Informatică industrială AP Zi 240

aplicateIngineria mediului Ingineria și protecția mediului A/AP Zi/FR 240

în industrie 4 Facultatea Administrarea Merceologie și managementul calității A Zi 180

de Științe Economice afacerilorEconomia comerțului, turismului A Zi 180și serviciilor

Finanțe Finanțe și bănci AP Zi 180Contabilitate Contabilitate și informatică A/AP Zi/ID 180

de gestiuneCibernetică, statistică Informatică economică AP Zi 180și informatică economicăManagement Management A/AP Zi/ID 180

5 Facultatea Limbă și literatură Limba și literatura română — A/AP Zi/ID 180de Litere și Științe Limba și literatura engleză

Limba și literatura engleză — A Zi 180Limba și literatura franceză

Matematică Matematică A Zi 180Informatică Informatică A Zi 180Chimie Chimie A Zi 180Fizică Fizică A Zi 180Științe administrative Administrație publică A Zi 180

Asistență managerială și secretariat A Zi 180Științe ale educației Pedagogie AP Zi 180

Pedagogia învățământului A/AP Zi/ID 180primar și preșcolar

Nr.Forma Nrumăr

crt.Școli de studii postuniversitare Specializarea acreditată (A) de de

învățământ credite

1 Institutul Național de Dezvoltare Economică Dezvoltarea economică a întreprinderii A Zi 120

38. UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” DIN REȘIȚA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Inginerie Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240Ingineria sudării A Zi 240

Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului AP Zi 240Ingineria materialelor Știința materialelor A Zi 240Inginerie electrică Electromecanică A Zi 240Inginerie Inginerie economică în domeniul A Zi 240și management mecanic

Inginerie economică în domeniul A Zi 240electric, electronic și energetic

Științe inginerești Informatică industrială AP Zi 240aplicate

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 51

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

2 Facultatea Marketing Marketing A/AP Zi/ID 180de Științe Economice Administrarea Economia comerțului, turismului A Zi 180și Administrative afacerilor și serviciilor

Contabilitate Contabilitate și informatică de A Zi 180gestiune

Științe administrative Administrație publică A/AP Zi/ID 180Asistență socială Asistență socială A Zi 180Teologie Teologie ortodoxă didactică AP Zi 180Istorie Istorie AP Zi 180

39. UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală A Zi 240Teologie ortodoxă didactică A Zi 180Teologie ortodoxă socială A Zi 180

2 Facultatea de Drept Drept Drept A/AP Zi/ID 240Științe administrative Administrație publică A/AP Zi/ID 180

Poliție comunitară AP Zi 1803 Facultatea Limbă și literatură Limba și literatura română — A/AP Zi/ID 180

de Litere și Arte O limbă și literatură modernă (engleză, germană, franceză) Limba și literatura engleză — A Zi 180O limbă și literatură modernă (germană, franceză)/Limba și literatura românăLimba și literatura germană — A Zi 180O limbă și literatură modernă(engleză, franceză)/Limba și literatura română Limba și literatura franceză — AP Zi 180O limbă și literatură modernă (engleză, germană)/Limba și literatura română

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A Zi 180Științe ale comunicării Biblioteconomie și știința informării AP Zi 180Studii culturale Studii americane AP Zi 180Teatru Artele spectacolului (actorie) A Zi 180

Teatrologie (management cultural) A Zi 1804 Facultatea Istorie Istorie A/AP Zi/ID 180

de Istorie Istorie (în limba germană) A Zi 180și Patrimoniu Arte plastice, Conservare și restaurare A Zi 180

decorative și designDesign AP Zi 180

5 Facultatea de Inginerie Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240Design industrial AP Zi 240Mașini unelte și sisteme de producție A Zi 240Tehnologia tricotajelor și confecțiilor A Zi 240Tehnologia și designul confecțiilor AP Zi 240din piele și înlocuitoriTehnologia și designul produselor AP Zi 240textile

Inginerie mecanică Utilaje pentru textile și pielărie A Zi 240Mecanică fină și nanotehnologii AP Zi 240

Mine, petrol și gaze Transportul, depozitarea și AP Zi 240distribuția hidrocarburilor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200752

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

Inginerie și Inginerie economică în domeniul A/AP Zi/ID 240management mecanicCalculatoare Calculatoare A Zi 240și tehnologia Tehnologia informației AP Zi 240informațieiInginerie electrică Electromecanică A/AP Zi/FR 240Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și trafic AP Zi 240Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului AP Zi 240

în industrieInginerie electronică Electronică aplicată AP Zi 240și telecomunicațiiIngineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia AP Zi 240

6 Facultatea de Științe Matematică Matematică AP Zi 180Matematică informatică A/AP Zi/ID 180Matematici aplicate AP Zi 180

Fizică Fizică A Zi 180Informatică Informatică AP Zi 180

Informatică aplicată AP Zi/ID 180Biologie Biologie AP Zi 180Știința mediului Ecologie și protecția mediului A Zi 180Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă AP Zi 180

Sport și performanță motrică A Zi 180Psihologie Psihologie A Zi 180Științe ale educației Psihopedagogie specială AP Zi 180Sociologie Sociologie A Zi 180Studii culturale Etnologie AP Zi 180Asistență socială Asistență socială A Zi 180Cibernetică, statistică Informatică economică A/AP Zi/ID 180și informatică economică

7 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină A Zi 360Medicină dentară A Zi 360Asistență medicală generală AP Zi 240Moașe AP Zi 240Tehnică dentară AP Zi 180Asistență dentară AP Zi 180

8 Facultatea Agronomie Montanologie A/AP Zi/ID 240de Științe Agricole, Horticultură Horticultură AP Zi 240Industrie Alimentară Ingineria produselor Controlul și expertiza AP Zi 240și Protecția Mediului alimentare produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor AP Zi 240agricoleIngineria produselor alimentare A/AP Zi/ID 240

Biotehnologii Biotehnologii pentru industria AP Zi 240alimentară

Inginerie și Inginerie și management AP Zi 240management în alimentația publică și

agroturismIngineria mediului Inginerie și protecția AP Zi 240

mediului în agricultură9 Facultatea Administrarea Economia comerțului, turismului A/AP Zi/ID 180

de Științe Economice afacerilor și serviciilorEconomie Economie generală AP Zi 180Finanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/ID 180Contabilitate Contabilitate și informatică AP Zi/ID 180

de gestiuneManagement Management AP Zi/ID 180Economie și Afaceri internaționale AP Zi 180afaceri internaționaleMarketing Marketing AP Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 53

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

10 Facultatea de Jurnalistică Filosofie Filosofie AP Zi 180Științe ale comunicării Jurnalism A/AP Zi/ID 180

Comunicare și relații publice AP Zi/ID 18011 Facultatea de Științe Științe politice Științe politice A/AP Zi/ID 180

Politice și Relații Relații internaționale Relații internaționale și AP Zi 180Internaționale și și studii europene studii europeneStudii Europene

12 Departamentul Teologie Teologie protestantă pastorală A Zi 240de Teologie Protestantă

40. UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Educație Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă AP Zi 180Fizică și Sport Kinetoterapie și motricitate specială AP Zi 180

2 Facultatea de Inginerie Inginerie și Inginerie și management în AP Zi 240Alimentară management alimentația publică și agroturism

Ingineria produselor Ingineria produselor alimentare AP Zi 240alimentare

Controlul și expertiza produselor A Zi 240alimentare

3 Facultatea de Inginerie Calculatoare și Calculatoare A Zi 240Electrică și Știința tehnologia informațieiCalculatoarelor Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată AP Zi 240

Inginerie electronică Electronică aplicată AP Zi 240și telecomunicațiiInginerie energetică Energetică industrială A Zi 240Inginerie electrică Sisteme electrice A Zi 240Inginerie și Inginerie economică în domeniul AP Zi 240management electric, electronic și energetic

4 Facultatea de Inginerie Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului AP Zi 240Mecanică, Mecatronică în industrieși Management Ingineria materialelor Știința materialelor AP Zi 240

Mecatronică și robotică Mecatronică A Zi 240Inginerie și Inginerie economică în domeniul A Zi 240management mecanicInginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240

Ingineria și managementul calității AP Zi 240Inginerie mecanică Echipamente pentru procese A Zi 240

industriale5 Facultatea de Istorie și Știința mediului Geografia mediului AP Zi 180

Geografie Geografie Geografie A/AP Zi/ID 180Geografia turismului AP Zi/ID 180

Istorie Istorie A/AP Zi/ID 180Muzeologie A Zi 180

Filosofie Filosofie A Zi 180Relații internaționale Relații internaționale și studii AP Zi 180și studii europene europeneȘtiințe politice Științe politice AP Zi 180Asistență socială Asistență socială AP Zi 180Științe ale comunicării Biblioteconomie și știința informării AP Zi 180

6 Facultatea de Litere și Limbă și literatură Limba și literatura română — A/AP Zi/ID 180Științe ale Comunicării O limbă și literatură modernă

(franceză, germană)Limba și literatura română — AP Zi 180Limba și literatura spaniolăLimba și literatura franceză — A Zi 180Limba și literatura engleză

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200754

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

Limba și literatura franceză — A/AP Zi/ID 180Limba și literatura germanăLimba și literatura engleză — A Zi 180Limba și literatura germană/Limba și literatura românăLimba și literatura ucraineană — AP Zi 180O limbă și literatură modernă (franceză, engleză)/Limba și literatura românăLimba și literatura română — AP Zi 180Limba și literatura italiană

Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AP Zi 1807 Facultatea de Silvicultură Silvicultură Silvicultură A/AP Zi/ID 2408 Facultatea de Științe Științe administrative Administrație publică A/AP Zi/ID 180

Economice și Asistență managerială și secretariat A/AP Zi/ID 180Administrație Publică Finanțe Finanțe și bănci A Zi 180

Management Management AP Zi 180Economie și afaceri Afaceri internaționale AP Zi 180internaționaleCibernetică, statistică și Cibernetică economică AP Zi 180informatică economicăContabilitate Contabilitate și informatică A/AP Zi/ID 180

de gestiuneAdministrarea afacerilor Economia comerțului, A/AP Zi/ID 180

turismului și serviciilorAdministrarea afacerilor A/AP Zi/ID 180

Drept Drept AP Zi 2409 Facultatea de Științe Științe ale educației Pedagogia învățământului primar A Zi 180

ale Educației și preșcolar

41. UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Stiințe Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A Zi 180Economice Finanțe Finanțe și bănci A Zi 180

Management Management A/AP Zi/ID 180Marketing Marketing A/AP Zi/ID 180Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului AP Zi 180

și serviciilor2 Facultatea de Stiințe Drept Drept A/AP Zi/ID 240

Juridice, Sociale și Politice Științe administrative Administrație publică A/AP Zi/ID 180Științe ale comunicării Jurnalism AP Zi 180Științe ale educației Pedagogia învățământului primar A Zi 180

și preșcolar3 Facultatea de Științe Istorie Istorie A/AP Zi/ID 180

Umaniste Arheologie A Zi 180Geografie Geografie A/AP Zi/ID 180Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă AP Zi 180Limbă și literatură Limba și literatura română A Zi 180

4 Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală A/AP Zi/FR 240Teologie ortodoxă didactică A Zi 180Teologie ortodoxă socială A Zi 180

5 Facultatea de Științe Informatică Informatică AP Zi 180și Arte Matematică Matematică AP Zi 180

Matematică informatică AP Zi 180Chimie Chimie A Zi 180Fizică Fizică A Zi 180Muzică Pedagogie muzicală AP Zi 180Arte plastice, Conservare și restaurare A Zi 180decorative și design

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 55

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

6 Facultatea de Inginerie Inginerie electronică și Electronică aplicată A Zi 240Electrică telecomunicații Tehnologii și sisteme de AP Zi 240

telecomunicațiiIngineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A Zi 240Inginerie electrică Electromecanică A Zi 240

Electrotehnică A Zi 240Inginerie energetică Energetică industrială A Zi 240

7 Facultatea de Ingineria Mecatronică și robotică Mecatronică A Zi 240Materialelor, Mecatronică și Robotică

Ingineria materialelor Știința materialelor A Zi 240Inginerie mecanică Echipamente pentru procese A Zi 240

industrialeInginerie și Inginerie economică în domeniul AP Zi 240management mecanic

8 Facultatea de Ingineria Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în A Zi 240Mediului și Biotehnologii agricultură

Ingineria produselor Tehnologia prelucrării produselor A Zi 240alimentare agricoleZootehnie Piscicultură și acvacultură AP Zi 240Agronomie Montanologie A/AP Zi/ID 240

42. UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Inginerie Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240Mașini unelte și sisteme de producție AP Zi 240

Inginerie și Inginerie economică în domeniul AP Zi 240management mecanicInginerie energetică Termoenergetică A Zi 240

Managementul energiei AP Zi 240Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în AP Zi 240

industrieIngineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A Zi 240

2 Facultatea de Științe Finanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/ID 180Economice Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/ID 180

gestiuneAdministrarea afacerilor Economia comerțului, turismului A/AP Zi/ID 180

și serviciilorManagement Management A/AP Zi/ID 180Marketing Marketing AP Zi 180

3 Facultatea de Științe Drept Drept A/AP Zi/ID 240Juridice

4 Facultatea de Educație Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă AP Zi 180Fizică și Sport Arte plastice, Pedagogia artelor plastice AP Zi 180

decorative și design și decorative6 Facultatea de Litere și Limbă și literatură Limba și literatura română — AP Zi 180

Științe Sociale Limba și literatura englezăRelații internaționale și Relații internaționale și AP Zi 180studii europene studii europeneȘtiințe ale comunicării Comunicare și relații publice AP Zi 180Științe administrative Administrație publică A Zi 180Istorie Istorie AP Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200756

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Inginerie Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240Design industrial AP Zi 240

Mecatronică și robotică Mecatronică AP Zi 240Inginerie și Inginerie economică industrială A Zi 240managementIngineria mediului Ingineria și protecția mediului în AP Zi 240

industrieIngineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A Zi 240Calculatoare și Calculatoare AP Zi 240tehnologia informațieiInginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A Zi 240

Electrotehnică AP Zi 240Inginerie mecanică Utilaje pentru textile și pielărie AP Zi 180

2 Facultatea de Științe și Matematică Matematică A/AP Zi/FR 180Litere Matematică informatică AP Zi/FR 180

Informatică Informatică A/AP Zi/FR 180Istorie Istorie A/AP Zi/FR 180Relații internaționale Relații internaționale și studii AP Zi 180și studii europene europeneEducație fizică și sport Sport și performanță motrică AP Zi 180Limbă și literatură Limba și literatura română — A/AP Zi/FR 180

Limba și literatura englezăLimba și literatura română — AP Zi 180Limba și literatura francezăLimba și literatura engleză — AP Zi 180Limba și literatura franceză

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP Zi 1803 Facultatea de Științe Management Management A/AP Zi/FR 180

Economice, Juridice Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/FR 180și Administrative gestiune

Administrarea Economia comerțului, turismului și AP Zi 180afacerilor serviciilorFinanțe Finanțe și bănci AP Zi 180Științe administrative Administrație publică A/AP Zi/FR 180Drept Drept AP Zi/FR 240

43. UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÂRGU MUREȘ

44. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TÂRGU MUREȘ

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină* A Zi 360Moașe AP Zi 240Asistență medicală generală A Zi 240

2 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină dentară A Zi 360Dentară Tehnică dentară A Zi 180

Asistență dentară AP Zi 1803 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie A Zi 300

Asistență de farmacie A Zi 180

*Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 57

45. UNIVERSITATEA DE ARTĂ TEATRALĂ DIN TÂRGU MUREȘ

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Teatru Teatru Artele spectacolului (actorie, regie, A Zi 180păpuși — marionete)Artele spectacolului (actorie în limba A Zi 180maghiară)Teatrologie A Zi 180

2 Facultatea de Muzică Muzică Pedagogie muzicală AP Zi 180

46. UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIȘOARA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Automatică Calculatoare și Calculatoare A Zi 240și Calculatoare tehnologia informației Tehnologia informației A Zi 240

Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A Zi 240Informatică Informatică AP Zi/ID 180

2 Facultatea de Chimie Inginerie chimică Chimia și ingineria substanțelor A Zi 240Industrială și Ingineria organice, petrochimie și carbochimieMediului Ingineria substanțelor anorganice și A Zi 240

protecția mediuluiȘtiința și ingineria polimerilor A Zi 240Știința și ingineria materialelor A Zi 240oxidice și nanomaterialeChimie alimentară și tehnologii A Zi 240biochimice

Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în AP Zi 240industrieIngineria sistemelor biotehnice și AP Zi 240ecologice

3 Facultatea de Construcții Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole A Zi 240Căi ferate, drumuri și poduri A Zi 240Inginerie civilă (în limbile engleză A Zi 240și germană)

Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A Zi 240Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A Zi 240

4 Facultatea de Arhitectură Arhitectură Arhitectură A Zi 3605 Facultatea de Electronică Inginerie electronică Electronică aplicată A Zi 240

și Telecomunicații și telecomunicații Tehnologii și sisteme de A/AP Zi/ID 240telecomunicații

Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia A/AP Zi/ID 2406 Facultatea de Inginerie energetică Energetică industrială A Zi 240

Electrotehnică și Ingineria sistemelor electroenergetice A Zi 240Electroenergetică Inginerie electrică Electrotehnică A Zi 240

Electromecanică A Zi 240Inginerie și Inginerie economică în domeniul AP Zi 240management electric, electronic și energetic

7 Facultatea de Hidrotehnică Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A Zi 240Îmbunătățiri funciare și dezvoltare A Zi 240ruralăInginerie sanitară și protecția mediului A Zi 240

8 Facultatea de Inginerie și Inginerie economică industrială A Zi 240Management în Producție managementși Transporturi

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200758

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

9 Facultatea de Mecanică Inginerie mecanică Mecanică fină și nanotehnologii A Zi 240Mașini și echipamente miniere A Zi 240

Ingineria Autovehicule rutiere A Zi 240autovehiculelorInginerie mecanică Echipamente pentru procese A Zi 240

industrialeSisteme și echipamente termice A Zi 240Mașini și instalații pentru agricultură A Zi 240și industrie alimentarăInginerie mecanică AP Zi 240Mașini și sisteme hidraulice și A Zi 240pneumaticeUtilaje pentru textile și pielărie A Zi 240Vehicule pentru transportul feroviar A Zi 240

Mecatronică și robotică Robotică A Zi 240Robotică (în limba germană) A Zi 240Mecatronică AP Zi 240

Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și trafic A Zi 240Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A Zi 240

Tehnologia construcțiilor de mașini AP Zi 240(în limba franceză)Design industrial (în limbile engleză AP Zi 240și germană)Mașini unelte și sisteme de producție A Zi 240Ingineria sudării A Zi 240

Ingineria materialelor Știința materialelor AP Zi 240Științe inginerești Inginerie medicală AP Zi 240aplicate

10 Departamentul de Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AP Zi 180Comunicare și Limbi Științe administrative Administrație publică A Zi 180Străine

11 Facultatea de Inginerie Inginerie electrică Electromecanică A Zi 240Hunedoara Inginerie și Inginerie economică în domeniul AP Zi 240

management mecanicInginerie economică în industria AP Zi 240chimică și de materiale

Ingineria materialelor Ingineria elaborării materialelor A Zi 240metaliceIngineria procesării materialelor A Zi 240

Ingineria Autovehicule rutiere AP Zi 240autovehiculelorȘtiințe inginerești Informatică industrială AP Zi 240aplicate

47. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIȘOARA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Agricultură Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru AP Zi 240Agronomie Agricultură A/AP Zi/ID 240

Protecția plantelor AP Zi 240Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în A/AP Zi/ID 240

agriculturăBiologie Biologie A Zi 180Inginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură AP Zi 240

și industrie alimentarăBiotehnologii Biotehnologii agricole A Zi 240

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 59

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

2 Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură A/AP Zi/ID 240și Silvicultură Peisagistică AP Zi 240

Silvicultură Silvicultură AP Zi 240Biotehnologii Inginerie genetică A Zi 240

3 Facultatea de Inginerie și Inginerie economică în agricultură A/AP Zi/ID 240Management Agricol management Inginerie și management în AP Zi/ID 240

alimentația publică și agroturism 4 Facultatea de Medicină Medicină veterinară Medicină veterinară A Zi 360

Veterinară5 Facultatea de Tehnologia Ingineria produselor Tehnologia prelucrării produselor A/AP Zi/ID 240

Produselor Agroalimetare alimentare agricoleControlul și expertiza produselor A Zi 240alimentare

Inginerie chimică Extracte și aditivi naturali alimentari A Zi 2406 Facultatea de Zootehnie Zootehnie Zootehnie A/AP Zi/ID 240

și Biotehnologii Piscicultură și acvacultură AP Zi 240Biotehnologii Biotehnologii agricole A Zi 240

48. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Matematică Matematică Matematică informatică AP Zi 180și Informatică Matematică A Zi 180

Matematici aplicate A Zi 180Informatică Informatică A Zi 180

Informatică (în limba engleză) AP Zi 180Informatică aplicată AP Zi 180

2 Facultatea de Fizică Fizică Fizică A Zi 180Fizică informatică AP Zi 180

Științe inginerești Fizică tehnologică AP Zi 240aplicateȘtiința mediului Fizica mediului AP Zi 180

3 Facultatea de Chimie, Chimie Chimie A Zi 180Biologie, Geografie Biochimie tehnologică AP Zi 180

Știința mediului Chimia mediului AP Zi 180Biologie Biologie A Zi 180

Biochimie AP Zi 180Știința mediului Ecologie și protecția mediului AP Zi 180Geografie Geografie A Zi 180

Geografia turismului AP Zi 180Planificare teritorială AP Zi 180

4 Facultatea de Litere, Limbă și literatură Limba și literatura română — A Zi 180Istorie și Teologie O limbă și literatură modernă

O limbă și literatură modernă (A) — A Zi 180O limbă și literatură modernă (B)

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP Zi 180Istorie Istorie A Zi 180Teologie Teologie ortodoxă pastorală A Zi 240

Teologie ortodoxă didactică A Zi 1805 Facultatea de Științe Filosofie Filosofie A Zi 180

Politice, Filosofie și Științe Științe politice Științe politice AP Zi 180ale Comunicării Relații internaționale Relații internaționale și studii europene AP Zi 180

și studii europene Relații internaționale și studii europene AP Zi 180(în limba germană)

Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AP Zi 180Jurnalism A Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200760

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

6 Facultatea de Drept și Drept Drept A/AP/AP Zi/ID/FR 240Științe Administrative Științe administrative Administrație publică AP Zi 180

7 Facultatea de Sociologie Psihologie Psihologie A Zi 180și Psihologie Asistență socială Asistență socială A/AP Zi/ID 180

Sociologie Sociologie A Zi 180Antropologie AP Zi 180

Științe ale educației Pedagogie A Zi 180Psihopedagogie specială AP Zi 180Pedagogia învățământului primar A Zi 180și preșcolar

8 Facultatea de Economie Administrarea Economia comerțului, turismului și A Zi 180și de Administrarea afacerilor serviciilorAfacerilor Economie Economie generală și comunicare A Zi 180

economicăEconomie agroalimentară și a mediului A Zi 180

Finanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/ID 180Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A/AP Zi/ID 180Economie și afaceri Economie și afaceri internaționale A/AP Zi/ID 180internaționaleManagement Management A/AP Zi/ID 180Marketing Marketing AP Zi 180Cibernetică, statistică Informatică economică AP Zi 180și informatică economică

9 Facultatea de Arte și Arte plastice, Arte plastice A Zi 180Design decorative și design (sculptură, grafică, pictură)

Arte decorative A Zi 180Arte textile — design vestimentar A Zi 180Ceramică — sticlă — metal A Zi 180Design A Zi 180Pedagogia artelor plastice și A Zi 180decorativeConservare și restaurare AP Zi 180

10 Facultatea de Muzică Muzică Interpretare muzicală — instrumente A Zi 240Interpretare muzicală — canto A Zi 240Pedagogie muzicală A Zi 180

Teatru Artele spectacolului (actorie) A Zi 18011 Facultatea de Educație Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A/AP Zi/FR 180

Fizică și Sport Kinetoterapie și motricitate specială A Zi 180

49. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină A Zi 360Moașe AP Zi 240Asistență medicală generală AP Zi 240Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare AP Zi 180Laborator clinic A Zi 180Radiologie și imagistică AP Zi 180

2 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină dentară A Zi 360Dentară Tehnică dentară A Zi 180

Asistență dentară AP Zi 1803 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie A Zi 300

Asistență de farmacie AP Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 61

50. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Sisteme Inginerie aerospațială Aeronave și motoare de aviație A Zi 240Integrate de Armament Echipamente și instalații de aviație A Zi 240

Inginerie de armament, Armament, aparatură artileristică și A Zi 240rachete și muniții sisteme de conducere a focului

Muniții, rachete, explozivi și pulberi A Zi 240Armament, rachete, muniții de aviație A Zi 240și sisteme de salvare

Ingineria Blindate, automobile și tractoare A Zi 240autovehiculelorInginerie chimică Chimie militară A Zi 240Inginerie civilă Construcții și fortificații A Zi 240

Căi ferate, drumuri și poduri A Zi 240Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A Zi 240Inginerie geodezică Topogeodezie și automatizarea A Zi 240

asigurării topogeodeziceInginerie genistică Mașini și utilaje de geniu A Zi 240

Sisteme pentru baraje de mine, A Zi 240distrugeri și mascare

2 Facultatea de Sisteme Inginerie electronică Echipamente și sisteme electronice A Zi 240Electronice și Informatice și telecomunicații militareMilitare Transmisiuni A Zi 240

Calculatoare și Calculatoare și sisteme informatice A Zi 240tehnologia informației pentru apărare și securitate naționalăIngineria sistemelor Echipamente pentru modelare, A Zi 240

simulare și conducere informatizată a acțiunilor de luptă

51. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I” DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Comandă Științe militare și Conducere interarme — forțe terestre A Zi 180și Stat Major informații Conducere interarme — forțe aeriene A Zi 180

Conducere interarme — forțe navale A Zi 180Conducere logistică A Zi 180Management economico-financiar A Zi 180

52. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Informații Științe militare și Comunicare și relații publice — A Zi 180informații informații

Psihologie — informații A Zi 180

53. ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Poliție Drept Drept A Zi 240Ordine și siguranță publică AP Zi 180

2 Facultatea de Pompieri Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții — pompieri A Zi 2403 Facultatea de Arhivistică Istorie Arhivistică A Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200762

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Academia Forțelor Aeriene Științe militare și Managementul organizației A Zi 180“Henri Coandă” informații

54. ACADEMIA FORȚELOR AERIENE “HENRI COANDĂ” DIN BRAȘOV

55. ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN” DIN CONSTANȚA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Marină Inginerie navală și Navigație, hidrografie și echipamente A Zi 240Militară navigație navale

Inginerie electrică Electromecanică A Zi 2402 Facultatea de Marină Inginerie navală și Navigație și transport maritim și fluvial A/AP Zi/FR 240

Civilă navigațieInginerie electrică Electromecanică A/AP Zi/FR 240Inginerie și Inginerie și management naval și A/AP Zi/FR 240management portuar

56. ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE “NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Academia Forțelor Terestre Științe militare și Managementul organizației A Zi 180“Nicolae Bălcescu” informații Management economico-financiar AP Zi 180

Științe administrative Administrație publică AP Zi 180

ANEXA Nr. 3

S T R U C T U R A

instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licență și specializărileacreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu

1. UNIVERSITATEA CREȘTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Științe Drept Drept A/AP Zi/FR 240Juridice și Administrative Științe administrative Administrație publică AP Zi 180

2 Facultatea de Administrarea Economia comerțului, turismului și A/AP Zi/FR 180Management Turistic afacerilor serviciilorși Comercial

3 Facultatea de Istorie Istorie Istorie A/AP Zi/FR 1804 Facultatea de Relații Economie și afaceri Economie și afaceri internaționale AP/AP Zi/FR 180

Economice Internaționale internaționale5 Facultatea de Finanțe și Finanțe Finanțe și bănci AP/AP Zi/FR 180

Bănci6 Facultatea de Științe Științe politice Științe politice AP/AP Zi/FR 180

Politice

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 63

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

7 Facultatea de Limbi și Limbă și literatură Limbi și literaturi (franceză, AP Zi 180Literaturi Străine engleză, germană) — Limbi și

literaturi (engleză, germană, arabă, italiană, japoneză, spaniolă)

8 Facultatea de Drept din Drept Drept A/AP Zi/FR 240Cluj-Napoca

9 Facultatea de Științe Administrarea Economia comerțului, turismului și A/AP Zi/FR 180Economice din afacerilor serviciilorCluj-Napoca Finanțe Finanțe și bănci AP/AP Zi/FR 180

Contabilitate Contabilitate și informatică de AP/AP Zi/FR 180gestiune

10 Facultatea de Geografia Geografie Geografia turismului A/AP Zi/FR 180Turismului din Sibiu Geografie AP Zi 180

11 Facultatea de Administrarea Economia comerțului, turismului și A/AP Zi/FR 180Management Turistic și afacerilor serviciilorComercial din Timișoara

12 Facultatea de Administrarea Economia comerțului, turismului și AP/AP Zi/FR 180Management Turistic și afacerilor serviciilorComercial din Constanța

13 Facultatea de Relații Economie și afaceri Economie și afaceri internaționale AP/AP Zi/FR 180Economice Internaționale internaționaledin Brașov

14 Facultatea de Finanțe, Finanțe Finanțe și bănci AP/AP Zi/FR 180Bănci și Contabilitate din Contabilitate Contabilitate și informatică de AP Zi 180Brașov gestiune

2. UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Drept Drept Drept A/AP/AP Zi/ID/FR 240Științe administrative Administrație publică AP Zi 180

2 Facultatea de Drept din Drept Drept AP Zi 240Tg.Jiu

3 Facultatea de Științe Finanțe Finanțe și bănci A/AP/AP Zi/ID/FR 180Economice Contabilitate Contabilitate și informatică de AP/AP Zi/ID 180

gestiuneAdministrarea Administrarea afacerilor AP Zi 180afacerilor

4 Facultatea de Științe Contabilitate Contabilitate și informatică de AP Zi 180Economice din Tg. Jiu gestiune

5 Facultatea de Psihologie Psihologie Psihologie A/AP Zi /ID 1806 Facultatea de Știința și Informatică Informatică AP/AP Zi / ID 180

Tehnologia Informației7 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină A Zi 360

Asistență medicală generală AP Zi 2408 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină dentară A Zi 360

Dentară Tehnică dentară AP Zi 180

3. UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Drept Drept Drept A/AP/AP Zi/ID/FR 240Drept comunitar AP Zi 240

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200764

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

2 Facultatea de Finanțe și Finanțe Finanțe și bănci A/AP/AP Zi/ID/FR 180Contabilitate Contabilitate Contabilitate și informatică de AP/AP Zi/ID 180

gestiune

3 Facultatea de Științe Sociologie Sociologie AP Zi 180Sociale și Administrative Relații internaționale și Relații internaționale și studii AP Zi 180

studii europene europeneȘtiințe administrative Administrație publică AP/AP Zi/ID 180

4. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Drept Drept Drept A/AP Zi/FR 2402 Facultatea de Economia Administrarea Economia comerțului, turismului A/AP Zi/FR 180

Turismului Intern și afacerilor și serviciilorInternațional

3 Facultatea de Informatică Statistică, cibernetică și Informatică economică A Zi 180Managerială informatică economică

4 Facultatea de Management Management A/AP Zi/FR 180Management-Marketing Marketing Marketing AP/AP Zi/FR 180

5 Facultatea de Relații Economie și afaceri Afaceri internaționale A/AP Zi/FR 180Comerciale și Financiar- internaționaleBancare Interne și Finanțe Finanțe și bănci AP/AP Zi/FR 180Internaționale

6 Facultatea de Studii ale Relații internaționale Relații internaționale și studii AP Zi 180Integrării Economice și studii europene europeneEuropene

5. UNIVERSITATEA “HYPERION” DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Matematică Matematică AP Zi 180Matematică-Informatică Informatică Informatică AP Zi 180

2 Facultatea de Fizică Fizică Fizică A Zi 1803 Facultatea de Istorie- Istorie Istorie A Zi 180

Geografie Geografie Geografie AP Zi 1804 Facultatea de Litere și Limbă și literatură Limba și literatura română — A Zi 180

Limbi Străine O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, chineză, japoneză)

5 Facultatea de Psihologie Psihologie Psihologie A Zi 1806 Facultatea de Științe Sociologie Sociologie A Zi 180

Politice, Sociologie și Științe politice Științe politice AP/AP Zi /FR 180Relații Internaționale

7 Facultatea de Drept și Drept Drept A/AP Zi /ID 240Administrație Publică Științe administrative Administrație publică AP/AP Zi /ID 180

8 Facultatea de Jurnalism Științe ale comunicării Jurnalism A/AP Zi/FR 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 65

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

9 Facultatea de Științe Finanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/ID 180Economice Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/ID 180

gestiuneEconomie și afaceri Afaceri internaționale AP/AP Zi/ID 180internaționaleAdministrarea Economia comerțului, turismului AP/AP Zi/ID 180afacerilor și serviciilorManagement Management A/AP Zi/ID 180

10 Facultatea de Arte Teatru Artele spectacolului (Actorie) A Zi 180Cinematografie și Cinematografie, fotografie, media A Zi 240media (Regie de film și TV, Imagine de

film și TV)11 Facultatea de Electronică, Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A Zi 240

Automatică și Informatică Inginerie electronică Electronică aplicată AP Zi 240Aplicată și telecomunicații

Inginerie și Inginerie economică în domeniul AP Zi 240management electric, electronic și energetic

6. UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1. Facultatea de Limbi și Limbă și literatură Limba și literatura modernă A A Zi 180Literaturi Străine (engleză, franceză) — Limba și

literatura modernă B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, latină)

2. Facultatea de Drept și Drept Drept A/AP Zi/FR 240Administrație Publică Științe administrative Administrație publică AP Zi 180

3. Facultatea de Educație Cultură fizică și sport Educație fizică și sportivă A Zi 180Fizică și Sport Kinetoterapie și motricitate AP Zi 180

specială4. Facultatea de Marketing Marketing Marketing A/AP Zi/ID 180

și Afaceri Economice Economie și afaceri Afaceri internaționale AP Zi 180Internaționale internaționale

5. Facultatea de Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/ID 180Management gestiuneFinanciar-Contabil Management Management AP Zi 180

6. Facultatea de Finanțe și Finanțe Finanțe și bănci AP/AP Zi/ID 180Bănci

7. Facultatea de Medicină Medicină veterinară Medicină veterinară A Zi 360Veterinară

8. Facultatea de Filosofie și Filosofie Filosofie A/AP Zi/FR 180Jurnalism Științe ale comunicării Jurnalism A/AP Zi/FR 180

9. Facultatea de Sociologie Sociologie A Zi 180Sociologie-Psihologie Psihologie Psihologie A Zi 180

10. Facultatea de Management Management A/AP Zi/FR 180Management din Brașov Contabilitate Contabilitate și informatică de AP/AP Zi/FR 180

gestiune11. Facultatea de Muzică Muzică Pedagogie muzicală A/AP Zi/FR 18012. Facultatea de Geografie Geografie Geografie A Zi 18013. Facultatea de Contabilitate Contabilitate și informatică de A Zi 180

Management gestiuneFinanciar-Contabil din Finanțe Finanțe și bănci AP/AP Zi/FR 180Constanța Management Management AP Zi 180

14. Facultatea de Teatru Teatru Artele spectacolului (Actorie) A Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200766

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

15. Facultatea de Limba și Limbă și literatură Limba și literatura română — A/AP/AP Zi/ID/FR 180Literatura Română O limbă și literatură străină

(engleză, franceză)16. Facultatea de Istorie Istorie Istorie A/AP/AP Zi/ID/FR 18017. Facultatea de Relații Relații internaționale Relații internaționale și studii AP Zi 180

Internaționale și Studii și studii europene europeneEuropene

18. Facultatea de Științe Științe administrative Administrație publică A/AP Zi/FR 180Juridice și Administrative Drept Drept AP Zi 240din Brașov

19. Facultatea de Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/FR 180Management gestiuneFinanciar-Contabil din Finanțe Finanțe și bănci AP/AP Zi/FR 180Craiova Economie și afaceri Afaceri internaționale AP Zi 180

internaționale20. Facultatea de Drept și Drept Drept AP Zi 240

Administrație Publică din Științe administrative Administrație publică AP Zi 180Craiova

21. Facultatea de Contabilitate Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/FR 180și Finanțe din gestiuneCâmpulung-Muscel Finanțe Finanțe și bănci AP/AP Zi/FR 180

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP Zi 18022. Facultatea de Matematică Matematică Matematică A Zi 180

și Informatică Informatică Informatică A Zi 18023. Facultatea de Arhitectură Arhitectură Arhitectură A Zi 36024. Facultatea de Drept și Drept Drept A/AP Zi/FR 240

Administrație Publică din Științe administrative Administrație publică AP Zi 180Constanța

25. Facultatea de Psihologie Psihologie Psihologie A Zi 180și Pedagogie din Brașov Științe ale educației Pedagogie A Zi 180

26. Facultatea de Drept și Drept Drept AP Zi 240Administrație Publică din Râmnicu-Vâlcea

27. Facultatea de Contabilitate Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/FR 180și Finanțe din gestiuneRâmnicu-Vâlcea Finanțe Finanțe și bănci AP/AP Zi/FR 180

28. Facultatea de Finanțe și Finanțe Finanțe și bănci AP/AP Zi/FR 180Bănci din Blaj

29. Facultatea de Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP Zi 180Management Financiar-Contabil din Blaj

30. Facultatea de Informatică Informatică AP Zi 180Matematică— Informatică din Blaj

7. UNIVERSITATEA “BIOTERRA” DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Inginerie și Inginerie și management în A/AP Zi/FR 240Management Agroturistic management alimentație publică și agroturism

2 Facultatea de Inginerie și Inginerie și management în AP Zi 240Management Agroturistic management alimentație publică și agroturismdin Focșani

3 Facultatea de Inginerie și Inginerie și management în AP Zi 240Management Agroturistic management alimentație publică și agroturismdin Alexandria

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 67

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

4 Facultatea de Inginerie și Inginerie și management în AP Zi 240Management Agroturistic management alimentație publică și agroturismdin Slobozia

5 Facultatea de Ingineria Ingineria produselor Ingineria produselor alimentare A Zi 240Produselor Alimentare alimentare

6 Facultatea de Drept Drept Drept A/AP Zi /FR 2407 Facultatea de Controlul și Ingineria produselor Controlul și expertiza produselor A/AP Zi /FR 240

Expertiza Produselor alimentare alimentareAlimentare

8 Facultatea de Controlul și Ingineria produselor Controlul și expertiza produselor AP Zi 240Expertiza Produselor alimentare alimentareAlimentare din Alexandria

9 Facultatea de Controlul și Ingineria produselor Controlul și expertiza produselor AP Zi 240Expertiza Produselor alimentare alimentareAlimentare din Slobozia

8. UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1. Facultatea de Drept Drept Drept A/AP/AP Zi/ID/FR 240

2. Facultatea de Educație Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A Zi 180Fizică și Sport

3. Facultatea de Inginerie Inginerie și Inginerie economică industrială A Zi 240Managerială management

4. Facultatea de Management Finanțe Finanțe și bănci A/AP/AP Zi/ID/FR 180

5. Facultatea de Științele Știința mediului Ecologie și protecția mediului A Zi 180Naturii și Ecologie

6. Facultatea de Psihologie Psihologie Psihologie A Zi 180

7. Facultatea de Științele Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A Zi 180Comunicării

9. UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE ȘI ARTE “GHEORGHE CRISTEA” DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Științe Drept Drept A Zi 240Economice, Juridice și Științe administrative Administrație publică A Zi 180Administrative Economie și afaceri Economie și afaceri internaționale A Zi 180

internaționaleFinanțe Finanțe și bănci A Zi 180Economie Economia mediului AP Zi 180Statistică, cibernetică Cibernetică economică AP Zi 180și informatică economică

2 Facultatea de Arte și Științe Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AP Zi 180Științe politice Științe politice AP Zi 180Limbă și literatură Limba și literatura engleză — AP Zi 180

Llimba și literatura francezăTeatru Artele spectacolului (Coregrafie) AP Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200768

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Științe Contabilitate Contabilitate și informatică de A Zi 180Economice gestiune

Finanțe Finanțe și bănci A Zi 180Administrarea Administrarea afacerilor AP Zi 180afacerilorMarketing Marketing AP Zi 180

2 Facultatea de Științe administrative Administrație publică A Zi 180Administrație Publică

10. UNIVERSITATEA “ATHENAEUM” DIN BUCUREȘTI

11. UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Finanțe Finanțe Finanțe și bănci A Zi 180și Contabilitate Contabilitate Contabilitate și informatică de AP Zi 180

gestiune

2 Facultatea de Management Management A Zi 180Management-Marketing Marketing Marketing A Zi 180

Administrarea Economia comerțului, turismului AP Zi 180afacerilor și serviciilor

12. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1. Facultatea de Teologie Teologie Teologie romano-catolică didactică A/AP Zi/FR 180Romano-Catolică

13. INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Teologie Teologie Teologie baptista pastorală A/AP Zi /ID 240

14. UNIVERSITATEA “VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1. Facultatea de Științe Drept Drept A/AP/AP Zi/ID/FR 240Juridice

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 69

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

2. Facultatea de Științe Marketing Marketing A/AP/AP Zi/ID/FR 180Economice Marketing (Satu Mare) AP/AP Zi/FR 180

Marketing (Baia Mare) AP Zi 180Marketing (Marghita) AP Zi 180Marketing (Zalău) AP Zi 180

Administrare a Administrarea afacerilor A Zi 180afacerilor Administrarea afacerilor (Bistrița) AP Zi 180

Economia comerțului, turismului AP Zi 180și serviciilor (Sebiș)

Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP/AP Zi/ID/FR 180gestiuneContabilitate și informatică de AP Zi 180gestiune (Alba Iulia)Contabilitate și informatică de AP Zi 180gestiune (Satu Mare)

Finanțe Finanțe și bănci AP Zi 1803. Facultatea de Medicină, Sănătate Medicină A Zi 360

Farmacie și Medicină Medicină dentară A Zi 360Dentară Moașe AP Zi 240

Asistență medicală generală AP Zi 240Tehnică dentară AP Zi 180Balneo-fiziokinetoterapie și AP Zi 180recuperareFarmacie AP Zi 300

4. Facultatea de Educație Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A Zi 180Fizică și Sport Educație fizică și sportivă AP Zi 180

(Satu Mare)Kinetoterapie și motricitate AP Zi 180specială

5. Facultatea de Științe Filosofie Filosofie AP Zi 180Umaniste, Politice și Limbă și literatură Limba și literatura română — AP Zi 180Administrative Limba și literatura engleză

Limba și literatura engleză A Zi 180Limba și literatura engleză AP Zi 180(Baia Mare)Limba și literatura engleză (Zalău) AP Zi 180

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP/AP Zi/FR 180(câte două limbi străine dintre: engleză, franceză și germană)

Istorie Istorie A Zi 180Istorie (Baia Mare) AP Zi 180Istorie (Satu Mare) AP Zi 180

Asistență socială Asistență socială AP Zi 180Științe politice Științe politice AP Zi/ID 180Relații internaționale Relații internaționale și studii AP Zi 180și studii europene europeneȘtiințe administrative Administrație publică A/AP Zi/ID 180Științe ale comunicării Jurnalism A Zi 180

Jurnalism (Satu Mare) AP Zi 180Jurnalism (Baia Mare) AP Zi 180Jurnalism (Zalău) AP Zi 180Comunicare și relații publice AP/AP Zi/ID 180

6. Facultatea de Psihologie Științe ale educației Pedagogia învățământului primar AP Zi 180și Științe ale Educației și preșcolar

Psihologie Psihologie A Zi 1807. Facultatea de Informatică Informatică Informatică AP Zi/ID 1808. Facultatea de Științe ale Biologie Biologie A Zi 180

Naturii Geografie Geografie (Baia Mare) AP Zi 180Geografia turismului (Baia Mare) AP Zi 180

Știința mediului Ecologie și protecția mediului AP Zi 1809. Facultatea de Inginerie Silvicultură Silvicultură AP Zi 240

Inginerie și Inginerie și management în AP/AP Zi/FR 240management alimentație publică și agroturism

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200770

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/FR 180Contabilitate și Informatică gestiunede Gestiune Finanțe Finanțe și bănci AP Zi 180

2 Facultatea de Management Management A/AP Zi/FR 180Management Științe administrative Administrație publică A/AP Zi/ID 180

Drept Drept AP Zi 240Asistență socială Asistență socială AP Zi 180

3 Facultatea de Economia Marketing Marketing A/AP/AP Zi/FR/ID 180Afacerilor Administrarea Economia comerțului, turismului AP Zi 180

afacerilor și serviciilorStatistică, cibernetică Informatică economică AP Zi 180și informatică economică

15. UNIVERSITATEA “GEORGE BACOVIA” DIN BACĂU

16. UNIVERSITATEA “GEORGE BARIȚIU” DIN BRAȘOV

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1. Facultatea de Drept Drept Drept A/AP Zi/FR 2402. Facultatea de Științe Administrarea Economia comerțului, turismului A/AP Zi/FR 180

Economice afacerilor și serviciilorContabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/FR 180

gestiune3. Facultatea de Educație Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A Zi 180

Fizică și Sport

17. UNIVERSITATEA “BOGDAN VODĂ” DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Științe Management Management A/AP Zi/FR 180Economice Management (la Baia Mare) AP/AP Zi/FR 180

Finanțe Finanțe și bănci AP Zi 180Contabilitate Contabilitate și informatică de AP Zi 180

gestiuneStatistică, cibernetică Informatică economică AP Zi 180și informatică economică

2 Facultatea de Drept Drept Drept (la Baia Mare) A/AP Zi/FR 240Științe politice Științe politice AP Zi 180

3 Facultatea de Educație Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A Zi 180Fizică și Sport (la Baia Mare)

18. UNIVERSITATEA “ANDREI ȘAGUNA” DIN CONSTANȚA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1. Facultatea de Drept și Drept Drept A Zi 240Științe Administrative Științe administrative Administrație publică AP Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 71

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

2. Facultatea de Științele Relații internaționale Relații internaționale și studii AP Zi 180Comunicării și Științe și studii europene europenePolitice Științe ale comunicării Jurnalism A Zi 180

Științe politice Științe politice AP Zi 1803. Facultatea de Psihologie Psihologie AP Zi 180

Psihosociologie Sociologie Sociologie AP Zi 180Asistență socială Asistență socială AP Zi 180

4. Facultatea de Științe Finanțe Finanțe și bănci A Zi 180Economice Contabilitate Contabilitate și informatică de AP Zi 180

gestiuneManagement Management AP Zi 180Statistică, cibernetică Informatică economică AP Zi 180și informatică economică

5. Facultatea de Navigație și Inginerie navală și Navigație și transport maritim și AP Zi 240Transport Maritim și Fluvial navigație fluvial

19. UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAȚI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1. Facultatea de Drept Drept Drept A/AP/AP Zi/FR/ID 2402. Facultatea de Științe Finanțe Finanțe și bănci A/AP Zi/ID 180

Economice Administrarea Economia comerțului, turismului AP/AP Zi/ID 180afacerilor și serviciilorContabilitate Contabilitate și informatică de AP Zi 180

gestiune3. Facultatea de Științe ale Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AP Zi 180

Comunicării4. Facultatea de Relații Relații internaționale și Relații internaționale și studii AP Zi 180

Internaționale și Studii studii europene europeneEuropene

20. UNIVERSITATEA EUROPEANĂ “DRĂGAN” DIN LUGOJ

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1. Facultatea de Drept Drept Drept A Zi 240Științe administrative Administrație publică AP Zi 180

2. Facultatea de Științe Finanțe Finanțe și bănci A Zi 180Economice Administrarea Economia comerțului, turismului AP Zi 180

afacerilor și serviciilorStatistică, cibernetică Cibernetică economică AP Zi 180și informatică economică

21. UNIVERSITATEA „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DIN IAȘI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1. Facultatea de Drept Drept Drept A Zi 240Relații internaționale și Relații internaționale și studii AP Zi 180studii europene europeneIstorie Istorie AP Zi 180Geografie Geografie AP Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200772

22. UNIVERSITATEA „EMANUEL” DIN ORADEA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1. Facultatea de Teologie Teologie Teologie baptistă pastorală A Zi 240Asistență socială Asistență socială A Zi 180Limbă și literatură Limba și literatura română — AP Zi 180

Limba și literatura englezăMuzică Pedagogie muzicală AP Zi 180

2 Facultatea de Management Management A Zi 180Management

23. UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” DIN PITEȘTI

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Management Management A/AP Zi/FR 180Management, Marketing Marketing Marketing A Zi 180în Afaceri Economice Economie și afaceri Afaceri internaționale AP Zi 180

internaționaleAdministrarea Administrarea afacerilor AP Zi 180afacerilor

2 Facultatea de Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/FR 180Finanțe-Contabilitate gestiune

Finanțe Finanțe și bănci AP Zi 1803 Facultatea de Științe Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AP Zi 180

Juridice, Administrative Jurnalism A Zi 180și ale Comunicării Științe administrative Administrație publică AP Zi 180

Drept Drept AP Zi 240Relații internaționale Relații internaționale și studii AP Zi 180și studii europene europene

4 Facultatea de Management Management A/AP Zi/FR 180Management Marketing Economie Economie agroalimentară AP Zi 180în Afaceri Economice din Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/FR 180Brăila gestiune

Finanțe Finanțe și bănci AP Zi 1805 Facultatea de Științe Științe ale comunicării Jurnalism AP Zi 180

Administrative și ale Științe administrative Administrație publică AP Zi 180Comunicării din Brăila Asistență socială Asistență socială AP Zi 180

6 Facultatea de Management Management A/AP Zi/FR 180Management Marketing Administrarea Economia comerțului, turismului AP Zi 180în Afaceri Economice din afacerilor și serviciilorRâmnicu Vâlcea Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/FR 180

gestiuneFinanțe Finanțe și bănci AP Zi 180Științe administrative Administrație publică AP Zi 180

24. UNIVERSITATEA ROMÂNO —GERMANĂ DIN SIBIU

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1. Facultatea de Drept Drept Drept A Zi 240Științe administrative Administrație publică A Zi 180

2. Facultatea de Științe Management Management A Zi 180Economice și Calculatoare Marketing Marketing A Zi 180

Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune AP Zi 180Calculatoare și Calculatoare AP Zi 240tehnologia informației

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 73

25. UNIVERSITATEA ,,DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÂRGU MUREȘ

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1. Facultatea de Drept Drept Drept A Zi 2402. Facultatea de Științe Finanțe Finanțe și bănci A Zi 180

Economice Marketing Marketing AP Zi 180Contabilitate Contabilitate și informatică de AP Zi 180

gestiuneAdministrarea Economia comerțului, turismului AP Zi 180afacerilor și serviciilor

3. Facultatea de Psihologie Psihologie Psihologie A Zi 180și Științe ale Educației Științe ale educației Psihopedagogie specială A Zi 180

4. Facultatea de Geografie Geografia turismului AP Zi 180Istorie-Geografie Geografie AP Zi 180

Istorie Istorie AP Zi 180

26. UNIVERSITATEA ,,MIHAI EMINESCU” DIN TIMIȘOARA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1. Facultatea de Administrarea Economia comerțului, turismului A Zi 180Management Turistic, afacerilor și serviciilorHotelier și Comercial Contabilitate Contabilitate și informatică de AP Zi 180

gestiune

2. Facultatea de Psihologie Psihologie Psihologie AP Zi 180și Asistență Socială Asistență socială Asistență socială AP Zi 180

27. UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIȘOARA

Nr. Domeniul Specializarea Forma Număr

crt.Facultatea

de licențăacreditată (A) sau autorizată de de

să funcționeze provizoriu (AP) învățământ credite

1 Facultatea de Științe Contabilitate Contabilitate și informatică de A/AP Zi/FR 180Economice gestiune

Marketing Marketing AP Zi 180Economie și afaceri Economie și afaceri internaționale A Zi 180internaționale

2 Facultatea de Limbi Limbi moderne Limbi moderne aplicate A Zi 180Moderne Aplicate aplicate

3 Facultatea de Jurnalistică Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AP Zi 180Jurnalism A Zi 180

4. Facultatea de Calculatoare Informatică Informatică AP Zi 180și Informatică Aplicată

5. Facultatea de Muzică Muzică Interpretare muzicală — AP Zi 240instrumente

6 Facultatea de Drept și Științe administrative Administrație publică AP Zi 180Administrație Publică Drept Drept A Zi 240

7 Facultatea de Educație Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă AP Zi 180Fizică și Sport Sport și performanță motrică AP Zi 180

8. Facultatea de Design Arte plastice, Design A Zi 180decorative și design

9. Facultatea de Psihologie Psihologie Psihologie A Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200774

ANEXA Nr. 4

S P E C I A L I Z Ă R I L E

acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu

1. FUNDAȚIA ,,IDM” — UNIVERSITATEA ROMÂNO-BRITANICĂ DIN BUCUREȘTI

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de

de licență (AP) (Zi) credite

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Zi 180

2. FUNDAȚIA ,,PRO-UNIVERSITATE MEDIA” DIN BUCUREȘTI

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Științe ale comunicării Jurnalism Zi 180Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Zi 180Cinematografie și media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Zi 240

Imagine de film și TV)

3. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN ALBA-IULIA

Domeniul Specializare acreditată Forma de învățământ Număr de de licență (A)* (Zi) credite

Teologie Teologie romano-catolică pastorală** Zi 240

4. INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA-ILFOV

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Teologie Teologie adventistă pastorală Zi 240Teologie adventistă didactică Zi 180

Limbi și literaturi Limba și literatura română Zi 180Asistență socială Asistență socială Zi 180

5. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

Domeniul Specializare acreditată Forma de învățământ Număr de de licență (A)* (Zi) credite

Teologie Teologie protestantă pastorală Zi 240

* A funcționat și înainte de 1989

** La specializarea Teologie romano-catolică pastorală nu se mai școlarizează în anul universitar 2007-2008, urmând să intre în lichidare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 75

6. FUNDAȚIA ,,SAPIENȚIA” — UNIVERSITATEA ,,SAPIENȚIA” DIN CLUJ-NAPOCA

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Știința mediului Geografia mediului Zi 180Relații internaționale și studii Relații internaționale și studii europene Zi 180europeneCinematografie și media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Zi 240

Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj)Sociologie Sociologie (la Miercurea Ciuc) Zi 180Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune (la Miercurea Ciuc) Zi 180Economie Economie agroalimentară (la Miercurea Ciuc) Zi 180Limbă și literatură Limba și literatura română — Limba și literatura engleză Zi 180

(la Miercurea Ciuc)Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie (la Miercurea Ciuc) Zi 240Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare (la Miercurea Ciuc) Zi 240Științe ale comunicării Comunicare și relații publice (la Miercurea Ciuc) Zi 180Economie Economie generală (la Miercurea Ciuc) Zi 180Informatică Informatică (la Târgu-Mureș) Zi 180Științe ale educației Pedagogie (la Târgu-Mureș) Zi 180Științe ale comunicării Comunicare și relații publice (la Târgu-Mureș) Zi 180Mecatronică și robotică Mecatronică (la Târgu-Mureș) Zi 240Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată (la Târgu-Mureș) Zi 240Calculatoare și tehnologia Calculatoare (la Târgu-Mureș) Zi 240informațieiHorticultură Horticultură (la Târgu-Mureș) Zi 240Economie Economia mediului (la Miercurea Ciuc) Zi 180

7. UNIVERSITATEA ,,MIHAI VITEAZUL” DIN CRAIOVA

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Management Management Zi 180Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune Zi 180Finanțe Finanțe și bănci Zi 180Limbă și literatură Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză) Zi 180Drept Drept Zi 240Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor Zi 180

8. FUNDAȚIA ,,ȘTEFAN LUPAȘCU” — INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAȘI

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare Zi 180Științe administrative Administrație publică Zi 180Informatică Informatică Zi 180Management Management Zi 180Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă Zi 180Științe ale comunicării Jurnalism Zi 180Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200776

9. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN IAȘI

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Teologie Teologie romano-catolică pastorală — A* Zi 240Teologie romano-catolică didactică — AP Zi 180

10. UNIVERSITATEA ,,GHEORGHE ZANE” DIN IAȘI

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Marketing Marketing Zi 180

Management Management Zi 180

Științe administrative Administrație publică Zi 180

Limbă și literatură Limba și literatura engleză — Limba și literatura franceză Zi 180

* Specializare acreditată — a funcționat și înainte de 1989.

11. FUNDAȚIA ,,AGORA” — UNIVERSITATEA ,,AGORA” DIN ORADEA

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Drept Drept Zi 240

Statistică, cibernetică și Informatică economică Zi 180informatică economică

Management Management Zi 180

Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune Zi 180

12. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Teologie Teologie romano-catolică pastorală Zi 240

13. FUNDAȚIA ,,ACADEMIA COMERCIALĂ”DIN SATU-MARE

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Management Management Zi 180

Finanțe Finanțe și bănci Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 77

14. FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ ,,ALMA MATER” — UNIVERSITATEA ,,ALMA MATER” DIN SIBIU

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Marketing Marketing Zi 180Marketing (Bacău) Zi 180

Cibernetică, statistică și Informatică economică Zi 180informatică economicăEconomie Economie agroalimentară și a mediului Zi 180Management Management Zi 180Științe administrative Administrație publică Zi 180Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale Zi 180

Afaceri internaționale (Bacău) Zi 180Drept Drept Zi 240

15. FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ,,IOAN SLAVICI” — UNIVERSITATEA ,,IOAN SLAVICI”DIN TIMIȘOARA

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune Zi 180

Finanțe Finanțe și bănci Zi 180

Calculatoare și tehnologia Calculatoare Zi 240informației

16. SOCIETATEA ATENEUL ROMÂN — UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ ,,TRAIAN” DIN DEVA

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale Zi 180

Informatică Informatică Zi 180

Administrarea afacerilor Economia comerțului,turismului și serviciilor Zi 180

17. FUNDAȚIA CULTURALĂ ,,VATRA” — UNIVERSITATEA DE ARTE ,,VATRA” DIN BAIA-MARE

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Teatru Artele spectacolului (Coregrafie) Zi 180

Muzică Interpretare muzicală Zi 240

18. FUNDAȚIA PENTRU PROMOVAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI EUROPEAN F.I.N.E. — UNIVERSITATEA WALLES —ROMÂNIA DIN BUCUREȘTI

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Marketing Marketing Zi 180

Management Management Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.200778

19. FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ “MILENIUM” DIN TIMIȘOARA

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Informatică Informatică Zi 180

20. ASOCIAȚIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ÎN COMERȚ ȘI TURISM — UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE, ARTE ȘI MESERII DIN BUCUREȘTI

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor Zi 180

21. FUNDAȚIA ,,GAUDEAMUS” — UNIVERSITATEA ,,TOMIS” DIN CONSTANȚA

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Zi 180

ANEXA Nr. 5

S P E C I A L I Z Ă R I L E

acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu, aflate în proces de acreditare

1. INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Finanțe Finanțe și bănci Zi 180

2. INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Teologie Teologie penticostală pastorală Zi 240

3. UNIVERSITATEA ,,AVRAM IANCU” DIN CLUJ-NAPOCA

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Sociologie Antropologie Zi 180Filosofie Filosofie Zi 180

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 481/18.VII.2007 79

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Limbă și literatură Limba și literatura română — Limba și literatura engleză Zi 180

Asistență socială Asistență socială Zi 180

Științe administrative Administrație publică Zi 180

Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă Zi 180Kinetoterapie și motricitate specială Zi 180

Management Management Zi 180

4. FUNDAȚIA ,,PRO-UNIVERSITATE PARTIUM” — UNIVERSITATEA CREȘTINĂ ,,PARTIUM” DIN ORADEA

Domeniul Specializări autorizate să funcționeze provizoriu Forma de învățământ Număr de de licență (AP) (Zi) credite

Management Management Zi 180Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor Zi 180Limbă și literatură Limba și literatura română Zi 180

Limba și literatura engleză Zi 180Limba și literatura engleză — Limba și literatura română Zi 180Limba și literatura germană Zi 180

Filosofie Filosofie Zi 180Muzică Pedagogie muzicală Zi 180Arte plastice și decorative Arte plastice ( Grafică ) Zi 180Teologie Teologie reformată didactică Zi 180Asistență socială Asistență socială Zi 180Sociologie Sociologie Zi 180

5. FUNDAȚIA ȘCOALA POSTUNIVERSITARĂ DE AFACERI ROMÂNO-AMERICANĂ — ASEBUSS DIN BUCUREȘTI

Învățământ postuniversitar

Specializări Număr de

acreditate credite

Administrarea afacerilor — Executiv MBA 120