Mfe newsletter-octombrie-2013

15

description

Newsletterul oficial al Ministerului Fondurilor Europene

Transcript of Mfe newsletter-octombrie-2013

Page 1: Mfe newsletter-octombrie-2013
Page 2: Mfe newsletter-octombrie-2013

Ministerul Fondurilor Europene a publicat, marþi, 1octombrie a.c., prima versiune a Acordului de Parteneriat2014­2020 pe pagina de web, www.fonduri­ue.ro.Astfel, Ministerul Fondurilor Europene supune consultãriipublice acest document care stabilește modalitatea încare vor fi concentrate investițiile din Fondurile EuropeneStructurale și de Investiții pentru a promovacompetitivitatea, convergența și cooperarea, în vedereaîncurajării obținerii unei dezvoltări inteligente, bazate pecreștere economică și incluziune socială.Documentul a fost transmis membrilor ComitetuluiInterinstituþional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP) îndata de 27 septembrie a.c., urmând ca sãptãmânaviitoare sã aibã loc o nouã reuniune a Comitetului. Dupãconsultarea partenerilor de dialog în cadrul reuniuniiCIAP, Ministerul Fondurilor Europene urmeazã sãtransmitã serviciilor Comisiei Europene, informal, primaversiune a Acordului de Parteneriat 2014­2020.Documentul va fi transmis informal deoarece, la nivelulUniunii Europene, nu au fost adoptate încã regulamentelecare vor stabili modul în care vor fi implementatefondurilor europene în viitoarea perioadã de programare.Prima versiune a Acordului de Parteneriat detaliazãcadrul instituțional ­ Autoritățile de Management şiOrganismele Intermediare, respectiv prezintã principiileimplementãrii efective a fondurilor în conformitate cuprevederile pachetului legislativ al Uniunii Europene.În acest sens, implementarea Fondurilor EuropeneStructurale ºi de Investiþii 2014­2020, se va realiza într­unsistem mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuții deautoritate de management numai la nivelul a trei ministere:· Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul apatru programe operaționale: Infrastructura mare(transport, mediu și energie); Competitivitate (cercetare ­dezvoltare, Agenda Digitală); Capital Uman și AsistențăTehnicã;

· Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publicepentru managementul programelor de dezvoltareregionalã, a programelor dedicate cooperãrii teritorialeeuropene și a programului Capacitate Administrativă;· Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentrumanagementul programelor dedicate agriculturii,dezvoltării rurale și pescuitului și acvaculturii.

Coordonarea va ține seama pe de o parte, de lecțiileînvățate în perioada 2007­2013, și va urmărieficientizarea procesului de implementare și reducereapoverii administrative, iar pe de altã parte, concentrareatematică a fondurilor va asigura obținerea unui impactsemnificativ al investițiilor, respectiv continuitateaintervențiilor sustenabile din actuala perioadă deprogramare.Ministerul Fondurilor Europene, în spiritul principiuluiparteneriatului și al transparenței instituționale,încurajeazã partenerii de dialog sã contribuie cupropuneri și observații asupra acestui prim proiect alacordului de parteneriat, astfel încât documentul sãreflecte opiniile naționale, dar și să răspundă exigențelortehnice ale CE, în scopul utilizãrii eficiente a FondurilorEuropene Structurale și de Investiții.Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014­2020 afost elaboratã în urma unui amplu proces de consultare apartenerilor de dialog. Sub coordonarea MinisteruluiFondurilor Europene au fost organizate patru reuniuni aleCIAP și 21 focus­grupuri la nivel local sau regional. Înacelaºi timp, la nivelul ministerelor de linie coordonatoareale comitetelor consultative subsecvente CIAP au fostorganizate grupuri de lucru dedicate aspectelor sectoriale.

1 octombrie 2013

Page 3: Mfe newsletter-octombrie-2013

România a încasat peste douã miliarde de euro de laComisia Europeanã în acest an, valoarea totalã arambursãrilor ajungând în prezent la un nivel aproapedublu faþã de sfârºitul anului 2012. Cu alte cuvinte,suma încasatã în 2013 este aproape egalã cu ceareturnatã de Comisie în întreaga perioadã 2007­2012,fapt care demonstreazã eficienþa mãsurilorimplementate de Guvernul României în acest an, adeclarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Cea mai mare sumã a fost rambursatã încadrul Programului Operaþional Regional­ peste 572 milioane de euro. Pe locul aldoilea din punct de vedere al fondurilorrambursate se situeazã ProgramulOperaþional Sectorial DezvoltareaResurselor Umane, în cadrul cãruia aufost returnate fonduri în valoare de peste571 milioane de euro. Prin ProgramulOperaþional Sectorial Mediu au fostrambursate fonduri de peste 441milioane de euro, iar prin ProgramulOperaþional Sectorial Transport a fostreturnatã o sumã de peste 429 milioanede euro.La data de 2 octombrie a.c., sumasolicitatã Comisiei pentru a fi rambursatãRomâniei era de peste 4,56 miliarde deeuro, rata de absorbþie curentã ajungândastfel la aproape 24%.

4 octombrie 2013

Comisia Europeanã a rambursat României peste douã miliarde deeuro în perioada 1 ianuarie ­ 2 octombrie 2013, suma totalãreturnatã în actuala perioadã de programare fiind de peste 4,2miliarde de euro.

Ministrul Fondurilor Europene, EugenTeodorovici: România a încasat pestedouã miliarde de euro de la Comisia

Europeanã în acest an

Page 4: Mfe newsletter-octombrie-2013

Ministerul Fondurilor Europene a organizat luni, 7octombrie a.c., a cincea reuniune a ComitetuluiInterinstituþional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP),în cadrul cãreia a fost discutatã prima versiune aAcordului de Parteneriat 2014­2020. Documentul afost publicat pe pagina web a Ministerului FondurilorEuropene, www.fonduri­ue.ro, în data de 1 octombrie2013.

Dupã consultarea partenerilor de dialog în cadrulreuniunii CIAP, Ministerul Fondurilor Europeneurmeazã sã transmitã serviciilor Comisiei Europene,informal, prima versiune a Acordului de Parteneriat2014­2020. Documentul va fi transmis informaldeoarece, la nivelul Uniunii Europene, nu au fostadoptate încã regulamentele care vor stabili modul încare vor fi implementate fondurilor europene înviitoarea perioadã de programare.

Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014­2020stabilește modalitatea în care vor fi concentrateintervenţiile din Fondurile Europene Structurale și deInvestiții pentru a promova competitivitatea,convergența și cooperarea, în vederea încurajării

obținerii unei dezvoltări inteligente, bazate pecreștere economică și incluziune socială.

Ministerul Fondurilor Europene aºteaptã propunerileºi observaþiile partenerilor de dialog la adresa dee­mail secretariat.ciap@fonduri­ue.ro pânã miercuri,9 octombrie 2013.

Comitetul Interinstituþional pentru Acordul deParteneriat este format din 64 de entitãþi, dintre care70% reprezintã instituþii publice centrale ºi locale, iar30% sunt organizaþii reprezentative ale mediuluieconomic ºi social, ale sindicatelor, mediuluiacademic, organizaþii neguvernamentale ºi alþireprezentanþi ai societãþii civile.

7 octombrie 2013

Ministerul FondurilorEuropene a organizata cincea reuniune aComitetuluiInterinstituþionalpentru Acordul deParteneriat 2014­2020

Page 5: Mfe newsletter-octombrie-2013

Comisia Europeanã a decis, marti, 8octombrie a.c., deblocarea ProgramuluiOperaþional Sectorial CreºtereaCompetitivitãþii Economice (POS CCE),ca urmare a mãsurilor implementate deGuvernul României.

Decizia Comisiei Europene de arelua plãþile prin POS CCE este unsucces al Guvernului României,care a luat toate mãsurilenecesare pentru a remediadeficienþele din trecut, din perioada2009­2011. POS CCE este unuldintre cele mai importanteprograme prin care Româniabeneficiazã de fonduri europenecare susþin mediul privat. Acum,când toate programeleoperaþionale sunt deblocate,

obligaþia noastrã este sã atragemsume cât mai mari într­un timp câtmai scurt, a declarat ministrulFondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Guvernul României a luat o serie demãsuri pentru a îndeplini recomandãrileComisiei Europene, un exemplu în acestsens fiind începerea în luna august a.c. aevaluãrii a circa 4.000 de cereri definanțare, depuse începând cu anul 2011.Evaluările sunt realizate de experțiindependenți, cooptați de MinisterulFondurilor Europene, în cadrul Acorduluicadru de prestãri servicii pentruasigurarea unor experți care să vină însprijinul autorităților de managementpentru instrumentele structurale.

În aceastã toamnã au fostsemnate deja peste 500 de

contracte cu beneficiari din mediulprivat, cu o valoare cumulatã depeste 100 milioane de euro. Înperioada imediat urmãtoare vor fisemnate, tot cu beneficiari dinmediul privat, contracte definanþare în valoare de 200milioane de euro, a declarat ministrulFondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Fondurile europene alocate Românieiprin intermediul Programului OperaþionalSectorial Creşterea CompetitivitățiiEconomice se ridicã la peste 2,5 miliardede euro.

9 octombrie 2013

Page 6: Mfe newsletter-octombrie-2013
Page 7: Mfe newsletter-octombrie-2013

Guvernul României a aprobat în ºedinþa de miercuri, 9 octombrie a.c., un nou împrumut de la Trezoreria Statului pentru a pune ladispoziþia Autoritãþilor de Management ale programelor operaþionale sumele necesare pentru achitarea cererilor de rambursare ºicererilor de platã depuse de beneficiari.

Guvernul României a aprobat un nou împrumut cu o valoare de 820 de milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fondurieuropene. Astfel, valoarea cumulatã a împrumuturilor din Trezorerie alocate în acest an pentru efectuarea de plãþi cãtre beneficiarise ridicã la aproximativ 7 miliarde de lei. Acum, când avem toate programele operaþionale deblocate, trebuie sã intensificãm plãþilecãtre beneficiari, sã continuãm simplificarea sistemului ºi sã atragem sume cât mai mari din fondurile europene alocate pentru

România, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Împrumutul aprobat în ºedinþa de Guvern din data de 9 octombrie a.c. va fi folosit pentruefectuarea de plãþi cãtre beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe:Programul Operaþional Regional, Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea ResurselorUmane, Programul Operaþional Sectorial Mediu, respectiv Programul Operaþional DezvoltareaCapacitãþii Administrative.

Pentru efectuarea de plãþi cãtre beneficiarii Programului Operaþional Regional a fost alocatã osumã de aproape 290 milioane de lei. În acelaºi timp, pentru achitarea sumelor eligibiledatorate beneficiarilor Programului Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane aufost alocate fonduri cu o valoare de circa 250 milioane de lei, iar pentru pentru efectuarea deplãþi cãtre beneficiarii Programului Operaþional Sectorial Mediu a fost aprobatã o sumã deaproximativ 248 milioane de lei.

Reamintim cã, marþi, 8 octombrie a.c., Comisia Europeanã a decis reluarea plãþilor cãtreRomânia prin ultimul program care mai era pre­suspendat: Programul Operaþional SectorialCreºterea Competitivitãþii Economice.

9 octombrie 2013

Page 8: Mfe newsletter-octombrie-2013

Ministerul Fondurilor Europene a transmis vineri, 11 octombrie a.c.,serviciilor Comisiei Europene prima versiune a Acordului de Parteneriat2014­2020. Documentul a fost transmis informal deoarece, la nivelulUniunii Europene, nu au fost adoptate încã regulamentele care vor stabilimodul în care vor fi implementate fondurile europene în viitoarea perioadãde programare.

Prima versiune a Acordului de Parteneriat a fost publicatã pe pagina weba Ministerului Fondurilor Europene la data de 1 octombrie a.c. Documentula fost discutat în cadrul celei de a cincea reuniuni a ComitetuluiInterinstituþional pentru Acordul de Parteneriat, organizatã în data de 7octombrie a.c. Suplimentar, acesta a fost realizat pe baza contribuþiilorministerelor de linie ºi a partenerilor de dialog implicaþi în procesul deprogramare. În data de 8 octombrie a.c., prima versiune a Acordului deParteneriat a fost prezentatã membrilor Camerei Deputaþilor de premierulVictor Ponta ºi ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

În documentul transmis serviciilor Comisiei Europene ºi republicat pepagina web a Ministerului Fondurilor Europene au fost incluse propuneriprimite în ultimele zile de la partenerii de dialog social.

Prima versiune a Acordului deParteneriat detaliazã cadrulinstituțional ­ Autoritățile deManagement ºi OrganismeleIntermediare, respectiv prezintãprincipiile implementãrii efective afondurilor în conformitate cuprevederile pachetului legislativ alUniunii Europene. În acest sens,implementarea Fondurilor EuropeneStructurale ºi de Investiþii 2014­2020,se va realiza într­un sistem mult maibine coordonat, fiind stabilite atribuțiide autoritate de management numai lanivelul a trei ministere:

· Ministerul Fondurilor Europenepentru managementul a patruprograme operaționale: Infrastructuramare (transport, mediu și energie);Competitivitate (cercetare ­ dezvoltare,Agenda Digitală); Capital Uman șiAsistență Tehnică;

· Ministerul Dezvoltării Regionale șiAdministrației Publice pentrumanagementul programelor dedezvoltare regionalã, a programelordedicate cooperãrii teritorialeeuropene și a programului CapacitateAdministrativã;

· Ministerul Agriculturii și DezvoltăriiRurale pentru managementulprogramelor dedicate agriculturii,dezvoltării rurale și pescuitului șiacvaculturii.

Coordonarea va ține seama pe de oparte, de lecțiile învățate în perioada2007­2013, și va urmări eficientizareaprocesului de implementare șireducerea poverii administrative, iar pede altã parte, concentrarea tematicã afondurilor va asigura obținerea unuiimpact semnificativ al investițiilor,respectiv continuitatea intervențiilorsustenabile din actuala perioadã deprogramare.

11 octombrie 2013

MinisterulFondurilor

Europene atransmis

Comisiei Europene primaversiune a Acordului deParteneriat 2014­2020

Page 9: Mfe newsletter-octombrie-2013

Potrivit noii proceduri, beneficiarii din mediul privat vor publica anunþurile de achiziþii într­o secþiune a paginii web aMinisterului Fondurilor Europene, www.fonduri­ue.ro, fãrã a suporta niciun cost.

Apoi, din toate ofertele primite o vor alege pe cea pe care o considerã cea mai bunã, argumentând opþiunea fãcutã prinîntocmirea unei note justificative. În acest mod va fi respectat principiul transparenþei impus de cerinþele Comisiei Europene.Beneficiarii care nu vor publica anunþurile de achiziþii pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene vor fi sancþionaþi prinaplicarea unei corecþii de 25%. În acelaºi timp, cei care ulterior nu vor publica pe site­ul menþionat numele câºtigãtorilorselectaþi, vor suporta corecþii de 5%. O altã îmbunãtãþire semnificativã adusã de noul Ordin este eliminarea obligativitãþiireluãrii procedurii de achiziþie dacã nu sunt primite cel puþin trei oferte conforme.

Introducerea acestor reglementãri flexibile a fost agreatã de serviciile Comisiei Europene. Simplificarea substanþialã aregulilor pe care trebuie sã le respecte beneficiarii din mediul privat va permite implementarea proiectelor într­un ritm alert,cu efecte pozitive pentru contractorii din cadrul proiectelor ºi pentru întreaga economie, a declarat ministrul FondurilorEuropene, Eugen Teodorovici.

Beneficiarii din mediul privat vor derula o procedurã simplificatã în cazulachiziþiilor de bunuri de peste 30.000 de euro, al celor de servicii cu o valoarecuprinsã în intervalul 30.000­200.000 de euro, respectiv al achiziþiilor de lucrãricu o valoare cuprinsã în intervalul 100.000 5.000.000 de euro, ca urmare aabrogãrii Ordinului de ministru nr. 1.050/2012. Actul normativ a fost abrogat prinemiterea unui Ordin semnat de ministrul Fondurilor Europene, EugenTeodorovici, care va intra în vigoare la data publicãrii acestuia în MonitorulOficial. Noul Ordin reglementeazã procedura simplificatã pe care o vor respectabeneficiarii de fonduri europene din sectorul privat.

Prin Ordinul de ministru 1.050/2012 au fost impuse beneficiarilor privaþi proceduri de achiziþie similare cu cele care trebuierespectate de beneficiarii din sectorul public, chiar dacã legislaþia europeanã nu conþine astfel de prevederi.

Beneficiarii din mediul privat cofinanþeazã proiectele pe care le implementeazã din resurse proprii ºi, din acest motiv, suntmotivaþi sã utilizeze eficient resursele pe care le au la dispoziþie, a explicat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Beneficiarii care la data intrãrii în vigoare a noului Ordin deruleazã achiziþii conform vechilor reglementãri naþionale pot optapentru anularea procedurilor de achiziþii si reluarea acestora conform noii proceduri. Autoritãþile de Management aleprogramelor operaþionale au obligaþia ca în termen de cinci zile lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a noului Ordin, sãmodifice procedurile ºi orice alte reglementãri pentru ca acestea sã fie conforme cu prevederile Ordinului.

16 octombrie 2013

Procedurã de achiziþiisimplificatã pentru

beneficiarii de fondurieuropene din mediul privat

Page 10: Mfe newsletter-octombrie-2013

În cursul acestui an, Comisia a reluat plãþilecãtre România ºi prin intermediul ProgramuluiOperaþional Sectorial Dezvoltarea ResurselorUmane, Programului Operaþional Regional,respectiv Programului operaþional SectorialTransport.

Valoarea fondurilor structurale ºi decoeziune returnate României de laînceputul acestei perioade de programareºi pânã la data de 22 octombrie a.c. seridicã la 4,58 miliarde de euro, echivalentula aproximativ 24% din totalul fondurilorstructurale ºi de coeziune alocate.

Tot la data de 22 octombrie a.c., valoareasumelor solicitate Comisiei Europenepentru a fi rambursate României se ridicala aproximativ 4,8 miliarde de euro, iar ratade absorbþie curentã era de aproape 25%.

24 octombrie 2013

Valoarea fondurilor structurale ºi de coeziune returnate României în acest an decãtre Comisia Europeanã a ajuns la aproximativ 2,4 miliarde de euro la data de22 octombrie 2013.

România a încasat în acest an aproximativ 2,4 miliarde deeuro de la Comisia Europeanã, mai mult decât în întreagaperioadã 2007­2012, când þara noastrã a primit doar 2,2miliarde de euro din finanþãrile alocate. Acestã realizare esteefectul mãsurilor implementate, care au asigurat reluareaplãþilor de cãtre Comisie pentru patru programe operaþionaleîn cursul acestui an, efectuarea de plãþi cãtre beneficiariiproiectelor, respectiv simplificarea ºi eficientizarea sistemului.Reamintesc cã România se claseazã pe primul loc în rândultuturor statelor membre ca urmare a creºterii sumelorrambursate de Comisie în primele nouã luni ale acestui an cu75% faþã de nivelul înregistrat în perioada 2008­2012, a

declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Recent, Comisia Europeanã a rambursat suma de 196 milioane de euro, caurmare a ridicãrii pre­suspendãrii Programului Operaþional Sectorial CreºtereaCompetitivitãþii Economice (POS CCE). Comisia Europeanã a decis deblocareaPOS CCE la începutul lunii octombrie a.c.

România a încasat în acestan aproximativ 2,4 miliardede euro de la Comisia

Europeanã, mai mult decât înîntreaga perioadã 2007­2012

Page 11: Mfe newsletter-octombrie-2013

Ministerul FondurilorEuropene va organiza oserie de reuniuni adresate

mediului de afaceri

Ministerul Fondurilor Europene va organiza în perioadaurmãtoare o serie de reuniuni focus grup adresatereprezentanþilor mediului de afaceri care doresc sã­ºiexprime opiniile pe marginea primei versiuni a Acordului deParteneriat 2014­2020 sau care sunt interesaþi deoportunitãþile de finanþare în viitoarea perioadã deprogramare. Reamintim cã Ministerul Fondurilor Europenea organizat un astfel de eveniment adresat reprezentanțilormediului de afaceri joi, 24 octombrie a.c.

Vom continua organizarea de evenimentesimilare, în cadrul cãrora reprezentanþii mediului

de afaceri vor primi toate informaþiile despreaccesarea fondurilor europene alocateRomâniei în perioada de programare 2014­2020. Organizarea acestui tip de reuniuni esteîncã o acþiune prin care Ministerul FondurilorEuropene intensificã interacþiunea cu mediulprivat, a declarat ministrul Fondurilor Europene, EugenTeodorovici.

Pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene,www.fonduri­ue.ro, este disponibil documentul informativOportunitãþi de finanþare în perioada 2014­2020 înscopul asigurãrii unui mediu de afaceri mai bun.Organizarea reuniunilor focus grup va fi anunþatã pepagina web a Ministerului Fondurilor Europene, iar ceicare vor dori sã participe vor completa, on­line, unformular de înscriere.

24 octombrie 2013

Ministrul fondurilor europene,Eugen Teodorovici, s­a întâlnit

cu reprezentanþii statelordonatoare de granturi SEE ºi

Ministrul Fondurilor Europene, EugenTeodorovici, s­a întâlnit, vineri, 25octombrie a.c., la Bruxelles, cureprezentanþii statelor donatoare degranturi SEE ºi norvegiene.

În cadrul întrevederii s­a discutatrealocarea sumei de 55 milioane de eurocãtre domenii precum combatereasãrãciei ºi aspecte legate de populaþia roma, sãnãtate(proiecte legate de problematica cancerului, TBC, registrepopulaþie afectatã de boli cronice), societate civilã, energieregenerabilã, copii ºi tineri aflaþi în situaþii de risc, capacitateinstituþionalã ºi inovare verde în industrie. Suma menþionatã,de 55 milioane de euro, este inclusã în valoarea totalã, deaproximativ 306 milioane de euro, a granturilor SEE ºinorvegiene alocatã României pentru perioada 2009­2014.

Pânã în prezent au fost semnate 15 programe prin careRomânia beneficiazã de granturile SEE ºi norvegiene.Reamintim cã aceste finanþãri vor susþine implementarea deproiecte în domenii precum justiþie ºi afaceri interne, protecþiamediului, cercetare, sãnãtate, culturã, societate civilã ºiîmbunãtãþirea condiþiilor sociale pentru populaþia roma.

Prin Acordul pentru Spaþiul Economic European (SEE), treidintre þãrile AELS ­ Norvegia, Islanda ºi Liechtenstein­, facparte din piaþa internã europeanã ºi contribuie la dezvoltareasocialã ºi economicã prin intermediul granturilor SEE ºinorvegiene, de care beneficiazã 15 state membre din estul,centrul și sudul Uniunii Europene. Norvegia este principalulstat donator, contribuind cu 97% din totalul finanþãrilor.Obiectivele majore ale granturilor SEE ºi norvegiene suntreducerea disparităților sociale și economice în SpațiulEconomic European, respectiv întãrirea relaþiilor dintrestatele donatoare ºi cele beneficiare.

25 octombrie 2013

Page 12: Mfe newsletter-octombrie-2013

Fondurile sunt distribuite prin 22 de programe în cadrul cãrora vor fidezvoltate proiecte în urmãtoarele domenii: protecþia mediului, societatecivilã ºi îmbunãtãþirea condiþiilor sociale pentru populaþia roma, justiþie ºiafaceri interne, sãnãtate, cercetare, culturã. Recent, reprezentanþiiMinisterului Fondurilor Europene ºi cei ai statelor donatoare au convenitrealocarea sumei de 55 milioane de euro cãtre domenii precumcombaterea sãrãciei ºi aspecte legate de populaþia roma, sãnãtate(proiecte legate de problematica cancerului, TBC, finanþarea registrelorcare þin evidenþa populaþiei afectate de boli cronice), societate civilã,energie regenerabilã, copii ºi tineri aflaþi în situaþii de risc, capacitateinstituþionalã ºi inovare verde în industrie.

În cadrul conferinței, reprezentanții operatorilor de program au prezentatprogramele ºi obiectivele care trebuie îndeplinite în cadrul acestora.

Conferința de lansare a granturilor SEE & norvegiene în România a avutloc, marþi, 29 octombrie a.c. Evenimentul a fost deschis de ambasadorulNorvegiei în România, Tove Bruvik Westberg, ºi de ministrul FondurilorEuropene, Eugen Teodorovici. La conferinþã au participat invitaþi dinRomânia ºi statele donatoare, reprezentanþi ai companiilor publice ºiprivate, instituþiilor publice centrale ºi locale, organizaþiilorneguvernamentale ºi partenerilor de dialog social.

Prin intermediul granturilor SEE & norvegiene, România va beneficia definanþare nerambursabilã în valoare totalã de aproximativ 306 milioane deeuro.

Context:

În baza Acordului pentru Spaþiul Economic European (SEE), trei dintreþãrile AELS Norvegia, Islanda ºi Liechtenstein fac parte din piaþa internãeuropeanã ºi contribuie la dezvoltarea socialã ºi economicã prinintermediul granturilor SEE ºi norvegiene, de care beneficiazã 15 statemembre din estul, centrul și sudul UE. Norvegia este principalul statdonator, contribuind cu 97% din totalul finanþãrilor.

Obiectivele majore ale granturilor SEE ºi norvegiene sunt reducereadisparităților sociale și economice în Spațiul Economic European șiîntãrirea relaþiilor bilaterale dintre statele donatoare ºi cele beneficiare.Informații relevante privind aceste fonduri sunt disponibile pe paginile deinternet: www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro și www.norvegia.no.

Conferința de lansare a granturilor SEE &norvegiene în România

29 octombrie 2013

Page 13: Mfe newsletter-octombrie-2013

Rata de absorbþie curentã a fondurilor europene adepãºit nivelul de 25%, suma solicitatã ComisieiEuropene pentru a fi rambursatã României în actualaperioadã de programare ajungând la peste 4,9 miliardede euro. În acest an România a solicitat ComisieiEuropene rambursarea a peste 2 miliarde de euro, faptcare a fost posibil datoritã mãsurilor luate pentruasigurarea sumelor necesare pentru plata beneficiarilorºi deblocãrii tuturor programelor operaþionale. Înperioada imediat urmãtoare trebuie accelerat ritmul încare solicitãm noi rambursãri de sume Comisiei, ceea ceva fi posibil doar dacã beneficiarii implementeazã cât mairepede proiectele, iar instituþiile statului din sistem

proceseazã în cel mai scut timp documentele necesare, a declarat ministrul Fondurilor Europene, EugenTeodorovici.

În perioada 1 ianuarie ­ 28 octombrie a.c., prin Programul Operaþional Regional au fost solicitate spre rambursare ComisieiEuropene fonduri în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare sumã solicitatã prinintermediul unui program. Pe locurile urmãtoare din punct de vedere al valorii fondurilor solicitate spre rambursare în acestan se claseazã Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul cãruia s­a cerut returnarea apeste 484 milioane de euro, respectiv Programul Operaþional Sectorial Mediul pentru care au fost transmise documentepentru rambursarea a peste 456 milioane de euro. În acelaºi timp, declaraþiile de cheltuieli transmise în acest an pentruProgramul Operaþional Sectorial Transport însumau circa 373 milioane de euro la data de 28 octombrie a.c.

Page 14: Mfe newsletter-octombrie-2013

Guvernul României a aprobat în ºedinþa de miercuri, 30octombrie a.c., un nou împrumut de la Trezoreria Statuluipentru asigurarea resurselor necesare pentru platabeneficiarilor Programului Operaþional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) ºi aiProgramului Operaþional Sectorial CreºtereaCompetitivitãþii Economice (POS CCE).

Guvernul României a alocat fonduri în valoarede 650 de milioane de lei pentru platabeneficiarilor POS CCE ºi POS DRU. Astfel,suma asiguratã din resurse interne pentru platabeneficiarilor ajunge la 7,6 miliarde de lei, nivelcare demonstreazã angajamentul de a susþineimplementarea proiectelor ºi accelerareaabsorbþiei fondurilor europene, a declarat

ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Pentru achitarea sumelor datorate beneficiarilor POSCCE a fost alocatã o sumã de 400 de milioane de lei. Înacelaºi timp, pentru efectuarea de plãþi cãtre beneficiariiPOS DRU au fost alocate fonduri în valoare de 250milioane de lei.

Reamintim cã, la începutul lunii octombrie a.c., datoritãmãsurilor implementate de autoritãþile române, ComisiaEuropeanã a decis reluarea plãþilor cãtre Româniapentru ultimul program care mai era pre­suspendat: POSCCE. Anterior, în prima parte a acestui an, Comisia areluat plãþile pentru alte trei programe: POS DRU,Programul Operaþional Regional ºi ProgramulOperaþional Sectorial Transport.

30 octombrie 2013

Page 15: Mfe newsletter-octombrie-2013