Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 ·...

44
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL. Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul www.philips.com/welcome Română Type HD8743 / HD8745 / HD8747 RO 20 20

Transcript of Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 ·...

Page 1: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL.

Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul www.philips.com/welcome

Româ

Type HD8743 / HD8745 / HD8747

RO

20

20

Page 2: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

2 ROMÂNĂ

Felicitări pentru achiziţionarea aparatului de cafea espresso super-automat Saeco Xsmall! Pentru a beneficia la maxim de avantajele asistenţei Philips Saeco, înregistraţi-vă produsul pe www.philips.com/welcome.Aceste instrucţiuni de folosire sunt valabile pentru modelele HD8743, HD8745 şi HD8747. Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi de cafea, precum şi pentru prepara-rea aburului şi a apei calde. În acest manual, veţi găsi toate informaţiile necesare pentru instalarea, utilizarea, curăţarea şi decalcifierea aparatului dumneavoastră.

Page 3: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 3

CUPRINS

INSTALARE ...................................................................................................... 8Prezentarea generală a produsului .................................................................................................. 8Descriere generală .......................................................................................................................... 9

OPERAŢIUNI PRELIMINARE .............................................................................10Ambalarea aparatului ................................................................................................................... 10Operaţiuni preliminare .................................................................................................................. 10

PRIMA PORNIRE .............................................................................................12Încărcarea circuitului ..................................................................................................................... 12Ciclul de clătire automat/autocurăţare .......................................................................................... 13Ciclul de clătire manual ................................................................................................................. 14Instalarea filtrului de apă „INTENZA+” .......................................................................................... 15

REGLĂRI.........................................................................................................17Saeco Adapting System ................................................................................................................. 17Reglarea râşniţei de cafea din ceramică ........................................................................................ 17Reglarea cantităţii de cafea din ceaşcă ......................................................................................... 18

PREPARAREA DE CAFEA ŞI ESPRESSO ...............................................................20

SPUMAREA LAPTELUI / PREPARAREA UNUI CAPPUCCINO ..................................21Modul de spumare a laptelui ......................................................................................................... 21Trecerea de la abur la cafea ........................................................................................................... 23Prepararea unui cappuccino .......................................................................................................... 24

PREPARAREA DE APĂ CALDĂ ............................................................................25

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE ..............................................................................26Curăţarea zilnică a aparatului ........................................................................................................ 26Curăţarea zilnică a rezervorului de apă .......................................................................................... 27Curăţarea zilnică a duzei de abur/apă caldă (Pannarello, dacă există). .......................................... 27Curăţarea săptămânală a duzei de abur/apă caldă (Pannarello, dacă există). ................................ 28Curăţarea săptămânală a grupului de infuzare şi a conductei de ieşire a cafelei. ........................... 29Lubrifierea lunară a grupului de infuzare ...................................................................................... 31

DECALCIFIERE .................................................................................................32Preparare ...................................................................................................................................... 32Decalcifiere ................................................................................................................................... 33Prima clătire .................................................................................................................................. 34A doua clătire ................................................................................................................................ 35

SEMNIFICAŢIA SEMNALELOR LUMINOASE .........................................................36Panou de comandă........................................................................................................................ 36

REZOLVAREA PROBLEMELOR ...........................................................................39

ECONOMISIREA ENERGIEI ................................................................................41Stand-by ....................................................................................................................................... 41Casarea ......................................................................................................................................... 41

CARACTERISTICI TEHNICE ................................................................................42

GARANŢIE ŞI ASISTENŢĂ ..................................................................................42Garanţie ........................................................................................................................................ 42Asistenţă ....................................................................................................................................... 42

COMANDAREA PRODUSELOR DE ÎNTREŢINERE ..................................................43

Page 4: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

4 ROMÂNĂ

IMPORTANT

Indicaţii legate de siguranţă

Aparatul este dotat cu dispozitive de siguranţă. Cu toate acestea, trebuie să se citească cu atenţie indicaţiile de sigu-ranţă descrise în aceste instrucţiuni de utilizare pentru a evita daunele accidentale asupra persoanelor sau bunurilor.Păstraţi acest manual pentru eventuale consultări ulterioare.

Termenul ATENŢIE şi acest simbol avertizează utilizatorul în privinţa situaţiilor riscante, ce pot cauza vătămări corporale grave, periclitarea vieţii şi/sau deteriorări ale aparatului.

Termenul AVERTISMENT şi acest simbol avertizează uti-lizatorul în privinţa situaţiilor riscante, ce pot cauza vătămări corporale minore şi/sau deteriorări ale aparatului.

Prin acest simbol, se solicită citirea atentă a manualului înainte de efectuarea oricărei operaţiuni de utilizare sau întreţinere.

Atenţie

• Conectaţi aparatul la o priză electrică murală corespunză-toare, a cărei tensiune principală să corespundă cu specifi-caţiile tehnice ale aparatului.

• Evitaţi situaţiile în care cablul de alimentare atârnă de pe masă sau de pe blatul de lucru sau situaţiile în care intră în contact cu suprafeţe fierbinţi.

• Nu scufundaţi aparatul, ştecherul sau cablul de alimentare în apă: pericol de electrocutare!

Page 5: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 5

• Nu orientaţi niciodată jetul de apă caldă spre părţi ale corpului: pericol de arsuri!

• Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Utilizaţi mânerele şi manetele.

• Scoateţi ştecherul din priză:

- dacă se constată defecţiuni;- dacă aparatul rămâne nefolosit pe o perioadă îndelun-

gată de timp;- înainte de a efectua curăţarea aparatului.

Trageţi de ştecher şi nu de cablul de alimentare. Nu atin-geţi ştecherul cu mâinile ude.

• Nu utilizaţi aparatul dacă ştecherul, cablul de alimentare sau aparatul propriu-zis rezultă a fi deteriorate.

• Nu modificaţi şi nu interveniţi în niciun fel asupra apara-tului sau asupra cablului de alimentare. Toate reparaţiile trebuie să fie efectuate de un centru de asistenţă autorizat Philips, pentru a evita orice fel de pericol.

• Aparatul nu este destinat utilizării de către copii cu vârsta sub 8 ani.

• Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta de (cel puţin) 8 ani dacă aceştia sunt instruiţi în prealabil cu privire la utilizarea corectă a aparatului, dacă sunt conştienţi de pericolele conexe sau dacă se află sub supravegherea unui adult.

• Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de către copii, cu excepţia cazurilor în care aceştia au vârsta de cel puţin 8 ani şi sunt supravegheaţi de un adult.

• Nu păstraţi aparatul şi cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.

Page 6: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

6 ROMÂNĂ

• Aparatul poate fi folosit de persoane cu capacităţi fizice, mentale sau senzoriale reduse ori cu lipsă de experienţă şi/sau competenţe insuficiente dacă sunt instruite în prealabil cu privire la utilizarea corectă a aparatului, dacă sunt conştiente de pericolele conexe sau dacă se află sub supravegherea unui adult.

• Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că aceştia nu se joacă cu aparatul.

• Nu introduceţi degetele sau alte obiecte în râşniţa de cafea.

Avertizări

• Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic şi nu este indi-cat pentru utilizarea în cantine sau bucătării ale magazine-lor, birourilor, fabricilor sau ale altor medii de lucru.

• Aşezaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă orizontală şi stabilă.

• Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe calde, în apropierea cup-toarelor, radiatoarelor sau a unor surse de căldură similare.

• Introduceţi întotdeauna în compartiment numai cafea boabe. Cafeaua măcinată, solubilă, precum şi orice alte obiecte, eventual introduse în compartimentul pentru cafea boabe, pot deteriora aparatul.

• Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a introduce sau de a demonta orice componentă.

• Nu umpleţi niciodată rezervorul cu apă caldă sau fierbinte. Utilizaţi exclusiv apă potabilă rece, necarbogazoasă.

Page 7: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 7

• Pentru curăţare, nu utilizaţi pulberi abrazive sau deter-genţi agresivi. Este suficientă o cârpă moale, înmuiată în apă.

• Realizaţi periodic decalcifierea aparatului. Aparatul va indica momentul în care este necesară efectuarea decalci-fierii. Dacă nu se efectuează această operaţiune, aparatul va înceta să mai funcţioneze corect. În acest caz, reparaţia nu este acoperită de garanţie!

• Nu păstraţi aparatul la temperaturi sub 0 °C. Apa reziduală din interiorul sistemului de încălzire poate îngheţa şi poate deteriora aparatul.

• Nu lăsaţi apă în rezervor dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată de timp. Apa ar putea suferi conta-minări. Folosiţi apă proaspătă de fiecare dată când utilizaţi aparatul.

Conformitatea cu normele

Aparatul este conform cu art. 13 din Decretul Legislativ din Italia nr. 151 din 25 iulie 2005, „Aplicarea Directivelor 2005/95/CE, 2002/96/CE şi 2003/108/CE, privind reducerea folosirii sub-stanţelor periculoase în echipamentele electrice şi electronice, precum şi cu privire la casarea deşeurilor”.

Acest aparat este conform cu Directiva europeană 2002/96/CE.

Acest aparat Philips este conform cu toate standardele şi normele aplicabile în domeniul expunerii la câmpuri electro-magnetice.

Page 8: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

8

INSTALARE

Prezentarea generală a produsului

126

26

21 22 23 24 25

13 12

17

14

5

15

15

6 7

2

3

4

16

8

910

1118 19 20

Page 9: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 9

Descriere generală

1. Capacul compartimentului pentru cafea boabe2. Compartiment pentru cafea boabe3. Distribuitor de cafea4. Indicator de nivel pentru cuva de colectare a picăturilor5. Sertar de colectare a zațului6. Grup de infuzare7. Uşă de serviciu8. Panou de comandă9. Mâner de protecţie10. Duză abur/apă caldă11. Tăviţă12. Cuvă de colectare a picăturilor13. Rezervor de apă14. Cablu de alimentare15. Râşniţă de cafea din ceramică16. Cheie pentru reglarea gradului de măcinare17. Pannarello (opţional - prezent numai la unele modele)18. Led cafea dublă19. Tastă espresso20. Led temperatură21. Led lipsă apă22. Tastă cafea23. Manivelă de comandă24. Led alarmă25. Tastă ON/OFF26. Manivelă de reglare a gradului de măcinare

Page 10: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

10 ROMÂNĂ

OPERAŢIUNI PRELIMINARE

Ambalarea aparatului

Ambalajul original a fost proiectat şi realizat pentru a proteja aparatul în timpul transportării. Se recomandă păstrarea acestuia pentru o eventuală transportare ulterioară.

Operaţiuni preliminare

1 Scoateţi din ambalaj capacul compartimentului pentru cafea boabe şi cuva de colectare a picăturilor, prevăzută cu tăviţă.

2 Scoateţi aparatul din ambalaj.

3 Pentru o utilizare optimă, se recomandă:• să alegeţi o suprafaţă de sprijin sigură şi plană, unde nu există

pericolul de a răsturna aparatul sau de a suferi vătămări.• să alegeţi o locaţie iluminată sufi cient de bine, curată şi lângă o

priză electrică uşor accesibilă.• să prevedeţi o distanţă minimă faţă de părţile laterale ale aparatu-

lui, după cum se indică în fi gură.

4 Introduceţi în aparat cuva de colectare a picăturilor, prevăzută cu tăvi-ţă. Verifi caţi dacă este introdusă complet.

Notă: Cuva de colectare a picăturilor are rolul de a colecta apa care iese din distribuitor în timpul ciclurilor de clătire/autocurăţare şi cafeaua eventual vărsată în timpul preparării băuturilor. Goliţi şi spălaţi cuva de colectare a picăturilor zilnic şi de fi ecare dată când se ridică indicatorul de nivel al acesteia.

Avertisment: NU scoateţi cuva de colectare a picăturilor imediat după pornirea aparatului. Așteptaţi câteva minute până când se efectuează ciclul de clătire/autocurăţare.

Page 11: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 11

5 Extrageţi rezervorul de apă.

6 Clătiţi rezervorul cu apă proaspătă.

7 Umpleţi rezervorul de apă cu apă proaspătă până la nivelul MAX şi introduceţi-l la loc în aparat. Verifi caţi dacă este introdus complet.

Avertisment: Nu umpleţi rezervorul cu apă caldă, fi erbinte, carbogazoasă sau alte tipuri de lichide, care ar putea deteriora rezervorul și aparatul.

8 Vărsaţi uşor boabele de cafea în compartimentul pentru cafea boabe.

Avertisment: Introduceţi întotdeauna în compartiment numai cafea boabe. Cafeaua măcinată, solubilă, caramelizată, precum și orice alte obiecte pot deteriora aparatul.

9 Poziţionaţi capacul pe compartimentul pentru cafea boabe.

10 Introduceţi ştecherul în priza electrică din spatele aparatului.

MAX

Page 12: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

12 ROMÂNĂ

11 Introduceţi ştecherul de la capătul celălalt al cablului de alimentare într-o priză electrică de perete, cu tensiune corespunzătoare.

12 Asiguraţi-vă că manivela de comandă se afl ă în poziţia „ ”.

13 Pentru a porni aparatul, apăsaţi tasta ON/OFF; ledul „ ” începe să lumi-neze intermitent rapid, indicând că este necesară încărcarea circuitului.

PRIMA PORNIRE

Înainte de prima folosire, trebuie să se verifi ce următoarele condiţii:1) este necesară încărcarea circuitului.2) aparatul efectuează un ciclu automat de clătire/autocurăţare.3) trebuie să se efectueze un ciclu de clătire manual.

Încărcarea circuitului

În timpul acestui proces, apa proaspătă curge în circuitul intern şi aparatul se încălzeşte. Operaţiunea durează câteva secunde.

1 Introduceţi un recipient (1 l) sub duza de abur/apă caldă sau sub dispo-zitivul Pannarello (dacă există).

Page 13: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 13

2 Rotiţi manivela de comandă în poziţia „ ”; aşteptaţi câteva secunde.

3 Când apa iese uniform şi ledul „ ” luminează intermitent lent, rotiţi manivela de comandă în poziţia „ ”. Aparatul se încălzeşte (ledul „ ” luminează intermitent lent).

Ciclul de clătire automat/autocurăţare

Odată fi nalizată încălzirea, aparatul efectuează un ciclu automat de clătire/autocurăţare a circuitelor interne cu apă proaspătă. Operaţiunea durează mai puţin de un minut.

1 Aşezaţi recipientul sub distribuitorul de cafea pentru a colecta cantita-tea mică de apă care se distribuie.

2 Indicatoarele luminoase luminează intermitent în sens antiorar.

3 Aşteptaţi ca ciclul să se termine în mod automat.

Notă: Se poate opri distribuirea prin apăsarea tastei „ ” sau „ ”.

4 Aşteptaţi ca aparatul să termine distribuirea apei. Ledul „ ” rămâne aprins.

Intermitente

Page 14: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

14 ROMÂNĂ

Ciclul de clătire manual

În timpul acestui proces, se activează ciclul de infuzare a cafelei şi apa proaspătă curge prin circuitul de abur/apă caldă. Operaţiunea durează câteva minute.

1 Aşezaţi recipientul sub distribuitorul de cafea.

2 Verifi caţi dacă ledul „ ” rămâne aprins.

3 Apăsaţi tasta „ ”. Aparatul începe prepararea cafelei.

4 Aşteptaţi fi nalizarea preparării şi goliți recipientul.

5 Introduceţi recipientul sub duza de abur/apă caldă (Pannarello, dacă există).

6 Rotiţi manivela de comandă în poziţia „ ”.

7 Distribuiţi toată apa rămasă. Ledul „ ” rămâne aprins.

Rămas aprins

Page 15: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 15

8 Rotiţi manivela de comandă în poziţia „ ”.

9 Umpleţi din nou rezervorul cu apă şi introduceţi-l la loc în aparat. În acest moment, aparatul este pregătit pentru prepararea cafelei.

Note:

Dacă aparatul nu a fost folosit timp de cel puţin două săptămâni, la pornire, se va efectua un ciclu automat de clătire/autocurăţare. Trebuie să se efectu-eze apoi un ciclu de clătire manual, conform descrierii de mai sus.

Ciclul automat de clătire/autocurăţare porneşte, de asemenea, atunci când aparatul rămâne în modul Stand-by sau este oprit de peste 15 minute.La terminarea ciclului, se poate prepara o cafea.

Instalarea fi ltrului de apă „INTENZA+”

Se recomandă instalarea fi ltrului de apă „INTENZA+”, care limitează forma-rea calcarului în interiorul aparatului şi care conferă o aromă mai intensă cafelei dvs.

Filtrul de apă „INTENZA+” se comercializează separat. Pentru detalii supli-mentare, consultaţi pagina aferentă produselor de întreţinere din aceste instrucţiuni de folosire.Apa reprezintă un element fundamental în prepararea unei cafele şi, prin urmare, este foarte important să fi e fi ltrată întotdeauna în mod profesio-nist. Filtrul de apă „INTENZA+” poate preîntâmpina formarea depunerilor minerale, îmbunătăţind calitatea apei.

1 Scoateţi micul fi ltru alb situat în rezervorul de apă şi păstraţi-l într-un loc uscat.

Page 16: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

16 ROMÂNĂ

4 Introduceţi fi ltrul de apă „INTENZA +” în rezervorul fără apă. Împingeţi până în cel mai jos punct posibil.

5 Umpleţi rezervorul de apă cu apă proaspătă şi introduceţi-l la loc în aparat.

6 Distribuiţi toată apa afl ată în rezervor prin funcţia de apă caldă (a se vedea paragraful „Prepararea de apă caldă”).

7 Extrageți rezervorul, umpleți-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX şi introduceţi-l la loc în aparat.

2 Scoateţi fi ltrul de apă „INTENZA+” din ambalaj, introduceţi-l în poziţie verticală (cu deschiderea în sus) în apă rece şi apăsaţi uşor pe părţile sale laterale pentru a permite ieşirea bulelor de aer.

3 Setaţi fi ltrul de apă „INTENZA+” în funcţie de duritatea apei utilizate: A = Apă dulce B = Apă dură (standard) C = Apă foarte dură

Rămas aprins

8 Odată terminate operaţiunile de mai sus, ledul „ ” rămâne aprins.

Notă: Se recomandă înlocuirea fi ltrului Intenza + la interval de 2 luni.

Page 17: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 17

REGLĂRI

Aparatul permite efectuarea unor reglări, pentru a prepara cea mai bună cafea cu putinţă.

Saeco Adapting System

Cafeaua este un produs natural şi caracteristicile sale pot varia în funcţie de origine, amestec şi prăjire. Aparatul este dotat cu un sistem de autoreglare, ce permite utilizarea tuturor tipurilor de cafea boabe existente în comerţ, cu excepţia boabelor de cafea caramelizate sau aromate. Aparatul se re-glează în mod automat după prepararea câtorva cafele, pentru a optimiza extragerea acesteia.

Reglarea râșniţei de cafea din ceramică

Râşniţele de cafea din ceramică asigură întotdeauna un grad de măcinare perfectă şi o granulometrie specifi că pentru fi ecare specialitate de cafea.Această tehnologie oferă o conservare totală a aromei, garantând gustul italian veritabil al fi ecărei ceşti de cafea.

Atenţie: Se interzice introducerea degetelor sau a altor obiecte în interiorul acesteia. Reglaţi râșniţa de cafea din ceramică folosind exclusiv cheia de reglare a gradului de măcinare. Râșniţa de cafea din ceramică conţi-ne componente mobile, care pot fi periculoase.

Râşniţele de cafea din ceramică pot fi reglate pentru a adapta gradul de măcinare al cafelei la preferinţele dumneavoastră personale.

Atenţie:Setările râșniţei de cafea pot fi reglate doar în timp ce aparatul macină cafeaua boabe.

1 Apăsaţi şi rotiţi manivela de reglare a gradului de măcinare amplasată în interiorul compartimentului pentru cafea boabe până când face câte un clic. Utilizaţi cheia de reglare a râşniţei de cafea furnizată împreună cu aparatul. Diferenţa de gust va fi perceptibilă după prepararea a 2-3 cafele.

Atenţie: Pentru a evita deteriorarea aparatului nu rotiţi râșniţa de cafea mai multe clicuri deodată.

Page 18: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

18 ROMÂNĂ

2 Marcajele amplasate în interiorul compartimentului pentru cafea boa-be indică gradul de măcinare setat. Se pot confi gura 5 grade diferite de măcinare, de la poziţia 1 pentru o măcinare grosieră şi un gust mai puţin intens la poziţia 2 pentru o măcinare fi nă şi un gust mai intens.

1 2

Reglarea cantităţii de cafea din ceașcă

Aparatul permite reglarea cantităţii de cafea espresso preparate, în funcţie de gusturile personale şi de dimensiunile cănilor/ceştilor.La fi ecare apăsare şi eliberare a tastei espresso „ ” sau a tastei cafea „ ”, aparatul infuzează o cantitate programată de cafea. Fiecare tastă este asocia-tă cu o preparare de cafea; aceasta poate fi făcută în mod individual.

Procedura următoare ilustrează programarea tastei „ ”.

1 Aşezaţi o ceşcuţă sub distribuitorul de cafea.

1 2

Page 19: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 19

2 Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „ ”; în timpul acestei faze, ledul „ ” luminează intermitent.

3 Eliberați tasta „ ” de îndată ce se obţine cantitatea de cafea dorită.

În acest moment, tasta „ ” este programată; la fi ecare apăsare, aparatul va prepara aceeaşi cantitate de espresso programată.

Aceeaşi procedură se aplică tastei cafea „ ”.

Intermitent

Page 20: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

20 ROMÂNĂ

PREPARAREA DE CAFEA ŞI ESPRESSO

Înainte de a prepara cafea, verifi caţi ca ledul verde „ ” să rămână aprins şi ca rezervorul de apă şi compartimentul pentru cafea să fi e pline.

Asiguraţi-vă că manivela de comandă se afl ă în poziţia „ ”.

1 Aşezaţi 1 sau 2 ceşcuţe sub distribuitorul de cafea.

2 Pentru a prepara un espresso, apăsaţi tasta espresso „ ”; procedaţi la fel cu tasta „ ” pentru a prepara o cafea.

3 Pentru a prepara 1 espresso, apăsaţi tasta o singură dată. Pentru a prepara 2 espresso, apăsaţi tasta de două ori consecutiv.

În această modalitate de funcţionare, aparatul procedează automat la mă-cinarea şi dozarea cantităţii corecte de cafea. Prepararea a două espresso necesită două cicluri de măcinare şi două cicluri de infuzare, efectuate automat de aparat; în timpul acestor operaţiuni, ledul „ ” rămâne aprins.

4 După ce s-a efectuat ciclul de preinfuzare, cafeaua începe să iasă prin distribuitorul de cafea.

5 Infuzarea cafelei se întrerupe automat atunci când se ajunge la nivelul programat. Se poate apăsa atât tasta „ ”, cât şi tasta „ ” pentru a întrerupe infuzarea mai devreme.

Rămas aprins

Page 21: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 21

SPUMAREA LAPTELUI / PREPARAREA UNUI CAPPUCCINO

Atenţie: Pericol de arsuri! La începutul distribuirii cafelei, pot apărea stropi de apă caldă. Duza de abur/apă caldă poate atinge temperaturi ridicate: evitaţi să o atingeţi direct cu mâinile. Utilizaţi exclusiv mânerul de protecţie specifi c.

Modul de spumare a laptelui

Dacă se doreşte prepararea aburului la pornirea aparatului sau după prepa-rarea unei cafele, înainte de a continua, poate fi necesară distribuirea apei rămase în circuit.

Pentru aceasta, urmaţi instrucţiunile următoare:

1 Introduceţi un recipient sub duza de abur/apă caldă (Pannarello, dacă există).

2 Rotiţi manivela de comandă în poziţia „ ”.

3 Aparatul necesită un timp de preîncălzire, în timpul acestei faze ledul „ ” luminează intermitent.

Intermitent

Page 22: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

22 ROMÂNĂ

4 Prepararea aburului porneşte atunci când ledul verde „ ” rămâne aprins.

5 Rotiţi manivela de comandă în poziţia „ ” pentru a opri distribuirea aburului.

6 Umpleţi cu lapte rece 1/3 dintr-o carafă.

Notă: Folosiţi lapte rece (~5 °C / 41 °F) cu conţinut proteic de minimum 3% pentru a obţine un cappuccino de înaltă calitate. Se poate folosi atât lapte integral, cât şi lapte degresat, în funcţie de preferinţele personale.

7 Scufundaţi duza de abur/apă caldă (Pannarello, dacă există) în laptele care trebuie să fi e încălzit şi rotiţi manivela de comandă până când o plasaţi în poziţia „ ”. Spumaţi laptele prin uşoare mişcări circulare ale recipientului în sus şi în jos.

Rămas aprins

Page 23: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 23

8 Când spuma de lapte a ajuns la consistenţa dorită, rotiţi manivela de comandă în poziţia „ ” pentru a opri distribuirea aburului.

Avertisment:După ce aţi utilizat aburul pentru a spuma laptele, curăţaţi duza de abur/apă caldă (sau dispozitivul Pannarello, dacă există), distribuind o cantitate mică de apă caldă într-un recipient. Pentru instrucţiuni detaliate privind curăţarea, vă rugăm să consultaţi capitolul „Curăţare și întreţinere”.

După distribuirea aburului, aparatul trebuie să se răcească înainte de a pre-para un espresso sau o cafea. Pentru a realiza acest lucru, urmaţi indicaţiile precizate în continuare:

Trecerea de la abur la cafea

1 Apăsați tasta „ ” sau „ ”; ledul „ ” luminează intermitent rapid, indicând că aparatul este supraîncălzit şi nu poate prepara cafea.

2 Trebuie să se distribuie o cantitate mică de apă pentru a răci aparatul.

Intermitent rapid

Page 24: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

24 ROMÂNĂ

3 Introduceţi un recipient sub duza de abur/apă caldă (Pannarello, dacă există) şi rotiţi manivela de comandă în poziţia „ ”.

4 Se va distribui apă caldă.

5 Aşteptaţi ca ledul de temperatură „ ” să rămână aprins.

6 Rotiţi manivela de comandă şi plasaţi-o în poziţia „ ” pentru a opri distribuirea.

7 În acest moment, se poate prepara un espresso sau o cafea.

Prepararea unui cappuccino

Pentru a prepara un cappuccino, aşezaţi o ceaşcă cu lapte spumat sub distribuitorul de cafea şi preparaţi un espresso.

Page 25: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 25

PREPARAREA DE APĂ CALDĂ

Atenţie:Pericol de arsuri! La începutul distribuirii cafelei, pot apărea stropi de apă caldă. Duza de abur/apă caldă poate atinge temperaturi ridicate: evitaţi să o atingeţi direct cu mâinile. Utilizaţi exclusiv mânerul de protecţie specifi c.

1 Înainte de a prepara apă caldă verifi caţi ca ledul verde de temperatură corespunzătoare „ ” să rămână aprins. Dacă ledul luminează intermi-tent lent, aşteptaţi ca aparatul să se încălzească.

2 Aşezaţi o ceşcuţă sub duza de abur/apă caldă (Pannarello, dacă există).

3 Rotiţi manivela de comandă în poziţia „ ”. Aparatul se afl ă în faza de încălzire şi, după câteva secunde, distribuie apă caldă.

4 Pentru a opri distribuirea de apă caldă, rotiţi manivela de comandă în poziţia „ ”.

Rămas aprins

Page 26: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

26 ROMÂNĂ

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE

Curăţarea zilnică a aparatului

Avertisment:Curăţarea și întreţinerea la timp a aparatului sunt esenţiale pentru a prelungi ciclul de viaţă. Aparatul dumneavoastră este expus continuu la umiditate, cafea și calcar!Acest capitol descrie în detaliu ce operaţiuni trebuie să fi e efectuate și la ce frecvenţă. În caz contrar, aparatul va înceta să mai funcţioneze corect. Acest tip de reparaţie NU este acoperit de garanţie!

Notă: • Folosiţi pentru curăţarea aparatului o cârpă moale şi umedă.• Nu scufundaţi aparatul în apă.• Nu spălaţi nicio componentă a acestuia în maşina de spălat vase.• Nu utilizaţi alcool, solvenţi şi/sau obiecte abrazive pentru a curăţa aparatul.• Nu uscaţi aparatul şi/sau componentele sale în cuptorul cu microunde

şi/sau într-un cuptor obişnuit.

1 În fi ecare zi, cu aparatul pornit, goliţi şi curăţaţi sertarul de colectare a zaţului.

Intervenţiile ulterioare de întreţinere pot fi efectuate doar cu aparatul oprit şi deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

2 Goliţi şi spălaţi cuva de colectare a picăturilor. Efectuaţi această ope-raţiune şi atunci când indicatorul de nivel pentru cuva de colectare a picăturilor este ridicat.

Page 27: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 27

Curăţarea zilnică a rezervorului de apă

1 Scoateţi micul fi ltru alb sau fi ltrul de apă Intenza+ (dacă există) din rezervor şi spălaţi-l cu apă proaspătă.

2 Puneţi la loc micul fi ltru alb sau fi ltrul de apă INTENZA+ (dacă există) în locaşul său exercitând o presiune uşoară combinată cu o rotire uşoară.

3 Umpleţi rezervorul cu apă proaspătă.

Curăţarea zilnică a duzei de abur/apă caldă (Pannarello, dacă există).

Duza de abur/apă caldă (Pannarello, dacă există) trebuie să fi e curăţat după fi ecare spumare a laptelui.

Notă: Unele modele de aparate sunt dotate cu dispozitivul Pannarello, iar altele nu sunt. Respectaţi instrucţiunile de curăţare aferente propriului model de aparat.

Pentru aparate fără Pannarello:1 Curăţaţi duza de abur/apă caldă cu o cârpă umedă pentru a îndepărta

reziduurile de lapte.

Pentru aparate dotate cu Pannarello:1 Scoateţi partea exterioară a dispozitivului Pannarello şi spălaţi-o cu apă

proaspătă.

Page 28: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

28 ROMÂNĂ

Curăţarea săptămânală a duzei de abur/apă caldă (Pannarello, dacă există).

Pentru aparate fără Pannarello:

1 Scoateţi mânerul de protecţie de pe duza de abur/apă caldă.

2 Spălaţi mânerul de protecţie cu apă proaspătă şi uscaţi-l cu o cârpă.

3 Curăţaţi duza de abur/apă caldă cu o cârpă umedă pentru a îndepărta reziduurile de lapte.

Pentru aparate dotate cu Pannarello:

1 Demontaţi partea exterioară a dispozitivului Pannarello.

2 Demontați partea superioară a dispozitivului Pannarello de pe duza de abur/apă caldă.

3 Spălaţi partea superioară a dispozitivului Pannarello cu apă proaspătă.

4 Curăţaţi duza de abur/apă caldă cu o cârpă umedă pentru a îndepărta reziduurile de lapte.

5 Puneţi la loc partea superioară în duza de abur/apă caldă (asigurân-du-vă că este introdusă complet).

6 Montaţi la loc partea exterioară a dispozitivului Pannarello.

4 Introduceţi la loc mânerul de protecţie pe duza de abur/apă caldă.

Page 29: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 29

Curăţarea săptămânală a grupului de infuzare și a conductei de ieșire a cafelei.

Grupul de infuzare trebuie să fi e curăţat de fi ecare dată când se umple compartimentul pentru cafea boabe sau cel puţin o dată pe săptămână.

1 Opriţi aparatul apăsând tasta ON/OFF şi deconectaţi ştecherul cablului de alimentare.

2 Scoateţi sertarul de colectare a zaţului. Deschideţi uşa de serviciu.

3 Pentru a extrage grupul de infuzare, apăsaţi tasta «PUSH» trăgând de mâner. Extrageţi-l orizontal fără a-l roti, trăgând de mâner.

5 Spălaţi bine grupul de infuzare cu apă proaspătă şi călduţă; spălaţi cu grijă fi ltrul superior.

Avertisment:nu utilizaţi detergenţi sau săpun pentru a curăţa grupul de infuzare.

4 Spălați bine conducta de ieşire a cafelei cu coada unei lingurițe sau cu o altă ustensilă de bucătărie cu margini rotunjite.

Page 30: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

30 ROMÂNĂ

6 Lăsaţi grupul de infuzare să se usuce complet la aer.

7 Curăţaţi bine partea interioară a aparatului, folosind o cârpă moale şi umezită cu apă.

8 Asiguraţi-vă că grupul de infuzare se afl ă în poziţie de repaus; cele două marcaje trebuie să coincidă. În caz contrar, efectuaţi operaţiunea descri-să la punctul (9).

9 Apăsaţi uşor maneta în jos până când atinge baza grupului de infuzare şi până când corespund cele două marcaje de pe partea laterală a grupului.

10 Asiguraţi-vă că cupla de fi xare a grupului de infuzare se afl ă în poziţie corectă; pentru a verifi ca poziţia sa, apăsaţi cu forţă tasta „PUSH” până când se semnalează cuplarea reuşită. Asiguraţi-vă că această cuplă de fi xare se afl ă în poziţia superioară, până la capăt. În caz contrar, încer-caţi din nou.

11 Introduceţi din nou grupul de infuzare în locaşul său până când se fi xează, FĂRĂ a apăsa pe tasta „PUSH”.

12 Introduceţi sertarul de colectare a zaţului. Închideţi uşa de serviciu.

Page 31: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 31

Lubrifi erea lunară a grupului de infuzare

Lubrifi aţi grupul de infuzare după aproximativ 500 de ceşti de cafea sau o dată pe lună. Lubrifi antul pentru lubrifi erea grupului de infuzare se poate achiziţiona separat. Pentru detalii suplimentare, consultaţi pagina aferentă produselor de întreţinere din aceste instrucţiuni de folosire.

Avertisment:Înainte de a lubrifi a grupul de infuzare, curăţaţi-l cu apă proaspătă și lăsaţi-l să se usuce conform explicaţiilor din paragraful „Curăţarea săptămânală a grupului de infuzare".

1 Aplicaţi lubrifi antul în mod uniform şi pe ambele ghidaje laterale.

2 Lubrifi aţi şi axul.

3 Introduceţi grupul de infuzare în locaşul său până când face clic pe poziţie. (a se vedea paragraful „Curăţarea săptămânală a grupului de infuzare”).

4 Introduceţi sertarul de colectare a zaţului şi închideţi uşa de serviciu.

Page 32: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

32 ROMÂNĂ

DECALCIFIERE

Atunci când ledul roșu „ ” începe să lumineze intermitent foarte rapid și ledul verde „ ” rămâne aprins, trebuie să se continue cu decalcifi e-rea.

Timp de decalcifi ere: 30 minute

Avertisment:Dacă nu se efectuează decalcifi erea, aparatul nu va mai funcţiona corect. În acest caz, reparaţia NU este acoperită de garanţie.

Utilizaţi exclusiv decalcifi antul Saeco, formulat special pentru a optimiza performanţa aparatului. Decalcifi antul Saeco se comercializează separat. Pentru detalii suplimentare, consultaţi pagina aferentă produselor de între-ţinere din aceste instrucţiuni de folosire.

Atenţie: Odată început, ciclul de decalcifi ere trebuie fi nalizat. În timpul proce-sului, nu se poate opri aparatul de la întrerupătorul general on/off .Dacă se deconectează cablul de alimentare, trebuie să îl reconectaţi, să porniţi aparatul și să repetaţi procesul de decalcifi ere de la punctul 7.

Atenție:Nu ingeraţi soluţia de decalcifi ere și produsele distribuite până la fi na-lizarea ciclului. Nu folosiţi în niciun caz oţetul ca decalcifi ant.

Preparare

1 Înainte de a începe decalcifi erea, goliți cuva de colectare a picături-lor şi introduceți-o la loc, demontați dispozitivul Pannarello şi fi ltrul de apă „Intenza+”, dacă există.

2 Extrageţi şi goliţi rezervorul de apă. Vărsaţi întregul conţinut al decalcifi antului Saeco. Umpleţi rezervorul cu apă proaspătă până la nivelul MAX. Aşezaţi la loc rezervorul de apă în aparat.

3 Opriți aparatul!

Atenţie:dacă nu se oprește aparatul, acesta va prepara o cafea în loc să por-nească ciclul de decalcifi ere!

Page 33: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 33

4 Asiguraţi-vă că manivela de comandă se afl ă în poziţia „ ”.

5 Aşezaţi un recipient încăpător sub duza de apă/abur.

Decalcifi ere

6 Apăsați simultan butoanele „ ” şi „ ” timp de aproximativ 5 secunde.

7 Ledul roşu „ ” începe să lumineze intermitent foarte rapid şi va con-tinua să o facă pe tot parcursul ciclului de decalcifi ere. În această fază, aparatul distribuie de mai multe ori soluţia de decalcifi ere, la intervale de circa un minut, din interior direct în cuva de colectare a picăturilor; în această fază, aparatul nu distribuie soluţia de decal-cifi ere din duza de apă/abur. Această operaţie necesită aproximativ 5 minute.

8 Atunci când se aprinde ledul verde „ ”, rotiți selectorul în poziția „ ”.

9 După aproximativ 1 minut, aparatul distribuie de mai multe ori so-luţia de decalcifi ere, la intervale de circa 1 minut, prin duza de apă/abur, până la golirea recipientului cu apă. Această operaţie necesită aproximativ 15 minute.

Page 34: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

34 ROMÂNĂ

10 Atunci când ledul verde „ ” începe să lumineze intermitent lent, rotiţi selectorul în poziția „ ”. Se aprinde ledul roşu „ ”.

11 Îndepărtaţi şi goliţi recipientul amplasat sub duza de apă/abur şi cuva de colectare a picăturilor şi aşezaţi-le la loc.

Prima clătire

12 Extrageţi rezervorul de apă; clătiţi-l şi umpleţi-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX. Aşezaţi la loc rezervorul de apă în aparat.

13 Atunci când se aprinde ledul verde „ ”, rotiți selectorul în poziția „ ”. Aparatul efectuează o încărcare scurtă a circuitului.

14 Atunci când ledul verde „ ” începe să lumineze intermitent lent, rotiţi selectorul în poziția „ ”.

15 Aparatul distribuie din interior direct în cuva de colectare a picătu-rilor; în această fază, aparatul nu distribuie din duza de apă/abur.

16 Atunci când se aprinde ledul verde „ ”, rotiți selectorul în poziția „ ”. Aparatul distribuie acum prin duza de apă/abur până la goli-rea rezervorului.

Notă: dacă doriţi să întrerupeţi distribuirea (de exemplu, pentru golirea recipi-entului), rotiţi selectorul în poziţia „ ”. Pentru a reporni distribuirea, rotiţi selectorul în poziţia „ ”.

Page 35: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 35

17 După terminarea distribuirii, ledul verde „ ” începe să lumineze intermitent lent. Rotiți selectorul în poziția „ ”. Se aprinde ledul roşu „ ”.

18 Îndepărtaţi şi goliţi recipientul amplasat sub duza de apă/abur şi cuva de colectare a picăturilor şi aşezaţi-le la loc.

A doua clătire

19 Extrageţi rezervorul de apă; clătiţi-l şi umpleţi-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX. Aşezaţi la loc rezervorul de apă în aparat.

20 Atunci când se aprinde ledul verde „ ”, rotiți selectorul în poziția „ ”.

21 Aparatul distribuie prin duza de apă/abur până la golirea rezervo-rului.

22 După aceea, aparatul se opreşte. Se stinge ledul roşu „ ”. Rotiți selectorul în poziția „ ”.

23 Extrageţi cuva de colectare a picăturilor, clătiţi-o şi aşezaţi-o la loc. Reinstalaţi dispozitivul Pannarello şi fi ltrul de apă „Intenza+” (dacă există).

24 Extrageţi rezervorul de apă; clătiţi-l şi umpleţi-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX. Aşezaţi la loc rezervorul de apă în aparat.

25 Pentru a relua funcţiile, porniţi aparatul.

Page 36: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

36 ROMÂNĂ

SEMNIFICAŢIA SEMNALELOR LUMINOASE

Panou de comandă

Semnale luminoase Cauze Rezolvări

Rămas aprins

Aparat la temperatură corespunzătoare:- pentru prepararea cafelei;- pentru prepararea de apă caldă;- pentru prepararea aburului

Intermitent lent

Aparat în faza de încălzire pentru prepararea de espresso, apă caldă şi abur.

Intermitent rapid

Protecţie la supraîncălzire activă.Nu se poate încă prepara cafeaua.

Trebuie să se distribuie apă pentru a răci aparatul.

Intermitent rapid și led rămas aprins

Trebuie să se efectueze decalcifi erea aparatului!

Dacă nu se efectuează decalcifi erea, aparatul nu va mai funcţiona corect.Defecţiunea NU este acoperită de garanţie!

Page 37: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 37

Semnale luminoase Cauze Rezolvări

Intermitent rapid și led rămas aprins

Aparat în modul de decalcifi ere.Efectuaţi procedura de decalcifi ere până la sfârşit.

Rotiţi manivela de comandă în poziţia „ ”.

Intermitent rapid și intermitent lent.

Aparat în modul de decalcifi ere.Efectuaţi procedura de decalcifi ere până la sfârşit.

Rotiţi manivela de comandă în poziţia „ ”

Intermitent rapid și led rămas aprins.

Aparat în modul de decalcifi ere.Efectuaţi procedura de decalcifi ere până la sfârşit.

Clătiţi rezervorul de apă şi umpleţi-l până la nivelul MAX.

Intermitent lent

Aparat în faza de programare a cantităţii de cafea de preparat.

Eliberați tasta de îndată ce se obţine cantitatea de cafeadorită.

Rămas aprins

Aparatul se afl ă în faza de preparare a unei cafele duble.

Rămas aprins

Nivel scăzut de apă. Umpleţi rezervorul cu apă proaspătă. După ce ați introdus rezervorul de apă plin, indicatorul luminos se stinge.

Page 38: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

38 ROMÂNĂ

Semnale luminoase Cauze Rezolvări

Rămas aprins

Compartimentul pentru cafea boabe este gol.

Reumpleţi compartimentul cu cafea boabe şi începeţi din nou procedura.

Sertarul de colectare a zaţului este plin. Cu aparatul pornit, goliţi sertarul de colectare a zaţului. Golind sertarul de colectare a zațului cu aparatul oprit, nu se resetează numărătoarea ciclurilor de cafea. Aşteptaţi până când ledul „ ” începe să lumineze intermitent înainte de a aşeza la loc sertarul de colectare a zațului.

Intermitent rapid

Circuitul hidraulic este descărcat. Reumpleţi rezervorul cu apă proaspătă şi încărcaţi circuitul hidraulic după cum se descrie în paragraful „Prima pornire”.

Intermitent lent

Grupul de infuzare nu este introdus. Sertarul de colectare a zaţului nu este introdus.Uşa de serviciu este deschisă. Manivela de comandă nu este poziţionată corect.

Verifi caţi ca toate componentele să fi e instalate corect şi închise. În acest moment, ledul „ ” intermitent se stinge.

Intermitent în sens antiorar

Aparat în faza de clătire/autocurăţire. Aparatul termină automat ciclul de clătire/autocurăţire. Se poate opri ciclul de clătire/autocurăţire apăsând tasta „ ” sau „ ”.

Intermitent alternativ

Grupul de infuzare a efectuat o operaţiune anormală.

Încercaţi să preparaţi un alt espresso sau altă cafea.

Intermitent simultan

Aparatul nu funcţionează. Opriţi aparatul. Porniţi-l după 30 de secunde.Încercaţi de 2 sau de 3 ori.Dacă aparatul NU porneşte, contactaţi linia de asistenţă telefonică Philips Saeco.

Page 39: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 39

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Acest capitol sintetizează problemele cele mai frecvente ce ar putea surve-ni la aparatul dumneavoastră. Dacă informaţiile prezentate în continuare nu vă ajută să remediaţi proble-ma, consultaţi pagina FAQ pe site-ul www.philips.com/support sau con-tactaţi linia de asistenţă telefonică Philips Saeco din ţara dumneavoastră. Datele de contact sunt indicate în certificatul de garanţie furnizat separat pe site-ul www.philips.com/support.

Defecţiune Cauză posibilă Remediu

Aparatul nu porneşte. Aparatul nu este conectat la o sursă de energie electrică.

Conectaţi aparatul la reţeaua elec-trică.

Cafeaua nu este suficient de caldă.

Ceştile sunt reci. Încălziţi ceştile cu apă caldă.

Nu iese apă caldă sau abur. Orificiul duzei de abur/apă caldă este obturat.

Curăţaţi orificiul duzei de abur/apă caldă cu un ac.Înainte de a efectua această opera-ţiune asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi răcit.

Pannarello murdar (dacă există). Curăţaţi dispozitivul Pannarello.

Cafeaua espresso are spumă puţină (a se vedea nota).

Amestecul de cafea nu este adec-vat sau cafeaua nu este proaspăt măcinată sau gradul de măcinare este prea grosier.

Schimbaţi amestecul de cafea sau reglaţi râşnița de cafea din ceramică conform descrierii din paragraful „Reglarea râşniţei de cafea din ceramică”.

Aparatul necesită prea mult timp pentru a se încălzi sau cantitatea de apă care iese din duza de abur/apă caldă este limitată.

Circuitul hidraulic al aparatului este înfundat cu calcar.

Procedaţi la decalcifierea aparatului.

Nu se poate extrage grupul de infuzare.

Grupul de infuzare este scos. Porniţi aparatul. Închideţi uşa de serviciu. Grupul de infuzare revine automat în poziţia corectă.

Sertarul de colectare a zaţului este introdus.

Scoateţi sertarul de colectare a zaţului înainte de a scoate grupul de infuzare.

Aparatul macină boabele de cafea, dar cafeaua nu iese (a se vedea nota).

Grupul de infuzare este murdar. Curăţaţi grupul de infuzare (paragra-ful „Curăţarea grupului de infuzare”).

Circuitul hidraulic nu este încăr-cat.

Umpleţi rezervorul cu apă proaspătă şi distribuiţi apă caldă.

Acest lucru poate surveni uneori, atunci când aparatul reglează automat doza.

Preparaţi câteva cafele espresso după cum se descrie în paragraful „Saeco Adapting System”.

Distribuitorul de cafea este murdar.

Curăţaţi distribuitorul de cafea.

Page 40: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

40 ROMÂNĂ

Defecţiune Cauză posibilă Remediu

Cafeaua este prea apoasă (a se vedea nota).

Acest lucru poate surveni uneori, atunci când aparatul reglează automat doza.

Preparaţi câteva cafele espresso după cum se descrie în paragraful „Saeco Adapting System”.

Râşniţa de cafea din ceramică este setată la un grad de măcina-re grosieră.

Reglaţi râşniţa de cafea din ceramică la un grad de măcinare mai fină (a se vedea paragraful „Reglarea râşniţei de cafea din ceramică”).

Cafeaua iese încet (a se vedea nota).

Cafeaua este prea fină. Schimbaţi amestecul de cafea sau reglaţi gradul de măcinare conform descrierii din paragraful „Reglarea râşniţei de cafea din ceramică”.

Circuitul hidraulic nu este încăr-cat.

Umpleţi rezervorul cu apă proaspătă şi distribuiţi apă caldă.

Grupul de infuzare este murdar. Curăţaţi grupul de infuzare (paragra-ful „Curăţarea grupului de infuzare”).

Cuva de colectare a picături-lor se umple chiar dacă nu se evacuează apă.

Uneori, aparatul evacuează apă în mod automat în cuva de colecta-re a picăturilor, pentru a gestiona clătirea circuitelor şi pentru a asigura o funcţionare optimă.

Acest comportament este conside-rat normal.

Notă: Aceste probleme pot fi considerate normale dacă s-a modificat amestecul de cafea sau în cazul în care se efectuează prima instalare. În acest caz, aşteptaţi ca aparatul să efectueze o autoreglare conform descrierii din paragraful „Saeco Adapting System”.

Page 41: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 41

ECONOMISIREA ENERGIEI

Stand-by

Aparatul este proiectat pentru reducerea consumului energetic, fapt de-monstrat de eticheta energetică ce precizează clasa A.

După 60 de minute de inactivitate, aparatul se opreşte automat.

Casarea

La sfârşitul ciclului de viaţă, aparatul nu trebuie să fie trata ca deşeu menajer, ci trebuie să fie predat la un centru autorizat de colectare, pentru a putea fi reciclat. Acest comportament contribuie la protejarea mediului înconjurător.Materialele de ambalare pot fi reciclate.

- Aparat: scoateţi ştecherul din priza şi tăiaţi cablul de alimentare.- Predaţi aparatul şi cablul de alimentare la un centru de asistenţă sau la

o unitate publică de casare a deşeurilor.

Acest produs este conform cu Directiva europeană 2002/96/CE.Simbolul existent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul nu poate fi tratat ca deşeu menajer, ci trebuie să fie predat la centrul de colectare competent, pentru a putea recicla componentele electrice şi electronice ale acestuia.Prin asigurarea unei casări adecvate a produsului, contribuiţi la protejarea mediului înconjurător şi a persoanelor împotriva eventualelor consecin-ţe negative, ce ar putea fi cauzate de gestionarea necorespunzătoare a produsului spre sfârşitul ciclului său de viaţă. Pentru informaţii suplimen-tare privind modalităţile de reciclare a produsului, contactaţi biroul local competent, serviciul de salubrizare sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Page 42: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

42 ROMÂNĂ

CARACTERISTICI TEHNICE

Producătorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra caracteristi-cilor tehnice ale produsului.

Tensiune nominală - Putere nominală - Alimentare

A se vedea eticheta amplasată pe par-tea din interiorul uşii de serviciu

Material carcasă ABS - Termoplastic

Dimensiuni (L x î x l) 295 x 325 x 420 mm - 11,5” x 13” x 16,5”

Greutate 6,9 kg - 15 lb

Lungimea cablului de alimen-tare

800 - 1.200 mm / 31,5” - 47”

Panou de comandă Frontal

Pannarello (prezent numai la unele modele)

Special pentru băuturile cappuccino

Dimensiuni ceşti Până la 95 mm

Rezervor de apă 1 l – 33 oz. / detaşabil

Capacitatea compartimentului pentru cafea boabe

170 g / 6,5 oz.

Capacitatea sertarului de colec-tare a zaţului

8

Presiune pompă 15 bari

Centrală de apă Oţel inox

Dispozitive de siguranţă Siguranţă termică

GARANŢIE ŞI ASISTENŢĂ

Garanţie

Pentru informaţii detaliate despre garanţie şi condiţiile acesteia, consultaţi certificatul de garanţie furnizat separat.

Asistenţă

Dorim să ne asigurăm că sunteţi mulţumiţi de aparatul dumneavoastră. Dacă nu aţi făcut-o deja, înregistraţi-vă produsul la adresa www.philips.com/wel-come. Astfel, putem păstra legătura cu dumneavoastră şi vă putem transmite mementouri pentru operaţiunile de curăţare şi decalcifiere.

Pentru ajutor sau asistenţă, vizitaţi site-ul Web Philips la www.philips.com/support sau contactaţi linia de asistenţă telefonică Philips Saeco din ţara dumneavoastră. Datele de contact sunt indicate în certificatul furnizat sepa-rat pe site-ul www.philips.com/support.

Page 43: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

ROMÂNĂ 43

COMANDAREA PRODUSELOR DE ÎNTREŢINERE

Pentru curăţare şi decalcifi ere, utilizaţi numai produsele de întreţinere Saeco. Aceste produse pot fi achiziţionate în magazinul online Philips (dacă este disponibil în ţara dumneavoastră), la adresa www.shop.philips.com/ser-vice, la vânzătorul dumneavoastră de încredere sau la centrele de asistenţă autorizate. Dacă întâmpinaţi difi cultăţi la identifi carea produselor de întreţinere a aparatului, contactaţi linia de asistenţă telefonică Philips Saeco din ţara dumneavoastră. Datele de contact sunt indicate în certifi catul de garanţie furnizat separat sau la adresa www.philips.com/support.Prezentarea generală a produselor de întreţinere

- FILTRU DE APĂ INTENZA+ (CA6702)

- LUBRIFIANT (HD5061)

- DECALCIFIANT (CA6700)

- MAINTENANCE KIT (CA 6706)

Page 44: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul … · 2014-01-09 · Aparatul este indicat pentru prepararea cafelei espresso utilizând boabe întregi

www.philips.com/saeco

Producătorul îşi rezervă dreptul de a aduce orice modificări fără preaviz.

Rev.

00 d

el 1

5-11

-13

20

RO

20