Mentalitatile celor 10% - Neacsu Dragos - Libris.ro...pianetele graviteazi injurul soarelui, tu esti...

of 10 /10
M ENTALITATILE CELOR 10% Dragos Neacgu sm rl PUBLISHING

Embed Size (px)

Transcript of Mentalitatile celor 10% - Neacsu Dragos - Libris.ro...pianetele graviteazi injurul soarelui, tu esti...

 • M ENTALITATILE CELOR

  10%

  Dragos Neacgu

  sm rlPUBLISHING

  h

  I

  https://www.libris.ro/mentalitatile-celor-10-neacsu-dragos-SPU978-606-068-001-7--p20425458.html

 • Cuprins

  lrrtroduccreGhidul ctlitre Niatq mL t .tsteptatz),....................... 5

  Constientul si SubconstientulDescoperd procesul si preia controlulosttpra vietii! ........ . . . . . . . . . . . . . . . . I 1RefllitatcaO titrtLi mai hunci irtcepe cu o schimbarenlen|.lld! ............... lg

  Descopcrii-ti poten{ialul!Dodr ninlile limilule att lendinta de {t credecci polertlialul lor este totul fnit ........................ 2j

  lnrpoltan{a obiectivclor si a task-urilorin viata de zi cu ziOore cqre esle directi.t in care md indreptdacit n u sunt orguni z dt ? .................................... 3j

  Lege AtractieiNu este,\uficient doqr sd g.indesti pentrua atrqge ceeq ce i!i doresti iti riatd........._.._...... 45

  lnteligen!a emo{ionaliCe m.i poale impiedica din a ohtine ceea ceimi dore s c ? C qle gor ic, propr i il e emol i i !..,........ 67

 • ContinuI si grefclti, continui si creqti,,1 greli nu este ceta grelit, doar cci sunteminytil eli sd creden oslo ..................................... 75

  Destirr, noroc sau ghinion?AJtv ir satr o simpla crcdint., tan'nti'')din generalie in generalie? ............................... 85

  C0nstrengerilc in alcgcriAttit de des intdlnite. utiit de rqrcongientizate! ...... ...............91

  incheiereGhidul pentru o viald mui btrnti u inceputcLt qceastat cqrte li este continLet de tineinsuli ! ................... ............. 101

  tsibliografie.......... ............. 101

 • CoNqrrnNTUL EISuncoNquENTUL

  Descopera procesul ;i preia

  c o ntro lul asupr a a ie{ii !

 • De ce au atit de mare importangiaceste doui componente ale vietii noas-

  tre? Tocmai pentru ci alcituiesc ceea ce

  suntem gi sunt singurele care pot rea-

  liza tranziEia ciffe ceea ce ne dorim si

  devenim.

  De multe ori am stat gi m-am in-

  trebat, oare ce ne diferengiazi pe noi,

  oamenii, intr-un mod cu totul apartei

  De ce unii dintre noi suntem fericigi

  in faga unei situagii in care algii ar fi

  speriagi sau tri;tii De ce unii au ambigia

  de a merge mai departe, cdnd algii aleg

  s5. stea in loci De ce unii dintre noi

 • suntem capabili si iertim, cind algii

  s-ar rizbunai De ce unii avem obiceiuri

  care ne fac viegile mai fericite, cXnd al;ii

  aleg si-gi complice viegilei,,, Toate aces-

  re intrebiri i;i au un singur rlspuns.

  Aproape cu totii beneficiem deaceleagi tipuri de organe si componen-

  te biologice care indeplinesc aceleagi

  func;ii in intregul organism, Dar ca-

  re este oare acel organ specific care ne

  sau negativi, care controleazi intregul

  corp omenesc, care redi absolut tot ce-

  ea ce se intnmpli in jurul nostru dintr-o

  perspectivi u nici , . .. Care, pur si sim-

  plu, ne deschide ugile viegii gi ne ajuti

  si o imbrigigim. Da, aveti in totalitate

  dreptate! Este vorba despte creier." mai

  influen;eazi viaga

  ne induce absolut

  in totalitatei Care

  orice stare pozitivi

  exact, despre ceea ce se afli in interio-rul acestuia.

  0

  inci din momentul in care ne nastem

  gi pnni h virstd de 5-6 ani, beneficiem

  doar de o parte a mentalului nostru, de

  un compartiment specific numitsubcon;tient. Acesta poate fi definit ca

  un motor de absorbgie al tuturor infor-

  magiilor prezefite imprejurul nostru,

  pornind de la imaginile pe care le ve-

  dem, sunetele pe care la uzim 9i pAni la

  comportamente, atitudini ;i stiluri deviati .,.Toate aceste informatii sunt

  7574

 • cumul:1te ;i coi-nprinxate intr-un nucleu

  ai subcongtientuL-ii, nut'nit,,paracligmi"'

  Ei bine, aceast:l este o compon(rnti foar-

  te importai'rti :r mentalului nostrLl,

  cleoarcce, dupi vXrsta de 5-6 ani se ari-

  r.rdczv.rlti r'n rl Joilc t conrp;tttirueirrmental, nun-rit,,con;tiinti", cat:e recli ce-

  pacitatea omului de a accep,ta sau a

  respir-rge ir"rformagii, de a vizu;rliza si a

  imagina, de a-gi pur-re iirtrebiri si a ccr-

  ceta ::ispunsu|i,,, iar acesr;r esie a.lese:L

  irrrte influantat;,r;r,':[, r1e f'ciul iir

  .lria si pcrcepem

  '-lnjoar:1"

  ric pl rr dt qtn -i. rrr-ii

  carc ain fost invita ri

  exteri ornl care ne iri-

  Co ng riinta, partea me ntali t.are,-ir ttientizeazi absolut tot ceea ce sei:rtXmpli in carlrul intern si extern al

  ,,rcgii, poate li inchipuiti Frecuirl L-cea,: gXildesti chiar acum, in molnentul

  ;r,.:cstr. Bste acea voce interio;rri pe ca-

  r,t q attzi zilnic"

  Putem spune ci fiecarc dintre rroi;irn fost programa !i si gi ndim, si rr e, {l1r1l.rortar'r1 si si actioirim in functic:lc rnediul in care lle-am pctrecut ccl

  7716

  ln f oima tieParadiqm;

  con st ien i

 • mai mult timp de-a lungul viegii, iar as-

  ta ne opregte din a face exact ceea ce ne

  dorim, cel pugin pini in momentul incare suntem capabili si facem o schim-

  bare in mai bine 9i si modificim toate

  acele concepgii de viagi nepotrivite si

  invechite cu ajutorul cirora mass me-

  dia gi mediile de viagi nepotrivite ne-au

  ghidat cLtre drumuri greqir.e.

  RnarrrlrmO aiald mai buna tncepe

  cu o schim,bare mentald,!

 • ,,Adevirul din spatele realitigii con-

  sti in felul prin care o privesti". Careeste semnificagia adevirati a acestei sin-

  tagmel

  Fiecare persoani triieste in propria

  sa realitate, o realitate care este str6.ns

  conectati la propriul fel de a gindi al fi-

  eciruia dintre noi. Tot ceea ce vedem,

  auzim si sim;im ci se intimpli in preaj-

  ma noastri este in totalitate perceput

  de constiin;a noastri, un segment care

  2t

 • ?ii

  se afli intr-o totali conexiune cu Partea

  noastri mentali programati, cu

  subcongtientul, Lumea exterio ari gravi'

  teazi in jurul omului, la fel curr

  pianetele graviteazi injurul soarelui, tu

  esti nucleul central al realitatii Pe care o

  percepi si tot tu esti cel care are Puterea

  de a o modela. Mentalul tiu este atat de

  puternic incnt poate face schimbari la

  nivel realuluifdri vreo implicare lizici

  din partea noastrd., asa cum se ir-rtnmpli

  si in cazul efectelor placebo ;i nocebo

  atunci cind au loc modificiri pozitive

  sau negative 1a nivelul intregului nostru

  corp prinrr-o simpli credingr puterni-

  ci.,, iar asta reprezinti puginul din

  capacitatea cu care ai fost inzestrat'

  22

  Un exemplu cu doui studii de caz

  tliferite este urmitorul

  O persoand c6re 6 6vut parte de o

  nuhime de tragedii I de experienge de1r[at7 neplacute, in trecut, privelte viala

  Jintr-o perspectivd negdtiud, nu se rnai

  aprecictzd pe ea insasi, nu ii mai aytre-L iazd pe ceilal;i ;i, astfel, ajunge sd aibd

  impresia cd lumea in care trdie{e este ba'

  oticd.

  Un al doilea caz este raf)ortlt la o[)u-

  sul primului. O persoand c6re a quut

  ltarte, in tnarea tnctjoritote a timpului, de

  siguranfd, afecgiune, tntelegere ;i de mul-

  re alte beneficii, prive{e viala ca fiind una

  urmoipomenit de [rumoash si primitoare.

  Unde este adevdrata problemd. in cele

  ,loua cazuri? Nu existd echilibru. Viaga

  , st( dtAt respingdtoare, cdt ti frumoLsq :i