Orarul promovării studiului individual sem. II anul d

4
OBAT Orarul promovării studiului individual sem. II anul d<H Luni _____________Mart» __ . Grup» Unitatea de curs Numele, prenumele profesorului Ora Grupa Unitatea de curs Nurnele, pi^mtuU* profesorului*'1*" SjjcS C119 desen tehnic Jacot L 8:00 CI 19 C129 desen tehnic Jacot L 9:30 029 Al 19 grafica asist de calculator Tofan G 15:45 Al 19 electrotehnica Hîrbu A 15:45 A129 grafica asist de Rotarei V 15:00 A129 electrotehnica Berega V 15:45 MSI 19 MSI 19 metr şi stand în ecol Prepeliţa 1 15:00 robotica Cornescu A 15:45 MS129 bazele roboticii Rişcovoi A 15:00 MS 129 metr şi stand în ecol Prepeliţa I 15:00 - decizii p/u mod sănătos Bogdanici T 15:00 El 19 robotica Zabulica S 15:00 El 19 desen tehnic Jacot L 8:45 E129 robotica Zabulica S 15:00 E129 desen tehnic Jacot L 8:00 E139 robotica Rişcovoi A 15:00 E139 TI 19 tehologia materialelor Cornescu A 8:00 TI 19 DR119 DR119 electrotehnica Iuzu C 15:00 RC119 RC119 procesarea informat Madan N 8:00 programarea procedur Josan L 8:45 C119B tehnici de comunicare Burbulea L 15:00 C119B CAC Roşea Gh 8:00 Limbaje de programare Rişcovoi A 8:00 E119B E119B bazele legislaţiei în dom Ciobanu V 13:20 maşini eşlectrice Gorobeţ E 13:20 electrotehnica Berega V 13:20 Miercuri Joi Vineri Grupa Unitatea de curs Numele, prenumele profesorului Ora Grupa Unitatea de curs Numele, prenumele nrnfesorultii Ora Grupa Unitatea de curs Numele, prenumele profesorului Ora CI 19 tehnici de comunicare Gangan c 15:00 019 019 C129 decizii p/u mod.sănătos Breabina A 15:00 029 029 Al 19 robotica Zabulica S 15:00 Al 19 Al 19 A 129 robotica Zabulica S 13:20 A129 A129 MSI 19 MSI 19 desen tehnic Jacot L 8:00 MSI 19 MS 129 MS129 MS129 El 19 decizii p/u mod sănătos Popovici T 13:20 El 19 El 19 E129 CVA.U i " T r..r . A-:'- E129 decizii p/u mod sănătos Popovici T 13:20 E129 E139 decizii p/u mod.sănătos Breabina A 15:00 E139 E139 desen tehnic Jacot L 8:00 TI 19 decizii p/u mod sănătos Chilaru T 13:20 TI 19 TI 19 DR119 decizii p/u mod.sănătos Popovici T 13:20 DR119 electrotehnica Iuzu C 15:45 DR119 RC119 RC119 administrarea SO Tofan G 15:00 R C 1 19 C119B sisteme de operare Tofan G 15:00 C119B C119B sisteme de GBD Tofan G 15:45 E119B acţionări pneumahidraul Grozavu V 16:40 E119B E119B electronica de putere Hîrbu A 15:00 măsurări electrice Puiu V 15:45 electrotehnica Berega V 15:00 mecanica Hîrbu A 15:00 aparate electrice Hîrbu A 15:00

Transcript of Orarul promovării studiului individual sem. II anul d

Page 1: Orarul promovării studiului individual sem. II anul d

OBAT

Orarul promovării studiului individual sem. II anul d<H

Luni _____________Mart»__ .Grup» Unitatea de curs Numele, prenumele

profesorului Ora Grupa Unitatea de curs N urnele, pi^mtuU* profesorului*'1*"SjjcS

C119d e s e n te h n ic J a c o t L 8 :0 0

CI 19

C129 d e s e n te h n ic J a c o t L 9 :3 00 2 9

Al 19g r a f ic a a s is t d e c a lc u la to r T o f a n G 1 5 :4 5

Al 19e le c t ro te h n ic a H î r b u A 1 5 :4 5

A129 g r a f ic a a s is t d e R o ta re i V 1 5 :0 0A129

e le c t ro te h n ic a B e r e g a V 1 5 :4 5

MSI 19 MSI 19m e tr şi s ta n d în e c o l P r e p e l i ţa 1 1 5 :0 0

ro b o tic a C o r n e s c u A 1 5 :4 5

MS129 b a z e le ro b o tic i i R iş c o v o i A 1 5 :0 0MS 129 m e tr şi s ta n d în e c o l P r e p e l i ţa I 1 5 :0 0

- d e c iz i i p /u m o d s ă n ă to s B o g d a n ic i T 1 5 :0 0

El 19 r o b o tic a Z a b u l ic a S 1 5 :0 0El 19

d e s e n te h n ic J a c o t L 8 :4 5

E129 ro b o tic a Z a b u l ic a S 1 5 :0 0E129 d e s e n te h n ic J a c o t L 8 :0 0

E139 r o b o tic a R iş c o v o i A 1 5 :0 0E139

TI 19t e h o lo g ia m a te r ia le lo r C o r n e s c u A 8 :0 0

TI 19

DR119 DR119 e le c t ro te h n ic a Iu z u C 1 5 :0 0

RC119 RC119 p r o c e s a r e a in fo r m a t M a d a n N 8 :0 0

p r o g r a m a r e a p r o c e d u r J o s a n L 8 :4 5

C119Bt e h n ic i d e c o m u n ic a r e B u r b u le a L 1 5 :0 0

C119BCAC R o ş e a G h 8 :0 0

L im b a je d e p r o g r a m a r e R iş c o v o i A 8 :0 0

E119B E119Bb a z e le le g is la ţ ie i în d o m C io b a n u V 1 3 :2 0

m a ş in i e ş le c tr ic e G o r o b e ţ E 1 3 :2 0

e le c t r o te h n ic a B e r e g a V 1 3 :2 0

Miercuri Joi VineriGrupa Unitatea de curs Numele, prenumele

profesorului Ora Grupa Unitatea de cursNumele,

prenumelenrnfesorultii

Ora Grupa Unitatea de curs Numele, prenumele profesorului Ora

CI 19te h n ic i d e c o m u n ic a r e G a n g a n c 1 5 :0 0 0 1 9 0 1 9

C129 d e c iz i i p /u m o d .s ă n ă to s B r e a b in a A 1 5 :0 00 2 9 0 2 9

Al 19 ro b o tic a Z a b u l ic a S 1 5 :0 0Al 19 Al 19

A 129 ro b o tic a Z a b u l ic a S 1 3 :2 0A129 A129

MSI 19 MSI 19 d e s e n te h n ic J a c o t L 8 :0 0MSI 19

MS 129 MS129 MS129

El 19d e c iz i i p /u m o d s ă n ă to s P o p o v ic i T 1 3 :2 0

E l 19 El 19

E129 CVA.U i " T r . . r . A -:'-E129

d e c iz i i p /u m o d s ă n ă to s P o p o v ic i T 1 3 :2 0E129

E139 d e c iz i i p /u m o d .s ă n ă to s B r e a b in a A 1 5 :0 0E139 E139

desen tehnic Jacot L 8 :0 0

TI 19 d e c iz i i p /u m o d s ă n ă to s C h i la r u T 1 3 :2 0TI 19 TI 19

DR119d e c iz i i p /u m o d .s ă n ă to s P o p o v ic i T 1 3 :2 0

DR119e le c t r o te h n ic a Iu z u C 1 5 :4 5

DR119

RC119 RC119administrarea SO Tofan G 15:00

RC119

C119B s is te m e d e o p e ra r e T o f a n G 1 5 :0 0C119B C119B

s is te m e d e G B D T o f a n G 1 5 :4 5

E119B

a c ţio n ă r i p n e u m a h id r a u l G r o z a v u V 1 6 :4 0

E119B E119B

e le c tro n ic a de p u tere H îrb u A 15:00

m ă s u r ă r i e le c t r ic e P u iu V 1 5 :4 5 electrotehnica B e r e g a V 1 5 :0 0 m ec a n ica H îrb u A 15:00

aparate electrice Hîrbu A 1 5 :0 0

Page 2: Orarul promovării studiului individual sem. II anul d

*

Miercuri Joi Vineri

Grupa Unitatea de curs Numele, prenumele profesorului Ora Grupa Unitatea de curs

Numele,prenumele Ora Grupa Unitatea de curs Numele, prenumele

profesorului Ora

C218 C218C A C Roşea Gh 14:50

C218analiza şi sinteza disp.num. Iaţimirschi S 15:45

C228 C228C A C Roşea Gh 15:30

C228analiza şi sinteza disp.num. Iaţimirschi S 15:45

C238 C238 analiza şi sinteza disp.num . Iaţimirschi S 15:45 C238

A218D E M R o şea G h 15:30

A218 A218p ro g ram area m odu le lo r R işcovo i A 15:00

A228D E M R o şea G h 14:50

A228te h n o lo g ia in fo rm aţie i R işcovo i A 15:00

A228p ro g ram area m odu le lo r R işcovo i A 15:00

A238 D E M M ad an N 15:00A238 te h n o lo g ia in fo rm aţie i R işcovo i A 15:00

A238p ro g ram area m odu le lo r R işcovo i A 15:00

MS218 filosofia C io b an u V 15:00MS218 teh n ic i de co m u n ica re G angan C 13:20

MS218

E218ac ţio n ări pneu m ah id rau l G roza vu V 16:40

E218 E218electronica de putere luzu C 11:40

E228 E228 E228

T218 T218te h n o lo g ia m a te ria le lo r C orn eseu A 15:45

T218

DR218 DR218 DR218

RC218analiza şi sinteza disp.nurr Iaţim irschi S 15:00

RC218as is te n ţa p/u p rog r O O R işcovo i A 15:00

RC218

C218Bro b o tica M ad an N 15:00

C218Bsec u rita te a in fo rm ation C a tan ă V 8:00

C218Bfirm a de exe rc iţiu U cra in e ţ I 17:10 lim baje de a sam b lare T o fan G 15:45V D T C C io b a n u I 15:00 V D T C C iobanu I 8 :00

E218B E218B E218Bsurse regener Iuzu V 11:40

Page 3: Orarul promovării studiului individual sem. II anul d

APROBAT

■ 4siDirectorul

Orarul promovării studiului individual sem. II anul de studii 2019-2020

L u n i M a r ţ if -r!• i -

G r u p a Unitate de cursNumele, prenumele

profesorului Ora G r u p a Unitate de cursNumele, prenumele

profesorului Ora ; - i M f c * w

C 317f i lo s o f ia C h i la r u T 1 5 :4 5

C 3 1 7

b a z e le le g is la ţ i e i C r a i ţm a n L 1 5 :0 0C 3 2 7

n 1 9 3/

f i lo s o f ia G r o z a M 1 5 :0 0

R C 317b a z e le e le c t r o te h C io b a n u I 1 5 :4 5

R C 3 1 7

A 3 1 7a n a l iz a şi s in te z a d . l a ţ im i r s c h i S 1 5 :0 0

A 3 1 7e lec tro n ica indstri C io b a n u 1 1 5 :0 0

-w

A 3 2 7a n a l iz a şi s in te z a d. I a ţ im i r s c h i S 1 5 :0 0

A 3 2 7e le c t r o n ic a in d s tr i t P u iu V 9 :4 0

M S 3 1 7 M S 3 1 7

M S 3 2 7 M S 3 2 7m e t r o lo g s is t .a u to m O je g o v A 1 6 :3 0

ac ţionări e lec trice au tom I u z u C 1 5 :0 0 m o n ta r e a U E G o r o b e ţ E 1 5 :0 0

E 3 1 7 E 3 1 7 e le m e n te şi s is t e m e O je g o v A 1 6 :3 0

a c ţ io n ă r i e /e Iu z u C 1 5 :4 5 aparate elec de uz casnic I u z u V 1 5 :0 0

E 327a c ţ io n ă r i e le c t r ic e D a r i i I 1 6 :3 0

E 327m a ş in i e le c t r i c e D a ri i 1 1 6 :3 0

f i lo s o f ia G r o z a M 8 :0 0 e le m e n te ş i s is t e m e O je g o v A 1 6 :3 0

T 3 1 7 T 3 1 7u tila j te h n o lo g ic G ro z a v u V 1 6 :4 0

D R 3 1 7b a z e le le g is la ţ i e i C io b a n u V 1 3 :2 0

U 1 \J 1 /m a ş in i e le c t r i c e G h in c u l A l 8 :0 0

M i e r c u r i J o i V i n e r i

G r u p a Unitate de cursNumele, prenumele

profesorului Ora G r u p a Unitate de cursNumele, prenumele

profesorului Ora G r u p a Unitate de cursNumele,prenumele Ora

C 3 1 7b a z e le le g is la ţ i e i C io b a n u V 1 5 :4 0

C 3 1 7s is te m e d e o p T o f a n G 1 5 :0 0

C 3 1 7a r h i te c tu r a c a lc u l C io b a n u I 1 5 :4 5

C 3 2 7 C 3 2 7s i s t e m e d e o p T o f a n G 1 5 :0 0

C 3 2 7a rh i te c tu r a c a lc C io b a n u I 8 :4 5

R C 317 R C 3 1 7 R C 317m e n te n a n ţa R C J o s a n L 1 1 :4 0

f i l o s o f i a C h i la r u T 1 1 :4 0

A 3 1 7a n a l iz a ş i s in te z a d. l a ţ im i r s c h i S 1 5 :0 0

A 3 1 7f i l o s o f ia C h i la r u T 1 6 :3 0

A 3 1 7f i r m a d e e x e r c i ţ U c r a in e ţ I 1 5 :0 0

A 3 2 7a n a l iz a şi s in te z a d . l a ţ im i r s c h i S 1 5 :0 0 A 777 f i l o s o f ia G r o z a V 1 5 :0 0

A 3 2 7f i r m a d e e x e r c i ţ U c r a in e ţ I 1 5 :3 0

M S 3 1 7s u r s e r e g e n e r a b i le B e r e g a V 1 5 :0 0 1V/IQ11 7

m e tro lo g ia ap lica tă C iu b a r a Iu 1 5 :0 0M S 3 1 7

m e t r o lo g ia s i s t e m .a u t C o r n e s c u A 1 5 :0 0 m e t r o lo g .s i s t . a u to m C o r n e s c u A 1 5 :0 0

M S 3 2 7s u r s e r e g e n e r a b i le B e r e g a V 1 5 :4 5

M S 3 2 7m etro lo g ia ap lica tă C i u b a r a I u 1 5 :0 0

M S 3 2 7

E 317f i lo s o f ia C h i la r u T 1 6 :3 0

E 3 1 7e le c t r o n i c a d e p u te r e H îrbu A 16:30

E 317

E 3 2 7e le c t r o n i c a d e p u te r e H îrb u A 16:30

E 3 2 7aparate elec de uz I u z u V 1 5 :0 0

J fa c ţ io n ă r i e le c I u z u C 1 5 :4 5

T 3 1 7 T 3 1 7t e r m o te h n o c a G r o z a v u V 1 7 :2 0

T 3 1 7

D R 317b a z e le r a d io te h n ic i i R o ta r i V 1 5 :0 0

D R 317f i l o s o f i a C h i la r u T 1 5 :0 0

U Kj 1 /

Page 4: Orarul promovării studiului individual sem. II anul d

Orarul promovării studiului individual sem. II anul de studii 2019-2020

Luni MartiGrupa Unitate de curs Numele, prenumele

profesorului Ora Grupa Unitate de curs Numele, prenumele profesorului Ora

crearea syte WEB Madan Al 15:00 echipamente periferice Zabulica S 15:00

C416 C416VDTC Ciobanu I 15:00

securitatae informaţion Catană V 13:20

limbaje de asamblare Tofan G 13:20

crearea syte WEB Madan Al 13:20 echipamente periferice Zabulica S 15:00

C426 economia ramurii Ucraineţ I 16:40 C426 securitatae informaţion Catană V 13:20

VDTC Ciobanu I 15:00 limbaje de asamblare Tofan G 13:20administrarea serverelor Josan L 13:20 asistenţa în admin. RC Madan N 13:20proiectarea RC Josan L 14:05

RC416proiectarea RC Josan L 15:00

limba străină aplicată Teleba A 15:40etica profesională Grabazei A 15:00

automatizarea cu microproces Madan N 8:45

A416 A416etica profesională Burbulea L 16:00

sisteme cu dirijare automată Puiu V 13:20

economia ramurii Ucraineţ I 16:40

A426automatizarea cu micropr Madan Al 9:40

A426economia ramurii Ucraineţ I 17:10etica profesională Grabazei A 15:00

control vamal al producţ Craiţman L 9:00 limba străină aplicată Teleba A 16:20

MS416 certificarea producţiei II Ciubara Iu 9:00 MS416 managementul calităţii Comescu A 15:00

control vamal al producţ Craiţman L 13:20MS426

certificarea producţiei II Ciubara Iu 16:30IVlo4Zo

E416bazele legislaţiei Ciobanu V 15:00

E416limba străină aplicată Caraştefan C 15:00

montarea UE Gorobeţ E 14:00

limba străină aplicată Lungu V 15:00

E426 montare UE Gorobeţ E 8:00 E426

b a zele leg isla ţie i C ra iţm an L 15:00

firma de exerciţiu Ucraineţ I 17:30 tehnolog.constr. de maşini II Grozavu V 16:40T416 securit şi sănăt în muncă Grozavu V 16:40 T416

DR416testarea şi depan UUC Ghincul Al 8:00bazele roboticii Comescu A 8:45

Miercuri Joi VineriGrupa Unitate de curs Numele, prenumele

profesorului Ora Grupa Unitate de curs Numele, prenumele profesorului Ora Grupa Unitate de curs Numele, prenumele

profesoruluiOra

economia ramurii Ucraineţ I 16:40 echipamente periferice Zabulica S 13:20C4I6 C416 limbaje de asamblare Tofan G 15:45 C416

VDTC Ciobanu I 13:20echipamente periferice Zabulica S 13:20

C426 C426 limbaje de asamblare Tofan G 15:45 C426VDTC Ciobanu 1 15:45

RC4I6 RC416asistenţa în admin. Madan N 15:00

RC416utiliz. sofl p/u afaceri Ciobanu I 15:00

lima str. aplicată Teleba A 15:00 baz. antreprenor Bejenari V 15:00

A416 A416automatizarea proceselor de pr Puiu V 15:00

A416programarea microc Puiu V 8:00

TCAE Catană V 13:20

A426 sisteme cu dirij.aut Puiu V 16:30A426 automatizarea proceselor de pr Puiu V 16:30

A426TCAE Catană V 9:40

etica profesională Damian N 15:45 economia ramurii Ucraineţ I 16:40 metrologia legală Ciubara Iu 15:00MS416 MS416 MS416 baz.antreprenor Bejenari V 15:00

MS426 limba str. aplicată Teleba A 16:20MS426

economia ramurii Ucraineţ I 17:10MS426

metrologia legală Ciubara Iu 15:00etica profesională Grabazei A 15:00 baz.antreprenor Bejenari V 15:00

E416produc, transport,e/e Darii I 15:00

E416 utilaj electric luzu C 15:00E416utilaj electric II luzu C 15:45 tehnici de comunicare Gangan C 15:00

producera şi transport, e/e Darii I 15:00E426 E426 utilaj electric Darii I 15:45 E426

tehnici de comunicare Breabina A 15:00automatizare proces.tehn Grozavu V 16:40 securitatea şi sănătate în muncă Grozavu V 16:40 1.străină aplicată Lisnic I 15:00

T416 T416 bazele legislaţiei Ciobanu V 13:20 T416tehnolog constr de maşini 11 Grozavu V 16:40

DR416 radioemisie Ghincul Al 15:00 DR416 microprocesoare Rotari V 13:20DR416

sisteme audio-vidio Ghincul Al 13:20