palatul copiilor resita

27
PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ A PALATULUI COPIILOR REȘIȚA 2015 - 2020 PROF. Sorin Ion SAVU

Transcript of palatul copiilor resita

Page 1: palatul copiilor resita

PROIECT

DE

DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

A

PALATULUI COPIILOR REȘIȚA

2015 - 2020

PROF. Sorin Ion SAVU

Page 2: palatul copiilor resita

2

Premise şi argumente Premise generale: - politica Guvernului României în domeniul educaţiei

- declaraţia universală a drepturilor omului

- convenţia cu privire la drepturile copilului

Premise specifice: Regulament de organizare şi funcţionare a

Palatelor şi Cluburilor Copiilor

Poziţia instituţiei în structura învăţământului din jud. Caraș - Severin

Premise instituţionale: - structura cercurilor

- structura personalului didactic

- baza materială

- organigrama Palatului Copiilor Reșița

Premise manageriale: - realizarea obiectivelor din Oferta managerială

2015/2020

Argumente: - principii promovate în activitatea PC: calitate,

eficienţă, eficacitate, transparenţă, comunicare

- pregătirea profesională şi managerială

Page 3: palatul copiilor resita

3

Premise şi argumente Poziţia instituţiei în structura învăţământului din

jud. Caraș - Severin

M. E. N.C. S.

I. S. J.

Caraș-Severin

Consiliul Local

Reșița

Primăria Municipiului

Reșița

Unităţi conexeCCD CSS

Unităţi

de învăţământ

Page 4: palatul copiilor resita

4

Organigrama Palatului Copiilor Reșița

DIRECTOR

Serviciul

contabilitate

Serviciul

administrativ

Director

Clubul Copiilor Caransebeş

Comisii

metodice

Comisii

metodice

Cercuri de profil

cultural

Cercuri de profil

artistic

Cercuri de profil

tehnic

Cercuri de profil

sportiv

22,75

angajaţi

Premise şi argumente

Page 5: palatul copiilor resita

5

Premise şi argumente Realizarea obiectivelor din Oferta managerială

2015/2020

Festivaluri, Concursuri, Competiţii și Spectacole

2015 - 2016

Page 6: palatul copiilor resita

6

Gândire strategică / planificare strategică

în Proiectul de dezvoltare instituţională

a Palatului Copiilor Reșița

Gândire strategică

Planificare strategică

Realitate

curentă

Viitor

intenţionat

se află într-un proces dialectic

ambele sunt necesare pentru un

MANAGEMENT STRATEGIC eficient

fiecare e necesară, dar nu suficientă

elaborarea unei strategii trebuie să le

încorporeze pe amândouă

Page 7: palatul copiilor resita

7

Planificare strategică

Misiune Viziune Forţe directoare

Palatul Copiilor Reșița

prezent viitor

Analiza

SWOT

ŢinteObiective SMART

Strategii

Evaluare

Monitorizare

Teambuilding

Indicatori de

performanţă

Rezultate

Page 8: palatul copiilor resita

8

Viziune, misiune, forţe directoare

Viziune: - instituţia trebuie să devină un centru regional pentruformare în activităţi extraşcolare;

- ţinta de viitor o constituie impunerea Palatului Copiilordrept primă opţiune pentru timpul liber al tinerilor

Misiune: - raţiunea de a exista a instituţiei este conferită de locul şirolul pe care şi le-a creat în comunitate, de experienţaacumulată şi rezultatele obţinute în susţinerea şipromovarea educaţiei nonformale

Forţe directoare: - resurse

- servicii oferite

- concentrarea către beneficiari

Page 9: palatul copiilor resita

9

Analiza SWOT - Management

SImportanţa instituţiei pentru comunitate

Experienţa în domeniu

Experienţa muncii în echipă

Rezultate foarte bune în concursurile

naţionale şi internaţionale

Implicarea reprezentanţilor

Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

WBuget alocat insuficient

Lipsa în organigrama M.E.N. a unei

structuri specifice pentru act. nonformală

Inexistenţa unor proceduri specifice

pentru instituţiile de învăţământ

Dificultăţi în restructurarea cercurilor

Imposibilitatea măririi numărului de cercuri

în funcţie de rezultatele sondajelor

OLegea asigurării calităţii în educaţie

Regulamentul de organizare şi

funcţionare a palatelor/cluburilor copiilor

Sprijinul comunităţii locale şi judeţene

Sprijinul mass-mediei locale

Relaţia bună de colaborare cu

conducerile instituţiilor de învăţământ

TInstabilitatea legislativă

Lipsa unui cadru de perfecţionare

specifică pentru unităţile

de

educaţie nonformală

Page 10: palatul copiilor resita

10

Analiza SWOT - Curriculum

S

Experienţa în domeniu

Calitatea personalului didactic

Flexibilitatea programei şcolare

Adaptarea tematicii în funcţie de cerinţe

Elaborarea unor sondaje de opinie

W

Lipsa unei structuri specializate

pentru formarea specifică

Lipsa curricuulei minimale

pentru activitatea cercurilor

Insuficiente schimburi între unităţi similare

OLegea privind asigurarea

calităţii în educaţie

Elaborarea unor criterii clare de evaluare

Stabilirea unor indicatori de performanţă

Înfiinţarea Comisiei naţionale pentru

educaţie nonformală în cadrul M.E.N.C.S.

TInstabilitatea legislativă

Cursurile opţionale din școli

Lipsa surselor de finanţare pentru

concursurile naţionale şi internaţionale

Eliminarea prin H.G. a concursurilor

interjudeţene din finanţarea M.E.N.C.S..

Page 11: palatul copiilor resita

11

Analiza SWOT – Resurse umane şi personal

S

Experienţa în domeniu

Calitatea personalului didactic

Experienţa muncii în echipă

WInstabilitatea personalului didactic calificat.

Lipsa unei str.ategii specializate pentru

formarea specifică a cadrelor didactice.

Nivelul slab de pregătire psiho –

pedagogică şi de specialitate a noilor

absolvenţi.

Lipsa cursurilor de formare specializată

Nivelul slab de salarizare

ODescentralizarea decizională

Legea de asigurare a calităţii în educaţie

Regulamentul de organizare şi

funcţionare a palatelor / cluburilor copiilor

Descentralizarea financiarã

Conlucrarea cu C.C.D.

TInstabilitatea legislativă

Blocarea permanentă a posturilor

didactice auxiliare şi nedidactice vacantate

Centralizarea financiară excesivă.

Lipsa posibilităților de motivare a

personalului, chiar şi din fonduri proprii.

Page 12: palatul copiilor resita

12

Analiza SWOT – Resurse materiale şi financiare

SImportanţa instituţiei pentru comunitate

Experienţa în domeniu

Baza materială existentă

Modernizările realizate în ultimul timp

Gestionarea eficientă a

resurselor financiare

WBuget alocat insuficient

Ritmul prea lent de

modernizare a bazei materiale

Insuficiente proiecte cu finanţare externă

ODescentralizarea financiarã

Regulamentul de organizare şi

funcţionare

a palatelor şi cluburilor copiilor

Finanţarea prin proiecte externe

Sprijinul comunităţii locale şi judeţene

Sprijinul mass-mediei locale

TInstabilitatea legislativă

Blocarea permanentă a posturilor

didactice auxiliare şi nedidactice vacantate

Centralizarea financiară excesivă

Salarizarea necorespunzătoare

Lipsa posibilit. de motivare a personalului,

chiar şi din fonduri proprii

Page 13: palatul copiilor resita

13

Analiza SWOT – Dezvoltarea relaţiilor cu

comunitatea şi ONG-urile

SImportanţa instituţiei pentru comunitate

Experienţa în domeniu

Experienţa muncii în echipă

Colaborarea foarte bună pe

proiecte comunitare cu

Primăria şi Consiliul Local Reșița

WAbsenţa reprezentanţilor

Consiliului Local Reșița

şi ai Reprezentantului Primarului

în Consiliul de Administraţie al P.C.R.

Lipsa unui Consiliu consultativ

pentru activităţi nonformale

OSprijinul comunităţii locale şi judeţene

Proiecte de parteneriat cu comunitatea

Proiecte de parteneriat cu ONG-uri,

asociaţii şi fundaţii

Descentralizarea decizională

Sprijinul mass-mediei locale

T

Instabilitatea legislativă

Lipsa cadrului legal

de finanţare a dotărilor

de către comunitatea locală

Page 14: palatul copiilor resita

14

Strategii

Resurse strategice

Grupuri ţintă

Ţinte strategiceDirectii

strategice

Directii

strategice

Page 15: palatul copiilor resita

15

Obiective SMART

Obiectiv general:

Creşterea calităţii activităţii educative nonformale

în Palatul Copiilor Reșița

Obiective specifice

(cu descriptori de performanţă):

Management

Curriculum

Resurse umane şi politica de personal

Resurse materiale şi financiare

Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi ONG-urile

Page 16: palatul copiilor resita

16

Obiective SMART - Management

Implementarea, monitorizarea şi evaluarea aplicării în cadrulactivităţii desfăşurate de Palatul Copiilor Reșița a actelor normativeelaborate de MENCS cu privire la organizarea şi desfăşurareaactivităţilor specifice procesului de învăţământ.

Informatizarea activităţii educative, manageriale şi administrative dincadrul P.C. Reșița, cu o preocupare specială pentru activităţiledesfăşurate în cadrul cercurilor.

Proiectarea şi eficientizarea activităţii manageriale în raport cu odiagnoză specifică realistă şi prin urmărirea unor ţinte strategice şiobiective SMART.

Implicarea părinţilor în activitatea managerială.

Colaborarea în domeniul managementului cu directorii altor Palate /Cluburi ale Copiilor, precum şi cu directorii altor instituţii deînvăţământ.

Page 17: palatul copiilor resita

17

Obiective SMART - Curriculum

Optimizarea procesului educaţional şi creşterea calităţii acestuia.

Adaptarea strategiilor didactice la condiţiile existente şi la activităţiledesfăşurate în cadrul fiecărui cerc, precum şi la condiţiile specificefiecărei discipline în parte.

Monitorizarea şi evaluarea activităţii didactice.

Diversificarea profilurilor / activităţilor de la cercuri, precum şi ataberelor de vară, în vederea antrenării unui număr cât mai mare deelevi participanţi.

Iniţierea şi derularea unor programe şi acţiuni educative extraşcolarenoi (sau promovarea ediţiilor celor care şi-au demonstrat calitatea şieficacitatea); efectuarea demersurilor pentru introducerea acestora înprogramele şi calendarele M.E.N.C.S

Elaborarea de programe didactice minimale pentru fiecare disciplină înparte.

Page 18: palatul copiilor resita

18

Obiective SMART –

Resurse umane şi politica de personal

Creşterea gradului de acoperire a disciplinelor / cercurilor cupersonal didactic calificat (recrutarea şi încadrarea cu cadredidactice cu pregătire de specialitate, corespunzător profilurilorcercurilor).

Susţinerea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic îndezvoltarea profesională şi personală, în vederea stimulăriicontinuităţii activităţii personalului în cadrul instituţiei.

Încurajarea şi sprijinirea personalului pentru o perfecţionareprofesională continuă: creşterea numărului de cadre didacticeînscrise la cursuri de perfecţionare şi examene didactice specifice(definitivat şi/sau alte grade didactice, masterat, doctorat etc.).

Page 19: palatul copiilor resita

19

Obiective SMART –

Resurse materiale şi financiare

Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale, în vederea creşterii eficienţei procesului educativ.

Modernizarea bazei materiale şi a infrastructurii Palatului Copiilor (cu sprijin bugetar sau cu mijloace proprii).

Eficientizarea activităţii financiar-contabile, implementarea modificărilor cerute de legile financiare în vigoare.

Informatizarea lucrărilor de gestiune a procesului de învăţământ.

Gestionarea eficientă a fondurilor alocate de la buget.

Atragerea şi gestionarea eficientă a unor fonduri extrabugetare (realizate prin eforturi proprii, sponsorizări sau cu sprijinul părinţilor).

Elaborarea unor proiecte cu finanţare europeană.

Elaborarea şi derularea unor proiecte de dezvoltare comună în parteneriat cu Consiliul Local şi Primăria Reșița.

Page 20: palatul copiilor resita

20

Obiective SMART – Dezvoltarea

relaţiilor cu comunitatea şi ONG-urile

Diversificarea acţiunilor de promovare a imaginii Palatului Copiilor în cadrul comunităţii.

Continuarea şi intensificarea unei colaborări / relaţionări sistematice şi eficiente a Palatului Copiilor cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, pentru elaborarea şi derularea de proiecte şi programe de interes comun.

Consolidarea relaţiilor de colaborare / parteneriat cu autorităţile locale: Primăria Municipiului Reșița, Consiliul Local, etc.

Consolidarea relaţiilor de colaborare / parteneriat şi derularea unor proiecte / activităţi comune cu Poliţia, Jandarmeria, Pompierii şi C.C.D., precum şi cu alte instituţii partenere (asociaţii, fundaţii, agenţi economici, instituţii religioase şi de cultură).

Page 21: palatul copiilor resita

21

Analiza de risc şi măsuri de evitare

Factori de risc /

Constrângeri

Temporal:

neîncadrarea în timp

Financiar:

lipsa fondurilor

Calitativ:

neatingerea nivelului

propus

Măsuri de evitare /

Soluţii alternative

experienţa în domeniu

activităţi secvenţiale/paralele

munca în echipă

comunicare în parametri optimi

parteneriat cu comunitatea locală

(Cons. Local, Cons. Judeţean)

parteneriat cu părinţii

parteneriat cu mediul privat

proiecte cu finanţare europeanǎ

competenţa echipei

rezultatele anterioare

raportul optim dintre input-uri

şi output-uri vizate

Grad de risc

minim

mediu

minim

Page 22: palatul copiilor resita

22

Principii de construire/motivare

a echipei

Director

CoordonatorOrganizare şi planificare

Motivare

Conducere şi coordonare

Rezolvare conflicte

Control

Recompensare

Decizie

ImpactCalitate

Resurse umane

Financiar

Învăţare continuăTraining

Dezvoltare

Experienţă comună

ClaritateÎnţelegerea misiunii, viziunii,

scopurilor şi ţelurilor

Roluri şi competenţe

distincte

CulturăRespect reciproc

Diversitate în idei

şi acţiuni

ColaborareMuncă în echipă

Comunicare

Încredere

Consens

Page 23: palatul copiilor resita

23

Echipă / Decidenţi

Palatul Copiilor Decidenţi

Reșița Echipă

Curriculum

Obiective

Activităţi

Cadre didactice Elevi

M. E. N.C. S.

Cons. Local

PrimăriaPărinţi

Mass-media

Page 24: palatul copiilor resita

24

Comunicare / Surse de informare

(adaptare, feedback şi anticipare)

Palatul

Copiilor

Reșița

M.E.N.C.S.

Cons. Loc.

Primăria

Mass-media

Cadre

didactice

Elevi

Regulamente

Rapoarte

Lobby

Consultanţă

Organizări

even. publice

Informări, Rapoarte

Întâlniri

Analize periodice

Studii de specialitate

Prezentare

Chestionare

Anchete

Sondaje

Comunicate /

Conferinţe de

presă

Interviuri

Publicitate

Monitorizare de

presăPărinţi

Page 25: palatul copiilor resita

25

Monitorizare / evaluare:

obiective şi scop

Context Implementare Outcome

Input-uri

/ Activităţi Output-uri pe termen pe termen Impact

Resurse scurt mediu

Scop:

eficienţă eficacitate

adaptarea PS relevanţă

impact

planificare viitoare

Page 26: palatul copiilor resita

26

Evaluare –

întrebări, surse şi tipuri de informaţii

Întrebări

contextuale

Întrebări

de

implementare

Întrebări

de

outcome

Elevi

Profesori

Părinţi

Grupe /

Loturi

Instituţie

Atitudini

Aptitudini

Cunoştinţe

Aspiraţii

Capacităţi

Crezuri

Pregătire

Educaţie

Venituri

Aşteptări

Practici de

învăţare

Echipament

Structură

Personal

Realizări

Dezvoltare

Page 27: palatul copiilor resita

27

Rezultate prognozate pe termen scurt:

creşterea numărului de copii participanţi la activităţile cercurilor;

creşterea numărului de cercuri, în funcţie de rezultatele sondajelor;

creşterea fondurilor extrabugetare cu 20% în anul 2016;

modernizarea a 25% dintre cercuri în anul 2016.

efectuarea demersurilor pentru rezolvarea intabulării terenului si a clădirii P.C. Reșița.

rezolvarea spatiului școlar de la C.C Oravița.

pe termen mediu: creşterea numărului de parteneriate;

inițializarea lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii (RK la sera de flori, clădirea C.C.Bocșa, etc.);

implicarea reprezentanţilor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în actul managerial;

elaborarea de programe şi proiecte de parteneriat internaţional şi proiecte cu finanţareexternă (înfiinţarea Departamentului de programe).

pe termen lung:

mărirea numărului de cadre didactice titulare până la 95% în următorii 5 ani;

adaptarea profilurilor tuturor cercurilor la cerinţele educaţionale locale;

modernizarea bazei materiale a tuturor cercurilor din Palatul Copiilor în următorii 5 ani;

mărirea fondurilor atrase din autofinanţare;

asigurarea unei formări permanente şi continue pentru toate cadrele didactice(înfiinţarea Centrului Regional de formare specializată);

creşterea numărului de cercuri prin înfiinţarea de noi filiale (Moldova Nouă şi Anina);