Mihai Eminescu "Scrieri Politice"

download Mihai Eminescu "Scrieri Politice"

of 147

Embed Size (px)

description

Mihai Eminescu "Scrieri Politice"

Transcript of Mihai Eminescu "Scrieri Politice"

  • 1. Mihai Emines cu - Scrieri politiceCuprin s:Introd u c e r e pagi na 2Artic ol e din 18 7 0 pagi na 23Artic ol e din 18 7 1 pagi na 35Artic ol e din 18 7 6 pagi na 36Artic ol e din 18 7 7 pagi na 52Artic ol e din 18 7 8 pagi na 74Artic ol e din 18 7 9 pagi na 82Artic ol e din 18 8 0 pagi na 90Artic ol e din 18 8 1 pagi na 11 6Artic ol e din 18 8 2 pagi na 13 5Artic ol e din 18 8 3 pagi na 14 5
  • 2. I. Via a Emine s c u sa n sc u t la Boto a n i. Asu p r a d a t ei n a t e r i i lui a u fo s t m u l t e di s c u i i i, n u r m a afl rii act ul ui de bo t e z al po e t u l u i la bis e ric a Os p e n i a din Boto a ni de c treN. Giure s c u, prin aut o r i t a t e a cri tic u l u i Maio r e s c u , a fo s t a d m i s ca d a t sig u r ziu a de15 Ianu a r i e 185 0. Exist tot u i doc u m e n t e d u p ca r e d a t a a d e v r a t a r fi z i u a d e 2 0Dec e m b r i e 1 8 4 9 . T a t l l u i E m i n e s c u n o t e a z c u p r e ci z i e i o r a : 4 i 1 5 . Ac e a s t a -i d a t a p e c a r e o ad m i t , de exe m p l u , i d - 1 Rami r o Orti z n Intro d u c e r e a la tr a d u c e r e aitalia n a poe z iilo r lui Emine s c u i d - 1 Leca Mora ri u n Dat a i locul na terii, lui Em.(Revis t a Moldo v ei II, 13 - 21). Poe t u l n s u i n cae t u l Juni m e i, sc ri e c s a n sc u t n1 8 4 9. Un a l t d o c u m e n t , m u l t ti m p n e c u n o s c u t , n e a r a t c Emin e s c u i n 18 8 3 ,nai n t e de mb ol n vir e, s o c o t e a t o t a n u l 1 8 4 9 ca d a t a n a t e r e i s a l e. As t f e l n t r on o t m a n u s c r i s , sc z n d di n 18 8 3 a n u l 1 8 4 9 , Em i n e s c u s c r i e r e s t u l : 3 4 a n i , ia d a u g : " 7 8 de ani via a m e a ntre a g , at t a a m s tr esc. Asta est e m ri m e aconsta n t de tim p a vie ii un ui indivi d di n ra s a n o a s t r ". (Ms. Ac. Ro m. 22 5 8 , fol. 34 7rect o). Pri m i i a ni ai co p i l ri e i i - i p e t r e c e la Ip o t e t i l n g Bot o a n i, n ca s ap ri n t e a s c . La v r s t a d e opt ani e dat la coal n Cern u i i urmea z la Na ionalHaupt sch ul e. La Cern u i i face i primele clase de liceu. Evenimen t ul cel mai nse m n a t alacestei epoce e venirea lui Eminescu n contac t cu profes o r u l Aron Pumn ul, al c ruibibliotec ar a i fos t. tefa n e lli ne s p u n e n a mi n t i r il e sale c de la Pum n ul, a c p tatEminesc u primele cun o ti n e d e vec h e a lit e r a t u r r o m n e a s c . tim c Emi n e s c ur m n e n t r e a g a - i via c u o d e o s e b i t dragoste pentru aceast literatu r . Anii fragezi aiprimelor clase de liceu i- i petrece Eminescu n atmo sfe r a de cald patriotis m i na ion alis mcreat de Aron Pumn ul, profe sor de limba i litera t u r a romn i conduc tor spiritual altuturor Bucovinenilor nclzi i de gndul ren l rii neamului i resta bilirii lui n drep t u rile - inat ur ale. De sigur tot sub influen a lui Pumn ul, Eminescu de timp u riu i- a ndrept a t aten iac tre toate chestiunile privitoare la limba na ional . Aa cum va face Eminescu mai trziu, Pumnul stabile te leg tur stringen t ntre limb i na ionalitate i exprim ideia c atta timp ct supra vie ue te limba, supravie ue te ina iunea romn . Eminescu va fi cunoscut n manuscris chiar, scrierea lui Pumn ulNeatrnarea Hrubei romne i va fi medita t asu p ra acelui motto, care se pare c i- a r masn mi n t e n n t r e a g a - i ac t i vi t a t e d e s c r i i t o r m ili t a n t : Na iunea e cuprinsul unui poporde acela snge, ca r e vor b e t e ac e e a i li m b i a r e ac e l e a i d a t i n e . Poporul este tru p ulna iunii, iar limba este sufletul ei. Pentru aceea, precu m trup ul f r suflet e mort, a a emoart i na iunea f r limb . Na ionalitatea e s t e d u m n e z e e s c u l , e t e r n u l , n n s c u t u l in e n s t r i n a b i l u l d r e p t d e a - i n t r e b u i n a li m b a s a n t o a t e tre b u i n e l e vie ei: n cas ,n biseric , n coal i administra iu n e". Ceia ce arat ns bun ul sim al lui Emine sc u, ec na mpr u m u t a t teoriile linq ui s tice ale pro f e s o r u l u i s u. In Lui Aro n Pum n u l, p o e z i ea p r u t n L cr m io a r el e nv ceilor, cu ocazia mo r ii lui Pum n u l, nu ntlni m pen ciune", for m a care apa re n poe zia colegul ui lui Eminesc u Ieremievici. Din via a lui Emine s c u, nai n t e de st u d iile n s t r i n t a t e , t r e b u e s r e i n e mf a p t u l c el a c u n o s c u t t o a t e p r o v i n c i i l e r o m n e t i . A r t ci t c u tru p a lui Pascali de -alung ul provinciilor; a vizita t Ba n a t u l , n c a p i t a l a c r u i a av e a u n f r a t e ; a f o s t p o a t e i n Ma r a m u r e u n d e d u p c u m n e a r a t n o t e l e s a l e m a n u s c r i s e , a v e a i n t e n i a s i n u n ciclu de co n f e r i n e . De pr i n 18 6 5 a cu n o s c u t p r o b a b i l Tra n s i lv a n i a . Do ri n a d e - acu n o a t e ce n t r u l vie ii ro m a n e t i di n Ar d e a l, l n d r e a p t p e Emin e s c u s p r e Blaj.Ace s t or a e r a p e n t r u Emi n e s c u loc ul "de u n d e a r s rit so a r e l e ro m n i s m u l u i".Ajung n d n ma rgi n e a Blajului, du p cu m ne po ves t e t e I. Cot t a, to v a r u l d e exc u r s i e ,Emine s c u i - a ridic a t p l ria i a sal u t a t or a u l cu cuvi n t e l e: Te salu t din inimRoma - mic . I i mul u m e s c . Dum n e z e u l e , c mai aju t a t so po t vede a". Al. Gra m a, u n u ldi n cei m a i ne n e l e g t o r i critici ai lui Emi n e s c u , i fac e ac e s t u i a o i m p u t a r e ca r e n
  • 3. fo n d e o cin s t e p e n t r u co p i l u l d e j a c u r i o s s c u n o a s c via a ro m n i s m u l u i : ,,Um bl d u p aceia pri n Blaj f r de nici un sco p , n u m a i fiin d c au z i s e de re n u m e l e Blajul ui". Nu f r scop r t cea Eminesc u de - alung ul provinci ilor ro m n e ti. O curio zi t a t e decopil intelige n t i en t u s i a s t l m n a s p r e cu n o a t e r e a p r o b l e m e l o r de v i a n a i o n a l .E m i n e s c u d e c o p i l c u g e t a s u p r a m p r e j u r r i l o r n o a s t r e d e via , d e co p il ih o t r t e a t i t u d i n e a l ui p o l i t i c . O p a g i n s c r i s n 188 2, n leg tu r cu excu r s iile luidin copil rie, me r i t s ne re ie lua r e a a mi n t e: "Int m p l a r e a ma f c u t c a, d i n c o p i l ri e nc s c u n o s c p o p o r u l r o m ne sc din apele Nistr ul ui ncep n d , n cruci i n c u r m e z i p n n Tis a i n Du n r e , i a m ob s e r v a t c mo d u l de - a fi, carac t e r u l po p o r u l u i este cuto t ul a l t u l , a b s o l u t a l t u l d e c t a c e l a a l p o p u l a i u n i l o r di n or a e, di n ca re serec r u t e a z guve r n e l e , ga z e t a r i i, d e p u t a i i .a. m . d . ...Es t e n re a li t a t e ni m i c m a i m u l t , ni m i c m a i pu i n, dec t pro cla m a r e a per p e t u a pre d o m i n rii elem e n t e l o r str ine asu p r a po p o r u l u i isto ric, co m p u s nc p n a z i di n r a n i mic i i m a r i . Od a t aj u n s l a acea s t convin g e r e, to t u l era ho t rt pe n t r u min e;e r a o d a t o r i e d e a fi i d e - a r m n e a n p a r t e a p o p o r u l u i is t o r i c d i n ca r e n s u m i fa cp a r t e i n con t r a p t u r e i s u p e r p u s e d e ve n e t i c i". In 18 6 9 , Emine s c u e la st u d i i n Vien a. El i desvolt fiin a sa mo r al iintelec t u a l n cerc ul na i o n a li s t al societ ii st u d e n il o r ro m n i Ro m n i a Jun . Laaceas t dat , Eminesc u e na io n alis t, tra d i ion alis t i con se r v a t o r . La edin ele societ iiel neag posi bilita t e a existe n e i cos m o p o li ti s m u l u i i n d e a m n p e cole gii lui s p r es oli d a r i t a t e na i o n a l i fa p t . At t a vre m e c t socie t a t e a st u d e n i l o r er a s u b infl u e n ao bic ei u r i l o r ge r m a n e , Emin e s c u n u v e n e a l a a d u n r i i s p u n e a c o l e g i l o r s i: ,,P c a tde vre me, m plictise s c. Membrii nu pro d u c nimic origin a l. Imite a z pe st u d e n i i ne m i,f r s cuge t e c de p ri n d e r ile aces t o r a se sp riji n e s c pe o vechi m e i s t o r i c s e c u l a r ic a a u r o s t u l l o r n v e c h i m e a d e s u t e d e a n i d e e x i s t e n a U n i v e r s i t i i d i n Vie n a i n u s e p o t r i v e s c c u d e p r i n d e r i l e Ro m n u l u i i nici n u s e vor lipi vre o d a t d es u fl e t u l no s t r u ". Cn d colegii s i re n u n a r la pe t r e c e r il e imita t e d u p s t r i n i i f c u r p e t r e c e r icu ca r a c t e r r o m n esc, Eminesc u exclam : "Minun a t, a a n eleg i eu. Est e via a d i nvia a n o a s t r r o m n e a s c ca r e s e lip e t e d e s u f l e t u l n o s t r u " . Din epoca aceas ta a studiilor la Viena, din 1870, poa t e - i noti a care ni - 1 ara t peEmine sc u mp o t riva liberalilor germ a n i, a a cu m mai apoi avea s fie m p o t r i v alibe r al il o r di n Rom n i a . In leg t u r cu s t a r e a p oli t ic di n Ger m a n i a , el sc ri e: In d e rPo litik also de m o c r a t i s c h e Seilt n z e r , libe rale Tra n sacte u r s".... i pe liberalii de la noi, Emine sc u i va soco ti d n u i t o r i p e fu n ii. n 1 8 7 0 , Em i n e s c u a