Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală...

of 40 /40
11/1/ Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRIS Formular nr. 1 - Scrisoare de înaintare Formular nr. 2 - Garanţie de bună execuţie Formular nr. 3 - Declaraţie privind neîncadrare în prevederile art. 177 din Legea 99/2016 Formular nr. 4 - Declaraţie privind neîncadrare în situaţiile prevăzute art. 178 din Legea 99/2016 Formular nr. 5 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Legea 99/2016 Formularul nr. 6 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevederilor art. 73 din Legea 99/2016 Formular nr. 7- Informaţii despre asociere Formular nr. 7A - Acord de asociere Formular nr. 8- Declaraţia privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă Formular nr. 9- Declaraţia privind calitatea de participant la procedura Formular nr. 10 - Declaraţie privind cifra de afaceri Formular nr. 11 Experienta similară Formular nr. 11.1. – Declaraţie privind capacitatea tehnica - lista principalelor lucrări executate Formular nr. 12 – Resurse Formular nr. 13– Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii Formular nr.14 – Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligatiilor referitoare la protecţia mediului Formular nr. 15 Formularul de ofertă Formular nr. 15.1. Centralizator valoric Formular nr. 16 – Grafic fizic şi valoric de execuţie a lucrării Formular nr. 17 – Angajament privind susţinerea tehnica – Experienţă similară Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară Formular nr. 18 – Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora Formular nr.19 - Declaraţie privind însuşirea Documentaţiei de Atribuire Formular nr.20 Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Entitatea contractantă Formular nr.21 - Declaraţie pe proprie răspundere privind partea/părţile din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară declarate confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală Formular nr.22– Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

Embed Size (px)

Transcript of Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală...

Page 1: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Modele orientative FORMULARE

Execuţie Lucrări

CUPRI�S Formular nr. 1 - Scrisoare de înaintare Formular nr. 2 - Garanţie de bună execuţie

Formular nr. 3 - Declaraţie privind neîncadrare în prevederile art. 177 din Legea 99/2016

Formular nr. 4 - Declaraţie privind neîncadrare în situaţiile prevăzute art. 178 din Legea 99/2016 Formular nr. 5 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Legea

99/2016

Formularul nr. 6 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevederilor art. 73 din Legea

99/2016

Formular nr. 7- Informaţii despre asociere

Formular nr. 7A - Acord de asociere

Formular nr. 8- Declaraţia privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă

Formular nr. 9- Declaraţia privind calitatea de participant la procedura Formular nr. 10 - Declaraţie privind cifra de afaceri

Formular nr. 11 – Experienta similară

Formular nr. 11.1. – Declaraţie privind capacitatea tehnica - lista principalelor lucrări

executate

Formular nr. 12 – Resurse Formular nr. 13– Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii Formular nr.14 – Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligatiilor referitoare la protecţia mediului Formular nr. 15 – Formularul de ofertă

Formular nr. 15.1. – Centralizator valoric

Formular nr. 16 – Grafic fizic şi valoric de execuţie a lucrării Formular nr. 17 – Angajament privind susţinerea tehnica – Experienţă similară Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiențțțță similară Formular nr. 18 – Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora Formular nr.19 - Declaraţie privind însuşirea Documentaţiei de Atribuire Formular nr.20 Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Entitatea contractantă Formular nr.21 - Declaraţie pe proprie răspundere privind partea/părţile din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară declarate confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală Formular nr.22– Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

Page 2: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formular nr. 1 Operator economic ............................... (denumirea/numele)

Scrisoare de înaintare a ofertei

Către S.C. COMPA�IA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Mun. Oradea (denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare publicată pe site-ul propriu al S.C. COMPANIA DE

APĂ ORADEA S.A. cu nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea

procedurii de achiziţie directă pentru atribuirea contractului sectorial .......................................

…………………………………….(denumirea contractului achiziţiei sectoriale), noi

.................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat

următoarele:

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un original şi un număr de 1 copie (tehnic şi

financiar)

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

2. Persoana de contact (pentru această procedura)

�ume

Adresă

Telefon

Fax

E-mail

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ................................

Cu stimă,

Operator economic,

.............................................. (semnătura autorizata şi stampila)

Page 3: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formular nr. 2

Către: .................................................................................................................... (denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie sectorială ...........................(denumirea contractului), încheiat între ......................(denumirea/numele, nr. în Reg Com, CUI), în calitate de contractant, şi ................................................, în calitate de achizitor, noi, .................................... (denumirea băncii) ne obligăm ferm şi irevocabil prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, in termen de 3 zile bancare de la solicitare, in mod neconditionat/conditionat, renuntand la orice drept de obiectiune sau aparare rezultand din contract sau din lege, si la prima sa cerere, pana la concurenta sumei de …………………., reprezentand………………………% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neândeplinirea uneia sau mai multor obligatii care revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie sectoriala mai sus mentionat.

Plata se va face în termenul mentionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garantie este valabilă pana la data de ……………………….. şi este irevocabilă. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării

contractului. Garantia de buna executie se prelungeste obligatoriu în caz de extindere a perioadei de

valabilitate a contractului sectorial, indiferent de motiv. Parafata de Banca…………………in ziua ………………….luna………….anul……….. ............................. (semnatura autorizata)

Page 4: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Anexa nr. 2

Garanţia de bună execuţie

1. Garanţia de buna executie a contractului este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se constituie printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei entitatea contractantă accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. În cazul în care pe parcursul executării contractului sectorial se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului respectiv, conform art. 45 alin (5) HG 394/2016. Modalitate de constituire: Conform art. 46, alin. (1) ÷ (3), din HG 394/2016, garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie de buna executie, aceasta se va prezenta in original, in cuantumul si in perioada convenita a contractului, precum si in conformitate cu Formularul 2. Scrisoarea de Garantie de buna executie emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia trebuie sa fie irevocabila.

2. Modul de eliberare/restituire a garanţiei de bună execuţie: conform art. 48, alin (4) din H. 394/2016.

(4)În cazul contractelor de lucrări, entitatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: a)70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b)restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie entitatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

Page 5: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formular nr. 3

Operator economic

................................ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind neîncadrare în prevederile art. 177 din Legea 99/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de achiziţia publică ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea entităţii contractante) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 177 din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, respectiv în ultimii 5 ani conform art. 184 alin. (5) lit. a) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută la art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; b) infracţiuni de corupţie, prevăzute la art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute la art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute la art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; d) acte de terorism prevăzute la art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; e) spălarea banilor, prevăzută la art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării:............................... Operator economic ................................

(semnătură autorizată)

Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător.

Page 6: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formular nr. 4 Operator economic _____________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 178 din Legea 99/2016

Subsemnatul,……..................... reprezentant ............... (legal/imputernicit, dupa caz) al ......................... in calitate de ....................... (candidat/ ofertant /ofertant asociat/ subcontractant /tert sustinator al ofertantului, dupa caz) la procedura ..............................(simplificata, licitatie deschisa, licitatie restransa etc. dupa caz) pentru atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru avand ca obiect ....................................................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie sectoriala si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca ............................... (denumirea candidat/ ofertant /ofertant asociat/ subcontractant /tert sustinator al ofertantului, dupa caz) mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (sau în tara în care este stabilit ofertantul) pâna la data solicitata.................

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca entitatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Data completării:............................... Operator economic ................................

(semnătură autorizată) Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător.

Page 7: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formular nr. 5

Operator economic

................................

(denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrare în situaţiile

prevăzute la art. 180 din Legea 99/2016

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la achiziţia publică de ................. (se menţionează achiziţia publică) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180. din Legea 99/2016, astfel:

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar entitatea contractantă poate

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale entităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară, sau în încetarea activității;

c) nu am comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuție integritatea, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești, a unei autorități administrative sau a unei organizații internaționale;

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurentei in cadrul sau/in legătură cu procedura în cauză;

e) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau/în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe, prevăzute la art. 75 alin. (3);

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire care a condus la distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată respectivului contract, plata de daune interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) nu voi da declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea entităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, voi prezentat aceste informaţii sau voi fi în măsură să prezint documentele justificative solicitate;

i) nu voi încerca să influenţez în mod nelegal procesul decizional al entităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau să furnizez din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor entităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a noastră, selectarea sau atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru către noi.

Page 8: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării:............................... Operator economic ................................ (semnătură autorizată)

Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător.

Page 9: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formular nr. 6 Operator economic _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea 99/2016

Către S.C. COMPA�IA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Mun. Oradea (denumirea entităţii contractante şi adresa completă) Procedura de atribuire____________________

2r. invitaţie / anunţ de participare________________

Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

Subscrisa S.C._____________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului

economic), cu sediul în ______________, str. _________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului______________, sub nr.______________________, CUI ______________________, reprezentată prin _______________________, în calitate de ofertant/ofertant asociat/candidat/subcontractant/terţul susţinător în carul procedurii de achiziţie publică _________________________, organizată de S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., în temeiul art. 73 din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

a) Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;

b) Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) Societatea noastră nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante al S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

d) Societatea noastră nu are persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante al S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.sau al prestatorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subscrisa declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaraţii. Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre

Page 10: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Persoanele cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sunt: .................................................................................................................................... Denumire Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator, dupa caz ………………......................................... Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................................... 2umele şi prenumele semnatarului ........................................ Capacitate de semnătură .......................................... Detalii despre ofertant .......................................... 2umele ofertantului .......................................... Ţara de reşedinţa .......................................... Adresa .......................................... Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .......................................... Telefon / Fax .......................................... Data .......................................... 2otă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant/canditat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert susţinător, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, iar în cazul în care ofertantul declara ca intenţionează sa subcontracteze o parte a execuţiei, va fi completata şi de către sub-contractor/sub-contractori şi va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecărui asociat/sub-contractant), la fel si-n cazul terţilor susţinători.

Page 11: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formular nr. 7 Informaţii despre asociere

Către _________________________________________ (denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Procedura de atribuire ____________________

2r. invitaţie / anunţ de participare________________

Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant împuternicit al ............................................................................................................................................................. (denumirea / numele ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică declar pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt reale.

1 Denumirea asocierii cu menţionarea liderului ..............................................................., 2 Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Entităţii Contractante, dacă este cazul Adresa sediului........................................................................... .................................................................................................. Telefon ..............................Fax..............................E-mail............. 3 Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere a) .............................................................................................. b) .............................................................................................. c) .............................................................................................. Etc. ..............................................................................................

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................

2umele şi prenumele semnatarului ......................................................

Capacitate de semnătură .......................................................

Detalii despre ofertant

2umele ofertantului .....................................................

Ţara de reşedinţă .....................................................

Adresa .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................

Telefon / Fax .....................................................

Data ....................................................

Page 12: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

DECLARATIE PE PROPRIE RASPU2DERE, conform art. 67 alin. (2) din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Noi, ...(denumirea completa a persoanei juridice ) ........., ......... (sediul) ................, cu Certificat de înregistrare……………………….. in calitate de lider in asocierea cu……………………………………., (denumirea completa si datele de identificare ale asociatului), asiguram, garantăm şi declaram pe propria răspundere, ca in cazul in care asocierea va fi declarată câştigătoare, până la data semnării contractului privind achiziţia publică ”____________________________________________________________” (denumire achiziţie), vom prezenta la solicitarea achizitorului, acordul de asociere in forma legalizata . Legalizarea se va face de catre un notar public, conform legii 36/1995 actualizata, art 89 .

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură autorizată)

Page 13: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formular nr. 7A

Acord de asociere

�r.....................din..................................

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de ......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE

şi

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de .................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform

Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................

Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire entităţii contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

CAPITOLUL III - TERME�UL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului,

respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................

........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de

asociere……………………………………………………………………………………………,

desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia

şi tuturor membrilor asocierii.

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate

obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

Page 14: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi

următoarele:

1._______ % S.C. ___________________________

2. _______ % S.C. ___________________________

Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării

contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori

situaţia o cere.

Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa

greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea

consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a

lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de

asociere) şi Beneficiar.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT

semnătura

ASOCIAT 1

semnătura

�OTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.

Page 15: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formularul nr. 8 Operator economic

................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă

Către _________________________________________ (denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Procedura de atribuire____________________ 2r. invitaţie / anunţ de participare________________ Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..............................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ..........................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de . ...................., în calitate de entităţii contractantă, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ..................................................... 2umele şi prenumele semnatarului .................................................... Capacitate de semnătură ..................................................... Detalii despre ofertant 2umele ofertantului ..................................................... Ţara de reşedinţă ..................................................... Adresa .................................................... Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .................................................... Telefon / Fax .................................................... Data ....................................................

Page 16: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formularul nr. 9 Operator economic

................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE privind calitatea de participant la procedura

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .............. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect prestarea de ,,……………………………’’, Cod CPV ..................... la data de ............ (zi/luna/an), organizata de ..................... (denumirea entitatea contractante), particip si depun oferta: in nume propriu; ca asociat in cadrul asociatiei ............................ ca subcontractant al ........................... (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2. Subsemnatul declar ca: nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; sunt membru in grupul sau reteaua a carei liste cu date de recunoastere o prezint in anexa (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat entitatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca entitatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .......................... (denumirea si adresa entitatea contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data completării:............................... Operator economic ................................

(semnătură autorizată)

Page 17: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formularul nr. 10

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

Declaraţie privind cifra de afaceri

Fiecare ofertant şi fiecare membru al asocierii va complete acest formular.

Cifra de afaceri globală pentru ultimii 3 ani

Anul Valoare

Moneda

Curs de schimb Echivalent LEI

2013

2014

2015

Media anuală a cifrei de afaceri

Informaţiile furnizate trebuie să facă referire la cifra de afaceri anuală a ofertantului sau a fiecărui membru al asocierii pentru fiecare an financiar încheiat sau în curs. Valorile vor fi prezentate în lei la cursul mediu de referinta pentru fiecare an aferent perioadei solicitate, publicat de Banca Centrala Europeana.

Numele ofertantului Semnătura persoanei autorizate Data

Page 18: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Operator economic Formular nr. 11 ___________________ (denumirea/numele)

EXPERIE�TA SIMILARĂ

�r. Contract Similar [introduceţi numărul contractului similar]

Informaţie

Identificare Contract [introduceţi numele şi numărul contractului]

Dată de atribuire [introduceţi ziua, luna, anul]

Dată încheiere [introduceţi ziua, luna, anul]

Rolul în contract [bifaţi căsuţa potrivită]

Contractant unic �

Contractant asociat �

Sub-Contractant �

Suma totală contractuală [introduceţi suma totală în lei]

Dacă în poziţia de partener într-o Asociere, introduceţi valoarea din suma totală

[introduceţi procentul din suma totală]

[introduceţi suma totală în lei]

Numele Beneficiarului final: [introduceţi numele întreg]

Adresa: Numere telefon/fax E-mail:

[indicaţi strada/numărul/oraşul/ţara] [introduceţi numerele de telefon/fax, inclusiv codul de ţară, urban] [introduceţi adresa e-mail, dacă este disponibilă]

Descrierea condiţiilor similare

1. Sumă [introduceţi suma în lei, în cifre şi litere ]

2. Dimensiune fizica [introduceţi cantitatea fizică de activităţi]

3. Complexitate [introduceţi o descriere a complexităţii]

4. Metode/Tehnologii [introduceţi aspecte specifice de metode/tehnologii implicate în contract]

5. Alte caracteristici [introduceţi alte caracteristici, aşa cum sunt ele descries în Secţiunea C.,Specificaţii Tehnice]

Semnătura

[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului]

Page 19: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formular nr. 11.1. DECLARAŢIE privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE

Operator economic ............................... (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVI�D LISTA PRI�CIPALELOR LUCRĂRI

EXECUTATE � ULTIMII 5 A�I

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nr. crt.

Obiect contract

Denumirea/nume

beneficiar /client Adresa

Calitatea prestator

ului*)

Preţ

contract sau

valoarea lucrărilor executate (în cazul

unui contract aflat în

derulare)

Procent

îndeplinit de prestator

(%)

Perioadă derulare contract**)

1 2 ...

Operator economic,

.................................. (semnătură autorizată)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Page 20: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Operator economic Formular nr. 12

................................

(denumirea/numele)

RESURSE

2r. invitaţie de participare________________

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune din punctul de vedere al resurselor

alocate. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame care sa identifice in mod clar tot

personalul si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor.

Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile

de comunicare dintre membrii echipei.

Data completării

............................................

(denumire Ofertant)

............................................ (numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit)

............................................ (semnatura autorizata)

Page 21: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formularul nr. 13 Operator economic _____________________ (denumirea/numele) Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania. De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completării

............................................

(denumire Ofertant)

............................................ (numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit)

............................................ (semnatura autorizata)

Page 22: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Operator economic Formularul nr.14

_____________________

(denumirea/numele)

Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligatiilor referitoare la protecţia mediului

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, că vom respecta şi implementa pe parcursul execuţiei lucrărilor cuprinse în ofertă reglementările naţionale de mediu şi standardele UE în domeniu.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la protecţia mediului si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completării

............................................

(denumire Ofertant)

............................................ (numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit)

............................................ (semnatura autorizata)

Page 23: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formular nr. 15

Operator economic ............................... (denumirea/numele)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm ...............................................(denumirea lucrării) pentru suma de .................lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). Suma totală de ….………….lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) cuprinde şi valoarea de diverse si neprevăzute, în procent de …%, adică ……….. lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda), conform centralizatorului valoric anexat, valoare care va fi decontată, doar daca apar cheltuielile cu serviciile si lucrările. 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu contractul de execuţie, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre). 3. Termenul de garanţie acordat lucrărilor executate …………………………………. luni. 4. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data:..........................................

..............................................................................., (nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Page 24: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

A�EXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ …… 1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractanţi .…...(% din preţul total ofertat) 2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma: ....….. în cuantum de: 10 (% din preţul total ofertat) 3. Perioada de garanţie de bună execuţie 24 luni calendaristice 4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) .....… zile calendaristice 5. Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) .....… zile calendaristice 6. Penalizări pentru întârzieri la termene 0,1 (% din valoarea contractului) intermediare şi la termenul final de execuţie 7. Limita maximă a penalizărilor .....…(% din preţul total ofertat) 8. Limita minimă a asigurărilor .....…(% din preţul total ofertat) 9. Perioada medie de remediere a defectelor ....... zile calendaristice 10. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri etc.) 10 (% din situaţiile de plată lunare)

Operator economic, …….................................

(semnătura autorizată)

Page 25: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formularul nr. 15.1.

Operator economic …………..................... (denumirea/numele)

CE�TRALIZATOR VALORIC

„EXTI�DERE REŢEA DE CA�ALIZARE ME�AJERĂ ŞI CPAU PE STR. �ISTRULUI, MU�ICIPIUL ORADEA”

Nr. Crt.

Grupa de obiecte/denumirea obiectului

Valoare -lei fără T.V.A.-

Durata de execuţie a etapelor - zile -

1. CO�STRUCŢII ŞI I�STALAŢII …………

120

1.1. REŢEA CA�ALIZARE ME�AJERĂ

1.2. RACORDURI CA�ALIZARE ME�AJERĂ

1.3. RACORD ELECTRIC AVAL BPM

1.4. ALIME�TARE CU E�ERGIE ELECTRICĂ SP

1.5. MO�ITORIZARE SCADA

2. UTILAJE, ECHIPAME�TE TEH�OLOGICE CU MO�TAJ

2.1. UTILAJE/ ECHIPAME�TE CU MO�TAJ

…………

3. ORGA�IZARE DE ŞA�TIER

3.1. Organizare de şantier …………

4. RECEPŢIE LA TERMI�AREA LUCRĂRILOR

4.1. Durata de efectuare a recepţiei la terminarea lucrărilor

15

TOTAL GE�ERAL– lei fără T.V.A. (fără diverse şi neprevăzute)

…………

Valoare cheltuieli diverse şi neprevăzute (10% din nr. crt. 1 + 2)

…………

TOTAL GE�ERAL– lei fără T.V.A. Valoare cu diverse şi neprevăzute/ Durată de execuţie a etapelor ofertate

………… 135

Page 26: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formularul nr. 16 Operator economic …………... .................. (denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE DERULARE A ACHIZIŢIEI

„ EXTI�DERE REŢEA CA�ALIZARE ME�AJERĂ PE STR. IOA� CIORDAŞ MU�. ORADEA ”

�r. Crt.

Grupa de obiecte/denumirea obiectului

Anul 2016

Zile/Luna/ Valoare

.. ….. ….. …… 15 ZILE EXECUŢIE LUCRĂRI

1. REŢEA CA�ALIZARE ME�AJERĂ

2. RACORDURI CA�ALIZARE ME�AJERĂ

3. RACORD ELECTRIC AVAL BPM

4. ALIME�TARE CU E�ERGIE ELECTRICĂ SP

5. MO�ITORIZARE SCADA

Durata de execuţie : 135 (osutătreizecişicinci) zile, de la data data întocmirii P.V. de predare – primire a amplasamentului, astfel: 120 (osutădouăzeci) zile execuţie + 15 (cincisprezece) zile durata de efectuare a recepţiei la terminarea lucrărilor

�otă ! Durata de execuţie va cuprinde obligatoriu şi durata de efectuare a recepţiei la terminarea lucrărilor. La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie, conform HG 273/2004.

Page 27: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formular nr. 17

Angajament privind susţinerea tehnica – Experienţă similară

Terţ susţinător tehnic .......................... (denumirea)

A�GAJAME�T privind susţinerea tehnică - experiențțțță similară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici conform art. 196 din Legea 99/2016

Către, .......................................................................... (denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiţionat şi irevocabil autorității contractante achizitoare, susținerea tehnică pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi entitatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea tehnică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinătortehnic), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de entitatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere tehnică acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,

........................... ..................... (semnătură autorizată)

�otă: În cazul în care, ofertantul beneficiază de susţinerea unuia sau mai multor terţi susţinători, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulată, după caz, cu cea a ofertantului/candidatului pentru îndeplinirea cerinţei.

Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară

Page 28: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Terţ susţinător tehnic .......................... (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVI�D EXPERI�ȚȚȚȚA SIMILARĂ

Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit

al ................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: ..............................., fax: ............................, e-mail: ......................................................, Cod fiscal ............................., Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAE2 în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 1._______________________________________________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 2._____________________________________________________ declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic, .................................. 2ume și prenume (semnătură autorizată)

Nr.

crt.

Obiect contract

CPV Denumirea/ numele

beneficiarului/ clientului Adresa

Calitatea

*)

Preţ total contract

Procent îndeplinit de ofertant

(%)

Perioada de derulare a

contractului **)

1 2 3 4 5 6 8 1 2

.....

Page 29: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formularul nr.18

Operator economic ……………………….. (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVI�D PARTEA/PĂRŢILE DI� CO�TRACT CARE SU�T Î�DEPLI�ITE DE SUBCO�TRACTA�ŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul …………… (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …............... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat, privind executarea contractului …... sunt reale. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ………………………….., cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Data completării ……...............(ziua, luna anul).

Ofertant / Lider de asociaţie, …............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

�r. crt.

Denumiresubcontractant

Sediulsubcontractantului

Obiecte de activitate

relevante ale subcontracta

ntului

CUI

Partea/părţiledincontractceurmează a fi

prestate/executate de cătrefiecaresubcontractan

t 1 Denumirea

lucrarilor/serviciilor ce vor fi executate/prestate de subcontractant: Valoarealucrarilor/serviciilor ce vor fi executate/prestate de subcontractant: (lei, fără TVA): … …………. Procentdinvaloareatotală a contractului: ……………

….

Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant. Datele din tabelul de mai sus trebuie să se regăsească şi în Acordurile de subcontractare.

Page 30: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Data completării ……...............(ziua, luna anul).

Ofertant / Lider de asociaţie, …............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 2otă: Dacă nu sunt subcontractanţi, în coloana 2 – Denumire subcontractant, se va completa „nu este cazul”, iar tabelul următor nu se va mai completa. Semnăturiles ubcontractanţilor:

Reprezentant Ofertant / Lider

de asociaţie

Reprezentant subcontractant 1

Reprezentant subcontractant 2

………………

Numele/denumireasubcontractantului

Numelepersoaneiautorizate Semnăturaautorizată Data completării ……...............(ziua, luna anul).

Ofertant / Lider de asociaţie, …............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

Page 31: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Operator economic ___ Formularul nr. 19 (denumire ofertant)

DECLARAŢIE PRIVI�D Î�SUŞIREA DOCUME�TAŢIEI DE ATRIBUIRE

Către ________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a inviaţiei de participare publicat pe siteul propriu S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. cu nr..................... în data de................................şi pe SEAP la Anunţurile de publicitate, noi ....................................... (denumirea/numele societăţii ofertante) depunem prezenta ofertă în scopul atribuirii contractului de execuţie lucrări ......................................................(denumirea contractului de achiziţie publică) şi declarăm că NE ÎNSUŞIM documentaţia de atribuire (Invitaţia de participare, proiectul tehnic, Formularele şi clauzele contractului), oferta şi documentele de calificare depuse de noi, respectând întrutotul cerinţele dumneavoastră. ............................................... Data completării (numele şi prenumele reprezentantului legal) .................................. (semnătura reprezentantului legal) .................................... (ştampila societăţii)

Page 32: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Formular nr. 20

Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Entitatea contractantă

Către,

_________________________________ (denumire entitatea contractanta)

In atenţia, COMP. ACHIZITII PUBLICE Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea

contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ (denumirea) cod CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu

privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,

Operator economic ___________________

___________________________ (adresa, datele de identificare,nr. Tel. si fax)

………………………………………

(semnatura autorizată)

Page 33: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

________________ Formularul nr.21 (denumire ofertant)

Declaraţie pe proprie răspundere privind partea/părţile din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară declarate confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de

proprietate intelectuală Către ________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………. (denumirea/numele societăţii ofertante), declar pe propria răspundere, că pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect…………………………. (denumirea contractului de achiziţie publică), aplicată de …………… (entitatea contractantă), conf. art. 129 alin (1) din HG nr. 394/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale., informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile.

1. Oferta tehnică…………………… 2. Oferta financiară………………………

Subsemnatul, declar că………………………………………………………………….

............................................... Data completării (numele şi prenumele reprezentantului legal) .................................. (semnătura reprezentantului legal) .................................... (ştampila societăţii)

Page 34: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

Operator economic Formular nr. 22 ............................... (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVI�D Î�CADRAREA Î�TREPRI�DERII Î� CATEGORIA IMM

I. Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii:

Adresa sediului social:

Codul de identificare fiscală:

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent:

II. Tipul întreprinderii

Bifaţi, după caz, tipul întreprinderii:

Întreprindere autonomă în acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situaţia economico-financiară a solicitantului. Se va completa doar această pagină, fără alte anexe.

Întreprindere parteneră Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa A „Întreprinderi partenere” precum şi fişele de parteneriat aferente.

Întreprindere legată Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa B „Întreprinderi legate” precum şi fişele de legătură aferente.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

Exerciţiul financiar de referinţă2: .....

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă (lei)

Active totale (lei)

Important:

Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care ar determina încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.

Page 35: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

�u

Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Numele, funcţia, ştampila şi semnătura reprezentantului legal

Data întocmirii

Page 36: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

For

mu

lar

C6

LISTA

cuprinzând consumurile de resurse materiale1)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea | |Consumurile| PreŃul unitar |Valoarea (exclusiv T.V.A.)| |Greutatea|

|crt.| resursei materiale |U.M.| cuprinse |(exclusiv T.V.A.)| - mii lei - |Furnizorul| (tone) |

| | | | în ofertă | - mii lei - | (col. 3 x col. 4) | | |

|----+--------------------------+----+-----------+-----------------+--------------------------+----------+---------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----+--------------------------+----+-----------+-----------------+--------------------------+----------+---------|

|1. |..................... |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... |

|2. |..................... |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... |

|3. |..................... |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... |

|... |..................... |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... |

| | | | | | | | |

| |Resurse nenominalizate | | | | | | |

| |(cel mult 20% din valoarea| | | | | | |

| |totală a resurselor | | | | | | |

| |materiale) | - | - | - | ........................ | - | ....... |

|------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------

| ___ |mii lei: |

| \ | |

| TOTAL / M: |--------------------------------------------|

| --- |euro: |

---------------------------------------------------------------------------------------------

O

pera

tor

econ

omic,

……

......

......

......

......

......

.

(sem

nătu

ra a

utor

izat

ă)

Page 37: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

For

mu

lar

C7

LIS

TA

c

upri

nzân

d co

nsum

uril

e cu

mân

a de

lucr

u1)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. Denumirea Consumurile (om/ore) Tariful mediu Valoarea (exclusiv T.V.A.)

crt. meseriei cu manopera directă - lei/oră - - mii lei - Procentul2)

(col. 2 x col. 3)

---------------------------------------------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. ......... .................... ............. .......................... -

2. ......... .................... ............. .......................... -

3. ......... .................... ............. .......................... -

... ......... .................... ............. .......................... -

---------------------------------------------------------------------------------------------

mii lei: ............

\ .................... ............. -------------------------- ...........

TOTAL / m: euro: ...............

---

---------------------------------------------------------------------------------------------

O

pera

tor

econ

omic,

……

......

......

......

......

......

.

(sem

nătu

ra a

utor

izat

ă)

Page 38: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

For

mu

lar

C8

LISTA

cuprinzând consumurile de ore de funcŃionare a utilajelor de construcŃii1)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. Denumirea utilajului Consumurile Tariful orar Valoarea (exclusiv T.V.A.)

crt. de construcŃii - ore de funcŃionare - - lei/oră de funcŃionare - - mii lei -

(col. 2 x col. 3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 1 2 3 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. .................. ................. ...................... ............

2. .................. ................. ...................... ............

3. .................. ................. ...................... ............

... .................. ................. ...................... ............

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|mii lei: ............

\ | |

TOTAL / U: ................. | |euro: ...............

--- | |

-------------------------------------------------- ----------------------------

O

pera

tor

econ

omic,

……

......

......

......

......

......

.

(sem

nătu

ra a

utor

izat

ă)

Page 39: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/

For

mu

lar

C9

LISTA

cuprinzând consumurile privind transporturile1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elementele rezultate din analiza

Tipul lucrărilor ce urmează să fie executate Tariful Valoarea

Nr. de -------------------------------------- unitar (exclusiv T.V.A.)

crt. transport tone km ore de - lei/t x km - - mii lei -

transportate parcurşi funcŃionare

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Transport auto (total),

din care, pe categorii:

1.1. ...........................

1.2. ...........................

................................

2. Transport pe cale ferată (total),

din care, pe categorii:

2.1. ............................

2.2. ............................

.................................

3. Alte transporturi (total)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___ | |mii lei: .....

\ | |--------------

TOTAL / t: | |euro: ........

--- | |

---------------------------------------------------------------------------- --------------

O

pera

tor

econ

omic,

……

......

......

......

......

......

.

(sem

nătu

ra a

utor

izat

ă)

Page 40: Modele orientative FORMULARE Execuţie Lucrări CUPRI˝S ...un drept de proprietate intelectuală ... privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile

11/1/