OPERATORII ECONOMICIINTERESATI -...

2
Academia de Studii Economice Bucuresti Serviciul Achizitii Publice Plata Romana nr. 6, sector 1, Bucure$tL cod 010374. oficiul postal 22, Romania Telefon 021 -319.19.00, 319.19.01. fax 4021 -3 19.19.66 www.achizitiipublice.ase.ro, e-mail: achizitiipublice@9SGxo ^ SLiCE Catre, OPERATORII ECONOMICIINTERESATI ACHIZITIE DIRECTA DE ,,LUCRARI AUXILIARE PENTRU CONDUCTE DE APA" IN BAZA ART.19 (1) DIN OUG 34/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE COD CPV: 45232100-3 (Lucrari auxiliare pentru conducte de apa) 1. Autoritatea contractanta: Academia de Studii Economice din Bucuresti, cod fiscal 4433775, cu sediul in Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: [email protected] 2. Procedura de atribuire aplicata: Achizitie directa de "Lucrari auxiliare pentru conducte de apa" in baza art. 19 (1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 3. Locul de executie: sediul A.S.E. Bucuresti, complexul M. Moxa 11 4. Natura si cantitatea lucrarilor ce urmeaza sa fie executate: conform Documentatiei descriptive anexate. Se vor depune oferte pentru intreaga lucrare solicitata. Nu se accepta oferte partiale sau alternative. 5. Termenul de executiei al lucrarii este de maximum 15 zile, de la data primirii ordinului de incepere. Achizitorul va incheia un contract, cu durata de valabilitate pana in data de 31.12.2013. Pretul lucrarilor, din oferta financiara, in mod deosebit va include si operatiuni accesorii de transport la destinatiile finale, montaj, inclusiv operatiuni de dezafectare a unor vechi echipamente dupa caz si nu se ajusteaza pe perioada derularii contractului. 6. a) Data limita de primire a ofertelor: 04.12.2013 ora 12,00. b) Adresa la care se depun ofertele: Serviciul Achizitii Publice, cladirea din strada Cihoschi, etaj 2, camera 5203, Bucuresti, sector 1 , fax: 021/3191966. Ofertele trebuie sa fie depuse la sediul autoritatii contractante datate, semnate si stampilate de centre persoanele imputernicite sa reprezinte societatea. c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele preliminare: limba romana 7. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa i§i mentina oferta valabila: 45 zile 8. Criteriul de atribuire al contractului: pretul eel mai scazut, respectiv valoarea totala (lei fara TVA) cea mai scazuta pentru lucrarile ofertate. 9. Va solicitam sa prezentati oferta Dumneavoastra in termenul solicitat mai sus, oferta ce va fi insotita de urmatoarele documente: 1. formular de oferta (formular nr. 10 A); 2. centralizator de preturi (Anexa 1 la formularul de oferta); 3. deviz de lucrari 4. propunere tehnica 5. codul unic de inregistrare/autorizatie de functionare (copie-conform cu originalul) 10. Propunerea tehnica 1. prin propunerea tehnica ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a lucrarilor ofertate, activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului, precum si alte informatii considerate semnificative.-pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. ^ s * 2. prin propunerea tehnica a lucrarilor, ofertantii vor trebui sa ^demonstreze' ~Q, corespondcnta stricta a acestora cu cerintele Documentatia descriptiva; jf COMPARTIMENTUL £ ACHIZIJH PUBLICE O 1

Transcript of OPERATORII ECONOMICIINTERESATI -...

Page 1: OPERATORII ECONOMICIINTERESATI - …achizitiipublice.ase.ro/wp-content/uploads/2013/11/Invitatie...Se vor depune oferte pentru intreaga lucrare solicitata. ... Serviciul Achizitii

Academia de Studii Economice BucurestiServiciul Achizitii Publice

Plata Romana nr. 6, sector 1, Bucure$tL cod 010374. oficiul postal 22, RomaniaTelefon 021 -319.19.00, 319.19.01. fax 4021 -3 19.19.66

www.achizitiipublice.ase.ro, e-mail: achizitiipublice@9SGxo^

SLiCE

Catre,

OPERATORII ECONOMICIINTERESATIACHIZITIE DIRECTA DE ,,LUCRARI AUXILIARE PENTRU CONDUCTEDE APA" IN BAZA ART.19 (1) DIN OUG 34/2006 CU MODIFICARILE SICOMPLETARILE ULTERIOARECOD CPV: 45232100-3 (Lucrari auxiliare pentru conducte de apa)

1. Autoritatea contractanta: Academia de Studii Economice din Bucuresti, cod fiscal4433775, cu sediul in Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66,e-mail: [email protected]. Procedura de atribuire aplicata: Achizitie directa de "Lucrari auxiliare pentru conductede apa" in baza art. 19 (1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare3. Locul de executie: sediul A.S.E. Bucuresti, complexul M. Moxa 114. Natura si cantitatea lucrarilor ce urmeaza sa fie executate: conform Documentatieidescriptive anexate. Se vor depune oferte pentru intreaga lucrare solicitata. Nu se acceptaoferte partiale sau alternative.5. Termenul de executiei al lucrarii este de maximum 15 zile, de la data primirii ordinului deincepere. Achizitorul va incheia un contract, cu durata de valabilitate pana in data de31.12.2013.Pretul lucrarilor, din oferta financiara, in mod deosebit va include si operatiuniaccesorii de transport la destinatiile finale, montaj, inclusiv operatiuni de dezafectare aunor vechi echipamente dupa caz si nu se ajusteaza pe perioada derularii contractului.6. a) Data limita de primire a ofertelor: 04.12.2013 ora 12,00.

b) Adresa la care se depun ofertele: Serviciul Achizitii Publice, cladirea din stradaCihoschi, etaj 2, camera 5203, Bucuresti, sector 1 , fax: 021/3191966. Ofertele trebuie sa fiedepuse la sediul autoritatii contractante datate, semnate si stampilate de centre persoaneleimputernicite sa reprezinte societatea.

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele preliminare: limba romana7. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa i§i mentina oferta valabila: 45 zile8. Criteriul de atribuire al contractului: pretul eel mai scazut, respectiv valoarea totala (lei faraTV A) cea mai scazuta pentru lucrarile ofertate.9. Va solicitam sa prezentati oferta Dumneavoastra in termenul solicitat mai sus, oferta ce vafi insotita de urmatoarele documente:

1. formular de oferta (formular nr. 10 A);2. centralizator de preturi (Anexa 1 la formularul de oferta);3. deviz de lucrari4. propunere tehnica5. codul unic de inregistrare/autorizatie de functionare (copie-conform cu originalul)

10. Propunerea tehnica1. prin propunerea tehnica ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a lucrarilor ofertate,

activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat inindeplinirea contractului, precum si alte informatii considerate semnificative.-pentruevaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. ^ s *

2. prin propunerea tehnica a lucrarilor, ofertantii vor trebui sa ^demonstreze' ~Q,corespondcnta stricta a acestora cu cerintele Documentatia descriptiva; jf COMPARTIMENTUL

£ ACHIZIJH PUBLICE O1

Page 2: OPERATORII ECONOMICIINTERESATI - …achizitiipublice.ase.ro/wp-content/uploads/2013/11/Invitatie...Se vor depune oferte pentru intreaga lucrare solicitata. ... Serviciul Achizitii

3. propunerea tehnica va cuprinde in mod obligatoriu toate lucrarile mentionate indocumetatia descriptiva. Nu se accepta propunerea tehnica decat pentru toate lucrarilesolicitate. Nu se accepta oferte partiale.

4. prin propunerea tehnica, ofertantii isi asuma, in cazul in care vor fi declaraticastigatori, obligatia finalizarii lucrarilor in termen de maximum 15 de zile, de la dataprimirii ordinului de incepere.Totodata au obligatia respectarii cerintelor dinDocumetatia descriptiva.

5. prin propunerea tehnica., ofertantii isi asuma, termenul de garantie al lucrarii de 12luni de la receptia acesteia.

11. Oferta va fi prezentata in RON, cursul de schimb pentru 1 euro este de 4,4382 lei/eurodin data 01.11.2013 valabil pentru 04.11.2013.12. Adjudecarea se va face pentru intreaga lucrare. In cazul in care vor exista ofertanti cuacelasi pret, ofertantii vor prezenta o noua oferta fmanciara in plic inchis, oferta ce va fidepusa la sediul autoritatii contractante.13. Garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului, fara T.V.A, si se vaconstitui prin orice instrument legal de garantare, reglementat de HG 925/2006, cu modificarisi completari.14. Plata se va face dupa remiterea facturii, receptia lucrarilor si semnarea procesului verbalde receptie de catre comisia de receptie a beneficiarului. Plata se va face in contul detrezorerie al furnizorului, in maximum 30 zile de la receptia lucrarilor si primirea facturii, inconditiile legii 72/2013 si OMFP 2281/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.15. Eventualele cereri de clarificari vor fi transmise la sediul Autoritatii Contractante -Academia de Studii Economice din Bucure§ti, Serviciul Achizitii Publice, cladirea din stradaCihoschi, etaj 2, camera 5203, fax 0213191966.16. Anexam la prezenta solicitare de oferta Documetatia descriptiva si formularele.

§EF SERVICIU ACHIZITII PUBLICELaura MARINA?

ELABORATEC. Roxana Constantinescu