New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. ·...

187
1 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VÂLCEA STADIUL ÎNDEPLINIRII PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢ A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE SEMESTRUL I 2020

Transcript of New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. ·...

Page 1: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL VÂLCEA

STADIUL ÎNDEPLINIRII PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢ A OBIECTIVELOR CUPRINSE

ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE

SEMESTRUL I

2020

Page 2: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

2

CUPRINS

CAPITOLUL I. JUSTIȚIE, DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI CETĂȚENEȘTI 3

CAPITOLUL II. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI 4

CAPITOLUL III. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 40

CAPITOLUL IV. BUGETUL ȘI FISCALITATEA 45

CAPITOLUL V. ECONOMIA 56

CAPITOLUL VI. TRANSPORTURI, INFRASTRUCTURĂ ȘI COMUNICAȚII 66

CAPITOLUL VII. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ 70

CAPITOLUL VIII. FONDURI EUROPENE 78

CAPITOLUL IX. MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 81

CAPITOLUL X. EDUCAȚIE, CERCETARE, INOVARE 102

CAPITOLUL XI. TINERET ȘI SPORT 117

CAPITOLUL XII. SĂNĂTATEA 121

CAPITOLUL XIII. MEDIUL ȘI RESURSELE NATURALE 143

CAPITOLUL XIV. CULTURĂ, PATRIMONIU ȘI MINORITĂȚI 166

Page 3: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

3

Capitolul I. Justiție, drepturi și libertăți cetățenești

Nr. crt.

Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

1.

Destructurare grupuri infracţionale din competenţa inspectoratului judeţean de poliţie

1.Implicarea tuturor poliţiştilor operativi în cunoaşterea situaţiei operative pe raza de competenţă în referire la membrii unor grupări infracţionale şi asigurarea colabo-rării cu Serviciul de Investigaţii Criminale.

2.Colaborarea cu celelalte structuri ale Poliţiei Române cu competenţe în domeniu, dar şi cu unităţile de parchet, în scopul identificării grupărilor infracţionale, a mem-brilor activi ai acestora şi a probării activi-tăţii infracţionale desfăşurate.

3.Realizarea întâlnirilor grupului de lucru constituit pe această problematică şi identi-ficarea celor mai eficiente măsuri în domeniu.

număr grupări

infracţionale destructurate

număr membrii

aparţinând grupărilor destructurate

33 (+16)

117 (+51)

Inspectorat de Poliţie Judeţean

Vâlcea

Prevenirea şi combaterea corupţiei

1.Colaborare în cadrul unor grupuri de lucru cu procurorii desemnați pe linie de corupție, precum și cu DGA – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea, în vederea stabilirii unor moduri de acțiune mai eficientă.

2.Intensificarea activităţilor investigative desfăşurate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminaluităţii Economice în domeniul corupţiei

număr dosare

penale pe linie de corupţie

10 (+10)

Page 4: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

4

Capitolul II. Ordine publică și siguranța cetățeanului

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

1.

Creşterea nivelului de securitate în spaţiul stradal

1.Operativitatea intervenţiei la evenimen-tele semnalate.Intervenţia rapidă a agen-ţilor de siguranţă publică pe principiul ,,cel mai apropiat poliţst de locul eveni-mentului intervine” şi sancţionarea fermă a oricăror încălcări ale legislaţiei în spaţiul public 2.Eficientizarea dispozitivului de siguranţă publică, a modului de acţiune al acestuia în vederea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii stradale 3.Îmbunătăţirea cooperării cu I.J.J. Vâlcea pentru punerea în aplicarea a prevederilor Ordinului MAI 60/2010 în cadrul Grupului de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor, planificarea eficientă a patrulelor pedestre şi auto, în baza concluziilor analizelor tactice, în zonele şi mediile de interes poliţienesc; Iden-tificarea necesarului de forţe pentru organizarea dispozitivului de ordine publică, astfel încât patrularea să se realizeze conform prevederilor OMAI 60/2010, în mediul urban şi rural.

număr apeluri prin SNUAU 112; procent intervenţie sub 10 minute;

număr infracţiuni

stradale;

număr infracţiuni depistate în flagrant;

8.030 (+793) 78,01%

82 (-52)

368 (-66)

Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Vâlcea

Page 5: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

5

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

4.Distribuirea corespunzătoare a patrule-lor pedestre şi auto, în funcţie de ana-lizele tactice întocmite, în special pe timpul nopţii, când se comite marea majoritate a infracţiunilor stradale.

număr infracţiuni stradale comise pe timpul nopţii;

45 (-28)

Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Vâlcea

Creşterea gradului de siguranţă a cetăţea-nului

1.Organizarea de razii, acţiuni, controale şi filtre în zonele şi mediile criminogene în vederea asigurării prevenţiei necesare, a menţinerii ordinii şi siguranţei publice şi a depistării încălcării legislaţiei. 2.Cunoaşterea şi aplanarea stărilor con-flictuale în vederea prevenirii faptelor de violenţă. 3. Cunoaşterea teritoriului şi a populaţiei pe raza de competenţă de către poliţie de proximitate condiţie esenţială pentru adoptarea măsurilor de prevenire şi combatere corespunzătoare.

număr razii; număr acţiuni; număr controale

directe număr stări

conflictuale aplanate;

număr activităţi

desfăşurate în comunitate;

număr persoane consiliate de poli-ţiştii de proximita-te;

124 (+105) 412 (+25)

6.396 (-1.182)

1.665 (+242)

878 (-1.405)

1.674 (-2.712)

Page 6: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

6

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Desfăşurarea unui management eficient în domeniul resurselor umane şi consolidarea autorităţii poliţiştilor

1. Încadrarea prin concurs a funcţiilor de conducere. 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire tactică a poliţiştilor din structurile operative, în special ordine publică şi poliţie rutieră în scopul prevenirii ultrajelor. La şedinţele de pregătire vor participa instructori ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, psihologii unităţii şi ofiţeri ai Serviciului Ordine Publică. 4.Însuşirea temeinică şi punerea în aplicare a prevederilor Legii 192/2019.

număr concursuri

organizate;

planuri de pregă-tire continuă întoc-mite;

număr poliţişti pre-

gătiţi în domeniul tactic;

număr ultraje la adresa poliţiştilor înregistrate;

număr sancţiuni

aplicate

număr infracţiuni sesizate;

0

Realizat planuri

259

16 28.532 (+2.868)

4.691 (-270)

Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Vâlcea

Prevenirea şi comba-terea violenţei în şcoli şi în zonele adiacente

1.Punerea în aplicare a Planului Teritorial Comun aprobat la nivelul Instituţiei Prefectului. 2. Activităţi preventiv-educative la nivelul unităţilor de învăţământ, cu participarea elevilor, dar şi a cadrelor didactice.

număr activităţi în

unităţile de învăţă-mânt;

număr infracţiuni

603 (-703)

17 (-5)

Page 7: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

7

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

3. Includerea pe itinerariile de patrulare a unităţilor de învăţământ şi asigurarea prezenţei poliţiştilor în zona şcolilor la orele de intrare la cursuri. 4.Intervenţia efectivelor la solicitările pe această linie.

în şcoli sau proxi-mitatea acestora sesizate;

număr patrulări în zona adiacentă u- nităţilor de învăță- mânt;

444 (-710)

Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Vâlcea Întărirea colaborării cu

structurile europene în materia controlului şi diminuării fenomenului infracţional

1. Asigurarea colaborării cu toate structu-rile create pentru combaterea criminali-tăţii transfrontaliere. 2. Continuarea demersurilor de pregătire cu scopul cunoaşterii utilizării bazelor de date Schengen.

număr mesaje o-perative trimise;

număr cereri de asistenţă poliţie-nească internaţio-nală;

număr mandate e- uropene de ares-tare puse în apli-care;

număr semnalări Schengen desco-perite introduse de alte ţări;

Nu au fost

23 (-17)

16 (+1)

117 (+50)

Page 8: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

8

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

PRIORITATEA STRATEGICĂ: Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor Asigurarea eficienţei misiunilor de ordine şi siguranţă publică executate de structurile unității

2.

Asigurarea eficienţei şi eficacităţii misiuni-lor de ordine publică executate de struc-turile unității.

1. Modificarea şi completarea cadrului normativ ce reglementează activitatea structurilor de ordine publică, precum şi consolidarea capacităţii de management al tipurilor de risc la adunări publice.

Numărul proiectelor de ordine întocmite sau modificate;

Numărul procedurilor operaționale revizuite/ întocmite;

5

0

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

2. Asigurarea cadrului dispoziţional pentru planificarea, organizarea şi executarea misiunilor de ordine publică.

Numărul total al misiu-nilor de asigurare a ordinii publice;

Numărul ordinelor şi dispoziţiilor elaborate;

87

273

3. Participarea în cadrul grupurilor de lucru sau emiterea punctelor de vedere în legătură cu proiectele de acte normative cu incidenţă în domeniul ordinii şi siguranţei publice.

Numărul de participări în cadrul grupurilor de lucru sau puncte de ve-dere emise în legătură cu proiectele de acte normative cu incidenţă în domeniul ordinii şi siguranţei publice;

4

4. Realizarea unei estimări judicioase a efectivelor necesare pentru executarea misiunilor în situaţia solicitărilor de efective în sprijin sau pentru preluarea misiunilor.

Numărul solicitărilor analizate / soluţionate; 5

5. Executarea de controale tematice şi inopinate pe segmentul ordinii publice.

Numărul controalelor tematice / controalelor

inopinate executate;

2 0

Page 9: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

9

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Asigurarea eficienţei şi eficacităţii misiuni-lor de ordine publică executate de struc-turile unității.

6. Punerea în aplicare a dispoziţiilor / planurilor de măsuri / concepţiilor de acţiune în domeniul ordinii publice transmise de eşalonul superior.

Numărul dispoziţiilor/ planurilor proprii de măsuri transmise/ela-borate în baza planurilor de măsuri/acţiune, dis-poziţiilor eşalonului superior;

5

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

7. Participarea la seminarii, conferinţe, întâlniri de lucru pe teme privind domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi organizarea şi coordonarea de convocări şi şedinţe de pregătire în domenii de interes.

Numărul seminariilor/ conferinţelor/întâlnirilor de lucru desfășurate;

Numărul convocărilor/ şedinţelor de pregătire organizate şi desfăşurate;

0

6

Asigurarea eficienței activităţii de preve-nire şi combatere a faptelor antisociale, prin corelarea acţiuni-lor executate în con-cordanţă cu infracţio-nalitatea stradală înregistrată în anali-zele elaborate la nivelul I.G.J.R. și M.A.I.

1. Întocmirea de materiale privind activităţile desfăşurate pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale şi rezultatele obţinute (analize, sinteze, informări, studii, prognoze, statistici, grafice etc.)

Numărul documentelor ce conţin analize, sin-teze, informări, studii, prognoze, statistici, grafice, etc.;

Numărul ordinelor şi dispoziţiilor elaborate / transmise;

6

16

2. Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de constatare/sancţionare a faptelor de natură penală/ contravenţională, precum şi verificarea rapoartelor întocmite cu această ocazie precum şi creşterea pre-zenţei în zonele publice cu potenţial criminogen, instituţii

Numărul infracţiunilor şi contravenţiilor constata-te de personalul unității;

55 infracțiuni 1952 contravenții

Page 10: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

10

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

de învăţământ, mediu rural şi silvic.

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

3. Coordonarea, sprijinul şi îndrumarea activităţii de punere în executare a mandatelor de aducere.

Numărul mandatelor de aducere executate de către efectivele unității;

Numărul mandatelor de aducere, transmise spre executare către structurile teritoriale ale Jandarmeriei Române;

22 13

4. Coordonarea activităţilor preventiv- educative desfăşurate de personalul unității.

Numărul acţiunilor preventiv-educative desfăşurate;

36

5. Participarea și executarea de controale tematice, controale inopinate şi acţiuni de sprijin şi îndrumare vizând activitatea de prevenire şi combatere a faptelor antisociale desfăşurată de personalul unității.

Numărul controalelor tematice/controalelor inopinate/activităţi de sprijin şi îndrumare executate.

0

Asigurarea capacităţii operaţionale a struc-turilor de intervenţie antiteroristă şi acţiuni speciale.

1. Propuneri de modificare şi completare a cadrului normativ ce reglementează activitatea structurilor de intervenţie antiteroristă şi acţiuni speciale.

Numărul proiectelor de ordine întocmite sau modificate;

Numărul procedurilor operaționale revizuite/ întocmite;

Numărul concepţiilor/ metodologiilor întoc-mite, privind organiza-rea şi dotarea structu-rilor antiteroriste şi de

0

0

0

Page 11: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

11

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Asigurarea capacităţii operaţionale a struc-turilor de intervenţie antiteroristă şi acţiuni speciale.

acţiuni speciale; Numărul de participări

în cadrul grupurilor de lucru pentru întocmirea /modificarea standarde-lor operaţionale;

-

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

2. Participarea la seminarii, conferinţe, întâlniri de lucru pe teme privind prevenirea şi combaterea terorismului, inovaţii ale tehnicii specifice de intervenţie.

Numărul seminariilor, conferinţelor, întâlnirilor de lucru.

0

3.Identificarea eventualelor neajunsuri care pot afecta timpul de răspuns a structurilor antiteroriste şi de acţiuni speciale şi iniţierea demersurilor pentru soluţionare, precum şi reducerea timpului mediu de răspuns şi creşterea calităţii de intervenţie de ordine publică, antiteroristă şi contrateroristă.

Numărul analizelor pri-vind neajunsurile/pro-punerile structurilor operative.

0

4. Consolidarea cooperării cu celelalte instituţii cu competenţe în domeniu.

Numărul de protocoale de colaborare întocmite /revizuite/modificate;

Numărul de analize pri-vind acţiunile executate în cooperare cu alte in-stituţii de către structu-rile antiteroriste şi de acţiuni speciale.

0

0

Asigurarea securității obiectivelor /transporturilor, bunurilor și valorilor din competență

Page 12: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

12

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Creșterea nivelului de siguranță a obiec-tivelor/ transportu-rilor, bunurilor și va-lorilor din competen-ță.

1. Monitorizarea permanentă a activităților desfășurate în obiective și zona adiacentă acestora, pentru prevenirea și combaterea faptelor cu caracter infracțional sau contravențional.

Numărul de infracțiuni constatate (SURE 51);

Numărul de sancțiuni contravenționale aplicate (SURE 51).

1

28

Inspectoratul de

Jandarmi Județean Vâlcea

2. Asigurarea eficienței dispozitivelor adoptate, concomitent cu menținerea la nivelul minim al incidentelor de securitate produse la obiectivele din responsabilita-te.

Numărul de activități procedurale pentru care s-au întocmit proceduri operaționale;

Numărul incidentelor de securitate înregis-trate.

0

0

Creșterea performanței structurilor operative în îndeplinirea misiunilor

Creșterea gradului de integrare a suportului informațional în ca-drul procesului de instituire a pazei și centrarea întregii strategii de pază a obiectivelor, trans-porturilor și conduc-telor magistrale de transport produse petroliere din responsabilitate

1. Efectuarea analizelor de risc la securitate fizică potrivit cadrului normativ în vigoare.

Procentul obiectivelor/ transporturilor/ conduc-telor magistrale de tran-sport produse petroliere din responsabilitate la care analiza de risc este desfășurată potrivit cadrului normativ în vigoare.

100%

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

Procentul rapoartelor de analiză de risc la securitate fizică avizate favorabil de către DPPI, raportat la numărul to-tal al obiectivelor/tran-sporturilor/ conductelor magistrale de transport

100%

Page 13: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

13

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

produse petroliere din responsabilitate.

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

2. Implementarea măsurilor propuse pentru diminuarea /eliminarea amenințărilor /vulnerabilităților

Procentul măsurilor implementate raportat la numărul total al măsurilor propuse de comisie

5%

Dezvoltarea și imple-mentarea unei strate-gii instituționale des-tinate creșterii gradu-lui de conștientizare a rolului, locului și a-vantajelor nete oferi-te de sistemele tehni-ce de securitate în cadrul mecanismelor moderne de pază, precum și pentru creșterea rolului și a responsabilităților personalului speciali-zat al unității în pro-iectarea, instalarea și asigurarea întreținerii acestora.

1. Desfășurarea demersurilor pentru modernizarea componenței sistemelor tehnice de securitate și a elementelor de protecție mecano-fizice la obiectivele aparținând unității

Demersuri întreprinse;

La toate ședințele de analiză cu

beneficiarii au fost discutate

aspectele referitoare la

implementarea acestor măsuri;

2. Intensificarea demersurilor în vederea implementării de către beneficiarii de pază a sistemelor tehnice de securitate.

Procentul obiectivelor/ transporturilor/ conduc-telor de transport pro-duse petroliere unde sistemul electronic de securitate sau mijloa-cele mecano-fizice au fost îmbunătățite rapor-tat la numărul total al obiectivelor/transportu-rilor/conductelor de transport produse pe-troliere din responsa-bilitate ;

5%

Page 14: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

14

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

3. Operaționalizarea dispeceratelor de monitorizare zonale și conectarea sistemelor tehnice de securitate la acestea

Procentul obiectivelor/ transporturilor/ conduc-telor de transport pro-duse petroliere ale căror sisteme electronice de securitate sunt conec-tate la dispeceratele unităților de jandarmi raportat la numărul to-tal al obiectivelor/ transporturilor/ con-ductelor de transport produse petroliere din responsabilitate;

Numărul dispeceratelor zonale de monitorizare operaționalizate.

15%

0

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

Îmbunătățirea capa-cității de reacție a forțelor de interven-ție, precum și a gra-dului de coeziune între acestea și efec-tivele din cadrul dis-pozitivului de pază

1. Integrarea în cadrul procesului de planificare a exercițiilor de intervenție a unor scenarii diferite, adaptate particularităților obiectivului și a nevoilor.

Procentul exercițiilor executate raportat la numărul minim de exerciții prevăzute de cadrul normativ;

Procentul forțelor care participă la exercițiu, ra-portat la numărul total al forțelor operative.

100%

36%

1. Antrenarea /verificarea capacităţii operaţionale a structurilor subordonate prin exerciţii de alertare, conform Planului unic.

Numărul exerciţiilor planificate;

Numărul exerciţiilor desfăşurate;

Calificativele obţinute.

7

2

Page 15: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

15

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Perfecţionarea activi-tăţii în domeniul rea-lizării capacităţii ope-raţionale a structuri-lor unității şi manage-mentului situaţiilor de urgenţă conform competenţelor.

FB

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

2. Participarea la exerciţiile inițiate și organizate de structurile Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații în cooperare cu celelalte structuri ale SNAOPSN (Sistemul Naţional de Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională) pentru compatibilizarea acestora, în vederea gestionării situaţiilor speciale şi de criză.

Numărul exerciţiilor la care participă;

Aprecierile instituțiilor participante;

Compatibilizarea structurilor, în vederea gestionării situaţiilor speciale şi de criză.

0

3. Participarea la exerciţiile inițiate și organizate de structurile Ministerului Apărării Naționale în cooperare cu cele-lalte structuri ale SNAOPSN (Sistemul Naţional de Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională) pentru compati-bilizarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în vederea gestionării situaţiilor speciale şi de criză.

Numărul exerciţiilor la care participă;

Aprecierile instituțiilor participante;

Compatibilizarea struc-turilor Ministerului Afa-cerilor Interne în vede-rea gestionării situaţiilor speciale şi de criză.

0

4.Verificarea /antrenarea structurilor unității prin crearea unor situații tactice cu incidență în realizarea măsurilor de protecţie a personalului şi intervenţia în sprijinul populaţiei.

Numărul verificărilor/ antrenamentelor efectuate;

Numărul situațiilor de protecție civilă rezolvate;

Aprecierile rezultate.

2

2

FB Creşterea performan-ţei în activitatea de cooperare interinsti-

1. Analizarea documentelor de cooperare/ colaborare aflate în evidență.

Numărul documentelor de cooperare /colabo-rare aflate în evidență;

20

Page 16: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

16

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

tuţională. Numărul documentelor de cooperare /colabo-rare încheiate;

Numărul documentelor de cooperare /colabora-re scoase din evidență.

0

0

Inspectoratul de

Jandarmi Județean Vâlcea

2. Analiza oportunităţii privind încheierea unor planuri de cooperare / colaborare la nivel local pentru care s-a solicitat acordarea mandatului inspectorului general.

Numărul de analize de oportunitate pentru acordarea mandatului;

Raportul între numărul solicitărilor de mandat şi numărul solicitărilor aprobate.

0

0

Creşterea performan-ţei în activitatea de management stări excepţionale.

1. Actualizarea/îmbunătăţirea documentelor planului de mobilizare, în scopul creşterii viabilităţii acestora.

Numărul documentelor planului de mobilizare care au fost actualizate/ îmbunătăţite.

12

2. Organizarea şi desfăşurarea de antrenamente, instructaje sau alte activităţi de pregătire a personalului pe linia managementului stărilor excepţionale.

Numărul de antrena-mente, instructaje sau alte activităţi de pregă-tire a personalului pe linie de management stări excepţionale;

Calificativele obţinute, după caz.

1

FB Continuarea demer-surilor pentru stan-dardizarea practicilor și elaborarea proce-durilor desfășurate de personalul unității

Elaborarea /revizuirea procedurilor operaționale.

Numărul procedurilor elaborate;

Numărul procedurilor revizuite.

0

0

Page 17: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

17

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

pentru îndeplinirea atribuţiilor.

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

Asigurarea suportului informativ al actului decizional în scopul planificării misiunilor ce revin unității și prevenirii unor situații de risc la adresa ordi-nii publice, precum și creșterea calității ac-tivității de cercetare – documentare.

1. Cunoașterea situației operative în conexiune cu evenimente / activități / acțiuni cu impact asupra climatului de ordine și siguranță publică și a securității obiectivelor din competența unității.

Numărul evenimentelor cu impact mediu sau ridicat care au surprins (<1% din totalul eveni-mentelor produse);

Numărul documentelor elaborate și diseminate referitoare la potențiale riscuri și amenințări la adresa siguranței publice.

0

17

2. Consolidarea cooperării cu structurile de informații și alte structuri abilitate (SIPI, IPJ, SRI, SPP, B.C.C.O- Vâlcea).

Numărul documentelor purtătoare de informații transmise;

Numărul documentelor purtătoare de informații primite.

2

0

3. Realizarea de analize la nivel strategic, tactic şi operațional pentru identificarea amenințărilor și vulnerabilităților și evaluarea riscurilor specifice misiunilor unității.

Numărul produselor

elaborate.

80

Asigurarea suportului informative al actului decizional în contex-tul alegerilor locale și parlamentare

Cunoașterea situației operative în conexiune cu evenimente / activități / acțiuni cu impact asupra climatului de ordine și siguranță publică și a securității obiectivelor din competența unității.

Numărul evenimentelor cu impact mediu sau ridicat care au surprins (<1% din totalul eveni-mentelor produse).

0

Page 18: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

18

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Asigurarea suportului informativ al actului decizional în contex-tul desfășurării Campionatului European de Fotbal 2020

Cunoașterea situației operative în conexiune cu evenimente / activități / acțiuni cu impact asupra climatului de ordine și siguranță publică.

Numărul documentelor purtătoare de informații transmise;

Numărul documentelor purtătoare de informații primite.

0

0

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

Creșterea performan-ței în activitatea de selecție și încadrare a personalului.

Efectuarea demersurilor pentru deblocarea posturilor vacante, recrutarea candidaților și organizarea de concursuri în vederea selecționării și încadrării personalului.

Gradul de încadrare cu personal

92,8%

Creșterea performanței în activitatea de for-mare profesională și documentare, precum și a calității învățămân-tului în unitate.

1. Continuarea pregătirii personalului prin intermediul platformei de pregătire de tip e-Learning.

Organizarea examenelor de grad, desfășurarea unor activități de pre-gătire continuă/evaluări.

2

2. Continuarea derulării de programe de formare profesională individuală a personalului, în special a personalului încadrat din sursă externă, precum și consolidarea pregătirii fizice a personalului instituției.

Numărul programelor de formare derulate/ numărul beneficiarilor.

1

3. Continuarea pregătirii personalului în domeniul cooperării cu alte state ale UE și prin participarea la activități de pregătire sub egida agențiilor europene de profil, precum și la inițiative de cooperare naționale, regionale și internaționale în domeniul ordinii publice.

Numărul activităților de instruire;

Numărul participanților.

0

0

Page 19: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

19

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Creșterea performanței în activitatea de for-mare profesională și documentare, precum și a calității învățămân-tului în unitate.

4. Participarea structurilor mobile la programe colective de pregătire de specialitate organizate în centre de pregătire și creșterea ponderii pregătirii în domeniul intervenției profesionale, precum și reproiectarea curriculum-urilor centrelor de perfecționare a pregătirii cadrelor prin cursuri adaptate necesităților.

Numărul activităților de instruire;

Numărul participanților.

0

0

Inspectoratul de

Jandarmi Județean Vâlcea

Consolidarea și moder-nizarea structurală a unor structuri din ca-drul I.J.J. Vâlcea

1. Modificarea statului de organizare al I.J.J. Vâlcea

Numărul modificărilor structurale în statul de organizare.

1

2. Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al I.J.J. Vâlcea

Numărul modificărilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

1

3.Suplimentarea cu posturi în statul de organizare al I.J.J. Vâlcea

Numărul posturilor aprobate operate în statul de organizare.

0

Eficientizarea activităţii de prevenire a incidentelor de securitate privind protecţia informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE

Optimizarea accesului personalului la infor-maţii clasificate

1. Identificarea şi soluţionarea cazurilor de supraevaluare a nivelului de acces la informaţii clasificate.

Numărul cazurilor de creştere sau reducere a nivelului de acces la informaţii clasificate în raport de necesităţile reale.

1

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

2. Consilierea cadrelor cu funcţii de co-mandă privind posibilităţile de respectare a prevederilor legale în raport de necesi-tăţile obiective.

Numărul activităţilor de îndrumare a comandan-ţilor cu privire la asigu-rarea optimizării acce-

5

Page 20: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

20

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

sului personalului la in-formaţii clasificate.

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

Creşterea nivelului de cunoaştere şi aplicare a prevederilor legale privind gestionarea informaţiilor clasifi-cate.

1. Promovarea activităţilor de verificare a cunoştinţelor, teste adaptate specificului activităţilor fiecărei structuri.

Numărul activităţilor de testare a cunoştinţelor pe linia protecţiei infor-maţiilor clasificate.

5

2. Intensificarea şi adaptarea activităţilor de îndrumare şi control în raport de necesitate şi specificul activităţilor.

Numărul controalelor şi activităţilor de îndru-mare efectuate, adapta-te specificului activită-ţilor.

8

Eficientizarea managementului organizaţional prin folosirea complementarităţii activităţii structurilor de control şi verificări interne, ca atribut fundamental al luării deciziilor în conducerea operativă şi de suport a I.J.J. Vâlcea

Creşterea eficacităţii activităţii desfăşurate de unitate

1. Executarea de controale tematice, la nivelul structurilor unității

Numărul controalelor tematice executate

Numărul măsurilor aprobate / numărul măsurilor îndeplinite.

2

Inspectoratul de

Jandarmi Județean Vâlcea

2. Intervenţia operativă prin executarea de controale tematice la nivelul structurilor unității unde au fost semnalate disfuncţionalităţi pe diferite linii de muncă.

Numărul controalelor tematice /numărul liniilor de activitate verificate / numărul măsuriloraprobate.

0

Îmbunătăţirea managementului exercitat la nivelul unităţii.

Executarea de verificări la nivelul structurilor teritoriale unde au fost sesizate disfuncţionalităţi.

Numărul petiţiilor şi reclamaţiilor / numărul aspectelor sesizate.

0

Page 21: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

21

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Consolidarea siste-mului de control intern şi prevenirea corupţiei.

1. Îndrumarea metodologică a personalului cu atribuţii pe linia dezvoltării controlului intern managerial

Numărul şedinţelor Comisiei de monitori-zare / numărul măsurilor propuse pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

2

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

2. Asigurarea suportului informaţional privind stadiul de dezvoltare sistemului controlului intern managerial, conducerii unităţii

Numărul situaţiilor în-tocmite privind stadiul dezvoltării sistemului de control intern managerial

2

3. Crearea unui cadru unitar pentru acţiunile derulate la nivelul unităţii în vederea dezvoltării sistemului de control intern managerial.

Numărul standardelor de control intern managerial /numărul fişelor de standard elaborate /actualizate.

15

4. Identificarea, descrierea, evaluarea şi stabilirea măsurilor de control a riscurilor de corupţie.

Număr riscuri identificate/ număr măsuri dispuse.

34

Creşterea performanţei în activitatea de asigurare financiară

Optimizarea activităţii de buget-contabili-tate, decontări buget propriu

1. Participarea personalului compartimentului la video - conferințe și convocări de specialitate.

Cantitativi Numărul de convocări

de specialitate și video-conferințe

3

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

2. Revizuirea procedurilor de lucru pentru personalul din structurile financiare, în vederea aplicării corecte a prevederilor legii salarizării personalului, a prevederilor legilor pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale precum

Cantitativi Număr de proceduri

revizuite

0

Page 22: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

22

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

şi pentru alte activităţi din domeniul economic.

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

Prioritizarea fondu-rilor pe domenii de activitate în funcţie de evoluţia situaţiei operative.

Direcţionarea fondurilor pe domenii de acţiuni prioritare.

Cantitativi Suma solicitată / suma

alocată; Execuţia bugetară.

La 30.06.2020, au fost solicitate

și repartizate fondurile pe di-

recții de activita-te în sumă de

20.681.662 lei și au fost cheltui-te, în funcție de clasificația bu-

getară și necesi-tățile unității,

fonduri în sumă de

20.664.657,61 lei.

Eficientizarea managementului structurilor de suport şi dezvoltarea capacităţii administrative şi operaţionale

Pregătirea şi exami-narea sub aspectul legalităţii şi al efici-enţei juridice a docu-mentaţiei care stă la baza deciziilor condu-cerii unităţii.

Studierea legislaţiei de nivel superior, a legislaţiei de nivel inferior incidente în derularea activităţii / misiunii.

Numărul documentelor pregătite şi examinate potrivit competenţei, care nu au produs con-secinţe juridice imputa-bile consilierului juridic.

47

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

Studierea actelor normative incidente obiectului acţiunii, respectarea termenelor

Numărul acțiunilor în instanță întocmite în 410

Page 23: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

23

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Formularea cererilor în justiţie, apărărilor, căilor de atac în ter-men şi la un înalt nivel calitativ.

procedurale prevăzute de legislaţia incidentă, invocarea practicii judiciare şi a literaturii de specialitate.

termen şi la un înalt nivel calitativ, care nu au produs efecte juridi-ce negative, din culpa consilierului juridic.

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

Acordarea serviciilor de asistență psiholo-gică în vederea men-ținerii capacității de adaptare a persona-lului la solicitările specifice.

1. Evaluarea psihologică a personalului pentru diferite scopuri.

Numărul de evaluări psihologice periodice;

Numărul programelor de profilaxie sau pregă-tire psihologică;

Numărul de intervenţii psihologice primare / programe de monitori-zare /activități de asis-tență psihologică recu-peratorie

8

2.Dezvoltarea şi implementarea programelor de pregătire psihologică sau profilaxie.

2

3.Acordarea suportului de specialitate în vederea adaptării la mediul de muncă specific.

35

Analiza unor fenome-ne psihosociale specifice şi fundamen-tarea unor decizii pri-vind managementul personalului unităţii

1.Analiza diferitelor problema psihosociale (mișcări sociale de protest, cazuri de ultraj, situații de indis-ciplină, accidente rutiere, conflicto în grupul de lucru) cu impacta supra stării psihologice a personalului.

Numărul rapoartelor prezentate în ședințele inspectorului șef;

Numărul studiilor prezentate la manifes-tări științifice;

Numărul articolelor publicate în Revista Jandarmeriei / alte publicații;

Numărul de postura / misiuni analizate.

3 0

2.Stabilirea solicitărilor psihologice speci-fice diferitelor posturi / misiuni şi a profilului psihologic necesar al ocupantului postului.

0

1

Decontarea cheltuieli-lor profesionale impuse de Colegiul

1. Decontarea programelor de formare profesională continuă specifice atestatelor deținute, în limita creditelor anuale

Numărul psihologilor cărora li se va deconta participarea la progra-

-

Page 24: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

24

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Psihologilor din România pentru menținerea atestatul Psihologie aplicată în domeniul securității naționale.

obligatorii (cel puțin un eveniment pe an). me de formare continuă Numărul psihologilor

cărora li se va deconta cotizația anuală.

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

2. Decontarea cotizației anuale (250 RON pe an) și a taxei privind trecerea într-o treaptă superioară (300 RON la 5 ani)

-

Creşterea performan-ţei în domeniul activi-tăţii de marketing, achiziţii, atribuire şi monitorizare contrac-te.

1. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice prin respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice.

Numărul procedurilor ce urmează a se desfăşura şi finaliza în raport cu ceea ce a fost planificat la nivelul I.J.J. Vâlcea prin Proiectul Progra-mului anual al achizi-ţiilor publice pe anul 2020 completat după aprobarea bugetu-lui pe anul 2020.

523

2. Derularea procedurilor de achiziţii publice cu respectarea prevederilor legale

Derularea contractelor atribuite în raport cu ceea ce a fost planificat la nivelul I.J.J. Vâlcea prin Proiectul Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2020 completat după aprobarea bugetului pe anul 2020.

-

Creșterea gradului de încredere a cetățeni-lor în Jandarmeria Română

Mediatizarea misiunilor, rezultatelor și a rolului social al instituției

Numărul de materiale de presă elaborate și transmise

19

Page 25: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

25

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Creșterea performanței activității de secretariat și relații cu publicul

Creșterea performan-ței activității de secre-tariat, documente cla-sificate și arhivă

Îmbunătățirea capacității personalului de aplicare a prevederilor legislative

Participarea la convoca-re pe linia activității de secretariat și arhivă

0

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

Creșterea în rândul per-sonalului propriu, a gra-dului de cultură civică și a sentimen-tului de apartenență la valorile și tradițiile militare, precum și de promovare a valorilor specifice armei jandarmi.

Promovarea tradițiilor instituționale și a patrimoniului cultural - istoric ale Jandarmeriei Române

Desfășurarea de activi-tăți de cultivare a tradi-țiilor instituționale în rândul personalului unității

Desfășurarea unor sesi-uni de comunicări știin-țifice, literare, publicis-tice, istorice, în scop profesional și de susți-nere a culturii organiza-ționale

5

0

Crearea unei culturi organizaționale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal la nivelul unității

Implementarea ca-drului legal european și național în dome-niul protecției datelor cu caracter personal.

1. Actualizarea Notei de informare privind scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date prelucrate; precum și a altor informații de actualitate specifice domeniului și postarea acestora pe site-ul Jandarmeriei Române la secțiunea ”Protecția datelor cu Caracter Personal”

Numărul materialelor informative postate pe site.

0

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

2. Actualizarea și postarea pe site a Ghidului, precum a formularelor de exercitare a drepturilor de către

Page 26: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

26

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Implementarea ca-drului legal european și național în dome-niul protecției datelor cu caracter personal.

persoanele vizate.

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

3. Actualizarea și publicarea datelor de contact a Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal de la nivelul unității. 4. Actualizarea Registrului de evidență a operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cartografierea noilor operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal.

0 5. Actualizarea Politicii de securitate la nivelul unității în concordanță cu noile modificări legislative. 6. Participarea ofițerului responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul ședințelor de lucru ale inspectorului șef, precum și în cadrul diferitelor grupuri de lucru.

Recomandările, propu-nerile, analizele, infor-mările formulate și aprobate.

-

Conștientizarea, la nivelul utilizatorilor, a obligațiilor pe care le au cu privire la asigu-rarea măsurilor teh-nice și organizatorice adecvate pentru pro-tejarea datelor cu caracter personal.

1. Includerea în Planul anual de pregătire continuă a temelor privind cunoașterea legislației în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și teme specifice privind riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal și măsuri minime de securitate, în funcție de specificul fiecărui operator

Numărul de teme 1

2. Instruirea periodică a personalului unității care efectuează operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal

Numărul instructajelor și/sau sesiunilor de instruire.

1

3. Asigurarea unui nivel adecvat al cunoștințelor de specialitate ale ofițerului responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, la nivelul unității, prin

Numărul de Respon-sabili cu protecția date-lor personale care au participat la cursuri or-

1

Page 27: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

27

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

participarea la cursuri organizate de ORPDP.

ganizate de ORPDP.

Creşterea performanţei activităţii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei

Creşterea performan-ţei activităţii de co-municaţii.

1. Utilizarea centrelor de comunicații mobile la misiunile I.J.J. Vâlcea și J.R.

Cantitativi Numărul de misiuni cu

participarea centrelor de comunicații mobile

Calitativi Servicii de comunicații

asigurate

3

3

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

2. Organizarea și coordonarea pe linie de comunicații a misiunilor de la nivelul I.J.J. Vâlcea

Cantitativi Numărul de documente

operative de comunicații emise

12

Creşterea performan-ţei activităţii de teh-nologia informaţiei.

1. Mentenanța și upgrade-ul aplicațiilor informatice implementate

Cantitativi Numărul de aplicații

optimizate / modificate raportat la numărul total de aplicații pentru care se solicită upgrade

36

2. Întretinerea portalului de intranet al I.J.J. Vâlcea si a site-ului de internet www.jandarmeriavalcea.ro

Cantitativi Numărul de solicitări

implementate privind accesul la resursele portalului de intranet al I.J.J. Vâlcea raportat la numărul total de solicitări ale utilizatorilor interni

7

Page 28: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

28

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Creşterea performan-ţei activităţii de teh-nologia informaţiei.

Numărul de solicitări implementate privind site-ul de internet al unității raportat la numărul total de solicitări din partea structurilor care gestionează informațiile publice

8

Inspectoratul de

Jandarmi Județean Vâlcea

3. Managementul, dezvoltarea și modernizarea sistemelor informatice din I.J.J. Vâlcea

Cantitativi Numărul de echipamen-

te nou introduse în rețe-lele informatice și de comunicații date;

15

4. Menținerea în funcțiune a sistemelor IT existen-te, remedierea eventualelor probleme ce pot apărea în funcționarea acestora

Cantitativi Numărul de intervenții

efectuate raportat la numărul de defecțiuni identificate si evenimen-te previzionate.

293

Creșterea performan-ței activității de ma-nagement integrat, proiecte și reglemen-tări T. I. C.

Asigurarea completării dotării unității cu bunuri materiale de comunicații și tehnologia informației și asigurarea de servicii de voce, date în telefonie mobilă și telefonie fixă.

Cantitativi Numărul de echipamen-

te de comunicații și teh-nologia informației in-trate în dotarea unității.

11

Realizarea unui sistem logistic adaptat conceptual, structural şi acţional cu dimensiunile, configuraţia şi misiunile structurilor operative care să asigure o capacitate adecvată de gestionare a resurselor necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice

Îmbunătăţirea supor-tului logistic al misiu-

1. Achiziţionarea de mijloace de transport auto pentru completarea dotării parcului de autovehicule al I.J.J. Vâlcea.

Cantitativi Gradul de dotare cu

mijloace de transport;

43,2%

Page 29: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

29

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

nilor şi creşterea din punct de vedere al înzestrării, a capaci-tăţii de reacţie şi in-tervenţie a structu-rilor unității.

2. Achiziționarea cantităţilor de muniţii necesare îndeplinirii misiunilor şi pregătirii efectivelor.

Cantitativi Gradul de dotare cu

muniţii. 28,3%

Inspectoratul de Jandarmi

Județean Vâlcea

3. Achiziționarea de armament (pistoale şi pistoale mitralieră) pentru îmbunătăţirea dotării structurilor operative.

Cantitativi Gradul de dotare cu ar-

mament nou achiziţio-nat.

0,1%

4. Completarea dotării cu mijloace specifice de ordine publică (căşti, scuturi, bastoane, pulverizatoare de capacitate mărită, complete apărători coate, genunchi, combinezoane).

Cantitativi Gradul de dotare cu

mijloace specifice de ordine publică.

82,3%

Reablitarea sediilor aflate în administra-rea unității

Cheltuieli de proiectare și asistență tehnică - Pavilion administrativ Mun. Rm.Vâlcea - I.J.J.Vâlcea - POR

Cantitativi Stadiul de realizare al

lucrărilor de execuție 0

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Măsura nr. 4 - Adoptarea unei noi viziuni în materia resurselor umane la nivelul MAI, care să vizeze: - demararea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor de conducere la toate nivelurile şi în toate structurile MAI în vederea asigurării stabilităţii managementului acestora;

Măsura nr. 16 - Continuarea şi îmbunătăţirea dotărilor la nivelul structurilor cu atribuţii în situaţii de urgenţă prin eficienta utilizare a fondurilor europene

Măsura nr.17 - Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a situaţiilor de urgenţă şi de coordonare/conducere a intervenţiei şi iniţierea demersurilor pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ cu incidenţă în situaţiile de urgenţă în acord cu cerinţele europene şi nevoile crescânde ale societăţii

Page 30: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

30

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

3.

Îmbunătățirea capacității personalului de aplicare a legii

Redirecționarea activității preventive în funcție de analiza situației opera-tive.

Număr reorientare activitate/ concluzii de reorientare 100%

329/387 (85%)

Inspectoratul pentru Situații

de Urgență Vâlcea

Soluţionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă şi asigurarea unor condiţii superioare pentru ma-nagementul tipurilor de risc.

Adaptarea Concepţiei specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns și a Concepţiei unice de acţiune în situaţii speciale, conform reglementărilor interne emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite.

Procentul revizuirilor la concepţie, din totalul modificărilor survenite/ comunicate – 100%;

Viabilitatea Concepţiei; Calitatea acţiunilor de

răspuns/intervenţie.

100%

100%

100%

Îndeplinirea atribuţiunilor ce revin Centrului Operaţional pentru organi-zarea şi asigurarea Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, cu rol integrator al autori-tăţilor administraţiei publice locale în managementul situaţiilor de urgenţă. Participarea la constatarea producerii situaţiilor de urgenţă, inventarierea şi evaluarea pagubelor/consecinţelor produse, prin deplasarea în teren, împreună cu specialişti desemnaţi din partea instituţiilor membre ale CJSU

2 şedinţe ordinare ale CJSU (semestrial);

Dinamica şedinţelor extraordinare ale CJSU;

Procentul hotărârilor adoptate la nivelul CJSU, raportat la numărul şedinţelor – 100%;

Gradul de reactualizare în termen şi aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materia-le şi financiare,

Catalogului local privind clasificarea UAT, institu-ţiilor şi operatorilor eco-

1

50%

100%

100%

100%

Page 31: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

31

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

nomici din punct de ve-dere al riscurilor și a ce-lorlalte planuri specifice CJSU – 100%.

Creşterea capacităţii ope-raţionale şi îmbunătăţirii calităţii misiunilor exe-cutate în folosul popula-ţiei prin reducerea impac-tului efectelor situaţiilor de urgenţă.

Creșterea capacităţii de răspuns integrat în situaţii de urgență medicale, incendii şi protecţie civilă;

Participarea acestor structuri, ca urmare a solicitării inspectoratului, la minim 80% din acti-vitățile de pregătire și de intervenție;

100%

ISU, Structurile MAI județene și celelalte institu-ții cu responsa-bilități în gestio-narea situațiilor

de urgență

Asigurarea sistemului centralizat de înştiinţare-alarmare; Asigurarea sistemului centralizat de înştiinţare-alarmare;

Menținerea unei acope-riri de 90% pentru municipii;

Realizarea unei acope-riri de 35% pentru oraşe;

Realizarea unei acope-riri de 30% pentru comune.

100 % pentru municipii

35% pentru orașe

30% pentru

comune

Inspectoratul pentru Situații

de Urgență Vâlcea

Consiliile Locale

Page 32: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

32

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Creşterea capacităţii ope-raţionale şi îmbunătăţirii calităţii misiunilor execu-tate în folosul populaţiei prin reducerea impactului efectelor situaţiilor de urgenţă.

Evaluarea viabilităţii concepţiei de răspuns prin exerciţii planificate la unitățiile de învățământ, spații/unități publice, UAT, agenţi economici cu risc mare şi foarte mare şi în zone potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, precum şi în cazul incendiilor, accidentelor, avariilor, exploziilor, fenomenelor me-teorologice periculoase, cutremurelor şi alunecărilor de teren etc.

Desfăşurarea a 4 exer-ciţii de cooperare (1/tri-mestru)pentru antrena-rea structurilor speciali-zate în vederea îndepli-nirii misiunilor specifice;

În situaţii de urgenţă Punerea în aplicare a,,Planului Roșu de Intervenție prin simula-rea unor situații de urgență și accidente co-lective cu victime mul-tiple pe timpul exer-cițiilor de cooperare -minim 1 testare;

Desfăşurarea exercițiilor de tip EXFT la nivelul subunităţilor de inter-venţie – minim1/ lunar/ subunitate

0 În funcție de

evoluția pande-miei produsă de COVID-19 și de ordinele primite de la eșalonul superior, aces-

tea se vor reprograma

Inspectoratul pentru Situații

de Urgență Vâlcea

Asigurarea forţelor şi mijloacelor necesare îndeplinirii misiunilor specifice pe timpul acţiunilor de ordine şi siguranţă publică.

Procentul misiunilor executate din totalul solicitărilor primite – 100%;

100%

Actualizarea permanentă a Registrului de capabilităţi existente la nivelul ju-dețului Vâlcea în domeniul manage-mentului situaţiilor de urgenţă.

Gradul de reactualizare şi completitudine-100% -

Page 33: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

33

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Dezvoltarea rețelei de puncte de lucru și crește-rea mobilității

Reducerea timpului de răspuns;

Înființarea unui Punct de Lucru la Obârşia Lotrului;

Nerealizat din motive indepen-dente de voința inspectoratului

Inspectoratul pentru Situații

de Urgență Vâlcea

Dotarea Gărzii de Intervenție Măciuca cu o autospecială de inter-venție modernă, pentru reducerea timpului de răspuns în raionul de intervenție;

Nerealizat

Inspectoratul nu a fost dotat cu astfel de autospeciale

Dezvoltarea capacităţii de intervenţie prin achiziţio-narea de mijloace specia-le de intervenţie la incen-dii, deszăpeziri, inundaţii concomitent cu promova-rea unui proces de pregă-tire şi instruire adecvată a personalului

Asigurarea unui răspuns adecvat în cazul unui dezastru major sau pentru mai multe situaţii de urgenţă de amploare

Înlocuirea autospecia-lelor de stingere din do-tarea subunităților ope-rative care au durata normală de exploatare depășită sau care nu mai prezintă eficiență la intervenții – minim 30 %

Nerealizat

Inspectoratul nu a fost dotat cu astfel de autospeciale

Menținerea în stare de operativitate a tehnicii de intervenție din dotare, în special a am-bulanțelor SMURD, pre-cum și asigurarea cu personalului operativ pentru încadrarea aces-tora – minim 90%

100%

Page 34: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

34

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Dezvoltarea capacităţii de intervenţie prin achiziţio-narea de mijloace specia-le de intervenţie la incen-dii, deszăpeziri, inundaţii concomitent cu promova-rea unui proces de pregă-tire şi instruire adecvată a personalului

Asigurarea unui răspuns adecvat în cazul unui dezastru major sau pentru mai multe situaţii de urgenţă de amploare

zilnic din totalul echi-pajelor de intervenție;

Operaţionalizarea am-bulanţei de terapie intensivă, tip C1, din organigrama inspecto-ratului, în cooperare cu UPU Vâlcea

Autospeciala au-torizată, neope-rațională din lip-sa personalului medical UPU

Inspectoratul pentru Situații

de Urgență Vâlcea

UPU Valcea DSP Valcea

Reevaluarea sistemului de formare şi pregătire profesională a personalului pe principiul asimilării de competenţe profesionale (aptitudini, cunoştinţe şi atitudini) ce alcătuiesc standardele ocupaţionale;

Pregătirea în domeniul asistenței medicale de urgență în faza pre-spitalicească – minim 10 cadre;

Extinderea competen-țelor în domeniul asis-tenței de urgență în faza prespitalicească – minim 20 de cadre;

Pregătire în domeniul primului ajutor de bază – minim 10 cadre;

Cursurile de pregătire sunt suspendate conform OIGSU

Inspectoratul pentru Situații

de Urgență Vâlcea

Asigurarea în permanență a echili-brului de resursă umană între perso-nalul care iese și cel care intră în sistem

Efectuarea demersurilor pentru încadrarea pos-turilor vacante. Asigurarea unei înca-drări de cel puțin 95%

95%

Realizată

Page 35: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

35

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Solicitarea eșalonului superior a deblocării prosturilor vacante în vederea desfășurării procedurii de examen/concurs

Inspectoratul pentru Situații

de Urgență Vâlcea

Controlul, coordonarea şi îndrumarea operatorilor economici, instituţiilor precum şi a adminis-traţiilor publice locale existente la nivelul jude-ţului, în vederea sporirii nivelului de eficienţă în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă specifice

Planificarea activităţilor preventive corelate cu calendarul orientativ al activităților de control și de informare preventivă al inspectoratului județean

OIG 207/2017 Numărul total de con-

troale executate pe an, raportat la numărul total de inspectori

329/387 (85%)

Identificarea și reduce-rea numărului de obiec-tive care funcţionează fără autorizaţie de securi-tate la incendiu, atât pe baza evidenţei avizelor emise, prin colaborare cu structurile de la nivel judeţean (ex. inspec-

Executarea inspecţiilor la instituţii şi operatori economici identificați ca funcţionând fără autorizaţie de securitate la incendiu / protecţie civilă

OIG 207/2017 Procentul de controale

executate la obiective care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu raportat la numărul total la nivel judeţ de astfel de obiec-tive

28/60 (46,67)

Page 36: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

36

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

toratul şcolar, structura de urbanism) sau auto-rităţile locale, cât şi prin identificare în teren, pe categoriile de construcții și instalații prevăzute în HGR nr. 571/2016;

Inspectoratul pentru Situații

de Urgență Vâlcea

Creşterea capacităţii de rezilienţă a comunităţilor locale şi a nivelului de implicare şi participare a acestora în limitarea şi înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă cu resurse proprii.

Participarea SVSU/SPSU la manage-mentul intervenţiei şi prevenirea situaţiilor de urgenţă.

Participarea SVSU/SPSU la cel puțin 60% din numărul incendiilor pro-duse în sectorul de competență

30%

Desfăşurarea activităţilor de conştientizare a riscu-rilor şi pregătire a popu-laţiei şi autorităţilor publi-ce locale, atât individual, cât şi în cooperare cu alţi parteneri.

Creşterea nivelului de pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă şi asigurarea pregătirii autorităţilor privind respon-sabilităţile, modul de acţiune în cazul producerii situații de urgență.

Participarea la cursurile de pregătire a cel puțin 60% din numărul per-soanelor planificate

10%

În funcție de evoluția pande-miei produsă de COVID-19 și de ordinele primite de la eșalonul superior, aces-

tea se vor reprograma

Page 37: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

37

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Promovarea unor pro-grame de sprijinire a serviciilor voluntare şi pri-vate pentru situaţii de urgenţă.

Desfășurarea de cursuri de pregătire cu membrii SVSU/SPSU.

Participarea la cursurile de pregătire a cel puțin 60% din numărul per-soanelor planificate

0%

În funcție de evoluția pande-miei produsă de COVID-19 și de ordinele primite de la eșalonul superior, aces-

tea se vor reprograma

Inspectoratul pentru Situații

de Urgență Vâlcea

Continuarea activităților de informare preventivă și a implementării campa-niilor naţionale de infor-mare preventivă prin fur-nizarea mesajelor preven-tive către toate zonele și categoriile de persoane, inclusiv cele din zone vulnerabile, prin mijloa-cele avute la dispoziție la nivel local

Intensificarea activităţii de informare preventivă, atât în cadrul campaniilor naţionale derulate de MAI/DSU/IGSU, cât și ca inițiative locale, adaptate la specificul zonei de competență, situația operativă, zonele vulnerabile din judeţ (comunităţi sărace sau izolate, ori zone expuse la riscuri naturale etc.) şi adaptarea mijloacelor de diseminare şi a mesajului în raport cu gradul de pregătire a persoanelor vizate.

OIG 207/2017 Numărul materialelor de

informare preventivă re-alizate potrivit calenda-rului stabilit la nivelul I. G.S. U.

4/6 materiale (66,67%)

Furnizarea mesajului preventiv către populație, atât prin mesaje/mijloace coordonate/puse la dispoziție cât şi postarea pe paginile de internet si facebook ale instituţiei materiale de educaţie pentru situaţii de urgenţă a

500 mesaje/an

438/250

Page 38: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

38

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

populaţiei (spoturi, comunicate, exerciţii).

Inspectoratul pentru Situații

de Urgență Vâlcea

Consolidarea activităţii de pregătire a persoanelor cu atribuţii în manage-mentul situaţiilor de urgenţă

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii situaţiilor urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate.

Pregătirea a cel puțin 60% din persoanele planificate.

12%

Pregătirea în comun a personalului serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă cu personalul serviciilor profesioniste, în centrele de antrenament.

Număr de persoane instruite.

0 persoane

Creșterea participării vo-luntarilor în echipele de intervenție ale IGSU

Continuarea programului de voluntariat

Participarea voluntarilor la minimum 3% din in-tervențiile serviciilor;

Participarea voluntarilor la minimum 5% din ac-țiunile de informare pro-fesioniste pentru situații de urgență preventivă.

0%

Ca urmare a pandemiei de COVID – 19

aceste activități au fost

suspendate

Pregătirea voluntarilor în centrele de formare/ antrenament ale IGSU

Gradul de participare a personalului voluntar la programe de pregătire în centre- 75% din nu-mărul celor planificați.

0% Ca urmare a pandemiei de COVID – 19

aceste activități au fost

Page 39: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

39

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

suspendate

Inspectoratul pentru Situații

de Urgență Vâlcea

Menținerea în stare de operativitate a mijloacelor de mobilitate terestră și navală

Executarea la timp a reviziiilor și reparațiilor la tehnica din doaare

Respectarea planurilor anuale de asistență tehnică anuală 100%

50%

Aplicarea sistemului in-tegrat de formare şi pre-gătire continuă a perso-nalului unităţii, îndeosebi a celui operativ, în raport cu tipurile de risc din competenţă şi cu respect-tarea cadrului normativ elaborat de IGSU

Întocmirea documentelor pentru formarea profesională continuă a personalului. Asigurarea participării la cursurile de formare iniţială, respectiv de dezvol-tare a carierei. Elaborarea documentelor, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului opera-tiv din subunităţile de intervenţie, pe baza noului cadru reglementat prin O.I.G.S.U., având ca finalitate eficientizarea pregătirii pe toate domeniile specifice interven-ţiilor: stingerea incendiilor, salvare de la înălţime şi din alte medii ostile vieţii, C.B.R.N., scafandri, pirotehnişti, descar-cerare grea, prim ajutor medical calificat şi triaj evacuare, etc.

Personalul instruit să fie

mai mare de 90% din numărul total al personalului;

Numărul personalului absolvent /numărul personalului participant la cursuri să fie mai mare sau egal cu 95%;

Ponderea calificativelor de B şi FB în totalul acestora – minim 70%;

Reflectarea nivelului de pregătire specializată în calitatea îndeplinirii misiunilor.

100%

100%

100%

100%

Page 40: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

40

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

4.

Creșterea siguranței în școli

Organizarea de ședințe trimestriale. Întocmirea planului județean de măsuri privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ din județul Vâlcea.

Nr. ședințe: 4 Nr. planuri: 1

1 ședință (25%)

în contextul epidemiologic actual

Instituția Prefectului

Județul Vâlcea

Capitolul III. Administrația publică

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

MĂSURA 1: Continuarea PNDL prin armonizarea cu alte programe de investiții, oprirea risipei banului public şi finanțarea, în mod transparent, doar a investițiilor executate corect, conform contractelor

1.

Modernizarea/reabilitarea

drumurilor judeţene

Consiliul Judeţean

Vâlcea Direcţia Tehnică

1. Refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701D Ciunget-Latorita-Galbenu, km. 0+000-5+500

PIF - 2020 În execuție 90%

2. Reabilitare şi modernizare DJ 646C Băluţoaia ( DJ 646B) - Mânăstirea Surpatele, km 0+000-3+000

PIF – tr.I- 2020

Recepționat în ianuarie 2020

3. Reabilitare şi modernizare DJ 646B Frânceşti( DJ 646) - Coşani-Dezrobiţi - Şerbăneşti-Păuşeşti-Barcanele-Soliceşti - Pietrari (DN67), km 0+000 - 13+915

PIF - 2020

80%

Page 41: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

41

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Modernizarea/reabilitarea

drumurilor judeţene

4. Reabilitare şi modernizare DJ 643B-DJ 643 Băbeni Olteţu -Colelia- Pietroasa - Valea Mare Drăganu - Ciocănari - Zăvoieni - Vârleni - Stăneşti - Măciuca - Cermegeşti - Chirigeşti - Bărbărigeni - Roeşti ( DN 65C), km 0+000 - 35+020

PIF - 2021

40%

Consiliul Judeţean

Vâlcea Direcţia Tehnică

5. Reabilitare şi modernizare DJ 658 Gura Văii - Malu Vârtop - Hotarele - Muereasca - Găvăneşti Mânăstirea Frăsinei, km 0+000 - 13+400

PIF - 2021

12%

6. Reabilitare şi modernizare DJ 677A Creţeni ( DN 67B) - Mreneşti Izvoru - Nemoiu - Amărăşti - Glăvile - Cermegeşti - Pesceana - Şirineasa ( DJ 677F), km 0+000 - 35+020

PIF - 2022

S-a realizat organizarea de

șantier

Alte programe de investiții: Refacere și consolidare drumuri județene (respectiv, podețe de pe drumurile județene) din bugetul de stat (Fondul de Intervenție)+ buget local

7.Refacere structură rutieră și lucrări de artă distruse, pe drum județean DJ 665, limită județ Gorj- Vaideeni, km 62+800

PIF - 07.2020

99%

Consiliul Judeţean

Vâlcea Direcţia Tehnică

8. Refacere pod din beton armat şi amenajări hidro amonte şi aval, situat pe DJ 646 E, Bodeşti -

PIF - 02.03.2020 100%

Page 42: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

42

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Refacere și consolidare drumuri județene (respectiv, podețe de pe drumurile județene) din bugetul de stat (Fondul de Intervenție)+ buget local

Bărbăteşti, peste pârâul Otăsău, comuna Bărbăteşti Lucrări noi 9.Refacere drum judeţean DJ 703P Racoviţa-Titeşti, km 6 + 000, pe raza comunei Titeşti

Elaborare DALI +PT În curs de elaborare DALI

Consiliul Judeţean

Vâlcea Direcţia Tehnică

10.Lucrări de punere în siguranţă a platformei drumului judeţean DJ 644 A limită judeţ Olt - Laloşu-Făureşti, km 6 + 100, pe raza co-munei Laloşu, sectorul "La Fântâna lui Şoşu - pct. Triculescu"

Elaborare DALI+PT În curs de achiziție servicii de proiectare

11.Reabilitare rigolă - canal pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe drumul judeţean DJ 676 Slătioara - Stroeşti - Copăceni - Irimeşti, sector Copăceni, km 25+700 - 30+340

Elaborare DALI+PT În curs de achiziție servicii de proiectare

12.Refacere platformă drum jude-ţean DJ 651 A Bălceşti-Ghioroiu - limită judeţ Gorj, km 16 + 650, pe raza comunei Ghioroiu

Elaborare DALI+PT În curs de achiziție servicii de proiectare

13.Refacere drum judeţean DJ 645 Zăvideni – Orleşti –Scundu - Pesceana, km 9+700

Elaborare DALI+PT În curs de achiziție servicii de proiectare

14.Refacere fundaţie drum şi struc-tură rutieră, precum şi amenajări

Demarare achiziție publică Elaborat DALI+PT

Page 43: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

43

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă hidro pe drumul judeţean DJ 678 D, Galicea - Nicolae Bălcescu, pct. Tupani - Dicu, comuna Nicolae Bălcescu

Contract de lucrări

Consiliul Judeţean

Vâlcea Direcţia Tehnică

Lucrări drumuri: -DALI-Buget local; -PT+ execuție prin CNI

15.Refacere platformă drum DJ 676 A Giulești (DN67B) - Dozești - Roșiile (DJ 676), km 14+275 - km 18+151, comuna Roșiile, județul Vâlcea

Elaborare DALI+PT Achiziție servicii de proiectare

16.Refacere platformă drum DJ 676 F Grădiștea (DN67B) - Dobricea - Zgubea - DJ 676, km 5+500 - 10+400, județul Vâlcea

Elaborare DALI+PT Achiziție servicii de proiectare

17.Refacere platformă drum DJ 678 E Limita Jud. Argeș - Lăunele de Jos - Cireșu - Limita Jud. Olt, km 6+250, comuna Dănicei, județul Vâlcea

Elaborare DALI+PT Achiziție servicii de proiectare

Lucrări finanțate din Bugetul local

18. Reabilitare şi modernizare spa-ţii aferente fostei Policlinici cu Plată PIF 2020 70%

19. Centru de comunicaţii şi per-manenţă multifuncţional - zona Obârşia Lotrului

PIF - 2021

A fost încheiat contractul pentru

elaborare PT 20. Reabilitare, modernizare şi ex-tindere sediu Consiliul Judeţean Vâlcea

DALI +PT- 2020

În curs de elaborare DALI+PT

Page 44: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

44

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

2.

Administrație în slujba cetățenilor

Organizarea de audiențe pentru cetățeni;

Îmbunătățirea accesului la infor-mațiile de interes public și trans-parenței decizionale prin aplicarea prevederilor Legii 544/2001 și Legii 52/2003 privind transparen-ța decizională în administrația publică

Implementarea sistemului de control intern managerial

Săptămânal, o zi prefect/subprefect

Actualizarea permanentă a site-ului instituției

Nr. cereri soluționate în baza Legii nr.544/2001

1 Program anual 1 Raport anual

10 întâlniri În perioada stării de urgență audiențele pentru cetățeni au fost suspendate, iar acest lucru continuă

și în perioada stării de alertă

100% 6

1 Program anual

Raportul anual va fi întocmit în semestrul

al II-lea

Instituția Prefectului-

Județul Vâlcea

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

3.

Transparentizarea activi-tății prin actualizarea da-telor înregistrate în siste-mul informatic și baze de date în vederea utilizării lor pentru indeplinirea a-tribuțiilor specifice dome-niului de competență.

Actualizarea informațiilor cuprinse pe pagina de internet a DSVSA

Valcea.

La emiterea de noi au-torizații/documente de înregistrare/certificate sanitare veterinare;

La notificări de încetare activitate din partea operatorilor;

Ori de câte ori este nevoie

100% Pagina web a

instituției a fost actualizată permanent

Direcția Sanitară Veterinară și

pentru Siguranța

Alimentelor Vâlcea

Page 45: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

45

Capitolul IV. Bugetul și fiscalitatea

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

1.

Creşterea conformării voluntare

Stimularea conformării voluntare la declarare şi la plată prin creşterea calităţii serviciilor des-tinate contribuabililor şi informa-rea contribuabililor în scopul asi-gurării cunoaşterii, înţelegerii şi aplicării corecte a legislaţiei fiscale. Identificarea contribuabililor care prezintă risc de neconformare şi monitorizarea strictă a acestora. Aplicarea strictă a sistemului de acordare a înlesnirilor la plată pentru contribuabilii aflaţi în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti, măsură care să sprijine mediul de afaceri, dar şi în scopul impulsionării încasării obligaţiilor bugetare şi reducerii arieratelor. Monitorizarea activităţii de soluţionare în termen legal a deconturilor TVA negative cu opţiune de rambursare.

Gradul de conformare voluntară la plata obli-gaţiilor fiscale (valo-ric), inclusiv plăţi parţiale.

Gradul de depunere voluntară a declara-ţiilor fiscale, pe tipuri de impozite.

78,18%

96,37%

Administraţia Judeţeană a Finanţelor

Publice Vâlcea Aplicarea principiilor de manage-

ment al riscurilor prin extinderea Ponderea acţiunilor de

Page 46: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

46

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane

şi îmbunătăţirea analizei de risc în activitatea de selectare a contri-buabililor pentru inspecţia fiscală şi, în special, în domeniile cu risc fiscal ridicat (tranzacţii intraco-munitare, operaţiuni de import/ export, produse accizabile). Efectuarea de controale fiscale inopinate în vederea creşterii gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili. Identificarea persoanelor fizice şi juridice care, deşi desfăşoară o activitate comercială, nu se înre-gistrează ca plătitori de impozit, verificarea acelor domenii de acti-vitate în care acest risc este foar-te frecvent pentru a detecta con-tribuabilii care au optat pentru activităţi sustrase obligaţiilor fiscale, prin utilizarea informaţiilor din surse interne şi externe. Selectarea pentru acţiunile de verificare a contribuabililor care au înregistrat pierderi în anii anteriori, identificarea cauzelor şi aplicarea măsurilor legale.

inspecţie fiscală pe baza analizei de risc proprii în total acţiuni de inspecţie fiscală.

Cuantumul obligaţiilor fiscale declarate supli-mentar de contribua-bili urmare măsurilor dispuse ca urmare a acţiunilor de control fiscal efectuate.

Număr inspecţii efec-tuate de un inspector la contribuabili persoa-ne juridice.

Număr inspecţii efec-tuate de un inspector la contribuabili persoa-ne fizice.

Ponderea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor pentru care s-a modi-ficat baza de impunere în total impozite, taxe şi contribuţii verificate la contribuabili persoa-

160%

100%

6,1

10,8

88,71%

Administraţia Judeţeană a Finanţelor

Publice Vâlcea

Page 47: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

47

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane

Intensificarea acţiunilor de verifi-care a preţurilor de transfer prin efectuarea analizei de risc fiscal cu scopul identificării contribuabi-lilor afiliaţi care produc pierderi structurale, în vederea cuprinderii acestora cu prioritate în progra-mul de control. În cadrul controlului, vor fi identificaţi con-tribuabililii care derulează tran-zacţii cu afiliaţi şi vor fi analizaţi indicatorii financiari ai acestora, în vederea determinării eventua-lelor tranzacţii efectuate la preţuri diferite de preţurile de piaţă, cu scopul transferării bazei de impunere aferentă impozitului pe profit în alte jurisdicţii fiscale. Identificarea veniturilor nedecla-rate de către persoanele fizice cu averi mari, susţinerea structurii specializate în dezvoltarea com-petenţelor şi realizarea programu-lui de conformare Dezvoltarea schimbului de infor-maţii cu celelalte structuri din sistemul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Craiova şi ANAF, cu alte instituţii şi autorităţi

ne juridice.

Cuantumul obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar.

Total sume suplimen-tare stabilite per inspector.

Diminuarea pierderii fiscale pe o inspecţie, urmare a inspecţiilor fiscale efectuate la contribuabilii persoane juridice care înregis-trează pierdere fiscală.

Ponderea sumelor aferente actelor contestate admise sau desființate în totalul sumelor stabilite suplimentar (valoric)

Gradul de asigurare a colectării creanţelor fiscale din prisma măsurilor asiguratorii dispuse de inspecţia fiscală

14.124.383 leu

271.623 lei

163.244,05 lei

4,74%

72,74%

Administraţia Judeţeană a Finanţelor

Publice Vâlcea

Page 48: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

48

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane

naţionale, din Statele Membre ale Uniunii Europene, valorificarea acestora pentru diminuarea acte-lor de evaziune fiscală. Întărirea colaborării cu instituţiile abilitate ale statului în comba-terea muncii la negru şi a subdi-mensionării declarării contri-buţiilor sociale. Îmbunătăţirea colaborării cu Ministerul Public în vederea dez-voltării capacităţii de investigare şi trimitere în judecată, în scopul creşterii contribuţiei activităţii de inspecţie fiscală în ariile legate de evaziune şi fraudă fiscală. Aplicarea unui tratament unitar şi nediscriminatoriu pentru contri-buabili, care să asigure evitarea subiectivismului şi reducerea sus-piciunilor de corupţie. Analiza nivelului de colectare din impuneri suplimentare. Dispunerea de măsuri asigurătorii de către organele de inspecţie fiscală în cazurile care prezintă riscul sustragerii, ascunderii sau risipirii patrimoniului.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor

Publice Vâlcea

Page 49: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

49

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Îmbunătăţirea calităţii actului de control prin perfecţionarea profe-sională a personalului angajat în activitatea de control.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor

Publice Vâlcea

Îmbunătăţirea relaţiei cu

contribuabilii

Determinarea instituţiilor publice de a utiliza serviciul Patrimven în scopul facilitării schimbului de informaţii între acestea şi organe-le fiscale. Consolidarea parteneriatului Administraţie Fiscală – contribua-bil prin: mediatizarea legislaţiei în vederea informării şi educării din punct de vedere fiscal; îmbună-tăţirea calităţii serviciilor acordate cetăţenilor şi mediului de afaceri. Dezvoltarea comunicării interne şi externe în scopul creşterii calităţii serviciilor oferite contribuabililor. Reducerea contactului direct din-tre angajaţi şi contribuabili prin încurajarea accesului electronic la informaţiile fiscale, generalizarea utilizării Serviciului Spaţiul Privat Virtual pentru realizarea comuni-cării electronice a informaţiilor şi înscrisurilor între ANAF şi persoa-nele fizice şi juridice, în legătură

Procent din solicitările în format hârtie, soluţionate în maximum 25 de zile.

Procent din e-mailuri soluţionate în maximum 20 de zile.

Gradul de soluţionare a solicitărilor de infor-maţii de interes public.

Gradul de soluţionare a solicitărilor primite de la jurnalişti.

Gradul de soluţionare a petiţiilor/sesizărilor depuse de cetăţeni.

Număr de documente primite prin aplicaţia Formular unic contact.

77,42%

84,54%

100%

100%

100%

117

Page 50: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

50

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Îmbunătăţirea relaţiei cu

contribuabilii

cu situaţia fiscală a acestora. Simplificarea accesului la serviciile administraţiei fiscale şi reducerea timpului alocat de contribuabil în vederea îndeplinirii obligaţiilor fis-cale prin funcţionarea în mod corespunzător a ghişeului unic organizat la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea şi utilizarea sistemului de gestionare a cozilor. Creşterea operativităţii în oferirea informaţiilor solicitate prin îndru-marea contribuabililor de a solici-ta asistenţă telefonică prin inter-mediul centrului unic de asistenţă (call-center) organizat la nivel central în cadrul ANAF (031.403.91.60).

Administraţia Judeţeană a Finanţelor

Publice Vâlcea

Creşterea eficienţei colectării

Monitorizarea strictă a arieratelor şi reducerea volumului arieratelor aflate în sold la sfârşitul anului 2019. Aplicarea riguroasă a măsurilor de declarare a insolvabilităţii şi de angajare a răspunderii solidare. Analizarea veniturilor deţinute de debitori la terţi şi înfiinţarea

Page 51: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

51

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Creşterea eficienţei colectării

popririi asupra veniturilor identifi-cate. Dinamizarea şi eficientizarea acţi-unilor de valorificare a bunurilor mobile şi imobile în procedura de executare silită. Analizarea tuturor informaţiilor din bazele de date proprii sau ale altor instituţii, pentru a se identi-fica sursele de recuperare de la contribuabili a obligaţiilor fiscale restante. Dispunerea măsurilor asigurătorii în cazuri excepţionale, atunci când există pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea obligaţiilor fiscale. Perfecţionarea continuă a funcţio-narilor publici în ceea ce priveşte calificarea profesională, în vede-rea aplicării legislaţiei fiscale în scopul creşterii gradului de colec-tare a veniturilor bugetare.

Gradul de realizare a

programului de înca-sări venituri bugetare (valori nete).

Rata de colectare a a-rieratelor recuperabile la persoane juridice.

Rata de colectare a arieratelor recupera-bile la persoane fizice.

98,58%

67,12%

59,46%

Administraţia Judeţeană a Finanţelor

Publice Vâlcea

Page 52: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

52

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Îndrumarea şi sprijinirea unităţilor administrativ-teritoriale în elaborarea bugetelor locale şi execu-ţia acestora, precum şi a bugetelor celorlalte insti-tuţii publice din judeţ

Sporirea exigenţei controlului financiar preventiv exercitat de Trezoreria Statului asupra plăţilor dispuse în sectorul public

Execuţii operative zilnice.

100%

Administraţia Judeţeană a Finanţelor

Publice Vâlcea

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă -

2.

Realizarea programului lu-nar de încasari, întărirea controlului documentar cu privire la originea mărfuri-lor și a valorii în vamă, intensificarea controalelor fizice și reverificarea declarațiilor vamale pe baza indicatorilor și a analizei de risc. Urmărirea tranzitelor vamale emise.

Încasări realizate/program de încasări 100 % 100%

Biroul Vamal Valcea

Număr declarații vamale controlate pe baza analizei de risc 1.800 declarații vamale 942 declarații vamale

(52,33%)

Număr acțiuni de reverificare 450 declarații vamale 245 declarații vamale (54,44%)

Număr de acțiuni de control/ Număr de lucrători

400 controale de reverificare

225 controale de reverificare (56,25%)

Sume suplimentare constatate ca urmare a controlului ulterior (lei)

200.000 105.000 (52,50%)

Număr tranzite confirmate în calitate de birou vamal de

destinație/ Număr tranzite sosite 100 % 100 %

Page 53: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

53

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Protejarea teritoriului va-mal național și comunitar prin diminuarea traficului illicit cu specii sălbatice de faună și floră. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală prin combate-rea traficului de mărfuri contrafacute și piratate. Combaterea traficului de droguri, arme, muniții, produse cu dublă utilizare, alte produse cu regim special.

Număr total de controale fizice colete poștale/Număr total colete

poștale

100 % 100 %

Biroul Vamal Valcea

Număr total de controale antidrog

80 controale

45 controale (56,25%)

Număr total de DPI

50 controale

28 controale (56%)

Număr total de constatări

efectuate

40 procese-verbale

26 procese-verbale (65%)

Urmărirea închiderii miș-cărilor cu produse acciza-bile în regim suspensiv prin consultarea zilnică a apli-cației informatice EMCS-RO și efectuarea controalelor in urma con-sultării modului EMCS-Riscuri

Număr e-DAI închise/ Număr e-DAI emise în aplicația EMCS

100 %

100 %

Prelucrarea cererilor de autorizare, efectuarea de controale de preautorizare a agenților economici cu

Număr autorizații emise/ Număr cereri primite

100 % 100 %

Numar controale preautorizare/ Numar autorizatii emise 100 % 100 %

Page 54: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

54

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă produse accizabile

Biroul Vamal Valcea

Asigurarea unui serviciu public de calitate

Perfecționarea profesională a personalului vamal prin partici-

parea la programele de pregătire de la nivel local și național

14 teme 8 teme (57,14%)

Reducerea timpilor de rezolvare a cererilor depuse de contribuabili

la autoritatea vamală 4 % 100%

Verificarea modului în care perso-nalul vamal respectă Codul de

conduită 14 supracontroale 8 supracontroale

Prelucrarea trimestrială a Codului de conduită 4 3 (75%)

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

3.

Asigurarea unui mediu de afaceri legal, favorabil şi atractiv.

1.Eficientizarea activităţii pentru combaterea infracţiunilor privind concurenţa neloială, contra-bandă, spălare de bani, contrafacerea de produse şi valori şi a celor conexe protecţiei mediului înconjurător şi a tuturor infracţiunilor din domeniul economic

număr infracţiuni eco-

nomice înregistrate;

număr dosare penale economice soluţionate

452 (+14)

147 (-93)

Inspectorat de Poliţie Judeţean

Vâlcea

Page 55: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

55

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă 2.Desfăşurarea de acţiuni punctua-le împreună cu celelalte instituţii cu atribuţiuni de control pentru constatarea infracţiunilor specifice criminalităţii macro-economice

număr dosare penale complexe

2 (-1)

Eficientizarea activităţilor desfășurate în cadrul Grupului de Lucru Operaţional pentru preve-nirea şi combaterea evaziunii fiscale.

1.Asigurarea colaborării între toate instituţiile componente ale G.L.O. şi îndeplinirea sarcinilor în termenele stabilite; 2.Realizarea sistematică de analize privind activitatea de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și de alte produse analitice; 3.Organizarea echipelor comune de acţiune pentru valorificarea informaţiilor şi efectuarea cu prioritate de cercetări în domeniul evaziunii fiscale conform priorităţilor stabilite prin HCSAT nr.69/2010; 4.Documentarea şi efectuarea de activităţi specifice în vederea recuperării prejudiciului;

Număr infracţiuni de evaziune fiscală;

Număr rechizitorii întocmite

Număr cauze complexe

Valoare prejudiciu recuperat la parchet

Valoarea bunurilor care au făcut obiectul măsurilor asigurăto-rii;

Valoarea bunurilor indisponibilizate

30 (+14)

2 (-3)

17 (+8)

409.946 (-62.062)

716.191 (-2.094.219)

183.734 (749.691)

Inspectorat de Poliţie Judeţean

Vâlcea

Page 56: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

56

Capitolul V. Economia

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Subcapitol 3. O politică energetică orientată către eficiență energetică și protecția consumatorilor vulnerabili Subcapitol 4. Redobândirea încrederii investitorilor Subcapitol 5. Politica energetică europeană comună

Măsura: Încurajarea utilizării gazului natural produs în România la producția de energie electrică și la crearea de produse petrochimice și chimice cu valoare adăugată mare

1.

Producerea de energie electrică și energie ter-mică pentru alimentarea consumatorilor industriali de pe Platforma Chimică Rm Valcea și pentru ter-moficarea municipiului Râmnicu Vâlcea în coge-nerare de înalta eficiență pe bază de gaze naturale

Realizarea în incinta CET Govora a „Centralei electrice de cogenerare de înalta eficienta pe gaz natural”

Participara la Aplicația României pentru accesarea surselor de finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare consti-tuit în baza articolului 10.d. din Directiva 2003/87/ CE în perioada 2021-2030;

10% - Elaborat Studiu de

oportunitate - Proiect înscris în Planul National de Investiții Energie

schimbări Climatice – PNIESC derulat de

Ministerul Economiei Energiei și Mediului de

Afaceri)

Consiliul Județean Valcea -

Societatea CET Govora

SA Selectarea partene-rului și crearea Companiei de proiect pentru realizarea „Centralei electrice de cogene-rare de înaltă eficien-ță pe gaz natural”

Activele au fost eva-luate si au fost notifi-cate CJ Valcea și Primăria Rm. Valcea pentru achiziția aces-tora; - Prezentarea proiec-

tului în Conferința organizată de Banca

Page 57: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

57

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Europeană de Investiții

și MEEMA

Măsura: Încurajarea producției de energie electrică și termică din surse regenerabile de energie, mai ales în zonele în care nu există o congestie a operatorului de transport

Producerea de energie electrică din resurse regenerabile

Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice amplasate pe depozitul de cenuță (închis) al CET Govora

Participara la Aplicația României pentru accesarea surselor de finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare consti-tuit în baza articolului 10.d. din Directiva 2003/87/CE in perioada 2021-2030;

Selectarea partene-rului si crearea Companiei de proiect pentru realizarea proiectului „Panouri fotovoltaice ampla-sate pe depozitul de cenușă (închis) al CET Govora”

10% - Proiect înscris în Planul Național de Investiții Energie

Schimbări Climatice – PNIESC – derulat de Ministerul Economiei

Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA). - Revizuirea SF de Închidere Depozit

zgură și cenușă pen-tru evaluarea soluții-lor

de postutilizare a suprafeței acestuia.

5%

Prezentarea proiectului în Conferința

organizată de Banca Europeană de Investiții

și MEEMA

Consiliul Județean Valcea -

Societatea CET Govora

SA

Page 58: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

58

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă 2.

Asigurarea desfășurării activităților sanitar veteri-nare publice organizate la nivel județean, pentru realizarea obiectivelor Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Realizarea programului de supraveghere prin control oficial și/sau prelevare probe la nivel judetean

Nr.controale: segment animal:3200

Nr.probe: segment animal:100

92.2% Nr.controale: Segment animal:2951

controle oficiale-24 sanctiuni=83.300 lei și

52 avertismente/15 porci uciși în valoare

de 14.560 lei 1089%

Nr.probe: segment animal:1.889

Direcția Sanitar

Veterinară și pentru

Siguranța Alimentelor

Sesizari și reclamatii ale proprietarilor de animale

Efectuarea de controale oficiale Aplicare masuri impuse de legislatie

Ori de cate ori este cazul

100% (29 soluționate

7 sancțiuni = 15.400 lei și 1 avertisment)

Asigurarea stării de sănă-tate și bunăstare a ani-malelor prin actiuni imu-noprofilactice

Asigurarea indemnitatii teritoriului prin actiuni imunoprofilactice la animale

Actiuni imunoprofilactice Vaccinari: 965.000

40,58% (Acțiuni

imunoprofilactice: 391.662)

Dezvoltarea cooperării cu instituțiile statului, orga-nizații nonguvernamen-tale, asociații publice și private reprezentate la nivel teritorial, precum și cu alte instituții naționale/ internaționale pe dome-niul său de activitate.

Participă la acțiuni comune de control oficial cu alte instituții, sau la verificarea și cercetarea unor presupuse abuzuri sau ilegalități pe domeniul specific de activitate

Ori de cate ori este nevoie

100 % (62 controale /15 sancțiuni=120420 și 3 avertismente/133 porci uciși în valoare

de 68.840 lei)

Supravegherea și contro-lul unitatilor autorizate sanitar veterinar pentru

Efectuarea de controale oficiale prin inspecții, audituri și recoltari de probe

Conform planului cifric prevazut în Programul

strategic anual:

97,76 % 88,23 %

Page 59: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

59

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

schimburi intracomunitare - P= 134 ; R = 131 - P= 17 ; R=15 - P= 159 ; R= 133

83,64 %

Direcția Sanitar

Veterinară și pentru

Siguranța Alimentelor

Supravegherea și contro-lul unitatilor inregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor

Efectuarea de controale oficiale prin inspecții, audituri și recoltari de probe

Conform planului cifric prevazut în Programul

strategic anual - P= 1848 ; R= 1485 - P= 159 ; R= 159 - P= 309 ; R= 300

80,35 % 100 %

97,08 %

Controlul schimburilor in-tracomunitare, importu-rilor și exporturilor produ-selor de origine animală și nonanimală

Efectuarea de controale oficiale prin inspecții și recoltari de probe

Ori de cate ori este cazul 100%

Gestionarea alertelor ali-mentare prin sistemul SRAFF – Sistemul rapid de alerta pentru alimente și furaje

Efectuarea de controale oficiale Aplicare masuri impuse de legislatie

Ori de cate ori este implicat județul 100%

Sesizari și reclamatii ale consumatorilor

Efectuarea de controale oficiale Aplicare masuri impuse de legislatie

Ori de cate ori este cazul 100%

Asigurarea stării de sănătate și bunăstare a animalelor prin supravegherea și diagnosticul bolilor la animale

Supravegherea și diagnosticul bolilor la animale prin examene de laborator bacteriologice, virusologice, serologice, parazitologice, morfopatologice, toxicologice

Număr probe: 39.394 86.27%

Nr. probe: segment animal:

33.986

Expertiza microbiologica și fizico-chimica a produselor alimentare de origine animala și nonanimala

Număr probe 100%

Page 60: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

60

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Asigurarea siguranței ali-mentare și sănătații publi-ce prin controlul de labo-rator microbiologic și fizi-co-chimic al produselor alimentare

Testarea microbiologica a gradului de igienizare a obiectivelor din industria alimentara prin teste de sanitație

Număr probe 100%

Direcția Sanitar

Veterinară și pentru

Siguranța Alimentelor

Testarea calității microbiologice și fizico-chimice a apei potabile utilizata ca ingredient în industria alimentară

Număr probe 100%

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni

Indicatori anuali măsurabili

propuşi

Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

3.

Verificarea asigurării ce-rințelor de securitate și/ sau de conformitate a produselor și serviciilor, precum și a protecției drepturilor și intereselor consumatorilor privind furnizarea de produse și servicii, inclusiv servicii financiare și de interes public.

Acțiuni de control pentru verificarea pre-vederilor legale privind protecția consu-matorilor în diferite domenii, conform programelor tematice de control naționale trimestriale din anul 2019, a notificărilor RAPEX și a tematicilor proprii de control.

Nr. acțiuni de control: 1.500

102%

Comisariatul Regional pentru

Protecția Consumatorilor

S-V Oltenia Craiova –

Comisariatul Județean pentru

Protecția Consumatorilor

Vâlcea

Cooperarea cu alte in-stituții ale administra-ției

Desfășurarea de acțiuni mixte de control cu reprezentanți ai altor instituții publice cu atribuții de control, în ocazii deosebite ( sărbători legale, perioada estivală etc).

Nr. acțiuni de

control: 20

100%

Page 61: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

61

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni

Indicatori anuali măsurabili

propuşi

Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

publice centrale și locale în realizarea de acțiuni de control.

Participarea în comisiile de distrugeri în colaborare cu Instituția Prefectului județul Vâlcea, Direcția Generală a

Finanțelor Publice, IPJ Vâlcea, Tribunalul Vâlcea, Jandarmeria Vâlcea, Vama

Vâlcea.

Comisariatul

Regional pentru Protecția

Consumatorilor S-V Oltenia Craiova

Comisariatul Județean pentru

Protecția Consumatorilor

Vâlcea

Asigurarea de sprijin și consultanță organizațiilor neguvernamentale de consumatori.

Promovarea condițiilor legale de con-siliere a cetățenilor privind drepturile

consumatorilor. Cooperarea cu structurile neguvernamen-

tale de consumatori înființate la nivelul județului Vâlcea

Nr. acțiuni de informare și consilere: 50

100%

Cercetarea și soluționarea reclamațiilor consumato-rilor.

Primirea, cercetarea și soluționarea reclamațiilor primite de la consumatori.

Nr. reclamații primite: 900 91%

Program privind dezvolta-rea instrumentelor de in-formare și educare a consumatorilor.

Program 15 Martie –Ziua Mondială a Consumatorilor Concursul ‘’Alege! Este dreptul tau!’’ Acțiuni de informare și educare a consumatorilor în unități de învățământ.

Nr. acțiuni: 10 100%

Page 62: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

62

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni

Indicatori anuali măsurabili

propuşi

Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

TURISM

1. Dezvoltarea destinațiilor turistice românești și adu-cerea lor la nivelul mediu din UE presupune un im-portant efort de resurse umane, financiare și de timp.

Programe, proiecte şi acţiuni în domeniul tineretului - conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice aloca-te pentru activităţi non-profit de interes general, cu completările şi modificările ulterioare.

40,00 mii lei

În contextul situației epide-miologice națio-nale și interna-

ționale, determi-nate de

răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, se

vor derula în semestrul II

2020

Consiliul Județean Vâlcea

Stabilirea obiectivelor de marketing la nivelul des-tinației turistice în funcție de dinamica turismului actual

Promovarea obiectivelor de marketing, în rândul prestatorilor de servicii în turism Minim 4 întâlniri 50% C.J. Vâlcea -

CNIPT Vâlcea

Cercetarea pieței privind gradul de satisfacție al tu-riștilor la nivelul județului pe zone de interes turistic –implicarea UAT-urilor din zonele cu potențial turistic ridicat

Studii de teren privind completarea portofoliului cu informații privind infrastructura turistică și gradul de satisfacție al turiștilor

Minim 3 chestionare aplicate pe grupuri ținta participante la evenimentele locale sau zonale

30% C.J. Vâlcea - CNIPT Vâlcea

Page 63: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

63

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni

Indicatori anuali măsurabili

propuşi

Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Realizare materiale de promovare

Elaborare materiale de promovare broșuri, pliante, hărți, vederi, pe zone de interes privind oferta turistică. Elaborare album de prezentare/promovare

Minim 500 bucăți /eveniment pe tipuri 2000 buc

40%

Consiliul Județean Valcea

CNIPT Vâlcea

2020 - prima etapă în "Dezvoltarea şi reabilitarea destinaţiilor turistice româneşti" -O destinaţie turistică nu poate fi competitivă în absenţa unei organizaţii de management al destinaţiei (OMD)

Cercetare oportunități de înființare a unui OMD la nivel județean

Oportunități de implementare concept OMD la nivel mezzo; Importanța înființării unui OMD la nivel zonal;

Minim 3 întâlniri la nivel zonal

20% Consiliul Județean Valcea

CNIPT Vâlcea

Promovare turistică

Programul „Acasă la Nicolae” – în parte-neriat cu agențiile de turism pentru vizita-rea muzeului de către grupuri de turiști români și străini

250 beneficiari

72,8% Consiliul Județean Valcea

Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”, Agențiile de turism

Christian Tour, Vilextur S.R.L., Fabiola și New

Concept București

„Educație si Patriotism”- prezentarea ofertei culturale a Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu” elevilor veniți în tabere de recreere în județul Vâlcea.

150 beneficiari

0% (restricții impuse

pe perioada pandemiei de coronavirus)

Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”, Direcția Județeană pentru Tineret și

Sport Vâlcea

Page 64: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

64

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni

Indicatori anuali măsurabili

propuşi

Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Elaborare materiale de promovare bro-șuri, pliante, cărți, vederi, magneți, etc.

200 beneficiari

100%

Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni

Indicatori anuali măsurabili

propuşi

Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Mediul de afaceri, comerţ şi IMM-uri

1.

Transformarea celor două parcuri industriale green-field din Municipiul Drăgășani și Orașul Bălcești în infrastructuri de afaceri funcționale

Realizarea programului de investiții Proiect aflat în derulare. 50%

Consiliul Județean Vâlcea - S.C. Parc Ind Valcea S.A.

Realizarea celor două infrastructuri de afaceri funcționale în Bălcești și Drăgășani

Urmărirea stadiului de realizare a lucrărilor de investiţii cuprinse în Programul de investitii

Realizarea lucrărilor de investiţii aproba-te în program, core-lat cu alocările bu-getare ale UAT-urilor (acționari ai societății)

50%

Atragerea de investiții străine și autohtone în județul Vâlcea

Suport logistic și instituțional pentru obținerea de facilități pentru rezidenții care investesc in parcurile industriale

Realizarea utilităților pentru unitățile (parcelele) compo-nente ale infrastruc-turii parcurilor in-dustriale Bălcești și

50%

Page 65: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

65

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni

Indicatori anuali măsurabili

propuşi

Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

Drăgășani oferite rezidenților pentru investiții industriale green-feeld.

Consiliul Județean Vâlcea - S.C. Parc Ind Valcea S.A.

Racordarea parcurilor industriale la utilitățile publice (apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică)

Urmărirea stadiului de realizare a proiectelor privind infrastructura celor doua locații.

Monitorizarea perio-dică prin elaborarea şi transmiterea la MDRAP a Raportului privind stadiul reali-zării investitiilor și activitățile din par-curile industriale.

50%

Stimularea creării de noi locuri de muncă

Stimularea rezidenților din cele două Parcuri Industriale

Acordarea facilități-lor conform Legii 186/2013, actua-lizată

50%

Page 66: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

66

Capitolul VI. Transporturi, Infrastructură și Comunicații

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă SECȚIUNEA 1: TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ II: Transport rutier

II.1. Programul de întreținere curentă și periodică și programul de reparații pentru rețeaua rutieră națională 1.

Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară a drumurilor naționale din cadrul DRDP Craiova - SDN Rm. Vâlcea - parte carosabilă, acostamente, benzi de încadrare

Acord cadru 1.656,8 mii lei 94,2%

Direcția Regională de Drumuri și

Poduri Craiova

Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară a drumurilor naționale din cadrul DRDP Craiova - SDN Rm. Vâlcea - estetică rutieră și scurgere ape

Acord cadru 712,9 mii lei 92,5%

Întreținere periodică și reparații curente - SDN Rm. Vâlcea Acord cadru 14.986,3 mii lei 64,5%

II.2. Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport1

Pod pe DN 64 km 103+887 peste râul Govora2

Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări 2.796 0

1 Contractele de prestări servicii proiectare sunt în derulare. 2 La obiectivul „Pod pe DN 64 km 103+887 peste râul Govora”, stadiul fizic al execuției lucrărilor este de 23,4%.

Page 67: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

67

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Varianta de Ocolire Rm. Vâlcea Contract de prestări servicii proiectare 4.612 0

Direcția Regională de Drumuri și

Poduri Craiova

Pod pe DN 7 km 239+376 Contract de prestări servicii proiectare 53 0

Protecție versanți DN 7CC km 5+750 – 6+100

Contract de prestări servicii proiectare 32 0

Consolidare drum DN 67 km 180+100 – 180+565

Contract de prestări servicii proiectare 13 0

Podețe pe DN 64 km 95+805; 97+922; 127+524; DN 7 km 168+044

Contract de prestări servicii proiectare 22 0

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

2.

Asigurarea siguranței rutiere

1. Se vor organiza acţiuni pe linia combaterii primelor trei cauze generatoare de eveni-mente rutiere grave. Dispunerea efectivelor în zo-nele cu risc accidentogen.

2. Organizarea de acţiuni pe drumurile şi la orele la care se produc accidente, inclusiv pen-

număr accidente rutiere;

număr persoane decedate;

număr acţiuni orga-nizate de poliţia rutieră;

număr infracţiuni constatate de poliţia

180 (-115)

9 (-12)

588 (-13)

363 (-138)

Inspectorat de Poliţie

Judeţean Vâlcea

Page 68: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

68

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Asigurarea siguranței rutiere

tru depistarea infracţiunilor la regimul circulaţiei.

3. Demersuri pentru amenaja-rea rutieră a punctelor negre identificate.

rutieră; număr contravenţii

aplicate de efecti-vele poliţiei rutiere;

număr puncte negre;

număr demersuri că tre administratorul drumului public.

18.471 (-1.896)

2 6

Inspectorat de Poliţie

Judeţean Vâlcea

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

II.1. Continuarea programului de întreținere curentă şi periodică, precum şi a programului de reparaţii

3.

Modernizarea infrastructurii rutiere a drumurilor județene

Lucrări de întreținere, reparații și modernizări drumuri și poduri

5.679 mp – reparații asfaltice

24,97 km – covor asfaltic

5 poduri – consolidare și reabilitare

55,30%

Consiliul Județean Valcea –

R.A.J.D.P. Vâlcea

II.2. Proiecte și programe

Accelerarea implementării inves-tițiilor în continuare în scopul dezvoltării și modernizării rețelei de transport, precum și crește-rea gradului de absorbție a

Implementarea proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020: 1. Modernizare DJ 678 Limita Jud. Olt - Drăgoeşti - Casa

Consiliul Județean Valcea

Page 69: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

69

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă fondurilor europene nerambur-sabile pentru exercițiul financiar 2014-2020

Veche - Drăgioiu - Galicea - Brătia - Cremenari - Bercioiu - Ruda - Bârseşti - Barza - Budeşti (DN7-E81), jud. Vâlcea; 2. Modernizare DJ 678A- DN 64 (Tătărani) - Bratia Vale - Cocoru - Dealu Mare - Predeşti - Corbii din Vale - Popeşti - Ginerica - Limita Jud. Argeş, jud. Vâlcea; 3. Modernizare DJ 703G Jiblea - Sălătrucel - Berislăveşti - Limita jud. Argeş, jud. Vâlcea

Realizarea activităților prevăzute în graficul

de activități ale proiectelor pentru anul

2020

100%

Consiliul Județean Valcea

Page 70: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

70

Capitolul VII. Agricultură și dezvoltarea rurală

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni

Indicatori anuali măsurabili

propuşi

Procent de realizare a indicatorilor Entitate

responsabilă

1.

Program de susţinere pentru produse deficitare.

Identificarea cultivatorilor de toma-te în spaţii protejate. Verificarea înfinţării culturilor de tomate și rodirii conform progra-mului de susţinere a tomatelor în spații protejate HG 107/2019;

50 fermieri

111 fermieri (222%)

Direcția pentru Agricultură

Județeană Vâlcea

Identificarea cultivatorilor de ustu-roi pentru acordarea de ajutor de minimis pentru aplicarea progra-mului de susținere a producției de usturoi. Verificarea condițiilor de eligibilitate conform HG nr. 108 din 27 febr. 2019;

3 fermieri

3 fermieri (100%)

Program minimis conform HG 500/2017- susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii;

100 fermieri

0 %

Nu s-a aplicat programul

Program de incurajare a produselor tradiționale

Informări operatori economici pri-vind preluarea, verificarea în teren și transmiterea către MADR a do-cumentațiilor în vederea obținerii atestatului de produs tradițional. Promovarea schemelor de calitate DOP, IGP, STG și identificare operatori economici;

50 informări

30 informări (60%)

Page 71: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

71

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni

Indicatori anuali măsurabili

propuşi

Procent de realizare a indicatorilor Entitate

responsabilă

Program de încurajare a agriculturii ecologice

Înregistrarea individuală în agricultura ecologică;

100 operatori

113 operatori (100%)

Direcția pentru Agricultură

Județeană Vâlcea

Programul pentru stimularea angajării tinerilor în agricu-ltură, acvacultură şi indus-tria alimentară.

Verificarea eligibilității tinerilor an-gajați conform Legii nr. 336/2018 și acordarea sprijinului financiar angajatorilor pe o perioada de 12 luni;

5 angajati

6 angajați (120%)

Realizarea de amenajamen-te pastorale.

Coordonarea, monitorizare amena-jamente pastorale în vederea de-punerii la DAJ;

11 3 elaborate, 15 în curs de elaborare

(27%)

Refacerea şi extinderea sistemului de irigații.

Obiective ale infrastructurii princi-pale de irigaţii propuse pentru rea-bilitare ( Galicea, Olanu,Dragoești);

3 4 (Olanu -2; Galicea;

Ionești) (133%)

Program naţional de cercetare.

Colaborarea cu unităţile de cerce-tare – dezvoltare în vederea dise-minării rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor ADER finanţate prin Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală:

→ Identificarea de soluţii de com-batere integrată a organismelor dăunătoare în plantaţiile pomicole care să conducă la reabilitarea me-diului şi obţinerea unor produse să-nătoase în sistem ecologic;

→ Ameliorarea speciilor pomicole

60 de fermieri care implementează

rezultatele cercetării

60 de fermieri care implementează

rezultatele cercetării (100%)

Page 72: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

72

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni

Indicatori anuali măsurabili

propuşi

Procent de realizare a indicatorilor Entitate

responsabilă

în vederea creşterii siguranţei şi securităţii alimentare;

→ Soluţii tehnologice modernizate privind obţinerea materialului pentru plantare pomicol conform standardelor de calitate europene, finanţate prin Planul sectorial pentru cercetare.

Direcția pentru Agricultură

Județeană Vâlcea

Program de măsuri legislative pentru sectorul agricol

Implementarea Legii 17/2014: primirea, verificarea şi înregistrarea dosarelor cu ofertele de vânzare a terenurilor din extravilan în regis-trul unic de evidenţă; Verificarea în piețe și târguri a res-pectării conformității cu standarde-le de comercializare a fructelor și legumelor proaspete; Verificări în domeniul industriei alimentare:

- controale la depozite de cereale;

- controale la unități de comercializare pâine și produse de panificație;

- controale la unități de fabricare pâine și produse de panificație;

1200 dosare

80 controale

100 controale

725 dosare (60%)

50 controale (63%)

38 controale (38%)

Page 73: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

73

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni

Indicatori anuali măsurabili

propuşi

Procent de realizare a indicatorilor Entitate

responsabilă

Program de măsuri legislative pentru sectorul agricol

Verificare agenţi economici care comercializează produse viniviticole prelevându-se probe de vin;

Eliberare autorizaţii de plantare pomi şi arbuşti fructiferi;

Eliberare autorizaţii de defrișare pomi şi arbuşti fructiferi;

Eliberare autorizaţii tăiere nuci în conformitate cu Legea pomiculturii nr.348/2003 republicată în 2008;

Eliberare certificate de conformita-te pentru legume în stare proaspă-tă provenite din import, conform Regulamentului U.E. nr. 543/2011.

60 controale

6 6

70

20

28 controale (47%)

2 (33%)

0

(0%)

36 autorizații (51%)

1 (5%)

Direcția pentru Agricultură

Județeană Vâlcea

Activități de consultanță agricolă

Informări pentru potentiali bene-ficiari asupra oportunităților de ac-cesare a măsurilor PNDR 2014-2020;

Consultanță pentru elaborarea proiectelor; Cursuri de instruire măsura 10 Agro - Mediu si Clima;

500

20

5 persoane

331

(66%)

20 (100%)

0 persoane

(0%) Se organizează în

semestrul II

Page 74: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

74

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni

Indicatori anuali măsurabili

propuşi

Procent de realizare a indicatorilor Entitate

responsabilă

Cursuri de instruire măsura 11 Agricultura Ecologică;

Cursuri de instruire măsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor

mici;

Cursuri de instruire măsura 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor

fermieri;

Avize consultative pentru emiterea atestatului de producător.

5 persoane

5 persoane

5 persoane

100 avize

0 persoane (0%) Se organizează în

semestrul II

5 persoane (100%)

2 persoane (40%)

29 avize (29%)

Direcția pentru Agricultură

Județeană Vâlcea

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

2.

Aplicarea unor scheme efic-iente de finanţare a agricul-turii în termene concrete, pentru absorbţia integrală a fondurilor europene disponi-bile, prin cofinanţarea de la

1 ianuarie – 30 iunie 2020:

→ Finalizarea plăţii regulare a subvenţiilor aferente anului 2019;

Raportat la numă-rul de fermieri autorizaţi la plată;

100% raportat la un număr de 11.528 fermieri autorizaţi la plată; Suma totală plătită - 10.166.325,23 euro;

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură –

Centrul Judeţean Vâlcea

2 martie – 15 iunie 2020:

Raportat la numă-rul de fermieri

S-a înregistrat un număr de 18.911

Page 75: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

75

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

bugetul de stat.

→ Derularea sesiunii de depunere/ primire a cererilor unice de sprijin aferente anului 2020;

aflaţi în baza de date;

cereri unice depuse, pentru o suprafaţă de

69.053,39 ha, reprezentând un

procent de 111,18% raportat la suprafaţa înregistrată în 2019;

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură –

Centrul Judeţean Vâlcea

1 ianuarie – 31 decembrie 2020: - Derularea sesiunilor de primire a cererilor de finanţare prin ram-bursare pentru motorina cu acci-ză redusă folosită în agricultură în cursul anului 2020

Raportat la numă-rul de fermieri înregistraţi în anul 2020

100% din nr. fermie-rilor autorizaţi la plată pentru solicitările afe-rente trimestrului IV din 2019 şi trimestru-lui I din 2020, în cuantum de 730.710 lei, pentru un număr de 82 beneficiari eligibili;

Renta agricolă viageră: - Primirea documentelor în vederea vizării carnetelor de rentier pentru anul 2020

Raportat la numă-rul de rentieri aflaţi în baza de date

100% din numărul rentierilor care au solicitat vizarea carnetelor, respectiv 67 solicitări, repre-zentând o sumă auto-rizată la plată de 107.684,96 lei;

1 ianuarie – 31 decembrie 2020:

→ Derularea sesiunilor de primire a cererilor de sprijin din cadrul “Programului în şcoli”, respectiv pentru măsurile:

Raportat la numă-rul de beneficiari aferenţi anului şcolar 2019/2020;

100% din numărul cererilor de finanţare depuse, respectiv 1 cerere aprobată pentru suma totală

Page 76: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

76

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Aplicarea unor scheme efici-ente de finanţare a agricul-turii în termene concrete, pentru absorbţia integrală a fondurilor europene disponi-bile, prin cofinanţarea de la bugetul de stat.

►Furnizare produse lactate; ►Consum de fructe, distribuţia de mere şi măsuri adiacente; ►Măsuri educative;

de 985.291,08 lei;

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură –

Centrul Judeţean Vâlcea

1 ianuarie – 31 decembrie 2020:

→ Derularea sesiunii de primire a cererilor privind ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor;

Raportat la numă-rul de beneficiari înregistraţi în anul 2020;

100% din numărul cererilor depuse, respectiv 6 cereri autorizate pentru suma totală de 273.976,30 lei;

15 martie – 15 octombrie 2020:

→ Derularea sesiunii de primire a cererilor de ajutor financiar şi comunitar acordat în cadrul “Programului Naţional Apicol” ;

Raportat la numă-rul de fermieri înregistraţi în anul 2020;

100% din numărul cererilor depuse, res-pectiv 35 cereri de intenţie pentru suma totală propusă spre aprobare de 147.059 lei;

1 ianuarie – 31 decembrie 2020:

→ Derularea sesiunii de primire a cererilor privind plăţile în favoarea bunăstării animalelor – pachetul A porcine şi pachetul B păsări;

Raportat la numă-rul de beneficiari înregistraţi în anul 2020;

100% din numărul cererilor depuse, res-pectiv 3 cereri autori-zate pentru pachetul A porcine, în sumă de 6.179.078,59 lei; 100% din numărul cererilor depuse, res-pectiv 4 cereri autori-zate pentru pachetul B păsări, în sumă de 17.404.225,22 lei;

Page 77: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

77

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

3.

Întreţinerea şi repararea lucrărilor de IF - Desecare gravitaţională

Decolmatarea mecanică a canale-lor de deponii

271, 40 / 100 mc 0%

ANIF - Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri

Funciare Vâlcea

Reparaţii la construcţii hidroteh-nice

8 buc 2 (25%)

Distrugerea vegetaţiei ierboase şi arboricole pe canale

4750/100 mp 2990/100 mp (62%)

Întreţinerea şi repararea lucrărilor de IF – Combaterea Eroziunii Solului

Decolmatarea mecanică a canalelor de deponii

381,03/100 mc 196,03/100 mc (52%)

Reparaţii la baraje şi construcţii hidrotehnice

14 buc 0%

Reparaţii sedii administrative 2 buc 1 (50%)

Distrugerea vegetaţiei ierboase şi arboricole pe canale 430/100 mp 190/100 mp

(45%)

Lucrări de investiţii – Lucrări de combatere a eroziunii so-lului, amenajarea terenurilor alunecate şi eliminarea exce-sului de umiditate în zona Horezu Vaideeni

Stadiul de proiectare a fazelor SF+PAC+PAD+POE+PTE+DE+AT - 0%

Lucrări de investiţii -Amenajarea terenurilor afectate de eroziune în adâncime, alunecări de teren şi exces de umiditate în zona Călimăneşti, judeţul Vâlcea

Stadiul de proiectare a fazelor SF+PAC+PAD+POE+PTE+DE+AT - 0%

Page 78: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

78

Capitolul VIII. Fonduri europene

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Accelerarea absorbției fondurilor europene Proiecte finanțate în cadrul POIM 2014-2020

1.

Implementarea proiectului: Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul munici-piului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformă-rii la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei ener-getice - etapa II.

Înlocuire a 6,5 km conducte din rețeaua de distribu-ție a agentului termic primar pentru SACET Râmnicu Valcea.

Încheierea contractelor de execuție a lucrărilor;

Întocmirea

proiectelor tehnice;

Achiziție publică în desfășurare

Consiliul Județean Valcea - Operator CET

Govora SA

Înlocuirea a 40,132 km conducte din rețeaua de dis-tribuție a agentului termic secundar SACET Râmnicu Valcea.

Activitatea se va realiza după finaliza-rea achiziției publice

Siguranța și eficiená serviciului public de încălzire centralizată cu emisii minime de gaze cu efect de seră.

Actualizarea Master Planului pentru termo-ficarea Municipiului Râmnicu Valcea;

Derulare contract de servicii de actualizare

a Master Planului

Implementarea proiectului : Frazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în jude-țul Vâlcea.

Proiectarea și construirea Centrului de management al deșeurilor Roești, inclusiv operarea acestuia.

Lansarea achiziției publice pentru Proiectarea și con-struirea Centrului de ma-nagement al deșeurilor Roești și semnarea con-ractului de lucrări;

Achiziție publică în desfășurare

Consiliul Județean Valcea

Proiecte finanțate în cadrul POR 2014-2020

Implementarea proiectului: Creșterea eficienței energetice a

Realizarea reabilitării energetice, modernizarea și dotarea com-plexului de servicii.

Realizarea activită-ților prevăzute în graficul de imple-

100% Consiliul Județean Valcea

Page 79: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

79

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

clădirii Complexului de servicii comunitare - Râmnicu Vâlcea.

mentare al proiec-tului pentru anul 2020;

Implementarea proiectului: Consolida-rea și reabilitarea energe-tică a Centrului de recu-perare și reabilitare neu-ropsihiatrică Măciuca.

Realizarea unor lucrări de consolidarea și reabilitare energetică a centrului de recuperare și reabilitate neuropsihiatrică.

Realizarea activită-ților prevăzute în graficul de imple-mentare al proiec-tului pentru anul 2020;

100%

Consiliul Județean Valcea

Implementarea proiectului:Restaurarea, dotarea si punerea în va-loare a Muzeului Memori-al Nicolae Bălcescu.

Realizarea restaurării și dotării muzeului.

Realizarea activită-ților prevăzute în graficul de imple-mentare al proiec-tului pentru anul 2020;

100%

Implementarea proiectului:Moderniza-rea, extinderea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.

Realizarea modernizării, extinderea și dotarea ambulatoriului.

Realizarea activită-ților prevăzute în graficul de imple-mentare al proiec-tului pentru anul 2020;

100%

Proiect finanțate în cadrul POCA 2014-2020

Implementarea proiectului: Dezvoltarea unui sistem unitar de ma-nagement al calității la ni-velul Consiliului Județean Vâlcea și al instituțiilor subordonate.

Dezvoltarea unui sistem unitar și sustenabil de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al altor 12 instituții publice din subordine

Realizarea activită-ților prevăzute în graficul de imple-mentare al proiec-tului pentru anul 2020.

100% Consiliul Județean Valcea

Page 80: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

80

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

2.

Evaluare în unități de in-dustrie alimentară cu acti-vități în sectorul produselor alimentare de origine ani-mală și nonanimală, în fer-mele de creștere și/sau re-producție a animalelor vii, în exploatații agricole.

Emitere notificare la momentul depunerii cererii de finantare și emitere notificare/ document de înregistrare sanitară veterina-ră și/sau pentru siguranța alimentelor la fi-nalizarea proiectului în momentul depunerii ultimei cereri de plată, conform Protocol AFIR și ANSVSA nr. 8553/2015.

La fiecare solicitare din partea operatorilor; 100%

Direcția Sanitară Veterinară și

pentru Siguranța Alimentelor

Vâlcea

Realizarea de investiţii prin accesarea Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, SUB-MASURA 5.1- “Sprijin pen-tru investiții în acțiuni pre-ventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor catastrofale.

Implementarea proiectului “Achizitie echipamente și in-strumentar de determinare și diagnostic, mijloc specializat de transport probe in cadrul DSVSA Vâlcea”

Dotare laborator cu echipamentele prevă-zute în proiect;

Achiziționare mijloc specializat transport probe;

75% Au fost achiziționate

o parte din echipamentele

prevăzute în proiect, precum și mijlocul de

transport probe

Page 81: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

81

Capitolul IX. Muncă și protecție socială

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Politici active de ocupare/stimulare a muncii 1. Dezvoltarea şi moderniza-

rea relaţiilor de muncă prin adaptarea la noile realităţi/tendinţe econo-mice şi cerinţe sociale, concomitent cu simplifi-carea poverii administra-tive în relaţia stat-cetăţean

Achiziționarea de semnături electronice în vederea dez-voltării şi modernizării relaţii-lor de muncă, pentru adapta-rea la noile realităţi/tendinţe economice şi cerinţe sociale, concomitent cu simplificarea poverii administrative în rela-ţia stat-cetăţean

Toate persoanele de conducere și câte un funcționar din comparti-mentele aflate în relațiile cu cetățenii vor avea sem-nături digitale pe care le vor folosi în relațiile de muncă

100%

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

Vâlcea

Eficientizarea activităţii ANOFM pentru a oferi ser-vicii competitive beneficia-rilor - persoane în căuta-rea unui loc de muncă (inclusiv români din dias-pora, dar şi persoane cu dizabilităţi), respectiv angajatori

Comunicarea electronică va fi folosită ca principal mijloc de comunicare în relația cu be-neficiarii, pentru acordarea drepturilor la indemnizațiile pentru șomaj, precum și pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă

35% dintre beneficiari vor folosi comunicarea

electronică 100%

Orientarea resurselor pu-blice exclusiv către per-soane aflate în incapaci-tate de a lucra

Sprijinirea persoanelor aflate în incapacitatea de a lucra prin plata indemnizațiilor

prevăzute de actele normative

Efectuarea plăților prevăzute de lege

100% S-au plătit

42.113.410 lei pentru susținerea salariilor

angajaților afectați de șomajul tehnic Efortul bugetar,

pentru angajații care

Page 82: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

82

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă au stat acasă pentru a avea grijă de copiii sub 12 ani, a fost de

383.817 lei

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

2.

Politici active de ocupare/ stimulare a muncii

Campanie privind identifica-rea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în do-menii susceptibile utilizării frecvente a acesteia: con-strucţii, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, depozitarea şi co-mercializarea produselor ce-realiere şi a produselor de panificaţie, industria lemnului, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, pază, unităţi care desfăşoară activităţi în staţi-uni montane şi de pe litoral, unităţi care desfăşoară acti-vitate pe timpul nopţii (res-taurante, baruri, cluburi, dis-coteci, jocuri de noroc, unităţi de comerţ cu program non-stop, unităţi distribuţie carbu-rant), colectarea şi reciclarea

Nr.controale

Nr.sancţiuni contravenţionale

Nr.măsuri

67 7

135

Inspectoratul Teritorial de Muncă

Vâlcea

Page 83: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

83

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Politici active de ocupare/ stimulare a muncii

deşeurilor nepericuloase, în-treţinerea şi repararea auto-vehiculelor, alte prestări de servicii etc.

Inspectoratul Teritorial de Muncă

Vâlcea

Campanie privind verificarea modului de respectare de că-tre angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind e-xercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşura-te de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia.

Nr.controale

Nr.sancţiuni contravenţionale

Nr.măsuri

0

0

0

Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, sus-pendarea și executarea con-tractelor individuale de mun-că (timpul de muncă și de odihnă, drepturi salariale) în creșe, grădinițe, afterschool.

Nr.controale

Nr.sancţiuni contravenţionale

Nr.măsuri

0

0

0

Acțiuni de monitorizare și control al angajatorilor cu privire la respectarea preve-derilor legale referitoare la registrul general de evidență a salariaților.

Nr.controale

Nr.sancţiuni contravenţionale

Nr.măsuri

582

39

586

Page 84: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

84

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Un dialog social real şi eficient

Acțiuni de verificare a con-tractelor colective de munca/ acte adiționale la contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate în sectorul bugetar, de la înregistrarea acestora, pentru a asigura respectarea de către anga-jatori a prevederilor legale privind salarizarea personalu-lui și pentru a evita efectua-rea de plăți nelegale de drep-turi de personal.

Nr.controale

Nr.sancţiuni contravenţionale

Nr.măsuri

0 0 0

Inspectoratul

Teritorial de Muncă Vâlcea

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

3.

Administrarea într-un sis-tem unitar de plată a be-neficiilor de asistenţă so-cială şi gestionarea pro-gramelor privind serviciile sociale susţinute de la bugetul de stat.

1.1.Gestionarea şi plata lu-nară a beneficiilor de asis-tenţă socială și a programe-lor de servicii sociale la nivel teritorial;

Nr. de dosare restituite primăriilor /Nr. total de dosare primite (cazuri noi);

Nr. de dosare verificate din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor; de eligibilitate/ Nr. total de dosare primite (cazuri noi);

Nr. de dosare introduse

0/6.345

6.345/6.345

6.345/6.345

Agenția Județeană pentru Plăți și

Inspecție Socială Vâlcea

Page 85: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

85

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Administrarea într-un sis-tem unitar de plată a be-neficiilor de asistenţă so-cială şi gestionarea pro-gramelor privind serviciile sociale susţinute de la bugetul de stat.

în programul informatic Safir/ Nr. dosare primite;

Nr. de modificări, încetă-ri, suspendări, reluări la plată a drepturilor la be-neficii de asistență socia-lă - în anul evaluat;

Nr. vize CFP aplicate;

Nr. de dosare pe care s-a aplicat viza CFP/ Nr. total dosare noi;

Nr. de erori/Nr. vize aplicate;

Nr. ajutoare de urgență acordate;

Nr. inițial de solicitări de ajutor de urgență acordate;

Nr. propuneri de ajutoare de urgență trimise la M.M.P.S. spre aprobare/ Nr. de solicitări de ajutoare de urgență înregistrate în agenție;

Nr. suspiciuni apărute în urma încrucișărilor pe tipuri de beneficii/ Nr. CNP-uri (suspiciuni)

4.418

289

6.345/6345

0/289

21

37

21/37

129

Agenția Județeană pentru Plăți și

Inspecție Socială Vâlcea

Page 86: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

86

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Administrarea într-un sis-tem unitar de plată a be-neficiilor de asistenţă so-cială şi gestionarea pro-gramelor privind serviciile sociale susţinute de la bugetul de stat.

1.2. Monitorizarea modului de recuperare a sumelor

acordate în mod necuvenit cu titlu de beneficii de

asistență socială

transmise de ANPIS;

Numărul de formulare soluționate/ Numărul total de formulare înregistrate în agenție;

Nr. total beneficiari prestații sociale/ Sume total plătite;

Valoarea debitelor constituite/ Valoarea plăților;

Valoarea debitelor recuperate/ Valoarea totala a debitelor constituite;

366/366

366 724.639/187.487.472

673.188/724.679

Agenția Județeană

pentru Plăți și Inspecție Socială

Vâlcea

Diminuarea erorii și frau-dei prin desfasurarea unei activităţi riguroase de control a aplicării măsuri-lor legale privind activită-ţile de stabilire şi acor-dare a beneficiilor de a-sistenţă socială şi de fur-nizare a serviciilor sociale.

2.1. Evaluarea, controlul și monitorizarea modului de aplicare şi respectare a re-glementărilor ce privesc mo-dul de acordare a beneficii-lor de asistenţă socială

Nr. controale tematice efectuate/ Nr. controale tematice planificate prin pla-nul tematic anual de inspecție;

Nr. controale inopinate efectuate/ Nr. de solici-tări (petiții) înregistrate;

Nr. persoane cărora be-neficiul social le-a fost acordat în mod necuve-

2/4

14/19

11/3.065 ASF 19/2.943 VMG

Page 87: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

87

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Diminuarea erorii și frau-dei prin desfasurarea unei activităţi riguroase de control a aplicării măsuri-lor legale privind activită-ţile de stabilire şi acor-dare a beneficiilor de a-sistenţă socială şi de fur-nizare a serviciilor sociale.

2.2. Evaluarea, controlul și monitorizarea modului de aplicare şi respectare a re-glementărilor ce privesc mo-dul de asigurare, adminis-trare şi gestionare a servi-ciilor sociale pe baza stan-dardelor de calitate şi de cost

nit/ Nr. total beneficiari (pe fiecare tip de bene-ficiu de asistență socială și cumulat pe toate bene-ficiile de asistență socială);

Nr. persoane cărora be-neficiul social le-a fost acordat în mod necuve-nit; Valoarea debitelor constituite;

Nr. măsuri implementate de U.A.T. – uri/ Nr. de măsuri recomandate ca urmare a controalelor;

Nr. serviciilor sociale verificate/ Nr. serviciilor sociale de verificat transmise de ANPIS;

Nr. controale inopinate efectuate/Nr. solicitărilor (petițiilor) înregistrate;

Nr. măsurilor implemen-tate/ Nr. măsurilor dispu-se ca urmare a controa-lelor realizate;

Nr. sancțiunilor aplicate/ Nr. total de controale;

30/0; încetare beneficiu

11/20; 9 în termen

0/0

3/3

2/3; 1 în termen

2/5

Agenția Județeană

pentru Plăți și Inspecție Socială

Vâlcea

Page 88: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

88

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Diminuarea erorii și frau-dei prin desfasurarea unei activităţi riguroase de control a aplicării măsuri-lor legale privind activită-ţile de stabilire şi acor-dare a beneficiilor de a-sistenţă socială şi de fur-nizare a serviciilor sociale.

2.3. Evaluarea, controlul și monitorizarea respectarii criteriilor și standardelor minime de calitate – licen-țierea serviciilor sociale

2.4. Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunica-țional.

2.5. Promovarea acţiunilor de informare şi consiliere a autorităţilor locale şi benefi-ciarilor cu privire la benefi-

Nr. solicitări de evaluare

transmise de MMPS/ Nr. evaluărilor în teren reali-zate;

Nr. măsurilor implemen-tate/ Nr. măsurilor recomandate (evaluare + monitorizare);

Nr. sancțiunilor aplicate (suspendări, retrageri li-cențe, sancțiuni contra-venționale)/ Nr. total de verificări;

Nr. instituțiilor verificate/ Nr. instituțiilor de verifi-cat conform planului anu-al primit de la ANPIS;

Nr. controale inopinate e-fectuate/ Nr. controalelor (petițiilor) înregistrate;

Nr. sancțiunilor aplicate/ Nr. total de controale;

Nr. sesiunilor de informa-re şi consiliere organizate

Nr. entităților şi persoa-

12/16 73/91; 18 în termen

0/16

16/50

7/12

2/23

0

25 entități

Agenția Județeană

pentru Plăți și Inspecție Socială

Vâlcea

Page 89: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

89

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă ciile de asistenţă socială şi serviciile sociale.

nelor participante; Nr. instituțiilor consiliate

ca urmare a controlului (fișe de consiliere).

32 persoane

25

Agenția Județeană

pentru Plăți și Inspecție Socială

Vâlcea

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Politici coerente și eficiente vizând pensiile

4.

Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi în interesul cetăţenilor.

Eficientizarea activității de soluționare a cererilor de în-scriere la pensie și a altor drepturi care se acordă beneficiarilor.

Ponderea cererilor de înscrieri noi la pensie solutionate în termenul legal;

114 %

Casa Județeană de Pensii Vâlcea

Acordarea corectă şi la timp a prestaţiilor de asigurări sociale.

Reducerea numărului de ce-reri de pensionare soluţiona-te peste termenul legal.

Timpul mediu de soluţio-nare a cererilor de înscri-ere nouă la pensie;

100,10 %

Îmbunătățirea serviciilor publice oferite de casele teritoriale de pensii

Asigurarea unui număr suficient de personal perfecționat în activitatea de stabiliri prestații și dotarea IT necesară

Ponderea modificărilor din oficiu a drepturilor de pensii soluționate în ter-men de 45 de zile de la data îndeplinirii condițiilor standard

96 %

Creșterea calității drtviciilor publice prin

Optimizarea resurselor financiare și umane

Ponderea debitelor în totalul cheltuielilor cu 0,39 %

Page 90: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

90

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă utilizarea optimă a resurselor financiare, materiale și umane3

specializate în activitățile de stabilire și de plată a prestațiilor către beneficiarii sistemului public de pensii

prestațiile Casa Județeană de Pensii Vâlcea

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Asistență socială îndreptată către nevoile reale ale beneficiarilor Obiectiv: Asigurarea unor condiții de trai decente pentru familiile în dificultate şi categoriile sociale vulnerabile Măsura: Dezvoltarea de servicii integrate pentru grupurile vulnerabile inclusiv prin cointeresarea sectorului neguvernamental în perspec-tiva următorului exercițiu financiar al UE 2021 – 2027

5.

Creșterea eficienței acti-vității DGASPC Vâlcea și îmbunătățirea sistemului de monitorizare a pro-cesului de furnizare a serviciilor și beneficiilor de asistență socială la nivel județean.

Dezvoltarea sistemului de e-asistenţă socială TIC (software, hard-ware) pentru sporirea gradului de colectare a datelor, monitorizarea şi evaluarea în domeniul asisten-ţei sociale; Adaptarea în funcţie de modificările legislative a orga-

1 acord de parteneriat;

1 bază de date gestionată permanent;

16 fise de monitorizare trimestriale;

1 acord de principiu proiect în lucru la

ANDPDCA

100%

50%

M.M.P.S. Consiliul Județean

Vâlcea - D.G.A.S.P.C.

Vâlcea

3 La primii trei indicatori raportați de Casa Județeană de Pensii Vâlcea, ținta de atins stabilită este de 75%, iar la indicatorul nr. 4 ținta este sub 1,50%

Page 91: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

91

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Creșterea eficienței acti-vității DGASPC Vâlcea și îmbunătățirea sistemului de monitorizare a pro-cesului de furnizare a serviciilor și beneficiilor de asistență socială la nivel județean.

nigramei, regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale fişelor posturilor; Creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor sociale oferite prin perfecţionarea personalului;

1 ROF; 1 Organigramă; 1 Stat de funcții; fişe post; fişe de evaluare;

minim 3 cursuri de formare/perfecționare;

100%

0% Conjunctură nefavo-

rabilă datorată COVID -19

M.M.P.S.

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

Introducerea şi menţine-rea în funcţiune a siste-mului de management al calităţii serviciilor so-ciale și a sistemului de control intern manage-rial.

Implementarea Sistemului de Management al Calității, prin proiectul ”Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al institu-țiilor subordonate”, în partene-riat cu Consiliul Judeţean Vâlcea;

1 proiect în curs implementare în parte-neriat cu C.J. Vâlcea;

1 raport al performan-

țelor serviciilor/ compar-timentelor;

100%

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

Îmbunătățirea colaboră-rii cu serviciile publice de asistență socială locale şi cu furnizorii privați de servicii sociale acreditați în vederea dezvoltării și diversifi-cării rețelei de servicii sociale.

Acordarea sprijinului metodo-logic autorităţilor locale res-ponsabile în înfiinţarea/dez-voltarea serviciilor sociale, prevenirea separării copilului de familie, în funcţie de resursele disponibile;

Dezvoltarea de parteneriate cu furnizori privați;

Organizarea campaniilor de informare a comunității privind

minim 3 colaborări;

minim 3 parteneriate; minim 3 campanii de

100%

33%

100%

Consiliul Județean

Vâlcea - D.G.A.S.P.C.

Vâlcea

A.P.L.

O.N.G. -uri

Page 92: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

92

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

informare;

Accesarea proiectelor/ programelor în funcţie de nevoile identificate şi de oportunităţile exis-tente.

Identificarea nevoilor, elabora-rea şi depunerea cererilor de finanţare;

minim 1 cerere de

finanţare;

minim 1 parteneriat încheiat;

100% Operatiune POCU

2014-2020 Cerere acordare

stimulent risc pentru personalul din

centrele rezidențiale

0% (nu a fost cazul)

Consiliul Județean

Vâlcea - D.G.A.S.P.C.

Vâlcea

A.P.L.

Creșterea capacității be-neficiarilor de a accesa și utiliza serviciile desti-nate copilului și familiei.

Elaborarea si distribuirea de materiale informative;

Campanii de informare privind serviciile sociale oferite;

minim 4 materiale informative;

minim 2 campanii de informare;

100%

100%

Consiliul Județean

Vâlcea - D.G.A.S.P.C.

Vâlcea

Îmbunătăţirea activităţii privind modul de stabili-re şi acordare a be-neficiilor de asistenţă socială evaluare/reeva-luare complexă a adultului cu handicap, a copilului cu dizabilităţi, a activităţii de evidenţă şi plată a prestaţiilor sociale).

Stabilirea măsurilor de protecţie;

calitatea crescută a

serviciilor oferite;

100%

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

A.J.P.I.S.

Page 93: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

93

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Eficientizarea utilizării fondurilor alocate cu scopul creşterii calităţii serviciilor sociale

Gestionarea şi administrarea eficientă a patrimoniului pentru îndeplinirea obiectivelor struc-turilor/compartimentelor insti-tuţiei.

încadrarea eficientă în

alocaţiile bugetare aprobate;

100%

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

II. Obiective și acțiuni specifice asistenței sociale a copilului/ tânărului și familiei

Creşterea calităţii furni-zării serviciilor sociale în vederea promovării unei protecţii sociale active oferite copiilor aflaţi în medii defavorizate și a familiilor acestora cât și prevenirea separării co-pilului de familie.

Identificarea și evaluarea copii-lor aflați în situații de risc de separare de familie; Încheierea acordurilor de co-laborare interinstituţională care să asigure aplicarea măsurilor de intervenţie multidisciplinare pentru prevenirea separării de familie, prevenirea şi comba-terea abuzului/ neglijării/ ex-ploatării, combaterea violenţei; Colaborarea cu institutii publice cu responsabilitati in domeniu (şcoli,spitale, medici de fami-lie) în vederea promovării drepturilor copilului la educa-ţie, sănătate, identitate; Respectarea standardelor mini-me obligatorii în domeniul pro-tecţiei copilului, promovarea

număr de copii ident-ificați/evaluați caracter permanent;

minim 5 convenţii de

colaborare/acorduri de parteneriat;

reducerea numărului de

copii, victime ale abuzu-rilor de orice tip;

minim 5 colaborări; acţiune cu caracter per-

manent pentru toate serviciile sociale desti-nate copilului aflat în

100%

25%

100%

100%

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

A.J.P.I.S. Vâlcea

Autorități Publice Locale

Page 94: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

94

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

parteneriatului şi mediatizarea /popularizarea serviciilor oferi-te; Derularea de acţiuni de infor-mare privind drepturile copi-lului pentru prevenirea sepa-rării de familie, prevenirea şi combaterea abuzului/neglijării/ exploatării, combaterea violen-ţei și de distribuire a material-lelor informative;

dificultate;

minim 3 acțiuni;

100%

Consiliul Județean

Vâlcea - D.G.A.S.P.C.

Vâlcea

A.J.P.I.S. Vâlcea

Autorități Publice Locale

Creșterea calității vieții copiilor care beneficiază de măsură de protecție de tip rezidențial.

Continuarea procesului de re-structurare a centrelor de plasament; Implementarea şi respectarea standardelor minime de calita-te pentru serviciile sociale de tip rezidențial și pentru servi-ciile sociale organizate ca centru maternal;

închiderea a 2 centre de plasament;

achiziționarea a 4 apar-tamente sociale;

minim 2 standarde de calitate prelucrate și respectate;

100% 0

(fonduri insuficiente)

100% caracter permanent

M.M.P.S.

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

Eficientizarea sistemului de servicii de îngrijire de tip familial prin consoli-darea rețelei de asistenți maternali profesioniști.

Implementarea în parteneriat cu A.N.D.P.D.C.A. a unui proiect ce vizează:

→ Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali;

→ Susținerea programului de for-mare profesională destinat

1 proiect in implemen-

tare; 4 asistenți maternali

angajati in 2020;

40% proiect în curs de

implementare

25%

M.M.P.S.

(A.N.D.P.D.C.A.)

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

Page 95: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

95

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

acestora; formarea a 298 asisten-te maternale existente în rețeaua de asistență maternală a judeţului Vâlcea;

număr de copii institu-ţionalizaţi redus;

număr crescut de copii ce vor beneficia de îngrijire individualizată/personalizată;

0% conjunctura

nefavorabila datorată COVID-19

actiunea are caracter

permanent

M.M.P.S. (A.N.D.P.D.C.A.)

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

Dezvoltarea unui sistem eficient în domeniul pre-venirii şi combaterii vio-lenţei în familie.

Derularea campaniilor de sen-sibilizare şi conştientizare a populaţiei şi mass-media asu-pra consecinţelor grave ale violenţei în familie;

Întărirea capacităţii instituțio-nale pentru a acorda servicii specializate destinate victim-lor violenţei

minim 2 campanii;

diminuarea amplorii fe-nomenului de violenţă în familie;

un proiect in implementate in parte-neriat cu A.N.E.S.;

1 locuinţă protejată înfiinţată;

îmbunătăţitrea cunoş-tinţelor personalului prin programe de formare profesională;

100%

caracter permanent

40% proiect in curs de

implementare

100%

0% Conjunctură nefavo-

rabilă datorată COVID 19

M.M.P.S. (A.N.E.S.)

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

Îmbunătăţirea sistemu-lui de protecţie, asisten-

Acțiuni de informare şi con-ştientizare a populaţiei şi a

creşterea gradului de informare;

100%

Page 96: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

96

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

ţă şi reintegrare socială a victimelor traficului de persoane;

grupurilor de risc privind implicaţiile traficului de persoane; Asigurarea accesului victimelor traficului de persoane la ser-vicii specializate;

minim 2 actiuni de

informare;

100%

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

Creșterea numărului de adopții și a gradului de informare a populației cu privire la procedura adopției;

Realizarea de acțiuni pentru promovarea adopției, informa-re și mediatizare, sensibiliza-rea familiilor în scopul adopției copiilor;

minim 4 acțiuni de in-formare şi mediatizare;

100%

Dezvoltarea la standar-de de calitate a servicii-lor sociale pentru copiii şi tinerii aflaţi sub o mă-sură de protecţie specia-lă;

Realizarea de acţiuni de infor-mare, orientare şi consiliere a tinerilor din serviciile reziden-țiale din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea cu privire la deprinderile de viată independentă şi măsurile de suport oferite de stat;

Respectarea standardelor minime obligatorii în domeniul protecției copilului , promovarea parteneria-tului și mediatizarea / populariza-rea serviciilor oferite;

actiune de informare cu caracter permanent pentru minim 25 de tineri găzduiţi în apar-tamente sociale;

acțiune cu caracter per-

manent;

100%

100%

Page 97: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

97

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Evaluarea, stimularea si angajarea tinerilor care provin din centrele de plasament, pe piata muncii cat si mentinerea locului de munca de catre acestia .

Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie, în accesa-rea unui loc de muncă şi/sau locuinţă, asigurarea de servicii specializate pentru tinerii cu diza-bilităţi.

minim 10 tineri angajaţi/integraţi;

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

A.J.O.F.M.

III. Acțiuni specifice asistenței sociale a persoanelor adulte cu dizabilități

Restructurarea centrelor rezidențiale pentru per-soanele adulte cu handi-cap.

Demersuri pentru obținerea avizului din partea A.N.D.P.D.C.A.

5 centre rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi restructurate;

activitate în derulare

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

A.N.D.P.D.C.A.

Reorganizarea centrelor rezidențiale pentru per-soanele adulte cu handi-cap.

Demersuri pentru obținerea avizului din partea A.N.D.P.D.C.A.

5 centre rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi reorganizate;

activitate în derulare

Prevenirea instituţionali-zării persoanelor cu di-zabilităţi şi dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru o viaţă independentă şi integra-re în comunitate.

Oferirea serviciilor orientate spre promovarea autonomiei persoanei şi creşterea capa-cităţilor de integrare/ reinte-grare socială. Identificarea şi atestarea per-soanelor care doresc să devină asistenţi personali profesio-nişti;

1 proiect în implementare;

1 parteneriat încheiat; reducerea numărului de

beneficiari din centre/instituționalizării beneficiarilor;

număr de persoane

atestate;

100% Activitate suspendată datorată COVID-19

Page 98: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

98

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Stimularea și extinderea masurilor de încurajare a angajarii pe piața muncii a persoanelor adulte cu dizabilităţi.

Identificarea persoanelor cu dizabilităţi institutionalizate ca-re pot fi încadrate în muncă, încurajarea integrarii profesio-nale şi orientarea acestora că-tre meserii adecvate, precum şi acţiuni de consiliere şi orientare în cadrul centrelor; Informarea şi consilierea per-soanelor cu dizabilităţi din evidenţa D.G.A.S.P.C. Vâlcea cu privire la posibilitatea accesului la un loc de muncă, în colaborare cu autorităţile locale; Dezvoltarea relaţiilor partene-riale, realizarea şi distribuirea de materiale informative pentru popularizarea serviciilor D.G.A.S.P.C Vâlcea şi pentru promovarea drepturilor per-soanelor cu dizabilităţi, egali-tatea de șanse; Atragerea de surse de finantare externă, sponso-rizări, donații, pentru îmbună-tățirea calității serviciilor oferi-te;

minim 10 beneficiari angajați;

minim 20 beneficiari; minim 2 acorduri de

parteneriat;

minim 2 acţiuni de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;

minim 2 surse de

finanțare;

10%

100%

100%

100%

Consiliul Județean

Vâlcea - D.G.A.S.P.C.

Vâlcea A.N.D.P.D.C.A.D.G.

A.S.P. A.J.O.F.M. Vâlcea

O.N.G. A.P.L.

Alte instituții publice

Page 99: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

99

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Creșterea capacității be-neficiarilor de a accesa și utiliza serviciile desti-nate persoanelor adulte cu dizabilități.

Elaborarea si distribuirea de materiale informative;

Organizarea de campanii de promovare a serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

minim 2 materiale infor-mative ce vizează sensibilizarea comunită-ţilor privind situaţiile posibil generatoare de marginalizare şi exclu-ziune socială;

minim 2 campanii;

100%

100%

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

A.N.D.P.D.C.A. A.P.L. O.N.G.

Alte instituții relevante

Asigurarea drepturilor și facilităților Stabilite prin Legea 448/2006 cu mo-dificările ulterioare, pri-vind protecția și promo-varea drepturilor per-soanelor cu handicap cu modificările și comple-tările ulterioare.

Punerea la dispoziție a dreptu-rilor prevăzute de lege;

drepturi pentru circa

25.000 beneficiari;

100%

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

A.N.D.P.D.C.A. A.J.P.I.S. Valcea

IV. Acțiuni specifice asistenței sociale a persoanelor vârstnice

Combaterea riscului de excluziune socială şi creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice

Asigurarea de asistență spe-cializată persoanelor vârstnice; Realizarea de acțiuni de me-diatizare, popularizare, campa-nii de informare, distribuire de materiale publicitare informa-tive privind persoanele vârstni-

creşterea gradului de

ocupare a centrului existent;

materiale informative ce vizează sensibilizarea comunitatilor privind situațiile posibil genera-

100%

100%

Consiliul Județean

Vâlcea - D.G.A.S.P.C.

Vâlcea

A.P.L. O.N.G.

Page 100: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

100

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă ce; toare de marginalizare

și excluziune socială;

Combaterea riscului de excluziune socială şi creșterea calității vieții a persoanelor vârstnice prin oferirea serviciilor de tip rezidential pentru persoanele vârstnice cu respectarea standar-delor de calitate minime obligatorii.

Oferirea serviciilor de asistență socială, consiliere psihologică, recuperare și petrecere a timpului liber, asistență medicală curentă, găzduire, hrănire, îngrijire și igie-nă personală, accesibilitate și siguranță în comunitate;

25 persoane varstnice;

100%

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea A.P.L. O.N.G.

A.J.P.I.S.

Creşterea calităţii servi-ciilor sociale de asis-tenţă socială, consiliere psihologică, recuperare şi petrecere a timpului liber, asistenţă medicală curentă, găzduire, hrăni-re, îngrijire şi igienă personală, siguranţă şi accesibilitate în comuni-tate pentru persoane vârstnice domiciliate în judeţul Vâlcea.

Încheierea de parteneriate privind persoanele vârstnice cu autorităţi publice locale, insti-tuții publice, organizații negu-vernamentale în vederea acce-sării de finanțări nerambur-sabile; Organizarea de întâlniri între specialiști din cadrul DGASPC Vâlcea și din S.P.A.S.–uri, în vederea îndrumării metodolo-gice conform legislației în vigoare.

minim 2 parteneriate;

întâlniri periodice;

50%

1 centru de ingrijire bătrâni preluat prin Hotarare C.J. Vâlcea

100% activitate derulată

telefonic și pe email datorata restricțiilor

COVID – 19

Consiliul Județean Vâlcea -

D.G.A.S.P.C. Vâlcea

A.J.P.I.S. A.P.L. O.N.G.

alte instituţii publice

Consiliul Județean

Vâlcea - D.G.A.S.P.C.

Vâlcea A.P.L.

Page 101: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

101

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare a

indicatorilor Entitate

responsabilă

6.

Colaborarea cu organizaţii sindicale şi patronale pen-tru asigurarea climatului de pace socială.

Colaborarea cu organiza-țiile societății civile.

Întrunirea lunară a Comisiei de Dialog Social Vâlcea, formate din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi ai organizaţiilor sindicale reprezen-tative la nivel naţional.

Întâlnirea trimestrială a Consiliu-lui Consultativ al structurilor asociative din Județul Vâlcea, organism constituit din reprezen-tanții societății civile din toate domeniile.

→ Nr.ședințe:12

→ Nr. ședințe: 4

2 ședințe Începând cu luna martie datorită pandemiei de COVID-19 ședințele au

fost suspendate. Suspendarea acestora a avut loc atât în perioada stării de urgență, cât și

în perioada stării de alertă.

1 ședință

În contextul epidemio-logic actual ședințele

Consiliului Consultativ al structurilor asociative din județul Vâlcea au

fost suspendate.

Instituția Prefectului

Județul Vâlcea

Page 102: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

102

Capitolul X. Educație, cercetare, inovare

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

1.

Realizarea unei analize, împreună cu ministerele de resort, care să condu-că la adaptarea legislației specifice și sprijinirea autorităților publice locale în vederea realizării con-dițiilor pentru obținerea cu celeritate a avizelor și autorizațiilor sanitare și de securitate la incendiu pentru unitățile de învăță-mânt.

Obținerea autorizațiilor sanitare și a avizelor pentru securitate la incendiu (cele care necesită) pentru toate unitățile de învăță-mânt preuniversitar din județul Vâlcea.

125 UPJ autorizate sanitar;

125 UPJ cu aviz de securitate la incendiu;

408 unități de învăță-mânt arondate, autori-zate sanitar;

408 unități de învăță-mânt arondate, cu aviz pentru securitate la incendiu;

80%

Unitățile de învățământ

Inspectoratul Școlar Județean

Vâlcea

UAT

Refacerea capacității ad-ministrative a Ministerului Educației prin evaluări ale personalului și ocuparea prin concurs a funcțiilor. Organizarea concursului de directori pentru anul 2020 și limitarea practicii de delegare în interesul învățământului.

Ocuparea prin concurs a posturilor de direc-tor și director adjunct în unitățile de învăță-mânt preuniversitar care au ocupate postu-rile prin detașare în interesul învățământului.

27 posturi director ocupate prin concurs;

6 posturi director adjunct ocupate prin concurs;

Nu s-au putut organiza concursuri

Inspectoratul Școlar Județean

Vâlcea

Revenirea la cadrul legis-lativ care permite corec-tarea lucrărilor la

Realizarea evaluării lucrărilor scrise de la examenul de Evaluare Națională pentru ab-solvenții clasei a VIII-a, la

Lucrările de la examenul de Evaluare națională (2800), Bacalaureat (3100), Definitivat (83)

100%

Page 103: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

103

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Evaluarea Națională și la Bacalaureat în centre de evaluare din alte județe decât cele în care se susțin probele.

examenul națio-nal de Bacalaureat, la examenul de Definiti-vat și la examenul de Titularizare în alt județ.

și Titularizare (400) transmise într-un alt județ pentru evaluare;

Evaluarea lucrărilor transmise din alte județe pentru toate examene-le naționale;

Prioritizarea componenței de echitate și a abordă-rilor pedagogice centrate pe elev/ studenți în sco-pul de a combate cele trei mari crize din educația românească:

→ rata ridicată de părăsire timpurie a școlii;

→ rezultatele slabe ale elevilor la testările națio-nale și internaționale;

→ rata de analfabe-tism funcțional măsurată la vârsta de 15 ani.

Elaborarea și implementarea u-nor programe de educație pa-rentală, în scopul reducerii ratei de părăsire timpurie a școlii. Elaborarea de activități care vizează cooperarea școală-fami-lie-comunitate, în scopul reduce-rii ratei de părăsire timpurie a școlii. Elaborarea de proiecte care vi-zează cooperarea școală-familie-comunitate, în scopul reducerii ratei de părăsire timpurie a școlii. Organizarea de conferințe care vizează cooperarea școală-fami-lie-comunitate, în scopul reduce-rii ratei de părăsire timpurie a școlii.

Numărul programelor de educație care vizea-ză cooperarea școală-familie-comunitate, în scopul reducerii cu 5% a ratei de părăsire timpurie a școlii.

Numărul activităților de educație care vizează cooperarea școală-familie-comunitate, în scopul reducerii cu 5% a ratei de părăsire timpurie a școlii.

Numărul proiectelor de educație parentală care vizează cooperarea școală-familie-comuni-tate, în scopul reducerii cu 5% a ratei de pă-răsire timpurie a școlii.

80%

C.C.D. Vâlcea C.J.R.A.E.

Inspectoratul Școlar Județean

Vâlcea

Page 104: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

104

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Implementarea, la nivelul uni-tăților de învățământ, a unor programe de pregătire supli-mentară a elevilor, în scopul creșterii rezultatelor la testările naționale și internaționale. Implementarea, la nivelul unită-ților de învățământ, a unor pro-grame de pregătire suplimen-tară de însușire a competențelor de bază, cu scopul reducerii ratei de analfabetism funcțional. Proiectarea, pentru reducerea analfabetismului funcțional, de către fiecare unitate de învăță-mânt, a unei strategii pe termen mediu, la trei niveluri: elev (creșterea motivației, a

stimei de sine, managemen-tul învățării, dezvoltarea abi-lităților de comunicare, de înțelegere a mesajului scris);

profesor (aplicarea strate-giilor centrate pe elev, însu-șirea unor metode de disci-plinare pozitivă a elevilor);

părinți (îndrumarea părin-

Numărul conferințelor care vizează coopera-rea școală-familie-co-munitate, în scopul reducerii cu 5% a ratei de părăsire timpurie a școlii.

Numărul programelor de pregătire suplimen-tară a elevilor, în scopul creșterii cu 2% a rezul-tatelor la testările națio-nale.

Număr de strategii pe termen mediu, pentru reducerea cu 1% a analfabetismului func-țional, la cele trei niveluri.

80%

C.C.D. Vâlcea C.J.R.A.E.

Inspectoratul Școlar Județean

Vâlcea

Page 105: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

105

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

ților pentru aplicarea unui stil parental de sprijinire a ele-vului, însușirea unor metode de disciplinare pozitivă a copilului).

În vederea corelării pro-gramelor de studii cu cerințele de pe piața muncii, se vor dezvolta parteneriatele cu parte-nerii socio-economici cu scopul dezvoltării progra-melor din învățământul dual și cel universitar, astfel încât să existe co-relarea într-o măsură mai mare cu economia reală și cu prioritățile pe ter-men mediu și lung ale României.

Realizarea unor activități de pro-movare a învățământului profe-sional și tehnic și a celui dual, în scopul dezvoltării programelor din învățământul dual și cel uni-versitar, astfel încât să existe corelarea într-o măsură mai mare cu economia reală și cu prioritățile pe termen mediu și lung ale României. Realizarea unor parteneriate in-terregionale care să susțină în-vățământul profesional și tehnic și învățământul dual prin prelua-rea solicitărilor de școlarizare ale operatorilor economici din alte județe, în județul Vâlcea. Acțiuni de implicare a societății civile prin intermediul ONG-urilor de profil în promovarea învăță-mântului dual ca șansă la incluziune socială și ca pachet de măsuri de protecție socială.

Număr de activități de promovare a învăță-mântului profesional și tehnic și a celui dual, în scopul dezvoltării cu minimum 1% a pro-gramelor din învăță-mântul dual și cel universitar, astfel încât să existe corelarea într-o măsură mai mare cu economia reală şi cu prioritățile pe termen mediu şi lung ale României.

Număr de parteneriate

interregionale care să susțină învățământul profesional si tehnic și învățământul dual prin preluarea solicitărilor de școlarizare ale opera-torilor economici din alte județe, în județul

90%

Inspectoratul Școlar Județean

Vâlcea

Page 106: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

106

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Creșterea cu 1% a numărului de elevi din învățământul dual care vor beneficia de ajutorul pro-gramelor de protecție și incluziu-ne socială.

Vâlcea, astfel încât cifra de școlarizare la învăță-mântul dual să ateste creșterea ponderii în-vățământului dual, de la 3,5%, la 8,5%.

Număr de acțiuni de

implicare a societății civile prin intermediul ONG-urilor de profil în promovarea învățămân-tului dual ca șansă la incluziune socială și ca pachet de măsuri de protecție socială, astfel încât cifra de școlari-zare la învățământul dual să ateste creșterea ponderii învățământului dual, de la 3,5%, la 8,5%.

90%

Inspectoratul Școlar Județean

Vâlcea

Reducerea ratei de pă-răsire timpurie a școlii la nivelul unităților de învă-țământ din județul Vâlcea

Continuarea implementării și dezvoltarea programelor de tip ,,A Doua Șansă” și dezvoltarea acestora în zonele rurale și în comunitățile sărace.

Creșterea calității și atractivității actului de predare /evaluare în

Implementarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România.

Rata părăsirii timpurii a școlii este preconizată a

75%

Page 107: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

107

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Reducerea ratei de pă-răsire timpurie a școlii la nivelul unităților de învă-țământ din județul Vâlcea

unitățile de învățământ din județul Vâlcea.

Atragerea elevilor și a părinților acestora la școală prin schimba-rea atitudinii cadrelor didactice față de elevi (și reciproc) sau a atitudinii cadrelor didactice față de părinți.

Acordarea de sprijin permanent pentru elevii aparținând grupu-rilor minoritare.

Adaptarea proceselor de predare și învățare ale cadrelor didactice pentru a răspunde nevoilor grupurilor aflate în situație de risc.

Redefinirea mediului școlar –comunicare eficientă între diferi-tele niveluri ale sistemului educa-țional și părinți/ comunitate și alte instituții relevante la nivel local.

Normarea unui număr mai mare de consilieri școlari pentru a-i ajuta pe copiii cu cerințe educa-ționale speciale.

Monitorizarea reală a tendințelor de părăsire timpurie a școlii la

fi < 10% pentru anul 2020 la nivel european.

Reducerea ratei abandonului școlar la mai puțin de 11,3 % la nivel național ( rata înregistrată în anul 2019 a fost de fost 16,4%).

Reducerea ratei aban-donului școlar la mai puțin de 5% în anul 2020, la nivel județean.

75%

Inspectoratul Școlar Județean

Vâlcea

Page 108: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

108

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

nivelul județului Vâlcea.

Promovarea măsurilor care sprijină digitalizarea sistemului de educație şi focalizarea pe utilizarea tehnologiilor IT pentru procesul de predare învă-țare și pentru mana-gementul educațional.

Promovarea digitalizării sistemului de educație în unitățile școlare din județul Vâlcea.

Implementarea programelor M.E.C. privind măsurile care sprijină digitalizarea educației în județul Vâlcea: accesul la Internet, utilizarea catalogului electronic, realizarea bibliotecii virtuale cu manuale, ghiduri și auxiliare.

Promovarea și accesarea materialelor postate pe platforma ,,Resurse Educaționale Deschise” (RED).

Completarea la zi a platformei SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățămân-tului din România).

Monitorizarea pregătirii cadrelor didactice și a managerilor în dome-niul IT.

70%

Inspectoratul Școlar Județean

Vâlcea

UAT-uri

Identificarea tuturor formelor de discriminare în cadrul școlilor.

Funcționarea optimă a Comisiei școlare pentru prevenirea și eliminarea

Page 109: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

109

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Aplicarea metodologiei pentru combaterea segre-gării școlare (Ord. MENCS

nr. 6134/21.12.2016)

Monitorizarea și implementarea planului instituțional de desegre-gare.

Medierea conflictelor rezultate dintr-un act/faptă de discrimi-nare;

Consolidarea cooperării cu societatea civilă, cu instituțiile administrației publice locale și mass-media.

Organizarea unei inspecții tematice: ,,Verificarea aplicării în unitățile școlare din județul Vâlcea a criteriilor din metodo-logia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară (constituirea grupelor la clasele de început de nivel-clasa pregă-titoare, clasa a V-a, clasa a IX-a, grupele de preșcolari, asigura-rea mixării elevilor astfel încât să fie asigurată diversitatea so-cială, etnică și culturală).

violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar şi pro-movarea interculturali-tății pentru fiecare unitate de învățământ din județul Vâlcea.

100%

Inspectoratul Școlar Județean

Vâlcea

C.J.R.A.E. Vâlcea

Extinderea etapizată a programului ,,Masă caldă” și creșterea calității pro-gramelor de ,,After-school” publice și private,

→ Aplicarea programelor MEC în școli, pentru menținerea să-nătății preșcolarilor și elevilor în comunitățile defavorizate.

→ Atragerea elevilor la ,,școală”

Diminuarea ratei de abandon școlar și a procentului de absen-teism școlar.

Implementarea progra-

75%

Inspectoratul

Școlar Județean Vâlcea

Page 110: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

110

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă inclusiv prin crearea ca-drului legislativ favorabil.

prin implementarea programului ,,Masă caldă”.

→ Creșterea calității actului edu-cațional prin implementarea programului ,,After-school”.

→ Informarea părinților asupra beneficiilor implementării pro-gramului ,,After-school” (copiii sunt supravegheați și îndrumați să-și facă temele de către cadre didactice atestate, copiii socia-lizează între ei, făcându-și foarte ușor prieteni, sunt într-un mediu sigur după școală, asimilează mai bine cunoștințele însușite la școală și vor reuși să-și creeze singuri un program bine pus la punct, care să le ofere eficiență maximă, li se dezvoltă unele abilități noi care le poate modela gândirea și îi poate ajuta să-și aleagă drumul în viață, crește stima de sine și ajută la dezvoltarea inteligenței emoționale, copiii obțin rezul-tate mai bune la învățătură).

mului After-School,

Inspectoratul Școlar Județean

Vâlcea

Page 111: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

111

Priorităţi pe termen scurt / Învățământul preuniversitar

→ Aplicarea efectivă a metodologiei pentru combaterea segregării școlare;

→ Profesionalizarea carierei didactice prin demararea programului de masterat didactic în cele mai adecvate universități;

→ Extinderea programelor de învățământ profesional-dual prin adecvarea cadrului instituţional existent şi stimularea parteneriatului cu mediul privat.

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

I. Pachetul social garantat pentru educație

2.

Educație parentală.

Program de Educație parentală care să vizeze activități de informare/consiliere a părințiilor privind problematica copilului.

35 școli

20% Consiliul Județean Vâlcea – Centrul

Județean de Resurse și Asistență

Educațională Vâlcea (CJRAE)

Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă/special.

1. Evaluarea copiilor cu CES și orientarea acestora în învățământul de masă/special.

2. Sprijinirea cadrelor didactice în ceea ce privește problematica incluziunii școlare.

70% din solicitări

100%

Creșterea numărului de posturi.

Solicitare către ISJ Vâlcea în ceea ce privește creșterea numărului de posturi (consilieri școlari, logopezi, mediatori școlari) la nivelul CJRAE Vâlcea;

2,5 posturi 0%

Implementarea unor programe care să asi-gure condiţii de dezvol-tare şi formare a tuturor copiilor, de la naştere şi până la majorat.

→ Programul “ Laptele si cornul” → Programul “ SNAC” → Progarm European “ POCU” 2018-2020

Asigurarea funcțio-

nării pe tot parcur-sul anului prin note de recepție a produselor și pro-

70%

Consiliul Județean Vâlcea

ISJ Vâlcea CSEI Băbeni

Page 112: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

112

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

→ POCU 2014-2020 - Proiectul European „Educatia-Calea spre un viitor mai bun!”

cese verbale de predare către diri-ginți a laptelui și cornului.

Asigurarea de acti-vități extracuricu-lare si extrașcolare pe tot parcursul anului școlar.

Consiliul Județean Vâlcea

ISJ Vâlcea CSEI Băbeni

Asigurarea unui învăţă-mânt de calitate, în şcoli echipate corespunzător, care să conducă la mo-delarea intelectuală şi profesională a elevilor, în paralel cu asigurarea serviciilor de asistenţă medicală, dezvoltare fizică.

Lucrări de reabilitare/modernizare si întreținere a clădirilor existente, teren de sport, ateliere școlare.

Asigurarea unui învățământ de calitate.

90%

II. Profesori motivați și bine pregătiți

Pregătirea personalului didactic.

Participarea la cursuri de formare în specialitate

25% din numărul de profesori. 25%

Consiliul Județean Vâlcea

CJRAE

Profesori motivaţi şi bine pregătiţi.

Relații de parteneriat între învățământul superior și cel preuniversitar pentru for-marea continuă a cadrelor didactice

Creșterea presti-giului profesional al dascălilor.

90% Consiliul Județean Vâlcea

ISJ Vâlcea

Page 113: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

113

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă CSEI Băbeni

Școala Profesională

Specială Bistrița

Promovarea profesio-niștilor în managementul educațional.

Cursuri post universitare management educațional.

Întocmirea managementului școlii.

0% (Datorită pandemiei

acțiunea nu s-a putut realiza.)

Școala Profesională

Specială Bistrița

III. Cetățeni activi pe piața muncii

Orientare școlară și profesională.

Dezvoltarea de programe de orientare școlară și profesională clasele a VIII-a și a XII-a.

40 unități școlare 20% CJAP CSAP

Încheierea de parteneriate în vederea orientării a cât mai mulți elevi.

10 unități de învățământ 60%

Consiliul Județean Vâlcea

CJRAE

Dezvoltarea compe-tențelor socio-emoțio-nale.

Dezvoltarea de programe de dezvoltare socio-emoțională 35 unități școlare 20%

Includerea elemente-lor de dezvoltare a compe-tentelor socio-emoţio-nale pe toate palierele sistemului de educaţie.

Activitate de consiliere a elevilor și părinților, activități individuale cât și în grup în clasă și în afara acesteia.

Consiliere profe-sională, moral civi-că și socială a ele-vilor pe tot parcur-sul anului școlar.

70% Consiliul Județean Vâlcea

ISJ Vâlcea CSEI Băbeni

Valorificarea adecvată a experienţei personalită-ţilor academice de mar-că, concomitent cu in-

Activitate de consiliere, îndrumare și motivare a cadrelor didactice tinere.

Mentorat, salarii atractive, dezvol-tare profesională pe tot parcursul

80%

Page 114: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

114

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă troducerea unor măsuri de stabilizare şi motiva-re a cadrelor didactice tinere.

anului școlar.

IV. Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate care utilizează tehnologiile informării și comunicării

Dezvoltarea consilierii /terapiilor logopedie cu ajutorul softurilor/ bate-riilor/testelor licențiate specializate.

Achiziționarea de softuri/teste care să asigure dezvoltarea activităților specifice terapiilor logopedice și consilierii elevilor.

minim 2 achiziții 100%

Consiliul Județean Vâlcea

CJRAE

Reabilitarea, moderni-zarea clădirii școlare și dotări didactice a ate-lierelor școlare.

Lucrări de întreținere a clădirilor existente, teren de sport, ateliere școlare

Asigurarea unui învățământ de calitate.

0% (Datorită pandemiei,

acțiunea nu s-a realizat)

Școala Profesională

Specială Bistrița

Crearea condiţiilor ne-cesare de confort, si-guranţă şi securitate pentru toţi copiii în şcoli, care să permită inclusiv obţinerea autorizaţiilor de funcţionare (sanitară, ISU), în conformitate cu prevederile legale. Crearea condiţiilor op-time de studiu pentru elevii cu cerinţe speci-ale, prin adaptarea

Proiect în desfășurare privind autorizarea sanitară și ISU și crearea de condiții optime pentru elevii noștri prin adaptarea infrastructurii.

In cadrul proiectu-lui de moderni-zare/ reabilitare a CSEI Băbeni, în cursul anului șco-lar 2019/2020

90%

Consiliul Județean Vâlcea

ISJ Vâlcea CSEI Băbeni

Page 115: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

115

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă infrastructurii.

V. Creșterea participării la educație de calitate, de la creșă până la absolvirea unei forme de învățământ care să asigure acces pe piața muncii sau tranziția către învățământul universitar

Identificarea copiilor a-flați în situația de neșco-larizare/abandon din co-munitățile de risc.

Depistarea copiilor de etnie rromă neincluși în gradiniță și scoală

Identificarea

tuturor copiilor care îndeplinesc vârsta pentru preșcolaritate /școlaritate.

100%

Consiliul Județean Vâlcea CJRAE

Consiliul Județean

Vâlcea, CJRAE

Monitorizarea copiilor aflați în risc de abandon școlar 100%

Colaborarea cu autorități/comunitate pentru reducerea absenteismului/ aban-donului școlar.

100%

Creșterea participării la educație de calitate.

Dezvoltarea unor programe de detecţie timpurie şi intervenţie pentru copii în risc de abandon şcolar.

Reducerea ratei abandonului școlar pe tot parcursul anului.

70%

Consiliul Județean Vâlcea

ISJ Vâlcea CSEI Băbeni

Școala Profesională

Specială Bistrița

Punerea accentului pe partea educativă a în-grijirii copiilor între 0 şi 3 ani, prin dezvol-tarea curriculumului, materialelor didactice şi formarea profeso-rilor.

Intervenție timpurie prin: evaluări, teste, discuții cu părinții, programe individuale personalizate în functie de particularitățiile bolii. Dezvoltarea curriculumului în funcție de nevoile elevilor, achiziția permanentă de material didactic din fondurile bugetate și extrabugetare și cursarea ca-drelor

Asigurarea pe tot par-cursul anului scolar.

Asigurarea pe tot

par-cursul anului.

80%

Consiliul Județean Vâlcea

ISJ Vâlcea CSEI Băbeni

Page 116: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

116

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă didactice prin programe susținute de școală din buget.

VI. Acces egal la învățământ de calitate și incluziv la nivel preuniversitar

Includerea copiilor cu CES în învățământul de masă.

Identificarea copiilor cu CES;

Orientarea școlară și profesională nediscriminatoriu;

Adaptarea condițiilor de învățare pentru copiii cu CES;

Consilierea copiilor CES, precum părinților și cadre-lor didactice în spiritul egalității de șanse;

Oferirea îndrumare școlilor care nu beneficiază de servicii specializate pentru copiii cu CES.

Creșterea cu 10% a numărului de activități de con-siliere pe proble-matica incluziunii copiilor cu CES.

100%

Consiliul Județean Vâlcea

CJRAE

Asigurarea învăţămân-tului pentru minorită-ţile naţionale şi pentru grupurile dezavanta-jate. Restructurarea curriculumului şcolar din perspectivă multi-culturală.

Activtate de sprijin educational in judet, depistarea grupurilor dezavantajate.

Interventie pe tot par-cursul anului scolar.

80%

Consiliul Județean Vâlcea

ISJ Vâlcea CSEI Băbeni

VII. Programe de antreprenoriat de la şcoala primară până la universităţi

Colaborare la nivel local, județean.

Construirea unor parteneriate locale, județene cu mediul economic de stat și

Identificarea de noi mentori;

90% Consiliul Județean

Page 117: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

117

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă privat (vizite tematice). Colectarea

feedbackului pentru îmbunătă-ţirea continuă a serviciilor educaţionale

Vâlcea ISJ Vâlcea

CSEI Băbeni Școala

Profesională Specială Bistrița

Capitolul XI. Tineret și sport

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

1.

Sport

Campionate Naționale - Sporturi de performanță:

Acțiuni și activități sportive organizate pe ramuri de sport de înalta perfor-manță și olimpice.

65

0

Activitate suspendată datorată stării de urgență și stării de alertă de pe teritoriul României –

CoVID 19

Direcția

Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea

Promovarea Sportului de Performanță:

Organizarea unui număr de compe-tiții/acțiuni sportive oficiale organizate și desfășurate de către structuri sportive, cu sprijinul D.J.S.T. Vâlcea pe bazele sportive.

Sportul pentru Toți:

Page 118: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

118

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Organizarea de compeții, acțiuni și activități sportive în principalele loca-lități din județ precum și menținerea continuității în zonele în care activitățile sportive au devenit tradiție, având caracter de verificare și pregătire.

Direcția Județeană

pentru Sport și Tineret Vâlcea

Tineret

Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate, în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

Conform calendarului propriu de acţiuni

0 Activitate suspendată

datorată stării de urgență și stării de alertă de pe terito-riul României –

CoVID 19

Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din mediile dezavantajate.

Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale.

Promovarea voluntariatului, a educației civice și a implicării sociale.

Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură.

Program naţional de tabere tematice pentru elevi.

Page 119: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

119

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Tabere

Organizarea pe tot parcursul anului de tabere: Tematice și de petrecere a timpului li-ber, proiecte de tineret, evenimente cu caracter sportiv, cantonamente, eveni-mente cu ocazia Sărbătorilor Pascale și a Sărbătorilor de Iarnă, dar și cazări ocazionale.

5000 de înnoptări

Activitate suspendată datorită stării de urgență și stării de alertă de pe teritoriul României –

CoVID 19. Centrele de Agrement aflate în administrarea

DJST Vâlcea au fost declarate centre de cartantină, conform

HOTĂRÂRII nr. 1/24.02.2020 –

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ VÂLCEA.

Direcția Județeană

pentru Sport și Tineret Vâlcea

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

2.

Programe pentru crește-rea nivelului de incluziu-ne a tinerilor.

Programe, proiecte şi acţiuni în dome-niul tineretului - conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul fi-nanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu comple-tările şi modificările ulterioare.

40,00 mii lei

În contextul situației epidemiologice

naționale și internațional,

determinate de răspândirea

coronavirusului SARS-Cov-2, se vor derula în semestrul II 2020

Consiliul Județean Vâlcea

Promovarea sportului de masă şi dezvoltarea de infrastructură sportivă

Programe, proiecte şi acţiuni în dome-niul sportului - conform prevederilor 350,00 mii lei

În contextul situației epidemiologice

naționale și

Page 120: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

120

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă accesibilă pentru toţi cetăţenii ţării.

Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu completările şi modificările ulterioare.

internaționale, determinate de

răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, se vor derula în semestrul II 2020

Consiliul Județean Vâlcea

Asigurarea finanţării fe-deraţiilor şi cluburilor sportive, în funcţie de performanţele pe care le au, de caracterul olim-pic/neolimpic al spor-tului şi de tradiţia/popu-laritatea respectivului sport în România şi de oportunităţile de a fi practicat şi la nivel de masă.

Sprijinirea colectivităţilor locale privind creşterea capacităţii instituţionale, bugetare şi tehnice de încurajare, gestiune, protecţie şi promovare a sportului și a acțiunilor sportive. Finanțare realizată pe bază de protocoale de cooperare și acorduri de asociere, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 și a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

1.500,00 mii lei

În contextul situației epidemiologice

naționale și internaționale, determinate de

răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, se vor derula în semestrul II 2020

Page 121: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

121

Capitolul XII. Sănătatea

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

1.

Derulare programe națio-nale de sănătate existente si pregătire pentru imple-mentare noi programe de sănătate prin supraveghe-rea, monitorizarea și tran-smiterea datelor de sănă-tate publică de la nivelul județului Vâlcea decidenți-lor din sănătate, conform solicitarilor legale.

Derulare Programe Nationale boli transmisibile (prin acțiuni specifice conform mstodologiilor anuale): 1.PN de vaccinare;

2.PN de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare;

3.PN de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei HIV/SIDA;

4.PN de prevenire, supraveghere şi control a tuberculozei;

5.PN de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenței medica-le şi a rezistenței microbiene, pre-cum și de monitorizare a utilizării antibioticelor.

Indicatori de eficienta derulare pe program:

1. acoperirea vaccina-

lă cu vaccinuri din Calendarul național de vaccinare la vâr-

stele de 12 şi 18 luni: 95%;

2. nr. activităţi supra-veghere efectuate;

3. 1. procent de per-soane testate în labo-

ratorul DSP Vâlcea din totalul persoane-lor testate din grupe-

le la risc testate în judeţ:

minim 30%;

2.procent de gravide testate HIV în mater-nităţi din totalul gra-

videlor din judeţ: minim 60%;

BCG = 98,24% Hep B=94,74%

DTPa-VPI- Hib=95,61% ROR = 94,74%

12,52%

21,44%

Direcția de Sănătate Publică

Vâlcea

Compartiment supraveghere și

control boli transmisibile

Page 122: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

122

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Derulare programe națio-nale de sănătate existente si pregătire pentru imple-mentare noi programe de sănătate prin supraveghe-rea, monitorizarea și tran-smiterea datelor de sănă-tate publică de la nivelul județului Vâlcea decidenți-lor din sănătate, conform solicitarilor legale.

4.nr. persoanelor examinate pentru

depistarea cazurilor de tuberculoză;

5.nr. cazuri IAAM

depistate și investi-gate.

530

27

Direcția de Sănătate Publică

Vâlcea

Compartiment supraveghere și

control boli transmisibile

Derulare PN de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă (prin acțiuni specifice fiecărui domeniu conform metodolo-giilor anuale): 1.Domeniu factori de risc din mediul de viaţă;

2.Domeniu factori de risc din mediul de muncă;

3.Domeniu factori de risc alimentari şi de nutriţie.

Indicatori de eficiență derulare pe domeniu program: 1.Nr.probe/chestiona-re/machete/caz înre-gistrat și investigat realizate pentru fac-torii de mediu (apă potabilă, aer, habi-tat).

Nr sinteze progra-mate/ număr sinteze realizate. 2.Nr.probe/chestiona-re/machete/caz înre-gistrat și investigat realizate pentru fac-torii din mediul de muncă;

50%

50%

50%

Direcția de

Sănătate Publică Vâlcea

Compartiment Igiena mediului

Igiena alimentului

Medicina muncii Control sanitar

Page 123: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

123

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Derulare programe națio-nale de sănătate existente si pregătire pentru imple-mentare noi programe de sănătate prin supraveghe-rea, monitorizarea și tran-smiterea datelor de sănă-tate publică de la nivelul județului Vâlcea decidenți-lor din sănătate, conform solicitarilor legale.

Nr sinteze progra-mate/ număr sinteze realizate. 3.Nr.probe/chestiona-re/machete/caz înre-gistrat și investigat realizate pentru fac-torii alimentari și de nutriție;

Nr sinteze progra-mate/ număr sinteze realizate.

40%

40%

50%

Direcția de Sănătate Publică

Vâlcea

Compartiment Igiena mediului

Igiena alimentului

Medicina muncii Control sanitar

PN de boli netransmisibile: PN de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat;

Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

→ Nr. femei evaluate prin screening cu formulare FS1 completate.

781 ( scădere față de 2019, datorită

restricțiilor de acces în spitale)

Direcția de Sănătate Publică

Vâlcea

Compartiment Boli

netranmisibile

PN de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate:

1. Intervenții pentru un stil de viaţă sănătos;

2. Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor;

3. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale.

Indicatori de eficienta de-rulare pe acțiuni specifice program PN V.1 1.Nr.evenimente

/campanii naţionale - 12;

Nr.evenimente

50%

Direcția de Sănătate Publică

Vâlcea

Compartiment Igiena școlară

Statistică medicală

Educație pentru sănătate

Page 124: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

124

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Derulare programe națio-nale de sănătate existente si pregătire pentru imple-mentare noi programe de sănătate prin supraveghe-rea, monitorizarea și tran-smiterea datelor de sănă-tate publică de la nivelul județului Vâlcea decidenți-lor din sănătate, conform solicitarilor legale.

PN de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate:

1. Intervenții pentru un stil de viaţă sănătos;

2. Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor;

3. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale.

/campanii locale – 4;

Nr beneficiari proiect RO 19.04 – 4000;

Nr beneficiari intervenții în

comunități vulnerabile – 160;

Nr interventii ALCOINFO privind monitorizarea con-sumului de alcool –

530;

Nr parteneriate incheiate – 15;

Nr participări in comisii

interinstituționale – 24;

Nr materiale IEC realizate – 50.000

bucăți;

2.Nr. copii monitori-zaţi şi investigaţi prin acţiuni specifice;

50%

25%

-

35%

45%

20%

40% Ȋn trimestrul I al anu-lui şcolar au fost exa-minați 1.825 preşco-lari, elevi din clasele I-IV-VIII-IX și ultimul an de profesională.

Direcția de Sănătate Publică

Vâlcea

Compartiment Igiena școlară

Statistică medicală

Educație pentru sănătate

Page 125: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

125

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Derulare programe națio-nale de sănătate existente si pregătire pentru imple-mentare noi programe de sănătate prin supraveghe-rea, monitorizarea și tran-smiterea datelor de sănă-tate publică de la nivelul județului Vâlcea decidenți-lor din sănătate, conform solicitarilor legale.

Datorită contextului epidemiologic actual privind pandemia COVID 19, unitățile de învățământ preșcolare, școlare și liceeale și-au întrerupt ac-tivitatea din data de 11.03.2020, personalul colectivului igiena școlară din cadrul DSP a colaborat cu compartimentul epidemiologic și a coordonat activitatea asistentelor medicale de la cabinetele medicale școlare care au fost detașate la DSP. In luna iunie au fost transmise adrese către ISJ Vâlcea cu catagrafia cadrelor medicale repar-tizate la unitățile de învățământ și centrele de examen pentru asigu-rarea asistenței medicale elevilor claselor a VIII-a și a XII-a pe perioada de pregătire și la examenul de evaluare națională și bacalaureat.

Ȋn trimestrul I al anu-lui şcolar 2019-2020 în urma examinărilor efectuate de către medici şcolari au fost depistate un număr de 75 afecţiuni noi dispensarizabile. Număr cazuri vechi 227 → rezultate triaj epidemiologic după vacanţa de iarnă an școlar 2019-2020: 32.982 copii și tineri examinaţi, cu depis-tare a 344 afecţiuni din care un număr crescut de cazuri de boli infecţioase şi parazitare.

Direcția de Sănătate Publică

Vâlcea

Compartiment Igiena școlară

Statistică medicală

Educație pentru sănătate

Page 126: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

126

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Derulare programe națio-nale de sănătate existente si pregătire pentru imple-mentare noi programe de sănătate prin supraveghe-rea, monitorizarea și tran-smiterea datelor de sănă-tate publică de la nivelul județului Vâlcea decidenți-lor din sănătate, conform solicitarilor legale.

3.Nr.situaţii statistice lunare și anuale transmise Ministerului Sănătății și decidenți.

Situații statistice lunare transmise: 12 x 6 (72 :100%)

PN de sănătate a femeii şi copilului:

1.Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a mamei şi copilului;

2.Subprogramul de sănătate a femeii.

Indicatori de eficiență derulare

1. Nr. sugari benefi-ciari de lapte praf – sub 30% din nou-născuți

2. Nr. nou născuti și copii cu malnutriție care primesc produse specifice – 90% din cei cu probleme

3. Nr. nou născuti testați în screening auditiv – 90% din nou-născuți

4. Nr. gravide izoimunizate Rh - 85% din gravidele cu RH negativ.

Nr. sugari beneficiari de lapte praf- 342 – 27% din nou-născuți

Nr. nou-născuți și copii cu malnutriție care primesc produse specifice - 83 (100%)

Nr. nou-născuți testați in screening

auditiv - 724 94%

Nr. gravide

izoimunizate Rh - 31 (100%)

Direcția de Sănătate Publică

Vâlcea

Activităţi destinate rezolvării proble-melor de sănătate publică de interes local.

Grad de rezolvare propus pentru solici-tări notificări sanitare – 100%;

Direcția de

Sănătate Publică Vâlcea

Page 127: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

127

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Derulare programe națio-nale de sănătate existente si pregătire pentru imple-mentare noi programe de sănătate prin supraveghe-rea, monitorizarea și tran-smiterea datelor de sănă-tate publică de la nivelul județului Vâlcea decidenți-lor din sănătate, conform solicitarilor legale.

Activităţi destinate rezolvării proble-melor de sănătate publică de interes local.

Grad de rezolvare propus pentru solici-tări autorizații sani-tare – 100%; Grad de rezolvare propus pentru solici-tări -certificarea conformității – 100% Grad de rezolvare propus pentru solici-tări autorizații liberă practică – 100% Număr analize de la-borator efectuate la solicitare: 4880.

Compartiment autorizații sanitare

Laborator

Subprogramul de suprave-ghere si control al bolilor transmisibile prioritare (SP.2.1).

Ex faringiene 100 0%

Direcția de Sănătate Publică

Vâlcea

Ex coprobacteriologice 50 0%

Testesalubritatesisterilizare 50 0%

Subprogramul de suprave-ghere și control al infecției cu HIV ( SP.2.2).

Testari HIV 1.000 27,3%

Programul național de Analize microbiologice la apa potabilă;

50

0%

Page 128: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

128

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă.

Analize fizico-chimice la apa potabilă;

Analize microbiologice la produse cosmetice;

50

42

0%

0%

Direcția de Sănătate Publică

Vâlcea

Laborator de disgnosticare și

investigare Microbiologie

Obținerea de venituri proprii prin efectuarea de analize microbiolo-gice la cererea unor beneficiari pentru care se percep taxe.

Ex faringiene 700 14,2% Ex coprobacteriologice 400 13,25% Ex coproparazitologice 500 16% Antibiograme 100 7% Antifungigrame 50 4% Uroculturi 100 14% Antigen HBs 100 9% Anticorpi anti-HCV 100 8% Teste salubritate,sterilizare, aeromicroflora

700 27% Testări HIV 30 0% Analize screening și de confirmare pentru sifilis

100 0% Probe apă microbiologie 2.000 11,05%

Implementarea şi monitori-zarea de instrumente care să asigure calitatea servi-ciilor de sănătate/siguranţa pacienţilor;

Controlul respectării normelor igieni-cosanitare în conformitate cu legis-laţia în vigoare şi a calităţii produ-selor alimentare.

a) Nr. total de controale: 300 b) Recolte probe: 5 c) Probe sanitaţie: 10

50%

50% 50%

Direcţia de

Sănătate Publică Vâlcea

Controlul respectării normelor igieni-cosanitare în conformitate cu le-gislaţia în vigoare şi a calităţii apei potabile.

a) instalaţii centrale: 50

b) instalaţii locale (fântâni publice):5

c) verificarea c)

50%

50%

Page 129: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

129

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Implementarea şi monitori-zarea de instrumente care să asigure calitatea servi-ciilor de sănătate/siguranţa pacienţilor;

Controlul respectării normelor igieni-cosanitare în conformitate cu le-gislaţia în vigoare şi a calităţii apei potabile.

c)verificarea monitori-zării de audit a apei potabile: 10

d) verificarea monito-rizării de control a apei potabile: 10

e)Numar probe recoltate: 5

50%

50%

50%

Direcţia de Sănătate Publică

Vâlcea

Control Sănătate Publică

Compartiment Audit Public

Intern

Controlul respectării normelor igieni-co-sanitare în conformitate cu legis-laţia în vigoare în unităţile de turism şi a calităţii apei de îmbăiere din piscine și ştranduri.

a) Nr.unităţi de turism controlate: 40

b) Controlul calităţii apei de îmbăiere din piscine si ştranduri:20

10%

0

Controlul respectării normelor igieni-co-sanitare în conformitate cu legis-laţia în vigoare, în unităţile care pot reprezenta un risc pentru sanătatea publică (mediul de viaţă al popula-ţiei).

Număr total controale: 210

50%

Control privind respectarea prevede-rilor Legii nr. 349/2002 pentru pre-venirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Număr produse din tutun controlate: 30

50%

Controlul pentru verificarea norme-lor de igienă şi sănătate publică în cabinetele de înfrumuseţare şi a produselor cosmetice.

a) Număr total con-troale în unităţi: 50

b)Controale produse cosmetice: 60

50%

50%

Page 130: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

130

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Implementarea şi monitori-zarea de instrumente care să asigure calitatea servi-ciilor de sănătate/siguranţa pacienţilor;

Controlul pentru verificarea plasării pe piaţă a produselor biocide.

a) Nr. total controale, din care: 50

b)Controale pe produse biocide: 5

50%

50%

Direcţia de Sănătate Publică

Vâlcea

Control Sănătate Publică

Compartiment Audit Public

Intern

Control pentru verificarea normelor de igienă şi sănătate publică în unităţile de învăţămant.

a)Nr. total controale, din care: 150

b) Nr.controale pe produs şi meniu, conform Legii 123: 15

50%

50%

Controlul respectării legislaţiei în vigoare în cabinetele medicale.

a) Nr. total controale: 255

b) Număr probe recoltate: 10

50%

50%

Controlul respectării legislaţiei în vigoare în unităţile sanitare cu paturi.

a) Număr total de controale integrale în spitale: 14

b) Nr. total controale: 60

c) Numar controale în ambulatoriu integrat: 4

d) Numar probe recoltate: 5

50%

50%

50%

50%

Controlul respectării legislaţiei în vigoare în unităţile de transfuzie sanguină.

Nr. total controale: 4

50%

Page 131: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

131

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Implementarea şi monitori-zarea de instrumente care să asigure calitatea servi-ciilor de sănătate/siguranţa pacienţilor;

Controlul gestionării deşeurilor rezultate din activităţile medicale.

Colectare, depozitare deşeuri cu potenţial contaminant: 30

50%

Direcţia de Sănătate Publică

Vâlcea

Control Sănătate Publică

Compartiment Audit Public

Intern

Acţiuni de îndrumare si consultanţă. Număr total controale 24 50%

Controale tematice stabilite de DCSP Vâlcea;

Număr total controale 4

50%

Controale tematice stabilite de MS; Conform programărilor MS 10

Număr sesizări rezolvate; În funcție de solicită-rile persoanelor fizice sau juridice, existente la un moment dat.

127

Gestionarea banului public prin transparență, reguli și proceduri clare.

1. Elaborare, finanțare, execuție și raportare a indicatorilor financiari din bugetul de venituri și cheltuieli DSP;

Număr situații financiare emise -12

50%

Direcţia de Sănătate Publică

Vâlcea

Compartiment financiar

contabilitate

Organizarea și ținerea la zi a conta-bilității patrimoniului aflat în admi-nistrare și a execuției bugetare;

Situație patrimonială actualizată anual -

2. Elaborează și transmite situațiile financiare centralizate trimestriale și anuale, la termenul stabilit de organul ierarhic superior;

Număr situații financiare emise - 4

50%

3. Executarea indicatorilor econo-mico-financiari din bugetul propriu și urmărirea executării acestora în

Număr situații financiare emise -12

50%

Page 132: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

132

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Gestionarea banului public prin transparență, reguli și proceduri clare.

baza bugetului aprobat;

Direcţia de Sănătate Publică

Vâlcea

Compartiment financiar

contabilitate

4. Avizarea și repartizarea, după caz, a bugetului alocat pentru im-plementarea și derularea program-melor naționale de sănătate la uni-tățile sanitare din subordine și ur-mărește utilizarea eficientă a fondu-rilor alocate;

Raportări trimestriale 50%

5. Elaborează propuneri de casare și transfer de bunuri materiale, pe care le înaintează Ministerului Sănătății;

Număr propuneri anuale 100%

6. Întocmirea lunară a execuției bugetului de stat, pe care o înaintează Ministerului Sănătății;

Raportări trimestriale 50%

7. Întocmirea lunară a necesarului de credite bugetare pentru luna următoare pe titluri de cheltuieli și programe de sănătate publică, pe care le înaintează Ministerului Sănătății;

Număr cereri de finanțare PN/AP-12

100%

8. Propune lucrări de investiții, consolidare clădiri și reparații capital;

Număr propuneri investiții: anual 100%

9. Efectuează finanțarea lunară a acțiunilor de sănătate de la nivelul

Număr finanțări/ transferuri: 36 50%

Page 133: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

133

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

unităților subordonate; răspunde de contractarea și decontarea sumelor, reprezentând drepturi salariale și cheltuieli materiale, în conformitate cu prevederile legale, pentru cabi-nete din structura unităților sanitare transferate la autoritățile adminis-trației publice locale (cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenți an I-VII, UPU - UPU SMURD);

Direcţia de Sănătate Publică

Vâlcea

Compartiment Audit Public

Intern

10. Răspunde de efectuarea finan-țării lunare a sumelor transferate autorităților administrației publice locale pentru asistența medical comunitară;

Număr finanțări /transferuri APL -12

50%

11. Răspunde de contractarea cu autoritățile admi-nistrației publice locale și decontare a sumelor re-prezentând drepturi salariale ale medicilor, medici-lor dentiști, asis-tenților medicali din cabinetele me-dicale din unitățile de învățământ; răspunde de finanțarea lunară a unităților medico-sociale în con-formitate cu prevederile legale;

Număr contracte administrația publică locală -12

Numar finanțări unități medico-sociale -12

Număr finanțări cabinete medicale unitati de învă-țământ-12

50%

50%

50%

Organizarea sistemului de Elaborarea, avizarea și transmiterea Raportului anual privind activitatea

Raportul anual privind

Page 134: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

134

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

raportare a activitatii de audit desfășurat[ la nivelul DSP Vâlcea pe anul 2019.

de audit pe anul 2019 către MS - Serviciul Audit Public până la 30.01.2020.

activitatea de audit pe anul 2019;

100%

Direcţia de Sănătate Publică

Vâlcea

Compartiment Audit Public

Intern

Efectuarea misiunii de audit cu tema „Finanţarea programelor naționale de sănătate derulate de DSP Vâlcea” în perioada 03.02.20 - 30.04.20.

Elaborarea, avizarea și transmiterea Raportului de audit.

Elaborarea, avizarea și transmiterea Planului de acțiune privind imple-mentarea recomandărilor.

Raport de audit; Planul de acțiune privind implementa-rea recomandărilor;

100%

100%

Efectuarea misiunii de audit cu tema “Finanţarea programelor națonale de sănătate derulate de unită-țile sanitare din rețeaua AAPL” în perioada 04.05.20 - 31.07.20.

Elaborarea, avizarea și transmiterea Raportului de audit.

Elaborarea, avizarea și transmiterea Planului de acțiune privind implementarea recomandărilor.

Raport de audit; Planul de acțiune privind implementa-rea recomandărilor;

100%

100%

Efectuarea misiunii de audit cu tema “Finanțarea asistenței medicale desfă-şurate în cabinetele medi-cale de învăţământ” în perioada 01.10.2020 -23.12.2020.

Elaborarea, avizarea și transmiterea Raportului de audit.

Elaborarea, avizarea și transmiterea a Planului de acțiune privind implementarea recomandărilor.

Raport de audit; Planul de acțiune privind implementa-rea recomandărilor;

100%

100%

Organizarea activității de audit pe anul 2021.

Elaborarea Proiectului/ Planului anual de audit public intern pe anul 2021 în perioada 20.11.2020-

Plan de audit public intern pe anul 2021.

100%

Page 135: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

135

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

30.11.2020.

Direcţia de Sănătate Publică

Vâlcea

Compartiment Audit Public

Intern

Măsurarea și analiza indi-catorilor de performanță prin monitorizarea imple-mentării programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit.

Elaborare/ Actualizare Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit pe anul 2020.

Programul de asigu-rare și îmbunătățire a calității activității de audit.

100%

Organizarea sistemului de raportare a activității de audit prin monitorizarea implementării obiectivelor genarale și specifice și a indicatorilor măsurabili propuși.

Elaborare, avizare și transmitere Raport de activitate conform solicitărilor.

Raport de activitate; 100%

Analiza modului de imple-mentare a recomandăărilor

Corespondența cu entitățile auditate. Transmiterea notelor de informare de către entitatea auditată și a documentelor suport, dupa caz. Elaboararea Fișei de urmărire a implementării recomandărilor.

Fișa de urmărire a implementării recomandărilor.

100%

Evaluarea, monitorizarea și implementarea politicilor din domeniul resurse umane

Aprobarea ştatului de funcţii pentru aparatul propriu 1 100%

Direcţia de Sănătate Publică

Vâlcea

Birou RUNOS

Transmiterea la ANFP a situaţiei pri-vind respectarea codului de conduită al funcţionarilor publici, inclusiv re-gimul incompatibilităţilor şi al con-flictului de interese şi actualizarea

6 100%

Page 136: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

136

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Evaluarea, monitorizarea și implementarea politicilor din domeniul resurse umane

bazei de date pentru funcţia publică.

Direcţia de Sănătate Publică

Vâlcea

Birou RUNOS

Actualizare bază de date funcţionari publici. 28 functionari publici 100%

Actualizare REVISAL 39 personal contractual 100%

Înscrierea medicilor la concursurile şi examenele organizate de Ministerul Sănătăţii pentru obţinerea titlului de medic specialist.

100%

Înscrierea medicilor la concursurile şi examenele organizate de Ministerul Sănătăţii pentru obţinerea titlului de medic rezident.

100%

Organizare examen promovare în grad profesional. 3 100%

Gestionarea dosarelor necesare pen-tru eliberarea documentelor necesa-re recunoaşterii calificărilor româ-neşti în celelalte state ale UE, pre-cum şi alte documente (certificate cu timbru sec, adeverinţă de abilităţi dobândite).

permanent 100%

Page 137: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

137

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Evaluarea, monitorizarea și implementarea politicilor din domeniul resurse umane

Aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017 permanent 100%

Direcţia de Sănătate Publică

Vâlcea

Birou RUNOS

Întocmire declaratie L153 1 100%

Întocmirea rapoartelor statistice pri-vind numărul şi drepturile de perso-nal şi înaintarea lor la MSP, DJS, CNC, etc.

Nr rapoarte lunare transmise 100%

Întocmirea ştatelor de plată în vede-rea acordării drepturilor salariale pentru personalul propriu.

lunar 100%

Întocmire declaraţie unică 112. 12 100% Evaluarea performanţelor profesio-nale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contrac-tual.

67 100%

Întocmirea planului anual privind perfecţionarea profesională a func-ţionarilor publici şi a personalului contractual.

2 100%

Elaborarea documentaţiei privind acordarea codului de parafă pentru medicii nou intraţi în sistem.

permanent 100%

Elaborarea situaţiilor solicitate de MS cu privire la numărul de posturi şi drepturile salariale pentru perso-nalul propriu şi al unităților sanitare din subordine.

permanent 100%

Page 138: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

138

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Întocmire declaraţii de avere şi de-claraţii de interese, publicarea pe siteul instituţiei şi transmiterea acestora la ANI.

28 declaraţii de avere 28 declaraţii de interese

100%

Evaluarea, monitorizarea și implementarea legislației generale și specifice aplicabile instituției.

Redactarea cererilor de chemare în judecata, întâmpinări și exercitare a căilor de atac la instanțele compe-tențe.

Număr cereri de chemare în judecată;

Număr intâmpinări în-tocmite si transmise;

35

Direcţia de Sănătate Publică

Vâlcea

Comp juridic

Apărarea intereselor instituției în fața instanțelor de judecată.

65

Punerea in aplicare a titlurilor execu-torii transmise de instanțe sau de birourile de executori judecătorești.

Număr titluri execu-torii puse în aplicare.

0

Punerea in executare a hotărârilor instanțelor, cu privire la instituirea supravegherii medicale permanente pentru bolnavii puși sub interdicție judecătorească, potrivit dispozițiilor Codului Civil.

Număr hotărâri puse în executare. 37

Rezolvarea sesizărilor înaintate de poliție cu privire la persoane ce au comis fapte penale.

Număr sesizări analizate și rezolvate. 18

Primirea de petiții si soluționare a lor.

Număr petiții analiza-te și rezolvate. 32

Page 139: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

139

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Evaluarea, monitorizarea și implementarea legislației generale și specifice aplicabile instituției.

Verificarea legalității actelor supuse vizei, respectiv contracte, acte pre-mergătoare contractelor, acte de dispoziție.

Număr petiții analiza-te și rezolvate. 75

Direcţia de Sănătate Publică

Vâlcea

Comp juridic

Realizarea evidenței cu privire la ac-tele normative noi apărute și încu-noștiințarea conducerii și a salaria-ților.

Număr informări lu-nare asupra noută-ților legislative.

permanent

Colaborarea cu compartimentele care solicită asis-tență juridică, interpretare și modul de aplicare a legii.

Număr acțiuni asis-tență juridică / număr solicitări primite.

permanent

Punerea in executare a măsurilor de siguranța a obligării la tratament medical si a măsurii de siguranță a internării medicale prevazute de Cpp.

Număr activități asistență juridică / solicitări primite.

47

Participarea la comisia de disciplină. Efectuare cercetare disciplinară.

Număr participări la ședințe comisie disci-plină.

Număr cercetări disciplinare efectuate.

0

Punerea in executare a măsurilor. Interpretarea prevederilor codului de procedură penală – atribuții DSP, comunicare către persoanele condamnate.

Număr activități -

Interpretare și asistența juridică în vederea eliminării cheltuielilor suplimentare.

Număr activități -

Page 140: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

140

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

2.

Creșterea accesului popu-lației la servicii medicale de bază

Contractarea serviciilor medicale cu furnizorii de servicii medicale, medi-camente şi dispozitive medicale eva-luați pe baza principiilor necesității, posibilității și acoperirii teritoriale, concomitent cu exercitarea contro-lului de calitate privind serviciile me-dicale și farmaceutice oferite, având ca efect îmbunatatirea stării de sănătate a populatiei; - asistență medicală primară; - asistență medicală de specialitate din ambulatoriu; - asistență medicală spitaliceasca; - asistență medicală de reabilitare si recuperare; - asistență medicală de urgenta etc.

Număr contracte (acte adiționale): 455

- asistență medicală primară 203;

- asistență medicală de specialitate din ambulatoriu 33;

- asistență medicală spitalicească 12;

- asistență medicală de reabilitare și recuperare 22;

- asistență medicală de urgență 1;

- îngrijiri la domiciliu 4;

- medicină dentară 48;

- farmacii 50;

- dispozitive medicale 69.

100%

Casa de Asigurări de

Sănătate Valcea

Asigurarea funcţionării sis-temului de asigurări sociale la nivel local, în condiţii de eficacitate, și impementa-rea unui control riguros al cheltuielilor.

Monitorizarea și controlul derulării contractelor de furnizare servicii medicale.

Număr controale pe trimestru: 30

100%

Page 141: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

141

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Managementul profesionist al programelor naționale de sănătate.

Derularea programelor naţionale cu scop curativ pentru boli cu consecin-ţe grave asupra stării de sănătate a populaţiei atât prin farmaciile cu cir-cuit închis (unităţi sanitare cu pa-turi), cât şi prin farmaciile cu circuit deschis aflate în contract cu CAS Valcea - diabet zaharat cu antidiabe-tice de tipul insulinelor, al bolnavilor oncologici, pentru tratamentul stării post-transplant al pacienţilor trans-plantaţi precum şi pentru unele boli rare.

Număr pacienți

beneficiari: 4.500

100%

Casa de Asigurări de

Sănătate Valcea

Implementarea și monito-rizarea de instrumente ca-re să asigure calitatea serviciilor medicale.

Organizarea de întalniri cu medicii de specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală primară și ambulatorie precum și respectarea prevederilor actelor normative în vigoare şi de a-i informa asupra modificărilor aparute în actele normative stabilind mă- surile ce se impun pentru îmbună-tățirea activității.

Număr întâlniri pe trimestru: 3

100%

Page 142: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

142

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Gestionarea judicioasă a fondurilor pentru asistența medicală primară, asistenţa spitalicească şi a asistentei cu medicamente compensate şi gra-tuite în ambulatoriu, în vederea fi-nanţării corespunzatoare a furnizo-rilor de servicii medicale şi a furni-zorilor de medicamente în sensul ameliorarii nivelului şi calităţii serviciilor medicale.

Mii lei: 25.945

100%

Casa de

Asigurări de Sănătate Valcea

Creșterea accesului asigu-raților la medicamente gra-tuite și compensate.

Gestionarea judicioasă a fondurilor în asistență cu medicamente com-pensate şi gratuite în ambulatoriu, în vederea finanţării corespunzătoa-re a furnizorilor.

Numar rețete eli-berate: 492.111

Valoare - mii lei: 63.687 mii lei

100%

Page 143: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

143

Capitolul XIII. Mediul și resursele naturale

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

1.

Prevenirea și limitarea efectelor negative ale schimbărilor climatice, implementarea măsurilor pentru reducerea emisii-lor de gaze cu efect de seră.

Protecţia calităţii aerului ambiental şi atmosferei pentru prevenirea schim-bărilor climatice. Acțiuni de colectare date și informații privind sursele de emisie gaze cu efect de seră și alți poluanți.

1 100%

Agenția pentru Protecția Mediului

Vâlcea

Îmbunătăţirea dialogului cu opera-torii care intră sub incidenţa preve-derilor schemei de comercializare a certificatelor deemisii de gaze cu efect de sera(ETS), în scopul confor-mării cu cerinţele impuse de aceasta prin activitati de studiu, documen-tare si informarea ag.economici pri-vind implementarea legislatiei referi-toare la comerțul cu unități de C

40 ore 100%

Supravegherea respectării angaja-mentelor de limitare cantitativă și reducere a emisiei de gaze cu efect de seră. Raportare date provenite de la agenții economici necesare realizării bazei de date pentru Inventarul Național al Gazelor cu Efect de Seră.

1 100%

Raportare date provenite de la a-genți economici pentru realizarea inventarului instalațiilor ce intră sub incidența Directivei 2003/87/CE.

1 100%

Page 144: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

144

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Conservarea biodiversită-ții și utilizarea durabilă a componentelor sale, pre-cum și evaluarea econo-mică a serviciilor ecosis-temice.

Derulează procedura de evaluare adecvată pentru proiectele/planurile care pot avea un efect negativ sem-nificativ asupra ariilor naturale pro-tejate de interes comunitar.

30 acte de reglementare(decizii

etapa incadrare, acorduri de mediu, avize Natura 2000)

100%

Agenția pentru Protecția Mediului

Vâlcea

Analiză documentaţii tehnice în ve-derea emiterii declaraţiei autorităţii responsabile cu monitorizarea situri-lor Natura 2000 pentru proiectele majore cu finanţare din fonduri co-munitare, în conformitate cu preve-derile Regulamentului CE 1828/2006 și elaborează declarația autorității responsabile cu monitorizarea situ-rilor Natura 2000.

3 declarații Natura 2000 100%

Elaborare autorizaţii de recoltare/ capturare şi/sau achiziţie şi/sau co-mercializare a florilor de mină, a fo-silelor de plante şi fosilelor de ani-male vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică.

45 100%

Analizează informații GIS privind planuri/proiecte/activități în raport cu ariile naturale protejate și elabo-rează puncte de vedere scrise.

54 100%

Page 145: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

145

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Îmbunătățirea manage-mentului deșeurilor si substanţelor periculoase.

Puncte de vedere în domeniul gestio-nării deşeurilor, pentru asigurarea suportul tehnic în scopul elaborării actelor de reglementare.

4 100%

Agenția pentru Protecția Mediului

Vâlcea

Puncte de vedere în scopul aprobării transporturilor de deşeuri periculoa-se pe teritoriul județului Vâlcea.

12 100%

Întocmire avize de împrăştiere a nămolului de epurare în agricultură. 1 100%

Asigurarea calităţii datelor colectate şi raportate referitoare la gestiona-rea deşeurilor, pe următoarele do-menii: deşeuri de echipamente electrice şi elec-tronice (DEEE), deşeurilor de baterii şi acumulatori, echipamente cu PCB / PCT, uleiuri uzate, nămoluri de la epurarea ape-lor uzate orăşeneşti, incinerarea de-şeurilor, transportul deşeurilor pe teritoriul județului Vâlcea.

7

100%

Elaborare rapoarte privind starea mediului în gestionarea deşeurilor

1 100%

Page 146: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

146

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Îmbunătățirea manage-mentului deșeurilor si substanţelor periculoase.

Asigurarea calităţii datelor colectate şi raportate referitoare la gestiona-rea deşeurilor, pe următoarele do-menii: generarea şi gestionarea de-şeurilor municipale şi industriale, de-şeuri de ambalaje, vehicule scoase din uz (VSU), depozitarea deşeurilor.

4 100%

Agenția pentru Protecția Mediului

Vâlcea

Elaborare rapoarte privind starea mediului în domeniul substanțelor chimice periculoase.

1 100%

Inventarul privind importatorii şi ex-portatorii de substanţe şi preparate sub incidenţa procedurii PIC;

Inventarul privind substanţele care depreciază stratul de ozon şi opera-torii economici care desfăşoară activi-tăţi cu aceste substanţe;

Inventarul privind gazele fluorurate cu efect de seră şi operatorii econo-mici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe;

Inventarul clădirilor care conţin azbest în construcţie, al articolelor şi mate-rialelor cu conţinut de azbest care devin deşeuri, al depozitelor cu de-şeuri de azbest;

10

100%

Page 147: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

147

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Îmbunătățirea manage-mentului deșeurilor si substanţelor periculoase.

Inventarul privind poluanţii organici persistenţi şi inventarul privind sub-stanţele care vor fi incluse în anexele Regulamentului 850/2004 si ale Convenţiei Stockholm privind poluanţii organici persistenţi;

Inventarul operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu mercur şi me-tale grele;

Baza de date cu operatorii implicaţi și substanțele restricționate conform Regulamentului 552/2009;

Baza de date cu operatorii implicati în activităţi cu substanţe eligibile la înre-gistrare conform Regulamentului 1907/2006;

Baze de date detergenți; Baze de date biocide.

Agenția pentru Protecția Mediului

Vâlcea

Reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului.

Îmbunatățirea și extinderea siste-mului național de monitorizare a calității aerului prin supraveghere funcţionare si calibrare echipamente staţii automate calitate aer.

Nr. acţiuni verificare staţii

VL-1 şi VL-2 = 365 100%

Validare date stații automate de mo-nitorizare a calității aerului și infor-marea publicului prin elaborare bu-letinelor tip, zilnic și afișare pe site-ul agenției.

365 100%

Page 148: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

148

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului.

Rapoarte privind captura de date în urma validării datelor de la stațiile automate de monitorizare a calității aerului.

13 100%

Agenția pentru Protecția Mediului

Vâlcea

Puncte de vedere în domeniul moni-torizării calității factorilor de mediu, pentru asigurarea suportul tehnic în scopul elaborarii actelor de reglemen-tare.

La solicitare 100%

Supraveghere calitate aer Număr determinări în laborator – 2938 100%

Deplasări în teren pentru recoltare probe curente şi analiza la poluări accidentale.

La solicitare 100%

Elaborare inventar emisii atmosfe-rice.

1 100%

Supravegherea funcționării stației automate de radioactivitate. 365 100%

Elaborare „Fișă județ” privind evi-dențierea situației pe diverse aspec-te de mediu.

12 100%

Elaborare rapoarte lunare și anuale privind validarea indicatorilor moni-torizați prin stațiie automate deți-nute de APM Vâlcea prin gestionarea datelor obținute.

12 100%

Determinarea nivelului de zgomot la nivel județean. 78 100%

Page 149: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

149

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Colectare date și informații cu privire la sursele de zgomot din județul Vâlcea, în vederea completării bazei de date.

permanent 100%

Agenția pentru Protecția Mediului

Vâlcea

Prevenirea şi controlul poluării industriale prin efectuare determi-nări deșeuri.

120 100%

Acordarea de consultanţă agenţilor economici cu privire la calcularea emisiilor de poluanţi la cerere.

La solicitare 100%

Rapoarte privind evoluția implemen-tării Programului Național de Reducere a Emisiilor din instalații mari de ardere.

4 100%

Acțiuni de urmărire și întocmire ra-portări privind implementarea AQUIS-ului de mediu (Cap 22. Mediu) prin urmărirea măsurilor realizate din Planul de măsuri prioritare-lunar.

12 100%

Întocmire de raporte privind imple-mentarea legislației si de consolidare instituțională la nivel local-Cap 22. Mediu- prin urmărirea măsurilor realizate din Planul de implementare –trimestrial.

4 100%

Gestionarea bazei de date privind emisiile COV din solvenți în județul Vâlcea și elaborarea raportului aferent.

Numar rapoarte - 1 100%

Page 150: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

150

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Adoptarea de către industrie a celor mai bune tehnici disponibile în te-meiul Directivei privind emisiile in-dustriale:

Numar autorizatii 177

100%

Agenția pentru Protecția Mediului

Vâlcea

- emitere autorizații/autorizații inte-grate de mediu; 100%

- evaluare inițială a documentațiilor de solicitare; 4.384 100%

- emitere acorduri/acorduri integrate de mediu; 1 100%

- emitere decizii etapă de încadrare în procedura EIA/EA/SEA; 114 100%

- emitere notificări pentru stabilirea obligațiilor de mediu; 7 100%

- elaborare rapoarte și informări cu privire la actele de reglementare emise.

Bilunar/trimestrial/la solicitare 100%

Prevenirea riscului și di-minuarea efectelor cala-mităților naturale pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor

Actualizare inventar judetean situri contaminate/ potențial contaminate.

1 100%

Elaborare rapoarte privind starea me-diului în domeniul protecției solului și subsolului.

1 100%

Elaborare puncte de vedere scrise privind necesitatea aprobării acţiuni-lor de remediere a zonelor poluate conform studiilor de evaluare a ris-cului şi studiilor de fezabilitate pri-

1 100%

Page 151: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

151

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Prevenirea riscului și di-minuarea efectelor cala-mităților naturale pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor

vind programele de remediere.

Agenția pentru Protecția Mediului

Vâlcea

Elaborare puncte de vedere scrise privind aprobarea programelor de remediere a zonelor în care solul, subsolul şi corpurile de ape subtera-ne sunt afectate, programele de mo-nitorizare din timpul remedierii şi postremediere, precum şi terme-nele de realizare ale acestora.

1 100%

Reducerea suprafețelor poluate istoric care va contribui la reducerea impactului negativ asupra calității ambientale și sănătății populației.

Rapoarte privind stadiul implemen-tării PLAM Vâlcea. 2 100%

Rapoarte privind stadiul implemen-tării PNAM. 2 100%

Rapoarte privind stadiul implemen-tării Agendei Locale 21. 2 100%

Monitorizarea derulării proiectelor mari de infrastructură. 2 100%

Modernizarea şi întărirea capacităţii administrative în domeniul mediului.

Formarea profesională permanentă a salariaților.

Nr instruiri – 4

25% nerealizat datorită

situației epidemiolo-gice din România

Îmbunătăţirea gradului de educare și conştienti-zare, informare, consulta-re şi participare a tuturor cetăţenilor în luarea deci-ziilor privind mediul.

Elaborare rapoarte periodice privind starea mediului in județul Vâlcea. 12 100%

Punerea la dispozitia publicului spre consultare la sediu si prin afisare pe pagina de internet a A.P.M. Vâlcea a anunturilor/deciziilor elaborate pe parcursul derulării procedurilor de

Nr. anunţuri/decizii:

350 100%

Page 152: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

152

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Îmbunătăţirea gradului de educare și conştienti-zare, informare, consulta-re şi participare a tuturor cetăţenilor în luarea deci-ziilor privind mediul.

emitere a actelor de reglementare.

Agenția pentru Protecția Mediului

Vâlcea

Elaborarea si transmiterea comuni-catelor de presă. 12 100%

Elaborare rapoarte privind solicită-rile de informații de interes public, conf. Legii 544/2001.

4 100%

Elaborare rapoarte privind rezolva-rea petițiilor. 56 100%

Elaborare rapoarte privind solicitările de informații de mediu, gestionate prin Legea 878/2005.

17 100%

Acțiuni de colectare de informatii și actualizarea bazei de date privind informația de mediu deținută de A.P.M. Vâlcea si alte autorități.

5 100%

Elaborare raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001.

18 100%

Elaborare raport de evaluare a implementării Legii 52/2003. 5 100%

Susținerea și promovarea producției de energie din surse alternative, regene-rabile și nepoluante.

Transmitere solicitari finantare A.F.M. prin programul „Casa verde” pentru persoane fizice - in functie de protocolul incheiat intre A.N.P.M. si A.F.M.

Îndrumare la solicitare 100%

Page 153: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

153

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

2.

Îmbunatatirea (optimiza-rea) sistemelor de colec-tare selectivă a deșeurilor prin stimularea și imple-mentarea unui manage-ment adecvat al gestiunii deșeurilor. Reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare prin asigurarea instru-mentelor de valorificare și reciclare a deșeurilor colectate.

Acţiuni pregătitoare: Identificarea tuturor localităţilor care deţin un număr redus de contracte privind colectarea deşeurilor de tip

menajer atât de la populaţie cât și de la agenţii economici.

Rezultate: Creşterea gradului de reciclare a

deşeurilor având ca efect diminuarea cantităţii de deşeuri eliminate final în

depozite de deşeuri.

Nr. Acţiuni/ an (89 acţiuni)

90%

Garda Naţională de Mediu,

Comisariatul Judeţean Vâlcea

Acţiuni de implementare Realizare inspecţii şi controale la

administraţiile publice locale și agenţii economici.

Acţiuni de evaluare: Raport anual al activităţii de inspecţie

şi control realizată la administaţiile publice locale și agenţi economici.

Diminuarea impactului apelor uzate evacuate in emisari naturali, prin urmărirea exploatării și întreţinerii staţiilor de epurare.

Acţiuni pregătitoare: Verificarea derulării investiţiilor privind extinderea reţelei de

canalizare și modernizarea staţiilor de epurare, precum și funcţionarea

staţiilor de epurare.

Rezultate aşteptate: Diminuarea încărcării apelor uzate evacuate în apele de suprafata.

Nr. Acţiuni/ an (8 acţiuni)

50%

Page 154: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

154

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Acţiuni de implementare: Realizare inspecţii şi controale la

staţiile de epurare și la investiţiile în derulare.

Garda Naţională de Mediu,

Comisariatul Judeţean Vâlcea

Acţiuni de monitorizare: Stadiul realizării lucrărilor comparativ cu termenele de finalizare stabilite prin actele de reglementare pe linie

de protecţia mediului.

Reducerea suprafețelor poluate istoric prin redu-cerea impactului negativ asupra calității solului, mediului geologic, apelor și a sănătății populației.

Acţiuni pregătitoare: Întocmirea unui plan de controale la societăţi care desfăşoară activităţi cu

impact asupra solului / subsolului.

Rezultate aşteptate: Reducerea cantităţii de pământ din extracţia petrolului (sol contaminat).

Acţiuni de implementare: Realizare inspecţii şi controale la obiectivele economice aferente.

Acţiuni de implementare: Raport anual al activităţii de inspecţie

și control.

Nr. Acţiuni/ an (4 acţiuni)

50%

Page 155: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

155

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Protejarea si refacerea biodiversității și promova-rea unor servicii pentru ecosisteme prin progra-mul „Natura 2000” și pro-gramul de infrastructură ecologică pe teritoriul județului Vâlcea.

Acţiuni pregătitoare: Identificarea ariilor protejate și a

Parcurilor Naţionale.

Rezultate aşteptate: Respectarea cerinţelor legale care să asigure îmbunătăţirea condiţiilor din

ariile protejate și conservarea biodiversităţii.

Nr. Acţiuni/ an (2 acţiuni) 50%

Garda Naţională

de Mediu, Comisariatul

Judeţean Vâlcea

Acţiuni de implementare: Realizarea de inspecţii şi controale la

ariile protejate.

Acţiuni de evaluare: Raport anual al activităţii de inspecţie

şi control realizată de comisariat.

Participarea /Colaborarea la acţiuni desfăşurate de către administraţiile Parcurilor Naţionale Cozia și Buila Vanturariţa desfă-şurate în cadrul progra-melor finanţate din fonduri UE

Acţiuni pregătitoare: Identificarea programelor finanţate

prin fonduri UE și asigurarea sprijinului necesar pentru accesarea

programelor.

Rezultate: Atragerea de fonduri europene în

vederea dezvoltării zonelor defavorizate și a protejării ariilor de influenţele turismului neorganizat,

agresiv și neautorizat.

Nr. Acţiuni/ an (2 acţiuni) 50%

Acţiuni de implementare Realizare inspecţii şi controale la

administraţiile rezervaţiilor naturale.

Page 156: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

156

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Acţiuni de evaluare: Raport anual al activităţii de inspecţie

şi control realizată în cadrul administaţiilor parcurilor.

Garda Naţională de Mediu,

Comisariatul Judeţean Vâlcea

Extinderea în zonele urbane a suprafeţelor verzi cu rol de agrement și cu rol de îmbunătăţire a microclimatului din zonă.

Acţiuni pregătitoare: Întocmirea planului de acţiune cu identificarea în localităţi a zonelor deficitare de spaţii verzi (parcuri).

Rezultate aşteptate: Imbunătăţirea factorilor de mediu

urban și a stării de sănatate a populaţiei Nr. Acţiuni/an

(8 acţiuni) 50% Acţiuni de implementare

Realizare inspecţii şi controale la administraţiile publice locale din

mediu urban din judeţ Acţiuni de evaluare:

Raport anual al activităţii de control realizată de comisariatul judetean.

Realizarea măsurilor cu-prinse în Strategia Națio-nala de Îmbunătățire a Calității Aerului la opera-torii economici (IED) de pe raza judeţului Vâlcea.

Acţiuni pregătitoare: Identificarea operatorilor economici și

planificarea controalelor pentru urmărirea realizării măsurilor stabilite

de îmbunătățire a calității aerului.

Nr. Acţiuni/an (13 acţiuni)

50%

Acţiuni de implementare: Realizarea de controale la operatorii

IED de pe raza judeţului Vâlcea incluși în Strategia Naționala de Îmbunătățire a Calității Aerului.

Page 157: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

157

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Acţiuni de monitorizare: Stadiul de realizare a măsurilor din

planul de implementare.

Garda Naţională de Mediu,

Comisariatul Judeţean Vâlcea

Acţiuni de evaluare: Raport anual privind realizarea

măsurilor din planul de implementare.

Implementarea prevede-rilor legale referitoare la valorile limită pentru di-oxidul de sulf, dioxidul de azot, pulberi în suspensie din aerul înconjurator Directiva 2008/50/CE Directiva 1999/30/CE, cu modificările și completă-rile ulterioare).

Acţiuni pregătitoare: Întocmirea unui plan de controale, în colaborare cu APM Vâlcea, la societati poluatoare de pe Platforma Chimică

Râmnicu Vâlcea, în vederea încadrării emi-siilor de poluanţi în aer

în valorile limită de emisie. Efectuarea de determinări ale

concentraţiei emisiilor.

Rezultate aşteptate:

Reducerea disconfortului generat de această catego-rie de activitate.

Nr. Acţiuni/ an (2 acţiuni)

50%

Acţiuni de implementare: Verificarea încadrării în valorile limită

de emisie la afluenţii tehnologici.

Realizare inspecţii şi controale la obiective.

Page 158: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

158

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Implementarea preve-derilor legale referi-toare la valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot, pulberi în sus-pensie din aerul înconju-rător Directiva 2008/50/ CE Directiva 1999/30/CE, cu modificările și com-pletările ulterioare).

Acţiuni de monitorizare: Verificarea pe baza buletinelor de

analiză sau a calculelor transmise de APM – Vâlcea, încadrarea în valorile

limită de emisie a poluanţilor evacuaţi în atmosferă de societăţiile de pe

Platforma Chimică.

Realizare inspecţii şi controale la obiectivele incluse.

Garda Naţională de Mediu,

Comisariatul Judeţean Vâlcea

Acţiuni de evaluare: Raport anual al activităţii de inspecţie

şi control realizat de Comisariatul Judeţean Vâlcea.

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Obiectiv: Accelerarea proiectelor de mediu finanţate prin Programul operaţional Infrastructura mare pentru a elimina riscul de pierdere a fondurilor, fie prin dezangajarea fondurilor alocate sau prin realocarea lor către alte priorități.

3.

Implementarea proiectului: Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în

Înlocuire a 6,5 km conducte din rețeaua de distribuție a agentului termic primar pentru SACET Râmnicu Valcea.

Încheierea contracte-lor de execuție a lucrărilor. Întocmirea proiectelor tehnice.

Achiziție publică în desfășurare

Consiliul Județean Valcea - Operator CET Govora SA

Înlocuirea a 40,132 km conducte din Activitatea se va

Page 159: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

159

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei ener-getice - etapa II.

rețeaua de distribuție a agentului termic secundar SACET Râmnicu Valcea.

realiza după finalizarea achiziției publice

Siguranța și eficienta serviciului public de încălzire centralizata cu emisii minime de gaze cu efect de sera

Actualizarea Master Planului pentru ter-moficarea Municipiu-lui Râmnicu Valcea

Derulare contract de servicii de actualizare a Master Planului

Implementarea proiectului: Frazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea

Proiectarea și construirea Centrului de management al deșeurilor Roești, inclusiv operarea acestuia.

Lansarea achiziției publice pentru Proiec-tarea și construirea a Centrului de manage-ment al deșeurilor Roești și semnarea contractului de lucrări.

Achiziție publică în desfășurare

Consiliul Județean Valcea

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

4.

Eficientizarea actului de control privind respecta-rea regimului de utiliza-re a resurselor pădurii.

1.Organizarea de acţiuni în baza datelor deţinute în vederea prevenirii şi combaterii delictelor silvice.

2.Verificarea, de îndată, a tuturor apelurilor primite privind delictele silvice (SUMAL, Radarul Pădurilor, 112) şi aplicarea cu fermitate a sancţiunilor prevăzute de cadrul legislativ.

3.Desfăşurarea de controale în trafic privind depistarea ilegalităţilor în

- număr acţiuni organizate;

- număr infracţiuni constatate; - număr contravenţii aplicate;

- material lemnos confiscat.

204 (+30)

189 (+68)

200 (+19)

1.057,08 (-2.384,84) mc

Inspectorat de Poliţie Judeţean

Vâlcea

Page 160: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

160

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă domeniul silvic, inclusiv împreună cu Direcţia Silvică şi Garda Forestieră.

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

5.

Eficientizarea actului de control privind respecta-rea regimului de utiliza-re a resurselor pădurii.

Controale periodice ocoale silvice

3

75%

Garda Forestieră Rm. Vâlcea4

Controale tematice ocoale silvice

50

65%

Controlul circulației materialului lemnos și al instalațiilor de debitat.

70 110%

Eliberare Acord de distribuire și utili-zare a documentelor cu regim special.

210 100%

Verificare acte de punere în valoare a masei lemnoase.

30 70%

Verificare lucrări de amenajare a pădu-rilor (conferința I, recepție lucrări te-ren, conferința a II-a).

40 80%

Recepția lucrărilor de investiții din fon-dul forestier national, executate cu fonduri publice.

4

70%

4 Situația prezentată cuprinde realizările Gărzii Forestiere Rm. Vâlcea pentru semestrul I al anului 2020 doar pentru județul Vâlcea. Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea este o instituţie publică teritorială, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţată integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional. Își desfășoară activitatea pe raza județelor Vâlcea, Gorj, Dolj, Olt și Mehedinți.

Page 161: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

161

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Terenuri agricole în curs de împădurire prin fonduri europene.

3 70%

Garda Forestieră Rm-Vâlcea

Verificarea angajamentelor ajutor de stat “Servicii de silvomediu – s. M. 15.1”.

30 50%

Utilizarea durabilă a resurselor cinegetice

Controlul respectării regimului cinegetic. 5 70%

Acțiuni prevenire și combatere braconaj. 5 50%

Evaluare efective vânat. 5 110%

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

6.

Modernizarea infrastruc-turii de monitorizare și avertizare a fenomene-lor hidro-meteorologice severe în vederea asigu-rării protecției vieții și a bunurilor materiale.

Utilizarea proiectului Watman în scopul monitorizării parametrilor calitativi ai apei în secțiunile : râul Bistrița la Băbeni, râul Olt – lacul Băbeni și pe râul Lotru la Malaia, precum și urmări-rea zilnică a datelor hidrometeorologice

Precipitaţii solide și lichide necesare întocmirii progno-zelor, precum și urmărirea elemen-telor de calitate ai apei.

50%

Administraţia Bazinală de Apă

Olt

Alte tipuri de acțiuni specifice gestiunii ris-cului la inundații, con-form celor prevăzute în Strategia națională de management al riscului

Urmărirea zilnică a situației hidrome-teorologice în vederea întocmirii diag-nozelor și prognozelor hidrologice. Rularea zilnică a modelelor numerice de prognoză din proiectul DESWAT.

Analiza scurgerii pe bazin.

Urmărirea bilanţu-lui zilnic în secţiu-nile monitorizate.

Analiza şi validarea

50%

Page 162: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

162

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă la inundații pe termen scurt mediu și lung sau în planurile de manage-ment al riscului la inundații.

cheilor limnimetrice propuse de staţiile hidrologice.

Actualizarea bazei de date pentru prognoza hidrolo-gică.

Raport anual asupra viiturilor în cazul producerii unei viituri generale pe bazin.

Raport anual asupra modului de funcţionare a sta-ţiilor automate şi a calităţii hidrogra-felor prognozate.

Administraţia

Bazinală de Apă Olt

Realizarea de măsuri structurale de protecție împotriva riscului la i-nundații, acolo unde in-frastructura verde nu este suficientă, prin con-struirea ori reabilitarea infrastructurii de reduce-re a impactului unor fenomene meteorolo-

Urmărirea stadiului de realizare a lucrărilor de investiţii cuprinse în Planul de Amenajare a bazinului hidrografic Olt

Realizarea lucră-rilor de investiţii aprobate în pro-gramul anual.

50%

Page 163: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

163

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă gice extreme. Acestea vor include cu prioritate investiții pentru stoca-rea/ devierea apelor provenite de la inunda-ții, dar și regularizări de albii și consolidări de maluri.

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

7.

Întreținere și reparații lucrări hidrotehnice.

Terasamente:

Lucrări din piatră: → gabioane

Lucrări din beton: → peree

Regularizări și reprofilări de albii:

Vopsitorii la lucrări hidrotehnice:

Cosiri de vegetație la lucrări hidrotehnice:

1,5 mii mc

529 mc 89 mc

92 mc 42 mp

15,25 km

9.295 mp

19 ha

- 36 %

-

8% -

108%

100%

61%

Sistemul de

Gospodărire a Apelor Vâlcea

Birou Exploatare Lucrări

Întreținere cursuri de apă și decolmatări.

Terasamente:

Întreținere cursuri de apă inclusiv tăieri de vegetație:

Consolidări vegetative:

180 mii mc.

41,7 km

2.500 ml

87%

61%

35%

Aparăre împotriva inunda-țiilor și eliminarea efectelor

Verificare la nivelul localităților județului Vâlcea a modului de

Page 164: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

164

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă distructive ale apelor realizare a măsurilor cuprinse în

planul local de apărare:

Participare la acâiuni de apărare împotriva inunda-țiilor:

Verificarea linilor de apărare la diguri:

20 localitati

100 ore

5 km

50%

50%

50%

Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea

Birou Exploatare Lucrări

Observații și măsurători hidrologice.

Efectuarea observațiilor și măsurătorilor hidrologice:

măsuratori și observații

9.200 ore

50%

Menținerea în activitate a personalului existent și dezvoltarea carierei pro-fesionale a acestuia.

→ Asigurarea de venituri pentru suportarea cheltuielilor de personal

la nivelul lunii decembrie 2020.

→ Formarea profesionala continuuă.

conform program propriu de activități

50%

Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea

Conducerea SGA Vâlcea

Elaborarea programelor de gospodarire a apelor și a sintezelor bazinale privind folosirea și protecția resur-selor de apă.

Plan de folosire a apei în perioade hidrologice normale si de evacuare a apelor. Sinteza privind calitatea apelor pe bazine hidrografice Raport privind stadiul calității apei în bazinul hidrografic. Raport tehnic privind extragerea nisipurilor și pietrișurilor din albiile cursurilor de apă și din terase.

900 ore

800 ore

300 ore

100 ore

75%

50%

50%

50%

Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea

Director, S.G.A Valcea Birou G.R.A.

Page 165: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

165

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Elaborarea programelor de gospodarire a apelor și a sintezelor bazinale privind folosirea și protecția resur-selor de apă.

Raport privind stadiul indeplinirii programelor de etapizare Raport privind stadiul realizării lucră-rilor pentru asigurarea cerințelor de apă a localităților și epurarea apelor uzate urbane ale agenților economi-ci industriali și agro-zootehnici. Raport privind penalitățile aplicate și încasate. Plan de prevenire și combatere a efectelor poluărilor accidentale. Planul hidrometriei de exploatare a folosințelor. Anuarul privind caracterizarea și gospodărirea apelor. Raport tehnic privind gospodărirea apelor subterane.

40 ore

320 ore

30 ore

100 ore

100 ore

100 ore

150 ore

100%

70%

50%

100%

100%

100%

100%

Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea

Director, S.G.A Valcea Birou G.R.A.

Folosirea și protecția ape-lor, urmărirea realizării prevederilor abonamen-tului.

Realizarea prevederilor abonamen-tului la nivelul serviciilor de g.a – acțiuni. Verificări de reactualizare dosar de obiectiv- acțiuni.

1705 buc.

306 buc.

80%

40%

Page 166: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

166

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Folosirea și protecția ape-lor, urmărirea realizării prevederilor abonamen-tului.

Avizarea și autorizarea folosințelor de apă – acte propuse a fi emise. Calculul penalităţilor pentru abateri de la prevederile înscrise în actele de reglementare.

Avize → 130 buc. Autorizații → 90 buc.

Permise → 0 buc Consultatii → 0 buc

230 buc.

37% 98%

70%

Sistemul de

Gospodărire a Apelor Vâlcea

Director, S.G.A Valcea Birou G.R.A.

Capitolul XIV. Cultură, patrimoniu și minorități

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

1.

Întărirea capacităţii instituţionale în elaborarea politicilor publice în domeniul culturii şi de management al programelor în domeniul cultural, a stimulării industriilor creative, promovarea creaţiei contemporane şi a diversităţii culturale româneşti, promovarea expozițiilor, simpo-zioanelor, culturii scrise națio-nale.

Cunoașterea şi promovarea valorilor culturale vâlcene prin mass-media.

Nr. bulertine de presă 2

Direcţia Judeţeană

pentru Cultură Vâlcea

Editarea lunară a agendei culturale vâlcene. 12 4

(33%) Sprijin logistic şi, după caz,

organizatoric şi financiar, a activităţilor culturale de revi-talizare a tradiţiilor şi obice-iurilor locale, a ocupaţiilor specifice tradiţionale.

Nr. manifestări 2

Page 167: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

167

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Sprijină, în condiţiile legii, activitatea creatorilor inde-pendenți, a organizaţiilor ne-guvernamentale şi a altor persoane juridice de drept privat cu activitate în dome-niile culturii şi patrimoniului.

Nr. consultaţii, întalniri Nu au fost cazuri

Direcţia Judeţeană

pentru Cultură Vâlcea

Protejarea patrimoniului cultural naţional

Evidenţa, clasare: Propuneri de clasare/ decla-

sare a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice

Documentaţii de clasare/

declasare Nu au fost cazuri

Propuneri de clasare a bunu-rilor culturale mobile în cate-goriile juridice tezaur şi fond.

Documentaţii de clasare Nu au fost cazuri

Înregistarea în baza de date a bunurilor culturale mobile clasate în fond sau tezaur

Nr. bunuri culturale mobile clasate Nu au fost cazuri

Inventarierea monumentelor de for public.

Nr. monumente de for public inventariate 2

Prevenirea şi combaterea încal-cărilor legislatiei în vigoare:

Avizarea documentaţiilor privind intervenţiile asupra monumentelor istorice, în zonele de protecţie ale aces-tora şi în zonele protejate din punct de vedere arhitec-tural şi arheologic, în baza

Nr. avize emise 33

Page 168: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

168

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Protejarea patrimoniului cultural

naţional

Legii 422/ 2001, republicată.

Direcţia Judeţeană

pentru Cultură Vâlcea

Exercitarea dreptului de pre-emţiune al statului în condi-ţiile legii.

Nr. dosare preemţiune 4

Eliberarea certificatelor de descărcare de sarcină arheologică în baza O.G. 43/2000 republicată, privind protejarea patrimo-niului arheologic şi alte acorduri în baza Legii nr. 85/2003.

Nr. certificate de descărcare de sarcină

arheologică

Nr. acorduri

Nu au fost cazuri

20

Evaluarea impactului anumi-tor proiecte publice și private asupra mediului în conformi-tate cu Legea 292/2018.

Nr. puncte de vedere 133

Eliberarea, pe baza experti-zei sau a avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, în baza Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, a certificatelor de export temporar sau definitiv.

Nr. certificate de export temporar sau

definitiv Nu au fost cazuri

Înregistrarea şi verificarea documentaţiilor privind am-plasarea monumentelor de for public şi transmiterea acestora spre avizare

Nr. documentaţii

Nu au fost cazuri

Page 169: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

169

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Protejarea patrimoniului cultural

naţional

Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public.

Direcţia Judeţeană

pentru Cultură Vâlcea

Inspecţii periodice privind starea de conservare şi secu-ritate a monumentelor isto-rice şi siturilor arheologice.

Nr. inspecţii 7

Inspecţii periodice privind starea de conservare şi de securitate a bunurilor cultu-rale mobile aflate în evidenţă şi/sau pentru a acorda con-sultaţii de specialitate la soli-citarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale.

Nr. inspecţii/ consultanţe 1

Promovarea patrimoniului cul-tural naţional mobil şi imobil:

Organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale de promovare a valorilor patri-moniului naţional vâlcean.

Nr. manifestări 2

Page 170: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

170

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Eficientizarea funcţionării instituţiilor de interes naţional din domeniul cultural Încurajarea creaţiilor din domeniul culturii scrise naţionale. 2.

Sprijinirea colectivităţilor locale privind creşterea capacităţii instituţionale, bugetare şi tehnice de încurajare, gestiune, pro-tecţie şi promovare a cul-turii locale şi a patrimo-niului cultural local şi naţional.

Programe, proiecte şi acţiuni în domeniul tineretului - conform pre-vederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes gene-ral, cu completările şi modificările ulterioare.

100,00 mii lei

În contextul situației epidemiologice națio-nale și internaționale, determinate de răs-pândirea coronavi-rusului SARS-Cov-2,

se vor derula în semestrul II 2020

Consiliul Județean Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea

Sprijinirea colectivităţilor locale privind creşterea ca-pacităţii instituţionale, bu-getare şi tehnice de încura-jare, gestiune, protecţie şi promovare a culturii locale şi a patrimoniului cultural local şi naţional.

Sprijinirea colectivităţilor locale privind creşterea capacităţii institu-ţionale, bugetare şi tehnice de încu-rajare, gestiune, protecţie şi promo-vare a culturii și a acțiunilor culturale.

Finanțare realizată pe bază de protocoale de cooperare și acorduri de asociere, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 și a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

245,00 mii lei

În contextul situației epidemiologice națio-nale și internaționale, determinate de răs-pândirea coronavi-rusului SARS-Cov-2,

se vor derula în semestrul II 2020

Eficientizarea serviciilor existente/crearea de noi

Dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă bazate pe noile

1 Club de coding (programare) pentru

1 Club de coding (programare) pentru

Consiliul Județean Vâlcea

Page 171: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

171

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

servicii de bibliotecă tehnologii, în acord cu nevoile comunităţii;

Crearea unui nou serviciu de bibliotecă menit să dezvolte și să consolideze interesul elevilor pentru disciplinele științifice.

copii 1 Club al copiilor pasionați de știință

copii

- Biblioteca Județeană

Vâlcea

Organizarea unor manifes-tări cultural-artistice şi şti-inţifice de prestigiu

Desfășurarea activităților și eve-nimentelor culturale conform Programului minimal anual;

Lansări de carte; Colaborarea cu celelalte instituţii

de cultură; Colaborarea directă cu mari

artişti, scriitori, pictori din ţară şi din străinătate;

Colaborări şi parteneriate cu uni-unile de creaţie.

400 evenimente 61 evenimente

Consiliul Județean Vâlcea

- Biblioteca Județeană

Vâlcea

Dezvoltarea profesională continuă a personalului

Participarea la formele de pregătire profesională;

Participarea şi organizarea unor schimburi de experienţă;

Colaborarea cu ANBPR, ca furnizor de cursuri specializate.

20 angajați instruiți 15 angajați instruiți

Consiliul Județean Vâlcea

- Biblioteca Județeană

Vâlcea

Participarea la formele de pre-gătire profesională;

7 cursuri de perfecționare 100%

Consiliul Județean Vâlcea - Muzeul Memo-

rial „Nicolae Bălcescu”,

Institutul Națio-nal de Cercetare

Page 172: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

172

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

și Formare în Domeniul Culturii

Consolidarea imaginii instituţiei

Comunicarea permanentă cu mass-media;

Promovarea ofertei de servicii a bibliotecii şi a manifestărilor culturale organizate;

Actualizarea site-ului şi a paginii oficiale de Facebook.

200 articole de presă 1500 postări

33 articole presă 1126 postări

Consiliul Județean Vâlcea

- Biblioteca Județeană

Vâlcea

Întărirea funcţiei metodo-logice la nivelul reţelei de biblioteci publice din judeţ

Planificarea consfătuirilor profe-sionale;

Implicarea bibliotecarilor din bi-bliotecile publice locale în formele de pregătire profesională conti-nuă organizate şi desfăşurate de bibliotecă.

1 consfătuire profe-sională 6 bibliotecari instruiți

4 bibliotecari instruiți Consiliul

Județean Vâlcea - Biblioteca Județeană

Vâlcea Atragerea de resurse fi-

nanciare suplimentare

Servicii contra-cost (xerox, închirieri săli, permise);

Inițierea de programe şi proiecte cu fonduri naţionale şi europene;

Atragerea şi fidelizarea sponsorilor.

5000 xero-copii 5 închirieri săli

1000 permise 3 proiecte cu finanța-re europeană

51 xero-copii 1 închiriere sală

434 permise 4 proiecte cu finanța-re europeană

În domeniul cercetării, conservării și promovării culturii tradiționale

* „Alegerea de june” - Sărbătoare tradițională a comunității, 6 ianuarie, Muereasca *„Gala Seniorilor Vâlceni din Educație, Știință și Cultură”, 16 ianuarie, Rm. Vâlcea

- Număr proiecte culturale în domeniu: 49;

- Număr beneficiari direcți: creatori popu-lari, interpreți de fol-clor, specialiști, cer-

40,81%

51,72%

Consiliul Județean Vâlcea

– Centrul Județean de Conservare și Promovarea

Culturii

Page 173: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

173

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

În domeniul cercetării, conservării și promovării culturii tradiționale

*Unirea Principatelor Române, Concert dedicat Zilei Unirii Princi-patelor Române (1859-2020), 24 ianuarie, Rm. Vâlcea * Programul TEZAURE UMANE VII, în județul Vâlcea, Sesiunea 2020, care a inclus 2 proiecte: constituirea și înaintarea de către CJCPCT Vâlcea, prin Serviciul „Cercetare, Valorificare, Metodologie în domeniul culturii populare, Creației artistice”, a dosarului meșterului opincar Alexandru Ilinca și al sculptorului în lemn Constantin Manoli, în lunile februarie-mai * Onoruri militare ale Fanfarei județene „Constantin Brâncoveanu” în cadrul ceremoniei de înhumare a veteranului de război Aurel Antonie, 8 februarie, Horezu *„Dragobetele, sărbătoarea dragos-tei la români”, ediția a XIII-a, eveniment integrat ciclului de manifestări Ziua Tradiției – Anul Nou de primăvară” – înscrise în programul ȘCOALA TRADIȚIEI, 23 februarie, Căminele Culturale Cremenari și Galicea

cetători, personalități culturale: 2900; - Număr beneficiari indirecți: 8000 animatori culturali, spectatori,vizitatori, iubitori de cultură tradițională – copii, tineri, maturi În această perioadă s-a înregistrat o creș-tere semnificativă a beneficiarilor direcți/ indirecți în mediu on-line.

77,5%

Tradiționale Vâlcea

(C.J.C.P.C.T.)

Consiliul Județean Vâlcea

– Centrul Județean de Conservare și Promovarea

Culturii Tradiționale

Vâlcea (C.J.C.P.C.T.)

Page 174: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

174

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

În domeniul cercetării, conservării și promovării culturii tradiționale

*„Petalele iubirii”, Salon de artă al persoanelor cu dizabilități; * ZIUA TRADIȚIEI – Anul Nou de Primăvară – „Tradiții de Mărțișor”, 2 martie, Colonie Rm. Vâlcea * Concert extraordinar „Vestitorii primăverii”, susținut de Orchestra profesionistă „Rapsodia Vâlceană” și invitații săi, 5 martie, Rm. Vâlcea * Au fost făcute demersuri organiza-torice, înscrieri la „Salonul Național al Cărții de Etnologie”, ed. a XXI-a și s-au primit cărți cu profil etnologic de la instituții de profil, institute de cercetări socio-umane, facultăți etc. Cărțile sunt adăugate la fondul de carte al Bibliotecii de Etnologie ”Mihai Pop”, 03-27 martie, Râmnicu Vâlcea. * Au fost făcute demersuri organiza-torice și înscrieri la Festivalul „Drag mi-e jocul românesc!”, eveniment integrat ciclului de manifestări „ZIUA TRADIȚIEI - Anul Nou de Primăvară”, 15 martie, Rm. Vâlcea * A fost asigurată asistență metodologică de specialitate în

Consiliul Județean Vâlcea

– Centrul Județean de Conservare și Promovarea

Culturii Tradiționale

Vâlcea (C.J.C.P.C.T.)

Page 175: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

175

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

În domeniul cercetării, conservării și promovării culturii tradiționale

organizarea evenimentului cultural „Obiceiuri tradiționale de primăvară în comuna Mădulari”, integrat ciclului de manifestări „ZIUA TRADIȚIEI - Anul Nou de Primăvară”, 20 martie, Rm. Vâlcea * ,,Tradiții în șatră ”, eveniment dedicat sărbătoririi comunității rome de la Colonie Nuci în contextul Zilei Internaționale a Romilor – Sinteză a edițiilor anterioare, privind momen-tele artistice/obiceiurile etniei rome, 8 aprilie, on-line

* „Hora costumelor” Sărbătoarea portului popular vâlcean, ed. a XLVIII-a, eveniment cultural desfășurat în fiecare an, în Duminica Floriilor, în comuna Pietrari - Sinteză a edițiilor anterioare,12 aprilie, în mediul on-line * Târgul virtual al meșterilor vâlceni, care s-a desfășurat în perioada 20-30 mai 2020, în mediul on-line În fiecare zi, au fost prezentați creatori populari reprezentativi ai arealului vâlcean. * În perioada mai-iunie a.c.: înregistrări ale membrilor Orchestrei

Consiliul

Județean Vâlcea – Centrul

Județean de Conservare și Promovarea

Culturii Tradiționale

Vâlcea (C.J.C.P.C.T.)

Page 176: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

176

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

În domeniul cercetării, conservării și promovării culturii tradiționale

„Rapsodia Vâlceană” pentru viitorul disc de folclor musical vâlcean * Festivalul Județean al Călușului Vâlcean - descriere în mediul on-line a ritualului călușului, a cărui complexitate și frumusețe au dus la înscrierea acestuia, la data de 25 noiembrie 2005, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO, 7 iunie

* Filmări pentru emisiuni de promovare a folclorului vâlcean, împreună cu soliștii și membrii Orchestrei de muzică populară „Rapsodia vâlceană”, 15 iunie, Muzeul Satului Vâlcean Bujoreni * Ziua Universală a Iei, Concert folcloric susținut de Orchestra „Rapsodia Vâlceană la Amfiteatrul Teatrului „Anton Pann”

Consiliul Județean Vâlcea

– Centrul Județean de Conservare și Promovarea

Culturii Tradiționale

Vâlcea (C.J.C.P.C.T.)

În domeniul educației permanente, al animației culturale

* „Eternul Eminescu...” , ediția a VII-a, eveniment desfășurat în contextul Zilei Culturii Naționale a României, 15 ianuarie, Călimănești *„In memoriam...Dragoș Vrânceanu (1907-2020), 14 februa-rie, Băbeni * Concursul județean „Rețeta străbunicii”, sinteză a edițiilor

- Număr proiecte culturale în domeniu: 13; - Număr beneficiari direcți: 400 - specia-liști, personalități cul-turale, cadre didac-tice, elevi;

61,53 %

50%

Consiliul Județean Vâlcea – C.J.C.P.C.T.

Page 177: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

177

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

În domeniul educației permanente, al animației

culturale

anterioare *„Gib Mihăescu 2020”, ediția a XXII-a - Finala Concursului național de proză scurtă, 23 aprilie * Constantin Popian (1882-1969), 51 ani de la trecerea în neființă Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, prin Editura Patrimoniu, are în lucru cel de al doilea volum din opera dramatică, volum ce va conține 14 piese de teatru originale * Festivalul – concurs județean de creație literară și artă plastică „Vâlcea Artistică”, ajuns la cea de a XXIV-a ediție, 5 mai-1 iunie, Rm. Vâlcea * Festivalul tinerilor interpreți de folclor „Pridvorul Tinereții”, sinteză a edițiilor anterioare * Concursul Național de Poezie Patriotică „Nicolae Bălcescu”, ediția a XVIII-a, 4-5 iulie, Rm. Vâlcea și Nicolae Bălcescu

- Număr beneficiari: 1500 - vizitatori, iubi-tori de cultură În această perioadă s-a înregistrat o creș-tere semnificativă a beneficiarilor direcți/ indirecți în mediul on-line

60%

Consiliul

Județean Vâlcea – C.J.C.P.C.T.

Page 178: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

178

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

În domeniul artelor vizuale, al educației religioase

*Expoziție de pictură în contextul Serbării CJCPCT Gorj – 52, contribuții artistice ale pictorilor vâlceni, 28 februarie, Gorj *„Valențe cromatice” - Salonul de primăvară al artiștilor vâlceni, eveni-ment dedicat omagierii femeii, eter-nului feminin și primăverii – anotimp al renașterii și prefacerii, 12 martie, rămânând deschisă și pe parcursul lunilor mai și iunie, Rm. Vâlcea * Vernisajul expoziției „Valențe cromatice” - Salonulul artiștilor plastici vâlceni, 18 iunie, Rm. Vâlcea

- Număr proiecte în domeniu: 10;

- Număr beneficiari direcți: 1000 - artiști plastici, specialiști, personalități cultura-le, vizitatori; Număr beneficiari indirecți: 70 iubitori de artă de toate vâr-stele În această perioadă s-a înregistrat o creș-tere semnificativă a beneficiarilor direcți/ indirecți în mediul on-line

30%

20%

142,85%

Consiliul Județean Vâlcea – C.J.C.P.C.T.

În domeniul activității metodice

*Definitivarea agendei culturale cuprinzând evenimentele pe anul 2020, în parteneriat cu localitățile vâlcene, confirmare-reconfirmare parteneriate; *Sprijin metodologic acordat așezămintelor culturale în organi-zarea evenimentelor de cultură

Număr de beneficiari: 60 directori de cămine- culturale, case de cultură, bibliotecari, responsabili cu activitatea culturală din teritoriu

100%

Consiliul Județean Vâlcea – C.J.C.P.C.T.

Page 179: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

179

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

În domeniul activității metodice

tradițională derulate în localitățile partenere și informarea reprezen-tanților căminelor culturale/caselor de cultură privind viitoarele cola-borări la proiectele instituției; * Întâlniri săptămânale (ateliere metodice) ale reprezentanților sec-toarelor de specialitate (literatură, teatru, artă plastică, cultură tradi-țională), cu artiști amatori, colabo-ratori, creatori, specialiști în domeniu, animatori și responsabili culturali din teritoriu (on-line și telefonic în perioada pandemiei)

Consiliul Județean Vâlcea – C.J.C.P.C.T.

În domeniul artei spectacolului

Orchestra „Rapsodia Vâlceană” a susținut spectacole folclorice în contextul anumitor proiecte amin-tite în capitolele anterioare, conform Programului minimal anual, cât și în cadrul altor evenimente culturale stabilite pe parcursul semestrului I. De asemenea, în contextul condițiilor impuse de starea sanitară creată de SARS Cov-2, membrii Orchestrei „Rapsodia Vâlceană” au prezentat pe pagina de facebook a instituției momente artistice live, care au bucurat iubitorii de folclor autentic românesc.

Număr spectacole: 30 Număr beneficiari: 7000 spectatori, iubitori de folclor, interpreți, personalități culturale;

20%

50%

Consiliul Județean Vâlcea – C.J.C.P.C.T.

Page 180: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

180

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Valorificarea patrimoniului cultural imaterial (festiva-luri, manifestări culturale naţionale şi internaţionale şi, mai ales, creaţia vie) şi conservarea patrimoniului construit

Păstrarea tradițiilor populare de pe Valea Topologului/ cântece și costu-me tradiționale, hore și tipuri de rețete tradiționale românești.

Atelierele de: olărit, istoria modei și bucătărie românească - Festivalul „Busuioc de Topolog”.

250 beneficiari

51,2%

Consiliul Județean Vâlcea

- Muzeul Memorial

Nicolae Bălcescu ISJ Vâlcea,

alți partneneri

Cercetare istorică şi valorificarea acesteia prin publicarea de articole ştiinţifice

Numărul XIV al Buridavei va fi tipărită şi lansată în 2020.

- 20 teme de cerce-tare istorică; - 14 articole ştiinţifi-ce, scrise de către muzeografi ai MJASV, articole care vor fi analizate de către Colegiului de Redac-ţie, articole care au fost incluse în Buridava XIV. - Lansarea revistei muzeului Buridava XIV.

100%

Consiliul Județean Vâlcea - MJASV, prin:

Consiliul Ştiinţific şi

Colectivul de redacţie al

revistei „Buridava".

Completarea Băncii Etnoculturale a Vâlcii (BEV)

Continuarea studiului de teren pentru completarea Băncii Etnoculturale a Vâlcii

1. Pentru 2020 se vor întocmi fişe de obiec-te în DocPat la toate secţiile; 2. Cercetări de teren preventive, sistemice şi de supraveghere – Cercetarea culturii tradiţionale în vede-

100%

MJASV, prin secţiile: Artă, Etnografie şi

Istorie (arheologie).

Page 181: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

181

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Completarea Băncii Etnoculturale a Vâlcii (BEV)

Continuarea studiului de teren pentru completarea Băncii

Etnoculturale a Vâlcii

rea elaborării unor studii de specialitate, transferării unor mo-numente de arhitec-tură, depistării unor noi piese muzeistice. 3. Cercetare arheolo-gică în cadrul BRUA, fişe sit, fişe tehnice, planuri de săpătură, cercetarea arheolo-gică de descărcare de sarcină în zonele unde sunt solicitaţi arheologii, Guşoieni, Lădeşti, Copăcelu, Buridava Dacică (Ocnele Mari), Măciuca, Zătreni, Creţeni, Suteşti, Drăgăşani, Stolniceni, Seaca-Logreşti (jud. Gorj). 4. Cercetare în cadrul BRUA com. Măciuca a două situri arheolo-gice de epoca bronzului. 5. Cercetarea a 10 dosare din fondul

DJVAN-Vâlcea

Page 182: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

182

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Prefectura Judeţului Vâlcea, din cadrul Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale; 6. Cercetare etnogra-fică de teren în zona Tetoiu,județul Vâlcea.

Educaţia muzeală pentru elevi Proiecte educaţionale

Ora de de desen la muzeu în lunile ianuarie si februarie Datorită situației pan-demice din țară au fost anulate proiecte-le educaționale înce-pând cu luna martie cand a fost instituită starea de urgență și continuând cu starea de alertă.

20% proiecte anulate din

cauza pandemiei MJASV prin

secţiile: Artă, Etnografie şi

Istorie (arheologii). Scoala Tache

Ionescu Inspectoratul

Şcolar Judeţean Vâlcea.

Parteneriate culturale

Expoziţii de: - arte plastice; - etnografie; - istorie, arheologie; - lansări de carte; - participări la sesiuni de comunicări şi simpozioane; - apariţia la tv a tuturor manifestări-lor organizate de muzeu şi parte-

7 de acţiuni culturale organizate prin parteneriat:

5 expoziţii temporare de arte plastice; 2 expoziţii temporare de etnografie; Intervenţii în presă şi televiziune, precum şi

50% anulate din cauza

pandemiei

MJASV şi partenerii:

grădiniţe, şcolile gimnaziale din

Râmnicu Vâlcea, Filiala Vâlcea a UAP România;

Direcţia Judeţeană

Page 183: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

183

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

neri; - promovarea în mediul on line a tuturor activităților culturale și activi-tăților privind conservarea și restau-rarea patrimoniului care se desfă-șoară în cadrul secțiilor instituției.

în mediul online, cu scopul popularizării activităţii muzeului.

pentru Cultură Vâlcea,

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea; Palatul

Copiilor Râmnicu Vâlcea;

Fotoclubul „Floarea de colţ" Râmnicu Vâlcea,

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea

Culturii Tradiţionale

Vâlcea ; Biblioteca Judeţeană

„Antim Ivireanu”;

Şcoala „Anton Pann” Rm.

Vâlcea. Promovarea patrimoniului cultural mobil prin expoziţii temporare

Expoziţii de: - bunuri culturale masonice - fotografie

75 beneficiari

66%

Consiliul Județean Valcea

- Muzeul Memorial „Nicolae

Bălcescu”,

Page 184: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

184

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Promovarea patrimoniului cultural mobil prin expo-

ziţii temporare

M.O.F.R. Fotoclubul „Floarea de

Colţ" Râmnicu Vâlcea

Amenajarea expoziţiilor atât în incin-ta muzeului cât şi în afara lui, pune-rea în scenă a expoziţiilor în funcţie de specificul fiecărei secţii. S-a încheiat un parteneriat cu Televiziunea VTV, pentru a se vedea la televiziunea locală manifestările muzeului. Promovarea muzeului prin apariţii în presa scrisă şi on-line.

Muzeul de Artă, 3 expoziţii temporare -Expoziție de icoane pe sticlă: familia Filigean; -Expoziția de pictură DIALOG; -Expoziția de pictură Ceea ce îmi place ACUARELE – arh. Patrick Pelgher. Muzeul Satului Vâlcean, expoziţii temporare şi alte manifestări: -Expoziție de grafică și acuarelă Marinescu Lucian; -Piesă de teatru în aer liber „O gură de aer”, 2 reprezentații în colaborare cu Teatrul Anton Pann; -Participare la simpozionul dedicat

50% expoziții anulate din cauza

pandemiei

100%

Consiliul Județean Valcea

-MJASV, prin secţiile:

Artă, Etnografie, Istorie şi

Laboratorul de Restaurare - Conservare, UAP filiala Vâlcea,

MJASV, Centrul

Judeţean pentru Conservarea şi valorificarea Tradiţiilor populare Vâlcea;

Laboratorul de Conservare Restaurare

MJASV.

Page 185: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

185

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Promovarea patrimoniului cultural mobil prin expo-

ziţii temporare

împlinirii a 100 de ani de la tratatul de la ,,Trianon”, simpozion organizat de către Biblioteca ,,ASTRA” din Sibiu. Muzeul de Istorie a Judeţului Vâlcea 6 expoziţii temporare şi alte manifestări: -Expoziția temporară ” Regina Maria, artă regală în istoria Branului”; -Expoziția temporară de artă plastică con-temporană ”Alegorii cromatice”; -Expoziția temporară ”Tehnică militară modernă și contem-porană”; -Expoziția de artă plastică FIARE; -Expoziția de pictură Mioara Plop; -Proiectul ,,Exponatul lunii”

50% expoziții anulate din cauza

pandemiei

Muzeul Național Bran

Uzina Mecanica Băbeni

Page 186: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

186

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă Promovarea patrimoniului cultural mobil prin expo-

ziţii temporare

Muzeul de arheologie şi artă bisericească Gh. Petre Govora – func-ţionează în incinta primăriei oraşului Govora Băi, iar expo-ziţia de bază este „Colecţia de Arheo-logie şi Artă Biseri-cească-Gheorghe Petre Govora”, din Băile Govora. Restaurarea Muzeului Viei şi Vinului Drăgăşani Complexul Muzeal Măldăreşti, 4 manifestări: -cercetare etnografică (fotografie) în colabo-rare cu asociația de fotografi „Floare de colț”

Muzeul a fost resta-urat cu fonduri euro-pene nerambursabile obţinute de Primăria Drăgăşani. După redeschiderea muzeelor, Complexul Muzeal Măldărești inregistrează un nu-măr tot mai mare de vizitatori.

Cluburi de fotografi

profesionişti

Page 187: New Stadiul îndeplinirii Planului de acÈłiuni 2020 - semestrul I · 2020. 10. 2. · 2.Dezvoltarea programelor de pregătire profesională 3.Derularea şedinţelor de pregătire

187

Nr. crt. Direcţii de acţiune Acţiuni Indicatori anuali

măsurabili propuşi Procent de realizare

a indicatorilor Entitate

responsabilă

Organizarea de activități cultural-pedagogice

Proiecte cultural-pedagogice a) „Povestiri de demult…”, proiect cultural pedagogic cu grădinițele din județ, învățăm prin joc ; b) „Pași prin istorie...”, proiect cultural adresat elevilor de clasele I-IV, V-VIII - tip atelier; c) „Prietenii Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu”, proiect cultural pedagogic cu grădinițele din județ, tip atelier; d) Ora de istorie la muzeu… - program pedagogic pentru gimnaziu și liceu; e) Concurs de eseuri: „Respect față de patrie”.

250 beneficiari

82,4%

Consiliul Județean Valcea

- Muzeul Memorial „Nicolae

Bălcescu” Inspectoratele

Școlare Școlile Gimna-

ziale din județ și din țară

„Nicolae Bălcescu și epoca sa” - conferințe și colocvii susținute în cadrul instituțiilor de învățământ din județul Vâlcea.

100 beneficiari

24%

Consiliul Județean Valcea

-Muzeul Memorial „Nicolae

Bălcescu”, Inspectoratul

Școlar Județean Vâlcea

- participări la sesiuni de comunicări şi simpozioane. 100 beneficiari

35%

PREFECT, SEBASTIAN FÂRTAT