Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al ... Web viewcunoştinţe IT la nivel de...

of 9 /9
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante Direcţia generală afaceri consulare Direcţia relaţii cu publicul ataşat – 1 post Sarcinile de bază: Efectuarea audierii publicului pe marginea subiectelor de asistenţă şi protecţie consulară şi acordarea consultaţiilor privind asistenţa care poate fi acordată de MAEIE şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova şi acţiunile care urmează a fi întreprinse în acest sens; Asigurarea unei comunicări eficiente şi continue cu publicul prin intermediul mijloacelor mass media la subiectele de ordin consular, în colaborare cu Serviciul de Informare şi Comunicare cu Mass-media al MAEIE; Verificarea sistematică a informaţiei în domeniul consular cu caracter public amplasată pe panourile informative şi paginile de Internet ale Direcţiei generale Afaceri Consulare şi misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova şi înaintarea propunerilor conducerii Direcţiei Generale Afaceri Consulare privind reactualizare acesteia; Examinarea petiţiilor parvenite în adresa Direcţiei Generale Afaceri Consulare, întocmirea corespondenţei cu alte instituţii de stat ale Republicii Moldova sau străine pe marginea acestora şi întreprinderea acţiunilor corespunzătoare în vederea acordării unui răspuns exhaustiv; Menţinerea, completarea, reactualizarea şi asigurarea integrităţii arhivei şi registrelor privind petiţiile şi solicitările de asistenţă şi protecţie consulară pentru persoanele aflate în dificultate parvenite în adresa Direcţiei Generale; Întocmirea proiectelor de comunicate de presa care au tangenta cu activitatea consulara şi de alerte de călătorie, transmiterea lor spre aprobarea conducerii Direcţiei Generale Afaceri Consulare, precum şi remiterea lor Serviciului de Informare şi Comunicare cu Mass-media al MAEIE; Participarea la organizarea, în comun cu alte subdiviziuni ale Direcţiei Generale, a consultărilor şi negocierilor în domeniul consular cu autorităţile Republicii Moldova sau altor state; 1

Transcript of Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al ... Web viewcunoştinţe IT la nivel de...

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Direcţia generală afaceri consulare

Direcţia relaţii cu publicul

ataşat – 1 post

Sarcinile de bază:

Efectuarea audierii publicului pe marginea subiectelor de asistenţă şi protecţie consulară şi acordarea consultaţiilor privind asistenţa care poate fi acordată de MAEIE şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova şi acţiunile care urmează a fi întreprinse în acest sens;

Asigurarea unei comunicări eficiente şi continue cu publicul prin intermediul mijloacelor mass media la subiectele de ordin consular, în colaborare cu Serviciul de Informare şi Comunicare cu Mass-media al MAEIE;

Verificarea sistematică a informaţiei în domeniul consular cu caracter public amplasată pe panourile informative şi paginile de Internet ale Direcţiei generale Afaceri Consulare şi misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova şi înaintarea propunerilor conducerii Direcţiei Generale Afaceri Consulare privind reactualizare acesteia;

Examinarea petiţiilor parvenite în adresa Direcţiei Generale Afaceri Consulare, întocmirea corespondenţei cu alte instituţii de stat ale Republicii Moldova sau străine pe marginea acestora şi întreprinderea acţiunilor corespunzătoare în vederea acordării unui răspuns exhaustiv;

Menţinerea, completarea, reactualizarea şi asigurarea integrităţii arhivei şi registrelor privind petiţiile şi solicitările de asistenţă şi protecţie consulară pentru persoanele aflate în dificultate parvenite în adresa Direcţiei Generale;

Întocmirea proiectelor de comunicate de presa care au tangenta cu activitatea consulara şi de alerte de călătorie, transmiterea lor spre aprobarea conducerii Direcţiei Generale Afaceri Consulare, precum şi remiterea lor Serviciului de Informare şi Comunicare cu Mass-media al MAEIE;

Participarea la organizarea, în comun cu alte subdiviziuni ale Direcţiei Generale, a consultărilor şi negocierilor în domeniul consular cu autorităţile Republicii Moldova sau altor state;

Exercitarea altor atribuţii la indicaţia conducerii Direcţiei Generale Afaceri Consulare şi a Direcţiei Relaţii cu Publicul, luînd în consideraţie specificul activităţii sale.

Salariul funcţiei : Gradul de salarizare 3 (2600 lei), conform prevederilor HG nr. 331 din 28.05.2012.

Condiţiile de participare la concurs:Condiţii de bază:

Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii engleze şi/sau a limbii franceze la nivel avansat (nivel B2),

cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va fi un avantaj; Lipsa antecedentelor penale sau altor restricţii legale de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, precum şi masterat, specialitatea drept / drept internaţional.Orice informaţie cu privire la eventuala experienţă profesională obţinută este binevenită.Disponibilitate pentru efectuarea deplasărilor de serviciu (de lungă şi scurtă durată).

Cunoştinţe: legislaţia Republicii Moldova şi internaţională (cu precădere în domeniul cooperării internaţionale

în materie civilă, penală şi familiară);

dreptul internaţional;

1

dreptul european;

priorităţile politicii externe a Republicii Moldova; cunoştinţe IT la nivel de utilizator: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: prelucrarea informaţiei, analiză şi sinteză; instruire, consultare, comunicare, lucru în echipă.

Atitudini/Comportamente: responsabilitate, creativitate, spirit de iniţiativă, perfecţionare continuă.

Persoanele interesate pot depune „Dosarul de concurs” personal / prin poştă, care va include:

a) formularul de participare (se anexează la prezentul anunţ);b) * copia buletinului de identitat;c) * copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare

profesională şi/sau de specializare;d) copia carnetului de muncă (după caz), autentificată la locul de muncă;e) certificatul medical (forma 086-2/e);f) cazierul judiciar, care poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz,

candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum de 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător sub, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numir;

g) CV-ul candidatului.

* Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau pot fi autentificate de notar. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului (candidatul se prezintă cu 30 min înainte de ora anunţată), sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Data limită pînă la care poate fi depus “Dosarul de concurs” - „10 ” iunie 2015 (inclusiv)

Adresa poştală a MAE IE – Str. 31 August 1989, nr. 80, MD – 2012, mun. Chişinău

Persoana de contact – Veronica UNGUREANU, secretar al Comisiei de concurs;telefon : 578 307 sau 578 333; e-mail – DPLC@ mfa.md

Concursul va fi organizat: în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 şi va include: proba scrisă şi interviu.

În cadrul Probei scrise se va aprecia şi cunoaşterea de către candidaţii la post a limbilor străine.

Informaţia despre data şi ora probei scrise şi a interviului va fi plasată pe pagina web a MAE IE www.mfa.gov.md, precum şi va fi adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis la proba scrisă sau la interviu.Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu :

Instrumente internaţionale

1. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, din 18.04.1961;2. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, din 24.04.1963;

Acte normative în domeniul serviciului public1. Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994;2. Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

2

3. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;4. Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;1. Cod de etică profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic, aprobat prin Ordinul MAEIE nr.

1183-b-142 din 19 noiembrie 2009.Acte normative în domeniul relaţiilor internaţionale şi în domeniul de specialitate (minimal obligatoriu)

1. Legea nr. 761 din 21.12.2001 cu privire la serviciul diplomatic2. Legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul strгinilor оn Republica Moldova;3. Legea nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare;4. Legea nr. 1453 din 08.11.2002 cu privire la notariat5. Legea nr. 100 din 26.04.2001 privind actele de stare civilă6. Hotărârea Guvernului nr. 368 din 28.03.2002 cu privire la aprobarea Statutului Consular.7. Hotărârea Guvernului nr. 50 din 15.01.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la

eliberarea vizelor 8. Cod de etică profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic, aprobat prin Ordinul MAEIE nr.

1183-b-142 din 19 noiembrie 2009.Bibliografie

1. ANGHEL Ion M. – Dreptul tratatelor, vol.I si II, ed. a II- a , Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000.2. BURIAN Alexandru, BALAN Oleg, SERBENCO Eduard - Drept international public, Ediţia a II-

a, Chişinău – 2005;3. BESTELIU Raluca, Drept International public, vol. I-II, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2005;4. BABĂRĂ Valeriu ,,Drept internaţional privat”, Chişinău, F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2002;5. CĂPĂŢINĂ Ion, BĂIEŞU Victor - ,,Drept internaţional privat”, Note de curs, Chişinău – 2000;6. CRAIG Paul, BURCA Graine http://www.buybooks.ro/deburcagrainne.cgi- Dreptul Uniunii

Europene, Editura Hamangiu;7. FUEREA Augustin - Manualul Uniunii Europene (editia a III-a, revazuta si adaugita);Situri recomandate: 1. Jurisprudenţa CEDO - http://www.echr.coe.int/echr/. (în materia dreptului internaţional);2. www.mfa.md 3. www.ape.md 4. www.viitorul.org 5. www.e-democracy.md 6. www.ipp.md 7. www.ecfr.eu 8. www.ceps.be

FORMULARde participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Autoritatea publică: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Funcţia publică solicitată: Ataşat, Direcţia servicii consulare

I. Date generaleNume Prenume Data naşterii Domiciliul

3

Cetăţenia(inclusiv a altor state)Telefon serviciu –

domiciliu – E-mailAdresa poştală

II. EducaţieStudii de bază

Nr.crt. Perioada Instituţia, localizarea, facultatea Specialitatea obţinută.

Diplomă/certificat

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):

Nr.crt.

Perioada Instituţia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul obţinut. Diplomă/certificat

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:

Nr. ord. Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat

Titluri ştiinţifice

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

III.Experienţa de muncă (în cazul în care candidatul dispune de această experienţă)

4

Vechimea în serviciul publicVechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

Perioada Organizaюia, adresa. Postul deюinut

Atribuюiile єi responsabilitгюile de bazг

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)

CalităţiNivel de dezvoltare şi manifestareînalt mediu

V.Calităţi personale (autoevaluare)

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt mediu

5

VI.Nivel de cunoaştere a limbilor şi certificatele de cunoaştere a limbilor străine

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere Date privind certificatul respectiv

cunoştinţe de bază

bine foarte bine

VII.Abilităţi de operare pe calculator

Programe Nivel de utilizare

VIII. Relaţii de rudenie

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului

IX. Recomandări

Nr. Nume, prenume Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail

1.2.3.

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sânt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

Data completării formularului Semnătura

6