PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT · 2011. 4. 14. · SITUAIA proiectelor de lege i a propunerilor...

116
SITUAIA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare , la data de 14.04.2011 13:26:57 DEPARTAMENTUL LEGISLATIV PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT

Transcript of PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT · 2011. 4. 14. · SITUAIA proiectelor de lege i a propunerilor...

 • SITUA�IAproiectelor de lege �i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere

  �i avizare ,

  la data de 14.04.2011 13:26:57

  DEPARTAMENTUL LEGISLATIV

  PARLAMENTUL ROMÂNIEI

  SENAT

 • S I T U A TI Aproiectelor de lege �i a propunerilor legislative aflate la comisiile

  permanente pentru dezbatere �i avizare 14.04.2011

  COMISIA SESIZATÃ

  NUMÃR DERAPOARTE AVIZE

  la data de

  (din care, la propuneri legislative)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri 28 27( 18 )

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capital 14 5( 8 )

  Comisia economic�, industrii �i servicii 12 5( 9 )

  Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural� 4 6( 4 )

  Comisia pentru politic� extern� 1

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  27 11

  ( 21 )

  Comisia pentru ap�rare, ordine public� �i siguran�� na�ional� 11 2( 11 )

  Comisia pentru munc�, familie �i protec�ie social� 5 1( 3 )

  Comisia pentru înv���mânt, �tiin��, tineret �i sport 9 3( 7 )

  Comisia pentru s�n�tate public� 3 1( 2 )

  Comisia pentru cultur�, art� �i mijloace de informare în mas� 4 1( 4 )

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i 1 7( 1 )

  Comisia pentru egalitatea de �anse 1 3( 1 )

  Comisia pentru privatizare �i administrarea activelor statului 2 4( 1 )

 • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup�iei �i peti�ii 2

  TOTAL 121*(* din care pentru 15 proiecte de lege se elaboreazã rapoarte comune) ( 90 )

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Data sesiz�rii Observa�ii

  A) RAPOARTE

  a) la proiecte de lege1 Proiect de lege pentru respingerea

  Ordonan�ei de urgen�ã a Guvernului nr. 224/2008 pentru modificarea art.5 alin(2) din Legea nr.415/2002 privind organizarea �i func�ionarea Consiliului Suprem de Ap�rare a ��rii

  22.09.2009 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  L40/2009 21.10.2009

  - DECIZIE DE NECONSTITU�IONAL

  ITATE-

  în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  (L40/25.02.2009)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 2 Propunere legislativ� pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judec�torilor �i procurorilor, republicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare

  11.05.2010 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L314/2010 02.06.2010

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 01.06.2010în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (Adoptat de Camera Deputa�ilor) (b600/14.12.2009)

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 01.06.2010-AVIZ DEPUS : 295/01.06.2010

  3 Proiect de lege privind promovarea practicii unitare �i de modificare �i completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judec�toreasc�, Codul de procedur� Civil� �i Codul de Procedur� Penal�

  01.11.2010 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  L693/2010 07.12.2010

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 30.11.2010în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (Adoptat de Camera Deputa�ilor) (b610/29.10.2010)

  4 Proiect de lege privind desfiin�area unor instan�e judec�tore�ti �i a parchetelor de pe lâng� acestea

  07.03.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  L236/2011 30.03.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 29.03.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (Adoptat de Camera Deputa�ilor)

  procedur� de urgen��

  (b129/02.03.2011)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 5 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Legii nr.246/2007 privind înfiin�area, organizarea �i func�ionarea Institutului de Drept Public �i �tiin�e Administrative al României

  22.02.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  L190/2011 05.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 31.03.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (Adoptat de Camera Deputa�ilor)

  -raport comun cu:

  (b508/02.09.2010)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  6 Proiect de lege pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea exper�ilor criminali�ti care pot fi recomanda�i de p�r�i s� participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum �i al Legii nr.567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instan�elor judec�tore�ti �i al parchetelor de pe lâng� acestea

  22.02.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L195/2011 05.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 31.03.2011

  prioritate legislativ�

  în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (Adoptat de Camera Deputa�ilor) (b71/16.02.2011)

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 31.03.2011-AVIZ DEPUS : 75/29.03.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 7 Proiect de lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemor�rii Victimelor Fascismului �i Comunismului �i a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului din România

  16.03.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L243/2011 06.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 05.04.2011

  prioritate legislativ�

  în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 02.06.2011

  (b137/04.03.2011)

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 05.04.2011-AVIZ DEPUS : 102/06.04.2011

  8 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ã a Guvernului nr. 16/2011 privind unele m�suri temporare pentru continuarea activit��ii Consiliului Superior al Magistraturii

  04.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L266/2011 12.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 11.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (Adoptat de Camera Deputa�ilor)

  procedur� de urgen��

  (b190/30.03.2011)

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 11.04.2011-AVIZ DEPUS : 112/13.04.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 9 Proiect de lege pentru instituirea unei m�suri referitoare la admiterea în magistratur� în perioada 2010-2011

  04.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L267/2011 12.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 11.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (Adoptat de Camera Deputa�ilor) (b191/30.03.2011)

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 11.04.2011-AVIZ DEPUS : 113/13.04.2011

  10 Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului na�ional de decora�ii �i semnelor onorifice

  04.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L260/2011 19.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 22.06.2011

  (b180/28.03.2011)

  Comisia pentru ap�rare, ordine public� �i siguran�� na�ional�

  Termen pentru transmiterea avizului: 12.04.2011-AVIZ DEPUS : 85/13.04.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 11 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ã a Guvernului nr.24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului �i din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia

  28.03.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L253/2011 20.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 19.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b170/23.03.2011)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 19.04.2011-AVIZ DEPUS : 111/06.04.2011

  Comisia pentru privatizare �i administrarea activelor statului

  Termen pentru transmiterea avizului: 19.04.2011

  12 Proiect de lege pentru interpretarea p�r�ii introductive a alin.(1) al art.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauz� de utilitate public�, necesar� unor obiective de interes na�ional, jude�ean �i local

  22.02.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L219/2011 25.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 22.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b77/21.02.2011)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 22.04.2011-AVIZ DEPUS : 95/06.04.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 13 Proiect de lege pentru modificarea �i completarea articolului 17 din Legea nr.21/1996 privind Legea Concuren�ei

  04.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L730/2010 27.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 20.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (Adoptat de Camera Deputa�ilor) (b512/08.09.2010)

  Comisia economic�, industrii �i servicii

  Termen pentru transmiterea avizului: 20.04.2011-AVIZ DEPUS : 171/13.04.2011

  14 Proiect de lege pentru modificarea �i completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adop�iei

  28.03.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L250/2011 28.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 27.04.2011

  prioritate legislativ�

  în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��-raport comun cu:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 07.06.2011

  (b161/21.03.2011)

  Comisia pentru politic� extern�

  Termen pentru transmiterea avizului: 27.04.2011

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 27.04.2011-AVIZ DEPUS : 100/06.04.2011

  Comisia pentru egalitatea de �anse

  Termen pentru transmiterea avizului: 27.04.2011

  Comisia pentru munc�, familie �i protec�ie social�

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • b) la propuneri legislative1 Propunere legislativ� privind introducerea

  cotei obligatorii de reprezentare politic� a femeilor în Parlamentul României

  22.02.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L122/2011 23.03.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 17.03.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��-raport comun cu:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 05.05.2011

  (b697/15.11.2010)

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 17.03.2011-AVIZ DEPUS : 43/03.03.2011

  Comisia pentru egalitatea de �anse

  2 Propunere legislativ� privind instituirea unui regim juridic distinct �i temeinic fundamentat pentru categoriile diferite de drepturi b�ne�ti cuvenite victimelor regimului totalitar comunist

  14.02.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L175/2011 30.03.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 24.03.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 05.05.2011

  (b782/09.12.2010)

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capital

  Termen pentru transmiterea avizului: 24.03.2011-AVIZ DEPUS : 189/08.03.2011

  Comisia pentru munc�, familie �i protec�ie social�

  Termen pentru transmiterea avizului: 24.03.2011-AVIZ DEPUS : 31/23.03.2011

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 24.03.2011-AVIZ DEPUS : 64/22.03.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 3 Propunere legislativ� privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului �i din administrarea Academiei de �tiin�e Agricole �i Silvice "Gheorghe Ionescu - Sise�ti" - Institutul Na�ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof �i Sfecl� de Zah�r Bra�ov în domeniul public al Municipiului Bra�ov �i în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bra�ov, jude�ul Bra�ov

  22.02.2011 Termen iniþial pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L211/2011 30.03.2011

  Termen nou, aprobat de Biroul permanent:

  12.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 29.03.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  -raport comun cu:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b799/16.12.2010)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 29.03.2011-AVIZ DEPUS : 92/30.03.2011

  Comisia pentru înv���mânt, �tiin��, tineret �i sport

  Termen pentru transmiterea avizului: 29.03.2011-AVIZ DEPUS : 45/16.03.2011

  Comisia pentru privatizare �i administrarea activelor statului

  Termen pentru transmiterea avizului: 29.03.2011-AVIZ DEPUS : 114/29.03.2011

  Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural�

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 4 Propunere legislativ� pentru completarea Legii nr.677/2001 privind protec�ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal �i libera circula�ie a acestor date, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare

  22.02.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L213/2011 19.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 17.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b801/16.12.2010)

  Comisia economic�, industrii �i servicii

  Termen pentru transmiterea avizului: 17.04.2011

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 17.04.2011-AVIZ DEPUS : 93/30.03.2011

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 17.04.2011-AVIZ DEPUS : 80/06.04.2011

  5 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea legii nr.258/29.04.2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libert��ii României

  04.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L271/2011 27.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 20.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 22.06.2011

  (b817/21.12.2010)

  Comisia pentru cultur�, art� �i mijloace de informare în mas�

  Termen pentru transmiterea avizului: 20.04.2011-AVIZ DEPUS : 43/13.04.2011

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 20.04.2011-AVIZ DEPUS : 114/13.04.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 6 Propunere legislativ� privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea �i sanc�ionarea sp�l�rii banilor, precum �i pentru instituirea unor m�suri de prevenire �i combatere a finan��rii actelor de terorism, actualizat�

  04.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L272/2011 27.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 25.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 22.06.2011

  (b42/09.02.2011)

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capital

  Termen pentru transmiterea avizului: 25.04.2011-AVIZ DEPUS : 276/13.04.2011

  Comisia pentru ap�rare, ordine public� �i siguran�� na�ional�

  Termen pentru transmiterea avizului: 25.04.2011-AVIZ DEPUS : 84/13.04.2011

  Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup�iei �i peti�ii

  Termen pentru transmiterea avizului: 25.04.2011

  7 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Legii nr.15/1968 Codul penal al României, publicat� în B.Of. nr.79-79 bis/21 iun.1968, republicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.65 din 16 apr.1997, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare

  04.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L273/2011 04.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 03.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 22.06.2011

  (b46/09.02.2011)

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 03.05.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 8 Propunere legislativ� de modificare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauz� de utilitate public�, necesar� realiz�rii unor obiective de interes na�ional, local �i jude�ean

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L292/2011 04.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 03.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b15/01.02.2011)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 03.05.2011

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 03.05.2011

  9 Propunere legislativ� pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substan�elor �i preparatelor stupefiante �i psihotrope

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L281/2011 05.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 04.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b819/22.12.2010)

  Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural�

  Termen pentru transmiterea avizului: 04.05.2011

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 04.05.2011

  Comisia pentru s�n�tate public�

  Termen pentru transmiterea avizului: 04.05.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 10 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contraven�iilor

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L289/2011 11.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 10.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b827/22.12.2010)

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 10.05.2011

  11 Propunere legislativ� de modificarea �i completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea �i func�ionarea Monitorului Oficial al României, cu modific�ri �i complet�ri, republicat�

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  L291/2011 11.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 10.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b831/27.12.2010)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 12 Propunere legislativ� privind completarea Legii nr.7/1996 - Legea cadastrului �i publicit��ii imobiliare

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L298/2011 11.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 10.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b22/03.02.2011)

  Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural�

  Termen pentru transmiterea avizului: 10.05.2011

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 10.05.2011

  13 Propunere legislativ� pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauz� de utilitate public�, necesar� realiz�rii unor obiective de interes na�ional, local �i jude�ean

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L303/2011 17.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 16.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b28/03.02.2011)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 16.05.2011

  Comisia pentru ap�rare, ordine public� �i siguran�� na�ional�

  Termen pentru transmiterea avizului: 16.05.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 14 Propunere legislativ� privind modificarea Legii nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protec�ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal �i libera circula�ie a acestor date

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L305/2011 24.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 19.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b38/09.02.2011)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 19.05.2011

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 19.05.2011

  B) AVIZE

  a) la proiecte de lege1 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan�ei

  de urgen�ã a Guvernului nr. 30/2011 privind adoptarea unor m�suri de implementare a sistemului na�ional unic de plat� a taxelor �i impozitelor utilizând cardul bancar

  28.03.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L259/2011 05.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 05.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu�ie: 17.05.2011

  (b174/24.03.2011)

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capital

  Termen pt. depunerea raportului: 06.04.2011

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pt. depunerea raportului: 06.04.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 2 Proiect de lege pentru modificarea �i completarea art.21 �i art.118 din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001 republicat�

  22.02.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L197/2011 07.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 07.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (Adoptat de Camera Deputa�ilor) (b72/16.02.2011)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pt. depunerea raportului: 12.04.2011

  3 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonan�ei de urgen�� nr. 64/1998 privind acordarea unor facilit��i la plata pre�ului ac�iunilor �i la plata unor obliga�ii bugetare în scopul privatiz�rii Societ��ii Comerciale Petromidia - S.A. Constan�a

  28.03.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L398/2000 07.04.2011

  -REEXAMINARE-

  în conformitate cu prevederile Constitu�iei din 1991Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (L398/08.12.2000)

  Comisia pentru privatizare �i administrarea activelor statului

  Termen pt. depunerea raportului: 12.04.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 4 Proiect de lege pentru modificarea �i completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic

  22.02.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L192/2011 12.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (Adoptat de Camera Deputa�ilor) (b68/16.02.2011)

  Comisia pentru înv���mânt, �tiin��, tineret �i sport

  Termen pt. depunerea raportului: 14.04.2011

  5 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ã a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achizi�ion�rii de la persoane fizice a metalelor feroase �i neferoase �i a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviar�

  04.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L264/2011 12.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu�ie: 19.05.2011

  (b181/29.03.2011)

  Comisia economic�, industrii �i servicii

  Termen pt. depunerea raportului: 19.04.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 6 Proiect de lege privind m�suri de cre�tere a calit��ii arhitectural-ambientale a cl�dirilor

  04.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L261/2011 12.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.04.2011

  prioritate legislativ�

  în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 22.06.2011

  (b194/01.04.2011)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pt. depunerea raportului: 19.04.2011

  7 Proiect de lege - Legea Turismului 04.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L262/2011 12.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 22.06.2011

  (b195/01.04.2011)

  Comisia economic�, industrii �i servicii

  Termen pt. depunerea raportului: 19.04.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 8 Proiect de lege pentru completarea articolului 11 din Legea nr.51/1991 privind siguran�a na�ional� a României

  04.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L268/2011 19.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 19.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (Adoptat de Camera Deputa�ilor) (b192/30.03.2011)

  Comisia pentru ap�rare, ordine public� �i siguran�� na�ional�

  Termen pt. depunerea raportului: 26.04.2011

  9 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul ale�ilor locali

  04.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L269/2011 20.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 20.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (Adoptat de Camera Deputa�ilor) (b602/21.10.2010)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pt. depunerea raportului: 27.04.2011

  10 Proiect de lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ã a Guvernului nr.32/2011 pentru modificarea �i completarea unor acte normative din domeniul s�n�t��ii

  04.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L265/2011 20.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 20.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu�ie: 17.05.2011

  (b178/25.03.2011)

  Comisia pentru s�n�tate public�

  Termen pt. depunerea raportului: 27.04.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 11 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ã a Guvernului nr. 19/2011 privind unele m�suri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunica�iilor electronice

  04.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L263/2011 02.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 02.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu�ie: 23.05.2011

  (b193/30.03.2011)

  Comisia economic�, industrii �i servicii

  Termen pt. depunerea raportului: 03.05.2011

  12 Proiect de lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ã a Guvernului nr.33/2011 pentru modificarea �i completarea art.1 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.60/2009 privind unele m�suri în vederea implement�rii programului "Prima cas�", precum �i pentru adoptarea unor m�suri în vederea continu�rii programului "Prima cas�"

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L278/2011 04.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 04.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu�ie: 25.05.2011

  (b198/04.04.2011)

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capital

  Termen pt. depunerea raportului: 05.05.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • b) la propuneri legislative1 Propunere legislativ� pentru modificarea �i

  completarea Legii nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputa�ilor �i senatorilor republicat�

  08.03.2011

  -aviz comun cu Comisia permanent� similar� a Camerei Deputa�ilor

  Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L241/2011 23.03.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 23.03.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (b810/20.12.2010)

  Comisia comun� a Camerei Deputa�ilor �i Senatului privind Statutul deputa�ilor �i al senatorilor, organizarea �i functionarea �edin�elor comune ale Camerei Deputa�ilor �i Senatului

  Termen pt. depunerea raportului: 08.04.2011

  2 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputa�ilor �i al senatorilor, cu complet�rile ulterioare

  08.03.2011

  -aviz comun cu Comisia permanent� similar� a Camerei Deputa�ilor

  Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L242/2011 23.03.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 23.03.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (b811/20.12.2010)

  Comisia comun� a Camerei Deputa�ilor �i Senatului privind Statutul deputa�ilor �i al senatorilor, organizarea �i functionarea �edin�elor comune ale Camerei Deputa�ilor �i Senatului

  Termen pt. depunerea raportului: 08.04.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 3 Propunere legislativ� pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civil�

  22.02.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L209/2011 14.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 14.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b796/15.12.2010)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pt. depunerea raportului: 19.04.2011

  4 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare

  22.02.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L212/2011 14.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 14.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b800/16.12.2010)

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capital

  Termen pt. depunerea raportului: 19.04.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 5 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare

  22.02.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L214/2011 17.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 17.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b802/16.12.2010)

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capital

  Termen pt. depunerea raportului: 19.04.2011

  6 Propunere legislativ� - Legea timbrului cultural 11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L290/2011 26.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 26.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b830/22.12.2010)

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capital

  Termen pt. depunerea raportului: 27.04.2011

  Comisia pentru cultur�, art� �i mijloace de informare în mas�

  Termen pt. depunerea raportului: 27.04.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 7 Propunere legislativ� privind transformarea caz�rmilor dezafectate din administrarea Ministerului Ap�r�rii Na�ionale în administrarea consiliilor locale, în scopul transform�rii acestora în obiective de utilitate public�, cu caracter social

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L294/2011 28.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 28.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b18/03.02.2011)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pt. depunerea raportului: 03.05.2011

  Comisia pentru ap�rare, ordine public� �i siguran�� na�ional�

  Termen pt. depunerea raportului: 03.05.2011

  8 Propunere legislativ� privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului �i din administrarea Sta�iunii de Cercetare-Dezvoltare Agricol� Secuieni în domeniul public al unit��ii administrativ-teritoriale Secuieni, jude�ul Neam� �i în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L283/2011 02.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 02.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b821/22.12.2010)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pt. depunerea raportului: 03.05.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 9 Propunere legislativ� privind modificarea �i completarea Hot�rârii nr.1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiin�area, organizarea �i func�ionarea asocia�iilor de locatari

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L297/2011 03.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 03.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b21/03.02.2011)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pt. depunerea raportului: 04.05.2011

  10 Propunere legislativ� privind modificarea Ordonan�ei de Urgen�� a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea �i completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.195/2005 privind protec�ia mediului

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L299/2011 03.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 03.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b23/03.02.2011)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pt. depunerea raportului: 04.05.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 11 Propunere legislativ� de completare a art.12 din legea nr.137/2002 privind unele m�suri pentru accelerarea privatiz�rii

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L304/2011 03.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 03.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b30/07.02.2011)

  Comisia pentru privatizare �i administrarea activelor statului

  Termen pt. depunerea raportului: 04.05.2011

  12 Propunere legislativ� privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termic�

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L296/2011 10.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 10.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b20/03.02.2011)

  Comisia economic�, industrii �i servicii

  Termen pt. depunerea raportului: 11.05.2011

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pt. depunerea raportului: 11.05.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 13 Propunere legislativ� privind transferul unui teren din fondul forestier proprietate public� a statului �i din administrarea Regiei Na�ionale a P�durilor Romsilva, Direc�ia Silvic� Neam� în administrarea Consiliului Jude�ean Neam�, în vederea realiz�rii obiectivului de investi�ii "Protec�ie �i consolidare infrastructur�, calibrare albie �i ap�r�ri de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075 localitatea Ion Creang�"

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L288/2011 12.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b826/22.12.2010)

  Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural�

  Termen pt. depunerea raportului: 17.05.2011

  14 Propunere legislativ� privind înfiin�area, organizarea �i func�ionarea Agen�iei Na�ionale a Zonei Montane

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L293/2011 12.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b17/03.02.2011)

  Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural�

  Termen pt. depunerea raportului: 17.05.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 15 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Legii nr.255/1998 privind protec�ia noilor soiuri de plante

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L300/2011 12.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b24/03.02.2011)

  Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural�

  Termen pt. depunerea raportului: 17.05.2011

  Termenul în care proiectul de lege este considerat adoptat, înconformitate cu art. 75 alin. 2 teza a III-a sau art. 115 alin. 5 teza a III-a, dup� caz, din Constitu�ia României, republicat�, este calculat potrivit art. 113-115 din Regulamentul Senatului. Potrivit art. 115 din Regulamentul Senatului, termenele procedurale aleprocesului legislativ curg pe zile lucr�toare în plen �i în comisiile permanente aleSenatului. Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la dataînregistr�rii acestora la Biroul permanent, înso�ite de avizele necesare (art. 114). Art. 113 din Regulamentul Senatului reglementeaz� c� în perioadele de vacan��parlamentar� a Senatului proiectele de lege �i propunerile legislative seînregistreaz� la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare începs� curg� de la data relu�rii activit��ii Senatului.

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�riServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capital

  Data sesiz�rii Observa�ii

  A) RAPOARTE

  a) la proiecte de lege1 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan�ei

  de urgen�ã a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor m�suri financiare în domeniul bugetar

  14.09.2010

  -raport comun cu Comisia permanent� similar� a Camerei Deputa�ilor

  Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L641/2010 13.10.2010

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.10.2010în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  (b525/10.09.2010)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 12.10.2010-AVIZ DEPUS : 375/12.10.2010

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capitalServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 2 Proiect de lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ã a Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea �i completarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate produc�torilor agricoli �i gestionarea fondurilor comunitare

  28.03.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L254/2011 06.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 05.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b169/23.03.2011)

  Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural�

  Termen pentru transmiterea avizului: 05.04.2011-AVIZ DEPUS : 106/12.04.2011

  3 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ã a Guvernului nr. 30/2011 privind adoptarea unor m�suri de implementare a sistemului na�ional unic de plat� a taxelor �i impozitelor utilizând cardul bancar

  28.03.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L259/2011 06.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 05.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��-raport comun cu:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu�ie: 17.05.2011

  (b174/24.03.2011)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pentru transmiterea avizului: 05.04.2011

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capitalServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 4 Proiect de lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ã a Guvernului nr.33/2011 pentru modificarea �i completarea art.1 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.60/2009 privind unele m�suri în vederea implement�rii programului "Prima cas�", precum �i pentru adoptarea unor m�suri în vederea continu�rii programului "Prima cas�"

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L278/2011 05.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 04.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu�ie: 25.05.2011

  (b198/04.04.2011)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pentru transmiterea avizului: 04.05.2011

  5 Proiect de lege privind activitatea de emitere de moned� electronic�

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  L276/2011 05.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 04.05.2011

  prioritate legislativ�

  în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b199/04.04.2011)

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capitalServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 6 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ã a Guvernului nr. 23/2011 pentru modificarea �i completarea art.22 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetar� pe anul 2009 �i reglementarea unor m�suri financiar-fiscale

  11.04.2011

  -raport comun cu Comisia permanent� similar� a Camerei Deputa�ilor

  Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L247/2011 11.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 26.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  (b146/09.03.2011)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 26.04.2011

  Comisia pentru munc�, familie �i protec�ie social�

  Termen pentru transmiterea avizului: 26.04.2011

  b) la propuneri legislative1 Propunere legislativ� pentru modificarea �i

  completarea Legii nr.136/1995 privind asigur�rile �i reasigur�rile în România

  04.04.2011.

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L161/2011

  în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��-raport comun cu:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 05.05.2011

  (b758/29.11.2010)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  -AVIZ DEPUS : 136/12.04.2011

  Comisia economic�, industrii �i servicii

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capitalServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 2 Propunere legislativ� pentru modificarea Ordonan�ei de urgen�� nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetar� pe anul 2009 �i reglementarea unor m�suri financiar-fiscale

  08.06.2010

  -raport comun cu Comisia permanent� similar� a Camerei Deputa�ilor

  Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L420/2010 07.09.2010

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 02.09.2010în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (b174/31.03.2010)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 02.09.2010-AVIZ DEPUS : 265/09.09.2010

  Comisia pentru munc�, familie �i protec�ie social�

  Termen pentru transmiterea avizului: 02.09.2010-AVIZ DEPUS : 301/14.10.2010

  3 Propunere legislativ� privind modificarea �i completarea articolului 259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare

  22.02.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L205/2011 12.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 07.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  -raport comun cu:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b792/14.12.2010)

  Comisia pentru munc�, familie �i protec�ie social�

  Termen pentru transmiterea avizului: 07.04.2011-AVIZ DEPUS : 36/30.03.2011

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 07.04.2011-AVIZ DEPUS : 78/06.04.2011

  Comisia pentru egalitatea de �anse

  Termen pentru transmiterea avizului: 07.04.2011-AVIZ DEPUS : 53/13.04.2011

  Comisia pentru s�n�tate public�

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capitalServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 4 Propunere legislativ� pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea �i combaterea evaziunii fiscale

  22.02.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L206/2011 12.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 07.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b793/15.12.2010)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pentru transmiterea avizului: 07.04.2011-AVIZ DEPUS : 174/12.04.2011

  Comisia economic�, industrii �i servicii

  Termen pentru transmiterea avizului: 07.04.2011-AVIZ DEPUS : 111/12.04.2011

  5 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare

  22.02.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L212/2011 19.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 14.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b800/16.12.2010)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pentru transmiterea avizului: 14.04.2011

  Comisia economic�, industrii �i servicii

  Termen pentru transmiterea avizului: 14.04.2011-AVIZ DEPUS : 112/06.04.2011

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capitalServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 6 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare

  22.02.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L214/2011 19.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 17.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b802/16.12.2010)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pentru transmiterea avizului: 17.04.2011

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 17.04.2011-AVIZ DEPUS : 94/30.03.2011

  7 Propunere legislativ� - Legea timbrului cultural 11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L290/2011 27.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 26.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��-raport comun cu:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b830/22.12.2010)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pentru transmiterea avizului: 26.04.2011

  Comisia pentru cultur�, art� �i mijloace de informare în mas�

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capitalServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 8 Propunere legislativ� pentru modificarea Ordonan�ei de Urgen�� nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în �coli

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L285/2011 10.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 05.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  -raport comun cu:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b823/22.12.2010)

  Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural�

  Termen pentru transmiterea avizului: 05.05.2011

  Comisia pentru înv���mânt, �tiin��, tineret �i sport

  Termen pentru transmiterea avizului: 05.05.2011

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  B) AVIZE

  b) la propuneri legislative1 Propunere legislativ� privind instituirea pazei

  gr�dini�elor, �colilor generale �i liceelor pe durata desf��ur�rii activit��ilor didactice

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L295/2011 03.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 03.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b19/03.02.2011)

  Comisia pentru ap�rare, ordine public� �i siguran�� na�ional�

  Termen pt. depunerea raportului: 04.05.2011

  Comisia pentru înv���mânt, �tiin��, tineret �i sport

  Termen pt. depunerea raportului: 04.05.2011

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capitalServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 2 Propunere legislativ� privind modificarea �i completarea Hot�rârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aprobare a Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate �i de panifica�ie pentru elevii din clasele I-IV din înv���mântul de stat

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L282/2011 05.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 05.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b820/22.12.2010)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pt. depunerea raportului: 10.05.2011

  3 Propunere legislativ� pentru modificarea Ordonan�ei de Urgen�� nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate �i de panifica�ie pentru elevii din clasele I-VIII din înv���mântul de stat �i privat, precum �i pentru copiii pre�colari din gr�dini�ele de stat �i private cu program normal de 4 ore

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L286/2011 05.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 05.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b824/22.12.2010)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pt. depunerea raportului: 10.05.2011

  Comisia pentru înv���mânt, �tiin��, tineret �i sport

  Termen pt. depunerea raportului: 10.05.2011

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capitalServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 4 Propunere legislativ� privind contractarea serviciilor sociale

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L287/2011 05.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 05.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b825/22.12.2010)

  Comisia pentru munc�, familie �i protec�ie social�

  Termen pt. depunerea raportului: 10.05.2011

  5 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor m�suri financiare pentru întreprinderile mici �i mijlocii din industria berii

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L301/2011 10.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 10.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b25/03.02.2011)

  Comisia economic�, industrii �i servicii

  Termen pt. depunerea raportului: 11.05.2011

  Termenul în care proiectul de lege este considerat adoptat, înconformitate cu art. 75 alin. 2 teza a III-a sau art. 115 alin. 5 teza a III-a, dup� caz, din Constitu�ia României, republicat�, este calculat potrivit art. 113-115 din Regulamentul Senatului. Potrivit art. 115 din Regulamentul Senatului, termenele procedurale aleprocesului legislativ curg pe zile lucr�toare în plen �i în comisiile permanente aleSenatului. Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la dataînregistr�rii acestora la Biroul permanent, înso�ite de avizele necesare (art. 114). Art. 113 din Regulamentul Senatului reglementeaz� c� în perioadele de vacan��parlamentar� a Senatului proiectele de lege �i propunerile legislative seînregistreaz� la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare începs� curg� de la data relu�rii activit��ii Senatului.

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capitalServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • Comisia economic�, industrii �i servicii

  Data sesiz�rii Observa�ii

  A) RAPOARTE

  a) la proiecte de lege1 Propunere legislativ� pentru modificarea �i

  completarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.22/2009 privind înfiin�area Autorit��ii Na�ionale pentru Administrare �i Reglementare în Comunica�ii, aprobat� prin Legea nr.113/2010

  22.02.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L196/2011 23.03.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 22.03.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (Adoptat de Camera Deputa�ilor) (b524/08.09.2010)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pentru transmiterea avizului: 22.03.2011-AVIZ DEPUS : 168/05.04.2011

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 22.03.2011-AVIZ DEPUS : 78/28.03.2011

  Comisia economic�, industrii �i serviciiServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 2 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ã a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achizi�ion�rii de la persoane fizice a metalelor feroase �i neferoase �i a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviar�

  04.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L264/2011 19.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu�ie: 19.05.2011

  (b181/29.03.2011)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pentru transmiterea avizului: 12.04.2011

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 12.04.2011-AVIZ DEPUS : 111/13.04.2011

  3 Proiect de lege - Legea Turismului 04.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L262/2011 19.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 22.06.2011

  (b195/01.04.2011)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pentru transmiterea avizului: 12.04.2011

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 12.04.2011-AVIZ DEPUS : 120/13.04.2011

  Comisia economic�, industrii �i serviciiServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 4 Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desf��urarea în siguran��, autorizarea �i controlul activit��ilor nucleare, republicat�

  04.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L270/2011 03.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 27.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (Adoptat de Camera Deputa�ilor)

  procedur� de urgen��

  (b645/15.11.2010)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 27.04.2011-AVIZ DEPUS : 123/13.04.2011

  Comisia pentru ap�rare, ordine public� �i siguran�� na�ional�

  Termen pentru transmiterea avizului: 27.04.2011

  5 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�ã a Guvernului nr. 19/2011 privind unele m�suri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunica�iilor electronice

  04.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L263/2011 03.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 02.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 115 alin. 5 din Constitu�ie: 23.05.2011

  (b193/30.03.2011)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pentru transmiterea avizului: 02.05.2011

  Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup�iei �i peti�ii

  Termen pentru transmiterea avizului: 02.05.2011

  Comisia economic�, industrii �i serviciiServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • b) la propuneri legislative1 Propunere legislativ� pentru modificarea �i

  completarea Legii nr.136/1995 privind asigur�rile �i reasigur�rile în România

  04.04.2011.

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L161/2011

  în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��-raport comun cu:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 05.05.2011

  (b758/29.11.2010)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  -AVIZ DEPUS : 136/12.04.2011

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capital

  2 Propunere legislativ� privind unele m�suri suplimentare pentru etichetarea produselor alimentare

  22.02.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L202/2011 23.03.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 22.03.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b789/13.12.2010)

  Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural�

  Termen pentru transmiterea avizului: 22.03.2011-AVIZ DEPUS : 79/28.03.2011

  Comisia pentru s�n�tate public�

  Termen pentru transmiterea avizului: 22.03.2011-AVIZ DEPUS : 157/23.03.2011

  Comisia pentru drepturile omului, culte �i minorit��i

  Termen pentru transmiterea avizului: 22.03.2011-AVIZ DEPUS : 76/22.03.2011

  Comisia economic�, industrii �i serviciiServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 3 Propunere legislativ� privind promovarea inven�iilor

  22.02.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L203/2011 23.03.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 22.03.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b790/14.12.2010)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pentru transmiterea avizului: 22.03.2011-AVIZ DEPUS : 173/12.04.2011

  Comisia pentru înv���mânt, �tiin��, tineret �i sport

  Termen pentru transmiterea avizului: 22.03.2011-AVIZ DEPUS : 47/16.03.2011

  4 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor �i serviciilor pe pia��

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L280/2011 05.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 04.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b818/22.12.2010)

  Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural�

  Termen pentru transmiterea avizului: 04.05.2011

  Comisia economic�, industrii �i serviciiServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 5 Propunere legislativ� privind promovarea producerii �i utiliz�rii biocarburan�ilor �i a altor carburan�i regenerabili pentru transport

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L284/2011 11.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 10.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b822/22.12.2010)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 10.05.2011

  6 Propunere legislativ� privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termic�

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L296/2011 11.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 10.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  -raport comun cu:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b20/03.02.2011)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pentru transmiterea avizului: 10.05.2011

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Comisia economic�, industrii �i serviciiServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 7 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor m�suri financiare pentru întreprinderile mici �i mijlocii din industria berii

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L301/2011 11.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 10.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b25/03.02.2011)

  Comisia pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capital

  Termen pentru transmiterea avizului: 10.05.2011

  B) AVIZE

  a) la proiecte de lege1 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonan�ei

  de urgen�� a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonan�ei de urgen�� nr. 64/1998 privind acordarea unor facilit��i la plata pre�ului ac�iunilor �i la plata unor obliga�ii bugetare în scopul privatiz�rii Societ��ii Comerciale Petromidia - S.A. Constan�a

  28.03.2011 Termen iniþial pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L398/2000 14.02.2001

  Termen nou, aprobat de Biroul permanent:

  (dupã primirea punctului de vedere al

  Guvernului)

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 14.02.2001în conformitate cu prevederile Constitu�iei din 1991Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  (L398/08.12.2000)

  Comisia pentru privatizare �i administrarea activelor statului

  Termen pt. depunerea raportului: 14.03.2001

  Comisia economic�, industrii �i serviciiServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 2 Proiect de lege pentru modificarea �i completarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, organizarea �i func�ionarea comitetului european de întreprindere

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L277/2011 05.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 05.05.2011

  prioritate legislativ�

  în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b212/07.04.2011)

  Comisia pentru munc�, familie �i protec�ie social�

  Termen pt. depunerea raportului: 10.05.2011

  b) la propuneri legislative1 Propunere legislativ� pentru completarea

  Legii nr.677/2001 privind protec�ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal �i libera circula�ie a acestor date, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare

  22.02.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L213/2011 17.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 17.04.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b801/16.12.2010)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pt. depunerea raportului: 19.04.2011

  Comisia economic�, industrii �i serviciiServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 2 Propunere legislativ� de completare a art.12 din legea nr.137/2002 privind unele m�suri pentru accelerarea privatiz�rii

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L304/2011 03.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 03.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b30/07.02.2011)

  Comisia pentru privatizare �i administrarea activelor statului

  Termen pt. depunerea raportului: 04.05.2011

  3 Propunere legislativ� privind înfiin�area, organizarea �i func�ionarea Agen�iei Na�ionale a Zonei Montane

  11.04.2011 Termen pentru transmiterea avizului:

  .

  Comisia sesizatã pentru raport:

  L293/2011 12.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b17/03.02.2011)

  Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural�

  Termen pt. depunerea raportului: 17.05.2011

  Termenul în care proiectul de lege este considerat adoptat, înconformitate cu art. 75 alin. 2 teza a III-a sau art. 115 alin. 5 teza a III-a, dup� caz, din Constitu�ia României, republicat�, este calculat potrivit art. 113-115 din Regulamentul Senatului. Potrivit art. 115 din Regulamentul Senatului, termenele procedurale aleprocesului legislativ curg pe zile lucr�toare în plen �i în comisiile permanente aleSenatului. Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la dataînregistr�rii acestora la Biroul permanent, înso�ite de avizele necesare (art. 114). Art. 113 din Regulamentul Senatului reglementeaz� c� în perioadele de vacan��parlamentar� a Senatului proiectele de lege �i propunerile legislative seînregistreaz� la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare începs� curg� de la data relu�rii activit��ii Senatului.

  Comisia economic�, industrii �i serviciiServiciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural�

  Data sesiz�rii Observa�ii

  A) RAPOARTE

  b) la propuneri legislative1 Propunere legislativ� privind transmiterea

  unor terenuri din domeniul public al statului �i din administrarea Academiei de �tiin�e Agricole �i Silvice "Gheorghe Ionescu - Sise�ti" - Institutul Na�ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof �i Sfecl� de Zah�r Bra�ov în domeniul public al Municipiului Bra�ov �i în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bra�ov, jude�ul Bra�ov

  22.02.2011 Termen iniþial pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L211/2011 30.03.2011

  Termen nou, aprobat de Biroul permanent:

  12.04.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 29.03.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  -raport comun cu:

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 16.05.2011

  (b799/16.12.2010)

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 29.03.2011-AVIZ DEPUS : 92/30.03.2011

  Comisia pentru înv���mânt, �tiin��, tineret �i sport

  Termen pentru transmiterea avizului: 29.03.2011-AVIZ DEPUS : 45/16.03.2011

  Comisia pentru privatizare �i administrarea activelor statului

  Termen pentru transmiterea avizului: 29.03.2011-AVIZ DEPUS : 114/29.03.2011

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural�Serviciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 2 Propunere legislativ� privind transferul unui teren din fondul forestier proprietate public� a statului �i din administrarea Regiei Na�ionale a P�durilor Romsilva, Direc�ia Silvic� Neam� în administrarea Consiliului Jude�ean Neam�, în vederea realiz�rii obiectivului de investi�ii "Protec�ie �i consolidare infrastructur�, calibrare albie �i ap�r�ri de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075 localitatea Ion Creang�"

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L288/2011 17.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b826/22.12.2010)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pentru transmiterea avizului: 12.05.2011

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 12.05.2011

  Comisia pentru privatizare �i administrarea activelor statului

  Termen pentru transmiterea avizului: 12.05.2011

  Comisia pentru agricultur�, silvicultur� �i dezvoltare rural�Serviciul baze de date �i aplica�ii legislative

 • 3 Propunere legislativ� privind înfiin�area, organizarea �i func�ionarea Agen�iei Na�ionale a Zonei Montane

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L293/2011 17.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b17/03.02.2011)

  Comisia juridic�, de numiri, disciplin�, imunit��i �i valid�ri

  Termen pentru transmiterea avizului: 12.05.2011

  Comisia economic�, industrii �i servicii

  Termen pentru transmiterea avizului: 12.05.2011

  Comisia pentru administra�ie public�, organizarea teritoriului �i protec�ia mediului

  Termen pentru transmiterea avizului: 12.05.2011

  4 Propunere legislativ� pentru modificarea �i completarea Legii nr.255/1998 privind protec�ia noilor soiuri de plante

  11.04.2011 Termen pt. depunerea raportului:

  .

  Comisii sesizate pentru aviz:

  L300/2011 17.05.2011

  Termen pentru depunerea amendamentelor: 12.05.2011în conformitate cu prevederile Constitu�iei revizuite în 2003Procedura dezbaterii �i adoptãrii:

  procedur� de urgen��

  Termen adoptare, în conformitate cu art. 75 alin. 2 din Constitu�ie: 29.06.2011

  (b24/03.02.2011)