OAMENI CELEBRI. BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu Liceul cu Program Sportiv...

33
OAMENI CELEBRI. OAMENI CELEBRI. BLUES ŞI JAZZ BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu Prof. Cornelia Cucu Liceul cu Program Liceul cu Program

description

OAMENI CELEBRI. BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu Liceul cu Program Sportiv Bacău . Pianistul şi compozitorul american Scott Joplin a rămas cunoscut pentru muzica ragtime. A început să compună în anii 1890, iar primul şi cel mai de succes cântec, Maple - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of OAMENI CELEBRI. BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu Liceul cu Program Sportiv...

Page 1: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

OAMENI CELEBRI. OAMENI CELEBRI. BLUES ŞI JAZZBLUES ŞI JAZZ

Prof. Cornelia CucuProf. Cornelia Cucu Liceul cu Program Sportiv Liceul cu Program Sportiv Bacău Bacău

Page 2: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

Scott JoplinScott Joplin (1868-1917) (1868-1917)

Pianistul şi compozitorul american Pianistul şi compozitorul american Scott Joplin a rămas cunoscut Scott Joplin a rămas cunoscut pentru muzica ragtime. A început săpentru muzica ragtime. A început săcompună în anii 1890, iar primul şi compună în anii 1890, iar primul şi cel mai de succes cântec, cel mai de succes cântec, Maple Maple Leaf Rag,Leaf Rag, s-a vândut în peste un s-a vândut în peste un milion de partituri şi l-a îmbogăţit. milion de partituri şi l-a îmbogăţit. Cu toate acestea, lipsa de succes a Cu toate acestea, lipsa de succes a operelor sale l-a împins spre operelor sale l-a împins spre deprimare. În 1973, muzica lui deprimare. În 1973, muzica lui ragtime a redevenit populară după ragtime a redevenit populară după difuzarea filmului difuzarea filmului Cacealmaua. Cacealmaua. Compoziţii notabile: Compoziţii notabile: Maple Leaf Maple Leaf Rag, The Ragtime Dance.Rag, The Ragtime Dance.

Page 4: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

LeadbellyLeadbelly (1888-1949) (1888-1949)

Pe numele său Huddie Ledbetter, Pe numele său Huddie Ledbetter, cântăreţul şi chitaristul american de cântăreţul şi chitaristul american de folk blues Leadbelly a fost închis de folk blues Leadbelly a fost închis de două ori – pentru crimă în 1917 şi două ori – pentru crimă în 1917 şi pentru tentativă de crimă în 1930. În pentru tentativă de crimă în 1930. În 1933, pe când era în închisoare, a 1933, pe când era în închisoare, a fost descoperit de culegătorul de fost descoperit de culegătorul de muzică Alan Lomax. La eliberarea din muzică Alan Lomax. La eliberarea din închisoare, Lomax l-a lansat pe scena închisoare, Lomax l-a lansat pe scena folk din New York, ba chiar i-a folk din New York, ba chiar i-a înregistrat muzica pentru Biblioteca înregistrat muzica pentru Biblioteca Congresului American. Bluesul aspru Congresului American. Bluesul aspru al lui Leadbelly a influenţat major alţi al lui Leadbelly a influenţat major alţi muzicieni rock. Cântece notabile: muzicieni rock. Cântece notabile: Goodnight Irene, Midnight Special.Goodnight Irene, Midnight Special.

Page 5: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău
Page 6: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

Bessie Bessie SmithSmith

(1894-1934) (1894-1934)Cântăreaţa americană de blues Cântăreaţa americană de blues Bessie Smith şi-a început cariera Bessie Smith şi-a început cariera în spectacole ambulante.A plecat în spectacole ambulante.A plecat la New York şi în anii 1920, a la New York şi în anii 1920, a cântat cu numeroşi muzicieni de cântat cu numeroşi muzicieni de jazz de frunte , printre care Louis jazz de frunte , printre care Louis Armstrong. A înregistrat piese de Armstrong. A înregistrat piese de blues clasice precum blues clasice precum Down-Down-hearted Blues.hearted Blues. A jucat ,de aseme- A jucat ,de aseme-nea, în filmul nea, în filmul St. Louis Blues.St. Louis Blues. A A murit în urma unui accident de murit în urma unui accident de maşină, în Mississippi.maşină, în Mississippi.

Page 7: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău
Page 8: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

“ “Duke” Duke” EllingtonEllington

(1899-1974) (1899-1974) Pe numele său Edward Ellington, şeful Pe numele său Edward Ellington, şeful de formaţie, compozitorul, aranjorul şi de formaţie, compozitorul, aranjorul şi pianistul de jazz american “Duke” pianistul de jazz american “Duke” Ellington şi-a înfiinţat în 1924 prima Ellington şi-a înfiinţat în 1924 prima formaţie de muzică de dans. În 1927, formaţie de muzică de dans. În 1927, formaţia devenise o orchestră cu 10 formaţia devenise o orchestră cu 10 membri şi cânta pentru audienţe membri şi cânta pentru audienţe alcătuite numai din albi la faimosul alcătuite numai din albi la faimosul Cotton Club din Harlem. Prin interme-Cotton Club din Harlem. Prin interme- diul radioului, faima lui Ellington a diul radioului, faima lui Ellington a sporit şi a vândut numeroase discuri de sporit şi a vândut numeroase discuri de succes în toată lumea. În următorii 40 de ani a compus peste 2000 succes în toată lumea. În următorii 40 de ani a compus peste 2000 de piese, printre care suite şi compoziţii de durata unui concert, ca de piese, printre care suite şi compoziţii de durata unui concert, ca Brown, Black and Beige.Brown, Black and Beige. Piese notabile: Piese notabile: Hot and Bothered, Mood Hot and Bothered, Mood Indigo, It Don’t Mean a Thing, Take the A Train. Indigo, It Don’t Mean a Thing, Take the A Train.

Page 9: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

Împreună cu preşedintele SUA, Richard Nixon, în 1969Împreună cu preşedintele SUA, Richard Nixon, în 1969

Page 10: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

Louis Louis ArmstrongArmstrong

(1901-1971) (1901-1971)

Cântăreţul şi trompetistul Cântăreţul şi trompetistul ame-ame-

rican de jazz Louis Armstrong rican de jazz Louis Armstrong şi-a petrecut copilăria în şi-a petrecut copilăria în

sărăcie.sărăcie.Ca delincvent juvenil, a fost Ca delincvent juvenil, a fost internat într-o casă de internat într-o casă de

corecţie, corecţie, unde a învăţat să cânte la unde a învăţat să cânte la cornet. În 1914, după ce a cornet. În 1914, după ce a revenit acasă, a cântat în revenit acasă, a cântat în

baruri baruri locale şi a căpătat prima slujbă locale şi a căpătat prima slujbă muzicală permanentă pe muzicală permanentă pe vapoarele de pe Mississippi.vapoarele de pe Mississippi.

Page 11: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

În 1922, s-a alăturat unei formaţii de jazz din Chicago şi a început În 1922, s-a alăturat unei formaţii de jazz din Chicago şi a început să acompanieze cântăreţi. În 1926, a lansat un nou stil de jazz, să acompanieze cântăreţi. În 1926, a lansat un nou stil de jazz, ““scat” – imitarea instrumentelor cu vocea. Până la sfârşitul anilor scat” – imitarea instrumentelor cu vocea. Până la sfârşitul anilor 1920, Satchmo, aşa cum fusese poreclit, cânta de asemenea la 1920, Satchmo, aşa cum fusese poreclit, cânta de asemenea la trompetă pentru big banduri şi avusese hituri cu piese precum trompetă pentru big banduri şi avusese hituri cu piese precum ““West End Blues”.West End Blues”. În 1947, a înfiinţat În 1947, a înfiinţat Louis Armstrong All-Stars,Louis Armstrong All-Stars, un sextet care a cântat cu casa închisă. Spre sfârşitul vieţii, un sextet care a cântat cu casa închisă. Spre sfârşitul vieţii, cancerul la buză l-a silit să cânte doar vocal. A făcut turnee prin cancerul la buză l-a silit să cânte doar vocal. A făcut turnee prin toată lumea, adesea finanţat de Departamentul de Stat american toată lumea, adesea finanţat de Departamentul de Stat american şi a jucat în peste 50 de filme. Cântece notabile: şi a jucat în peste 50 de filme. Cântece notabile: Star Dust, Hello, Star Dust, Hello, Dolly, What a Wonderful World.Dolly, What a Wonderful World.

Page 12: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău
Page 13: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău
Page 14: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

Bix Bix BeiderbeckeBeiderbecke

(1903-1931) (1903-1931)Pianistul de jazz şi cornetistul Pianistul de jazz şi cornetistul american Bix Beiderbecke a fost american Bix Beiderbecke a fost atras de jazz din adolescenţă. În atras de jazz din adolescenţă. În 1922,după ce a fost exmatriculat 1922,după ce a fost exmatriculat din Academia Militară, a lucrat cu din Academia Militară, a lucrat cu jazzmani profesionişti şi şi-a făcut jazzmani profesionişti şi şi-a făcut repede un nume, prin piese clasi-repede un nume, prin piese clasi-ce ca ce ca “In a Mist”.“In a Mist”. A fost primul A fost primul muzician alb care a adus o muzician alb care a adus o contribuţie majoră în jazz, dar contribuţie majoră în jazz, dar cariera i-a fost întreruptă brusc de cariera i-a fost întreruptă brusc de moartea cauzată de alcoolism şi moartea cauzată de alcoolism şi pneumonie.pneumonie.

Page 15: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

Glenn MillerGlenn Miller (1904-1944) (1904-1944)

Trombonistul şi şeful de formaţie Trombonistul şi şeful de formaţie american Glenn Miller a cântat în american Glenn Miller a cântat în formaţii în timpul şcolii şi a abandonat formaţii în timpul şcolii şi a abandonat colegiul pentru cariera muzicală. În colegiul pentru cariera muzicală. În 1938, a înfiinţat 1938, a înfiinţat Glenn Miller Orchestra.Glenn Miller Orchestra. Între 1939 şi 1942 a avut în primele 10 Între 1939 şi 1942 a avut în primele 10 locuri ale clasamentelor americane locuri ale clasamentelor americane peste o duzină de hituri, printre care peste o duzină de hituri, printre care Chatanooga Choo Choo,Chatanooga Choo Choo, care s-a care s-a vândut într-un milion de exemplare. În al Doilea Război Mondial, vândut într-un milion de exemplare. În al Doilea Război Mondial, s-a înrolat în aviaţia americană şi a înfiinţat s-a înrolat în aviaţia americană şi a înfiinţat Glenn Miller Army Air Glenn Miller Army Air Force Band.Force Band. După un concert susţinut la Paris, Miller revenea la După un concert susţinut la Paris, Miller revenea la Londra, când avionul în care se afla a dispărut deasupra Canalului Londra, când avionul în care se afla a dispărut deasupra Canalului Mânecii. Piese notabile: Mânecii. Piese notabile: Moonlight Serenade, A String of Pearls.Moonlight Serenade, A String of Pearls.

Page 16: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău
Page 17: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

Billie Billie HolidayHoliday

(1915-1959) (1915-1959)La 15 ani, cântăreaţa americană La 15 ani, cântăreaţa americană de jazz Billie Holiday cânta în de jazz Billie Holiday cânta în cluburi din New York. Prima cluburi din New York. Prima sesiune de înregistrări a avut-o în sesiune de înregistrări a avut-o în 1933 cu Bennie Goodman. Holiday 1933 cu Bennie Goodman. Holiday a înregistrat peste 100 de cântece, a înregistrat peste 100 de cântece, printre care Easy Living. A cântat , printre care Easy Living. A cântat , de asemenea, cu big bandul lui de asemenea, cu big bandul lui Count Bassie şi cu saxofonistul Count Bassie şi cu saxofonistul Lester Young. Moartea timpurie Lester Young. Moartea timpurie s-a datorat abuzului de droguri. s-a datorat abuzului de droguri. Cântece notabile: Cântece notabile: They Can’t Take They Can’t Take That Away from Me, Strange Fruit.That Away from Me, Strange Fruit.

Page 18: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău
Page 19: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

Thelonius Thelonius MonkMonk

(1917- (1917-1982)1982)

Pianistul şi compozitorul american Pianistul şi compozitorul american de jazz Thelonius Monk a început de jazz Thelonius Monk a început să cânte în biserică la 11 ani. A să cânte în biserică la 11 ani. A cântat pentru formaţii din New York cântat pentru formaţii din New York şi a realizat primele înregistrări în şi a realizat primele înregistrări în 1944. Atunci apărea stilul bebop de 1944. Atunci apărea stilul bebop de jazz şi Monk a fost unul dintre jazz şi Monk a fost unul dintre interpreţii săi cheie, cântând chiar interpreţii săi cheie, cântând chiar în Minton’s Playhouse, locul de în Minton’s Playhouse, locul de naştere al bebopului. A dus jazzul la naştere al bebopului. A dus jazzul la un nou nivel, cântând cu virtuoşi ca un nou nivel, cântând cu virtuoşi ca saxofonistul John Coltrane. Piese saxofonistul John Coltrane. Piese notabile: notabile: Round Midnight, Straight Round Midnight, Straight No Chaser.No Chaser.

Page 20: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău
Page 21: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

Dizzy Dizzy GillespieGillespie

(1917- (1917-1993)1993)

Născut în Carolina de Sud, trompe- Născut în Carolina de Sud, trompe- tistul de jazz şi compozitorul tistul de jazz şi compozitorul american Dizzy Gillespie şi-a început american Dizzy Gillespie şi-a început cariera în formaţii de swing. Şi-a cariera în formaţii de swing. Şi-a petrecut mare parte a timpului liber, petrecut mare parte a timpului liber, cântând cu muzicieni ca Thelonius cântând cu muzicieni ca Thelonius Monk şi Charlie Parker, şi realizând Monk şi Charlie Parker, şi realizând stilul de jazz bebop. Varianta sa din stilul de jazz bebop. Varianta sa din 1945 a piesei 1945 a piesei “I Can’t Get Started” “I Can’t Get Started” este clasică pentru perioada respectivă. A fost , de asemenea, unuleste clasică pentru perioada respectivă. A fost , de asemenea, unuldintre întemeietorii jazzului afro-cubanez. Este considerat cel mai dintre întemeietorii jazzului afro-cubanez. Este considerat cel mai mare trompetist de jazz din toate timpurile.mare trompetist de jazz din toate timpurile.

Page 22: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău
Page 23: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

Ella Ella FitzgeraldFitzgerald

(1917- (1917-1996)1996)

Pe când era o adolescentă timidă de Pe când era o adolescentă timidă de 1616

ani, a obţinut primul loc într-o compe-ani, a obţinut primul loc într-o compe- tiţie pentru amatori din New York. A tiţie pentru amatori din New York. A fost remarcată de şeful de orchestră fost remarcată de şeful de orchestră Chick Webb şi a început să cânte cu Chick Webb şi a început să cânte cu Savoy Swing Orchestra. În 1938, a Savoy Swing Orchestra. În 1938, a avut cel dintâi disc de succes, avut cel dintâi disc de succes, ““A Tisket, A Tasket”,A Tisket, A Tasket”, iar din 1942 şi-a iar din 1942 şi-a început cariera de solistă. Glasul Ellei început cariera de solistă. Glasul Ellei s-a potrivit unei varietăţi mari de s-a potrivit unei varietăţi mari de muzică, iar interpretarea oferită de ea unor cântece de Gershwin şi muzică, iar interpretarea oferită de ea unor cântece de Gershwin şi Jerome Kern în albumul Jerome Kern în albumul Songbook,Songbook, le-a transformat în clasice. le-a transformat în clasice. Cântece notabile: Cântece notabile: I’m Making Believe, Dream a Little Dream of Me, I’m Making Believe, Dream a Little Dream of Me, I Can’t Give You Anything But Love.I Can’t Give You Anything But Love.

Page 24: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

1981, împreună cu preşedintele SUA, Ronald Reagan, cu ocazia 1981, împreună cu preşedintele SUA, Ronald Reagan, cu ocazia unui concert la Casa Albăunui concert la Casa Albă

Page 25: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

Charlie Charlie ParkerParker

(1920- (1920-1955)1955)

Saxofonistul de jazz, compozitorul şi Saxofonistul de jazz, compozitorul şi şeful de orchestră american Charlie şeful de orchestră american Charlie Parker a început să cânte la saxofon Parker a început să cânte la saxofon în şcoală. În 1939, a plecat la New în şcoală. În 1939, a plecat la New York unde a cântat în numeroase York unde a cântat în numeroase formaţii de jazz bebop. În 1945, formaţii de jazz bebop. În 1945, “ “Bird”, aşa cum a fost poreclit, Bird”, aşa cum a fost poreclit, formase propriul cvintet şi crease o formase propriul cvintet şi crease o formă definitivă de bebop. În formă definitivă de bebop. În următorii trei ani, a cântat alături de următorii trei ani, a cântat alături de giganţi ai jazzului ca Miles Davis. giganţi ai jazzului ca Miles Davis. Dependenţa de droguri şi alcool precum şi problemele mintale i-au Dependenţa de droguri şi alcool precum şi problemele mintale i-au adus moartea. Piese notabile: adus moartea. Piese notabile: Anthropology, Yardbird Suite, Anthropology, Yardbird Suite, Ornithology. Ornithology.

Page 26: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

Stan GetzStan Getz (1927-1991) (1927-1991)

Născut în Philadephia, saxofonistul Născut în Philadephia, saxofonistul american de jazz Stan Getz a devenit american de jazz Stan Getz a devenit profesionist la 15 ani şi a lucrat cu profesionist la 15 ani şi a lucrat cu numeroase personaje celebre din numeroase personaje celebre din lumea jazzului. Spre sfârşitul anilor lumea jazzului. Spre sfârşitul anilor 1940, a plecat pe coasta de Vest, 1940, a plecat pe coasta de Vest, pentru a se alătura orchestrei lui pentru a se alătura orchestrei lui Woody Herman. După aceea, a Woody Herman. După aceea, a

condus condus mai multe grupuri mici şi a dezvoltat mai multe grupuri mici şi a dezvoltat stilul de jazz bossa-nova. A lucrat cu stilul de jazz bossa-nova. A lucrat cu mulţi alţi muzicieni,printre care mulţi alţi muzicieni,printre care

pianis-pianis-tul canadian de jazz Oscar Peterson, tul canadian de jazz Oscar Peterson, iar stilul său de saxofon tenor iar stilul său de saxofon tenor

continuăcontinuăsă fie influent. Piese notabile: să fie influent. Piese notabile: Early Early Autumn, The Girl from Ipanema.Autumn, The Girl from Ipanema.

Page 27: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău
Page 28: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

Fats DominoFats Domino (n.1928) (n.1928)

Născut în New Orleans şi influen-Născut în New Orleans şi influen-ţat de blues şi jazz tradiţional, ţat de blues şi jazz tradiţional, pianistul şi cântăreţul american pianistul şi cântăreţul american Fats Domino s-a alăturat primei Fats Domino s-a alăturat primei sale formaţii în 1945.La începutulsale formaţii în 1945.La începutulanilor ’50 , a înregistrat hiturile anilor ’50 , a înregistrat hiturile Goin’HomeGoin’Home şi şi Going to the River.Going to the River. Cariera sa a atins apogeul la Cariera sa a atins apogeul la mijlocul anilor ’50, cu hituri mijlocul anilor ’50, cu hituri precum precum My Blue Heaven,My Blue Heaven, şi a şi a continuat până în anii 1990. continuat până în anii 1990. Cântece notabile: Cântece notabile: Ain’t That a Ain’t That a Shame, Blueberry Hill.Shame, Blueberry Hill.

Page 29: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

2006, premiat de preşedintele SUA, George W. Bush, cu Medalia 2006, premiat de preşedintele SUA, George W. Bush, cu Medalia Naţională a ArtelorNaţională a Artelor

Page 30: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

Wynton Wynton MarsalisMarsalis

(n.1961) (n.1961)Născut în New Orleans, Născut în New Orleans, trompetistul şi compozitorul trompetistul şi compozitorul american Wynton Marsalis a american Wynton Marsalis a învăţat să cânte la opt ani. A învăţat să cânte la opt ani. A stăpânit atât jazzul, cât şi stăpânit atât jazzul, cât şi muzica clasică şi a cântat cu muzica clasică şi a cântat cu muzicieni de jazz precum muzicieni de jazz precum bateristul Art Blakey şi bateristul Art Blakey şi

pianistul pianistul Herbie Hancock. În 1983, a Herbie Hancock. În 1983, a devenit devenit primul muzician care a primul muzician care a câştigat premii Grammy pentru câştigat premii Grammy pentru albume de jazz şi muzică albume de jazz şi muzică clasică.clasică.

Page 31: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău
Page 32: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

BibliografieBibliografie

1. www.wikipedia.org1. www.wikipedia.org 2. xxx, 2. xxx, Oameni celebriOameni celebri, Editura Teora, Bucure, Editura Teora, Bucureşşti,2005 ti,2005 3. Larousse, 3. Larousse, PersonalitPersonalităţăţi care au schimbat istoria i care au schimbat istoria

lumii.De la Revolulumii.De la Revoluţţia Francezia Francezăă p pâânnăă la la îînceputul nceputul secolului XX, 1789-1914secolului XX, 1789-1914,, Editura Rao, Editura Rao, BucureBucureşşti,2003ti,2003

4. Larousse, 4. Larousse, PersonalitPersonalităţăţi care au schimbat istoria i care au schimbat istoria lumii.De la primul rlumii.De la primul răăzboi mondial pzboi mondial pâânnăă îîn prezentn prezent,, Editura Rao, BucureEditura Rao, Bucureşşti,2003ti,2003

Page 33: OAMENI CELEBRI.   BLUES ŞI JAZZ Prof. Cornelia Cucu          Liceul cu Program Sportiv Bacău

SFÂRŞITSFÂRŞIT