nv`]`tor! A murit de botulism pentru c` a primit pic`turi de ochi! · 2019-12-01 · spori astfel...

11
www.bzi.ro [email protected] Anul 19 Calea Chi[in`ului nr. 22 Num`rul 6495 2 decembrie 2019 1,5 Lei 16 Pagini Un tân`r administrator din Suceava a fost prins beat la volan dup` ce a avariat dou` autoturisme parcate. Oamenii legii au deschis un dosar pe numele s`u. |n weekend, mai mul]i [oferi s-au ales cu dosare penale, iar unul a ajuns dup` gratii dup` ce a provocat la finalul s`pt`mânii trecute un accident O firm` de transport din Ia[i a fost reclamat` de c`tre clien]ii care nu [i- au recuperat coletele. Un pachet cu haine ce trebuia transportat din Anglia \n România a disp`rut. Reprezentan]ii Romfour Tur nu au mai r`spuns la apelurile reclamantului Pag. 9 Pag. 16 ECONOMIC Pag. 9 ACTUALITATE ACTUALITATE Un tân`r patron, beat mang`, a distrus dou` ma[ini parcate Panaram` cu pachetele pierdute de o firm` ie[ean` de transport! EXPRES S-a \ntors \n ]ar` [i [i-a deschis o afacere dup` modelul britanic Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14 Ninsoare Max: 5 grade C Min: -3 grade C VREMEA Pag. 7 Anchetatorii au identificat doi tineri, unul de 15 ani, iar un altul - de 18 ani, suspecta]i de comiterea unor fapte teribile. Tân`rul \n vârst` de 18 ani a fost arestat preventiv, \n timp ce minorul a fost dus la „Socola”. Cei doi sunt cerceta]i pentru c` ar fi spart casa unui pensionar, incident \n urma c`ruia acesta a fost g`sit decedat Elevi de liceu, criminali periculo[i peste noapte! ACTUALITATE Pag. 8 Re]eta dat` de un medic de familie a ucis un \nv`]`tor! A murit de botulism pentru c` a primit pic`turi de ochi!

Transcript of nv`]`tor! A murit de botulism pentru c` a primit pic`turi de ochi! · 2019-12-01 · spori astfel...

Page 1: nv`]`tor! A murit de botulism pentru c` a primit pic`turi de ochi! · 2019-12-01 · spori astfel încrederea în produsele sale”, a declarat d-ul Adam Frenc, proprietar ATB Pharma

w w w . b z i . r o s t i r i @ b z i . r o Anul 19 Calea Chi[in`ului nr. 22 Num`rul 6495 2 decembrie 2019 1,5 Lei 16 Pagini

Un tân`r administratordin Suceava a fost prinsbeat la volan dup` ce aavariat dou` autoturismeparcate. Oamenii legii audeschis un dosar penumele s`u. |n weekend,mai mul]i [oferi s-au alescu dosare penale, iar unula ajuns dup` gratii dup`ce a provocat la finaluls`pt`mânii trecute unaccident

O firm` de transport dinIa[i a fost reclamat` dec`tre clien]ii care nu [i-au recuperat coletele. Unpachet cu haine cetrebuia transportat dinAnglia \n România adisp`rut. Reprezentan]iiRomfour Tur nu au mair`spuns la apelurilereclamantului

Pag. 9 Pag. 16

ECONOMIC

Pag. 9ACTUALITATE ACTUALITATE

Un tân`rpatron, beatmang`, adistrus dou`ma[ini parcate

Panaram` cupachetelepierdute de ofirm` ie[ean`de transport!

EXPRES

S-a \ntors \n]ar` [i [i-adeschis oafacere dup`modelulbritanicVezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14

NinsoareMax: 5 grade CMin: -3 grade C

VREMEA

Pag. 7

Anchetatorii au identificatdoi tineri, unul de 15 ani,iar un altul - de 18 ani,suspecta]i de comitereaunor fapte teribile.Tân`rul \n vârst` de 18ani a fost arestatpreventiv, \n timp ceminorul a fost dus la„Socola”. Cei doi suntcerceta]i pentru c` ar fispart casa unui pensionar,incident \n urma c`ruiaacesta a fost g`sit decedat

Elevi de liceu,criminalipericulo[ipeste noapte!

ACTUALITATE Pag. 8

Re]eta dat` de un medic defamilie a ucis un \nv`]`tor!A murit de botulism pentruc` a primit pic`turi de ochi!

Page 2: nv`]`tor! A murit de botulism pentru c` a primit pic`turi de ochi! · 2019-12-01 · spori astfel încrederea în produsele sale”, a declarat d-ul Adam Frenc, proprietar ATB Pharma

GRAFIC BETA INVESTSERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la: [email protected]

2Luni, 2 decembrieEVENIMENT

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

w Prof. dr. Camelia Gavril`,vicepre[edintele Comisiei pentruÎnv`]`mânt din Camera Deputa]ilor atransmis un mesaj legat de GalaExcelen]ei în Educa]ia ie[ean`

w Parlamentarul ie[ean a eviden]iat roluljucat de sistemul educa]ional \n ultimii aniasupra valorilor ]`rii

Deputatul ie[ean Camelia Gavril` a participat recent la unuldin cele mai importante evenimente din cadrul sistemului educa]ional.Demnitarul a fost prezent la Gala Excelen]ei \n Educa]ia ie[ean`,manifestare care a reunit nume importante ale \nv`]`mântuluial`turi de tinerii care au excelat \n domeniu. „Am tr`it to]i emo]iaunei noi gale a excelen]ei în educa]ia ie[ean`. O gal` careomagiaz` împlinirile din educa]ie prin olimpiade [i concursuriinterna]ionale [i na]ionale. Am adus în centrul aten]iei publicevalorile [colii ie[ene, pentru a le celebra cum se cuvine, dar [ipentru a evoca pove[ti de succes din care se deschid alte sugestiisau promisiunea unor multiplic`ri viitoare. Acestea sunt argumentecerte pentru spiritul elitist al înv`]`mântului ie[ean, sus]inut prinvoca]ia spiritual`, cultural` a ora[ului”, a spus prof. dr. CameliaGavril`.

Opt edi]ii de gal`

Deputatul a ar`tat [i ce au presupus edi]iile de pân` acumale Galei Excelen]ei \n Educa]ie. „În anul 2012, din ipostaza deinspector [colar general, am ini]iat acest proiect de anvergur`, cuun ambi]ios tipar de realizare concret`. Am s`rb`torit [i premiatexcelen]a în educa]ie într-un ceremonial devenit acum tradi]ie aora[ului. Dincolo de respectul pentru educa]ia de calitate, pentrudasc`li [i elevi de excep]ie, sensurile pe care am dorit s` le conferacestui proiect se refer` la modelul [i valorile unei [coli preocupatede deschiderile culturale [i cognitive ale elevilor. Povestea proiectuluicontinu`, la cele opt edi]ii au fost premia]i aproape 5.000 de elevi[i sute de profesori mentori. Ca deputat, ca profesor pasionat [icon[tient de menirea asumat` am continuat s` premiez excelen]a,s` sus]in profesorii de voca]ie, s` acord burse [i stagii pentruelevi [i studen]i. Am avut [ansa s` organizez vizite [i schimburide experien]` pentru tineri, considerând c` modelele de succestrebuie încurajate, valorizate [i oferite ca reper pentru evolu]ia[colii române[ti”, a mai ar`tat prof. dr. Camelia Gavril`.

Premii distinse pentru excelen]a \n educa]ie

Deputatul a precizat c` \n cadrul Galei Excelen]ei a avutbucuria [i satisfac]ia de a oferi mai multe premii olimpicilor ie[eni

din partea Parlamentului României. „Studiul, perseveren]a, premiile,performan]a constant` se explic` [i prin transferul firesc de modele[i atitudini dinspre spiritul ora[ului Ia[i spre op]iunile familiilor,ale p`rin]ilor pentru o educa]ie complex`. Gala Excelen]ei secoreleaz` an de an cu rememor`rile, opiniile, impresiile consemnateîn revista «Excelsior». Unde se invit` cititorul spre atmosferatensionat` [i aspr` a concursurilor. Spre emo]ia a[tept`rii [ifervoarea preg`tirii sau spre bucuria succesului. Destine ale elevilorvaloro[i [i pasiona]i, dar [i ale profesorilor d`rui]i unei nobilemeserii se decupeaz` ca pove[ti de via]`, de succes, de comunicare,într-un spa]iu jurnalistic, la întâlnirea dintre real [i imaginar”, amen]ionat prof. dr. Camelia Gavril`.

Tradi]ii \n educa]ie

Parlamentarul a ar`tat c` se impun aprecierea [i tradi]ia pecare echipa de ieri [i de ast`zi a Inspectoratului {colar Jude]eanIa[i a creat-o. „Semnifica]iile pe care le-a[ dori ad`ugate acestorexperien]e, din perspectiva mea de profesor umanist, deschid [ialte nuan]e. Premian]ii, olimpicii au unicitatea [i originalitatea lor,apar]in deja unei elite, dar au [i datoria moral` de a fi al`turide ceilal]i, de a în]elege spiritul comuniunii cu cei de al`turi,asumând con[tiin]ei c` e[ti parte a unei comunit`]i educa]ionaleîn care te-ai împlinit. Dincolo de opinii diferite despre competi]ii,glorie, premii, dincolo de complicate dileme despre sensul [i rolulelitelor, cu fire[ti interoga]ii pedagogice sau filosofice despreeduca]ia româneasc` [i imperfec]iunile acesteia, constat`m c`r`mân incontestabile, la nivel na]ional [i chiar interna]ional,reu[itele elevilor [i ale profesorilor ie[eni prin olimpiade [iconcursuri, proiecte de succes, [coli de elit`. Formele variate încare performan]a ie[ean` se configureaz` mereu vorbesc desprecompeten]`, d`ruire, voca]ie pedagogic`, tineri talenta]i [i studio[i,un destin prin care elitele intelectuale se descoper`, se modeleaz`,se preg`tesc temeinic”, a \ncheiat deputatul ie[ean.

Vlad [email protected]

Primele carduri pentru pensionari denumite „SeniorIS” vorputea fi ridicate de la tonetele Companiei de Transport Public(CTP) începând de ast`zi, 2 decembrie. Cardurile sunt destinatebeneficiarilor titlurilor de c`l`torie gratuite oferite de c`tremunicipalitate, cu sprijinul Direc]iei de Asisten]` Social` (DAS).Titularilor cardurilor li se vor solicita prezentarea c`r]ii deidentitate [i predarea vechii legitima]ii.

Tonetele CTP Ia[i de la care pot fi ridicate cardurile dec`tre pensionari sunt urm`toarele: Pia]a Unirii, Târgu Cucu,Zimbru [i Familial. De aici pot fi ridicate cardurile de lunipân` vineri, \ntre orele 6:00 [i 21:00.

Toneta de la CUG Vechi pune cardurile la dispozi]ie deluni pân` vineri, \ntre orele 7:00 [i 15:00. La Pod Nicolina sepot procura de luni pân` vineri, \ntre orele 6:00 [i 21:00.Sta]iile de la Sergent Grigore Ioan, Tudor Vladimirescu [iRond Copou sunt deschise de luni pân` vineri \ntre orele8:00 [i 13:00.

Ce \nseamn` noul card

Reprezentan]ii municipalit`]ii au ar`tat [i cum poate fifolosit noul card. „În perioada urm`toare vor fi anun]ate datelede la care [i beneficiarii aronda]i celorlalte puncte CTP Ia[idin ora[ vor putea s` se prezinte la tonete pentru eliberareacardurilor SeniorIS. Cardul este netransmisibil [i valabil înmijlocul de transport numai împreun` cu buletinul sau carteade identitate a beneficiarului. Ace[tia pot c`l`tori f`r` efectuareaunor proceduri suplimentare, fiind folosite doar în timpulac]iunii de control, în cadrul c`reia angaja]ii CTP Ia[i vorscana codul QR pentru verificarea valabilit`]ii acestora. Printreavantajele cardului SeniorIS se afl` [i eliminarea timpilor destat la rând a persoanelor în vârst`, care beneficiaz` de aceast`facilitate. Aceste carduri nu vor mai trebui vizate, bazele dedate fiind actualizate lunar de c`tre DAS [i CTP”, au men]ionatreprezentan]ii municipalit`]ii.

Vlad [email protected]

De ast\zi apar carduriCTP pentru pensionariiie[eni. Iat\ de unde pot fi ridicate noile legitima]ii

Mesaj important aldeputatului Camelia Gavril\cu ocazia Galei Excelen]ei `nEduca]ia ie[ean\

Page 3: nv`]`tor! A murit de botulism pentru c` a primit pic`turi de ochi! · 2019-12-01 · spori astfel încrederea în produsele sale”, a declarat d-ul Adam Frenc, proprietar ATB Pharma

EVENIMENT3 Luni, 2 decembrie

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Profesioni[ti dindomeniul s\n\t\]ii dinSerbia în vizit\ laAntibiotice Ia[i

La invita]ia companiei Antibiotice, vineri, 29 noiembrie 2019,o delega]ie din Serbia format` din profesioni[ti din domeniuls`n`t`]ii: profesori, doctori, farmaci[ti, directori de spitaleprecum [i reprezentan]i ai celor mai importanti distribuitoridin Serbia, a vizitat societatea. Cei 14 membrii ai delega]ieiau avut o întâlnire cu managementul companiei [i au vizitatdou` sec]ii de produc]ie fiind direct interesati de portofoliulde produse, de cunoa[terea proceselor de fabrica]ie amedicamentelor pe care le recomand` zilnic pacien]ilor dinSerbia, de investi]ii [i de perspectivele de dezvoltare aleportofoliului de produse.

“Ne-am propus ca prin aceast` vizit` la Antibiotice s`promov`m produsele companiei [i implicit imaginea Antibiotice,o companie farmaceutic` româneasc`, în rândul prescriptorilor,distribuitorilor [i autorit`]ilor din Serbia. Din anul 2016reprezent`m în mod exclusiv interesele comerciale ale Antibioticeîn Serbia [i ne dorim, prin cre[terea gradului de cunoa[tere[i promovare s` ne dezvolt`m împreun` pe aceast` pia]`.Aceasta este cea de-a doua vizit` a unei delega]ii de reprezentan]iai sistemului medical din Serbia la Antibiotice, prima a avutloc în anul 2017. Ne propunem ca anual s` aducem câte oechip` de 15-20 profesioni[ti la Antibiotice pentru a cunoa[tecu adevarat ce înseamn` aceast` fabric` de medicamente [i aspori astfel încrederea în produsele sale”, a declarat d-ul AdamFrenc, proprietar ATB Pharma (Serbia).

Din delega]ie a f`cut parte [i prof. dr. Dejan Sakac, mediccardiolog la Institutul de boli cardiovasculare din Novi Sad-Vojvodina (Serbia) care a declarat: ”Cunosc produsele Antibiotice[i faptul c` am aceast` oportunitate de a vedea cum suntfabricate este interesant pentru mine. Sunt o persoana c`reiaii place s` fie informat`, îns` contactele directe sunt foarteimportante [i acesta este modul prin care putem face ca viitoruls` fie mai bun. M-a impresionat rigoarea [i modul cum suntrespectate procedurile în procesul fabrica]iei. Totul este sigur[i-]i d` un sentiment de încredere”.

“Fapul c` Antibiotice a investit mult în ultimii ani pentruob]inerea standardelor interna]ionale de calitate ne-a adusrecunoa[terea în pie]ele externe. Serbia este o pia]` de interespentru noi pentru c` manifest` similitudini în consum [icomportamente terapeutice cu pia]a din România. În prezentAntibiotice are înregistrate pe pia]a Serbiei un num`r de 15produse – medicamente antiinfec]ioase pulberi sterile injectabile,medicamente cardiovasculare [i suplimente alimentare. Planurilenoastre de viitor includ extinderea portofoliului de produse cuaccent pe terapeutica antiinfec]ioas` tratat` în spitale, preparatedermatologice [i o gam` de medicamente destinate S`n`t`]iiFemeii. În acest sens, împreun` cu partenerul nostru din Serbiaam evaluat poten]ialul acestor produse si am stabilit de comunacord un grafic de înregistr`ri a 12 noi produse pentru perioada2020-2021. Vizita de ast`zi este, înc` o dat`, expresia recunoa[teriiinterna]ionale a calit`]ii produselor Antibiotice [i avem satisfac]iamisiunii îndeplinite, printr-un efort comun, de echip` reunitesub deviza “�tiin]` [i Suflet”, a declarat Delia Racoveanu,Regional Senior Sales Manager pentru Europa [i America.

În prezent, compania Antibiotice are deschise reprezentan]ecomerciale opera]ionale în Vietnam, Ucraina, Republica Moldova[i Serbia (Office), care sunt modele de succes ale implement`riiunei strategii de cre[tere în teritoriile respective. Prin acestereprezentan]e, Antibiotice este mai aproape de consumator [ide sistemul de s`n`tate local, cunoa[te [i în]elege obi[nuin]elede consum [i terapeutice, adaptându-se nevoilor acestora.

Eveniment de amploare derulat \n zona central` a municipiuluiIa[i. Ziua de 1 Decembrie, Ziua Na]ional` a României, a adus un nouprilej de bucurie [i satisfac]ie pentru mii de oameni, \n special pentrucei mici. Zona din dreptul Palatului Culturii a fost scena unei maridesf`[ur`ri de for]e. Sute de cadre militare din cadrul Brig`zii Mecanizate„Podu |nalt”, dar [i angaja]i din cadrul structurilor Ministerului AfacerilorInterne au defilat la parada de Ziua Na]ional`. La eveniment au fostprezente oficialit`]i locale [i jude]ene, \n frunte cu prefectul Marian{erbescu, primarul Mihai Chirica, dar [i Maricel Popa, pre[edinteleConsiliului Jude]ean Ia[i. La manifestare a fost prezent [i Costel Alexe,ministrul Mediului, iar pe scen` au urcat [i parlamentari ai Ia[ului.Invita]ii de vaz` ai paradei de la Ia[i au fost membrii Casei Regale aRomâniei. Pe scen` au urcat Majestatea Sa Margareta, CustodeleCoroanei României, al`turi de Princepele Radu [i de Principesa Sofia.

Apel la istoria Ia[ului

|n discursul adresat mul]imii, edilul Mihai Chirica a eviden]iatrolul jucat de urbea moldav` de-a lungul secolelor. „Aceste zile le-am s`rb`torit altfel, mult mai frumos, mult mai m`re] [i mai legatde istoria [i tradi]ia acestui popor. |n aceste zile avem al`turi denoi [i Casa Regal` a României, acea pagin` frumoas` din istoriaacestei na]iuni care a reu[it dup` o lung` [i grea suferin]` apoporului român s` scrie ceea ce a[teptam de secole, Unirea. RegeleFerdinand I a reu[it al`turi de clasa politic` de atunci s` fac` ceeace visam cu to]ii, s` ne adune pe to]i sub un singur drapel, cu unsingur destin. Le suntem recunosc`tori pentru ceea ce au f`cutpentru aceast` ]ar`. To]i românii sunt pre]ui]i oriunde s-ar afla ei.Trebuie s` \n]elegem cu to]ii c` dragostea pentru aceast` palm` dep`mânt este singurul motiv care ne adun` \mpreun`. Ia[ul a scriscele mai frumoase pagini cu multe sacrificii. Ie[enii trebuie s` semândreasc` cu acest lucru. Trebuie s` facem din ora[ul nostru unstindard al democra]iei”, a spus edilul Mihai Chirica. Primarul aar`tat c` de la Ia[i a plecat [i Revolu]ia din 1989.

|n]ep`turi politice

Nici de aceast` dat` nu au lipsit micile dispute politice. CostelAlexe, ministrul Mediului, a venit cu discursul premierului Ludovic

Orban, \n care a \n]epat fosta guvernare social-democrat` pentrusitua]ia din ]ar`. De partea cealalt`, Maricel Popa, pre[edinteleConsiliului Jude]ean, a cerut tuturor parlamentarilor s` lasedisputele politice [i s` lucreze pentru realizarea autostr`zii A8,cea care une[te Moldova cu Transilvania.

„Suntem datori s` ne cinstim trecutul, s` reflect`m la prezent[i s` ne gândim la viitor. Este a[adar obliga]ia noastr` s` punemum`rul la continuarea misiunii \ncepute de predecesorii no[tri.La mai bine de un secol de la unirea cea mare, acest momentistoric are \nc` o \nc`rc`tur` aparte. Dragi parlamentari, dragiguvernan]i, organiza]iile civile, cu to]ii trebuie s` ne unim cuTransilvania prin autostrada Unirii, s` lupt`m \mpreun`. Trebuies` avem \ncredere \n viitorul nostru. E s`rb`toarea noastr`, astr`mo[ilor no[tri, a fiilor no[tri. Ia[ul s-a sacrificat pentru p`strareaunit`]ii na]ionale [i de aceea rog to]i parlamentarii s` lupt`m\mpreun` pentru Moldova, pentru autostrad`. Ziua Marii Unirieste un \ndemn la unitate, la solidaritate na]ional`”, a spus MaricelPopa, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.

Dup` \ncheierea manifest`rilor, ie[enii care au fost \n Pia]aPalatului au servit câte o por]ie de fasole cu ciolan, dar [i unpahar de vin fiert sau ceai.

Vlad [email protected]

Mii de oameni au fost prezen]ila cel mai a[teptat momentde peste an din centrulIa[ului. Desf\[urare uria[\de for]e `n zona Palatului

Page 4: nv`]`tor! A murit de botulism pentru c` a primit pic`turi de ochi! · 2019-12-01 · spori astfel încrederea în produsele sale”, a declarat d-ul Adam Frenc, proprietar ATB Pharma

SOCIAL 4Luni, 2 decembrie

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Dosar de executare/Dosar penal nr. 2651/866/2018Nr. A_EIS 8597/27.11.2019

ANUN} PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`, prin Direc]iaGeneral` Execut`ri Silite Cazuri Speciale - Serviciul execut`risilite cazuri speciale regional Ia[i, organizeaz` în data de19.12.2019, ora 11.00, LICITA}IE (a-III-a licita]ie) pentru vânzareaurm`torului bun mobil, proprietatea debitorului PIECHOWICZGBRIELA:

► autoturism marca VOLKSWAGEN PASSAT, serie sa[iuWVWZZZ3BZE325823, an fabrica]ie 2003, având nr. de inmatriculare(înmatriculat în Rep. Bulgar`) B 4548 BC, culoare GRI, nr.km. parcur[i 333.939, carburant folosit MOTORIN�.

Loca]ie autoturism: I.P.J. Ia[i, mun. Ia[i, str. Mihai Cost`chescunr. 2-6, jud. Ia[i .

Pre]ul de vânzare este de 3.550 lei. Licita]ia se va desf`[urala sediul nostru din Ia[i, str. Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7,cam. 1701, jud. Ia[i.

Pentru informa]ii suplimentare (condi]ii participare, vizionare,depunere ofert` [.a.), v` pute]i adresa la sediul nostru sau latelefon 0232213332 interior 1701. Anun]ul integral se afl` postatpe www.anaf.ro, sec]iunea Anun]uri - Valorificare prin licita]iea bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscal`: Iasi Execut`risilite cazuri speciale.

Dosar de executare/Dosar penal nr. 3131/285/2019Dosar de executare/Dosar penal nr. 923/285/2019Nr. A_EIS 8596/27.11.2019

ANUN} PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`, prin Direc]iaGeneral` Execut`ri Silite Cazuri Speciale - Serviciul execut`risilite cazuri speciale regional Ia[i, organizeaz` în data de19.12.2019, ora 13.00, LICITA}IE (a-I-a) pentru vânzareaurm`toarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului COZMAGHEORGHE:

b) Proprietate imobiliar` compus` din: Construc]ii C1 - C6,edificate pe teren în suprafa]` de 5.714 mp., înscris în CF31187 Vicovu de Sus, situate în loc. Vicovu de Sus, str. CaleaCern`u]i, nr. 574, jud. Suceava .

Pre] de evaluare/de pornire al licita]iei3 379.928 lei (exclusivTVA*). Licita]ia se va desf`[ura la sediul nostru din Ia[i, str.Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Ia[i.

Pentru informa]ii suplimentare (condi]ii participare, vizionare,depunere ofert` [.a.), v` pute]i adresa la sediul nostru sau latelefon 0232213332 interior 1701. Anun]ul integral se afl` postatpe www.anaf.ro, sec]iunea Anun]uri - Valorificare prin licita]iea bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscal`: Iasi Execut`risilite cazuri speciale.

w Orteze textile, colan]i cuzone modulare de protec]ie[i jambiere de protec]ieavând confort sporit

w Acestea au fostdezvoltate de cercet`toriiUniversit`]ii Tehnice dinIa[i în cadrul unui programinterna]ional

w Asta \ntr-un parteneriatcu firme private

Universitatea Tehnic` „Gheorghe Asachi”din Ia[i, al`turi de firme private a implementatproiectul ProTexSafe. E vorba de FunctionalTextiles for Vibration, Protection, Safetyand Well-being. Unitatea Executiv` pentruFinan]area |nv`]`mântului Superior, aCercet`rii, Dezvolt`rii [i Inov`rii a fostfinan]ator. Asta prin Programul PN III -Cooperare european` [i interna]ional`-proiecte EUREKA Tradi]ionale.

Dezvoltarea de produsetextile noi (prototipuri)

Scopul proiectului a constat în dezvoltareade produse textile noi (prototipuri) pentruprotec]ie, siguran]` [i men]inerea st`rii des`n`tate. Produsele dezvoltate au fostoptimizate în conformitate cu cerin]elespecifice, pentru a permite desf`[urarea cusucces a activit`]ilor. S-a avut \n vederemaximizarea protec]iei [i s-au eliminat sauredus riscurile de accidentare.

„Echipa de proiect a lucrat în parteneriatpe parcursul a trei ani pentru realizareacelor [ase etape ale Proiectului ProTexSafe.A urm`rit cu aten]ie îndeplinirea unorobiective. Vorbim de crearea destructuri/materiale textile rezultate din

combinarea de fire textile filate [i filamentaremultifunc]ionale cu fire elastomere. Astaprin implementarea de noi tehnici de tricotare;Dezvoltarea de noi genera]ii de produse/articoletextile tehnice func]ionale, flexibile, confortabile,reproductibile [i competitive în rela]ia calitate-pre].

Ele sunt destinate men]inerii st`rii des`n`tate [i reducerii riscului de accidentela locul de munc` sau pentru timp liber[i sport. Asta cu diferite destina]ii finale(îmbr`c`minte, dispozitive medicale textile,accesorii etc.). Dezvoltarea de noi tehnologiide fabrica]ie [i noi concepte de design deprodus, în func]ie de cerin]ele specifice;Evaluarea performan]elor func]ionale [i deconfort a noilor produse; Dezvoltarea activit`]iide C&D [i a colabor`rilor viitoare alemembrilor Consor]iului”, au reliefat cei dela Politehnica ie[ean`.

Produsele bazate pe solu]iitehnice [i concep]ii dedesign industrial noi

Produsele sunt bazate pe solu]ii tehnice[i concep]ii de design industrial noi, peutilizarea de combina]ii de materii primemultifunc]ionale în cadrul aceluia[i produs.

Rezultatele concrete ale modelelor prototipconstau în: Orteza textil` de membrusuperior, destinat` persoanelor la careactivitatea profesional` presupune sprijinireaprelungit` pe antebra]. Ele se adreseaz` [icelor care sunt supu[i unor activit`]i repetitivepe termen lung, precum lucrul la calculator,activitate care afecteaz` nervii ulnar [imedian. Colan]i cu zone modulare deprotec]ie [i confort sporit (pentru activit`]isportive [i timp liber, cu risc crescut laaccidente de membru inferior).{osete/ciorapi/jambiere de protec]ie [iconfort sporit (pentru activit`]i sportive [itimp liber cu risc crescut la accidente demembru inferior). Echipa de proiect aUniversit`]ii Tehnice, Facultatea de DesignIndustrial [i Managementul Afacerilor a fostcoordonat` de prof. univ. dr. ing. AntonelaCurteza. „|mpreun` cu partenerii din proiect,echipa s-a concentrat pe dezvoltarea deproduse tricotate pentru asigurarea [imen]inerea s`n`t`]ii purt`torului, prevenireaunor boli profesionale [i asigurarea protec]ieiîn caz de accidente cauzate de particularit`]ileunor activit`]i de timp liber [i sport”, auconcluzionat coordonatorii proiectului.

Valentin HU}[email protected]

Inven]ii spectaculoasedezvoltate de cercet\toriiUniversit\]ii Tehnice din Ia[i

Page 5: nv`]`tor! A murit de botulism pentru c` a primit pic`turi de ochi! · 2019-12-01 · spori astfel încrederea în produsele sale”, a declarat d-ul Adam Frenc, proprietar ATB Pharma

SOCIAL5 Luni, 2 decembrie

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Pân` pe 7 decembrie 2019, Colegiul Na]ional Ia[i g`zduie[teprima întâlnire a unui proiect Erasmus< . Acesta este de parteneriatstrategic între [coli. Are tema „Teaching European History andthe Holocaust Can PromoteSocial Inclusion and Non-Discriminationin Classroom”. El este coordonat de profesorul Mihaela }urc`na[u.Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea dialoguluiintercultural, ca principiu democratic. Asta în scopul descuraj`riidiscrimin`rii prin cunoa[terea efectelor Holocaustului, capitoldramatic din istoria contemporan`.

Reuniune de impact european

Programul proiectului, ce se va desf`[ura pe parcursul a doiani (septembrie 2019 - august 2021), este unul complex. El implic`activit`]i realizate prin colaborarea tuturor [colilor participante înproiect. Este vorba de: Colegiul Na]ional din Ia[i, StadtteilschulePoppenbüttel din Hamburg (Germania), Evening High School dinPatras (Grecia). Sunt incluse [i Ady Endre - Bay Zoltán Gimnáziumés Kollégium din Sarkad (Ungaria), Instituto Tecnico EconomicoStatale Jacomo Barozzi din Modena (Italia). „Programul a debutatpe 1 decembrie 2019 cu primirea a 32 de profesori [i elevi din[colile partenere. Va continua pe tot parcursul s`pt`mânii acesteia.Ast`zi, pe 2 decembrie, elevii Colegiului Na]ional vor oferi invita]ilorposibilitatea de a afla informa]ii despre semnifica]ia Zilei Na]ionale.Vor prezenta istoria ora[ului prin vizitarea centrului istoric [i aColegiului Na]ional, cea mai veche institu]ie a înv`]`mântuluiie[ean. Ulterior, tinerii participan]i î[i vor prezenta ]ara, ora[ul,institu]ia de înv`]`mânt din care provin [i stadiul de implementareal proiectului”, arat` cadrul didactic }urc`na[u.

Invita]ii vor fi prezen]i în cadrul comunit`]ii evreie[ti

Pe 3 decembrie, invita]ii vor fi prezen]i în cadrul comunit`]iievreie[ti din Ia[i. Aici le vor fi prezentate tradi]iile [i obiceiurilespecifice, vor vizita Sinagoga [i vor realiza Traseul „Ia[ul evreiesc”.Pe 3 decembrie se va desf`[ura Simpozionul „Ia[i - ora[ aldiversit`]ii etnice [i culturale”. În cea de a treia zi (pe 4 decembrie),elevii vor petrece cea mai mare parte a timpului în cadrul work-shop-urilor de dramatizare. Cu acest prilej, ei vor realiza o pies`de teatru, pornind de la”Jurnalul Annei Frank”. Pe 5 decembrie,la ora 12:30, în Sala de festivit`]i a Colegiului Na]ional, va fiorganizat spectacolul final, deschis publicului larg. Ziua se vaîncheia cu festivitatea de premiere a celor mai buni participan]i[i cu petrecerea unei seri în familie, al`turi de invita]ii din str`in`tate.

Valentin HU}ANU

În perioada 18-24 noiembrie 2019, trei cadre didactice dela {coala Gimnazial` „Alexandru Vlahu]`” Ia[i au participat laprima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus<.

Acesta este intitulat „O [ans` pentru fiecare, o [coal`pentru viitor”. Cursul de formare a fost intitulat „SpecialEducation Classroom and Early School Dropout Prevention:Effective Strategies and Productive Learning Environment”.El a fost oferit de institu]ia formatoare „Motivated Learningfor Everyone”, formator Kina Dimitrova, Bulgaria.

„Communication Skills” sau „Critical Thinking”

Câteva dintre temele abordate au fost: „CommunicationSkills”, „Critical Thinking”, „Key Ingredients for ImprovingStudents Motivation”. A fost vorba [i de „School DropoutPrevention”, „Special Needs Education in Europe”, „SpecialEducation Games”. Cursul s-a desf`[urat la sediul EscolaTurbula din Barcelona [i a avut durata de 42 de ore.

|n acest timp, cadrele didactice participante [i-au însu[itcele mai actuale informa]ii [i cele mai noi metode de predare.Asta în vederea cre[terii calit`]ii demersului didactic, a atrageriielevilor spre [coal` [i prevenirii absenteismului [i abandonului[colar. Utilitatea informa]iilor [i tehnicilor de lucru dobânditecu acest prilej va fi pe termen lung. Asta ducând la sc`dereanum`rului elevilor afla]i \n dificultate sau în risc de abandon[colar. S-a vizat [i integrarea elevilor cu nevoi speciale înînv`]`mântul de mas`. De asemenea, beneficiarii cursului auavut oportunitatea de a face schimb de opinii. Ei au comparatsistemele educa]ionale din ]`rile participante: România, Estonia,Croa]ia, Grecia. Schimbul de cuno[tin]e [i de idei, jocurilecreative au fost interesante [i productive pentru to]i participan]ii.Ele au constituit un punct de plecare pentru colabor`ri viitoare.

Valentin HU}ANU

ıO [ans\ pentru fiecare,o [coal\ pentru viitor‰,la {coala Gimnazial\ıAlexandru Vlahu]\‰ Ia[i

O lec]ie de patriotism la {coala Gimnazial\ıAlexandru cel Bun‰ Ia[i

În cadrul Cercului pedagogic nr. 4 pentru înv`]`mântul primar,elevii [i profesorii {colii Gimnaziale „Alexandru cel Bun” au marcatZiua Na]ional` a României. Asta printr-o serie de activit`]i deosebite,începând cu un program artistic demn de invidiat. Pentru început,grupul folcloric „Mu[atinii” a interpretat o suit` de cântece populareromâne[ti. Ele au fost menite s` însufle]easc` mândria de a tr`iîntr-un col] de ]ar` înc`rcat de o tumultuoas` istorie. În aceea[inot` istoric`, grupul micilor chitari[ti „The artists” a încântatauditoriul cu dou` piese deosebite. Momentele urm`toare aupresupus o schimbare de ritm [i atmosfer` datorit` dansurilorpopulare române[ti. Ultimul dans a fost unul tradi]ional german,prezentat de forma]ia „Enzian”.

Profesorii au marcat momentul istoric

Profesorii participan]i de la cele cinci [coli au fost apoi încânta]ide activit`]ile demonstrative. Ele s-au desf`[urat în cadrul Cerculuipedagogic, sesizând profesionalismul, abnega]ia [i patriotismul.„Calit`]i demonstrate de cadrele didactice de la {coala Gimnazial`«Alexandru cel Bun» Ia[i, chiar [i prin costumele populare pecare le-au purtat cu mândrie. La activitate a participat [i inspectorCorneliu Constantin Ilie, care a apreciat vestimenta]ia elevilor [ia profesorilor. {i decorurile tradi]ionale din holul cancelariei [i

din s`lile de clas` au fost apreciate. Acesta a precizat importan]aîn]elegerii de c`tre copii a semnifica]iei zilei de 1 Decembrie,înc` de la clasa preg`titoare. Inspectorul a diseminat [i roadeleproiectului Essence «ThE SchoolS neEd ageNts of ChangE». Ela argumentat diferen]ele dintre sistemul de înv`]`mânt norvegianfa]` de cel românesc. To]i participan]ii au încheiat ziua într-o not`de patriotism autentic, cu urarea «La mul]i ani, România!»”, aureliefat oficialii [colii organizatoare.

Valentin HU}[email protected]

Parteneriat strategic între[coli, g\zduit de ColegiulNa]ional Ia[i

Page 6: nv`]`tor! A murit de botulism pentru c` a primit pic`turi de ochi! · 2019-12-01 · spori astfel încrederea în produsele sale”, a declarat d-ul Adam Frenc, proprietar ATB Pharma

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu titluri academice \n]ar` [i str`in`tate precum [i atest`ri profesionale \ndomeniul financiar-contabil, prest`m urm`toareleservicii: * Analiza economico-financiar`, studii defezabilitare planuri de afaceri; * Expertize contabilejudiciare [i extrajudiciare; * Evalu`ri patrimoniale [ibunuri mobile; * Misiuni de administrare [i arbitraje- lichid`ri societ`]i; * Auditare societ`]i, fondurieuropene; * Consultan]` economico-financiar`,drept comercial parte economic`; * Transformare,fuziune, dizolvare voluntar` societ`]i; * Comunicare[i rela]ii publice, resurse umane; * Management,contabilitate [i informatic` de gestiune. Rela]ii latel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

Expert contabil cu bogat`experien]a în domeniulcontabilit`]ii [i salariz`rii ]in[i verific eviden]a contabil` laSC, ONG, PFA.

Ofer consultan]̀ în problemeeconomice [i reprezentare cuocazia oric`ror controale.

Pre]uri rezonabile.www.contaexpertis.ro, email:[email protected],tel. 0766.490.019

PROMOTIA LUNII DECEMBRIE

Super Oferte Vara 2020 / Zboruri din Iasi

Antalya • Costa Brava • Heraklion • Larnaca

de la 397 euro/pers

-pachetul include zbor din iasi, cazare 7 nopti,

masa in functie de hotel, transfer aeroport-

hotel-aeroport. Informatii suplimentare la

sediul Agentiei din Iasi str.Vasile Alecsandri

nr. 9 sau la tel 0374 106 447

Luni, 2 decembrie 6ECONOMIC

GRAFICBETA

INVESTSERVICII

TIPOGRAFICE

LA CELE MAIMICI PRETURI,

Trimite

o cerere

de oferta la:

grafic.beta.

invest@

gmail.comwww.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Programul detailat,informatiisuplimentare la sediul agentiei dinIasi str.Vasile Alecsandri nr.9 saula tel.0374 106447

Nr. 210270/ 28.11.2019

ANUN} PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILEAnul 2019 luna decembrie ziua 12

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur` fiscal`, cu modific`rile[i complet`rile ulterioare, v` facem cunoscut c` în ziua de 12,luna decembrie, anul 2019, ora 10, în localitatea Iasi , str.A.Panu,nr.26, se vor vinde la licita]ie urm`toarele bunuri mobile,proprietate a debitorilor:

I. SC.LIMASOR.SRL CUI 6402309 din Iasi;Denumirea bunului mobil Descriere sumar` Dosar executare

nr.807– licitatia I; Drepturile reale [i privilegiile care greveaz`bunurile, dac` este cazul; Pre]ul de evaluare saude pornire allicita]iei ,exclusiv TVA (lei); Cota TVA

1. Autoturism MITSUBISCHI PAJERO, cilindree 3200 cmc;motorina; cutie automata; tractiune integrala; an fabricatie 2004;culoare negru; nr.inmatric.IS-14-AVB; ( nefunctionala).; A.J.F.P.Iasi;11.000; 19%

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediulAdministratiei Judetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin, cam.107, telefon 213332, int.2111 sau 2113 – Executor Fiscal –Barsan Florina.

Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestorbunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,înainte de data stabilit` pentru vânzare.

Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` seprezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop [ipân` la acel termen s` prezinte oferte de cump`rare.

Pentru participarea la licita]ie ofertan]ii depun, cu cel pu]ino zi înainte de data licita]iei, urm`toarele documente:

a) oferta de cump`rare;b) dovada pl`]ii taxei de participare sau a constituirii

garan]iei sub forma scrisorii de garan]ie, reprezentând 10% dinpre]ul de pornire a licita]iei. Plata taxei se va efectua în contulIBAN RO54TREZ4065067XXX019752, beneficiar D.G.R.F.P.Iasi– Administratia Judeteana a Finan]elor Publice Iasi , cod deidentificare fiscal` 4540909 deschis la Trezoreria MunicipiuluiIasi;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul

unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comer]ului;e) pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare

tradus în limba român`;f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de

identitate;g) pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe actul de

identitate/pa[aport;Persoanele inscrise la licitatie se pot prezenta prin mandatari

care trebuie sa isi justifice calitatea prin procura specialaautentica. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prinpersoan` interpus`.

Cump`r`torului îi revine obliga]ia de a respecta prevederilelegale speciale, cum ar fi obliga]iile de mediu, obliga]iile deconservare a patrimoniului na]ional sau altele asemenea.

Alte informa]ii de interes pentru cump`r`tor, dup` caz: Bunurile se afla in custodia debitorului.Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul

nostru sau la num`rul de telefon afisat. Data afi[`rii: 28.11.2019

Conduc`torul organului de executare,Beteagu AncaExecutor fiscalBarsan Florina

w Operatorul pentru serviciile deelectricitate din zona Moldovei renun]` lacea mai mare parte din locuin]ele de carese deserveau \n trecut angaja]ii

w Compania cu capital german vinde \nspecial imobilele aflate \n zona Sta]iilorde Transformare din jude]e

Dup` privatizarea Electrica Moldova SA \n favoarea E.ON,compania german` a preluat odat` cu re]eaua de transport [itransformare a energiei electrice, inclusiv locuin]ele de serviciu [ide protocol ale fostei companii de stat. Dup` un lung [ir dedisponibiliz`ri [i de externalizare a serviciilor c`tre alte companiiprivate, operatorul redenumit acum Delgaz Grid a trecut [i lavânzarea locuin]elor folosite \n trecut de angaja]i. Operatorul deelectricitate din zona Moldovei organizeaz` astfel, al final de an, olicita]ie public` de amploare. |n cadrul acesteia va scoate la vânzarenumeroase apartamente situate \n toate localit`]ile pe care le opereaz`.Majoritatea imobilelor se afl` \n apropierea punctelor de transformare.

Se vând apartamentele din apropiereaSta]iilor de Transformare

Astfel, Delgaz Grid organizeaz` \n data de 11 decembrie 2019,\ncepând cu ora 10:00, la sediul din municipiul Ia[i, strada PetruMovil`, o licita]ie pentru vânzarea mai multor imobile. La niveluljude]ului Ia[i, printre cele mai convenabile imobile scoase lavânzare se g`sesc \n zona Trife[ti. Concret, este vorba despreun apartament situat în vecin`tatea Sta]iei de transformare dinTrife[ti, jude]ul Ia[i, în suprafa]` de 44 mp [i teren în indiviziuneîn suprafa]` de 233 mp. Pre]ul de pornire este de doar 22.904lei, având \n vedere c` pre]ul unui imobil similar \n zon` esteaproape dublu. Tot \n zona Trife[ti din jude]ul Ia[i se vinde unapartament în suprafa]` util` de 28 mp [i teren în indiviziune însuprafa]` de 165 mp. Pre]ul de pornire este de doar 15.944 lei.

Cele mai scumpe propriet`]i vândute de E.ON

Cele mai scumpe propriet`]i scoase la vânzare de E.ON seg`sesc \n zona Bicaz. Una din ele, aflat` pe strada Energiei, este

compus` din teren \n suprafa]` de 1.592 mp [i construc]ii \nsuprafa]` total` de 551 mp. Pre]ul de pornire a licita]iei a fostfixat la 529.020 lei. O alt` proprietate situat` \n localitatea Buhu[idin Bac`u, compus` din teren \n suprafa]` de 1.450 mp [iconstruc]ii \n suprafa]` total` de 664 mp, are pre]ul de pornirefixat la 333.720 lei. Mai mult, \n zona Sta]iei de TransformareIzvoare - Dumbrava Ro[ie din Piatra Neam], este scos la licita]ieun imobil compus din 3 apartamente, care se vând [i individual.Cele cu trei camere se vând la pre]uri fixate \ntre 30 - 40 demii de lei, iar cele cu o camer`, cu doar 5 mii de euro.

Un alt imobil compus din trei apartamente, situat \n vecin`tateaSta]iei de Transformare St`nile[ti, jude]ul Vaslui, se vinde \mpreun`sau pe buc`]i. Aici, apartamentele cu dou` camere \n suprafa]`de 44- 50 mp au un pre] fixat de pornire a licita]iei de circa 33mii lei.

Renun]` la electricieni [i angajeaz` IT-i[ti

Aproximativ 30 de apartamente vor fi oferite spre vânzare \ncadrul licita]iei organizate pe data de 11 decembrie la sediulDelgaz Grid din Ia[i. Pre]urile de vânzare sunt scutite de TVA,iar garan]ia de participare a fost fixat` la 10 la sut` din pre]ulde pornire.

La momentul privatiz`rii, compania de stat Electrica Moldovaavea aproximativ 2.700 de angaja]i. |ntre timp, mai multe serviciiau fost externalizate. Mai pu]in de jum`tate dintre ace[tia lucreaz`acum \n cadrul E.ON Energie. Compania cu capital german arenun]at la mare parte din electricieni [i a angajat \n paralelpersonal din domeniul IT [i Outsourcing, fiind vorba despre 250de angaj`ri la nivelul Ia[ului anul trecut.

Vlad ALEXA

E.ON renun]\ la cl\diri [i locuin]ele de serviciu:

Apartamentele fo[tilorangaja]i, vândute pe band\rulant\ cu pre]uri derizorii, lalicita]ii publice

Page 7: nv`]`tor! A murit de botulism pentru c` a primit pic`turi de ochi! · 2019-12-01 · spori astfel încrederea în produsele sale”, a declarat d-ul Adam Frenc, proprietar ATB Pharma

BIO-PANCENTRU MEDICAL

Str. V. Alecsandri, Nr. 9Programari la telefoanele:0232.210.728; 0745.643.908;

0726.655.750

* UROLOGIE- SEXOLOGIE:dr. Constantin Liviu Panainte(doctor in stiinte medicale)

* PSIHOLOGIE: Florescu Daniela-Psiholog- Psihoterapeut

* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion

Contract cu CASSe acorda consulatii si la domiciliu.

CABINET INDIVIDUAL DE LIBERA PRACTICA

„PSIHOLOGIE CLINICA“ - CAUIAFLORENTINA

COPII- ADULTI - Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU:

• Kinetoterapie• Perfuzii

• sonda urinara• sonda nasogastrica• pansamente• tratamentul durerii.• Policlinica CFR;

Telefon: 0753.313.034; 0758.063.500

ECONOMIC7 Luni, 2 decembrie

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

SERVICII MEDICALE

ANUN}

Avand in vedere lucrarile de modernizare a caii de rularede pe tronsonul Piata Virgil Sahleanu – Rond Tutora , incepandcu data de 30.11.2019 se intrerupe circulatia tramvaielor depe traseul nr. 7 pana la Rond Tutora.

Pe perioada lucrarilor tramvaiele de pe acest traseu vorintoarce la Rond Baza 3. Pentru transportul calatorilor de laBaza 3 spre Rond Tutora se vor folosi autobuzele de pe 5 si29.

Nr. 13459 / 18.11.2019

CITA}IE, Vorovei Lucian este chemat la Judec`toria Ia[i,Sec]ia Civil`, str. Anastasie Panu, nr. 25, jud. Ia[i în ziua de07.01.2020, camera Sala 4, ora 08.30, în dosarul nr. 17123/245/2019,în calitate de pârât, în proces cu Administra]ia Judeteana aFinan]elor Publice Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, în calitate dereclamant, pentru atragerea r`spunderii delictuale pentruobliga]iile fiscale neachitate ale debitoarei SC Atlasys ConstructSRL Ia[i.

Nr. 13461 / 18.11.2019

CITA}IE, IOVU PARASCHIVA este chemat` la Judec`toriaIa[i, Sec]ia Civil`, str. Anastasie Panu, nr. 25, jud. Ia[i în ziuade 07.01.2020, camera Sala 4, ora 08.30, în dosarul nr.15964/245/2019, în calitate de pârât`, în proces cu Administra]iaJudeteana a Finan]elor Publice Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, încalitate de reclamant, pentru atragerea r`spunderii delictualepentru obliga]iile fiscale neachitate ale debitoarei SC AAA InterImobiliare SRL Ia[i.

w |n ultimii ani, comunit`]ile locale s-audezvoltat cu ajutorul acestor banieuropeni

w Sumele nu sunt greu de ob]inut, iar ceicare reu[esc s` le primeasc` creeaz` [ilocuri de munc`

w Zeci de fermieri au depus proiecte [i aureu[it s` ob]in` banii

Una dintre metodele prin care ie[enii pot ob]ine u[or fondurieuropene pentru dezvoltarea unor mici afaceri \n mediul ruraleste depunerea proiectelor \n cadrul GAL-urilor. Acestea reprezint`grupuri de ac]iune local` care contribuie la cre[terea economic`a micilor comunit`]i din mediul rural. Cu ajutorul acestora, zecide ie[eni au ob]inut banii necesari \nfiin]`rii unor mici afaceri \ncomunele unde locuiesc. Mare parte dintre ace[tia sunt tinerifermieri care au ob]inut \n medie 20.000 de euro pentru fiecareferm` agricol`, vegetal` sau apicol`. Unul din tinerii care au riscatcu o afacere este Teodor Bubu]anu.

Ferm` cu vaci de lapte

Tân`rul originar din comuna Comarna a fost plecat câ]iva ani\n Anglia, unde a lucrat \n domeniul zootehnic. Dup` o perioad`grea pentru el, dup` cum a m`rturisit chiar ie[eanul, tân`rul \nvârst` de 35 de ani a decis c` e momentul s` se \ntoarc` \n ]ar`[i s` \ncerce s` fac` ceva pe cont propriu. Avea câ]iva bani pu[ideoparte [i asta l-a \ncurajat s` ri[te cu o afacere cu fondurieuropene. A depus proiectul [i a ob]inut prima tran[` din sumatotal` de 20.000 de euro. Cu banii vrea s` achizi]ioneze vaci dinrasa Holstein.

„Eu am lucrat \ntr-o ferm` zootehnic` [i [tiam ce \nseamn`s` ai grij` de aceste animale. |n Anglia nu e ca \n România.Acolo totul e automatizat. Chiar [i a[a, au nevoie de oameni \nferm` s` supravegheze totul [i e o munc` nu tare u[oar`, chiardac` pare. Eu nu am vrut s` mai fiu plecat \n str`in`tate. A fosto perioad` grea pentru mine. De asta m-am \ntors s` deschid oferm`. Am luat deja primele 10 vaci. Urmeaz` s` mai cump`r totatâtea. Pân` \n prim`vara anului viitor voi avea 30 de vaci delapte. Eu sper c` \n doi ani maxim s` am vreo 60 de vaci \nferm`”, spune Teodor Bubu]anu.

Banii europeni, salvarea fermierilor

Chiar dac` unii dintre cei care de]in deja ferme zootehnicespun c` le vor \nchide din cauza pre]ului prea mic pentru litrulde lapte, tân`rul este optimist [i spune c` nu se teme c` o s`dea faliment. „Poate nu au [tiut s` aib` grij` de fermele lor. Amauzit [i eu tot felul de situa]ii. Dar nu e la fel pentru toat` lumea.Eu cred c` o s` am cui vinde [i pentru un pre] bun. La noifermele zootehnice au fost tot timpul la limita supravie]uirii. Darasta e situa]ia”, mai spune tân`rul fermier. Dac` va avea posibilitatea,va \ncerca s` mai acceseze fonduri europene. „Dac` se dau banide ce nu s` nu-i iau? O s` mai \ncerc cu un proiect mai mare.Dar peste vreo câ]iva ani”, mai spune ie[eanul.

Ia[ul, \n topul beneficiarilor

Un alt proiect european de succes este al Oanei Iliescu. Tân`raeste apicultoare [i a ob]inut banii europeni atât pentru dezvoltareafermei apicole, dar [i pentru un atelier foto/video cu ajutorul c`ruia\[i promoveaz` produsele apicole naturale. Potrivit Agen]iei pentruFinan]area Investi]iilor Rurale (AFIR) Ia[i, \n anul 2019, cele maimari sume au fost pl`tite c`tre beneficiarii proiectelor selectate deGAL-uri, fiind vorba de aproximativ 4 milioane de euro. De asemenea,la nivel regional, AFIR estimeaz` c` vor fi efectuate pl`]i \n valoarede peste 10 milioane de euro pentru trimestrul IV. Din aceast`sum`, aproximativ 7,9 milioane de euro vor fi achita]i c`tre beneficiariiproiectelor cu construc]ii montaj din toate cele 6 jude]e. Pentruproiectele cu achizi]ii independente de pe raza jude]ului Ia[i seestimeaz` pl`]i \n valoare de 700.000 de euro.

Raluca COSTIN

Un tân\r din Ia[i a muncit din greu `n fermele din Anglia

S-a `ntors `n ]ar\ [i [i-a deschiso afacere dup\ modelulbritanic. To]i localnicii `linvidiaz\ acum pentru ideea sa

Page 8: nv`]`tor! A murit de botulism pentru c` a primit pic`turi de ochi! · 2019-12-01 · spori astfel încrederea în produsele sale”, a declarat d-ul Adam Frenc, proprietar ATB Pharma

w Acuza]ii grave aduse la adresamedicului de familie care nu a tratatcorespunz`tor simptomele b`rbatului cubotulism

w Familia acestuia spune c` b`rbatul, fost\nv`]`tor, a murit din cauz` c` \n loc s`fie trimis la spital, i s-au prescris pic`turide pus \n ochi

Pacientul diagnosticat cu botulism a decedat sâmb`t` noaptea.Familia acestuia acuz` medicul de familie de neprofesionalism.Rudele sus]in c` medicul nu ar fi fost atent la toate indiciile datede c`tre acesta atunci când s-a prezentat la cabinet. Medicul defamilie din comun` i-ar fi dat o trimitere la Oftalmologie, \n condi]iile\n care b`rbatul avea o stare general` grav`. So]ia b`rbatului esteinternat` acum la Spitalul Clinic de Boli Infec]ioase Ia[i, fiinddiagnosticat` [i ea cu botulism. |n situa]ia ei, a[a cum spunefamilia, lucrurile sunt sub control, \ntrucât r`spunde bine la tratament.Medicul de familie care l-a trimis la oftalmolog pe b`rbatul diagnosticatla spital cu botulism prime[te acuza]ii grave.

A murit de la o conserv` de pe[te

|n urm` cu dou` s`pt`mâni, un b`rbat \n vârst` de 62 de anidin comuna Erbiceni, jude]ul Ia[i, a ajuns la spital, dup` un apella 112. Acesta prezenta simptome clare, care conduceau la unsingur diagnostic. Ajuns \ntr-o stare grav`, acesta era suspect debotulism, diagnostic confirmat de cadrele medicale. Consumase oconserv` de pe[te, preparat` \n cas`. „|n joia respectiv` (21 noiembrie-n.r.), unchiul nostru abia venise de la biseric` cu so]ia lui. Aupreparat \n cas` o conserv` de pe[te, iar pe[tele era proasp`t. Lascurt` vreme, li s-a f`cut r`u. Ambii au \nceput s` aib` scauneproaste, s` simt` c` li se dubleaz` vederea [i aveau st`ri de vom`.M`tu[a mea a vomitat mai mult, unchiul \ns` nu. A doua zi dediminea]` s-a prezentat la medicul de familie din comun`. Acestai-a prescris pic`turi de ochi [i l-a trimis acas`, \n condi]iile \n careunchiul meu i-a povestit toate simptomele. Dac` \l trimitea directla spital, unchiul meu ar fi tr`it ast`zi”, poveste[te Mihaela Butnaru,nepoata acestuia.

Medicul de familie, acuzat c` nu a trimis pacientul la spital

Sâmb`t` diminea]a (23 noiembrie), dup` ce starea b`rbatuluise \nr`ut`]ise extrem de tare, familia acestuia a decis s` chemeambulan]a. Ajuns la spital, a intrat \n com` [i a fost internat \nsec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv`. La aproape dou` s`pt`mânide la internare, a fost declarat decesul b`rbatului care a l`sat \nurm` o familie \ndurerat` [i care cere dreptate. „Dac` medicul defamilie ar fi fost capabil s` \i \n]eleag` simptomele [i s` cheme oambulan]`, unchiul meu ar fi fost \n via]`. Din p`cate, a ajuns laspital când toxina era deja adânc p`truns` \n organism. Dac` vineri,[i nu sâmb`t`, ar fi ajuns la spital, probabil ar fi fost acum lâng`noi. Stâlpul familiei a plecat mult prea devreme”, adaug` nepoataMihaela.

|nv`]`torul a murit \nainte de a-[i cunoa[te nepoata din str`in`tate

B`rbatul a fost un \nv`]`tor \ndr`git \n comuna Erbiceni. Ie[isede doi ani la pensie [i se preg`tea s`-[i vad` pentru prima dat`nepo]ica n`scut` \n str`in`tate. Din p`cate \ns`, a plecat \naintede a o \mbr`]i[a [i de a-i putea oferi c`ldura [i iubirea de bunic.„So]ia este [i ea internat` la Spitalul de Boli Infec]ioase. Starea eipare s` fie mai bun`, aceasta r`spunzând la tratamentul administratde medici. Avantajul ei a fost, probabil, c` a putut s` vomite maimult decât unchiul meu, astfel c` toxinele s-au eliminat mai bine.A primit extrem de greu vestea c` so]ul ei a murit. Era stâlpulcasei, era baza casei. Au avut o rela]ie extrem de frumoas`. Nee fric` s` nu intre \n depresie. E greu, foarte greu”, mai spuneMihaela.

„Câ]i oameni or mai fi murit din cauza ei?”

Familia \nv`]`torului decedat din cauza botulismului acuz`medicul de familie c` nu l-a trimis la spital, unde poate ar fi pututfi salvat. Rudele au relatat reporterilor cotidianului BZI c` au maiavut antecedente cu acest medic de familie [i c` mai sunt [i al]i

localnici nemul]umi]i de serviciile acestuia. Este vorba de dr.Valentina Nistor, unul dintre cei patru medici de familie din comunaErbiceni. „{i tat`l meu a ajuns la spital cu hemoragie intern`. Afost la un pas de deces, dac` nu am fi chemat ambulan]a. MediculNistor nu depistase \n urma descrierii simptomelor ceea ce aveael. Mai sunt oameni \n sat care se plâng de faptul c` ea nu ofer`servicii de calitate. M` \ntreb, câ]i oameni or mai fi murit dincauza ei [i noi nu am aflat? Oamenii se tem s` spun` adev`rul!”,\ncheie nepoata b`rbatului.

Medicul de familie neag` totul: „Nu estevina mea”

Contactat` de reporterii cotidianului BZI, medicul de familieacuzat c` ar fi prescris pic`turi de ochi \n loc s` investighezebolnavul a negat totul. Medicul Valentina Nistor spune c` nu aprescris pic`turi de ochi bolnavului [i c` acesta nu i-a prezentattoate simptomele pe care le avea. I-a prescris o trimitere la oftalmolog[i apoi a auzit c` este internat. „Eu [tiu pacientul respectiv, pentruc` ne cunoa[tem de mul]i ani. A ajuns vineri (22 noiemrbie-n.r.)pe la 11:00 diminea]a la mine [i mi-a spus c` fusese la farmacies` ia pic`turi pentru ochi. Farmacista l-a trimis la mine, spunându-i c` are nevoie de consult. I-am pus \ntreb`ri, dar nu mi-a relatatnimic altceva decât c` are vedere dubl`. I-am dat trimitere laoftalmologie [i a spus c` merge chiar \n ziua aceea la Policlinic`.Eu am aflat de la cineva c` el este internat la Boli Infec]ioase.Nu este vina mea. Nu am mai primit plângeri pân` acum c` a[fi tratat necorespunz`tor pacien]ii”, spune Valentina Nistor, medicde familie \n comuna Erbiceni.

Primarul ia ap`rarea doctorului

Primarul comunei pare s` fie mul]umit de serviciile mediculuide familie. Acesta poveste[te c` a auzit de cazul \nv`]`toruluidiagnosticat cu botulism, \ns` nu crede c` este vina medicului de

familie pentru \ntârzierea plec`rii acestuia spre spital. „Nu a[ vreas` dau cu presupusul. Medicul de familie este bun, c` [i eu cândam avut nevoie de serviciile dumneaei m-a tratat cu profesionalism.Am auzit c` b`rbatul, fost \nv`]`tor \n comuna noastr`, ar fi mâncato conserv` de pe[te f`cut` \n cas` [i c` prezenta semne c`-[ipierde vederea. Mai mult nu [tiu”, spune Ionel Lungu, primarulcomunei Erbiceni.

Starea so]iei este bun`, dar medicii suntrezerva]i

So]ia b`rbatului este internat` la Spitalul de Boli Infec]ioase,iar medicii sus]in c`, momentan, starea acesteia este stabil`, darsunt rezerva]i. Medicii speciali[ti specific` motivul pentru careb`rbatul a pierdut lupta cu via]a. „Starea femeii nu este grav` \nacest moment [i nu este internat` la ATI. R`mâne \n continuaresub atenta supraveghere a medicilor. B`rbatul diagnosticat cubotulism a decedat din cauza unei forme grave a acestei boli. I-afost afectat sistemul nervos central”, puncteaz` prof. dr. CarmenDorob`], managerul Spitalului de Boli Infec]ioase Ia[i.

Bianca CIUBOTARIU

ACTUALITATE Luni, 2 decembrie 8

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Re]eta dat\ de un medic de familie a ucisun `nv\]\tor! A murit de botulism pentru c\a primit pic\turi de ochi!

Page 9: nv`]`tor! A murit de botulism pentru c` a primit pic`turi de ochi! · 2019-12-01 · spori astfel încrederea în produsele sale”, a declarat d-ul Adam Frenc, proprietar ATB Pharma

ACTUALITATE9 Luni, 2 decembrie

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Anchetatorii au identificatdoi tineri, unul de 15 ani,iar un altul - de 18 ani,suspecta]i de comitereaunor fapte teribile. Tân`rul\n vârst` de 18 ani a fostarestat preventiv, \n timpce minorul a fost dus la„Socola”. Cei doi suntcerceta]i pentru c` ar fispart casa unui pensionar,incident \n urma c`ruiaacesta a fost g`sitdecedat

Crim` \nfior`toare, \n jude]ul Ia[i!Doi adolescen]i au ajuns la fineles`pt`mânii trecute \n aten]ia anchetatorilor,dup` ce ar fi comis un omor.

Astfel, judec t̀orii din cadrul TribunaluluiIa[i au admis propunerea formulat` deprocurori pe numele lui Florin Dracea,\n vârst` de 18 ani.

„Instan]a admite propunerea dearestare preventiv` formulat` de Parchetulde pe lâng` Tribunalul Ia[i \n ce-lprive[te pe inculpatul Dracea Florin.Dispune arestarea preventiv` a inculpatuluicercetat sub aspectul s`vâr[irii de c`tre

acesta a infrac]iunii de omor, pe odurat` de 30 de zile. Dispune emitereade \ndat` a mandatului de arestarepreventiv` pe numele inculpatului”, auprecizat magistra]ii ie[eni. Decizia nueste definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

|n ceea ce \l prive[te pe un minor\n vârst` de 15 ani, suspectat c` a fostco-autor la teribila fapt`, el a fosttransportat la Institutul de Psihiatrie„Socola”, din Ia[i. Potrivit procedurilor,\n astfel de cazuri, este obligatorieefectuarea unei expertize psihiatrice \nceea ce \i prive[te pe suspec]ii minori.Urmeaz` ca medicii s` stabileasc` dac`minorul a avut sau nu discern`mânt \nmomentul groaznicului incident.

Anchetatorii: „S-aun`pustit \n cas` pestevictim`!”

Oamenii legii au precizat c`, \nnoaptea de vineri spre sâmb`t`, doitineri au decis s` sparg` casa unuicons`tean. Totul s-a \ntâmplat \n comunaie[ean` Belce[ti.

„Se re]ine faptul c` cei doi tineriau intrat \n casa unui b`rbat \n vârst`

de peste 60 de ani. Scopul a fost acelade a sustrage orice sume de bani saubunuri pe care le-ar fi g`sit \n imobil.Numai c`, la un moment dat, parteav`t`mat` s-a trezit, iar cei doi ar fi lovit-o, provocându-i leziuni incompatibile cuvia]a”, a declarat ieri Mihaela Apostol,prim-procurorul Parchetului de pe lâng`Tribunalul Ia[i.

Mai exact, cei doi adolescen]i auintrat \n miez de noapte \n casacons`teanului, cu scopul de a-l jefui.

Pensionarul a fost trezit de zgomoteleproduse [i, când i-a confruntat pe ceidoi, a fost luat la pumni [i picioare.

|n urma agresiunii, pensionarul afost l`sat \ntr-o balt` de sânge, cadavrulacestuia fiind descoperit de un cunoscut,care a [i anun]at autorit`]ile printr-unapel la num`rul unic pentru situa]ii deurgen]` 112.

La fa]a locului s-au deplasat atât unechipaj medical, cât [i unul de Poli]ie.Cadrele medicale nu au mai putut face

altceva pentru victim`, decât s` constatedecesul acesteia.

Au recunoscut!

Poli]i[tii au reu[it s` \i identificerapid pe tinerii b`nui]i de comitereafaptei \ngrozitoare. |n vreme ce FlorinDracea a fost re]inut pentru 24 de ore[i, mai apoi, dus la instan]` cu propunerede arestare preventiv`, minorul de 15ani a fost transportat la Institutul dePsihiatrie „Socola”, din Ia[i.

„|n ceea ce \l prive[te pe minor,acesta trebuie supus unei expertizepsihiatrice. |n cauz` a fost \ntocmit undosar penal pentru omor, iar cercet`rilecontinu`. La audieri, inculpatul majora recunoscut comiterea faptelor. {iminorul a confirmat \n parte ce s-a\ntâmplat”, a \ncheiat prim-procurorulParchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i.

Amintim c` acesta nu este singurulcaz de o violen]` extrem` \n care aufost implica]i minori. |n ultimii ani, maimul]i adolescen]i au fost re]inu]i, aresta]i,trimi[i \n judecat` sau condamna]i pentrucomiterea unor asemenea infrac]iuni.

Ciprian NEDELCU

w Un tân`r administrator din Suceava a fost prins beat la volandup` ce a avariat dou` autoturisme parcate

w Oamenii legii au deschis un dosar pe numele s`u

w |n weekend, mai mul]i [oferi s-au ales cu dosare penale, iarunul a ajuns dup` gratii dup` ce a provocat la finalul s`pt`mâniitrecute un accident

Un tân`r administrator risc` s` ajung` dup`gratii dup` ce a intrat cu ma[ina \n mai multeautoturisme parcate. „Poli]i[tii din cadrul BirouluiRutier Ia[i efectueaz` cercet`ri într-un dosar penalîntocmit sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii deconducerea unui vehicul sub influen]a alcooluluisau a altor substan]e. Din cercet`rile efectuatepân` în prezent, s-a constatat faptul c`, la datade 29 noiembrie, un tân`r, de 26 de ani, dinjude]ul Suceava, în timp ce ar fi condus unautoturism pe raza municipiului Ia[i, ar fi acro[atalte dou` autoturisme parcate. În urma impactuluinu au rezultat victime omene[ti. De asemenea,[oferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultândo valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerulexpirat. Tân`rul a fost condus la o unitate medical`,unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge,în vederea stabilirii alcoolemiei”, au precizat poli]i[tii.Tân`rul, pe nume {erban R`iescu, conducea unautoturism marca Seat [i avea o alcoolemie de0,94 miligrame alcool pur \n aerul expirat.

|nc` un dosar penal

Tot \n weekend, oamenii legii au mai deschisun dosar penal pe numele unui tân`r care conduceaun autoturism marca VW Passat [i avea o alcoolemiede 0,55 miligrame alcool pur \n aerul expirat.„Poli]i[tii din cadrul Serviciului Rutier Ia[i audepistat un tân`r, de 23 de ani, din comuna Ion

Neculce, în timp ce conducea un autoturism peDE 583, în localitatea Le]cani, fiind sub influen]aalcoolului. Tân`rul a fost testat cu aparatul etilotest,rezultând o valoare de peste 0,40 mg/l alcool purîn aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitatemedical`, unde i-au fost prelevate mostre biologicede sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauz`a fost întocmit dosar penal sub aspectul s`vâr[iriiinfrac]iunii de conducerea unui vehicul sub influen]aalcoolului sau a altor substan]e. Cercet`rile continu`”,au mai precizat oamenii legii.

A r`mas f`r` pl`cu]ele de\nmatriculare

Un b`rbat a r`mas f`r` numerele de \nmatriculare[i are [i dosar penal. „Poli]i[tii din cadrul Sec]ieinr. 6 Poli]ie Rural` Pa[cani au oprit, pentru control,pe DC 127, în comuna Valea Seac`, un autoturismcondus de un b`rbat, de 55 de ani, din comunaValea Seac`. În urma verific`rilor efectuate, s-aconstatat faptul c` acesta nu a solicitat transcriereadreptului de proprietate asupra autoturismului întermen de 90 de zile, fapt pentru care a fostsanc]ionat contraven]ional, fiindu-i retrase pl`cu]elecu num`rul de înmatriculare [i certificatul deînmatriculare. De asemenea, întrucât emana halen`alcoolic`, [oferul a fost testat cu aparatul etilotest,rezultând o valoare de peste 0,40 mg/l alcool purîn aerul expirat. B`rbatul a fost condus la o unitatemedical`, unde i-au fost prelevate mostre biologice

de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauz`a fost întocmit dosar penal sub aspectul s`vâr[iriiinfrac]iunii de conducerea unui vehicul sub influen]aalcoolului sau a altor substan]e. Cercet`rile continu`”,au precizat poli]i[tii ie[eni. B`rbatul avea oalcoolemie de 0,58 miligrame alcool pur \n aerulexpirat.

A fost re]inut pentru 24 de ore

B`rbatul care a provocat vineri accidentul dela Bazar a fost re]inut. Aceasta avea o alcoolemiede 0,96 miligrame alcool pur \n aerul expirat cânda f`cut accident. „Poli]i[tii din cadrul BirouluiRutier Ia[i efectueaz` cercet`ri într-un dosar penalîntocmit sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii deconducerea unui vehicul sub influen]a alcooluluisau a altor substan]e. Din cercet`rile efectuatepân` în prezent, s-a constatat faptul c`, la datade 29 noiembrie a.c., un b`rbat, de 70 de ani,

din municipiul Ia[i, în timp ce ar fi condus unautoturism pe [oseaua Ia[i - Hlincea, ar fi pierdutcontrolul asupra direc]iei de deplasare, intrând încoliziune cu un autoturism parcat. Ulterior, [oferul[i-ar fi continuat deplasarea, intrând în coliziunecu alte dou` autoturisme parcate. În urma impactuluinu au rezultat victime omene[ti. De asemenea,[oferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultândo valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerulexpirat, fapt pentru care a fost condus la o unitatemedical`, unde i-au fost prelevate mostre biologicede sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În bazaprobatoriului administrat în cauz`, la data de 30noiembrie, b`rbatul cercetat pentru conducereaunui vehicul sub influen]a alcoolului sau a altorsubstan]e a fost re]inut de poli]i[ti, pe baz` deordonan]`, pentru 24 de ore, fiind introdus înArestul I.P.J. Ia[i. Cercet`rile continu`”, au precizatoamenii legii.

Drago[ SAVIN

Incon[tien]\ pur\ la Ia[i! Un tân\r patron,beat mang\, a distrus dou\ ma[ini parcate!La câteva minute distan]\, un [ofer a fostb\gat dup\ gratii

Noapte de co[mar! Elevi de liceu, criminali periculo[i peste noapte! Acuza]ic\ au executat ca-n filme un b\rbat dup\ ce au intrat peste el `n cas\!

Page 10: nv`]`tor! A murit de botulism pentru c` a primit pic`turi de ochi! · 2019-12-01 · spori astfel încrederea în produsele sale”, a declarat d-ul Adam Frenc, proprietar ATB Pharma

SPORT15 Luni, 2 decembrie

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Alexandru Lungu (45 de ani) a analizatstilurile lui Daniel Ghi]` [i C`t`lin Moro[anu,cei doi mari rivali. Cert e c` supergreuldin MMA nu ar urca în ring cu „SamuraiulS`lbatic”.

„Daniel Ghi]`, ca lupt`tor de K1, e celmai mare al nostru, cu cele mai bunerezultate. Cel mai bun român. E totul filmat,nu vorbim despre ceva ce nu [tim. A luptatcu cei mai buni.

Nu cred c` era cazul s` ne lupt`m.Unu la mân`, suntem prieteni, doi la mân`,nu a[ face fa]` pe regulile lui de lupt`. V`zic sincer. El este kickboxer, eu lup`torde MMA. Sunt dou` sporturi diferite. Arrezolva problema repede cu câteva lovituride picior. E peste mine pe acest stil”, adeclarat Lungu, conform gsp.ro.

Lungu a vorbit [i despre C`t`lin Moro[anu.„El se apropie de stilul meu, cu lupta corpla corp, nu prea tacticizeaz` lupta. El eundeva între semigrea [i grea din punctulmeu de vedere. Nu e un greu veritabil, emai scund. El face show, spectacol, nicinu mai conteaz` ce înal]ime are. E binea[a cum este, de aia a [i ajuns aici”, a

explicat acesta pentru sursa citat`. DanielGhi]` a revenit în competi]ii [i i-a învinspe unii ca Dzevad Poturak [i Petr Vondracek.Considerat cel mai valoros lupt`tor K1român, cel poreclit „Samuraiul S`lbatic” le-a lansat provocarea [i unora ca BennyAdegbuyi sau C`t`lin Moro[anu, dar s-alovit de refuz. Moro[anu are îns` o alt`variant` a spuselor lui Ghi]` [i i-a oferit o

replic` ironic`. Alexandru Lungu s-a n`scutîn 3 septembrie 1974. Are la activ numeroaselupte la judo, kickboxing [i arte mar]ialemixte (MMA). Printre cei învin[i de el,prin KO, sunt unii ca Neil Cooke, sau BobSapp.

Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

[email protected]

Sandu Lungu a l\murit cine emai bun dintre Daniel Ghi]\[i C\t\lin Moro[anu. Cu cinenu ar urca în ring: ıArrezolva problema repede‰

Cotidianul turc Fanatik sus]ine c` „FRF a refuzat s`-linvite pe Gheorghe Hagi din cauza conflictului pe care îl arecu legendarul fotbalist român”.

Giorgio Marchetti, directorul de competi]ii al foruluicontinental, a fost întrebat într-o conferin]` de pres` [i de ceUEFA nu a invitat nicio legend` din fotbalul nostru printrestarurile care au realizat tragerea la sor]i: olandezul Gullit,italianul Totti, spaniolul Casillas, francezul Desailly, neam]ulLahm, grecul Zagorakis, portughezii Ricardo Carvalho [i JoãoMário, danezul Sivebæk, cehul Poborsky [i rusul Ar[avin.

UEFA explic` de ce n-a fost niciun român printre cei 11„oaspe]i speciali”: „{tim c` România are nume mari, faimoaseîn fotbalul european, dar am ales la aceast` tragere numaireprezentan]i ai campioanelor”, a motivat italianul.

Nu to]i sunt campioni, iar Cehia [i Rusia nu au cuceritEuro. Au fost URSS (1960) [i Cehoslovacia (1976). {i au fostdoi lusitani pentru a aduce trofeul. Putea fi unul singur. {iun român, pentru c` Bucure[tiul a g`zduit ceremonia desâmb`t`. Gic` Hagi, cel mai mare fotbalist român.

„LA MIJLOC AR FI {COALA DE FOTBAL A LUI HAGI”

Totu[i, mul]i s-au întrebat de ce Gic` Hagi nici m`car nua ap`rut la spectacolul de la Romexpo. Cotidianul turc Fanatikare o explica]ie. Prezentând-o azi pe site ca pe o bomb`.Primul subiect.

„Scandal! Hagi nu a fost invitat la tragere!”, anun]` Fanatik.„Federa]ia român` l-a refuzat pe Gheorghe Hagi la show-ulpentru Euro 2020. În timp ce alte ]`ri au avut invita]i, FRFnu l-a sunat pe Hagi din cauza conflictului cu marea legend`,chiar dac` era gazda ceremoniei”.

Jurnalul de la Istanbul adaug`: „La mijloc ar fi Academialui Hagi. Faptul c` Federa]ia nu ar fi oferit suficient sprijin[colii de fotbal a lui Hagi a declan[at probleme între celedou` p`r]i. Întrebarea este dac` Hagi [i forul român ar puteaajunge la un compromis”.

Turcii au aflat dece Gic` Hagi nu afost invitat la tragerea la sor]i a grupelor

Page 11: nv`]`tor! A murit de botulism pentru c` a primit pic`turi de ochi! · 2019-12-01 · spori astfel încrederea în produsele sale”, a declarat d-ul Adam Frenc, proprietar ATB Pharma

Huiduieli \n grup! A zis c`-[icump`r` scar` la parada viitoare!Babele bârfitoare \ncep rubrica de azi [i v` spun câte ceva

despre Minciunic` Labolache [i prietenii lui, Uneperi[tii.Minciunic` [i-a f`cut prezen]a ieri la defilare [i s-a proptit caceva la poarta nou` \n fa]a unui grup de oameni care a[teptaus` vad` parada. Minciunic` [i grupul lui au fost huidui]i zdrav`n[i \njura]i ca la u[a cortului. {tie toat` lumea c` visul luiMinciunic` este s` ajung` pe scen` la asemenea festivit`]i, dar[ansele sunt mici de tot. Labolache cic` a zis c` la anul \[iia o scar` de aia folosit` de muncitori când v`ruiesc. A zisc` o pune lâng` scen` [i st` acolo pân` \l filmeaz` toat` lumea,de la \n`l]ime!

V`leu! Grav tare la spital. Zboar` oare din func]ie?|n continuarea rubricii, babele v` zic câte ceva despre o

duduie pe nume Cretina Greporescu de la Pneomofologie.Doamna asta ce st` pe postul de muleger nu a f`cut nimicde când e [i \n fiecare zi ]ip` [i face ca toate cele. Acu seaude o vorb` c` [`ful de la Cejeu vrea s` o schimbe. Suntmulte de spus despre tantea asta, dar babele se ab]in deocamdat`.Oricum, vine vremea când o s` v` povestim care-s treburilef`cute pe unele holori de spetal de Greporescu. Mai multe,\n scurt timp! O s` fie savuroase r`u de tot informa]iile.

B`t`lie mare pe func]iune. Oare cine câ[tig`?La final de rubricu]`, babele v` povestesc câteva lucru[oare

de pe la Hapia. Sergic` Vit`reanu e cap pe picior de plecare.Din câte se aude, e \n duel cu o muiere. |ncearc` Sergic` s`trag` sfori [i se laud` c` ajunge el la cine trebuie, ca s`r`mân` pe func]iune. Babele au auzit c` nu mai are [anse.Totu[i, pe capul s`u s-ar putea abate ceva greut`]i tocmai dincauza presiunilor pe care le-a f`cut. Acum vom vedea care-itreaba [i \n ce direc]ie vor merge lucrurile. Revenim noi cuenforma]ii calde r`u de tot!

EXPRES 16Luni, 2 decembrie

Bursa bârfelor

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Clien]ii societ`]ii Romfour Tur, cu obiect de activitate transportbunuri [i persoane, au depus reclama]ii din cauza serviciilorproaste. Este [i cazul unui client din Ilfov, care a apelat la firmaie[ean`. A.F a cerut servicii de transport pentru trimiterea unuicolet \n ]ar`. Acesta a fost preluat din Anglia, dar la destina]iepachetul nu mai era complet. Acesta era plin cu obiecte vestimentarece trebuiau f`cute cadou cu ocazia unui botez. „Pe data de 27decembrie urmeaz` s` botez un copil. Aflându-m` \n UK, Leicester,am contactat firma de transporturi Romfour pentru a trimite \n]ar` un pachet \n valoare de 800 de lire, special pentru copilulpe care urmeaz` s`-l botez. Pe data de 17 noiembrie, pachetula fost colectat din Anglia, iar pe data de 22 noiembrie a fostdepus la adresa din România, dar doar o parte din pachet. Ceera mai important lipsea din cutia foarte mare a copilului. Amcontactat firma chiar \n acea zi [i le-am spus c` pachetul meueste incomplet”, a precizat A.F. |n consecin]`, a depus o plângerela Comisariatul Regional pentru Protec]ia Consumatorilor (CRPC)Nord-Est Ia[i.

Au refuzat dialogul

Dup` mai multe insisten]e, reprezentan]ii Romfour nu au mair`spuns la telefon. „Doamna de la reclama]ii m-a lini[tit spunându-mi c` va fi g`sit sau, \n cel mai r`u caz, m` vor desp`gubi. Deatunci nu am mai primit niciun r`spuns. Mi s-a spus \n repetaterânduri c` voi fi sunat, dar nu s-a \ntâmplat. Mai nou, nu \mir`spund la telefon. Am sunat de pe alt num`r, dar când mi-aauzit numele [i vocea, a \nchis. Acum va trebui s` scot al]i banidin buzunar, s` cump`r din nou ce trebuie pentru botez, dincauza incompeten]ei lor”, a spus A.F.

Conform datelor financiare ale societ`]ii, Romfour Tur SRL,cu sediul social pe strada Str`pungere Silvestru din Ia[i, a\nregistrat anul trecut o cifr` de afaceri de 99,3 milioane lei,aproape 20 de milioane de euro. Profitul a fost de 6,6 milioanelei, cu 245 de angaja]i. Firma este de]inut` de Andy Dan Stan[i Angela Stan. Firma are mai multe sedii \n ]ar`: Ia[i, Suceava,R`d`u]i, Câmpulung, Boto[ani, Vaslui, Bârlad, Piatra Neam], Bac`u.„Romfour efectueaz` transport interna]ional (curse regulate) cu

autocare [i microbuze spre 13 ]`ri europene: Anglia, Austria,Belgia, Danemarca, Elve]ia, Fran]a, Germania, Italia, Luxemburg,Olanda, Polonia, Slovacia, Cehia”, se arat` \n descrierea afacerii.

Nemul]umirile au ajuns pe Facebook

Clien]ii nemul]umi]i de serviciile Romfour au deschis un gruppe Facebook unde povestesc din experien]ele cu firma detransporturi. „Romfur, ni[te mizerii ordinare de la un cap la altul!Ploie[ti - Olanda 40 ore! {oferii- ni[te cretini ordinari care m-aurupt cu manele [i cu o atitudine total autoritar` fa]` de clien]i,pe care mai au s`-i plesneasc`, s` fie tacâmul complet! Schimbatma[ini de trei ori: Ploie[ti-Budapesta cu un microbuz cu treizecide locuri, scaune ca pentru copii [i înghesuite în b`taie de joc.La Budapesta ajungi rupt de toate oasele! Budapesta - Dortmund,un autocar de data asta cu pasageri deja nervo[i c` ne a[teptaude câteva ore bune s` ajungem, în care miroase a hoit [i carepleac` cu \nc` 3 ore întârziere dup` ce am ajuns noi acolo, pentruc` erau 5 pasageri în plus [i a trebuit sa rezolve cumva cuace[tia, s` ajung` la destina]ie”, spunea Marcian Pipelea.

Ciprian BOARU

Panaram\ cu pachetelepierdute de o firm\ ie[ean\de transport! Clien]ii aupl\tit bani grei pentrutrimiterea coletelor `n ]ar\